You are on page 1of 1

N TP MN TON LP 10 (NNG CAO) HC K I NM HC 2009 - 2010 (Thi gian lm bi: 90 pht)

NI DUNG V d minh ha A. I S (6,5 ) I. Hm s th v phng trnh Cho (P): y = x - 4x + m bc hai (3) 1) V th (P) ng vi m = 3 1. Kho st v th hm s bc hai 2) Tm m (P) ct trc honh ti 2 2. S tng giao ca Parabol v im phn bit A, B vi OA = 3OB ng thng (quy v phng trnh bc hai v nh l Vi-et). II. Gii v bin lun (1,5) Gii v bin lun theo tham s m ca Phng trnh bc nht (c phn phng trnh sau: + =2 thc) hoc h phng trnh bc nht 2 n. III. Phng trnh quy v bc hai 1) Gii phng trnh: h phng trnh bc hai (2) = 2x - 5x - 1 Phng trnh cha cn, phng 2) Gii h phng trnh: trnh hu t (c th phi t n ph) H phng trnh i xng loi I, loi II. B. HNH HC (3,5) - Phn tch vect theo 2 vect khng Bi 1: Cho ABC bit AB = 3, AC = cng phng 4, = 60. Gi D, E l 2 im sao cho - Tnh di, tnh gc, chng minh = , = vung gc, chng minh ng thc a) Phn tch , theo 2 vect vect, ng thc di (da vo tch ,. v hng hoc cc cng thc trong b) Tnh di DE h thc lng tam gic) c) Tm tp hp cc im M tha - Tm tp hp im (da vo cc bi MB + MC = BC ton qu tch c bn Sch gio Bi 2: Gi R, r l bn knh ng trn khoa). ngoi tip v ni tip ca ABC. Gi S l din tch ABC. Chng minh: S = Rr (SinA + SinB + SinC)