You are on page 1of 15

TERSANE KURULMASI YATIRIMLARINA YNELK YER TAHSS VE LGL LEMLER HAKKINDA YATIRIMCI REHBER

AIKLAMA :
Tersaneler ky, sahil eridi ve doldurma ve kurutma yoluyla kazanlan araziler zerinde kurulabilir. Bu yerlerden sahil eridi zel mlkiyete konu olabilmekte, ancak, Anayasa ve ilgili yasa hkmleri gereince doldurma ve kurutma yoluyla elde edilen araziler ile kylar Devletin hkm ve tasarrufu altndaki alan durumundadr. Tersane yatrm inaatna balanlabilmesi iin, zetle, tersane kurulacak yerin mlkiyet konusu ile ilgili hususlarn yerine getirilmesi (Yerin mlkiyetine sahip olunmas veya mlkiyet sahibinin yatrmcya bu konuda hak tesis etmesi gerekir), imar plan ile ilgili hususlarn yerine getirilmesi (Kullanm vasf tersane olacak ekilde uygulama imar plan onaylatlmaldr) ve tesisteki dolgu ve dier yaplarla ilgili inaat projelerinin onaylatlmas (Kyda yer alan dolgu yaplarna ait inaat projeleri Ulatrma Bakanlna (Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanlar naat Genel Mdrl), dier yaplara ait projeler ise ilgili Belediye veya Valilie onaylatlmaldr) gibi hususlarn yerine getirilmesi gerekmektedir. Mteebbis tarafndan yatrm yaplacak yerin ncelikle; imar plan asndan durumu, ky kenar izgisinin olup olmad, zerinde sit vb. kararn bulunup bulunmad gibi hususlar ynyle n inceleme yaplmas nemlidir. Yatrmc ile yaplacak olan kullanma izni ve irtifak hakk szlemelerinin sresi 49 (krkdokuz) yldan fazla olamaz. lk yl n izin, kullanma izni, irtifak hakk ve mteakip yllar bedelleri ile haslat paylarnn tespiti, tahsili ve takibi Hazine Tanmazlarnn daresi Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre yaplr. Rehberdeki prosedr, ky, sahil eridi ve doldurma ve kurutma yoluyla kazanlan araziler zerinde kurulan tekne imal, ekek ve gemi skm yerleri iin de geerli olup, yatrm faaliyetine bal olarak Denizcilik Mstearlna (Gemi na ve Tersaneler Genel Mdrl) bavuru evraklar deiiklik gsterebilir. n izin : rtifak hakk kurulmadan veya kullanma izni verilmeden nce; tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri ilemlerin yaplmas veya imar plannn yaptrlmas, deitirilmesi ya da uygulama projelerinin hazrlanmas ve onaylatlmas gibi ilemlerin yerine getirilebilmesi iin Maliye Bakanlnca (Milli Emlak Genel Mdrl) verilen izindir. Avan proje: Tersane yatrmna ilikin teknik ve mali unsurlar ieren ayrntl taslak almay, Fizibilite Raporu: Yatrmc tarafndan ky ve dolgu alannda yaplacak tesisler ile ilgili, yatrmn gerekesi, maliyeti ve finansman, kapasitesi, konumu ve neri vaziyet plan, tesisin lke ve blge ekonomisine ve istihdama katksn, yatrmn tamamlanma sresini, i ak plan ve teknik aklamalar ieren raporu,

MEVZUAT :
5084 Sayl Kanun : 06.02.2004 tarih ve 25365 sayl Resmi Gazetede yaynlanarak yrrle giren 5084 Sayl Yatrmlarn ve stihdamn Tevikine Ynelik Kanunu, 5350 Sayl Kanun : 18.05.2005 tarih ve 25819 sayl Resmi Gazetede yaynlanarak yrrle giren Yatrmlarn ve stihdamn Teviki ile Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanunda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanununu,

5568 Sayl Kanun : 30 Aralk 2006 tarih ve 26392 sayl Resmi Gazete de yaymlanan Kamu Finansman Ve Bor Ynetiminin Dzenlenmesi Hakknda Kanun, alanlarn Tasarruflarn Tevik Hesabnn Tasfiyesi Ve Bu Hesaptan Yaplacak demelere Dair Kanun, Yatrmlarn Ve stihdamn Teviki le Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanun, Bykehir Belediyesi Kanunu le Belediye Kanununda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanununu, 5615 Sayl Kanun : 04 Nisan 2007 tarih ve 26483 sayl Resmi Gazete yaymlanan Gelir Vergisi Kanunu Ve Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanunu, 3621 Sayl Kanun : 17.04.1990 tarih ve 20495 sayl Resmi Gazetede yaynlanarak yrrle giren Ky Kanununu 3194 Sayl Kanun : 03.05.1985 tarih ve 18749 sayl mar Kanununu, 2886 Numaral Devlet hale Kanunu: 10.09.1983 tarih ve 18161 sayl Resmi Gazetede yaynlanan Kanunu, Serbest Blgeler Kanunu: 15.06.1985 tarih ve 18785 sayl Kanunu, evresel Etki Deerlendirmesi Ynetmelii: 16.12.2003 tarih ve 25318 sayl ynetmelii, Tebli : 18.02.2006 tarih ve 26084 sayl Resmi Gazetede yaynlanarak yrrle giren Hazine Arazilerinin Tersane Yatrmlarna Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere likin Teblii, (29.09.2006 tarih ve26304 sayl, 05.09.2007 tarih ve 26634 sayl deiik tebliler) 301 Sra Nolu Tebli : 20.08.2005 tarih ve 25912 sayl Resmi Gazetede yaynlanarak yrrle giren Maliye Bakanl (Milli Emlak Genel Mdrl) Tebliini, Protokol: Bayndrlk ve skan Bakanlnn 26.04.2007 tarih ve 3115 sayl genelge eki Ky Yaplarnda Uygulanacak ve lemler prosedrn, ifade eder.

A- YEN TERSANE YATIRIMLARINDA BAVURU USULLER :


A.1 Hazine Arazilerinin Tersane Yatrmlarna Tahsisinde Uygulanacak Esas Ve Usullere likin Tebli erevesinde Yatrmcnn Mlkiyetinde Veya Yasal Bir Hakka stinaden Kullanmnda Alan Olmas Durumunda Yatrm Yapacaklarn zleyecekleri lem Sras Ve Bavuru Evraklar : (Tebli Madde-8). A.2 - Hazine Arazilerinin Tersane Yatrmlarna Tahsisinde Uygulanacak Esas Ve Usullere likin Tebli erevesinde Yatrmcnn Mlkiyetinde Veya Yasal Bir Hakka stinaden Kullanmnda Alan Olmamas Durumunda Yatrm Yapacaklarn zleyecekleri lem Sras Ve Bavuru Evraklar : (Tebli Madde-8). A.3 Protokol erevesinde Yatrm Yapacaklarn zleyecekleri lem Sras Ve Bavuru Evraklar : A.4 301 Sra Nolu Milli Emlak Genel Teblii erevesinde Yatrm Yapacaklarn zleyecekleri lem Sras Ve Bavuru Evraklar : A.5 5084 Sayl Yatrmlarn Ve stihdamn Teviki Kanunu erevesinde Yatrm Yapacaklarn zleyecekleri lem Sras Ve Bavuru Evraklar : A.6Serbest Blge Arazilerinde Yaplacak Yatrmlar :

B- MEVCUT TERSANE ALANLARINDA YAPILACAK REVZYON VEYA LAVE YATIRIMLAR N BAVURU USULLER :
B.1 Onayl Uygulama mar Plan Snrlar Dahilinde Yatrmlarnda Deiiklik Yapmak steyenlerin zleyecekleri lem Sras Ve Bavuru Evraklar : B.2 Yatrmcnn Onayl Uygulama mar Plan Snrlar Dnda lave Yatrm Yapmak steyenlerin zleyecekleri lem Sras Ve Bavuru Evraklar : B.3Yzer Havuz Yatrm Yapacaklarn zleyecekleri lem Sras Ve Bavuru Evraklar : B.4Mevcut Yzer Havuz ile lgili Bavurularda letmecilerin zleyecekleri lem Sras Ve Bavuru Evraklar :

A.1 Hazine Arazilerinin Tersane Yatrmlarna Tahsisinde Uygulanacak Esas Ve Usullere likin Tebli erevesinde Yatrmcnn Mlkiyetinde Veya Yasal Bir Hakka stinaden Kullanmnda Alan Olmas Durumunda Yatrm Yapacaklarn zleyecekleri lem Sras Ve Bavuru Evraklar : (Tebli Madde-8).
1- Yatrmla ilgili teknik ve mali unsurlar ieren ayrntl taslak alma olan avan proje ile Denizcilik Mstearlna (Gemi na ve Tersaneler Genel Mdrl) bavuruda bulunur (Tebli Madde-5). Bavuru evraklar : I Yatrmc hakkndaki bilgiler a-Yatrmcnn; ad, soyad, unvan, faaliyet konusu, adresi, telefon, faks varsa e-posta, b- Tersane faaliyetlerine ilikin deneyimi, c-Tanr ve tanmaz mal varl, d-Varsa, son yla ait onayl bilano ve kar / zarar cetveli, e-Tzel kiilerde ana szleme ve deiikliklerin yaymland Ticaret Sicil Gazetesinin asl veya noter tasdikli rnei, f-Varsa kaytl bulunulan meslek odas ad, sicil belgesi, vergi numaras, g-Yatrmcnn veya varsa yetkili temsilci/temsilcilerinin imza sirkleri ve/veya yetki belgesi. II Yatrm hakkndaki bilgiler a - Proje hakknda genel bilgi, b - Toplam alan (m)=kapal alan + ak alan, c - Toplam istihdam durumu (mhendis + teknik personel + dier personel), d Kzaklarn trleri (rayl, sabit kzak gibi) ve ebatlar (en x boy metre olarak), e - skele ve rhtmn adedi ve ebatlar ( en-boy metre olarak ), f - Yaplmas ngrlen kapal atlyelerin ebatlar ve ilevleri, g - Yeni gemi ina kapasitesi (cgt/yl) veya cinsi (dwt/yl), h - Tersane ina edilebilecek en byk gemi tonaj (cgt) veya cinsi (dwt) ve yllk adedi, - Yeni gemi inada hedeflenen elik ileme kapasitesi (ton/yl), i - Yaplacak ise bakm-onarmdaki elik ileme kapasitesi (ton/yl), j - Varsa, kuru havuz / yzer havuz ebatlar (en x boy x derinlik metre olarak), havuzlanacak en byk gemi tonaj (cgt), k - Tesise ait avan genel yerleim plan (Tersane Alan Organizasyonu ve Yerleim Plan) , l - Projedeki yatrmlarn hangi srede bitirileceini gsterir termin plan,

m - Yatrm yaplacak alann, ky kenar izgisinin kara ve deniz tarafnda yer alan ksmlar zerindeki yatrma ilikin, ayr ayr maliyet hesab ile yatrm iin planlanan finansman kayna (kredi, z sermaye, fon gibi), n - Tersanede kullanlacak kreynlerin trleri (jib, gantry gibi), ebatlar ve kaldrma kapasiteleri (ton olarak), o - Atk kabul tesisi bilgileri ( genel yerleim plannda gsterilecek). (Tebli Madde-7). 2- Denizcilik Mstearl (Gemi na ve Tersaneler Genel Mdrl) yatrm talebini deerlendirir, talebi uygun grmesi halinde yatrmcya bilgi vererek, n izin verilmesi iin Maliye Bakanlna (Milli Emlak Genel Mdrl) bildirir (20 gn) (Tebli Madde-8). 3- Maliye Bakanl (Milli Emlak Genel Mdrl) ilgili Valilik, Defterdarlk kanalyla yatrmcya n izin verilmesi ilemini gelen grleri deerlendirerek, dorudan (ilana klmadan) gerekletirir (sre yok) (Tebli Madde-9). 4- Bu rehberin C.- Blmndeki Yatrmn Harita, mar Plan Ve Dier lem Sreci bal altndaki ilemler sra ile yatrmclar tarafndan gerekletirilecektir.

A.2 - Hazine Arazilerinin Tersane Yatrmlarna Tahsisinde Uygulanacak Esas Ve Usullere likin Tebli erevesinde Yatrmcnn Mlkiyetinde Veya Yasal Bir Hakka stinaden Kullanmnda Alan Olmamas Durumunda Yatrm Yapacaklarn zleyecekleri lem Sras Ve Bavuru Evraklar : (Tebli Madde-8).
1- Mteebbis, yatrmla ilgili aadaki belgelerle Denizcilik Mstearlna (Gemi na ve Tersaneler Genel Mdrl) bavuru da bulunur. (Tebli Madde-5). Bavuru evraklar : a-Yatrm hakknda hazrlanan avan proje b-Yatrmn yaplaca tanmaza ait bilgileri ieren dileke. 2- Denizcilik Mstearl (Gemi na ve Tersaneler Genel Mdrl) bu talebi uygun grrse, veya herhangi mnferit bir talep olmakszn, kendi tespit ettii tersane yerleri iin, Maliye Bakanl (Milli Emlak Genel Mdrl) mutabakat ile Tebli erevesinde yatrmc bavurularnn alnmas iin Resmi Gazetede veya gnlk tiraj 100.000 zerindeki ulusal bir gazetede 5 gn arayla iki kez ilana klr. Bu ilanda bavuru dokmanlar tebli madde-7 ye gre gerekli dokman hazrlanp ihale tarihinden nce idareye teklif verir.(ilan sresi asgari 30 gn) (Tebli Madde-6). Bu teklifte bulunmas gereken asgari Bavuru evraklar : I Yatrmc hakkndaki bilgiler a-Yatrmcnn; ad, soyad, unvan, faaliyet konusu, adresi, telefon, faks varsa e-posta, b- Tersane faaliyetlerine ilikin deneyimi, c-Tanr ve tanmaz mal varl, d-Varsa, son yla ait onayl bilano ve kar / zarar cetveli, e-Tzel kiilerde ana szleme ve deiikliklerin yaymland Ticaret Sicil Gazetesinin asl veya noter tasdikli rnei, f-Varsa kaytl bulunulan meslek odas ad, sicil belgesi, vergi numaras, g-Yatrmcnn veya varsa yetkili temsilci/temsilcilerinin imza sirkleri ve/veya yetki belgesi.

II Yatrm hakkndaki bilgiler a - Proje hakknda genel bilgi, b - Toplam alan (m)=kapal alan + ak alan, c - Toplam istihdam durumu (mhendis + teknik personel + dier personel), d - Kzaklarn trleri (rayl, sabit kzak gibi) ve ebatlar (en x boy metre olarak), e - skele ve rhtmn adedi ve ebatlar ( en-boy metre olarak ), f - Yaplmas ngrlen kapal atlyelerin ebatlar ve ilevleri, g - Yeni gemi ina kapasitesi (cgt/yl) veya cinsi (dwt/yl), h - Tersane ina edilebilecek en byk gemi tonaj (cgt) veya cinsi (dwt) ve yllk adedi, - Yeni gemi inada hedeflenen elik ileme kapasitesi (ton/yl), i - Yaplacak ise bakm-onarmdaki elik ileme kapasitesi (ton/yl), j - Varsa, kuru havuz / yzer havuz ebatlar (en x boy x derinlik metre olarak), havuzlanacak en byk gemi tonaj (cgt), k - Tesise ait avan genel yerleim plan (Tersane Alan Organizasyonu ve Yerleim Plan) , l - Projedeki yatrmlarn hangi srede bitirileceini gsterir termin plan, m - Yatrm yaplacak alann, ky kenar izgisinin kara ve deniz tarafnda yer alan ksmlar zerindeki yatrma ilikin, ayr ayr maliyet hesab ile yatrm iin planlanan finansman kayna (kredi, z sermaye, fon gibi), n - Tersanede kullanlacak kreynlerin trleri (jib, gantry gibi), ebatlar ve kaldrma kapasiteleri (ton olarak), o - Atk kabul tesisi bilgileri ( genel yerleim plannda gsterilecek). (Tebli Madde-7). 3- Denizcilik Mstearl (Gemi na ve Tersaneler Genel Mdrl) ilan suretiyle alnan bavurular deerlendirerek, yatrm teklifi uygun grlen yatrmcya n izin verilmesini Maliye Bakanlna (Milli Emlak Genel Mdrl) bildirir (sre yok ). 4- Maliye Bakanl (Milli Emlak Genel Mdrl) ilgili Valilik, Defterdarlk kanalyla yatrmcya n izin verilmesi ilemini gerekletirir (sre yok). 5- Bu rehberin C.- Blmndeki Yatrmn Harita, mar Plan ve Dier lem Sreci bal altndaki ilemler sra ile yatrmclar tarafndan gerekletirilecektir.

A.3 Protokol erevesinde Yatrm Yapacaklarn zleyecekleri lem Sras Ve Bavuru Evraklar :
1. Mteebbis yatrm teklifi ile ilgili olarak, yatrm yaplmas dnlen hazine arazisi ve/veya Devletin hkm ve tasarrufu altndaki alan iin, yatrmn yaplaca yer ve mevkisini, memleket koordinat deerleri, alan bykl ve zelliklerini,varsa 1/1000 veya 1/5000 lekli harita, yoksa 1/25.000 lekli harita zerine iaretleyerek ilgili Valilie (Bayndrlk ve skn Mdrl) bavurur. Planlar mutlaka ehir ve Blge Planlama ve Harita Mavir firmalarna hazrlattrlmaldr ( Protokol C-Madde-1). 2. Valilik (Bayndrlk ve skan Mdrl) yatrm talebini, yatrm yaplacak yere ilikin bilgi ve belgelerle birlikte Defterdarla bildirir (sre yok). 3. Defterdarlk yatrm teklifini , tanmazla ilgili gerekli bilgi ve belgelerle birlikte Maliye Bakanlna (Milli Emlak Genel Mdrl) iletir (sre yok). 4. Maliye Bakanl (Milli Emlak Genel Mdrl), n izin talebi konusunda Denizcilik Mstearlnn (Gemi na ve Tersaneler Genel Mdrl) grn ister (sre yok). 5. A1-A2 bal altnda Tebli erevesinde Mracaat kapsamnda yer alan hususlar itibaryla Denizcilik Mstearl (Gemi na ve Tersaneler Genel Mdrl), n izin talebine konu yatrm talebini deerlendirerek, grn Maliye Bakanlna (Milli Emlak Genel Mdrl) iletir (20 gn). 6. Maliye Bakanl (Milli Emlak Genel Mdrl) gelen grleri deerlendirerek n izin verilmesi ilemini sonulandrr. (sre yok).

7. Bu rehberin C.- Blmndeki Yatrmn Harita, mar Plan Ve Dier lem Sreci bal altndaki ilemler sra ile yatrmclar tarafndan gerekletirilecektir.

A.4 301 Sra Nolu Milli Emlak Genel Teblii erevesinde Yatrm Yapacaklarn zleyecekleri lem Sras Ve Bavuru Evraklar :
1. Tersane yatrmlarna ynelik olarak Hazine Arazilerinin Tersane Yatrmlarna Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere likin Tebli esas olmakla birlikte, ilana klmakszn yaplacak pazarlk ihalesi sonucunda n izin ilemi 301 sra no.lu Milli Emlak Genel Teblii uyarnca verilebilmektedir. Bundan yararlanlabilmek iin 150 milyon ABD dolar karl yatrm yapmay ve 10 yl sreyle en az 250 kiiye istihdam salamay taahht etmek gerekmektedir. Bu koullar saland takdirde n izin ilemleri gerekletirilir. 2. Bu rehberin C-Blmndeki Yatrmn Harita, mar Plan Ve Dier lem Sreci bal altndaki ilemler sra ile yatrmclar tarafndan gerekletirilecektir.

A.5 5084 Sayl Yatrmlarn Ve stihdamn Teviki Kanunu erevesinde Yatrm Yapacaklarn zleyecekleri lem Sras Ve Bavuru Evraklar :
1. 2. Sz konusu Kanun kapsamnda kalan illerde yatrm yapmak isteyen yatrmclar talep edecekleri yerlere ynelik olarak ilgili Valilie mracaat ederler. Valilike yatrm yapmaya uygun araziler ile yatrmclar tarafndan talep edilen araziler deerlendirilerek uygun grlmesi durumunda yatrmn kriterlerini belirleyerek ilgili Valilike ve ilgili darelerce ilana klr. Yaplan bavurular Valilik bnyesinde kurulan komisyonca incelenerek deerlendirilir. Valilik deerlendirme sonucunu, 5084 Sayl Kanun kapsamnda uygun grlen yatrmc lehine bedelsiz devir veya bedelsiz kullanma esas n izin ileminin yaplmas iin Maliye Bakanlna (Milli Emlak Genel Mdrl) bildirir. Emlak Genel Mdrl) n izin ilemi gerekletirilir. C.- Blmndeki Yatrmn Harita, mar Plan Ve Dier lem Sreci bal altndaki ilemler sra ile yatrmclar tarafndan gerekletirilecektir.

3. 4.

5. 5084/5350 Sayl Kanunlar ve 2007/114 sayl Ynetmelik erevesinde de Maliye Bakanlnca (Milli
6.

Not: 5084 sayl Kanun Kapsamnda Bulunan ller: 1) Adyaman,2) Afyonkarahisar ,3) Ar ,4) Aksaray, 5) Amasya ,6) Ardahan,7)Bartn,8) Batman , 9) Bayburt,10) Bingl ,11) Bitlis ,12) ankr, 13) Diyarbakr ,14) Dzce,15) Erzincan, 16) Erzurum,17) Giresun,18) Gmhane, 19) Hakkari,20) Idr,21) Kars,22) Krehir,23) Malatya,24) Mardin,25) Mu,26) Ordu,27) Osmaniye,28) Siirt,29) Sinop,30) Sivas,31) anlurfa,32) rnak,33) Tokat,34) Uak,35) Van,36) Yozgat 5350 sayl Kanun ile lave Edilen ller: 1) Artvin 2) orum 3) Elaz 4) Kahramanmara 5) Karaman 6) Kastamonu 7) Kilis 8) Ktahya, 9) Nevehir,10) Nide,11) Rize,12) Trabzon,13) Tunceli 5615 Sayl Kanun ile lave Edilen ller: 1)Gkeada2) Bozcaada

A.6Serbest Blge Arazilerinde Yaplacak Yatrmlar :


Serbest blgelerde faaliyette bulunmak iin D Ticaret Mstearl Serbest Blgeler Genel Mdrlnden Faaliyet Ruhsat alnmas gerekmektedir., Serbest blgelerde faaliyette bulunacak btn gerek ve tzel kiilie sahip Trkiye'de faaliyet gsteren firmalarn, serbest blgedeki faaliyetlerini oluturacaklar ubeleri aracl ile yapmalar zorunludur. Bu durumda merkez firmann son yla ait bilanolarnn incelenmesi srasnda sermaye yaps ve karllk durumu gibi hususlar gz nnde bulundurulacaktr. Serbest blgede faaliyet gsterecek ubenin ticari faaliyete balayabilmesi iin mutlaka sermaye tahsis edilecek ve iletme gideri ngrlecektir.

Serbest blgelerde faaliyette bulunacak btn gerek ve tzel kiilie sahip firmalarn faaliyet alanlarnn serbest blgeler ile snrl olmas halinde bile, ticaret sicili kaytlarnn bulunmas zorunludur. Bu konuda ayrntl bilgi iin Serbest Blgeler Genel Mdrl'nn aada belirtilen telefon ve faks numaralarna bavurulabilir: Tel: (0312) 212 82 58, 212 82 59 (0312) 212 58 90 Faks: (0312) 212 89 06 http://www.dtm.gov.tr/ A.6.1Serbest Blge Snrlar erisinde Yaplacak Yatrm erevesinde Yatrm Yapacaklarn zleyecekleri lem Sras Ve Bavuru Evraklar :

1. Genel Mdrlk, Blge Mdrl veya Serbest Blge letici veya Kurucu/letici irketten alnan Faaliyet
Ruhsat Mracaat Formu doldurulur. 2. 3. 4. Yatrmc firmann serbest blgede yapaca faaliyet hakknda tantc bilgi, Yatrmc adna yetkili mza sahibinin yetki belgesi ve imza sirkleri ile (varsa) firma temsilcisinin yetki belgesi ve imza beyannamesi, Yatrmc firmann kurulu ilan ile son sermaye ve ortaklk yapsnn yaymland Trkiye Ticaret Sicil Gazeteleri ve Ticaret ve/veya Sanayi Odas kayd (Yabanc firmalar iin kendi lkelerinde geerli olan kurulu belgesinin Trkiye'nin o lkedeki temsilciliince onayl rnei), Yatrmc firmann son yla ilikin bilanosu, kar ve zarar cetveli,

5.

6. Yatrmc firmann mracaat creti olan Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankasnn 951 101 301 no lu Dolar
($) hesabna mracaat creti ( 5.000 ABD Dolar Merkez Bankas'na yatrldn gsterir banka dekontunun asl ve bir fotokopisi, ) yatrlr. 7. Yatrmc firmann (Varsa) Son ylda Trkiye'ye getirilen dviz tutarn gsterir belgeler,

8. Yatrmc firmann mracaat dosyas (Faaliyet Ruhsat Mracaat Formu, ekleri ve fotokopileri) ve mracaat
cretinin yatrldn gsteren dekontun asl ile birlikte Serbest Blgeler Genel Mdrle veya Blge Mdrlne bir dileke ile bavurulur. (D Ticaret Mstearl Serbest Blgeler Genel Mdrl 06510 Emek / ANKARA TRKYE adresine gnderilebilecei gibi ilgili Serbest Blge Mdrlne de teslim edilebilir.)

9. Serbest Blgeler Genel Mdrlk tarafndan mracaat deerlendirilir. (Olumsuz deerlendirilmesi


durumunda mracaat creti iade edilir.) 10. Genel Mdrlke yaplan inceleme sonucu Faaliyet Ruhsat almas uygun grlen firmalar 30 gn iinde; ak alan kiralayacak iseler serbest blge iletici/kurucu iletici firmas ile, hazr iyerlerinden birini kiralayacak iseler blgede kiralama ruhsatna sahip herhangi bir kurulu ile kira szlemesi yaparlar. (Arazisi zel sektre ait baz serbest blgelerde ise firmalarn arazi veya iyeri satn almas da mmkn bulunmaktadr. Genel Mdrlke yaplan inceleme sonucu Faaliyet Ruhsat almas uygun grlen firmalar 30 gn iinde; arazi veya iyeri satn alacak iseler, serbest blge iletici/kurucu iletici firmas ile sat szlemesi yaparlar.) 11. Serbest Blge Mdrlnce onaylanm szlemenin bir sureti Serbest Blgeler Genel Mdrl'ne iletilir. Genel Mdrlke verilen sre ierisinde kira/sat kontrat yapanlar adna Faaliyet Ruhsat dzenlenir.

12. Yatrmc kullanclar, Faaliyet Ruhsatn aldktan sonra, Blge Mdrlne mracaat ederek, hazrlatm
olduklar inaat projelerini uygulamak zere "naat Ruhsat" alrlar.

13. Yatrmc kullanclar naat almalarn bitirdikten sonra "skan Ruhsat" larn alarak ticari faaliyetlerine
balarlar. A.6.2Serbest Blge Snrlar Dnda Yaplacak Dolgu Yatrm erevesinde Yatrm Yapacaklarn zleyecekleri lem Sras Ve Bavuru Evraklar :

1-Yatrmc tarafndan bu rehberin A.6.1 Blmndeki ilemler srayla tamamlanmaldr. 2-Mteebbis yatrm teklifi ile ilgili olarak, yatrm yaplmas dnlen hazine arazisi ve/veya Devletin hkm ve tasarrufu altndaki alan iin, yatrmn yaplaca yer ve mevkisini,memleket koordinat deerleri, alan bykl ve zelliklerini varsa 1/1000 veya 1/5000 lekli harita, yoksa 1/25.000 lekli harita zerine iaretleyerek ilgili Valilie (Bayndrlk ve skn Mdrl) bavurur. Planlar mutlaka ehir ve Blge Planlama ve Harita Mavir firmalarna hazrlattrlmaldr ( Protokol C-Madde-1). 3-Valilik (Bayndrlk ve skan Mdrl) yatrm talebini, yatrm yaplacak yere ilikin bilgi ve belgelerle birlikte Defterdarla bildirir (sre yok). 4-Defterdarlk yatrm teklifini , tanmazla ilgili gerekli bilgi ve belgelerle birlikte Maliye Bakanlna (Milli Emlak Genel Mdrl) iletir (sre yok). 5-Maliye Bakanl (Milli Emlak Genel Mdrl), n izin talebi konusunda Serbest Blgeler Genel Mdrlnn grn ister (sre yok). 6-Maliye Bakanl (Milli Emlak Genel Mdrl) gelen grleri deerlendirerek n izin verilmesi ilemini sonulandrr. (sre yok). 7-mar Plan Aamasna geilir. 7.1-Planlar mutlaka ehir ve Blge Planlama ve Harita Mavir firmalarna hazrlattrlmaldr. n izni alan yatrmc ehir ve Blge Planlama ve Harita Mavir firmalarna hazrlattrd teklif uygulama imar plan ile birlikte ilgili Valilie (Bayndrlk ve skan Mdrl) mracaat eder ( Protokol C-Madde-2). Bavuru evraklar : a) 1/5000 ve 1/1000lekli teklif imar plan b) n izin belgesi c) Yatrm yaplacak alann yakn evresine yakn evresine ilikin mevcut ve/veya imar plan onaylanm ancak henz inaatna balanlmam ky yaplarnn ilenmi olduu 1/5000 lekli bilgi paftas, d) Gereke ve plan kararlarn da ieren mar Plan Aklama Raporu, e) Yatrma ilikin Fizibilite Raporu, f) Varsa onayl evre dzeni plan, nazm imar plan veya uygulama imar plan ile irtibatlandrlmas, g) Teklif imar plan snrlar dahilinde, mlkiyet (kadastral durum) bilgileri, yaplacak yaplarn boyutlar ve zelliklerini gsterecek ekilde hazrlanm lekli genel yerleim plan (kara ve deniz koordinatlar da belirtilerek), 7.2- Valilik teklifi inceleyerek, gerekeli gr ile birlikte teklifi Bayndrlk ve skan Bakanlna (Teknik Aratrma ve Uygulama Genel Mdrl) gnderir (15 gn) ( Protokol C-Madde-3). 7.3-Bayndrlk ve skan Bakanl (Teknik Aratrma ve Uygulama Genel Mdrl) teklifi inceler ve uygun grmesi halinde kurum grlerine sunar ( Genel Kurmay Bakanl, Maliye Bakanl, Ulatrma Bakanl, Kltr ve Turizm Bakanl, evre ve Orman Bakanl, Denizcilik Mstearl) (15 gn) (Protokol CMadde-4). 7.4-Kurumlar grlerini Bayndrlk ve skan Bakanlna (Teknik Aratrma ve Uygulama Genel Mdrl) sunar. lave tetkik gerektiren durumlarda Bakanlk ile mutabakat salanarak ilave sre alnabilir (45 gn) ( Protokol C-Madde-5

7.5-Bayndrlk ve skan Bakanl (Teknik Aratrma ve Uygulama Genel Mdrl) Kurum grleri tamamlandktan sonra, uygun grmesi halinde teklif uygulama imar plann onaylar, (turizm alanlarnda Planlar Kltr ve Turizm Bakanlnca, zelletirme kapsamndaki alanlar zelletirme daresi Bakanlnca, zel evre ile ilgili alanlarn planlar zel evre Koruma Kurumu Bakanlnca onaylanr) (15 gn) ( Protokol CMadde-6). 8-C.4- evresel Etki Deerlendirme Raporu (ed) Aamas erevesinde ED Raporu alnr. 9-Onayl imar planna gre tm st yap ve dolgu projeleri hazrlatlarak Ulatrma Bakanlna (Demiryollar Limanlar ve Hava meydanlar naat Genel Mdrl) onaylatlr. 10-Bu projelere gre dolgu yatrm gerekletirilir. 11-Onayl mar Planna gre yaplan dolgu alan iin Serbest Blgeler Genel Mdrl Maliye Bakanlndan (Milli Emlak Genel Mdrl) tahsisini ister. 12-Onayl mar Planna gre yaplan dolgu alan iin Maliye Bakanlnca (Milli Emlak Genel Mdrl) Serbest Blgeler Genel Mdrl adna tahsis ilemi gerekletirilir. 13-Onayl mar Planna gre gerekleen tahsis ileminden sonra bu alann Serbest Blge snrlar iine dahil edilmesi iin Bakanlar Kurulu Karar kartlr. 14-Bakanlar Kurulu Karar ile bu alan Serbest Blge Snrlar iine dahil edilir.

B- MEVCUT TERSANE ALANLARINDA YAPILACAK REVZYON VEYA LAVE YATIRIMLAR N BAVURU USULLER :
B.1 Onayl Uygulama mar Plan Snrlar Dahilinde Yatrmlarnda Deiiklik Yapmak steyenlerin zleyecekleri lem Sras Ve Bavuru Evraklar : Bavuru evraklar: a) Yatrm deiikliinin gerekesini ieren aklayc bilgi, b) Tesis kurulu kapasitesinde ve/veya istihdamda meydana gelecek deiikliklere ait bilgi, c) Tesisin tamamn ieren onayl uygulama imar plan paftas, plan notlar ve lejant ieren paftalar ve bunlarn saysal CD si, c) Tersane alan organizasyonu ve yerleim plan (rnek plana gre hazrlanacak) ve bu planlar, klas kurulular veya niversitelerin gemi ina mhendisi yetitiren blmlerince vize edilerek Denizcilik Mstearlna (Gemi na ve Tersaneler Genel Mdrl) bavurulur. Deerlendirme: a) Onayl uygulama imar plan snrlar iindeki yatrmlarda yaplacak deiiklikler iin yaplan bavurular, emsal hesaplamalar haricinde onayl uygulama imar plan ve plan hkmlerine uygunluu ile bavuru evraklar zerinden Denizcilik Mstearlnca (Gemi na ve Tersaneler Genel Mdrl) deerlendirilir. b) Denizcilik Mstearlnca (Gemi na ve Tersaneler Genel Mdrl) gerekli grlmesi halinde, kurulacak komisyon tarafndan bavuru ile ilgili olarak mahallinde inceleme yaplr ve hazrlanan rapor deerlendirmede esas alnr. f) Deerlendirmenin sonucu tesis ileticisine, Ulatrma Bakanlna (Demiryollar Limanlar ve Hava meydanlar naat Genel Mdrl), Maliye Bakanlna (Milli Emlak Genel Mdrl, ilgili Valilik veya Belediyesine ve darenin ilgili birimlerine bildirilir. B.2 Yatrmcnn Onayl Uygulama mar Plan Snrlar Dnda lave Yatrm Yapmak steyenlerin zleyecekleri lem Sras Ve Bavuru Evraklar : Bu rehberin A.1 veya A.3 Blmndeki ilemlerden balanlarak sra takip edilir.

B.3Yeni Yzer Havuz Yatrm Yapacaklarn zleyecekleri lem Sras Ve Bavuru Evraklar : dareden ksmi iletme izni veya iletme izni alnm tesiste yzer havuz altrlabilmesi iin, dareden yzer havuz iletme izni alnmas zorunludur. Bavuru evraklar: a) Alm gereklememi, getirilmesi planlanan yzer havuzun kmalar da dahil boyutlar, b) En byk dalma draft, c) Havuzun konulandrlaca blgeye ait batimetrik veriler ve tarama yaplmasnn planlanmas halinde zemin ett raporu, ) Tonozlar da gsteren koordinatl 1/500 veya darece uygun grlecek lekte hazrlanm havuz yerleim plan ile detay projesi ile birlikte Denizcilik Mstearlna (Gemi na ve Tersaneler Genel Mdrl) bavurulur. Deerlendirme: a)Denizcilik Mstearlnca (Gemi na ve Tersaneler Genel Mdrl) kurulacak komisyon tarafndan bavuru ile ilgili olarak mahallinde inceleme yaplr ve rapor hazrlanr. b) Rapor dorultusunda ilem yaplr. c)Yzer havuzun uygun grlmesi halinde; yatrmc Denizcilik Mstearlnca (Gemi na ve Tersaneler Genel Mdrl) tarafndan verilen 1 (bir) yllk bir sre ierisinde yzer havuzu beyan edilen yerde izinlerini alarak konulandrr. Yatrmcnn talebi zerine ve uygun grlmesi halinde bu sre en fazla 6 ay uzatlabilir. Bu sre ierisinde yzer havuzun konulandrlmamas durumunda verilmi olan izin yazl bir bildirime gerek kalmakszn iptal edilmi saylr. d)Yzer havuz alm ( c ) deki uygun grlen sre iinde gereklemi ise; Yzer havuz tesise getirilmeden nce yzer havuza ait aada belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte Denizcilik Mstearlna (Gemi na ve Tersaneler Genel Mdrl) tekrar bavurulur. Bavuru evraklar: 1) Tonoz ve balant elemanlarna ait darece kabul edilmi klas raporu, 2) Havuzun sahiplik belgesi veya proforma faturas veya kira kontrat, 3) Havuzun almasnda saknca olmayacana dair darece kabul edilmi klas raporu, 4) Sicil Belgesi 5) Yzer havuz teknik zellikleri : a) Havuzun kaldrma kapasitesi, b) Havuzun dalma sresi, c) Bo ve dolu draft, ) En byk dalma draft, d) Kreyn adet ve teknik kapasiteleri, e) Jeneratr adet ve teknik kapasiteleri, f) Seperatr adet ve teknik kapasiteleri, g) Kompresr adet ve teknik kapasiteleri, ) Pompa adet ve teknik kapasiteleri, Deerlendirme: 1) Konulandrlmas uygun grlen yzer havuzun altrlabilmesi iin sunulan belgelerin uygunluu ve yzer havuzun alabilirlii, Denizcilik Mstearlnca (Gemi na ve Tersaneler Genel Mdrl) kurulacak komisyon tarafndan mahallinde incelenir. 2) Yaplan inceleme sonucuna gre yatrmcya, yzer havuz iletme izin belgesi dzenlenir. e)Yzer havuz alm ( c ) deki uygun grlen sre iinde gereklememi ise; Yatrmcnn talebi zerine ve uygun grlmesi halinde bu sre en fazla 6 ay uzatlabilir. Bu sre ierisinde yzer havuzun konulandrlmamas durumunda verilmi olan izin yazl bir bildirime gerek kalmakszn iptal edilmi saylr. f)Alm planlanan yzer havuz dnda, boyutlar daha kk baka yzer havuzun getirilmesi halinde, daha nce uygun grlm konum dna tamamas kouluyla, yzer havuza konulandrma izni verilir. Eer

10

alm planlanan yzer havuz boyutlarndan daha byk yzer havuzun alnmas halinde yeniden mracaat edilmesi gerekir. B.4Mevcut Yzer Havuz ile lgili Bavurularda letmecilerin zleyecekleri lem Sras Ve Bavuru Evraklar : 1. Yzer havuzun ksa sreli yer deiiklii halinde;

a)Yzer havuzun ksa sreli geici yer deiiklii ve yzer havuzun baka bir havuzda havuzlanmasna ynelik bavurular ilgili Liman Bakanlna yaplr. b)Yaplan bavurular Liman bakanlnca gerekli grldnde mahallinde de inceleme yaplarak deerlendirilip sonulandrlr. 2. Yzer havuzun izin verilen konum dnda altrlmak istenmesi halinde;

Bavuru evraklar: a) Tonozlar da gsteren koordinatl 1/500 veya darece uygun grlecek lekte hazrlanm havuz yerleim plan, b) Havuzun konulandrlaca blgeye ait batimetrik veriler ve tarama yaplmasnn planlanmas halinde zemin ett raporu, c)Tonoz ve balant elemanlarna ait darece kabul edilmi klas raporu, ile birlikte Denizcilik Mstearlna (Gemi na ve Tersaneler Genel Mdrl) bavurulur. Deerlendirme: a)Denizcilik Mstearlnca (Gemi na ve Tersaneler Genel Mdrl) kurulacak komisyon tarafndan bavuru ile ilgili olarak mahallinde inceleme yaplr ve rapor hazrlanr. b) Rapor dorultusunda talep deerlendirilerek ilem yaplr.

C.- YATIRIMIN HARTA, MAR PLANI VE DER LEM SIRASI VE BAVURU EVRAKLARI:
C.1- Ky Kenar izgisi (KK): Planlar mutlaka ehir ve Blge Planlama veya Harita Mavir firmalarna hazrlattrlmaldr.

a)

Yatrm Yaplmas Dnlen Yerde Ky Kenar izgisi tespit edilmemise : (3621 Sayl Kanun madde-9) 1- Yatrm yaplacak yerin varsa halihazr haritas yoksa hali hazr haritas yaptrlr. 2-lgili Valilik makamna hali hazr haritas ile birlikte bavuru yaplr. KK tespiti yaplmas istenir. 3-KK tespit talepleri Valilike oluturulan KK tespit komisyonu tarafndan belirlenir. (3 ay). (3621 Sayl Kanun madde-5) 4-Komisyon tarafndan belirlenen KK halihazr haritaya ilenerek Bayndrlk ve skan Bakanlnca onaylanr. lgili Valilie iade edilmesi ile yrrle girer. 5- lemlere C.2 blmnden devam edilir. b) Yatrm Yaplmas Dnlen Yerde Ky Kenar izgisi tespiti yaplmsa : 1- lemlere bu rehberin C.2 blmnden devam edilir. C.2- mar Plan Aamas: Planlar mutlaka ehir ve Blge Planlama ve Harita Mavir firmalarna hazrlattrlmaldr.

11

1- n izni alan yatrmc ehir ve Blge Planlama ve Harita Mavir firmalarna hazrlattrd teklif uygulama imar plan ile birlikte ilgili Valilie (Bayndrlk ve skan Mdrl) mracaat eder ( Protokol C-Madde-2). Bavuru evraklar : h) 1/5000 ve 1/1000 lekli teklif imar plan i) n izin belgesi j) Yatrm yaplacak alann yakn evresine ilikin mevcut ve/veya imar plan onaylanm ancak henz inaatna balanlmam ky yaplarnn ilenmi olduu 1/5000 lekli bilgi paftas, k) Gereke ve plan kararlarn da ieren mar Plan Aklama Raporu, l) Yatrma ilikin Fizibilite Raporu, m) Varsa onayl evre dzeni plan, nazm imar plan veya uygulama imar plan ile irtibatlandrlmas, n) Teklif imar plan snrlar dahilinde, mlkiyet (kadastral durum) bilgileri, yaplacak yaplarn boyutlar ve zelliklerini gsterecek ekilde hazrlanm lekli genel yerleim plan (kara ve deniz koordinatlar da belirtilerek),

2-

Valilik teklifi inceleyerek, gerekeli gr ile birlikte teklifi Bayndrlk ve skan Bakanlna (Teknik Aratrma ve Uygulama Genel Mdrl) gnderir (15 gn) ( Protokol C-Madde-3).

3-

Bayndrlk ve skan Bakanl (Teknik Aratrma ve Uygulama Genel Mdrl) teklifi inceler ve uygun grmesi halinde kurum grlerine sunar ( Genel Kurmay Bakanl, Maliye Bakanl, Ulatrma Bakanl, Kltr ve Turizm Bakanl, evre ve Orman Bakanl, Denizcilik Mstearl) (15 gn) (Protokol C-Madde-4).

4-

Kurumlar grlerini Bayndrlk ve skan Bakanlna (Teknik Aratrma ve Uygulama Genel Mdrl) sunar. lave tetkik gerektiren durumlarda Bakanlk ile mutabakat salanarak ilave sre alnabilir (45 gn) ( Protokol C-Madde-5).

5-

Bayndrlk ve skan Bakanl (Teknik Aratrma ve Uygulama Genel Mdrl) Kurum grleri tamamlandktan sonra, uygun grmesi halinde teklif uygulama imar plann onaylar, (turizm alanlarnda Planlar Kltr ve Turizm Bakanlnca, zelletirme kapsamndaki alanlar zelletirme daresi Bakanlnca, zel evre ile ilgili alanlarn planlar zel evre Koruma Kurumu Bakanlnca onaylanr) (15 gn) ( Protokol C-Madde-6). C.3- Tersane Alan Organizasyonu Ve Yerleim Plan Aamas : a) Onayl mar Plan snr iinde yatrmc tarafndan bir dileke ile Tersane Alan Organizasyonu ve Yerleim Plan, (rnek; Plana uygun olacak ekilde Gemi na Mhendisi, ehir ve Blge Planlama veya Harita Mhendislik Mavir firmalarna hazrlattrlarak) ekme mesafeleri ve kat ykseklikleri konusunda ilgili Belediyesine mracaat edilerek tasdik ettirilir. b) lgili Belediyesince tasdik edilen Tersane Alan Organizasyonu ve Yerleim Plan bir dileke ekinde onay iin Denizcilik Mstearlna (Gemi na ve Tersaneler Genel Mdrl) sunulur. c) Sz konusu plan, uygun grlmesi durumunda Denizcilik Mstearlnca (Gemi na ve Tersaneler Genel Mdrl) onaylanr. (azami 11 gn). C.4- evresel Etki Deerlendirme Raporu (ED) Aamas : a) Yatrmc; yatrma ilikin evre mevzuat erevesinde evre ve Orman Bakanlna mracaat eder. b) ED Raporu ED Mavirlik firmalarna hazrlattrlr. c) ED Raporu ilgili kurumlarca toplantlar yaplarak incelenir. d) ED Olumlu - Olumsuz veya evresel Etkileri nemsiz Belgesi alnr. (ED bavurular yatrmn daha nceki safhalarnda da yaplabilir.) (sre yok). C.5- Teknik Proje Onay Aamas:

12

1- Yatrmc; Onayl Uygulama mar Plan ve bu plana uygun olarak hazrlayaca ky kenar izgisinin deniz tarafnda yaplacak altyap tesislerine ait (styaplar hari) projesini Ulatrma Bakanlna (Demiryollar Limanlar ve Hava meydanlar naat Genel Mdrl) (ilgili Blge Mdrl kanalyla en az 5 nsha olarak) sunar. Bavuru evraklar : a) Uygulama mhendislik projeleri (plan, kesit ve detaylar ile birlikte), b) Her trl hesap (teknik dayanaklar ile birlikte statik, betonarme ve stabilite hesab vs.), c) Jeolojik ett raporu, (Yerin zelliine gre Afet leri Genel Mdrl veya Valilik (Bayndrlk ve skn Mdrl) onayl), d) Gerekiyorsa model deneyi raporu (alkant, kumlama, stabilite vs.), e) ED Olumlu-Olumsuz veya evresel Etkileri nemsiz Belgesi, f) Yaplacak yatrma ait Maliye Bakanlndan (Milli Emlak Genel Mdrl) alnm n zin Belgesi, 2- Ulatrma Bakanl (Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanlar naat Genel Mdrl) projeyi uygun grmesi durumunda onaylar, (45 gn) ( Protokol C-Madde-13). C.6- Kullanma zni Ve/Veya rtifak Hakk Tesisi Aamas: 1- Yatrmc Maliye Bakanlna (Milli Emlak Genel Mdrl) bavuruda bulunarak kullanma izni veya irtifak hakk verilmesini talep eder ( Protokol C-Madde-14) Bavuru evraklar : a) Onayl imar plan, b) Ulatrma Bakanlnca (Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanlar naat Genel Mdrl) onayl uygulama mhendislik projesi, c) Turizm Alan ve Merkezleri ile Kltr ve Turizm Koruma ve Geliim Blgesi iinde, turizm amal ve turizm tesisinin devam veya tamamlaycs niteliinde olan yatrmlarda Turizm Yatrm Belgesi ve Kesin Tahsis Karar 2- Maliye Bakanlnca (Milli Emlak Genel Mdrl) uygun grlmesi halinde kullanma izni ve /veya irtifak hakk tesis edilir (sre yok). C.7- Yap Ruhsat/naat Ruhsat Aamas : Ky ve sahil eridi, doldurma ve kurutma yoluyla kazanlan arazi zerinde yaplacak yaplarda (3621 Sayl Ky Kanununun Uygulanmasna Dair Ynetmeliin 15. maddesinde belirtildii zere) yatrmc, yap ruhsat almak iin Belediye veya Valilie (Bayndrlk ve skn Mdrl) bavurarak; 3194 sayl mar Kanunu ve ilgili Ynetmelikleri gereince Yap Ruhsat alr (sre yok) (Protokol C-Madde-15). Bavuru evraklar: a) Onayl imar plan, b) Ulatrma Bakanlnca (Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanlar naat Genel Mdrl) onayl uygulama mhendislik projesi, c)Turizm Alan ve Merkezleri ile Kltr ve Turizm Koruma ve Geliim Blgesi iinde, bir turistik tesis veya devam ya da tamamlaycs niteliinde olan yatrmlarda Turizm Yatrm Belgesi ve Kesin Tahsis Karar, d) Maliye Bakanlndan (Milli Emlak Genel Mdrl) alnan, ky tesisi ile ilgili irtifak hakk, kullanma izni verildiine dair belge. C.8- Yap Kullanma zni Aamas :

13

Ky ve sahil eridi, doldurma ve kurutma yoluyla kazanlan arazi zerinde yaplacak yaplarla ilgili olarak, yaplarn tamamen bitmesi halinde veya kullanlmas mmkn olan blmleri iin yapnn ruhsat ve eklerine uygun olarak, 3194 sayl mar Kanunu ve ilgili ynetmeliine gre Yap Kullanma zin Belgesi alnr (sre yok) ( Protokol C-Madde-1). C.9Ksmi letme zni Bavurusunda zlenecek lem Sras Ve Bavuru Evraklar : Yatrmn ksmen tesisin iletilebilmesi iin, Denizcilik Mstearlndan (Gemi na ve Tersaneler Genel Mdrl) ksmi iletme izninin alnmas zorunludur. Ksmi iletme izni alnm tesiste onayl uygulama imar plan snrlar iinde yaplacak deiiklik sonucu ortaya kan yaplardan, ruhsata tabi olanlar iin yap kullanma izninin dareye ibraz zorunludur. Bavuru evraklar: Ksmi iletme izni bavurusu talebinde bulunan tesis ileticisi; a) Tzel kiiler iin faaliyet konusunu ieren ticaret sicil gazetesi, zel kiiler iin onayl nfus czdan rnei, b) Tzel kiilik iin imza sirkleri ile yetki belgesi, zel kiilik iin noterden onayl imza beyan, c) Tahsis belgesi (kira, kullanma izni veya irtifak hakk gibi) ve/veya mlkiyete dair tapu rnei, ) Kullanlacak bina iin Yap Kullanma zin Belgesi, d) nas tamamlanan nitelerin uygulama projesine uygun olarak tamamlandna dair Ulatrma Bakanlnn (Demiryollar Limanlar ve Hava meydanlar naat Genel Mdrl) gr ve/veya Denetim Belgesi, e) Tehizat listesi, f) yeri Ama ve alma Ruhsat, g) Yap ruhsat vermeye yetkili mercilerden alnm; yangn sndrme, alglama ve tahliye projelerinin ve uygulamalarnn Binalarn Yangndan Korunmas Hakknda Ynetmelik hkmlerine uygunluk belgesi yada yazs. ) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl iletme belgesi ile birlikte yazl olarak Denizcilik Mstearlna (Gemi na ve Tersaneler Genel Mdrl) bavurur. Deerlendirme: a) Ksmi iletme izni bavurusu ile ilgili olarak, yatrm ncesinde tasdik edilmi olan Tersane Alan Organizasyonu ve Yerleim Plan da dikkate alnarak, kurulacak komisyonca mahallinde bir inceleme yaplr. b) Yaplan inceleme ve deerlendirmeler sonucu hazrlanan rapora gre ilem yaplr. c) Ksmi iletme izni bavurusu uygun grlen tesislere Denizcilik Mstearlnca (Gemi na ve Tersaneler Genel Mdrl) dzenlenen belge, tesis ileticisine, bilgi olarak Maliye Bakanlna, ilgili Belediye veya Valiliine ve darenin ilgili birimlerine bildirilir. C.10letme zni Bavurusunda zlenecek lem Sras Ve Bavuru Evraklar : Yatrmn tamamen faaliyete geebilecek durumda olan tesisin iin, Denizcilik Mstearlndan (Gemi na ve Tersaneler Genel Mdrl) iletme izninin alnmas zorunludur. letme izni alm tesiste onayl uygulama imar plan snrlar iinde yaplacak deiiklik sonucu ortaya kan yaplardan, ruhsata tabi olanlar iin yap kullanma izninin dareye ibraz zorunludur. Bavuru evraklar: letme izni bavurusu talebinde bulunan tesis ileticisi; a) Tzel kiilik iin faaliyet konusunu ieren ticaret sicil gazetesi, zel kiilik iin onayl nfus czdan rnei, b) Tzel kiilik iin imza sirkleri ile yetki belgesi, zel kiilik iin noterden onayl imza beyan, c) Tahsis belgesi (kira, kullanma izni veya irtifak hakk gibi) ve/veya mlkiyete dair tapu rnei, ) Kullanlacak bina iin Yap Kullanma zin Belgesi, d) Ky yapsnn uygulama projesine uygun olarak tamamlandna dair Ulatrma Bakanlnn (DLH naat Genel Mdrl) gr ve/veya Denetim Belgesi, e) Tehizat listesi, f) yeri Ama ve alma Ruhsat,

14

g) Yap ruhsat vermeye yetkili mercilerden alnm; yangn sndrme, alglama ve tahliye projelerinin ve uygulamalarnn Binalarn Yangndan Korunmas Hakknda Ynetmelik hkmlerine uygunluk belgesi yada yazs. ) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl iletme belgesi ile birlikte yazl olarak dareye bavurur. Deerlendirme: a)letme izni bavurusu ile ilgili olarak, yatrm ncesinde tasdik edilmi olan Tersane Alan Organizasyonu ve Yerleim Plan da dikkate alnarak, kurulacak komisyonca mahallinde bir inceleme yaplr. b)Yaplan inceleme ve deerlendirmeler sonucu hazrlanan rapora gre ilem yaplr. c)letme izni bavurusu uygun grlen tesislere Denizcilik Mstearlnca (Gemi na ve Tersaneler Genel Mdrl) dzenlenen belge, tesis ileticisine, bilgi olarak Maliye Bakanlna, ilgili Belediye veya Valiliine ve darenin ilgili birimlerine bildirilir. (45 gn) ( Protokol C-Madde-18).

15