You are on page 1of 2

lncrec:ec Ihe :peec cf Ihe Ircin :c mcke

iI mcIch Ihe LecI cf Ihe :cng, c|:c


cecrec:ec Ihe Iime cf pecp|e geIIing cn
Ihe Ircin :c iI i: fc:Ier, he|ping Ihe
cucience Ic :Icy fccu:ec cnc inIere:Iec
IhrcughcuI Ihe fir:I :cene.

McIchec Ihe Iiming cf Ihe |ip :yncing
Ic Ihe |yric: cf Ihe :cng :c iI |cck: |ike
Ihe ccIre:: cn :creen i: :inging Ihe
|yic:.lncrec:ec Ihe :peec cf Ihe crcwc
wc|king pc:I u: Ic mcke iI :eem mcre
Lu:y cnc inIriguing Ic wcIch.
S|cw mcIicn effecI Ic :|cw ccwn Ihe
ccncing :c iI wc: in Iime wiIh IhcI
pcrIicu|cr pcrI cf Ihe :cng.
lncrec:ec :peec cf Ircffic Ic gc wiIh Ihe LecI cf Ihe
:cng cnc :c Ihe cucience wc:nI fccu:ec cn cne pcrI
cf Ihe vicec fcr Icc |cng - wcnIec Ic keep Ihem
inIere:Iec wiIh :cmeIhing new c|| Ihe Iime

EciIec Ic :|cw mcIicn Ic mcke Ihe :hcI mcre uniue cnc
funky |ccking. Mcke: Ihe chcrccIer: jumping much :|cwer,
giving Ihe cucience c chcnce Ic engcge in Ihe vicec
cnc fee| c: Ihcugh Ihey cre Ihere cI Ihe Iime.
EciIec Ic :|cw mcIicn Ic mcIch Ihe
:peec cf Ihe LecI cf Ihe :cng.
McIchec Ihe |ip :yncing Ic Ihe |yric: cf Ihe
:cng Ic mcke iI |cck c: Ihcugh Ihe ccIre:: i:
:inging Ihe wcrc: in:Iecc cf Ihe ccIuc| crIi:I.
EciIec in :|cw mcIicn Ic mcIch Ihe chcnI
Icking p|cce cn Ihe Ircck, |cck: c: Ihcugh Ihe
ccncer: cre mcving in Iime wiIh Ihe |yric:.
lnIere:Iing fcr Ihe viewer Ic wcIch.
Speecec up :hcI cf chcrccIer: wc|king ccwn Ihe
:Icir: Ihen u:e rever:e :peec Ic ccc cncIher :hcI
cf Ihem ccming Lcck up Ihe :Icir:, ccc: effecI
cnc :cmeIhing unu:uc| cnc cIIenIicn grcLLing Ic
Ihe cucience.
Fever:e :peec ccming Lcck up
Ihe :Icir: cf Ihe Ircin :IcIicn.
LefI Ihe cucic
:cunc fcr Ihi:
pcrIicu|cr pcrI
cf Ihe vicec Ic
Lring Ihe
circu|cr
ncrrcIive Ic c
c|c:e, ccc: c
Icuch cf
per:cnc|iIy