You are on page 1of 12

PERAN6ANCAN 8TRATEC|K |6T TAhUN 2012

8EK0LAh KEANC8AAN PEKAN RANAU


1. APL|KA8| |6T 0| 8EK0LAh
Hat|amat: Verperl|rg|al|ar |elararar dar |erar|rar ap|||as| lCT da|ar |a|argar perlado|r, guru dar rur|d.
3lraleg|:
a) Kursus asas lCT
o) Kursus da|arar
c) Per|s|ar d| Pusal A|ses/ Va|ra|

|| Akt|v|t| Pegawa|
bertanggung
jawab
8asaran Tar|kh
Jangka
Tar|kh
Laksana
KP| 6atatan
Veryed|a|ar rarua|
pergguraar
a) Korpuler
o) LC0
c) Pr|rler
d) 3carrer
0P8 Perlado|r
3lal
0uru
. 3erua perlado|r, slal
dapal rerggura|ar
pera|alar lCT da|ar
pergurusar
2. 3erua guru dapal
rerggura|ar pera|alar
lCT da|ar P&P
3alu guru salu
|orpuler
2 Pergurusar jadua|
Wa|lu
08/ PKP/ 3u AJK Kur||u|ur 90
3 Pergurusar P33 0PV 3erua guru/
rur|d
(Auloras|
P33)
00 0uru dar Pusla|aWar Verpurya|
se|urarg-|urarg 3
ur|l PC
1 Pergurusar Kur||u|ur 08/ PKP/ JK
Kur||u|ur
3erua guru
dar rur|d
00 (guru)
Z5 rur|d
3e|urarg-|urarg
roleooo| guru
5 3VV 0uru 0ala 3VV lou oapa dar
rur|d
Jar dar
Jur
Jar dar
Jur
3EVuA 0ATA VuRl0
LEN0KAP P0 lARl
PERTAVA

K0V 80
2330V PK lEV,
3u 0l3lPLlN
3EVuA 0uRu JAN -
N0v
JAN - N0v 3ENARAl PELAJAR 8'V3Ll
0lKEVA3
KlNl 3ETlAP VA3A
RAN0KAlAN LAN
0l 3EK
Z EVl3 0uRu 0ATA 3EVuA 0uRu
& 3TAF
JAN,
APRlL,
JuLAl &
0KT.
JAN,
APRlL,
JuLAl &
0KT
0ATA 0uRu & 3TAF
3ENTlA3A TERKlNl
RAN0-KAlAN LAN
0l-3EK
8 PENuLl3AN RPT &
RPl
PKP 3EVuA
0uRu, l8u
8APA &
VuRl0
JAN &
3EPJ0
TAluN
3EPJ0
TlN
RPT & RPl 3ENTlA3A
0lKEVA3-KlNl
RAN0-KAlAN LAN
& wE8
3lTE _ 8L00
3EK.
9 PEN0uRu3AN
lEA0C0uNT
3uP
0uRu TlN0.
3EVuA
0uRu, l8u
8APA &
VuRl0
JAN -
N0v
3EPJ0
TlN
PRE3TA3l VuRl0 0APAT
0lPANTAu
RAN0-KAlAN LAN
& wE8
3lTE _ 8L00
3EK.
0 PEN0uRu3AN
JA0uAL wAKTu
PKP & 3u
J/wAKTu
3EVuA
0uRu, l8u
8APA &
VuRl0
AwAL
TAluN &
3ETlAP
lARl
AwAL
TAluN &
3ETlAP
lARl
3EVuA KELA3 A0A 0uRu
3ETlAP VA3A
RAN0-KAlAN LAN
& wE8
3lTE _ 8L00
3EK
PEN0uRu3AN
KElA0lRAN 0uRu &
3TAF
0uRu 8E3AR 3EVuA 0uRu
& 3TAF
3EPJ0
TlN
3EPJ0
TlN
00 lA0lR & LEwAT
_ P0NTEN0 KERJA
RAN0-KAlAN LAN
0l-3EK
2 PEN0uRu3AN
KElA0lRAN VuRl0
PK lEV 3EVuA 0uRu
KELA3
JAN -
N0v
JAN - N0v 00 lA0lR & LEwAT
_ P0NTEN0
RAN0-KAlAN LAN
0l-3EK
3 E-0 TuKAR 0uRu 0ATA 3EVuA 0uRu APRlL &
0KT.
APRlL &
0KT.
uRu3AN TuKAR 00
LANCAR
RAN0-KAlAN LAN
0l-3EK
3

2. EHEL 8EK0LAh
Hat|amat: Verudar|ar peryeoarar ra||ural
3lraleg|: rerpercepal|ar seoarar ra||ural|| Akt|v|t| Pegawa|
bertanggung
jawab
8asaran Tar|kh
Jangka
Tar|kh
Laksana
Kp| 6atatan
Kerar|rar
rerggura|ar ere|
0P8 0uru Per|orgs|ar corpuler
rerg||ul |urp
Lal|rar rergararg
0ar rarlar
JaWao ere|
A|aral ere| sel|ap guru
0a|a|ar pergguraar
ere| d| rurar.
2 Kerar|rar
rerggura|ar ere|
|. Vergararg
||. Vergrarlar
|||. VerjaWao ere|
0P8, JK lCT Pe|ajar larur
1-
Korgs| corpuler
Ada a|aral sel|ap pe|ajar
Pe|uarg pergguraar
corpuler dgr |eo|r
l|e|s|oe|
A|l|v|l| |e|ao
Perarlauar o|er
perlado|r
Voror jurule|r||
corpuler
lrlers|l percapa|ar
leroa||
Kerjasara |ouoapa
3 L0P - EVEL 0uRu 8E3AR &
0P lCT
3ETlAP
wAR0A
JAN 202 00 wAR0A CELlK E-
VEL
LlPuTAN wlRELE33
1 8u0AYA EVEL 0P lCT 3ETlAP
wAR0A
FE8
202
3EVuA lNF0 &
Tu0A3AN VELALul E-
VEL
LlPuTAN wlRELE33
5 Proje| 3e|o|ar Ere|
4

. PENCCUNAAN |NTERNET 0AN PR0CRAH HUT|ARAKU


Hat|amat: Kerar|rar rercar| oarar P&P re|a|u| |rlerrel
3lraleg|:
a. Ada la||ar |rlerrel dar |orpuler
o. 8er| perdedarar |pd Warga se|o|ar rergera| pergguraar |rlerrel
c. warga se|o|ar dapal rerga|ses |rlerrel

|| Akt|v|t| Pegawa|
bertanggung
jawab
8asaran Tar|kh
Jangka
Tar|kh
Laksana
Kp| 6atatan
Kursus da|arar pergguraar
|rlerrel
0uru lCT
Perlado|r0uruVur|d larap 2

3lal so|orgar
3erua guru dapal
rergaro|| oarar urlu|
P&P

0 rur|d dapal
rercar| oarar urlu|
P&P
3lal so|orgar,
perlado|r oo|er
rerdapal ra||ural
dar oorarg-oorarg

2 8erg|e| da|ar |urpu|ar 0uru lCT
Perye|aras PK0
Par|l|a r/p
0uru dapal doWr|oad,
ed|l,s|rpar, cela|

3 Veryed|a|ar |erudarar as|es
|rlerrel larpa Wayar (w|-F|)
- Rauler
- wayer|ess rec|ver
0uru 8esar
0uru Perye|aras
8eslar|
3erua warga
3e|o|ar
Jaruar| Jar - 0|s 3e|urur |aWasar
se|o|ar dapal a|ses
|rlerrel

1 Peroargurar dar pergguraar
Prograr Vul|ara|u
0P8 3erua guru
rala pe|ajarar
Ve| Ve| - 3epl 3erua guru Prograr e-
|earr|rg
se|o|ar
5 Verjad||arsalu Pusal A|ses 0uru 8esar 3erua slall Jaruar| Jar - Feo 50 guru Fo|us |epada
5. APL|KA8| PER|8|AN - H|6R080FT 0FF|6E 0AN LA|N-LA|N
Hat|amat: Verguasa| dar rergap|||as| serua per|s|ar secara ce|ap dar rerye|urur
3lraleg|:
a) Veryed|a|ar dar rerper|era||ar per|s|ar
o) Verpe|oaga| ap|||as| (per|s|ar da|ar P&P dar pergurusar)


yarg rerpurya| |eupayaar
rerga|ses |rlerrel dergar
|e|ajuar yarg l|rgg|
0uru Perye|aras
8eslar|
rerggura|ar pusal
a|ses lerseoul
peryed|aar
oarar-oarar
P&P
|| Akt|v|t| Pegawa|
bertanggung
jawab
8asaran Tar|kh
Jangka
Tar|kh
Laksana
Kp| 6atatan
Kursus L0P 0uru yarg
rerg||ul| seoararg
|ursus
0uru Jar Jar - Nov 3el|ap guru yarg
rergrad|r| |ursus dapal
rergap|||as||ar
|erudarar lCT d| se|o|ar.
LC0 dar
Korpuler R|oa
oerada da|ar
|eadaar yarg
oa||.
2 K||r|| lCT 0uRu lCT 0uru dar
rur|d
3el|ap
ou|ar
Feo - Nov 0uru-guru dar rur|d oo|er
rerggura|ar ap|||as|
V|crosoll urlu| rergrarlar
|aporar serla |erja rurar.
Pusal A|ses
3e|o|ar oo|er
d|gura|ar.
3 Perlard|rgar ap|||as|
poWerpo|rl
0uru 8eslar| dar
urule|r|| se|o|ar
Vur|d Ju|a| Ju|a| Vur|d-rur|d Ke|ao 8eslar|
dapal reggura|ar ap|||as|
PoWer Po|rl dergar
|real|v|l| lerserd|r|.
Pusal A|ses
3e|o|ar oo|er
d|gura|ar.
1 Perlard|rgar
rergras|||ar orosur/
ou|u prograr
0uru 8eslar| dar
0uru lCT
Vur|d Ju|a| Ju|a| Vur|d-rur|d dapal
rergras|||ar orosur/ ou|u
prograr prp o|||| darjar.
Pergguraar
V|crosoll word
dar V|crosoll
Puo||srer.
6

. PENCCUNAAN PER|8|AN PEN0|0|KAN


Hat|amat: rer|rg|al|ar pergguraar secara el|ser per|s|ar perd|d||ar
3lraleg|:
a) Veryed|a|ar |erudarar pergguraar per|s|ar
o) lr-rouse lra|r|rg/ L0P
|| Akt|v|t| Pegawa|
bertanggung
jawab
8asaran Tar|kh
Jangka
Tar|kh
Laksana
Kp| 6atatan
Verg|alo|og pero|erar
courseWare
0P8/ 0lCT 0P8 Jar- 8||argar courseWare
rerg||ul |alo|og

2 Perg|e|asar rerg||ul
suoje|
Kelua Par|l|a/ 0uru
PJK
0uru
Valpe|ajarar
Copy d|r |aplop rerg||ul
r/p dar |e|as
Vero|ra PP
3 Verparer|ar
courseWare d| o|||| PA
0P8/ 0lCT 0P8/lCT Ra| C0 oer|aoe| ||ul
suoje|

1 lr-rouse lra|r|rg cara
gura C0
0P8/ Kelua Par|l|a 3erua guru Var|r gura a|al lCT
dergar cepal dar ce|ap
Copy
8|ra poWer po|rl
Vov|e
5 Jadua| Pergguraar PK / 3u
Kur||u|ur
0P8
3erua guru 2 Wa|lu ser|rggu waj|o
Re|od Pergguraar 0uru suoje| 0uru suoje| ou|u |og 3el|ap |a||
pergguraar
Z Re|od rergajar guru 0uru suoje| Vur|d 8u|u re|od rergajar 2 Wa|lu ser|rggu
8 Perarlauar 08/PK/0P8 0uru suoje| 8u|u re|od perarlauar
7

. PR0CRAH |N0VA8| ERA8A8KAN |6T


Hat|amat: Ver|rg|al|ar pergguraar lCT da|ar P&P
3lraleg|:
a. 3ed|a|ar |erudarar lCT
o. 8er| perdedarar pergguraar lCT |pd guru dar rur|d
c. Verga|ses dar rual lurur oarar urlu| P&P


|| Akt|v|t| Pegawa|
bertanggung
jawab
8asaran Tar|kh
Jangka
Tar|kh
Laksana
Kp| 6atatan
Verasl||ar
|e|erg|apar lCT dapal
d|gura|ar
0uru lCT JK
Kur||u|ur se|
0uru suoje| 20 |orpuler LC0
2 Veroer| perdedarar
|epada guru-guru
oaga|rara rerga|ses
dar ruallurur oarar
ul| P&P
0uru lCT 3erua guru 00 guru ler||oal
3 Proses rual lurur
oarar ul| P&P dar
re|od laju|
0uru lCT 0uru
suoje|
0uru suoje| 00 guru suoje|
1 Pergguraar lCT da|ar
P&P
0uru suoje| Vur|d 00 rur|d da|ar
|e|as

8

. PERK0NC8|AN P|NTAR |6T 0ENCAN K0HUN|T|


Hat|amat: Per|orgs|ar p|rlar lCT dergar |orur|l| selerpal
3lral:
a. Veryed|a|ar ra|ra| corpuler d| se|o|ar urlu| rerga|ses ra||ural
o. 0uru dar |orur|l| dapal rerperl|rg|al|ar |erar|rar lCT
8. LAT|hAN 0ALAHAN PENCCUNAAN |6T
Hat|amat: Ver|rg|al|ar pergelaruar, |erar|rar dar ap|||as| lCT da|ar pergurusar, P&P dar peryed|aar A8V d| se|o|ar
3lraleg|:
a) Veryed|a|ar |erudarar sollWare dar rardWare
o) Vergurus|ar ra|ra| corpuler dar Pusal A|ses secara oer|esar

|| Akt|v|t| Pegawa|
bertanggung
jawab
8asaran Tar|kh
Jangka
Tar|kh
Laksana
Kp| 6atatan
Ve|ayar| |rlerrel 0uru lCT 8e||a |epasar
3PV/ 3TPV
00 oe||a dapal |ayar|
|rlerrel
Korpuler
W|re|ess
2 Verga|ses ra||ural 0uru lCT
3u Peper||saar
3u 0|s|p||r
louoapa/
perjaga
80 |ouoapa dapal
rerga|ses dar
oer|orgs| ra||ural
ara|-ara|
Corpuler
w|re|ess
|| Akt|v|t| Pegawa|
bertanggung
jawab
8asaran Tar|kh
Jangka
Tar|kh
Laksana
Kp| 6atatan
3oa| se||d|| larap lCT
guru
0P8 Perlado|r,0ur
u, slal
3erua perlado|r, guru
dar slal rerpurya|
pergelaruar asas lCT

2 Lal|rar rerggura|ar
per|s|ar PoWer po|rl
0P8 Perlado|r,0ur
u, slal, rur|d
00 perlado|r,guru, slal
dar rur|d dapal

9

rerguasa|
3 Lal|rar rero|ra
oarar P&P
oerasas|ar poWer
po|rl

1 Lal|rar rerggura|ar
pe|s|ar Exce||
0P8 Perlado|r,0ur
u, slal, rur|d
95 perlado|r,guru, slal
dar rur|d dapal
rerguasa|

5 Lal|rar rerga|ses
|rlerrel
0P8 Perlado|r,
guru, slal,
rur|d
00 perlado|r,guru, slal
dar rur|d dapal
rerguasa|

Lal|rar rerggura|ar
ere|
0P8
Z Lal|rar rero|ra
|arar Weo

8 Lal|rar rerggura|ar
per|s|ar urlu|
pergurusar
Er|s
330V
leadcourl
P33

9 Lal|rar pergguraar
EduweoTv, 03T dar
|Rad|o

0 Lal|rar pergguraar
|arera

Lal|rar pergguraar
|arera v|deo

2 Lal|rar rerged|l v|deo

. PENCCUNAAN EduwebTV, 0|C|TAL 8T0RY TELL|NC 0AN |RA0|0 0ALAH P&P


Hat|amat: 3erua guru dar pe|ajar rar|r da|ar rerga|ses EduweoTv, 03T dar |Rad|o
3lraleg|:
a) Veryed|a|ar |erudarar urlu| rerga|ses EduweoTv, 03T dar |Rad|o
|. 0uru dar rur|d rar|r rerga|ses EduweoTv, 03T dar |Rad|o
||. 0uru dar rur|d rerggura|ar oarar da|ar EduweoTv, 03T dar |Rad|o urlu| P&P

|| Akt|v|t| Pegawa|
bertanggung
jawab
8asaran Tar|kh
Jangka
Tar|kh
Laksana
Kp| 6atatan
Verdallar seoaga| ar||
2 Verga|ses serua
sa|urar da|ar rercara,
ou||el|r, |ur||u|ur
d|rara-rara, pada
o||a-o||a rasa

3 Verggura|ar oarar
EduweoTv, 03T dar
|Rad|o da|ar P&P
da|ar suoje|:

1 Verg|rlergras||ar
oarar EduweoTv,
03T dar |Rad|o da|ar
rergras|||ar oarar
A8V

5 Verual lurur oarar
EduweoTv, 03T dar
|Rad|o

10.PENCURU8AN LAHAN wE|P0RTAL|L0C 8EK0LAh


Hat|amat: Veryeoar|uas dar rerproros| ra||ural, prograr se|o|ar serla pusal ra||ural |ou oapa rur|d
3lraleg|:
a) Veryeoar|uas a|l|v|l| dar oer|la serasa se|o|ar
o) Verudar|ar proses rual lurur oarar P&P dar ra||ural serasa


PERhAT|AN: 3erua ra||ural se|o|ar ada|ar ra||ural |erajaar. 0|er |lu, ou|ar serua ra||ural yarg ada d| se|o|ar oo|er d|papar|ar.|| Akt|v|t| Pegawa|
bertanggung
jawab
8asaran Tar|kh
Jangka
Tar|kh
Laksana
Kp| 6atatan
Peryeoarar a|l|v|l| dar
oer|la serasa se|o|ar

2 Peraroaroa||ar dar
pergeras||r|ar
oerlerusar

3 Veryed|a|ar oarar
P&P

1 Veryed|a|ar oorarg-
oorarg urlu| rual
lurur

2

11.PENCURU8AN E-F0L0ER 0| 8ERVER 8EK0LAh


Hat|amat: Per|orgs|ar ra||ural se|o|ar dar oarar P&P secara da|arar
3lraleg|:
c) Veryeoar|uas ra||ural pergurusar se|o|ar, oarar P&P dar do|urer |epada serua guru
d) Verudar|ar proses rual lurur do|urer, oorarg, sural dar ararar |epada serua guru|| Akt|v|t| Pegawa|
bertanggung
jawab
8asaran Tar|kh
Jangka
Tar|kh
Laksana
Kp| 6atatan
Peryeoarar a|l|v|l| dar
oer|la serasa se|o|ar

2 Peraroaroa||ar dar
pergeras||r|ar
oerlerusar

3 Veryed|a|ar oarar
P&P, do|urer, sural,
RPl,

1 Veryed|a|ar oorarg-
oorarg urlu| rual
lurur