You are on page 1of 2

4.2. Cc c tnh k thut 4.2.1. Cc c im - S ng dy ATM: Ti a la 16 ng/ n v 100(Mbps). - Cc giao din ng dy: Giao din si quang a mode.

- Loi ng dy: Kt ni im v kt ni im tip im a im. 4.2.2. Cc c tnh in - Lut m ha ng dy: 4B5b (4bit/5bit). - Tc d liu: 100 (Mbp). - Tc ca d liu trn ng dy: 125 (Mbps). 4.2.3. Ngun yu cu - in p vo DC : -48V. - Cng sut tiu th ti a l 300 (W). 4.3. Cc chc nng - S bin i in/ quang ca cc cell ATM v to ra t m c bit cho chuyn mch (SSO). - Bin i tn hiu quang cua cell ATM t lin kt HUB LINK thnh tn hiu ca cc cell ATM v to ra, ngoi b nhn dng ng o (VPI) trong cell ATM, t m c bit cho chuyn mch (SSO) c dng cho chuyn mch trong ATOMSV. Chc nng ny cng bin i tn hiu ca cc cell ATM thnh tn hiu quang ca cac cell ATM v pht chng n lin kt HUB. -Ghp / tch cell ATM t giao din ng dy (LINF) v gi chng n ATOMSW . chc nng ny cng gi cc cell ATM t ATOMSW n LINF. - Chuyn mch cc cell ATM : Chuyn cc cell t ghp knh (MUX)/ b phn knh (DMUX) n cc ong dy c ch ra bi SSO. - iu khin chnh ng i v gim st li. - - Khi uf bng dch bn trong LINF, v gim st li trong thit b. Bng 2.12: Cc chc nng ca mi khi chc nng trong ASE: Khi chc Tn card nng M t Phn giao din ng dy Bng b phin Dch mo u ( pha vo) HTT1 Bng b bin dch mo u (pha ra) HHT0 B ghp knh (MUXX) B phn knh P8X31 100 TAXI P-8X31 100M TAXI Bin i tn hiu quang ca cell ATM t lin kt HUB thnh tn hiu ca cc cell ATM . N cng bin i tn hiu ca cc cell ATM thnh tn hiu quang ca cc cell ATM v pht chng n lin kt HUB. Cha SSO c dng cho cguyn mch cell. -Tch ra, t HTT0,SSO tng ng vi VPI c cha trong cc mo u (header) ca cc cell t khi giao din ng dy, v gi n n MUXX. - Tch ra, t HTT0, d liu VPI tng ng vi b phn nhn dng kt ni bn trong (ICI)/ b phn nhn dng knh qung b (BCI) thch hp vi SSO t DMUX, trc khi vo n l d liu VPI. Cha c d liu VPI tng ng vi ICI/BCI.

P-8X29 INPBUF P-8X29 INPBUF P-8X29 INPBUF P-8X29 INPBUF

B m (BUF) ATM Output Bufer modular Switch (ATOMSW)

Lu tm thi 2 lung cc cell 155,52 (Mbps) t LINF v ghp chng thnh 1 lung cc cell 311,04 (Mbps) trc khi gi n ATOMSW . Phn knh 1 lung cc cell 311,04 (Mbps) t ATOMSW thanhf 2 lung n cell 155.52 (Mbps) trc khi gi n LINF. Hn na, s gi 1 tn hiu RNR (Reiceive Not Ready) n ATOMSW khi s lng cc cell t ATOMSW vt qu dung lng truyn dn ca LINF. Nu xy ra nh vy th 1 tn hiu RNR c gi t ATOMSW , lu cc cell c pht v ti khi u vic truyn dn cc cell khi tn hiu RNR dng. - Kt ni im tip im. - Pht cc cell n cc ng ra c ch ra bi PA2 (Physical Address 2) bn trong SSO. - Kt ni im n a im: Pht ra cc cell n cc ng dy ra tng ng vi BCI bn trong SSO. -Truyn dn tn hiu RNR.

-Gi 1 tn hiu RNR n MUX nu xy ra trn b m ng dy ra.

B to xung ng h (CLCGEN) B iu khin (CTL)

P-8X29 INBUF P-8X30

To ra cc lai xung ng h khc nhau, v pht ra n mi khi chc nng.

Qun l vic ci t khi u ca HTT1, HTT0 bn trong LINF. Gim st cc li trong thit b ny, v pht ra 1 tn hiu SNC n OMP khi 1 li xy ra.
MUX/DMUX ATOMSW

HUB link

HTT1

BUF
Cell LINF 0.1

Khi giao LINF0 din ng dy

HT

MUX
HTT0
RNR 0-15 Cell LINF 14,15

HTT1

MUX
RNR 0-15

Khi LINF1 giao din ng dy

HT

HTT0
TSM/ SSM/ CCPM

HTT1

BUF
Cell LINF 0.1

Khi giao din LINF14 dy ng

HT

DMU X
RNR 0-15 Cell LINF 14,15

HTT0

HTT1

MUX
RNR 0-15

LINF15 dy ng

Khi giao din

HT

HTT0

Tn hiu ng h (n mi khi chc nng) CLK GEN

SO/CLK SO/SC H R8-232 c

Hnh 2.3.5 Cu trc chc nng ca ASE