A fost fondata în 13 haI 1º78

,
În prezent are º mIIIoane de dIstrIbuItorI
ráspândI(I în 130 (árI pe 5 contInente.
0e 30 de anI este în cre¡tere contInuá, fárá nIcI
o scádere.
CIfra de afacerI:
FDPEVEP PDhANIA FDPEVEP PDhANIA este pe este pe IocuI º IocuI º
în Iume ¡I IocuI 5 în Europa în Iume ¡I IocuI 5 în Europa! !
ConfImarea caIItá(II
vIne de Ia:
CertIfIcarea hInIsteruIuI Sánátá(II în 130 (árI
ConsIIIuI $tIIn(IfIc pentru AIoe
ComunItatea ebraIcá
ComunItatea IsIamIcá
400.000.000 consumatorI fIdeII
ProduseIe au 4 anI vaIabIIItate
Caran(Ie de satIsfac(Ie 30 zIIe
AIoe Vera
Atestatá acum 5000 de anI
Con(Ine peste 200
componente actIve:
75 de nutrIen(I
20 de mIneraIe
18 amInoacIzI
12 vItamIne
AntIoxIdan(I
hucopoIIzaharIde
etc..
0etoxIfIcá
Hráne¡te
PegIeazá tranzItuI IntestInaI
StImuIeazá sIstemuI ImunItar
Protejeazá fIcatuI
AntIoxIdant
EnergIzant
AntIvIraI
AntIfungIc
AntIbacterIan
AntIparazItar
AnaIgezIc
SedatIv
Hrana sá vá fIe medIcament ¡I
medIcamentuI sá vá fIe hrana.
Hìµµocrat, 46 ï
Nu întreba ce poate face doctoruI pentru
sánátatea ta
Întreabá-te ce po(I face TU pentru
SANATATEA TA!
Cum cumpárám!
1. 0e Ia un dIstrIbuItor Forever: Ia pre( de
CDNSUhATDP
2. há înscrIu gratIs ¡I cumpár toatá vIa(a Ia
pre( de 0ISTPIßUITDP, adIcá cu 43X maI IeftIn
VoI pIátI 26 £
- 9J FDN
0oza zIInIcá =- 3 PDN
VoI pIátI 16.07 £ + TVA
- 68 FDN
0oza zIInIcá = - 2 PDN
0IstrIbuItor Consumator
· · J0 J0º º
= =
Asta înseamnå cå Ia pre|uI de
CondI(II înscrIere
18 anI
ÎnscrIere ¡I men(Inere sunt CPATUITE,
nu exIstá taxe sau cotIza(II
Pre( de depozIt pe vIa(á
PevIsta Iunará
PeducerI
Promo(II
SIngura reguIá SIngura reguIá: :
pentru pre( en pentru pre( en- -gros, gros, comanda mInIm comanda mInImá á = 50 = 50 ££ + TVA + TVA
Cum pot cumpára ca dIstrIbuItor!
1. 0Irect dIn depozIt
2. TeI Verde: 0800-80-ALDE
3. Internet: comenzìjoreverro
SIstemuI de
marketIng
0nc dìn cele mcì mcrì surse
de bocld ìn lume este un
porto]el yol.
0ccd vreì sd scczì numdrul
celor su]erìnzì, ctuncì
ccordd·le ocmenìlor
oportunìtctec de c cô;tìyc
côt merìtd - ccestc este un
remedìu puternìc!
# MAUCHAN
Preyedìnte Forever Lìvìny Products
Ce trebuIe sá fac!
1. FoIosesc produseIe
¡I vád dIferen(a!!
2. Spun ¡I aItora
3. huItIpIIc
470;07
PIanuI de marketIng
BONUS: C lunã
BONUS: 5 C lunã
BONUS: 5 C lunã
BONUS: 45 C lunã
%#
Slide 1S
RP1 dar ceea ce se afla la capatul acestei munci merita
%662 #i6neer, 2/3/2008
Avantaje
- Nu costá nImIc sá devII (sau sá rámâI)
dIstrIbuItor
- Nu exIstá retrogradárI
- Nu exIstá depá¡IrI
- ßonus în £
- PrIme¡tI atât cât munce¡tI
- Câ¡tIgI atât cât î(I pIanIfIcI
Start rapId
pentru ceI ce vor sá economIseascá tImp exIstá Touch
of Forever
Avantaje:
Pachet famIIIaI cu ceIe maI
reprezentatIve 32 produse
Peducere 25X Ia pre(uI de
depozIt! (300 PDN)
Pachet de prezentare cu
materIaIe promo IncIuse
CaIIfIcare 5e loc Ia nIveI de
AsIstent SupervIsor
SponsorIzare permIsá
ImedIat

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful