DIMENSI ALIRAN DALAM ISLAM

MAKALAH
Di Susun Duna Memenuhi Tugas
Mata Kuliah: Metodologi studi Islam
Dosen Pengampu: M. Rikza Chamami, M.SIDisusun Oleh:
Makhmadah 093711020
Muhammad Labib 093711021
Nashihah 093711022

FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2011
1
DIMENSI ALIRAN PEMIKIRAN DALAM ISLAM

I. PENDAHULUAN
Dalam ajaran agama Islam, dikenal selain istilah Islam itu sendiri, juga
dikenal istilah iman dan juga ihsan. Ketiga istilah saling berkaitan dan tidak dapat
dilepaskan satu sama lain. Bahkan ketiga istilah tersebut sering dipandang sebagai
kesamaan dan tidak ada perbedaan sama sekali. Walaupun pendapat tersebut tidak
sepenuhnya salah namun tetap harus diketahui perbedaan dari ketiganya. Juga
perbedaan penggunaan ketiga istilah tersebut.
Selain ajaran mengenai Islam, Iman dan ihsan yang kemudian disebut oleh
Nurcholis Madjid sebagai trilogy ajaran Ilahi, di dalam Islam juga ditemui ajaran
mengenai ketuhanan, yang di dalamnya para Ulama mempunyai pandangan
berbeda yang memunculkan beberapa macam aliran dalam Islam. Begitu juga
dengan aliran Iiqih dan aliran tasawuI. Perbedaaan aliran itu muncul karena
perbedaan yang terjadi pada para Ulama. Namun, perbedaan tersebut haruslah
dipandang sebagai keniscayaan yang membuat Islam menjadi semakin indah dan
bukanlah malah menimbulkan perpecahan.
Untuk itu, di dalam makalah ini, akan dibahas mengenai trilogy ajaran ilahi
yaitu Islam, Iman, dan Ihsan. Selain itu akan membahsa mengenai sejarah
munculnya aliran teologi dalam Islam. Dan juga dibahas mengenai Aliran Iiqih
dan TasawuI.

II. Rumusan Masalah
1. Apakah dimensi Islam, Iman, dan juga Ihsan?
2. Bagaimana sejarah munculnya aliran dalam Islam?
3. Apa saja aliran teologi dalam Islam?
4. Apa saja aliran Iiqih dalam Islam?
5. Apa saja aliran tasawuI dalam Islam?

2
III. PEMBAHASAN
A. Dimensi Islam, Iman dan Ihsan
Dimensi-dimensi Islam dalam keimanan seseorang adalah Islam, Iman
dan Ihsan. Nurcholis Madjid menyebutnya sebagai trilogy ajaran ilahi.
Dimensi-dimensi Islam berawal dari sebuah hadits yang diriwayatkan
oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim yang dimuat dalam masing-masing
kitab sahihnya yang menceritakan dialog antara nabi Muhammad SAW dan
Malaikat Jibril tentang trilogy ajaran ilahi yang artinya adalah sebagai berikut:
'Nabi Muhammad SAW keluar dan (berada di sekitar sahabat) seseorang
dating menghadap beliau dan bertanya: Hai Rasulallah, apakah yang
dimaksud dengan Iman?¨ beliau menjawab: 'Iman adalah engkau percaya
kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitabNya, pertemuan denganNya, para
utusanNya dan percaya kepada kebangkitan. Laki-laki itu kemudian bertanya
lagi: 'Apakah yang dimaksud dengan Islam? Beliau menjawab: Islam adalah
engkau menyembah allah dan tidak musyrik kepadaNya, engkau tegakkan
shalat wajib, engkau tunaikan zakat wajib, dan engakau berpuasa pada bulan
ramadhan¨. Laki-laki itu kemudian bertanya lagi: ' apakah yang dimaksud
dengan ihsan?¨ Nabi Muhammad SAW menjawab: ' Engkau sembah Tuhan
seakan-akan engkau melihatNya, pabila Engkau tidak melihatNya, maka
Engkau berkeyakinan bahwa Ia melihatmu¨.
Hadits di atas memberikan ide kepada umat Islam Sunni tentang rukun
Iman yang enam, rukun Islam yang lima, dan penghayatan terhadap Tuhan
Yang Maha Hadir dalam hidup. Sebenarnya, ketiga hal itu hanya dapat
dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya
memiliki keterkaitan.
Setiap pemeluk agama Islam mengetahui dengan pasti bahwa Islam tidak
abasah tanpa iman, dan iman tak sempurna tanpa iahsan. Sebaliknya ihsan
adalah mustahil tanpa iman, dan iman juga mustahil tanpa islam. Dalam
penelitian lebih lanjut, sering terjadi tumpang tindih antara tiga istilah
3
tersebut: dalam islam terdapat iman dan ihsan; dalam iman terdapat islam dan
ihsan; dalam ihsan terdapat iman dan islam. Dari sisi itulah, Nurcholis Madjid
melihat iman, islam dan ihsan sebagai trilogy ajaran Ilahi.
Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa din itu terdiri dari tiga unsur, yaitu
islam, iman dan ihsan,. Dalam unsur itu terselip makna
kejenjangan(tingkatan): orang mulai dengan Islam , kemudian berkembang ke
arah iman, danmemuncak dalam ihsan.
Rujukan Ibnu Taimiyah dalam mengemukakan pendapatnya adalah surat
al-Iathir (35) ayat 32: emudian Kitab iitu Kami warisan epada orang-
orang yang Kami pilih diantara hamba-hamba Kami, alu diantara merea
ada yang menganiaya diri merea sendiri, dan diantara merea ada yang
menganiaya diri merea sendiri, dan di antara merea ada yang
pertengahan,dan diantara merea ada pula yang lebih cepat berbuat ebaian
dengan i:in Allah...`
Di dalam al-Quran dan Terfemahannya yang diterbitkan departemen
Agama dijelaskan sebagai berikut;pertama,¨ orang-orang yang menganiaya
dirinya sendiri¨adalah orang yang lebih banyak kesalahannya daripada
kebaikannya; edua, 'orang-orang pertengahan¨ adalah orang yang antara
kebaikannya dan kejelekannya berbanding; dan etiga, ' orang-orang yang
lebih dulu berbuat kebaikan¨ adalah orang-orang yang kebaikannya amat
banyak dan jaran melakukan kesalahan.
Dengan penjelasan agak berbeda, ibnu Taimiyah menjelaskan sebagai
berikut; pertama, orang-orang yang menerima warisan kitab suci dengan
mempercayai dan berpegang teguh pada ajaran-ajarannya, namun masih
melakukan perbuatan-perbuatan zalim, adalah orang yang baru ber-Islam,
suatu tingkat permualaan dalam kebenaran; edua, orang yang menerima
warisan kitab suci itu dapat berkembang menjadi seorang mukmin, tingkat
menengah, yaitu orang yang telah terbebas dari perbuatan zalim namun
perbuatan kebajikannya sedang-sedang saja; etiga, perjalanan mukmin itu
4
(yang telah terbebas dari perbuatan zalim) berkembang perbuatan
kebajikannya sehingga ia menjadi pelomba perbuatan kebajikan; maka ia
mencapai derajat ihsan. ¨Orang yang telah mencapai ihsan,` kata Ibnu
Taimiyah, 'akan masuk surga tanpa mengalami azab.¨ (Nurcolis madjid
dalam Budhy Munawar-Rachman, 1994:465)
1
.
1. Islam
Islam, dalam arti kata sempit adalah arkanu l-Islam yang berarti
rukum Islam yang lima.
2
Kata Islam itu berasal dari bahasa Arab, mashdar
dari kata kerja aslama-yuslimu yang berarti menyerahkan diri atau
menurut. Oleh karena itu Islam mempunyai arti bermacam-macam serta
luas, maka para ulama mempunyai pendapat yang bermacam-macam dalam
mengartikannya.
1. Kalau diambil dari pokok kata kerja salima berarti lepas atau sejahtera
2. Kalau diambil dari kata kerja sallama berarti memelihara
menyelamatkan, menyerahkan atau memberikan.
3. Jika diambil dari kata kerja aslama, berarti menurut atau menyerah.
4. Jika diambil dari kata tasallama berarti memegang atau menerima
5. Jika diambil dari kata sallama atau tasaalama berarti saling berbaik-
baik atau berdamai.
Selain kata-kata di atas, di dalam Al-Qur`an juga seringkali
disebutkan kata Islam dan berarti macam-macam. Dalam Al-Qur`an,
perkataan Islam itu disebutkan dalam delapan tempat, diantaranya yaitu:
1. Dalam ayat 19 surat Al-Imran yang artinya ' Sesungguhnya agama di
sisi Allah ialah Islam.

1
Atang Abd.Hakim & Jaih Mubarok, Metodologi studi islam, (Bandung : Rosda, 2002) hlm.
149 -151
2
Endang SaiIuddin anshari, (wawasan Islam, poo-poo fiiran tentang Islam dan
Ummatnya:1991)
3
2. Dalam ayat 85 surat Al-Imran, yang artinya Dan barang siapa yang
mencari agama yang selain Islam, maka tidaklah akan diterima
daripadaNya.
3. Dalam surat Al-An`am , yang artinya 'Maka barang siapa yang hendak
ditunjuki oleh Allah akan ditunjukkan kepada kebenaran, niscaya
dibukakanNya dadanya pada Islam.
4. Dalam surat At-Taubah ayat 74, yang artinya ' Mereka(kaum
MunaIiqin) bersumpah dengan nama Allah, bahwa mereka tidak
berkata, pada hal sesungguhnya mereka telah mengatakan kalimat
kuIur, dan mereka telah berkuIur sesudah mereka islam¨.
3

Arti islam dilihat dari syar`i, beberapa Ulama mempunyai
pandangan yang berbeda pula, menurut Imam Az-Zuhry: 'bahwa Islam itu
perkataan, dan iman itu perkataan yang lain¨. Pendapat tersebut beralasan
pada sebuah ayat yang artinya adalah sebagai berikut:
'Para orang Arab gunung berata. 'Kami telah beriman`',
ataanlah olehmu (Muhammad). 'Kamu belum beriman tetapi
ataanlah olehmu. 'Kami telah islam`' dan belumlah iman itu masu e
dalam hati amu`.
Sebagian Ulama ada yang berpendapat : ' Iman dan Islam itu satu¨.
Mereka beralasan pada satu ayat yang artinya:
'Maa ami mengeluaran orang yang ada padanya dari golongan
orang yang beriman, maa tida Kami dapati didalamnya selain satu
rumah dari golongan-golongan orang-orang yang islam`
Sedangkan menurut Al-Ghazaly dalam kitabnya Al-Ihya`
menerangkan mengenai Islam bahwa syara` kadang-kadang telah memakai
kedua-duanya(Islam dan iman) dengan jalan taraaduI (pengertian yang
sama) dan tawaarud(pengertian yang serupa), dan kadang-kadang ichtilaaI

3
Munawar Chalil, efinisi dan Sendi Agama, (Jakarta : Bulan Bintang, 1970), hlm. 32-34
6
(perbedaan) dan kadang-kadang dengan jalan tadaachul (saling masuk-
memasukkan). Kemudian beliau menerangkan bahwa islam adalah
tasliem(menyerah), adakalanya dengan hati, adakalanya dengan lisan, dan
adakalanya dengan angggota, dan yang terutama adalah dengan hati, yaitu
membenarkan yang dinamakan dengan iman. Memakaikan keduanya itu
boleh dengan jalan tadaaruI, semuanya itu tidak keluardari jalan kebolehan
menurut lughat. Yang dengan itu dapat diringkas sebagai berikut:
a. Yang dengan jalan ichtilaaI; iman itu suatu ibarat dari
tashdieq(membenarkan) dalamhati saja, dan Islam itu suatu ibaratdari
tasliem (menyerahakan diri) pada lahir saja. Tegasnya mengatakan
dengan lidah dan melakukan dengan anggota.jadi, antara keduanya
berlainan.
b. Yang dengan jalan tadaachul: slam itu suatu barat dari tasliem dengan
hatidan perkataan dan perbuatan bersama-sama, dan Iman itu suatu
ibarat dari sebagin apa yanng termasuk di dalam islam. Yaitu
membenarkan dengan hati. Jadi, iman itu lebih tertentu dari pada
islam.
c. Yang dengan jalan taraaduI: islam itu suatu ibarat dari tasliem dengan
hati dan dengan lahir bersma-sama, karena masing-masing dari yang
demikian itu tasliem. Dan demikian juga dengan iaman. Jadi, Islam
dan iman itu serupa dan tetap erat hubungannya antara yang satu
dengan yang lain.karena tasliem pada lahir dengan perkataan dan
perbuatan itu sebagai buah tashdieq pada batin dan dari hasilnya.
4

2. Iman
Iman secara bahasa berasal dari basa Arab aamana-yu`minu yang
berarti percaya atau membenarkan. Kata iman yang berarti membenarkan
itu disebutkan dalam surat at-taubah ayat 62.

4
Ibid, hlm. 42-45
7
´,_´´´1´´´ ´ãBB´´ ´ò´NÒ ´ò´m_´´´@´¶´Ò ´ãBb,´
´´´0´ã_´´,;,´ @q´=´0 ´´0 ´¸_´´´¶´· ´´f
Fb_´òB´m ´´´´1´ÿ´´ÿ
ia(Muhammad) itu membenaran (mempercayai )epada allah dan
membenaran epada para yang beriman.`

Sedangkan deIinisi iaman secara syar`i telah dijelaskan para ulama
dengan pendapat yang berbeda-beda. Menurut Ali bin Abi Thalib Iman
adalah ucapan dengan lidah, kepercayaan yang benar dengan hati dan
perbuatan dengan anggota badan. Aisyah r.a mengungkapkan bahwa al-
iman kepada Allah itu mengakui dengan lisan, membenarkan dengan hati
dan mengerjakan dengan angggota badan. Sedangkan Nabi dalam suatu
haditsnyamengatakan: ' bukanlah iman itu dengan cita-cita dan dengan
hiasan, tetapi iman itu apa-apa yang tetap teguh di dalam hati dan amal
perbuatan membenarkannya.(H.R. Ibnu Nadjar dan Anas r.a)
Sebagian ulama hadits ada yang menetapkan bahwa deIinisi Iman
itu mengetahui dengan hati dan mengakui dengan lidah dan mengerjakan
dengan anggota badan serta menjauhkan diri dari segala perbuatan maksiat.
Sedangkan sebagian ulama hadits yang lain mendeIinisikan iman dan islam
adalah iman itu mengetahui dengan hati dan mengakui dengan lidah dan
mengerjakan dengan anggota badan. Dan islam itu mengakui dengan lidah,
mempercayai dengan hati, menyempurnakan dengan pekerjaan dan
menyerahkan diri kepada allah dalam segala macam yan telah ditetapkan
dan ditentukannya.
Menurut Imam Sahal Tustary: iman itu perkataan, perbuatan,
ketetapan pengakuan dalam hati dan sesuai dengan sunah. Iamn itu apabila
hanya perkataan tanpa perbuatan, maka itulah kekuIuran; dan apabila
perkataan dan perbuatan tanpa kettetapan pengakuan dalam hati maka
8
itulah niIaaq; dan apabila perkataan, perbuatan, dan ketetapan pengakuan
dalam hati tanpa mengikuti Sunnah Nabi, maka itulah bid`ah.
Maka dapat disimpulkan bahwa kata iman itu tidaklah cukup pengakuan
membenarkan adanya Allah di dalam atau dengan hati saja, tetapi harus
disertai dengan pengakuan lidah dan perbuatanyang nyata dengan anggota
badan, perbuatan yang sesua dengan tuntunan yang diimani. Oleh sebab
itu, jika ada orang yang mengaku telah beriaman kepada Allah dan kepada
rasul-Nya, tetapi ia belum mau mengerjakan perintah-perintah allah dan
perintah rassulNya dan tidak mau meningggalkan larangan-laranganNya
maka dapatlah dikatakan bahwa ia belum beriman secara syariat.
5

3. Ihsan
Ihsan berasal dari bahasa Arab, ahsana-yuhsinu yang berarti
berbuat baik atau membut kebaikan. Jadi, ihsan dapat diartikan dengan dua
arti, untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Di dalam al-Qur`an kata ihsan
terdapat dalam beberapa ayat, diantaranya pada surat an-Nahl ayat 90 yang
artinya 'sesungguhnya Allah memerintahkan supaya berlaku adil dan
bernuat ihsan.
Ihsan menurut syara` ialah salah satunya ialah hadits yang telah
disebutkan di atas dimana maksudnya adalah mengabdikan diri pada Allah
seolah-olah melihat kepadaNya, dan jika tidak melihat kepadaNya, maka
sesungguhnya Dia memeriksa kepadamu. Dan yang dikehendaki dari
perkataan tersebut adalah ikhlas dalam beribadah, atau ikhlas dalam
melaksanakaan islam dan iaman. Karena arti perkataan ibadat yang
sebenarnya itu ialah dijelaskan oleh sebagian ulama ahli tahqieq, ibadat itu
nama yang disukai Allah dan diridhaiNya, baik berupa perkataan, ataupun
berupa perbuatan, baik perbuatan yang terang ataupun yang tersembunyi.

5
Ibid, hlm. 48-53
9
Oleh karrena itu ihsan ialah melakukan segenap pekerjaan yang
dikerjakannya itu dengan tulus ikhlas, bagus, rapi baik yang Iardhu
maupun yang sunat atau segenap perbuatannya itu dilakukannya dengan
pebuh tanggung jawab kepada Allah.
6


B. Munculnya aliran Pemikiran Islam
Pemikiran pada masa nabi terjadi pada perode awal dalam sejarah islam,
dimana pada periode ini merupakan wujud dari ayat-ayat alquran yang
diturunkan kepada Rasulullah SAW dan pada hadis-hadis Rasulullah SAW
ketika beliau berbicara dengan sahabat-sahabatnya dan mengajak manusia
percaya kepada Allah.
Pemahaman alqur`an oleh umat islam tidak terlepas dari pemahaman
mengenai kondisi obyektiI manusia dan masyarakat. Yakni Alqur'an
mendorong umat islam untuk memikirkan Ienomena alam dan social dalam
hubungannya dengan meyakini adanya tuhan.
Sebab lain timbulnya pemikiran islam ialah karena begitu kuatnya paham
teologi yang berkembang di dunia islam, yaitu teologi Asy`ariyah. Dalam
kaitan dengan peranan akal, asy`ariyah berpendapat bahwa kewajiban
mengetahui tuhan, kewajiban mengetahui baik dan jahat serta kewajiban
mengetahui yang baik dan menjahui yang buruk tidak dapat dicapai oleh akal,
melainkan harus melalui wahyu yang disampaikan oleh tuhan.
Dalam dunia islam, persoalan yang pertama kali muncul adalah dalam
bidang politik (the first of conflict) dan bukan dalam bidang teologi. Tetapi
seiring dengan perkembangan zaman, persoalan politik tersebut menyebar dan
meningkat menjadi persoalan teologi (alam). Pertumbuhan dan
perkembangan pemikiran kalam itu sendiri adalah tumbuh di kalangan kaum
muslimin yang ditandai dengan munculnya kelompok (aliran) khowarij.

6
Ibid, hlm. 53-57
1
Aliran khowarij diberikan kepada golongan yang keluar dari jama`ah ali di
waktu Ali menerima tahim (arbitrasi) dari mu`awiyah dalam pertempuran
Shiffin.
Faktor lainnya ialah sikap kurang percayanya kepada pendapat akal
manusia yang disebabkan karena kekeliruan baik karena sengaja maupun
tidak sengaja. Pendapat akal pikiran yang demikian itu selanjutnya
menyesatkan kehidupan manusia dalam berbagai aspeknya. Contoh-contoh
kekeliruan tersebut antara lain dengan banyaknya pemikiran para IilosoI Barat
yang menolak keberadaan tuhan, dan manusia bebas berbuat apa saja yang
dikehendakinya.
7

C. Aliran Teologi (kalam)
Aliran kalam ini muncul berawal dari peristiwa tahim yang dilakukan
antara kelompok kelompok Mu`awiyah bin Abi SuIyan dan kelompok Ali bin
abi Thalib yang kemudian terpecah menjadi dua, yaitu umat islam yang
senantiasa setia terhadap kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dan umat islam
yang membelot (keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib atau yang sering
dikenal dengan Khawarij) dan mereka menentang terhadap Ali dan
Mu`awiyah.
Pada awalnya, Khawarij merupakan aliran atau Iraksi politik, karena pada
dasarnya, kelompok itu terbentuk karena persoalan kepemimpinan umat islam.
Akan tetapi, mereka membentuk suatu ajaran yang kemudian menjadi ciri
utama aliran mereka, yaitu ajaran tentang pelaku dosa besar (murtaib al-
abair).
8

Menurut Khawarij, orang-orang yang terlibat dalam tahkim harus
dibunuh karena mereka telah malakukan dosa besar. Oleh karena itu mereka
memutuskan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, Mua`wiyah bin Abi

7
DR.H. Abuddin Nata, M.A, Peta Keragaman Pemiiran Islam ( Jakarta : PT Raja GraIindo
Persada, 2001). hlm. 37.
8
Atang Abd. Hakim Dan Jaih Mubarok, Op.Cit, hlm. 153.
11
SuIyan, Abu Musa al-Asy`ari, Amr bin Ash dan sahabat-sahabat lain yang
menyetujui tahkim . mereka beranggapan bahawa membunuh mereka semua
merupakan kegiatan yang diperintahkan oleh agama.
Sebagian ulama` khawatir terhadap gagasan khawarij yang mengkaIirkan
Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi SuIyan, Amr bin Ash dan Abu Musa
Al-'Asy`ari, oleh karena itu sebagian ulama mencoba bersikap netral secar
politik dan tidak mau mengkaIirkan pra sahabat yang terlibat dan menyetujui
tahkim. Umat islam yang tergabung dalam kelompok ini kemudian dikenal
sebagai Murji`ah.
9

Dalam ajaran utama aliran murji`ah, orang islam yang melakukan dosa
besar bukanlah kaIir tetapi tetap mukmin dan tidak akan kekal dalam neraka.
10

Adapun mengenai orang yang lalai dalam menunaikan kewajiban-kewajiban,
atau dia melakukan dosa besar, maka sebagian dari tokoh-tokoh Murji`ah
berpendapat : tidaklah mungkin menentukan hukum bagi orang itu di dunia ini
: Hal itu haruslah ditangguhkan (diserahkan saja) kepada Tuhan untuk
menentukannya di hari kiamat.
11

Selain tiga aliran diatas, terdapat ajaran yang mencoba menjelaskan
kedudukan manusia dan Tuhan dengan penjelasan yang sangat berbeda.
Menurut aliran pertama yakni Qodariyah, manusia memiliki kemerdekaan dan
kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Aliran kedua yakni
Jabariyah berpendapat sebaliknya, bahwa dalam hubungan dengan manusia,
Tuhan itu maha kuasa. Karena itu, Tuhanlah yang menentukan perjalanan
hidup manusia dan yang mewujudkan perbuatannya, manusia tidak
mempunyai kemerdekaan untuk menentukan perjalanan hidupnya.

9
Ibid, hlm. 155
10
ProI.Dr. Harun Nasution, Teologi Islam Aliran Aliran Sefarah Analisa Perbandingan, ( jakrta
: UI Press, 1972), hlm. 23
11
ProI. Dr. K.H. Sahilun A. Nasir, M.Pd.I, Pemiiran Kalam (TEOLOGI ISLAM), (Jakarta :
Rajawali Press, 2010), hlm.154
12
Setelah lima aliran itu muncul dan berkembang, kemudian berkembang
suatu ajaran teologi yang didasarkan analisis IilosoIis. Dalam menjelaskan
teologi, kelompok ini banyak menggunakan kekuatan akal sehingga mereka
digelari 'kaum rasionalis islam¨ yang dikenal dengan Mu`tazilah.
12

Ajaran pokok aliran mu`tazilah adalah panca-ajaran atau pancasila
Mu`tazilah. Lima ajaran tersebut ialah :
1. Keesaan tuhan (al-tauhid).
2. Keadilan tuhan (al-adl)
3. Janji dan ancaman (al-wa`d wa al-waid)
4. Posisi diantara dua tempat (al-manzilah bain al-manzilatun)
5. Amar makruI nahi munkar (al-amr bi al-ma`ruI wa al-nahy an al-
munkar).
13

Dalam perkembangannya, Imam Al-Asy`ari yang menyatakan diri keluar
dari mu`tazilah, mengembangkan ajaran yang merupakan conter terhadap
gagasan-gagasan Mu`tazilah yang dikenal dengan aliran ahl al-sunah wa al-
famaah.
Ajaran pokok aliran ahl al-sunah wa al-famaah yang dikemukakan oleh
imam al-Asy`ari adalah kemahakuasaan Tuhan yang keadilan-Nya telah
tercakup dalam kekuasaan-Nya.
14

Dalam perkembangannnya, aliran ahl al-sunah wa al-famaah tidak
sepenuhnya sejalan dengan gagasan imam al-Asy`ari. Para pelanjutnya, antara
lain imam Abu Manshur al-Maturidi, mendirikan aliran Maturidiyah.
Selanjutnya al-Maturidi mengatakan bahwa orang mukmin yang berdosa ialah
menyerahkan persoalan mereka pada Allah. Jika Allah menghendaki, maka
Dia mengampuni mereka sebagai karunia dan rahmat-Nya. Sebaliknya jika
Allah menghendaki, maka Dia menyiksa mereka sesuai kadar dosa mereka.

12
Atang Abd. Hakim Dan Jaih Mubarok, Op.Cit, hlm. 156
13
Ibid, hlm. 157
14
Ibid, hlm. 158
13
Namun mereka tidak dikekalkan dalam neraka. Dengan demikian orang
mukmin bereda diantara harapan dan kecemasan.
15

Imam al-Maturidi pun memiliki pengikut, yaitu al-Bazdawi, yang
pemikirannya tidak selamanya sejalan dengan gagasan gurunya. Oleh karena
itu, para ahli menjelaskan bahwa Maturidiyah terbagi menjadi dua : golongan
samarkhand, yaitu pengikut imam al-Maturidiyah dan golongan Bukhara,
yaitu para pengikut imam al-Bzdawi yang tampaknya lebih dekat kepada
ajaran al-Asy`ari.
Aliran kalam terakhir, yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiah adalah aliran
salaIi. Aliran ini tidak selamanya sejalan dengan gagasan-gagasan imam al-
Asy`ari, terutama karena aliran ahl al-sunah wa al-famaah menggunakan
logika (manthiq) dalam menjelaskan teologi, sedangkan aliran salaIi
menghendaki teologi apa adnya tanpa dimasuki oleh unsure ra`y
16

D. Aliran Fiqh
Secara historis pada masa zaman sahabat Nabi Muhammad Saw, hukum
islam telah dibagi menjadi dua aliran yaitu Madrasat al- madinah dan
Madrasat al- Baghdad. Aliran madinah terbentuk karena sebagian sahabat
tinggal di Madinah, dan aliran Baghdad atau kuIah juga terbentuk karena
sebagian sahabat tinggal di kota tersebut.
17

Atas jasa sahabat Nabi Muhammad Saw yang tinggal di kota madinah,
terbentuklah Iuqaha sab`ah yang mengajarkan dan mengembangkan gagasan
gugu- gurunya dari kalangan sahabat. Diantara Iuqaha sab`ah yaitu Sa`id bin
al- Musayyab. Salah satu murid Sa`id bin al- Musayyab adalah Ibnu Syihab
al- Zuhri, sedangkan diantara murid Ibnu Syihab al- Zuhri yaitu Imam maliki,
pendiri aliran Maliki. Diantara ajaran Imam Maliki yang paling terkenal
adalah beliau menjadikan ijma dan amal ulama madinah sebagai hujah.

15
Muhammad Tholhah Hasan, ahlussunah walfamaah dalam persepsi tradisi NU, (Jakarta :
Lantabora Press, 2005), hlm. 220-222
16
Ibid, hlm. 158
17
Atang Abd. Hakim Dan Jaih Mubarok, Op.Cit, hlm. 159
14
Imam Malik dilahirkan tahun 93 Hijriah dan meninggal dunia dalam
bulan saIar tahun 170 Hijriah. Beliau belajar di Madinah, dan di sanalah
beliau menulis kitab Al-Muwatta, kitab hadis yang terkenal sampai sekarang.
Beliau menyusun madzabnya atas empat dasar: kitab suci Al- qur`an, sunnah
Rasul, ijma` dan qiyas. Hanya, dasar yang terakhir ini beliau gunakan dalam
hal-hal yang terbatas sekali karena beliau adalah ahli hadis. Imam Malik
adalah ahli Iiqh dan hadis. Pada masanya beliau terbilang paling berpengaruh
di Hijaz. Orang menyebut beliau ' Sayyid Fuqaha Al-Hijaz¨ (pemimpin ahli
Iiqh di seluruh daerah Hijaz).
18

Atas jasa sahabat Nabi Muhammad Saw yang tinggal di Baghdad,
terbentuklah aliran ra`yu. Diantara sahabat yang tinggal di kuIIah adalah
Abdullah bin Mas`ud, salah satu muridnya adalah al-Aswad bin Yazid al-
Nakha`I, salah satu muridnya adalah Amir bin syaharil al- Sya`bi, dan salah
satu muridnya beliau adalah Abu HaniIah yang mendirikan aliran HanaIi.
Abu HaniIah dilahirkan pada tahun 80 Hijriah dan meninggal pada tahun 150
Hijriah. Salah satu cirri Iiqih Abu HaniIah adalah sangat ketat dalam
penerimaan hadis dan banyak menggunakan ra`yu. Diantara pendapatnya
adalah bahwa benda wakaI boleh dijual, diwariskan, dan dihibahkan kecuali
wakaI tertentu karena ia berpendapat bahwa benda yang telah diwakaIkan
masih tetap menjadi milik yang mewakaIkan. Istinbath al-ahkam yang
digunakannya adalah analogi (al-qiyas), ia menganalogikan wakaI kepada
pinjam- meminjam (al-ariyyah).
Murid Imam Maliki dan Muhammad al- Syaibani (sahabat dan penerus
gagasan Abu HaniIah) adalah Muhammad bin Idris al- SyaIi`I, pendiri aliran
hokum yang kita kenal dengan SyaIi`iyah atau aliran SyaIi`i. beliau dilahirkan
di Khuzzah tahun 150 hijriah, dan meninggal dunia di Mesir pada tahun 204

18
Rasjid, Sulaiman,H. iqih Islam. (Bandung, PT Sinar Baru Algensindo)
13
hijriah. Imam ini sangat terkenal dalam pembahasan perubahan hokum islam
karena pendapatnya ia digolongkan menjadi qaul qadim dan qaul jaded.
Salah satu murid Imam SyaIi`I dalah Ahmad bin Hanbal, pendiri aliran
Hanabilah. Beliau dilahirkan di Baghdad dan meninggal dunia pada tahun 241
hijriah. Beliau berpegang teguh pada Iatwa sahabat apabila tidak ada Nash.
Mrid beliau yang terkemuka diantaranya yaitu Bukhari dan Muslim. Di
samping itu, masih ada aliran Zhahiriyah yang didirikan oleh Imam Daud al-
Zhahiri, dan aliran jaririyah yang didirikan oleh Ibnu Jarir al-Thabari. Dengan
demikian, kita telah mengenal sejumlah aliran hokum islam, yaitu Madrasah
Madinah, Madrasah KuIIah, aliran HanaIi, aliran Maliki, aliran SyaIi`i, aliran
Hanbali, aliran Zhahiriyah, dan aliran Jaririyah. Tidak terdapat inIormasi
lengkap mengenai aliran- aliran hokum islam, karena banyak aliran yang
muncul kemudian menghilang karena tidak ada yang mengembangkannya.
Aliran hokum islam yang terkenal dan masih ada pengikutnya hingga
sekarang hanya beberapa aliran diantaranya yang dikenal dengan madzab
yang empat yaitu HanaIiyah, Malikiyah, SyaIi`iyah, dan Hanabilah.
19

E. Aliran TasawwuI
Ajaran tasawuI atau mistik islam pada dasarnya merupakan pengalaman (
al-tajribah) spiritual yang bersiIat pribadi. Meskipun demikian, pengalaman
ulama yang satu dengan yang lainnya memiliki kesamaan- kesamaan di
samping perbedaan- perbedaan yang diabaikan. Oleh karena itu, dalam
tasawuI terdapat petunjuk yang bersiIat umum tentang maqamat dan ahwal.
20

Pada dasarnya taswuI merupakan ajaran yang membicarakan kedekatan
antara suIi` (manusia) dengan Allah. Dalam Al-Qur`an terdapat beberapa ayat
yang menunjukkan kedekatan Allah dengan manusia.
b[´f,´ ´ÓÒ´0´´ ´´@B´P´´ ´´¬´´
[´×ë´T´ ´1·´¶C F ´1@´¬´0 ¸×,_´´´@

19
Atang Abd. Hakim Dan Jaih Mubarok, Op.Cit, hlm. 161
20
Ibid, hlm. 161
16
´´b´BãBb b[´f ´´B´´´@ F Fb_´P@´´J´´,@´1´
[´L Fb_´1´ÿ´´@´Ò,´ [´V ´ò´·´1´´Ò
´,´´)´´´¶´· ´´´´´
an apabila hamba-hamba-Ku bertanya epadamu tentang au, Maa
(fawablah), bahwasanya Au adalah deat. Au mengabulan permohonan
orang yang berdoa apabila ia memohon epada-Ku, Maa hendalah merea
itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendalah merea beriman epada-
Ku, agar merea selalu berada dalam ebenaran. (Q.S.al-Baqarah : 186)
Dan Allah lebih dekat kepada manusia dibandingkan urat nadi manusia
itu sendiri,
)fÒ,´ B,1´f¸1´¸ ¸·´@´õ6¶Bb ´ó¸1´´´ò,´
B´ÿ ´´´_´´,_´V ´´=´´ ´´=´´´´´ò F
´·´´Næ,´ ´L´¶´C´0 ´=´@Ò´f ´·´ÿ ´V´Ó´=
´)·´;,_´ÒBb
an Sesungguhnya ami Telah menciptaan manusia dan mengetahui
apa yang dibisian oleh hatinya, dan ami lebih deat epadanya daripada
urat lehernya, (Q.S. QaI : 16).
Pada awalnya, tasawuI merupakan ajaran tentang al-zuhd (juhud). Oleh
karena itu, pelakunya disebut Zahid (ascetic). Namun kemudian ia
berkembang dan namanya diubah menjadi tasawuI dan pelakunya disebut
shuIi. Zahid pertama yang termasyhur adalah al- Hasan al-Basri (642-728 M).
dia pernah berdebat dengan Washil bin Atha` dalam bidang teologi. Ajaran
tasawuI Al-Hasan al-Basri yang sangat terkenal adalah al-khauI dan al-raja`.
Diantara pendapat nya yang terkenal adalah bahwa 'orang mukmin tidak akan
bahagia sebelum berjumpa dengan Tuhan¨.
Zahid lainnya adalah Ibrahim bin Adham (w.777 M) dari khurasan.
Diantara pendapatnya, Ibrahim bin Adham pernah berkata, 'Cinta kepada
dunia menyebabkan orang menjadi tuli dan buta serta membuat manusia
menjadi budak¨. Zahid dikalangan perempuan adalah Rabi`ah al-Adawiyah
(714-801 M) dari Basrah. Ajaran nya yang sangat terkenal adalah tentang
17
cinta kepada Tuhan. Dalam syairnya, ia mengatakan bahwa ia tidak bisa
membenci orang lain, bahkan tidak dapat mencintai Nabi Muhammad Saw,
karena cintanya hanya untuk Tuhan. Di samping itu masih ada SuIyan al-
Tasuri dan Abu Nasr bisyr al-HaIi. Masih banyak suIi-suIi lain yang terkenal
karena memiliki ciri khas. Diantaranya ajaran tentang hulul dengan teori al-
lahut dan al-nasut yang dirumuskan oleh Al-Hallaj, al-ittihad dengan teori
fana dan baqa yang dirumuskan oleh Yazid al-Bustami (814-875 M),
marifah yang dirumuskan oleh Abu Hamid al-Gazali (w.1111 M).
21


IV. KESIMPULAN
A. Kesimpulan
a. Dimensi dalam Islam yang berupa Islam, Iman dan Ihsan dikenal dengan
trilogy ajaran Ilahi.
b. istilah Islam, Iman dan Ihsan tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan
satu sama lain.
c. Munculnya aliran pemikiran islam disebabkan pemikiran yang berbeda
mengenai pemahaaman al-Qur`an dan Hadits
d. Terdapat banyak aliran teologi, yaitu syiah, khawarij, murji`ah,
mu`tazilah, qodariyah, jabariyah, asy-ariyah, ahlussunah waljamaah dan
maturidiyah.
e. Munculnya ilmu Iiqh yang dikenal dengan madzhab empat, yaitu :
malikiyah, hanaIiyah, syaIi`iyah dan hanabillah.
I. Zahid-zahid dalam ilmu tasawuI yang terkenal yaitu seperti al-Hasan al-
Basri, Rabiah al-adawiyah(golongan suIi perempuan) dan Ibrahim bin
Adham

V. PENUTUP

21
Ibid, hlm. 162
18
Demikianlah makalah ini kami sajikan kepada pembaca, diharapkan
kiranya tulisan ini dapat bermanIaat bagi para pembaca tentang agama dan
hubungan antarumat. Tentunya kami sadar bahwa makalah kami jauh dari
kata sempurna, karena keterbatasan manusiawi kami. Untuk itu kami
mengharap kepada pembaca sekalian untuk memberikan saran yang
konstruktiI untuk kemajuan ilmu pengetahuan kita.
19
DAFTAR PUSTAKA

Anshari, Endang SaiIuddin.1991. wawasan Islam, poo-poo fiiran tentang Islam
dan Ummatnya.
Chalil, Munawar.1970. efinisi dan Sendi Agama. Jakarta : Bulan Bintang.
Hasan, Muhammad. 2005. ahlussunah walfamaah dalam persepsi tradisi NU.
Jakarta : Lantabora Press.
Hakim, Atang Abdullah Dan Jaih Mubarok.2002 Metodologi Studi Islam.Bandung :
Remaja Rosda Karya,
Nasir, Sahilun A. 2010. Pemiiran Kalam (TEOLOGI ISLAM). Jakarta : Rajawali
Press.
Nata, Abuddin. 2001. Peta Keragaman Pemiiran Islam. Jakarta : PT Raja GraIindo
Persada.
Nasution, Harun.1972. Teologi Islam Aliran Aliran Sefarah Analisa Perbandingan.
jakarta : UI Press.
Sulaiman,H.Rasjid.1986. IQIH ISLAM. Bandung : PT Sinar Baru Algensindo

2
BIOGRAFI PEMAKALAH
Nama : Makhmadah
NIM : 093711020
Jurusan/Prodi : Tadris Kimia
TTL : Tegal, 30 november 1991
Pendidikan
a. SD : SDN 2 Jatimulya, Lebaksiu Tegal
b. SMP : MTsN Model Babakan, Lebaksiu Tegal
c. SMA : MAN Babakan, Lebaksiu Tegal
d. S1 : IAIN Walisongo Semarang
Alamat : JAtimulya rt 02/01 Lebaksiu Tegal kode pos 52461
No hp : 085641067158
Email : makhmadahajja¸yahoo.co.id


Nama : Muhammad Labib
NIM : 093711021
Jurusan/Prodi : Tadris Kimia
TTL : Demak, 29 april 1991
Pendidikan
a. SD : SDN Jatirogo
b. SMP : MTsN Bonang
c. SMA : MAN Demak
d. S1 : IAIN Walisongo Semarang
Alamat : Bonangrejo RT 03/ 03 Bonang Demak
No hp : 085842074313
Email : labaeb.bonax¸gmail.com


21
Nama : Nashihah
NIM : 093711022
Jurusan/Prodi : Tadris Kimia
TTL : Demak, 2 april 1992
Pendidikan
a. SD : MI Fathul Huda, Sidorejo Sayung Demak
b. SMP : MTs Fathul Huda, sidorejo Sayung Demak
c. SMA : MAN 2 Semarang
d. S1 : IAIN Walisongo Semarang
Alamat : Wonodadi kidul rt 01/03 Wonoagung Karang Tengah Demak
No hp : 085726811288
Email : Shiha¸na¸yahoo.co.id

$#!#$  !&& ,,2 ,,7,3 ,,2, 8,2 /03, 80,3 89, 8,2 9: 803/7 :, /03,89,2,3/,3:,8,3 09,89,8,3-07,9,3/,39/,/,5,9 /05,8,38,9:8,2,,3 ,,309,89,90780-:98073/5,3/,380-,, 08,2,,3/,39/,,/,507-0/,,38,2,80, ,,:5:3503/,5,990780-:99/, 80503:3, 8,, 3,2:3 909,5 ,7:8 /09,: 507-0/,,3 /,7 09,3, :, 507-0/,,3503:3,,309,89,90780-:9 $0,3 ,,7,3 20303, 8,2 2,3 /,3 8,3 ,3 02:/,3 /80-:940 :7.48,//80-,,974,,7,3, //,,28,2:,/902:,,7,3 20303, 09:,3,3 ,3 / /,,23, 5,7, &,2, 2025:3, 5,3/,3,3 -07-0/, ,3 202:3.:,3 -0-07,5, 2,.,2 ,7,3 /,,2 8,2 09: :, /03,3 ,7,3 16 /,3 ,7,3 9,8,:1 !07-0/,,,3 ,7,3 9: 2:3.: ,703, 507-0/,,3 ,3 907,/ 5,/, 5,7, &,2, ,2:3 507-0/,,3 90780-:9 ,7:8, /5,3/,380-,,038.,,,3 ,3 202-:,98,2 203,/802,3 3/,/,3 -:,3,2,,2032-:,350750.,,3 &39:9: //,,22,,,3 ,,3/-,,820303,974,,7,3, ,9: 8,2 2,3 /,3 8,3 $0,3 9: ,,3 202-,8, 20303, 80,7, 2:3.:3, ,7,3 9044 /,,2 8,2 ,3 :, /-,,8 20303, 7,3 16 /,3%,8,:1   #:2:8,3,8,,  5,,/20388,2 2,3 /,3:,8,3  ,,2,3,80,7,2:3.:3,,7,3/,,28,2  5,8,,,7,39044/,,28,2  5,8,,,7,316/,,28,2  5,8,,,7,39,8,:1/,,28,2 

.7. 507902:. .3 2.. 5.. #.2.3 -079.5 -0.-:.9.7 80-:.-.220309. 3.3 /2.2 2.9.2 $:33 9039..9/58.2. 09..55020:.7.9.9 8.7/.. .2:82 .3.: 90.2.3909.3 /.: 203. ... 9.5 %:. .3 503.38.974.2.2 -07./. 2038 /2038 8.:9:3.4 .3.2 .03.: /. -:.35. .8:/ /03.3/2...39. 8.78. 9. . :. /.3.3.3 -0.3 $0-.2 .3.3 /03.3 03... 89.93 203..5..9./. 2.3 203.2 2./. 05.9 /-0/.5.3 /. ../.. 9.20.3/.3 9. 5. .3.3 .59/.3 $09..9.2 2. . 03./7 /..3 0- .9-79039./.9:02:/.:-075:.33.5.92: .80-. 9: . 20.. . .: 20.8..3 2038 /2038 8.9 2.-07:9 .3.7..35./.3 .. 2:89.5..48. :9:8./$0:. 2:87 05.83 2..3 907..3/2:. 8. 8.079. 2020907. 03.0-.3 .3 8.3 .3974.2 /.8:/ /03..- :. 9.7..-.3 9/.38.2 7::3 8.3 7..3:9 8073 907.8://03.20.39.38./.9/.3 .- :.:203.3 8./$ 203.8. :2./.38.80-.%:.-.3 /.- 8../..9 808047.22.3 .73.3-.3 03.:-070.3.3 :.7.3 ./98 / .793. 2.5.. 2:89. 9./.3 /7..22. .22. /.3 .- 2..8 202-07. 3..3507...: 9/.3 80.8:. ...8.: 20302-./ 9:25.3 /2./809.83 9.: 507..39. 2.- 3. 8025:73...303.3 :7.3 /. 9..3 2.3.2 02..-.:802-.35. 2.35...3.9.05.9.3 2.././.:/03.3 402. !$  20388.3 ...3 .39.9:/03.. .. .3 ././ $ /.3.. 3..3.35./.3..3 7::3 2. 9: 02:/.29/.3 /.-8. .89-.3. /. 03.3.3 -079. 5.3-079..3 /0 05. .3..32.8.2 50309.7/.7.8.3 93/ ./...3 808047./.. ./98 .3 2.3 -07. /./.2 /:5 $0-03.3.9.9.//2030-:93.

9.9: 8.3 .3 203. 1.7.33.2. ../ 8047..3 /.3 507903.3 9...7.2.. .33. :38:7 .3 .38.3 203072. /7 2070.3 47.5. 003.8 /.2-./.2 .  /.8.93./.2 . /7 2070..220302:.. .3 80/..5:. :7.9: 47.2 5 /. .2.// 20. -3: %.3 09.3. .48..9..3 0-.9 5072:./.2. 2070.33.3/3 /./.7.3 ..3 203072.3/.790203 ./. 08.39.22.. .3 203.3/.2 2... . .2:3 507-:./.28. .39. 803/7 .3 47.3 203.5.38.3 .78.7889:.33.5.- 8:.97  .3 /. 803/7 /. ./. /73..9 0-.3202:3.3 -.3 2:23 93.3 .39.3. 2030.30 .33./.3 5030. .  47. 2070.3 .8 20.3 8.9 -0702-. ":7 .3 /. -3: %.7 507-:.3. /03..38. 47.9-07-:..7. -07-./.33. .90780-:9/./.3.3 ./.3503/./03.39.3 0/:./.3 -. /.28..3 93.. 47.:..3-3:%.3/.3 0-.3 9.2907/.7 9..75.. 80/. 3..3 507903. -07:95079.3.3.. 47.3 47.3 8. 47.2 0-03.  47.2.2 :38:7 9: 907805 2...2 .92.3907/. /0. ...3 /03.7.32:.3 .9..3. 803/7 /..3 90.2 8:.2.3 /.7...9 20303.9 -.5..33. 0/:.3 000. 2030.. 907-0-.3 8.3 ..2 .28.90-.9 02:/.3 202507..3 .3 0- -.:.3 8.3 / . 47.78.3 -0750.8.2/.2070.3 /.3.3 #::.3/.7. 47.2:3 2.39. /.3 05.2 3.320.38.3 . /3 9: 907/7 /.3 203.8:7.98.3 . -07-0/..3 90: 5.3 .3 /907-9..7./.78.- 9: ..2.3..308. 47. 9: /.9.39.3 47. .3 .9.7. 0-.7.7.3 47.3 .30-..3 .3 %0702.3-0702-.3 03.05.92.3 47.2.3 0- /:: -07-:.2 02:/.3 80-.974. /.3907/. 2070.3 507-:...2-.8.3 9. 47.9 . 09.3 2:23 9: .3/.3 /.8.. 0-.. -07:9 5079..3 /05.7.: /. .3 .- 8:.3.3 507-:.3 47.7: -07 8.3 . 507.2/..33../.92..9: 93./.2 .3 .33.3 80-.5.380-.

:. /80-:9.38.7.2 2025:3...39.2  9.3 .2.7905.3 2.38...8.79.// /.3 507. -07./ 5042-.793..7...8.. 9./ 88.:202-07.3 -07.2-/.79 2. ..2/0..3 2.2.7 /.9..: 203:7:9 0 . / .703..5.3 .2025:3.2.2.7.2.9. 8..9.2-/.. -..98:7.2 544 54417. 07.  2   3/..79 8.: 9. ..3 20307. .907..3 90.7.2 8..2 /.3 -07-.2 /.7.8.3 .79203:7:9.2 .2 .3/.2 2.07.. -3: %.2 ...7 #.7.3. 9: 8.3  . .3 507-:.3/:3#48/. :.3.:/. 8.79 7::28.33..2.8 2..8 / /..33.3-/ .9./..9.79 20307.2 8079. /. 203.7544.503/.9:  .  .2 2.9..8.8.7 507-:.2.2.39025.7 .- :7.9.3.3 0-.2 .. /07./..2:/:3.93.5.2/.  ..9 /..3..38.5.9...8.:20307.5.74 094/4489:/8.9././.. -07. .2.2- /.9. $0.35.8.:203072.3-072.  .2 ":7 .5. 203. 907-0-..9. . $08:3:3.8 /..3 :.3 90.2 -0702-.7 .  . :82: .8.:-.29:-07..2 2.. 07.9.9.2.3: 8.3$.1://3..7 .9.:80. 507-:.39039.9.79 .32..8. 203.3 -07.9..3 .9.8: 8:7...7.3 -07.9.8/.2 .9 27.2.2 ":7 .7 .-07.-07..48 2.3 7.3 0-.07.9. -07. .38.7-.2. 80259 .2.2 .2.9.:-07/....3 /7 .9 8.792020.2/.2- /.9.9.29:/80-:9. 203.2-/. ..3   8.3.3 .9.: /.79 2020.2. 8.. .9. 8..9.9. 8073.9.2 203.... 2030.8.2.79 -072.  .8. 803.3 &22.

/. .2 9.3 ..3.8. 5. 402: :.2.339.9 9 %.2 8:7...3  ..2 2..3. ...7.23.80-.347.793.3 3.90. .9: 070..7443.7./.9:. 203.3.5.2 90.2 . /. .2..... 0/:.390.2.2.3&.3-07503/.80-:.9 3 .2 .7.5..3 ..2 /./.290.9./. 070.9 /.3 05. /. -07.39:2.9 //.3 /9:3:..2: -0:2 -072.3.3 9:507.8.3 .9./..2 $0/.3./.3. .3 909../ .32070.303/. 9/.3 7.3 2.8.9.7443.8.9.7  -0-07.3.5.3 8.2  .-07:9 !..3.3 !03/..3 .2. 2025:3...-3.5.8.8.3 5.3 .7:/ 503079.1  :3.9 27./:1 503079./.3. -. .3 38.22030:..202.3 47.5.29: 507.3 .3 443.3-0:2. 90.2-.9 2..3 .9.9..9.. 808:3:3.793.3.3 8.793.7. 9/..  .3. -072..347. /9:3: 40 .38..2.163 -078:25./.:.8.3 8. 8.3.2. ..5.7.3$03/./. 2070.3 203:7:9 .5..3 /03. . 20307.3 .320303.7.3 9.39./.3 /9072..2 /.3 2.2 /. .3 .3-07-0/.2 79 8..3 -072. /03../.. ..9.. ..2: $0-.. 9/.3/./.3 8.3 ./.3 .7 8.38.8..3.2.- :3:3 -07.3.-.7...990780-:9-07.8:0 /..2 /.402: .79.3 .3 80.3 -. /:. 80..793. . /.9./.9 :1:7 /.38. 47.29:8.35.3/.75.3 /. /. 2070.3.3807:5..3 . &.3 203.2 :7 -./...3 2...9 8:7.-07:1:7808:/.2070. 0138/.9  .:2 :3.. .28:7.5:. 0-03.793.22.2.9. .-07.5. .3. 5. ./.5 .:-.8./.7 .3 2  .9: 7:2. 203:7:92../.7. /-:..3.9. .3 47.

.39.9 . 8.:8.703.3 /03. 2.3 507-:.9.802 5.30-40. /.3 /7 5.3.9.:-.2...3 /03.9 :-:3.3 /.5 07.3 -07.: 202-03.7:1 802:.2.. 8.7 -0782../03.8.8:.3 .7.3/. %0.9.3 507.3 9: 8:.3 .3 -07.9   -/ 2  ..9:-.3 /03.3 .3 .3 203:7:9:..8: / /.3 /03.8.3 .7 /03.7.3 ...802 20307.3.3 .3 - .5.9 /.3.3/03.3 .9.7.. .9 . .3 /.7.3 .2 .3 /02.3 .3 .3 507-:.3 02.8: 202..2..3 .3..9./.507-0/..9.39:/. /.1 2.3/. : 23: .7./.9: 202-03.29:8:.9.9 8.8/06 202-03.349.79..3 /.3 /03. ..3.3 ..2.3 9: 9.. .83 2.8/065..2. -..3 :.  2.79.3. -07.3 9: 8:.7.9:9/..3 .9./.3.3907:9.3 ./. 203.3 9: 807:5.93/.83./.9: /03.9: 202-03.33.9 /. .7.9/.703./.3.. /03../.3 8.3 .3 /03.9.3 2.7. 9./03.-:.-07:9 ./.7.: 8. /..3.3 2.9: -.3 507..2 .83 /.. 0/:./.3 /..9 9..7 80-.3.9/./ 2.349.3 /03. /03.2../  8.2 8./:18.3.: 20307.3 . /..802 20307.7/..7../.39.39:80-.3 02:/. .3 /.0:.3 /. 7.39.7.9/.3.7.33 9072..83.8..7 9.29:8:.3 2.7.3 2.3 .9 .7 .79 202-03.3 -0.802/03.3 9. .3 9: 0- 9079039: /.3.7 8. /. .3 20.3 ..5.802 .79 507.9 /./. 9: -40/03...7...880-.802/03./. 9.-..3 /02.9/73.3 0/:.3 /3. .7 5.3 909.9: -.39.. 8.2 . /03.7 9. .3 80.2 /.3/03..3 -078.- .3 . . /.9: -.3 9:/80-:9.9:-.2.3 8./..2.3 . 2.9 .3/03.2 9: 8:.3. 8.9/.28:7..3./ .7 -.9.39.3 -.:./. -07.7.7...3 8.3 2.

38:3...3-072.32.3 .3 -03.9..:. 7 . .3 ..3 /.6 6 9H96 202-03.-...9 /. .3 909..8..3 /03..9 2..3 /7 05.3 ..3 8.3 20307. /0138 2..2 . .3 /.3 203.3 /.3 909. 507.3 20307..3 9: .3/.3 ..3 8.35.203.3 20309.3 90.9.. 202507.2. 2.-.9.3 . :.. 2.38.3 507-:. 9:./.../.7.  5 25  @  7  -5  7 5  5 7 " ..3. 03:7:9 2..3 /.3808:.380.: /03.3:./983.7.9.3 .3 ./0. .3 9: 20309. /.38079./..7. .2 8:. -0/.3 203.3/7/.9 /.7.3 /03.9 /..3 503/.3503. ..3 .5.3.3 /.9..5.3 /03.:/03.:.9.7 2.- /./98.9.9.. 2..5. 0:1:7.5.9. .2.9: .2./ 9: 202-03. .3 . 507-:.38.3 9: /03.2 80.3 202507..3 507-:.9 /.9.7.3 /03.3 .3/9039:. /.380-.5.507-:.3 0909.3 :.3 /03. 03:7:9 -3 - %.2 .: /03. %:89.. /909.3 507-:.3 /..3 /. 96 . $0-. -. 05.3..: /03.2.3.. # -3:.3 /03. .3  .3 $0/.9.349..7 90.3 .35.2 ..5././03.3 202-03.7/.3.349.5./.5. 9: 203.3 .3/.3 -07-0/.33.3 9.3 -./98 ./. /03. .9/.2.-.33..239:.3 /.3/0138.3 20307.9 $0/.3 2.32.8.3 .3/.3 503.3 /03.87 .2 .5.3 9: 20309./.5 90: / /.3 05.5.-.7.8.3 -.9 /.3/03././.5. .2 $.3 ..:. .:.305.35.3 $0/.33.: /03.3202-03.3 9: 507.29:203.9.349. /. 09909.- 2.5../.3 .3. 203:3../.7.780..8.3 5007./..5 2. 507-:. 2. /03.349. /. 507.2. :.9 ..3.9 203025:73.3203/0138.7 /03. /.3 -:.203.3 20307. -.: /03.3.22. 0507.3 9..

7:8 /8079. ../. -.3.3 /003/.3:39:47..././ /.3 ./..-.3 .3907802-:3   -/ 2  .6 /.79 -07-:./.3 .305.9.9.3 -07.3/7/.-07:5... / /. 808:3:3.3/:.5../.7.3.7.99: 3. 7...3 -. . 4.3 0909.9.349. 2.7..9:.3203.3. .8: .5.3 .. /.507-:./98 .9.3 80-03...3 50739.79 507.39. /03.793.3..... /.3/.3 503.3/03.5./..3 . 50739.3:. /./.8.3 /.3 907/./. :83: ../.3507-:. ...8:/3.703.8:7.. .9:3.3 ..9.3 90780-:9 .5..3 202-03..3 . .3-. 2..3 ./.: . /. 8.8 /. 9/.- 2.3 .3.2..2 -07-./.3 -..9 05..2.47..3.3.3 -073:..9 05.9./././.9:.2 /. .3..7.3 . /.3 203:7:9 8.8. 909.2.8.2.9  8.8..9.9 8. -0:2 2. 2. .2 20./.. -07.7 507.8.9..8 /.3 -07.3 808:.507-:..3 9/.. 2020739.:90.9/.9..3503.9.34080-. .:.9. 8..3.3 /2.3 507-:.8.3/75.2.3. 20..8.9../0.9.9..35./ 8. . .606 -.3 8.9:.:5:3 -07:5.5.79. /./. 804.3/8:.9.3 8.5. 808:3:3.: 20307.99./03.:202-:90-.3/.2-0-07.5.9.8/2.9.2.7. 202078.9-.3.88:.9.9 /825:.: /03.3 -.3/..3./03./.9.3 ..9 . . 7.-0:2-072.3907. 20.-/.-/ ./.3 .2 .:.7.98.3 50739.9 /. -. /80-:9...3 8.. 7.9.3.203:9$:33.::5 503.7.3 8:5.9. ":7 . .3 /.:./.3 9: 9/.9/.7 -.-07. 507.305. 2.33.3 . 909.3 ./.3 90.3.3..: .73...2: . ...5.380.3 /.507..- 9: ..3 507-:. 05.203.9 .9.5 .3 ..5 .3 9:39:3.2.79 :39:/7803/7/.: 2033. .:5:3. 31.3 0 80-.

.2 -/. .7.2.3 50-:9.3./.3 20309.:./5. 5074/0 3 207:5.3 84.6:7.8::.3:3./ 50784.././.3. .3203.9 8079..7   -/ 2  .: -07-. $ /...3 9044 .3...7/. #. 43/8 4-091 2..3 ./. 5.3.3 9::8 ....2 ..3.8..3 .9: 9044 8 . .:. /03.2 9044 .9. /.33.3-.3.. 0./.35027.33..431.5 507-:.38.: 8003.5.:2 2:823 ..93.3.9 .2 9: 803/7.: -. 8.5074/0..-.7. /.25.5027.-.3 5..05../.5.40.7.7. 8..7:820.3 .3 2.3 507. 9: /03.:. 20.. !02.33.8. .2 50784./..3.2.3:8...3 .3 2033.9 . 90705.:3.3-:7:9/.3 / /:3.3 40 :2.7.: .3 2:3. /.5 5007.93.2 -/.2 9/.9 .3 9044 %09.3 1034203./.3!027. 2.3 /9:7:3...8 ...3 0./.9 -. /.3 /03.3/8.3 203.-09::.-05.2 !079:2-:..2 /2.3409:.-.3 $0-.-. 2:3.2.   :3./03..:. 9: /.2 !027.3 20303. .3 6:7 .703.3 .-.2 /.3 ::/ /..3.7 502../. 507.-.3.3 203/4743 :2.7.2 :39: 2027.5 8073/03.8 -.3 20309.392-:3.354990780-:92030-..9:.9:2-:/.2.9 8.3 1.7..3 8:3.3 /.7/: 2.9 /.35..: 9:.6:7 .2.3 50702-.2.3 4.0 .3 20309.5 -.8::.3 . 04254 .9 8.3 -:.3 /9.3 8./8 .:.3 ..8./.38. .9/.3 549 90 1789 41 .3:8.9 8. 20.3/. 0./8 #.2 /:3.9 203.3 8003.:5:3 ..320.:3.7 .2 .9 .3.7703.350702-.3 /.. /.:8 7. $ 09.... -0.3.:.5.. /03.8 /./.3 -0702-..3 5079.9. /03.3 50784.3 05. 9: 8.33.2 :-:3..3 /07.9./.. -07503/.-907.5.3.3 .280.

 4394 . /.3 907.7 47.:. /.2./.2.7 2: .3 05./ /:. -08.  7.5 :7.7. -08.7.3 $113 ./..3 8073 /03.2 .7 :9.8 /.3%044 . 907. 202:9:8.7-97.3 -3 - %. 2070./.3:8.. / .9.-.703. .98..2 5079025:7. 007:.3 .7. .3 .7 2:79.9.5 /.7 /. 8.9 ..7 50789.9.73. 57..9 .: /48.7 .3 .3 -.. 443.9: ../.:-..3 :2.7 /.8. 042549:907-039:.3:93.3-/ .947 .2 9. 20308.7 -.:.-.390780-:9.3 . 9: 2070. 9.7. .3 907-..  2  9.5.9: 203072.3/03.5 2070.2 .: -07..9.3 .3 : ..7 0. 803.9 8..3 90750.35./ .3 02:/.  !09.3 2070.3 ./...2 .- .3 02:/.703./. /.703.5 0502253.2 3 2:3.- .3 203.13/4 !078..:17.39..2 7.3.3 2.8.703.7.7 /.5..3.9 .3:8.:5:3 9/.7.8503. .3 0:.33.3 :39: 202-:3: -3 - %.9: .5.7:8 /-:3:. 803. -3 -  # -://3.39.2 .78.9 .304254-3 .3 47.30502253.3 50.- /.3.07.3 202-049 0:. .3 /003/.50784.: . 05..-3-$:1.0425404254: ..2 . /.703. .3 /80-.7 /-07.3. 0-07.2 -07-.3 0/:5.8549 .3.4394 007:.3 . :. 7 03:7:9 .5.. .9: :2... 809.3/48. .703.3 /.7.3 507.3 /02..7.3 -3 - %. 203039.. !03/...3 2034.- .3 2.3 9: 80.5027.7207:5.3 . 202-039: 8:./.90. 503/.. .3:2..7.8 -07-:.74 5 9 2   . .- %.3 9:.2.3 909.. 2. /03.!%#.3.9 8.3-. !.79. -0-. 2.2 .2.3/.3.. 8./.. 9.39..3:8.3 9039. ..14841. .38.3.2 .3 2070..7.3!027. 2.9 /.3 803. 203.3 /. ..3 4.

3 2..87 !/ !027.3 8. 80-.3.:.17.2020207/0. .3 203..3.3 8. 202-:3: 2070.:.357. :.30.7. .3 /807.4-.3 0-0-.3 507. 9: %:.3 .7.. 2. /9.9 8.7.:203.17.37.3 8.:7 .:3 .3 2. .3/.3 2:7 .3 0/:.3.3:8.3 /:53.5....2. 80.. 03:7:9..52:23/.9.3 .. /.9.7.3:8.3 8.2 203039:.. -..3 507-:.. 47.3 /03.9 $0.2 .5.3 5030.5:3 20303.2307.-.3:39:203039:. 802:..33.7:8.$:1.30.7.2 2070.  /...3 907.703.3.35079./.3 /.3.2 % $ .3 /03.3 .3/3.3$0.9.9 .3/50739.3/:53.39://:3.8.3 .5.:.3 0/:/:.3 ..2 &2.-...3 :9.47.9 80-.9 .8.17909.3 9: 2..3 27-3 8/.: /.2.27.. -07..2.. 80-.!7088  2   ./.5 3097.340.2..3.3 /48.. -078. /.9. ...7 944 944 :7 .3 203039:.3:8.8:943 %0448.7 2..3 -::8.3. 2.7.3 /.-.7:3. /..3 20.7 40 .5.3 20::/.!07-..-:3 /. 203.3 /:5 2... %:.3 507.2 . 2030./.97907.99/.7..79..7...3 :39: 203039:.3 /. 8 ..3 %:..2.3203.3907-.3 .703. 8 . -08... ..3:. %:. 05.30.3 .8.3.3 .3. .-.3 :.3 -3 -%.-.2 04254 3 02:/.-.3 /03.7 27 -3 8 /./..8 907/.3 9.3 .39/.3 .8.79.3.5.3:8. 207:5.47..3 20309:: 9.8. -07503/.3 /48..3. 9: .7 549/.39/.3 -: :8.8.2. .7-:.8.5909.7..3"4/.4-.0207/0. #.2 203:3. $0-.320309:: 9. 9: 80-.7.3 0.9. 7.9/.. -08.9 -07-0/./.33.3.9 8. -07503/.  -/ 2 !741 7 .2 :-:3. &!7088 2  !741 7  $. 20.. 2025:3.3507.3 -.2 ...3:. 9/.3::2-. -3 -$:1. .3:8.2.2:33203039:.

 2:3.7..3 207:5.7..3 7.7:3..7 !.2 . 20302-.7.3.3 ..3 .3/03.3 0..3.3 : 9. 2:3.3 . 20303/.7.8.8.: /.7.3 . /03.. $0-.2 50702-. 2.  008.3.3.9. ..9:3  2.3 . .2 ./03.3 ./.32.39:. 20303/./.7.9 .7.7. .80. .3 ..33.3 .7 2.3 2.9:7/203./  !488/..2.3 /03.. 2. 5.. . 8 .3.. . .3 -0702-. 02.2...2.3/02:.:/  0..843.88.3:93.-.9:7/. . .3/70:. 80503:3.3 2070.3:93. 2038.: 5.3 9044 . 20307.3./.9.   9..74 5 9 2 -/ 2  -/ 2  .:-. 907. ./. 2.. ./  .43907 907. 2. . .3 ..3 .3203. .7.3. ..7 .:27..7 ./:. : 9. ..7.2.32:23.8. 8 .3.3 .3 //. .20:.. $0.333.7..3. 2070. .8./.88 148418 . .2.3.7. 2..$090..7.. . . 90.3. 203:3.8.3-/ .8.27 - .. .. /. .3 02:/. 8:3....3.3 . ./.3 .39:. . 203. ..2. 8:3. 8:3.340 2.38:7 . .9:7/ 203/7.47. 80-.7./.3/03.39. 808:.9 .3.9.3 %:.3 .7 /. ..3-. 2. .25:3 2070.3 .2 2030.9: .. .2 8 .3544.250702-..:..3..3.3 544 .2 -: ...3 . 2.3 9044 04254 3 -..7.3 8:..7 .7:1 3..7 /48.. 9/.9025.7 2: 9.3 9: 2:3. .9. .3 50784.39.3.390780-:9..3 0:.. 2. 803. 3. /. .5 ..8.. .7. 2070.3: 9.3 . .50.3 -0702-.3 .3/. .7 .. .3 .2. .8. 9. 2070. 7:1 .:5/. /0.3-07/48..3 2: 9. .7. 5.

.3 /02.3 8.-47./3.7.:88:3. 8.. 0.2907.-:.- $. ... /0.8.703.5.7.3 2:23-070/./ 7.3/ ..9 . ..1:6. 907-039: .9:2.3 .!7088  2  -/ 2  9. :8.8.9/.-.2. -3: $.. 8 .- :.2.9.3-.443..2.9..9: .3.3 ..2 .7.993.3-/ .7. 2..2.3 8.-.....1 20303/. / -3 ./. .32. .90780-:9 9.3..33.:.3 90703. :7 80/..2.3 9.3 ./. .3 8./ $../ /:.39.38./ .2 2030../3.7 907:9.2.7.3 47.894785.. /.39.39.80-.3..3 9044 80/. /.3.8.203./3. .3 2..3/.8./.9:$. ..3:7:3. :7.3 /03..- .  :.:203.8.907-.3..703. 2..703.340-3:%.3 /.3 . / -3 .9: 503:9 2. .3 93.-.7.3.39. / ../%4.8.7..3 . 2.2 307.30. 80. /.7. 03.2.7.2030.2. 80-.8. 80. 503/7 . . 8:3.. . 907-039: .2:3 2070. .3 .7 7.2./. 8.74 5 9 2  .3. 1:6. 80.3 . 0- /0.8.-.9 .:.-0.- .. ...8./$../. .3 8.3 .2:7/-3:$.. 203./49. .9044..3 3 9/./. / 49.3 443..: :1. 8 .3. 2.2507805897.//:./3.:-.7.39.396 /.3/.9 .7 . 907-039:...3 4.22.3 2./3.2.9: . :./3.2 .9 05.8:40:38:707. 9: 5.3 20302-..2 .22.7.2 90. .9: 2:7/ $.3 . ...38. .22./.3/03.9:7/.3 .3 5027.-.2.8. . .  7.3. /-. ::2 8./.25./7.9:7/.703. . ..8 . ...3 8.3/02:./7.35./.3 2.2 .9 93. /. .02.7.2.3 /.7.22. :8..7.7.1 7.7...9./.-. 80-./2.80.8.8.9:7/ 5:3 202 503:9 .3 :: :7:3. 8././.5./.. 503:9 2.79..36 $0.9: 5.7.. .. 203:3.3.3 :. . .7.3.3 .3 2.7..7. 9/.3./8& .9 .8..2 .3 5.3 203.

 .9 /.8.703.31.39..5 203.:907-.77 16 -: .1 -0.3 /:3.3 / :.3 8.9./. 8..1.-0.3 8. /.: .3. . 27 -3 8.1 9079039: ...- :.3 9.3 / 8././03. $.1 -:.9.3 2.-3.3.3.78.7 .9 .25. -0./ .22. .-.: $..9: . 8. .. : .3 68. .7:0383/4  .:/./3.3. /.9..31. ..-.93. 9.. /.3 .9 09.07./8./. 8./.5./.3.9.: -0.9: 2:7/3.33.-.31..3/.2.3 90.7.7 / . / :11.3 93. $.- :. /. ./ 2 ..9 ./. . . 16/80:7:/..3 4:2./ -3 . .79. /:3.4 ..3 50307:8 .2 .: .2 2023. 6:7 .22.3 . - /.2 ..36.8. -: ./-3/78. ./ :6.3. #.2.1 .3 :...7.8.9: 2:7/3.7.2 .  8.3 2030-:9-0.:3  7.3. . ./.3 93.::3.7./.3907..9 -.3 2033..:203:89.8: 2./:3.7. : . ..:../ 0875.8.7.3 8:33.:3 7. /.7.8025.3 20. -03/.390703.1.3 .8 80. 502253.703./ .32033.:.3 7.3. /.3 0.8 .9: 2:7/3..3 /.:3 7.39. -0.22../. / .:..1 -40 /:. ...7.3-07503. 9..3 .3 7./8 !.16/. . 8.7..3 2033. 8.39.3 203/7..7: /.9.7. -0..3 893-. /.. 503/.5./8 /. 203. 203:3. $./. -07503/.9 ..:3 7.8.2 .2 ../.. /..3 0.8 :/ 8.7 9.1 503/7..8 909. . /.03. 53. $.7. 7.././.:3   #.-. . 0.2 503072.3 -.3$.2 ..3-:.8 . -.5.35../..8. .3$. .80.3.31..9.2. /. :7/ 2.3 /-.9./ 907-039:.2 . .7 . -03/.4. ./ $.:203:8:32. . -/:.1.3 907-. 6./. .7.7 3 -0. .99. 8./8 2. 8. 8././.2 -:. ..3/:3 !%$3.-.9 /.8 .3 8./...1 05.8/ $:.:3 7.-8:./.9/.35. -3 .

 %/.3-0781./.8./.7.3$.3 .8.9.7.7.3 0/0.3:8..30/0.2 . . 3.8:1 2.74 5 9 2 -/ 2  .77.8 7/ -0.2 $.8.3//7.7 /.7.3.8.:1.7.3402..3:8.3 9.1 .3 . %. .7.5.3//7..:11. 80:2. . /./.3 507-0/.3 4:2 8.- .77.2.3 202-.3.3 .39. .8 .3 .73.25. 8579:.32.  ) 2395    )  76  7 @ 7 I 3$ 96 7  9.:-.9: .5../.3 0 .: 02:/.3 4:2 8.:1907/. .503/. .9:.3 .:/.703. 20303.9 57-.3 2:3.9-0-07.//.5.9: /03.7./ 085:3 /02.3 4:2 8. 202 08. 2. 2.3-.3 2.7. . 0. 9.3 -0781.-.9: :.9.6. 1.7.7.7-. /. 80.2502-. . /03.2.2 9.:..: -0750.:6.3.2 .9 31472.32.39.3 2.3/.7.2 ":7 . 503/7 . 90.3./.2..3 .7 /./ -3 .207:5. 8.703.2 3 8.../03.3.7.3 4:2 8.3 90: 5. /.3.3 .39.2..5.2539: 2.2. 9: /.7.3 .3.9 .3-/ ./.3025.2..9 .3 503. .39.-.2 .3.8 03.3203..3. 0.3%. .340-3:. .3 .33.3 :82  8../.9.7.3 90702:. .8.-. . 503:93.3 :.8.9: 2:7/ 2.5.3 20302-..3 90703.: ./0/ $.9.36.3 08.7.3 /02.73.9/. /03.:2898.3907/.3 /.-./7.7..3 203.3 ../2/.3 .703./.77.3 /03./. ./3.990703.5.3.7.3.3. 9.3 8.7..3507:-.2.3.. -0-07.1 . 7.-..8.7..3 .3 .5 20303.1.3203:3:./:3.3..:3 7.2.3503./.8:1 207:5.3-.3. .3. . -.3 ..33./.3 .9:2:29039.  7.3 .  !.8. . 907/.3.3.3 /.7. /.1 .:/.253 507-0/.7.8.2 .3.7.3.. /.9.9509:3:./6../443.5.7. .3 / 8. 9/. 9/. .7 03../.9.-..1 /. $.7.93. 8./7.7. ...32033..:1 .703.5.

/.3 3. . : ./ 9: /..2./ -:/.3:8.3.9 : 203.3 9039. . /80-:9 8:1 .80-0:2-07:25.8:7.8.: . /80-:9 .20-/0.3 5072443./ 2.2 -3 /..2 %0. /:-. -7.-. . 05. ..5.1 !.2:3 02:/. 7   1 7 I 5  7 96 I   -6  @ .09. .-. /.2.93.3:8. .8 -3 9.:1 /./.3 2. 47./.:1 .39072.33. 203.87 .20244305.3.39.:3.93.8. -0702-.2: 9039../.3 . 9:803/7  2 "96 * # 9 2 7 796  "  5 95    *  7  6 * ./5079.3/3..- .03/.3 20309.703. . . 503/.3 ../.80.3.90073./.-. #.905. ..2   /. : ..8.32:239/.: .:1 /.7.2 5073.7.:-07.%96  @ H95 .3 .. /./.3 05.3 9044 . -072. 50739.8. /0. /..3 9.. -07. : . : /./ /.3 .9 /03.340.. . .3 -.8. 203.7 .3 .../.5..72070. .3 03/.3 " $ .9.-..5.8.2 -/. :/ ::/ 0 ..3 . 2. 8079.././.-.7 :7..3.2-.503/.7.   /..3%:..3:8.87  /. 202-:...990703.3. 203. . /:3... -7./.6.3 $08:3:3..3././ .3 8.. /.. .87.9 2.. -.3 47.7. 2070.5. 9: 20203: 80.75./.3 /.3 . .390703. 5 0 9 7  ./. . 9: 50.3 3.20-03. 9039.3. 5073.905. 05.3 ../-..3 .3 -:9./.3 .8.2070.3 507025:.7..7.3:8.3:7../ 9. : -079. ./.3.5.3 ./.3 50. 39.2-.8. 2030-. .9 90703.3/-8.93.7..:1 207:5.3./03.-:.93.3-07/4.3 .3 203.39. .3 47. -07/0-.3 8./ .59.2 -3 /. :7. 9. 0- /0./.3. " $ ".3. ..:3. .3 . 7..

2/.8 ... .-.3 /.3 8.3 . . 20303.2 -3 /..9: 2. 8.3 9047 .3 8:1 507025:.3.3 8.:9 /. .340-:.8.8.3 9039.8:1 8:1...3/.390703./.5.3.3/7:2:8.22.7 .253 9: 2./.7.././ $.3-:. :89.3 . 202 .2 ' !&%&!  -/ 2  .. . 203. .703.1 .. - 89.7.2 /80-. $:1.3 /7:2:8.. .2.6.3 9/.3.39.7 2:7 . 99. 9/.2 8./98 / %07/. . 202-03.2 2. 05.. 1 .8:9 . .3 40 ./ .87-87.3.3/.3 -7..2.73. ":7 .3-07:5.39. .703..9 -. .2. . 443.3 .. 64/. 2: 16 .3. 0 :3. .2. :3.2 2.3 974.9/58.3 /03.5. .8. ./ /03.38..9:8.7.7.3. ../.1 .3.3 :: /03.8-.8:7/.3.5.39.3. /. 2: 9./.3 2. .3 5027.3 -07-0/...9 .3 -...:1 .3 5027.3  8. %:. /.39.38.3.8 . -8.- :..2   2.3 .9 203..3.3 .:3.7.87 #.390703.:88:3.3-07.9:7/.7.3.1. . .3/03. .   ' $!&  0825:.-. 2038/.:3.3 9044 .3 2. . .3. 3. 47.//.2 2:9.- 025. .-. /03.28.7./ .3 . ..502.3 .3 /7:2:8..3 40 . 71.8.39/. .9:805079. :39: %:.3 -.9.8 ./.3 -.9.-./.38.9: 8.3/.3.3 9047 1. %. .3/./03.7.

2 . .3 8..3 43897:91:39:02.5 05. 502-...3. 2.31.. 80. .:/.502-.02./.9039.9 %039:3. 3 .3:8.703..33/..7:2....32:50309. /.3 :39: 202-07.9-.2 &39: 9: ...39.2 203. 502-.8.3 .7 .9.5..3../.3 7.5.:. 0907-.9./.39..7.7.2.5.3 :-:3.2 8.7-.3 2. 8025:73.7../.9:8.7.3..  .2 8..9-072.:.3.3 05.2.

. 3.79./.87 $.3$.79.3 -/:.2 9. !7088 .2 7.8/ "$ ... ..79. -://3  !09.22.9. .7 3/.339.:88:3.!%#.2 5078058 97. . .38..3 :.:3   !027.#48/..13/4 !078.3!027.8:943 .3 .39039.&!7088 $:.2 /..3 ..8.2 %  $ .8. .3 $0.3 7.2.3 #./8 & .2 .38.3/:3!%$3.7.7:0383/4  .1://3 .3&22./   .07.2..:-. #..7.:.39...-47. :3.3 .7 0138/..7.3/3.2... !07-.3$03/.2 544 54417.38.8.93.79.74 094/44$9:/8.7:3  %044 8.%#!&$% 38..3 . .2 . /.!7088 .7.2.79..3/:3 #02..

  .   :7:8.3.2. #! .2./.

8:%0. / $ .92:.2.. %% !03//.992:..3 0-.3 . $ %0. 34.79 ./782.-.!74/ %.3 0-.7. - $! %84/0.8:%0.8434$02.3 .-.02-07 $. $ .8:%0. . 0-.

  .2.4 / :7:8.--    2..2.44 .4/0548 45 2. 0-..8:%0././.  :.22.3..

9744 - $! %843. .57 $.3 .3704#% .9 45 2.3 ./782. %% !03//.7. / $ .2. $ 02.!74/ %.8434$02.3 43. $ 02.  .

302. 43.42 .0- -43.-.  .2. .

2.8.  .  :7:8.3..

8434$02. .  . .:302.7. 8/4704$. $ $02.3 / $ ./782.57 . - $! %8.:302.9 45 2. %% !03//. $ 02.9::/.7.//:79 .9::/.3 .2.3 434/. $/4704$.!74/ %.

4 / . 434.02.44 .3%03.:3.  $..*3.7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful