Bài tập thực hành soạn thảo văn bản

Yêu cầu:
 Định dạng trang văn bản: khổ giấy A4, Top2(cm), Bottom2(cm), Left3(cm)
Right2(cm). Lưu văn bản theo đường dẫn sau : D:\thuchanh_word.
 Font chữ Times New Roman , size 13.
 Bài tập thực hành gồm 5 câu
1.

Hãy trình văn bản sau theo nguyên mẫu:

PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIỜ GIẢNG
(Dùng cho cả hai kỳ TTSP)
 Họ và tên sinh viên thực tập: -------------------------------- Khoa: ----------------- Trường thực tập: ---------------------------------------------- Lớp thực tập: -------- Tên Bài Giảng: ------------------------------------------------ Tiết: ------------------- Họ và tên người dự giờ:---------------------------------------------------------------1. PHẦN GHI CHÉP
Tóm tắt diễn biến bài giảng

Nhận xét

2. ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY
Các mặt
Nội dung

Hệ
số
2
2
1

Các yêu cầu đánh giá
1
2
3

Điểm đánh giá đã
nhân hệ số

Điểm của tiết dạy
Người dự giờ
(họ, tên và chữ ký)

Giáo viên hướng dẫn
(Họ, tên và chữ ký)

2. Hoàn thành biểu thức sau:

3. Vẽ hình vẽ sau:
C

O

A
2.5cm

Khưu Tấn Triết

D

B

4. Tạo biểu biểu đồ sau :
Giá trị xuất, nhập khẩu của nước ta, giai đoạn 1990-2005
40

36.8

35

32.4

30

Tỉ USD

25
Xuất khẩu

20
15.6

15

5

11.5
9.4

11.1

10

5.8
2.8
2.4

Nhập khẩu

14.5

7.3
4.1

2.6 2.5

0
1990

1992

1994

1996

1998

2000

2005

5. Tạo sơ đồ tổ chức sau:
Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Các nhân tố
chủ yếu

Bên trong

Vị trí Địa lý

Khưu Tấn Triết

Tài nguyên
thiên nhiên

Bên ngoài

Điều kiện
kinh tế- xã
hội

Thị trường

Hợp tác quốc
tế

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful