UVOD

Najznačajnija grana ekonomije za razvoj privrede nacionalne ekonomije je svakako spoljna trgovina, jer na taj način postižemo obogaćivanje nacionalne privrede, te također time i razvijamo proizvodnju u koliko drugim državama prodajemo svoje proizvode - vršimo izvoz viška proizvoda. Naravno ni jedna država ne može postići da ima sve proizvode i resurse koje vrše zadovoljenje potreba, pa je stoga potrebna kupovina određenih proizvoda i usluga, ali i sirovina. Kupovinom na svjetskom tržištu potrebnih roba, usluga i sirovina mi omogućavamo razvoj privrede nacionalne ekonomije tako što ćemo kupovati one sirovine i robe koje su nam potrebne za razvoj (informaciona tehnologija i softver, nova tehnologija, mašine, nafta itd.). U ovom seminarskom radu objasniću šta je to spoljna trgovina i da su prvi zagovarači spoljne trgovine merkantilisti. Nadalje objasniću koje su to osnove spoljne trgovine, od čega se ona sastoji, šta je to uvoz i izvoz, i platni bilans sadrži u sebi nevidljivi uvoz i izvoz. Vezaću se za mnoge analize i statistike nekih vodećih svjetskih država i država koje su u razvoju. Objasnit ću ulogu spoljne trgovine u nacionalnoj ekonomiji. Osvrnuću se na stanje spoljne trgovine u svijetu vežući se za primjere razvijenih zemalja i zemalja koje se razvijaju i imaju tu tendenciju razvoja vezano za spoljnu trgovinu. Postoji također i recipročna trgovina kojom se neke zemlje koriste. Dalje ću utvrditi da je robna struktura izvoza i uvoza nejednaka i predočiću primjere nekih zemalja. Osvrnuću se na specifičnost roba u spoljnoj trgovini, te na osnovu toga koje specifične spoljne trgovine imamo i objasniti svaku vrstu spoljne trgovine. Spomenuću i berze jer imaju jako veliki značaj u spoljnoj trgovini zbog toga što su one djelimično organizator svjetskog tržišta. Zatim značaj bezcarinskih zona. Dinamika svjetskih ekonomskih tokova je s jedne strane, rezultat ekspanzije svjetske trgovine, a s druge dinamičnog razvoja ostalih ekonomskih tokova. Spomenuću spoljnu trgovinu i agregatnu tražnju, multiplikator otvorene i zatvorene ekonomije. Na kraju spomenuću ulogu države u savremenim tržišnim privredama jer je uloga države od presudne važnosti za ispravnu spoljnu trgovinu.

1

POJAM SPOLJNE TRGOVINE I PRVA TEORIJA
Spoljna trgovina je svaki oblik trgovine, ekonomske aktivnosti, ugovora, transakcije i druge aktivnosti koja podrazumjeva kretanje robe, drugih materijalnih i nematerijalnih stvari i svojinskih prava, kao i usluga, koji se obavlja izmedu teritorije Republike i država, odnosno teritorija izvan teritorije Republike. Spoljna trgovina je nastala kao posljedica različitih interesa, država želi da se obogati tako što će pribavljati novčana sredstva posredstvom izvoza svojih proizvoda i usluga.S druge strane država također treba određene robe i usluge koje nemože proizvesti ili ima prevelike troškove proizvodnje određene robe. Prvi pravi teorijski pravac u ekonomskoj teoriji bio je vezan za spoljnu trgovinu.Pravac vezan za spoljnu trgovinu bio je merkantilizam.Riječ je o većem broju teoretičara iz više zapadnoevropskih zemalja, koji su stvarali od 15 do početka 18 vijeka, među kojima se posebno isticao engleski ekonomista V.Peti. Po mišljenju ovih teoretičara bogatstvo jednog naroda je određeno količinom zlata sa kojim raspolaže.Kako se do zlata dolazi eksploatacijom (koja je ograničena raspoloživim rudnim nalazištima) ili izvozom roba, merkantilisti zaključuju da je spoljna trgovina jedini put za povećanje bogatstva.Samo veći izvoz od uvoza omogućuje priliv zlata u zemlju, otud i zalaganje ovih teoretičara za protekcionističku spoljnu politiku ko ače omogućiti suficit u spoljnoj trgovini.

2

Prema podacima 2007. Turska. Otuda proističe određeni nesklad među njima. Pri izvozu roba u svetskoj trgovini se primenjuju dve vrste cena: a) cijene u izvoznom punktu (FOB) i b) cijene u uvoznom punktu (SIF). Toj sumi može se dodati i trgovina uslugama u visini preko 600 mlrd. Cene FOB su uvek niže od cijena SIF. Norveška. Dio zemalja ima pozitivan trgovinski saldo. a svjetski uvoz 6. Saudijska Arabija. „nevidljivi uvoz i izvoz“. Na primer. transportne troškove do luke (ili stanice). Platni bilans obuhvata osim trgovinskog bilansa i prihode od: spoljnjih zajmova i investicija u drugim zemljama. Platni bilans je širi pojam. jedna tona banana u brazilskoj luci Resife košta na primer 3500 USD (cena FOB). koji je isplaćivao na račun pozitivnog spoljnjetrgovinskog salda. nego od izvoza nafte. a uvoz u cijenama SIF. Cene FOB uključuju prvobitnu vrednost robe. Švedska itd. Trgovinski bilans zemlje može biti aktivan. zavisno od odnosa uvoza i izvoza. visok pozitivan bilans imale su Nemačka. vrijednost izvoza je veća od vrijednosti uvoza. g. Kada je vrijednost izvoza veća od vrijednosti uvoza.OSNOVA SPOLJNE TRGOVINE Spoljnja trgovina je osnovni oblik spoljnje ekonomskih veza. Ona u izvjesnom stepenu sadrži u sebi i druge oblike međunarodne ekonomske saradnje. izvoznu 3 . tj. USD. Kina. Sa produbljivanjem procesa međunarodne razmjene rada spoljnja trgovina bilježi brži temo razvoja u odnosu na proizvodnju. u statistici spoljnje trgovine izvoz je obično u cenama FOB. on obuhvata i tzv. uključujući i naše područje. a u Antverpenu ona već košta 5000 USD (cena SIF). Brazil itd. Svjetska robna trgovina je 80-tih godina narasla za jedan i po put. Indija. Kanada. Svjetski izoz je je 2002. a negativan – SAD. Na primjer Brazil je imao veliki spoljnji dug. transportnih usluga drugim zemljama. Dakle. g. zemlja ima pozitivan ili aktivan spoljnjetrgovinski bilans i obrnuto.4 biliona dolara. troškove za skladištenje i utovar. prevazilazeći krajem decenije 5700 mlr. aktivnog međunarodnog turizma. pasivan i uravnožen. Na taj način zemlja je imala pozitivan trgovinski i negativan platni bilans. Spoljnja trgovina obuhvata dva pravca – uvoz i izvoz. Rusija. doznaka radnika u inostranstvu itd. iznosio 6. Kuvajt ostvaruje veće prihode od ulaganja kapitala u inostranstvu.. Hongkong. a druge imaju negativan trovinski saldo.6 biliona dolara. Australija. USD. Japan.

povezivanje regionalnih tržišta u jednistveno svjetsko tržište sa svetskim cijenama. Suma navedenih troškova od kupovine kod proizvođača do preuzimanja u uvoznoj luci formira cene SIF. Značajan dio spoljnje trgovine se svodi na kupovinu sirovina i prodaju gotovih industrijskih proizvoda. kao i drugi faktori. Jedna tona američkog žita. kupljenog i natovarenog u Čikagu ili Nju Orleansu za 100 dolara i prevezeno sa unajmljenim brodom do luke Bar košta uvoznika već 120-125 USD. Odnos između cena SIF (tj. Osnovni princip merkantilizma. cena u izvoznom pristaničtu) i troškova prevoza i osiguranja je dobar pokazatelj transportabilnosti. Niži je udio drugih robnih grupa – mineralnog goriva. pretežno sirovina. neke takse. neprerađene i prerađene hrane. ruda i metala. Oni se mogu razvrstati po porijeklu. posebno u trgovini između industrijski razvijenih zemalja. pokazuju jak uticaj na spoljnju trgovinu. namjeni i stepenu finalizacije.carinu. Produbljivanje granske i teritorijalne podjele rada i razvoj procesa specijalizacije i kooperacije. zahtijeva da se kupuje jeftino a da se prodaje skupo. ti troškovi su suštinski dio ukupnih troškova za uvoznika. Svjetska trgovina obuhvata veoma širok spektar raznovrsnih proizvoda. osiguranje prevoza i izvoznu carinu. Manje osjetljivi na transportne troškove su robe sa visokom cijenom po jedinici težine – gotovi industrijski proizvodi. koji se odnosi na svjetsku trgovinu. 4 . neprehrambenih poljoprivrednih sirovina. Pri uvozu masovnih tereta. Obično uvoznik preuzima troškove za prevoz do potrošača. U savremenoj međunarodnoj trgovini. preovlađuju proizvodi prerađivačke industrije (1/3 spoljnje trgovinske robne razmjene).

4 puta. U globalnim razmjerama.2 3.1 5 .0 3. industrijska proizvodnja za 7.2 3. Za 1950-1995.6 5. To je glavni oblik međunarodnih ekonomskih odnosa. Zemlja SAD Nemačka Japan Francuska Velika Britanija Kina Kanada Italija Holandija Hongkong Udio u ukupnoj Udio u izvozu robnoj razmjeni 14.8 6. Gotovo u svim državama EU godišnji obim eksporta i importa prelazi 50% GDP.8 3.3 4.0 3. Jedan od pokazatelja uloge spoljnje trgovine je odnos imeđu vrijednosti eksporta i importa prema ukupnom GDP.5 4.0 4.5 3.7 4. taj pokazatelji iznosi preko 40%.9 8.6 10. a robni eksport za 12.8 4.8 4.8 4.9 4. g. nego proizvodnja.8% (u stabilnim cijenama). U uslovima povećavanja internacionalizacije ekonomskog života međunarodna trgovina raste brže. DBP svijeta je porastao za 6 puta.ULOGA SPOLJNE TRGOVINE U NACIONALNOJ EKONOMIJI Međunarodna trgovina se pojavila u dubokoj drevnosti i dobila dopunski impuls u vezi sa stvaranjem svjetskog tržišta. i uvozom da se zadovolje potrebe nacionalne ekonomije. Samo u SAD i Japanu spoljnjetrgovinska kvota je manja (oko ¼ GDP u SAD i oko 1/5 GDP u Japanu).5 9. Tržišta stranih zemalja omogućuju da se izvozom zaradi dodatni dohodak. Baš kroz međunarodnu trgovinu se ostvaruje međunarodna podjela rada.

koje su znatno smanjile troškove proizvodnje zahvaljujući višegodišnjem prestruktuiranju industrije. ili 1. g. rude i druge sirovine. Poslije promjene njihovog društveno-ekonomskog uređenja i raspada SEV-a (1991. Na uzajamnu trgovinu dolazi samo oko 35% eksporta zemalja u razvoju. Lider svjetskog eksporta su SAD (1986.g. mjesto u svijetu 1960. one su se preorijentisale na tržišta razvijenih zemalja zapada (prije svega EU). g. Udio zemalja u razvoju (uključujući i Kinu) u svjetskom eksportu 1998. je ulazio među deset zemalja-eksportera (5. Na njih dolazi preko 70% svjetskog eksporta. dok uvoze hranu. g. Najvažniji spoljnjeekonomski partner Rusije su zemlje ZND (pre svega Belorusija i Ukrajina) i zemlje EU (u prvom redu Njemačka – najveći spoljnji partner Rusije) i SAD. Njihove spoljnoekonomske veze su orijentisane na razvijene zapadne zemlje.). Japana i Zapadne Evrpe. prirodni gas. između Zapadne Evrope i SAD. Ipak udio SAD u svetskoj trgovini 6 . i 1990-92 g.). između SAD i Kanade. Najintenzivniji su robni tokovi unutar Zapadne Evrope (trgovina između zemalja EU čini preko 45% svjetskog eksporta i preko 40% svjetskog importa). Tome je pogodovao pre svega pad kursa dolara. Zemlje istočne Evrope nikad nisu igrale značajnu ulogu u svjetskoj trgovini. opremu itd.4% svjetskog izvoza. Zemlje ZND najviše izvoze gorivo (naftu. Iznosio je preko 27%. bez obzira na pokušaje da se aktiviraju i diverzifikuju spoljnje ekonomske veze. 1998. Belgije. Italije). SSSR u periodu 1950-1990.STANJE SPOLJNE TRGOVINE U SVIJETU Glavnu ulogu u spoljnoj trgovini igraju industrijske zemlje Zapada. prestizala ih je Njemačka). između Japana i SAD. Kanade. još je skromnija – 19 mjesto u svijetu. Uloga Ruske Federacije u svjetskoj trgovini. industrijsku robu. koji je omogućio američkim firmama.da dopunski smanje cijene za svoje robe na svjetskom tržištu. ugalj). Ali njegova uloga u svjetskom izvozu čak u najboljim godinama nije prelazio 5% (na nivou Holandije. Pri tome oko 70% eksporta razvijenih zemalja Zapada otpada na uzajamni robni promet.

pri čemu je robni uvoz 1998. velki izvoznik hrane. ali je i najveći izvoznik automobila. poluprovodnika. Na EU dolazi oko 40% svjetskog izvoza. kao i Kanada. on se povećavao prosečno 11. aviona. Skidanje trgovinskih barijera među zemljama članicama EU je stimulisalo uzajamnu trgovinu – na nju sada dolazi preko 60% spoljnjeg prometa zemalja članica EU. Australija. SAD su takođe. Ruski izvoz u dalje inostranstvo (izvan ZND) u periodu 1992-1997. industrijskih robota i drugih proizvoda iz oblasti visokih tehnologija. a takođe iz Kine. USD. USD.2% svjetskog izvoza. 1990-h godina Japan je stupio u fazu ekonomskog zastoja i njegov udio u svjetskom izvozu se donekle smanjio. Računajući i baltičke zemlje i ZND on je dostigao skoro 87 mlrd.g. Japan. Hong kong.5% godišnje. U periodu 19901995.je danas znatno niži. USD i preko tri puta prevazišao izvoz SAD. Po ukupnom obimu izvoza te zemlje su se već izjednačile sa SAD. Singapur i Tajland dolazilo je 13. Kina. elektrotehnike i elektronike).g. Japan. softera. Ipak. Meksiko. Koreju. Eksport te grupe zemalja 1998. Poslednjih godina SAD imaju veliki pasivan trgovinski bilans. Ta zemlja još uvek ima najveći u svetu aktivni saldo trgovinskog bilansa – izvoz prevazilazi uvoz za preko 100 mlrd. nafte i nekih industrijskih sirovina. prema 31. Istovremeno SAD dominiraju na tržištu personalnih kompjutera. crnih metala. Deficit SAD u trgovini s Japanom 90-h godina se nalazio na nivou 50-60 mlrd. u uvozu: Kanada. na račun izvoza sirovina i goriva se povećao za 1. prevazlazio izvoz za 260 mlrd. g. Brzim tempom raste izvoz (najviše industrijskih proizvoda) iz azijskih “novoindustrijalizovanih zemalja” (NIZ). Maleziju.7% svjetskog izvoza 1998.4% u 1990.3% u 1950. Je dostigao skoro 2.0% u 1950. povećao se za 2%. vojne tehnike. Godine 1998. U okviru eksportne strategije razvoja brzim tempom je rastao izvoz finalnih industrijskih proizvoda Japana: njegov udio u svjetskom izvozu se pvećao od 1. 7 . ruda i drveta. J. nego i vodeći uvoznik. Tajvan. g. Japan je veliki veliki uvoznik energenata. SAD su danas ne samo najveći izvoznik. domaće elektrotehnike.g. ruda itd. brodova. Ova zemlja je veliki uvoznik gotovih industrijskih proizvoda (automobila. nego nekoliko decenija unazad – 12. Najveći trgovinski blok na planeti postala je EU. nekih izvora energije i industrijskih sirovina – drveta. Ipak na perspektive azijskih NIZ i Kine negativno se odrazila azijska finansijska kriza.2 trln.g. na 8.7 puta – od 38 na 66 mlrd USD.g. USD. USD. Ukupni izvoz zemalja EU 1998. na Kinu. Novi Zeland i JAR. Najvažniji spoljnje trgovinski partneri SAD su u izvozu: Kanada.g.g.

i Evrope i Centralne Evroazije sa obje Amerike (preko 9% sv. Azijom i Okeanijom (oko 9%). i pad svetskih cena nafte smanjili su obim ruskog prometa i pogoršali ruski spoljnje trgovinski bilans. a uvoz – od 66 na 60 mlrd. USD. izvoza). Rusija je sačuvala aktivni spoljnje trgovinski bilans – 1997. kompenzacioni ugovori (gašenje finansijskog ili robnog kredita dostavama roba. USD. Izvoz je 1998. četvrtina svjetske trgovine je predmet kompenzacionih ugovora). Preko 90 zemalja svijeta imaju zakone. ofsetni poslovi (uključivanje u izvozni materijal elemenata. recipročna trgovina na koju po nekim procjenama otpada 20-30% međunarodne trgovine. koji obavezuju svoje uvoznike da uvoze samo vezano s recipročnim obavezama inostranih uvoznika. Na tom nivou vodeća je regionalna trgovina unutar EU (oko 26% svetskog izvoza). pri kojoj kupac finansira dio svoje kupovine isporukom i realizacijom na spoljnjem tržištu konkretne količine roba i (ili) usluga uz pomoć prodavca. Finansijsko-ekonomska kriza 1998.Bez obzira na veliki uvoz poljoprivrednih i potrošnih roba. To je trgovinska operacija. Najviše su rasprostranjeni u praksi recipročne trgovine barterski poslovi (bezvalutna. zemalja Istočne i J-I Azije.g. Oko 60% međunarodnog trgovinskog prometa čini unutar regionalni izvoz. ali ocjenjena razmjena roba). Od među kontinentalnih tokova izdvaja se trgovina Sjeverne i Južne Amerike s Azijom i Okeanijom (bez Bliskog istoka i ZND).g. eksport je prelazio import za 21 mlrd. Tihookeanski basen postaje arena svetske ekonomije XXI veka.g. izvoza). pao na 74 mlrd. Smanjuje se udeo trgovinskih transatlantskih odnosa SAD sa Zapadnom Evropom a raste uloga tihookeanske trgovine između SAD. a takođe evro-pacifičkih veza. ZNAČAJ RECIPROČNE TRGOVINE ZA NACIONALNU PRIVREDU U savremenoj svjetskoj trgovini je široko rasprostranjena tzv. (oko 12% sv. recipročna kupovina eksportera za dio vrijednosti dostavljenih roba u zemlji-importeru. Japana. proizvedenih na kupljenoj za taj kredit opremi. 8 . ili roba proizvedenih u drugim preduzećima.

Tursku i druge zemlje u razvoju velikim izvoznicima tekstila i konfekcije. 89% eksporta Zambije čini bakar. preko 70% proizvedenih mineralnih đubriva. opao od 18 na 10%. dok je udeo mašina i opreme u periodu 1990-1998. drveta. Tako 1998. posebno afričkim. 48% ruskog izvoza su činile mineralne sirovine i gorivo. koje su specijalizovane za izvoz radno intenzivnih i sofisticiranih industrijskih roba.5% . Indiju. i to pre svega izvoznice nafte. Kolebanja cena nafte. Mnoge zemlje u razvoju potpuno zavise od izvoza samo jedne vrste sirovina. Na zemlje u razvoju otpada samo 15% prometa u svetskoj trgovini. potrebu da uvoze hranu iz razvijenih zemalja. g. 17. Rusija je slična zemljama u razvoju po strukturi izvoza. kakaoa i drugih sirovina i poluproizvoda se nepovoljno odražava na ekonomski razvoj tih zemalja. skoro 60% eksportnog dohotka Gane donosi kakao. obuće i mašina i opreme za tzv. Izuzetak čini grupa NIZ. Značajnije devizne rezerve uspele su da stvore samo neke zemlje u razvoju. kafe. Ako u izvozu razvijenih industrijskih zemalja odlučujuću ulogu imaju mašine i oprema. Oko 57% zemalja u razvoju dbija preko 25% eksportnih prihoda od jedne vrste robe. gorivo i hrana. Na primer. prehrambenoj. to u većini zemalja u razvoju (posebno najzaostalijih) osnovnu ulogu u izvozu imaju sirovine. Visoki spoljnji dugovi nameću inteniviranje izvoza. papirnoj i metalurškoj industriji. preko 30% prirodnog gasa.U uvozu Rusije preovlađuju mašine i oprema (oko 35%) i 9 . Rusija dostavlja na svjetsko tržište preko 40% svoje proizvodnje nafte. Zemlje u razvoju su jako zavisne od konjukture sirovina na svetskom tržištu.g. 60% eksporta Kolumbije – kafa itd. Tajland. To dodatno otežava njihov spoljnji trgovinski i platni bilans.crni i obojeni metali. Meksiko. Industrijalizacija i visoka konkurentska sposobnost u radno intenzivnim granama učinile su Brazil.proizvedenih u zemlji importeru – to se posebno praktikuje pri prodaji opreme i oružja). ROBNA STRUKTURA IZVOZA I UVOZA Robna struktura izvoza i uvoza u različitim regionima svijeta je nejednaka. bakra. skoro 85% celuloze. „stabilne tehnologije“ u lakoj. Prekomerna eksploatacija i monokulturnost nameću zemljama u razvoju.

uvozniku. Isporuka kompletne 10 . od koje 5060% naručuju zemlje u razvoju. jedan isti brod može prevesti nekoliko puta više automobila u dijelovima. Udio uvozne hrane (po vrijednosti) u ukupnoj ruskoj potrošnji je prelazio 50%. SPECIFIČNOSTI ROBA U SPOLJNOJ TRGOVINI Trgovina različitim vrstama roba ima svoje specifičnosti. razvila se trgovina kompletnom opremom. Od sredine 50-h g. utovarno-istovarnim poslovima. U ovom drugom slučaju sklapanje se vrši u zemlji . transportu.Krajem 90-h g. Povećava se dostava dijelova i sklopova kao rezultat proizvodne kooperacije. Dostava mašina i tehničkih sredstava u rasklopljenom vidu je povoljnija zato što se tako smanjuju carine. nego sklopljenih). Osim toga oko 10% međunarodne trgovine mašinama i opremom dolazi na rezervne dijelove za tehnološko održavanje ranije prodatih proizvoda. Vodeće kompanije u mašinogradnji imaju razgranatu mrežu za prodaju i servisiranje svojih proizvoda po inostranstvu. (npr. za koji je namjenjena. štedi na pakovanju. Dostava kompletne opeme tijesno je povezana s izgradnjom objekta. S tim u vezi razlikuju se: Spoljna trgovina mašinama i opremom Spoljna trgovina sirovinama Spoljna trgovina uslugama • Izvoz kapitala • • • -TRŽIŠTE MAŠINA I OPREMETržište mašina i opreme razvija se pod utjecajem međunarodne specijalizacije i kooperacije.hrana (oko 15%). Na kooperacione dostave dolazi preko 40% ukupnog obima međunarodne trgovine mašinama i opremom. Mašine i oprema se dostavljaju na strana tržišta kako u sklopljenom tako i u rasklopljenom vidu.

tek potom objekt prelazi u ruke naručioca. Tajvan. elektro opremu. 5. USD). avione (Brazil. Udio zemalja istočne Evrope i SSSR u međunarodnoj trgovini mašinama i opremom je naglo opao posle raspada SEV-a. Svjetski lideri u proizvodnji i izvozu mašina su SAD. na njihove arendne operacije dolazi. kanada. dolazilo 37% svjetskog izvoza oružja (1. USD. po nekim procenama. Izvjestan napredak na svjetskom tržištu postižu zemlje u razvoju koje izvoze automobile (R. kompenzacioni poslovi – otplata dugova ili kredita proizvodima novoizgrađenog ili drugih preduzeća. Britanija. Singapur. Na njih dolazi oko 60% proizvodnje i približno toliki procenat izvoza mašina i opreme iz industrijski razvijenih zemalja. Koreja ulaze među prvih deset svjetskih izvoznika elektronike.opreme može se vršiti po principu: 1. 1/5 svetskog izvoza mašina i opreme. “tržište u ruke” (dostavljač obezbeđuje i tržište za proizvode koji će se proizvesti isporučenom opremom). mjesto – posle SAD i Francuske). Tajvan).isporučilac eksploatiše novoizgrađeni objekt ili opremu do određenog roka i na taj način ostvaruje planiranu dobit.3 mlrd. ili 3. Japan i Nemačka. Koreja. mesto u svetu – 15 mlrd. Belgija. Raste eksport mašinskotehničkih proizvoda u tzv. Meksiko. Slede ih Francuska. Na svetskom tržištu deluje oko hiljadu međunarodnih lizing kompanija. nego i davati u arendu. “ključ u ruke” (objekat se predaje naručiocu potpuno spreman za rad). a Švajcaeska zauzima prvo mesto u svetu po vrednosti izvoza mašina i opreme po stanovniku. Švedska i Švajcarska. neke vrste oružja. 11 . brodove (R. na SSSR je 1988. Koreja. “proizvod u ruke” (isporučilac pruža pomoć naručiocu u radu). V. Italija. Holandija. Dugoročna arenda mašina i opreme naziva se lizing. 3. novoindustrijalizovanim zemljama (NIZ). g. a 1998. zbog nekonkurentnosti proizvoda tih zemalja na svjetskom tržištu. 2. Argentina). Na pr. g. 4. R. Brazil. itd. samo oko 6% (oko 1. Mašine i oprema mogu se ne samo prodavati. Raširena je poslednjih decenija praksa prodaje mašina i opreme na međunarodnim konkursima (tenderima). malezija). Udeo mašinogradnje u izvozu najveći je u Japanu. I Ruski izvoz oružja je dosta opao. “BOT” . Brazil.

boksita. duvana. građevinske. Obično se oni zaključuju na rok od 15-20 godina i više. kafe. realizuju oko 1/5 obrta svjetske robne trgovine. ali ima tendenciju ubrzanog rasta.-SPOLJNA TRGOVINA SIROVINAMAU znatno većem stepenu nego trgovina finalnim proizvodima je monopolizovana od strane velikih kompanija. Ima ih oko 20. ugljem i prirodnim gasom. pamuka. osiguravajuće. Unutar korporativna trgovina čini oko 30% svjetskog izvoza sirovina. a za otplatu zajma dobija dio proizvodnje iz novog preduzeća. gvozdene rude. bakra. lizing. Pri tom u svakom konkretnom slučaju kontrolu ostvaruju tri do šest vodećih firmi. i to uglavnom u trgovini rudama. trgovine i cena. a najpoznatija je OPEK (stvorena 1960. Važan oblik dugoročnih ugovora su kompenzacioni poslovi – uvoznik sirovine daje izvozniku kredit za aktivizaciju nalazišta ili pokretanje određene proizvodnje. Značajnu ulogu u trgovini sirovinama imaju međuvladine asocijacije eksportera sirovina. 11 država članica na koje dolazi oko 40% obima svjetskog izvoza nafte). Multinacionalne kompanije kontrolišu približno do 80% eksporta čaja. U regulisanju međunarodnog tržišta sirovinama poslednjih decenija uspešno djeluje Konferencija OUN za trgovinu i razvoj (UNKTAD). Posebno mjesto u trgovini sirovinama zauzima unutar korporativna trgovina između kompanija “majki” i “kćerki”. Važnu ulogu u međunarodnoj 12 . drvenih proizvoda. kakao-a. koje mogu kontrolisati cijene na odgovarajuće tržištu. -SVJETSKA TRGOVINA USLUGAMARazličite usluge – bankarske. koje sprovode kolektivnu politiku kontrole proizvodnje. Na industrijski razvijene zemlje otpada 90% izvoza i 80% uvoza usluga. što omogućuje prenos kapitala bez poreza i taksi. dobijenog pri eksploataciji izvora sirovina u inostranstvu na korišćenje jeftine lokalne radne snage. reklamne i mnoge druge. Za trgovinu sirovinama karakterističan je porast broja dugoročnih ugovora. transportne. projektantske. Ona se vrši po nižim transfernim cenama.

Amsterdamska. nikla. London. Veliki deo berzi vrši berzanske operacije uglavnom na bazi lokalnih aktiva tj. cinka. Nju Jork. za nepranu vunu – Antverpen. Liverpulu. Najvažniji centri međunarodne berzanske trgovine koncentrisani su u SAD (Čikago. Amsterdam.trgovini uslugama ima tzv. Pariz. Danas su robne berze strogo specijalizovane. Berze su 13 . Nju Jork. za kafu – Amsterdam. Dans se kao predmet berzanske trgovine pojavljuje 60-70 vrsta roba. BERZE Kroz međunarodne robne berze ostvaruje se oko 20% svetske trgovine sirovinama i prehrambenim proizvodima. Singapurska. živa stoka i meso). U kategoriju međunarodnih takođe spadaju specijalizovane berze. za jutu – Kalkuta. London. Nju Jork. Kobe. opslužuju pretežno nacionalne ekonomije. Prisutna je velika koncentracija berzanskih delatnosti. Robne berze za žitarice su u Čikagu. Nju Jork. Rube. Najveće fondovske berze su u Nju Jorku. Sjanganška (Hongkonška). posebno u međunarodnom poslovanju. Hamburg. ali pažljivo se prati berza u Nju Jorku. platine. Globalni gradovi – Njujork. Tokiju. Nju Jork. koje opslužuju regionalna tržišta – Vinipeška. za kakao – London. kalaja. Poslednjih godina značajno je porasla uloga Japana (Tokio). London. Roterdam. Tokio. žitarice. aluminijuma) oko 20%. Nju Orleans. Milanu. Nju Jork. Antverpenu. Pariska. olova. Operišu ogromnim kapitalom. za pamuk – Bremen. a obojenih metala (bakra. Sidnejska. za šećer – London. Roterdamu. Havr. paladijuma) čini 30% obrta roba te grupe. za kaučuk – Amsterdam. London. Čikago. Udeo plemenitih metala (zlata. Londonu. Milanska. Hamburg. Liverpul. Frankfurtska. Singapur. Nju Jork) i V. za obojene metale – London. U grupi industrijskih sirovina i proizvoda više od polovine obrta otpada na goriva (sirovu naftu i njene derivate). Nju Jork. Dve trećine roba koje se obrću na međunarodnim robnim berzama su poljoprivredni proizvodi i drvo pre svega uljarice. srebra. Britaniji (London). za svilu – Jokohama. Londonu. Milano i drugi. Frankfurtuna Majni. U SAD na primer funkcioniše preko 70fondovskih berzi.

Bombaj. da bi podstakle razvoj visoko efikasne proizvodnje i izvoz konkurentno sposobne proizvodnje. kao iza ekonomski aktiviranje zaostalih teritorija. Francuska. firmi. liberalni poreski i valutni režim. stabilni politički uslovi. saobraćajno-geografski položaj. hong Kong. Bugarska je proglasila 7 takvih zona. slobodni izvoz profita. Sao Paulo i dr. uslužna sfera. razvijen bankarski sistem. Kuvajt. Britanija i Kina. V. Za zemlju je specijalna ekonomska zona nova veza sa svetskom ekonomijom. olakšice za dostavu energije. bezcarinski uvoz roba. akumulaciju deviznih sredstava. 14 . povoljni zajmovi. godine u Šenanu (Irska). Prva takva zona osnovana je 1946. Veliko iskustvo u stvaranju i funkcionisanju specijalnih ekonomskih zona imaju SAD. Njihovom razvoju pogodovao je značajan ekonomski potencijal. SPECIJALNE BEZCARINSKE ZONE I NJIHOV ZNAČAJ Relativno novi oblik spoljnjih ekonomskih veza su slobodne carinske zone. Specijalne ekonomske zone mogu da imaju značajan doprinos za modernizaciju privrede. Kina je 14 lučkih gradova i ostrvo Hajnan proglasila za „otvorene“. banaka i privatnih lica.kompjuterski umrežene kako međusobno tako i sa milionima ustanova. trgovačke površine. izgrađena institucionalna infrastruktura. Vodeći trgovinsko-finansijski centri u svojim regionima su Singapur. materijala i radne snage. U toj zoni se nude niži porezi. Danas ih u svetu ima preko 600. sirovina. a za investitore iz inostranstva – eksperimentalni poligon za izučavanje lokalnih uslova i poslovne klime. One se stvaraju da bi privukle strani i lokalni kapital i moderne tehnologije.

a s druge dinamičnog razvoja ostalih ekonomskih tokova – kretanje bankarskog kapitala.5 na 6. porast životnog standarda. bio je u zemljama u razvoju (1950: 67% svetskog stanovništva. g. Glavni faktori takvog razvoja svjetske trgovine. što je došlo do izražaja u razdoblju postfordizma. stvorena su bogata društva. Već tokom 70-tih godina multinacionalne kompanije su ostvarile vrednost proizvodnje i usluga izvan 15 . razvoja globalnih usluga. novi oblici komercijalizacije i organizacije tržišta i uloga svjetskih institucionalnih faktora. odnosno globalizacije razmene. Prema tome. u svom poslovanju postižu maksimalnu efikasnost. One kombinuju fakture privređivanja u svetskim relacijama. geostrategija multinacionalnih kompanija. g. 2000: 85%). direktnih stranih ulaganja. nove saobraćajne tehnologije. 2001. je dostigao 6 072 mlrd. a kako raspolažu velikim kapitalom imaju vrhunsku tehnologiju i organizaciju i visokostručne kadrove. razvoj je ipak bio eksplozivan.1 milijardi ljudi. Prelazom na model intenzivnog. USD. U proteklih pola veka svetska trgovina je doživela veliki razvoj. Na razvoj svjetske trgovine snažno je uticao na porast životnog standarda. rezultat ekspanzije svjetske trgovine. iako uz tranziciju. posebno u razvijenim zmljama. jesu demografski rast. U jačanju svjetske trgovine i cirkulaciji kapitala posebnu ulogu imale su multinacionalne kompanije i to zbog njihove geostrategije.DINAMIKA SVJETSKIH EKONOMSKIH TOKOVA Ona je s jedne strane. Svjetsko stanovništvo se povećalo od 2. U vezi s tim. posebno žitarica. povećana je potražnja za industrijskim i drugim proizvodima. Iako su ovim podacima iskazane nominalne a ne realne vrednosti. Porast. povećao se 65 puta. U razdoblju 1950-2000. Tako veliki porast doveo je do povećanja ponude radne snage (pojava “novoindustrijalizovanih zemalja”) i rasta potrošnje i uvoza hrane. g. USD. visoko tehnološkog razvoja i fleksibilne specijalizacije. Svjetski izvoz roba iznosio samo 93 mlrd. zavisne od kolebanja kursa dolara. Dok je 1955.

Veliki razvoj svjetske trgovine samo je jedan element. a njihov udeo u svetskoj trgovini iznosio je 40%. USD). međunarodne bankarske transakcije. USD.Na drugoj strani naš uvoz će biti uslovljen visinom domaće proizvodnje i raspoloživim 16 . obim i vijednost našeg izvoza teži ka povećanju. putem kredita itd. posebno uticaj kontejnerizacije prevoza. USD).Izvoz predstavlja domaće proizvedene robe i usluge koje se prodaju na stranom tržištu. To je kretanje dovelo do stvaranja globalnog finansijskog sistema.Kad se strana proizvodnja povećava.6 mil.Privreda svake zemlje razmjenjuje različite količine proizvoda i usluga s ostalim zemljama. a uvoze se proizvodi kod kojih drugi imaju troškovnu prednost.matične zemlje od 500 mlrd. Izvoz zavisi prvenstveno od dohodka i proizvodnje naših trgovačkih partnera. SPOLJNA TRGOVINA KAO UVOZ I IZVOZ Nijedna zemlja nema u potpunosi zatvorenu privredu. g. razvoj ekonomskih integracija i novih oblika komercijalizacije i organizacije svetskog tržišta. Jednako je važna globalna sfera turističkih kretanja koja su u proteklom periodu takođe snažno uticala na proces globalizacije (2002. kroz direktna strana ulaganja (2001. posebno nova saobraćajna tehnologija. a prihod od međunarodnog turizma iznosio je 82 mlrd. kao i o relativnim cijenama našeg izvoza i proizvoda s kojima konkurišemo. U tim tokovima veliku ulogu ima kretanje kapitala. Broj međunarodnih turista iznosio je 714. godine direktna strana ulaganja u svijetu iznosila su 1 127 mlrd. u dinamici svjetskih ekonomskih tokova.Po pravilu se izvoze proizvodi u čijoj proizvodnji zemlja ima komparativne prednosti. Značajni su i ostali faktori porasta svjetske trgovine. a uvoz čine strano proizvedene robe i usluge koje se prodaju na domaćem tržištu. zatim uloga institucionalnih faktora kao što su WTO (STO) i UNCTAD-a. iako najvažniji. kad devizni kurs naše valute pada.

Tako će deficit platnog bilansa voditi smanjenju deviznih rezervi zemlje ili povećanju zaduženosti u inostranstvu. kao i odnosima relativnih cijena domaćih i inostranih proizvoda.Pored potrošnje. Razlika između uvoza i izvoza predstvlja neto izvoz (NH= H-U). Agregatna tražnja = porrošnja + investicije + javna potrošnja + neto izvoz. Privatna. AD = C + I + G +NH. 17 . Pošto je u uslovima privredne ravnoteže agregatna tražnja jednaka bruto društvenom proizvodu AD = BDP.Ako je bruto društveni proizvod veći od domaće potrošnje imaćemo suficit platnog bilansa koji će povećati devizne rezerve zemlje.dohocima stanovništva.Povećana kupovina roba iz uvoza ostavlja manji prostor za povećanje kupovine domaćih roba. javna potrošnja i investicije predstavljaju domaću potrošnju. investicija i javne potrošnje imamo i neto izvoz kao komponentu agregatne tražnje. SPOLJNA TRGOVINA I AGREGATNA TRAŽNJA Kategorija neto izvoza predstavlja četvrtu komponentu društvenog proizvoda i agregatne tražnje. Uvoz obara nagib krive agregatne tražnje slično uticaju neto poreza.Ako je domaća potrošnja veća od društvenog bruto proizvoda imaćemo deficit platnog bilansa i tu razliku neko mora da plati. neto izvoz se može posmatrati kao razlika društvenog bruto proizvoda i domaće potrošnje. NH = BDP – (C + I + G).

Ravnotežni bruto društveni proizvod u otvorenoj privredi veći je od onog u uslovima zatvorene privrede.MULTIPLIKATOR OTVORENE I ZATVORENE EKONOMIJE Visina izdvajanja za kupovinu roba iz inostranstva zavisi od marginalne sklonosti ka uvozu koji postoji u zemlji. to će multiplikator otvorene ekonomije biti niži od multiplikatora u zatvorenoj ekonomiji. a time utiče i na smanjenje bruto društvenog proizvoda.Kako će se u otvorenoj ekonomiji svakim porastom dohotka dio odvajati za uvoz roba iz inostranstva. gdje je MSPmarginalna sklonost potrošnji u zatvorenoj privredi.Multiplikator spoljne trgovine djeluje na sličan način kao i multiplikator javne potrošnje. Izvoz paralelno pomjera naviše cijelu krivu tražnje a time se povećava bruto društveni proizvod. Multiplikator zatvorene privrede = 1/1-(MSP – MSU). Multiplikator otvorene privrede = 1/MSŠ + MSU Multiplikator otvorene ekonomije je manji od multiplikatora zatvorene ekonomije zbog izdataka na uvoz. Uključivanjem spoljnje trgovine domaća potražnja može da se razlikuje od domaće proizvodnje. a MSU marginalna sklonost uvozu. Zbog toga je nivo društvenog proizvoda otvorene privrede veći od nivoa društvene proizvodnje zatvorene privrede. 18 .Uvoz rotira naniže krivu tražnje. što zavisi od marginalne sklonosti ka uvozu.Međunarodna podjela rada i spoljna trgovina povećavaju društvenu proizvodnju.

država mora da igra glavne uloge.ULOGA DRŽAVE U SAVREMENIM TRŽIŠNIM PRIVREDAMA Da bi spoljna trgovina funkcionisala najbolje na privredni razvoj nacionalne ekonomije. alokaciju resursa Izrada i obezbeđenje uslova za tržišnu. efikasnu. maksimalno efikasnu alokaciju: •Pravna regulativa institucionalne infrastrukture tržišnog privrednog sistema (osnivanje. Alokativna uloga počinje od pretpostavke ograničenog i nesavršenog tržišta Država je jedini društveni subjekt koji je po definiciji svog postojanja u mogućnosti da obezbjedi zadovoljenje potrebnih pretpostavki za tržišnu. jer nije vezano za temu. kontrola finansijskog poslovanja. 19 . Distributivna uloga je vezana za socijalne probleme tako što će se od nekih koji imaju više davati onima koji nemaju.) i definisanje opštih uslova privređivanja. pa nećemo ići u detalje sa ovom ulogom države . već stvara povoljne uslove... •Zaštita prava svojine i nepovredivosti ugovora •Regulisanje monetarno-kreditnog i fiskalnog sistema •Zaštita konkurencije Ova grupa pretpostavki je alokativno neutralna jer ne utiče na odnose proizvodnje i potrošnje.a to su: alokativna distributivna stabilizaciona razvojno-strukturna uloga. spoljnotrgovinskog i deviznog režima. radno zakonodavstvo.. Postoje četiri uloge.

Niz instrumenata i mjera ekonomske politike (npr. poreske.Kreiranje strukture prije svega ponude. subvencije). izvozno-uvozne olakšice. te na osnovu toga možemo reći da privredni razvoj nacionalne ekonomije reguliše sama država. Kejnz zaključuje da masovna nezaposlenost i inflacija nisu privremene i normalne pojave već mogu da se pretvore u duboku krizu Aktivna stabilizaciona uloga je: mjere monetarne i fiskalne politike – anticiklična politika u regulisanju agregatne tražnje.Stabilizaciona uloga je nastala tako što poslije velike ekonomske krize 30ih. 20 . Realokacija nacionalnih resursa za ostvarivanje određene izvozne strategije a kojom nacionalna privreda ima komparativne prednosti. Razvojno-strukturna uloga najviše utječe na spoljnu trgovinu. Sa uspješno obavljenim ovim ulogama biće uspješna i spoljna trgovina.

pa tako mnoge države su vodeće u određenoj grupi proizvoda koje izvoze. jer prodajom istog dolazimo do prenosa bogatstva u našu nacionalnu ekonomiju. dok nerazvijene prodaju sirovine koje su mnogo jeftinije od proizvoda.ZAKLJUČAK Iz svega što je navedeno dolazim do zaključka da je spoljna trgovina najvažnija za obogaćivanje cijele nacionalne privrede i njen razvoj posredstvom prodaje viška proizvoda roba i usluga . što indirektno utiče na razvoj cjelukupne nacionalne privrede i ekonomije.. Samim tim što više proizvoda prodajemo na svjetskom tržištu razvijamo svoju proizvodnju i cjelokupnu privredu. naravno u koliko se ta trgovina obavlja na razuman način. Nacionalna proizvodnja treba da bude okrenuta ka proizvodima koji se traže na tržištu.izvoza i nabavke potrebnih sirovina. infrastrukturu i dr. te da bude kvalitetna. Razvijene zemlje imaju veliku 21 . Ne treba kupovati ono što ima i viška u našoj nacionalnoj privredi. a neke su vodeće u drugim grupama proizvoda. Treba što manje izvoziti sirovine. jer su oni mnogo profitabilniji i korisniji za cjelokupnu nacionalnu ekonomiju i privredu iz razloga što su gotovi proizvodi skuplji i donose veće zarade od sirovina. Mnoge zemlje su poznate po svojim proizvodima na svjetskom tržištu. spoljna trgovina omogućava da nabavimo sve ono što nam je potrebno. roba i usluga – uvoza. Jedan od razloga nadmoći razvijenih zemalja u odnosu na nerazvijene je naravno taj što razvijene zemlje koriste sirovine praveći proizvode i prodajući drugima. Spoljna trgovina ima veoma značajnu ulogu u razvoju i obogaćivanju nacionalne ekonomije i privrede. a što mi nemamo ili nam je potrebno mnogo troškova za proizvodnju istog. a što više izvoziti gotove proizvode. ali isto tako i da ta proizvodnja bude sa manje troškova nego u drugim državama. Višak proizvoda roba i usluga koji imamo u našoj nacionalnoj privredi. Jedan dio novca se odvaja u nove pronalaske. obavezno treba prodati drugima na svjetskom tržištu.

informatike i slično (u onim granama gdje je bitan kvalitet). Prvi razlog je prodaja svojih proizvoda kako bi se omogućio privredni razvoj nacionalne ekonomije. 22 . određeni informatički programi. Nadalje razvijene zemlje variraju u procentu spoljne trgovine svojih proizvoda svake godine. Drugi razlog je zadovoljenje unutrašnjih potreba proizvodima kojih nema na domaćem tržištu ili su želje i ukus stanovnika skloniji proizvodima drugih zemalja. elektronike. a sada je to mjesto preuzeo Japan. tehnički proizvodi. te da proizvedu više i da tako svoj višak ponude spoljnom trgovinom na svjetsko tržište. osim u polju tehnike. razlog tome je što i druge manje zemlje nastoje u zadnje vrijeme da poboljšaju proizvodnju.potrebu za spoljnom trgovinom iz tri razloga. Također SAD je osamdesetih godina mnogo više tehnike izvozio u inostranstvo nego sada. Kako će se dalje odvijati spoljna trgovina u budućnosti ostaje da se vidi. U zadnje vrijeme Kina je razvila privredu nacionalne ekonomije upravo iz razloga što je počela da se više bavi spoljnom trgovinom i tako razvija svoju proizvodnju. Svaka država treba da izvuče pouke iz spoljne trgovine i da dobro razradi plan i program kako da učestvuje u spoljnoj trgovini kako bi omogućila privredni razvoj nacionalne ekonomije. nafta itd. mašine.). Treći razlog je nabavljanje robe od drugih država radi potrebe za razvoj nacionalne privrede (u to spadaju: informatička oprema. Kina postaje vodeća u spoljnoj trgovini iz razloga što pravi jeftine proizvode i time ruši konkurenciju. Njemačka je izvozila više automobila. sada vodeću ulogu ima Japan. Na primjer Rusija je mnogo više izvozila naoružanja osamdesetih i početkom devedesetih godina nego sada.

Dr. LEKSIKON SPOLjNE TRGOVINE. 23 . mladen M. Ekonomski fakultet. OSNOVE EKONOMIJE Prof. Bodiroža FPS Banja Luka 2008. 2. MEĐUNARODNA EKONOMIJA Prof. FPS Banja Luka 2006. Ekonomski fakultet. Milenko R. 4. Kragujevac. dr Miloš Todorović. MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI. Dr. 2000. prof. prof. 3. Stanić.LITERATURA 1. dr Stevo Kovačević. 2001 5. Niš.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful