P. 1
laporan BIG 1,2,3

laporan BIG 1,2,3

|Views: 1,593|Likes:
Published by Tang Dehui

More info:

Published by: Tang Dehui on Dec 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR LAPORAN PROGRAM BINA INSAN GURU 1/2009 NAMA OPSYEN PROGRAM BIG

TEMPAT : GWEE POH GEK : PENGAJIAN BAHASA CINA : BIG I :i.TAPAK PERKHEMAHAN IPG KAMPUS

TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR ii. HUTAN SIMPAN IPG (AKTIVITI KEMBARA) iii. KOLAM RENANG (AKTIVITI AIR) TARIKH KUMPULAN AMBILAN : 20--22 Mac 2010 : PGSR : NOVEMBER 2008

LAPORAN REFLEKSI: (A) LAPORAN AKTIVITI/PERISTIWA

Pada 20 hingga 21 Mac, kumpulan PGSR Fasa 1 Ambilan November 2008 telah menjalani Program Bina Insan Guru I (BIG I).Program ini disertai oleh unit Bahasa Cina, Matematik dan Pendidikan Jasmani.Seramai 75 orang guru terlibat. Kami telah dibahagikan kepada 6 kumpulan iaitu A,B,C,D,E dan F.Pelbagai aktiviti telah jalani seperti Latihan Dalam Kumpulan, Aktiviti Airdan Aktiviti Kembara. Banyak pengalaman telah kami peroleh sepanjang aktiviti itu berjalan. Terima kasih kepada para pensyarah yang memberi banyak panduan dan tunjukajar sepanjang aktiviti ini berlangsung dan ribuan terima kemaafan atas segala kelemahan dan kesilapan yang kami lakukan . Hari Pertama pensyarah memberi taklimat untuk Program BIG dan kali ini disampaikan oleh Ketua Jabatan HEP sendiri iaitu En. Mohd Tahir bin Kamaruzaman.Penerangan serba ringkas berkaitan perjalanan dan

Tanpa kerjasama dan sokongan dari semua pihak sudah tentu program ini gagal dilaksanakan dengan sempurna. Hari Kedua kami mengadakan Aktiviti Air pada sesi pagi dan Aktiviti Kembara pada sesi petang.berjiwa merdeka dan perkasa serta kreatif dan inovatif. bengkel yang disediakankami dengan input yang selaras denganprogram perkhemahan I penutup diadakan. berilmu. Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada kami sebagai guru tentang ciri-ciridan kualiti insan guru yang unggul dan mencakupi enam domain utama kurikulum Bina Insan Guru iaitu kerohanian dan akhlak keguruan. dan berbakti berakauntabiliti dan amanah. Pada waktu malam.Hari ketiga majlis masing-masing memberi refleksi keseluruhan Program BIG ini secara ringkas.Kumpulan yang telah diikuti. berdaya tahan yang tinggi.Saya juga ingin merakam ribuan terima kasih khaskepada semuafasilitator dan jurulatih yang telah mengiringi dan membimbing kami dalamsemua aktiviti yang telah kami jalankan. beramal. kami mengadakan aktivit ceramah. Saya juga turut ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam pelaksanaan program ini. Saya berharap kita semua akan dapat memanfaatkan pengalaman yang kita dapat . Melalui BIG ini saya telah mendapat pelbagai pengalaman. saya ingin memanjatkan segala kesyukuran dan terima kasih saya kepada Tuhan kerana telah melindungi saya dan semua yang terlibat dalam Program Bina Insan Guru pada kali ini sehingga kami dapat menempuhi semuanya dengan berjaya sekali.Jutaan terima kasih di atas semua motivasi dan teguran yang telahdicurahkan.pengalaman lepas berkaitan Program BIG ini telah memberi input yang berguna sebagai persediaan mental dan fizikal bagi saya dalam menjayakan Program BIG ini. Terlebih dahulu.

orang dan alam tempat kita mengajar kelak. Interaksi dengan orang lain atau alam sekitar yang ada di sekeliling kita adalah sangat penting. maka tanggungjawab kita adalah untuk manggunakan. Kita sering melihat dan membandingkan bahawa potensi orang lain lebih baik daripada potensi diri kita. Semasa program Bina Insan Guru dijalankan.Sebagai manusia kita tidak boleh bergantung kepada diri kita sendiri sahaja.Mereka telah memberikan kasih sayang yang tidak berbelah bagi kepada saya dari saya kecil sehingga sekarang yang sudah berumah tangga. Kita sudah dianugerahkan potensi. memanfaatkan dan memperkembangkan potensi yang ada pada diri kita itu. kami telah menjalani 3 aktiviti latihan dalam kumpulan iaitu mengenali potensi diri. motivasi kepuasan kerjaya dan penghargaan kendiri dan perubahan sikap. Kita mesti bersyukur dengan anugerah Tuhan yang ada pada diri kita. barulah kita nampak bahawa kita juga ada potensi yang lebih baik dan tidak ada pada diri orang lain.Dalam kehidupan sebagai seorang guru.Semasa sesi kerohanian ini dijalankan.Kami telah belajar mengapa kita mesti menyayangi alam sekitar atau orang di sekelilingkita.ini dengan baik dalam kehidupan kita selepas ini. . Bersama-samalah kita melengkapkan diri kita dengan pelbagai ilmu supaya kita dapat melahirkan anak bangsa yang cemerlang.Betapa besarnya pengorbanan mereka kepada saya. Semasa sesi kerohanian yang pertama pada malam Sabtu. sesi kerohanian dijalankan pada pukul 0600 pagi dan 0800 malam untuk guru bukan islam. kami telah membincangkan tentang siapakah orang yang kita tidak akan lupa ke atas jasanya kepada kita sehingga hari kiamat. Ini adalah untuk keharmonian hidup bersama.Selain potensi yang telah dianugerahkan kepada kita. gemilang dan terbilang kelak. saya mendapat banyak input yang berguna. kami telah diberi ujian untuk mengenali potensi diri masing-masing.Dalam sesi yang pertama iaitu mengenali potensi diri. kita mestilah manyayangi orang. Saya telah belajar banyak perkara yang baru melalui LDK tersebut. ada juga potensi yang dapat kita pelajari. Sepanjang program Bina Insan Guru ini.Setiap manusia dianugerahkan potensi yang berbeza-beza oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi saya orang itu adalah ibu bapa saya sendiri.

IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR LAPORAN PROGRAM BINA INSAN GURU FASA II/2010 NAMA OPSYEN PROGRAM BIG TEMPAT : GWEE POH GEK : PENGAJIAN BAHASA CINA : BIG II :IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR TARIKH KUMPULAN AMBILAN : 16—17 DISEMBER 2010 : PGSR : NOVEMBER 2008 LAPORAN: Kursusinibertujuanmemupukkesedarantentangkepentingankhimatkemasyarak atan. pengendalianmajlisdanetiketberpakaian. mengenalidanmenghadiribengkelsertapenekanantentang. Seramai 152 orang peserta yang terdiridaripadakumpulan PGSR ambilan November 2008 dari unit BahasaMelayu. .Bahasa Tamil . PenceramahBengkelProtokol Dan EtiketSosialinitelahmenghadiripadatepat jam 8.Pelajardidedahkankepadakemahiranmerancang.Matematik. kesantunanberbahasa.00 pagitelahmemberibimbingantentangcarapelaksanaantugasbagipegawaiprotokol. kemahiranmendengarsecaraefektif. tertib di mejamakan. pegawaipengiringdanpenyambuttetamu. PegawaiUnit Protokol yangterlibattelahmenyertaibengkelini. etiket social dan protocol. pengucapanawam. SainsdanPendidikanJasmanitelahmenyertai BIG III pada 17-18 Disember2010. BahasaCina.

danbahasadiraja. Segala input yang telahdiberikanolehpenceramahjemputantelahberjayamemberitunjukajarkepadasemu a guru yang hadir. Tertibketibaandankepulanganparajemputan. pesertaturutdiberipenerangantentangpenampilandancaraberpakaian yang sesuai.Dalam slot ini. guru sepatutnyasudahpandaiataupunbelajaruntukmenyalurkansegalaperkara yang ingindisampaikankepadasesuatuorganisasiatauindividumelaluisaluran yang betul. Seterusnya. Selainitu. Denganini. BengkelProtokol Dan EtiketSosial yang telahberlangsunginitelahmemberikanbanyakmanfaatkepadasemua kamisemua.Antaraperkara yang begituditekankanolehpenceramahpadaharitersebutialahbudayabakalbakalpendidiksekarang yang begitujauhmenyimpangdaribudaya guru yang sebenar yang sepatutnyadiamalkanoleh guru-guru. Penceramahjugamemberipendedahantentangcarapenyediaanskripdancarapenyedia ansenaraijemputanbagimajlis .Tambahan pula. penceramahjugaadamenyatakanbahawasebagaiseorang guru. sayadapatpelajaribahawaseorang guru ituperlulahmempunyaipenampilan yang menariktetapibersesuaiandenganseorang guru.BagiPenyediaanSenaraiJemputan Dan SusunanTempat. parapesertatelahdiberipenerangantentangsusunankeutamaannegeridanpersekutuan. Disinisayatelahmengenalpastibeberapakelemahandiridanrakan-rakanbakal guru dimanacaramenyalurkansesuatuperkaraadalahamatpentingsekalibagimenjagadanm . Tegurandannasihatinisebenarnyabanyakmenyedarkansayadimanasituasisekaranga matbertepatandenganapa yang disampaikanolehpenceramahtersebut. penceramahtelahmemberipenerangan yang jelastentangasasperhubungansusunankeutamaan di mejamakandanpentasutamakepadasemuaeksekutif. Menurutbeliau. majlisdapatmenyusuntetamukehormatanmengikutsusunankeutamaanmerekadanhali niseterusnyamembantumelancarkankelangsunganmajlis di sekolah kami nanti. bahasahormat. penceramahjugatelahmenitikberatkanelemenelemenpentingdalampengacaraansepertigelarananugerah.

enjaminkelancaranmencaripenyelesaian. .Isuinisebenarnyatidaksepatutnyaberlakudikalangan guru keranaperkarainibenar-benarbertentangandenganbudayaseorang guru. penceramahsempatmemberikansedikitperingatankepada kami semuasebagai guru berpengalamansupayamembuatsatuanjakanparadigmadalammengamalkanbudaya gurudalamkehidupan kami .Contoh yang diberikanpenceramahbegitumudahuntukdikaitkandenganbudaya guru dimana guru perlulahsentiasabertanggungjawabdanmenepatimasa. sayasedarbahawapenceramahmahumenegurdanmengajar kami sebagai guru tentangpentingnyamenepatimasadanmelaksanakantanggungjawab yang telahdiberikan. Akuantabilitiseorang guru jugaturutdisentuholehpenceramahdimanaseorang guru inibertanggungjwabdatangkekelasdanmengajarmuridmerekapadamasamengikutjadu al yang ditetapkan. Sesiceramahkemudiandiakhiridengansatusesisoaljawabantarapenceramahdengan guru. persediaandanilmubagimembaikikembalibudayaguru iniharusdilakukansupaya kami menjadiseorang guru yang profesional .Disini. Akhirsesiceramah. nasihatdantegurandaripenceramahpastiakandiambilseriusoleh kami semua.Budayainisangatpentingdalamkehidupanseorang guru keranasemuainiadalahperkaralumrah yang perludihadapiolehinsansebagaiseorang guru.Jadi. Oleh yang demikian. Prosedur-prosedur yang telahditetapkanperlulahdiikutidenganbetulsupayamejarundingandapatdibukadansatuj alanpenyelesaiandapatdibuat.

jeniskhidmatkemasyarakatan. Juliah . aktivitikemasyarakatan. pada 16 Disemberpada jam 11. kami berkumpul di hadapanPusatSumber .IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR LAPORAN PROGRAM BINA INSAN GURU (BIG) FASA III/2010 NAMA OPSYEN PROGRAM BIG TEMPAT TARIKH KUMPULAN AMBILAN : GWEE POH GEK : PENGAJIAN BAHASA CINA : BIG FASA III :IPG KAMPUSTEMENGGONG IBRAHIMJOHOR : 17 --18DISEMBER 2010 : PGSR : NOVEMBER 2008 LAPORAN : Kursusinibertujuanmendedahkan gurudengan domainpembangunandiriinsan guru yang seimbang. Justeruitu. anjuran IPGM KampusTemenggongIbrahim kePusatSumber IPGM KampusTemenggong Ibrahim .berkauntabilitidanamanahdankreativitidaninovatif. Pada16 dan 17 Disember . guru danakauntabilitiprofesionalisme. pegawaiPusatSumbertelahmemberitaklimatmengenaipergurusanpusatsumber . motivasidanlawatantelahdiadakan. guru danhubungandengankomuniti. .kami unit BahasaCinakumpulan PGSR Ambilan November 2008.00am. seramai 25 orang guru telahmenyertai Program BinaInsan (BIG ) Fasa II.Pentingnyaperananperpustakaan di dalammenyediakankemudahanpencarianmaklumatsertamenambahpengetahuan di kalanganbakal guru perludipupuk. khidmatpendidikankepadakomuniti.Pn. Pelbagaiaktivitidijalankansepertigotong-royong.Penekananutamakursusiniberkaitandenganpembangunaninsan guruyang seimbang.

Pn. cara-caramembuatkategori . .Selepasmembahagikantugas .kemudahan-kemudahandalampusatsumber .terdapatlebihkurang 2300 bukuBahasaCina di PusatSumber. Juliahmemberitahu kamibahawasebahagianbesarbukuBahasaCina yang masihbelumdikategorikan. MenurutPu. kami bercadangianyadilakukanpadamasa yang akandatang. Juliah . Kami memilihketuaopsyensebagaiketuapasukan kami iaituKokYok Hong. kerjakerjabaikpulihdansebagainya.Selepasitu .Walaubagaimanapun . Kami jugadapatiadasebahagianbuku yang harusdihapuskira. kami memulakankerjakerjamembuatkategorisambilmembaikpulihbuku-buku yang telahrosak.Beliaumemintabantuandankerjasama kami bagimembuatpengkategorianbuku-bukuBahasaCina.kamimeneruskantugas kami iaitukerjakerjapengkategoriandanmembaikpulihbukuukudapatdijalankandenganbaikdanlancar.Beliaumenyelitibuku-bukutersebutdanberbincangantara kami sendiribagimengagihkantugasmembuatkategoribuku-buku yang belumdikategorikan. Pn. Pada 17Disember.kerjauntukmembuatpenghapusankiramemerlukanprosedurdanmasa yang agak lama .PuanJuliahmembawa kami kebahagian di manatempat yang terletakbukubukuBahasaCina . Juliahjugamemberitahu kami masalahkerja-kerja di pusatsumberiaitumembuatkategoribuku-bukubukanBahasa Malaysia danBahasaInggerisiaitubukuBahasaCina. Kami bercadangkepadapihaksumberbahawarisalah-risalahdanmajalah-majalah yang tidaksepatutnyaberada di rak-rakbukuitudipindahkandanletakkan di bahagianmajalah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->