P. 1
laporan BIG 1,2,3

laporan BIG 1,2,3

|Views: 1,593|Likes:
Published by Tang Dehui

More info:

Published by: Tang Dehui on Dec 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR LAPORAN PROGRAM BINA INSAN GURU 1/2009 NAMA OPSYEN PROGRAM BIG

TEMPAT : GWEE POH GEK : PENGAJIAN BAHASA CINA : BIG I :i.TAPAK PERKHEMAHAN IPG KAMPUS

TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR ii. HUTAN SIMPAN IPG (AKTIVITI KEMBARA) iii. KOLAM RENANG (AKTIVITI AIR) TARIKH KUMPULAN AMBILAN : 20--22 Mac 2010 : PGSR : NOVEMBER 2008

LAPORAN REFLEKSI: (A) LAPORAN AKTIVITI/PERISTIWA

Pada 20 hingga 21 Mac, kumpulan PGSR Fasa 1 Ambilan November 2008 telah menjalani Program Bina Insan Guru I (BIG I).Program ini disertai oleh unit Bahasa Cina, Matematik dan Pendidikan Jasmani.Seramai 75 orang guru terlibat. Kami telah dibahagikan kepada 6 kumpulan iaitu A,B,C,D,E dan F.Pelbagai aktiviti telah jalani seperti Latihan Dalam Kumpulan, Aktiviti Airdan Aktiviti Kembara. Banyak pengalaman telah kami peroleh sepanjang aktiviti itu berjalan. Terima kasih kepada para pensyarah yang memberi banyak panduan dan tunjukajar sepanjang aktiviti ini berlangsung dan ribuan terima kemaafan atas segala kelemahan dan kesilapan yang kami lakukan . Hari Pertama pensyarah memberi taklimat untuk Program BIG dan kali ini disampaikan oleh Ketua Jabatan HEP sendiri iaitu En. Mohd Tahir bin Kamaruzaman.Penerangan serba ringkas berkaitan perjalanan dan

kami mengadakan aktivit ceramah. Hari Kedua kami mengadakan Aktiviti Air pada sesi pagi dan Aktiviti Kembara pada sesi petang. beramal. Melalui BIG ini saya telah mendapat pelbagai pengalaman.Kumpulan yang telah diikuti. berdaya tahan yang tinggi. dan berbakti berakauntabiliti dan amanah.Hari ketiga majlis masing-masing memberi refleksi keseluruhan Program BIG ini secara ringkas. Pada waktu malam.Saya juga ingin merakam ribuan terima kasih khaskepada semuafasilitator dan jurulatih yang telah mengiringi dan membimbing kami dalamsemua aktiviti yang telah kami jalankan. Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada kami sebagai guru tentang ciri-ciridan kualiti insan guru yang unggul dan mencakupi enam domain utama kurikulum Bina Insan Guru iaitu kerohanian dan akhlak keguruan.Tanpa kerjasama dan sokongan dari semua pihak sudah tentu program ini gagal dilaksanakan dengan sempurna. berilmu. Saya juga turut ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam pelaksanaan program ini.Jutaan terima kasih di atas semua motivasi dan teguran yang telahdicurahkan. saya ingin memanjatkan segala kesyukuran dan terima kasih saya kepada Tuhan kerana telah melindungi saya dan semua yang terlibat dalam Program Bina Insan Guru pada kali ini sehingga kami dapat menempuhi semuanya dengan berjaya sekali.pengalaman lepas berkaitan Program BIG ini telah memberi input yang berguna sebagai persediaan mental dan fizikal bagi saya dalam menjayakan Program BIG ini. Saya berharap kita semua akan dapat memanfaatkan pengalaman yang kita dapat . bengkel yang disediakankami dengan input yang selaras denganprogram perkhemahan I penutup diadakan.berjiwa merdeka dan perkasa serta kreatif dan inovatif. Terlebih dahulu.

barulah kita nampak bahawa kita juga ada potensi yang lebih baik dan tidak ada pada diri orang lain. Saya telah belajar banyak perkara yang baru melalui LDK tersebut. kami telah menjalani 3 aktiviti latihan dalam kumpulan iaitu mengenali potensi diri.Selain potensi yang telah dianugerahkan kepada kita.Kami telah belajar mengapa kita mesti menyayangi alam sekitar atau orang di sekelilingkita. Kita mesti bersyukur dengan anugerah Tuhan yang ada pada diri kita. .Mereka telah memberikan kasih sayang yang tidak berbelah bagi kepada saya dari saya kecil sehingga sekarang yang sudah berumah tangga. Bersama-samalah kita melengkapkan diri kita dengan pelbagai ilmu supaya kita dapat melahirkan anak bangsa yang cemerlang. maka tanggungjawab kita adalah untuk manggunakan. Interaksi dengan orang lain atau alam sekitar yang ada di sekeliling kita adalah sangat penting. gemilang dan terbilang kelak. Kita sudah dianugerahkan potensi. Ini adalah untuk keharmonian hidup bersama.Semasa sesi kerohanian ini dijalankan. Semasa program Bina Insan Guru dijalankan.orang dan alam tempat kita mengajar kelak.Dalam sesi yang pertama iaitu mengenali potensi diri. motivasi kepuasan kerjaya dan penghargaan kendiri dan perubahan sikap. memanfaatkan dan memperkembangkan potensi yang ada pada diri kita itu. Bagi saya orang itu adalah ibu bapa saya sendiri. sesi kerohanian dijalankan pada pukul 0600 pagi dan 0800 malam untuk guru bukan islam. Sepanjang program Bina Insan Guru ini.ini dengan baik dalam kehidupan kita selepas ini. kami telah diberi ujian untuk mengenali potensi diri masing-masing. Semasa sesi kerohanian yang pertama pada malam Sabtu.Dalam kehidupan sebagai seorang guru. Kita sering melihat dan membandingkan bahawa potensi orang lain lebih baik daripada potensi diri kita. saya mendapat banyak input yang berguna.Betapa besarnya pengorbanan mereka kepada saya. kami telah membincangkan tentang siapakah orang yang kita tidak akan lupa ke atas jasanya kepada kita sehingga hari kiamat.Setiap manusia dianugerahkan potensi yang berbeza-beza oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. kita mestilah manyayangi orang.Sebagai manusia kita tidak boleh bergantung kepada diri kita sendiri sahaja. ada juga potensi yang dapat kita pelajari.

pegawaipengiringdanpenyambuttetamu. . tertib di mejamakan. BahasaCina. kesantunanberbahasa. SainsdanPendidikanJasmanitelahmenyertai BIG III pada 17-18 Disember2010. pengucapanawam. kemahiranmendengarsecaraefektif.Bahasa Tamil .IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR LAPORAN PROGRAM BINA INSAN GURU FASA II/2010 NAMA OPSYEN PROGRAM BIG TEMPAT : GWEE POH GEK : PENGAJIAN BAHASA CINA : BIG II :IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR TARIKH KUMPULAN AMBILAN : 16—17 DISEMBER 2010 : PGSR : NOVEMBER 2008 LAPORAN: Kursusinibertujuanmemupukkesedarantentangkepentingankhimatkemasyarak atan.00 pagitelahmemberibimbingantentangcarapelaksanaantugasbagipegawaiprotokol. PenceramahBengkelProtokol Dan EtiketSosialinitelahmenghadiripadatepat jam 8. pengendalianmajlisdanetiketberpakaian. etiket social dan protocol.Pelajardidedahkankepadakemahiranmerancang. PegawaiUnit Protokol yangterlibattelahmenyertaibengkelini.Matematik. mengenalidanmenghadiribengkelsertapenekanantentang. Seramai 152 orang peserta yang terdiridaripadakumpulan PGSR ambilan November 2008 dari unit BahasaMelayu.

penceramahjugaadamenyatakanbahawasebagaiseorang guru. Tertibketibaandankepulanganparajemputan. Selainitu. Segala input yang telahdiberikanolehpenceramahjemputantelahberjayamemberitunjukajarkepadasemu a guru yang hadir. bahasahormat. pesertaturutdiberipenerangantentangpenampilandancaraberpakaian yang sesuai. parapesertatelahdiberipenerangantentangsusunankeutamaannegeridanpersekutuan. Disinisayatelahmengenalpastibeberapakelemahandiridanrakan-rakanbakal guru dimanacaramenyalurkansesuatuperkaraadalahamatpentingsekalibagimenjagadanm .Tambahan pula. Tegurandannasihatinisebenarnyabanyakmenyedarkansayadimanasituasisekaranga matbertepatandenganapa yang disampaikanolehpenceramahtersebut.Antaraperkara yang begituditekankanolehpenceramahpadaharitersebutialahbudayabakalbakalpendidiksekarang yang begitujauhmenyimpangdaribudaya guru yang sebenar yang sepatutnyadiamalkanoleh guru-guru. guru sepatutnyasudahpandaiataupunbelajaruntukmenyalurkansegalaperkara yang ingindisampaikankepadasesuatuorganisasiatauindividumelaluisaluran yang betul. Denganini. majlisdapatmenyusuntetamukehormatanmengikutsusunankeutamaanmerekadanhali niseterusnyamembantumelancarkankelangsunganmajlis di sekolah kami nanti. BengkelProtokol Dan EtiketSosial yang telahberlangsunginitelahmemberikanbanyakmanfaatkepadasemua kamisemua.BagiPenyediaanSenaraiJemputan Dan SusunanTempat. Penceramahjugamemberipendedahantentangcarapenyediaanskripdancarapenyedia ansenaraijemputanbagimajlis . Menurutbeliau.Dalam slot ini. Seterusnya. penceramahtelahmemberipenerangan yang jelastentangasasperhubungansusunankeutamaan di mejamakandanpentasutamakepadasemuaeksekutif. penceramahjugatelahmenitikberatkanelemenelemenpentingdalampengacaraansepertigelarananugerah. sayadapatpelajaribahawaseorang guru ituperlulahmempunyaipenampilan yang menariktetapibersesuaiandenganseorang guru. danbahasadiraja.

Akhirsesiceramah.Contoh yang diberikanpenceramahbegitumudahuntukdikaitkandenganbudaya guru dimana guru perlulahsentiasabertanggungjawabdanmenepatimasa. persediaandanilmubagimembaikikembalibudayaguru iniharusdilakukansupaya kami menjadiseorang guru yang profesional . Akuantabilitiseorang guru jugaturutdisentuholehpenceramahdimanaseorang guru inibertanggungjwabdatangkekelasdanmengajarmuridmerekapadamasamengikutjadu al yang ditetapkan.Isuinisebenarnyatidaksepatutnyaberlakudikalangan guru keranaperkarainibenar-benarbertentangandenganbudayaseorang guru. .Disini. penceramahsempatmemberikansedikitperingatankepada kami semuasebagai guru berpengalamansupayamembuatsatuanjakanparadigmadalammengamalkanbudaya gurudalamkehidupan kami . Oleh yang demikian. nasihatdantegurandaripenceramahpastiakandiambilseriusoleh kami semua. sayasedarbahawapenceramahmahumenegurdanmengajar kami sebagai guru tentangpentingnyamenepatimasadanmelaksanakantanggungjawab yang telahdiberikan. Sesiceramahkemudiandiakhiridengansatusesisoaljawabantarapenceramahdengan guru.enjaminkelancaranmencaripenyelesaian.Budayainisangatpentingdalamkehidupanseorang guru keranasemuainiadalahperkaralumrah yang perludihadapiolehinsansebagaiseorang guru.Jadi. Prosedur-prosedur yang telahditetapkanperlulahdiikutidenganbetulsupayamejarundingandapatdibukadansatuj alanpenyelesaiandapatdibuat.

pada 16 Disemberpada jam 11. aktivitikemasyarakatan. guru danakauntabilitiprofesionalisme. anjuran IPGM KampusTemenggongIbrahim kePusatSumber IPGM KampusTemenggong Ibrahim . .Pentingnyaperananperpustakaan di dalammenyediakankemudahanpencarianmaklumatsertamenambahpengetahuan di kalanganbakal guru perludipupuk. Justeruitu. Pada16 dan 17 Disember .kami unit BahasaCinakumpulan PGSR Ambilan November 2008.Penekananutamakursusiniberkaitandenganpembangunaninsan guruyang seimbang. pegawaiPusatSumbertelahmemberitaklimatmengenaipergurusanpusatsumber . seramai 25 orang guru telahmenyertai Program BinaInsan (BIG ) Fasa II.berkauntabilitidanamanahdankreativitidaninovatif.Pn. jeniskhidmatkemasyarakatan. kami berkumpul di hadapanPusatSumber . Pelbagaiaktivitidijalankansepertigotong-royong. khidmatpendidikankepadakomuniti. Juliah .00am. motivasidanlawatantelahdiadakan. guru danhubungandengankomuniti.IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR LAPORAN PROGRAM BINA INSAN GURU (BIG) FASA III/2010 NAMA OPSYEN PROGRAM BIG TEMPAT TARIKH KUMPULAN AMBILAN : GWEE POH GEK : PENGAJIAN BAHASA CINA : BIG FASA III :IPG KAMPUSTEMENGGONG IBRAHIMJOHOR : 17 --18DISEMBER 2010 : PGSR : NOVEMBER 2008 LAPORAN : Kursusinibertujuanmendedahkan gurudengan domainpembangunandiriinsan guru yang seimbang.

Beliaumemintabantuandankerjasama kami bagimembuatpengkategorianbuku-bukuBahasaCina.Selepasmembahagikantugas . Kami bercadangkepadapihaksumberbahawarisalah-risalahdanmajalah-majalah yang tidaksepatutnyaberada di rak-rakbukuitudipindahkandanletakkan di bahagianmajalah. Pn.kerjauntukmembuatpenghapusankiramemerlukanprosedurdanmasa yang agak lama . Kami jugadapatiadasebahagianbuku yang harusdihapuskira.terdapatlebihkurang 2300 bukuBahasaCina di PusatSumber. kami bercadangianyadilakukanpadamasa yang akandatang. Kami memilihketuaopsyensebagaiketuapasukan kami iaituKokYok Hong.kemudahan-kemudahandalampusatsumber . Pada 17Disember. Juliahmemberitahu kamibahawasebahagianbesarbukuBahasaCina yang masihbelumdikategorikan.Selepasitu . Juliahjugamemberitahu kami masalahkerja-kerja di pusatsumberiaitumembuatkategoribuku-bukubukanBahasa Malaysia danBahasaInggerisiaitubukuBahasaCina. MenurutPu.kamimeneruskantugas kami iaitukerjakerjapengkategoriandanmembaikpulihbukuukudapatdijalankandenganbaikdanlancar.PuanJuliahmembawa kami kebahagian di manatempat yang terletakbukubukuBahasaCina .Beliaumenyelitibuku-bukutersebutdanberbincangantara kami sendiribagimengagihkantugasmembuatkategoribuku-buku yang belumdikategorikan. cara-caramembuatkategori . Pn. .Walaubagaimanapun . Juliah . kami memulakankerjakerjamembuatkategorisambilmembaikpulihbuku-buku yang telahrosak. kerjakerjabaikpulihdansebagainya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->