คาแปล ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสู ตร

พระโพธิ สตั ว์อวโลกิเตศวร ผูป้ ระกอบด้วยโลกุตรปัญญาอันลึกซึ้ ง
ได้มองเห็นว่า โดยธรรมชาติแท้แล้ว ขันธ์ท้งั ห้านั้นว่างเปล่า
และด้วยเหตุที่เห็นเช่นนั้น จึงได้กา้ วล่วง พ้นจากความทุกข์ท้ งั ปวงได้
สารี บุตร รู ปไม่ต่างจากความว่าง ความว่าง ก็ไม่ต่างไปจากรู ป
รู ปคือความว่างนัน่ เอง และความว่างก็คือรู ปนัน่ เอง
เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ก็เป็ นดังนี้ ดว้ ย
สารี บุตร ธรรมทั้งหลาย มีธรรมชาติแห่ งความว่าง ไม่ได้เกิดขึ้นและไม่ได้ดบั ลง
ไม่ได้สะอาดและไม่ได้สกปรก ไม่ได้เพิ่มขึ้นไม่ได้ลดลง
ดังนั้น ในความว่างจึงไม่มีรูป ไม่มีเวทนา หรื อสัญญา ไม่มีสงั ขาร หรื อวิญญาณ
ไม่มีตาหรื อหู ไม่มีจมูกหรื อลิ้น ไม่มีกายหรื อจิต ไม่มีรูปหรื อเสี ยง ไม่มีกลิ่นหรื อรส
ไม่มีโผฏฐัพพะหรื อธรรมารมณ์ ไม่มีโลกแห่ งผัสสะ หรื อวิญญาณ
ไม่มีอวิชชา และไม่มีความดับลงแห่ งอวิชชา ไม่มีความแก่และความตาย
และไม่มีความดับลงซึ่ งความแก่ และความตาย ไม่มีความทุกข์
และไม่มีตน้ เหตุแห่ งความทุกข์ ไม่มีความดับลงแห่ งความทุกข์
และไม่มีมรรคทางให้ถึง ซึ่ งความดับลงแห่ งความทุกข์
ไม่มีการประจักษ์แจ้งและไม่มีการลุถึง เพราะไม่มีอะไรที่จะต้องลุถึง
พระโพธิสตั ว์ผวู้ างใจในโลกุตรปัญญา จะมีจิตที่เป็ นอิสระจากอุปสรรคสิ่ งกีดกั้น
เพราะจิตของพระองค์เป็ นอิสระจาก อุปสรรคสิ่ งกีดกั้น
พระองค์จึงไม่มีความกลัวใดๆ ก้าวล่วงพ้นไปจากมายาหรื อสิ่ งลวงตา
ลุถึงพระนิพพานได้ในที่สุด พระพุทธในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต
ผูท้ รงวางใจในโลกุตรปัญญา ได้ประจักษ์แจ้งแล้วซึ่งภาวะอันตื่นขึ้น
อันเป็ นภาวะที่สมบูรณ์และไม่มีใดอื่นยิ่ง ดังนั้น จงรู ้ ได้เถิดว่า โลกุตรปั ญญา
เป็ นมหามนต์อนั ศักดิ์สิทธิ์ เป็ นมนต์แห่งความรู ้ อนั ยิ่งใหญ่
เป็ นมนต์อนั ไม่มีมนต์อื่นยิ่งกว่า เป็ นมนต์อนั ไม่มีมนต์อื่นใดมาเทียบได้ซ่ ึ งจะตัดเสี ยซึ่ งความทุกข์ท้ งั ปวง
นี่เป็ นสัจจะ เป็ นอิสระจากความเท็จทั้งมวล ดังนั้น จงท่องมนต์แห่ งโลกุตรปั ญญา
คะเต คะเต ปาระคะเต ปาระสังคะเต โพธิ สวาหา
ไป ไป ไปยังฟากฝั่งโน้น ไปให้พน้ อย่างสิ้ นเชิ ง ลุถึง การรู้แจ้ง ความเบิกบาน

อานิสงส์ ที่จากการสวดมนต์ ภาวนา ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสู ตร
1.เพื่อเพิ่มพูนสติปํญญาให้สามารถเห็นแจ้งในธรรมะ
2.เพื่อการบรรลุภาวะการเป็ นผูม้ ีดวงตาเห็นธรรม
3.เพื่อการตรัสรู้และการบรรลุนิพพานโลกธาตุในที่สุด

สําหรับผูท้ ี่มีเวลาน้อย เดินทางเสี่ ยงต่ออันตราย หรื อ เผชิ ญภาวะฉุ กเฉิ น และ ต้องการตั้งสติขจัดความตื่นกลัวออกไปโดยเร็ ว ควรบริ กรรม โดยใช้บทสวดมนต์ยอ่ ว่า "คะเต คะเต ปาระคะเต ปาระสังคะเต โพธิสวาหา" ซํ้าหลาย ๆ ครั้ง ท่านหลวงจีนเฮียงจัง๋ (พระถังซําจัง๋ ) ท่านกล่าวว่า ท่านสวดบทนี้ เมื่อท่านอยูใ่ นภาวะคับขันในการเดินทางข้ามทะเลทราย ท่านเชื่ อว่าทําให้มีสติต้งั มัน่ เกิดปํ ญญา และสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ คุม้ ครอง .

G F GFI FH FG oy oy qho oy qho p oy { s lq q I G GIF GGH H I G F I F G GG F GF F HI HI F G  G FH F F GFG F HI G F H FHFI I HF G HIGFHI H FFHIH G  FHI GG F GIGGG GHGG F F GF F G  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful