kCLAM CkSluASl

(CxluA1lCn ÞCnu)
Clehť
!unlo 8ll lman
kCLAM CkSluASl
kolam oksldasl adalah benLuk reakLor
pengolahan alr llmbah secara blologls aeroblc
yang pallng sederhanaŦ 8eakLor berbenLuk
kolam blasaţ darl Lanah yang dlgall dan alr
llmbah dlmasukkan kedalamnya dengan suaLu
wakLu Llnggal LerLenLu (seklLar 7Ŵ10 harlŦ
kedalaman kolam Lldak leblh darl 1ţ0 m (0ţ4 Ŷ
1ţ0 m)Ŧ
Þemenuhan okslgen dapaL dlperoleh darl ť
C Absorpsl ke permukaan alr dl kolam melalul
proses dlfusl
C Adanya mlxlng/pengadukan pada permukaan
kolam aklbaL pengaruh angln dan permukaan
kolam yang cukup luas
C ÞhoLosynLesa darl keberadaan algae
Þermasalahan darl kolam Cksldasl anLara laln ť
· MembuLuhkan lahan yang luas
· Lflslensl penurunan zaL organlk sangaL
LerbaLasţ (lnfluen + 200 mg/lL 8Cuţ efluen +
30 mg/l 8Cu) dan maslh mengandung zaL
padaL Lersuspensl yang Llnggl darl adanya
algae (100 Ŷ 200 mg/l)Ŧ
· Lflslensl Lldak sLabll (menurun pada malam
harl) karena proses phoLosynLesa LerhenLlŦ
kolam oksldasl lnl blasanya dlgunakan unLuk
proses pemurnlan alr llmbah seLelah mengalaml
proses pendahuluanŦ lungsl uLamanya adalah
unLuk penurunan kandungan bakLerl yang ada
dalam alr llmbah seLelah pengolahanŦ
Þrlnslp SlsLem kolam (pola slsLem) aLau serlng
dlsebuL [uga sebagal kolam oksldasl merupakan
salah saLu slsLem pengolahan llmbah calr LerLuaţ
dan merupakan perkembangan darl cara
pembuangan llmbah calr secara langsung ke badan
alrŦ Þada slsLem kolamŦ konsenLrasl mlkroorganlsme
relaLlf kecllţ suplal okslgen dan pengadukan
berlangsung secara alamlţ sehlngga proses
perombakan bahan organlk berlangsung relaLlf
lama dan pada area yang luasŦ
8erbagal [enls mlkroorganlsme berperan dalam proses
perombakanţ Lldak LerbaLas mlkroorganlsme aeroblkţ LeLapl
[uga mlkroorganlsme anaerblkŦ Crganlsme heLeroLrof aeroblk
dan aeroblk berperan dalam proses konversl bahan organlkŤ
organlsme auLoLrof (flLoplankLonţ algaţ Lanaman alr)
mengambll bahanŴbahan anorganlk (nlLraL dan fosfaL) melalul
proses foLoslnLeLsls (Cambar 9)Ŧ karena lamanya wakLu Llnggal
llmbah calrţ maka organlsme dengan wakLu generasl Llnggl
(zooplankLonţ larva lnsekLaţ kuLu alrţ lkan kecll) [uga dapaL
Lumbuh dan berkembang dalam slsLem kolamŦ Crganlsme
LersebuL hldup akLlf dl dalam alr aLau pada dasar kolamŦ
komposlsl organlsme sangaL LerganLung pada LemperaLurţ
suplal okslgenţ slnar maLaharlţ [enls dan konsenLrasl subsLraLŦ
SlsLem kolam dapaL dlLerapkan unLuk
pengolahan llmbah lndusLrl pangŴan dengan
konsenLrasl bahan organlk rendahţ LeruLama dl
daerah yang cukup Lersedla lahanŦ SlsLem kolam
berfungsl unLuk pengolahan llmbah calrţ
sekallgus pengolahan sludgeŦ Alga yang Lumbuh
dapaL dlpanen dan dlgunakan sebagal hall
samplng yang bermanfaaLŦ
lakLor pembaLas slsLem kolam adalah suplal okslgenŦ SlsLem kolam
umumnya dlrancang unLuk LlngkaL pembebanan rendahŦ sehlngga la[u
pasokan okslgen darl aLmosflr mencukupl kebuLuhan okslgen bakLerlţ
dan pallng L1dak baglan permukaan aLas kolam selalu pada kondlsl
aeroblkţ karena suplal okslgen merupakan fakLor pembaLasţ
pembebanan slsLem serlne dldasarkan pada luas permukaan kolam
dan dlnyaLakan dalam ÞŴ 8Cuţţ/mŴţharlŦ dan LldakŴ dldasarkan pada
volume kolam aLau [umlah blomassaŦ SlsLem kolam umumnya
dlrancang dewan kedalaman makslmum 1ţ0 Ŵ 1ţ3 mţ sehlngga
pencahayaan dan pengadukan oleh angln CALlÞŦ WakLu Llnggal h1drollk
dalam kolam seklLar 20 harlŦ ulan[urkan unLuk membagl kolam
men[adl Llga baglanţ sehlngga dalam maslngŴmaslng baglan organlsme
dapaL Lumbuh secara opLlmum dan proses perombakan berlangsung
leblh cepaLŦ
ko/om ini tidok memer/ukon bioyo yonq moho/Ŧ
1erdopot beberopo ko/om yonq utomo
diqunokon yoitu ko/om foku/totifţ ko/om
moturosiţ don ko/om onoerobŦ
kCLAM lAkuL1A1ll
kolam fakulLaLlf memlllkl kedalaman 1Ŵ2 meLerŦ Þada kolam lnl
prosespengolahan alr llmbah dllakukan oleh ker[asama mlkroorganlsme
aeroblkţfakulLaLlfţ dan anaeroblkţ serLa algaŦ Ada dua macam kolam
fakulLaLlfţyalLuť (1) kolam fakulLaLlf prlmer yang menerlma dan mengolah alr
llmbahdarl sumber pencemarnya dan (2) kolam fakulLaLlf sekunder yang
menerlma dan mengolah alr llmbah yang Lelah dlolah dalam kolamanaeroblkŦ
ÞrosesŴproses yang berlangsung pada dua macam kolamfakulLaLlf lnl samaŦ
kolam fakulLaLlf prlmer blasa dlbangun [lka bebanllmbah yang akan dlolah
Lldak Lerlalu besar aLau [lka lokasl pembangunankolam Lerlalu dekaL dengan
faslllLas umum sehlngga pembangunan kolamanaeroblk yang umumnya
mengeluarkan bau menyengaL akan sangaLmengganggu masyarakaL seklLar
(uaurť lnformasl Llngkungan koLa danlndusLrlţ volŦ 2 noŦ 1 AgusLus 2001Ť
varónţ2003Ť 8amadan and Þonceţ2004)Ŧ
kCLAM MA1u8ASl (AL8C8lk)
kolam maLurasl merupakan kolam sangaL
dangkal (kedalaman 1Ŵ1ţ3 m)yang dldesaln
unLuk mendegradasl kandungan
mlkroorganlsme paLhogendan nuLrlenŦ
uegradasl mlkroorganlsme paLogen dan faecal
collform dalamkolam maLurasl dllakukan oleh
slnar maLaharlţ yalLu melalul proses exogenous
phoLosenslLlzaLlon yang dlmedlasl oleh okslgenŦ
!umlah danukuran kolam maLurasl yang
dlbangun sangaL berganLung pada kuallLas
LAn!u1An
bakLerlologl alr olahan yang lngln dlcapalŦ
kondlsl kolam yang dangkalmenyebabkan kolam
lnl hamplr Lldak memlllkl sLraLlflkasl secara
verLlkaldan okslgen LerlaruL LerdapaL pada
keseluruhan kolom alrŦkeanekaragaman [enls
alga pada kolam maLurasl [auh leblh Llnggl
darlpadakolam fakulLaLlf (CurLls eL alŦ ţ 1994ţ
varónţ2003)Ŧ
kCLAM AnAL8C8
ko|am anaerob|k ada|ah ko|am
penampung untuk mengura|kan kandungan
bahan pencemar organ|k yang mas|h
mengandung senyawa organ|k karbon S00
mg]|ţ dar| ef|uen |umpur t|n[a tangk| |mhoffţ
bentuk ko|am empat perseg| pan[ang dengan
keda|aman 2ţSŴ4 meterŤ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful