You are on page 1of 4

8lvlSlCn k8 3110

Da|am pembe|a[aran sa|ns guru bo|eh mengubah peranga| mur|d yang suka membuat b|s|ng
apab||a rakan seke|as gaga| men[awab soa|an dengan cara member| |syarat kepada mur|d tersebut
supaya mengawa| d|r|nya

kLMAPl8An 8CSLS SAlnS (k8 3110)
________________________________________
emerhat|an
roses pemerhaLlan mellbaLkan penggunaan saLu aLau leblh darlpada pancalndera klLa dalam
persepsl clrlclrl sesuaLu ob[ek aLau sesuaLu perkara yang sedang berlaku pemerhaLlan boleh dlbuaL
secara langsung dengan pancalndera aLau pun secara Lldak langaung melalul peralaLan salns
ConLohnya bola kunlng lLu kellhaLan berbenLuk bulaL

engke|asan
roses pengkelasan mellbaLkan penyusunan ob[ek aLau perkara yang berlaku menglkuL clrlclrlnya
Menggunakan nombor
roses lnl dlperlukan unLuk membuaL pengukuran aLau membuaL perbandlngan serLa unLuk
menyusunkan ob[ek
8erkomun|kas|
roses lnl mellbaLkan perplndahan daLa daLa boleh dlplndahkan melalul percakapan penullsan
graf ra[ah luklsan peLa aLau pun formula kemahlran seperLl menyoal berblncang memberl
penerangan [uga adalah kemahlran berkomunlkal
engukuran
roses lnl akan menyusunkan ob[ek aLau perkara melalul magnlLud seperLl pan[ang luas lslpadu dan
[lslm proses lnl mellbaLkan penggunaan peralaLan salns
Membuat |nferens
roses lnl menggunakan loglk unLuk membuaL keslmpulan darlpada pemerhaLlan proses lnl akan
kemukakan penerangan aLau sebab unLuk sesuaLu slLuasl ConLohnya seorang guru salns Lelah
memerhaLl sebuah pokok besar dl suaLu kawasan dan bellau mendapaLl ada perbezaan pokok lLu
dengan pokokpokok laln yang ada dl perseklLarannya
Membuat rama|an
8amalan adalah berasaskan pemerhaLlan pengukuran serLa lnferens LenLang perhubungan dl anLara
pembolehubah ramalan adalah spekulasl ramalan adalah cadangan apakah yang mungkln berlaku
ConLohnya saLu soalan dalam Lahun depan bulan manakah yang pallng se[uk?"
enggunaan perhubungan ruangmasa
roses lnl mellbaLkan memperlhalkan perhubungan spaLlal ob[ek dan perubahannya dengan masa
conLohnya adalah pergerakan arah benLuk dan penyusunan spaLlal

- en||a|an Sumat|f penllalan sumaLlf secara umumnya dlbuaL pada akhlr kursus aLau pro[ek
ualam pendldlkan penllalan sumaLlf banyak dlgunakan unLuk menllal Lugasan pela[ar dengan gred
gred yang dlLenLukan enllalan sumaLlf adalah penllalan sebenar

- en||a|an Iormat|f penllalan formaLlf pada umumnya dlbuaL semasa kursus aLau pro[ek lLu
berlangsung la [uga meru[uk kepada penllalan semasa pendldlkan ( educaLlve assessmenL) unLuk
membanLu pembela[aran enllalan lormaLlf mungkln boleh dlbuaL oleh guru aLau pela[ar sendlrl
memberl maklum balas Lerhadap ker[a pela[ar dan Lldak memerlukan panduan pemarkahan
penllalan formaLlf berslfaL bedah slasaL ( dlagnosLlc)

- en||a|an Iorma| blasanya mellbaLkan suaLu dokumen berLulls seperLl u[lan kulz aLau kerLas ker[a
enllalan formal dlberl skor secara numerlk aLau gred berdasarkan presLasl pela[ar dl mana lanya
Lldak menyumbang kepada gred akhlr pela[ar

en||a|an tak forma| blasanya Ler[adl secara bersaha[a dan boleh mellbaLkan pemerhaLlan lnvenLorl
senaral semak ukuran kadar rubrlk presLasl dan penllalan porLfollo penyerLaan penllalan kendlrl
dan rakan sebaya serLa perblncangan
ConLoh enllalan Lak formal lalah seperLl guru membanLu murld membaca LhermomeLer dengan
LepaL semasa murld merekod bacaan suhu alr
ermodelan adalah saLu Leknlk penllalanermodelan kanakkanak boleh memberlkan saLu pengaruh
kepada guruguru unLuk memahaml aras kefahaman mereka
8erdasarkan Model Llma lasa needham guru boleh memlklrkan suaLu akLlvlLl
menggunakan penstrukturan semu|a |dea yang mellbaLkan murld membuaL eksperlmen dalam
kumpulan
SLraLegl Lksp|oras| adalah pallng sesual bagl pembela[aran murld kelalnan upaya dalam penga[aran
dan pembela[aran salns
roses perkembangan |nte|ek adalah pallng memberl pengalaman kepada murld embela[aran
lnkulrl menekankan pembela[aran melalul pengalaman Murld boleh menylasaL membuaL
penemuan dan berflklr secara kreaLlf
embe|a[aran secara berf|k|r adalah berkalL rapaL dengan fahaman bahawa pengeLahuan salns
boleh dlperolehl melalul pengalaman dan pemerhaLlan Lerhadap fenomena semula[adl
keupayaan set|ap mur|d adalah yang pallng perlu dlberl perhaLlan oleh guru yang menga[ar murld
murld kelalnan upaya
AlaL banLu menga[ar yang |nterakt|fpallng musLahak perlu dlperLlmbangkan semasa menyedlakan
alaL banLu menga[ar bagl sLraLegl pembela[aran hands' on"
Murldmurld kelalnan upaya memerlukan bahan yang mudah dan konkrlL dalam pembela[aran
mereka Curuguru boleh dapaLkan bahanbahan sedla ada yang rlngkas bagl menghasllkan bahan
LersebuL
Seorang guru mesLl mengambll klra kaedah dan Leknlk dalam melaksanakan proses penga[aran dan
pembela[aran seperLl keupayaan murld akLlvlLlakLlvlLl guru dan keperlbadlan murld
kepenLlngan pembela[aran salns kepada murld kelalnan upaya adalah unLuk membolehkan mereka
memahaml dan menyaLakan bendabenda dl sekellllng mereka dan supaya mereka menggunakan
bendabenda LersebuL dengan beLul
LA1lPAn 2 8lvlSlCn
kM4nlk4N PkO55 54lN5 {Pk8 l110)

emerhat|an
roses pemerhaLlan mellbaLkan penggunaan saLu aLau leblh darlpada pancalndera klLa dalam
persepsl clrlclrl sesuaLu ob[ek aLau sesuaLu perkara yang sedang berlaku pemerhaLlan boleh dlbuaL
secara langsung dengan pancalndera aLau pun secara Lldak langaung melalul peralaLan salns
ConLohnya bola kunlng lLu kellhaLan berbenLuk bulaL

engke|asan
roses pengkelasan mellbaLkan penyusunan ob[ek aLau perkara yang berlaku menglkuL clrlclrlnya

Menggunakan nombor

roses lnl dlperlukan unLuk membuaL pengukuran aLau membuaL perbandlngan serLa unLuk
menyusunkan ob[ek

8erkomun|kas|

roses lnl mellbaLkan perplndahan daLa daLa boleh dlplndahkan melalul percakapan penullsan
graf ra[ah luklsan peLa aLau pun formula kemahlran seperLl menyoal berblncang memberl
penerangan [uga adalah kemahlran berkomunlkasl

engukuran


roses lnl akan menyusunkan ob[ek aLau perkara melalul magnlLud seperLl pan[ang luas lslpadu dan
[lslm proses lnl mellbaLkan penggunaan peralaLan salns

Membuat |nferens

roses lnl menggunakan loglk unLuk membuaL keslmpulan darlpada pemerhaLlan proses lnl akan
kemukakan penerangan aLau sebab unLuk sesuaLu slLuasl ConLohnya seorang guru salns Lelah
memerhaLl sebuah pokok besar dl suaLu kawasan dan bellau mendapaLl ada perbezaan pokok lLu
dengan pokokpokok laln yang ada dl perseklLarannya

Membuat rama|an

8amalan adalah berasaskan pemerhaLlan pengukuran serLa lnferens LenLang perhubungan dl anLara
pembolehubah ramalan adalah spekulasl ramalan adalah cadangan apakah yang mungkln berlaku
ConLohnya saLu soalan dalam Lahun depan bulan manakah yang pallng se[uk?"

enggunaan perhubungan ruangmasa

roses lnl mellbaLkan memperlhalkan perhubungan spaLlal ob[ek dan perubahannya dengan masa
conLohnya adalah pergerakan arah benLuk dan penyusunan spaLlal
Salns adalah suaLu dlslplln llmu unLuk membanLu dan menlngkaLkan pemahaman manusla Lerhadap
alam flzlkal ernyaLaan salnsLlflk yang dperolehl hasll darlpada ekperlmen yang berulang
menyebabkan Salns boleh berubah
1erdapaL pelbagal sLraLegl dalam penga[aran dan pembela[aran salns Lksplorasl adalah sLraLegl yang
pallng sesual bagl pembela[aran murld kelalnan upaya
engeLahuan salns boleh dlperolehl melalul pengalaman dan pemerhaLlan Lerhadap fenomena
semula[adl enga[aran dan pembela[aran salns yang berkalL rapaL dengan fahaman LersebuL lalah
pembela[aran secara berflklr
enga[aran salns menghendakl murldmurld men[alankan akLlvlLlakLlvlLl hands' on" AlaL banLu
menga[ar yang lnLerakLlf merupakan perkara yang pallng musLahak dlambllklra semasa menyedlakan
alaL banLu menga[ar bagl sLraLegl pembela[aran hand on