Senaraikan dan huraikan ciri - ciri bon

DEFINISI BON
Bon ialah nota janji jangka panjang ( 10 tahun atau lebih) yang dikeluarkan
oleh syarikat, firma ataupun pihak awam untuk mendapatkan pembiayaan jangka
panjang. Bon juga menjanjikan bayaran semula prinsipal ( modal asal ) pada tarikh
matang disamping bayaran faedah yang tetap secara berkala untuk sesuatu tempoh
tertentu. Selain itu, untuk bayaran faedah bon boleh ditolak melalui cukai
pendapatan dan peminjam dapat mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Di
samping itu, bon juga dianggap mempunyai peluang untuk berkembang pesat
terutama selepas kegawatan ekonomi Asia pada akhir abad ke 20. Ìni kerana ia
menjadi alternatif kepada pasaran ekuiti dan pinjaman bank yang tidak dapat lagi
memenuhi keperluan modal syarikat. Kesan daripada krisis ekonomi, pasaran modal
mula melihat potensi pasaran bon tempatan untuk mempelbagaikan risiko kepada
pelabur.

ANTARA JENIS- JENIS BON
(i) Bon Kerajaan

Pada umumnya, bagI bon kerajaan, penerbIt utamanya Ialah pIhak
kerajaan IaItu 8ank Negara |alaysIa dan InstItusI separa kerajaan (Khazanah
NasIonal 8erhad, 0anamodal dan 0anaharta).Kesemua hutang yang
ditawarkan oleh pihak kerajaan dianggap sangat selamat, sebagai
mana juga seperti yang ditawarkan oleh pihak kerajaan di mana-mana
negara stabil yang lain. Walau bagaimanapun, hutang daripada banyak
negara yang sedang menbangun juga mempunyai risiko yang tertentu.
Seperti syarikat mahupun negara juga boleh gagal dalam membuat
bayaran.
Sebagai contoh, sekuriti boleh niaga daripada kerajaan U.S. Ìa
dikenali sebagai Treasuries. Mengingati garis panduan ini dan
ditawarkan sebagai Treasury Bonds, Treasury Notes dan Treasury
Bills (T-Bills). Secara teknikalnya, T-bills bukanlah dianggap bon
kerana tempoh matangnya yang singkat.

(ii) Bon Korporat

Bon korporat dikenali dengan pulangan yang lebih tinggi kerana
terdapat risiko yang lebih tinggi oleh sesesebuah syarikat yang gagal
membuat bayaran berbanding sebuah kerajaan. Sebaliknya, ia juga
boleh menjadi pelaburan pendapatan tetap yang paling
menguntungkan kerana risiko yang sanggup diambil oleh para
pelabur. Kualiti kredit syarikat juga amat penting kerana lebih tinggi
kualiti maka lebih rendah kadar faedah yang pelabur akan terima.
Selain itu, had hutang untuk bon korporat ialah mengikut berapa
sahaja yang pasaran sanggup tanggung. Umumnya, bon korporat
untuk jangka pendek kurang daripada 5 tahun, sederhana 5 tahun ke
12 tahun dan jangka panjang lebih daripada 12 tahun. Disamping itu,
bon korporat dan sekuriti bersandarkan aset pula diterbitkan oleh
Cagamas Berhad, institusikewangan dan syarikat bukan kewangan.

(iii) Bon Zero-Coupon

Bon Zero-coupon merupakan jenis bon yang tiada bayaran
kupon tetapi sebaliknya ditawarkan pada harga diskaun daripada nilai
par. Contohnya, katakanlah satu bon zero-coupon dengan nilai par
RM1,000 dan tempoh kematangan 10 tahun diniagakan pada RM600
maka anda akan membayar RM600 hari ini untuk bon yang akan
bernilai RM1,000 dalam masa 10 tahun.(iv) Bon Put

Bon put ialah gabungan bon biasa dengan opsyen put
terbenam. Pemegangnya mempunyai hak tetapi bukan kewajiban
untuk menuntut pembayaran balik jumlah pokok. Opsyen put biasanya
dilaksanakan pada tarikh-tarikh yang tertentu. Bon ini melindungi
pelabur. Jika kadar faedah naik selepas pembelian bon, nilai masa
depan bayaran kupon akan turun. Justeru, para pelabur menjual balik
bon tersebut kepada pengeluar lalu menggunakan wang itu untuk
member pinjaman kepada pihak lain pada kadar yang lebih tinggi. Para
pemegang bon membayar perlindungan tersebut menerusi penerimaan
kadar hasil yang lebih rendah, berbanding dengan bon biasa.IRI-IRI BON
(i) Nilai Par
Nilai par bon ialah nilai muka atau jumlah pembayaran yang
dibayar kepada pemegang bon setelah ia matang. Biasanya
kebanyakan bon korporat dikeluarkan dengan nilai muka RM 1000.
Apabila harga bon dinyatakan, sama ada oleh pengurus kewangan
atau media kewangan, harganya disebut dalam peratusan daripada
nilai par bon. Contohnya, bon yang membayar faedah RM 85.00
setahun dan akan matang pada tahun 2005 yang dijual pada 1 Ogos
1996. Ìni bermakna pada 1 Ogos 1996 nilai muka ( iaitu RM1000).
Oleh itu, harga pasaran bon tersebut ialah RM 961.25. Pada tarikh
matang pemegang bon akan menerima RM1000.

(ii) Kadar Faedah Kupon
Kadar faedah kupon ke atas bon bermaksud berapa peratuskah
daripada nilai par bon itu akan dibayar dalam bentuk faedah. Oleh itu,
walaupun berapa harga pasaran bon itu yang mempunyai kadar
faedah kupon 7% dan nilai par RM1000, ini bermakna ia akan
membayar RM70.00 setahun atas faedah sehingga matang.

(iii) Matang
Kematangan bon bermaksud jangkamasa sehingga pengeluar
bon membayar balik nilai par kepada pemegang bon dan menamatkan
bon itu.


(iv) Indentur
Ìndentur ialah perjanjian undang-undang antara firma yang
mengeluarkan bon dan pemegang amanah bon yang mewakili
pemegang bon. Ìndentur menyatakan bahawa syarat khusus perjanjian
pinjaman itu, termasuk perincian tentang bon itu, hak pemegang bon,
hak firma pengeluar dan tangungjawab pemegang amanah ( biasanya
bank atau syarikat amanah ).

(v) Hasil Semasa
asil semasa bon merujuk kepada nisbah pembayar faedah
tahunan dibandingkan dengan harga pasaran bon. Contohnya, jika kita
menilai bon yang mempunyai kadar faedah kupon 7% nilai par
RM1000 dan harga pasaran RM 650.00, ia akan mempunyai hasil
semasa :

asil Semasa = Pembayaran Faedah Tahunan
arga Bon Pasaran

= 7% x 1000
650
= 70
650
= 10.8%


(vi) Hasil Sehingga Matang
asil hingga matang merujuk kepada kadar pulangan dalaman
bon. Dalam analisisnya ia melibatkan kedua-dua pembayaran faedah
tahunan dan keuntungan atau kerugian modal. Secara khususnya,
hasil sehingga matang ialah kadar diskaun yang membandingkan nilai
kini pembayaran faedah dan pokok dengan harga pasaran semasa
bon.

(vii) Penarafan Bon
Penarafan korporat bon dilakukan oleh 3 agensi iaitu Moody,
Standard and Poor dan Fitch Ìnvestor Services. Penarafan ini
melibatkan penilaian mengenai potensi risiko satu-satu bon itu
memberi kesan kepada kadar pulangan yang dikehendaki oleh
pelabur. Semakin rendah bon itu ditarafkan,
.2.3/./.39025402.5. 50.3.35.9/03.8095:.:3 80/07.3/.9 . 202-:.3..5./.75..3/./..5 .3 909. .9.# 2. 9./9.:30 9..33.5.35.7./ 50.3.4:543207:5.3.39072.0/.2- 40 5..39: ..38.3 :543909..7./.9 :..8.203:9-07.3.902542. 0- 93 :.5.9 -.3.8 % 8 $0.3 -073.3   43074 4:543 43074 .8.2.7. /.-:7.9.22./ 3899:80.-:7.9.3 8..380:79-078.39.9..3.3.9-:.3.3 9.7.3..2539: -4347547.4:543/03.7.:3    . % -8 -:.7. 784 ..3.3 $0-.8. 5.3:5 /.. -40 203.9.807.92.9/. 903. .30-9307..7 43943.9 :39:.:3/..3038-43.3...3 -07-.5 -43 07.340 ./.3 503/./.7# ..0-703/.3./03.9 70/9 8..7.-.9.75.3.73:39:-43.33.30-9340808080-:.503/0:7.3/3 80-:./.3 07. -4347547. 07. .580-.3..8.7.3/../8.3:59.3:3 &2:23../:9..30-/.3.3..9.:3 8.35. 907/.3.:3/3.3.383.3:39:-4347547.3.71.5. 8.:3/.7 # /.-:7 :..30.35:.9784 .3.3. :.7..38.9   4347547.9 4347547./907-9.75.3.3.3202-..9 50393 07.7..# /.350.3 203:39:3.9:-43074 . $0.7.3 5.9.

 -07-.3/3/03./.:203:3.-:7 ..3-. .33.7.35..7.3 :39:203:39:9502-.3-43202-.30-93 !.-..7 9..39:7:3 :8907: 5.305.8.7.3. /05.3-43-.-:3.8.8.8005.50.7.2 !020...544 58035:9-.3-43 3..0/.7.2025:3.3:543.39::39: 202-0753.7././..5./03. 5020.-./.7.909.5030:..2.35.7.. /..8.3-43-.30-703/.3.9.8.. 43!:9 435:9.39079039: 433203/:3 50..        .3.2./.-:7203:.:2.71.390780-:920307:8503072./.30./.3 .3458035:9 907-03.8502-0.8.75073/:3.5-:.3-. -4390780-:905.3.

:3.75..3.7 2.:3 ..3/.3/03.3-43/.3-438090.7.:5430.33.8./.502-. /.3 ..75.7# 3-072.3203072..5./.2.3.7.7# 809.3.# 809..5.3-439:./..9.9..2.3.0/. # #  .507..3.2:.7-.# !.3202-.5.32.9:8.7-43 43943.3.8-43-072.. .3-43.8.::2.. -43.9./.0/.-.7-439:.9:8.2.35020.7 -43202-.5..5020.3-4347547.705.9.9/0:.0/. 3.:543/.7.5.2.3.7 .5.9..9.9.2-039:1.803.0/.:543 .0/..7.3203..5. 48 3-072.:3/..9...-43/3.35./80-:9/.3-4390780-:9.3 /-.7...9.3 .8.9:# 09: .3.:5:3-07.3.7-43.# 5.3.9..2:.3 02./.7./.5030:. 0-..9.3/:.3/-.2:.. 483./..7 1.71.3-43-072.803.5.3../.40503:7:80.9.3   .9.7./.3./. 09: ./.5.5.9.3.7/.8:/.7.3 .:20/.5020./.#   .81.!.8:/-07.2507.705..7.71.0.3.33.5.0/.3 8.2.3 202-.32025:3.3 -439:   .8.

%.7/.3.3 53..8.-43.3              .9.3.172.71.8. 203. ..3.3:3/.3/-.3. .502-.5020...5.8.:3.3.  .9.3.3 :3/.5030:.-43207::05.3:3././.7.3-.2.3-439: .8.3/03.39039.7.7.-5020.3.3.8$02.32025:3.9.3-43/. 3/039:7 3/039:7.7 # /.3 2030:.7.320.:8.8 802.32025:3...7.  .39.3-43 .7.172.2.0/.8802.-43..39: 9072.3 .5.39.38-..8.7.5.8. 5020.3-43 43943.3.3.7.507.8$02.0/.!02-.:5433.9.3.3.43!.35020.:3..9:8:8507.8:5073.2. -.  .3.3/3...7.3-43 3/039:7203. 9..8.. .8.0/.7. -.8.71.2.7.3# .

. $0.3. 9.  .1.502-.3/!447/.9..7.30/:.305.3202-.-439:/9..31.5490387848.08 !03.3.30:39:3.3/3.8803. !03./.0/.3703/. .9-43/..3/. 3502-.75:.340..9.9:-439: 202-0708. -43  .324/.9.2.7.3/.33 20-.7.1../.:8:83.9.:07:.3 -43 .9./.3 .7.2.3..-:7 $02..83..1./.038.8. .2.3      .347547.3503.3/003/..883.7.3207::05.3.8.9:44/ $9.9: 8.39.3.7.2. /:.:3./.75:.33.343 !03./.20-..0/.3/.31.320303..1.40 50.8$03..3544/03.:.3.08947$07.7.3.7/8.5.:3.9.7/.7.3.3802.7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful