Nabigong Kasunduan

Kasunduan sa Biak-na-bato

<Itinatag sa Biak na bato sa
Bulacan ni Emilio Aguinaldo.
<Ang saligang batas nito ay
ibinatay sa bansang Cuba na
magkakabisa ng 2 taon.
¨A+g þogI+I+Vo!o¸ +g
)+!+þ++o; ;o !oIo++o+
+g !;þo+¸o o! o+g
þog!o!og +g +;o+g
e;!ooo+g +o¸
!o;o+++!o+.
<aghanda ng Kasunduan
sa Biak-na-bato.
<amagitan sa hidwaan ng
mga Pilipino at Espanyol.
)o++g +g +go !;þo+¸o!
< Maninirahan sina Aguinaldo sa
ibang bansa
< Magbibigay ng 800,000 upang
isuko ang mga armas
< Magbibigay ng 900,000 para sa
mga nasalanta ng digmaan.
)o++g +g +go
)+!+þ++o
< $0kularisasyon
< Pagtatalaga ng mga Pilipino sa
pamahalaan
< Pantay na karapatan
< Kalayaan sa pagsasalita at
pagpapahayag
)og!o!o!;+! +g +go
)+!+þ++o
Ang salaping ibinigay kay
Aguinaldo ay idin0posito upang
ipambili ng mga armas sa
pagpapatuloy ng himagsikan.
< indi buo ang binigay na salapi
< Ni isang kusing walang tinanggap
ang mga nasalanta ng digmaan
< inuli at ikinulong ang mga
nagsuko ng armas

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful