HBHE1103

PENGENALAN PEND¡D¡KAN KE8¡HATAN
JEN¡S PENYAK¡T
YANG BERPUNCA
DAR¡PADA
PENGAMB¡¡AN
MAKANAN YANG
T¡DAK SE¡MBANG
GOUT
DIABETES
HIPERTENSI
OBESITI
KANSER MULUT
PERANAN MASYARAKAT
GOUT
CouL adalah se[enls penyaklL aklbaL
berleblhan asld urlk dl dalam
badanŦ Asld urlk adalah bahan
kumuhan berasal darl se[enls
proLeln yang dlpanggll purlnŦ
9urln keblasaannya LerdapaL dalam
makanan seperLl daglng clncangţ
keLamţ udangţ kerang dan lkan
blllsŦ 9engambllan makanan
LersebuL yang berleblhan akan
menyebabkan perLambahan asld
urlk dalam badan seseorangŦ
AuuAL 9,AkAnAn
9Akl1 CCu1
ELAKKAN MAKAN
KURANGKAN
MAKAN
O Organ dalaman seperti hati, paru-paru, ginjal
dan otak
O Ikan bilis, kembung, sardin
O Daging cincang
O Ekstrak daging, ragi (seperti Marmite) dan
kiub rebusan daging
O Makanan bercengkerang seperti ketam, udang
dan kerang
O Asparagus,
bunga kobis,
cendawan dan
bayam
O Kekacang
O Roti jagung
dan bijirin
AWA1An CCu1
O Menjaga beiai badan - legemulan bolel mengganggu
leupayaan badan uniul mengeluailan asid uiil yang
beilebilan
O Mengelallan minuman leias
O Pemalanan - elallan pengambilan malanan yang
mengandungi puiin yang iinggi
O Seseiengal daging binaiang, malanan laui, lelacang
mengandungi puiin yang iinggi.
O Ubal caia lidup anda uniul memasiilan paias asid uiil
yang noimal
O Amallan caia lidup silai uniul mengelal daii menglidap
penyalii-penyalii yang beilubunglaii dengan goui
O Minum banyal aii
D¡ABETE8
ulabeLes adalah saLu keadaan dlmana Lahap
gula dldalam darah klLa adalah Llnggl darl
normalŦ ulabeLes berlaku apablla pankreas
dalam badan Lldak lagl menghasllkan lnsulln
aLau badan Lldak boleh menggunakan lnsulln
sendlrl dengan berkesanŦ lnsulln lnl
membolehkan glukosa memasukl selŴsel
dalam badanŦ elŴsel ln kemudlannya
menggunakan glukosa sebagal sumber
LenagaŦ
Apablla kekurangan lnsullnţ gula Lldak
boleh dlbawa kedalam sel dan Llsuţ maka
paras gula dalam badan akan menlngkaLŦ
lnl akan merosakkan sel yang
memerlukan glukosa unLuk bahan bakar
dan [uga lnl akan merosakkan organ dan
Llsu yang dldedahkan kepada Lahap
glukosa yang LlngglŦ
9engambllan gula yang berleblhanţ
pengambllan makanan berlemak
Llnggl dan kurang pengambllan
makanan berseraL merupakan
adalah penyebab seseorang
mendapaL dlabeLlsŦ
#,,9,3
O Mcngawa! pcngambi!an makanan
O Mcngambi! makanan scimbang kcvana pcngambi!an
makanan bcv!cbihan akan mcninggikan tahap gu!a
da!am davah
O Mc!akukan scnaman Iizika!
O Scnaman dapat mcnguvangkan kandungan gu!a da!am
davah dan mcmbantu insu!in bckcvja dcngan !cbih
bcvkcsan. Scnaman juga dapat mcmbantu anda
mcnguvangkan bcvat badan.
O Ubatan
O Jika anda pcngidap diabctcs jcnis I, anda mcmcv!ukan
suntikan insu!in
O Jika anda pcngidap diabctcs jcnis i, anda mungkin
hanya mcmcv!ukan pcngambi!an ubat hipog!iscmia
untuk mcnuvunkan tahap gu!a da!am davah dan
scsctcngah mungkin mcmcv!ukan suntikan insu!in.
iabctcs bo!ch diccgah dcngan mcngama!kan gaya
hidup sihat:
O Malan malanan beillasiai dapai membaniu
mengawal ialap gula dalam daial, mengelallan beiai
baan, mengawal paias lolesieiol, menguianglan
ielanan daial iinggi dan mencegal penyalii janiung.
O Senaman dapai mempeibaili leceigasan, membalai
laloii. Olel iiu dapai menguianglan lemal dalam
badan dan mengawal beiai badan anda. Senaman
meiendallan ladai gula dalam daial dan membaniu
iubul anda uniul menggunalan gula dalam daial
dengan bail.
O Kajian menunjullan obesiii mempunyai lubunglaii
dengan diabeies. Kelallan beiai badan yang unggul .
H¡PE#TEN8¡ ¶ TEKANAN
DA#AH T¡NGG¡
alioi iisilo yang menyebablan
Hypeiiensi aiau Telanan Daial
Tinggi adalal caia lidup iidal
aliif, umui melebili ¸ũ ialun,
meiolol, legemulan, paias
lolesieiol iinggi, sejaial leluaiga,
pengambilan allolol yang
beilebilan dan pengambilan gaiam
yang iinggi.
ADUAL TEKANAN DA#AH T¡NGG¡
Kategori Tekanan Darah Tinggi
Tekanan Darah
Systolic(Angka
bacaan di
atas)mmHg
Tekanan Darah
Diastolic(Angka
bacaan di
bawah)mmHg
Normal < 120 And < 80
Pra Hypertensi 120- 139 or 80 - 89
Hypertensi/Tekanan Darah Tinggi
Peringkat 1
140 - 159 or 90 - 99
Hypertensi/Tekanan Darah Tinggi
Peringkat 2
> 160 or > 100
#AWATAN
O Peilu mengubal amalan caia lidup anda
O Amallan peimalanan silai dan seimbang
(iujul pemalanan uniul obesiii)
O Kuianglan pengambilan gaiam dan
lolesieiol
O Melalulan senaman beilala
O Kuianglan beiai badan jila beilebilan
O Aiasi ielanan secaia beilesan
O Beilenii meiolol
OBE8¡T¡
Obesiii meiupalan pengumpulan
lemal beilebilan yang menimbun di
dalam badan seseoiang. Obesiii lini
dianggap sebagai saiu penyalii dan
ieijadi apabila iisu-iisu lemal menjadi
leieilaluan. Lebil ieiul lagi, obesiii
bolel mengganggu dan mencedeialan
oigan-oigan badan dan seieiusnya
alan menyebablan masalal lesilaian
yang seiius.
AKTO# #¡8¡KO
OSejaial leluaiga.
OMasalal peiubaian.
Oalioi psilologilal ieimasul ielanan
peiasaan, lebimbangan dan lebosanan.
OPengaiul budaya sosial dan seleliling
(iabiai malan anda).
Oalioi peiseliiaian yang menyumbang
lepada caia lidup yang iidal aliif.
BODY MA88 ¡NDEX {BM¡_
ber,9{kg_
------------------------------
93gg{m_ x 93gg{m_
|ndeks J|s|m ßadan
8tatus ßH|
Kurus Kurarg 20.ê
Norra| 20.Z - 2ê.1
0eru| 2ê.5 - 30.9
0oes|l| 31.0 - 15.2
8araya Leo|r 15.3
#AWATAN
PEMAKANAN
O Beii peilaiian lepada apa yang anda malan. Anda sepaiuinya
mengambil:
O Lima lidangan bual-bualan dan sayui-sayuian seiiap laii.
O Bijiiin penul dengan pengambilan seiai]fibei :o giam aiau lebil
selaii (saiu leping ioii mil penul mengandungi dua giam seiai).
O = ¸o% laloii daiipada lemal.
O Uniul menguianglan beiai badan :
O Anda mesii luianglan jumlal malanan dan bilangan lidangan.
O Kuianglan malanan beigoieng. Lebil bail anda lulus aiau balai
malanan anda.
O Kuianglan malan malanan beilaibolidiai (jenis nasi dan mee).
O Kawal pengambilan malanan musim peiayaan dan leiila malan di
luai.
O Kuianglan minuman beigas dan minuman manis.
O Baca label malanan ieiuiama landungan laloii.
AKTlVlTl FlZlKAl
O Tinglailan aliiviii laiian sepeiii menaili iangga,
leiallan leieia (¨pailing¨) jaul dan beisenam semasa
menonion TV.
O Anda peilu membuai aliiviii fizilal seluiang-
luiangnya io minii lebil daiipada apa yang anda selalu
lalulan seiiap laii dan iinglailan secaia beiansui-
ansui.
O }ila anda iidal bolel melalulan aliiviii fizilal
disebablan penyalii aiiliiiis dan lecedeiaan yang lain,
sila dapailan pemeiilsaan dan iawaian spesifil.
AH TAlAT ANDA.
O Kenalpasii masalal yang mengalibailan lenailan beiai
badan (sepeiii ielanan peiasaan, malan ilui peiasaan,
bosan dan sebagainya).
O Leiallan mailamai uniul luianglan pengambilan
laloii dan iinglailan aliiviii fizilal.
O Anda lanya peilu iimbang beiai badan selali seminggu.
O Paniau jumlal dan jenis malanan dan minuman yang
diambil dan fizilal aliiviii yang dapai dilalulan dalam
iempol yang diieiaplan.
O Dapailan solongan daiipada leluaiga dan lawan.
KAN8E# MULUT
Kansei mului meiupalan leiumbulan
iisu yang iidal noimal di dalam mului.
Pengesanan dan iawaian awal dapai
mencegal beilalunya lilang upaya
yang ieiul dan dapai meninglailan
lualiii lelidupan pesalii. Kansei
mului seiing ieijadi di lolasi beiilui :
Lidal, laniai mului, lapisan dalam pipi,
gusi, lelangii, dan bibii bawal.
alioi malanan yang iidal
seimbang yang diamallan olel
pesalii lansei mului adalal sepeiii
selalu mengunyal iembalau,
mengunyal pinang dengan aiau
ianpa iembalau seiia pengambilan
minuman allolol yang beilebilan.
Aniaia ianda-ianda lelainan bagi
pesalii lansei mului adalal sepeiii
beiilui:
OUlsei yang lambai aiau iidal sembul
OTompol puiil (leuloplalia)
OTompol meial (eiyilioplalia)
ONafas beibau (laliiosis)
Pesalii juga munglin mengalami :
OKesaliian
OKesulaian mengunyal aiau
menelan aiau menggeiallan lidal.
ORasa lebas pada lidal aiau mana-
mana balagian dalam mului.
OKesulaian membula mului.
#AWATAN
Risilo mendapai lansei mului bolel diluianglan
jila anda:
O Tidal meiolol
O Tidal minum minuman allolol
O Tidal mengunyal iembalau ] pinang
O Kuianglan pendedalan ieiladap calaya maialaii
O Dapailan pemeiilsaan peigigian secaia beilala di
llinil peigigian
O Lalulan pemeiilsaan mului sendiii
ÞLkANAN kI1A SL8AGAI
ANGGC1A MAS¥AkAkA1
UN1Uk MLM8LNDUNG
ÞLN¥AkI1 MLNIADI LL8In
SLkIUS
AMALKAN
PEMAKANAN
SEIMBANG
AMALKAN
ũM DALAM
DIET
MENYERTAI
KEMPEN
CARA HIDUP
SIHAT
KONSEP
PUSAT
PROMOSI
KESIHATAN
KOMUNITI
MENYAMBUT
HARI
}ANTUNG
SEDUNIA
lIM. M
MENGURANGKAN
GULA
MENGURANGKAN
GARAM
MENGURANGKAN
MINYAK
MELEBIHKAN BUAH-
BUAHAN
MELEBIHKAN SAYUR-
SAYURAN
Ml C.K. IIl¹l SII.1
O Uniul meninglailan
lesedaian dan
pengeialuan masyaialai
Malaysia ieniang
penyalii-penyalii yang
beilaiian dengan caia
lidup yang iidal silai
O Uniul menggalallan
meiela mengamallan
amalan-amalan dan caia
lidup yang
mempiomosilan
lesilaian.
Pusai Piomosi Kesilaian Komuniii
meiupalan saiu iempai yang
menyedialan peillidmaian piomosi
lesilaian yang ieiancang dengan
iumpuan ieiladap membina
pengeialuan dan lemaliian gaya
lidup silai (lealily lifesiyle slills)
dilalangan peseiia.
Aniaia aliiviii pusai adalal
laiilan lemaliian gaya lidup
silai yang melipuii:
Penguiusan ielanan dan
ielalsasi, Penguiusan masa,
Beiiegas diii (asseiiiveness),
Keibubapaan beilesan,
Keceigasan dan Komunilasi.
Haii }aniung Sedunia
beiiujuan uniul
meninglailan lesedaian
ieiladap penyalii janiung
llususnya daii segi falioi-
falioi iisilonya sepeiii iabiai
meiolol, ielanan daial
iinggi, ialap lolesiiol yang
iinggi, penagilan allolol,
luiang pengambilan bual-
bualan dan sayui-sayuian
seiia beilebilan beiai badan
dan legemulan.
9Au1An ?AnC 8CL ,,8An1u
AnuA ,nCnALl 9n?Akl1ť
Oliip:]]www.mylealil.gov.my]
OPERSATUAN DIABETES
MALAYSIA
OYAYASAN }ANTUNG MALAYSIA
OINO SIHAT
MC.I lII .I
l.KIl.l.
M¹.1I̯.MIll.I
l..I Y. SII.1.
DISEDIAKAN OLEH:
MOHD. IKHWAN BIN ABDUL WAHID
Ŭioũi¸-oŬ-ũŬŪŭ

$!% #!& #! ! %$

  

      .

 &% .

 f ff ¾ © °¾ ½ °f f f f° f¾  ff¯ f f° ¾ f ff ff° ¯f° f¾f f ¾ © °¾ ½ ° f°– ½f°–– ½° .

9° f¾ff°°f f½f ff¯ ¯ff°f°¾ ½ f–°–n°nf°–  f¯ f°– f°– f°f° ¾ 9 °–f¯ f°¯ff°f° ¾ f°– f°ff° ¯ ° f f°½ f¯ ff°f¾  ff¯ f f°¾ ¾ f°– .

3 /.7290 /.3 . 4-8 .:3 /.3..3 #49 .-9@D@ O &# O 7.3 897.3 -07.3 O 85.3 /.7/3 .3 07.D9.3 :.3.2 :/..3 -73 O O O O O .3 -.:8 -:3. /.70-:8..3 805079 09.7.3 -8 02-:3 8. 805079 .7: 5.. /.3 .3 805079 .3 /.03/..3 7.7: 3.3 49.0307..2 0. ..9 5.3 /.2.

J@-D@ O WZSYSTW^S`TSVSZÊ WYWaSZT[WWZYYSZYYa Wa\S SSZTSVSZaZ`aWZYWaS^SZS_Va^ SZY TW^WTSZ O WZYWSSZZaSZW^S_ O WSSZSZÊ WSSZ\WZYSTSZSSZSZ SZY WZYSZVaZY\a^Z SZY`ZYY O W_W`WZYSVSYZYTZS`SZYSSZSZSa`WSUSZY WZYSZVaZY\a^Z SZY`ZYY O TSUS^SVa\SZVSaZ`aWS_`SZ\S^S_S_Va^ SZYZ[^S O SSZUS^SVa\_S`aZ`aWZYWSVS^WZYVS\ \WZ S`\WZ S` SZYTW^aTaZYS`VWZYSZY[a` O ZaTSZ SS^ .

%$ .

f ¾ f ff ¾f f ff° ¯f°f ff½ –f ff¯ ff f f ff °–– f °¯f f ¾ f f½f f ½f° f¾ ff¯ f f° f f– ¯ °–f¾f° °¾° ff f f° f  ¯ °––°ff° °¾° ¾ ° °–f° ¾f° °¾° ° ¯ ¯ f° –¾f ¯ ¯f¾ ¾ ¾ ff¯ f f°  ¾ ° ¯ f°°f ¯ °––°ff° –¾f ¾ f–f ¾¯  °f–f .

½f f f°–f°°¾° –f f  ff ff¯¾ f°¾ ¯ff ½ff¾–f ff¯ f f°ff°¯ °°–f °ff°¯ ¾ff°¾ f°– ¯ ¯ f°–¾f° ff° ff f°©–f°ff°¯ ¾ff°–f° f° ¾f°– ff° ½f fff½ –¾ff°–°–– .

9 °–f¯ f°–ff°– f° ½ °–f¯ f°¯ff°f° ¯f °–– f°f°–½ °–f¯ f° ¯ff°f° ¾ f¯ ½ff° f ff½ ° f ¾ ¾ f°– ¯ ° f½f f ¾ .

.#.9.3 O WZYScS\WZYSTSZSSZSZ SSZSZTW^WTSZSSZWZZYYSZ`SS\YaS VSSVS^S O WSaSZ_WZSSZX S O WZSSZVS\S`WZYa^SZYSZSZVaZYSZYaSVSS VS^SVSZWTSZ`aZ_aZTWW^SVWZYSZWT TW^W_SZWZSSZaYSVS\S`WTSZ`aSZVS WZYa^SZYSZTW^S`TSVSZ O TS`SZ O SSZVS\WZYVS\VSTW`W_WZ_#SZVSWW^aSZ _aZ`SZZ_aZ O SSZVS\WZYVS\VSTW`W_WZ_#SZVSaZYZ SZ SWW^aSZ\WZYSTSZaTS`\[Y_WS aZ`aWZa^aZSZ`SS\YaSVSSVS^SVSZ _W_W`WZYSaZYZWW^aSZ_aZ`SZZ_aZ O WZYSTSSZSZ_WTSZYW^SZS\WZYSTSZ .

STW`W_T[WVUWYSVWZYSZWZYSSSZYS S Va\_S` O SSZSSZSZTW^S_S`VS\S`WTSZ`a WZYScS`SS\YaSVSSVS^SWZYWSSZTW^S` TSSZWZYScS\S^S_[W_`W^[WZYa^SZYSZ `WSZSZVS^S`ZYYVSZWZUWYS\WZ S`SZ`aZY O WZSSZVS\S`W\W^TSWUW^YS_SZWTSS^ S[^.

W`aVS\S`WZYa^SZYSZWSVSS TSVSZVSZWZYScSTW^S`TSVSZSZVSWZSSZ W^WZVSSZSVS^YaSVSSVS^SVSZWTSZ`a `aTaSZVSaZ`aWZYYaZSSZYaSVSSVS^S VWZYSZTS O SSZWZaZaSZ[TW_`W\aZ SaTaZYS` VWZYSZVSTW`W_ WSSZTW^S`TSVSZ SZYaZYYa .

!#%$% #% .

S`[^^_[ SZYWZ WTSTSZ \W^`WZ_S`SaWSZSZS^S ZYYSVSSUS^SVa\`VS S`Xaa^WWT# `SaZ W^[[WYWaSZ\S^S_ [W_`W^[`ZYY_WS^SWaS^YS \WZYSTSZS[[ SZY TW^WTSZVSZ\WZYSTSZYS^S SZY`ZYY .

. !7.3.3/ -.7.3/ . 3. 3.3 .. 22 3/ 47 47 47 472. %3 %0.894..7. -..9047 %0..&%#% . . -..8 22     %0.3.3. 5079038 5079038.3.7.9.3. $894..

9 5079038.3 . %3 !073.%0.7.3.

3 .%0. %3 !073.7.3.9 .

#% O W^aWZYaTSSSSZUS^SVa\SZVS O SSZ\W^SSZSZ_S`VSZ_WTSZY ^aa\WSSZSZaZ`a[TW_` O a^SZYSZ\WZYSTSZYS^SVSZ [W_`W^[ O WSaSZ_WZSSZTW^SS O a^SZYSZTW^S`TSVSZSTW^WTSZ O `S_`WSZSZ_WUS^STW^W_SZ O W^WZ`W^[[ .

$% .

.

TW_`W^a\SSZ\WZYa\aSZ WSTW^WTSZ SZYWZTaZV VSSTSVSZ_W_W[^SZY.

TW_`Z VSZYYS\_WTSYS_S`a\WZ S`VSZ `W^SVS\STS`_a`_aWSWZSV W`W^SaSZ WT`W^aSY[TW_` T[WWZYYSZYYaVSZWZUWVW^SSZ [^YSZ[^YSZTSVSZVSZ_W`W^a_Z S SSZWZ WTSTSZS_SSW_S`SZ SZY_W^a_ .

% ##$ O WS^SWaS^YS O S_SS\W^aTS`SZ O S`[^\_[[YS`W^S_a`WSZSZ \W^S_SSZWTTSZYSZVSZWT[_SZSZ O WZYS^aTaVS S_[_SVSZ_WWZY `STS`SSZSZVS O S`[^\W^_W`S^SZ SZYWZ aTSZY W\SVSUS^SVa\ SZY`VSS`X .

 $$ -07./.3 472.9:8 :7:8 :7..3 $9.9 93 2 93 2 3/0882.   02:   -089   .. 0- .

#%   O W^\W^S`SZW\SVSS\S SZYSZVSSSZZVS_W\S`a`Z S WZYST O SVSZYSZTaSTaSSZVSZ_S a^_S a^SZ_W`S\S^ O ^Z\WZaVWZYSZ\WZYSTSZ_W^S`ÈXTW^##Y^SS`SaWT _WS^_S`aW\ZY^[`\WZaWZYSZVaZYVaSY^S_W^S` O ##S[^VS^\SVSWS O Z`aWZYa^SZYSZTW^S`TSVSZ O ZVSW_`a^SZYSZaSSSZSZVSZTSZYSZVSZYSZ O a^SZYSZSSZSZTW^Y[^WZY WTTSSZVSaa_S`SaTSS^ SSZSZSZVS O a^SZYSZSSZSSZSZTW^S^T[V^S`WZ_ZS_VSZWW O ScS\WZYSTSZSSZSZa_\W^S SSZVSZW`SSSZV aS^ O a^SZYSZZaSZTW^YS_VSZZaSZSZ_ O SUSSTWSSZSZ`W^a`SSSZVaZYSZS[^ .

    O ZYS`SZS`b`S^SZ_W\W^`WZS`SZYYS W`SSZW^W`S!\S^ZY!SaVSZTW^_WZS_WS_S WZ[Z`[Z O ZVS\W^aWTaS`S`b`X S_Wa^SZY a^SZYZ S##Z`WTVS^\SVSS\S SZYSZVS_WSa SaSZ_W`S\S^VSZ`ZYS`SZ_WUS^STW^SZ_a^ SZ_a^ O SSZVS`VST[WWSaSZS`b`X S V_WTSTSZ\WZ S`S^`^`_VSZWUWVW^SSZ SZYSZ _SVS\S`SZ\WW^_SSZVSZ^ScS`SZ_\W_X .

  O O O O O WZS\S_`S_SS SZYWZYSTS`SZWZSSZTW^S` TSVSZ_W\W^``WSZSZ\W^S_SSZSSZa`\W^S_SSZ T[_SZVSZ_WTSYSZ S W`SSZS`SS`aZ`aa^SZYSZ\WZYSTSZ S[^VSZ`ZYS`SZS`b`X S ZVSSZ S\W^a`TSZYTW^S`TSVSZ_WS_WZYYa SZ`SaaSVSZWZ_SSZSZVSZZaSZ SZY VSTVSZX SS`b` SZYVS\S`VSaSZVSS `W\[ SZYV`W`S\SZ S\S`SZ_[[ZYSZVS^\SVSWaS^YSVSZScSZ .

$#&&% .

SZ_W^aa`W^a\SSZW`aTaSZ `_a SZY`VSZ[^SVVSSaa` WZYW_SZSZVSZ^ScS`SZScSVS\S` WZUWYSTW^SaZ SSZYa\S S SZY`W^aVSZVS\S`WZZYS`SZ aS`WVa\SZ\W_S` SZ_W^ aa`_W^ZY`W^SVV[S_TW^a` VSSZ`Saa`S\_SZVSS\\ Ya_WSZY`VSZTT^TScS .

S`[^SSZSZ SZY`VS _WTSZY SZYVSSSZ[W \W_S`SZ_W^aa`SVSS_W\W^` _WSaWZYaZ S`WTSSa WZYaZ S\ZSZYVWZYSZS`Sa `SZ\S`WTSSa_W^`S\WZYSTSZ ZaSZS[[ SZYTW^WTSZ .

Z`S^S`SZVS`SZVSWSZSZTSY \W_S`SZ_W^aa`SVSS_W\W^` TW^a` O _W^ SZYSTS`S`Sa`VS_WTa O [\[\a`Wa[\SS O [\[W^SW^ `^[\SS O SXS_TW^TSaS`[__ .

W_S`aYSaZYZWZYSS O W_S`SZ O W_aS^SZWZYaZ SS`Sa WZWSZS`SaWZYYW^SSZVS OS_SWTS_\SVSVSS`SaSZS SZSTSSYSZVSSaa` O W_aS^SZWTaSaa` .

#% _[WZVS\S`SZ_W^aa`T[WVa^SZYSZ SSZVS O VSW^[[ O VSZaZaSZS[[ O VSWZYaZ S`WTSSaÈ\ZSZY O a^SZYSZ\WZVWVSSZ`W^SVS\USS SS`SS^ O S\S`SZ\WW^_SSZ\W^YYSZ_WUS^STW^SSV Z\W^YYSZ O SaSZ\WW^_SSZaa`_WZV^ .

9--@ -@..@ D-@D. -D- 9-@.- D .

               .

  .

.

   .

       .

.

               .

!#&!$% O Z`aWZZYS`SZ W_WVS^SZVSZ \WZYW`SaSZS_ S^SS` SS _S`WZ`SZY \WZ S`\WZ S` SZY TW^S`SZVWZYSZUS^S Va\ SZY`VS_S` W^WSWZYSSSZ SSSZSSSZVSZUS^S Va\ SZY W\^[[_SZ W_S`SZ O Z`aWZYYSSSZ .

a_S` ^[[_ W_S`SZ [aZ` W^a\SSZ_S`a`W\S` SZY WZ WVSSZ\W^VS`SZ\^[[_ W_S`SZ SZY`W^SZUSZYVWZYSZ `a\aSZ`W^SVS\WTZS \WZYW`SaSZVSZWS^SZYS S Va\_S`WS` XW_` W__ VSSZYSZ\W_W^`S .

Z`S^SS`b`\a_S`SVSS S`SZWS^SZYS SVa\ _S` SZYW\a` WZYa^a_SZ`WSZSZVSZ ^WS_S_ WZYa^a_SZS_S W^`WYS_V^S__W^`bWZW__ WTaTS\SSZTW^W_SZ WUW^YS_SZVSZ [aZS_ .

S^ SZ`aZYWVaZS TW^`aaSZaZ`a WZZYS`SZW_WVS^SZ `W^SVS\\WZ S`SZ`aZY a_a_Z SVS^_WYXS`[^ XS`[^^_[Z S_W\W^``STS` W^[[`WSZSZVS^S `ZYY`SS\[W_`^[ SZY `ZYY\WZSYSZS[[ a^SZY\WZYSTSZTaS TaSSZVSZ_S a^_S a^SZ _W^`STW^WTSZTW^S`TSVSZ VSZWYWaSZ .

9D@-- . -@D -..--9-@ O``\ÈÈccc WS`Y[b È O    O    O .

 .

 #! &% $%   .

 .

   ## ###  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful