STUDIU PRIVIND LICHIDAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE

Prof. economist Cîrcotă Roxana Grup Şcolar Industrial de Marină Galaţi

Rezumat Lichidarea reprezintă ansamblul de operaţii economice şi financiare determinate de dizolvarea sau falimentul judiciar al unei societăţi comerciale. Lichidarea este precedată de dizolvarea societăţii comerciale. În cazul dizolvării calitatea de persoană juridică a societăţii comerciale se menţine numai pentru o anumită perioadă, în vederea lichidării, pe când lichidarea marchează dispariţia definitivă a persoanei juridice. Hotărârea de dizolvare aparţine asociaţilor sau este luată de justiţie şi are ca efect interdicţia de a efectua operaţii comerciale noi, altele decât cele destinate lichidării. Lichidarea cuprinde operaţiile de lichidare a patrimoniului societăţii, plata creditorilor şi împărţirea soldului intre asociaţi. Resumed The clearance is the totality of economical procedures induced by the judicial dissolution or bankruptcy of a commercial trading company. In case of dissolution, the character of judicial person of a trading company is maintained only for a certain period until liquidation, while the liquidation points out the give order of the judicial person. The decision of dissolving belongs to the partners as a result forbidden to carryout new trading procedures others than those intended to liquidation. The clearance includes the liquidation procedures of the company's property the credit payment and the balance division between among companies. Cuvinte cheie Dizolvarea societăţilor comerciale = un fapt care determină încetarea vieţii societăţii, ca organism activ ce urmăreşte realizarea de beneficii din exercitarea unei activităţi comerciale. Faliment judiciar = constituie o procedură judiciară specială, prin natura ei comercială având de regulă, caracter colectiv, general sau unitar al cărui obiect este executarea asupra bunurilor debitorului aflat în stare de insolvenţă comercială, în scopul satifacerii creditorilor.

la efectuarea unui inventar şi la întocmirea unui bilanţ de lichidare care prezintă patrimoniul societăţii înainte de realizarea activelor şi plata datoriilor. adunarea asociaţilor procedează la numirea lichidatorilor şi a competenţelor acestora pentru realizarea lichidării. OUG 43/2010 aduce importante amendamente dispoziţiilor privitoare la lichidarea societăţilor comerciale: lichidarea societăţii trebuie terminată în cel mult 1 an de la data dizolvării. plata activului net către asociaţi sau acţionari şi împărţirea câştigului din operaţiile de lichidare. se numară şi Legea societăţilor comerciale nr. Astfel. Lista lichidatorilor autorizaţi este publicata în Monitorul Oficial al României. Încetarea existenţei societăţii comerciale reclamă îndeplinirea unor operaţiuni care să pună capăt activităţii. După intrarea lichidatorilor în funcţiune. şi anume acela în care valoarea de înregistrare a bunurilor o depăşeste pe cea a datoriilor. Partaj = constă în restituirea (rambursarea) capitalului social. În ţara noastră. care urmează să fie transmis deţinătorilor capitalului social. Inventariere =Procedeu contabil cu ajutorul căruia se constată faptic existenţa elementelor patrimoniale ale unităţii economice sau ale instituţiei. din punct de vedere cantitativ şi valoric. Potrivit părerilor unor specialişti operaţiile de lichidare pot fi repartizate în trei etape: . pentru determinarea minusurilor şi a plusurilor din gestiune şi stabilirea eventualei răspunderi gestionare. cu modificările şi completările ulterioare. 31/1990. Activ net din lichidare= Rezultatul obţinut în urma lichidării patrimoniului. tribunalul poate prelungi acest termen cu perioade de câte 6 luni. împreună cu administratorii societăţii. Operaţiunile de lichidare sunt efectuate numai de lichidatori. de legea insolvenţei 85/2006.Lichidatorii = sunt persoane fizice sau persoane juridice autorizate în condiţiile legii. si să ducă în final la încetarea statutului de persoana juridica a societatii. prin intermediul lichidatorilor. este cazul favorabil. Lichidatorii pot fi numiţi prin hotărârea asociaţilor sau prin sentinţa instanţei judecătoreşti. aceştia procedează. După aprobarea hotărârii de lichidare. dar nu cu mai mult de 24 de luni cumulat. în vederea comparării cu datele scriptice înscrise în contabilitate. Printre actele modificate de OUG 43/2010. Pentru motive temeinice. în vederea partajului activului net. 31/1990 republicată. Obiectul operaţiunilor de lichidare constă în realizarea elementelor de activ (transformarea activului în bani) şi plata creditorilor. republicată. operaţiile de dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale sunt reglementate de Legea nr. Aceştia sunt persoane fizice sau persoane juridice autorizate în condiţiile legii.

se face în ordinea de prioritate stabilită conform listei creditorilor d. adică evaluarea activelor se face la valoarea realizabilă de lichidare bazată pe preţul de vânzare ce se poate obţine din lichidare mai puţin costurile estimate pentru vânzare. vânzarea activelor .cum ar fi : penalităţile pentru rezilierea contractelor. Acesta cuprinde: .DATORII (Evaluate la valoarea de decontare sau lichidare) 2.întocmit după finalizarea operaţiilor de lichidare. Deschiderea lichidării 2. iar evaluarea datoriilor se face la valoarea de decontare a datoriilor – care reprezintă o valoare nominală neactualizată. onorariile lichidatorilor. etc f. Activele fictive (cheltuieli de constituire. chirii plătite anticipat pentru contractele de închiriere. Deschiderea lichidării cuprinde: inventarierea patrimoniului şi întocmirea bilanţului de începere a lichidării Inventarierea are drept scop evaluarea activelor şi datoriilor . indemnizaţii de concediere a personalului. încasarea creanţelor – se face pe baza listei întocmită de către lichidator în faza de deschidere a lichidării şi se ţine cont de eventualele sconturi acordate clienţilor sau debitorilor societăţii c. Aceasta se efectuează conform prevederilor legale. cheltuieli înregistrate în avans) nu sunt recunoscute ca elemente componente ale activului evaluat înainte de lichidare. trecerea la venituri a subvenţiilor pentru investiţii şi anularea provizioanelor existente la data respectivă e. întocmirea bilanţului final de lichidare . care de regulă este mai mică decât valoarea de piaţă (actuală). Partajul 1. ACTIV NET(Situaţia netă înainte de lichidare) = ACTIV (Evaluat la valoarea realizabilă de lichidare) . Operaţiile de lichidare 3. stabilirea rezultatului din operaţiuni de lichidare – care se va înregistra într-un analitic distinct al contului 121 „profit şi pierdere”.la valoarea de lichidare. înregistrarea cheltuielilor de lichidare . b. Pe baza bilanţului contabil întocmit înaintea lichidării se determină indicatorul activ net ce stă la baza deciziei AGA (în cazul lichidării convenţionale) sau fundamentarea deciziei judecătoreşti (în cazul lichidării judiciare) şi operaţiile care urmează a fi să fie efectuate de lichidator în numele societăţii comerciale.1. Operaţiile de lichidare constau în: a. g. plata datoriilor .

societăţi de persoane (SNC. închiderea lichidării. închiderea lichidării. eventuale bunuri . .Plata activului net către acţionari sau asociaţi . Dacă pierderile sunt mai mari decât valoarea capitalului. funcţie de tipul de societate comercială.în cazul SA şi SRL-uri – răspunderea asociaţilor fiind limitată la aport.•În activ– disponibilităţi băneşti aflate în cont şi în mod excepţional. • În pasiv – capitaluri proprii. Bilanţul final de lichidare poate prezenta una din următoarele situaţii: 1. 2.Împărţirea câştigului din operaţii de lichidare După aprobarea bilanţului final de lichidare activele rămase (disponibilul) sunt partajate între asociaţi.rezultatul net curent+/. între acţionarii sau asociaţii societăţii comerciale. cu acoperirea datoriilor şi obţinerea de profit din lichidare.Datoriile la lichidare · Câştigul din lichidare= Activul net din lichidare – capital social= rezerve+/. rezultatul lichidării şi eventual anumite datorii care nu au fost achitate. atunci când în contractul de societate şi prin reguli de lichidare s-a prevăzut ca anumite bunuri aduse ca aport la capitalul social să nu facă obiectul vânzării prin licitaţie. cu acoperirea datoriilor fără a obţine câştig din lichidare. 3. astfel: .Restituirea / rambursarea capitalului social . SCS) şi în cazul SCA – răspunderea asociaţilor este nelimitată şi solidară datoriile trebuie acoperită integral. . Principalele operaţiuni de partaj sunt: . În România contabilizarea operaţiunilor de lichidare este reglementată prin OMFP 1376/2004. Fiecare asociat va primi: aportul iniţial la capitalul social. fără acoperirea datoriilor şi fără obţinerea unui câştig din lichidare. Pe baza bilanţului contabil înaintea partajului se determină indicatorii: · Rezultatul lichidării = Venituri (Realizate din vânzarea activelor)Cheltuieli(determinate de lichidare şi din plata datoriilor) · Activul net din lichidare = Disponibilităţi băneşti din lichidare+ Active în natură menţinute pt. partajul în natură. Partajul constă în împărţirea capitalurilor proprii rezultate din lichidare. atunci situaţia se rezolvă diferit. majorat/diminuat cu o cotă parte din câştigul respectiv pierderea din lichidare. închiderea lichidării. datoriile rămân neacoperite.rezultatul închiderii 3.

calculate cumulat de la începutul anului fiscal. subvenţii pentru investiţii etc. · TVA – se calculează în cazul activelor reale vândute la lichidare · Alte impozite. capitaluri proprii (activ net). potrivit dispoziţiilor Codului fiscal. capital social majorat prin utilizarea unor elemente de capitaluri proprii (diferenţe provenite din reevaluarea imobilizărilor şi a stocurilor. legate de onorariile cuvenite lichidatorilor.). sumele înregistrate în conturi de capitaluri proprii constituite din profitul brut şi care nu au fost impozitate la data constituirii. dacă legea nu prevede altfel. repartizate ca surse proprii de finanţare pe parcursul perioadei de funcţionare. pentru următoarele elemente: profit obţinut în urma operaţiunii de lichidare a societăţilor comerciale. fără ca sumele cuprinse în capitaluri să fie evidenţiate în prealabil la venituri (diferenţe provenite din reevaluarea imobilizărilor. sumele aferente unor reduceri ale cotei de impozit.). sume înregistrate la rezerve din diferenţe de curs valutar etc.La lichidarea societăţilor comerciale apar următoarele categorii de impozite: · impozitul pe profit – profitul impozabil în cazul dizolvării/lichidării se calculează ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora. Nu sunt impozitate: rezervele constituite din profitul net. constituite în conformitate cu prevederile legale. potrivit prevederilor legale (rezerve legale. rezervele constituite din diferenţe de curs favorabile capitalului social în devize sau din evaluarea disponibilului în devize. impozitul pe dividende – se aplică asupra tuturor elementelor componente ale câştigului din lichidare. taxe şi contribuţii. constituite din profitul brut. reduceri sau scutiri de impozit pe profit pentru profitul reinvestit etc. în conformitate cu actele normative în vigoare. . în special cele sociale. potrivit legii. diferenţe din aplicarea cotei reduse pentru activitatea de export. sumele din anularea provizioanelor. determinându-se după ce a fost calculat impozitul pe profit. capitaluri proprii (activ net). diferenţe de curs valutar din evaluarea disponibilităţilor în valută.). potrivit legii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful