P. 1
SerbiaNationalSecurity2009

SerbiaNationalSecurity2009

|Views: 17|Likes:

More info:

Published by: Живота Старчевић on Dec 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2011

pdf

text

original

REPUBLIKA SRBIJA

STRATEGIJA NACIONALNE BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE

Beograd, aprila 2009. godine

UVOD
Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije (u daljem tekstu: Strategija nacionalne bezbednosti) predstavlja najvažniji strateški dokument kojim se utvrđuju osnove politike bezbednosti u zaštiti nacionalnih interesa Republike Srbije. Polazište Strategije nacionalne bezbednosti čine suverenitet i teritorijalni integritet Republike Srbije, ekonomski prosperitet, socijalna stabilnost, razvoj demokratije i vladavina prava, poštovanje ljudskih i manjinskih prava, evropska spoljnopolitička orijentacija i unapređenje saradnje sa najuticajnijim subjektima međunarodne zajednice i državama u regionu. Strategija nacionalne bezbednosti potvrđuje privrženost Republike Srbije opštim demokratskim vrednostima, međunarodnom pravu i poštovanju sopstvene državotvorne tradicije. Opredeljenja iskazana u Strategiji nacionalne bezbednosti izražavaju spremnost Republike Srbije da u okviru Organizacije ujedinjenih nacija, evropskih i drugih međunarodnih organizacija i regionalnih struktura, doprinosi izgradnji i unapređenju sopstvene, regionalne i globalne bezbednosti. Strategija nacionalne bezbednosti daje analizu okruženja Republike Srbije, identifikuje izazove, rizike i pretnje bezbednosti, utvrđuje nacionalne interese, određuje ciljeve, osnovna načela i elemente politike nacionalne bezbednosti i definiše strukturu, načela funkcionisanja i odgovornosti u okviru sistema bezbednosti. Strategija nacionalne bezbednosti predstavlja osnov za izradu strategijskih dokumenata u svim oblastima društvenog života i funkcionisanja državnih organa i institucija, radi očuvanja i zaštite bezbednosti građana, društva i države. Strategija nacionalne bezbednosti je javni dokument kojim se domaćoj i međunarodnoj javnosti predstavljaju osnovna strateška opredeljenja Republike Srbije u oblasti bezbednosti.

I. BEZBEDNOSNO OKRUŽENjE

1. Globalno okruženje Poslednju deceniju prošlog i početak ovog veka obeležila su nova bezbednosna kretanja u svetu. Bezbednost je iz pretežno vojne sfere proširena i na druge oblasti, prvenstveno ekonomsku, energetsku, socijetalnu i ekološku bezbednost, uključujući bezbednost pojedinca i društva u celini. Prestanak blokovske konfrontacije, širenje demokratije, stvaranje multipolarnog sveta, integracioni procesi u oblasti bezbednosti i sve intenzivnija ekonomska i kulturna saradnja i međuzavisnost smanjuju rizike sukobljavanja između država, kao i mogućnost izbijanja kriza i konflikata. Nakon okončanja Hladnog rata, rizik od vojnog sukoba globalnih razmera je znatno umanjen. Svet je, međutim, i dalje suočen sa brojnim tradicionalnim i novim izazovima, rizicima i pretnjama bezbednosti. Okolnosti koje doprinose sve većem broju bezbednosnih rizika na globalnom nivou su, pre svega, velike razlike u stepenu ekonomskog i kulturnog razvoja, čija su posledica siromaštvo i socijalna ugroženost dela stanovništva, što uslovljava nastanak negativnih demografskih i psiho-socijalnih pojava. Regionalni i lokalni sukobi, etnički i verski ekstremizam, terorizam, organizovani kriminal, proliferacija oružja za masovno uništenje i ilegalne migracije, klimatske promene i sve izraženiji deficit energetskih resursa ugrožavaju stabilnost pojedinih zemalja i čitavih regiona, a takođe i globalnu bezbednost. Suštinska odlika tih izazova, rizika i pretnji jeste da oni sve više postaju nepredvidivi, asimetrični i da imaju transnacionalni karakter. U uslovima globalizovane ekonomije, makroekonomske posledice značajnijih poremećaja u funkcionisanju finansijskih tržišta u svetu odražavaju se i na stanje globalne bezbednosti. Posledice svetske ekonomske krize mogu da dovedu do preovladavanja uskonacionalnih interesa u sistemu međunarodnih ekonomskih odnosa i odlaganja rešavanja prioriteta globalne bezbednosti, da aktuelizuju opasnost od socijalnih nemira i doprinesu urušavanju unutrašnje stabilnosti u pojedinim državama i intenziviranja ulaganja u vojnoindustrijski kompleks i nastavka trke u naoružanju. Svet se suočava sa izazovima koje nameće grubo kršenje Povelje UN i opšteprihvaćenih normi međunarodnog prava, a posebno mešanje u unutrašnje stvari

3

Politički. a nacionalna bezbednost je sve značajnije povezana sa stanjem bezbednosti u bližem i daljem okruženju.suverenih država. Zbog toga se bezbednost u savremenim uslovima sve više sagledava globalno. Napredak postignut u sprovođenju Zajedničke spoljne i bezbednosne politike EU i uključivanje evropskih odbrambenih snaga u rešavanje bezbednosnih problema ukazuju na sve značajniju ulogu EU u harmonizaciji odnosa i interesa evropskih država i preuzimanju dela zajedničke odgovornosti u kreiranju evropske i globalne bezbednosti. narušavaju postojeći međunarodnopravni poredak i znatno ugrožavaju opšte stanje bezbednosti u svetu. što umanjuje mogućnost izbijanja sukoba i pozitivno utiče na bezbednosno okruženje. one se zalažu za dijalog. kao i koncepcija i praksa preventivnog napada i vojnog intervencionizma. pri čemu je sve očiglednije da nijedna zemlja nije u stanju da samostalno rešava sve složenije probleme očuvanja i jačanja nacionalne bezbednosti. Odgovor na transnacionalno profilisane asimetrične pretnje nalazi se u integraciji nacionalnih sistema bezbednosti. kao ključnih činilaca u obezbeđenju mira. U skladu sa tim opredeljenjima. U takvim okolnostima jača potreba za kooperativnim pristupom u očuvanju i unapređenju bezbednosti zasnovanim na saradnji i udruživanju bezbednosnih kapaciteta nacionalnih država. kulturni i vojnobezbednosni odnosi u svetu sve više se odvijaju u globalnom multipolarnom i multilateralnom okruženju u kojem se sve naglašenije ispoljava složena međuzavisnost država. Regionalno okruženje Države u regionu jugoistočne Evrope prihvataju i unapređuju vrednosti demokratije. ekonomski. Transnacionalni i asimetrični karakter savremenih izazova. jačanju multilateralnih foruma bezbednosti i kolektivnog sistema međunarodne bezbednosti. Unapređenje regionalne bezbednosti se u sve 4 . 2. ekonomske i društvene stabilnosti i bezbednosti. Pokušaji davanja legitimiteta stvaranju novih državnih tvorevina na teritorijama suverenih država. rizika i pretnji bezbednosti uticali su na to da je bezbednost nedeljiva. članica OUN. stabilnosti i demokratskog razvoja država savremenog sveta.

nisu eliminisani. Republike Kosovo od strane pojedinih država u neposrednom okruženju Republike Srbije. kao i trgovina ljudima. značajno i neposredno utiče i na stanje bezbednosti država evropskog kontinenta. nepovoljno se odražava na jačanje mera poverenja i saradnje i usporava proces stabilizacije na ovim prostorima. iako su smanjeni.većoj meri zasniva na saradnji i zajedničkim i usaglašenim aktivnostima u oblasti bezbednosti. Bliskog istoka i Sredozemlja. a posebno na prostoru Balkana. kao i posledice sukobljavanja naroda i država na prostoru jugoistočne Evrope. Separatističke težnje u regionu su realna pretnja njegovoj bezbednosti. koji bi bio u suprotnosti sa interesima bilo kog konstitutivnog naroda. Sukobljavanje interesa država u korišćenju tranzitnih pravaca i raspolaganju resursima može da dovede do nastanka regionalnih kriza i ugrožavanja bezbednosti i stabilnosti država jugoistočne Evrope. koji su najizraženiji na Kosovu i Metohiji. istorijske protivrečnosti. Geostrategijski položaj jugoistočne Evrope. prognanih i interno raseljenih lica na prostoru bivše SFRJ i njihov nezadovoljavajući socijalni status čine bezbednosnu situaciju u regionu još složenijom. u novijoj istoriji i danas utiču na stanje bezbednosti u regionu. Kaspijskog basena. korupcija. Po svojoj težini i kompleksnosti. preko koje prolaze energetski i komunikacijski pravci povezujući razvijene države Evrope sa regionima Kavkaza. politike i ekonomije i drugim oblastima koje su usmerene na očuvanje stabilnosti i predupređivanje kriza u ovom regionu. kao i određenog broja država u svetu. posebno se izdvaja problem pokušaja otcepljenja dela teritorije Republike Srbije putem jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova od strane privremenih institucija Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija. destabilizovao bi bezbednosnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Terorizam i ekspanzija organizovanog kriminala. kao i negativnim implikacijama na unutrašnju stabilnost država u regionu i njihovo bezbednosno stanje. Neadekvatno rešavanje povratka izbeglih. a time i u regionu. Priznavanje tzv. Nasleđeni problemi iz prošlosti. Rizici od izbijanja ratova i drugih oružanih sukoba na prostoru jugoistočne Evrope. značajno opterećuju stanje bezbednosti u Jugoistočnoj Evropi. Pokušaj revizije odredaba Dejtonskog sporazuma. nedozvoljena trgovina narkoticima i oružjem. 5 .

Osnovna pretnja bezbednosti jeste pokušaj otcepljenja teritorije Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija. Odnose država u regionu takođe opterećuju povratak izbeglica i vraćanje njihove imovine i problemi granica. čime se stvaraju uslovi za približavanje i priključenje svih država tog regiona Evropskoj uniji. što uvećava opasnost od obnavljanja kriza i oružanih sukoba. Zbog složenog karaktera bezbednosti u regionu.Stanje bezbednosti u regionu karakterišu izražen nacionalni. Bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji je opterećena etnički motivisanim aktima nasilja koji doprinose stvaranju nesigurnosti i straha kod pripadnika srpskog naroda i manjinskih etničkih zajednica. Na toj osnovi utvrđena bezbednosna politika Republike Srbije čini je značajnim činiocem regionalne bezbednosne saradnje i pouzdanim partnerom u međunarodnim odnosima. države jugoistočne Evrope su sve više upućene na to da zajedničkim naporima suzbijaju negativne procese koji ugrožavaju njihovu bezbednost. Bezbednost Republike Srbije Demokratski procesi i evropska spoljnopolitička orijentacija Republike Srbije jačaju njenu međunarodnu poziciju i pozitivno utiču na kreiranje i unapređenje politike saradnje i jačanja mera poverenja u regionu. otežava proces brže i uspešnije demokratske tranzicije država u regionu. što. Izgradnjom zajedničkih mehanizama za prevenciju rizika i pretnji i za upravljanje kriznim situacijama ostvaruju se pretpostavke za bržu demokratsku tranziciju država regiona. Republika Srbija je još uvek suočena sa značajnim izazovima. 3. rizicima i pretnjama koji ugrožavaju njenu bezbednost. Spora izgradnja demokratskih institucija i demokratske političke kulture i 6 . verski i politički ekstremizam i uništavanje kulturnog nasleđa. kao i određeni problemi koji proizilaze iz neodgovarajuće integrisanosti pojedinih manjinskih zajednica i grupa u šire društveno okruženje. pored postojećih ekonomskih i socijalnih problema i nedovoljno izgrađenih državnih institucija. Zbog toga je integracija ovog regiona u evropske i druge međunarodne bezbednosne strukture otežana. U takvim uslovima kontinuitet međunarodne podrške i vojno i bezbednosno prisustvo sa mandatom UN u regionu može doprineti stabilizaciji stanja i sprečiti nastajanje konflikata i njihovo prerastanje u sukob širih razmera.

Protivpravno proglašena nezavisnost Kosova i neuspeh međunarodnog civilnog i vojnog prisustva u Autonomnoj Pokrajini Kosovo i Metohija u uspostavljanju multietničkog. evropske spoljnopolitičke orijentacije i politike saradnje i jačanja mera poverenja u regionu izgrađuje sopstvenu bezbednost što je čini je značajnim činiocem regionalne bezbednosne saradnje i pouzdanim partnerom u međunarodnim odnosima.odnosa na Kosovu i Metohiji. Bez obzira na pozitivne rezultate u jačanju bezbednosnog položaja Republike Srbije i dalje postoje značajni izazovi. multireligijskog i multikulturnog građanskog društva doprinosi daljem jačanju činilaca koji ispoljavaju negativan uticaj na bezbednost Republike Srbije i predstavljaće izvor njene dugotrajne nestabilnosti. kao i izraženi problemi tranzicije. međunarodne izolacije Savezne Republike Jugoslavije i NATO bombardovanja. suočena sa terorizmom. Republika Srbija je. RIZICI I PRETNjE BEZBEDNOSTI Republika Srbija je opredeljena da na osnovama razvoja demokratskih procesa. Na ukupno bezbednosno stanje u Republici Srbiji u znatnoj meri utiču posledice višegodišnjeg građanskog rata vođenog na prostorima nekadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. korupcijom. rizici i pretnje njenoj bezbednosti. kao i ostale države regiona. u znatnoj meri se reflektuju na bezbednost Republike Srbije i mogu ugroziti njenu stabilnost i mir. izraženi problemi tranzicije. kao i ostali bezbednosni problemi koji imaju regionalne razmere pretvaraju ovaj prostor u glavni izvor nestabilnosti u Republici Srbiji. Posledice višegodišnjeg građanskog rata vođenog na prostorima nekadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. ekspanzija organizovanog kriminala. trgovinom ljudima i finansijskim i visokotehnološkim kriminalom. II. raznim oblicima organizovanog kriminala. nepoštovanje osnovnih ljudskih prava. kao i ključni problemi globalne i regionalne bezbednosti. međunarodne izolacije Savezne Republike Jugoslavije i NATO bombardovanja. nelegalnom trgovinom narkoticima. IZAZOVI. uzurpacija i uništavanja privatne imovine i kulturno-istorijskog nasleđa i otežan proces povratka prognanih i interno raseljenih lica. 7 . destruktivnim delovanjem pojedinih verskih sekti. uskraćivanje slobode kretanja.

Separatističke težnje pojedinih nacionalističkih i verskih ekstremističkih grupa predstavljaju izvor stalnog bezbednosnog rizika i direktnu pretnju teritorijalnoj celovitosti Republike Srbije. Takva nastojanja mogu podstaći širenje separatističkih ideja i tako postati faktor destabilizacije u drugim delovima Republike Srbije i širem regionu. Nepovoljan razvoj stanja bezbednosti i primena „Sveobuhvatnog predloga za rešenje statusa Kosova“ (Ahtisarijev plan). obimom i intenzitetom mogu ispoljiti na globalnom. Kosovskih bezbednosnih snaga koje predstavljaju ozbiljnu pretnju postojećem režimu regionalne kontrole naoružanja i ugrožavaju ravnotežu u regionu. ne ostvaruje se u skladu sa proklamovanim ciljevima međunarodne zajednice. održivog povratka prognanih i interno raseljenih lica i decentralizacije Kosova i Metohije. regionalnom i nacionalnom nivou. tzv.Izazovi. direktna su pretnja teritorijalnoj celovitosti Republike Srbije i jedan od najozbiljnijih bezbednosnih izazova u regionu. Opasnost od oružane agresije na Republiku Srbiju značajno je smanjena. Polazni kriterijum u razmatranju i navođenju izazova rizika i pretnji jeste težina posledica po bezbednost Republike Srbije koje bi mogle da nastanu u slučaju njihovog ispoljavanja. Poštovanje ljudskih i manjinskih prava i sprovođenje demokratskih standarda. koji nije prihvaćen u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. koja su kulminirala protivpravnim jednostranim proglašenjem nezavisnosti Kosova. Separatistička nastojanja dela albanske nacionalne manjine na Kosovu i Metohiji. pa se sa sličnim sadržajem. rizici i pretnje bezbednosti Republike Srbije imaju kompleksan karakter. ali nije u potpunosti isključena. Bezbednost Republike Srbije može da bude ugrožena i oružanom pobunom. a može da nastane kao posledica oružanih sukoba globalnog ili regionalnog karaktera prouzrokovanih suprotstavljenim interesima velikih sila ili država u regionu. naročito u pogledu bezbednosti i zaštite srpskog i drugog nealbanskog stanovništva. može da izazove eskalaciju nasilja na Kosovu i Metohiji i postane izvor rizika i pretnji bezbednosti Republike Srbije i destabilizacije regiona. Tome doprinosi i formiranje paravojnih. kao specifičnim oblikom oružanog sukoba motivisanog neustavnom i nasilnom težnjom za 8 . Nametanje jednostranog rešenja suprotno Povelji UN i međunarodnom pravu doprinosi da taj prostor postane dugotrajni faktor nestabilnosti u regionu. Protivpravno jednostrano proglašena nezavisnost Kosova predstavlja najveću pretnju bezbednosti Republike Srbije.

Kombinacija tradicionalnih obaveštajnih metoda sa sredstvima sofisticiranih mogućnosti otežava otkrivanje njihovog delovanja. suprotno nacionalnim interesima. predstavlja realnu pretnju bezbednosti Republike Srbije. Obaveštajna delatnost koju strane obaveštajne organizacije sprovode kroz nezakonito i prikriveno delovanje. Organizovani kriminal na prostoru Republike Srbije. Republika Srbija može biti meta terorističkog delovanja. Po svom karakteru. predstavlja faktor rizika i značajnu pretnju bezbednosti. Takođe. koji ima korene u sukobima na etničkoj i verskoj osnovi u bližoj i daljoj prošlosti. Sa stanovišta bezbednosnih rizika i pretnji sa kojima se suočava Republika Srbija. predstavlja posebnu pretnju bezbednosti. kao i u ekonomsko-finansijskoj sferi. Savremeni terorizam je globalan po svom obimu. U uslovima globalnog terorizma. posebno je značajna veza terorizma sa svim oblicima organizovanog. posebno terorističkih grupa i pojedinaca. organizovani kriminal predstavlja ozbiljnu pretnju bezbednosti i ukupnom razvoju države i društva. Opasnost da oružje za masovno uništenje dođe u posed struktura nad kojima država nema kontrolu. sporovi uz upotrebu oružja mogu nastati i kao posledica eskalacije terorizma i graničnih.promenom granica. Sporost u demokratizaciji ekonomskih i političkih procesa može znatno doprineti porastu međuetničkih tenzija i njihovom potencijalnom prerastanju u sukobe. ispoljava se naročito u oblastima nedozvoljene trgovine narkoticima. Nacionalni i verski ekstremizam. kako neposredno tako i korišćenjem njene teritorije za pripremu i izvođenje terorističkih akcija u drugim zemljama. trgovine ljudima i ilegalnih migracija. ekonomskih i bezbednosnih kapaciteta i kroz uticaj na smer i dinamiku društvenih procesa. a samim tim i realnu pretnju bezbednosti Republike Srbije. teritorijalnih i drugih sporova. 9 . a povezan je i sa nasilnim verskim ekstremizmom. transnacionalnog i prekograničnog kriminala. regionalnu i nacionalnu bezbednost. Proliferacija oružja za masovno uništenje predstavlja potencijalno najveću pretnju globalnoj i evropskoj bezbednosti. a posebno na Kosovu i Metohiji. Terorizam je jedan od najvećih rizika i pretnji za globalnu. Ostvaruje se kroz slabljenje njenih političkih. proliferaciji konvencionalnog oružja i mogućnosti proliferacije oružja za masovno uništenje.

otežavanja sprovođenja suštinskih reformi. Visoka stopa nezaposlenosti i siromaštvo znatnog dela stanovništva. priliva stranih investicija i integracionih procesa i do destabilizacije prilika u zemlji i regionu. kao i nerešavanje sudbine nestalih sa tih prostora otežavaju normalizaciju odnosa na prostoru nekadašnje SFRJ i predstavljaju potencijalni izvor nestabilnosti u regionu. Različit stepen privredne razvijenosti pojedinih regiona. iz područja izrazite prenaseljenosti izazvane demografskom eksplozijom ka područjima sa izraženom pojavom depopulacije. ekonomskog razvoja. potencijalna su žarišta ozbiljnih socijalnih i političkih tenzija koje mogu proizvesti stanje visokog rizika. Energetska međuzavisnost i osetljivost infrastrukture za proizvodnju i transport energenata. Republike Bosne i Hercegovine i Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija. Neravnomeran privredni i demografski razvoj Republike Srbije. spora realizacija njihovog povratka i negarantovanje bezbednog opstanka. Demografski trendovi i migracije. Problemi ekonomskog razvoja Republike Srbije usled višegodišnjih ekonomskih sankcija i uništenja vitalnih objekata privredne i saobraćajne infrastrukture tokom NATO bombardovanja imaju za posledicu brojne nepovoljne društvene pojave. 10 . usporavanja procesa tranzicije. prognanih i interno raseljenih lica sa prostora Republike Hrvatske. mogu dovesti do porasta nestabilnosti i nastanka rizika i pretnji bezbednosti Republike Srbije. umanjuje izglede za brži ekonomski i svaki drugi oporavak zemlje oslanjanjem na sopstvene resurse. uzrokuje pojavu većih migracija stanovništva iz nerazvijenih ka razvijenim regionima. i dalje predstavlja rizik po bezbednost na ovom prostoru. uzrokovan nemogućnošću adekvatnog zapošljavanja i vrednovanja rada. koji je u prošlosti bio snažan izvor kriza. pored socijalnih problema i rasta kriminala. uz prisustvo velikog broja prognanih i interno raseljenih lica. Odlazak visokoobrazovanog kadra iz zemlje. kao i neizbežan trend iscrpljivanja izvora neobnovljivih energetskih resursa. Nerešen status i težak položaj izbeglih. predstavljaju realnu osnovu ugrožavanja energetske bezbednosti i realan izazov stabilnosti i bezbednosti Republike Srbije. u sprezi sa njihovim demografskim karakteristikama. koje su po svom ukupnom učinku značajan faktor rizika u procesu tranzicije.Korupcija ugrožava temeljne vrednosti društva i dovodi do opadanja poverenja u institucije države.

Nedovršen proces razgraničenja između država nekadašnje SFRJ predstavlja potencijalni izvor sukoba i otežava uspostavljanje pune saradnje između država. takvim postupanjem izazvaju se nepovoljne promene u makro i mikro klimi i ozbiljno ugrožava pravo ljudi na život u zdravoj sredini. Rizik u ovom pogledu postoji od ugrožavanja spolja. To se prvenstveno odnosi na prekomernu eksploataciju šuma. Narkomanija. ali i u mogućnosti zloupotrebe podataka o građanima i pravnim licima. kao i privredni objekti sa tehnologijom koja ne zadovoljava međunarodne ekološke standarde. Posledice elementarnih nepogoda i tehničkih i tehnoloških nesreća. Značajan rizik predstavljaju tehnološke nesreće u kojima efekti dejstva opasnih materija mogu zahvatiti ne samo teritoriju Republike Srbije već i susedne države. Destruktivno delovanje pojedinih verskih sekti i kultova na porodicu i društvo postaje sve izraženiji problem i dobija karakter sve značajnijeg bezbednosnog rizika. njeno stanovništvo i materijalna dobra. kao i ugrožavanje životne sredine i zdravlja građana usled radiološke. dobija i karakter bezbednosnog problema i utiče na porast broja teških krivičnih dela. zagađivanje vazduha. obradivim zemljištem i izvorima pitke vode. Životnu sredinu dodatno ugrožavaju i objekti sa visokim stepenom rizika u zemljama regiona. 11 . Opasnosti povezane sa pojavljivanjem i širenjem infektivnih bolesti kod ljudi i zaraza kod životinja predstavljaju bezbednosni rizik koji bi u budućnosti mogao biti sve izraženiji. hemijske i biološke kontaminacije. vodenih tokova i zemljišta i nekontrolisano odlaganje otpada. Nekontrolisano trošenje prirodnih resursa i ugrožavanje životne sredine već je dostiglo ozbiljne razmere. Svaki pokušaj neadekvatnog rešavanja pitanja prava i zaštite nacionalnih manjina u državama regiona može biti značajan izvor nestabilnosti. nekontrolisano raspolaganje energetskim potencijalima. kao sve izraženiji društveni problem. stalni su bezbednosni rizici za Republiku Srbiju. Pored nenadoknadive materijalne štete. Tendencija povećanog korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija praćena je konstantnim povećanjem rizika od visokotehnološkog kriminala i ugrožavanja informacionih i telekomunikacionih sistema.

slobodu. Specifičnost ovih bezbednosnih izazova. ljudska prava i slobode. regionalnom i nacionalnom nivou stalno se umnožavaju i menjaju karakter. III. posebno globalno zagrevanje negativno se odražava na promenu biodiverziteta u ekosistemima i dovodi do poremećaja u poljoprivrednoj proizvodnji na prostoru Republike Srbije. Sadržaj. demokratiju. Republika Srbija osnovnim nacionalnim vrednostima smatra. medicine. NACIONALNI INTERESI U OBLASTI BEZBEDNOSTI Interesi Republike Srbije izraz su vitalnih vrednosti i potreba građana. obim i verovatnoća ispoljavanja izazova. jednakost. izgradnju i očuvanje mira. genetskog inženjeringa. 12 . sa manjom ili većom verovatnoćom ispoljavanja i prepoznavanja. vladavinu prava. nezavisnost. Zaštita nacionalnih interesa je opšti cilj i smisao postojanja i funkcionisanja sistema nacionalne bezbednosti. pre svega.Promena klime na globalnom nivou. kao što su: zloupotreba novih tehnologija i naučnih dostignuća u oblasti informatike. intenzitet i oblike ispoljavanja. rizika i pretnji bezbednosti Republike Srbije neposredno utiču na definisanje politike nacionalne bezbednosti i izgrađivanje adekvatnih sposobnosti sistema nacionalne bezbednosti. suverenitet i teritorijalni integritet. Nacionalne vrednosti štite se ostvarivanjem nacionalnih interesa. rizici i pretnje bezbednosti na globalnom. nacionalnu. meteorologije i drugih naučnih oblasti. Prisutni su i drugi rizici i pretnje bezbednosti. Izazovi. Nacionalni interesi obuhvataju sve oblasti društvenog života i u saglasnosti su sa univerzalnim vrednostima i stremljenjima demokratskih društava savremenog sveta. nepovredivost imovine i očuvanje životne sredine. što bi moglo da ima implikacije na njenu ukupnu bezbednost i ekonomsku stabilnost. naroda i države i proizilaze iz najviših vrednosti koje su utvrđene Ustavom Republike Srbije. socijalnu pravdu. rizika i pretnji jeste smanjena mogućnost njihovog blagovremenog otkrivanja i preventivnog delovanja. rasnu i versku ravnopravnost i ravnopravnost polova.

Republika Srbija poštuje međunarodno pravo. nezavisnosti i teritorijalne celovitosti Republike Srbije i nacionalnog. socijalna pravda. sporova i svih vrsta izazova. Kao odgovorna članica međunarodne zajednice. Interes Republike Srbije jeste da stalno održava i učvršćuje veze Srba koji žive i rade u inostranstvu sa matičnom državom. vladavina prava i razvoj demokratije i demokratskih institucija i integracija u Evropsku uniju i druge međunarodne strukture. nacionalne ravnopravnosti i ravnopravnosti polova. kulturnog. unapređuje kulturne. stabilnog i sigurnog bezbednosnog okruženja. Republika Srbija se zalaže za očuvanje i razvoj međunarodnog poretka. Svojim nacionalnim interesima Republika Srbija definiše osnovne pretpostavke za zaštitu sopstvenih nacionalnih vrednosti. uz uvažavanje interesa drugih država u regionu i svetu. ekonomske i druge oblike saradnje sa njima i podržava očuvanje njihovog nacionalnog i kulturnog identiteta.Očuvanje suverenosti. Njeno opredeljenje jeste da razvija i unapređuje dobrosusedske odnose. poštovanja međunarodnog prava i političke i državne ravnopravnosti. 13 . rizika i pretnji na regionalnom i globalnom planu. predstavlja uslov za prosperitet građana i države i zaštitu nacionalnih vrednosti. Republika Srbija doprinosi stvaranju mirnog. Poseban značaj za razvoj i napredak Republike Srbije imaju očuvanje unutrašnje stabilnosti. velikim silama i drugim državama savremenog sveta. unapređivanjem saradnje sa susedima i izgradnjom zajedničkih kapaciteta i mehanizama za rešavanje protivrečnosti. u skladu sa sopstvenim nacionalnim interesima. Svojom spoljnom politikom. Zaštita života i imovine građana Republike Srbije. aktivno učestvuje u zaštiti vrednosti koje deli sa državama uključenim u proces evropskih integracija. utemeljenog na principima pravde. uz očuvanje životne sredine i prirodnih resursa. ljudska i manjinska prava i nepovredivost privatnog i ostalih oblika svojine predstavljaju univerzalne vrednosti koje su prihvaćene kao nacionalne. njihovih sloboda. Ekonomski razvoj. Helsinški završni akt i preuzete obaveze i zalaže se za mirno rešavanje sporova između naroda i država. Republika Srbija je odlučna da upotrebi sve raspoložive kapacitete i resurse za zaštitu svojih nacionalnih interesa. verskog i istorijskog identiteta srpskog naroda i nacionalnih manjina trajni su interesi svih njenih građana. Povelju UN. jednakosti.

Njenom realizacijom stvaraju se pretpostavke za politički. unapred. OEBS i EU i za stvaranje mehanizama za očuvanje bezbednosti u svetu. Polazeći od uverenja da je nacionalna bezbednost Republike Srbije usko povezana sa bezbednošću regiona jugoistočne Evrope i kontinenta u celini. jačanje uloge OUN. U zaštiti suvereniteta i teritorijalne celovitosti. Posebno naglašava uzdržavanje od pretnji silom. Osnova opredeljenja politike nacionalne bezbednosti Republika Srbija je privržena poštovanju obaveza koje proističu iz Povelje UN. naroda i etničkih grupa. Uvažavajući interes očuvanja sopstvenog teritorijalnog integriteta i suvereniteta. principa Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i Helsinškog završnog akta. pravna i sva druga legitimna sredstva u skladu sa čvrstim. ili upotrebe sile radi ugrožavanja teritorijalnog integriteta ili nezavisnosti bilo koje države. Republika Srbija će spoljnu i bezbednosnu politiku u najvećoj meri usklađivati sa pozicijama i delovanjem EU u svim najvažnijim pitanjima globalnog. kulturni i ukupni društveni razvoj Republike Srbije. POLITIKA NACIONALNE BEZBEDNOSTI Politika nacionalne bezbednosti predstavlja deo ukupne državne politike i sprovodi se kroz usklađen program mera i aktivnosti koje država preduzima radi dostizanja ciljeva politike nacionalne bezbednosti. ustavno zacrtanim opredeljenjem da nikada ne prizna odluku privremenih institucija Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija o jednostranom proglašenju nezavisnosti. socijalni. ne smatra. Republika Srbija je odlučna da upotrebi diplomatska. nijednu državu ili savez neprijateljskim.IV. ekonomski. Republika Srbija se zalaže za poštovanje međunarodnog prava. kao i članicama i partnerima NATO na osnovama neposredne. 14 . uz ravnopravno uvažavanje interesa svih država. bliske i dugoročne saradnje i zajedničkog delovanja. Shodno tome. 1. Republika Srbija će unapređivati odnose sa članicama EU. evropskog i regionalnog karaktera. poštovanje postojećih međunarodno priznatih granica i rešavanje sporova i otvorenih pitanja mirnim putem.

Republika Srbija naglašava svoje uverenje da je aktivna i sadržajna saradnja svih država zapadnog Balkana sa državama članicama NATO i Partnerstva za mir. posveti posebnu pažnju obezbeđenju energetske bezbednosti u pogledu vlasničke strukture i izgradnje proizvodnih i infrastrukturnih kapaciteta. uključujući i bezbednosno odbrambena pitanja. koja naglašava zaštitu ekonomske. ekonomsku. zdravstvene. Republika Srbija izražava spremnost da izgrađuje kapacitete i sposobnosti sistema nacionalne bezbednosti. energetsku. u skladu sa standardima i obavezama koje proizilaze iz Evropske bezbednosne i odbrambene politike. Republika Srbija je opredeljena da. Poseban značaj posvećuje stvaranju uslova za unapređenje ljudske bezbednosti. transparentnost i odgovornost predstavljaju važne instrumente za unapređenje bezbednosti čoveka. put za trajnu stabilizaciju i napredak ovog regiona. ekološke. Republika Srbija je posvećena poboljšanju uloge i položaja žena u procesima odlučivanja i jačanju državnih mehanizama za obezbeđenje ravnopravnosti polova. razvija sistem nacionalne bezbednosti koji je u stanju da adekvatno odgovori na rizike i pretnje bezbednosti. zbog porasta uticaja energije i energenata na sve sadržaje društvenog života i ključne aspekte bezbednosti. kao i da učestvuje u izgradnji i unapređenju regionalne i globalne bezbednosti. Pristupanjem NATO programu Partnerstvo za mir Republika Srbija potvrđuje svoje dugoročno opredeljenje da pruža doprinos zajedničkim demokratskim vrednostima i učvršćivanju regionalne i globalne bezbednosti. Stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU omogućiće Republici Srbiji da intenzivira dijalog sa EU o pitanjima od zajedničkog interesa. ekološku i druge sadržaje integralne bezbednosti Republike Srbije. Republika Srbija je opredeljena da razvija i unapređuje sve aspekte bezbednosti. u skladu sa potrebama i mogućnostima. političke i svake druge bezbednosti pojedinca i zajednice. Uspešno rešavanje pitanja energetske bezbednosti je pretpostavka za ukupan društveni razvoj i zadovoljavanje potreba građana. socijetalnu. Republika Srbija je opredeljena da. Vladavina prava.Kroz proces evropskih integracija. 15 . a naročito ljudsku.

2. uključivanje u evropske integracije i ostale regionalne i međunarodne strukture. u skladu sa Poveljom UN. ─ pravo na odbranu – zasnovano je na osnovnim pravima i suverenosti država. ekonomske politike. kao i saradnja sa drugim demokratskim društvima. Razvoj politički i ekonomski stabilnog i prosperitetnog društva. preventivno delovanje kroz sprovođenje efikasnih mera i aktivnosti. 16 . prikupljanje informacija i preduzimanje aktivnosti za sprečavanje i suzbijanje uzroka rizika i pretnji bezbednosti. društva i države. jačanje institucija nacionalne bezbednosti. Republika Srbija će opredeljivati sadržaj. socijalne politike i politika u drugim oblastima društvenog života. obim i način bezbednosnog organizovanja društva i integracije u bezbednosne strukture. kao i adekvatno rešavanje rizika i pretnji bezbednosti radi zaštite nacionalnih interesa. Ostvarivanje tih ciljeva obezbeđuje se sprovođenjem politike nacionalne bezbednosti u oblastima spoljne politike. učešće u izgradnji povoljnog bezbednosnog okruženja.Saglasno sa promenama činilaca bezbednosti u strategijskom okruženju i nacionalnim interesima. politike odbrane. politike unutrašnje bezbednosti. kao i o učešću u regionalnim i međunarodnim bezbednosnim organizacijama uvažavajući interese Republike Srbije. 3. Osnovna načela politike nacionalne bezbednosti Utvrđivanje i sprovođenje politike nacionalne bezbednosti zasniva se na uvažavanju sledećih osnovnih načela: ─ prevencija – ostvaruje se kroz odlučnost u primeni odgovarajućih mera Republike Srbije za jačanje nacionalne bezbednosti kroz pravovremenu identifikaciju. a uključuje slobodno odlučivanje o obliku i načinu ostvarivanja nacionalne bezbednosti. Ciljevi politike nacionalne bezbednosti Ciljevi politike nacionalne bezbednosti jesu unapređenje bezbednosti građana. doprinose ostvarivanju ciljeva politike nacionalne bezbednosti.

individualnim slobodama. politika odbrane. ─ nedeljivost bezbednosti – realizuje se kroz aktivan doprinos opštoj bezbednosti. politika unutrašnje bezbednosti. Prioritetni ciljevi spoljne politike u zaštiti interesa Republike Srbije su: istrajavanje u diplomatskim naporima da odbrani svoj ustavni poredak. poštovanju različitosti i socijalnoj pravdi i svestrano podržava međunarodnu i regionalnu saradnju. vladavini prava i slobodnom tržištu. Uverena je da je stabilnost i bezbednost celokupnog međunarodnog poretka moguće ostvariti putem saradnje. politika zaštite ljudskih i manjinskih prava. ─ odgovornost – ostvaruje se kroz obaveze da se politika nacionalne bezbednosti realizuje u skladu sa Ustavom.─ kompatibilnost – podrazumeva usaglašenost delova sistema nacionalne bezbednosti i prihvatanje i sprovođenje međunarodnih standarda u oblasti bezbednosti. Helsinškog završnog akta. očuvanjem demokratskih vrednosti i poštovanjem međunarodnog prava. 4. Elementi politike nacionalne bezbednosti Elemente politike nacionalne bezbednosti čine spoljna politika. socijalna politika i politike u drugim oblastima društvenog života. zasnovane na toleranciji. zakonom i preuzetim međunarodnim obavezama. Delujući u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija i osnovnim normama međunarodnog prava.1. kao model za usklađivanje različitih interesa i rešavanje sporova između naroda. poštovanju načela Povelje Ujedinjenih nacija. ubrzanje procesa evropskih integracija i razvoj dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje na zapadnom Balkanu. kao i kroz saradnju i partnerstvo sa subjektima međunarodnih odnosa. razvoju ekonomske saradnje i tesnoj saradnji na planu bezbednosti na evropskom prostoru. Republika Srbija će nastaviti da štiti svoj suverenitet i teritorijalni 17 . država i kultura. Spoljna politika Republika Srbija je trajno privržena demokratiji. jačanju institucija. Republika Srbija prihvata zajedničke vrednosti demokratskih društava. Spremna je da pruži svoj neposredni doprinos razvoju mirnih i prijateljskih odnosa. ekonomska politika. 4.

Istorijski bliske i sveobuhvatne veze Republike Srbije sa Ruskom Federacijom po pitanjima od šireg nacionalnog interesa ojačane su strateškim partnerstvom u domenu energetike. Saradnja sa državama 18 . stabilnosti i prosperiteta na Zapadnom Balkanu. međunarodnim pravom i odredbama Ustava Republike Srbije. Republika Srbija će nastaviti da unapređuje saradnju i uspostavlja kvalitetnije i sadržajnije odnose sa državama u regionu zapadnog Balkana. Republika Srbija je opredeljena da obnovi tradiciju dobrih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. kao i sa ispunjavanjem drugih potrebnih uslova na putu evropskih integracija. u interesu konsolidacije demokratije. kao i sa ostalim tradicionalnim partnerima i značajnim faktorima međunarodne zajednice. nastaviće da razvija posebne veze sa Republikom Srpskom. Uprkos razlikama izraženim kroz odluku Sjedinjenih Američkih Država da priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Kao jedan od osnivača Pokreta nesvrstanih zemalja.integritet koristeći sva raspoloživa diplomatska i pravna sredstva. Republika Srbija je rešena da nastavi i razvija odnose sa državama koje pripadaju tom pokretu. Strateški prioritet Republike Srbije jeste ubrzavanje procesa pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji. Republika Srbija je spremna da unapređuje odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Zajedno sa međunarodnom zajednicom. državni organi Republike Srbije nastaviće da doprinose stvaranju pretpostavki za mirno rešavanje krize. Indijom i Brazilom. Republika Srbija će nastaviti proces jačanja bilateralnih odnosa. Republika Srbija će nastaviti da poklanja posebnu pažnju produbljivanju bliskih veza sa Narodnom Republikom Kinom. kao i da doprinosi harmonizaciji regionalnih sektorskih politika sa zakonodavstvom EU. u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN. tokom koje su obe države u više navrata zajedno stajale u odbrani opštih vrednosti. Osnovu aktivnosti integracije Republike Srbije u EU predstavlja Nacionalni program za integraciju. U skladu sa Dejtonskim sporazumom i uz puno poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine. Republika Srbija će nastaviti sa intenzivnim ostvarivanjem političkih i ekonomskih reformi društva i njihovim usklađivanjem sa evropskim standardima. što bi stvorilo okvir za novu dimenziju posebnog odnosa između Republike Srbije i Ruske Federacije. posebno u kontekstu pridruživanja EU i jačanja svoje regionalne pozicije. dugu više od jednog veka.

organizovanom kriminalu i korupciji. U tom kontekstu radiće na daljem unapređenju nacionalne regulative u ovoj oblasti. Republika Srbija se zalaže za regionalnu saradnju u oblastima zajedničke obuke i angažovanja elemenata sistema bezbednosti u multinacionalnim operacijama. prirodnih resursa i zdravlja građana. Radi očuvanja nacionalne bezbednosti. Republika Srbija nastoji da uskladi svoje aktivnosti i zakonodavstvo sa normama Evropske unije u oblasti kontrole naoružanja. Republika Srbija će nastaviti da sprovodi Sporazum o podregionalnoj kontroli naoružanja/Sporazum iz Firence 1996. Republika Srbija planira da u najskorije vreme usvoji nacionalnu strategiju i akcioni plan o malom i lakom naoružanju i unapredi svoje zakonodavstvo u skladu sa preuzetim međunarodnim obavezama. upravljanju krizama i upravljanju granicom. poštovanja relevantnih rezolucija Saveta bezbednosti UN. U tom kontekstu zalaže se za nastavljanje procesa u vezi sa daljim preuzimanjem vlasništva strana u primeni ovog sporazuma. 19 . U skladu sa svojim spoljnopolitičkim ciljevima i prioritetima. Aktivnosti na suzbijanju nelegalne trgovine i akumuliranja viškova malog i lakog naoružanja predstavljaju kontinuirano opredeljenje Republike Srbije. (član IV Aneksa 1-B Dejtonskog sporazuma). međunarodnih konvencija i sporazuma. u zaštiti od elementarnih nepogoda i tehničko-tehnološih nesreća i u zaštiti životne sredine. u suprotstavljanju terorizmu. koja je vitalno zainteresovana da otkloni posledice nedavnih konflikata na njenim granicama. koji je imao ključnu ulogu u stabilizaciji mira i unapređenju saradnje u tako važnoj oblasti kao što je vojna oblast.članicama Pokreta nesvrstanih zemalja biće osnažena i aktivno promovisana radi značajnog povećanja svestrane saradnje. Republika Srbija nastavlja dosledno da sprovodi važeće norme u oblasti neproliferacije oružja za masovno uništenje. kao i sukoba sa secesionističkim i terorističkim snagama na Kosovu i Metohiji tokom 90-tih. ilegalnoj migraciji i trgovini ljudima. neproliferacije i izvozne kontrole naoružanja i da dosledno poštuje međunarodne obaveze i dosledno ih sprovodi.

privatizacija društvenih preduzeća i restrukturiranje javnih preduzeća. što je moguće ostvariti uključivanjem lokalnih samouprava u opšte trendove 20 . kao značajna mera podrške jačanju privredne stabilnosti države. uključujući i saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama. kao i za sve druge oblike razvoja međunarodne saradnje. Privredni napredak se obezbeđuje stalnim ulaganjem u infrastrukturu. Prioriteti Republike Srbije radi ubrzanog ekonomskog razvoja jesu razvoj ekonomije zasnovane na znanju. Dostizanjem ciljeva ekonomske politike stvaraju se uslovi za unapređenje životnog standarda građana i ublažavanje i otklanjanje svih negativnih ekonomskosocijalnih posledica tranzicije. kao i u intenzivan razvoj naučnoistraživačkih potencijala. Prioritet ekonomske politike jeste održiv razvoj sa tendencijom dugoročno ekspanzivnog razvoja i visoka stopa privrednog rasta. Ekonomski razvoj Republike Srbije značajno je uslovljen i spoljnim faktorima. konkurentnost privrede. Dinamičan i kontinuiran privredni razvoj i intenziviranje međunarodne privredne saradnje smanjuju verovatnoću nastajanja rizika i pretnji na nacionalnom i međunarodnom planu. razvoj visokih tehnologija. Ciljevi ekonomske politike jesu razvoj i ostvarivanje ekonomske stabilnosti države i stvaranje uslova za strana i domaća ulaganja.4. što iziskuje potrebu kontinuiranog ispunjavanja preduslova vezanih za procese pridruživanja i integracije u Evropsku uniju i aktivno učešće u međunarodnoj ekonomiji i regionalnim aranžmanima. Na ovaj način obezbeđuju se važne pretpostavke privrednog razvoja. industrijsku i poljoprivrednu proizvodnju. smanjenje spoljnog i unutrašnjeg duga. Ekonomska politika Ekonomska stabilnost je osnovni preduslov za realizaciju ciljeva politike nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Važna pretpostavka bezbednosti jeste smanjenje razlika u razvijenosti regiona. smanjenje zavisnosti od uvoza i smanjenje spoljnog duga. uz nisku stopu inflacije i odgovarajuće mere monetarne i fiskalne politike. obrazovanje i stvaranje adekvatnih uslova za rad visokoobrazovanog kadra. u skladu sa nacionalnim interesima. podsticanjem tržišnih principa poslovanja uz izvršne zakonske garancije za slobodan i korektan sistem konkurencije i zaštitu potrošača. Stvaranjem sopstvenih kapaciteta i preusmeravanjem postojećih resursa ubrzavaju se svi procesi koji institucionalno moraju biti podržani kroz liberalizaciju ekonomije države. Jedan broj tih procesa predstavlja jačanje bankarskog sistema države i sistema osiguranja i reosiguranja.2.

poljoprivrede i trgovine. kontinuirana ulaganja u poljoprivredu. stvaranje neophodne autonomnosti i jačanje regionalne pozicije u snabdevanju energentima. kao i razvoj saobraćajne infrastrukture. racionalizacija državne uprave i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala čine neke od osnovnih pretpostavki za unapređivanje celokupnog sistema nacionalne bezbednosti. Globalna ekonomska kriza i poremećaji na finansijskom tržištu značajno se reflektuju i na ekonomiju Republike Srbije. u skladu sa mogućnostima države. razvoj turizma i jačanje institucionalnih i zakonskih okvira vezanih za kvalitet životne sredine. koja podrazumeva divergentne pravce snabdevanja. Cilj odgovarajućih mera ekonomske politike jeste da. značajno doprinose smanjivanju razlika u regionalnom razvoju.3. značajno je usaglašavanje postojećih i donošenje novih propisa koji bi uticali na operativnost u reagovanju države u različitim situacijama. Republika Srbija je opredeljena za aktivno učešće u procesima saradnje i zajedničkog delovanja sa drugim državama i subjektima međunarodnih odnosa u izgradnji nacionalne. Stimulisanje povratka stanovništva u ekonomski nedovoljno razvijena područja. sprovođenje mera za unapređenje industrijske proizvodnje. stabilnost isporuka i proizvodnje energenata. Politikom odbrane afirmiše se koncept kooperativne bezbednosti. relevantan za bezbednost Republike Srbije. Pravovremenim ekonomskim merama obezbeđuje se energetska bezbednost države. podrže odbrambene i bezbednosne pripreme. Važni preduslovi za smanjenje stope siromaštva i nezaposlenosti i učešća sive ekonomije u ukupnoj ekonomiji države su i stimulisanje razvoja malih i srednjih preduzeća. da osiguraju potrebe stanovništva i obezbede logističku podršku svim strukturama u sistemu nacionalne bezbednosti. a u slučaju ugrožavanja bezbednosti države. Politika odbrane Politika odbrane Republike Srbije zasnovana je na integralnom i multilateralnom pristupu pitanjima odbrane i bezbednosti. Poboljšanje institucionalne sposobnosti i ovlašćenja države u oblasti ekonomije. 4. Da bi ove mere bile pravovremeno preduzete.ekonomske politike Republike Srbije. regionalne i globalne bezbednosti. Utvrđivanje odgovarajućih ekonomskih ciljeva i donošenje ekonomskih mera za krizne situacije predstavljaju značajan segment ekonomske politike. 21 .

kao i očuvanju mira i razvijanju povoljnog bezbednosnog okruženja.Republika Srbija svojom politikom odbrane doprinosi izgradnji potrebnih sposobnosti za odbranu i zaštitu nacionalnih interesa. zakonom i principima međunarodnog prava koji regulišu upotrebu sile. strategijsko-doktrinarnih i planskih dokumenata. čijom se operacionalizacijom stvaraju uslovi za dostizanje definisanih ciljeva politike odbrane. kao i za podršku civilnim vlastima u suprotstavljanju pretnjama bezbednosti. javnog reda i mira i imovinske sigurnosti građana i drugih društvenih vrednosti. Politika unutrašnje bezbednosti Politikom unutrašnje bezbednosti obezbeđuje se zaštita demokratskog političkog sistema.4. Ciljevi politike odbrane Republike Srbije koji proističu iz strategijskih opredeljenja jesu efikasan sistem odbrane. ljudskih prava i sloboda. Demokratska i civilna kontrola Vojske Srbije i drugih snaga odbrane i transparentnost odbrambenih poslova osnova su za razvoj savremenog sistema odbrane. Opredeljenja politike odbrane predstavljaju osnovu za izradu normativnih. mir i povoljno bezbednosno okruženje i integracija u evropske i druge međunarodne bezbednosne strukture. Vojska Srbije razvija sposobnosti za aktivan doprinos izgradnji povoljnog bezbednosnog okruženja. njegovo stabilno funkcionisanje i na stvaranje uslova za njegovu interoperabilnost sa sistemima odbrane država uključenih u evropske bezbednosne strukture i NATO program Partnerstvo za mir. partnerstva i učešća u multinacionalnim operacijama sa mandatom UN. uz unapređivanje odnosa sa odgovarajućim institucijama sistema kolektivne bezbednosti i susednim i drugim državama. Vojska Srbije je organizovana oružana snaga koja brani zemlju od oružanog ugrožavanja spolja i izvršava druge misije i zadatke u skladu sa Ustavom. U skladu sa Ustavom i spoljnopolitičkim opredeljenjima države. 4. U ostvarivanju politike unutrašnje bezbednosti zajednički 22 . U ostvarivanju ciljeva politike odbrane napori državnih organa usmereni su na reformu i izgradnju efikasnog sistema odbrane. U skladu sa sadržajem i dinamikom procesa integracije Republike Srbije u EU izgrađivaće se kapaciteti elemenata sistema odbrane za izvršavanje obaveza u okviru Evropske bezbednosne i odbrambene politike.

strukovnim udruženjima. ekonomskog i visokotehnološkog kriminala. pranja novca. U utvrđivanju politike unutrašnje bezbednosti i održavanju javnog reda. medijima. verskih. sprečavanje i suzbijanje svih oblika terorizma. objekata i drugih materijalnih dobara koja nije obuhvaćena zaštitom nadležnih državnih organa. trgovine ljudima. Donošenje odgovarajućih strategija. kao i drugih izazova. finansijskog. kao i na profesionalno. socijalnoj i zdravstvenoj oblasti. imaju subjekti iz oblasti privatnog obezbeđenja čija delatnost obuhvata zaštitu bezbednosti pojedinaca. organizovanog. života i imovine građana.deluju zakonodavni. Za sprovođenje politike unutrašnje bezbednosti poseban značaj ima normativna dogradnja delatnosti nadležnih državnih organa i drugih subjekata koji se bave poslovima bezbednosti. zajedno sa državnim i ostalim organima i institucijama. ljudskih i materijalnih kapaciteta predstavljaju neophodan preduslov u ostvarivanju ciljeva politike unutrašnje bezbednosti. crkvama i verskim zajednicama. koordiniranje rada službi bezbednosti i jačanje njihovih organizacionih. Od posebnog društvenog značaja je da delatnost subjekata iz oblasti privatnog obezbeđenja bude u celosti normativno i doktrinarno uređena. lokalnim samoupravama. Sve veću odgovornost u sprovođenju politike unutrašnje bezbednosti. ljudskih i manjinskih prava čini saradnja državnih organa sa subjektima iz oblasti privatnog obezbeđenja i drugim institucijama. kao i drugim oblastima koje imaju uticaj na unutrašnju bezbednost. državni i ostali organi i institucije Republike Srbije polaze od ciljeva koji su usmereni na poštovanje i zaštitu ljudskih prava i dostojanstva. proliferacije konvencionalnog naoružanja i oružja za masovno uništenje. uz efikasnu politiku u privrednoj. manjinskim 23 . narkomanije. Delovanje državnih i ostalih organa i institucija Republike Srbije u oblasti unutrašnje bezbednosti usmereno je na zaštitu ustavnog poretka. nepristrasno i transparentno izvršavanje poslova uz uvažavanje običajnih. Za ostvarivanje ciljeva politike unutrašnje bezbednosti poseban značaj ima stalno unapređivanje informativne i preventivne delatnosti. Važnu pretpostavku ostvarivanja i unapređenja zaštite života i imovine građana. rizika i pretnji bezbednosti. blagovremeno prikupljanje i razmena podataka i informacija. obaveštajnih i subverzivnih delatnosti. korupcije. izvršni i sudski organi. kulturnih i drugih osobenosti etničkih i drugih društvenih grupa i specifičnosti lokalnih zajednica. ustanovama.

5. kroz razmenu podataka sa državama u regionu. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima. osnov je unapređenja stanja nacionalne bezbednosti. omogućava brži promet robe i ljudi preko granice. Politika u oblasti ljudskih i manjinskih prava Republike Srbije zasnovana je na odredbama Ustava. elementarnih nepogoda. Efikasan rad pravosudnih organa u procesuiranju svih krivičnih dela. bitno doprinose ostvarivanju ciljeva nacionalne bezbednosti. Prihvatanje i primena međunarodnih. koordinaciju rada i jačanje kapaciteta svih graničnih službi. Politika zaštite ljudskih i manjinskih prava Zaštita ljudskih i manjinskih prava predstavlja civilizacijsku vrednost. 4. organizacijama civilnog društva i građanima. Tome doprinosi i stalno usavršavanje zakonodavnih rešenja. Razvijanjem odgovarajućih kapaciteta društva za upravljanje krizama i organizovanjem građana i efikasnim sistemom informisanja stvaraju se uslovi za efikasniju zaštitu života. Posebno su značajne pripreme za delovanje u vanrednim situacijama. za slučaje požara. u skladu sa evropskim standardima.zajednicama. Takvim delovanjem unapređuje se efikasnost nadzora i obezbeđenja državne granice. zdravlja i imovine građana i očuvanje životne sredine. socijalnim i 24 . Međunarodnog pakta o ekonomskim. Implementacija Strategije integrisanog upravljanja granicom Republike Srbije i Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi. dejstva opasnih materija i drugih stanja opasnosti. kao i nacionalnih standarda u oblasti bezbednosti. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. čime se razvijaju odnosi poverenja. osnovu nacionalne bezbednosti i merilo demokratskog karaktera društva i države. posebno u oblastima ljudske bezbednosti i upravljanja rizikom. izgrađuje i jača bezbednost i rešavaju bezbednosni problemi. Značajnu ulogu u ostvarivanju unutrašnje bezbednosti imaju izgradnja i jačanje modernog i jedinstvenog sistema zaštite i spasavanja. pre svega evropskih. a posebno onih kojima se ugrožavaju ustavni poredak i privredni sistem zemlje. usklađivanje organizacione strukture pravosudnih organa i kontinuirano obrazovanje i obuka nosilaca pravosudnih funkcija. uz istovremeno sprečavanje prekograničnog kriminala i sprečavanje i suzbijanje ilegalnih migracija. tehničkih i tehnoloških nesreća.

Poštovanje prihvaćenih obaveza iz oblasti ljudskih i manjinskih prava i unapređivanje pravnih okvira. Pored toga. ciljevi socijalne politike Republike Srbije usmereni su na obezbeđenje socijalne zaštite. a u skladu sa relevantnim dokumentima međunarodnog prava. obrazovanje i stalno usavršavanje ljudskih resursa. 25 . Republika Srbija garantuje na svojoj teritoriji sva individualna i kolektivna prava nacionalnih manjina. a time i ukupna bezbednost države. Osnovni cilj socijalne politike čine zadovoljavanje potreba građana. U okviru socijalne politike posebna pažnja se posvećuje povećanju nataliteta. kao i matičnim državama porekla manjina radi unapređenja njihovog položaja i njihovih prava. Republika Srbija je opredeljena da razvija saradnju sa predstavnicima manjina. koji omogućavaju nadzor u funkciji sprečavanja povreda ljudskih prava i marginalizacije građana po osnovu političke. Republika Srbija preduzima efikasne mere za unapređenje uzajamnog poštovanja. kulturni. zaštita njihovih prava i unapređenje njihove bezbednosti. Socijalna politika Socijalna politika Republike Srbije važan je segment politike nacionalne bezbednosti. Reforme koje se realizuju u Republici Srbiji radi demokratizacije društva i stabilizacije privrede podrazumevaju nalaženje novih rešenja za sistemsko unapređenje socijalne politike. razumevanja i saradnje među svim ljudima koji žive na njenoj teritoriji. jezički ili verski identitet.6. etničke i verske pripadnosti. poboljšanju demografske strukture i zaštiti porodice. predstavlja značajan aspekt unapređenja nacionalne bezbednosti. Realizacijom projektovanih ciljeva socijalne politike unapređuje se briga o pojedincu. bez obzira na njihov etnički. 4. smanjenje stope nezaposlenosti. Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope i drugih potvrđenih međunarodnih ugovora.kulturnim pravima. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. njegovoj ličnoj bezbednosti. poboljšanje uslova rada. Polazeći od značaja međuetničke tolerancije i međukulturnog dijaloga. Zalaže se i zastupa obavezu poštovanja ljudskih i manjinskih prava Srba u drugim državama kroz unapređenje odnosa sa tim državama.

Usled ozbiljnog narušavanja životne sredine. Politike u drugim oblastima društvenog života Unapređenje obrazovanja. imaju strateški značaj za zaštitu nacionalnih interesa. Na taj način stvaraju se ključne pretpostavke za ukupni društveni razvoj i jačanje svesti o značaju obrazovanja za nacionalnu bezbednost. Poseban značaj za ostvarivanje i unapređenje nacionalne bezbednosti ima naučno-istraživački rad u oblasti bezbednosti. na svim nivoima organizovanja. naučnoistraživačkog rada. Kroz proces obrazovanja neophodno je obezbediti ovladavanje savremenim znanjima i tehnologijama. obrazovanje treba da doprinese formiranju identiteta i osećaja pripadnosti Republici Srbiji. kulture i drugih oblasti društvenog života. Razvojem i usvajanjem novih tehnologija stvaraju se pretpostavke za ubrzan razvoj odbrambene industrije i njenu integraciju u tokove nacionalne i međunarodne ekonomije. kao i sticanje osnova za samostalno i kontinuirano učenje tokom radnog veka. Razvijanje bezbednosne kulture građana. Značajan segment politike naučno-istraživačkog rada usmeren je na poboljšanje materijalnih uslova za istraživanje i razvoj. koje će omogućiti njegovu znatno veću društvenu integrisanost. kao i njihovo usklađivanje sa standardima Evropske unije. uz razvoj strateškog partnerstva sa državama koje su nosioci savremenih tehnologija. nauke. kao i na stvaranje uslova za usavršavanje naučnoistraživačkog kadra i zaustavljanje njegovog odlaska iz zemlje. U tom smislu potrebna je celovita integracija u međunarodni sistem komunikacija i informacija.4. predstavlja značajan osnov unapređenja nacionalne bezbednosti. Unapređenje naučnoistraživačkog rada i njegovo usklađivanje sa društvenim potrebama doprinosi razvoju društva. politika obrazovanja je usmerena na organizacione promene u sistemu obrazovanja. U ostvarivanju tog cilja neophodno je izgrađivati što povoljnije uslove za rad nastavničkog i obrazovnog kadra. Pored toga. Uvažavajući sve veći značaj znanja. a posebno mladih. Aktivnosti u ovoj oblasti usmeravaju se na otklanjanje posledica izazvanih NATO bombardovanjem i na zaštitu i očuvanje 26 . zaštite životne sredine.7. ekološka zaštita postaje sve značajnije područje bezbednosti Republike Srbije. Politika tehnološkog razvoja usmerena je na prevazilaženje tehnološkog zaostajanja i dostizanje nivoa tehnološke razvijenosti koji će biti u funkciji razvoja društva i jačanja nacionalne bezbednosti.

strukturno i funkcionalno uređenu celinu elemenata čijom se delatnošću ostvaruje zaštita nacionalnih interesa Republike Srbije. predstavlja i osnovu za zaštitu nacionalnih i kulturnih vrednosti i doprinosi jačanju nacionalne bezbednosti. razumevanja. evropska sekularna država. a time i nacionalna bezbednost države. podržavanjem međuverskih dijaloga i međusobne saradnje crkava i verskih zajednica. Unapređenjem verskih sloboda i afirmacijom autohtone. Izgradnjom i jačanjem savremenog zdravstvenog sistema i njegovog povezivanja sa drugim institucijama društva stvaraju se pretpostavke za sprečavanje pojava i širenja infektivnih bolesti kod ljudi i zaraza kod biljaka i životinja. kulture. Bogato kulturno i istorijsko nasleđe srpskog naroda i građana Srbije. a podstiče se proces harmonizacije verskih odnosa na principima tolerancije. SISTEM NACIONALNE BEZBEDNOSTI Sistem nacionalne bezbednosti predstavlja normativno. Republika Srbija se afirmiše kao moderna. Republika Srbija posvećuje posebnu pažnju zdravlju svojih građana. tehnološkog razvoja i zaštite životne sredine bitan su segment politike nacionalne bezbednosti i značajno doprinose ostvarivanju njenih ciljeva. pa ga je potrebno adekvatno predstaviti javnosti i zaštititi pred međunarodnim institucijama. nauke. 27 . kao deo svetske kulturne baštine.prirodnih resursa koji mogu biti ugroženi nekontrolisanom eksploatacijom. V. slabi se motivacija za ispoljavanje verskog fanatizma i ekstremizma. Politike obrazovanja. istorijskim razvojem izgrađene višereligijske strukture srpskog društva. Saradnjom države sa crkvama i verskim zajednicama. U dostizanju tog cilja neophodno je osigurati integrisano upravljanje i kontrolu planskog korišćenja prirodnih resursa i obezbediti poštovanje međunarodnih konvencija o zaštiti životne sredine i usvajanje međunarodnih standarda u toj oblasti. kao i za efikasno otklanjanje posledica koje one izazivaju. čime se jača socijalna kohezija društva. poštovanja i uzajamne solidarnosti crkava i verskih zajednica.

institucije nadležne za pravosuđe. kao i demokratska i civilna kontrola njihovog rada. Snage Ministarstva unutrašnjih poslova su deo sistema nacionalne bezbednosti čiji je cilj zaštita nacionalnih interesa u domenu unutrašnje bezbednosti. Vojnobezbednosna agencija i Vojnoobaveštajna agencija. lične i imovinske bezbednosti građana. delokrug rada. Obavlja poslove zaštite života. Savet za nacionalnu bezbednost. strukturno uređenu celinu snaga i subjekata odbrane čiji je osnovni cilj zaštita interesa Republike Srbije od oružanog ugrožavanja spolja. zaštitnik građana. subjekti iz oblasti privatnog obezbeđenja. organizacije civilnog društva.1. Policija je osnovna snaga Ministarstva unutrašnjih poslova. Poslove iz oblasti nacionalne bezbednosti obavljaju i organi državne uprave. Poslove usklađivanja rada službi bezbednosti obavlja Biro za koordinaciju. ovlašćenja. Bezbednosno-obaveštajni sistem je funkcionalno objedinjen podsistem nacionalne bezbednosti Republike Srbije koji čine Bezbednosno-informativna agencija. organi jedinica lokalne samouprave. predsednik Republike Srbije. izvršne i sudske vlasti: Narodna skupština Republike Srbije. obezbeđenja državne granice. regulišu se zakonom. sudovi i tužilaštva. Sistem odbrane predstavlja jedinstvenu. pravna lica i građani koji doprinose ostvarivanju ciljeva nacionalne bezbednosti. obrazovanje i naučnu delatnost i zaštitu životne sredine. Njihove nadležnosti. bezbednosno-obaveštajni sistem i privremeno formirani organi i koordinaciona tela za pojedine krize. sistem nacionalne bezbednosti čine: sistem odbrane. 2. borbe protiv terorizma i oružanog ugrožavanja iznutra i druge poslove u skladu sa zakonom. zadaci. Struktura sistema nacionalne bezbednosti Sistem nacionalne bezbednosti u širem smislu čine najviši organi zakonodavne. Upravljanje sistemom nacionalne bezbednosti 28 . međusobni odnosi i saradnja. U užem smislu. snage Ministarstva unutrašnjih poslova. mediji. Vojska Srbije je osnovni subjekt sistema odbrane. Vlada.

a po potrebi i na zahtev Odbora dostavljaju vanredni izveštaj. u skladu sa Ustavom i zakonom. usmerava i usklađuje funkcionisanje sistema nacionalne bezbednosti. podnose izveštaje iz domena svojih nadležnosti. Vlada usmerava i usklađuje rad organa državne uprave u domenu nacionalne bezbednosti. upravlja delatnošću državnih organa. obezbeđuje materijalna i finansijska sredstva za potrebe sistema nacionalne bezbednosti. Direktor Bezbednosno-informativne agencije. Ministar spoljnih poslova. na zahtev Vlade. u toku redovnog zasedanja Narodne skupštine. Funkcije upravljanja sistemom su planiranje. u skladu sa Ustavom i zakonom. i obezbeđuje realizaciju međunarodnih ugovora i sporazuma u oblasti nacionalne bezbednosti. 29 . donosi zakone i druge opšte akte u oblasti nacionalne bezbednosti i nadzire rad Vlade i drugih organa odgovornih Narodnoj skupštini. naređivanje. zakonom i drugim propisima. i sprovode se u skladu sa Ustavom. radi dostizanja najpovoljnijeg stanja bezbednosti. Narodna skupština odlučuje o ratu i miru. ministar odbrane. organizovanje. organa državne uprave. u skladu sa Ustavom i zakonom. Predsednik Republike ukazuje na određena pitanja i probleme iz domena nacionalne bezbednosti. pokreće njihovo rešavanje i donosi akte iz svoje nadležnosti. direktor Vojnobezbednosne agencije i direktor Vojnoobaveštajne agencije najmanje jednom godišnje. Narodna skupština Republike Srbije ostvaruje svoj uticaj na sve delove sistema nacionalne bezbednosti ustavotvornom i zakonodavnom delatnošću. preko Odbora za odbranu i bezbednost. Vlada predlaže i realizuje politiku nacionalne bezbednosti. Ostali ministri i državni funkcioneri. Narodne skupštine Republike Srbije ili prema potrebi. koordinacija i kontrola. Narodna skupština. ostvaruje nadzor i demokratsku i civilnu kontrolu nad sistemom nacionalne bezbednosti. ministar unutrašnjih poslova i ministar finansija podnose izveštaje o stanju bezbednosti iz domena svojih nadležnosti Narodnoj skupštini i Vladi. ustanova i pravnih lica u oblasti ostvarivanja nacionalne bezbednosti. podnose redovni izveštaj o radu službe Odboru za odbranu i bezbednost. u skladu sa Ustavom i zakonom.Sistemom nacionalne bezbednosti upravljaju državni organi kao nosioci zakonodavne i izvršne vlasti. Predsednik Republike Srbije predsedava Savetom za nacionalnu bezbednost i komanduje Vojskom Srbije.

po potrebi. međusobnoj saradnji i kompatibilnosti njegovih elemenata. učestvuju i rukovodioci drugih državnih organa i institucija i druga lica koja nisu članovi Saveta. zasnovanim na sprovođenju Ustava. pored predsednika Republike Srbije. zakona i drugih propisa. kao i saradnju sa organima i službama bezbednosti drugih država i međunarodnih organizacija. čine najviši predstavnici organa izvršne vlasti i predstavnici ključnih elemenata sistema nacionalne bezbednosti. 30 . 3. Stručne i tehničke uslove rada Saveta za nacionalnu bezbednost obezbeđuje Kancelarija saveta za nacionalnu bezbednost. u skladu sa značajem promena činilaca koje je određuju. Sastav Saveta za nacionalnu bezbednost. utvrđuje nivo uspešnosti primene Strategije nacionalne bezbednosti i predlaže adekvatne mere za njeno inoviranje. koordinira rad elemenata sistema nacionalne bezbednosti. i saradnjom sa sistemima nacionalne bezbednosti na globalnom i regionalnom nivou stvaraju se uslovi za ostvarivanje nacionalnih interesa Republike Srbije. razmatra predloge nadležnih državnih organa za oblast odbrane i unutrašnje poslove i službe bezbednosti. usmerava i usklađuje rad elemenata sistema nacionalne bezbednosti i predlaže mere za unapređenje stanja bezbednosti i ostvarivanje ciljeva politike nacionalne bezbednosti. kao što su Vojska i bezbednosno-obaveštajni sistem. U okviru svojih nadležnosti Savet za nacionalnu bezbednost razmatra pitanja koja su značajna za nacionalnu bezbednost i funkcionisanje elemenata sistema bezbednosti. Savet za nacionalnu bezbednost prati. njihovu međusobnu saradnju i saradnju sa drugim nadležnim organima državne uprave. U radu Saveta za nacionalnu bezbednost. Pored toga. Savet za nacionalnu bezbednost Savet za nacionalnu bezbednost utvrđuje osnove politike nacionalne bezbednosti i definiše osnovne mere i aktivnosti na očuvanju i unapređenju nacionalne bezbednosti i zaštiti vitalnih nacionalnih interesa Republike Srbije.Funkcionisanjem sistema nacionalne bezbednosti.

Specifičnost funkcionisanja pojedinih delova sistema nacionalne bezbednosti iskazuje se kroz posebna načela utvrđena u normativnim i doktrinarnim dokumentima. neprekidnosti. Sistem nacionalne bezbednosti je pod demokratskom i civilnom kontrolom. prilagodljivosti. kao i međunarodno prihvaćenim obavezama i standardima čiji je Republika Srbija potpisnik ili pravni sledbenik. jedinstva. Savet za nacionalnu bezbednost. efikasnosti. u skladu sa zakonom. predsednik Republike.4. kao i otvorenosti za kontrolu. u skladu sa zakonom. profesionalnosti. drugi državni organi i javnost. nepristrasnosti i političke neutralnosti. koju sprovode Narodna skupština. pouzdanosti. Navedena načela funkcionisanja sistema nacionalne bezbednosti zasnovana su na osnovnim ustavnim i zakonskim rešenjima. Načela funkcionisanja sistema nacionalne bezbednosti Funkcionisanje sistema nacionalne bezbednosti ostvaruje se uz uvažavanje osnovnih načela: ustavnosti i zakonitosti. Vlada. 31 .

na koje je potrebno pravovremeno i adekvatno reagovati. pored postojećih. Savremena društvena kretanja su obeležena dinamičnim promenama u međunarodnim odnosima. Zbog toga. a u funkciji zaštite nacionalnih interesa. Sprovođenje u delo stavova sadržanih u Strategiji zahteva koordinirano angažovanje svih državnih organa i drugih subjekata koji se bave poslovima bezbednosti. u skladu sa aktuelnim i procenjenim izazovima. pojavljivati i novi izazovi. koje nagoveštavaju da će se. Strategiju nacionalne bezbednosti treba blagovremeno prilagođavati uslovima u kojima se implementira. Strategije unutrašnje bezbednosti. državnih institucija. Ona predstavlja polaznu osnovu za izradu Strategije spoljne politike. Strategije odbrane. rizicima i pretnjama bezbednosti Republici Srbiji. organizacija civilnog društva i građana pri utvrđivanju opšteg pristupa i načina ostvarivanja zaštite nacionalnih interesa. kao i iskustvima drugih država u kreiranju sistema nacionalne bezbednosti i rešavanju rizika i pretnji bezbednosti. Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije je polazni dokument u kojem su date osnove za uređenje i ostvarivanje funkcije bezbednosti države. kroz delatnosti na svim nivoima organizovanja društva.ZAKLjUČAK Strategija nacionalne bezbednosti predstavlja izraz saglasnosti relevantnih političkih činilaca. Strategije socijalnog razvoja i strategija u drugim oblastima 32 . Na taj način se ostvaruje potpuno i integrisano funkcionisanje sistema nacionalne bezbednosti Republike Srbije. rizici i pretnje bezbednosti. nacionalnim iskustvima i bezbednosnim potrebama društva. Strategija je zasnovana na savremenim teorijskim saznanjima u oblasti bezbednosti. Strategije ekonomskog razvoja. Strategija nacionalne bezbednosti je dokument kojim se međunarodnoj i domaćoj javnosti transparentno stavljaju na uvid ključna strateška opredeljenja u jačanju nacionalne bezbednosti i izražava opredeljenost Republike Srbije da aktivno doprinosi izgradnji i unapređenju regionalne i globalne bezbednosti.

Strategija nacionalne bezbednosti je dinamičan dokument i njeno stalno unapređivanje i prilagođavanje je trajan zadatak najviših nadležnih državnih organa. 4100309. Podrška javnosti i društvenih institucija je bitan preduslov za ostvarivanje visokog stepena mobilnosti raspoloživih resursa i koordinacije rada državnih institucija radi ostvarivanja strateških ciljeva politike nacionalne bezbednosti.društvenog života.doc/2 33 . kao i za normativno uređenje delatnosti u okviru sistema nacionalne bezbednosti.042. a time i pretpostavka delotvornosti ove strategije i svih izvedenih strateških dokumenata.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->