Pendidikan Zaman Tradisi

Kuliah 1

Pendidikan Zaman GrekoRoman
Zaman Yunani (1600 SM-300 SM) • Pendidikan semasa zaman ini bermatlamat untuk memupuk dan membentuk ciri ciri rakyat yang bertanggungjawab kepada negara sepertimana di Athen. • Di Sparta pula tumpuan pendidikan adalah untuk melatih rakyat menjadi tentera yang perkasa dan melahirkan pemimpin-pemimpin tentera. • Mengikut Prof Abdul Aziz et.al (1968: 33) : Tujuan pendidikan di Sparta adalah mempersiapkan laki-laki yang kuat jasmaninya dalam peperangan dan fasih pembicaraannya di majlis-majlis

. • Di Athen pula.Samb. pendidikan yang diberi adalah untuk mempersiapkan individuindividu supaya menjadi manusia yang utuh (The Exellence of Man as a Man) yang mampu berdikari dan harmonis dalam tingkahlakunya serta seimbang pula antara kekuatan jasmani dan rohani serta baik akhlaknya dari segi percakapan dan perbuatan.

musik. menulis. drama. menghafal. sastera dan puisi .Athens • Para pelajar terdiri daripada kaum lelaki berumur antara 7 tahun hingga 20 tahun. Pelbagai kaedah pengajaran yang dipraktikkan semasa itu seperti kaedah latih-tubi. . perbincangan dan berdialog dipraktikan. • Kurikulum yang diamalkan di Athen seperti membaca. matematik. membaca semula terutama di sekolah rendah manakala di peringkat menengah kaedah kuliah.

Plato (427. • Golongan pengajar terdiri daripada guru-guru persendirian. . golongan Sophists. • Antara tokoh-tokoh pemikir zaman ini seperti Socrates (469-399 SM). dan taktik peperangan. nyanyian patriotik. guru sekolah. pengajar tentera dan ahli flasafah.347 SM) dan Aristotle ( 384-322 SM).Sparta • Di Sparta pula. kurikulumnya lebih tertumpu kepada latihtubi.

) di tengah-tengah ialah para `pelindung negara`(pembuat dasar dan tentera) dan di lapisan bawah ialah para pekerja ( farmers and artisans). terdiri daripada 3 lapisan manusia. Yang teratas ialah pemerintah negara (philosopher-kings. Tujuan pendidikan adalah bagi mencipta negara yang ideal.Contoh Pemikir: Plato ( 427-347 SM) • Seorang ahli falsafah yang banyak menekankan aspek pendidikan dalam karya-karyanya seperti ` Republic`. `Law `dan `Crito`. Konsep `Negara ideal` mengikutnya. . • Menurut Plato.

He feared parents would pass on their ignorance and prejudices to their children. .Plato • Fungsi pendidikan adalah menyediakan kurikulum yang bersesuaian bagi mempersiapkan warganegara untuk berfungsi di setiap lapisan yang dinyatakan. Separated from their parents. children would live in state nurseries that cultivate good habits and purge habits considered harmful to children’s proper development`.  Antaranya : state-run nurseries `Plato wanted children reared by experts in child care.

matematik. murid-murid akan belajar musik (in Plato`s definition it included reading. musik dan sains. jimnastik. writing. choral singing and dancing). pendidikan tinggi diperkenalkan kepada pelajar berupa latihan ketenteraan dan pelajaran lanjutan dalam matematik.Plato lagi Plato`s basic curriculum: • Pada umur 6 tahun hingga 18 tahun. geometri. kesusasteraan. literature. • Dari umur 18 tahun 20 tahun. Arithmetic. dan astronomi. astronomi. . geometri.

Zaman Rom (750 SM – 450 M) • Perkembangan pendidikan tertumpu kepada pembentukan identiti wargnegara sesuai dengan konsep pemerintahan Republik dan pengembangan empayar. • Tumpuan pengajar lebih kepada aktiviti latih tubi. . menghafal dan membaca bahan– bahan retorika. • Pelajar-pelajar terdiri daripada lelaki berumur antara 7 tahun hingga 20 tahun.

 Aspek kurikulum zaman Rom berkisar kepada membaca. menulis. Law of Twelve Tables dan falsafah. .Samb. • Pengajaran dan pembelajaran ( P&P) diadakan di sekolah swasta dan sekolah-sekolah retorika. • Tokoh-tokoh pemikir zaman ini seperti Cicero (106-43 SM) dan Quintillin (35-95 M). matematik.

Zaman Pertengahan (medieval) . • Rakyat juga dipersiapkan supaya dapat memegang sesuatu peranan dalam negara dan juga bagi mengekalkan semula keharmonian sosial .500 Masehi 1400 Masehi • Matlamat pendidikan tertumpu kepada menanam komitmen terhadap agama. ilmu pengetahuan dan ritual.

matematik. • Murid-murid terdiri daripada jantina lelaki dari golongan atasan berumur antara 7 tahun hingga 20 tahun. penghafalan.Samb. kaedah analisis teks dan perbincangan dijalankan. . • Di peringkat sekolah tinggi dan universiti. menulis. logik. seni. nyanyian agama di peringkat sekolah rendah. taktik peperangan dan kepahlawanan. • Kaedah pengajaran tertumpu aktiviti latihtubi. Murid perempuan dan wanita muda hanya dibenarkan menyertai komuniti agama sahaja. Bidang kurikulum meliputi aktiviti membaca. falsafah. kraf. metafizik. teologi.

 Contoh: Semua x adalah y Semua w adalah x Oleh itu semua w adalah y Semua mamalia berbadan panas Semua kucing adalah mamalia Oleh itu semua kucing berbadan panas . ahli-ahli Scholastik menggunakan silogisme –deduktif logik bagi membina ilmu.Silogisme  Dalam pengajaran.

Erfurt dan Prague. Cambridge. Heidelberg. Oxford. . Salerno. • P&P diadakan di biara. Bologna. gereja. Padua. • Universiti – universiti medieval yang terkenal seperti University of Paris. convent.Samb. dan di sekolah-sekolah khas kepahlawanan.

Teachers need to be contemplative scholars. .Tokoh • Marcus Fabius Aquinas (1225-1274 M) ialah tokoh pemikir retorika Zaman Pertengahan. active agents of learning. skillful teachers. he portrayed the teacher`s vocation as combining faith. love and learning. and lovers of humanity. experts in their subjects. • Dalam karyanya ` de Magistro` ( Concerning the Teacher).

penterjemahan dan analisis bahan klasik tamadun Yunani dan Rom manakala kuruikulumnya tertumpu kepada bahan Latin.1500 M) • Matlamat pendidikan adalah bagi mewujudkan pakar dalam bidang humanis terutama dalam aspek Latin dan Yunani dan juga melahirkan penasihat-penasihat kepimpinan negara. • Pelajar-pelajar terdiri daripada golongan lelaki aristrokrat dan kelas atasan berumur antara 7 tahun hingga 20 tahun. puisi dan seni. kesusateraan klasik. • Aspek pengajaran tertumpu kepada penghafalan. Yunani. .Zaman Renaisans ( 1350 M .

Tokoh • Para pendidik terdiri daripada golongan humanis klasik dan P&P di sekolah Latin. • Antara contoh sarjana pemikir humanis seperti Eramus (1465-1536 M) dan Martin Luther (1483-1546 M) yang membawa pembaharuan dalam teologi kristianiti. .

• Kaedah-kaedah P&P yang dipraktikan seperti latihtubi. Astronomi. penulisan.Zaman Islam ( 700 SM-1350 SM) • Tumpuan pendidikan ialah untuk menanamkan komitmen murid terhadap kepercayaan agama Islam. ilmu falsafah. Kimia dan sebagainya. Selain itu kepakaran dalam bidang matematik. hafalan. pengajian al-Quran dan hadis. perubatan dan sains juga diterapkan. musyawarah dan sebagainya. . • Pelajar mula belajar dalam lingkungan umur 7 tahun hingga 20 tahun dan bidang pelajaran tertumpu kepada bacaan. Perubatan. Geometri.

Damsyik. Mesir. Ibnu Araby. Al Ghazali. surau. Al Khawarizmi dan sebagainya. Toledo dan Seville. . Grenada. Cordova. Ibnu Khaldun. madrasah dan sekolah agama dan pusat pengajian Islam. • Pusat-pusat pengajian ilmu zaman Islam berpusat di Baghdad.Tokoh Lokasi-lokasi pengajian seperti di masjid. • Tokoh-tokoh sarjana dan pemikir zaman Islam seperti Ibnu Sina (980 M -1037 M) dan Ibnu Rusyd (1126 M . Al Farabi.1198 M).

dan sebutan “ARAB” di sini meliputi semua bangsa berbahasa Arab. Mahasiswa-mahasiswa Arab asyik mempelajari Aristotle tatkala Karel Agung serta pembesarpembesarnya masih asyik belajar menulis namanya.Philip K.orang-orang Perguruan Tinggi di Oxford menganggap pekerjaan mandi itu satu kebiasaan yang berbahaya` . Para sarjana di Kota Cordova. Hitti mengatakan bahawa ilmu pengetahuan yang dikembangkan umat menjadi dasar kepada ilmu pengetahuan yang menguasai alam pemikiran Eropah dalam abad pertengahan. sebuah kota yang mempunyai tujuh belas buah perpustakaan. satu di antaranya mempunyai lebih 400.000 jilid buku. sedang pada waktu yang sama. gemar sekali mandi tempat pemandian yang indah-indah. • ` Dalam permulaan abad pertengahan tak suatu bangsapun yang lebih besar sumbangannya untuk proses kemajuan dari bangsa Arab. termasuk yang diam di Jazirah Arab.

. pengetahuan dan ilmu kerohanian. pembinaan akhlak dan tingkah laku. Tumpuan pendidikan adalah kepada pengajaran kitab suci al Quran. pendidikan pada umumnya merupakan pendidikan yang bukan formal.Zaman Prapenjajahan di Tanah Melayu • Pada tempoh ini.

Samb. Pendidikan tradisi ini mempunyai kurikulum yang sempit dan hanya terhad kepada teks alQuran semata-mata. menghafaz doa dan mempelajari prinsip agama Islam tanpa memahaminya. • Sekolah agama atau pondok-pondok tersebut masih wujud di beberapa buah negeri seperti di Kedah. . Kelantan dan Terengganu. • Lokasi P&P adalah di sekolah-sekolah pondok yang ditubuhkan oleh guru-guru agama Islam. • Kaedah P&P yang diamalkan seperti aktiviti hafalan ayat-ayat al-Quran.

Huraikan perbezaan corak pendidikan tradisi di Athens dan Sparta. Kembangkan dengan contoh yang sesuai silogisme di bawah: Semua x adalah y Semua w adalah x Oleh itu semua w adalah y . 4.Pembuka minda 1.Huraikan. Hitti mengatakan bahawa ilmu pengetahuan yang dikembangkan umat menjadi dasar kepada ilmu pengetahuan yang menguasai alam pemikiran Eropah dalam abad pertengahan. 2. Philip K. Apakah matlamat utama pendidkan Zaman Rom dan huraikan bentuk kurikulumnya? 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful