You are on page 1of 14

U[|AN U[|AN STANDARD |Q STANDARD |Q

O Dlseolakan oleb:
O FAR|DAH 8T [ANTAN
O MARHAN|M 8T A8U 8AKAR
Ujian Ujian lQ lQ - - MeniIai MeniIai tahap tahap
kepintaran kepintaran
O Untuk menllal |Q seseorang, teroapat
ujlan-ujlan kbas yang boleb ollakukan.
Ujlan-ujlan lnl bukan sabaja mencabar,
tetapl la juga mampu olgunakan sebagal
baban pembelajaran oan pengajaran (P&P)
yang menarlk.
Ujian Ujian lQ lQ - - MeniIai MeniIai tahap tahap
kepintaran kepintaran
O Klta suoab pastl serlng menoengar lstllab
lnl. Walaupun penggunaan |Q sebagal
pengukur keplntaran tloak olterlma oleb
semua salntls, tetapl klta boleb bersetuju
babawa seseorang yang olkatakan
mempunyal |Q yang tlnggl lalab lnolvlou
yang lstlmewa
KllI`1.K.` KllI`1.K.`
Keplntaran boleb olukur. Teroapat alat
oan teknlk tertentu untuk
menentukan tabap keplntaran
seseorang.
|anya olgunakan oleb anggota
proteslonal terlatlb. Alat tersebut
boleb olbuat oalam bentuk ujlan
aptltuo atau ujlan pencapalan.
Ujian Ujian Pencapaian Pencapaian
O Mengukur tabap pengetabuan atau
kompetensl seseorang oalam bloang
tertentu
Menganggap keplntaran aoalab kapasltl
mental yang boleb olukur melalul anallsa
pencapalan ujlan mental (contob, ujlan |Q)
Ujian Ujian aptitud aptitud::
O Mengukur potensl seseorang untuk
mempelajarl sesuatu tugasan kbusus
|a menganoalkan babawa kemablran
semasa seseorang boleb meramal
pencapalan sesuatu tugasan kbusus paoa
masa baoapan
P P lTU lTU lQ! lQ!
O |Q aoalab slngkatan kepaoa "|ntelllgence
Quotlent".
O "Quotlent" bermaksuo suatu ukuran
plawal. Oleb ltu, |Q aoalab suatu ukuran
plawal keplntaran yang berasaskan teorl-
teorl keplntaran.
O Ujlan |Q aoalab alat mengukur keplntaran
yang blasa olguna pakal.
pakah pakah itu itu lQ! lQ!
O 8lasanya |Q olklra sebagal
Umur Mental/Umur Kronologl X 100
|Q olnllal beroasarkan skor seseorang
Kebanyakan orang mempunyal skor |Q
ol antara 70 - 130
|Q seoerbana aoalab sekltar 100
pakah pakah yang yang diuji diuji neIaIui neIaIui Ujian Ujian
lQ! lQ!
O Pelbagal ujlan telab olclpta untuk
mengukur kemablran berkaltan
pembelajaran oan umur mental kanak-
kanak.
Ujlan lnl blasanya mengukur:
Kemablran pertlmbangan tanpa llsan
("Nonverbal reasonlng skllls")
Kemablran llsan oan
Pengetabuan
againanakah againanakah skor skor lQ lQ dapat dapat
nenbantu nenbantu!!
O 8lasanya skor |Q oapat meramal pencapalan
akaoemlk.
O Walau bagalmanapun Skor |Q tloak
oapat menerangkan lnoeks lebar keplntaran.
pakah pakah pengertian pengertian skor skor lQ! lQ!
O Panouan umum maksuo skor |Q aoalab
sepertl ol bawab :
130 ke atas - Keplntaran unggul
110-120 - Keplntaran seoerbana tlnggl
90-110 - Keplntaran seoerbana
70-90 - Keplntaran seoerbana renoab
Dl bawab 70 - Terencat akal
pakah pakah pengertian pengertian skor skor lQ! lQ!
O Perlu ollngatkan, ujlan |Q tloak mengukur
kemablran penyesualan olrl secara
menyelurub.
O Contobnya, seseorang yang mempunyal
|Q 130 mungkln tloak mempunyal
kemablran soslal.
O Manakala seseorang yang mempunyal |Q
ol bawab paras seoerbana mungkln
mempunyal kemablran soslal yang balk.
.jakau .jakau |akta |akta iaiu au iaiu au ada ada uubuu uubuu kait kait
deuau deuau kejiutarau kejiutarau::
O Kreatlvltl
Keupayaan mengbasllkan loea-loea asll oan baru
yang boleb olukur melalul beberapa cara
Keplntaran Lmosl, LQ
Keupayaan menllal, memabaml oan meluabkan
perasaan
LQ tlnggl = Lmpatl tlnggl
Keplntaran Kerobanlan, SQ
Keupayaan untuk memabaml olrl senolrl oarl
aspek perkembangan robanl oan menggunakannya
untuk menyesualkan olrl oengan persekltaran.
SLK|AN SLK|ANTLR|MA TLR|MA KAS|H KAS|H