8àl Lrp Llnh hurng

8à| tzp t|nh huzngť Cðng ty Sch|m|tt Meats
SchlmlLL MeaLs là mrL hãng Lr nhân dóng gól LhrL r mrL Lhành phr mlrn 1rung
1âyţ Poa kyŦ Pr Lhu muaţ pha LhrL dóng gól và bán lrl cho nhrng nhà bán lr cüng
nhr mrL sr slôu Lhr lorl nhr và vraŦ Pr không dr khr náng srn xurL và phân phrl
cho nhrng Lrung Lâmţ drrng dây bán lr lrnŦ uây lrl là mrL lrl Lhr cho srn phrm Lr
phla khách hàngŦ 1uy nhlônţ sr Lln nhlrm này dã grp phrl khó khán khl nhrng nhà
phân phrl LhrL lrn khrp cr nrrc srn sàng chào hàng vrl nhrng drn hàng ru Llôn
horc có glrm gláŦ
Plrn nayţ SchmlLL có hal glám drc qurn ly bán hàngţ mrl ngrrl qurn ly 3 drl dlrn
bán hàngţ nhrng drl dlrn này drrc Lrr lrrng cán brn crng Lhôm vrl hoa hrng bán
hàng dra vào doanh sr vrrL Lrrl so vrl sr dr ra hàng Lháng Ŧ nhrng drl dlrn bán
hàng nào drL sr vrrL 10Ʒ doanh sr drL ra cho cr nám Lhl sr drrc Lrung Lhrrng
Lhôm Luy Lheo lrl nhurn cra công Ly Lrong nám ryŦ vl vryţ nhrng drl dlrn bán
hàng drrc Lhuc dry rrL mrnh dr xuc Llrn quá Lrlnh klnh doanhŦ
1rL cr nhrng srn phrm cra SchmlLL dru Lhurc lral dr hr hrng và chr có Lhr drrc
bro qurn Lrong nhrng hrn drnh nhrL drnhŦ nhrng srn phrm quá hrn drrc Lrr vr
cho công Ly Luy Lheo doanh sr Lrung blnh cra dlrm bán lrŦ Mrl grn dâyţ SchmlLL
Lr chrc mrL curc cr drng bán hàng drL blrLť ngrrl bán lr có Lhr drrc glrm glá
dáng kr cung vrl mrL chlrc radlô có drng hr dlglLal nru hr drL mua vrl sr lrrng
Lrrng drl lrn drn mrc nào dóŦ MrL Lrong sr nhà bán lr br nhrng dlru klrn cra
drL cr drng Lhuc dryţ dã drL mua grp hal lrn doanh sr Lhông Lhrrng cra hrŦ và
vào curl Lhángţ 30Ʒ sr hàng Lrôn dã không bán hrLŦ Srn phrm dã br quá hrnŦ
nhà bán lr nól Lrôn dang cr grng burc drl dlrn bán hàng cra SchmlLL nhrn lrl sr
hàng chra bán drrcŦ ngrrl drl dlrn bán hàng Lrlnh bày vrl glám drc bán hàng và
Lhôm rrng ºury là khách hàng LrL nhrL cra Lôl dry!"ţ rrl hrl xem vr glám drc bán
hàng có glrl quyrL drrc khôngŦ
Câu hz|
1Ŧ vr glám drc bán hàng phrl làm gl?
Ŧ 8à La ( glám drc bán hàng) phrl glrl Lhlch nhr Lhr nào vrl ngrrl drl dlrn
bán hàng?
3Ŧ Clám drc bán hàng phrl làm gl nru crp Lrôn cra bà blrL chuyrn? nru drl
Lhr crnh Lranh cra công Ly blrL drrc chuyrn này?8à| tzp t|nh huzngť Çuzn trz khách szn

Plrn Lrl brn dang glr chrc vr ngrrl qurn ly cung rng vr LhlrL br và horL
drng cra hô Lhrng khách srn hrng sang Lrl qurc gla brnţ dlru này rnh
hrrng Lrl ngành công nghlrp du lrchŦ
1rong nhrng nám quaţ công Ly cra brn dã dr mrL vr Lrl này do chl phl cra
công Ly caoţ nhrng hrn chr Lrong drl mrl srn phrm và chrm phrn rng vrl
sr Lhay drl cra khách hàngŦ 1hôm vào dó mrl quan hr cra br phrn
MarkeLlngţ br phrn drch vr và br phrn qurn ly không drrc LrLţ dlru này
cüng rnh hrrng drn hraL drng dlru hành cung rngŦ
nhrng vrn dr Lrôn có nguyôn nhân mrL phrn Lr br phrn drch vrţ do dó
glám drc dlru hành cra công Ly dã yôu cru br phrn qurn Lrr cung rng và
Lhuô brn Lhrc hlrn mrL sr công vlrcŦ Clám drc yôu cru brn pháL Lhro mrL
kr horch hành drng cr Lhr cho mrl khu vrc và Lrlnh bày kr horch này Lrrrc
ban glám drc công LyŦ
Công vlrc cra brn làť
1Ŧ Oác drnh các vrn dr chlnh Lrong horL drng cung rng Lrl công Ly
Ŧ Oác drnh yru Lr rnh hrrng lrn nhrL Lrl horL drng cung rng
3Ŧ Cách brn xác drnh hlru qur công vlrc vrl br phrn markeLlngţ br phrn
drch vrţ br phrn qurn lyŦ

f¾g¯ j°– °i° °–– ¯ g°½ ¯ °@°– @i f ¯f ½f °––g h° n° °–°g h° n°– ° ¯ ¾ ¾y ° g f ´°– °m°–¾ ° g½i°½ n° °–°–i¯ °– i h° ° i g¯  n¾ °½ ¯ ½fhng°– @°y° ¾ °° ¯°g j– ½½ m°° °–°g ½i°½  ° ½n ° n¾ °¾g°–ngg°– ° °– °g°– y° nn– ¯–h  °°f n¯nf–h¯ n ° h°g°– ¯ °– °  ° h°g°– ° °–  °°g n °–nm° °n °–y¯ f °– h° g°– fg f°¾  ¾ ¾ fg°–h°– - °–  ° h° g°–°g ¾  f°¾ fnn °m¯¾ n°– °– y¯ ° °n fn´°–°–°m¯ I ° °–  ° h° g°– nn ¯ ° n °h°° f° @ n ° °–¾ °½ ¯n fn¯ n f  °–gn n n °°–° °– ° °° ° - °–¾ °½ ¯h ° n  nn´°– f°¾ °– °n f ¯ h° . f¾ n¯. – ° i n¯ n n¯ n nn °– h°g°–  -– h° n n– ¯–h h°– n°– ¯ n nf ´n °– –f°  ¯f ¾ °– °– ° °¯ n°g .´°–n¯. °–¾ °g h° ° °–  °n f n °–n  j ¯f– ½f ° f°¾ ´°– °–n f Ig gn h°– ¾ g°–y° j´°– h°  °½ ¯ j h ° -g h° °y° f°–n – °– n  ° h°g°–n fn¯° ° ¾ g°–n f h° n -–  ° h°g°–° g –h¯ n h°g°–g y¯ °–# ghng°– ° n f´ "#  ¯ –h¯ n h° g°–n–  n´°– .

i  I –h¯ n h°g°–½ g¯–" .

 ° hn¾ °  ° ° f°–– n n °– °n°– °–  g °–n fy °–hn¾ ° °–¾f°– n–f °  °g ° °– °–g°n´°–°– ½ n @°–° °–°m¯f n´°–n f ° j ¯ °g n½n f n´°–nf ° °– °n °– ¯ ¾ °½ ¯gn ¯½ ° °– ¾ f n fhng°– @y¯g ¯ f° n f ½ ° . gf%–h¯ n h°g°–%½ – n° °g °–  ° h°g°–"  h¯ n h°g°–½ g¯–° n ½y°n f g n °".f °– ½ ° n g ½ ° °´°– n  °g n°– ° °– ° f °– g°n°– °– - °– ° y°n°–y°°i°¯ ½ ° ½ ° n  –h¯ n g°n fn´°– jyn ½ ° ° n°– °–g y ° n °¯ ¾ n´°– n h¯ nyn °½h ¯  ng° °–n n¯ ng° g n°g n f°–h¯ nn´°– .  n °f°n fn´°–  nn °°g"  g ½° °– .

´°– nn f °g  Ohn °nhn ° n°°– °–n°– °– n´°–  Ohn °  ° °– °°  °–n°– °–  .

hn °hn ° n´°– n ½ °¯f °– ½ ° n ½ ° ° .