1

NOVENSYS. UN DECENIU DE SOLU|II INOVATOARE
ÎN MANAGEMENTUL INFORMA|IEI
www.novensys.com
12/12/2011 © 2011 novensys
Agenda
8ucurest|ţ Novensys nÇţ 20 Iun|e 2011
· CaplLolul 1ť novensys Ŷ parLenerul ln conLlnua evoluLle
· CaplLolul 2ť SoluLll lnLegraLeŦ ln mod naLural
· CaplLolul 3ť ÞarLenerl sl referlnLe
· CaplLolul 4ť ÞrezenLare soluLle LŴrovlnleLa ln 8omanla
· CaplLolul 3ť ÞrezenLare generlca soluLle WlM
12/12/2011 © 2011 novensys 2
www.novensys.com
3
www.novensys.com
Capitolul 1:
Novensys: ParteneruI în continuå evoIu|ie
12/12/2011 © 2011 novensys
12/12/2011 © 2011 novensys 4
www.novensys.com
ovensys a încheiat anul 2010 cu o cifrã de afaceri de 19.440.000 Euro
Peste 200 de angaja[i, din care 55% în echipe de suport çi implementare
Peste 250 de magazine lansate în industria de retail
Peste 40 de proiecte în distribu[ie çi logisticã
2004 - ovensys este primul Business Solution Partner pentru Microsoft
ExceIen|a: Inspira|ia noastrå
12/12/2011 © 2011 novensys 3
www.novensys.com
ExceIen|a: Inspira|ia noastrå
12/12/2011 © 2011 novensys 6
www.novensys.com
Echipa Novensys:
Consultan[i çi dezvoltatori cu peste10 ani de experien[ã în România çi Europa
70% din echipã a fost implicatã în cel putin douã proiecte de implementare
realizate cu succes
Raportul consultan[i seniori/juniori este de 3/1
Primul trainer român de Microsoft CRM
Peste 25 de specialiçti Microsoft Dynamics
Peste 10 specialiçti Oracle
9 Manageri de Proiect Seniori (Metodologie PMP)
Oamenii: Sursa vitaIitå|ii noastre
12/12/2011 © 2011 novensys 7
www.novensys.com
Capitolul 2:
SoIu|ii integrate. În mod naturaI
I
CRM
ERP
CRM
ERP
PM
SCM
FieId
Services
I
12/12/2011 © 2011 novensys 8
www.novensys.com
mbinãm în solu[iile noastre dedicarea
oamenilor çi expertiza acestora pentru a
crea instrumente eficiente de accesare çi
management al informa[iei dintr-un
business:
Enterprise Resource Planning
Customer Relationship Management
Business Ìntelligence
Business Process Management
Supply Chain Management
Field Services
SoIu|ii integrate: Investi|ie maximizatå
12/12/2011 © 2011 novensys 9
www.novensys.com
SoIu|iiIe noastre: Industrii compIexe çi extrem de
competitive
12/12/2011 © 2011 novensys 10
www.novensys.com
Consultan[i cu cel putin o certificare Microsoft în
consultan[ã sau dezvoltare Dynamics av
O echipã de dezvoltare cu competen[e în tehnologii
ca: .ET, SQL Server, XML, Webservices
Peste 40 de clien[i Microsoft Dynamics
: Cea mai mare implementare de Microsoft AX
din România
MS FY11 (Q1): Locul 1 Microsoft Dynamics*
MS FY11 (Q1): Locul 1 Microsoft Dynamics AX*
MS FY1: Locul 1 Microsoft Dynamics AX*
MS FY: Locul 1 Microsoft Dynamics AX*
MS FY: Locul 1 Microsoft Dynamics*
*Total sales volume
Competen|e çi TehnoIogii: Microsoft Dynamics
12/12/2011 © 2011 novensys 11
www.novensys.com
Consultan[i cu certificãri în domeniu çi expertizã
în tehnologii Oracle
Ìmplementãri complexe de ERP, BÌ, Data
Ìntegration, Siebel (availability, load balancing,
integrare cu sisteme ter[e, procese de migrare)
Experien[ã localã çi externã pe diverse
segmente: oil & gas, distribu[ie, retail, waste
management, services
Cea mai mare implementare de Siebel CRM (în
industria de oil &gas) din România
Competen|e si TehnoIogii: ApIica|ii OracIe
12/12/2011 © 2011 novensys 12
www.novensys.com
Oracle Application Server
BEAWebLogic Application Server
BEAWebLogic Events Server
Oracle Complex Events Processing
BEAALSB
Oracle ESB
BEAWebLogic Ìntegration
Oracle BPEL
Oracle BAM
Oracle Portal
Oracle Web Center,
Oracle Content Management,
Oracle Database 10g release 2
Competen|e çi TehnoIogii: TehnoIogii OracIe
Mediu de dezvoltare: Siebel Tools,
Siebel Scripts
Raportare: Siebel Analytics and
Siebel Reports, Extract Transform
Loading (ETL) ÷ ÌT
12/12/2011 © 2011 novensys 13
www.novensys.com
ApIica|ii: pentru desktop (C/C++,
Microsoft .et Framework (C#), Visual
Basic), aplica[ii web (ASP.ET,
JavaScript, Java), aplica[ii mobile
(C/C++, Microsoft et Framework
(C#), platforme pentru PocketPC
(WinCE)
AnaIizå çi Raportare: Analisys
Services, Reporting Services, Crystal
Reports
aze de date: SQL Server 2008, DB2
Server Web : ÌÌS, Apache
Sisteme de operare: Windows 2007,
AÌX Solaris, Linux
Service autorizat:
MotoroIa: terminale mobile, wireless
switch, scannere çi imprimante (1D çi 2D)
cititoare de coduri de bare (1D & 2D)
suport pentru re[ele wireless çi GPRS
Psion: terminale mobile, suport pentru
re[ele çi GPRS
Zebra: imprimante de coduri de bare
(industriale, pentru desktop, çi mobile,/
ZPL,EPL, drivere native)
DataIogic: terminale mobile, terminale,
scannere çi imprimante (1D and 2D)
cititoare de coduri de bare (1D & 2D)
suport pentru re[ele çi GPRS
Avery: Cântare
Competen|e çi TehnoIogii: ApIica|ii, Servicii,
Echipamente & Service
12/12/2011 © 2011 novensys 14
www.novensys.com
Capitolul 3:
Suntem parte componentå a sistemeIor perfect adaptate
pentru performan|å
12/12/2011 © 2011 novensys 13
StabiIim parteneriate vaIoroase, de Iungå duratå
www.novensys.com
CertificåriIe Novensys
1st Certified Partner Siebel CRM
Microsoft Gold Partner
Oracle Certified Partner
Motorola Business Premier Partner
Zebra Premier Partner
12/12/2011 © 2011 novensys 16
www.novensys.com
Inspiråm cIien|ii
så foIoseascå
puterea
soIu|iiIor
eficiente, perfect
adaptate
mediuIui
specific de
business în care
aceçtia activezå
Retail
Manufacturing
Logistics &
Distribution
Utilities
Telecom
Courier
8ervices
Banking &
F8
17
CapitoIuI 4:
Sistem informatic de emitere, gestiune, monitorizare si controI
rovinieta in Romania
www.novensys.com
12/12/2011 © 2011 novensys
12/12/2011 © 2011 novensys 18
www.novensys.com
Entering new
markets
Diversifying the
portfoIio
Investing in
formation
|ect|ve
· mbunaLa(lrea gradu|u| de co|ectare a Laxel de uLlllzare a
lnfrasLrucLurll ruLlereŦ
· ana|e var|ate de d|str|ut|e care sa permlLa uLlllzaLorllor
achlzlLla de rovlnleLe orlunde sl orlcandŦ
· ,anagementu| centra||zat a| |nformat|e|
· Imunatat|rea s| opt|m|zarea procesulul de conLrol
· Interconectarea cu alLe lnsLlLuLll aLaL publlce sl caL sl prlvaLe
ln vederea auLomaLlzaLll sl opLlmlzarll proceselor de emlLere sl
conLrol al rovlnleLelŦ
12/12/2011 © 2011 novensys 19
www.novensys.com
Entering new
markets
Diversifying the
portfoIio
Investing in
formation
escr|erea so|ut|e|
· SoluLla lmplemenLeaza un proces eflclenL penLru
em|terea sl ver|f|carea manua|a sau automata a plaLll
Laxel de drum (rovlnleLa)Ŧ
· SoluLla ofera cana|e mu|t|p|e penLru achlzlLlonarea
rovlnleLel sl permlLe monlLorlzarea sl conLrolul plaLllorŦ
· SoluLla ofera un mecanlsm eflclenL de raportare care
furnlzeaza suporLul penLru procesele de managemenLţ
monlLorlzare sl gesLluneŦ
12/12/2011 © 2011 novensys 20
www.novensys.com
Entering new
markets
Diversifying the
portfoIio
Investing in
formation
Arh|tectura de us|ness a so|ut|e|
· esLlonaLa cenLrallzaL
· ulsLrlbulLa la nlvel naLlonal
· MulLl nlvel
· SecurlLaLe pe mal mulLe nlvele
· ulsponlblllLaLe rldlcaLa
· ConecLare wlreless
· ArhlLecLura deschlsa
· Modulara sl exLenslblla
12/12/2011 © 2011 novensys 21
www.novensys.com
Entering new
markets
Diversifying the
portfoIio
Investing in
formation
m|tere m|tere
ontro|
manua|
ontro|
automat
kapoarte
SoluLla ofera funcLlonallLaLl mulLlple penLru
cllenLl ln vederea achlzlLlonarll rovlnleLelť
· Þrln partener|
· Þorta| We
· @e|efon|e mo||a (SMS)
12/12/2011 © 2011 novensys 22
www.novensys.com
Entering new
markets
Diversifying the
portfoIio
Investing in
formation
LmlLere
ontro|
manua|
ontro|
manua|
ontro|
automat
kapoarte
Þrocesul manual de verlflcare sl conLrol ofera 2 meLodeť
· ConLrol lnoplnanL reallzaL de caLre personalul auLorlzaL
· ConLrol planlflcaL de caLre dlspecerl sl reallzaL de personalul auLorlzaL
COLORVÌ DEOCAMERA
12/12/2011 © 2011 novensys 23
www.novensys.com
Entering new
markets
Diversifying the
portfoIio
Investing in
formation
LmlLere LmlLere
ConLrol
manual
ConLrol
manual
ontro|
automat
ontro|
automat
kapoarte kapoarte
Þrocesul auLomaL de ldenLlflcare a vehlculelor ce nu au achlLaL Laxa de uLlllzare
a lnfrasLrucLurll ruLlere (rovlnleLa) presupuneť
· Dn slsLem auLomaL de captare a |mag|n||or dln Lraflc
· Dn slsLem de extragere a numaru|u| de |nmatr|cu|are a vehlculul pe baza
lnLerpreLarll lmaglnll capLaLe prln Lehnologla de recunoasLere opLlca a
caracLerelor (CC8)Ŧ
COL OR VÌDEOCAMERA
12/12/2011 © 2011 novensys 24
www.novensys.com
Entering new
markets
Investing in
formation
LmlLere LmlLere
ConLrol
manual
ConLrol
manual
kapoarte kapoarte
ontro|
automat
ontro|
automat
ComponenLa de raporLare genereaza doua
caLegorl de rapoarLeť
· kapoarte perat|ona|e Ŷ permlL urmarlrea
acLlvlLaLllor ln Llmp real
· kapoarte de ana||za stat|st|ca (8uslness
lnLelllgence) Ŷ ofera rapoarLe slnLeLlce ln vederea
anallzel sl aslsLarll declzlllor de managemenL
12/12/2011 © 2011 novensys 23
www.novensys.com
Entering new
markets
Diversifying the
portfoIio
· CresLerea semnlflcaLlva a gradu|u| de |ncasare a rovlnleLelţ
· Accesu| ln Llmp real la daLele prlvlnd achlLarea sl conLrolul
rovlnleLelorţ
· ulsLrlbuLle la nlvel naLlonal ln mal mulL de 1S00 |ocat||ţ
· oarLe buna acceptare a s|stemu|u| de caLre beneflclar sl uLlllzaLorlţ
· resterea f|ex||||tat|| prln uLlllzarea echlpamenLelor moblle(exŦ
adaugarea supllmenLar a unul puncL de vanzare)ţ
· caderea cu cel puLln 30Ʒ a Llmpulul necesar emlLerll unel rovlnleLeţ
· keducerea la mlnlmum a lnpuLŴulul manual necesar penLru emlLerea
rovlnleLelorţ
· Dn slsLem parametr|za|| s| reconf|gura|| de CnAun8 fara
lnLervenLla funlzorululţ
· Numaru| redus de personal necesar penLru admlnlsLrarea slsLemululţ
· |spon||||tate r|d|cata a s|stemu|u| daLoraLa uLlllzarll celor mal
moderne Lehnologll hardware sl sofLwareŦ
8enef|c||
12/12/2011 © 2011 novensys 26
www.novensys.com
Sistem de cântarire dinamicã si identificare
a vehiculelor rutiere
Capitolul 5:
Sistem de cântarire in miscare si identificare
a vehicuIeIor rutiere (WIM)
www.novensys.com
antar|rea |n m|scare a veh|cu|e|or rut|ere
SlsLemele de canLarlre ln mlscare sunL prolecLaLe penLru a masura sl lnreglsLra
greuLaLea pe osle sl greuLaLea LoLala a vehlculelor aLuncl cand acesLea Lrec pesLe un
senzorŦ Spre deoseblre de sLaLllle de canLarlre unde vehlculele Lrebule sa opreasca
penLru a fl canLarlLeţ slsLemul de canLarlre ln mlscare nu neceslLa oprlrea vehlculelorţ
ceea ce maresLe eflclenLa procesulul de verlflcare a greuLaLll vehlculelorŦ
Masurarea greuLaLll LoLale a vehlculelor sl a lncarcarll pe osll esLe uLlla penLruť
· uezvolLareaţ prolecLarea sl monlLorlzarea pava[elor
· ÞrolecLarea sl monlLorlzarea podurllor
· verlflcarea greuLaLll sl dlmenslunllor vehlculelor
· Apllcarea leglslaLlel sl a regulllor prlvlLoarea la greuLaLea sl dlmenslunlle
vehlculelor
· Þlanlflcarea sl admlnlsLrarea drumurllor
12/12/2011 © 2011 novensys 27
www.novensys.com
Avanta[e|e cantar|r|| |n m|scare a veh|cu|e|or rut|ere
· Viteza de procesare. Vehiculele pot fi cântãrite în timp ce se deplaseaza la viteze
normale pe autostrada, rezultând într-un numãr semnificativ mai mare de vehicule
cantarite într-o perioadã scurtã de timp, în compara[ie cu statiile de cantarire statice.
· Siguran|å. Minimizarea necesitatii de cântãrire staticã elimina manevrele vehiculelor
si aglomerarea provocata de statiile de cantarire statice.
· PreIucrarea continua a dateIor. Cantarirea in miscare poate fi efectuatã în mod
continuu pe intreg traficul, in timp ce cântãrirea staticã se limiteaza doar la un
esantion de trafic sau doar la un anumit tip de vehicule.
· Acoperire extinsa çi costuri mai mici. Mai multe locatii pot fi monitorizate cu
sisteme de cantarire in miscare la acelasi cost.
· Minimizeaza evitarea cantaririi. Sistemele de cantarire in miscare pot monitoriza
traficul fãrã a alerta çoferii vehiculelor. Acest lucru duce la colectarea de date realiste,
pentru ca mai putine vehicule supraincarcate vor evita sta[iile de cântãrire.
· Obtinerea de date de încårcare dinamice. Sistemul poate înregistra informa[ii
despre incarcarea dinamica pe osie, care poate fi semnificativ mai mare decât
sarcina statica.
12/12/2011 © 2011 novensys 28
www.novensys.com
@ehno|og|| d|spon|||e
@ehnologllle cele mal uLlllzaLe penLru senzorll de masurare a greuLaLll vehlculelor ln
mlscare sunLť
oŦ 5entor pietoe/ectric {1)
·SlsLemul plezoelecLrlc de canLarlre dlnamlca uLlllzeaza senzorl plezoelecLrlcl penLru a
deLecLa schlmbarea de Lenslune cauzaLa de preslunea exerclLaLá asupra senzorulul de
roLlle vehlcululul ;l másoará greuLaLea pe osleŦ ALuncl cand roLlle vehlcululul Lrec pesLe
senzorţ slsLemul inreglsLreazá lmpulsul elecLrlc creaL de senzor ;l calculeazá sarclna
dlnamlcáŦ Sarclna sLaLlcá esLe esLlmaLá foloslnd sarclna másuraLá ;l parameLrll de
callbrareŦ
·Lxemplu de cablu plezoelecLrlcť
12/12/2011 © 2011 novensys 29
www.novensys.com
12/12/2011 © 2011 novensys 30
www.novensys.com
Lxemplu de senzor plezoelecLrlc cu cuarLťSchema de instalare a senzorului in sosea:
Sistemul instalat:
oŦ 5entor pietoe/ectric {2)
12/12/2011 © 2011 novensys 31
www.novensys.com
Ìnstalare senzor piezoelectric:
oŦ 5entor pietoe/ectric {l)
12/12/2011 © 2011 novensys 32
www.novensys.com
Placa otel
Marca tensiometrica
Ŧ P/oco tensiometrico
SlsLemul de canLarlre dlnamlca uLlllzeaza plácl de oLel echlpaLe cu marcl LenslomeLrlce apllcaLe
la parLea lnferloaráŦ Cand roLlle vehlcululul Lrec pesLe placaţ aceasLa se indoaleţ lar slsLemul
inreglsLreazá deformaLla másuraLá de marclle LenslomaLrlce ;l calculeazá sarclna dlnamlcáŦ
Sarclná sLaLlcá esLe esLlmaLá foloslnd sarclna dlnamlcá másuraLá ;l parameLrll de callbrareŦ
Þr|nc|p|u| de funct|onareť
:
Ìnstalare placa tensiometrica
Sistemul instalat:
12/12/2011 © 2011 novensys 33
www.novensys.com
cŦ ce/u/o de sorcino hidrou/ico
SlsLemul consLá ln douá plaLforme de cânLárlre plasaLe una lângá cealalLá penLru flecare
banda de clrculaLleŦ C celulá hldraullce esLe lnsLalaLá ln cenLrul flecárel plaLforme penLru a
másura for(a apllcaLá pe plaLformáŦ Sarclna másuraLá esLe inreglsLraLá ;l anallzaLá de cáLre
slsLem penLru a deLermlna incárcarea pe anvelope ;l osleŦ
Þr|nc|p|u| de funct|onareť
Ìnstalare celula de sarcina:
Sistemul instalat:
12/12/2011 © 2011 novensys 34
www.novensys.com
@|p senzor ,onta[ roare I|a|||tate ost
1 ÞlezoelecLrlc MonLarea se face prlnLrŴo
LaleLura lngusLa ln asfalLŦ
@lmp de lnsLalareť 1 zl
10 Ŵ 13Ʒ penLru 93Ʒ dln
masuraLorl
uuraLa de vlaLa Ŷ 4 anl
CosL defecLe (procenL dln cosLul de
lnsLalare)ť
3Ʒ ln anul 1
13Ʒ ln anul 2
23Ʒ ln anul 3
lnloculre ln al paLrulea an
Aprox 9000 $
2 Þlaca LenslomeLrlca MonLarea se face prln
Lalerea unul sanL de
aproxŦ 13cm adanclme ln
soseaţ daca groslmea
subsLraLulul esLe
suflclenLa (Llmp de
lnsLalare 1 zl)ţ sau prln
consLrucLla unel caseLe
beLonaLe (Llmp de
lnsLalareť 3 zlle)Ŧ
10Ʒ penLru 93Ʒ dln
masuraLorl
uuraLa de vlaLa Ŷ 6 anl
CosL defecLe (procenL dln cosLul de
lnsLalare)ť
4Ʒ ln anul 1
6Ʒ al anul 2
8Ʒ ln anul 3
10Ʒ ln anul 4
13Ʒ ln anul 3
lnloculre ln al saselea an
Aprox 21ţ300
$
3 Celula de sarclna
hldraullca
MonLarea se face prln
consLrucLla unel caseLe
beLonaLeŦ
@lmp de lnsLalareť 3 zlle
6Ʒ penLru 93Ʒ dln
masuraLorl
uuraLa de vlaLa Ŷ 12 anl
CosL defecLe ť 4Ʒ dln cosLul
echlpamenLulul pe anŦ
8evlzle ma[ora la flecare 6 anlŦ
Aprox 48ţ700
$
Ana||za comparat|va |ntre tehno|og||
12/12/2011 © 2011 novensys 33
www.novensys.com
3Ŧ u|ap
ech|pamente
2Ŧ amera v|deo
1Ŧ enzor|
4Ŧ entra|a mon|tor|zare
Schema slsLemulul
12/12/2011 © 2011 novensys 36
Arbitectura sistemului
SlsLem achlzlLle de
daLe
SlsLem local
procesare
Senzorl de
canLarlre
dlnamlca
ueLecLor de
prezenLa
vehlcul
Camera
vldeo
lnLerfaLa Comunlcare

SlsLem cenLral de monlLorlzare sl
admlnlsLrare
DÞS SLocare locala
lnLerfaLa cu slsLeme
exLerne
www.novensys.com
37
MUL|UMIM!
CataIin STEFU
PubIic Sector SaIes Manager
cataIin.stefu@novensys.com
12/12/2011 © 2011 novensys

 34;0388 .42 

– ° f n ¾ - °¾¾; ° 
W W W W W

f½ - °¾¾ ½f ° °n°°f 

f½ ° –f °¯ °ff .

f½ 9f ° ¾ € ° .

f½ 9 °f ¾ ° f°¯f°f .

$$ ' - °¾¾ .f½ 9 °f – ° nf¾ J.

0388 . 34.0388!.594: 4.4393:g0.790307:L3.42 .4:x0 $$ ' - °¾¾ .

50/08:5479 2502039.42 .90 L3 3/:897.38. !0890 /0 5740.79307 50397: .34.30 .1.90 L3 /897-:x0 489.: 4 .70 !0890 /0 2.9 .0388 0890 572: :83088 $4:943 !.g  4.3857.3:  .0388 .x /3..748419 $$ '- °¾¾ .70L30.0.. 34.897g 4..07 /0  :74 !0890 /0.3..x. L3.17g /0 .0388 . /0 709.003x.

34. 34.42 .0388 .003x.897g $$ '- °¾¾ .x.3857.

05:93/4:g5740.5.3x80347..9gx34.148925.0388 438:9.:50890 . :745.947.9.438:9.:8:.49.0388 .5479:.70 70..42 . /30..9gL3.203$:78.5g.90.3/0050703xg L3#423..90/02502039.3x /0. 34.08 #.8970 .4.

:3470890/0 .

3077423/0.3. !72:97.2. 9 .9$0347 094/440!! $$ '- °¾¾ .8 !0890 850...748419# !0890/0850.7484193.. 9 7.0 .07/0!740.

594: $4:x3907. $$ '- °¾¾ .90 324/3. 34.42 .0388 .9:7.

3.3. 4.903. 34. 50397: .0!.9g 2-3g2 L3 84:x0 34.0388 .. 3897:20390 01.088.08. .0 :83088!74.333 :894207#0.3..8970 /0/..02039 :8308839003..0390 /0 .08 #! ! # $  0/ $07.08 # #! $$ '- °¾¾ .02039 ..70 2. 31472.3.70.42 $4:x3907.02039 0/$07.20347 05079.02039 $:55. .94385..3.x0 /397 :3 -:83088 39075780#084:7.08947.70.089x02.2.

0 $$ '- °¾¾ .42500 09702/0 .0388 .89703/:897.425099. 34.42 $4:x034.

70 2502039.3x .2. % $" $07.49.70 3.: .748419 3.2.748419 3.70 .42 4250903x0 %0344.2.748419 3. 2.07 0-807. $ " $ " $  $  $  %49.748419 L3 .8  0.8 . 2.70 /0 .2.: .08 !0890 /0 . 34.: ..2.0791.438:9.49.: .2..8 4.748419 3.: .: /0.2.03x ..3xg 8.8 4.: ..0 5:93 4 .748419 3.8 4.748419 3.5g /0 /0.4250903x0 L3 90344 .8 438:9.: .7484193.70 .08 .8 .748419 /3 #423.0388 .2.4:20 $$ '- °¾¾ 4. 0. 8.8 4.

g7 L3 /4203: 05079g L3 90344 7.080 /0 27.0780 8020390 4 .: ..-9 4.08 0.. 3907.70 2502039.70 50703xg 4.70 /0 $0-0 # L3 3/:897....9.42500 /0 #! .. /0 4 .8 /3 #423.x 7.3.70 .890 2. $$ '- °¾¾ .8 /897-:x0 709.42 4250903x08 %03445. 34.: 889020 907x0 574.02039 807. .943 $0-0 .0388 .3..0791./ -.3x .g 09073g 50 /. 2... 2.0 438:9.0 2502039g7 .3 3907.

0388 . 3907.. 34. 7.07 7.-.0398 $07.0398 !74.0 55.0 439039 .943 $07.49.0 $ 0-4. .943 7.7598 #.0 !479...5479..943 $07...07 0-4.70$0-03.9.0883 $ 7..0 7.03907 7.0 4250 .3.02039 7.9.0 ! 7.381472 4.70$0-0%448 $0-0$...8.0 7..42 4250903x0 %0344%0344 7../3 % % .9%7.07 0-4.0 .80  700..0 0.80 $$ '- °¾¾ 0/:/0/0. 55..3/ $0-0#054798 97.

5. 34.x $07. ..42 4250903x0 %03445.0 5..20390 $07.0388 .x 50397:/08945 ...

.5. .8.$..759 .. .5. . ..x24-0 .x0- $! % ..748419 097..2047 '8:.

 .5479..9 49474..07 0- $ 5.08 #054793$07.70/0.91472050397:!4..0.70 3.08 789.024-0 8:547950397: 70x00 !#$ 0-7.994.2047 5.:947.g #.70 3/48  $4.0 50397:/08945 24-0 .90 $"$07..33070 2572.4/:7/0-.09! 3 3.. #054798 .70 3/:897.0 $89020/04507. 8.78 3: $$ '- °¾¾ $07.07  $07.70  8:547950397:70x0070088 !#$ !843 90723.024-0 70088 89.390  .748419 097.390/0.88 $07.0/0/. 2572.4/:7/0-. 90723.

 ! ! /7.0 .994.0703.4/:7/0-.70  8:547950397:70x00 !#$ .9.024-0 90723.07 39.4.3/ .0 8.70 .9. 90723.70/0.33070 2572..390 .

9.594: $:39025.0388 .8890204750710.90 50397:5071472.42 .59.790./.42543039g. 34.3xg $$ '- °¾¾ .

!70207!.79307 49474.7484194/!.0388 ..474.g704.79307 7.0 07910/!.42 $9.-25.0388 8907910/!..9g 0791.80 /0:3g/:7.:83088!70207!.79307 $$ '- °¾¾ .79307 0-7.90. 34.790307.79307$0-0# .

1.9:73 5:9070.9 .g .0 9.70 ... 84:x47 01.90 489./0 -:83088L3.0388 .33 $ $$ '- °¾¾ .59.42 &9908 . 34.0g 4:707 $07...8 20/:: 897-:943 850.9./.8.42 #09.0390 50710. 3857g2.03x 8g14480.08 %00..3:1..

3.594: $890231472. $$ ' - °¾¾ .43974 74. 34./0029070 089:30 243947.3#42.309.708.42 .9.0388 .

0388 .42  n W ¯ °ff f –f n nf ff f f °€f¾n W . 34.

7098 5479144 3.f°f ff  ¾ nf ¾f½ ¯f f fnf ° ° ¾ nf° W W .0781390 ¯ °ff f ¾ ½¯f f ½n ¾ n° 2.08933 1472.943 W ° n° nf f nf °¾ ff ½ n ¾ nf¾ ½f ° f f¯ff ¾ ½¯f ½n ¾  ¯ ¾ n°f°  $$ '- °¾¾ .f°f– ¯ ° f°€¯f 3907330n °ff.

08933 1472.42 ¾n f ¾ W f¯½ ¯ ° ff°½n ¾ €n °½ ° ¯ f ¾ €nf f¯f°ff ¾ff¯ff f½f f  ¯%° f% f€ fnf°f ¯½ ½ °fn°f f 3907330 . 34.0781390 ° ¾½ ¯ ¯°f f¾n°½f W 2.943 W f€ f°¯ nf°¾¯ €n ° f½f nf €° ff¾½½ °½n ¾  ¯f°f– ¯ ° ¯°f ¾– ¾° $$ '- °¾¾ .0388 .7098 5479144 3.

° 3907330 .0388 .7098 W W W W ¾½° f nff .0781390 W nf ½ ¯f ¯ ° 5479144 2.42 nf ¾° ¾¾f¾ W W W ¾°ff n °ff ¾ f f° °f°f . 34.

° nf  ¾¾ nf ¾n¾f .08933 1472. ff ¾ °¾ f 3.943 $$ '- °¾¾ .

 34.42 ¯ .0388 .

° ¯f°f .

° f¯f f½f f€ f €°n°ff ¯½ ½ ° 3907330 .% $$ '- °¾¾ .0781390 n ° ° f fn°f°  W W W 9°2.08933 1472.943 9fJ @ €° ¯ f %.7098 ½f ° 5479144 3.

0388 .42 ¯ . 34.

° ¯f°f .

° f¯f f½f 9n ¾ ¯f°f €nf ¾ n°€ f ¯ W .

°°½°f° ff nf ½ ¾°f ff W .

943 $$ '- °¾¾ .°½f°€nf nf ¾½ n ¾ ff ½ ¾°f ff 3907330 2.08933 1472.0781390 5479144 3.7098  #  # ' .

 34.0388 .42 ¯ .

° ¯f°f .

943 nffn  %.08933 ° ½ f 2.° f¯f f½f 9n ¾f¯f °€nf f n n °ffnf ff f f°€f¾n  %° f% ½ ¾½° W D°¾¾ ¯f¯f nf½f f¯f–° °f€n W D°¾¾ ¯ f– f°¯f °¯fnf f n½ ff 3907330 ¯f–°nf½f ½° °–f n°f¾ ½nf f .7098 5479144 1472.0781390 3.

%  # '  #  $$ '- °¾¾ .

 34.0388 .42 ¯ .

° ¯f°f .

° f¯f f½f .

¯½° °f f½f – ° ff f nf – f½f W f½f ½ f°f ½ ¯¯f f fnf °¯½ 3907330 f W f½f f°ff ¾f¾nf % ¾° ¾¾ 2.08933 1472.7098 ° – °n % € f f½f ¾° n ° f f°f ¾ f¾¾f n ¯f°f– ¯ ° 3.943 $$ '- °¾¾ .

0388 .42 ° €n W W W W W W W W W W . 34.

 ¾ f ¾ ¯°€nff f–f °nf¾f f°  nn ¾ °¯½ ff f ½° fnf f ¾ n° °  ¾ f° °f°f°¯f ¯ nf f °f fnn ½f f¾¾ ¯ nf ° €nf ¾ f .

7098 5479144 nf f nn ½° f¯½ ° n ¾f ¯ ° °  n f f¯°¯¯f°½ ¯f°f° n ¾f ½ ° ¯ f °  D°¾¾ ¯ ½ff¯ f ¾ n°€–f . ¾ f € f ½° f f n½f¯ ° ¯ %  3907330 f° ½°n f°f % .0781390 f f–f f ¾½¯ °f 2.

--€ff ° °f €° -¯f ¾ ½ ¾°f° n ¾f ½ ° f ¯°¾f f ¾¾ ¯ ¾½° f nff f¾¾ ¯ fff f n ¯f ¯ ° °– f f ¾ ¾€f '- °¾¾ $$ .

.594: $8902/0.:0477:9070 .0.0.42 34.770328.708/0391...39.70 .:0477:9070 $$ ' - °¾¾ . 34.39.0388 ..770/3.g8/0391.42 $8902/0..0388 .2.70 .

 34.42 .0388 .

f¾f f – f f f n ¾ f°nfnf ½ ¾ ¾ f ½ ° W f f ½ nf f ¾ ¯°f f ½ff© W 9 nf f ¾ ¯°f f ½ W I €nf f – f ¾ ¯ °¾° n W ½nf f –¾f ¾ f – ½f f f– f f ¾ ¯ °¾° n W 9f°€nf f ¾ f ¯°¾f f ¯ $$ ' - °¾¾ .f°f f°¯¾nf f n  ¾ ¯ nf°f °¯¾nf ¾° ½ nf ½ ° f¯f¾f ¾ ° –¾f – f f ½ ¾ ¾ – f f ff f n f°n nf° fn ¾ f n ½ ¾ ° ¾ ° ½ ¾ ¾f nf°f ° n  ¾f ½ f¾nf ½ ° f€nf°f ¾¾ ¯ nf°f °¯¾nf °° n ¾f ½ f n  n f n ¯f ¾ €n °f ½n ¾ €nf f– f n .

.77089..080/05./4.39.1.900 3472..70549243947.42 f°f© nf°f°¯¾nf f n  W '90.:3..:1g7g.39.9070.3.9.:0 ..7.489:72.7054.8.90/0.70. 34.4393:.90/0.2..90.g80290.:0 .901010.770328. 4107.3943/097.08..7..../..: 889020/0.90L370897.7.770328.2.30.9047 .7:/:.70/0..7.3.0.:0 .: 3925.70...9.39g770.x /085703.9:. 97.39.700.890 50397:.1.2.70.9 8.2.:94897.9/0.089:.0.9./089.089..9.....0 $:7.39.:89.4.079.9.2.70/3.:/4.1.:08:57.:3 08.2.70.50480 .0.9.39./.95491243947./0/..90180231.7.39.0.:047 8.x0.9.5:930.77089.70 '0.x0/0..90.770.470..90/0L3.050.7054..9.2.4393::50397097.3xg 32.2....425.0..:79g/0925 L3.89.0388 . 70:93/L397 :33:2g780231.0 !70:..70..4507700938.80.0 $8902:54.. W W W W W $$ ' - °¾¾ .7.9.574.77 $890200/0.40.89..2:904.g023.70.489 320.39g77089.39g790L3925.39.790L397 45074.0.39g770 -93070. .:005491.4207.30.31472.9.0.0.70.3:2995/0.70/0..9.8.2.. .0./0/./g8.7.9gL324/ ../0574.89./3.328.g7.

 34.0388 .42 @ °– ¾½° @ °– n ¯ff ½ °¾ ° ¯f¾f f– f n ° ¯¾nf ¾° f °½  nn%% W¾ ¯½  nn nf°f °f¯nf ff¾ °½  nn½ °f nf¾n¯ f f °¾° nfff ½ ¾° f nfmf¾½f¾ °  n¯m¾fm– f f½ ¾ °nnf°  n n½ ¾ ¾ ° ¾¾ ¯ ° –¾ fm¯½¾ nnn f ¾ °Ânfn fm¾fn°f °f¯nm fn°f¾fnm ¾ ¾¯fm€¾° ¾fn°f¯m¾fm½ff¯  nf f W ¯½ nf ½  nn $$ ' - °¾¾ .

02..42 f °½  nn%% ¯½ ¾ °½  nnnnf  $.70. 34.  $8902:389..9 $$ ' - °¾¾ ./0389.0388 .80347::38480.

 $$ ' - °¾¾ . 34.708034750400.42 f °½  nn%% 389.97..0388 .

 34.0388 .42 9fnf °¾¯ nf ¾ ¯ nf°f °f¯nf ff½mn  n½f n¯fn °¾¯ n f½nf f½f f°€ fm .

. 389.705..903842097... $$ ' - °¾¾ ..490 $8902:389..7..9 .903842097...f°  n n½ ¾ ½fnf fn f¾f¾  ° f f¾¾ ¯  ° –¾ fm €¯ff¯m¾fm ¯fn °¾¯fn Ânfn fm¾fn°f °f¯nm fn°m¾fnm ¾ ¾¯fm€¾° ¾fn°f °f¯nm¯m¾fm½ff¯ nf f 9°n½ €°n°f !.

0388 . 34.42 n .

 $$ ' - °¾¾ .3..70.7../08. f ¾fn°f fnf ¾ ¯n°¾m° m½f€¯ ni°m ½f¾f °fi°–mn ffm½ °€ nf f° f nnf n m fn ¾ °¾ffm°n °€ nm ½f€¯ ½ °f ¯m¾f€ff½nfm½ ½f€¯m fn°f¯m¾fm ¾  ° –¾fmÂf°ffm nm ¾¾ ¯½ °f ¯°f °nmnf f½ f° ½ ¾ 9°n½ €°n°f $8902:389.0:.9 389.

 34.°f f¾ €fn ½°  ½ ° ° f f°–¾f°f¾€f ¯f¾f @¯½ °¾ff f f ff ff f° .°f© f .0388 .42 °ff n¯½fff ° °– @½¾ ° 9  nn .

¾ € n %½n ° °n¾ °¾ff % °f° °f° °f° °n °f½f ff° ff ff f° .

¾ € n %½n ° °n¾ °¾ff % °f° ff° °f° °f° °f° °n °f¾f¾ ff° .

¾ ½ 9fnf °¾¯ nf .°f f¾ €fn ½° n°¾nf° nf¾  °f @¯½ °¾ff  ½ ° ° ¯f¾f ½  .°f f¾ €fn ½° ½ ° ° f f°¾f° ¯f¾f f½ n¯f f°n¯ ° ¾¾ f fnf–¾¯ f ¾ ¾f ¾ ¾€n °f%¯½ °¾ff % ¾f½° n°¾nf° nf¾  °f %¯½ °¾ff % .

f ¾fn°f fnf ff ff f° .

¾ € n  °n¾ n½f¯ °½ f°  ¯f©ff€ nf f° ½  $$ ' - °¾¾ .

 34.42 n ¯f¾¾ ¯       .0388 .

°ff¯°f  .

f¯ f  f½ n½f¯ °  ° $$ ' - °¾¾ .

42 ^`WU`a^S__`Waa     ° €ffn¾¾ ¯  °  ¾ ¯n °f ¯°f ¾ f ¯°¾f ° €ff. 34.0388 .

¯°nf ¾ ¯fn  f ¾ ¯nf ½n ¾f D9 nf nff  n ½ °f n ° nf°f °f¯nf .

f¯ f  $$ ' - °¾¾ .

0388 .& & .947$.07 .3.$0..42 $$ ' - °¾¾ .9.3$%& !:-.9.3 8901:34.08.

Related Interests