AK$L$ üAN LKUí1í

NAMA AH|| KUMPU|AN ť
SI1I nIDA¥U 81 NCk ALI (D200810
NCk ADILAn 81 ANUAk (D20081032363)
IAkIknA 81 A8D kACÞ
AMIkAn 81 A8DCL kAnAMAN (D20081032299)
WAN kAInANAn 81 MLCk IDkIS
nubungan d|antara [ant|na dan prestas|
da|am matemat|k te|ah d|ber| parhat|an
yang ser|us da|am b|dang pend|d|kanŦ
beberapa dekad yang |a|u te|ah ber|aku
pen|ngkatan da|am penye||d|kan mengena|
|suŴ|su yang berka|tan dengan |e|ak| dan
perempuan mengena| aksesţ prestas| dan
pencapa|an dan peng||batan da|am
matemat|kŦ
(Ga||aher Ǝ kaufmannţ 200S)Ŧ
0
10
20
30
40
30
60
70
1996 1997 1998 1999 2000
92Ŧ1
89Ŧ9
91Ŧ3
93
94Ŧ3
93Ŧ2
91Ŧ9
91Ŧ4
93Ŧ7 93Ŧ9
Lelakl
Þerempuan
ť ÞeraLus kelulusan MaLemaLlk uÞS8 menglkuL [anLlna (1996Ŵ2000)
0
10
20
30
40
30
60
70
80
90
100
1996 1997 1998 1999 2000
86Ŧ2
87Ŧ6
88Ŧ6
90
88Ŧ7
92
92Ŧ9 92Ŧ6
94Ŧ3 94Ŧ1
Lelakl
Þerempuan
ÞeraLus kelulusan MaLemaLlk ÞM8 menglkuL [anLlna (1996Ŵ2000)
0
10
20
30
40
30
60
70
80
90
100
1996 1997 1998 1999 2000
68Ŧ3
71Ŧ8
67
63
67Ŧ3
74Ŧ4
76Ŧ8
76Ŧ3 76Ŧ3 76Ŧ2
Lelakl
Þerempuan
ÞeraLus kelulusan MaLemaLlk SÞM menglkuL [anLlna (1996Ŵ2000)
Langkah memasLlkan [anLlna ekulLl
ber[ayaŦ
!.¹¯¹/¯.
1
'|¨¯¹/¯.
Li·gra,i``
Numgra,i``
L|teras|
keupayaan unLuk membaca ţ menulls dan
memahaml perkaLaan dan ayaL serLa dapaL
mengapllkaslkan pengeLahuan LersebuLŦ
Numeras|
kebolehan unLuk melakukan operasl asas
meLemaLlk dan memahaml ldea maLemaLlk
mudah serLa dapaL mengapllkaslkan
kemahlran dan pengeLahuan LersebuLŦ
||teras| áaa aameras|
meraag|am| BM
|a|ta mem|aca, meaal|s
áaa meag|ra
$taaáará L|teras|
daa Nameras|
,emasa d|
Mala¡s|a
kemah|ran 1ahun 1 1ahun 2 1ahun 3
erupaya
membacaţ
menulls
dan
memahaml
Mlnlma 300
perkaLaan
umum yang
mudah
AyaL Lunggal
Mlnlma 800
perkaLaan
umum
yang mudah
AyaL mudah
Ǝma[muk
dengan
kaLa hubung
Mlnlma 1000
perkaLaan
umum
yang mudah
AyaL mudah
dan ma[muk
dengan kaLa
hubung dalam
perenggan
pendek
Li·gra,i
Numgra,i
kemah|ran 1ahun 1 1ahun 2 1ahun 3
Membacaţ
menu||s dan
meng|ra dan
menyusun (|kut
susunan) nombor
bu|at
Nombor seh|ngga
S0
Nombor seh|ngga 100 Nombor seh|ngga 1000
Cperas| Asas Iakta asas untuk
tambah dan to|ak
Iakta asas untuk
tambah dan to|akţ
darab (2ţSƎ10) dan
bahag| (2ţSƎ10)
Iakta asas untuk
tambah dan to|akţ darab
(3ţ4ţ6ţ7ţ8Ǝ9) dan
bahag|(3ţ4ţ6ţ7ţ8Ǝ9)
Ap||kas| Meng|ra du|t
seh|ngga kM10
Menyatakan
waktu da|am
sehar|
Mengukur
pan[ang sesuatu
ob[ek da|am
un|tŴun|t re|at|f
Meng|ra du|t
seh|ngga kMS0
Menyatakan waktu
da|am [am secara
ana|og
Mengukur pan[ang
sesuatu ob[ek da|am
un|t yang betu|
Meng|ra du|t seh|ngga
kM100
Menentukan masa
da|am se[am pada
[am ana|og
Mengukur pan[ang
ob[ek da|am un|t yang
betu| (da|am cm
saha[a)
Kegagalaa pelajar meagaasa|
|emal|raa l|teras| áaa
aameras| mea¡am|aag
|epaáa |ec|c|raa pelajar
áalam sa|je| matemat||
um|ah mur|d yang t|dak mencapa| sasaran standard ||teras|
pada akh|r 1ahun 1 (Ʒ da|am kurungan)
5uM8£kť kl42M untuk kodor /iterosi don PkO1lM untuk kodor numerosi
um|ah mur|d yang t|dak mencapa| sasaran standard numeras|
pada akh|r tahun 1 (Ʒ da|am kurungan)
5uM8£kť kl42M untuk kodor /iterosi don PkO1lM untuk kodor numerosi
5uM8£kť 5kor PkO1lM untuk 2Mţ 2009
Prase|alal mempaa¡a|
la|aagaa ¡aag s|ga|f||aa
|e atas peagaasaaa
l|teras| áaa aameras|
5umberť kojion ProŴseko/oh 5cope Perryţ 4M£klk4 5Y4klk41 {2005)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
kÞM kLMAS !Þnln SWAS1A
3 1APun
6 1APun
8S
18 21
13S
149
Lnro|men semasa (2009)ţ b||angan mur|d da|am r|bu
1S6
87
Paáa masa |a| teráapat
aaggaraa serama| BZ5,BBB
|aaa|-|aaa| |eramar 5 aaá
B talaa ¡aag t|áa| meag||at|
peaá|á||aa prase|alal
0ARA meNçAIA8J
anyakkan rancangan Lelevlsyen
yang memberl pendedahan kepada
kanakŴkanak Lerhadap 3M
Þrogram seperLl LlnuS
Þerbanyakkan praŴsekolah
dlkawasan luar bandar
Mencapai pendidikan
berkualitiɾɾ.
Utusan ma|ays|a(2002) me|aporkan
kertas ker[a o|eh Man|sah Mohd A|| dan
Mokhtar 1ahar mengatakan bahawa k|raŴ
k|ra 24000 pe|a[ar t|ngkatan 1 pada tahun
2002 mas|h t|dak bo|eh membaca dan
mengusa| matemat|k dengan ba|kŦ
Utusan ma|ays|a(2002) me|aporkan
kertas ker[a o|eh Man|sah Mohd A|| dan
Mokhtar 1ahar mengatakan bahawa k|raŴ
k|ra 24000 pe|a[ar t|ngkatan 1 pada tahun
2002 mas|h t|dak bo|eh membaca dan
mengusa| matemat|k dengan ba|kŦ
Menurut Az||na (2003)ţ Matemat|k ada|ah
antara mata pe|a[aran yang d|anggap
sebaga|'k|||er sub[ect' terutamanya d|
ka|angan pe|a[ar |uar bandar
1araf sos|oekonom|
yang rendah
1araf sos|oekonom|
yang rendah
kurang program yang
berterusan
kurang program yang
berterusan
kurang sumber
mak|umat
kurang sumber
mak|umat
1araf prasarana rendah
dan kurang mener|ma
faedah atau sumber
1araf prasarana rendah
dan kurang mener|ma
faedah atau sumber
kurang akses kepada
pend|d|kan berkua||t|
dan berkemampuan
kurang akses kepada
pend|d|kan berkua||t|
dan berkemampuan
%araf prasaraaa reaáal
áaa |araag meaer|ma
faeáal ataa sam|er
%araf prasaraaa reaáal
áaa |araag meaer|ma
faeáal ataa sam|er
kohan|(2001) |a|tu kemudahan
pembe|a[aran sepert| bahan
bantu menga[ar mema|nkan
peranan yang pent|ng da|am
proses pembe|a[aran seseorang
LeAh Meng (1992) yang menyatakan
persek|taran yang ba|k dan
memberangsangkan akan men[ad|kan
responden bermot|vas| untuk be|a[ar
dengan bersungguhŴsungguhŦ
LeAh Meng (1992) yang menyatakan
persek|taran yang ba|k dan
memberangsangkan akan men[ad|kan
responden bermot|vas| untuk be|a[ar
dengan bersungguhŴsungguhŦ
k0läßj äkI0I k0þä0ä þ0ß0l0lkäß
00lk0äIlIl 0äß 00lk0NäNþ0äß
W Ma|munah Isma|| (1999) ŴAspek
pend|d|kan dan kes|hatan yang rendah
W kurangnya pendedahan untuk
men|ngkatkan kemah|ran terutamanya
Matemat|k (kanakŴkanak)
Kurang program yang
berterusan
W Savanee Saravaks (1990) [e|as
menun[ukkan bahawa |nteraks| antara
pe|a[ar seko|ah terb|na dan para pe|a[ar
bo|eh menggunakan kemah|ran atau
pengetahuan sewaktu masa |apang d|
|uar seko|ah
W arak seko|ah dengan rumah [auh
kurang sumber maklumat
W kekurangan bahanŴbahan ru[ukan member|
rangsangan kepada pembe|a[aran
W kansangan dar|pada |bu bapa Ŷkurang
pengetahuan
W Ibu bapa s|buk beker[aŴanak be|a[ar send|r|
dan buku teks
%äläl I0Il00k0ß0Nl )äßj l0ß0äh
W NkkA pend|d|kan d|perkena|kan kepada
akses kepada pend|d|kan berkua||t|
|eb|h bergantung kepada pendapatan
ke|uarga
äßjkäh N0ßjäIäIl
W Þada 11 !ulal 2009ţ?A Þerdana MenLerl Lelah
pun mengumumkan enam bldang nk8A lalLu
|)Mengurangkan kadar
enayah
||)Memerang| kasuah
III) Men|ngkatkan
taraf h|dup rakyat
berpendapatan
rendah
|v) Memperkasa
prasarana |uar bandar
dan peda|aman
v) Menambah
pengangkutan awam
da|am [angka masa
sederhana
|||) Me|uaskan akses
kepada pend|d|kan
berkua||t| dan
berkemampuan
Þend|d|kan berkua||t| dan
berkemampuan
Þraseko|ah
W Menambahkan b||angan praseko|ah d| kawasan
m|sk|n bandarţ |uar bandar dan peda|aman
W Men|ngkatkan kua||t| guru dan pembantu guru
W Menyeragamkan bantuan kepada mur|d
praseko|ah kÞMţ kLMAS dan ÞNIN
W Þenubuhan awatankuasa Þenye|arasan
Þraseko|ah kebangsaan
Þraseko|ah
Dar|pada 13S3 yang d|rancang untuk beroperas| pada
tahun 2010ţsebanyak 987 buah te|ah pun beroperas|
Se|a|n |tuţsebanyak 4 ke|as praseko|ah (tambahan)
akan d|b|na d|rumah pan[ang Sarawak dan 4 |ag|
akan d|b|na d| SabahŦ
AGLNSI kANCANG CAÞAI
kÞM 313 313(100Ʒ)
!Þnln 30 30(100Ʒ)
kLMAS 300 209 (42Ʒ)
SWAS1A 488 426(86Ʒ)
1awaran 8aru kepada Þengetua dan
Guru 8esar
W an[aran kewangan dan bukan
kewangan dlberlkan [lka dapaL
melon[akkan kecemerlangan
W Þrogram Þembangunan Þrestas| Seko|ah
(Schoo| Improvement ÞrogramŴSIÞ) sebaga|
kaedah untuk membantu seko|ahŴseko|ah |n|
men|ngkatkan prestas|Ŧ SIÞ merupakan
program pembangunan dar|pada per|ngkat
bawah keatas (bottomŴup) yang mana p|hak
kÞM member| bantuan meng|kut keper|uan
seko|ah dan t|dak |ag| memprat|kkan
penye|esa|an"oneŴs|zef|tsa||"Ŧ
W D| Amer|ka Syar|katţ Seko|ah Þ|agam d| bawah Þrogram
Þengetahuan |tu kuasa (kIÞÞ)ţ |a|tu seko|ah yang d|urus
o|eh p|hak swasta dengan pemb|ayaan dar|pada dana
awamţ te|ah ber[aya me|aksanakan perubahan s|gn|f|kan
ke atas tahap pencapa|an pe|a[ar dar|pada ke|uarga
berpendapatan rendahŦ Seko|ahŴseko|ah |n| te|ah
menyed|akan pe|aburan yang besar ke atas pe|a[arŴpe|a[ar
|n| yang menghab|skan |eb|h 60Ʒ waktu mereka d|
seko|ahţ dengan meng|kut| ses| perseko|ahan yang |eb|h
pan[angţ ke|as pada har| Sabtuţ serta berseko|ah pada
mus|m panasŦ Dengan |n|ţ 80Ʒ pe|a[ar berpendapatan
rendah dar| seko|ah kIÞÞ ber[aya me|an[utkan pe|a[aran
ke ko|e[ berband|ng dengan hanya 20Ʒ untuk pe|a[ar dar|
go|ongan sama yang t|dak meng|kut| program kIÞÞŦ
Offenders
ond
prisoner
rang yang dlreman dan banduan (OffeoJets
ooJ ptlsooet)
Isu
W 1ahap penga[lan maLemaLlk yang rendah aLau Llada
langsung pendedahan pendldlkan maLemaLlk dl
kalangan orang yang dlreman dan banduanŦ
W Þengangguran dl kalangan banduan selepas
dlbebaskanŦ
W Þengulangan [enayah yang LlngglŦ
W Þeluang kemasukan ke lnsLlLuL penga[lan yang leblh
Llnggl sangaL rendahŦ
!adual 1
!adual 1ť Pubungan dl anLara 1ahap Þenga[lan dan kaLegorl
Þen[ara
(Sumberť upslde uown lnslde uLť Maklng sense of vleLnamese prlsoner lssues)
1ahap
tert|ngg|
penga[|an
kategor| Þen[ara um|ah
Meleblhl
6 Lahun
8 hlngga
14
Lahun
13
Lahun
ke aLas
Sekolah
8endah
0 2 0 2
1ahun 10 8 3 2 13
!umlah 8 7 2 17
Þenyelesalan
Ŵ Menyedlakan pendldlkan maLemaLlk yang
secukupnya kepada orang yang dlreman dan
banduanŦ
Ŵ Menyedlakan vL1 sebagal pendldlkan dl
lnsLlLusl pen[ara(Þendldlkan vokaslonal dan
LaLlhan /Iocotloool íJocotloo ooJ 1tololoq)
Menulls
'%
Membaca
Þendldlkan
MaLemaLlk
vL1 (Þendldlkan vokaslanal dan
LaLlhan)
W ul[alankan dl beberapa lnsLlLusl pen[ara dl AusLrallaŦ
W Pasllnyať
Ŵ kadar banduan yang mendapaL peluang
peker[aan menlngkaL
Ŵ kadar banduan yang melan[uLkan pela[aran
menlngkaL
Ŵ anduan dapaL menalkLaraf peker[aan kepada
peker[aan yang leblh balkŦ
ConLoh ť uruh ke mekanlkŦ