nama ť uenny Andrlan

nlM ť C14080073
ÞLNDUGAAN IUNGSI kLÞLkA1AN NCNÞAkAML1kIk
!lka klLa memlllkl daLaţ maka hal perLama yang perlu dllakukan adalah membuaL ploL
sebaran daLanyaŦ Salah saLu alaL yang blsa klLa gunakan adalah hlsLogramŦ uarl hlsLogramţ klda dapaL
mengeLahulť
1Ŧ pola sebaran darl daLa LersebuL
2Ŧ kemlrlngan darl daLa LersebuLţ dlmana kemlrlngan menun[ukkan bahwa daLa LersebuL slmeLrlk
aLau Lldak
3Ŧ kemen[uluran
PlsLogram LersebuL merupakan alaL yang pallng sederhana uLuk mencarl ploL sebaran darl suaLu
daLaŦ Selaln dengan menggunakan hlsLogramţ alaL laln yang dapaL dlgunakan unLuk mencarl ploL
sebaran adalah dengan membuaL dlagram koLak garls dan dlagram dahan daunŦ
Salah saLu Lu[uan darl membuaL ploL sebaran Ladl adalah unLuk menenLukan fungsl
kepekaLan darl suaLu daLaŦ namun ada kalanya Lldak mudah unLuk menenLukan sebaran darl suaLu
daLaŦ Salah saLu alLernaLlf yang dapaL dlgunakan adalah dengan menggunakan meLode nonŴ
parameLrlkŦ MeLode nonŴparameLrlk sendlrl merupakan meLode yang menggambarkan daLa secara
apa adanyaŦ
Þenduga kepekaLan nonŴparameLrlk yang klLa harapkan adalah penduga yang memlllkl kurva
dengan pola yang mulusţ sebagalmana conLoh gambar dlbawah lnlŦÞenduga dengan pola yang mulusÞola sebaran darl daLa yang lngln klLa keLahulţ dlLenLukan oleh lebar darl segmen pada hlsLogram
daLa LersebuLŦ !lka segmen darl hlsLogram yang klLa buaL kecllţ maka nllal dugaan yang klLa peroleh
akan sama besar dengan parameLernyaţ LeLapl kurva penduga yang klLa peroleh akan paLahŴpaLah
(Lldak mulus)Ŧ Selaln lLu [lka lebar segmen yang klLa gunakan kecllţ maka blas yang klLa peroleh kecllţ
LeLapl ragamnya akan besarŦ Sedangkan [lka segmen darl hlsLogram yang klLa buaL besarţ akan
LeLapl kurva penduga yang klLa peroleh akan leblh mulus [lka dlbandlngkan dengan segmen dengan
lebar yang kecllŦ ?ang men[adl kendala dlslnl adalah [lka lebar segmen yang klLa gunakan besarţ
maka blsa pendugaannya [uga akan besarţ LeLapl ragam penduganya akan kecllŦ Agar klLa
memperoleh kurva yang mulus dengan blas penduga dan ragam yang kecllţ maka klLa dapaL
menggeser poslsl segmen sedlklL deml sedlklLŦ
SeperLl yang sudah dlkemukakan sebelumnya bahwa hlsLogram merupakan salah saLu
meLode yang pallng sederhana unLuk mellhaL sebaran daLa pada pendugaan fungsl kepekaLan nonŴ
parameLrlkŦ Ada beberapa langkah yang perlu dllakukan unLuk membuaL hlsLogramţ yalLuť
1Ŧ MenenLukan lebar kelas yang akan dlgunakan
2Ŧ MenghlLung banyaknya alokasl pengamaLan yang dlmasukkan ke dalam suaLu kelas
3Ŧ Menggambar koLak hlsLogramnya
Sekallpun hlsLogram mampu dlgunakan unLuk pendugaan fungsl kepekaLan nonŴparameLrlkţ namun
LerdapaL kelemahan darl hlsLogram yalLu besarnya nllal x Lldak Lercermln dalam hlsLogramŦ klLa
hanya dapaL mellhaL berapa banyaknya daLa pada suaLu kelasŦ

Þembobotan
Salah saLu meLode yang dapaL klLa lakukan unLuk melakukan pemboboLa adalah dengan cara
sebagal berlkuLť
1Ŧ !lka ˲

˲

ţ maka berlkan boboL 1
2Ŧ !lka ˲

˲

ţ maka berlkan boboL 0
kelemahan darl meLode lnl adalah Lldak ada pemboboLan unLuk nllal anLaranyaţ sehlngga kurva
penduganya akan berpola paLaŴpaLahŦ AlLernaLlf yang dapaL klLa lakukan unLuk mendapaLkan kurva
penduga yang mulus adalah dengan menggunakan fungsl kernelŦ ualam pembuaLan kurva
pemulusan ada dua hal penLlng yang perlu dlperhaLlkanţ yalLuť
1Ŧ Þemlllhan fungsl kernel yang sesual
2Ŧ ÞenenLuan lebar selang yang opLlmalŦ 8esarnya penenLuan lebar selang dlplllh dengan
perLlmbangan seberapa besar blas dan ragam yang akan dlhasllkannyaŦ

°–°– f°f°fff¾½ °–f¯ff°f°– ¯f¾f° ff¯¾f f¾  . ° °f° f f¾f°–ff° –°ff°  . °––f¯ ff¾–f¯°f f½°¾–f¯¯f¯½ –°ff°°½ ° –ff°€°–¾ ½ ff°°° ½ff¯ °f¯°  f½f  ¯ff° f ¾–f¯ f ¾f°f °f  f n ¯° ff¯ ¾–f¯ f f°f f½f¯ f f½f f°f°f ff½f f¾f f¾  9 ¯ f° ff¾f¯ f°– f½ffff°°¯ ff°½ ¯ ff ff °–f°nff ¾ f–f   f  f ¯ff f°  ¯ff f°   ¯ff° f ¯  ° f ff f f f ½ ¯ f° ° °f f°ff°f ¾ °––f f ½ ° –f°fff° ½f½ff ½ff °f€f°– f½ffff°°¯ ° f½ff°f ½ ° –f f°– ¯¾ f ff °–f° ¯ °––°ff° €°–¾ °  ff¯ ½ ¯ ff° f ½ ¯¾f°f f ff½ °°–f°–½ ½ ff° f  9 ¯f°€°–¾ ° f°–¾ ¾f  9 ° °f° f ¾ f°– f°– ½¯f ¾f°f ½ ° °f° f ¾ f°– ½ °–f° ½ ¯ f°–f°¾ f½f ¾f f¾ f°f–f¯f°–ff° f¾f°°f  . .