Bài tập Hoá keo

Câu 1: Tính năng lượng giải phóng khi một số hạt nước có bán kính 10-8m kết tụ
thành một giọt nước có bán kính 1 mm, trong không khí. Biết sức căng bề mặt của
nước là 72,75 N/m.
Câu 2: Tính bề mặt riêng của một bụi than có khối lượng riêng là 1,8g/cm3( xem
hệ là đơn phân tán) trong hai trường hợp sau:
a) Coi các hạt là hình cầu đường kính là 8.10-3 cm.
b) Coi các hạt là hình lập phương có các cạnh bên là 8.10-3 cm.
Câu 3: Tính hệ số khuếch tán của hạt thủy ngân trong không khí ở nhiệt độ 283 o
K biết bán kính hạt r = 2. 10-6 m, độ nhớt của không khí η = 1,76 . 10-5 N.s /m2.
Câu 4: Tính bán kính r của keo hiđroxit sắt ba ở 293K, biết sau 4 s xác định được
độ dịch chuyển bình phương trung bình ∆x = 1,22.10-5m, độ nhớt hệ keo
η =10-3N.s/m2.
Câu 5: Bằng phương pháp siêu hiển vi trong thể tích 13,3.10-12m3 một keo khí
người ta đếm được 50 điểm nhấp nháy, mỗi điểm ứng với một hạt dầu. Biết keo có
nồng độ khối lượng C = 25.10-3g/m3; khối lượng riêng của dầu là 0,9.106 g/m3.
Hãy xác định bán kính trung bình của hạt dầu.
Câu 6: Một keo vàng trong nước gồm các hạt vàng có bán kính 100nm, khối
lượng riêng của vàng là 19,3 g/cm3. Ở 25oC, trên độ cao h bằng bao nhiêu mật độ
hạt keo giảm đi còn một nửa? Giả thiết khối lượng riêng của hệ keo là 1 g/cm3.
Câu 7: Xác định thế điện động của hạt keo có dạng hình cầu bằng phương pháp
điện di biết hiệu điện thế đặt vào hệ là 240 V, tốc độ di chuyển của hạt là 2,15.10-4
m/s, độ nhớt của môi trường là 10-3N.s/m2 và hằng số điện môi của môi trường là
81,của chân không là 8,85.10-12 F/m và khoảng cách giữa hai điện cực bằng 4 cm.
Hàm số của kích thước hạt và bề dày lớp điện tích kép f = 1/4.
Câu 8: Tính tốc độ sa lắng của các hạt cao lanh ( có dạng hình cầu) của huyền phù
cao lanh trong nước ở 288oK. Bán kính hạt bằng 2.10-6 m, khối lượng riêng của
cao lanh bằng 2,5.103 kg/m3, độ nhớt của nước bằng 1,14.10-3 N.s/m2.
Câu 9:
Người ta điều chế keo As2S3 từ phản ứng 2H3AsO3 + 3H2S = As2S3 ↓ + 6H2O
a) Viết sơ đồ mixen keo thu được khi cho dư H2S.
b) Viết sơ đồ mixen keo thu được khi cho dư H3AsO3.Các keo thu được sẽ
dịch chuyển về điện cực nào nếu đặt hệ vào điện trường? Vì sao?
c) Tính thể tích dung dịch Al2(SO4)3 0,01M cần để keo tụ keo tụ 100ml hệ keo
trên, biết ngưỡng keo tụ của Al2(SO4)3 đối với keo trên là γ = 96.10-6mol/l.
d) Tính ngưỡng keo tụ nếu thay chất điện ly Al2(SO4)3 bằng NaCl .