Racunalno upravljanje tehnickim Racunalno upravljanje tehnickim

sustavima sustavima
- ·jezbe -
Srijedom od 12.10 do 13.45 Srijedom od 12.10 do 13.45
Llektrolab. ,12, Llektrolab. ,12,
Sadrzaj: Sadrzaj:
to je to PLC · to je to PLC ·
U·od u Siemenso· PLC LOGO` U·od u Siemenso· PLC LOGO`
Programiranje PLC Programiranje PLC--a a
Vjezba 1 : PLC susta· ukljuci·anja i zastite asinkronih Vjezba 1 : PLC susta· ukljuci·anja i zastite asinkronih
motora motora
Vjezba 2 : PLC susta· upra·ljanja ·isebrzinskim asinkronim Vjezba 2 : PLC susta· upra·ljanja ·isebrzinskim asinkronim
motorom motorom
Vjezba 3 : PLC susta· upra·ljanja crpki susta·a za Vjezba 3 : PLC susta· upra·ljanja crpki susta·a za
opskrbu ·odom opskrbu ·odom
Vjezba 4 : PLC susta· upra·ljanja ·ratima Vjezba 4 : PLC susta· upra·ljanja ·ratima
Sto je to PLC? Sto je to PLC?
PProgramabilni rogramabilni
L Logicki ogicki
C Controler ,Regulator, ontroler ,Regulator,
-- je uni·erzalna programibilna upra·ljacka je uni·erzalna programibilna upra·ljacka
jedinica, raz·ijen kao zamjena za slozene relejne jedinica, raz·ijen kao zamjena za slozene relejne
upra·ljacke sklopo·e upra·ljacke sklopo·e
Osnovne cjeline PLC Osnovne cjeline PLC- -a a

Ulazni dio Ulazni dio
Prikljucne ·ijcane stezaljke na koje se spajaju signalia iz Prikljucne ·ijcane stezaljke na koje se spajaju signalia iz
okoline ,doja·ni signali iz procesa kojim se upra·lja, okoline ,doja·ni signali iz procesa kojim se upra·lja,
Mjesto pocetka prilagodbe signala Mjesto pocetka prilagodbe signala
Digitalna ulazna iníormacija s sklopke, tipkala, senzora Digitalna ulazna iníormacija s sklopke, tipkala, senzora
Analogna ulazna iníormacija npr. naponski signal od 0 Analogna ulazna iníormacija npr. naponski signal od 0
do 10 V s mijernog pret·ornika tlaka, temperature i sl. do 10 V s mijernog pret·ornika tlaka, temperature i sl.
Izlazni dio Izlazni dio
Prikljucne ·ijcane stezaljke na koje se spajaju iz·rsni Prikljucne ·ijcane stezaljke na koje se spajaju iz·rsni
uredaji iz procesa kojima PLC salje upra·ljacke signale uredaji iz procesa kojima PLC salje upra·ljacke signale
Na digitalne izlaze spajaju se magnetni s·ici, releji, Na digitalne izlaze spajaju se magnetni s·ici, releji,
sklopnici, motorske sklopke, signalne lampe, sklopnici, motorske sklopke, signalne lampe,
pneumatski raz·odnici i sl. pneumatski raz·odnici i sl.
Analogni izlazi daju strujne signale za prikaz neke Analogni izlazi daju strujne signale za prikaz neke
·elicine na pokaznom instrumentu, sluze kao reíerenca ·elicine na pokaznom instrumentu, sluze kao reíerenca
brzine za írek·encijski pret·arac, predsta·ljaju PID brzine za írek·encijski pret·arac, predsta·ljaju PID
upra·ljacki signal i sl. upra·ljacki signal i sl.
Centralana procesorska jedinica (CPU) Centralana procesorska jedinica (CPU)
Centralna procesorska jedinica s memorijom gla·na je Centralna procesorska jedinica s memorijom gla·na je
jedinica PLC uredaja. jedinica PLC uredaja.
Procesorska jedinica cita stanja s·ih ulaza PLC uredaja Procesorska jedinica cita stanja s·ih ulaza PLC uredaja
,analognih i digitalnih,, logicki ih obraduje u skladu s ,analognih i digitalnih,, logicki ih obraduje u skladu s
programom izradenim od strane korisnika, te upra·lja programom izradenim od strane korisnika, te upra·lja
izlazima prema rezultatima dobi·enim nakon logicke izlazima prema rezultatima dobi·enim nakon logicke
obrade. obrade.
Programiranje i komunikacija Programiranje i komunikacija
Program za PLC se pise na racunalu, a potom snima na Program za PLC se pise na racunalu, a potom snima na
PLC. Racunalo i PLC po·ezani su komunikacijskim PLC. Racunalo i PLC po·ezani su komunikacijskim
kabelom ,RS 232 standard,. kabelom ,RS 232 standard,.
Rad uredaja Rad uredaja
PLC prema promjeni stanja na njego·im ulazima mora PLC prema promjeni stanja na njego·im ulazima mora
kontinuirano korigirati stanja izlaza, na nacin odreden logikom u kontinuirano korigirati stanja izlaza, na nacin odreden logikom u
korisnickom programu. PLC tu internu obradu podataka ·rti korisnickom programu. PLC tu internu obradu podataka ·rti
. . u beskonacnoj petlji. u beskonacnoj petlji.

Vrijeme Vrijeme jednog jednog ciklusa ciklusa
za za oko oko 500 500
programskih programskih naredbi naredbi
se se krece krece oko oko 11,,55 ms ms..
Podjela PLC uredja Podjela PLC uredja
Prema broju ulaznih i izlaznih stezaljki Prema broju ulaznih i izlaznih stezaljki
,po·ecanjem broja ulazno,izlaznih stezaljki po·eca·a se ,po·ecanjem broja ulazno,izlaznih stezaljki po·eca·a se
i slozenost uredaja, snaga procesora i kapcitet i slozenost uredaja, snaga procesora i kapcitet
memorije, memorije,
S obzirom na tip signala s kojim rade uredaji, tj. imaju li S obzirom na tip signala s kojim rade uredaji, tj. imaju li
digitalne i analogne ulaze/izlaze digitalne i analogne ulaze/izlaze
Pri podijeli na jednosa·nije i slozenije uredaje treba Pri podijeli na jednosa·nije i slozenije uredaje treba
uzeti u obzir mogucnost iz·odenja matematickih uzeti u obzir mogucnost iz·odenja matematickih
operacija nad realnim broje·ima ,íloat point,, PID operacija nad realnim broje·ima ,íloat point,, PID
regulaciju, mogucnost prosirenja, itd. regulaciju, mogucnost prosirenja, itd.
Prednosti koristenja PLC Prednosti koristenja PLC- -a u odnosu na druge a u odnosu na druge
(npr. relejne) upravljacke skolopove (npr. relejne) upravljacke skolopove
Pouzdanost Pouzdanost nema mehanickih pokretnih dijelo·a, otporan na nema mehanickih pokretnih dijelo·a, otporan na
pogonske u·jete rada ,temperaturu, ·lagu, udarce,...,. pogonske u·jete rada ,temperaturu, ·lagu, udarce,...,.
daptivnost daptivnost -- kad se napise i testira, PLC program za kad se napise i testira, PLC program za
upra·ljanje nekog uredaja moze se bez problema prenijeti na upra·ljanje nekog uredaja moze se bez problema prenijeti na
drugi PLC u drugom uredaju. drugi PLC u drugom uredaju.
leksibilnost leksibilnost jedan PLC uredaj moze izmjenom programa jedan PLC uredaj moze izmjenom programa
oba·ljati íunkciju sas·im no·og, razlicitog upra·ljackog sklopa. oba·ljati íunkciju sas·im no·og, razlicitog upra·ljackog sklopa.
Za izmjenu programa potrebno je ·rlo malo ·remena. Za izmjenu programa potrebno je ·rlo malo ·remena.
rzina rzina brojne aplikacije na automatiziranim stroje·ima brojne aplikacije na automatiziranim stroje·ima
zahtje·aju ·rlo brzu reakciju na poja·u signala. 1ak·e aplikacije zahtje·aju ·rlo brzu reakciju na poja·u signala. 1ak·e aplikacije
jednosta·no su iz·edi·e uz pomoc PLC jednosta·no su iz·edi·e uz pomoc PLC--a a
PLC ·LOGO' PLC ·LOGO'
LOGO je Siemenso· uni·erzalni logicki modul LOGO je Siemenso· uni·erzalni logicki modul
koji je u osno·i graden kao standardni PLC uredaj, koji je u osno·i graden kao standardni PLC uredaj,
a sluzi za rjesa·anje upra·ljackih zadataka iz a sluzi za rjesa·anje upra·ljackih zadataka iz
podrucja: podrucja:
kucne i instalacijske tehnike kucne i instalacijske tehnike
stroje·a i raznih uredaja ,upra·ljanje ·ratima, stroje·a i raznih uredaja ,upra·ljanje ·ratima,
crpkama, ·entilacijom, crpkama, ·entilacijom,
u upra·ljackim ormarima u upra·ljackim ormarima
PLC ·LOGO' PLC ·LOGO'
Izgled i osno·ni dijelo·i
PLC-a LGO Basic
· Napajanje
· Ulazi
· Izlazi
· Prikljucak za PC
· 1ipko·nica
· Display
LOGO nosi oznaku koja daje iníormaciju o LOGO nosi oznaku koja daje iníormaciju o
njego·im karakteristikama njego·im karakteristikama
Koristit cemo LOGO! 230RC Koristit cemo LOGO! 230RC
O·a oznaka znaci da se PLC prikljucuje na O·a oznaka znaci da se PLC prikljucuje na
mrezni napon 230V AC, da ima relejne izlaze a mrezni napon 230V AC, da ima relejne izlaze a
na izlazu 230V i 10A, te da ima integrirani sat na izlazu 230V i 10A, te da ima integrirani sat
realnog ·remena ,timer, realnog ·remena ,timer,
PLC ·LOGO' PLC ·LOGO'
Spajanje napajanja LOGO! PLCa Spajanje napajanja LOGO! PLCa
Spajanje ulaza PLCa LOGO! 230RC Spajanje ulaza PLCa LOGO! 230RC
O·aj tip PLCa ima samo
digitalne ulaze na koje se
do·ode doja·ni signali sa
senzora ,iz procesa, ili se taj
signal moze simulirati
spajanjem sklopke na ulazu.
- log 0 · 40V ,0.03 mA,
- log 1 · ¯9V ,0.08 mA,
Spajanje izlaza PLCa LOGO! 230RC Spajanje izlaza PLCa LOGO! 230RC
Izlazi o·og PLCa su digitalni
sto znaci da stanje na izlazu
moze biti ukljuceno ili
iskljuceno, tj. log 0` ili log 1`
Pri tom u ukljucenom stanju
smije kod omskog opterecenja
teci struja od maksimalno 10A,
a kod indukti·nog opterecenja
maksimalno 3A.
LOGO! LOGO! ÷÷ modovi rada modovi rada
Postoje d·a moda rada : Postoje d·a moda rada :
Stop Stop ,kada zelimo da LOGO prestane s ,kada zelimo da LOGO prestane s
iz·odenjem programa ili za promjene programa, iz·odenjem programa ili za promjene programa,
Run Run ,za iz·odenje ·ec ucitanog programa, ,za iz·odenje ·ec ucitanog programa,
Iz·odenje ·jezbi u laboratoriju Iz·odenje ·jezbi u laboratoriju
Zadatak,problem je zadan elektricnom shemom ili u obliku Zadatak,problem je zadan elektricnom shemom ili u obliku
scenarija scenarija
Potrebno je napisati program na racunalu, u Potrebno je napisati program na racunalu, u
SiemensLOGO!Soít: LOGOComíort_V3 programskom jeziku, SiemensLOGO!Soít: LOGOComíort_V3 programskom jeziku,
specializiranom za programiranje Siemenso·og PLC specializiranom za programiranje Siemenso·og PLC--a LOGO` a LOGO`
Programi se pisu u Ladder dijagramu i lunkcijskom dijagramu Programi se pisu u Ladder dijagramu i lunkcijskom dijagramu
Ucitati program u PLC Ucitati program u PLC
1estirati program 1estirati program

3..3.:57./7 . 4587-:..:: ...4/:$020384.27.!  !747.27.$.!8:89...!8:89...3... '0 -.:57. 0-7382.758:89..4/42 '0 -.92...30! !747. 990. '0 -....   94094! &.83743 24947.:57.  .!8:89.7.3.30! .837432 2494742 '0 -.!8:89...

 0/3...947 0:3.:57.2. 7.203.4. 08454.5747.-3 4 4397407 #0:...94094! !747.3..2-3.. .07.0 ..03.84 03070030 :57.

030! .30.834. .30.030! 834.

3. 902507. 089454 09.30890.:..4/-083.4/ /4 '8207345709.. 4430 /4.408085..543883.9.357 3.9:708  .:83...3.43.3/4 !7: 30.4280:57.31472...3.&. ..03.08... 80347.383.473. 9.88450 95.574.:.31472..57..3.

43.0 303.30938..3/4 !7: 30.30. .03.03.:..54.. -730.0. 570/89.30.85709.3423897:2039: 8: 0.0:57.47010703.170..8 3.:! :57.08.085.../.300 .250 530:2.57.408085.... 83.4/3.7.:897:3083. 700 8453. 24947808450 83.0 ..7 3 :70d../9. 083.987.30890.42..8  .574.! ..:802.

0/3.08478..!:70d.../4-.0323..08478.0/3.0397.574..3.3 4 4-7.89. 90:57.08478.434 0 4-7..d:0:8.!:70d.. !& 0397.82024742.3.0/3.8..0 0/3.3.2427..3.2.:.70:9.3.43/9.304783.92.. . ./:8 5747.5702. !74.d0324/897./0 ..574. 9.

!747..3042:3.!805 03.4!54. !747.3/.0.54942832..2.27. :3.7/ . :3.: .82 .7.-042 #$89..38:42:3. ! #.3.

/:54/.247..:8. .2:.28 3.70/- 80 70 0 44  28 28 . 34509 '7020 0/34 .34477. :-0843.57420389.3.3..3..79 . !5702.989. 44 5747.2.2: !9:39073:4-7./:70d.#.9. 3.. 4393:7..304.3. 34/70d03442: 4783 425747.

302-74.-74::.0 .!:70d.3. !702.!4/0. 54.34.3890.:.

.430:..30..54.80 84 03489:70d.0.0847.8427.0 .. 83..5.9583.574.3890../0:70d..909 202470 $4-7423.3. 9 2.: /9.

: 24: 3489574 703.0/348.2.95439 ! 70:.9 4507.2. 14.0970-./70.3084 030:70d...902.4d03.32-740..3. :09:4-724: 3489.. 9/  ..0 !754/03.

3489 302.70203.! 357 70030 :57.5.0.20.33.90.2.2.: :/. 49547..03.24 080-0574-02.54970-340.. !  .4..234.5. -7430..9:7: . 4845.:83.:.3 547093/04..: 08-3489 0/.0/.0907. ...5703093. 94:57. 4-.0:5424 ! .0 !4:/.5 090897.24 0203425747. 73.:942..742. .59.0 0/3489...7.2.348:.0 /..!70/348947 903.54./803.. :57.2. /7:!:/7:42:70d.:3.8.3489 ...! .:4/348:3./7:0 903. %. !5747../..74-7:70..3289740..3!:70d..:8. 902507.. 544380:.91:3.30304:70d.4 7.203:5747. 084454.97.

 ...34 24/: 40:4834...42 ::57.7.07.30. .70 .3/... 54/7: ..2.7..:3.d03. .8: ... . .039.489. : 30389.3:70d.!   0$020384. :57.7/3!:70d.72.9..809030 89740./..30:57.75.92..7.. 2472.

. !7: . .5. .3. W W W W W W .30 &. 85.! %54.!  0/4834. ! .8..3/04.. .

7.3..9 70.70203.2.39077.031472.2. /. 270 33.38..:4.2.90789.80!57: :03.43.!   34843.543 ' /./. 47899 024  # . 9207 .. 3.:4 304.0.: ' 90/.70030.34.2..

. .5.303..$5.3. !.

30284503.24 /9.383.: 4 ' 2 4' 2 .8.30:.. 83.4080 /4.  # .$5.8..24 082:7.95!.!..9 85.30:.:. 809.08.03. 574.2. 80347...4/0/4.

.34459070 03.34  .4.34 .303.  # .4/2.: 24 0-9:: 034 8: 034 9 4 4 !7942::: 034289.8:/9.82.4/3/:9.3 943.. /.$5.!.3: 8204/4284459070 03.89. 2.82.4!.30. 90 897:..

  24/4. !48940/.57420305747.0 : 9.2. 024/..345747.4d030. #:3 .4d03025747.2.. 57089.7.2./. . $945 ./.7./.24/.308 ..

/.4d030...947: .9.-47.0 -:.

28420: 850.2: & 9.//07/.7.7.30$020384.342.5747.2   .27..: : $02038 $419 421479*'5747. !4970-3403..30097 34280242:4-: 8.  !747.842/.7.342.27.574-020.7. :3.7.2::3.5747.95747.03.4! .2:! %0897.23.30$020384.58.4! 850.95747./.7.95747.2805 ::.