รายวิชาในหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาชาวิชาคณิตศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
โปรแกรมเอกเดีย่ ว
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
 กลุ่มวิชาสหศาสตร์
เลือกจากรายวิชาที่สานักงานจัดการศึกษาทัว่ ไปประกาศในแต่ละกลุ่ม

กลุ่มวิชาภาษา
5500111

5500112
5500204
5500496

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรี ยนรู้ในชีวิตจริ ง 1
EXPERIENTIAL ENGLISH I
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรี ยนรู้ในชีวิตจริ ง 2
EXPERIENTIAL ENGLISH II
ภาษาอังกฤษสาหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 1
ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES I
การสื่ อสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
COMMUNICATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มพิเศษ

30
3
3
3
3

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

12

หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

6

2301170*

คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
COMPUTER AND PROGRAMMING
เลือกรายวิชาตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์
หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี

3(2-2-5)

หน่ วยกิต
3(3-0-6)

3

6

หน่ วยกิต

เลือกรายวิชาใด ๆ ที่เปิ ดสอนในหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่ น้อยกว่า

97

หน่ วยกิต

31

หน่ วยกิต

โดยพิจารณาแยกตามโปรแกรม ดังนี้

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ พนื้ ฐานและคณิตศาสตร์
2301117
2301118

*รายวิชาเปิ ดใหม่

แคลคูลสั 1
CALCULUS I
แคลคูลสั 2
CALCULUS II

4(4-0-8)
4(4-0-8)

2301286
2301399
2301490
2301499
2302113
2302167
2303107
2303108
2304103
2304104
2304183
2304184

ความน่าจะเป็ นและสถิติ
PROBABILITY AND STATISTICS
การเสนอโครงงาน
PROJECT PROPOSAL

3(2-2-5)

สัมมนา
SEMINAR
โครงงานวิทยาศาสตร์
SENIOR PROJECT
ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป
GENERAL CHEMISTRY LABORATORY
เคมีทวั่ ไป
GENERAL CHEMISTRY
ชีววิทยาทัว่ ไป
GENERAL BIOLOGY
ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัว่ ไป
GENERAL BIOLOGY LABORATORY
ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 1
GENERAL PHYSICS I
ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 2
GENERAL PHYSICS II
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 1
GENERAL PHYSICS LABORATORY I
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 2
GENERAL PHYSICS LABORATORY II

1(1-0-2)

กลุ่มวิชาบังคับสาขา
รายวิชาแกน
2301172*
2301217
2301223
2301224
2301234
2301307*

*รายวิชาเปิ ดใหม่

ปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
COMPUTER AND PROGRAMMING LABORATORY
แคลคูลสั 3
CALCULUS III
แบบและการให้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์
MATHEMATICAL MODELS AND REASONING
หลักคณิตศาสตร์
PRINCIPLES OF MATHEMATICS
พีชคณิตเชิงเส้น 1
LINEAR ALGEBRA I
การวิเคราะห์เชิงจริ งเบื้องต้น 1

1(1-0-2)

2(2-0-4)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)

36
30

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2301308

2301312
2301337
2301366
2301489

INTRODUCTION TO REAL ANALYSIS I
ฟังก์ชนั ของตัวแปรเชิงซ้อน
FUNCTIONS OF A COMPLEX VARIABLE
สมการเชิงอนุพนั ธ์
DIFFERENTIAL EQUATION
พีชคณิตนามธรรม 1
ABSTRACT ALGEBRA I
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
NUMERICAL ANALYSIS
ฝึ กปฏิบตั ิการเกี่ยวกับแนวคิดทางคณิตศาสตร์
WORKSHOP IN MATHEMATICAL CONCEPTS

รายวิชาบังคับเลือก

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-4-2)

6

เลือก 2 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้
2301218
แคลคูลสั 4
CALCULUS IV
2301268*
คณิตศาสตร์การคณนา
COMPUTATIONAL MATHEMATICS
2301309*
การวิเคราะห์เชิงจริ งเบื้องต้น 2
INTRODUCTION TO REAL ANALYSIS II
2301314
สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ยเบื้องต้น
INTRODUCTION TO PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
2301336
พีชคณิตเชิงเส้น 2
LINEAR ALGEBRA II
2301338
พีชคณิตนามธรรม 2
ABSTRACT ALGEBRA II

กลุ่มวิชาเลือกสาขา

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

30

หน่ วยกิต

เลือกอย่างน้อย 30 หน่วยกิต จากรายวิชาในกลุ่ม MA I หรื อ MA II โดยต้องมีรายวิชาในกลุ่ม MA I ไม่
น้อยกว่า 15 หน่วยกิต (คณะวิทยาศาสตร์จะประกาศรายวิชาเลือกสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาหรับแต่ละปี
การศึกษา ในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี )

*รายวิชาเปิ ดใหม่

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful