Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de

Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
1


MINISTERUL EDUCA|IEI, CERCETÄRII lI INOVÄRII

ProiectuI Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01


AUXILI AR CURRICULAR

CLASA a XI -a

FINISAREA FINALÄ I AMBALAREA PRODUSELOR
CONFEC|IONATE


DOMENIU: INDUSTRIE TEXTILÄ I PIELÄRIE
NIVEL: 2
CALIFICARE: CONFEC|IONER PRODUSE TEXTILE


Martie 2009

MECÌ÷CNDÌPT / UÌP
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
2

AUTOR: ing. URSAN THEONA
Prof. Grad II COLEGÌUL TEHNÌC ,MÌHAÌ BÄCESCU¨, FÄLTÌCENÌ
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
3


CUPRINS
GHID DE PRACTICÄ PENTRU ELEVI
Ìntroducere Pag. 4
Ìnforma[ii despre specificul agen[ilor economici Pag. 6
Departamentele în care se poate efectua practica Pag.11
Descrierea loca[iei unde îçi desfãçoarã activitatea agentul economic
Ìnforma[ii privind plata çi obliga[iile sociale conform conven[iei cadru
semnate
Pag.12
Facilitã[i pe care le oferã agentul economic elevilor afla[i în practicã Pag.13
Obliga[iile elevului practicant fa[ã de agentul economic Pag.14
Modalitatea de organizare a practicii Pag.15
Recomandãri privind respectarea normelor de sãnãtate çi securitatea
muncii
Pag.16
Ìnstrumentele de lucru ale elevului necesare desfãçurãrii practice Pag.21
Jurnal de practicã al elevului Pag.21
Fiçe de observa[ie Pag.22
Fiçe de lucru Pag.25
Fiçe tehnologice Pag.30
Studii de caz Pag.30,33
Proiectul Pag.35
Portofoliul de practicã Pag.37
Organizarea evaluãrii Pag.38
Îndrumãri privind modalitã[i de evaluare Pag.38
Fiçe de autoevaluare Pag.47
Anexe Pag.51
Glosar de termeni Pag.51
Maçini de cusut pentru finisarea produselor çi tipul de cusaturã realizatã Pag.53
Maçina de cusut butoniere Pag.55
Maçina de cusut nasturi Pag.62
Maçina de cusut chei[e Pag.69
Tratament umidotermic Pag.72
Parametrii tratamentului umidotermic Pag.74
Maçini çi utilaje utilizate la tratamentul umidotermic Pag.75
Ambalarea produselor confec[ionate Pag.76
Conven[ie cadru Pag.79
Bibliografia Pag.86
ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
4!NTRODUCEREAuxiliarul curricular pentru modulul Finisarea finalã çi ambalarea produselor
confec[ionate este destinat elevilor clasei a XÌ, an de completare, calificarea Confec[ioner
produse textile, nivelul 2 de calificare, precum çi profesorilor implica[i în pregãtirea acestora.
Modulul se studiazã pe parcursul a 2 sãptãmâni, într-un numãr de 60 de ore.
În acest modul au fost agregate competen[e din unitatea de competen[ã specificã 15:
finisarea finalã çi ambalarea produselor confec[ionate. Auxiliarul curricular a fost elaborat pe
baza acestei unitã[i de competen[ã, [inând cont de con[inuturile tematice din programa
çcolarã.

Acest ghid de practicã la agentul economic este un material auxiliar de lucru care vine
în ajutorul elevului, stimulând creativitatea çi originalitatea acestuia.


Rãsfoind acest ghid ve[i descoperi:


specificul agen[ilor economici la care se desfãçoarã stagiul de practicã
norme de sãnãtate çi securitate în muncã specifice domeniului de activitate în care
elevul urmeazã sã-çi desfãçoare stagiul de practicã
echipamentul de protec[ie a muncii
regulamentul de ordine interioarã al partenerului de practicã
instrumente de lucru ale elevului necesare desfãçurãrii practicii (jurnal/caiet de
practicã al elevului, fiçe de observa[ie, fiçe tehnologice, studii de caz,
proiect/miniproiect, portofoliul de practicã)

ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
5


Formarea competen[elor cuprinse în modul se pot realiza prin utilizarea celor mai
adecvate metode de predare-învã[are, în care activitatea didacticã este centratã pe elev.

Evaluarea scoate în eviden[ã mãsura în care se formeazã competen[a tehnica
specializatã 15: ¨finisarea finalã çi ambalarea produselor textile¨ din Standardul de pregãtire
profesionalã în conformitate cu condi[iile de aplicabilitate.
Dupã parcurgerea acestei unita[i de competen[ã elevii vor fi capabili sã:
identifice maçinile în functie de tipul cusãturilor executate
execute butonierele, chei[ele çi coaserea nasturilor unui produs
regleze parametrii de coasere
identifice utilajele pentru tratamente umidotermice finale
stabileascã parametrii de utilizare, în func[ie de caracteristicile materialului
realizeze finisarea umidotermicã a unui produs confec[ionat
identifice tipurile de materiale çi ambalaje utilizate în confec[ii
descrie opera[iile de ambalare pentru produse confec[ionate
ambaleze un produs de îmbrãcãminte.Se pot utiliza metodele clasice de evaluare cât çi metodele alternative de evaluare:
observare sistemicã, investiga[ia, proiectul, portofoliul elevului, autoevaluarea.

Activitã[ile çi exerci[iile propuse spre rezolvare urmãresc atingerea criteriilor de
performan[ã în condi[iile de aplicabilitate descrise în Standardul de Pregãtire Profesionalã çi
în Curriculum.

ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
6Specificul agen[ilor economici la care se desfãçoarã stagiul de
practicã

Efectuarea stagiuIui de pregåtire practicå aI eIeviIor din învå|åmântuI profesionaI si
tehnic se va desfåsura în baza Conven|iei cadru încheiate între unitatea de învå|åmânt
çi întreprinderea/institu|ia pubIicå partenerå (anexa 1).

Agen[ul economic (Iat."agens" si fr."agent") reprezintå veriga autonomå a industriei,
organizatå ca regie autonomå, ca societate comerciaIå sau aItå formå, care dispune de
un patrimoniu corespunzåtor pentru desfaçurarea de activitå|i productive, în cadruI
sistemuIui integrat aI reIatiiIor de pia|å, cu scopuI asigurårii unui anumit grad de
profitabiIitate a capitaIuIui investit.
Agentul economic Ia care eIevii îçi desfåçoarå stagiuI de practicå are ca obiect de
activitate producerea çi comerciaIizarea confec|iiIor pentru femei, barba|i çi copii.

Organizarea procesuIui de produc|ie
Organizarea produc|iei reprezintå ansambIu de måsuri, metode, forme çi mijIoace
cu caracter economic çi tehnico-organizatoric care se referå Ia o astfeI de aIegere,
asigurare çi coordonare a mijIoaceIor de produc|ie çi a for|ei de muncå, încât foIosirea
Ior så aibå eficien|å maximå.
NiveIuI maxim de eficien|å se ob|ine printr-o fundamentare çtiin|ificå adecvatå a
deciziiIor Iuate.
Organizarea çtiin|ificå a procesuIui de produc|ie trebuie så asigure prin metode
çi tehnici de organizare foIosite respectarea unor principii de organizare de bazå:
propor|ionaIitatea,
ritmicitatea,
paraIeIismuI,
Iinia dreaptå,
continuitatea.
ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
7


TipuI de produc|ie se caracterizeazå prin nomencIatura produc|iei fabricate,
voIumuI produc|iei, graduI de speciaIizare a utiIajeIor, ampIasarea utiIajeIor,
respectabiIitatea fabrica|iei, ritmicitatea produc|iei, durata cicIuIui de produc|ie.

PROCES DE PRODUC|IE IN CONFEC|II

ETAPE OPERA|II DEFINI|IE SCOP
UTILAJE
FOLOSITE

R
E
C
E
P
|
Ì
A

ç
Ì

D
E
P
O
Z
Ì
T
A
R
E
A

M
A
T
E
R
Ì
A
L
E
L
O
R
Recep[ia
cantitativã
Constã în
verificarea
materialelor cu
privire
la numãrul de
balo[i,lungimea çi
lã[imea
materialului
Confruntarea
rezultatelor
verificãrii
cu documentele
de livrare
Mese de control,
rampe de
control,
derulator de
baloturi, aparate
de metrat,
maçini de metrat


Recep[ia
calitativã
Constã în
controlul
materialelor în
vederea
eviden[ierii
eventualelor
defecte çi
efectuarea unor
analize de
laborator
Verificarea
aspectului çi
parametrilor
fizico-chimici ai
materialelor
precum çi
înlãturarea
defectelor
Lupa textilã,
micrometrul
textil,
dinamometrul,
flexometrul,
penetrometrul


Depozitarea
materialelor
Constã în
înmagazinarea
materialelor în
încãperi speciale
numite magazii de
materii prime
Pãstrarea
materialelor pânã
la transferul lor în
sec[iile de
produc[ie
Cãrucioare
pentru transportModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
8P
R
E
G
Ä
T
Ì
R
E
A

M
A
T
E
R
Ì
A
L
E
L
O
R

P
E
N
T
R
U

C
R
O
Ì
T
Controlul,
sortarea çi
relaxarea
materialelor

Constã în
verificarea
baloturilor de
material din punct
de vedere
dimensional,
gruparea
baloturilor pe
lã[imi çi odihna
tricoturilor dupã
cãlcare
Cunoaçterea
dimensiunilor
fiecãrui balot de
material destinat
croirii, înlãturarea
defectelor çi
folosirea ra[ionalã
a materialelor

Calculul
loturilor
Constã în
determinarea
numãrului de foi
de material cu
lungimea egalã cu
cea a foii
çablonate rezultã
dintr-un balot çi
calcularea lungimii
totale de material
necesarã formãrii
çpanului

Repartizarea
judicioasã a
baloturilor de
material pe
çpanuri aça încât
sã nu rezulte
cupoaneçablonarea
materialelor


Constã în
açezarea çi
conturarea
çabloanelor pe
suprafa[a
materialului ce
urmeazã a fi croit

Ob[inerea foii
çablonate çi
stabilirea
consumului de
material
Mese de lucru,
calculatoare

çpãnuirea
materialelor

Constã în
açezarea
materialului în
straturi suprapuse
cu lungimi çi lã[imi
egale
Multiplicarea foii
çablonate
Maçina de
çpãnuit,
dispozitive de
tãiat çi fixat
çpanulModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
9


C
R
O
Ì
R
E
A

M
A
T
E
R
Ì
A
L
E
L
O
RSec[ionarea
çpanului

Constã în tãierea
în sec[iuni mai
mici a çpanului

Transportarea cu
uçurin[ã a
çpanului la
maçina de
decupat
Maçini mobile de
sec[ionat çpanul

Decuparea
detaliilor


Constã în
detaçarea
prin tãiere a
detaliilor conturate
pe çpan
Ob[inerea
detaliior
componente ale
produsului de
îmbrãcãminte
Maçina de
decupat detalii
Controlul çi
formarea
pachetelor

Constã în rihtuirea
detaliilor
(verificarea çi
corectarea
contururilor çi
dimensiunilor
detaliilor)
marcarea
semnelor
(însemnarea
marginilor çi
pozi[iei unor
detalii),
numerotarea
detaliilor çi
formarea
pachetelor
(împachetarea
tuturor detaliilor
care au acelasi
numãr çi apar[in
aceluiaçi produs)
Ìnlãturarea
abaterilor de
formã çi
dimensiune a
detaliilor,
pozi[ionarea
corectã a
detaliilor,
Uçurarea
opera[iei de
asamblare çi
ob[inerea unor
produse de
calitate
Maçini de rihtuit,
aparat de lipit
timbre
autoadezive,
maçini de
numerotat,
dispozitive de
punctat

C
O
N
F
E
C
|
Ì
O
N
A
R
E
A

P
R
O
D
U
S
E
L
O
RPrelucrarea
detaliilor


Constã în
executarea
opera[iilor de
coasere
çi tratare
umidotermicã
pentru fiecare
detaliu
çi asamblarea
detaliilor
principale cu
detaliile
Ob[inerea
detaliilor
principale
confec[ionate
Maçini de cusut,
maçini de surfilat,
prese pentru
termolipit, maçini
de cãlcat
ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
10


secundare ce-i
apar[in
Asamblarea
detaliilor

Constã în
îmbinarea prin
coasere a
detaliilor
principale
Ob[inerea
produsului de
îmbrãcãminte
Maçini de cusut
simple sau speciale
maçini de cãlcat,
maçini pentru
finisarea produselor
(maçini de
butoniere, maçini de
cusut chei[e, maçini
de cusut nasturi)
F
Ì
N
Ì
S
A
R
E
A

P
R
O
D
U
S
E
L
O
R

Curã[irea de
a[e çi scame
Constã în
îndepãrtarea
capetelor de fire çi
a eventualelor
scame existente
pe produs
Definitivarea
aspectului
final al
produsului

Cãlcarea
finalã
Constã în
executarea unor
lucrãri de netezire
fixare, aburire çi
modelare a
detaliilor ce
compun produsul
Definitivarea
formei,
aspectului çi
valorii estetice
a produsului
finit
Maçini de cãlcat,
prese de cãlcat
Controlul
tehnic de
calitate
Constã în
verificarea
aspectului çi
dimensiunilor
produsului
Confruntarea
rezultatelor
verificãrii cu
produsul
etalon
Centimetru de
croitorie, manechin
Ambalarea çi
depozitarea
produselor

Ìmpachetarea
produselor sau
açezarea pe
umeraçe çi
pãstrarea lor în
depozite
Pãstrarea
calitã[ii
produselor în
timpul
transportului
sau depozitãrii
Cãrucioare,
çtendere,
transportoareDEPARTAMENTELE UNDE SE POATE DESFÄÇURA PRACTICASEC|ÌÌLE SOCÌETÄ|ÌÌ
COMERCÌALE

SEC|ÌÌ DE
BAZÄ

SEC|ÌÌ
AUXÌLÌARE


SEC|ÌÌ DE
SERVÌRE

ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
11


ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
12


Descrierea Ioca|iei unde îçi desfåçoarå activitatea agentuI economic
1PIata si obIiga|iiIe sociaIe


Stagiul de pregãtire practicã se efectueazã:
- în cadrul unui contract de muncã,cei doi parteneri putând sã beneficieze de prevederile legii
nr. 72/2007
- în cadrul unui contract de muncã
- în cadrul unui proiect finan[at prin Fondul Social European
- în cadrul proiectului ...........
În cazul angajãrii ulterioare, perioada stagiului nu va fi consideratã ca vechime în
situa[ia în care conven[ia nu se deruleazã în cadrul unui contract de muncã.
Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea partenerului de practicã care-l
primeste în stagiul de pregãtire practicã, cu excep[ia situa[iei în care practicantul are statut de
angajat.
Partenerul de practicã poate, totusi, acorda practicantului o indemniza[ie, gratificare,
primã sau avantaje în naturã, precizate
la art. 8.
Partenerul de practicã se angajeazã sã achite integral cotiza[iile sociale conform
reglementãrilor în vigoare.
(1)


1
Amplasarea in mediul urban
Organizarea produc[iei în flux, caracterizatã prin specializarea locurilor de muncã în executarea
anumitor opera[ii, necesitate de fabricarea unui produs, a unor piese sau a unui grup de produse sau
piese asemãnãtoare prin amplasarea locurilor de muncã în ordinea impusã de succesiunea executãrii
opera[iilor çi prin deplasarea produselor sau pieselor de la un loc de muncã la altul, cu mijloace
adecvate de transport; întregul proces de produc[ie desfãçurându-se sincronizat, pe baza unui model
unic de func[ionare, stabilit anterior.
Ìnstala[ii de ventilare a aerului
Lucrul individual çi în grup
Locuri speciale pentru repaus in pauze
Ìluminare naturalã çi artificialã
ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
13
FACILITÄ|I PE CARE LE OFERÄ AGENTUL ECONOMIC ELEVILOR AFLA|I ÎN
PRACTICÄsã de[inã o dotare corespunzãtoare - logisticã, tehnicã çi tehnologicã - necesarã
valorificãrii cunoçtin[elor teoretice primite de practicant în cadrul procesului de
instruire;
sã asigure o invã[are activã individualã si pe grupuri, bazatã pe rezolvarea unei
sarcini concrete
sã antreneze elevii la ac[iunile de produc[ie în vederea formarii profesionale
sã desfãçoare programul de activitate astfel încât sã permitã realizarea activitã[ii
de practicã a elevilor în condi[ii normale, fãrã a se depãçi ora 20,00.
sã asigure documentele de eviden[ã si control specifice meseriei
de a desemna persoanele care se ocupã de îndrumarea çi urmãrirea activitã[ii de
practicã a elevilor.
de a-l ajuta pe practicant sã îçi urmãreascã programa analiticã/portofoliul de
practicã, punându-i la dispozi[ie mijloacele necesare.
sã instruiascã practicantul cu privire la normele de protec[ie a muncii çi de apãrare
împotriva incendiilor, specifice activitã[ilor pe care le va desfãçura.

ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
14
OBLIGA|IILE ELEVULUI PRACTICANT FA|Ä DE AGENTUL ECONOMIC


Practicantul are obliga[ia, ca pe durata derulãrii stagiului de pregãtire practicã, sã
respecte programul de lucru stabilit si sã execute activitã[ile solicitate de tutore dupã o
prealabilã instruire, în condi[iile respectãrii cadrului legal cu privire la volumul si
dificultatea acestora (conform Codului Muncii). În cazul nerespectãrii obliga[iilor se
aplicã sanc[iunile conform Regulamentului de organizare si func[ionare al unitã[ii de
învã[ãmânt.
Pe durata stagiului de practicã, practicantul respectã regulamentul de ordine interioarã
al partenerului de practicã. În cazul nerespectãrii acestui regulament, directorul
întreprinderii, institu[iei, societã[ii comerciale, etc. (partener de practicã), îsi rezervã
dreptul de a anula conven[ia referitoare la pregãtirea practicã, dupã ce în prealabil a
înstiin[at directorul unitã[ii de învã[ãmânt la care elevul (practicantul) este înscris ( Art.
263/1 si Art. 264/1 din Codul muncii).
Practicantul are obliga[ia de a respecta normele de securitate si sãnãtate în muncã pe
care si le-a însusit de la reprezentantul partenerului de practicã înainte de începerea
stagiului de practicã.
Practicantul se angajeazã sã nu foloseascã, în nici un caz, informa[iile la care are
acces în timpul stagiului despre partenerul de practicã sau clien[ii sãi, pentru a le
comunica unui ter[ sau pentru a le publica, chiar dupã terminarea stagiului, decât cu
acordul respectivului partener de practicã.


ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
15


DEOSEBIRILE DE ORGANIZARE A PRACTICII COMASATE FA|Ä DE PRACTICA
CURENTÄ
PERIOADA ÎN CARE SE DESFÄÇOARÄ PRACTICA


Practica = activitatea desfãçuratã de elevi, în conformitate cu planul de învã[ãmânt,
care are drept scop verificarea aplicabilitã[ii cunoçtin[elor teoretice însuçite de aceçtia în
cadrul programului de instruire.
PracticantuI = elevul care desfãçoarã activitã[i practice pentru consolidarea
cunoçtin[elor teoretice çi pentru formarea abilitã[ilor, spre a le aplica în concordan[ã cu
specializarea pentru care se instruieçte.
Practica comasatå se poate efectua în totalitate la sfârçitul anului çcolar sau se poate
fragmenta la sfârçitul celor douã semestre.
Activitã[ile de învã[are propuse pentru aceastã perioadã vor urmãri
formarea/consolidarea competen[elor descrise în standardul de pregãtire profesionalã.
Practica comasatã se poate desfãçura în atelierele çi laboratoarele tehnologice din
çcoalã, dacã dotarea acestora este adecvatã cerin[elor çi/sau la agen[i economici parteneri ai
çcolii.
Se recomandã ca acest tip de instruire sã se efectueze cu precãdere la agen[ii
economici, cu care sã se stabileascã rela[ii de parteneriat care sã faciliteze în final çi
integrarea elevilor la terminarea çcolii.
Practica curentå se desfãçoarã fie în atelierele çcoala fie la agen[ii economici de
profil in timpul saptamanilor de curs, in scopul consolidãrii cunostin[elor teoretice din cadrul
modulului oferind posibilitã[i pentru a dezvolta gândirea elevilor çi deprinderile lor de muncã
independentã.

ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
16


RECOMANDÄRI PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR DE SANATATE ÇI SECURITATE
A MUNCII

INSTRUCTAJ GENERAL DE PROTEC|IE A MUNCII
Norme de protec|ie a muncii

Conform legii 319/2006, protec[ia muncii constituie un ansamblu de activitã[i
institu[ionalizate, avand ca scop asigurarea celor mai bune condi[ii în desfãçurarea procesului
de muncã, apãrarea vie[ii, integritã[ii corporale si sãnãta[ii salaria[ilor si a altor personae
participante la procesul de muncã.

Normele de protec[ie a muncii reprezintã un sistem de mãsuri çi reguli aplicabile
tuturor participan[ilor la procesul de muncã.
Normele de protec[ie a muncii se aplicã salaria[ilor, elevilor, studen[ilor in perioada
efectuãrii practicii profesionale.

PersoaneIe care desfaçoara astfeI de activitå|i sunt obIigate:

Sã-çi însuçeasca çi sã respecte normele de protec[ie a muncii specifice domeniului
in care îçi desfaçoarã activitatea
Sã aducã la cunostin[ã conducatorului locului de muncã orice defec[iune tehnicã
sau altã situa[ie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire
profesionalã
Sã desfaçoare activitatea în aça fel încât san nu se expunã la pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionalã atât ca persoana proprie, cât çi pe
celelalte persoane participante la procesul de muncã.
Sã opreascã lucrul la apari[ia unui pericol iminent de producere a unui accident çi
sã informeze de îndatã conducatorul locului de muncã
Sã respecte regulile proprii de protec[ie a muncii, corespunzator condi[iilor in care
se desfaçoarã activitatea la locul de muncã
ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
17


În afara normelor generale, la fiecare loc de muncã, participan[ii la procesul de muncã
sunt obliga[i sã respecte norme specifice de securitate
a muncii.
Dupã instruire, fiecare salariat, persoanã
angajatã, elev sau student afla[i in perioada efectuãrii
practicii profesionale completeazã çi semneazã o fiçã
de protec[ie a muncii ca în imaginea urmãtoare:

Pentru a evita accidentele de muncã locurile
periculoase sunt marcate cu simboluri de avertizare. Se
prezintã mai jos spre exemplificare, câteva simboluri:

ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
181.2 ECHIPAMENTUL DE LUCRU ÇI DE PROTEC|IE A MUNCII


Echipamentul individual de protec[ie reprezintã mijloacele cu care este dotat fiecare
prticipant în procesul de muncã pentru a fi protejat împotriva factorilor de risc.
Echipamentul de protec[ie a muncii poate fi orice dispozitiv sau mijloc destinat purtãrii
de fiecare participant la procesul de muncã pentru a-l proteja împotriva unuia sau mai
multor factori de risc, de accidentare sau îmbolnãvire profesionalã.
Echipamentul individual de lucru reprezintã totalitatea mijloacelor individuale pe care
persoanele care participã la procesul de muncã le folosesc pentru protejarea
îmbrãcãmintei çi încãl[ãmintei împotriva uzurii çi murdãririi excesive.Acest echipament
nu îndeplineste func[ii de protec[ie.
Factori de risc-factori (însuçiri, stãri, procese, fenomene, comportamente) proprii
elementelor implicate în procesul de muncã çi care pot provoca accidente çi boli
profesionale.
Accidentele de muncã reprezintã vãtãmarea violentã a organismului precum çi
intoxica[ia acutã profesionalã, care are loc în timpul procesului de muncã sau în timpul
indeplinirii îndatoririlor de serviciu çi care provoacã incapacitate temporarã de muncã
de cel pu[in 3 zile, invaliditate ori deces, precum çi accidentele suferite de elevi în
timpul efectuãrii practicii profesionale.
Bolile profesionale sunt afec[iunile care se produc ca urmare a exercitãrii unei meserii
sau profesii, cauzate de factori nocivi fizici, chimici sau biologici, caracteristicile locului
de muncã, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe în procesul de muncã,
precum çi afec[iunile suferite de elevi în timpul efectuãrii practicii profesionale.
ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
19În domeniul textile-pielãrie, echipamentul individual de protec[ie este compus din:
Halat confec[ionat din [esãturã de bumbac, încheiat cu nasturi çi cordon, având
mânecile strânse cu nasturi sau elastic

Halat de protec[ie
Basma, suficient de mare care sã strângã integral pãrul
Încãl[ãminte comodã çi care sã nu permitã alunecarea.


PREZENTAREA REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARÄ A PARTENERULUI DE
PRACTICÄ
CAPITOLUL III - NORME DE IGIENÄ SI DE SECURITATEA MUNCII


Art.21 (1) Fiecare salariat are obliga[ia sã asigure aplicarea mãsurilor referitoare la
securitatea si sãnãtatea sa in munca, precum si a celorlal[i salaria[i.
(2) Pentru desfãçurarea activitã[ii în condi[ii de securitate si sãnãtate, personalul are
urmãtoarele obliga[ii:
a. sã îçi însuçeascã si sã respecte normele si instruc[iunile de protec[ia muncii si
mãsurile de aplicare a acestora;
b. sã desfãçoare activitatea în aça fel încât sã nu se expunã la pericol de accidentare sau
îmbolnãvire profesionalã, atât persoana proprie cât si a colegilor;


ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
20


c. sã aducã la cunoçtin[ã conducãtorilor orice defec[iune tehnicã sau altã situa[ie care
constituie un pericol de accidentare sau îmbolnãvire profesionalã;
d. sã utilizeze corect echipamentele tehnice din dotarea institu[iei;
e. sã nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrarã a dispozitivelor
de securitate a echipamentelor tehnice;
(3) Pentru desfãçurarea activitã[ii în condi[ii de securitate si sãnãtate, conducerea are
urmãtoarele obliga[ii:
a. sã asigure si sã controleze cunoaçterea si aplicarea de cãtre to[i angaja[ii a
prevederilor legale în domeniul protec[iei muncii;
b. sã asigure cercetarea si evidenta accidentelor de muncã si a accidentelor uçoare
suferite de personal;
c. sã asigure materialele igienico-sanitare specifice activitã[ii desfãçurate;
Art.22 (1) În caz de evenimente deosebite, de accidente la locul de muncã, fiecare salariat va
informa de urgentã administratorul companiei.
(2) Toate accidentele survenite în timpul serviciului mai ales cele cu consecin[e grave,
vor fi imediat aduse la cunoçtin[a administratorului companiei.
(3) Aceleaçi reguli vor fi respectate si în cazul accidentelor survenite pe traseul
domiciliu - loc de muncã si invers.
Art.23 (1) Pentru a asigura securitatea la locul de muncã, salaria[ii ________________ SRL
au urmãtoarele obliga[ii:
a. salaria[ii rãspund pentru respectarea normelor de igienã si de tehnica securitã[iimuncii
b. fumatul este permis numai în locurile special stabilite si semnalizate corespunzãtor,
fãrã a fi afectatã buna desfãçurare a activitã[ii companiei;
c. se interzice pãstrarea, distribuirea sau vânzarea de substan[e sau medicamente al
cãror efect pot produce dereglãri comportamentale, în incinta companiei sau in
mijloacele auto ale acesteia;
d. se interzice introducerea, distribuirea sau înlesnirea introducerii bãuturilor alcoolice în
incinta companiei sau in mijloacele auto ale acesteia.

ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
21


Exemplu:
JURNAL DE PRACTICÄ
Elev:
Perioada:
Loca[ie (Agent economic çi departament):
Modul:
Tema:
Sarcina de lucru:

În jurnalul de practicã, elevul va completa urmãtoarele informa[ii:

1. Care sunt principalele activitã[i relevante pentru modulul de practicã pe care le-a[i
observat sau le-a[i desfãçurat?
2. Ce lucruri noi a[i învã[at?


3. Care au fost evenimentele sau lucrurile care v-au plãcut? Motiva[i.


4. Ce lucruri/ evenimentele care nu v-au plãcut? Motiva[i.

ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
22


COMPETEN|A: 15.1 Executå opera|ii de coasere a butoniereIor, chei|eIor nasturiIor

FIÇA DE OBSERVARE 1

PROCESUL TEHNOLOGIC DE COASERE A BUTONIEREI SIMPLE

1. Supune[i aten[iei unul din produsele vestimentare la care a[i executat butoniera simplã.
Observa[i cu aten[ie procesul tehnologic de coasere a butonierei.
2. Dupã încheierea activitã[ii de observare, completaçi fiça de mai jos:

Care sunt
opera[iile
pregãtitoare
ce au fost
executate?
Ce dimensiuni ai
parametrilor de
coasere(lungimea,
lã[imea, pasul) a[i
stabilit?
Cum ati
reglat
parametrii
de cosere?
Cum trebuie
sã arate
produsul
final?
Ce defecte
de coasere
pot apãrea?
Ce
remedieri
putem
folosi?Observa[ii ale maistrului sau tutorelui de practicã ____________________________
___________________________________________________________________


ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
23


COMPETEN|A: 15.2 Executå opera|ii de tratament umidotermic aIe produseIor
confec|ionate

FIÇA DE OBSERVARE 2

TRATAMENTUL UMIDOTERMIC AL CONFEC|IILOR

Sunte[i la ora de instruire practicã comasatã,la agentul economic çi tutorele de
practicã va repartizat la calcarea finalã a produselor vestimentare realizate pe flux.
Observa[i cu aten[ie maçinile çi utilajele pe care le-a[i folosit.
Sarcini de lucru:
1.Ìdentifica[i în imaginile de mai jos utilajele pe care le-[i folosit.
2.Preciza[i scopul opera[iilor efectuate de fiecare maçinã sau utilaj folosit la cãlcarea finalã.

Dupã încheierea activitã[ii de observare, completa[i fiça de mai jos:
Care sunt
opera[iile
pregãtitoare ce
au fost
executate?
Care sunt
opera[iile
tratamentului
umidotermic
pe care le-a[i
efectuat?
Cum
trebuie sã
arate
produsul
final?
Ce defecte
ale
produsului
pot apãrea la
cãlcarea
finalã?
Ce remedieri
putem folosi?


Observa[ii ale maistrului sau tutorelui de practicã ____________________________
___________________________________________________________________
ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
24


Competen|a 15.3 AmbaIeazå produse confec|ionate


FIÇA DE OBSERVARE 3
În timpul orelor de desfãçurare a stagiului de practicã la agentul economic observa[i cu
aten[ie modul de ambalare a produsului vestimentar confec[ionat:¨cãmaça pentru bãrba[i¨.

Dupã încheierea activitã[ii de observare, completa[i fiça de mai jos:

Care sunt opera[iile
pregãtitoare în
vederea ambalãrii
produsului?
Ce tipuri de
ambalaje çi
materiale auxiliare
a[i folosit?
Descrie[i opera[iile
de ambalare a
produsului
confec[ionat.
Cum ar trebui sã
arate produsul ?Observa[ii ale maistrului sau tutorelui de practicã ____________________________
___________________________________________________________________

ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
25


COMPETEN|A: 15.1 Executå opera|ii de coasere a butoniereIor, chei|eIor nasturiIor


FIÇA DE LUCRU 1 Lucra|i individuaI
Timp de Iucru: 30 min

Sarcini de Iucru:

1. Preciza[i maçinile de cusut folosite la finisarea produselor.
2. Ìdentifica[i cusãturile din imaginile de mai jos:
3.Completa[i tabelul:

Maçina de cusut
folosite la finisarea
produselor
Cusãturi
Parametrii de
coasere
Reglarea
parametrilor de
coasere

Observa[ii ale maistrului sau tutorelui de practicã ---------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
26Pentru rezolvarea careului de mai jos folosi[i-vã de cunoçtin[ele dobândite
despre maçinile utilizate în confec[ii, la finisarea finalã a produselor.
Prin completarea careului, ve[i descoperi pe verticala A-B numele
deschizãturii tivite pe margine, la lenjerie sau îmbrãcãminte, la care se încheie un
nasture.

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
B

1. Maçina care executã butoniera este maçina de cusut..........
2. Organ de lucru care prinde bucla formatã de ac çi o împleteçte cu firul de la suveicã.
3. Fixeazã materialul în timpul coaserii.
4. Fir folosit la coaserea butonierei întãrite.
5. Cu[itul se allege în func[ie de .......butonierei.
6. Poartã firul inferior çi il tensioneazã.
7. Organul cu ajutorul cãruia se taie butoniera.
8. Folosite la coaserea butonierei.
9. Distan[a dintre douã puncte de coasere.
ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
27


COMPETEN|A: 15.2 Executå opera|ii de tratament umidotermic aIe produseIor
confec|ionateFIÇA DE LUCRU 2 Lucra|i individuaI
Timp de Iucru: 30 min

1. Preciza[i maçinile çi utilajele folosite la operaliile de tratament umidotermic ale
produselor confec[ionate.
2. Completa[i tabelul de mai jos:

Produsul vestimentar Opera[iile tratamentului
umidotermic
Parametrii tratamentului
umidotermic(temperaturã,
presiune, timp)
Cãmaçã pentru bãrba[i din
[esãturã de lânã

Bluzã pentru femei din
[esãturã de bumbac
Pentru rezolvarea careului de mai jos folosi[i-vã de cunoçtin[ele dobândite despre
tratamentul umidotermic al produselor confec[ionate.
Prin completarea careului, ve[i descoperi pe verticala A-B opera[ia de tratare
umidotermicã prin care produsele çi detaliile produselor vestimentare se modeleazã prin
cãlcare.
ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
28


A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
B

1. Parametrul tratamentului umidotermic care se alege în func[ie de natura materialului,
felul opera[iei, timpul çi presiunea de cãlcare.
2. Se folosesc pentru opera[ii de modelare, descãlcare sau aburire a produselor
confec[ionate.
3. Cantitatea de apã necesarã materialelor în tratamentul umidotermic.
4. Opera[ie de cãlcare care are ca scop uniformizarea suprafe[ei materialului çi
eliminarea denivelãrilor determinate de çifonare.
5. Opera[ie a tratamentului umidotermic care are ca scop fixarea prin cãlcare a rezervelor
cusute mecanizat.
6. Umezirea prin cãlcare a detaliilor çi a produselor confec[ionate.
7. Operaçie a tratamentului umidotermic prin care produsele sau detaliile se sub[iazã.
8. Mobilier pentru asezarea materialelor çi produselor în procesul de cãlcat.
9. Utilaj pentru tratament umidotermic.
ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
29


Competen|a 15.3 AmbaIeazå produse confec|ionate

FIÇA DE LUCRU 3
Lucra|i individuaI

Timp de Iucru: 30 min
Sarcini de lucru:

1. Ìdentifica[i tipurile de ambalaje utilizate în confec[ii.
2. Specifica[i importan[a opera[iilor de ambalare a produselor confec[ionate.
3. Din lista de ambalaje çi produse auxiliare enumerate mai jos selecta[i pe cele necesare la
ambalarea produselormen[ionate în tabel. Scrie[i în rubrica respectivã ordinea logicã de
realizare a operaçiilor de ambalare a produsului.
Lista: punga, sac, cutie, etichetã, umeraç, ace cu gãmãlie,suport pentru guler, suport pentru
carton.

Produse confec[ionate Materiale necesare la
ambalare
Opera[ii de ambalare
Cãmaça de noapte pentru
femei

Cãmaça pentru bãrba[i
Rochie pentru femei
Palton

ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
30


COMPETEN|A: 15.1 Executã opera[ii de coasere a butonierelor, chei[elor nasturilor

FIÇA TEHNOLOGICÄ 1

COASEREA BUTONIEREI SIMPLE


Sarcini de lucru:

1. Completa[i fiça tehnologicã de cosere a butonierei simple, urmãrind criteriile din grila
de mai jos.
2. Compara[i observa[iile fãcute în fiça voastra cu cele ale colegilor care au realizat
aceaçi fiçã tehnologicã ca çi voi. Unde apar diferen[e?

Caracteristici
generale ale
butonierei
simple
Materii
prime si
materiale
necesare
Ustensile
çi utilaje
folosite
Ìndici de
calitate ai
materiilor
prime
Opera[ii
pregãti-
toare
Ob[inerea
butonierei
simple
(coasere)
Verificarea
calitã[ii
produsului
finit
STUDIU DE CAZ 1

Sunte[i la ora de instruire practicã çi executa[i opera[ii de pregãtire pentru coaserea la
maçina de cusut butoniere.
La efectuarea probei de coasere constata[i cã festonul butonierei este înçirat.
Preciza[i: 1. Care sunt cauzele posibile care au generat acest defect de coasere?
2.Modul cum remedia[i aceasta defec[iune.
Completa[i raspunsurile în tabelul de mai jos:

Cusãtura defectã Cauze Remedieri
Festonul butonierei este
înçirat


ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
31


COMPETEN|A: 15.2 Executå opera|ii de tratament umidotermic aIe produseIor
confec|ionate

FIÇA TEHNOLOGICÄ 2

TRATAMENTUL UMIDOTERMIC AL CONFEC|IILOR


Sarcini de lucru:

3. Completa[i fiça tehnologicã de cãlcare finalã a produsului vestimentar:¨cãmaça pentru
bãrba[i¨ urmãrind criteriile din grila
de mai jos.

4. Compara[i observa[iile fãcute în fiça
voastra cu cele ale colegilor care au
realizat aceaçi fiçã tehnologicã ca çi
voi. Unde apar diferen[e?

Caracteristici generale
ale produsului
(compozi[ie (grosime,
structurã, aspect)
Materii
prime si
materiale
necesare
Ustensile
çi utilaje
folosite
Ìndici de
calitate ai
materiilor
prime
Opera[ii
pregãti-
toare
Ob[inerea
produsului(opera[ii
ale tratamentului
umidotermic)
Verificarea
calitã[ii
produsului
finit


ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
32


Competen|a 15.3 AmbaIeazå produse confec|ionate

FIÇA TEHNOLOGICÄ 3

Sarcini de Iucru:

1. Completa[i fiça tehnologicã pentru ambalarea produsului vestimentar: ,cãmaçã pentru
bãrba[i¨, urmãrind criteriile din grila de mai jos.

2. Compara[i observa[iile fãcute în fiça voastrã cu cele ale colegilor care au realizat
aceaçi fiçã tehnologicã ca çi voi. Unde apar diferen[e?


Caracteristici
generale ale
produsului.
Ambalaje
çi produse
auxiliare
folosite la
ambalare
Ustensile
çi utilaje
folosite la
ambalare
Ìndici de
calitate ai
materiilor
prime
Opera[ii
pregãtitoare
Ob[inerea
produsului
ambalat
(opera[ii)
Verificarea
calitã[iiModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
33
STUDIU DE CAZ 2


Sunte[i la ora de instruire practicã çi executa[i cãlcarea finalã a unui produs
vestimentar: ,bluza pentru femei¨, dintr-o [esãturã de bumbac.
În timpul opera[iilor pe care le efectua[i la
cãlcarea finalã a produsului, observa[i
urmãtoarele aspecte:
1. Func[ionarea defectuoasã a utilajului prin
creçterea temperaturii peste limita admisã.
2. Apari[ia pe suprafa[a detaliului mânecã a unei
pete de culoare galben-brun.
Cum solu[iona[i aceste defecte?

Sarcina de lucru:
Completa[i tabelul de mai jos, bifând ac[iunile corecte pe care trebuie sã le efectua[i.


Fiçã de observa[ie da nu observa[ii
1 Nota[i în caiete cele observate
2 Merge[i în sala de croit [i croi[i alt detaliu
3 Încerca[i sã îndepãrta[i pata de pe produs
4 Vã consulta[i cu tutorele de practicã sau cu maistrul
5 Opri[i utilajul
6 Încerca[i sã repara[i utilajul
7 Lua[i legãtura cu mecanicul de între[inere

ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
34


Competen|a 15.3 AmbaIeazå produse confec|ionate


STUDIU DE CAZ 3

1 Observa[i cu aten[ie urmãtoarele imagini çi identifica[i ambalajele çi materialele auxiliare
pe care le-[i folosit la ambalarea produselor confec[ionate.


2. Întocmi[i un album cu modele de ambalaje çi materiale auxiliare çi prezenta[i
destina[ia utilizãrii lor.
ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
35
% Realizarea documenta[iei tehnice pentru încheierea detaliilor fa[ã la
produsul vestimentar¨bluzã pentru femei¨
PLAN TEMATIC
Ìnformare- vã selecta[i informa[ii din:
- specifica[iile agentului economic, manuale çi reviste de specialitate,
internet,pliante çi publica[ii, ghid de utilizare a maçinilor de cusut pentru
finisarea produselor textile.
Planificare- vã pregãti[i planul de ac[iune prin:
- constituirea grupelor de lucru
- alegerea opera[iilor din procesul tehnologic pe care le ve[i urmãri çi verifica
- stabilirea impreunã cu maistrul sau tutorele de practicã de sarcini çi termene
Decizia- Cu ajutorul maistrului sau tutorelui de practicã vã selecta[i informa[iile çi
elabora[i planul de lucru.
Ìmplementarea- urma[i independent sarcinile de lucru prin:
- studiul caracteristicilor generale ale produsului
- selectarea caracteristicilor tehnico-func[ionale ale maçinilor.
- precizarea parametrilor de coasere(lungimea butonierei, lã[imea butonierei,
pasul cusãturii, lungimea chei[ei, lã[imea chei[ei, distan[a dintre orificiile
nasturilor).
- precizarea organelor de lucru, rolul çi miçcarea acestora.
- specificarea tipului de cusãturã realizat la coaserea butonierelor.
Controlul- vã evalua[i rezultatul muncii
- compara[i rezultatele cu cele ale colegilor çi cu valorile din Norma internã.
Evaluare- elevii çi maistrul sau tutorele de practicã evalueazã în comun procesul çi
rezultatele ob[inute.
- completeazã fiçele de observa[ie
- realizeazã butoniere simple çi coase nasturii la produs.
Bibliografie
Manuale: ,Utilajul çi tehnologia meseriei¨
Pliante çi publica[ii de specialitate
Ìnternetul
Unitatea comercialã unde efectua[i practica comasatã.
ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
36% Tehologii çÌ echipamente pentru tratamentul umidotermic la realizarea
produsului vestimentar: "bluzã pentru femei¨.
PLAN TEMATÌC
Ìnformare- vã selecta[i informa[ii din:
- specifica[iile agentului economic, manuale çi reviste de specialitate, internet,
pliante çi publica[ii, ghid de utilizare a maçinilor çi utilajelor pentru tratament
umidotermic.
Planificare- vã pregãti[i planul de ac[iune prin:
- constituirea grupelor de lucru
- alegerea opera[iilor din procesul tehnologic pe care le ve[i urmãri çi verifica
- stabilirea impreunã cu maistrul sau tutorele de practicã de sarcini çi termene
Decizia- Cu ajutorul maistrului sau tutorelui de practicã vã selecta[i informa[iile
çi elabora[i planul de lucru.
Ìmplementarea- urma[i independent sarcinile de lucru prin:
- studiul caracteristicilor generale ale produsului
- selectarea caracteristicilor tehnico-func[ionale ale maçinilor.
- Precizarea opera[iilor tratamentului umidotermic
- precizarea parametrilor tratamentului umidotermic(umiditate,temperaturã,
presiune, timp)
- precizarea maçinilor çi utilajelor pentru tratamentul umidotermic, pãr[i
componente,deservire.
Controlul- vã evalua[i rezultatul muncii
- compara[i rezultatele cu cele ale colegilor çi cu valorile din Norma internã.
Evaluare- elevii çi maistrul sau tutorele de practicã evalueazã în comun
procesul çi rezultatele ob[inute.
- completeazã fiçele de observa[ie
- realizeazã opera[iile tratamentului umidotermic la bluza pentru femei.
Bibliografie
Manuale: ,Utilajul çi tehnologia meseriei¨
Pliante çi publica[ii de specialitate
Ìnternetul
Unitatea comercialã unde efectua[i practica comasatã.

ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
37···,...
·....
.............................
~·,
O /n ìv.·vì .cì nvi v,o·
.ûnv........

...............
..
O #c:vììvìvì nvn.ii in c.ni¡v nv .vìi.{v.c ,
nv nv .vìi.{v.c ¡cnì·v
.v............
.................................................................
Teste de autoevaluare
mostre de cusàturi
SchiJe
fise tehnologice
Fiçe de lucru
Referate
Eseuri
Fiçe de observaJie
Fotografii
studii de caz
Comentarii ale maistrului
Remarci ale pàrinJilor
ReflecJii personale

¸¸CARTEA DE VIZITÃ
A ELEVULUI"
ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
38ÎNDRUMÄRI PRIVIND MODALITÄ|I DE EVALUARE

Formarea competen[elor se poate realiza prin folosirea celor mai adecvate metode de
predare-învã[are, în care acticitatea didactocãeste centratã pe elev.
Evaluarea scoate în eviden[ã mãsura în care se formeazã competen[a tehnicã
specializatã ,Finisarea finalã çi ambalarea produselor confec[ionate¨ din Standardul de
pregãtire profesionalã în conformitate cu condi[iile de aplicabilitate.
Se pot utiliza atât metodele clasice de evaluare, cât çi metodele alternative de
evaluare: observarea sistematicã, investiga[ia, proiectul,portofoliul elevului, autoevaluarea.
Autoevaluarea este una din metodele care capãtã o extindere tot mai mare datoritã
faptului cã elevii îçi exprimã liber opinii proprii, îçi sus[in çi motiveazã propunerile.
Procesul de evaluare ce vizeazã atingerea competen[elor çi abilitã[ilor cu caracter
practic se realizeazã prin întocmirea fiçelor de observa[ie.

TIPURI DE EVALUARE :
FORMATIVÄ (CONTINUÄ)
SUMATIVÄ (FINALÄ)

INSTRUMENTE DE EVALUARE:
TRADI|IONALE:
PROBE SCRISE
PROBE ORALE
PROBE PRACTICE
ALTERNATIVE (MODERNE):
OBSERVAREA SISTEMATICÄ A ELEVILOR
INVESTIGA|IA
PROIECTUL
PORTOFOLIUL
TEMA PENTRU ACASÄ
TEMA DE LUCRU ÎN CLASÄ
AUTOEVALUAREAModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
39
PROBA - ORICE INSTRUMENT DE EVALUARE PROIECTAT, ADMINISTRAT ÇI
CORECTAT DE CÄTRE PROFESOR
ITEM - ELEMENT COMPONENT AL UNEI PROBE

TÌPURÌ DE ÌTEMÌ
O ITEMI OBIECTIVI (cu aIegere duaIå, de tip pereche, cu aIegere muItipIå)
O ITEMI SEMIOBIECTIVI (cu råspuns scurt, de compIetare, întrebåri
structurate)
O ITEMI SUBIECTIVI (rezoIvarea de probIeme, itemi de tip eseu - structurat,
semistructurat sau Iiber)

METODE ALTERNATÌVE (MODERNE) DE EVALUARE
observarea sistematicå a eIeviIor
proiectuI
portofoIiuI
autoevaIuarea

OBSERVAREA SISTEMATICA A ELEVILOR Poate fi fåcutå pentru a
evaIua performan|eIe eIeviIor dar mai aIes pentru a evaIua comportamente afectiv -
atitudinaIe.
Caracteristicile ce pot fi evaIuate sunt:
concepte çi capacitäti
organizarea çi interpretarea dateIor
seIectarea çi organizarea corespunzåtoare a instrumenteIor de Iucru
descrierea çi generaIizarea unor procedee, tehnici, reIa|ii
utiIizarea materiaIeIor auxiIiare pentru a demonstra ceva
identificarea reIa|iiIor
utiIizarea caIcuIatoruIui în situa|ii corespunzåtoare
atitudinea elevilor fatä de sarcina datä
concentrarea asupra sarcinii de rezoIvat
impIicarea activå în rezoIvarea sarcinii
punerea unor întrebåri pertinente profesoruIui
compIetarea / îndepIinirea sarcinii
revizuirea metodeIor utiIizate çi a rezuItateIor
comunicarea
discutarea sarcinii cu profesoruI în vederea în|eIegerii acesteiaModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
40PROIECTUL

Activitatea mai ampIå decât investiga|ia care începe în cIaså prin definirea çi
în|eIegerea sarcinii (eventuaI çi prin începerea rezoIvårii acesteia), se continuå acaså
pe parcursuI câtorva ziIe sau såptåmâni (timp în care eIevuI are permanente consuItåri
cu profesoruI) çi se încheie tot în cIaså, prin prezentarea în fa|a coIegiIor unui raport
asupra rezuItateIor ob|inute çi dacå este cazuI, a produsuIui reaIizat. ProiectuI poate fi
individuaI sau de grup. TitIuI / subiectuI va fi aIes de cåtre profesor sau eIevi.
CriteriiIe de aIegere a proiectuIui. EIevii trebuie:
I. Så aibå un anumit interes pentru subiectuI respectiv
II. Så cunoascå dinainte unde îçi pot gåsi resurseIe materiaIe
III. Så fie neråbdåtori în a crea un produs de care så fie mândri
IV. Så nu aIeagå subiectuI din cår|i vechi sau så urmeze rutina din cIaså

Capacitã[ile / competen[ele care se evaIueazå în timpuI reaIizårii proiectuIui:
metodeIe de Iucru
utiIizarea corespunzåtoare a bibIiografiei
utiIizarea corespunzåtoare a materiaIeIor çi a echipamentuIui
corectitudinea / acurate|ea tehnicå
generaIizarea probIemei
organizarea ideiIor çi materiaIeIor într-un raport
caIitatea prezentårii
acurate|ea cifreIor / deseneIor, etc

Fazele metodei proiect
Activitã[ile proiectului pot fi grupate în faze. Paçii care conduc la planificarea proiectului ca
strategie de învã[are sunt urmãtorii:

ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
414. ImpIementarea
În acestã fazã se desfãçoarã activitã[i creative, independente çi responsabile.
Fiecare membru al proiectului trebuie sã îndeplineascã sarcinile în acord cu planul de
ac[iune çi cu diviziunea muncii. Elevii vor fi ghida[i de profesor, li se vor corecta greçelile.
5. ControIuI
În aceastã fazã se vor folosi chestionare, teste. Elevii vor fi ajuta[i sã-çi evalueze cât
mai bine calitatea muncii lor. Profesorul îçi asumã rolul de persoanã ÷ suport çi de
sfãtuitor.
6. EvaIuarea
Profesorul çi elevii au o discu[ie finalã, în care se comenteazã rezultatele ob[inute.
Rolul profesorului este de a-i conduce pe elevi la feed-back, sã-i facã sã în[eleagã greçelile
fãcute, eficien[a muncii çi experien[a câçtigatã. Elevii pot formula propuneri de
îmbunãtã[ire pentru proiectele viitoare.
1. Informarea
În prima fazã, elevii colecteazã informa[ia necesarã rezolvãrii problemei propuse
sau sarcinii, folosind surse disponibile de informa[ie: manuale, cãr[i de specialitate,
publica[ii, site-uri Ìnternet, etc.
Obiectivele proiectului/sarcinile trebuie definite în acord cu experien[a elevilor çi
urmãrind participarea tuturor membrilor grupului, pentru a asigura un nivel ridicat de
motivare.
Familiarizarea elevilor cu metoda proiect reprezintã prima sarcinã a profesorului.
Propunerea proiectului poate apar[ine elevului. Metoda proiect poate apar[ine elevului.
Metoda proiect reprezintã o mare oportunitate de a sparge ciclul individualismului çi de a
conduce la muncã în colaborare pentru gãsirea de solu[ii la problema propusã. O activitate
de succes presupune o atmosferã cordialã çi un climat deschis care sã faciliteze
activitã[ile.
2. PIanificarea
Este o fazã în care se concepe planul de lucru (de ac[iune), se planificã resursele ce
vor folosite.
Împãr[irea sarcinilor între membrii grupului trebuie clar definitã.
To[i membrii grupului trebuie sã participe activ çi sã colaboreze la execu[ia
proiectului.
Se pot constitui grupuri de lucru pentru fiecare parte componentã a proiectului.
3. Decizia
Înainte de a începe faza activitã[ii practice, elevii trebuie sã decidã în grup asupra
alternativelor sau strategiilor de rezolvare a problemelor.
În timpul acestei faze de decizie, rolul profesorului ester sã comenteze, sã discute çi
dacã e necesar sã modifice strategiile de rezolvare a problemelor propuse de elevi. Este
important ca elevii sã înve[e sã evalueze problemele poten[iale, riscurile çi avantajele
prezentate de fiecare alternativã.
ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
42PROIECTUL reprezintà:
O sarcinã sub formã de problemã pentru elevi, reflectând o activitate din via[a realã;
O modalitate de a rezolva o situa[ie sau o problemã ce necesitã a fi rezolvatã;
O modalitate de lucru în echipã (grupuri de maxim 5 elevi);
O invita[ie pentru elevi de a identifica nai informa[ii, de a integra noi con[inuturi de
învã[are;
O modalitate de pozi[ionare a elevului în rol de conducãtor al propriului proces de
învã[are (învã[are activã);
Un mediu de integrare a diferitelor discipline, con[inuturi de învã[are çi abilitã[i;
Un mediu de stimulare a încrederii în sine, de asumare a respo9nsabilitã[ii çi formãrii
abilitã[ilor de antreprenoriat çi cetã[enie;
Un triunghi de aur al educa[iei:
4 sistem coerent de obiective de învã[are;
4 activitã[i de învã[are;
4 evaluare.PROÌECTUL obligã elevii sã dobândeascã abilitã[i (competen[e) cheie, ca de exemplu:
rezolvarea de probleme;
comunicarea çi negocierea;
planificarea çi organizarea,
lucrul în echipã;
asigurarea calitã[ii;
Rolul profesorului în învàJarea prin metoda proiectului

Acest model de învã[are cere profesorului sã aibã un rol diferit de cel din învã[area
tradi[ionalã. Profesorul înceteazã sã mai fie un transmi[ãtor de cunoçtin[e, devenind un
facilitator, un sfãtuitor (consilier) çi un designer al învã[ãrii.
Profesorii provoacã, organizeazã çi stimuleazã situa[iile de învã[are. Elevii sunt
conduçi cãtre autoînvã[are çi sunt motiva[i sã planifice independent çi colectiv çi sã
implementeze çi evalueze procesul de învã[are.
Schimbãrile în rolul profesorului:
- trebuie sã pregãteascã meticulos procesul de învã[are;
- trebuie sã rãspundã întrebãrilor pe tot parcursul derulãrii proiectului;
- trebuie sã încurajeze elevii sã înve[e ei înçiçi çi sã formuleze corect întrebãrile;
- trebuie sã încurajeze elevii sã-çi autoevalueze munca;
- trebuie sã acorde o aten[ie specialã cooperãrii, organizãrii sarcinilor çi
metodologiilor de lucru în echipã, fiind într-o comunicare permanentã cu elevii.
PROÌECTUL
Metodã de
învã[are
Ìnstrument de
evaluare
ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
43


creativitate;
responsabilitate;
utilizare TÌC pentru informare çi comunicare.

FIÇA DE MONITORIZARE A PROGRESULUI PROIECTULUI

1 . NumeIe si prenumeIe eIevuIui/grupei:.....................
2. Tema proiectuIui: .............................
3. Data începerii activitå|iIor Ia proiect: ......................
4. Competen|e vizate /impIicate în reaIizarea /execu|ia proiectuIui:
- .....................................
- .....................................
- .....................................
- .....................................

Ì. Planul de activitate pentru proiect stabilit de elev/grupã

1. Repartizarea sarciniIor individuaIe, în cazuI în care, activitatea de proiect se
desfåçoarå pe grupe.

Nr.
crt.
NumeIe çi
prenumeIe
eIevuIui
Activitå|i
individuaIe
Termene
de
reaIizare
Semnåtur
a eIevuIui
Semnåtura
profesoruI
ui
Observa|i
i
1.

2.

3.

..


2. StabiIirea pIanuIui de redactare a proiectuIui - suport scris:
- perioada ..............
- revizuit ................
- forma finaIå acceptatå de cåtre îndrumåtor ................

3. ÎntâIniri pentru monitorizarea proiectuIui(ceI pu|in 5 întâIniri):

Nr.
crt.
Data Observa[ii
Semnãtura
elevului
Semnãtura
profesorului
1.

2.

3.

.ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
44


II. Aprecierea caIitå|ii activitå|ii eIevuIui /grupei

Nr.
crt.
CriteriuI DA/NU Observa|ii
1.
Abordarea temei proiectului a fost fãcutã dintr-o
perspectivã personalã, elevul demonstrând reflec[ie
criticã.

2.
Realizarea sarcinilor de lucru stabilite prin planul
proiectului a fost fãcutã conform planificãrii ini[iale.

3.
Activitã[ile practice întreprinse în cadrul proiectului se
raporteazã adecvat la tema proiectului.

4.
Activitã[ile practice întreprinse sub supravegherea
îndrumãtorului de proiect.

5.
Documentarea pentru proiect a fost fãcutã sub
supravegherea îndrumãtorului de proiect.

6.
Ìdentificarea bibliografiei necesare redactãrii pãr[ii scrise
a proiectului a fost realizatã integral.

7.
Referin[ele bibliografice utilizate la redactarea pãr[ii
scrise a proiectului au fost prelucrate corespunzãtor.

8.
Situa[iile problemã cu care s-a confruntat elevul pe
parcursul executãrii proiectului au fost rezolvate cu
ajutorul profesorului.

9.
La realizarea sarcinilor de lucru din cadrul proiectului
elevul a fãcut dovada:
- efortului personal,
- originalitã[ii solu[iilor propuse;
- imagina[iei în abordarea sarcinii.

10.
Solu[iile gãsite de cãtre elev pentru rezolvarea
problemelor practice au o bunã transferabilitate in alte
contexte practice.


Profesor îndrumåtor, Data,

III. Aprecierea caIitå|ii proiectuIui

Nr.
crt.
CriteriuI DA/NU Observa|ii
1.
Proiectul /produsul are validitate în raport de:
- temã;
- scop;
- obiective;
- metodologie abordata.

2.
Proiectul / produsul demonstreazã completitudine çi
acoperire satisfãcãtoare în raport de tema aleasã.

3. Elaborarea proiectului çi redactarea pãr[ii scrise a
ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
45


proiectului au fost fãcute într-un mod consistent çi
concomitent conform planificãrii.
4.
Op[iunea elevului pentru utilizarea anumitor resurse
este bine justificatã çi argumentatã în contextul
proiectului.

5.
Redactarea pãr[ii scrise a proiectului demonstreazã o
bunã logicã çi argumentare a ideilor.

6.
Proiectul/produsul reprezintã, în sine, o solu[ie practicã
personal, cu elemente de originalitate în gãsirea
solu[iilor.

7.
Proiectul/produsul are aplicabilitate practicã çi în afara
çcolii.

8.
Realizarea proiectului/produsului a necesitat activarea
unui numãr semnificativ de unitã[i de competen[e,
conform S.P.P.-ului pentru calificarea respectivã.


Profesor îndrumåtor, Data,


IV. Aprecierea sus|inerii oraIe a proiectuIui

Nr.
crt.
CriteriuI DA/NU Observa|ii
1.
Comunicarea oralã a elevului este clarã, coerentã,
fluentã.

2.
Prezentarea a fost structuratã echilibrat în raport cu
tema proiectului çi cu obiectivele acestuia.

3.
Elevul a demonstra putere de sintezã çi adaptarea
prezentãrii la situa[ia de examinare.

4.
Elevul çi-a sus[inut punctul de vedere çi opiniile într-un
mod personal çi bine argumentat.

5.
Elevul a utilizat în prezentare elemente de graficã,
modele, aplica[ii TÌC, în scopul accesibilizãrii informa[iei
çi al creçterii atractivitã[ii prezentãrii.


Profesor, Data,

ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
46


PORTOFOLIUL Reprezintã o colec[ie exhaustivã de informa[ii despre
progresul çcolar al unui elev, ob[inut printr-o varietate de metode çi tehnici de evaluare.
Utilitatea portofoliilor:
elevii devin parte a sistemului de evaluare çi pot sã-çi urmãreascã, pas cu
pas, propriul progres
elevii çi profesorul pot comunica (oral sau în scris) calitã[ile, defectele çi
ariile de îmbunãtã[ire a activitã[ilor
elevii, profesorii çi pãrin[ii pot avea un dialog concret despre ceea ce elevii
pot realiza, atitudinea fa[ã de o disciplinã çi despre progresul care poate fi
fãcut la acea disciplinã în viitor
factorii de decizie, având la dispozi[ie portofoliile elevilor, vor avea o
imagine mai bunã asupra a ceea ce se petrece în clasã

AUTOEVALUAREA Reprezintã o metodã care permite elevilor sã se
autocunoascã, sã capete încredere în sine çi îi motiveazã pentru îmbunãtã[irea
performan[elor çcolare.
Utilitatea autoevaluãrii:
întrebäri pe care elevii ar trebui sä çi le punä:
Existã çi un alt mod (metodã) de a rezolva aceastã sarcinã?
Am rezolvat sarcina suficient de bine?
Ce ar trebui sã fac în pasul urmãtor?
Ce produs, care mã reprezintã, ar trebui sã-l pun în portofoliu?
conditii necesare pentru formarea deprinderilor autoevaluative la elevi:
prezentarea obiectivelor pe care elevii trebuie sã le atingã
încurajarea elevilor în a-çi pune întrebãrile de mai sus çi a da rãspunsul în
scris
încurajarea evaluãrii în cadrul grupului
completarea la sfârçitul unei sarcini importante a unor propozi[ii de genul:
O Am învã[at ....
O Am fost surprins de faptul cã .........
O Am descoperit cã .............
O Am folosit metoda ........... deoarece .......
O În realizarea acestei sarcini am întâmpinat urmãtoarele dificultã[i
.....

PROBA PRACTICÃ Este o activitate prin care se poate evalua capacitatea
elevilor de a aplica cunoçtin[ele în practicã, precum çi gradul de stãpânire a priceperilor çi
deprinderilor. Criteriile / baremele de evaluare a probelor pot fi pentru aprecierea globalã a
probelor, pentru calitatea lucrãrilor efectuate, pentru modul de organizare a locului de muncã,
pentru respectarea normelor de protec[ie a muncii.

ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
47


COMPETEN|A: 15.1 Executã opera[ii de coasere a butonierelor, chei[elor nasturilor

Timp de Iucru: 20 min
Lucra|i individuaI


În coloana a doua a tabelului de mai jos sunt prezentate nouã enun[uri în care lipseçte
un cuvânt. Completa[i în coloana a treia cuvântul potrivit corespunzãtor fiecãrui enun[, astfel
încât enun[ul sã fie adevãrat.
Verifica[i rãspunsurile date de voi cu cele prezentate de cãtre profesor çi bifa[i în
rubrica ,realizat¨ dacã a[i dat un raspuns gresit.
Pentru fiecare raspuns corect ve[i primi câte un punct, iar din oficiu încã un punct,
putând totaliza astfel zece puncte.
Nr.
crt.
Enun| Råspuns ReaIizat NereaIizat Punctaj
1 Butonierele cu cap rotund sunt
cusãturi feston la care cusãtura
se intãreçte cu (.............)
(1p)
2 Cu[itul este organul de lucru
care taie (.........) la terminarea
festonãrii marginilor.
(1p)
3 (.............) preseazã produsul
de transportorul maçinii çi
fixeazã nasturele în pozi[ia de
coasere
(1p)
4 Formarea festonului este
asemãnãtoare cusãturii zig-
zag, iar paçii de coasere au
pozi[ia(.....)pe marginea
deschizãturii
(1p)

TEST DE
AUTOEVALUARE
ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
48


5 La maçina de cusut nasturi
(.........) çi (............)
func[ioneazã împreunã, având
func[ia de a prinde bucla
formatã de ac çi de a o lãrgi
pentru a fi împletitã la
împunsãtura urmãtoare cu firul
de la ac.
(1p)
6 Butonierele cu cap rotund se
festoneazã pe partea(...........) a
produsului.
(1p)
7 Chei[a este o cusãturã de
(...........) cu rol func[ional çi
ornamental aplicatã la capetele
butonierelor,buzunarelor,
cutelor sau la alte deschizãturi
çi detalii.
(1p)
8 Coaserea chei[ei se realizeazã
prin puncte de coasere ce se
depun paralel pe lungimea
chei[ei, care se acoperã cu
puncte de tighel scurte ce
formeazã (.............)
(1p)
9 La maçina de cusut nasturi acul
realizeazã miscãri în plan
vertical çi miçcari(...........)
(1p)

ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
49


Competen|a 15.2 Executå opera|ii de tratament umidotermic aIe produseIor
confec|ionate
Lucra|i individuaIÎncercui[i literele corespunzãtoare rãspunsului corect:

1.Opera[ia tratamentului umidotermic este:

a) temperatura
b) presiunea
c) modelarea
d) presa

2. Parametrul tratamentului umidotermic este:

a) aburirea
b) netezirea
c) presiunea
d) descãlcarea cusãturilor


Completa[i spa[iile rãmase libere:

1. Tratamentul umidotermic reprezintã...(1)......a confec[iilor textile în
condi[ii de ...(2)...., ...(3)....., ..(4)......
TEST DE
AUTOEVALUARE
0,5
0,5
p
2,5
ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
50


2. Modelarea este opera[ia prin care produsele çi detaliile se..(5).....prin
cãlcare.

Analiza[i imaginea de mai jos:

1. Ìdentifica[i utilajul
2. Preciza[i parametrii de utilizare pentru cãlcarea finalã a
produselor confec[ionate.

' Aprecia[i valoarea de adevãr a urmãtoarelor enun[uri, trecând în dreptul lor
litera A pentru cele pe care le considera[i adevãrate çi litera F pentru cele pe care le
considera[i false.

1. Mobilierul de cãlcat este reprezentat de maçinile de cãlcat.
2. Tratamentul umidotermic reprezintã procesul de prelucrare a confec[iilor textile în
condi[ii de temperaturã, umiditate çi presiune.
3. Modelarea are drept scop fixarea prin cãlcare a rezervelor cusute mecanizat.

Total 10 puncte; din oficiu 1 punct.
Timp de lucru 30 min.
2,5
3
ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
51


ANEXE

aburirea umezirea prin calcare a detaliilor si produselor
confectionate
ambalarea este operatia prin care se asigura cu ajutorul ambalajului,
protectia temporara a produsului, in timpul manipularii,
transportului, depozitarii, vanzarii contribuind si la
inlesnirea acestor operatii.

ambalajul este un obiect destinat sa inveleasca sau sa contina
temporar un produs sau un ansamblu de produse in
timpul manevrarii, transportului, depozitarii, vanzarii, in
scopul protejarii sau prezentarii acestora.

butoniera simpla deschizatura mica tivita pe margine,la lenjerie sau
imbracaminte, in care se incheie un nasture.Se formeaza
printr-o cusatura feston cu 2 sau 3 fire de ata.

cheita cusatura care intareste capatul unei taieturi facute intr-o
stofa pentru a impiedica destramarea materialului. Se
formeaza cu ajutorul cusaturii feston
cusatura feston se poate forma prin puncte de cusatura aplicate pe
marginea detaliilor sau in interiorul acestora.Este
destinata pentru acoperirea marginilor la detaliile care
sunt expuse la destramare.


Aceastã listã de termeni va fi folositoare elevului la absolvirea modulului.
Elevii vor gãsi çi al[i termeni care nu sunt incluçi çi-i vor adãuga la sfârçitul listei.
Glosarul va fi atasat portofoliului personal al elevului

GLOSAR DE TERMENI
ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
52


drapare capacitatea materialelor textile de a forma falduri mobile
sub ac[iunea propriei greutã[i
eticheta - reprezinta orice material scris, imprimat, litografiat,
gravat sau ilustrat care contine elemente de identificare a
produsului si care insoteste produsul sau se afla pe
ambalajul acestuia.

flexibilitate proprietatea tesaturii/tricotului de a se indoi fara a se
deforma permanent
forpas fir de ata folosit la coaserea butonierelor intarite
modelarea este operatia de tratare umidotermica prin care
produsele si detaliile imbracamintei se modeleaza prin
calcare.

netezirea este o operatie a tratamentului umidotermic care are ca
scop uniformizarea suprafetei materialului si eliminarea
denivelarilor determinate de sifonare
presa dispozitiv, unelata, masina cu care se executa operatia
de presare asupra unui material.

termostat(termoregulator) aparat special cu care se face incalzirea masinilor de
calcat la temperaturile impuse de tehnologia prelucrarii
materialelor.

tratament umidotermic reprezinta procesul de fixare a confectiilor textile in
conditii de temperatura, umiditate sau presiune.


ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
53


Competen|a 15.1 Executå opera|ii de coasere a butoniereIor, chei|eIor, nasturiIor, a
tivuriIor
DENUMÌREA
CUSATURÌÌ
CUSÄTURA DENUMÌREA MAçÌNÌÌ DOMENÌÌ
DE
UTÌLÌZARE
BUTONÌERA
SÌMPLÄ


Realizarea
butonierelor
simple, pentru
încheierea
produselor din
[esãturi çi
tricoturi.


MAÇINI DE CUSUT PENTRU FINISAREA
PRODUSELOR ÇI TIPUL DE CUSATURÄ
REALIZATÄ
MAÇINI DE
BUTONIERE
MAÇINI DE
CUSUT
CHEI|E
MAÇINI DE
CUSUT
NASTURI
MAÇINI DE
CUSUT
ASCUNS
COASEREA
CHEÌ|ELOR
BUTONÌERA
CU CAP
ROTUND
COASEREA
NASTURÌLOR
CUSÄTURA
ASCUNSÄ
BUTONÌERA
SÌMPLÄ
ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
54


BUTONÌERE
CU CAP
ROTUND

Realizarea
butonierelor
simple,
pentru
încheierea
produselor
din [esãturi
çi tricoturi.
Butonierã de
ornament
CHEÌ|ACusãturi de
întãrire çi de
ornament
COASEREA
NASTURÌLOR


Coserea
nasturilor
pentru
încheierea
produselor
din [esãturi
çi tricoturi.
CUSÄTURA
ASCUNSÄ

Execu[ia
tivurilor la
produse

ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
55
MAçÌNA DE CUSUT BUTONÌERE

Caracteristici tehnico-func|ionaIe

Maçinile de cusut butoniere pot executa butoniere cu chei[e la ambele capete sau
butoniere cu un orificiu la un capãt si cheitã la celalalt, precum si butoniere cu fir de intarire
numit forpas.
Maçina de cusut butoniere simple func[ioneazã cu douã fire înfilate unul la ac çi
celãlalt la suveicã. Butonierele realizate cu aceastã maçinã au formã dreaptã çi pot fi întãrite
la unul sau la ambele capete cu câte o chei[ã. Lungimea butonierei simple confec[ionatã cu
aceastã maçinã este cuprinsã între (8 ÷ 45)mm, iar lã[imea festonului între (1,5 - 3,5) mm.
Maçina func[ioneazã cu o tura[ie de 1800 rot./min. Prin schimbarea ro[ilor de curea se
poate ob[ine o vitezã de coasere de 2000-2800 împunsãturi/min çi o produc[ie de circa 4000
butoniere pe schimb. Este prevãzutã cu un disc de comandã cu came, de la care sunt
ac[ionate diversele mecanisme çi organe de lucru.

CLASIFICAREA MAÇINILOR DE CUSUT BUTONIERE
1.Dupa constructia organelor de lucru:
- maçini de butoniere cu suveica çi apucator
- maçini de butoniere cu apucator
2.Dupa numarul firelor de ata:
- cu un fir
- cu doua fire
- cu trei fire
3.Dupã modul de formare a cusãturii:
- cu cusãturã în zig-zag
- cu cusãturã în lan[
- prin sudare cu ajutorul ultrasunetelor
4. Dupã modul de tãiere al butonierei:
- cu tãiere înaonte de executarea butonierei
- cu tãiere dupã executarea butonierei
5. Dupã natura [esãturilor çi tricoturilor:
- maçini uçoare pemtru [esãturi çi tricoturi sub[iri
- maçini grele pentru [esãturi çi tricoturi groas
ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
56

AC
CONDUCÄTOR
DE FÌR
APUCÄTOR SUVEÌCA

R
O
LTransportã firul
superior prin straturile
de material çi
formeazã bucla de
împletire

Conduce firul
superior çi îl
tensioneazã

Prinde bucla formatã
de ac çi o împleteçte
cu firul de la suveicã

Poartã firul inferior çi
îl tensioneazã
M
Ì
ç
C
A
R
E
Efectueazã atât
miçcãri de ridicare çi
coborâre cât çi
miçcãri laterale în zig-
zag. Miçcarea lateralã
serveçte la formarea
festonului pe
marginea butonierei.


Miçcare
complexã


Apucãtorul
efectueazã douã rota[ii
pentru fiecare rota[ie a
arborelui principal, în
care la prima rota[ie
prinde bucla çi o
înfãçoarã pe suveicã,
iar la a doua rota[ie
iese din buclã çi merge
în gol.


Nu efectueazã
miçcare în timpul
coaserii
Organe de lucru

Acul
Conducãtorul de
fir
Apucãtorul
Suveica
Transportor
Fixatorul
Cu[itul
ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
57
Transportorul(fig a) este compus din suportul 1, ce sus[ine transportorul 2 care,
împreunã cu fixatorul, realizeazã deplasarea materialului în timpul coaserii. Pe transportorul 2
sunt prevãzute locaçul de coasere 3 çi de tãiere a butonierei. Locaçul are forma çi
dimensiunile determinate de cursa lateralã a acului çi de mãrimea cu[itului utilizat la tãierea
butonierei.
Transportorul maçinii de cusut butoniere este ac[ionat de la discul de comandã çi
efectueazã un ciclu de miçcãri compus din miçcãri de înaintare çi retragere pe lungimea
butonierei çi miçcãri laterale pe lã[imea butonierei. Prin miçcãrile longitudinale, transportorul
realizeazã deplasarea butonierei cu cele douã laturi prin fa[a acului pentru festonarea
marginilor. Miçcãrile laterale se efectueazã la terminarea festonãrii fiecãrei margini a
butonierei çi sunt necesare pentru deplasarea butonierei în fa[a acului cu marginea ce
urmeazã a se festona.
Fixatorul de material(fig b) 2, este montat pe suportul 1, fiind ac[ionat pentru fixare de
cãtre un arc, iar pentru deschidere, prin pedalã. Partea centralã a fixatorului este prevãzutã
cu un decupaj prin care pãtrunde acul de cusut çi cu[itul de tãiere a butonierei. Pentru
asigurarea stabilitã[ii materialului pe transportor, fixatorul este reliefat pe suprafa[a de
contact, iar în timpul coaserii se deplaseazã odatã cu transportorul pe direc[ia de lungime a
butonierei.
Cutitul(fig c) este organul cu ajutorul cãruia se taie butoniera. Tãierea este efectuatã
la terminarea fazei de festonare a marginilor. Cu[itul maçinii de butoniere este compus din
lamela 1 çi suportul 2. În corpul suportului este prevãzut orificiul 3 prin care se face montarea
în tija-cu[it. Partea inferioarã 4 a lamelei este ascu[itã çi oblicã fa[ã de suprafa[a de lucru a
ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
58


maçinii. Prin aceastã înclina[ie, cu[itul în[eapã locul de tãiere la capãtul din spate a butonierei
çi apoi continuã tãierea prin miçcarea de coborâre.
Mãrimea cu[itului este cuprinsã între 8 çi 45 mm, în func[ie de lungimea butonierei.
Pentru tãierea butonierei, cu[itul efectueazã o miçcare de coborâre çi apoi se retrage spre
partea superioarã în pozi[ia de repaus.

Defecte Cauze care le produc Remedieri
Ruperea acului - acul a fost montat
defectuos
- acul nu corespunde fine[ii
firului
- acul strâmb
- apucatorul loveste acul
- se monteazã acul în pozi[ie
corectã
-se monteazã un ac potrivit
- se monteazã un ac bun
- se corecteazã pozi[ia
apucãtorului
Ruperea firului superior -firul este supratensionat
- firul nu corespunde
calitativ
- conducatoarele de fir
sunt uzate
- reglarea tensiunii firului
- se schimba firul de a[ã
- se recondi[ioneazã sau se
schimbã conducãtoarele
Scãpãri de cusãturã - acul este montat
defectuos
- apucãtorul este uzat la
vârf
- acul çi apucãtorul nu sunt
corelate în func[ionare
- se eliminã defecçiunea de
montare la ac
- se înlocuieçte apucãtorul
- corelarea acului cu apucãtorul
în func[ionare
Festonul butonierei este
înçirat
- firul superior este supra
sau subtensionat
- firul inferior tensionat
defectuos
- noduri çi scame între
discurile de tensionare a
firului
- reglarea tensiunii firului superior
- reglarea tensiunii firului inferior
- curã[irea discurilor de noduri çi
scame
Butoniera este tãiatã
defectuos
- cu[itul nu taie butoniera
- cu[itul este montat prea
sus
- presiunea cu[itului prea
micã pe material
- tãiçul cu[itului este
necorespunzãtor datoritã
ascu[irii defectuoase
- ascu[irea cu[itului
- coborârea cu[itului mai jos
- reglarea presiunii cu[itului pe
material
- înlocuirea cu[itului sau
recondi[ionarea celui defect

ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
59


Pår|i componente:


ButoniereIe simpIe

Se formeazã din 2 fire çi se aplicã la îmbrãcãmintea sub[ire çi de lenjerie
Au forma dreaptã çi pot fi întãrite la unul sau ambele capete cu câte o chei[ã
Formarea festonului este asemãnãtoare cusãturii zig- zag, iar paçii de coasere au pozi[ia
perpendicularã pe marginea deschizãturii
ButoniereIe cu cap rotund

Sunt cusãturi feston la care cusãtura se întãreçte cu forpas
Se formeazã cu 3 fire, 2 fire pentru cusãturã, iar al 3-lea pentru întãrire
Se festoneazã pe fa[a interioarã a produsului

ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
60


Coaserea butonierei. Prin ac[ionarea pedalei din dreapta se
cupleazã arborele principal cu motorul electric, ac[ionându-se
organele de lucru ale maçinii.
Coaserea începe din fa[ã spre spate, pe latura stângã a
butonierei, iar transportorul efectueazã trecerea pe latura din
dreapta, unde se continuã coaserea.

Evacuarea produsuIui din maçinå prin ridicarea pedaIei
fixatoruIui


Procesul de coasere al butoniereiTåierea butonierei. Tãierea se efectueazã automat la
terminarea coaserii.
La efectuarea ultimei împunsãturi, cu[itul
(ridicat în timpul coaserii) este declançat çi coborât pe material,
realizând tãierea butonierei, dupã care se retrage în pozi[ia de
repaus pânã la tãierea butonierei urmãtoare.

Introducerea produsuIui în maçinå çi fixarea Iui pe
trasportor pe transportor.
Se ac[ioneazã pedala din stânga pentru ridicarea fixatorului çi se
introduce produsul pe transportor în pozi[ia de coasere
ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
61


ANEXA 2

PRINCIPIUL DE FUNC|IONARE ÇI REGLARE A MAÇINII DE CUSUT

BUTONIERE SIMPLE

Execu[ia butonierei necesitã urmãtoarele mânuiri
çi faze de lucru:
- cuplarea motorului la re[eaua de alimentare cu
curent electric
- ac[ionarea pedalei 1 çi introducerea produsului
pentru coasere sub transportorul-fixator de
material
- ac[ionarea pedalei 2 pentru cuplarea arborelui
principal cu motorul
- festonarea butonierei, în care organele lucrãtoare
ale maçinii sunt puse în func[iune çi executã
coaserea. În cadrul acestei faze acul 4 çi
conducãtorul de fir executã mai multe cicluri de
miçcãri pentru coaserea unei butoniere. Celelalte
organe lucrãtoare: cu[itul 6, fixatorul-transportor 7
çi dispozitivul de tãiat firul de a[ã 8 efectueazã
câte un singur ciclu de miçcãri pentru fiecare
butonierã. Apucãtorul 9 executã câte 2 cicluri de
miçcãri pentru fiecare ciclu executat de ac. Numãrul de împunsãturi este în func[ie de
lungimea butonierei.
- Tãierea butonierei de cãtre cu[it se face odatã cu executarea ultimei împunsãturi
executate de ac.

PrincipiuI de func|ionare çi regIare a maçinii de cusut butoniere simpIe

Reglarea organelor de lucru are ca scop asigurarea sincronizãrii miçcãrilor çi a
func[iilor tehnologice ale acestora.
- Acul se regleazã ca nivel çi pozi[ie fa[ã de placa acului la fel ca la maçina de cusut în
zig-zag. Conducãtorul de fir çi apucãtorul se regleazã la fel ca la maçina Super.
- Fixatorul-transportor se regleazã ca pozi[ie, prin suportul 17, care se poate scurta sau
lungi în func[ie de mãrimea butonierei. Reglarea cursei fixatorului se face prin
articula[ia 18, care culiseazã pe pârghia 19.
- Cutitul se poate regal ca pozi[ie prin ridicarea sau coborârea brã[ãrii 20 montata pe tija
portcu[it. Lungimea butonierei se poate asigura prin schimbarea cu[itului la mãrimea
impusã de butoniera.
- Reglarea numãrului de împunsãturi se ob[ine prin ro[ile din[ate 21 çi 22, care diferã ca
mãrime çi numãr de din[i, în func[ie de lungimea butonierei.
ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
62


MAÇINA DE CUSUT NASTURI

CARACTERISTICI TEHNICO-FUNCTIONALE


Pãr[i principale: masa de lucru çi corpul maçinii.Masa de lucru este asemanãtoare cu a
maçinii de cusut butoniere simple. Corpul maçinii este montat perpendicular pe masa de
lucru, locul de muncã fiind prevãzut în partea frontalã a maçinii.
Ac[ionarea maçinii se face de la un motor electric cu o putere de 0,25kW çi o tura[ie de
1400rot/min, asigurându+se o vitezã de coasere de (1200-1500) impunsãturi /min.ORGANE DE LUCRU


ORGANE DE
LUCRU
AcuI
ConducåtoruI de
fir
ApucåtoruI
LårgitoruI
TransportoruI
FixatoruI de
nasture çi
ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
63Acul efectueazã miçcãri în plan vertical çi miçcãri laterale în zig-zag. Miçcãrile în plan vertical
asigurã transportul firului prin nasture çi material, precum çi formarea buclei, iar prin miçcãrile
laterale se realizeazã prinderea nasturilor la produs prin fiecare pereche de orificii.
Conducãtorul de fir este de tipul cu tijã çi articula[ii çi func[ioneazã la fel ca cel al maçinii
simple.
Apucãtorul çi lãrgitorul func[ioneazã împreunã având func[ia de a prinde bucla formatã de ac
çi de a o lãrgi pentru a putea fi împletitã la împunsãtura urmãtoare cu firul de la ac.
Apucãtorul 1, având forma unui fluture, în miçcarea sa de rota[ie prinde bucla 2, formatã de
acul 3 pe care o re[ine în jurul sãu pâna când acul efectueazã o noua împunsãturã.Lãrgitorul
4 are func[ia sã lãrgeascã bucla re[inutã de apucãtor çi sã o depunã în fa[a acului pentru
împletire. Pentru prinderea buclei, lãrgitorul este prevãzut cu furculi[a 5, cu ajutorul cãreia
realizeazã prinderea çi deplasarea buclei.
În timpul func[ionãrii, apucãtorul efectueazã o miçcare de rota[ie pentru fiecare ciclu de
ridicare-coborâre a acului. În acelaçi timp lãrgitorul efectueazã o miçcare oscilatorie în care
prinde bucla çi o depune în fa[a acului.
a - apucãtorul çi lãrgitorul
b ÷ fixatorul de nasture


1- fãlci
2- nasture
3- limitator

ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
64


Transportorul executã transportul produsului çi nasturilor cu patru orificii, unde este necesarã
deplasarea perechilor de orificii în fa[a acului. Este format dintr-o placã metalicã ce
efectueazã miçcarea de transla[ie în plan orizontal. Mãrimea cursei de deplasare este
determinatã de distan[a între perechile de orificii de coasere de la nasture.

Fixatorul preseazã produsul de transportorul maçinii çi fixeazã nasturele în pozi[ia de
coasere. Nasturele se fixeazã în fãlcile 1 si 2, care exercitã o presiune elasticã pe marginile
acestuia cu ajutorul arcului 3. Pozi[ia nasturelui pe fixator se realizeazã de limitatorul 4, care
poate fi reglat în func[ie de mãrimea nasturelui. Presiunea nasturelui pe produs çi pe
transportorul 5 se realizeazã cu arcul lamelar 6, montat pe transportor. În timpul coaserii
nasturelui, fixatorul efectueazã aceleaçi miçcãri ca çi transportorul, fiind montat solidar pe
acesta.
Cu[itul are rolul de a tãia firul de a[ã la terminarea coaserii nasturelui. În timpul coaserii cu[itul
efectueazã miçcãri cu transportorul çi fixatorul nasturelui çi executã tãierea firului odatã cu
ac[ionarea pedalei pentru fixator.
ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
65PROCESUL DE COASERE A NASTURELUI
-Faze-a- transportul firului 1 de cãtre acul 2 prin orificiul din stãnga al nasturelui 3 çi prin
materialul 4, formând la începutul cursei de retragere bucla5.
b- Prinderea buclei 5 de cãtre apucãtorul 6
c- Înfãçurarea buclei 5 pe apucãtorul 6 çi re[inerea acesteia pâna la împunsãtura
urmãtoare
d- Trecerea firului de la ac prin orificiul din dreapta al nasturelui çi lãrgirea buclei 5 de
cãtre lãrgitorul 6
e- Coborârea acului prin orificiul din dreapta çi rotirea apucãtorului re[inând bucla 5 în
continuare
f- Prinderea buclei 8 nou formate de apucãtorul 6
g- Trecerea buclei 5 prin bucla 8 nou formatã çi împletirea lor alcãtuind astfel punctul de
cusãturã
h- Rotirea apucãtorului cu bucla 8 çi tensionarea firului pentru formarea cusãturii


Cusãtura poate fi formatã dintr-un fir sau din douã fire de a[ã.

ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
66Vezi anexa 3

AIimentarea maçinii cu nasturi çi produse. În
acest sens se ac|ioneazå pedaIa 2 çi se
introduce nastureIe în fixatoruI 1 dupå care se
aseazå produsuI între fixatoruI 1 çi
transportoruI 3


Punerea maçinii în stare de func|ionare

Coaserea propriu ziså a nastureIui
efectuatå de catre ac, apucåtoruI 8,
IårgitoruI 9, transportoruI 3 çi
cpnducåtoruI de fir


Evacuarea produsuIui
ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
67Dereglãri çi defec[iuni Cauze care le produc Remedieri
Scãparea ochiurilor de
cusãturã
-acul este montat prea sus
sau prea jos
- vârful apucãtorului este
departe de ac
- întinzãtorul buclei ac[ioneazã
cu întârziere
- detensionarea firului de la ac
se face cu întârziere
- reglarea acului la nivelul
apucãtorului
- reglarea apucãtorului lângã ac
- reglarea cursei întinzãtorului
- reglarea tensiunii firului la ac
Cusãtura se deçirã çi cade
nasturele
- închiderea cusãturii este
necorespunzãtoare
- împletirea firului
necorespunzãtor
- verificarea împunsãturilor
finale çi reglarea coaserii
- corelarea apucãtorului cu acul
Ruperea nasturelui în
coasere
- acul nu este centrat în locaç
- fixatorul de nasture dereglat
- nasturii au defecte de
fabrica[ie
- centrarea acului la montare
- reglarea fixatorului
- eliminarea nasturilor cu
defecte
Maçina face mai multe
împunsãturi
- frânarea este
necorespunzãtoare
- arcul de frânare este slab
- coma de pornire este
montatã incorect
- reglarea frânei
- se recondi[ioneazã arcul
- se corecteazã montajul camei


ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
68


ANEXA 3
ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
69


MAçÌNA DE CUSUT CHEÌ|E

Caracteristici tehnico-func|ionaIe

Maçina de cusut chei[e func[ioneazã pe principiul maçinii simple, cu deosebirea ca
transportul çi fixarea produsului pentru coasere sunt diferite. Maçina func[ioneazã cu suveicã
çi apucãtor rotativ,realizând o cusãturã cu puncte tighel formatã din doua fire de a[ã. Este
ac[ionata de un motor electric, având puterea P=0,25 kw çi tura[ia n=1400 rot/min.
Chei[a este o cusãturã de întãrire cu rol func[ional sau
ornamental aplicatã la capetele butonierelor, buzunarelor,
cutelor sau la alte deschizãturi sau detalii.
Chei[a se ob[ine prin cusãtura formatã din doua fire în care
paçii de cusãturã se depun atât pe lungimea cât çi pe lã[imea
chei[ei. Firele 1 depuse pe direcçia lungimii se numesc fire longitudinale, iar cele depuse pe
lã[ime se numesc fire transversale. Se depun în paralel 5 sau 6 fire longitudinale cu lungimea
de (3-15)mm, în func[ie de lungimea chei[ei.
Firele tranversale 2 se depun perpendicular pe firele longitudinale, având rol de consolidare
(festonare) çi de întãrire a firelor longitudinale. Aceste fire se ruleazã p longitudinale pe care
le fixeazã pe materialul produsului. Numãrul firelor transversale este de 15-30, în func[ie de
lungimea chei[ei.

ORGANE DE
LUCRU
AcuI
Conducåtor
de fir
Apucåtor
Suveica
Transportor
Fixator

ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
70


Organele de lucru ale maçinii de cusut chei[e func[ioneazã pe acelaçi principiu cu cele ale
maçinii simple, cu excep[ia transportorului çi a fixatorului care prezintã o serie de deosebiri.
Transportorul (fig a) efecueazã miçcãri transversale, façã de arborele principal ce corespund
depunerii firului longitudinal çi miçcãri paralele cu arborele ce corespund festonãrii chei[ei.
Transportorul este format din rama metalicã 1, pe care este montat bra[ul 2, ce sus[ine
fixatorul de material. La capãtul din spate este prevãyutã culisa 3, care conduce transportorul
propriu-zis în timpul func[ionãrii.
Fixatorul de material (fig.b) este format din picioruçele 1 çi 2 care au rolul de a exercitã o
presiune elasticã pe material,cu ajutorul arcurilor 3 çi 4.Defecte Cauze care le produc Remedieri
Cusãturã cu scãpãri - apucãtorul este dereglat
fa[ã de ac
- apucãtoul este uzat
- reglarea apucãtorului
fa[ã de ac
- recondi[ionarea
apucãtorului
Cheia are feston
neuniform
-transportorul este dereglat
- fixatorul nu fixeazã
materialul
- reglarea transportorului
- reglarea presãrii
materialului


ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
71


PROCESUL DE COASERE AL CHEI|EI
Coaserea chei[ei se realizeazã prin puncte de coasere ce se depun paralel pe
lungimea chei[ei, care se acoperã cu puncte de tighel scurte ce formeazã festonul chei[ei.
Dispozitiv de fixare a chei|ei
1 materiaI
2 fixator care Iimiteazå IocuI de formare
aI chei|ei 3.Introducerea çi fixarea
produsuIui în maçinå
Coaserea propriu ziså care
cuprinde depunerea fireIor pe
Iungimea chei|ei çi festonarea
acesteia
Evacuarea produsuIui din
maçinå
ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
72


Competen|a 15.2 Executå opera|ii de tratament umidotermic aIe produseIor
confec|ionate

FIÇA DE DOCUMENTARE NR.2

TRATAMENUL UMIDOTERMIC
TRATAMENTUL UMIDOTERMIC, cunoscut sub numele de cãlcare, reprezintã procesul de
prelucrare a confec[iilor textile în condi[ii de tempetaturã, umiditate çi presiune. Acesta se
desfaçoarã pe parcursul opera[iilor çi al fazelor tehnologice de execu[ie, respective pe
parcursul prelucrãrii, al asamblãrii detaliilor çi al finisãrii produsului. Reprezintã 10-30% din
totalul timpului destinat confec[ionãrii unui produs, în func[ie de cpmplexitate çi material
primã.


OPERA|IILE PROCESULUI

Netezirea- opera[ie de cãlcare, care are ca scop
uniformizareasuprafe[ei materialului çi eliminarea denivelãrilor
determinate de çifonare.
Descãlcarea cusãturilor ÷ are ca scop fixarea prin cãlcare a
rezervelor cusute mecanizat.
Presarea çi sub[ierea ÷ se aplicã la detaliile îmbrãcãmintei îmbinate
pron cusãturi, care se dubleazã, formând margini îngroçate, Aceste
margini, ca çi detaliile, in general, se sub[iazã prin presare cu
maçina de cãlcat manual sau cu prese speciale de cãlcat.
Exemple: presarea gulerului, reverelor, buzunarelor, marginilor
produsului, mãnecilor, etc.
Modelarea- este opera[ia prin care produsele çi detaliile se
modeleazã prin cãlcare.Exemple: gulere, piep[i, umeri.
Aburirea- constã în umezirea prin cãlcare a detaliilor çi a produselor
confec[ionate. Se aplicã în faza finalã, cu scopul de a definitiva
forma çi aspectul final al produsului. Se asigurã un tuçeu plãcut,
eliminarea tensiunilor çi luciul apãrut la opera[iile de cãlcare.
ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
73
Îmbrãcãmintea confec[ionatã din materiale textile tip lânâ necesitã o tratare
umidotermicã mai intensã, iar îmbrãcãmintea din materiale tip bumbac necesitã o tratare mai
uçoarã. Materialele din fire sintetice, fa[ã de cele din lânã çi bumbac, necesitã o cãlcare
uçoarã, la temperaturi çi presiuni reduse.

DescåIcarea cusåturiIor


ModeIarea
ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
74


PARAMETRII TRATAMENTULUI UMIDOTERMIC


Umiditatea este
cantitatea de apã
necesarã materialelor în
procesul umidotermic
W1= umiditate chimicã; este cantitatea
de apã, ce se gãseçte în compozi[ia
chimicã a fibrelor. Nu se poate elimina
în timpul prelucrãrii

W=W1+W2+W3
W2= umiditate relativã: este cantitatea
de apã, determinatã de
higroscopicitatea fibrelor çi umiditatea
mediului

W3 = umiditatea tehnologicã; este
cantitatea de apã, care se adaugãîn
timpul tratamentului
Temperaturã este
determinatã de natura
materialului, felul
opera[iei, timpul çi
presiunea de cãlcare.
Pentru materialele de lânã

150-220 C
Pentru materialele de bumbac

110-150 C
Pentru materialele de mãtase

90-120 C
Pentru materialele de in çi cânepã

115-150 C
Pentru materialele din fire sintetice

40-120 C


Presiunea este for[a de
presare pe suprafa[a
materialului. Depinde de
natura opera[iei.
Opera[ii de netezire p=0,1-0,5
daN/cmp
Opera[ii de modelare p=0,5-1,0
daN/cmp
Opera[ii de aburire p=0,5-1,0
daN/cmp
Opera[ii de presare p=1,1- 10
daN/cmp

Timpul este durata de
expunere a materialului
tratamentului. Depinde de
natura opera[iei, çi de
ceilal[i parametrii
Opera[ii de netezire

t= 5-20 s
Opera[ii de modelare

t= 10-25 s
Opera[ii de aburire

t= 5-10 s
Opera[ii de presare

t= 20-30 s

ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
75
MAÇINI ÇI UTILAJE UTILIZATE LA TRATAMENTUL
UMIDOTERMIC
FIER DE CÄLCAT


O Maçina de cåIcat simpIå
O Maçina de cåIcat cu termostat
O Maçina de cåIcat cu abur

PRESE DE CÄLCAT
Clasificare:
a. pozi[ia organelor de lucru:
O prese orizontale
O prese verticaleb. destina[ia:
O prese pentru cãlcat lenjerie
O prese pentru îmbrãcãminte sub[ire
O prese pentru îmbrãcãminte groasã
c.sistemul de ac[ionare:
O prese mecanice
O prese pneumatice
O prese hidraulice
O prese cu abur

O MOBILIER DE CÄLCAT
Mese ca cåIcat cu abur - produse
pIane çi tubuIare
Forme de cåIcat pe suport çi
rabatabiIe

ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
76


Competen|a 15.3 AmbaIeazå produse confec|ionate

AmbaIarea produseIor confec|ionate
Ambalarea are rolul de a conserva produsele confec[ionate, în timpul transportului çi
depozitãrii acestora. Asigurarea unei prezentãri cât mai estetice a mãrfurilor cu ambalaje
atragãtoare determinã creçterea valorii mãrfurilor.
Confec[iile se ambaleazã în func[ie de natura produsului, de destina[ie, de locul depozitãrii çi
de mijlocul de transport.
Tipuri de ambaIaje:

pungi cutii
hårtie

çtender


umeraç

etichete

ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
77


AmbaIarea produseIor de Ienjerie


Sortimentul de lenjerie este compus din: maiouri,bluze, cãmãçi, pijamale.etc.

AmbaIarea cåmåçiIor
Ambalarea cãmãçilor se face manual sau mecanizat, cu mese speciale de împachetat
cãmãçi. Pentru împachetare sub gulerul cãmãçii se aseazã o bandã de carton sau material
plastic la dimensiunile gulerului, pentru a se men[ine formatul în timpul conservãrii.
Plierea cãmãçii se face pe un carton avãnd formã dreptunghiularã cu prelungire la gãt.
Pe carton cãmaça se strãnge, se fixeazã cu ace çi se introduce în punga de polietilenã sau în
cutia de ambalat. Mançetele çi mançetele se fixeazã cu douã cleme de material plastic sau
cu ace çi le men[ine întinse pe carton.Cãmãçile se aseazã în cutii de carton, dupã care se
leagã cutia çi se aplicã eticheta cu toate datele privind produsul (mãrime, calitate, model).
Masa de pliat cãmãçi este prevã[utã cu o serie de dispozitive necesare opera[iilor de
pliat (fig3.3 b). Pentru pliat se aseazã cãmaça pe masa 1, iar gulerul acesteia se fixeazã cu
clema 2. În prelungirea clemei este prevãzut çan[ul 3 care protejeazã nasturii çi asigurã
simetria cãmãçii împachetate. Plierea se face cu ajutorul çablonului 4 care prin oscilare pe
suprafa[a mesei, fixeazã spatele çi piep[ii în regiunea centralã.
ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
78


Pentru pliere, pãr[ile laterale se rãsfrâng peste çablon cu ajutorul bra[elor 5 çi 6 fiin
puse în miçcare prin pedala7 sau prin maneta 8. Acestea prin ac[ionare rasfrâng pãr[ile
laterale ale cãmãçii peste çablon. Pliera în lungime se face manual, fie cu dispozitivul care
rãsfrânge cãmaça spre stãnga, la dimensiunea çablonului. Cãmãçile cãlcate sau accesoriile
necesare plierii sunt depuse în coçul 9.

AmbaIarea bIuzeIor bårbåteçti

Dupã ce s-au cãlcat çi au fost pliate bluzele se introduc în pungi çi se açeazã in cutii
de câte zece bucã[i.

AmbaIarea îmbråcåmintei sub|iri:
a. AmbaIarea rochiiIor çi a bIuzeIor pentru femei

Rochiile pentru femei sunt transportate pe umeraçe, iar bluzele se împacheteazã în
cutii de carton, numãrul lor fiind în func[ie de volum çi de calitatea produsului.
b.AmbaIarea fusteIor pIisate
Fustele plisate sunt confec[ionate din [esãturi tergal, care necesitã un ambalaj
corespunzãtor. Ambalajul destinat fustei plisate este o cutie din carton, având dimensiuni
potrivite, în care fusta se açeazã învelitã în foi[ã de ambalaj.

AmbaIarea îmbråcåmintei exterioare:
Costumele bãrbãteçti se ambaleazã împachetând pantalonul împreunã cu haina.
Pentru livrare costumul se açeazã pe umeraçe sau se pliazã çi se împacheteazã în cutii în
care se açeazã în lãzi sau containere dupã aceleaçi reguli ca çi celelalte produse.
Ambalarea pardesiurilor çi a paltoanelor se face pe umeraçe sau în cutii speciale.
Ambalarea pe umeraçe sau în cutii se face individual, produsele fiind învelite cu hârtie sau
introduse în pungi de polietilenã.
ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
79


Anexa nr. 1 la OMECT 1702
CONVEN|IE CADRU
privind efectuarea stagiului de pregãtire practicã în întreprindere/institu[ie publicã
de cãtre elevii din învã[ãmântul profesional çi tehnic
Prezenta conven[ie se încheie între:
Unitatea de învã[ãmânt ........................ (denumitã în
continuare organizator de practicã) reprezentatã de Director Dl/Dna
...................
Adresa organizatorului de practicã: ........................
email:.............. Telefon: ..............
çi
Întreprinderea, institu[ia, societatea comercialã, etc ............... (denumitã în
continuare partener de practicã)
reprezentatã de (numele çi calitatea) Dl/Dna.................. Adresa
partenerului de practicã: ..............................
email:.............. Telefon: ..............
Perioada pentru care se încheie conven[ia: ...........
Art. 1 Obiectul conven[iei
Conven[ia stabileçte cadrul în care se organizeazã çi se desfãçoarã stagiul de pregãtire
practicã în vederea învã[ãrii la locul de muncã, ca parte a programului de pregãtire
profesionalã prin învã[ãmânt profesional çi tehnic, efectuat de:
Elev (denumit în continuare practicant).....................
CNP...............înscris în clasa .... , în anul çcolar ......
calificarea ....................., nivel de calificare .....
Stagiul de practicã este realizat de practicant în vederea dobândirii competen[elor
profesionale men[ionate în Anexa pedagogicã, parte integrantã a prezentei Conven[ii cadru,
în conformitate cu Standardul de pregãtire profesionalã çi curriculumul aprobate prin Ordin al
Ministrului Educa[iei, Cercetãrii çi Tineretului nr. .......
Modalitã[ile de derulare çi con[inutul stagiului de pregãtire practicã sunt descrise în prezenta
Conven[ie çi în Anexa pedagogicã.
ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
80


Art. 2 Statutul practicantului
Practicantul rãmâne, pe toatã durata stagiului de pregãtire practicã, elev al unitã[ii de
învã[ãmânt.
Art. 3. Plata çi obliga[iile sociale
Stagiul de pregãtire practicã (se bifeazã situa[ia corespunzãtoare):
- se efectueazã în cadrul unui contract de muncã,
cei doi parteneri putând sã beneficieze de prevederile legii nr. 72/2007 ¿
- nu se efectueazã în cadrul unui contract de muncã ¿
- se efectueazã în cadrul unui proiect finan[at prin Fondul Social European ¿
- se efectueazã în cadrul proiectului ......... ¿
- În cazul angajãrii ulterioare, perioada stagiului nu va fi consideratã ca vechime în situa[ia în
care conven[ia nu se deruleazã în cadrul unui contract de muncã.
- Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea partenerului de practicã care-l primeçte
în stagiul de pregãtire practicã, cu excep[ia situa[iei în care practicantul are statut de angajat.
- Partenerul de practicã poate, totuçi, acorda practicantului o indemniza[ie, gratificare, primã
sau avantaje în naturã, precizate la art. 8.
Partenerul de practicã se angajeazã sã achite integral cotiza[iile sociale conform
reglementãrilor în vigoare.
Art. 4. Sãnãtatea çi securitatea în muncã. Protec[ia socialã a practicantului Partenerul de
practicã are obliga[ia respectãrii prevederilor legale cu privire la sãnãtatea çi securitatea în
muncã a practicatului pe durata stagiului de instruire practicã.
Practicantului i se asigurã protec[ie socialã conform legisla[iei în vigoare. Ca urmare, conform
dispozi[iilor capitolului ÌÌ, articolul 5, paragraful e al Legii nr. 346/2002 modificat de OUG
107/24.10.2003 despre asigurãrile pentru accidente de muncã çi boalã profesionalã,
practicantul beneficiazã de legisla[ia privitoare la accidentele de muncã pe toatã durata
efectuãrii pregãtirii practice.
În cazul unui accident suportat de practicant, fie în cursul lucrului, fie în timpul deplasãrii la
lucru, partenerul de practicã se angajeazã sã înçtiin[eze asiguratorul cu privire la accidentul
care a avut loc (conform capitolului V din legea 346/2002 modificatã de OUG
107/24.10.2003).
ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
81


Art. 5. Responsabilitã[ile practicantului Practicantul are obliga[ia, ca pe durata derulãrii
stagiului de pregãtire practicã, sã respecte programul de lucru stabilit çi sã execute activitã[ile
solicitate de tutore dupã o prealabilã instruire, în condi[iile respectãrii cadrului legal cu privire
la volumul çi dificultatea acestora (conform Codului Muncii). În cazul nerespectãrii obliga[iilor
se aplicã sanc[iunile conform Regulamentului de organizare çi func[ionare al unitã[ii de
învã[ãmânt.
Pe durata stagiului sãu, practicantul respectã regulamentul de ordine interioarã al
partenerului de practicã. În cazul nerespectãrii acestui regulament, directorul întreprinderii,
institu[iei, societã[ii comerciale, etc. (partener de practicã), îçi rezervã dreptul de a anula
conven[ia referitoare la pregãtirea practicã, dupã ce în prealabil a înçtiin[at directorul unitã[ii
de învã[ãmânt la care elevul (practicantul) este înscris (Art. 263/1 çi Art. 264/1 din Codul
muncii).
Practicantul are obliga[ia de a respecta normele de securitate çi sãnãtate în muncã pe care çi
le-a însuçit de la reprezentantul partenerului de practicã înainte de începerea stagiului de
practicã.
De asemenea, practicantul se angajeazã sã nu foloseascã, în nici un caz, informa[iile la care
are acces în timpul stagiului despre partenerul de practicã sau clien[ii sãi, pentru a le
comunica unui ter[ sau pentru a le publica, chiar dupã terminarea stagiului, decât cu acordul
respectivului partener de practicã.
Art. 6. Responsabilitã[ile partenerului de practicã Partenerul de practicã va stabili un tutore
pentru stagiul de practicã, selectat dintre salaria[ii proprii çi ale cãrui obliga[ii sunt men[ionate
în Anexa pedagogicã, parte integrantã a Conven[iei.
Înainte de începerea stagiului de practicã, partenerul are obliga[ia de a face practicantului
instructajul cu privire la normele de securitate çi sãnãtate în muncã în conformitate cu
legisla[ia în vigoare.
Printre responsabilitã[ile sale, partenerul de practicã va lua mãsurile necesare pentru
securitatea çi sãnãtatea în muncã a practican[ilor, aça dupã cum acestea sunt definite în
particular prin art. 5, litera a), art. 13 , literele d, f, h, q çi r, din Legea nr. 319/2006 securitã[ii çi
sãnãtã[ii în muncã , precum çi pentru comunicarea regulilor de prevenire asupra riscurilor
profesionale (art. 173/1, art. 174/1, art. 176/1 din Codul muncii).
ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
82


Partenerul de practicã trebuie sã punã la dispozi[ia practicantului toate mijloacele necesare
pentru dobândirea competen[elor precizate în Anexa pedagogicã.
Partenerul de practicã trebuie sã asigure locul de muncã în ideea de a garanta securitatea çi
sãnãtatea practican[ilor (Art. 177/1 din Codul muncii).
Partenerul de practicã are obliga[ia de a asigura practican[ilor accesul liber la serviciul de
medicina muncii, pe durata derulãrii pregãtirii practice (Art. 182/1 din Codul muncii).
Partenerul de practicã trebuie sã comunice çi practican[ilor ansamblul de reguli interne pe
care l-a adoptat de comun acord cu sindicatul sau cu reprezentan[ii de personal, dupã caz
(Art. 257, Art. 258 çi Art. 259 din Codul muncii).
Partenerul de practicã certificã faptul de a fi asigurat în materie de responsabilitate civilã, în
func[ie de dispozi[iile legale çi reglementãrile în vigoare. Aceastã dispozi[ie nu se aplicã
partenerilor de practicã scuti[i prin statutul lor de aceastã asigurare.
Partenerul de practicã are obliga[ia de a informa practicantul asupra riscurilor profesionale (în
cazul muncii de laborator este necesarã existen[a unui proces verbal de protec[ia muncii)
articolul 171-178 din Codul muncii çi articolul 56 din legea 346/2002 asupra asigurãrilor
accidentelor de muncã (Capitolul V, Art.51/1 çi Art. 55 al legii 346/2002 modificatã de OUG
107/24.10.2003).
Partenerul de practicã este obligat, prin normele çi principiile responsabilitã[ii civile
contractuale, sã despãgubeascã practicantul în situa[ia în care acesta a suferit un prejudiciu
material din vina partenerului de practicã pe durata îndeplinirii obliga[iilor ce derivã din
derularea stagiului de pregãtire practicã (Art. 269/1 din Codul muncii).
În cazul în care, din vina partenerului de practicã , contribu[ia de asigurare contra
accidentelor de muncã çi a bolilor profesionale nu a fost plãtitã, costul prestãrilor de servicii
de asigurare prevãzute de legea aici prezentatã va fi suportat de cãtre partenerul de practicã
(Art. 14 al legii 346/2002 modificatã de OUG 107/24.10.2003).
Art. 7. Obliga[iile organizatorului de practicã În cazul în care derularea stagiului de pregãtire
practicã nu este conformã cu angajamentele luate de cãtre partenerul de practicã în cadrul
prezentei conven[ii, directorul unitã[ii de învã[ãmânt (organizator de practicã) poate decide
întreruperea stagiului de pregãtire practicã conform conven[iei, dupã informarea prealabilã a
ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
83


responsabilul întreprinderii, institu[iei, societã[ii comerciale, etc. (partener de practicã) çi
primirea confirmãrii de primire a acestei informa[ii.
Organizatorul de practicã desemneazã un cadru didactic responsabil cu planificarea,
organizarea çi supravegherea desfãçurãrii pregãtirii practice. Cadrul didactic împreunã cu
tutorele desemnat de partenerul de practicã stabilesc tematica de practicã çi competen[ele
profesionale care fac obiectul stagiului de pregãtire practicã în conformitate cu Standardul de
pregãtire profesionalã çi programa çcolarã corespunzãtoare.
Art. 8. Condi[ii de desfãçurare a stagiului de pregãtire practicã Gratificãri sau prime acordate
practicantului:
Avantaje eventuale (plata transportului de la çi la întreprindere, tichete de masã, acces la
cantina partenerului de practicã,etc.):
AIte precizåri
Art. 9. Persoane desemnate de organizatorul de practicã çi partenerul de practicã:
Tutorele (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea partenerului de
practicã): Dl/Dna ...................
Func[ia .............
Tel: ........ Fax:........ Email: ................
Cadrul didactic responsabil cu urmãrirea derulãrii stagiului de pregãtire practicã din partea
organizatorului de practicã:
Dl/Dna ..................
Func[ia ..................
Tel: ......... Fax: ......... Email: .................
Art. 10 Evaluarea stagiului de pregãtire practicã În timpul derulãrii stagiului de pregãtire
practicã, tutorele împreunã cu cadrul didactic responsabil cu urmãrirea derulãrii stagiului de
pregãtire practicã vor evalua practicantul în permanen[ã, pe baza unei Fiçe de
observa[ie/evaluare. Vor fi evaluate atât nivelul de dobândire a competen[elor tehnice, cât çi
comportamentul çi modalitatea de integrare a practicantului în activitatea întreprinderii
(disciplinã, punctualitate, responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului
de ordine interioarã al întreprinderii/institu[iei publice, etc.).
ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
84


La finalul modulului / stagiului de pregãtire practicã, tutorele împreunã cu cadrul didactic
responsabil cu urmãrirea derulãrii stagiului de pregãtire practicã, evalueazã nivelul de
dobândire a competen[elor de cãtre practicant pe baza fiçei de observa[ie/evaluare, a unei
probe orale/interviu çi a unei probe practice. Rezultatul acestei evaluãri va sta la baza notãrii
elevului de cãtre cadrul didactic responsabil cu derularea stagiului de pregãtire practicã.
Art. 11. Raportul privind stagiul de pregãtire practicã Periodic çi dupã încheierea stagiului de
pregãtire practicã, practicantul va prezenta un caiet de practicã care va cuprinde:
denumirea modulului de pregãtire
competen[e exersate
activitã[i desfãçurate pe perioada stagiului de pregãtire practicã
observa[ii personale privitoare la activitatea depusã Caietul de practicã va fi parte din
portofoliul elevului.
Alcãtuit în triplu exemplar la data: ........

Director
Unitate de învã[ãmânt
(Organizator de practicã)
Reprezentant
Întreprindere, institu[ie, societate
comercialã,etc (Partener de
practicã)
Numele çi
prenumele

Data
Semnãtura
çtampila
Am luat la cunoçtin[ã,

Nume çi prenume Semnãtura
Elev
Pãrinte elev (pentru elevii minori)
Cadru didactic responsabil
pentru stagiul de practicã

Tutore
Data:

Anexa pedagogicã
ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
85


a Conven[iei cadru privind efectuarea stagiului de pregãtire practicã în întreprindere/institu[ie
publicã de cãtre elevii din învã[ãmântul profesional çi tehnic
1. Durata totalã a pregãtirii practice
2. Calendarul pregãtirii
3. Perioada stagiului, timpul de lucru çi orarul (de precizat zilele de pregãtire practicã în cazul
timpului de lucru par[ial):
4. Adresa unde se va derula stagiul de pregãtire practicã (dacã este diferitã de cea indicatã
în Conven[ie):
5. Deplasarea în afara locului unde este repartizat practicantul vizeazã urmãtoarele loca[ii:
6. Condi[ii de primire a elevului în stagiul de practicã
7. Modalitã[i prin care se asigurã complementaritatea între pregãtirea dobânditã de elev la
çcoalã çi în întreprindere
8. Numele çi prenumele cadrului didactic care asigurã supravegherea pedagogicã a
practicantului pe perioada stagiului de practicã
9. Drepturi çi responsabilitã[i ale cadrului didactic din unitatea de învã[ãmânt ÷ organizator al
practicii, pe perioada stagiului de pregãtire practicã
10. Numele çi prenumele tutorelui desemnat de întreprindere care va asigura respectarea
condi[iilor de pregãtire çi dobândirea de practicant a competen[elor profesionale planificate
pentru perioada stagiului de pregãtire practicã
11. Drepturi çi responsabilitã[i ale tutorelui de practicã desemnat de partenerul de practicã
12. Definirea unitã[ilor de competen[e çi a competen[elor care vor fi dobândite pe perioada
stagiului de practicã în conformitate cu standardul de pregãtire profesionalã çi curriculumul
aprobat prin OMECT nr. ..................
Unitatea de
competen[e
Competen[a
Modulul
de
pregãtire
Locul de
muncã
Activitã[i
planificate
Observa[ii

13. Modalitã[i de evaluare a pregãtirii profesionale dobândite de practicant pe perioada
stagiului de pregãtire practicã
Cadru didactic Tutore Practicant
Data
Semnãtura
ModuIuI 5 Finisarea finaIå si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de
Dezvoltare institutionalä a sistemului de învätämânt profesional si tehnic
86
O Ciontea Gheorghe,1992, UtiIajuI çi tehnoIogia meseriei, voI I, Bucureçti, Editura
Didacticå çi Pedagogicå.
O Potoran I, Predoiu C.,1985, Procese çi maçini în confec|ii, Editura tehnicå.
O CureIaru, M., Bråtoi, E., ,Dic|ionar de termeni de speciaIitate din industria textiIå-
pieIårie.
O Neagu, G., 2000, UtiIaje çi tehnoIogii de profiI, Bucureçti, Editura Preuniversitaria.
O |igIea Lupaçcu, R., 2000, Pregåtire de bazå în industria uçoarå - instruire
teoreticå, Bucureçti, Editura Oscar Print.
O |igIea Lupaçcu, R., 2000, Pregåtire de bazå în industria uçoarå - instruire
practica, Bucureçti, Editura Oscar Print.
O Standarde de Pregåtire ProfesionaIå, domeniuI TextiIe-pieIårie, caIificarea
,Confec|ioner produse textiIe",
O CurricuIum cIasa a XI-a, caIificarea ,Confec|ioner produse textiIe"
O AuxiIiare curricuIare de speciaIitate
O Reviste de speciaIitate;
O PIiante cu diferite utiIaje din domeniuI textiIe
    
   

    

!%

&!  

 

&#&##&# 
$,
,  

$#f #!# &$ #  % 
 

&&$%#%%f !f# ' #  #!# &$%% 
  

 

,790 

.0892,907,,14890,-47,957313,39,70!,70L35740.9:/0 0;49,703899:943,g,88902::/0L3;g9g23957410843,8903.  

 

&% #3 &#$% !741 7,/ &% f$& f% 

.0892,907,,14890,-47,957313,39,70!,70L35740.9:/0 0;49,703899:943,g,88902::/0L3;g9g23957410843,8903.  

70.90 43.3/24/. 3..203900L3. #0.0892.0:9.:..7:.47.70.957313.:g7 3/7:2g757.9. !.57. !. 3/0..2039:::2/49072.3.1.03x0.70.039:0.9: !479414:/057.00.0x0 %7.70 0/0.:8:9. 08.x000.1.::57. !.:79. !..209797.9.4342. !.70L35740.x/08570850.70. .9. !.xL357.39.9. !.7: 090344.4342.../0.9. !740. !.9. 2:3.70.g 7.. !. !.9:/0 0.574/:8047.0.  !.2039:2/49072.90010. !.000. !.08.49.90 80.:.x43. !.57. .4.79.7/0907203 .9. !..9. 05./7: -47.  .703899:943...g.:: 0/04-807.70!. !.x57.9gx/00./047.3/g757.391.4342.g9g23957410843.03x470.-47..9:.:940.x0:3/0L /081g 4.  !.70 300 48.70/081g :7g757.00. 3. 31472..g -. !. !..9.8903..42. !. !. 3 :9..&!#$ !#%f!%#&' 3974/:. !.g.039:0.431472..::30. 4-.x084.070 31472.7g.:8:9-:943070 .9gx50.:8:950397:138.907./7: 8023.0./0.3/5.90.9. !.:8.574/:8047 95:/0.43.90. !. !.7070..  !. !.3472047/08g3g9.3/70850.0 $9://0.90 ..9.1.9g .039:0.. 2-.88902::/0L3.2039::2/49072.x0 0/0:.xg/0. 3.0 :73..7.89:7 .9../0.9:7g70..03x0.14890..7004107g.9.90. 3897:203900/0:.97./057.9. !.3.:8:93. 4/. !..4310.4342.9.. !. !. !..:.90.708054.

:.9.08924/:.089/.7/0:. 574/:8047 .4.2039:/057490.5..x0.-47..9 00. 4310.0 /3 5747..g.90 0890 /0893.1.4250903xg x33/ .:78:.:/057.7:..0x/08. .9.30 L3.:.70.9.70.90..:77..13..2:3.4310.7g.08.90.x43.......4250903x0/3:39.x43.70.x4307 574/:809090 3.70 570.70. 70:.:.9.4310.4342..7: .7.:947:00.80 . 473. . 13..1.90 80.90.70.0 00..4310.3 /0 .13..7..8g59g23 L397 :33:2g7/0 /0470 3.907.g 34720 /0 8g3g9.g 3897:20390 /0 :.4250903xg850...2.:: 30.7 50397: 24/:: 38.439 /0 .g 138.7080/081g 4..039:0.70.90.70.:2 574108474725.4507  850.70.x43.0 /4203:: /0 .g .089:.790307::/057.2-.950 -.70.08947.0890:32.:77.14890.  #g8143/.5.70..:: 892:3/.03x470.g .70 /081g :7g7 57.g 0.7: .2-.1.:1489.7g89.70 00.g505.7089.1.7g  .90 L3 2:3./0.4342..0890 :39gx /0 .43x3:9:70 902.g8.90 !'%"%  :. 4/::8089:/.0:/0.:/057.1.9. :73.xL3570g970...9..::720.g8g /081g 4.9.42509....9..  .2-..9.70 .9.9.:.4/::38.:79.g 850.574/:8047.90 L3 .089//057.2039:/047/3039074.47 .574/:8047.90 :.7: .

:: 1 0 /0 4-807.. 00.g .x0 1 0 90344..9...09 /0 57.0 89:/ /0 .9. 5740..

  .907.88902::/0L3.9.14890.g9g23957410843.9 5479414:/057.g  .0892.703899:943.49.8903.-47.957313.39.235740.70!.70L35740..g.9:/0 0..

9g5000.x0 5745:80 8570 704.93070.70.:940..9: 5479414:00.x43.x/0..:..g2390    .x /08.8...90 .g L3:77.13.4.g.9.2097/0:9.70.9:/0 0.x43.90 472.089.00:3574/:8/0L2-7g.70.g9g23957410843.g8. ./0.g 3.9 /0391.//. 850. 5740..4250903x.-8g /0391. .9.-9. .780L3$9.:3:574/:8.704507.:8g9:74700.90.70 L3.3/.0:9.0890:39..x0/0.907. .70.x..88902::/0L3.907.4250903xg00.790747 /0 5071472.14890.g .:.4314729.7.  .4.095:70/02.70.90/095:.-9.g.0 .0397.013.90 L3 0..7.9.70 80 14720.:.70 :72g708.90 00.70!..0 89. 573 :9.gL3.5.9073.8903.00138.02.2-.49......:2/49072./03xg 2g8:7.::2  $0 549 :9.5.7088902.0 /0 0.9g 138.  ..:: . 30L31:3.gx..20390:2/49072.9 2094/00 ..:90-:9430700 .5.902094/0/0570/.:.70.8070.2-.703899:943.9.2097/0.0 /0 0.8070 /0391.90L3.-0.047 2.7/:/0570g970 57410843.907. L3 .7050397:574/:80.x43.957313.7.70.90.70 4-807..90789.471.7/:/0!70g970!7410843.4.2-.4/::38..0892.39.:9.0:9.574/:8047.2-..70 L31:3..x0/0.g0890. 8.90 :5g5.70.70L35740.89:747:3:574/:8 70005.2-.8.70 .0x00 .70. 2094/00 .g5.3/.9gx0 007.3xgL3 .70 L3.9..90/08.43/x0/0..3.9...4310. 903.7.4250903x047 .:7070.02...0050397:97..-47.g .43/x0/0.70. .4310..4310.:57380 L3 24/: 80 549 70.4310.574/:80479090 /3$9.:. .:: 70.13.

:: /0 570g970 57.9:.03x0.gxg239 L3970573/070.70.80.574/:8047.g .g 10..1.. 89.. 00. ..2-./081g8:7.13. 8 903.70.90..: /0 57.03x47 0.0. .70 80 /081g 4.L3-.90L3970:39.9.47 /3 L3.90 $50./7:L3...4342.: .gxg239: 57410843.g8.4310.43./0L3.x43.9.4/::38.70.7g 89.

x0 970-:08g.70.03xg804-x3057397 41:3/.09.9g..907 0..957313.: /0 57.7.9.9:/0 0.g..9.9 144870./70.9 .:94342g .70 80 70107g .08::/0574/:. 478g.  792.047 /0 574/:.039 7057039g .2039.70 .g 574547x43.45: .59g  .8:7.g8.4310. . .47085:3g947 50397: /081.9 .  03x: 0..447/43.790307g .90.7-..14890.0 ..070. .-47. .2-: /0 2g8:7 2094/0 14720 24.g9g23957410843.082:  3.47:.g L3.9.2/001.9g1472g .g5.  .49.90574/:.90.7.2g .9.3.70. /0./0.3.4393:9.70 00.:347573.g .8:70573 2094/0 903.  5.::3.9.: 8.947.0892.g.. 70.9gx 574/:.0 L3 .9.8:7g7 :3: .0:2.x07057039g.574.-9.70!. 3/:8970 47.88902::/0L3.59.3:29 7..4207.907.70/85:30/0 :3 5.3.90 7..39.574.9 /0 .3899:x.5/047. 903.07../ /0 57419..08::/0574/:.038 8 17 .x4750397:1020 -.5:-.8910 /0 .703899:943.70..:. 24.:94342g . :7.70/0-..70./7: 88902:: 3907...38. /0 .x . .4342.x0 7. 147x0 /0 2:3.4342.70 .-g01.90..45  7.84.3..3..0070 .947 /0 5. L /081g 4.: .3.7014489070850.30.x0 . .90. .4207.03xg2.9.3.70 ...8903.4 47.7g 89..70L35740.70 93x1.9.4342. 4 ./047.70..0899 039: 0.574/:.97243: ..g.70. 4-0.9g.90. 93x1.xg .700.

-47.047 570.907.90.g.2.9047 !g897.x0 80 .4. :9.250/0 .70L35740.9:7.9.4 .x0 7.907. 70:9.5.38107:47L3 80.70.90 %5: /0 574/:.13. .047 70850.90 .9:: 5.7.g8...70.071. 574/:./: /0 850.05x.x0  !# $!# &   %! !#  #0.90 /02097.947 4389gL3 L32.7.49:7 .574/:8047.8.. . 2. 2.g9g23957410843..05x..43974: 2.0892.907.909g 2.70.49.742097: 909 /3.g507850.14890.x0/0 574/:.907.2-.4310.850.4x :320.70!.242097: 1042097: 50309742097: #! ! %#%# #  #0.047L3 L3.70 &%  $% 080/0.25.8903.9:.9 :5.70.9..947/0 -.g 573 34203.70.4:2: 574/:.907.574/:.209747 1.43974 7..0/070.3:2g7:/0 -.70 .x0 /:7.::/0574/:./0 2.x0 1.x43....:203900 /0.70 .  .70.-9.....70..9.039:. gx20..4/::38.70 50397:97.9.-47.04753g .88902::/0L3.-7.70./03x07 0.399.g '071.x0  0549.9047 .9.90 010.907.957313.97.70. /010. 2.703899:943.047 /010.70.. 0.047 g7:.:: 4389gL3 .9075720 $ ! 4317:39.1.90.7.7. 3/02097.0/0 .:2 L3g9:7.047.3.0 3:2902.:347 .x0 792. 2. 2. 2. .70.9 2.:/4.9:/0 0.: 57.3.-7.907.907.9070.39.g7 .9..g  4389gL3 .047L3 .385479  .071.047 .43974 /07:.. :9.

9:78:57.g. .g .1. 0.70. 70.907.-4.071.3:7.49:747/0 2.4/::38..39.13.70.70.2.70.14 .g.70..304750 8:57.x.907. -..-43.439:7. 2.g..9 .g8. -. 30.907.9 1.907.49:747/0 2.::L3 897.907.3: .g.047   4389gL3 .70.70!.907.8g.907.0. 3:2g7::/014 /02.L3.047  5g3:70.1.-43..747 L3g9:7.:: 49:747 .4310.70.9 8g3:70:90 .7.907.::.5:80 ..70.749 4389gL3 .88902::/0L3.:54.70.-70.0.x43.90  43974: 8479. :/.:32 949.:.907.70.9 5. 0.: .907./0 5g3:9 /8549.9:/0 0./0893.907.50 5.70 4389gL3 /090723.703899:943..90 89.0/0 9g.-43.438:2::/0 2. 9070.0892. 2.907.14 .70. .90 .047 !#f%#%# #!%#&# % #05.49.49:74750 gx2 4/3.047 .-43. -.70L35740. /2038:347 10. .70.0 :34.9 /0..70 :95.::32 gx2 0.49 .g7:-.x43. 2. 080/0:.70.70. /010.907.0/070 /203843.0 :720.957313.70.g9g23957410843.0/02.. 7:5.: :320.9070:9g /397 :3-. 97.94..8903. 3..-47.  ..49/0 2.79. 2.4.7g1472g7 5.3:: 4389gL3 .574/:8047.:.30      -x3070. 2.14890.9047 144870.7: .2-.49:747/:5g .08./35:3. .14 ..

9.70 54x0:347 4-x3070.70. 3 /0.0.47 5739g070. 5. 3/0 3:20749.47  ./0.g.385479.439:7:747 /09..3: .70.9 5.g.8903.70.0892. 574/:80/0 3:20749.47  # #%# #  43974: 1472.: /09.: .  .13..47 8023047 & :7. /09. 3g9:7.8 3:2g7 .9.70.90 574/:8::/0 50 5.70. 3.439:7. .70.09. 3/08:71.47.7347 . ..70.70.70.:347 /09.:5.g2390 4389gL379:70.9/09.0 /09.4/::38.9:/0 0.:5.5.14890.49.-.. 3/079:9 .:94.g 50397:10.0:.90 .071.x43.47 573. 574/:8 4389gL39g070..47 1472.x43.8.5. 2.9 /8549.  .. /09. 4507.2-.2-.0 .8070 97. 9:9:747/09.:9.-47.4310.90 /09.7x3 .x0/0 2. 4507.39.88902::/0L3. /09.5. 3.. 1472g .70..90 $0. L38023.8.425430390.0/0 5:3. /09. 5.47 .9.x47/0 .9 4389gL3 -x3070.90747/0 .70 :2/49072.3::. .0.47 . /09. 2.: : :73xg.0 2. 5.. /09.:..:5.. .x:32.70.70.703899:943.70. 5. /09.7.3:: 4389gL3 00.09047 %7..470.470.0 -x3070.47 /2038:347 54x43.47 .4310.70.70.70.3::  0. /2038:30./0 /0.70. 2.70. 324-0/0 80.9   # !# &$ # !70:.70 /09.3 L2-7g..4./0 /0.x43.. 3/0. L380. 5.09047 L25.70!.5.g8.70. /09.574/:8047.7.x43.70L35740.:8:9 2. /09..9/059 92-70 .907.9 5708050397: 9072459 2.9g.957313.7.47 573.2-.9.g9g23957410843.70.9 .70.

/0 .9:: 13.88902::/0L3.70.g.70.70!.5. 3/0.:8:93.49. 0 5g897.3 .70..-47..x0 8.425:3574/:8: 4389gL3 43974: .70. 574/:8::/0 L2-7g.30..0 2.3854794.20 4389gL3 L3/05g79.70.70..0 .70 925: 97.0.9 14720 57080/0.. 0392097:/0 70:9.g.90 80... /09.: /0549..:8:9 82508. .9 .:347 :..2-.47.g8. .47 573.2-..13./0 . 903.9:: .70.g7.9 2.70.047 8.70.749470 2..850.9:: .70.574/:8:: 139 4317:39.. .g.70.90 /2038:347 574/:8:: 25. 2-.-:770 13.70.:/0549g7    !#%%&$! %$f &#!#%  $ $ %f  # .4.7g7/0309070 g.4708909.g2390 :7gx70.89:7  $#!# &$ # 0139.: 574/:8: 09.850.850.. 0.g.70.0 8.7x3 4389gL3 L2-3.70.573 ..39.4/::38.5.574/:8047 2.70.47 -x3070.9:/0 0.70.:9. 1.70.0x0 2.385479:: 8. /09.574/:8047.. .g9g23957410843.0 .8903.071. /09. 3/0.70L35740.70.x43..70 . 574/:8:: .0 . 574/:80478.43 !g897..g 24/0.70.4.. 3 /0.8070.9.:3/. 350397: 138.0892.9gx 903/070 574/:8047L3 97.70.47L3 /05490 0139. 3/0 -:943070 2.509047/0170 . g7:. 3/0 .039:.4310.:8:9.     $ f $ &# $ $#'# .703899:943.:850..14890.70 .50 574/:8047 :207.9047 .907.071.957313.200890390 50574/:8 4389gL3 00.09. 3/0.

703899:943.4310.907.g9g23957410843.-47.9:/0 0.49.70.8903.g..88902::/0L3.x43.g8.70!.4/::38.957313.70L35740.2-.0892..13.39.574/:8047.  .90     .70.14890.

84-..70.g8.:/0570g97057.g80010.9.x0:3/0L /081g 4.x084.90.4/::38.70.7g.574/:8047..13..00/0570.0/45./7::3:.9.4310.4342.7070.9.g L3..039:0.9:0.7903075:93/8g-0301.4.g .4397.  !..2-...0  $9.9/02:3..90 08.9.x43.0/0700 37 .

.3 L3.913.: 5080.802g3g94.9.8.-7.9:7.70.70...L3. 89.039..49.05x.x.8..90 57093/0 :3 8.gL347/30.3 7..70.79  !.0L33.g .:34750808.70.03x.g .:: 3: ..3:80/07:0.90 3907.x/0.3...07:: :.g !7.:3:24/0 :3.  ..0.g L3.:9. .4..70573.385479L3970:574.4397.9.0892./:.:0 :23. .790.x0L31: .../01:3.438/07.70.9.47/..x43.8..:9g7 4507.49.. 57.050397:705.9.g 54.907.g .gL3.:835.:7850.g.:..g 8g ..957313..320/::7-.8903..957343/:$4.9 !.743.:0.0.39:..7089.: .9:/0 0.:.90 .g7 :9074.x47 573/05.4.3x.70!.9.70 89.9g .:508047/0.70 5074.88902::/0L3.3.90/01../7::3:.g9g23957410843.9:: 3 .14890.../0.:7450.4397.39./7::3:.9g573850.9/02:3.790307: /0 57...08:30.70.9. 5..0 .:3:7:5/0574/:808...907.9/02:3.:3:574/:8 .9: ./.70    25.gL300.70 5720890L389.90/097.4..703.g .0 .70.791.390747  389.3:29474507.7.43. L37:5 4.08/0574/:..:34.89:...574/:..90 949:8 .70L35740.:24.3./7:5740.g 80 .703899:943.x0/081g :73/: 8083..70.91.00..9.39:: 4 3/023.25..39. ..:747/02:3.7: /3 5...:/0570g97057..9:9/0 .x0L3./7::3:5740..089.431472 7002039g747L3.-47.x 30.25:8g/08:..70.3...9:7g 570.7:3/.20 L3 89:...g.x0 7. L3.574/:80478.7057.x0 84./02:3.70 572g8..:747/02:3.9 50-. 1 .39: 3: 54.790307:: /0 57.790307: /0 57..-9.

. .47  /0 ..9.g8.  8g. :30 8..9.7..70 489.9gx/0 57.:9.9.471..70.2: /0 .574/:8047..3..g 903.9.9.70...43.g.9.9gx /057.47L3.47085:3g94.757410843.x43./7: 574.8910 L3..2-.g7 ./03xg8.00..4310..300.3..90  %f !# #f%& ' #  !#%f   8g /0x3g 4 /49.70 .43974850.:34 93x047 904709..0 8g /081g 4.70.50784.1472.x:30/0574/:. 50 57. :72g770.90 .0208070 /0..9. .7090 8g..70 ..g 3/..1. .9.g 90344.g.0 57290 /0 57..39 8g L :72g70.70 5747.9 8g 50729g 70.9.39 L3 ../:.70.2.g 8 50 7:5:7 -.0 1g7g.08:: /0 3897:70 8g .08./08023.00.g 30.gx.0/070.9.397030000.8:70 4 3.70.43/x3472.:203900/00.x0L3.g.8:70/4.8.7g .4/::38.80/05g 47.13.g 5747..70804.:5g/0L3/7:2.9g 50 704.

8.x0.70...08. /0.9..0892.9:/0 0..g.70!.70L35740.2:3.88902::/0L3./854x024.5479414: /0 57.907.0030.70  8g3897:.03/47 850.39.g 5:33/: ...0.347200/057490.3.9gx4750.703899:943.g57.:57.70 L25497.  .9..49.1.700.g9g23957410843./081g :7.14890.5g7.-47.8903.957313.  ..39:..9.

70.g 57.09gx .g 8. .03x..9gx084.x:30 .9.9g7 . 57.gxg239.9g7 .2039:: /0 47.39: .7:89...9g70:.9.x43.43/x0 70850.9.g8.39: 0890L38.947::39gx/0L3.9.0 L3 570.g /7059: /0 .4207. 570g970. 7010794..9. /07:g7 89.. 5.790307 /0 57.3. L3893x.089: 70:.:90..13.: 57.4:2: 8 /1..90.: 3070850.-g 3897:70 L3 .2039 /70..:9.9.x43.70 4-.43.0 09.08947.::/057..70 8 1:3..89.7g .- .gxg239  !0/:7..2039:/047/3039074.3:.70 .x47 80 .9.9/70.9.2-.90/09:9470/:5g4 570.905747.4310.2:/0:.g 3 ...: 57..7000. 5.9. .5.. .:: /0 570g970 57.9.g 8g 70850.3.431472 4/:: :3.790307:: /0 57.. :39gx /0 L3. .9.70.4/::38. .90   '&&!#%% f%&   !7../7:: 0.9.-988g00.78 79 .70 .. 3 .70 .574/:8047.. 50 /:7.x..: 3070850.g L8 7007.947: L3970573/07 3899:x0 84. ..g /:5g . .431472 #0:.39:70850....9g7 4-.

879 .

: .703899:943. 89..05070.08 L3 925: 89..42:3. . .g  !7.:79.9.9. :3 . 70570039.g50 .g 8g 3: 14480.90L32:3.704-.g L3 3.347200/080.x0 .70L35740.907.39.9....9 .9. 89.g9g23957410843.9...-47..9.39:.:: /0.8903.39: 80 .g  .. 31472.0.:: /08570 5.g.70 . 0 5:-.70!.x.::5.88902::/0L3..7 /:5g 90723..790307/057. 0 .39: 5.g 8.: .47/:70850.9.9...70.957313./0..790307: /0 57.g L3.  !7.70 8 0 .8.9:/0 0.  .::/057.3.: 50397: .../34/:2:3.03x 8g 50397: .790307:: /0 57.9088g3g9..49.390 /0 L3.14890..70850. L38:89 /0 . :3: 907x 8.70 .0892.

0.: 5.78.:34 93x047 904709.g8.70.9.90010.-9gx47 8570 ..50397:.47/./g ..42..L3949....2039.70.9. .3:: . .4.7g . .89g 5074.-9gx .gx.70 .90 17.:8054.9.9g8054.90 .4/::38.90./7:5747.4384/..9g /0 00.0 50397: 1472..9gx 57.574/:8047.9gx0 /0 L3.x43..2::/03897:70 !7.: 850.047/4:g80208970 .4314729.9. L3 ..70 /081g 4.3xg .817 9:.9.5.071.9.70..90 $# ##!#% $% f!#% &#%f !# #$$f #f!#%  !7..9:..9.9.70. L3 ..817 9:...90.0 L38: 90 /0 . /081g :7.9.39: 00.: .45 .:34 93x047 904709..70.0 50397: .70803897:0 90 !7.0 9.70..70 5745:80 50397: .70 /7059 8.13. L3 .47 :72g7 1472.43. 0 ...4310.8.70.5. .2-...3: /0 L3.gxg239 ..

.4384/,70,.4250903x047/08.780L389,3/,7/:/0570g97057410843,g !7,.9., .42,8,9g 80 54,90 /081g :7, L3 ,900700 ,-47,94,700 90344.0 /3 .4,g /,.g/49,70,,.08947,0890,/0.;,9g.073x047 

8,:,,03x0.4342.5,790307, .4 $0 70.42,3/g ., ,.089 95 /0 3897:70 8g 80 010.9:00 .: 570.g/070 , ,03x 0.4342. .: .,70 8g 80 89,-0,8.g 70,x /0 5,790307,9 .,70 8g 1,.900 L3 13, 3907,70,00;47,90723,70, .4 !7,.9., .:7039g 80 /081g 4,7g 10 L3 ,900700 .4,, 10 , ,03x 0.4342. /0 5741 3 925: 8,59,2,347 /0 .:78 3 8.45: .4384/g7 .:34893x047 904709.0 /3 .,/7: 24/::: 41073/ 548-9gx 50397: , /0;49, 3/70, 00;47 /0573/070 47 /0 2:3.g 3/0503/039g  

.0892,907,,14890,-47,957313,39,70!,70L35740.9:/0 0;49,703899:943,g,88902::/0L3;g9g23957410843,8903.  

4/::38,70,13,g8,2-,,70,574/:8047.4310.x43,90 # f#!#'#$!%# # #$%% $&#%% & 

$%#&%#!# % & 4720/057490.x0,2:3. 
431472 0 

  57490.x, 2:3. .43899:0 :3 ,38,2-: /0 ,.9;9gx 

3899:x43,,90 ,;,3/.,8.45,8:7,70,.0472,-:30.43/xL3/081g :7,70,574.08:: /0 2:3.g ,5g7,70, ;0x 39079gx .47547,0 8 8g3g9,x 8,,7,x47 8 , ,947 507843,0 5,79.5,390,574.08:/02:3.g  47200 /0 57490.x0 , 2:3. 7057039g :3 88902 /0 2g8:7 70: ,5.,-0 9:9:7475,79.5,3x47,574.08:/02:3.g 47200 /0 57490.x0 , 2:3. 80 ,5.g 8,,7,x47 00;47 89:/03x47 3 5074,/, 010.9:g757,.9.57410843,0  !0784,300.,70/081, 4,7,,8910/0,.9;9gx8:394-,90  $g
L38: 0,8., 8g70850.90347200/057490.x0,2:3.850.1.0/4203:: 3.,70L /081, 4,7g,.9;9,90, $g ,/:.g , .:34893xg .43/:.,947:: 4.:: /0 2:3.g 47.0 /010.x:30 903.g 8,: ,9g 89:,x0 .,70 .43899:0 :3 507.4 /0 ,../039,70 8,: 2-43,;70 57410843,g $g /081, 4,70 ,.9;9,90, L3 , , 10 L3.9 8,3 3: 80 05:3g , 507.4 /0 ,../039,70 8,: 2-43,;70 57410843,g ,99 ., 50784,3, 574570 .9 50 .00,9050784,305,79.5,390,574.08:/02:3.g  $g4570,8.g:.7:,,5,7x,:3:507.423039/0574/:.070,:3:,../039 8g3147200/0L3/,9g.43/:.,947:4.::/02:3.g $g70850.90 70:057457/057490.x0, 2:3. .47085:3,947 .43/x473 .,70 80/081, 4,7g,.9;9,90,,4.:/02:3.g 
.0892,907,,14890,-47,957313,39,70!,70L35740.9:/0 0;49,703899:943,g,88902::/0L3;g9g23957410843,8903.  

g 4 1 g /057490./03900 /0 2:3.9g 00.82-4:7      .:70 507.39.70 !0397: .-47.70!.:72g94..0 .907..957313..48857000251..574.70 .079.. :5g 3897:70 10.g.:4..3x.34720470307.7.7.3.70 $0 57039g2.88902::/0L3.4/::38.425090.g 4.. 010.L32.g 8:39 4-.4310./.90.30.g9g23957410843.0 /0 80.90 . .9:g7 57..808:392.1.70 8.: 89:/039 .g 5.9:/0 0.g8.7.x 3 5074./02:3.79..14890. 0.8903.90.90 34720 850.:82-4:7/0..10.70L35740.g 80230.703899:943.1.2:3.  .9.x 8g 70850..70. 8.13.49.08:/02:3.0892.:79.. 57410843.70.1.x0..x43.2:3.2-.90 3.9.574/:8047.9 50784.0 .3g ..704..5.

 .g8.907.13...g50397:.:-44.g 570.2-..::7 2:7/g770.947 L38: 7 89g7 574.90/01.0  4057410843.08: /0 2:3. 57490.300 .0/8549.70 0890 /49.9L25497.:72./:.08 570..x0  .705.2039: 3/.54./039./:.94747/078.2039: 3/.382:: 570.047 3/.95:79g7 /010.2:3.9 10.708..49./0390 -4 57410843.:9g57410843.5g .gxg2390L25497.70.70!.39.: .704.4.:24.1./0893.70L35740.90  !%&&#& !# % &  .5..9:/0 0.0 5:x3 0 3.70.L3925:010.080 10342030 ..:2 8 /0 8:57..70.947 /0 78.:L3925: 3/0537 L3/..70 574..4/::38. L2-7g.:574108 .94734.9.157490..0892.9. /0 57490.5.9./03900 8:10790 /0 00..7.00 .:L2-43g..08: /0 2:3..10.90 L3 574.9:g757..L3925:574..70 549 574. 1.08: /0 2:3.7057410843.. 47....x0 7057039g 24.5.-47..79.88902::/0L3.57410843.574.8.7080574/:.5.04.g .g  .:2 ..9. /0 :.:2 .:.  .08:/02:3.947747 /0 807.g 7057039g ..957313.7g /0 2:3.:: /0 2:3.0890...14890.g 0 144808.0   .425479.0  . 50397: 57490.4310.5.g /0 .:2..90147.08:39.: ..947/078..x0.10.70.8903...  .90789.0 ..70. L3 925:010.g50397:.1.20390 57457 002039047 25.08.90 47 /0.703899:943..39L3574.g 570.39.90 902547.x:30.84.g9g2. 574.g9g23957410843.2...x.:3:.8..9...574/:8047...5.5. /0.57410843.g8. .4039g .08::/02:3.007.g..70.g .:2 394.. 24.70..2039 3:L3/05308901:3.08:/02:3./9.x:308:10790/000.79.L25497.x/057490.4.70 579.g2390 L3. 2:9471. .70 50784.0 50 .8.30 L3 574.90.9:g757./:. .2039:/057490. /1079047 47.70 5..g 3./03900 /0 2:3.x43.9g7:3020807 8.7: 7057039g 949....

43/x /0 80.9..:28.2039:3/.x43.4310. 2g8:747 7010794..x:30 /0 57490.32:3. 8 2g8:70/0.89:78.5.0.. 80.8.: .14890.47/43 .70..9gx L3 .: L2-43g.:0..039/02..957313.70. .70.98.x00890.90. 8g L L38: 0.39.7.70 8.425:8/3 .70.08947.047.13. 8g .g 8 8g 70850.0897380.70L35740.708g8973g3907...:3.9/057490.7.g8.88902::/0L3.49.424/g ..4310. - 8g/081g 4.89.88g3g9.:3..9/3x08g9:7g/0-:2-.g .90 507843.70. .90.3/ 230.70 :72g94.9.703899:943.82.5.8903.9:/0 0.70.70!.5g7: 3..  !#%##&%&& #%# #f!#%#&& !#%f !% & #f$$&#%%&  79  0.9..x.. L3.4047  ..89:7 .x43.:30.:79..  .70 .70 4-./039.:79./:.7004-..708g3:50729g.3.574570.7057410843.gxg2390.70.4/0./057490..g.8..9.x .90 8 8g3g9.x8.5.70. 2:3.9 . 8:1..98g3:8005:3g.x  !0397: /081g :7.8:70 .90.x.907.10L3..90 347200 8 3897:.g9g23957410843.L3.708.9950784.9.2-.. .4/::38.x0 .90 3/4203:9090 50g70 0.0892.-47. 570.574/:8047..507..

:L308370.0.1.::2..9.947::.g 10.. /0 8:-89.39.:34 93x.0L3 3.0890.09.574/:8047.2-.70L35740.7004-.x0 .:324.80..47120/. ...2039047903.7.425.90 .9.x:30 903.70.. 9070.8:70 .g / 8g:900.x43.907.3899:x0 0 8g 3: 574.43/:. ../23897.70.:79.30 8.: .0/00 ./039. 8g. /0 ..43/:./039047 : 4.708.0 L3 3..0 5g897.90.39.5.39..4 8.   ./039...0890.9g 89:.70...4..:L2-43g.703899:943./039047 8:7.70!.0 /010.0003.10.425. - 8g .5.70.4.9.x02:3..0.x .0 !0397:/081g :7.03974/:...047 /080.:. 8 0./039047 /0 2:3.3..70.x .:/02:3.0L3/4203:57490.2-.8.1.90 79  3../039008:7.425..9.44.70.. .078 79  !0397:.425. 8g .: .00.80: /42..: 20/.7.8:7.13.9. /0. .47085:3g947 1g7g.g.30  .4380. 8. /897-:70..3974/:./:80.90.70850.957313. - 1:2.0390L3925:807.00.49. 8. 8 .0/07470..9 549 574/:..-47..: 3 24.. ..90.7g ..3x07. 8. 570. / 803907.14890. /8549.0892.-90 8 8023. 80.90 .9.g 8.:79gx2:3.9.39.947:.430..7057410843.3472047/003g8/0903. /897-:70.8:702.90.30  %4.70.x7g85:3/50397:70850.4310.g83..:34 93xg .9088g3g9../02:3.70.0390 50 97.070. 8.7.470.08.4397400 ./23897..425./00.70./0390.:70 850..425479.9../:.203900903.90 8 L3 ...7-97.: 4..70 8:10790/0507843.0..: 2:9.4/0.3x0 8.g .7004-.308.0320390/0480-90 /0.  .g94747 47.0 /070g7 .5..00..70 . 89.9gx/081g :7. 70: .2039.47 1 70850.g970 94x .07-g:9:747.88902::/0L3.:34.9gx. 8g .43/x/080.70.070./081g :7. 31472.07.20390 ..9g-:3.x****************$# .:79.4/::38. 80 3907. L3 4.907. .00.:/02:3.:94.3.::72g94.x .g 8.0.:79.g9g23957410843..9:/0 0.0 .: .9gxL3./0:7039g.70..9.70.9: 0890 50728 3:2. .708...g8.90 .8903.8:70 8 8g .g747 010.:94.43899:0:3507.70.30 .0/3/49.70 :72g94.g 8 .

70.gx.98.700 . 4.....39050397:24/::/057..574/:8047.9      0:.7.70.x 4-807.70031472.x  .9..x43.:72g94.4/::38.xL3.g 00.x     0:.5. $. !074..::.708:39573.7:7.42509./0:./. .9gx700..4342.4310.x0 0390... /05.2039 4/: %02.9     ..:.7: 3:73.:0 .9.:949.13.032039008.79.7:734.00..70.g8.7:70.:14890.g50.x/081g :7.9.:/057.70.:5g.2-.3.90 025: &#!#%f 0.

.703899:943.9:/0 0.39.70L35740.g9g23957410843.49.14890.8903.03203900.0892..-47.70!.:5g.957313.703:.88902::/0L3.:949. .0.907.  .g..x    .

48070 :2970-:0 0/010. gx20.13.9.  0 7020/07 5:902 1448 -807..:9:9470:/057.9:/0 0. 5.90 /0.5g70.14890..8070.8070 :320.88902::/0L3.0892039.7.-47.g9g23957410843.8903.703899:943.70.4.4.70L35740.x43.8070.70./02.9.:1489 00.  ..90 0/2038:3.825g -807.02.70 ..x0 570g994.897::8.7.957313.574/:8047.08:90344.0.9gx/04-807.:9.x 89.903x0574.9-:94307.907.-9 :2.2-.x00.90 8g.90 !% 0.9 5.209747/0 .-:94307047 .708:39 4507.0070.g8..70.48 .x/0.0892..2097 /0.4.4310.0x0473.x.:9g4507.89:747  $#'# !# $&%  $#&% #$!  $:5:30x. 5.g**************************** *******************************************************************     .70 ..42509.70..-:943070  :5gL3.7.8070 574/:8: 549. 1 ..8: .g../0.49.903x0:3:/3574/:800.4/::38. 13.4.9 70.:9.39.70!.x.:.

7: /0391. 0/010.700 .70. 30 :9.g8..90 07020/07 .9gx/04-807..9:.9:.x0 570g994.g        :5gL3.48:9..9.9./03897:7057.88902::/0L3.g.0 .x0 97.0892039. 9:94700/0 57.. 13.14890.:9.42.x.-47.2039:2/49072.2-.7.0892.9.x8.14489.4342.x47010..0070....70. 3g8.g.700 x14489  !70.9g ..705. .79..x/097.g. 50.70.x1 .x14489 $.xL32.9..90  $#'# %#%%&& %#  #  $:390x.g9g23957410843.49..702...x...x43.x43.g.4/::38.9:/0 0.70!.g**************************** ******************************************************************* .90  .2039:: :2/49072.708:39 4507.7.903x02.0 5:9021448 574/:8:: 549...8.x 010.70.g..90 !% 0.90 574/:8: 13.8903.13...90/010.574/:8047.700 .45:4507.42509.9.7070.9 :2 970-:08g .39.:1489 00.574/:8047.9.0050..:9:9470:/057.9.70L35740.5g70.703899:943..:.0574/:8047 ....  .13.13.30/02.02.70 .47..0050.48 .708:39 4507./02.g.70.90501: -807.039:0.4310.897::8.:9g4507.907..g  -807.::9.957313.4310.3/0:.70.

.70.50397:-g7-.70L35740.39.g574/:80.:.8903.2-.4/::38.0 2.42509.x0 /0..4310.897::8.x   .: .70../02.957313.49..2-..0/070. 574/:8:: .708:394507.:9:9470:/057..13.7.x14489 -807.4342.70x4507.574/:8::.70.4310.903x024/:/0.703899:943.574/:8047.x43.0.4310.7970-:8g .70!.70L3 .4-807.4310.14890.907.g9g23957410843.g2.9  :2.x43. .g.02..70 .907.9:/0 0...0892039.70.0.x43.-47.90   $#'#   3925:47047/0/081g :7.90574/:8: .g**************************** ******************************************************************* .g8.g.x1 .039:0.9gx/04-807.x.48 08.::/057.90 4250903x.  .g7 574/:8::  :5gL3.x.70 ..2-. 2-.9.2-.9 .9.88902::/0L3.70.2-..x43.9.x0 095:7/0 570g994.0892..0070.7..89..

138.30/02.     %25/0:. 5.02.x3/./0.9:/0 0.4..-:94307047 .574/:8047  /0391..g.3/0:. 30/0.209747/0 .:9g4507.7.:8g9:70/32.  ...703899:943.13.x.7:  !70.2-.7.g8.70.0892.48   !% 0..39.70L35740..897::8.7.89:747     42509.88902::/0L3.-47.x.9.8070     #0.8070.574/:8047.90  &#&   :.8903.7: 23 $.957313.907.x9.7.70!.g .x/0./:.g9g23957410843.:9:9470:/057.:8:9144890.70.70. 574/:8047      !.4.138.x43.0x0473.4/::38.x2.70.4310. 3.49.4.70.2097/0 .14890.8070 -807.:8:9 :8g9:7 144890.-0: .

                                                                                                                                   3.13.9g/0.x .9:/0 0.g8.030708.7080L3..907.4.70..957313.g9:79.3:.907.90502..138....70!..574/:8047.39.0-:94307.  3:200 /08.. .574/:8047 !73 .g7:. 4L25090 90.8070.14890.:L3925:...703899:943.2-. 3.:L2-7g.:17:/0.8070.0892.3x.90L3.809.90/0.g /0 .70.g2390 .00:3 3.4310.x0/0  !4.70.08902.70.00L31:3.79g17:310747 9038430.:..g2.  44890./3970/4:g5:3.-:943070L39g790  :x9:80.8070 -:943070 .730 . .13.:8:9 7.70L35740.49.42509.88902::/0L3.0x /08.079.70573/0-:.-:943070  89.0.-47. 30:9.4/::38.8903..4.4.70:: /0 2.3/0:.807  714489.:34 93x00 /4-3/90 /085702.:9g-:94307.89:70         .g.70:: . 48 1448x .g.g  7.g9g23957410843.:947:.8:.4507 50 ...70.g  0.7000.1472..4.7:./0.x43.  .4310.90  !0397: 704..

0x /08.70.g 573 .g9g23957410843.x/097.9.49.13.4310..8903.7: 23  !70.7.. g50397:-g7-.x. 902507.2039:: :2/49072.   !.g /0 .70L35740.70:: /0 2.209797.4507.-0:/02.90   &#&   :.42509.x097.39.     %25/0:.0/097.70 574/:800 /09..907.4310.9..0892039.70 :2/49072..2039::2/49072...14890.x3/.:34 93x00 /4-3/90 /08570 97.7 507.0892039.2039:2/49072.957313.2039:2/49072.x9.70:: .-47.90  42509.4507 50 ...70!.88902::/0L3.70 80 24/00.079.7. /0 97.9:7g 5708:30 925   !0397: 704.x/3 x08g9:7g/03g :g50397:1020/3 x08g9:7g/0-:2-.:9g4507.574/:8047.70.9. .0574/:8047 :2/49072.x43.x2..9..574/:8047.g.48 !74/:8:.9.2039:: !% 0.x43.g8.x43.0 574/:8047./:.  .70 .x43.g.0892.2-.  4507..70.g 573 .. . 48 1448x .4/::38.90 !73 . g2.70.9.00144890.4310.4310.703899:943.0 574/:8047 .9:/0 0. 30 :9..90 .

3.70574/:8008.4/::38.70 .97.x0 /0 3.70 /08.8903.g.08:/0.9  &9.10x0 2.8.9.70 80 .70 8..90/0 143.x0.  .70.50397:97.13.047L397.4310..45 :31472.2-..4310.907.g..:8:9020.70.399.2039:2/49072.70.70.907.574/:8047.g.47 .g.49.97./09.:/09./03.90                                                                                                                                                                            !.9:7.70.x43.88902::/0L3.451.70.4310.0808:-x.g8.g.70 .08....70!..9.90.90  .2..573./0.g. .907.047 574/:8047L3574..9  &2070.-:770 .g9g23957410843.047 .0892.70L35740.:: 10:4507. 8:57.7g2.2039:::2/49072.x0 925: 5708:30..907.39..   507.g.907.14890.574/:8047..9.9.9.90  507./0..9:/0 0.70.g  4-0750397:. 8. 574/:8047 .573.2039:: :2/49072.:: 023.x /0 24/0.70..7.70.: . 0.70 507.x43.2039::2/49072.573.7007.5g30. ..80.2039:::2/49072.0g747/090723.00 L3 1:3.957313.70.x43. 2.x0 /0 .-47.703899:943.70 .2097: 97.70  $0 144808. 50397: 4507.

.70.030.14890. %25/0:.59050397: 1020 g2.70850.08.70    :.574/:8047203x43.x43.x3/.x43.70.90L39..4310.9.2-.0.0:9.957313.  .574/:8047. 2-.3/0:.4310.39.x43.:.4.574/:8047.. 8.70xL37:-7. .7943  !74/:80..08.7.0030.7:  /0391.88902::/0L3.x95:70/0.9.90  389.907.g.8903.4/::38.2-.90L3..0 574/:80. 47/0..70!./:.7..0.g47/30.70.2-.4507.050397:1020  !.x  $50.902.:90 09.g9g23957410843..g8..x25479.703899:943./0.90 g2.2-.x50./034.g/0 70.70.g574/:80.50397:-g7-..9:/0 0.70. .4310.-47.70.0892.7: 23 #4.x  . .574/:8:: 89.:g2g0 8:547950397::07 8:547950397: .907.70L35740.70  507.4310.48800. .2-..90  &#&   $.2-.90 4250903x.4310.-0 $.x/0..x43.. .3x.1.4507..5:3. .70.2-..70.09g :207.7003:207.13.x47/0.943  .49..2-.

4.0..g9g23957410843.8070.4047 .70.9 !70.7:  42509.3/0:./03897:7057.957313..x 4-807.x43.48  425. 90344.907..g 00.-:94307047 .:9.g8..708:39.85:38:70L39./0 507...8070.70 8250 574/:8:: 8250 30.089/010..90747 94.4 &3/0.0 .x -x3070. /02.-47.:8:9-:943070 .70!.:0307.9g 08943:-:9430700890 L3 7.-0:/02..47.9.907 &890380 3/.9.0.4.g.90 !% 0.70.89:747 % f  $#&% #$!  $.9 .9.907.x0 1g.:27020/.39. .70./010.010.4.4.7.0.4310.7.0 144890 2.g /0 .. 570g9 -:943070 .2-.89..88902::/0L3.0x0473. 1 g90344.49.0 57208 :9.70.8903.7/10703x0 .x ..:90 L3 1 ..48070 .x.x4507. 2.13.5. .79070 /3 7.4. '071.g..08. .x7..: .574/:8047.9 .4.g108943:-:9430700890L3 7. 0307.4/::38.8070 139      $%&& $:390x..48 :8g9:7.70 .x 1 .70L35740.70 5720 .9:/0 0.8070. ..0892.14890.x/0570g97050397:.703899:943.:9g4507.:0  #020/07  .90789.9..:00548-0.x:30 42509.9gx -:943070 2.9:.00 .90.7./0.: 70.0 .8070 4/:.897./010.. -:943070 8250 :72g73/ . . 3.x.574-0/0.9/0.4389.70.x/0.

70. .9gx 574/:8:: 139     .. '071.g9g23957410843.0574/:8:: .70.4047 . .4 &3/0.90 !% 0.0 ..50397: -g7-.g8.x -x3070.13.9.0307./0 ..49.  ..:90 L3 1 .0 30..x :72g73/ .: .097.4310.90.00.0.907.7013.2-.90344.x1 .08.x43.5. .9.70!.907.90  % f %#%%&& %#  #  $.850.574/:8047.9.4310. .0892039. 2.x/097.7/10703x0   .0 .g2.0892.90789.x0 1g.7.: 70.70 .8903..g.4/::38. /02.907 57208 2.2039:2/49072..7:  42509..4.39.70 &890380 :9.70L35740.0 144890 3/.0574/:8047 .g.g/0.14890..2039:: :2/49072.88902::/0L3.70..x43.7.4254x0 74820 897:.3/0:.9 .g.9:/0 0. 1 g 90344.g ..9:7g .7 ..574/:8::.70.90747 5720 507.x 94.-47.7.957313. .x 4-807.703899:943..48   425. 570g9 574/:8:: 4507.79070 /3 7.9 .897.:9g4507.

x43.90344.70 574/:8:: 144890.: ..g9g23957410843..9.4047 .g.4310.4.70 5720  .90747 144890 .90  % f $.0892.3/0:..x '071..0 574/:8::  574/:80 ..g2.0 .x -x3070.7..4/::38. .70!.x 4-807.00 . .. /0 507.. .70    &890380 3/.x0 1g./02.g8.2-.9 .2-.49.g.13.70L35740.0.:.:90 L3 1 . 2-.897g .0 0307.0.90 .5. .70 .x :72g73/. 1 g90344..88902::/0L3..8903.574/:8::..14890.g50397:.x43.79070/37.4 &3/0.703899:943.  ..7/10703x0  .39.0 .48   425..90789.9gx :9.x1 .g574/:80.907.70. . 2-. 570g994..90 4250903x. g50397: -g7-.7.957313.2-.9:/0 0..7.4310.: 70..9 4507.-47. 2.70.70.7:  42509.70.70 .7 .2-.574/:8047.2-.0 .0892039.

 13.x47 50 .x.13.50397:1020 /397 4x08g9:7g/0-:2-.:4.x..  .49.90  $%&&  $:390x....9..-0:/02.:2.7.70.0890/010.-47.:: 573 .70.7: 42509.9:75089029.x .70L35740.x :72g94.g.2-.x8gL3/05g79.4/::38.897: 57x:9..9.70970-:08g0010.. /09. .90 070xL38.. 574/:8:: 4-807.88902::/0L3.x    :284:x43.x       g/04-807.g .90 ./28g  5..9:.703899:943.:: 230.x9.. :9.x43..g8./0:.39.:20..9050.470..8903.g9g23957410843.g.9.: 3.7x.004-807.13.x43.48 -13/.0892.x.0892039.9:.957313.07.4310.:/0L3970x3070    /.749x.907.07.574/:8047.7.  3 925: 4507.:9:94700/057.g 00.70.g./03897:7057.g8.x:9.70..3.438:9.3./050574/:8 'g.74x.090.x0g9:7.9:4. :30 5090/0.:3:574/:8 .90  :3. 50 8:57.70!.: 3.70 9070...70 0 010.9/09.:..700..902507.:9.x5.47.850.1.g.x8g705.xL3.70.-03 -7:3  $.70. /010.8g .x..g ..    3: 4-807./0.14890.9:/0 0..x:30.: :.7 -:.x0 49..

..4310.4310..x43.70..:.70!. 2-.:..13.0 2.90  $%&&  -807.70.70.2-.574/:8047.x /0893.90 4250903x..2-.:9g747 .9:/0 0.7002.g9g23957410843.x.907.8903.700 x14489.:.00 2.70L35740.g.49.907.x43.x.2-.0.574/:8047.0892.  .39.90            394.703899:943.2x:3.-:2.:24/00/0.3 /0391.88902::/0L3.00..907.g8.957313.70 50.g574/:80.x43.903x0:72g94.14890.-47.2-.4/::38..x.4310.70 570039..0.

9:.70.0x0 gx20.9.703899:943.7: ..7: 2502039.39..:9:94700/057...90    %#0.g.13.70.90 3907309: &39.x //0:9.574/:8047.47.08: 70:9.0892.47903.700.89:747  570.:9:94700/057.209747/0.7.70 .050397:L3..8070 :320.0x0 /89..390 5:-.  .071.:.-:94307047 43974: .-47./09.g9g23957410843...x70:9.x57.1.x:30573 .7.900.x0903.7:5047/0:.0.89:7.208070  !.x43.3047/0:.390 5:-.43899:70.70!.0 &9.x47/3574.-:943070 gx20.9.08947.0 3.425090.9:2:3..g800.897::8.574/:8 -47..0070.70 ...50.:..:8g9:7g70..31.0.9.2-.:0.x3/0503/0398. 89... :72.x0 0.70L35740.3:.42.:.02.2.7.9.70.3:/0.3:.890/0850.g-:9430708250 . 574/:8:.90.42:3574.90789.:2..0.4...  850.70 00.039::0.471.:2039..70.:8g9:7 :320.4507..g1 00/04-807.9:/0 0.90 3907309 5.0070.3 9072030 0..0x:72g7 .14890.g/08..-:943070 5.39073g ..0574/:8:: 800.70. 2..g0.7: 74: 2 .7:573 89:/:..425.9..:9:9470:/057.gL3.0...xg.x70:9.4.g8.574/:80479090 !.: 90344.x0 70. 2.7.897:8.x/3 850.803.49.90789.x43.g570g9x5.30/0:.88902::/0L3.x31472.x0.4 1:3.9.10 ..2570:3g.g0.3x.-47..g:3/0010.:.:8:950397: 138. :./4.9.:947:2. 347/0.7./3970471.4047 .4342.7 -:g50397:1020 !%% 31472..70.7.0892039.-70.g800.897:8.8070..470/3472....4310. .95::/0.9.470307.9.5.957313.70.08:90344..0 70.9004-x3:90  .8:.3:/0:.70.9.x5.1.9g .4.g.70. 347  570.907.8.00...x31472.x/0850.70..70.8903.4207..4/::38.

039::0.2039:::2/49072.13.9:2:3..90.9.g8.30/0:.  . 574/:8::.39.9.x0 0... 570.9g  .:.9.3 9072030 0.70. 2.7.2039::2/49072.2039050397:97.9.g9g23957410843.9..4207.957313..47903.9. 5g7x .90   %%044 0.900.x47/3574..:0.0 70.70.700..9.3:/0:. .9..5.7.9:/0 0..390 5:-.g800.x0.071.x31472.0892039.g800.-70. 347 :9.39073g .0070.x097.7: .4342.04750397:97.x43.0x:72g7 .g0.703899:943.7.x5..x4797.1. 347  !70.2570:3g.897::8.:.02.0.7. 89.:9:94700/057.x70:9.3:.04750397:97.x57.2039::2/49072.9004-x3:90  .425430390 /0807.2.x/0850.2.0...:9:94700/057.70 .-47.:947:2.:9:9470:/057..70.00.70!.9:7g 5708:30 925  570.425.88902::/0L3.20974797...90789.90789.7.gL3.9.470/3472.7:573 89:/:.2039:::2/49072.x0 70.4507.7: 2502039.9.9.g.70L35740..50397:1020 -47.42:3 574...14890. 2.70.3:/0.0892. :.4 1:3.:..8903.x70:9.897:8...g/08.49.890/0850.2039:::2/49072.g.70 .x43.g4507.425090.90 3907309: &39.3:.907.4/::38.8.897:8.10 .4047 . :72.70 00...9:.7 -:g50397:1020 !%% 31472..-47.0..x31472.: 90344.-:.9.4507.0 &9.08:90344..x3/0503/0398.574/:8047.42.x:30573 .7.2-.43899:70.90 3907309 5.. !..70.70.5.208070  !.70.70.390 5:-.70.9..0574/:8:: 800.70 43974: .70...:2.g1 00/04-807..g570g9x5.g:3/0010.9.2039 :2/49072. :2/9.g0.x //0:9..470307.50.90 902507...:.9.08: 70:9.0.31. 347 :9..4310.x/3 850.7:5047/0:.

70.: 47 .90 80:7 0/04-807..7.:8g9:7 $.02.5j2j8.7.70.7.4310.x507843.13..x43.05g73x47 #010.3/ #%'%l '&&   O#0:9.7: #0107.x0 18090344.1 89://0.0.g8.0 0/0:.574/:8047..4/::38.90          %0890/0.2-.897:: #02.70 248970/0. 42039.:940.:..0 !479414: 4/::   $%#& O2:.x0 4947.981.02..9:2:3..L30.9.

  .050397: ..8903.39..981.14890.703899:943.g.g9g23957410843.j .-47.907.957313.70!.70L35740.88902::/0L3.0892.9:/0 0. 3:2j8.49.

99 2094/00 .08: /0 0.1 047/04-807.g.9: 5479414:00.gx.70 80 14720.g00.9:/0 0.574/:8047.x43.90 L3 0..70.x..:. 2.88902.4250903x047 .8070. 903.9479g 1..70..g .7/: /0 570g97057410843.4310.g5745:3070 !74.g9g23957410843.:.-9.90.8.9 2094/00 ..43/x0/0.9. L3 ..573144870.4/::38..94.:. 8. 5740.90 /3 $9..70 /. :940.9070./0.70.70.9.9073.:.90  #&f#!#' %f '&# 472. 574/:8047 .70 .-47..//.7..70 L3.90 $0 549 :9.:: .49.-9gx47 .3/...g 3.70 .704-807.: .0397.902094/0/0 .70 .957313.g0890.x0  %!&#'&#  #%'f %&f  $&%'f f  $%#&%'&# %#  !# $#$ !# # !# !#% %#%' #  $#'#$$%%f' # '$%  !# %& ! #% & %!%#&$f %&#& $f &% '&#    .g .:.70..g 570/.0...9g5000. 850.4314729...70./03xg 2g8:7.4250903x0478054.g .14890.0892.0 /0 0.. 0890 :3.9g 38.:.70.0..gL3.907 57.59::.270.:940..0472.9.907. 13..70L35740.9..4310.8903...089.L 0572g-0745357457 L 8:8x3 249.70.93070..4.13.70 L3.g573L394..2-.88902::/0L3..39..5g9g 4 093/070 949 2.70. /3 2094/00 .90.  .703899:943.9. .70.4250903x.0 .g8.x43.2-..:.0. .0 /0 0.5.70!..

9047 800..8. 47. 0.4310. 0307.:.9:7.00.7..0..:.70.7050397:.9...3.2-../0243897..70.70.0.13.7..9gx 47.5.gL3704.20390 .3 5:3070.10.9.3/0704.:.7 2..x :9.70.907.70.00.43.g /0955070.:.3897:2039047/0:.70..: 7g85:38 8. $#'#$$%%f' # !4.70..8:57..:940.7070.47085:3g94.:347L3970-g750793039057410847:: .7: /08.70..:.0 .0590 .70.2.947::L389:./.:-07  % %#%' # '&# 4-807.9:7.xg/08.g8.. 39075709.70.3x00 00. .0397.70 ..70.3.47 /...99:/30.90  !#  # $%#&% '&# !# %% $%#%  #%%f%#!# $ # % % ! %&!#  %!&#% O % %' .047. 70.70 L3970-g7 897:.:347574...9 25.70.90789.43.70.7.9: 5479414: ..:79 /0 .9g .4/::38.99:/3.90 O %$&%' 704.9 802897:.42509.08 50397: .471..70.:. .70./0574-020 902/095080: 897:.g.47085:3g94.47 5740.8.42509.98.054910.90 1 1g..3.9:7.88902.70.574/:8047.9.:.x47 :9.70.9. 0. 5071472.0070/:.7.0/00 903.x./.00702:95g O % $ %' ..908:39 .. /0391.425479. .x43.0 ..:.70.70.:9g 50397: .

3 70.70.0890. /8.g.9:/0 0.8.0892.3.:9.70:9.70!.703899:943.g9g23957410843.:57410847:L3.2094/047:9.7.49.8.14890.957313.70.8903.0/070.  .L3x0007.39.L3/05370..:70.42:3.70L35740..88902::/0L3.   ..9047 .-47.90 .7.907.

4310.g7 . 8.13.9 !740.705072.8:57. L3 1.:.00 949 L3 .. 573 L3./:.9.x.7.4/::38.574/:8047.9.9 3... 2.8g 505.5479 .4393:g ..08.70.x.:78:.: 57410847:  80 L3.0890.089.90474-x3:90 /.438:9g7 . ..:8g59g23 925L3.g8.g0890.70...70 L3..574/:8::70.050 L3 .901 3/.25g /0.8g 573 570039.039:.90 !# %&  .8g 573 /01370.30390. 80 .2-.3 0.  L3x00070.70.: .:/07:5 %9:... .05070.90..70:9.947. 704. .x43.7000.4047 :3: 7..8.7.9:54.

.-g:3.9.907.9:70850.8:-0.8.390:3/0L 549g8708:78002./3. 79070/0.8.1.g/3.70...g8:-0.708g1023/7 ' $g3:.5740.g970574108478.  $g.:00.:3574/:8/0..9:.5.9:/3.9:: 0.970-:0  $g.8g .9gx0..08/0.0.0.0  $g10307g-/g947L3.0070.g7x.:8g:72007:93.3:2939070850397:8:-0.:34.

2.70.70..907.9:: 2094/00/0:..gL3925:70.99:/30.4250903x00.70800.47085:3g94.5.47085:3g94.70.470.--47..70..0..2039:: .:0.047 ..g75740.10 :9.7: :9.

90x0..70..g 0307.5479 .90.:7.047L397 :37..17047.570039g7 .3.907./047 2..:7..903.574-020 47.90x0.9..70.

9:: 549 1 7:5.002094/05740.39.0 !.703899:943.957313.9 . .70 .g.31.70.   .88902::/0L3.70!.8903.70L35740.9gx0 5740.14890.900/0L3. 897.43/:.907..9:: .90 L3 1.-47.   . ..0892.g9g23957410843. 5.gx./0803047 09.49.708:39:72g947 .9.9:/0 0. 5740...

x43.9::.g8.0 .g7x /0 850.40.x 890 :73907309 09.: 8.90. . 1.3:.90  31472. -0.00 5740.g 00.4310.70.x.9.4/::38.2-.70.9.3 14483/ 8:780 /8543-0 /0 31472.x0 2. 3 572..574/:8047...08.7g 704.70.g7 574-020 5745:80 8. 30.7.13.90 5:-.g 31472.

5.4.347L3970202-77:5::970-:0. L3. 9:9:747 202-747 7:5:: 50397: .70.0 . 3 .900 .43/:.14890.8. 8g 1.:: 094/.g8gL3x00.43899:7:5:7/0:.420390.gL3.7x30 00.100/ -..9gx . 2:3.2:3.9 54.. !7410847: 00.. 8.7x30 00...957313..70  . 8g ./g L3 7:5 .70.9.88902::/0L3.9248107g ..8.. 8g L3.7080 .0/0/0.:70 .9:: 970-:0 8g L3/0530.. 47 !7410847: L .8903.5740.70.-47.g 70:9.390 /0 .47 :72g73/ 5.g.. 549 0.705. 5740.2:3... 574-02047 5745:80 /0 00.9 /08.0.7/0139g %4x 202-7 7:5:: 970-:0 8g 5.:30.9004-x3:90 #4:57410847::0890/0.703899:943.574-02047 3925:. 5745:307 /0 01.907. ..g 0 30. 9.4203900 8g/8. L2-:3g9gx7050397:5740.70L35740.g 8.4.05000.:90 /. 0.9.2. .:: 094/.30 L3 .471/.g9g23957410843.39 .90 .9 /0 249.:90 .9 2...3g ..70. 5740.94.70.9gx 57.9.0 78.00 570039.7..7050397:g870.g70 00 1g. 00.9047/0704. 890 25479..: 3/.7.g708:7800. 00.790.70.70 00  43974: 3.08901.70...9:: $0549.90.90/010...39.89g1...8:57.x:30 .:4/8.9.70 8g 1.8:7.0.90/0...47 .0478.31.97057039g4 2.70 ...-47.47/.70 .9:/0 1472:..79.x:30 805.. -30 ..:.50 .47/ .050 1.: 050703x.0 3/0503/0390 7085438.:9.70!. 3.g  2502039.7:50397:10.900. 5740. 85..470.03x.8:2g 74: /0 50784.g :3 .: 5.5. 89041.:00.0505.70 90890 0.x8g 0.: 2094/. .9.0 897.0892.08 5708:5:30 4 .8 . 2:3.-4700 . 5740. 970-:0 8g /0.5740.7080. .3: /0 ..79.7g .7045479:39...7: /0.2.9g 0.42543039g.0x0 8g 0.471448. .3g 8:5479 /0 81g9:947  .08943.g80.9.7.-0 0.:00 574-0200 54903x.0 7/.471..39.70 202-7: ...31..gL3.08.9.574-02.7 8g 24/1.0 74:57410847::089078g.70.43/:.9::  0.47/ .9. 57410847:: !745:3070.:x.089g 1..8. :3 3...9073.43.9. 050703x..9.70 . 5740. . 00.9073.9:: 54.:897./084:x.7. 00.3:/0:.49.9 7057039g 572..90 .9..5745:8g .g L3.30 970-:0 /01390 L3 .9gx0  !.47./:.x/057410847 80.7.90 /0 8:.5.9.900 /0 704.g 80 /081g 4.47144890 25g7x70.0 00.:/.:x013.82:: /0.

70.9.43x3:9:7 /0 L3.g.3g8:-1472g/0574-02g50397:00..70.1704.705072.70 L3.x0 4 88902.907.gx.8g .2-. 31472.:7.x43. 10 :3 97.9.gx..9..93/4.:.3g7 8.31.7.470..70 0.70  !# %&4-g00.5732094/..09gx030 &397:3/0.43/: .9L3970-g70 970-:08gL3.:002:3.:940.:94L3.9.g209..0000.030.70/07L3830 /0.g970 . /0391.9:: 970-:08gL3.47/0 4 .70.347 2094/4447/0:./0574-020 .gx.08:/0L3.4250903x0 .44507g7 47./00025: 704.9 .70  !# %& 3897:2039/0 0.3970570347.9.-9gx47/0...  .9g 24/.8:2.70 4 .g947 .8. 970-:0 8g .x /0 .gx..g.070.x0 50397: 00.-9gx &320/:/0892:.8g/4-3/0. 3907.70.:48574.-47.4/::38.5g 13/L397 4.g 892:0..5740.7085438.30.g9g23957410843.8903.:.:7.704.0/:.:34 93x0 /0.43x3:9:7/0L3.4310.-9gx .090.9.8:7.:7.g 47./1079047/8.  3.:78:/07:g75740.  :.70.70.70.gx.-g:374/1079/0.43/:.4.gx.70 .x.88902::/0L3..gx.90 /0 54x43.gx.08924/0/0L3..530 .8gL3. 3.0892.0x00L3  8g1472:00..00 .g8.70 094/g/0 L3.49.70 4 0.gx.70.g 24/.70L35740.gx.  !# %&7057039g 8. 8g 250203900 0..gx..gx.7:L30.x08.. /0 .70 8:39 249.9. 00.07057410847::8g.:: L3 74 /0 .903x0 850.3.70.70 970-:08g7g85:3/gL3970-g747509495.7./x43..90 #4:57410847::L3L3.:00574.407039/04-0.g 8g 2..703899:943.31.70  24/.9gx/0L3.gx.9.L3.13.70!. 34 .L3.9.200.9gx .8.43807 :3/08307.x 8g 5.9:: .0/3L3.033/ :3 1.957313.70.9:/0 0.7.489:..70 .08 /0 L3.70.0 3/0503/039 .08:/0L3. 57457:: 574.7:L30..g .39. 97.42:3.3039g.7:L30.14890.gxg7 !7410847 574.5g 7:5:7/02.5g .9.089g.42:3.-9gx 1472g7 . 7010. 8:39 .g 89:.9. 5.382xg947 /0 .40..90/0:.. 47..0000.947 :381g9:947 .574/:8047. 304.:00.70.70.70 $.g !7410847: L3.90/0...2-g70L374:57410847:: 970-:08g570g90..70.:4574-02g..x0 /0 L3.gx.70.g  &320/:/03907.0/0L3.90/3.

::.4/::38.574/:8047.90 :9.9.70 .70%50397:31472.90 7085438.2-.13..9.70.90 ..70.70   % ##!# #$&&!# %&&  :20085703:20000.70.4310.g8.x43.42:3.-9.

9.L3.5740.9  4250903x0..9gx47..90.9.7:50  %02.5740.0507.9::  .

70.90L370...25..

-9/000.:x.5740.9.9050397:5740.00.989..9.3:/0.9::        !.

957313.13.9..9..g9g23957410843.:: 00.9.0 .. $023g9:7.88902::/0L3.70 .14890.g970L3/7:2g947   393750397:243947. 7 .3473/..:: 57410847::             .9.9:: 8:54798.70!.0 L3.059.-47.79.9:: .5740.5740.49..39.90./05740.3::/070/.:9 1472.7:5g  #05.x 5703:200 /0 57410847: .8903.. -807.9./..907.9gx $023g9:7 -807.x .g.9:/0 0..7.  .8.0892.70.9g/0./:.78 5074.05:x3L3937  7 $023g9:7.79 3/. .70.703899:943.-70.g.70L35740.:: 70.00.70. 70..980 /081g 4.7g507:50  :200 %072030 $023g9:7.:L3.5..70 :                  $9./:.79 00.

90  7 .79         570.4310.g8..x43.9gx00..13.::.4/::38.2-.574/:8047.70.9gx.9.70..070..

.:1489570:..9.9gx057..3: 5740.1g..9::.:9/4.54790.:947:57410847:: .x0 .70.L3/7:2g947::/05740.7:50 7907: -47/.9.7.708 .0070..70.:9g8:- 8:57..7.90.90.8.9 4.9g75g7x8.g 00.x0L3.70. L3/7:2g947::/05740.38107.8..0L397057380L3..:.9g3907.90205740.900.08.:9g.1030.90.14891g.:2039.0L3970573808:-8:57.:9g75740.70..780.43909057.9.: .5g7x 8.:4-:3g97.-9..9..:78:00.9..9.-905735.9::.7.14891g.70.:1489704.9.8.7070/.0:9.9.:9g/397 4 507850.0070.0 ..47085:3g947 $9:..-47/./..g73x./7:5740.5740.148970.:.:/02438973/7010.79..5740.9.347/0:.7:/3.9::. 473.9gx84:x475745:80 2.70/.9:: 00. 574-0204757.70.780 .70.9gx057.9 /0391...347/0:./0.7:89.9::80 7.g.50397:704.5740.31.4317:39.7.g97000./7:5740.1.3.g507843. .50397:5740.9:: .7. 01479::507843.70.902..3 $4:x0g890/0.:50 5.9..70.--47.x0574-02g.9. #01073x00--47.9::.9::.g #0.903.0.0  !7410847L3/7:2g947 .4314725.90 ..14891g.

...9gx5740.x          570.070.&     -807.9:: 7 7907: .

& .79 !740.9:.

45 4-0./9.90L37.9.5479/0  902g  8. !740..-47/.9: .0 2094/440.574/:8:.70.9.

70.4507708.8903..9..957313.39..9:/0 0.88902::/0L3.0892.70.14890.g.-47.g94.907.9:: 70/.780 .  .70L37.8g  .70L35740. -807. 5g7x 8.703899:943.70!.-47.g9g23957410843.981g.49.g .x  . 574/:8: /02438970.425099:/30   .0..5479/0902. 5740..

 5g7x 8.43889039  .x43.:90 L397 :3 24/ .4/::38.9g L3 .70.90 5740.:: 50397: :9.g7 5x:30..70.7:2039.9g . ..: 1489 1g.9:.9:: /02438970.g8.43.13.4314725.g 4 -:3g4.70.43909: 5740.574/:8047.2-.7:2039.70.g . 5740.3:2947 708:780 0890 -30 :891.780 .9:: #0/./047 !740.429039.9:: .70. 00.4310..9.31.

574/:8: 7057039g L3 830 4 84:x0 57. .g 507843.9. 84:x47 !740.: 0020390 /0 473.9:..90 L3 g870.9.

-9.70 ..4 #0. .9::.70.5.7.g L3 .1.90 57.9.. 5740.574/:8: ..

4250903x0 .70.9. :3: 3:2g7 80231.431472$ ! ! ::50397:. /0 :39gx /0 .70850.g            !7410847L3/7:2g947 .9 .070.0.9.5740.574/:8:: ...9:: 7 7907: .089. 30.9.70.9..  ' 570..1..8:8x30747.

.g   24/00 .x    .9:7.-7.00.  570039g7.9. -30.00.703899:943.957313.x% L38.: .9gx570039g7  !7410847 .49.089:..9L3570039.9:: .1489897:.8903.:  902.47.g9g23957410843..70 0.5740.9L37.700020390/07.-47.59.9:/0.407039g   1:039g !70039.88902::/0L3.9.:..70.x.89:.907..08-g731472.& .7g .70./.70 907.9:/0 0./0243897.g. 0..  . -807.45:.:.9.8:8x3:95:3.0892..5:9070/08390g .14890.5.70.:9.0/070 4530L397 :3  24/507843./00.23.39.70L35740.70!..79 42:3.9 0.:4-0..g.97...1.x0 .::0890.5479.7:2039.9g0.

:2 7.90 #057039g 4 .89g8..704.7970-:8g1.: L3 8.L35.. .9.53gL3.../0573/0747.390.050747 /0573/0747 79070 .:.x0 0..547941447 00.42509.1.:34 93x00 L3 57.70..0 O 3 70. 57410847 5g73x549.53g /08570574708:. 4-x3:957397 4./00..7000. 5:30L3970-g70/02.99:/30. 4 2..9. 8..901 1g.3 ...47 8g 80 . 57.000.5.3/ .9.8:1..302.0./8.9 :72g94.4.7.04750.9gx0 /010.:7.574/:8047.93g L3.40.00. /04.7050397:1472.xg/04/8.7970-:8g 05:3g 89g :3.709. .43/x30.9.8.039/0-30 0..:9.47L3.4310.:3:00.g 50397: L2-:3g9gx70.08050970..43..g O 2/08. 5071472..7000..g8.2 L39253.9 O 214898:75738/01..:3/..:7..8...00.00.x43.70.../: /0 89g5370 .47 /0 .:g7 L3970-g750..0.7g85:38:L3 8..90.9. 570039.7.0890 8..45079.8:57.7970-:8g 5:3L35479414: .70/0L2-:3g9gx70.70 5498g :72g70.325479.924/ 2094/g /0.78 L3..g O 2144892094/.: 5.970-:08g0. .g 5.70..70.70...00.8 57457:574708 00. 57410847: 549 .709/08570...947 1.7.08.59:.:34.0. ..42:3.70.88902::/00.:940.:940.:9gx  !# !#%f 890 4 .0.gx.90 573 .9gx47 00. 47./0.:.790..4.900 . /854x0 54794140 00.5090 L3.3g 2704.70 507290 00./7:7:5:: .47 ...g /0 31472. 00. 54970.13.g 8g .0.947 /0 /0.:g7L3..47 .8.9.:94.0.70 &99.:89...70 80 54.0.70.98.3x047 .4-0.70/070 L3 830 L 249...90. .-:3g.8:8 .90 0.7054.0L3.90/02094/0 903.7.70.9.702g7057039g .70.g 570.0 .8g &% '&# #057039g 4 2094/g .7.817 9::308.5.700 /1.:.78 ..3.8::72g947 0574/:8 .4.35./.90.:34757454x/003: O 2L3...:..x /08570 574708: .4/::38..2-..70 &99..

70 ..70.9:/0 0.70200 /0 0..3.070.4.9.3472047/057490.-47.g9g23957410843.:.8903.g .39.:.49.7g747010.907. 574-047 50397:. 4-.0892.70.957313.90 50397:24/:/047.g.9:. -.g 50397:70850.14890.570.2:3.::/02:3.  .x0.  ! #% & .703899:943.88902::/0L3.. 574-047 549 1 50397: .70!.90.70L35740.9.

703899:943.70.39./4:.9.89:747    %$% &% '&# %25/0:.. 8039g70 90.g574/:8: /097.3:/0:.8070.44.-0::/02..4 ./:.9034:g03:3x:7L3..90 7 .574/:8047.xL3. 70. 3 10.90 :3 5:3. 108943g72.g8.39 42509.-:94307047 .49.0x0473.3..730.89:700L354x.8070.957313.488:39570039..88902::/0L3.89100.g.9:/0 0.x3/.x L3 7:-7.9  !:3.2-.38547947:2. .9 .70580 90 :3.7 /3 41.9 /..90 /0 .90723.9 5 070.:  :x9:089047.108943::0890 .8070 472..g7...:8g9:7 .0 .x43.4.9.90  !% 0..00 570039.9 5:93/949.70!.8910 L3.85:387089 !0397: 10.:.70.970.44.g3.9..70.70 7.g970 57410847 -1.85:38 .9:37.: .90 /0 .:9g4507.05:3.x/0.70.13. /0.0892.470..: 54x.70.8903.g7:03:3x .4310.7: .. .g9g23957410843./0 .g :3 5:3.907.7347  57080.:8g9:7.4/::38.-47.14890.7: 23 :. /08.9 ..75.:.802g3g94.70L35740.4.:.7...  .3.0x 572 .  3. 5   5   5  502.4.9 '071..x/.47085:3g94710..g9:7 #g85:38 #0..79  3:3x :9430700./0.903:3x:8g10.39:5497.x 7g85:38:70 /.: L3.5749:3/8:39 .:8g9:7108943.g.70..709.

8070.:.4g7 50397:.957313.14890.3/ 1:3..g7L35. 2 .703899:943.90/0.g9:7 /09..70.. 574/:8::  0x.  ..90 .70.89:7.5749:3/80 1089430.7. ./0.:741:3.x43.9g..080 /05:35.g  ...5.079.:790.:72g94.:90478.4507g.:17: /0.13.88902::/0L3..9g/0..  :9430700..g9g23957410843..4/::38.:8:93.90/0908.:8g9:7g/0 .7047 .x.g8.7  5   5   5   5   5  . L25:38g9:7.9:/0 0.1L25099g.89:7  1:3.8070.0892.: 70./0.3 ..g 5735:3.. 473.0.573/0-:.0.70!.907.790.08904.:.:8:93. /0.2.g505...8903.574/:8047.49.4310.70.0 14720. .4.0x08070.39. 1472.x43.2.0x0 . 3.90/08.-47.: 5:3.g..70L35740.gL2570:3g .2-.x430. 3..2039.50900 -:94307047 -::3.050:320../0..g28.  4.7080.

703899:943.43/x/0  .957313.70.x.2039:::2/49072..39.309070.x43.07.4310.x/097.0574/:8047 .g.8903.x479090L3  .  .:x90700.2039:::2/49072.9  5 :.g8. / 5708.2-.2039::2/49072..2039:2/49072.9:/0 0.x07g2.4310.470.97. 902507. 0.90  %$% &% '&#   3.9:7.2097:97.90 4250903x.14890.70.47085:3g94. . / /08./:.80-070  %7.7.70!.7. . .70..g.70L35740. .9.0890 .-:770.4/::38.707g85:38::.:9g4507. 507. . 24/0.9.x43.0892.:8g9:747   42509.7057039g   ..x3/.-47.13..  !.907.49.9.88902::/0L3.9. 5708:30.70.0890 .x85.g9g23957410843. 5708:30..4310.574/:8047.

700 ../02...g.x2.4310.:72g94.4..9089070570039.4310. 30/0.700.907.13.50397:.047.0892. 5:3.70.90 5708:30  4/0.x479090L3 ...2-.x43.g8..80    4-07:/0.703899:943.957313..50397:..:5:3..39.573.70   573 3.   ./0..080 .x1.90    '  570.70574/:800 /09.g../0.7050397:.9/02.70.574/:8047.g7.13.30.90 907.3.7: 23 ..4310.08904507.70L35740.573.70.-47.70/70598.70.48  /0391.g.70.3/L3/7059:47 907.14890.x. 574/:8047.438/07..4/::38.g.9  %7.70.g.9 %25/0:.g.49.438/07.x.9:/0 0.70.7.43/x/0902507.70!.0050...0050.x43.70.08:/0570:.90/341.7057039g574.90  4/0..451.2097/0:9.9    %49.:   !70.9../0.g9g23957410843.7007.2039::2/49072.x:9.704703:3x:7 970.70.g.7.x5.9:7g :2/9.8903.x.88902::/0L3.:8:9020.g7.

47g8 .::3. ..7 3 8.g8.8:7./09.9:7108943 8054..7000..30.00:33.0.2.. .:8.g.88902::/0L3..70 .47 8 574/:8047 .70!.  .9:7.:: $0 14720.7347.70.50397:./09.70.108943.38...9..957313.14890.70.7080.2390 3.817 9:890 48.:.943.9:/0 0.. 890 /0893.:8.89:70 $014720.9::309.574/:8047.2-:/0574/:803 925:2.703:8:393..24/::: 0..78.573.907..7 .9:7.::  $#%# 57490..  /08.09.39.95479414::507843...:3390747:.9.030708...-47.5.35:..3.70 8:3905:80./g:.825.9:7..70   .2-.3.9/0893.98.385479:: /0549.250/. 902547.7 .70890.7..2.8.x43.2.4/::38.4310.45:57490.70803.:8..4310.9050 2.574/:8:: 3925:2..7.4397-:3/8.3.1.08947. 573 . 57397 4.::..8.-84.9.2-..9.90/0.00.70..478..:170/0.:.: -:94307.:8.4393.8903.2-.730 .385479:: /0549.7.09:71.7 97.:8.:8.13.90 08904507.9:7.108943 .7039.x907203.00..9.5./0897.5735:3.7 97.7:. :2070..089474507.:947:.:947:.1144894..:570039.. .450770..730.:90397 4 8941.70L35740.: 2-7.08947. /09.::    .:8.9  0890:34-0..89g89g/0907203.2.8..49.70..901472...7...502.9.g9g23957410843.9.47.-:770.7:3574/:88..0. 308370. .2-.907.50397:../0897...703899:943.2.:  .0892..90  .902547.9:7.

 7057039.907.:.70.g8.70 .1472.1.9 7.2-.70.78 2572.574/:8047.70.13./:724-0 8:-..02.4310...09.439300020390/0/0391.. 10-9. 908.70.98...9:7.x43.8.57457070:9gx 09.7038490890574/:8:8...70.9 947..9.8 24/0.:80.2-.2..::897.0479090/0.90.x:30.1.47.90.90 1475.5.50 .  5745709.1.089:.5.9.90 /7. 574/:8::8.4/::38..907.

947 97.570:.g.3039 17/0.70801.790 08904507. 5708.39...9.9 9072470:.83..7.14890..:5708:30  309070.:9.70L35740.70 /8549.. /05708.02-7.9.2.957313../097.70!.70:2/49072.70  089044507.1090 2.94790903 .70.4.:.5072. /03.9:7025:80/090344.907..8:57.70 574/:8008/09. :30. :2/9.7..97.907.7.703899:943.4507.2039:::2/49072. 80 3/4 1.908.8903.  .49.9.70.. 9072489. . 80 /01472..97...708000.2039:2/49072.8347/0 ..70..9850.-:9430704739...43/9/0902507..9.9:7.70.03.. 8:57.70..9.14489.9.573 .7 2..907.88902::/0L3.-47.9:/0 0.047  7057039...23908024/00..49:: /0 .907. .9.70. 8.g9g23957410843. 2.08:/01.573.902507.0.5.  .:. .90/08143.574.90.:: 8 023.:3:2.747/090723.4310.45 :31472.70.9.0892.8070.

.4310.4/::38.9:/0 0.907.  .39.8903.703899:943.x43.x/0.:9g4507.2-.70.70!.574/:8047.49.:747   &$&%!%#&$# !# &$ # %!&&$%&#f #%f  &% #  &$&%   &$&% $%&#  &$&% $&$ &% # $!f &% # &! # %& $#  # $# $%&# # &$f%&# $&$f   &# &$%&# &% # $!f  &$f%&# &#   &%# #0.88902::/0L3. 574/:8047/3 x08g9:7 97.-47.14890.-:94307047 .70L35740. 9.0070.13.. 0.g8..957313.0892.4.49:7  .70.0x047 3.70.89:747 . -:94307047 8250 50397: L3.g9g23957410843.8070.g.90 4250903x.

 -:94307047 8250 50397: L3.. 3.8903.907.:747 .13.14890.2039 $# $%&# # 48070.0070..g.39.0892.90 &% # &! # %& #0.2-.0070.70.9:/0 0.574/:8047.957313. 574/:8047 /3 x08g9:7 97.4/::38.x43. 574/:8047 /3x08g9:7 97.70.  .89:747 50397: L3.g8.g9g23957410843.:x. 9.-47. 574/:80 .70.703899:943.4310.70!.49:7 :94307g/0 473..88902::/0L3.49:7  &$f%&# $&$f  0.70L35740.2039   :8g9:7/0 L39g770 /0 473.49.

.108943::L3970   22 ..0...70.904.0x0 .:9..x43...g .g8.g.2-00.:.0.:.:8:9 -:943070 549 00.13.x0/0 749 .:49:7..: .5090.:8:9 -:943070 8250 1:3.:1472g/70. .g :943070070.0 .x430.5090 8.:17/039.: -:943070.:2 8-:943070.: /4:g 170 L31.0.:3:8.90.4310.:3.5g98 .0.: . .x43. 3.90789..:5738gL3970  22 .8 .9 570.8:.59g 5491L39g790 .-:9430708250.903.4/::38. 3g.9..4310.1:3. -:943070 . 30 /0 .:.574/:8047. 3g0890. /0 .: .x43..4 1:3.770 3:291475.x430.89g2. .09g.0xg :320.90  &$&%&% # ..::3471.2-00 . 3.7gx20.89g2.70.9g.2-.0g.7.90 :3: .

23 !738.2-.90g/0.8070/0 L25:38g9:7.4.74x47/0.:70.80 54.70.904-x304.

3: 4.0.::317 .8:309047 :5g24/:/09g070.49:774.:9.8 .7:17047/0.947 2.9:/0 0..23 4574/:.70. 3/0-:943070.2- 890 570.947 :5.49:747 2.: :3 /8.x0/0. -:943070 50 8.:.8903..9:7.170 .:8g9:7gL3 ..20 /0 .:8g9:7 .39.. 370050397:x08g9:7 97.7050297:x08g9:7 97.70..g:9g . .70 8:39 .g9g23957410843.70..957313. /0 .x43. .43897:.3/g .3047/0:.:.x08g9:747 97.:9...:.g.0892.49.:9g070/:5g00.-:943070 .:947::97.907.-47.  .49:78:-x7 2.3820 47.: .7.:.9.3:2.42.90/. 3/0-:943070.3x 5738:/.70.7: 2.70L35740..:8g9:7gL3. .70!.14890.7:  $# #&$&%&% # :5.-:943070 :5g3..30/0:..:/4:.:8:.5:.47. .88902::/0L3.:9g070L3.5:.0780020.:970170 :5g24/:/01472.-:943070 .9.4390/000.703899:943.

 L3 .g8.385479g17: 8:50747573897.g 2070 L34  #  .70L35740.:17:/0.49.g7.017: 8:50747 L 9038430.88902::/0L3.g7/07/.39.g9g23957410843.7:     &f% # #  !&f% #  .g947: :010. .g 010.70749.4310..4/::38.14890.g 807.30/0:.g .70... 108943::50 2.957313.9:0. 14720.. .907. 4 L31g 4.. %7.70 . 4L25090 90 .7-470: 573. 572.5.g.38547947 .4.7g 50 8:.-47..70.907..730.99 2 .9:70 /02.4-4770.x43.2-.70!.8903.4250g !73/0-:.13./0 L250970  10.907. /4:.7 .g  5:.0892.70.g-:.807 .x0 080/3-:..9g /0.1472..0.947: :x9: $&'  %7.. 749.g/4:g749.1472.g.574/:8047. .8:.: 43/:.g947: $:.g947:/0 17 5:.70.. 749.70 .907.  .x0.9:0..x0 573/0 -:.x 2 .-:943070  43/:.9 2 .0.0 90.9:0.0L3 .g  .9:/0 0.70L3925: 50397:10.0.90 7..703899:943.g  #   !4.79g17:310747 L9038430.70 ..

 2.4. -:943070 2 . /8.39.38547947: 70..70..7347  .9:/0 0.38547947: .90 /0 .907. 2. 08902439.:5.x. -:943070 8:39 30. 89. 31074.38547947: 8:39 570.807 !097.950397:1.425:8 /3 .3/g 010.g.1. . . -:943070 L3 1.4.g .x43.425:8 /3 8:5479:  . .g 1.:: 50 97.:: .x..8.:947:.907.8:7.9g. 3 /0 -:943070 0890 .907./0:320.70 50397: /05. .70!.:8:9 .9508:5479: 13/..g7 .g:9471.70 1472. -:943070 .:78.x43..-47.70 7097.70.g .: /0 .7g .4/::38.:: /0 2g720.90  %7. .80..:97..g 4/. . -:943070 :x9: 1.-9gx 2.88902::/0L3.::L3925:.957313.9 .7.13.g :3 .1.42.70/0 .70. 1.8.8070  /0 9g070 . 8:5479: 3.9:0.425:8 /3 2 .1..4.70. -:943070 %7.g8.g .:573.70.8903.947: 0890 7001.39. -:943070 !0397: .:1. 573 .80108943.0 /0 108943.x. L3 9.73 . : /0 .947:/02.:x9 !.: 2.20.70 L2570:3g.g7 . .907.g970 :3 .9 /0 ...8.790.807 80/05.x43.9g . 9g070.0.g9g23957410843.439.947: 70.g:9g .x. .4310.70.907.: .70.  0890 .907.14890. 108943g7 10.g7 /0 L3.703899:943. %g070.2.g /05..g70 439:/3. 809.38547947:50/70. : .7347 :x9: 2.0-:94307.70 5g97:3/0 .70./070 573 50/.0 80 010.g/05. 90723.0892.g !.70 .9 .0.70801.38547947 1.0397.:8:9 -:943070 0890 .:.g70 .907..2-.: /0 .3:.: :3 /0.02439..947:: 0890 570.070 50 :320. /0 :.0 8:8x30 97. .7 L3925: . . 90723.475:8:5479::0890570. 1.0 :720.49.0 50 gx20.7 50397: /08. /2038:30 /090723.8.g:90 4.7: .:x9:: :9.9:.38547947: 1 ..70L35740.70.9:0. /0 .9:7 573 1.  .38547947: 2.g..:x9g 4-.574/:8047.200 0890 .730.: /0 2 .08.70.:: 50397: 108943..9 50 8:57.:x9: /0 9g070 .g70 2.0890010.0 97.x. .xg /0 8:57.00 /4:g . 089047. -:943070 !73 2 .790. 3 /0 . -:943070 4. .g7:.

70.:x9:: 0890 . .9:48 34/:7 8.0-:94307.5:.:x9:: .43/:.9038:317::8:50747 70.:x9:L3x0.70.xg 8070.9:48 .:x9:3:9.9..:/09g070.9 8024390.:747/034/:7 8.g5g7/0.g8.g9g23957410843.9 /010.4-4770 .9 /010.:x9: 010...::.:x7/010.:x9::0890 30.700574/:.:8g9:7g 08943:-:9430700890 L3 7.9.70.49.9 /010.43/x430../0.9:4.9.8903..48 70. 3 !73. .54 80 7097..-47. ...x43. :30.:. 80L34.. -:943070 ../0705.9 17:3:.14890.g54x.14892439. .8:5074.90.0892.70..x0 ./8.4-4770 g720.9 :94307. -:943070 !0397: 9g070.9g /010.:0 90.70 /0 ..g:3.:08902439.9g 8024390.2-.5:.9 17:310747903843./0 2439.70.903843.08909g.:: .x43.47085:3/0130x 17:: .90 2.17::8:50747 $.8..0.:x70.90 #:5070.:x9::2.g:3.0890..4-4770..89gL3.9:/0 0.70.:7gx70.g94.90 .43/x43..5732 .39.3.470.g.:70.x0 /0 :320.4/::38..g502.:5738g L3970  22 L3 1:3.g 4 2 .70.13. 2.94.907...: 70.:8972- .9:48 .. .7gL354x.70. 17:: .700 80023g/010.700/017 8:39:.17:/0.90.0 8570 5.: .5g4..:x9:08902439.957313.9:48 .470. ..703899:943..470.g947:3:8:39 .:.470.70!.2-g.2-.9 .8.:8  010.70 70.:8:-903843.:80 8.71 . 8.907.g.-:3 80.70L35740..:70/0903843.90L31:3.5497.5g9:/385.5:.88902::/0L3.5:.9:0.54.70..4310.70...x43. 8:8 5708:30.20L3970 /8.:0.47085:3g947/..907..0:/010.g947: ..g947:: 70.947:4.20 #:5070.5708:3.g947: L31:3.5:.70 17:8:5074708908:57. 9g :.:x9::570.:3:.9038:317::310747 .574/:8047.790.  .-:943070 .4393:g9g070..g8.47085:3/0 .:L354x0 .70.:x9::50 2.9479g .80 #020/07 8024390.g947:0890:.:x9::8.43/:. L34..5:..9570.9038:317:: 808.: 17:08908:57.

g9:7 :9430700.g.5.x. /0.g501.50397:L39g770 $01089430.5090.70!..:3:8.7g502.:1475.7.g/3170 80.13.g.:.703899:943.39074.:.:.70..2-.907.g9g23957410843.. 507503/.9:/0 0.574/:8::   .:54x.0892.574/:8047.80L39g70 90.x43..59g 5491L39g790.8070.0xg  472.39.4.957313.  .:170 17050397:.8 $014720.4310.8:-x70 /003070 :1472.108943::0890.g8.730.-47.g.7g.425430390   :94307008250  $014720. 0.L2-7g.802g3g94./70.5749:3/  $:39.70.:8g9:7g .2-00.70.. .:8g9:7108943.14890./08.49.:8g9:7.8903.g2390.4/::38.:.70.:8g9:7 .904..90 !g7x.70.75.88902::/0L3.70L35740.

90            3974/:.:853g./3 /70./3893..574/:8::/32.80010.050/31.3 .957313.4.4/::38.7:.13.703899:943.x43.947:: 80 3974/:..807 .88902::/0L3.797.59.2-.8070.xg857085.070.70!.300/0:.:24947:00.70./0.g.80 .0574/:8:5097.893g..7-4700573..9g070.-:943070 90723.4393:g.1.g50/.8903.70L35740.3/9g070.4310.38547947:010. -:943070 .:50 97./0 705.-47.70.x430.x43.574/:8::L32.9:7.0892.70.907..010.x433/: 80 47.70.-:943070 !73.59.9:.. !74.70.50/.g9g23957410843.:50..4.97.-:943070:72g94.50.070.70..4-479502.08:/0..9 .g970.70807097. 3g 1.:942.8070.g.02.8070.9:0. .-:943070 %g070.:920L25:38g9:7 .L3.85479475097.0L354x.5.38547947  $0.14890.807 0890/0.8070.-:943070 /:5g.9:0.907.49.70..90 50.0/3/70. . 3g5737/.50/.9.   .574/:8047.4.9L3925:.947:: .4. :3/080. 70. 3 4..50397:7/.70..38547947L354x.:x9: 7/.0 1.70..8070  4.g.9:7..70 %g070.39.g8..9:/0 0.4.:.

10.:79.xg 010.x4790344. #0.:x9 :320..7g94.g747 .2g720.: .g750397:10.70.90 47.. 574/:8:: 50397: . 50/.70. 1:3.g.g970 .70.8903.g750397:. :99:8054.49.:8:9-:9430708250 #0.: :3L31:3..g7 50397: 10.:9.g947:/017 ..x43.38547947: 1.:8:9L3 . 3. 2:90 .8070.3:2g7::/0L25:38g9:7804-x3057374x0/3x.:9g...-:94307030.70!.: /0 9g.g947: /0 17 00.9. .070.14890.7:.703899:943.4310.:9.509.-:943070 .907.4.0890 1.3047/0:. ..708054.0 2.:.90 .0.9/0... 43/:.-:943070 #0.13.:5.089g:72g94.2. 25:8g/0-:94307.0 4/. 3/0.x43.x0/0 :320.70.7: . 50/. !73.0 54x01.8070.70/107g. 5479.574/:8047. 3 .70 70. 24947:: .70.:5.. :920 L25:38g9:7 00.:24947: 108943.90 ..70..g...70./0.2.4.:..2.x.g5057.:30-:943070 00.g947:80700...x0/0:320.:7801.x0/02g720.2-.g .70023:7 1...3854794780700.54x05737/.54x0 5738:5479: .2039. /0 .g8.0892...:80700.:7/0 2 .:9.x43.9:0..947: 97.:9g 2.5:.70 .::.88902::/0L3. 2g720 3:2g7/0/3x L31:3.8:7.:80.0573 . 3 8:39 5:80 L3 1:3.70.:x.70.:x9::...4-4770..:00.3.70... .08947.39.4/::38.9:/0 0.2-.0/0:.x43. -:943070 /0 .8.38547947 /8549.70.30:..45. :2g7:/0L25:38g9:70890L31:3.83..:x9: 1.70.90 :3 83:7 .10..907.90    !#!&& # ## &$&% &% #$!    0.47.90/0.0 50397: . .  .:703900.: 00.9070.947 /0 2.7-470: 573.5738.70.8.70 .43/:.-47.300:.:.70..-:943070 L3.7g94.70.90..$:507 ..xg/05. .:7 /0 2 .-:943070 %g070. 3.743g72 .. 70x0.0 .g9g23957410843.9g .70L35740.70../7: .9 17: /0 .g947:00..5.:  .70.:x9 80 1..5:/01:3.908.8070 8:- 97.8..70.79..947::801.70 -:94307g 5:.x:30 00.: /0 2 ..947: 97.g.-:9430708054.4.8:7.0.g.-7gxg7 2439.0  3974/:.:9g .7047.70.97.957313.

8.:8:9 -:943070 8250 475: 2.2.7: 0890 . 3 80 1.70.0 /0 .4310.8.x0 /0 749.0 2.x43.97.574/:8047. 3 .17439.g.g13/570.790.475: 2.g8. . 3 .x43.7 50 2. /0 :. /0 :.13.g:9L35. 2.70 ..9 507503/.802. :3 24947 00.70.: .5. 3 /0 .8.3g94.70.:.:/02:3.: 4 5:9070 /0  4 9:7. 3 0890 2439. 2. /0 :.4/::38.7: 4.90 &$&%$%&# #%#$%% &%  !g7x 573..7: .2-.

90g/0.8070/0  25:38g9:7.4.8:73/: 804.23 .

70L35740.g947: g7947: %7.g.23   #&#&   &#& # .0892.39.8903.907..g947:/0 17 5:.: 43/:.  .9:/0 0.88902::/0L3.703899:943.14890.38547947: .-47.947:/0 3.49.g9g23957410843.70!.957313.89:70   .

9g/0.g.907.g947: .9:0..x 1:3.x.g8.-:.x0573/0-:.g 4 2 .70 .70. ./0749.0 .574/:857310.g947: 010.L25:38g9:7g g7947: .x..5:.14890.13.:x.9:0. :72g94.0 3 925: 1:3.0 .x.:.g70L35... .g7L35.9:0..  .g947: g7947: - 1...70L35740.703899:943.g2 .g70 .4310.947:/03.4/::38.70..3/1472. /0 .907.g573/070.75732 .573/0-:.89:747.907...385479:17::5733. 43/:.g:9 .5:..g947: /0 17 0890 /0 95: .49.70 573/0-:.x0 50397: 10. 2 .8.:3:1:9:70 L32 .89:70  29.70 /0 749.70.. /05.g9g23957410843./0.70.9:0.x.705070..g ...:: 3 .: /0 7/..x43. 70..3/1:3.: 17: /0 . 570.9g/0 ..-:.957313. 3 8250 5:.:010.x430.0. .g 4 2 . 2.g573/070.079.89:70       3.3/.08070. 925 g7947: 010. 8.3.0/0471.8903.9:/0 0.:: .gL2570:3g. 4 g7 50397: .70!..574/:8047.x43g7 .4-4770 .70 .907...:947: .0.70 . 5:.70 48. .g947: g7947:1:3..g947 8g 4 /05:3g L3 1.79..g70..8.90 . -:.70.70470x30L3:7:8g:53..8:7g97.:2 1472.89:70 2..88902::/0L3. 8g g70. L25:38g9:7.. ..947  1g..3..0 g7947: 0890 570. .3.x430.:50. 10 ..: 1:7. 5:90.g434:.9470 L3 .39.70 1:3. 70x3:9g /0 .:010.0L3 .079. 1 L25099g .5:.:: 50397: L250970 !0397: 573/070. 1472. .1472.0892.g7.0. . 4/05:30L31.  .2-.: .: 9g .-47.g -:.

0.8903.g7 .:. 3 10.9 L3 1:3.g .70.9 84/.8073.47 /0 471.8.38.:9g 9g070.:9g97.L39705070.-47.947 .17:/0.x.807 3.:: !4x.38547947:00.9 50 97..9g.9:0.089.:5.8070/0..14890.70.7.00. .g9g23957410843. L3 1.8. 3.g 2 .g 209..3.g 3.97:471.g .x43.70007.050397:1.49.9g/0/89.:947:.89:70:501..x0 L3 5.89:700 L3 54x.89.0/0471.38547947 3 925: . /0 97.: .89:70  .70.: .7074:/0.0. :x9:.9:/0 0.08 .70 54...88902::/0L3.7g /05.50/.70L35740..89:70: 1.9g45708:300.4.g 2 .89:70: 3925:.g8.70.730 . 5070. g720.3x.703899:943. 17:: 4/./0.39.89:70: 00..947: .2-..:: 890 1472.70.:x9: 010.4.574/:8047.807.947: 3.x43.4.9:0.. .0892.89:7008010.13.20.38547947: 80 70.947: 57080.89:70: 50 574/:8 50 97.90723.xg.89:747.7 50 ..089:.0 010.g 574/:8: /0 97.8070 .90 %7..: 97. 2 .4.4/::38.70 0890 /090723.9:0.38547947: 2.g.70!.g/029.gL31g.. 3.385479:574/:8:: 3.957313.9 /397 4 5.9g .38547947: 1.g50 2.7  2439.3 47439.38547947: 13/ 2439..g .70.08. /0 . 97.89:70: !708:30.4310.9478070.g7 .  .4.90 1 70.947: 010. :3/0089030.: ..3.x0 /0 2g720.7.:780 /0 /05.907.

70!.034:1472.0             .L3.5:.89105:3. L25:38g9:7..:: 573 471.070-:. .g970 . .703899:943..385479: 17:: /0 . L3 .90/0.. 97.g8.g9g23957410843.:8g9:7  :8g9:7.70.: /3 /70.8903.. 903843.89:70:  573 2.9011472.0 /0 . :72g94.: 14723/. -:.70L35740.g947:: 70x33/ -:.4393:..g947:  70x3070.5:.90 !# $& $#$%&#& .17::50397:1472.x43.-:.70.59.88902::/0L3.:/3/4:g170/0.05:9:..: /3 /70.9g L250970.13.   . 31g :7. 3.-:..:8g9:7g  #4970.0/0. .2-.5:.4310.9:/0 0. - !73/070.:-:.574/:8047.34:1472. .70 / %70.70 1 !73/070. -:.9:/0 .5:.g9:3/.g947:  %70..0573-:.70.g947::.89:70: g770.70.g947: ... 573 471.4/::38.xg . 17:: /0 .47.957313.: 573 471.g970.0892. . 74970.g..14890.-:.907.070.907. .9g/397 :3178.:780/07097.54.g970g7947: 0 4-4770.: /3 89g3.-47.070.49.. .5:.0890.39. 53.70.. 3.0 50 .59.

-47.947:/:5g.5:.38547947: .13.90   '0.8903.089803880.70...703899:943.g9g23957410843.x43...89:7 574/:80 3 .70!. 3.970.2.80.30..9:.03.88902::/0L3.  .70.x430..49.70/01:3.70.:.574/:8047.0892.907.g947: g7947: 97.2.2-.4/::38.70 4.70L35740..89:700L31.574/:8:: .947: 97..89:70: 010.4310.g574/:8:L39701.. .53/:.14890.57457:8g. 3L389.8070.g947:/017  .9:/0 0. 80 3974/:.x43.g50/.9g/0.7080 .39.957313.g8.70.g..38547947:  !:3070.:3.                     2039.3.

7.g ..70.:8g9:70890 3.0397.1.470.70.13.:747/0 .89:747..70.02.4/::38. .g947:: 70.71:.::.20 .. 3.... L393g947:-:.42.x430.x:3 $.70.0.1730 8070.0: .470. .89:700 30.:08902439.0.49..7008908.g9g23957410843.0892.90/0 1.90 70.89:70:L3 .g947::3g.9 3.947:/03.47085:3g94.5:.4.70..70.L25:38g9:747 13.470.17:: 30..70. 801.:780L393g947:: 70.89:70/070.x43.:L397070 :8g9:7.90 070g7 /010.790/0.3.2-..70.9  #020/07 70.703899:943.70.4.g947::0890 /05.g947::.2:90 173.: 80.5:./0 L3.:/010..g5.14890.907.-7.: /010.8:8 8.0397.0 70.:/0173.39.43/x430.70 ..70.g.- .g8.9038:317::.70L35740.9570.70.8070 1..:L397070 /0903843.9g3.70.  .1./05473700890 2439.8903..947:: 023.3.807 .9L34./070.071..88902::/0L3..700574/:.90.::.:0.: .70 L250970.957313.70!.:.70 70..47085:3g94..:570... 70..7..47085:3g947 #:5070..574/:8047..:.89:7.5:.x0 ..0890 L25:38g9:7 30.:3:0890.g.:8g9:7g ..70.5:.3.g2439.-47..80/0 7g .48 .4310. ...70.2439.70.9:/0 0.17::/0.70.4.

90   .907.39.49.9:/0 0.703899:943..70.8903.g9g23957410843..14890.-47.g8.70!.  .13.70L35740.70.4310.574/:8047.2-.4/::38.957313.0892.88902::/0L3.g.x43.

: /0480-70. .g8.. /0 .g947 749.70.x.: 5:3. 3 8250 .9g /3 /4:.3/5:9070. 3.4 1:3.574/:8047. 3.:8g9:7g .x43.7.0 .x430.0x0 1:3.xg 890 . 70.1:3.70.90 &$&%  .4310.90 90 1472.9.x43.4/::38.9.5:.3/ 4 .574/:8::50397:.. .x43..0.! 9:7.90789.. 97..80708:39/10790 .2-.g .3 749.g.4.5: 2.13.903.g 50 573.385479: 1.70. 170 /0 ./0:32494700.:8:9 .:8:.x430.97.

99 50 :320.7 501700439:/3..:90478.9g .7..0 .0x0 700/05:8050/70.5.947  # &#&  .g9g23957410843.:8g9:7g /0 L39g770 . 170 L3 .:32803:208..9 50 gx20.23 0x.70 5.38547947 .g947 /017 5:.39..078.4384/.00890/0  L31:3.08.. 8.g5439:/3. /0  22 L31:3.:8g9:7. 80 4-x30 573 .: 74 1:3..:170439:/3.0x0 70097.g50 2.9g /3 /4:.:.957313.3/74/0 .9:/0 0.3. . /0 .050..7.g.70 108943.907.x43.0 80/05:3507503/. .:.0890170807:0. 1472.14890.70 /0L39g770.: 43/:.::320..88902::/0L3.0. 0x.x0 /0 :320.g947 $:. 0890 4 .170439:/3.2039.38. .70L35740.49. %7..-47.0 $0/05:3L35.:8g9:7g 80 /05:3 .703899:943.00/05:8050 gx20803:208.0 .: 473.0x0  .38.17097.:/09.907.078.0 .0.7047 . .90/08.70 010.50900 -:94307047 -::3.8903.0892.17047439:/3.70!.:574/:8:: :2g7: 1704797.078..g9:78. .x0/0:320.  .

:.. g/0.7008902439.9:/0 0.89.g502.g94:0890:.g75.38547947:: 70.947:/02. .9/37.0.957313.907...90 7.:0.:8:9.078.5:.097.907.g947:0890/070.9-7.38547947: 1.05x.5:.49.90 :8g9:7g.9 1.70L35740. 70.0 2.300/0:.xg/0.9g4 5708:300.0 1.x: .g2 .:.38547947:0890/070.209.08901472.:  .97.7-4700.9/35.g 2.:0.x43. 3/0.7-4700573.47085:3/ /05:30717::439:/3.08:8x30 1.947::.70.:8.70..g:9g.g50.g 50.39.88902::/0L3.2-..5:.703899:943.947:/02.x430.4/::38..38547947:08901472.7057039g48070/0/0480-7 %7.:747   010.5:.0.4310.13.70!. 1 .9 0.:.0x0 %7...70. 010.-47..8903.x43g7 .70.38547947:: .47085:3/108943g7. #020/07 70.70.907.g9g23957410843.1... .g8.70.00.g947:: 70.g797.5:... 2 . 573.2.g947:: 1.70108943 30:31472  .0892.7:.43/:.907..00.38.0.5g9:/385.574/:8047.38547947: 57457: 8L3925:1:3..0x01:3.xg/0.5708g7 2.5..:947:. .:74:/0.007. .70.g5g7 .907.900890570.97.47: 00 .9 1.70.907. .:0.700574/:.947:3:10. 38250 .7.02.7.:: 97.14890.43/x43. .g.:8.

 1.g8.70. 3g :320.947.g.4.70!.703899:943.70.0 80 /05:3 5.0892.90 !# $& $#  4.8070 .907.70L35740. .57457:8g.0.0x0 108943..14890./01.4507g.4310.39.0x0 2.2-.90 /0 .90/0908...9:/0 0.70290..4/::38..0x0 .x43.0890.0x0 80 70.957313.7080..:573/0/05:3070. 574/:8::L32.8903.0x0  .70.070.70 .907.  8549.. 1..1704750 :320..014720.:.70.g 573 5:3.0x0 4.g9g23957410843.13.88902::/0L3..g4. 3g .g108943:.574/:8047.0 50    3974/:.8070.:790..70.7.574/:8::/3 2.70.:5:3..70 .-47.8070. .:/01472..  .49.

4.:8g9:7 .4/::38.:8g9:747 .7047 2.g.574/:8047 .9038:347 :.:x0 70850.70 .  .5. 80 8:-x. 3.7.. .g2390L2-3..9.4389gL3:2070.70.0 80 24/00.:: 023.: . 572g  !# !# $&& 09070.0 /0 .:9g4507.7g7 ..:.907.52509.g.70 0250:070 505x :207  -:770.4310.70..2039:2/49072.x43g7 :3: 574/:8 L3 1:3.  4/0. 4507.907. . 80 /081. 13.43/x /0 902509. .70  08.g.90 2.:9 8:- 3:200 /0 .8903.g. 138g7 574/:8:: #057039g  /3 949.90 ..8:7g :3 9: 0: 5g.0892.70 .45: /0 ..x/097.:78: 4507.2-g7 /09.7g 50 5.g.90/0 143.70L35740.4310.047 90344.90 5743.73L374 . .4310.47 09.907. 8.70.70.9  !708.70 574/:800 /09.70. 0890 4507.x43.: 57080 850.10x0 2.5..x0 /0 .0 50 5..70 .70 .9:/0 0.70.. /09. 573 .0574/:8047 . 574/:8:: $0 .90 4250903x.4310.70..14890.70.9.88902::/0L3.45 :31472.8.0890 2. 8.089..047.g.0L2-7g.3:.x43. /0139.3.703899:943.g9g23957410843.08: /0 570:.4310./09.7347 574/:8:: 2g30.g L3 1.70. 573 . 8:-x070.70 ..:78: 570:.: 925:: /0893.70.g573. /03.4507.8:57.9 2.9 0250 5708.: 8. /0 ./09.90 $0 . 1472.90  &%##  %#%&& %# %#%%& & %# . 80.g 14723/2.. 1.g8.g .574/:8047.39.g.g.. 8.70 .850..:9 023. . 7007.g.. :07:: 70.45 1.70.x43..7.957313.9:7g :2/9.g..13.49. 0.9: 13.70 7057039g 574.9 .2-.70!.g.7..73 .g 573 5708.0 /0 00..x47 9090 L3 .90 5708:30 .70    . .-47.0g747 /090723.5g7:9.47 ..x0/0.47 .x.70 .7080/:-0.:8:9020.x47 ..:348.0 3 0307.x0 /0 .: 2.07047 -::3.573.

g2.70 : 4.39.g.39038g .9.089g 4 .9.30.0 9090 95 3 30.907.9:7 5708:370/:80 .14890.8903.70!.     2-7g.  ..13.574/:8047.7g ..907.70.g2390.g2390.703899:943.49.00 /3 170 83909.702. 30.0 1.907.4310.x43. : 4.907.7L2-7g.xg /0 ..2-.9g /3 2.0892.g9g23957410843.4310.902507..095-:2-.70.-47.70.7g .g.00 /3 3g -:2-.4/::38.90    08..g.:8g9:747        4/0. .70.88902::/0L3..089g 4 97..089g497.70 :2/49072.g8.x43.9:/0 0.70L35740.957313./32.

4/::38.7g2.907.-:770 507.x0 /0 507.x/05708.x0 925: 5708:30.x/0309070 507.70         %02507./0.907..90..g8.399.:: 10: 4507.7.00/02g9.7g7 :2/9.90344.08::2/49072.399.4254x.45.0890147x.0890 .1-7047 :2/9.g0890.7080.13. /0./0.0.g0890 .2097 507.080g80 90L3. L3925:570:.00/317083909.:gL3 925:97.x/024/0.2.70508:57.90023.g0890.5g ..x/0.9:7.g.90.90.x/024/0.x/0309070 %25:0890/:7.00/0-:2-. 2.:: 507.2-.047L3 574.90.907.9./.90.70  !708:30.9.399.907.70 97.70 507.90 !#%#%#%%&&& %#    &2/9.574/:8047..907.4507.1.9g/03.90.x0         5  /.907.70 507.70.9. :2/9..08.70.399.90.9:7.5g .90./0 5708.80 !0397:2.x/05708./0 05:3070.2039:: 053/0/0 3.x.907.0 507.305g !0397:2.907. 20/:: :2/9.x43. /0.9070.4507.2039:: !0397:2. !0397:2..00/03g !0397:2..g.90. .:: 053/0/0 3.2.00/03 .5g 30.9.5g /090723. 2.1-7047 :8054.-:770 .2.4310.9:7./0.9:7g0890 /090723..907..x/0.9.9g/0 748.x5.

25 5  /...

25 5  /...

..25 5  /.

49.g..25 9 8 9 8 9 8 9 8 .  .703899:943.39.0892.8903.g9g23957410843.88902::/0L3.70L35740.70!..-47.14890.9:/0 0.957313.907.

g. O 5708050397:./0.4310.. 54x. 3..  .:.x43.88902::/0L3.39.9 O .2-.0 O 57080.9.907.0 O 57080/7.47.9.079..8g .70..9.0 O 57080.g..903070 O 5708050397:L2-7g.-.703899:943.-47../0.g8.:9072489..8903.0 O 57080530:2.3.g239074..70!.-:7     &%&%%%#%%& & %# O #f% 080.g. 3..70 .4/::38.957313.g.9508:5479 7.30 9:-:.g.70 4720/0.7: O 5708047439.9:/0 0.9825g O ..9.g9g23957410843... 88902:/0.-0  !#$f% .3047/0:./0.13.g23908:-x70 O 5708050397:L2-7g.14890..-:7 .-:7 574/:80 5.70.81..g.:.x.0892. 3.:.:.x43.70 O 5708020.90    #f%   O .574/:8047.0- /0893.9.70L35740.49.g.

14890.574/:8047.472g71:747 4310.574/:8:: /0/0893.907.88902::/0L3.7074:/0.-47.2-.70.g.x080..0..43807.4/::38.x43.x0 /04.2-..574/:800.70/090723g.:.2g71:747.g94.70!.70.4310.70 9070.x43.70L35740. 2-..g8.:/0549g7 /024.4310.49.0 .8903.957313..:/097.2-..2-.4310.90 4250903x.90 2-.92.090 .70..90 L3925:97..  .x43... 8:7.70.0892.574/:8047.0.0.08909.g574/:80.9:7.08947.97.70.39.:30570039g7.13.    09.:9 g790        903/07    :207.0 .385479 5:3  %5:7/0..g9g23957410843.90 2-.gL31:3..4310.9:/0 0.703899:943.x0/03.385479:: /0549g7.x43.

13..1..g.:/4:g.: .:9.90/.70.x43.80.43807.:.g.g:9 .80.g2g L25.907..80897g30 8010./2038:30:07:: 50397:.7943 /:5g.g2g 0890570.-47.:570:370.3/574/:8: 2g720 . .g9 !0.907..14890.3x:.3/g/0.  . 5.8010.9 ../0540903g8..g.g.7943.89....9 ...2-.g85.8:7g 82097.g3.x47/0 5.2080 10.79438..0/0L25.050:3.g2g 80..g.:20. . .89.70...9./0.g8..0 09.90 24/0  ..:2..7943 g2g 080.9:L3925:.09.09.7943.g2g 47801.9 ..0892.70.09.:2080850..980.8.9:/0 0.574/:8047.708:-:07:.9 1 .704507.5.502.88902::/0L3.90 !070.02.0 803974/:.0 0203x30L3938050. 3570:370..2-.70.g7  !070.:.7080 0.8.g09.7:07:.x.957313.80.-43::.g2.70L35740.g2g 801...g3/1472g/7059:3:.9.:.8.90  $4792039:/0030700890...g ...g9g23957410843..g2g 47 2-.030.8.0L35:3.70574900.:9.907..2.g2g !0397:L25.:48070/0/8549.39.gL3..4:7 -:0 .7050 8:57..0200890570.g2g 5.7057348.4/::38.4310. !0397:5. 80.02...3.7g.3 09008010.70!.:9/0./05.0397.574/:8047/003070 2-.8903.703899:943.g2.0.g4-.  2-.09..70.:947: .801.08.89:7 .49.5.020/02.0890.3:.900 505xL370:30.: .g..:L3 .80203x301472.3 0900 2.:94..gx:9g.425:8/32.90057.

2-.47 .08470 30../2038:30.093/5.:. 08.....0.7943 3:2g7:4713/L31:3.91:89058..0.908./:.70.L35:3 80.0-:. ...3. !0397:.gx  2-.7943 ..574/:8:: - 2-.70 489:200-g7-g90 980.3047801..08 .70..x43.00.70.: 3974/:80L35:3/0540903g . 08.g2.3//2038:3 5497.9.43:L2570:3g.90574/:80  2-.g3.gL3 .907.70. 0.7080.8.:L3.489:2:80.-:047-g7-g90 9 :5g.88902::/0L3.707. .81735g7x0 .39.03/.3:. .13..-:04750397:1020 #4..x0/0.701:89. .:7908.907.x43.94.0890.:5732.4 :  2-.4310..:..:805.3070/:5g.:/0893.g50:207..:9 /0. 0 .70..gL3.70!.  2-.70.  .g.70. 10.:.02.5.70.957313.:947:-7.g.gL3...80.574/:8047.2-.:L3.:.00..5..90-:00803974/:. 08.7.9008904.g2g 50890 .7057350/. 2-..7/08:747 .47085:3g947 2-.2-.:/8549.70.0807g817350890 ..090.90 :890058.g 80L25.907.050:207.4/::38.8903.573..gL25.g23908:-x7 .-43 !07...1:8904758.:9L3 ..:9850. 574/:80013/L3. 0.309..14890.70.L2-7g.L2-7g.-43:: g2g 0..:14895.x43. 0.7-:0080L25. .089g:3.:.705078:39/05:80L3.g239009074...74..gL3g8..4310.439. .703899:943.90/3x08g9:7907.908:39.70L35740.g.0 2-.:90/3.08. .090.9:/0 0.385479. 0.900.:9801.857089g3.g9g23957410843. 70:.L3:320801.g8..50:207.:.90.90 !0397:5070 5g7x0.-47.050397:10208:3997.09gL314xg/0.9050:207.49.2-.:9/0.x047 13 5:80L32 .4:2 /0..9 .90 L3.090.0892.70 7g81730.0.-43.39.7030..

90 30.3/010.::/0570g97057.g8.89.9.70.37 .70.4/::38..gL3L3970573/070.x43. %  ' #& 57.574/:8047..2-.13.9:.4310.70.

9g /0 3:200 .4393:.g 09.03x080L3.09.4393:. 3899:x. 3970573/070..3899:x05:-..705.g97000./3L3.00L3970 &39.g 02.gxg239:57410843.9. /0 L3.g /0.790307/057. 903.947 /0 57. ..947:: /0 57.. 47.9.g  /708.9.gxg239 .90.4207. .70 47. !70039..3. 84.3.9.90.90.43...g 70570039.

.03x..43....39 L38.0/070. 010.0/0.g 02.: /0 570g970 57.7 3.: /0 2:3..03x. 5.g L3 .00..g .9.gxg23957410843. 5.9/0 0.1.2:: /0 570g970 57410843.790307:: /0 57..9.  /03:29gL3 %00143  70570039..7g 89. L3. /708.9.7080L3.g573L3. 903.-0 90 .70 57.790 .43.3: .gxg7 .30. 5747.78 L3 .9g /0 /03:29g L3 70.70.g 80 /081g 4.03x0 43. 89. 79 -0.4.8.. /03:29 L3 ..3.1.70  %00143  !074.9:.70 80 47.  L3 ./. ! .50397:.4393:. 4./7: L3 .9:.947 ...

9:/0 0.::2:..8903.907.4250903x047 57410843.3/.0203x43.9..957313.50/.g 5.574-.g8:39/08.g..39g.43x3:9:89.90L3 30.::/0570g97057..:$9.03x .x0 07.39. $9. /4-3/7 .5700390 43..3.70!.7903907...g 0890 70.: /0 57.4. 3897::/:. 43.03x0 L330./7: L3.0/070.:77.9.88902::/0L3.90573 7/3.  .g9g23957410843.g .90.39 L3 .70L35740.9gx0/0/07:.4.49.9..0892.9 /0 57.09g7 %30709::37  4/.50/.14890.4314729.780L3570039.70 .703899:943.-47.g .7/:/0570g97057410843.

.g 00.9:9:57.0/45.00/0570...9.9.:/0570g97057.9.g89:..9/02:3.4310.9:0..4/::38.gL3.0/070037 .4397.::/0570g97057.39:: !7...7903075:93/8g-0301.89.g 80-10.90 79 $9.70..9..70 80010.9.x.0 $9. 4-.9g/:7.39:7g230 5094./7::3:.47085:3g94.9....x084.x43.70.gxg239 79 !.g .574/:8047.g8.2-.13.:39gx/0 L3.

/7:5740..39::80...70.7..438/07...x..0.39::43/023.gL3.x084.594:: .9 !.90.431472 /854x47.:57.90.9.0.g7:9074..70 5074.g !7.x0L3.89.x.g !7..g.57.:79.90..790307:/057.90.91.7089.x0 7.9.:.x084.:72..3:80/07:0.47/..70 .790..../7::3:5740.x0L3.gL3.957343/:$4.39:3:54.704-.x..9.9:0..g !7490.0/07470...9:0.:...9...05x.4: 5..39:.g8g.57.9g.43.913.79  !.89:.4.3.L3 .431472 7002039g747L3.:/0570g97057..70 572g 8.57.L32:3.9/02:3.20L389:.790307:/057..9..70 79 $g3g9.1:0.gL3..790307:/0 57.4.:7450.3.7:/35.9:7g 570..0.g .0L33.03x.9057093/0:38..::/03897:7057....037 . 3:80010...:79.7057.84./7::3:.3.9/02:3.90.39.:0.9:9/0.gL3.9.9::50/:7.9g7570.9.3x..g54. 80.90 949: ..89.4397../7::3:.9::   ¿ ¿ 80010.8g3g9./.9.g 80010.1.5.9.g80...::3:..7.4397.9.79.9.9. 80..43147208.790307::/057.70850.70..0.70 5720 90 L389.39::!.70 .g.8:7g57490.g.9.49.L3 2:3.g.9:0.g..3¿ ¿ 3...903907.

 24/1.9/0 & ..

:94..431472.  /08570.9.g57410843....9.70....9:g7570g9757.:78::../0390/02:3...8g7.9.x..0...9./03900/02:3.g 57.0 3.7: 5..57..39:-0301..790307:/057.9g/:7.::3:./039: .94...70.:57.3..g5094.8:7g7050397:.g8gL3 93x00. 010.g -4.594::'/300..7:: 10L3925:/05.70..g/008.8:7..9/057./0398:5479.g80. :. .9..39 10L3.947:.

 24/1..9g/0 & .

70L35740.14890.49.70!.957313.   .907.703899:943.-47.g.g9g23957410843.39.   .0892.9:/0 0..88902::/0L3.8903.

9.9.90/09:9470/:5g4570. 5.g 3.905747..::8g: 57.:3070850.9.0 09..9.70.:3070850.790307::/057../7::0.9.x43.7000.9g74-.089:70:.9g7.57..70.-9 8g00.2039 /70.2:/0:.4310.-9gx057...: 57.g 8g70850.50/:7.9.08947.9gx0 84. 5.L3 93x.7:89./07:g7 89.g/7059:/0..7010794.gxg239..39::!7.78 79 ..9.13.:39gx/0 L3.790307/057.4:2: /1.-g3897:70 L3..431472#0:.39: 0890L38.x43..g L 7007.4207.70 1:3..g8.gxg239 !0/:7..43...947:L3970573/07 3899:x0 84.2039:/047/3039074.3.9g70:..:90..9.70 .5.9g7.43/x070850. 3.39:70850...9..2039::/047..90.9.90 79 #085438..g /:5g. .x.::/0570g97057.70..09gx.9.4314724/:::3.g8.:57..574/:8047..947::39gx /0L3. .39:.3.0L3570.4/::38..570g970.9. ...x:30.9/70.:9.2-.7g..3:.-.x47 80.89.03x.70.704-.

 79 .

70570039.79.90.0..9.g50.7903907.9. .::/085705.:2.-9gx08.7573.8..:.704-.x8:39203x43.g.7/:5g90723.9.L38: 9/0.x.790307::/057.:50397:. .. .790307::/057.2g8:7030.05070.. 31472.9.89..:57.: 08..9.x.03x8g 50397:.L32:3..gL3..39:.g7:4-.7.x57457 ..g 79 #085438./0.9..4...g!..9.39:: 3897:.9.50/...7050397: 80.::/057.790307:/057.0.89..390/0L3.70 .g L33. !7..4314729..8:39/01390L3 5.90L32:3.43.790307:/057.g 800.:/057..4.::/0 57.42:3.9.70 0 .1.:.:79.:79..39g.:..70.08L3925:89.9.70.g 5.3x47 .802030.347200/080.90 8g3g9.x0.70850..90.08.79 907.9.704-.39:5..g.90.70 !739707085438.gL3.70..0 5.47/: 70850..03x0 3.:.89.90L32:3.790307:.9.90 L330.9.89.-:39:9470 50397:89./0.05:-./34/: 2:3.:.:79..9/39708.g..::5.05070.L3.79 90700/ 1 6 7 /300.x.39:80.9..57.. 57.g 0.9.37 .g8g3:14480.:3.g8..90 8g3g9.0 .9...790307:/057./:5g.0890.9..390/0L3.9.:3:907x8.3.790307/057.:: /0.g 5.-9gx05. 8g3g9.347200/080.057.

g 570..:2 50397:.0370.:79gx 8g3g9gxL32:3.78.:747 57410843.79 .0 .8:57.70:47/0570. 80.70.42:3.

79 . .

 .79 .

 .9:/0 0.g9g23957410843.70!.88902::/0L3.-47.49.g.703899:943.0892.70L35740.39.14890.957313./34/:2:3.8903.  ..907.

70.4.gL3/00.2-...9.57.80.4310.7./854x..70..9.:/02:3.13.90L330..9.90 !.g !.x43.70 50397:/4-3/70...50/..8:704.9024.4/::38.g970-:08g.4250903x047570.g8.0030.:79.39::94.574/:8047.3x47 79 .90..39.9.08../0.57.g970-:08g5:3g.790307:/057.790307:/057. 8g3g9.90..

3..g..807..3x47..9.2:3.:/0 20/./34/:2:3. !.9..9.8:7...57.x../07:g7570g9757.790307:/057. 50/:7./0.08:-07.0 79 .9.704-.

/0./34/:2:3.0 57.8:7./459.90.g1.9.89g /854x0 3: 80 . /0 57490.59:/0.3x /0 507843.g.9..7g 08903x..57..: .: 70570039. /:5g ..: 2:3..9 L3 2.9 /0 .4:  /3 4/: 2:3.2-: /0 70: 390730 50 . :3: 574.: 83/.0 L3 . !.5.1.38.947 0890 30..9. 2:3.9. .79..8:7.4.-47.31472.70 .89g.70 .9.x0 /0 /854x0 0.78.42:3 .42:3.0 7002039g70 L3 .g 5.790307:/057.9:9:47/0.:9x57389.x.:74757410843..g 970-:0 8g .9: 8. !..07-..79...0791.704-.790307: /0 57.0. .08 . .9070/07085438.47/ .70 !.-9. /0 .g8.79030747/057.x..39:.08.4: /3 00. .0..8:57. 79 79 79 /34/:2:3.9.g L3 1:3.g.3x47 .790307:/057..

 . .8:57.8:7g747 .594: ' 79 ..g ./039047 /0 2:3..

 0 . 79  .

9g /0 & . 24/1..

 L3/0537 4-. /3 .9..9..907..g 79 .8..9:.::/0570g97057.x.790307:: /0 57.70.0 .50 7085438.g /3 /07:.790307: /0 57.L3.8:1079:3570:/.89.: 2.x47 ..70.   !.-9gx .. 5..39:L389:.g 50 /:7.4397.g 0890 4-.3.9 573 347200 573.g57.0 8g/085g:-0.9....0 /07.089.9.9.

g 79 .g9705. 5.790307:/057.g ..03:..9.14895g99g .: L3 . 3 .8:7../039047/0 2:3.790307:: /0 57.4397.g:90/000. .9.570039./34/:2:3.0.70 /3 .4397-:x.70 ... /0 .-44757410843.g .9/0.. /0...70570.9g.489:57089g747/0 807.8:7...3.18:5479.

9g/0 & . 24/1..

/0 L39707:5070.3.43.431472.  .g.39.3.790307:/057.14890.947::/057.03x0 /:5g31472.g3:0890...g9705.-47..431472g.9:/0 0.957313.-g.9..g 54.570.703899:943. .9.70!.9.90/0.43.0892.70L35740.203900:.:L3.70..907.3.89.g 3.   79  -..70/07:.88902::/0L3.g9g23957410843./7: 5700390.x047.9.947/057.8903.49.:..70.gL3..9.gxg239 47.g...89.::/0570g97057.::/0570g970 57.947::39gx/0L3.03x /70.90/0..

47/..393.70.91.x43.-9..g 89./7: //.3.x 7.3.- ... 47.3/.0 5.0070.9:89.090 /0 2.g8.90 7085438.4/::38.:5720.90/047.5. 97.70.9..4-0.790307/057..9 /0 5.g %:94700 50784.9.0 0.0.9.08 .57..9.90 57./7: //... .3. 8:57.43172g7/057270.70.09gx.039:. 902.4314729..9...g78..-:L3970573/07 3899:x0 84. /081g :7g7 570g97 57.9. .5..9.g .g  57270. 7085438.9.9. /0 57.2-..9.39.89.90.4207.47085:3g94.790.947:/057.g /080230.4310.9.790307: /0 57..4250903x00 57410843. .. L2570:3g .::/0570g97057.30/08023...g7.790307:/057.g :3 .9..: 9:94700 /08023...70.g7 79 !0784.701..39::/35.31..9.90....0 .7/:/0 570g97057410843.7g.790307::/0 57.. 90570..9..70.-08.0.:$9.3. L3970573/070 9.::/0570g97057.2.g 5.70 79 43/x/0/081g :7.9..39:: .0 09.13.089031472.gL3.790307::/057..385479:: /0 ..8g .4...70.g 5747.947: /0 57.9.g ..574/:8047.g 09. 5.7085438.9..: 5..

.947::/057./7://.9..-.9.  2./07:g789.7085438. :3. %0 .g ..790.g/35.3.::/0570g97057.  .::72g770. 47.3.9.x.

303xg 50 -..: :72g770.47 0.- .39: L3 5072..3.:: /0 570g970 57.:.x0. 57..  2. %0 .:: /0 570g970 57....g .:: /0 570g970 57. 7085438...:.g 3 925: /07:g7 89. 89.70.9.g 9:94700 L2570:3g ..9.9. /07:g7 89. 79  . :30 0 /0 4-807../7: //. :3..: .9.x.9.

7g.347 70850.0 .9:.39:: L3 ...0.90.70.9.9.9.425479.7.90L3704.90 7085438.9.2039: 24/.90.90.53g 5:3. L3970573/07 /8.-9.8..4250903x047903.70 '4710.70:..:.9. /0 3907.9 .2039:: /047/3039074.:.0:/0/4-3/70..70 ..993.70. 57.9..L3970573/07.

0892.49.9:/0 0.957313.8903..70!.907.703899:943.-47.39.g9g23957410843.14890.  .0 09.70L35740.88902::/0L3. .3899:x05:-.g.

4/::38.13.: 24/::: . 13.x43.g8.70.70.4310..2-.574/:8047.90 .

. 7085438.9.9. .g 3./7: //.:0.g 0..- ..x0.. 89.4250903x047 /0 .: ..0: /0 /4-3/70 .9.g970 57.39 50 -. /07:g7 89.:: /0 570g970 57.: :72g770...g 9:94700 L2570:3g ...:: /0 570g970 57.9. 1 0 /0 4-807.

0. :30 574-047.:.70 .0..

:573/0 /03:270. !.89...947/057..::/0570g97057.9.70..9:.x507843.9.: .8903..  #0570039.g   70.:30574-057.0 #0:9..g!074/.9.9:/0 0.9.09:/057..50/.-47.9.:/07:..24/:::/0570g970 .:g7.g 57.9..::/0570g97057. /:5gL3.g.7.70.70...3907. 2:.9.::/0 570g97057.947 &39.g9:9L3975:0025.4.9./7://.90 ..08900.703899:943.gxg239 7./05:8g.9.5479:57.0892.. 30..-.570039.4250903x00078.:3.7085438.9.89..9.349g7 00.g   :20 5703:20 $023g9:7.9.g 09.-.g 79 #.39 3970573/070 3899:x0 84.:34 93xg  0..9.09.:/0570g97057.15.g9g23957410843.09/057.:/057../.9..g.907./.4207.70L35740.94.90 ..:: .3/89.- 50397:89. $023g9:7..89.25.9.9.0070./7://.9gx/081g :7....790/3 5479414:00.2347   ..7085438...9.. 50397:00.    !g739000.9.9..70!.957313. ..g ...39:.90505074.057.90/0L3.g970. :200 5703:200 ..9.90.g 4-807.39.14890.g.89.49.g %:9470 .::/0.88902::/0L3.. 9.3.790307/0 57.

g8.::/0570g97057.9:.03x0.4/::38.90 ..x43.gL3L3970573/070.574/:8047.3/010.70.2-..70../7:57.89.4310.43.9.13.70.

9.14890.9.88902::/0L3.::/057. /4-3/9g /0 00.: 925::/0:.9.90.::/0570g97057.4250903x0 .70 ..::2: ..:.0.8:7g .3.4.9.9./.g.g /. /0 57...79.39 .70!.9.9573 %37  &39.9.:::3/00890705.9..949.957313.g97000.9gx 5..7004.. .9..9:/0 0..90.g L3 .9. . .70L35740.-9gx.g  4/.g..574-.::L389./3L3.89./0L3.  :7.42502039.00. 89. .7:5.4250903x0 4/:: /0 570g970 4..L3.39   .9gx /0 0.90 ./. L3970 570g970.89.g  01370..09:9470:/057.:/0 2:3.947.9/05.70.:/057..70 ..-9gx.x     4/.::/0570g97057.g  :200 5703:200 9:9470: /08023.39::505074.0 5.x  43/x/057270.7.03x0  05./.39:..9. ..: 89.gL3./0 4250903x.89..1.7x.9.8:7g 8:57.790307:/057.8903.g .90 50397:5074./7:://.0070.4250903x047 .957.. ..89..3/.9.gxg239:57410843.:/0570g97057./.90.0..0./3:39.900/0570g97057.g9g23957410843.7: /0570.89. 903.4250903x047 57410843.-47.79./.:77.39 50 5074..9.8:7.9.7:570g97  !074.4..9.0  .4314729..g L3L3970573/070  :200 5703:200 .9 /0 L3970573/070 .. $023g9:7.4.. .70 .570g9757.:: /0 57.9.9.70 80 ..  %:9470  !7..70 .  /708. 57...03/. 57. 570g97 57410843.47 1 /4-3/90 50 5074..70..:3/080.. 50/. 70850. 89..9.8.3899:x0 5:-. :39gx47 /0 .9../7://.9.7/: /0 570g970 57410843..gxg239 47.9g L343.49.g  7059:7 7085438.31./7:: //.g .0 /4-3/90 /0 57.90 -807.31.g  7059:7 7085438.703899:943...43/x47 /0 570g970 /4-3/70.9.. .3/.::/0570g97057.g0890/1079g/0..907.g .g/08023...0892.39.. . 505074.7: 47./.:: 925:/0:.9..g:72g94./07:.9gx 573 .g/0.9. .g .

g L3 3/:897.x4307574/:809090 O :. .90 O#0. 4310.080 2.::2.. .:/10790:9.1.4  :.g8.39.703899:943.:..9:/0 0.7/0907203/0850..x /9:7. 4310.90     O 4390.!70:3.g :. O 0.: 90344.g L3 3/:897.:70 9 /9:7.:77.0892.70.14890.88902::/0L3.: #  !70g970 /0 -...70.:70 9 /9:7..g /4203:%090 50g70 .574/:8047.-47.3 !70/4: !74.1.4. 3L3. 8.7g 3897:70 904709.8903.4310.g.g !0/.:70 9 /9:7.9.70.49.g O !4947.x4307574/:809090 O :77.:70 9 /9:7.70. .:  &9. :5.909g 50g70 O 0.4/::38..: #  !70g970 /0 -. :.. .2-.x43.8.907.957313.7!739 O 0.70.90/33/:897.9.x43.7:  7g94  .7g 3897:70 57.g9g23957410843.3/.13.70/0850. 8. 0470  &9.0/3/4203:9090    ..9.890/0850.390.9.0 90344/05741 :. : 4.903.70L35740.7.90 O !.  . 208070 .4310..g O :70.9.7!739 O $9.7/0/0!70g970!7410843. :5.0789...70!. : 4. /.....