SULIT

*

STPM

2008 940/2

JABATAN PELAJARAN SABAH (SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK)

SEJARAH KERTAS 2 (SEJARAH MALAYSIA, ASIA TENGGARA, ASIA SELATAN, DAN ASIA TIMUR, 1800-1963)
( Tiga jam)

PEPERIKSAAN SETARA (SET 2)
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA ( MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE )

Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN Jawab empat soalan sahaja: dua soalan daripada bahagian A dan dua soalan daripada Bahagian B. Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda [ ]. ______________________________________________________________________ Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak. © Sektor Pengurusan Akademik, JPN STPM 940/2 * Kertas soalan ini SULIT sehingga kertas soalan ini tamat [Lihat Sebelah SULIT*

Bahagian A

1. Bincangkan sistem politik masyarakat Melayu tradisional di Tanah Melayu
sebelum campur tangan British. dan bezakan Adat Perpatih dan Adat Temenggung. [25] [25]

2. Jelaskan hukum adat yang diamalkan oleh masyarakat Melayu pada abad ke-19 3. Huraikan sistem Pendidikan di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia ke-2. [25] 4. Terangkan ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu dan reaksi penduduk Tanah
Melayu terhadap penubuhannya. bermula dari 1950. [25] [25]

5. Huraikan langkah-langkah yang membawa kepada kemerdekaan Tanah Melayu

6. Jelaskan perjalanan sistem Parlimen di Malaysia yang menjadi asas kepada
sistem demokrasi berparlimen di Malaysia. [25]

Bahagian B

7. Bincangkan sistem feudal yang terdapat di Myanmar (Burma) dan Vietnam
sebelum kedatangan Barat. dan Myanmar sebelum kedatangan kuasa Barat . [25] [25]

8. Bincangkan peranan dan pengaruh agama Buddha ke atas masyarakat Thailand
9. Bincangkan kesan penghijrahan migran Cina ke Indonesia dan Filipina sebelum perang Dunia Kedua. [25] 10. Huraikan sebab-sebab penentangan rakyat Filipina terhadap penjajahan di negara tersebut pada abad ke-19. [25] 11. Bincangkan kesan-kesan pendudukan Jepun di Asia Tenggara. Barat

[25]

12. Huraikan dasar luar yang diamalkan oleh Jepun dan India setelah tamat Perang Dunia Kedua. [25]

* SULIT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful