KITAB STRATEGI PERANG
Bab: Wasiat Para Pemimpin Kepada Para Pasukan Perang

J

$.,"",

::. ~

:,£ :;
,..
'"

... ~

'"

:;)
J...

ill \
..~

L£A
"' '" _...

.... .,.'"

~b:.

J
::;.
'" ;'

""

~L.o)T ;;.;;, ji
~
/'

"',

~

Iytl.i ,illl ~
~ '"

J
'" "".

k- ~ ~
....
,

_"

I~t ..
". .J ~

,go

,.ill! ~l;
;'

IJ?I
'"

:Ju ~
t.."

~

~

d~

~ ..I·.:.1\
~ IP

b~) djJj
"'"

J

Q

1_,.8; ~)

d_,J::..i )J)

dJ~~
oJ'

)J'J
r ....".
.£I:

d.F

)Jj

1 ))t.1

,.JJl;
,I' ""

(J~)
11-"'"
Q ""'/

Ji ,J~
9""""
"" Q

QS0
'" ~

J1

~~ti
J'

:§~\ ~ !J~~ ~
,.,. ~/ 11 '" ~

j~

(Y:"" yl J~~;I
~~I

~ 'r ~~c~J 'r f~ s.;~!I;b-i t:: ~~ ~
J.

J~~:\;~

J~

~~I

~

'r~~C r~~~ !J;'kf ~j :9~

,~
:!) );I)j
~ .-"""

:.£)
,.....

..

Joe....

r g~:._P.ij !J;~i J~ '~~I ~
"" ~ ........

b-

"'

....

~
~ ;'

dy,i ~
"""....0 .r ,

,.

,,/'

Ll~
",r
I'"

~
~ ,.

~i ~~b~ /;' .. Q

'"

.,.

I::{, '~U)
.,..".;'

.,...

/,:;'

,.JJl; ~

..\j Iy'i ~ 0~
~~ ~ ~
~
,

~ ~:, )Jj
."

'"

"',.

~"""

.ill! ~~ ~
_"..,. ~..

~
J.r_"",

J\j ~
"
".. .,.

~~J F~ \J~
.J

....

....

~~J ~ illl '"
-"'....

;1F"..""

0

0\
"..

./

0i ~~

~~i

~~J~~ ~
",

Ie

~I

~)

MukhtasharShahih J\If~JSlim-

I2ill

~.Q-

~.illl~
"" .-r

y~

rf r~-~ ~ ~I

J$- ~;;

J

Q

.".;,';

D

')\j
..."

.illI ~
"

JS- ~;;
....

,

O.#'

~~

0i !l-,;I).~ ~
... 11 ".

:.

~,a1f 4$!jJ ~ ~~

~

~

~;f~)
~

(H.fo~)

.;~

Jf 1:U (I$~

jl ~) ~)I

J~

1115- Dari Buraidah, ia berkata, "Ketika Rasulullah SAW mengangkat seorang komandan pasukan perang. secara khusus beliau menyampaikan wasiat kcpadanya agar ia dan pasukannya selalu bertakwa kepada Allah dan berbuat baik kepada kaum rnuslimin yang bersamanya. Kemudian Beliau berpesan, 'Berperanglah kamu sekalian dengan senantiasa menyebut nama Allah! Perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah. berperanglah dan janganlah kamu berlaku curang dalam harta rampasan perang (ghanimah). janganlah kamu mengkhianati janji. janganlah kamu membunuh orang dengan cara yang sadis, dan janganlah kamu membunuh anak kecil! Apabila kamu bertemu dengan musuhmu dari orang-orang musyrik, maka ajaklah mereka kepada tiga hal. Apabila mereka mau menerima salah satu dari tiga hal terse but, maka terimalah mereka dan berhentilah memerangi mereka! Setelah itu, serulah mereka untuk masuk agama Islam! Apabila mereka mau menerima ajakanmu itu, maka terimalah mereka dan hentikan serangan kepada mereka! Setelah flu. ajaklah mereka untuk pindah dari kampung halaman mereka ke kampung halaman kaum Muhajirin. Apabila mereka mau menerima ajakanmu tersebut. maka beritahukanlah bahwa mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti Muhajirin.

mum

Apabila mereka enggan pindah dari kampung halamannya ke kampung halaman kaum Muhajirin, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka sama dengan orang-orang Arab lainnya, yang tidak memperoleh sedikit pun harta rampasan perang (ghanimah) - kecuali jika mereka ikut berjuang bersama kaum muslimin lainnya. Apabila mereka menolak maka mintalah upeti kepada mereka. Apabila mere/co mau menyerahkan upeti terse but kepadamu maka terimalah dan janganfah kamu memerangi mereka. Tetapi, apabila

mereka tidak mau memenuhinya, maka mohonlah pertolongan kepada Allah untuk memerangi mereka. Apabila kamu mengepung sebuah benteng perlindungan, lalu orang-orang yang berada di dalamnya meminta keamanan dan jaminan dari Allah dan Rasul-Nya. maka janganlah kamu penuhi permintaan terse but. Tetapi buatlah keamanan untuk mereka, sebab resikonya lebih ringan, jika kamu horus merusak keamananmu sendiri daripada kamu merusak keamanan Allah dan Rasul-Nya. Apabila mereka menghendaki agar ditempatkan pada hukum Allah, maka janganlah kamu berlakukan hal flu kepada mereka! Yang lebih baik adalah apabila kamu memberlakukan hukumanmu sendiri, sebab kamu sendiri mungkin tidak akan mengetahui, apakah kamu dapat menegakkan hukum Allah kepada mereka atau tidakl'."
Abdurahman, (Ibnu Mahdi), semisalnya." {Muslim S/140} berkata, "Hadits ini atau yang

Bab: Memudahkan Permasalahan Para Utusan
~ _.;.A. ~ .,. '"

~J ~
u-jl,b;j
,

$I",..

~

~I ~
'JI,

~I
'III-

I);]

-r, \?)

0i :~.JJ\
~

~J ~y -/:1 ~ -""
I~

.....

I;_;;

~j

:Jw

,."

iOI'

t~1
/

Jl \~~J ~
1':Gl
J

/

~ ~

(H \/~~) .~

'.Jj

/

1116- Dari Abu Musa RA, bahwa Nabi Muhammad

SAW pernah

rnengutus Mu'adz bin Jabal kc negeri Yaman, Sebelum berangkat, beIiau berpesan kepadanya, "Permudahlah dan janganlah mempersulit!

Sampaikanlah kabar gembira dan jangan menakut-nakuti! Bertenggangrasalah dan jangan selalu berselisihi" {Muslim S1141}

Mukhtashar Shahih Muslim -

1793'

Bab: Orang yang Berjuang ke Medan Perang Adalah sebagai Utusan dan Wakil bagi Orang yang Tidak Ikut Berperang

(tyh

r>

·C! \ rl
0

GJ

t

1117- Dari Abu Said AI Khudri RA, bahwa Rasulullah SAW pernah mengirim Hassan kepada Bani Lahyan agar setiap keluarga yang mempunyai dua orang lelaki berangkat satu orang (untuk bcrjuang). Sedangkan bagi orang yang tidak ikut pcrang, beliau berpesan • ..Barang siapa dapat menjaga dan memelihara keluarga serta harta benda orang yang berangkat ke medan perang dengan baik, maka ia akan mendapat separuh pahala orang yang berangkat ke medan perang." (Muslim 6/42}

Bab: Batasan Antara Anak Kecil dan Orang Dewasa yang Boleh dan yang Tidak Boleh Ikut Perang

ty- ~:, .yS:. AllI :~~ Jt; ,/;G:.l.; ,C 0# ~ J,I 15iJ JJ.;;JI t~ ~;'J L....... ~:b.J ,~ ~Y- ;.:, ~ '&1~~ fi/JI ~ J ~ ~ ~.w ... *' .... ." "'... ; " " .J~ Jl ~ '1.;$.11) ~I ~ :w \..u 01 :Jw ~.bJ1 IlA
'J~ ~ c o~ ~~i J.I 15\)
~~,. ~ <' ,.,. ~

i

,J8J1 J ~I
~"

..

I

..

<'

A,

"

"

_,...,s....

~

"

'II

'

0

Y"..

~

.......

01

r.,JI.....

.....

01>

,.,.",.

~

r

... ,

,

ill'

.....

d;'

~

~

..

.;';',.

0,

,

,

,

Sedangkan kepada anak-anak yang berusia di bawah itu. J1 01~~ jL-." Nafi' berkata. ~J (. {Muslim 6/30} Mukhtashar Shahih Muslim - 17951 . dari Rasulullah SAW.. .1118._. "" "" t. maka disarankan untuk tetap tinggal bersarna keluarganya.~ c..Dari Ibnu Umar RA. 0f .f ~ 0tS-.r. "Menjelang perang Uhud saya mcngajukan kcpada Rasulullah SAW untuk ikut berperang." Selanjutnya ia kirim surat kepada semua gubcrnur daerah untuk memberikan pcrhatian khusus kepada anak-anak yang telah berusia lima belas tahun.P _.~jjl 1119. "Pada suatu hari saya menemui Umar bin Abdul Aziz yang pada saat itu telah menjabat sebagai khalifah. {Muslim 6/30} Bab: Larangan Membawa Al Qur' an ke Negeri Musuh _. karena kctika itu usia saya baru empat belas tahun.j~ J:'~~ . if. Lalu ia bcrkata. Saya ceritakan kepadanya tentang hadits Rasulullah SAW tersebut. . ~ ~I ~ ~I ~.. 'Sebenarnya ini merupakan batas antara anak-anak dan orang dewasa'. bahwa beliau melarang seseorang yang sedang bepcrgian ke negeri rnusuh sambil membawa AI Qur'an. Rasulullah SAW bam mengizinkan saya untuk ikut berperang karena pada saat itu saya telah berusia lima belas tahun. maka Rasulullah belum memperkenankan saya untuk ikut berperang. h ~) . ~ s.tI :~_.Dari lbnu Umar RA. karena dikhawatirkan AI Quran tersebut dirarnpas musuh. Pada pertempuran Khandaq.~ ~~I ~ :Jc. ~ ~I ~~ ~ ~ ~I :). dia berkata.

..y&..I II. . a~ ~I :JLi tLJ I~~ " ~ ~~:. .._uf ".1 ~:"~ ~1.~""-'l .:iti ll21· Dari Abu Hurairah RA... lV(t'~I!""'" . _.II J ~I ~ (cfh . _ Ir I II . " .' .Q.r ..Dari Abu Hurairah RA. serta lstirahat Tengah Malam Di Tengah Perjalanan ~I ~ ~ ...ill I .J1~ (00" 'I r) . maka janganlah kamu beristirahat di tengah jalan! karena tengah jalan tersebut adalah ternpat binatangbinatang serangga di malam hari... C ~I ~~ ~ g ~:. . r) . y.Bab: Bepergian ke Tempat yang Subur dan Kering. yang menghalangi seseorang minum dengan enak.. H...l. ~I ' tI 0 t "..t'I'l~l~.. if-f y ~ .Jc... makan dan salah seorang di antaramu telah selesai maka hendaklah ia menemui keluarganya" Rasulullah SAW bersabda.7O'Zi ~I _ ilK·.~:~ t.J. .". {Muslim 6/54} Bab: Bepergian adalah Termasuk Bagian dari Siksaan . •Apabila kamu bepergian ke tempat yang subur dan banyak rumputnya... J1 H~J::r~. y • $ ..ill I J~~J~ :J~~ ~ . dia berkata..fr ~~f u. A. J.. '" J:~II~t! (.. .1.. {Muslim 6/55} f."~. 0:. U . "A. "Rasulullah SAW bersabda.I~. ....tje... I~~~) ~ . bahwa "Bepergian termasuk bagian dari siksaan di antara kamu untuk tidur. b~) . ~ -. AUI ~ ".~~':JI::r: ~ $.~~ rl~1 L»L ~~ ~~I 1120.' ~G ~tI ~ ~ je. . ..)\~ J "t '&1 ~) "". maka segeralah tinggalkan tempat tersebut! Apabila karnu terpaksa beristirahat di tengah malarn..- ::... Apabila melaksanakan keperluannya. -.. . maka berikanlah hasillahan yang subur tersebut kepada untamul Apabila kamu bepergian ke tempat yang jarang turun hujannya hingga menjadi tandus. I.. $ (~(~)~~) ~y rs-:b.

.. ~ or"" ".r >Ii Yt . '" $ r Q u. I' . Beliau biasanya datang kepada mereka pada pagi atau sore had. y. / -\...' {Muslim 6/56} $ .."~ 0i ... ~ ('1"~/0~) .c o "" ::. ~I ~ .~I? 1122..~ ~i ~~ ~ 0tS-.. .Dari Anas bin Malik RA.."".jl ~ ~. ".. atau mencari-cari kesalahan lainnya... dia berkata. vfI :. ' ~ 1123..} LlIS"J (:J-..j ~ ~. Jj . ~ "... :~ ~I ~~ ~C ...J r r r.-:/ "" ..J- _.. ....illI ". yy (0'1' ("). ~J ~ ~ $... ~I ~ (Ol)"~) .$I..JjI .c~Jjj_ r ~_:t0l5--J . Mukht3sharShahihMuslirn - 17971 . 'r~~1 JJ\ ~ ::lb 0ts' Cl .wl .-.\iJ1 ~~ / ~ ~I ~ ~ ~~ ~ ~f ~}I J~ J.~\ '" ~b ... A.lI J...... -... "" :Jtj ~ . J.. .. .. ji - ill\ J~~ ~ ~ . . {Muslim 6/55} Bab: Berdoa Sebelum Menyerang Musuh fi.r-LJ jf . -. :Jti ~J~I ~ r+:C._y6"a:1I ~ ~ r "" .ill I ~ -'" ".. "Rasulullah SAW melarang seorang (suami) secara mendadak datang kepada istrinya di tengah malam untuk mengetahui apakah istrinya terse but berkhianat. " J...Bab: Makruh Hukumnya bagi Orang yang Datang dari Bepergian Malam untuk Mengetuk Rumah Istrinya ~ Q~i.. ~" " .--l.. .-:(..- .. _. bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mendatangi keluarganya pada rnalam hari."..Dari Jabir bin Abdullah RA.\j 0J~~ "'.. :~iJl ~ ~tJ ~\J J~:~ :J~ ~~ ~I ~ :k J~) )u:-i "... ~~ _r. :. .i:~~....b~ 0f iJ'. r I' ~J .

(raja Ethiopia). Juwairiah binti Harits termasuk di antara tawanan terse but' . Bukan Najasy yang ketika meninggal dunia disembahyangkan ghaib oleh Nabi SAW." (Muslim 5/139} Bab: Surat-surat Nabi Muhammad SAW Kepada Para Penguasa Kafir agar Mereka Beriman Kepada Allah SWT <'" 1125.Dari Ibnu Aun. Kaisar Romawi. "Saya pernah kirim surat kcpada Nafi' untuk menanyakan doa sebelum berperang. Rasulullah SAW pernah rnenyerang Bani Musthaliq. Najasy." Selanjutnya Nafi' berkata. dia berkata.Dar! Anas RA.1124. Akhirnya beliau membunuh semua orang lelaki yang melawan dan menawan orang-orang yang tidak ikut berperang. Ibnu Umar termasuk anggota pasukan kaum rnuslimin pada waktu itu. "Sebenarnya Abdullah bin Umar pernah rnenceritakan hadits terse but kepada saya. Kemudian ia membalas surat saya dengan tulisan. {Muslim 5/166} Bab: Surat Rasulullah Kepada Hiraklius yang Menyerunya untuk Masuk Islam . dan kepada semua penguasa diktator. Kala itu Bani Musthaliq sedang memberi minum ternakternak mereka di sebuah mata air. yang isinya mengajak mereka untuk beriman kepada Allah SWT. 'Sebenarnya doa yang kamu maksud itu sudan ada pada masa permulaan Islam. bahwa Rasulullah SAW pernah mengirim surat kepada Kisra (penguasa negeri Persia).

... ~t J1~ .. ~IJ :~(/"' . J I' ~~i $ .....Jj ...JJI ~ '" ........ ...'....... ..-"" 0:1< ~. J~ 01 J.. "" ~ ...r:'.i Jlli :Ju ...i5' v » .. ::r. ~ )1 ~Jj ~ :~ ~I ~ :....ul ~)\ "" " -'" :::. .. 0' ~>~ "" ".r . ~~ // ....' Co ..~. '" g- _.• '-::-' ~. "'" "'... y.. 11'" ~ g} "...... . oJI: ~ ~ )) ." _....._. . J :~ . rl 0J~f-i :Ju ..... _. 'j ... I' . J~~ /' .4J~ ~L. :Jti ~~j~ ~..... ....r ".~ . I ~"..' ~ ~ ...sJ _.~~ ~ .oJ..-l!l "" I: .. <J._f J~I .J"It" 0 .. YJu C.l1 .'j :~ "..i5:i ~... _.~ :1}1..... ..t....~~ ~~ ~1rt:J~ lSi Q :Ju (. ."".. ..a' " ... :0(/ ....." :Ju Y:J/aQ~.i ~~ ...../ .~~ ~ "" 0 .. J. .. "" t. . "...o .a...u yc Jl ~ Ji :~ Jw '<0~? ~.".. ...:.'j::::J.1! .. :~ . 0~ . Ju . f.".. ..~j~ .1' ~ 8_... ...".. .' .".r ~-'" ... ~ 0" :Ji~ Jw 0 . :Ju ....(j ol.' / _.0 ..i' i'" JiII'.~) ~ ~ ~ ~ji ~~\ I~i) .-r c. 0 .. -" Q 'J~ ..... . . r "'.. y.~ J\ ~~ ~'~I".... t'. \::~~~..~~ ::.r ..j Y :<0k?~ J~ ....J. J Jw 0 ...~) rf ~l1J\ ~\?f '~:5 :J~ . 0 " J ...: ... 01 . :.~C. .t.. i'''' .'"i /'" ~ ~ ~ :~k?Ju ~ .. . ~)i~ ~..'. 4J :..lSt :~ " ....:t.. ~..... ./ ".. "" ~ ~ c-.': oJI":: ~"<:...-GJ ~ .. ~ d 4jj ...... 0.... f.~ill yilll ~ .... " . . 0l'"""''="'' "...oJ'..j~ J1 IS~ ~ ~Jj '1S... II) _"..u ...~ :~ :Jti Y0 j. . ".I' .~ ._. J .} 3 ~:.5 . ". _.r. ~ :Ju J(/~ J~ ~J ~ ... ~~{. "".. D'. .r _. "" ." _.. y...i5J1. ~ ~ .... . Q- m ... l... .....'j :~ .r..... Y~ '" . Q. G t$)J...~ :..i :JGj ... ..\ill ~~ 0\S'J :Ju 'rJ)\ r.. :: r L! If U~ \..~:7 Jf_." ~ 0 ."'" ... .. :Ju '0)~..:..:iiI ~ A. .i J' '" "..i . . 0 . ~. :Ju I~ .. .. .' ....y~ ~ _/ ".... ~.f ~ ~ ~f G ill\.. . "" JG ~ :J~ ...)1 I~ ~ . .o...r ~ Mukhtashar Shahih Muslim - 17991 ...j.\lJ1 ..-?jj\ ~}I \~ i~ ~ :b-. "" y.. ..II~~ o~ "."... .. " .i' _..

. 'rJ~1 ~~~c j~ J1 ..ji CF.. :c) Y~ ~f J~h I::v.aq:..~ - .j~ I . ..~ ~) 0"" ~ .. :' " ~.ili~ ~)I ...~ ~ J~ .. C' _~r.."...>:~17U :u ~J " ~ ~) J . ~ "" ... ::fi (Jj C!G:.....t ~ ~i~:1 ~ ~"}j .cJ\ # oJ.~:~:~:~.. . ..r ..:r '-" J ' .".. "'.."" \~!' y 0 ~ .:s.A..r ..~ r-r~"J~ ~\ ~ ~i)j ~f '0~1 d ~~ rSc...~t...~ '" J .iS"j.... J.:.. ~) Do.!..~~jlj .. • "J .:.:..!' "... .".. . .. \~! L.~ ~ J_.. ".. ... .. / ~ J 6J41 ~ ~ 0\5" Y ~LJ ..J.j8) ~ J 'i~ ... ..J\ \::v. ".u... :.J(..._: ~~~:y.a -..... .. ~\S-J('~~~ . "... -\ ..J I' .. :w .' 0 '" -..:::I J j_. ~i J ~J ~ ~! ~i . ~i ~j . . .". /I J J ~I ~~~ ~ ~ ~~ .4J ~ ~ ~L.~}I t ~X D- ~...'i 0i ~) ~ '" ~ ..u:.J y/JI 0fo .. 2.... J .. "" ~/~ :~ ~~/~ ~ .l~)fl ~."..._.r" .-:J " .~ ~i. .lG:.~ .J.' _. ~.. ~ 1::""- J_ ~~ 1-: ~ ..~ .\1' ..~ ~ 0~~1 oJJ ~lS') ... . ~I .~ /~ ~ \1l1.iS"J ...i' D._J ~~) ~~~~.. 7~~ ~~:~ ~~5"' ~ I" 0 .U.....~j .~ "':J......illI J. Ij). " ".... J~~ illLJ .. ~)I D."" J~ ~ '" .y~1 . ~~ :CJi ..'j J '~ 7~ ~~~ :Ju .' "" 0 2.".... '" . f.) ....\~It.. 4..:.!.:s..' ~.6... Il' WLj ... ri ~j~i . _r J' . ' ". ~~ oil' ~ ~ ... .F '" ~Jj -» .........:!Ifu illL) y J~ ~ J 11 ~ Jpi ~ .. ...~_.. ...' CI' 0-'" . ~ .. ~ ... J }.. J~"}:~i. I~ ::.....u.li ... . fl~) ..... t 0' J... ~ ..... ~ J_..~ ~ J ~I$I.\1- ~j~ . ~ Ju # ? .'1 0i ::.r:J 0'.. ~ JJ~ I .. J '- ~~) 4c_..... .~ .i "" .i ...0 C ):... ~ .:\1 t u~· ~: J' I~ ::. LlJ'i:.....~ I~ 2_BLj . e "..-Gc f $ .~..~ ~i.....c..:u ~ ~ ~ dyj d ~ }I ~)! JJ\ ~ :4 I...i J:. ·_1 Zi _..u~ . J .._j 0 x~ ~ ...".~I ..~ :'b." J.."...'.. '0/~f.. ~Ll._"" ~::.~-o " 0i ~ ~ J' r'~~ .:..J "" :Ju ..~ ~~ ..'" '~I .=J J ".:: -ill ... :c) ~L) ...". ~..r.-.iJ1 GG...lS:J1 t' D- .:... . ~" -'t...'" .. .....) .~ ...:" J :~ J -0 ~~I). ._. m ~\ :. '" ". ~~ :Jti ... 0\5" ~ :~ ". "" Q.... :~) ~~ " CI ~Jij L: J~ J .. '" / ~...

~ . ".." ~~I yt:5J1 0.' • ..tj.... ~" . Tiba-tiba datang sepucuk surat yang berasal dad Rasulullah SAW dan ditujukan kepada Hiraklius.D' ~~~ ...l3J\ ... ". ". Lalu saya dipersilakan duduk lebih dekat lagi dengan sang Kaisar. _." t) t:. ~ "'"' ~\ ~~I~ ~ •.r~yl ~ ~I ~~i ? :@k. Kaisar bertanya.1 ....:::..... oil "" .'". ~ ~ :Jti ~ " ~ .. 01" .>. -..'.. /. (~~ U\....'~ :5' '. 'Saya yang paling dekat nasabnya dengan lelaki itu'.~u ~ ...' II ~.~J." '" ... """ Q- . ~" l)t. ._..~i~ t $< 0...~ f.. .J~ 3.. m ~J . !J ... 1:"'. "... sedangkan orang-orang Quraisy lainnya berada tepat di belakang saya.. L ~ ~...-U ~i _.". .Dari Ibnu Abbas RA.~..... 4..c. Saat itu yang membawa surat tersebut adalah Dihyah Al Kalbi dan langsung disampaikan kepada penguasa Bashrah..1) ::. 'f. "..' ~ _. ~ Vj \. . ..: . . ~ ~ JI ~f ~.... .t.~i J~ . ~ . 'Siapa di antara kalian yang paling dekat keturunannya dengan lelaki yang mengaku sebagai utusan Tuhan tersebut?' (Abu Sufyan) Saya menjawab.'.....t \J~I .:. J J r ~ ~ ~ If" ID....~~.. "" C)~:: j( MY.~ ~.I-f . _. . } G ~(. Ada. kaisar Romawi..... saya sedang berada di negeri Syam.0 1126.. ""."i ~I 2......! !J)J ':ij 4.... ~ _. J' . 'i~ "" "'IP" -'" 'il ~~~ ....illl .<'" ...."..... j "... Kemudian penguasa Bashrah tersebut rnemberikannya kepada Hiraklius...' ~)J~J .' Saya pun dipanggil bersama beberapa orang Quraisy lainnya.• "..l.......'y (IW '" .. ~! w :Ju t~\tl ~ ~ ("'-"t/o~) . .Aj IjJ'} .. oJ" ~ ".. '... 'Ya." t. .. kami langsung menemuinya.... ~ .....:c ~:A~\q .. . I~ _. ~ . bahwa Abu Sufyan pemah bercerita kepadanya secara langsung dari mulut ke mulut. . .. Kaisar Romawi. . .J "" :iI ~ ':i 0i ~j "..I-~~ _..lJ\ ':il ~ .~ ~ _.)J~ ::.. ..)~ ."' ~ J. Setelah sampai di istana kaisar.. 'Apakah di sini ada salah seorang kaumnya lelaki yang mengaku sebagai utusan Tuhan itu?' Mereka yang ditanya langsung menjawab. ..JJI ~ . Kemudian Kaisar Hiraklius memanggil juru bicaranya dan berkata kepadanya. Kernudian ia mempersilakan kami duduk di hadapannya seraya mengajukan pertanyaan..iJYI PJ .. 'Katakan kepada orang yang berada di hadapanku ini bahwa .. ~ij ~ .. . . . "Ketika terjadi perdamaian Hudaibiyah (antara kaum muslimin dan kafir Quraisy).. ~r Jil :G.

apakah mereka terdiri dari orang-orang yang mulia atau orang-orang yang lemah?' Saya menjawab. ' 'Bclum pernah kami mencurigainya telah berbuat Kemudian sang Kaisar bertanya.' Kaisar bertanya. 'Apakah moyangnya yang pernah menjadi raja?' Saya menjawab. niscaya saya akan memilih untuk berdusta': Kaisar Hiraklius mcngatakan kcpada juru bicaranya.aku akan bcrtanya kepadanya mcngenai lelaki yang mengaku sebagai nabi itu.' 'Bagaimana keadaan pcperangan kalian bertanya. 'Apakah kalian pernah mencurigainya berbuat dusta sebelum ia mengatakan apa yang akan diucapkannya?' Saya mcnjawab. . 'Apakah kalian dahulu sering 'Ya. 'Apakah ada salah seorang dari pengikutnya keluar atau murtad dari agamanya lantaran benei atau tidak suka kepadanya?' Saya rnenjawab. Karni dahulu sering memeranginya.' kami ia mempunyai ada di antara nasab nenek Lalu Sang Kaisar bertanya lagi. "Bagaimana nasab kcturunan Iclaki yang mcngaku sebagai nabi tcrsebut di kalangan kalian?' Lalu saya rncnjawab.' Sang Kaisar bcrtanya lagi. Apabila ra berdusta kepadaku. "Tidak ada. 'Dikalangan keturunan yang cukup baik dan mulia. dusta. bertambah. 'Apakah atau rnalah semakin berkurang?' Saya menjawab. Kaisar dengannya?' 'Tidak pernah ada. 'Mayoritas pengikutnya adalah orang-orang semakin setiap hari yang lernah. Lalu Kaisar merneranginya?' Saya menjawab.' Abu Sufyan berkata 'Demi Allah.' bertanya. ' 'Bahkan para pengikutnya pengikutnya bertambah semakin Sang Kaisar bertanya lagi. seandainya saya tidak khawatir bahwa kcdustaan saya akan diccritakan oleh para sahabat dan anak buah saya kclak. 'Siapa saja para pengikutnya? Maksudku adalah. maka mereka akan rnendustakannya.

. kamu menjawab bahwa Muhammad mempunyai nasab dan keturunan yang baik dan mulia. Apakah ada orang yang rnengucapkan kalimat ini sebelumnya?'. kamu menjawab bahwa para pengikutnya berasal dari orang-orang yang lemah. "Apakah ada seseorang dari pengikutnya yang murtad atau keluar dari agama tersebut karena merasa tidak suka kepadanya?" Kemudian kamu menjawab bahwa tidak ada seorang pun yang keluar dari agama itu. 'Pcperangan yang terjadi antara kami dengannya berjalan scimbang. maka rnenurutku memang begitulah para pengikut para rasul terdahulu. tcrkadang kemenangan itu berada di pihak kami dan tcrkadang kemenangan tersebut berada di pihaknya. Ketika aku bertanya kepadamu mengenai pendapatrnu. MJJkhtashar Shahih Muslim ~ Is03. maka aku yakin bahwa begitulah apabila iman telah bersemi dalam hati yang suci. baik itu kepada orang lain apalagi kepada Tuhannya. "Apakah kamu pernah menuduhnya berdusta atas apa yang telah diucapkannya?" Kamu menjawab bahwa ia tidak pernah berdusta. Ketika aku bertanya kepadamu tentang para pengikutnya. Selama ini saya tidak pcrnah melihatnya berbuat khianat. maka komentarku memang begitulah seharusnya nasab dan garis keturunan para nabi dan rasul yang diutus ke tengah-tengah kaumnya. 'Apakah ia pernah berkhianat?' Saya menjawab. "Apakah ada di antara nenek moyangnya yang pernah menjadi raja?" maka kamu menjawab bahwa tidak ada seorang pun dad mereka yang pernah menjadi raja. Hiraklius berkata kepada saya.' Kaisar bertanya lagi. tidak mungkin bagi saya untuk mengatakan sesuatu selain kalirnat ini. Saya menjawab. melalui perantaraan juru bicaranya. Maka itulah yang membuatku kagum kepadanya. Ketika aku bertanya kepadarnu mengenai asal-usul nenek rnoyangnya. Ketika aku bertanya kepadamu. utusan Allah. "Tidak ada. 'Demi Allah. 'Ketika aku bertanya kepadamu tentang nasab dan keturunannya.Saya menjawab.' Kemudian Kaisar berkata. maka kornentarku adalah memang begitulah sifat seorang rasul.' Selanjutnya. 'Tidak pernah. Karena dengan demikian nyatalah sudah bahwa segala kebesaran dan kemuliaannya bukan dari warisan nenek moyangnya.

Kalau scandainya aku berada di sisinya. Sccara jujur aku katakan bahwa aku ingin berternu dcngannya. Akan tctapi aku tidak menduga sebelumnya bahwa ia akan muncul dari suku bangsamu.. rnernbayar zakat.' Setelah itu Kaisar Hiraklius mengarnbil surat yang bcrasal dari Nabi Muhammad SAW yang sengaja ditujukan kepadanya. _. maka komcntarku adalah mcmang begitulah para rasul. dimana dalam peperangan tersebut terkadang karnu mernperoleh kemenangan dan terkadang Muhammad memperoleh kernenangan. menyambung tali silaturrahim. "Tidak pernah". "Tidak pernah seorangpun sebelumnya rnengucapkan kalirnat tersebut" maka komcntarku adalah bahwa mcmang bcnar Muhammad adalah orang yang sangat istimewa.0 '1"" "I'" -I.' Melalui juru bicaranya Hiraklius melanjutkan pcrtanyaannya kepada saya.. semakin bertarnbah atau semakin berkurang? Karnu menjawab bahwa para pcngikutnya sernakin bertarnbah. "Apakah ucapan ini pernah diucapkan oleh scseorang sebclumnya?" Kemudian karnu mcnjawab. "Apakah kamu pernah memeranginya? kcmudian kamu rnenjawab pernah. itulah iman yang telah scmpurna.Ketika aku bertanya kepadamu tentang kuantitas para pengikutnya.I l\"_ ' l\ 1. '. 'Apa yang diperintahkan Muhammad kepadamu'. ~~1 ." Setelah itu Kaisar Hiraklius pun berkata. selalu diuji terlebih dahulu scbelum mcnerima hasil yang lebih baik. maka aku akan basuh kedua telapak kakinya dan akanku letakkan kekuasaannya di atas kcdua telapak tanganku. ketika aku bertanya kepadamu. Ketika aku bertanya kepadamu. IW\Ai _' l.I \1-lf"1•• _" I I. "Jika yang kamu katakan itu benar. Scbenarnya aku yakin bahwa nabi terakhir akan muncul di akhir zarnan. maka tak dapat dipungkiri bahwa Muhammad memang benarbenar seorang nabi utusan Allah.'"_ ••I. 'Ia memerintahkan kami untuk melakukan shalat. Kctika aku bcrtanya kepadarnu. . rnaka korncntarku memang bcgitulah sifat scorang utusan Tuhan yang tidak pcrnah bcrkhianat. Akhirnya. "Apakah ia pernah berkhianat?" Karnu menjawab. lsi surat tersebut adalah sebagai berikut: "Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.::::. dan mcnjaga kesucian diri. Saya mcnjawab.

Setelah mernbaca surat itu. marilah kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. yang selalu ditakuti kemunculannya oleh orang-orang Rornawi.' {Muslim 5/164-166} Mukhtasbar Shabib Muslim - 1805 I . Oleh karena itu. Amma ba'du: Sesungguhnya aku bermaksud mengajakmu masuk L. maka kamu akan menanggung dosa rakyat dan para pengikutmu. Ketika itu saya berkata kepada para sahabat yang bersama-sama dengan saya. Masuklah ke dalam agama Islam. maksudnya adalah Nabi Muhammad.. 'Saksikanlah. Muhammad utusan Allah yang ditujukan kepada Htraklius.' Lalu Kaisar Hiraklius berkata. . terdengarlah suara gaduh di sekeliling Kaisar Hiraklius. 'Aku yakin bahwa seruan dan ajakan Muhammad SAW suatu saat pasti akan rnuncul kepermukaan bumi hingga akhirnya Allah berkenan memasukkanku ke dalam agama Islam.lam. maka katakanlah kepada mereka. (yaitu) bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah Jika mereka berpa/ing. niscaya Allah akan menganugerahkanmu dua pahala sekaligus. Hai Ahli Kitab. bahwa kami adalah orangorang yang menyerahkan diri (kepada Allah) (Ayat Al Qur 'an). 'Inilah bukti kebesaran lbnu Abu Kabsyah.Dar. Akhirnya karni pun dipersilakan keIuar dari ternpat kediarnannya. niscaya kamu akan selamat dan merasa ten/ram. Salam sejahtera semoga selalu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti kebenaran. Akan tetapi jika kamu berpaling dari ajakan yang mulia ini. masuklah ke dalam agama Islam. penguasa Romawi.

..) I~ ~ ~~\J 0~ ~\j :Jili o.)J.~) ~ ..f J ~I ~ Jlli '01~1 ~ f)j ~I J~. ..4:.-LJ P..../ :.. IK ~ 0i .... ..i. ..J~ :.../".oJ''''' ""J J J / ~_. U~ d \5jji )\.-Lj :~\ti (. • J... ~...iF'" . _.j. J~ c: 0D 01 \.... ~ Q ::. -'" '" J...£ .0..... "" ~ ~). ~ ..: F .. ... ~l0-i r) ~ "" \$JJI ..~..~*"" . 1i>.F Lr~ G..( J..l~_-j~ I: I.0 . ~f :.r :.cf y -.. ..C.r .....r ~~I~j ~.~V .Bab: Doa Nabi SAW dan Kesabarannya dalam Menghadapi Hinaan Orang-orang Munafik J... .~ie ~ :&J '~D! ~ \~~ ~~ (. ... ::r ~i ':i ~~I "'~ J' ~~. ~'" ~\j :.. c '"_.J~ ~~ .:._\j~ _. . '" .. .:. .r" Wj '" oj) .. ~~I ~~ ~ ...\.i.. ~J / .r.. i::.......... .... ~ -...cl ~..~I) ... 0'"' "...L.. ~~ ~ 'r 6'.tLJ ~ " ~I~ :)II ~ ~ ..'Q~ (.r . ~J ~ ..£ ~ ..... ~ ..".? t ~ ~..~_*-!\j J0) ~i .t:' . o~ ::r?~I) .....a:). c.I~:lcI)~ ':i :Jt..... ...J~ .j . ~~ "" "" ..f .JJ\ ~ ~! ~ P ./f ..~L.)~.~ .~ :'T'....~ ..2Jjj " .ill! ~ ~ .}: :~\j~ Q "" ~ '" ~ ~\~ ~\ Ji r-u \~\~ . ..~ ..)G:...ill! ~ / Jw ~ ._J '" ...i~ c: ~ "'....:..... ~ ~ luI ~ '" ~I ji :~ -$" lui ~~ .» ~I ~:....: _.~IJJIi..\ ~ ~ ...... ..iJ.JI ~l~~1 ~ . ~ Pi~j :. . .... ~ Q ~...... ...... ~j -:........<\J\.:':"'..~ ...1 \ '" '. r.!'G...~.~ ~ ...J 10 '" !J:b. .. . u. (''''r-'AY/O .. -c- J~ ~ ~ ~ ~\ :Jli dJS'J ~i :.J "". •r..'.~ L...~p) ~. 1I' 4lJ1 !JtkS-i :la} ~\.. "''''...JI ~ 1. JJ.1'" _"...._ yi ~J~G J~\c=:c r-'If J._.. ."I-f Q '~') . 1:1 ".' .""...j . "'" -" ~.u. -" '" _. _.. ..tS:. ._ .-.¥ J 0/0 0 .. .. 0.. <JI .. . JJ\ ~ ~ . ~ .. .... ... ~) .:I..~~ J.... J. .. .... ~.....j.. !J\. J..ft ~..J~ '" Q \~/..! ...... :.i ~~ J~~~\) d "r .. ~ .~~./ ra"" ~ '" r' ~ . -" . ~ .. . ~ .4.... J.I" " . .?~1 F 2Jj.... J.'1 .. :....+ ~~ ~ :Ju . J...ill... .~~\ "'..:.

maka silakanlah engkau bacakan ayat-ayat tersebut kepadanya!" Selanjutnya Abdullah bin Rawahah RA juga berkata. orang-orang musyrikin. Kemudian beliau mulai menyerukan orang-orang yang hadir di majelis itu untuk beriman kepada Allah SWT sambil membacakan ayat-ayat Al Quran kepada rnereka. bahwa pada suatu ketika Rasulullah SAW pergi mengendarai seekor keledai yang berpelana dan di bawahnya ada kain selimut usang hasil produksi Fadakiah. Bahkan hampir saling rnenyerang dan menerjang di antara mereka. yaitu kelornpok kaum muslimin. Lalu Rasulullah pun berupaya menenangkan mereka. rnaka janganlah engkau menyakiti karni di sini! Kembalilah ke rumah engkau dan berdiamlah di sana! Siapapun di antara kami yang datang kepada engkau. "Kacaukan saja majelis kami ini! Sesungguhnya kami sangat menyukai hal itu. kelompok kaum musyrikin penyembah berhala. tidak dengarkah kamu apa yang diucapkan Abu Hubab (Abdullah bin Ubay) tadi? fa berkata begini dan begitu kepadaku!" . Di tengah jalan beliau melewati suatu majelis yang terdiri dari beberapa kelompok. dan kelompok orang-orang Yahudi. Ketika debu-debu majelis. dan peristiwa tersebut terjadi sebelurn pertcmpuran Badar. Di antara tokoh yang hadir pada saat itu adalah Abdullah bin Ubay dan Abdullah bin Rawahah. Karena tidak kuat menahan ia pun berkata.Dari Usamah bin Zaid RA. Sementara itu. maka Abdullah agar tidak kemasukan banyaknya debu. Mendengar seruan Rasulullah SAW itu.1127. Abdullah bin Ubay pun Iangsung berkata. maka kepadakul " bekas derapan kaki kuda mulai menyelimuti bin Ubay rnenutup hidungnya dengan serban debu tersebut." Akhirnya kaum muslim in. "Lebih balk engkau berdiam di rumah sajal Apabila apa yang engkau katakan itu benar. "Jangan kau taburkan debu Setelah memberi salam kepada mereka. sahabat Usamah mengikutinya dari belakang untuk menjeguk Sa'ad bin Ubadah yang berada di Bani Harits bin Al Khazraj. Setelah itu beliau mengendarai keledainya hingga sampai di rumah Sa'ad bin Ubadah Rasulullah SAW langsung berkata. "Hai Sa 'ad. rnaka Rasulullah SAW berhenti dan turun dari keledainya. dan orang-orang Yahudi yang hadir di majelis tersebut sating rnencaci maki antara satu dengan yang lain.

. tidak ada seorang pun yang mempunyai peluang lebih besar untuk berkhianat daripada orang yang mempunyai kekuasaan yang besar.. ~ ~~ e ~ 9 '" ~i ~ -..» d~ ...-".. ... ~~ :. berarti ada sesuatu yang tidak beres.. '" ~~" ".. 'YA yo.. C :Ju ~ .I' .. {Muslim 5/182-183} Bah: Larangan Berkhianat "~ .... J -'" :I}ti ~) ...._" .~.... _... Sebagaimana yang engkau ketahui sendiri...i... ._ ::. Kalau sampai Allah menarik kembali hal itu dengan kebenaran yang telah Dia anugerahkan kepada engkau.. .. "Rasulullah SAW bersabda..~~ ._ 0i ~ J . '" '" '" 0.' . 0)~) rs:rl J .. -.illI .......:J ~~ /' ~~ j .. (' fT'/o~) d:.. J~ ~ 2-::" .tj .... sesungguhnya Allah SWT telah menganugerahkan kepada engkau apa yang memang hendak Dia anugerahkan kepada engkau. dia berkata.r '" ".F "" ". "')Js_ . )~lS..J.. ~ . bahkan mendukung perjuangan engkau." " "'" tJ "....fr"i ::.J~ )~lS... -' J.j-<J (tLj ~ *" .... Akhirnya beliau mau memaafkan perbuatan Abdullah bin Ubay.. .t1_ ~ " 0 / f": \).".~) .. '" {Muslim 5/143} Bah: Menepati Janji J+."') qi. y ~ ~iJ Iii ~~ JI 'i~IJw4 "".. \'1 . (it ¥ "....0J1 ~) ~L£ ~J. ..illl .:.. ... " ". 'Setiap orang yang berkhianat pasti akan mempunyai bendera yang dikibarkan sesuai dengan tindakan pengkhianatannya.... -.. . '" 4lJ1 J~~ Jt..- _..illI J.t b .tj :Ju ~ 0:' J ... ~I ~ ".Dari Abu Said RA... :Ju ~ . '" ... Ketahuilah.."." ".." Ternyata Rasulullah SAW dapat memahami apa yang diutarakan Sa'ad bin Ubadah..~ JiLi 'ij .. ~ 0WI ".. .: G ~~) C :l.":~I ry"..~. J .wl J~:. "Maafkanlah dia ya Rasulullah! Sekali lagi maafkanlah dia! Derni Tuhan.. '" ".r . ... .wl ~~~) r CI. bahwa penduduk kota Madinah telah banyak yang bergabung.. .Lalu Sa'ad bin Ubadah RA berkata. "" "" I~~ ~i 1128." ~ '" ..

.&I . "Tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi saya untuk ikut dalam perang Badar.. Sesampainya di kota Madinah.Q ~t: I~~ ~ '~~J j~\ ~ ~ ~I ~\ 1)t. til.. ~ -JJf'"'"' $.:: "::..:: Mukhtashar Shabih Muslim - 18091 . Setelah mendengar cerita kami.(wv/c (') '" 'r ~)" all ~J " 1129.. Kita selalu memohon pertolongan dari Allah alas segala kejohatan mereka." {Muslim Sfl77} Bab: Menghindari Keinginan untuk Bertemu Musuh dan Bersabar Ketika Harus Bertemu Dengannya ~.IJ . 'Sebaiknya kalian tidak usah ikut berperang bersama kami.'f ~GI ~ ~ ~41 ~ ~ 0l5" ~J t...' .._ II JI • '(.' Kemudian orang-orang Quraisy itu menyuruh kami untuk berjanji kepada Allah bahwa kami hanya ingin pergi ke Madinah dan tidak akan ikut bergabung dengan pasukan kaum muslim in. mereka bertanya. I.~~\ :~ I~~/./. "Tidak.. ... .. :~J J'?'4.A.. J . ~ $ J ~ $... $I r~./.r .. u:?" illI J ..'._.Dari Huzaifah bin Al Vaman RA. '.I- ~ "r -. :JW r~<.. Dengan nada mengancam.$"'""""' . rnaka Rasulullah SAW berkata. J ')i .. Karni hanya ingin pergi ke Madinah saja.. karena bagaimanapun kita harus memenuhi jan}. illl ..~~Jl .. ~ J. kepada mereka. Sayangnya._ ~... kami menemui Rasulullah sambil menceritakan kepada beliau pengalaman yang kami alami di tengah perjalanan.t 0... . dia berkata. 'Apakah kalian akan pergi ke Madinah untuk dapat bergabung dengan Muhammad?' Kami menjawab.. Di tengah perjalanan kami dihadang dan diciduk oleh orang-orang Quraisy. pada waktu itu saya dan ayah saya (Husail) sedang dalam perjalanan menuju kota Madinah..

... ~ ~I:.or .... Ketahuilah.. dan dzat yang dapat mengalahkan pasukan musuh yang bersekutu."":'!' 1131.... I: \..' "" til:!.... '"Ya Allah. 'f' # <' Hlt>?) 'vO) \il '-:I ~ . janganlah kalian berharapkan bertemu dengan musuh dan mohonkanlah kesehatan kepada Allah! Apablla kalian terpaksa harus bertemu dengan mereka.. dzat yang menggerakkan awan. oJ} ~ ~\ \~~ : Li:. ia mengrnm surat kepada Umar bin Ubaidillah untuk mernberitahukan kepadanya bahwa suatu ketika Rasulullah SAW pernah bertemu dengan para musuh. maka bersabarlah. Setelah itu beliau pun berdiri di antara para sahabat seraya berkata. bahwa Rasulullah SAW pernah bcrdoa ketika terjadi perang Uhud... ~ :J.' -.... ':J ~ '2". "Ya Allah. hancurkanlah mereka.of ..'" •• ~'lJ:1 t s' . r . u. ~I J~ ' J.:. . $...~!jJ ~!I ~A...wl .. bahwa sesungguhnya surga berada di bawah naungan pedang-pedang yang tajam!" Selanjutnya Rasulullah berdiri dan berdoa..'~0\ :tc ~I r. dzat yang menurunkan Al Qur 'an..... :. .. Q !' ~~j \5~I) ~~! JF ~I :Juj tLj ~ ~I ~ :?! u ~ :~~ ~I)) J) .» 0 01 ~l ....- Q ~ (' frlt> ?) 'r ~:I'. ~..I iy.WI - ji J!. :J ..:. 1 r" Q ... 1iI :. 1. ." Dalam riwayat yang kedua (Dan berikanlah kami kemenangan!) {Muslim 51143} Bab: Doa Ketika Bertemu Musuh Dalam hadits Abdullah bin Aufa RA sebagaimana telah disebutkan di atas ... 1130...'0 j:~'.~ $~.g J. i .. jika Engkau menghendaki (kemenangan fQ'1i)i ~ -'.. \'· ~-' I~\'~J_r.. ~) .. '" ~ ..\\ J)Uo ~ - QI 0i _. ~ ~I ~... J _..'" ~I r?~)7~1 go" ... Q ....I . "Wahai kaum muslimin... "1 Ii s t r .. lalu beliau menunggu hingga matahari condong ke arah Barat.P ~ ~~ J...Dari Anas RA."S .Dari Abu Nadhir..L ...... . bahwa ia pernah menerima sepucuk surat dari seorang lelaki dari suku Aslam bernama Abdullah bin Abu Aufa (termasuk salah seorang sahabat Rasulullah SAW) Ketika akan berangkat ke daerah Haruriah.. 01S' . ~~ .. 1..

.)) .illl J~) Ju :Jij J . q ... "" :... y:...... r.. kaum muslimin)...... ...." "... ..5j ...J? ~i~d) 4. r"...' Jjl Ju " '~y0:...J C. _... -...P ~I ~ .. e-J ~ :JIj " ~~ " rI" ~ ~ . "" . J. dia berkata. 0 _..... .l. ~. J' ... ~ ~ ~f" ".0:..#.... :~u ..)ll JlI J~) J~ ~)~i~i~...li " ..." J'''' Ju L:s' ~) CI.". t.. ~ ~". ..ill! ~ $ :)11~ JW .. C~ ....." ..._ Jlli ~..ill! J~) ~ '0 ~~i "'. ~I ~~ _.. 1132.." ~\4.~ ~)~\j ~ ." {Muslim 5/143} SAW Bab: Meminta Bantuan Kepada Orang-orang Musyrik dalam Berperang t+1 ~J . 'J~ ~".. _.__ t$:.~)f:.11 ~).. ~.. "..r" ~ (' f.~J... ..u\ ~ "".ill I J~) r _..' Jjl _.. ~ . _.. ~ ~ ~l ~ .oi:.JJ~ ::rJ1 :~) ~ .. .~ :JIJ ~.....T'/0~) ... ~ ." ~ :?~ 0l5"" J...~~ _.' 0l5"" ~ l:... "r .... ~ '" ~.bagi orang kafir dan kekalahan bag. ~I "" """.Dari Jabir RA..r ~ (S' ~ ". ~) ~J~r ~:. _.k..:.~I -< ~ ~" ~ '" ~ " ~ . y-r ~ {J o~ .. . . ~j ~~ ~ r ~I ~ _. . maka sesungguhnya Engkau pasti tidak akan disembah di muka bumi inii" {Muslim 5/144} Bab: Perang Adalah Tipu Daya ~ ..u..f o~~ ~ I~l ? ~ ~ ...0:b...:! . ..... ... ~ e=-~lJ :Jlj . "'"..:. .. ...-0:.. >I- ! Mudttashar Shahih Muslim - [lli) . ~J ~~ :." ~~". :~L.:. . iTI SI ...~ ~ I.J1 :~) bersabda. "Rasulullah 'Peperangan adalah tipu daya'.~:.. e~\j :JU . ~I ~)) ~ ~ ->' ~I A. $I SI JI' ..---. ..

' Rasulullah pun berkata kepadanya. Rasulullah bertanya. "Kalau begitu. "Kembalilah ke rumahmu..~~U :tLJ _.. Jawabnya. 'Ya Rasululiah..' berkata. Lalu lelaki tersebut berkata bahwa ia ingin bergabung dan membantu pasukan kaum muslim in.. Ternyata ia tetap bersikeras untuk ikut bergabung bersama pasukan kaurn muslim in. 'Apakah kamu sudah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya? ' Lelaki tersebut menjawab. 'Ya. "Menjelang pertempuran Hadar. karena aku tidak membutuhkan pertolongan orang musyrik:' Kctika kami sampai di daerah Baida' _ kami bertemu lagi dengan lelaki itu. Rasulullah berkata. Tetapi Rasulullah SAW tetap menanyakan keirnanannya kepada Allah dan Rasul-Nya..Dart Aisyah RA. .. saya telah berirnan kepada Allah dan Rasul-Nya.JJ~ ~y :0:-:' Jji J~ ~ . illS'.~) _/.. :t j ... . "Apakah kamu telah beriman kepada Allah dan Rasu/-Nya?'.I . t' . ~ .'." J~ J~~ (T. saya datang ke sini hanya bermaksud untuk bergabung dengan engkau dan saya pun rela menderita bersama engkau. Rasulullah 'Belum ya Rasulullah.J. Rasulullah SA W bertemu lagi dengan Ielaki itu. dia berkata..· Lalu Rasulullah bertanya kepadanya. istri Rasulullah SAW. "Kemudian lelaki itu berlalu." {Muslim S/201} berangkat dan ~ ~ - v . '-" l ~1!1 •• .. Para sahabat merasa sangat gembira ketika melihat lelaki itu. Kemudian lelaki itu menjawab bahwa ia belum bcriman kepada Allah dan Rasul-Nya.. 'Sekarang bergabunglah dengan mereka!'.r ~ ~ Jil ~ ~I 1133...s a i . RasuluJlah SAW keluar dari rumah.. r . Ketika kami sampai ke sebuah pohon. Terlebih lagi ia menyatakan kepada Rasulullah. Ketika tiba di daerah Harrah AI Wabarah (suatu daerah yang berjarak kurang lebih ernpat mil dari kota Madinah -penerji beliau bertemu dengan seorang lelaki yang kuat dan pemberani.• ".~." Aisyah berkata. kembalilah ke rumahmu! karena aku tidak akan pernah meminta bantuan kepada orang musyrik '."... '/0 f) ":_. .r _....

. maka saya akan rnenikam perutnya dengan parang ini!" Mendengar jawaban wanita itu..L. ~ ~ ~ lfJ Jw .~: 0~ d~ ~ ~ f).wI J. ~ "'" . rnaka Rasulullah tersenyum..." Beliau bertanya kepadanya. habisilah semua orang kafir Quraisy Makkah yang dulu pernah menyerah kepada kita dan kini mereka rnalah melarikan diri dari engkau!" pun rnenjawab. ~~ " .t.:Ju ~J Js' jj 4D' ~1r:ls~ rf t.- .J1 .. -.. ...Bab: Kaum Wanita yang Ikut Berperang Bersama Kaum Lelaki .. sesungguhnya Allah telah mencukupi dan berbuat baik (kepada kita)..__ ~ s.. Ummu Sulaim berkata. " .Jli y~.. ..... . F:.#.Dari Anas.. y.411 "..$ ~ .. J "... ~:I~~f 0f ~f :.."j ~ ::....b:J1 ... Pi ~.r ~1) u.. ~i.. J''''.. sebilah maka ia Sui aim pergi sambil mernbawa sebilah parang. . :~J ~ JlI ~ .. I~ L. Dia berkata.. ..p ~~ rl o~ ...Ii I. saya rnelihat melihatnya. $ ~ . .."j J~ ../1 . 01 :J. "Wahai Ummu Sulaim.illI J~) ~ :Jlli ." {Muslim 5/196} Rasulullah Mukhtashar Shahih Muslim - @II ..~I) 1134.. G '~ . . .. membawa parang itu?" "Hai Ummu Sulaim..~ _" "' ~ I' ~ I ..". "Ya Rasulullah.~ __.. "0. .i J-1. .~:"6!~ ~~ 0-?~I 0-. $ _. (\\ '/0 1') . J.j.. .ill..*' :WkJ\ ~ e-J. Ketika Abu Thalhah melaporkan hal itu kepada Rasulullah SAW. bahwa Ummu Sulaim RA pernah mernbawa parang pada perang Hunain.?-) ~ . :~:"J~ ~I ~ . :. untuk apa kamu Ummu Sulaim menjawab.J. "Saya membawa parang ini apabila ada seorang kaum musyrikin yang mendekat kepada saya. Ummu ".~SJ " .. J. "Ya Rasulullah. ...go D-"...illI J~J ~ ~I ~ .t .... ."". "'. d ~ ~ ..

dia berkata. ~~I . Saya khawatir panah musuh. ". yang kritis itu seseorang rnemberinya Sementara itu.~~ ~ "'"-. Tetapi Abu Thalhah Rasulullah.Ji. ..fj ~) ~ 4UI ~ ~ .) J~ :J~ . .i "... Co"" .J. 0 Q..~ ~~ :..oti" (j :Jli ~ 11 ~~ P .:JJG .." ~I .-Sf .. if" ~ A. "Abu Thalhah dikenal sebagai seorang sahabat yang pemberani dan pandai mernanah. ~ ... ~ ~ ~ .. __...p'" ." . sebaiknya engkau tidak melakukan kalau-kalau engkau akan terkena sasaran anak keadaan pasukan kaum berseru kepadanya.~GJI ~ G~ C:~Jif.~... . "" "'" <\ '..ill 1 '" ~ L:~ ~ ~.... y..1 ~ ":~p ~ "" '\~\ ~4J)J ~ . ~ "..:':.".. ~I 2) ~J _" .' Q..~I.. pad a saat beberapa anak panah./e lt35.s. Pada saat itu ia membawa dua atau tiga busur panah sekaligus./ ..fj ~f rfj s: ~f ~-:! 8~ ~f~ Jil) :J~ . J_.. ........ Namun sayang.~~ L~' .~..-f ry..J "' ..J ·I....$) . ~ ~ ~ .~_rs . "" 0~) ~ .~::i jf ~"j .... Rasulullah ingin memantau muslimin yang kacau-balau....'" ~ °_:11 JI:~ :r-.' ~ _.. . ~ ... r-:. ... ~ J (I ... 'Ya hal itu.~ :I!- ". -.J'...../ ~ ~'&I ..~~I ol}i J <\J~)1 0~ .. ~i ~J..:J ~ ..... ~ ?')l2 ~~ ~ '" "" ~ r::b:.D' ~ 0~) :Ju .. "''' J ~"" ""'.:: Q "" ..a. ~ _. _.. " ::r ~ ~ "" QI rr ... I'::.~~ <\J~... ". ~...".. ada beberapa orang kaum muslimin yang lari dari sekitar Rasululiah SA W untuk menyelarnatkan dirinya.. c:~~ .. "'" 1-. lj~'i~pl :JJo) \PI ~ ~I ~ ~ ~ .' '" ~ . Akan tetapi Abu Thalhah tetap bersama Rasulullah untuk melindungi beliau dari serangan musuh dengan menggunakan sebuah tarneng.." Anas berkata. ia sempat kehabisan anak panah.~G. Beruntung. t? _?5 .10\5") :Jt. u~ ~.. y -.. ~ ~ ~~~) ..Dari Anas bin Malik RA.: _......_.lli:'." 4iJI $ ~ I~. ~ Q .. .» L . ~ ~ ~ ~\ ~~ :...... . '" IS) ./ (~y. ..7. ". . ._ ~) . ~~ .. '. "Ketika terjadi perang Uhud.' "'" '" 0..:«..oj . ~ . ~\J\ ~ ~tS ~ ~ J:o ~ j.pi ~~ ~\~ ~ ~ ~ ..:..b....r~1. .." J. _.. Biarlah ....

saya sempat melihat Aisyah binti Abu Bakar dan lJmmu Sulaim tengah sibuk rnelayani kebutuhan logistik. .i:. _.. dan membantu pasukan yang sakit.. '" .~) ~ '&1 ~ .JJ\ .\ ~ (J lit .t( ~ ~~ ~ 01.~\j ~ . Saya membuat makanan untuk para pejuang. Saya melihat keduanya memberi minum mereka (orang-orang luka) setelah habis keduanya mengisinya kembali dan memberi minum yang lain.Dari Ummu Athiyah Al Anshari RA. ~ $0 <' ~~/e ." {Muslim 5/196} " ~I J. ~~ ~ ~J~'l'1 ".:J\ J.' {Muslim 5/144} MukhtasharShahihMuslim - II!II .tubuh saya saja yang terkena sasaran anak panah tersebut. dia berkata. pedang yang dipcgang Abu Thalhah sempat terjatuh dari tangannya karena rasa kant uk. Akhimya Rasulullah SAW melarang kaum muslimin untuk membunuh kaum wanita dan anak-anak.~i. ..0(~all) 1137. "Saya pernah ikut berperang bersama Rasulullah SAW sebanyak tujuh kali.-.. J'.I' ~\)). '" ... tG:. r' ::." {Muslim 5/199} Bab: Larangan Membunuh Kaum Wanita dan Anak-anak dalam Perang IP. ~ ~J A»I ~~ ~ .. mengobati mereka yang luka..r iD' 1136..__ :Ju ~ ".1 ~~j $ .~G. asalkan engkau tetap sehat dan selamat darinya!' Pada saat yang bersamaan. r _. Saya selalu diternpatkan di bagian belakang pasukan. "Pernah ada seorang wanita yang ditemukan tcrbunuh dalam suatu perternpuran..r t $ 4~kc .. Dua atau riga kali.. dan pengobatan untuk para pejuang kaurn muslimin saat itu... dia berkata.-tJ1 J~~ # 'l$~~1 <' t tie ~ i") .. ~l.c iii iJ )1.r G: .." ~I ~ 0 -.Dari Abdullah bin Umar RA..) " """. konsumsi.A.~J).~ 0' .~:. D 'Y-V ~ :UI ~ :. 1 y-.&. ~:?-JI I" . ~ ~i f) J'. ..1) ~ I r~\~ ~ . ..

... ~ \_=" " ~ 'r~ ~tw~) ~ ~ -.......~/"i i_. $".. .A. istri dan anak-anak mereka adalah termasuk juga pasukan mereka juga.r. ~ ..(UI ~~ 0~ J~ ~J J?)~I ~ .. b~OdIL.. Dalarn peristiwa terse but Hassan sempat membaca sebait syair: "Alangkah terhinanya tokoh-tokoh Bani Luaiy Saat kebakaran melumat kebun mereka yang berada di daerah Buwairoh" Sehubungan dengan adanya peristiwa itu. bahwa Rasulullah SA W pernah menebang pohon kurma milik Bani Nadhir. :~ J. "- ~I ~ .-.".Bab: Serangan yang Mengenai Kaum Wanita dan Anak-anak Pasukan Musuh (Hf/or) 'r~~: :J~ 'r~.. 4il1 J:o .. turunlah ayat AI Quran yang berbunyi.t 4 ~ ~~ G) cJ.r" ~ \~..0 -' 0:!. dia berkata.~)tl 1139.. .r." Beliau menjawab.J~ / "" J-. ~ ~. ..~~ ~~) :..J:.. :~..Dari Ibnu Umar RA..:I~~J ~ 1138...".(..- . a 1:•• r" ~I'I . ~ ~ ~ (4J.of J$.~\ ..~.~' \:? y . 2lJ~ JJ ? _" (' t% r> ...S'"! . . =Dalam keodaan seperti itu. . 4il1 ~~ ... ". "Apa soja yang kamu tebang dari pohon (milik orang- fQ"UI ~ -- ~f It 11 ~ iii!' "l I *..Dari Shaab bin Jatsamah RA. "Rasulullah SAW pernah ditanya tentang serangan kaum rnuslirnin yang mengenai istri dan anak-anak pasukan musuh. ." {Muslim 5/144} Bab: Penebangan dan Pembakaran Pohon-pohon Milik Kaum Kafir ...UI J_":'~ L)i " . a' n ..

. Jili ~ ~" .L..orang kajir) atau yang kamu biarkan (tumbuh} berdiri di alas pokoknya. '" ... ".:~'J\ ~ ...4jo . ~ "'" .'1 'lJ .. .::{I: JI~ "<\:...~ ...-$I 1 :~ " .I._ ~i :. . ~ . .. t .. . I' J --\!.~!'~'. ... . ...» is' ..~'" 1140. u 11-.II?u: u'.\ \ t • ..(ul ~~.) "". t'" ~ l)oj :J\! .~)" . ': ..."" 2~ "" .41/. _ ..*"" . dia berkata. "" ~. .. I'~' ~ .".. . ~"' JJI ~~ ry.~... .. . I: . ~RJttashar Shahih Muslim - [ill] .G ~i l5I S ( " . d~ ~~ ~ J5' ~ ~~ '" rjJ ~ "" G I~ ~. ". o_ s . ' 0..JrI.:..." {Muslim 5/163} Bab: Dihalalkan Harta Rampasan Perang Khusus untuk Umat Ini (Kaum Muslimin) A. . 01.... .2Jj~ ::.::.A...~? ~I ~ ..".S ~ :~~ Jw .'I ~) ." ..... 1.0..J ..... \... J~~ Ju :Ju ~ . 'Saya tidak akan mcmberi kepada siapapun temuan saya ini'. ~ " I J . .. ~ -(°1 d.1..0J1 ~ .. r#' (""/0 r) J'::..".. ..4 .". ...ill! ~ Jl' ~ :.r~ ~ _'.I :Ju ...... Jj :'. ji G L<.. s.. .. -.. .. \~~ '.. I'" I ~'_'tl l-...... ~ jj .' • -. .. if". ~ .'l) )~:~~ Qw.. Kcmudian kantung kulit terscbut saya ambil sambil berguman dalam hati. ~~ I ~ ~ ~ ...-I' ~ " :~ t ~ ...r oII!.. .~ ~:.. / "" "" $ ~\ '" . ..JIlT :. " ". '.....JJI . :Jw (~~ ~~ 0" 01 ~U ". . ~ J . ~ ~.. " (Muslim 5/145} Bab: Mengambil Makanan dari Wilayah Musuh ::r.r. ~ J. \j. Or t:... o~ ~ ~ ..&\ ~ .\ • .~..~ ... .~' "j '" I..~ ~:g.~p dJI....:rJ ~t.. ..'~) ~ .. . ~} ~ )1 '~I "" 'f. . Ii).J..Dari Abdullah bin Mughaffal RA. .>....u "'I~" r..ill I J~~ $. ~ ..J.C :~) £ . A. .f .Q :Ju ~ ..~:....Jp ~ II "" e~~ "" .' ." J (...._" "." ".. .~illl ~ ~ .a"J-.: .¥8 ~IJ\ ~~ .r y.} "f ~ ~ .rJ' . Lalu saya menoleh ke samping dan ternyata Rasulullah SAW sedang tersenyum.. . t..~..'...t. saya pcrnah menemukan scbuah kantung kulit yang berisikan lernak..r:?...' . "Pada hari-hari pertempuran Khaibar.~\\j :JIj .

'Hai matahari. jangan ada seseorang yang telah mempunyai istri dan ia ingin menggauli istrinya. Jodi hendaklah setiap orang (dari suku bangsa manapun ia berasal) segera berbaiat kepadaku" Akhirnya mereka beramai-rarnai berbaiat kepada beliau dengan menjabat tangannya. Setelah itu ia pun berkata kepada rnatahari.~)8 19J?. Kemudian Rasulullah SAW kembali bersabda.1~. 'Di an tara kalian pasti ada yang berkhianat. tiba-tiba ada percikan api yang akan membakar harta rampasan perang tersebut.~li ~G\ L.Seorang nab. namun ia belum sempat menaikkan atapnya.lJ. Setelah itu ia berkata kepada kaumnya. Jodi. dia berkata. untuk mengikutiku! Serta jangan pula seseorang yang telah membeli seekor kambing atau seekor unta hamil. untuk mengikutiku! ' Selanjutnya nabi tersebut berangkat perang. :Jli . kamu diperintah dan aku pun diperintah.-! ~~. untuk mengikutiku! Jangan pula seseorang yang telah mendirikan sebuah bangunan. Menjelang waktu Ashar ia telah sampai di sebuah desa.\ya' bin Nun) pernah berperang. L)~~ j I~~ti :Jl_. Setelah mengumpulkan harta rarnpasan perang.G. d5~J r~ 0i~J~J ~~Q JJ\ 04 2. Kemudian Rasulullah SAW bersabda. sementara ia tengah menunggu kelahiran anak ternak tersebut. (HO 1141.' Kemudian ia berdoa dan rnernohon kepada Allah.~.~~ . hendaklah setiap orang (dari suku bangsa manapun ia berasal) segera berbaiat kepadakut" ..Dari Abu Hurairah RA. tetapi ia belum sempat melakukannya. 'Di antara kalian pasti ada orang yang berkhianat. ~ :).'j . . Tetapi tiba-tiba api itu berhenti dan tidak jadi membakamya. "Rasulullah bersabda. ~ ~ ~~~Q\ ~ rli . 'Hai kaumku. ... utusan Allah (yaitu nabi Yu. 'Ya Allah hentikanlah laju putaran matahari beberapa saat demi kepentingan urusanku!' lalu rnatahari pun berhenti karena diperintahkan Allah.

.:.. seorang pun sebelum kita.. ~ #- I""" 4II'.".P"" ".~:~ :JW ... ....wI ~ J. serta meletakkannya pada turnpukan harta rampasan yang berada di atas tanah. Tak lama kemudian muncullah percikan api yang rnenghanguskannya. ~ Jill \..) ~I o~ ::Jp ~. Setelah itu beliau bersabda.. :Jw ". Dia menghalalkannya untuk kita:" {Muslim S/14S} Bab: Harta Rampasan Perang 'I. " Y _" t y d~G I~·:" ~ i ~ ~M~' jW .i • . " ~ ~~ :~J ~ :JW .. berikanlah pedang itu kepada saya sebagai hadiah!' Rasulullah pun berkata.r y~ J~ ~ '~".. ~ "" ""....Kembali mereka beramai-rarnai berbaiat kepada beliau menjabat tangannya. d.. ". Karena Allah Yang Maha Mulia sangat mengetahui kelemahan dan kekurangan kilo. "Ada empat ayat AI Quran yang menyinggung tentang saya. "f}rJI ~ ./J ~~ ".Jj :Jt. .s ~ji r" .. :. Oleh karena itu. Dia pernah mengambil sebilah pedang dan mernbawanya kepada Nabi Muhammad SAW seraya berkata." r.':' s- J.y) G :J' ili " .lJ ~~\ .. A. $I .&i t.:. ~I ~ .. " J' J.. dari ayahnya.M~l'.s.. 'Ya Rasulullah. 'Harta rampasan perang itu sama sekali tidak dihalalkan bag...... ~ ~.L.. M :.. ~I ~ Jill 'rli~] . 0'11 till .. dengan dengan Lalu Rasulullah SAW berkata.... .\ ~ Iff ~ r ~..~~I\ I.IIi ~". :Jij t~. 4.ill I J.~ yt:..... "i :...' I) f. • ~} ~ :~J 1142.~ .. ia berkata. 'Letakkanloh pedang itut' Mukhtashar Shahih Muslim - [!!II .. . J .' [~..... ~ ~ ~\ ~ 't ~I }" _. $ ~ ~ . ~ rli ~ .Go.... "Di antara kalian pasti ada orang yang berkhianat.Dari Mush'ab bin Sa'ad.....~ ~G:.... ~i - . ..~ :Jill '.....":' . sampai-sampai beliau merasa kewalahan menjabat dua atau tiga tangan orang sekaligus...." . Kahan telah berkhianat:" Setelah itu mereka mengeluarkan seonggok emas sebesar kepala sapi dan menyerahkannya kepada Rasulullah..." ..r . ~ ..> ..1 ~ :._# ~ ~I c..... .illI .

"Horta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul-Nya".b. '" ...Dad lbnu Umar RA. .... ~ .wj "".. ~) ~ "". ..\SJI ~~ ..1..l _..~ :... 'Ya Rasulullah.. -:J "'" $ d. niscaya saya akan mcmanfaatkannya sebaik mungkin!' Rasulullah SAW bersabda. ..'~ / ~. ." {Muslim 5/146} .~ . m {Muslim 5/146} Bab: Pemberian Hadiah Kepada Pasukan Perang J. Kami semua mcmpcroleh bag ian dua belas ekor unta. ". 'Letakkanlah pedang itu'' Namun rupanya ayah saya tetap berdiri di tempatnya seraya berkata.. .. Katakanlah.ys... Dan Rasulullah masih membcrikan kcpada kami masing-rnasing satu ekor unta. _r ~ :Ju ~ .wI J~J L:1irj .. .} . dia berkata.. JI / :::.\SJI ~ ....5 Jl i.t . ." ~I ~ . Akhirnya pasukan perang tersebut memperoleh rampasan beberapa ekor unta dan kambing.. t'r "" . ~ "'" ~".~ d~ ? :}I C: 8'~ 1143.ill I J.. Kemudian Rasulullah SAW kembali berkata kepadanya. ~ . 'Berikan itu kepada saya sebagai hadiah ya Rasulullah!' Bel iau berkata.. (>. saja pedang 'Letakkanlah pedang flu pada tempat di mana kamu tadi mengambilnya" Kernudian turunlah ayat: "Mereka menanyakan kepadamu tentang (pemberian) harta rampasan perang. ....:i.A.... "Rasulullah SA W pernah memberangkatkan pasukan perang --dan saya terrnasuk di antara merekake wi layah Najcd."" \~ r-r--J ~ .[Ayah saya masih berdiri.:.....«.:: ~1 .. 'Letakkanlah pedang itu pada tempal di mana kamu tadi mengambilnya~'] Ayah saya masih tetap berdiri sarnbil berkata... berikan saja pedang itu kepada saya sebagai hadiah.-..:.

~ . ...J.. oJI':: I.. :Ju...1 :~ '" J ." "" ... a:::."1: ~u. CI..0 .I.~-:~: . ~ ~ :r~\ ~ _.. ~YJI ~J~f ~ ~ .--• ~..o ~ JJ\ J~~ 4 0~ .. #"" ... :~) _.. ~ .. ~ 0 0t5' ~ ~) .....lJl 01 ~ .0 ~ ~ _.II ....J>-' """'" "..... d ~I) . ~ "'" ...~i) _......~ "''''' s. .8 ~i o~_.r"r - . ..-. " .. '~I _."~(:..'. ~~-'__'U •... j.~ "" ~ d.' . -:I .~ "" ~".\ -'" 41 ~~~t.c..u. _..~ ... {Muslim 51l47} Bab: Memberikan Harta Musuh yang Terbunuh Kepada Orang yang Berhasil Membunuhnya ~ ~ • ...:JI ".. -t" ~ ''''-'.p.- :.r.~~t.-: r-) : I~u~ ~ .:. ~ ... ~ $ ~. .. ~~ ". iii 8.. .0 ~ (I .. i ~O)G (\ 4 2JJ L. J. J .J ~.b..-: ...J'... ~ _.._y. Qo..j...L:\S... :Jlli . _. ..... ~ . ."~ Jlli . :..I.Jf ...J1 "J\. bahwa Rasulullah SAW pernah membagikan hadiah kepada pasukan perang diluar bagian resmi sebanyak seperlima yang memang harus diserahkan semuanya._!\ ~ ~ o#..JJI . _..:"l.. ~ ~J ~ ~ 0:> ~I J.. . SI- 0- _.~) ~ Jjl ~ ~I J..'" .l L.tr .. yt..~ #..J :. ~ 4~".<o.ill .' ...'j ~ ""_." .. .. Jj\ ~ ~l J...:J\~! ".. ~u8. ~ "' _.. JtJI .. At!)) ::..:ft. ill ~ ~ ~ L~ J.JJ\ J.o~ ~~~ (' f vic?) 41. '" ~ "'" # "'""... f" :.."'" ~ ... "" Q~ .0. '" 1144..r ~.W) .1~ ~ ~J d_./ """ :Ju ~ ~I ~~ "" a~ r:~~...~ ~j_. .'. . . /_ ~ "._~ Jlli '/174\\ 4~~·A~('~i [!ill ~'!{khtashar SbahihMuslim - . ~J J' i" ~l) ....Bab: Membagi Seperlima Harta Rampasan Perang ~~ .Dari lbnu Umar RA.J' \" _....J' ~\J ~ 2Jj.J :. o.'" /~I~ _ \ l.' ..IJ ... _" ~ i.. .

sedangkan ia mempunyai bukti yang kuat.u." .- :.' . "Saya pernah berangkat bersama Rasulullah SAW pada perang Hunain. . "Barang siapa di antara kalian berhasil membunuh seorang musuh. ~j~\ "" ~ .. ~I ~J ~ ~f J1 ~ ~ I. Pada saat genting seperti itulah saya segera rnengendap-endap dari arah belakang. ".JJ..o :(... dan terbebaslah pejuang muslim dari cengkeramannya. Semoga Allah selalu menolong kita semua. 'Siapa yang bersedia memberi kesaksian atas tindakan saya di pertempuran Hunain?' Lalu saya pun dud uk kembali. dia berkata. Kemudian Rasulullah mengulangi kembali sabdanya seperti di atas. Begitu bertemu.. ia langsung bertanya kepada saya. ... \A ~ . Akhirnya saya pukul tengkuk tentara kaum musyrikin itu dengan pedang hingga menemui ajalnya. maka ia berhak alas harta musuh yang dibunuhnya" Mendengar pernyataan Rasulullah itu.~ ::r ~~fi ~~ ~I ~~ ~. .~ ~ J~~~~i:J_:" ~ J_ Ufr ~ ~~ t~jJl ~ J~ .'j Jw . ~ ... Saat itu saya sempat melihat seorang tentara kaurn musyrikin yang berhasil mernbekuk seorang pejuang muslim hingga ia tidak berdaya sarna sekali.l ~t. r pI''' ..f J~).~::ij .} . pasukan kaurn muslimin terpukul mundur.J. ~ .~ i' ~ "" ... ~ J'.~.~~{j (HA/c~) ._. Sesarnpainya di kota Madinah. 'Siapa yang bersedia memberi kesaksian atas tindakan saya di medan pertempuran Hunain?' Lalu saya pun duduk kern ba Ii.. 1145.. .- ~..:... Setelah itu saya segera pergi menyusuI Umar bin Khaththab RA..' Akhirnya kami pulang bersama-sama.'.Alhamdulillah sudah beres sernua. '" ... J j. Lalu saya berdiri dan berkata. _..GJ ¥ ~I ~ .'..Dari Abu Qatadah RA.. 'Apa yang terjadi dengan orang tadi?' Saya jawab pertanyaannya dengan nafas yang rnasih tersengalsengal.t.JJI J. jJ. saya langsung berdiri.. kami melihat Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabat lainnya.r~)11 J ~t JC ~ ~ ~ :~ ~\ ~~ "..\:Ii of.ill.. Beberapa saat kemudian saya mendengar beliau bersabda. Pada perternpuran babak pertarna..

..qC. 'JJ:: fYd ~ .. ~ .. berikanlah haria itu kepada Abu Qatadah" Tak lama kernudian sahabat tersebut rnenyerahkan harta itu kepada saya.....J ~../ .. . seorang sahabat berdiri seraya berkata. . maka saya langsung berdiri seraya berkata.":ukhtasbarSbabib Muslim - 18231 ... 'Benar apa yang diucapkan Abu Bakar.J ~i Jj ~ ~ . saya dapat rnembeli scbidang kebun yang terletak di daerah Bani Salimah. sebenarnya apa kepada beliau tentang kisah yang baru saja Tanpa diduga sebelumnya. '" Gj .. 'Hai Abu Qatadah... apa yang diceritakan Abu Qatadah kepada engkau mcmang benar.~ :~ :JL. ::.. Abu Bakar Ash-Shiddiq RA berkata... ~ /' _. :__:... .. :Jw ~"..' I~~ . dan harta benda milik tentara kaum musyrikin yang berhasil dibunuhnya sekarang ada pada saya. yng telah terjadi pada dirimu?' Lalu saya menceritakan saya alami.. ~ " I) / ~I ." Rasulullah bersabda.. sesungguhnya Rasulullah SAW tentu tidak akan mengabaikan hak seorang pejuang yang berperang membela agama Allah dan Rasul-Nya."~ ~ '" '.'~ . Itulah harta pertama yang saya peroleh selama memeluk agarna Islam.k.LJntuk yang ketiga kalinya Rasulullah bersabda sama seperti sabda sebelurnnya.. 'Ya Rasulullah. Oleh karena itu. ~j. ~~ ~ ? t.. ~ ~:. =:I J ... berikanlah harta ini kepada orang yang berhak menerimanya. lSi ~ .. 'Siapa yang bcrsedia memberi kesaksian atas ti ndakan saya di me dan pertempuran Hunain?' Tiba-tiba Rasulullah berkata." {Muslim 5/148} Mendengar Bah: Memberikan Harta Rarnpasan Perang Kepada Sebagian Pejuang dengan Cara Berijtihad ::. Insya Allah beliau pasti akan memberikan harta itu kepadamu hai Abu Qatadah... 'Derni Allah. )~~I _..' ucapan sahabat tersebut...- 'JWJ ~ . ~~ 0-' " ~ .b(i 0.. ~IJ '" "" ._i J. Dari pcnjualan harta tadi.

LSJ'S' :JIAi _.1:.:......va' J .~:IJ:.. ... -CI' ~ ~ ~:/ .2.. 'i . Tak lama kcmudian saya melihat Abu Jahal muncul dari kejauhan... ~~) '~~I .... dia berkata.. '1 . ~.: ..G.r.... Jl ~p .I1 . ..> li ~ ·f . ...... ..... maka akan saya ajak ia bertarung satu lawan satu. JF . 'Saya pernah diberitahu bahwa Abu Jahal pernah rnencaci-maki Rasulullah.'. Sungguh saya sangat senang sekali berada di antara mereka berdua..\.". ~jJ ~. apabila suatu saat saya rnelihatnya... "Ketika saya sedang berdiri di tengah-tengah barisan kaum muslimin yang akan berangkat ke medan perang Badar.'".~ - ~I ". '" ~ ~ ". sedang berjalan kc sana dan ke mari di antara orang-orang banyak. apakah engkau kenai dengan Abu lahal?' Saya langsung rnenjawab.' .. " "" ~ ~ . sarnbil menoleh ke kanan dan ke kid... ~\:~ . 'Wahai parnan. -!~ 'i ~1~ ~~ ~ ~:ill) '~J ~ ~ :JU .. ~J~..' Betapa kagumnya saya dengan tekad dan keberanian pemuda itu... Aku kenaI... ".~ ../"~) ... )? :. - 0..~*i :~ ... J)fl ~ .. o·fJ~ ~ ".~")Gj I~/~ ?. o. ". . .$ ~ D I... JW . ~. ~. j~ "".u. .. ~ '" "" "''' ~ :J~ .. :~~)J '~~I ~ J? .t J' I~"" '\ . J~ _. ~jjl ~~ Ju ~ ~I i Jjl J .~ J.".. J" ..J'" i.. Demi dzat yang jiwa saya berada di tangan-Nya. .... 'i :'iu ... "'~ . ~... ~. ~ ...:::.~:Q:~d }/.' '.. 'tl!'. J.. maka tibatiba saya berada di antara dua orang pemuda Anshar yang muda belia. ." j~ (\ £ I..:r.6.'." ~ • ~.b-IJ ~ :Jlli ~j:i d ~) ...".. J\ ~\ " . . :Ju d......._ f~~. ~.... . ~1'1 "" ~ ~ ..( ! ~t1~ "" ~ ...'" .. ..... 'Ya. J'I .~r: ~ ~...r t.. Tekad dan keberanian yang sarna juga dilontarkan pemuda yang satunya lagi.... 01' "... '" t '" "..ill.. . .~lp ..' :...Q:.. Ada keperluan apa karnu dengannya... ~ ~~~ ~. .S""'"' .".. ~ _.~ "". } :..." Salah seorang dari mereka memegang pundak saya dan berkata... J }J ..YJ ~ ~~ ~ AlJ ~ "".~ J'iL. .~'1\ J... ~ J ~I~~u ." 1146~ Dari Ahdurrahman bin Auf RA... ...... wahai anak saudaraku!' Lalu pemuda itu berkata. ~.~. hingga akan diketahui siapa yang akan mati terlebih dahulu. .... ·J"lli 'O~ ·(.

~. . ... yang sedang kalian tunggu-tunggu!' Tanpa diberi komando. dan memberitahukan kepada beliau tentang apa yang telah mereka lakukan terhadap Abu Jahal. G . J J"j. 'Apakah kalian berdua telah membersihkan pedang kalian? Kedua pemuda itu menjawab. ~ . Mukhtashar Shahib Muslim - 18251 .~l ~.YJ \.- :J~ .. bukankah sekarang kalian dapat rnelihat Abu Jaha]? Itu dia Abu Jahal.. ~ "r...r j#/) ~ 11 ~ .." ~ 01S') .I)l..#O. 'Belum ya Rasulullah!' Kemudian Rasulullah melihat kedua pedang pemuda Anshar itu dan berkata..r": .. "" . Kalian bcrdua memang telah membunuhnya.4SC)f.... ~i<"("~ :'Jij y~'i'" ~#. (Abu Jahal].'~r ./ .. 'Siapa di an/am kalian berdua yang telah membunuhnyat' Ternyata masing-rnasing dari keduanya mengaku sebagai pembunuh Abu Jahal. "' ~-'" :J~ ~ ~ "'.bf 0t ~ ~~ ~ ~ I C. 'Ya.. _.Kemudian saya berkata kepada kedua pernuda itu.. ~ oCI . keduanya berkelebat maju dengan pedang terhunus menuju Abu Jahal. r . Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada keduanya.' Akhirnya Rasulullah menetapkan bahwa harta orang yang terbunuh tersebut.. :..~~ . musuh kalian berdua.. .1".~.. ".)I .I J' / "''.:. Rasulullah bcrtanya. 'Wahai anak saudaraku.r' -'" ~ ~ ~ ~ " .. Setelah itu keduanya pergi mcnemui Rasulullah SAW.ill I J~) Jti 'r 6:ic (lIj ~ 'J.. ~G:.djl J. Sedangkan nama kedua pemuda Anshar yang gagah berani itu adalah Mu'adz bin Amr bin Jamuh dan Mu'adz bin Afra'?" {Muslim 5/149} Bah: Harta Rampasan Perang Tidak Diberikan Kepada Orang yang Membunuhnya dengan Cara Ijtihad ~ d ~J ~ :Ju ~ ~I ~~ -:JJt:. r ~ ~~..... J~ ".oi .~ ~I ~) J.. :JJw 'J~ ..~ -" ev ... <)MI ~ JG." ~~## " .. selayaknya diserahkan kepada Mu'adz bin Amr bin Jamuh. _.J. Maka terayunlah pedang yang tajarn ke tubuh Abu Jahal hingga ia tewas seketika.. JJ~ ~ .j " ~ ~L: :.

L.. .. -" SF .~ ~ ." ~I ~ ~l ~~I~) . ~ • ]lifT"S.. 'Sebaiknya.C"tL .w )1 .:S r~i::J~ LJl~J\...fJ 0.... .. .. Kemudian orang tersebut memelihara. :II 1147.r".~ ~I ~ J~~ ~~) . 'Sebenarnya saya mempunyai suatu rencana agar harta tcrsebut menjadi banyak.. 'Ya Khalid.LJ ~ .. ~ I . 4 ~ _.. . tiba-tiba Auf bin Malik menarik serbannya seraya berkata.... dan menggiring kawanan ternak itu ke sebuob telaga. yaitu sahabat Auf bin Malik'.. Akhirnya kawanan ternak yang f...r s- "" A." ~ _. 'Hai Khalid.Dari Auf bin Malik RA. mengapa kamu tidak memberikan harta musuh yang terbunuh flu kepada Auf bin Malik.. .JJb=.1' '" ~). ... hingga beliau marah dan berkata kepada Panglima Khalid bin Malik. " . maka Rasulullah pun memanggil Khalid bin Walid dan bertanya kepadanya. ~ 2JJ ~ ..' Rupanya ucapan sahabat Auf bin Malik ini didengar langsung oleh Rasulullah. I~:..~ti "'"' ~. .. ~ . dia berkata. para pemimpin pasukan dan panglima perang yang aku angkat? Sesungguhnya perumpamaan kalian dengan para panglima perang tersebut adalah seperti perumpamaan seseorang yang diserahi tugas untuk menggembala sekelompok unta dan kambing. 'Sebenarnya saya memang scngaja melaporkan hal ini kepada Rasulullah...I' 2JJ ~~.~ . r ~.:"'" l II ..~ ~ ... ~~ .. 0". r 411" ~' ~ __ . ~ "'.•I . .' . L..'" 0- .~~) .~)Js' ::S)j ~~ "... orang yang membunuhnyal' Khalid bin Walid rnenjawab. Lalu Auf bin Malik melaporkan hal itu kepada Rasulullah SAW. berikanlah harta itu kepada orang yang herhak menerimanya..... .jangan kamu berikan harta itu kepadanyai' Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda. ya RasululIah..(M~ ~ ... "" :. ~ <' £.JJb:. maka Khalid bin Walid (yang kala itu menjahat sebagai komandan pasukan perang) melarangnya. 'Apakah kalian sudah tidak menghormati lag... Ketika Panglima Khalid bin Walid sedang berjalan.... :Jw ~ ... Ketika lelaki tersebut hendak mengambil harta musuh yang dibunuhnya itu. (..' Rasulullah berkata lagi kepadanya.iU1 ~ ~l ~. .. mencarikan air.L. "Pada suatu ketika ada seorang Iclaki dari suku Himyar berhasil membunuh scorang musuh...I J . kamu jangan berikan hana itu kepadanya! Sekali lagi..! j.\/a r> 'r ~)c ~~Js') .".)5 ~f ~ '4 ~? Lp~ ~~J)t. hai Khalid..

'" '" "" ~ '" ... JI "' ~ ~:'..Qo".....:.Z ~ .-f F J$. pi ~ ~~Gt..J "'" _.. ..PI~ ~ :>... ~."""'" (. '~w '- __ 1""\ ~!J~ ~..t..0j1~ / i' .~t. -s> .J ~ .PI ~JJ ~ 0 .... r..PI r~ J' J...... . c .. .Dari Salamah bin Akwa' RA..I"..illI '" J~~ ~ ~ ~ :.. .. _. "....... Q ..J.-: ~ 'JJ.~j 4:!t5 J..j -t: /" r-' Q- <.l..-.... ...oG ~ \:'. ~y~ \S)). ""'" ~. '" -§ . .I" 0 -.LJ ~ ~ yj )..I' .i :.~ I' .:..I. :..j\ P~ "" ~ '" "" """.. ~ .t "..~t:~ .~j ~L..~~ ~ .. ~~ ts. //' ~ -. 0.... _."..-' F '" .ill! oJ" ~ 0 _... ~I /' / OF'''' ~~ t-~~I ~. I r".J ~~ ~ ~.lbli .$~ '""."· {Muslim S/149} Bah: Memherikan Semua Harta Rampasan Perang Kepada Orang yang Berhasil Membunuh Musub ~ ~1 A. _.~J ~~ ~i'(.. ~?):<\. Kctika kami sedang makan siang bersama Rasulullah._ .J ~.G:..J }I .. f" s- ~J ~ .. ~~ . <\' J".t J' "" .c ~ ~."'.. ~~ (j.. 1. 4> 50 . • ~~ ~ .ii "'~ .l. 1148.. dia berkata.digembalakannya itu dapat meminum air telaga yang masih jernih dan menyisakan air yang sudah keruh untuk penggembalanya ..4.. JIj .' ~LflljtLj ~ . . ".~~~\ JI :1)li Y~) '" J.3 t:. _. "''''' .?1 ~ .......J '~1 ~ 4:! /J .. "Saya pernah ikut perang bersama Rasulullah SAW ke wilayah Hawazin.r '_..~) ...:. 0 J~~ ~u ......I ~~..c J... tiba-tiba datang scorang lclaki yang mengendarai seekor unta berwarna merah. . _...~~ 2. ..~s ~j 'r~1 e:: . ~._~. ~ .\.:.. .. ~. ..-' ..J::.. ~ ~~ ~ All1 ~ ... Jadi air yang jernih itu untuk kalian (rakyat). •• ..~ Jh .~l! ...F ' AllI ~.":~~. :Jw ...".:....khtashar Shahih Muslim - ~ . Q . . '" dlJ ~~ ...:'I uP~~\ J 4~ ~j ~~")L.. sedangkan air yang keruh itu untuk mereka (para pemimpin pasukan dan panglima perang).:.. J....-._o.rJ.~ J. oJ'''- ...~ I~ JI~ J .0J1 ~ ~ t.Jj ~G'i ~ bL. Or· "'~•.. 0 ~ " /~..ilb t..J.F .. ~ J~ 0 C ~"..a.r ~ (' 0 _/0 r) 'L"I ~ " ~'I ~ :4.'.... :Jt..i ".-: ?.u . J..... I\!.... "i>' . . ..

lalu lelaki itu ikut rnakan bersama-sama dengan kami (matanya rnenoleh ke sana kemari). Akhirnya unta yang rnenyertainya Rasulullah SAW bersama para sahabat menyambut kedatangan saya dengan gembira. ~ r ~)i) \.f~ .ill. saya bergegas keluar untuk rnenyusulnya dari belakang dengan mengendarai seeker unta.'" {Muslim S/150} Bah: Penebusan (Tawanan) Muslimin dengan Tawanan Lain 0~ ':1. maka perlahan-lahan saya hunus pedang saya. Terlebih lagi bagi sebagian karni yang berjalan kaki. '[bnu Akwa' yang telah rnernbunuhnya. . a~j~~. J~~~. ~ .!~ . sebagian di antara kami ada yang beristirahat karena merasa lelah setelah beberapa hari berada di alas kendaraannya. 'Siapakah yang membunuh lelaki itu?' tanya Rasulullah.J . ~J .f I~Jc.. tentunya lebih merasa lelah sekal i. Kemudian saya kembali mengendarai unta sambil menuntun dan harta benda milik lelaki yang terbunuh itu. ~ . ~. Saya kejar lelaki asing itu hingga saya berhasil mengejamya..' Kemudian beliau bersabda. ~t. Setelah melepaskan tali ikatannya.d::1c ~:<. t C\ J ..~ ~i :.j'"))i. ada seorang lelaki lain yang mengendarai seekor unta berwarna kelabu tengah menguntitnya dari belakang. Dengan sekali tebas saja. Para sahabat menjawab. 'Dengan demikian maka Ibnu Akwa' berhak atas seluruli hana orang yang dibunuhnya itu. Yak lama kemudian lelaki itu berjalan keluar rnenuju kendaraan untanya dengan tergesa-gesa. lelaki itu jatuh terkapar dan akhirnya meninggal dunia. Setelah jarak antara saya dengan lelaki tersebut cukup de kat. tanpa kami sadari. Terdorong oleh rasa penasaran. Sementara itu.Setelah menderumkan unta dan melepaskan tali sabuk pengikatnya. _. :J~~ 1u. Selesai makan siang. ia lalu naik ke atas punggung untanya seraya menariknya agar segera berlari dengan cepat..

? Or'.)'..j)) . rr.__ I /.. (. ~ A._F) ~..:'0. ._..:.C~ '" I. "'- (J" ~ .~ .oi:. \d"~ f'.1 .- (..__r-~ ". II..J "'".o.(l -" ./:11 .\....) ~y Q ~ ~ ... " s :» ....--:..... ./o?) .. ~I J~~ ~ ~ ~" ~ '~y Q ~ .1"...1..) ..I'''''~'''' '" ~ O~(i~ (II . ~ .~_... ".. 1.. "...~ ... =- GJ . ...I....>. ~ ... _....":. ~I ~ ~I J~~ ...J ~I ~ Q.J.._J1 ..... r~~~ JI . I...-UI) '" ". ~~~ JI } 1:. . . ...... Setelah itu ia memberikan penjclasan kepada karni tcntang stratcgi penyerangan terhadap musuh... _. .. 2JJ ~ . \::. ..... tiba-tiba saya melihat beberapa orang rnusuh yang mana di antara mereka terdapat kaum wanita dan anak-anak.1 .' _.~ /..'..~ / 1149.~~i .J.'} J Q '" '" _.o.1 4 :Jw '" ~1 ". I". •y. . . :...0 ..} "r ...:: ~ Q . c.1..:If Jw _.::. ~.J 1 :( ~ ""." .j G.... '" ~) "". ..r J~~ ~ ~ o ..... maka saya segera melepas anak panah ke arah rombongan musuh yang sedang mendaki gunung tersebut.:.".1 . .6 t .. J<"" .j . t-'.dia bcrkata..~ ... .L..~lr J~ ..... .. til ~...H~~J! . ~ -' ...1 ~~~~) .. t. y~:~\... ~ ~ .ill I. Gj 4~_.. (.. -" _f. ~ ~"....?'~ _..A..illl J~~ t.<...... JJI ~ .. If' LJI r..~ . ./' $I ~ C~ I"" 'J"""-! L! I ~ ~ .:w J.. . J' '" ~ I:: .J.. ~Q ~ .~ 'I I:' ~ w. c"' -'. .... v.a r '" (.. . I'::'__ I (. _.~I . ~ 0 ~ :~ .J\ ~ tLJ ~ ".. •~ FiJ.!... d~J ~\ ~.W:...t ~ ~ ..E ° . .~Y 4J ~ I)~i 1}l5' 2.:J1 ~ ~1~ '.?'"" .~c ~W\:... :.Aj ..' 0/ ..QII J~) i..~I ~J ~ ~ ".illl "". dari ayahnya RA..1 \5. (tk~ll :~?:..o~WI ::_..:ii .) .. tiJ t:l. 1ukhtashar Shahib Muslim - 18291 . Karena khawatir mercka akan mcndaki gunung terlebih dahulu.." .. J.. W r g-" . ~ . ~...Dari Iyas bin Salamah.~J. } ~~ -"" .. ~..._ ~ :~ ~" I. ' .. '" ." ./ .. 0-: tL J ~ .ill!.I "..'" ~I J~~ 4 :~ SJ ~".. 01 ~ .~L. I~i~ D= ~ y. Ketika kami sampai di dekat scbuah mata air.. Ketika jarak ke mata air hanya membutuhkan waktu bcbcrapa saat saja.f. ~ ".. ~ CI ~..jO- . . Ir::.!J) ~ I.J.. 0 _. _.. "Saya pcrnah ikut berpcrang di wilayah Fazarah di bawah komando Abu Bakar yang telah diangkat Rasulullah SAW untuk mcmimpin pasukan kaum muslimin.. ~i J~r-c--.' '" ... 0:.'".. c- .'... F I . maka Abu Bakar memerintahkan kami agar bcristirahat sejenak.. -' ::r LL ~ 15:W ..J1 '" ~i ... .

Ketika saya bertemu dengan Rasulullah SAW di pasar. Di antara rombongan tcrscbut ada seorang wanita dad Bani Fazarah yang mengcnakan tutup kepala dad bahan kulit yang sudah disamak. saya mcnggiringnya mcnuju rnarkas kaum muslimin. 'Hai Salamah.Begitu melihat anak panah melesat ke arah mereka. Abu Bakar RA pun rnemberikan gadis yang cantik itu kepada saya sebagai hadiahnya." {Muslim 5/150} Bab: Sisa Hasil Rampasan Perang untuk Kaum Muslimin. 'Ya Rasulullah. 'Hal Salamah. demi Tuhan sungguh saya sangat menyukai gadis itu. berikanlah gadis itu kepadakui' Lalu saya menjawabnya. Lalu saya menyerahkan rombongan musuh itu kepada Abu Bakar selaku komandan dan pemimpin pasukan kaum muslimin pada saat itu. 'Ya Rasulullah. berikanlah gadis yang kemarin itu kepadaku '. ambillah ia untuk Engkau! Demi Allah. Setelah berhasil meringkus rombongan musuh tersebut.' Keesokan harinya saya bertemu dcngan Rasulullah di pasar dan beliau langsung berkata kepada saya. sungguh saya belum sempat menggaulinya. Sedangkan Seperlimanya untuk Allah dan Rasul-Nya . diternani anak gadisnya yang cantik. mereka pun berhenti. semcntara saya belum sempat menggauli gadis yang cantik itu. Akhirnya karni bersama-sarna pulang ke Medinah. bel iau berkata kepada saya. Selain itu. saya juga belum sempat menggaul inya.' Kemudian Rasulullah SAW mengirimkan gadis tersebut ke Makkah sebagai tebusan pasukan kaum muslim yang tengah ditawan di sana. Akhirnya saya katakan kepada beliau.

.i ~"... ... ..".. jj Zl tJG 4 :J Jw 'r.. - .- J ..Ji ~ -'" S.. ..... _. !J'''" ................. .)~ ... ".-.. ~~l.~ ... 0:.b:.. :dJ1 :.....'i ~ .f 4 ~ '" .._.... :Jw . ~ 0 ~ ~t_k.. ~~ :Jti r j/ uJ ~ 11 ~ ~I J~) 0f 0...:J1 ~i t... ......Jj ~ 0:'~ 'r :~ Jlli ~ ~ ~ ~I ~J_:jl ~I 4 ::.J1 ~ ~i ~ . maka seperlima hasilnya untuk Allah dan Rasul-Nya.."""" "'" :Jl! .JJI J_':) [ill) Mukhtashar Shahih Muslim - . 0' J~\:~.:..uJ~ .. ~ . A\li ~ . .~~..} 2JJ ~ :Jlli :t..t :~Q~ ~ .".. .. (~jJ ~.~ :l_..........Al1Jw ~~WI !~LJI Q ..~~_....uG~ :Jti 'r s~:~ iti ~~ ~~ r~-: ~~i ~J 'a:~~ ~t. ~G 0I'!!..."...........lu ~4J:L. .Dari Abu Hurairah RA.... oj " ~j.. . CI ..".... J J """". ? ".... 01) ". ~b.".. ~}\ ~ .. . ".. ~li / .a::I!....GJI .. Setiap desa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya yang berhasil kalian taklukkan.' "".. 0\::~J d~ .... dia berkata..:J1 ~_.o 8') ~ J.. e '" .I" "" ~G ~ ". ~ .. "Setiap desa yang kalian datangi dan berhasil kalian diami. r _.. :..i:i ... '" {Muslim S/tSl} Bab: Harta Rampasan Perang yang Tidak Dapat Dibagikan Y -... J1 ~~i ...S'~l.. J CI /"""....ItSO... _. .. :~ Jill "'".~ "" '" J -"" -" "" " -:'J'......i "j ~J\j~) ~ . C ~... ..... G .. .j :Ju fJG t.. ~ ~ -"" F- ~ :Jw u:. oIj)~ sSjJl ... c r .uJ~ L.. :.. sedangkan sisanya untuk kalian semua.~~ \II) ~WI :"Yu ~4j:L.. . ~ ..o ~8""') Co ..:ti .itS-' ~ ~ ~c.. ~i :r. ~..J$."" Jl ~ " .~1diJl 0....~ Jili ..Ai 1< I) oIj.~b.. ..C J ~ ~ ...i:f1 ~~ ~I) AiJI ~~ ~J ~t. t'Jl 7~tS:J1 I~~) 0/ -0 ..Q' ~ ~ "" .. <fIll .r..b._' .~ 0~G . 0\ 0c:. "Rasulullah SAW bersabda... :Jli ~~ 14.i y .. .> iCI 1_.~ ~ ~~..)i :.. 0>1 .. :.~ :Jti ~~) ~ . r @~:. ~.J :~ ~}j fr...)... ~) '" --" .J\ .... maka kalian berhak mendapat bagian dari hasilnya."... Jili) '~)J .. ~~) ~)I) 0". ~4J1 J~ ~ :Jti ~f :.

. "'. "" I..:._ .! rs ~~ if Jw .'-... :'\ ~ 1:: ill\' U~ ..$I- ~l~~ ~ ~ . J. " II' . 0'"..J\ JJ~ ~8i :Jij (:.."".i ~J .'j ~J lJi . ~. :. . -...:......f': /"! t.... ~ ~ :~u ~~j5'1 " ..JLJII~ ~ J.~~ ~iJ ./'. ~ .~-'~ ~j.' J'..:_w .JJ ~t_.. . L:Jj Ju ". :...'1":_"I~ .. ~( ~' ~y! ~ C3 ~) . ~ :~:.. tf...J.~ . · s. r.:ul ~2." . ~ '" )." l&. ~J ~t ~T (. J _._J r· '. L~LS-" 1. \. t:~I:.. ~ ~I CI . I~~ '~:_II .. .::..$.O . u . == ~ :JJI . 0 _.. .if ~ .... " ....U~ 0_. It. ~':j . 4j~ "" rJJ ".t. L. 0\5" ~ ... . I$)J . . ~ . .1'''' J Li~) c. J ~... ~IJ . ~ ~ '0 ' 0 I' J..$ f.i.. "'.u~0\:1:1 :r:. ~t.". 0 "'''.i :Ju ~j '" o ~J ~ ...... s: . .. .t ~I:' ..t....1' )J .(.j ~ .'~ ~ .lL.....U~ ~LJ.. . ! ....JWI . . "J ~I ~ .... '" A..f.L:' ~ .b:.~ ..p ~ """. '" ....". ~ .. . Y' .IS"' ~~i) ~8'") G '~J...'.... 'f'" M "'~ ~ c::~\:tt:.'~J~ \S)jl :> . .~\ .. J. ~ ~t. $ ... " . :Jli ~'J ~.~ -'- . ~ . "L"".ill I .... ..... ". ~ ~ ~ ..s::J1 M~ :Ju . ' . ~I ~ ..._. . (... ~J ~ JlI ~ .. :)J~ ~ ~1~ " ~ ~ "".iil ~ :G5 C ~ o. ~ ~ Of 'J . ::.)~ .. ~\ '''0 ~.' ".'j ~ ~\J~j ~~ .. $I...... ... A. ~ . ~ "..'j ... _.J ~ " . 01 1~ ~ t:..'j ~ ~I .. t I ·t ".~ :I)ij ~ .. ~. $ ao ~I ~ _. " rt.:. ~..... .>.. ~ ri t. 0i . <0~~ <.S ..illl) ~) !Y~ ' "" :.".. '".. " ~ • .. ~Ij )..f~) jti .~ w---.G ~ 11 ""_"""_'" ".GJ ~ ~ --.illI J.. ~f ~ .u~ I~../·cJ........i:.rl ~:. J"....)l&. ~ ~ t'. _.. "...1 ~ ~. I ~ ~~ " I ~ ....f 4-: ~ t . 0~ :~ .~ .~ ~ . '! ~ c S.. ~ .. s » .j." ~ 0' 'I: ~ J...."" illl ~ $£". ..~~.0.. J. Jlyl r-s:.\ill ~ ...'j ~ "" ".." ~. J\:~~~ :Ju .SI C . ~ f C-' ~ ) Jt:i :~ -# F ..UI r.....JJIJ Y"') 1$rJ lJ r" r.I' ~ otji....... ". _ ~... . .illl J. .:::..i. _.c. 01 r. ". ... ..Co. ~\ 01 i) JA ~/JI c: (~. 01S"')i.. ~ ~~ ill I .j . .II!!".."...:aJ '"'~ "..'j F ..Q~ ~~I ~ .:..2. ~1 ".. 4-~.". " ..~I ..ill\~ .. """"E .." J. ~ I ~.'" ~ .~ 0#' ..~i~~' ~I ~ j. ...t Jlli Y~i • CI i" ~ '~J ~ .

ada beberapa orang kepala keluarga dari kaummu datang kepadaku dengan tergesa-gesa." Lalu Umar bin Khaththab berkata kcpada saya. 'Va Amirul Mukrninin. 'Va Amirul Mukminin. sambil bersandar pada sebuah bantal yang berisikan serabut dan kulit. Saya pun rnemenuhi panggilannya tersebut dan berangkat kc rumahnya pada siang had.' mereka.<'='1"-\=\ 1151. Setelah itu pengawal mempersilahkan Kemudian pengawal itu datang lagi seraya berkata kepada Urnar bin Khaththab. Zubair. 'Ya. Sesampainya di sana say a mendapatkannya sedang dud uk di atas ranjang yang beralaskan pelepah kurma. 'Ambillah sebaiknya harta ini hal Malik!' Tiba-tiba Yarfa (pengawal pribadi Umar bin Khaththab) masuk ke dalam dan berkata. 'Hal Malik. Abbas berkata. Padahal aku telah memerintahkan agar mereka diberi bagian sedikit saja. ambil dan bagikanlah harta itu kepada mercka!' Saya berkata kepada Umar bin Khaththab.' saya dengan sang pcmbohong dan pengkhianat putuskan Para sahabat Nabi yang hadir saat itu pun berkata. apakah engkau memperkcnankan Utsman. 'Ya Amirul Mukminin.' keduanya 'Tolong ini!' mas uk untuk perkara pengawal tersebut mempersi lakan Umar bin Khaththab. Abdurahman bin Auf. masuk. 'Ya. dia berkata. Sekarang. 'Bukankah Engkau perintahkan orang lain saja ya Amirul Mukminin?' Umar bin Khaththab malah berkata. 'Benar ya Amirul Mukminin! Sebaiknya engkau scgera putuskan perkara kedua sahabat Rasulullah ini dan bcrikanlah hak keduanya!" MI!ldlta~b~r Sbabih 1\1uslim - IS33 1 . "Pada suatu hari Khalifah Umar bin Khaththab RA mengutus seorang utusan kepada saya. dan Sa'ad rnasuk ke dalarn?' Umar bin Khaththab menjawab. apakah engkau memperkenankan juga Abbas dan Ali masuk ke dalam?' Umar bin Khaththab Lalu menghadap menjawab.Dari Malik bin Aus.

tetapi merupakan sebuah sedekah 'Ya. maka adalah untuk Allah dan Rasul-Nya'. dan Sa'ad). 'Rasulullah SAW mcmbagi-bagikan harta benda Bani Nadhir kepada kalian. Saya tidak tahu apakah Umar membaca ayat sebelumnya atau tidak. Zubair. dan Sa'ad) Kemudian Umar mendekati Ali dan Abbas RA scraya berkata.' Kemudian berbunyi: Umar rnembacakan scbuah ayat Al Quran yang 'Apa selja harta rampa. Demi Allah. Bukankah kalian berdua mengetahui bahwa Rasulullah SAW bersabda. Setelah itu sclebihnya beliau serahkan kcpada negara. hingga harta tersebut masih tersisa. Sekarang aku akan mengarnbil Allah. Bukankah kalian mengetahui bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda." (Utsman. Zubair. Umar bin Khaththab menjawab. beliau tidak pernah rnenipu kalian dan tidak pemah pula membagikannya kepada orang selain kalian. Selanjutnya Umar bin Khaththab berkata. Abdurahman menjawab. "Haria yang aku tinggalkan soja'. Bukankah kalian .(Malik bin Aus berkata. kami rnengetahuinya. telapi merupakan sebuah sedekah soja' . yang mana keistimewaan tersebut tidak diberikan kepada siapapun selain beliau. 'Ya. rnereka (Utsrnan. kami mengetahuinya.' Kcdua sahabat Nabi itu menjawab. dzat yang telah menciptakan telah mengetahui hal itu semua?' surnpah kalian semua dengan nama langit dan bumi. dzat yang telah mcnciptakan lang it dan bumi. Abdurahman bin Auf. 'Aku akan mcngambil sumpah kalian berdua dcngan nama Allah. "Horta yang aku tinggalkan tidak dapat diwarisi. dzat Yang tclah rnenciptakan langit dan bumi. sengaja datang tcrlcbih dahulu sebelum Ali dan Abbas datang).\'an yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk beberapa kota. Dahulu Rasulullah memang pcrnah mcngambil darinya untuk kcbutuhan selama satu tahun. "Menurut dugaan saya.' Mereka bin Auf. 'Sabarlah! Aku akan mengambil surnpah kalian terlebih dahulu dengan nama Allah. 'Sesungguhnya Allah SWT mcmberikan suatu keistimewaan kepada Rasulullah SAW." adak dopa! diwarisi. Lalu Umar berkata.

Sekarang aku yang menjadi pcngurus dan pcnanggung jawab harta tcrsebut. cerdas. cara seperti inikah yang kalian kehendaki?" I\'1. maka aku pasti akan menyerahkannya. dan pengkhianat.. dan pengkhianat. ' Nabi itu menjawab.. 'Bukankah kalian berdua mengctahui hal itu semua?' Kedua sahabat rnengetahuinya. para ' sahabat Nabi itu rnenjawab. Jika kalian temp bersikeras mcnuntut harta tcrscbut agar dibcrikan kcpada kalian. Mcnurut kalian Khalifah Abu Bakar adalah seorang lelaki pernbohong. maka aku yang menjadi wakil Rasulullah SA W sekaligus wakil Abu Bakar. baik hati. pendusta. dan sclalu bcrjalan pada kebenaran. Sementara seorang lagi datang kepadanya untuk menuntut warisan istrinya dari mertuanya. Khalifah Abu Bakar pernah berkata. Kalian hendak mengambilnya dengan cara seperti itu. cerdas. kami Kcmudian Umar mcngambil sumpah Ali dan Abbas.Keempat mengetahuinya. sering berbuat baik. Setelah Abu Bakar mcninggal dunia. Kahan bcrdua datang kepadaku sccara tcrpisah ataupun bersama-sama. "Rasulullah SAW pernah bersabda. 'Ya." Lalu Khalifah Abu Bakar berkata. Demi Allah. Lalu. seperti yang dilakukan kcpada keernpat sahabat sebelurnnya. dan cinta kepada kebenaran. Tetapi sayangnya kalian berdua beranggapan bahwa aku adalah seorang pembohong. 'Ya. seraya berkata. pendusta. 'Horta yang aku tinggalkan tidak dapal diwariskon lela pi hanya merupakan sedekah. namun tujuan dan urusan kalian berdua tctap sama yaitu agar aku mernberikan harta pcninggalan itu kepada kalian berdua. "Aku adalah wakil Rasulullah! Salah seorang dari kalian pernah datang kepadanya untuk rnenuntut warisan dari kcmenakannya. 'Ketika Rasulullah SAW telah meninggal dunia. '" lronisnya kalian berdua berpendapat lain. Namun dcngan syarat kalian harus menerapkan aturannya sebagaimana yang diterapkan olch Rasulullah SAW. kami berdua telah Lalu Umar berkata. sebenarnya Khalifah Abu Bakar adalah scorang pcmimpin yang jujur.khtashar Shahih Muslim - 1835 I . Namun Allah SWT Maha Mengetahui bahwa aku seorang pemimpin yang jujur.

..~t$. '" J1J 11 ........... ..i J'I. .J :~~~ ~ W0 ~ <l!J.. $I ~ Ail! ~ _. .. $.. ..J . ~·:f 0'" '.. I' °1 ~ I'~'" . ~. 'Ya.. :UI~ ~ ..... . ~ ~I ~ .a:ku -~ ~I' A. .\ _TV. ...ill\ J~) 4i::L.. I. ~ ~ f .." *' _.... 4'f ~ 0~j.0.. ".\ . I' <1".A-" ... .. . if-I w~ ~u v81 ~...' . ... ~i ~ ~u ...&1~j 7LbJI & . ~ ~j ". ~ .. 5" ~J ~ "" " . -..i ~ _.~. C'' .._" ~# :J\.p J Qk~ . L..'II C'" . ...... '" ::.. \+~... ~.. ::. ".. F ~I}) 1..):J:-':Jj ~J ". ". 8') L.. ~J -" '" ~ ... . Cara seperti inilah yang kami kehendaki. .J....~j~ 1:1 ip..:bu ~~ 81 (. aku tidak akan memberikan keputusan apapun kepada kalian dengan cara seperti itu."j ~ ~ .. J 'i ..:."....:. .. ~) /' . c-'I' . 0 ~ -"..S1 . (I ..-. ..... ~~J ~... J~~ ~ ..... J vG1 ~ ~ 0~:' . "'. JT j5"'~ l... J.' Umar bin Khaththab bertanya.. -so '&1 ~ ....$ 0 " ...". . maka kalian dapat rnenyerahkannya padaku.... ~.. LJj ..". 0.... .... I$.. .. ~ .rJJ e: . -. ~ "'"..'j $ ¥J $ '+:l~ ~lS"' ~I ".". ''''-t .."~0~ :~ J' ~2 ..po A..ill!) _.. l+~~ .. "r ".. Apabila kalian merasa kebcratan...p . $r ....r_ <L. 0 I~ $ oil'" ~ ~ .."...hu J12J.... (~ . .....'.. 0f _.a ~ ... I ..~~ . ....:.w~ ~ ~ ..... I$f.. . ~ J..J'" .~:""~\ ~ ..t Jw .." JI ~ -... .--.." .UI ~ _. .a..._.~ oJ1 .~J. '"... Aku tidak akan memenuhi permintaan itu hingga hari kiarnat. .)r ~I$.illl . .- JlI ~) 't'" (:jt$. ~ of' '" J.."..~ ~lc uLJ . . '#I ....w.illI J......."J~ ~I . ~ . "y "" "r ~. ~ s. ~ ..illI ".......illI ~ J' ~ ~ti.. 4J~ :. Jti '~J ~ ~! ~ ~~J. J' "* .. 0 .:..!:.. .a.. . ill1 J~) "" y ".. ."" {Muslim 5/151~153} . 01 : oM .. ..$ " .."../1" 'i .y~ ...I ..JWI ...)~ ~ "..\ illl J. A.. fr" :ut:..j} . _.... "Tetapi bukankah kedatangan kalian berdua adalah untuk menerima keputusanku? Dcmi Allah... .. ~ _...&..'" " ..V).. s... .J.$ '£ r-) .. ~ 91 .... 0:.._. ~ ....:d s ri.1 (... _.illI ~ .rt')~.) .. ".' :JLi~) 4-'-.J:.\...".. t ~ ---G' ~.. ~ ~ ~lll Lv ~ut .U\ ".4jJ..Ali dan Abbas RA rnenjawab.'j ~~ ~ ~ . ~ ~:'j ... ~ 84 ':JJ f ". .....d ~~~I~ C:!'~IJ "_I' ~C' c' .

MukhtasharShahihMuslim l! - 18371 . ~ .... "-.. ~ - JW . G~ ~ ~ . ~) ~ ... "'" J...o ... ~.JI) ... ~ C' i' 1<':: y! ~ '" Q..ill I """ J~J ~ do i G ... .f.. '\~~ Y~ r _.Jj .. r...._/'..J 0i J1 ~f ~W) ~ J~ J('_:\JI o~ . '-. ". ~ J~ ..r ~ -t! ~ t.. " .f ~ ~) "'...... : l_... J... " . ... ~ .......r _.-:'" ..JJI) J! '" .illl) :~ ~ '" 4'~ . ~ Jl J tt ....u\ C:i) L~I) ~ ~i ~) ..?.C" ~ 0 ~ J"'-! ~U ./ :..~ .f" ~ C:!I). ...:: ~ .. _. ~ ~ "" ".lt ~ ".j ~ .' ..! u. ".~ "" ~I fj~~ .......-:II . ~ :... . ~ ~ J _.. ~ ... "...yl JEI ..~~ ~ 0~j~:'~1 ~) 2J... ao ~ '" ~I ....J .lJ~ ~J~) a~1 "" ".::LL-) ..s>" ~ F ~' ~ Co C" Li r~ J'..." ~ _.f Jlli p ~ '" ~ ..: '" _... ~ .. .. liJ..5Jt -r... ~ ~ _..... J~'~. t......: : s: .."..) ~:""I ~. bahwa Fatimah putri Rasulullah SAW pernah datang kepada Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq RA untuk meminta harta warisan peninggalan ayahnya (Nabi Muhammad SAW) yang berupa harta hasil rarnpasan perang di kota Madinah dan daerah Fadak. If.. "" . 0 ..-j .r' ~ 0 h .. 10 J IJ IS) _...... ~.JI .'11 _. .."""" ... ~ ~ ~ ..II a ". ..r'" ....::::".' .r ~ .. '" . IJ 0} ~ i' " '" ~ ~ 8") VI" . .. "''''. ~I ~_. ~i. "..~i ~~... ~ ........f ~ .A. _... ..r ".'iI '1t 4J ~ ~ 0G j.r". Jlli ~w .:'.. _. '" ~ _.0 _.r' ~J ill) _.Dari Aisyah RA.." _.J.I l5-~ ~ ..0/.~) :JU "....... \~ ~ '" "'" ~ .GJ . L. 0 ..ill) J~J ~I) ~ $I _... ~ . . '" ~._JI ~ J~ _)~tll ~~ '" " :.... ... ~ _.. Ji II) .J -Jf ...r".~ !1tW-I Gj ~ / Il' '" . "" " ~ . . ~\j '" ~ ~ n c£-.. or 0 '" ".i.... ~ Q .. 'l$ I~ / J\ .i ~ ~.. ..~... / ...j~ ~l :it ~c..:j\ 0lS:j ~~f &I~ 0)-~ ". ....... ~ _. ¢~ ".. r."..s: l$. .. JI ~. ~ Jo 0 J<" .(..s: . L.. '" jj trl :Ju ~ ~Lk ~i :. .... GLt' ~ ~jJ\ '" ~ /'.... ..... J¢ ....J .... J...... ~ ~.. .. 1"'....~ illI ~ "". _J "" IJ J ~) / .. ......i J_. . c'f" 1152.... e L(1) ." ~\ ~ ~".. ~.. r ~:!cy~~..} ~ ~ . iJ:W ." "..r ' CIt d ..ill '" "" 1~l.. err .. serta seperlirna hasil rampasan perang Khaibar yang masih tcrsisa.lu) Ic~) ..::: ·r g"::~'1.... . ~I c- J~J ~iJ I.~lb ~ J ~i '" .... / .. ~'J ~ ~ ~f :..\....~ 0...1 .

"Hai sahabatku. karena selama beberapa bulan. tetapi jangan sampai ada seorangpun yang ikut menemani engkau. Ketika Fatimah (putri Rasulullah SA W) meninggal dunia. Umar bin Khaththab menyarankan Abu Bakar seraya berkata kepadanya. banyak orang yang rnenaruh hormat kepada Ali bin Abu Thalib." (Sepertinya Ali tidak suka apabila Abu Bakar datang dengan ditemani Urnar bin Khaththab). Ia enggan menyapa Abu Bakar -apalagi rnengajaknya berbicara-v. sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda. Sementara keluarga Muhammad SA W hanya boleh menikmati sedekah itu. •Horta peninggalan komi tidak dapat diwarisi." . saya tidak berani merubah sedikitpun sedekah yang telah Rasulullah SAW tetapkan. Lalu Ali bin Abu Thalib mulai berpikir untuk segera berdamai dengan Abu Bakar Ash-Shiddiq dan sekaligus membaiatnya. putri Rasulullah SAW. Setelah itu Ali pula yang rnenyembahyangkan jenazah istrinya (Fatimah binti Muhammad SAW) Ketika Fatimah masih hidup. Tctapi hal itu mulai berubah ketika Fatimah telah meninggal dunia." Demi Allah! wahai Fatimah. aku pasti akan menernuinya.Permintaan putri Rasulullah SAW dijawab oleh Khalifah Bakar dengan ucapan. jcnazahnya dimakamnya oleh suaminya sendiri yaitu Ali bin Abu Thalib RA pada malam hari. Setclah mengetahui isi surat Ali tersebut. Biarkan seperti pada rnasa Rasulullah hidup. "Wahai Fatirnah. Kernudian Ali bin Abu Thalib megirimkan Khalifah Abu Bakar yang isinya sebagai berikut: sepucuk surat kcpada "Harap engkau berkenan menemui saya. tanpa membcritahukan terlebih dahulu kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq." Abu Bakar Ash-Shiddiq RA menjawab. Demi Allah. sebaiknya cngkau tidak usah mencmuinya sea rang diri. dan saya akan melakukan seperti yang beliau lakukan.hingga ajal rnenjernputnya. ia tidak sempat menernuinya untuk mernbaiatnya. aku yakin Ali bin Abu Thalib tidak akan berbuat macarn-macam kepadaku. Yang kami tinggalkan hanya berupa sedekah saja. Abu SAW Ternyata Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq menolak untuk membcrikan sedikitpun harta rampasan perang tersebut kepada Fatimah. Oleh karena itu Fatimah sangat gusar dan marah kepada sikap Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. tepatnya enam bulan setelah wafatnya Rasulullah SAW. "Hai Urnar.

Khalifah Abu Bakar AshShiddiq langsung naik ke atas mimbar. Mengenai harta warisan yang tcngah kita perselisihkan ini. "Wahai Abu Bakar. dan akhirnya ia mencucurkan air mata. keluarga terdekat Rasulullah SAW melihat bahwa beliau berlaku tidak adil tcrhadap keluarga kami Mu}ditashar Shahih Muslim - 18391 . "Demi dzat yang jiwa saya berada di tangan-Nya. "lanjut Ali. Dengan perasaan haru Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq berupaya menjelaskan masalah ini kepadanya. Tetapi menurut pengakuan saya. Setelah membaca dua kalirnat syahadat dan menghormati sikap Abu Bakar.Dengan penuh keyakinan akhirnya Abu Bakar pergi menemui Ali bin Abu Thalib RA (suami Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW). ia pun mencoba rnenjelaskan kepada kaum muslim in yang hadir pada saat itu masalah ketcrlambatan Ali bin Abu Thalib untuk berbai'at bescrta alasannya. Saya tidak akan pernah meninggalkan apa yang dilakukan Rasulullah. semestinya saya mempunyai hak untuk rnemperoleh harta peninggalan beliau. tibalah giliran Ali bin Abu Thalib yang akan berbicara di atas mimbar.' Ucapan-ucapan seperti itu begitu deras meluncur dari mulut Ali bin Abu Thalib yang ditujukan kepada Khalifah Abu Bakar. Sebagai keluarga terdekat Rasulullah. Hingga Abu Bakar tidak tahan lagi untuk mcndengarnya. sebenarnya saya sclalu bcrupaya bersikap adil dan bijaksana scrta berpijak kepada kebenaran. Setelah itu. "Kami. sebenarnya kcluarga dan kerabat Rasulullah SAW jauh lebih saya cintai daripada kcluarga saya sendiri." Selesai melaksanakan shalat Zhuhur." Lalli Ali bin Abu Thalib berkata kepada Abu Bakar. Ketika berternu. Ali bin Abu Thalib langsung rnengucapkan baiatnya kepada Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq RA seraya berkata. bahkan saya akan sela lu mernpertahankannya. sesungguhnya saya telah mengetahui segala keutamaan dan kebaikan yang Allah anugerahkan kepada engkau. Saya tidak merasa iri dan dengki pada anugerah yang telah Allah limpahkan kepada engkau. "Wahai Khalifaturrasul. maka Ali rnenyatakan bahwa ia tidak merasa iri dan dengki sama sekali terhadap keutamaan dan kelebihan yang dianugerahkan Allah kepada Khalifah Abu Bakar. "Akan tetapi. bagaimana pun saya akan tctap membai'at engkau nanti sore. Setelah membaca syahadat. engkau telah berbuat sewenangwenang terhadap saya. Lalu ia pun mernbaca istighfar.

:.:.::Sj 0- c ~f :.~ ~:ru) ~ ..$:.a. . .. -. s. {Muslim 5/1S6} . "Haria warisanku tidak dapat dibagikan satu dinar pun..+' ~I Jj-j '" "'" 01 :~ "'t ~" . Jadi..*. t ".. adalah sedekah? {Muslim 5/156} Bab: Harta Rampasan Perang untuk Pasukan Berkuda dan Pasukan Pejalan Kaki ~I " J.J. ':J ./or) .1""'" I~~.' ~I dP ~I .ys.. ~I ~) <. selaku wakil dari keluarga besar Rasulullah. bahwa Rasulullah SAW pernah membagi harta hasil rampasan perang._ _. Harta yang aku tinggalkan selain untuk nafkah istri-istriku dan memberi upah para pekerja." Mayoritas kaum muslimin yang hadir pada saat itu merasa gembira mendengar pernyataan Ali bin Abu Thalib.Dari Abu Hurairah RA. ~ '" ~ ~ ~ .0 '.I' ~ ~ . ~ ~ 1153. "Benar apa yang engkau ucapkan wahai Ibnu Abu Thalib!" seru mereka. ~\ ~ as~J ~~ ....dari Abdullah bin Umar RA. dua bagian untuk pasukan berkuda dan satu bagian untuk pasukan pejalan kaki.illl J~) ji :~ 1u1 ~) ~ ~:. setelah ia berani mengungkapkan suatu kebenaran. Of ~ 11. * ~J ..o. sudah menjadi hak karni untuk menuntut hak tersebut. -... {Muslim 5/153~1S4} ~ .J:..5 ~ '..1 1154. akhirnya Ali bin Abu Thalib menjadi lebih dekat kepada kaum muslimin.1..:ii. #' . aA. bahwa Rasulullah SAW bersabda. .. ~~)...terutama dalam hal harts rarnpasan perang peninggalan Rasulullah. ~ " :Ju "'~ (' 0'/0 1') .. Bagaimanapun.) ~)J .

.Dari Yazid bin Hurmuz. Mukhtashar Shahih Muslim - [EJ . Kernudian berbunyi: Najdah mengirim surat pernah mengirim surat tentang lima hal. "Seandainya saya tidak takut yang menyembunyikan ilmu. yang isinya rnenanyakan Abbas menjawab. dan Membunuh Anak-anak dalam Perang 1155.Bab: Kaum Wanita Tidak Memperoleh Bagian Harta Rampasan Perang. Ibnu dianggap sebagai orang tidak akan membalas Ibnu Abbas yang kepada "Arnma ba'du. niscaya saya suratnya. bahwa Najdah kepada Ibnu Abbas. .

kaum wan ita yang ikut berpcrang? Ketiga. Setclah itu ia akan mengalami suatu masa di mana ia tidak mampu mengambil untuk dirinya sendiri dan juga tidak mampu memberikannya.. •Apakah Rasulullah SAW pernah berperang sarnbil membawa kaum wanita". maka saat itulah masa keyatirnannya berakhir. A.." l!..Jr. ~ . .~ ~1r <.. Oleh karcna itu..kr J...:>Ii' :l..' I$-f ~"" J ...1 '~···l··i t I.i' . j. jelaskanlah kepada saya. ~l. ~ '" . Rasulullah juga tidak pernah membunuh anak-anak dalam perang.'j ~ :Ju ~ ... tentu kaum saya tidak akan menerima pendapat itu. Rasulullah berperang sambil membawa kaum wanita yang bertugas memberi pengobatan kepada pasukan yang terluka. k·. ".. untuk siapa seperlima harta rampasan perang itu?" Setelah itu. apakah Rasulullah memberikan ghanimah (harta rampasan perang) kepada mereka. Apabila seseorang sudah dapat menjaga hartanya dan mengerti segi pengarnbilan dan pernberian... apakah Rasulullah SAW pernah berperang sambil membawa kaum wan ita? Kedua.. kapan seorang anak yatim tidak dianggap sebagai yatirn? Kelima.:. Terakhir kamu rnenanyakan kepada saya. "Kamu mengirim surat kepada saya menanyakan. ~ .0 I..:::.J _ I. Ibnu Abbas RA menjawab surat tersebut. '0'\ .r ~:r.r ~. Ya. 0P -. janganlah kamu membunuh anak-anak! Kamu juga menanyakan kepadaku tentang kapan berakhirnya masa yatim seorang anak? Sesungguhnya seorang anak Iaki-Iaki pasti akan tumbuh jenggotnya.. apakah Rasulullah pernah membunuh anak-anak? Keempat. Kemudian..II -. pertama..." {Muslim 5/197} Bab: Membebaskan Tawanan dan Memberikan Scsuatu Kcpadanya ~ $I ~ JJI ~ J ~~ ~ J~ ~ . •• f .ill I J.i ~ ~) ~ ~ ~ .. . ~~Q ..\3J\ ~) ~. sedangkan mereka hanya diberi sedikit harta ghanimah. ~~ -" . untuk siapa bagian seperlima harta rampasan perang itu? Apabila saya rnengatakan bahwa seperlima harta rampasan perang itu untuk saya.:..Hai Ibnu Abbas.. o~..

". ~ ~) . ..J ~ ~I ~I ~ ~I '" .f)IY ~ ~ ~)~ ~ _.. tft ~ ~.".. J! JlWt..".J JWI " . . IDID-"D..~ II' ~ Jjl ~ ..:... ~ J>... ~ "" ....:~ " . "" .\ ~~. ~......J ~ ~t ~ . ~ ~ JWI 'J.J ~ 01) .PI.11 J.".".~ r . 0- 01) ~ ~ ~ 0' ~ :Ju \'(. oJ' .~I ~/ lflj J5J) ~ :J~ \'Q:. 4 t.~ Ld .pG-Poq ". !l~ J= ....: :Jlli ~) 0- ~ " _.!. 01) ....fb ~~ :Jw \'~~ 01) 'i.....~I " J~~JW .:J1J r ... ~ " ...' JLJt ~) ~ b ji ~ 01:' _?G JSi' - ...~ c: ~f Mukhtashar Shahih Muslim - 18431 . . .."~I~i ~J ~f .i .ti \~I: ...Ei' '" i' 'i...:)1 ~ ~jJl ~f ~~ ~li ...".. So .". .. ~ . ~ F "" . ...:)1 QS-.l~ ~ :.r~ bt.... ~t.:. :Ji ~f ~) ~~~i.. j.. ~I) ~) ~:W) ~ ~\ ~ ~I ~.:~lJf ~..- .D' J~~ ~.' ~ .. J I " .~11 .....t. ~ . t...".~ 0 ..~f:~:') ~ ~ (II" . tft ~~~ . t.):.Jjl '" .. _".fh '" . I ~ I.. ". ..~ ..: !ill(.. ~ ...~) ~ s--11'". / .ill ~l ~1~ 0i ~f :JW ~f Jii . '" C t. "A.ft J~ ~ ......." .} ~ .".'~4... .~~ .. .c !JHj <)1 QS-. "'~ ~ oF 01S" .~.f) _. ~I ~.. lEI :~ ~ ..:r. .J.. 01) 'i.. r"~{·~01 r Go ". . ~" L~t """.wi ~ " ~I ~ ~I ...~ ... ~ .: ~ ". -=- ":»1 ~ ...k... J! ~i ~..:.f:y~ :5 Jli ~ r... ~ 0lS-. ~ ~ ~ ~ j:....~ t.~. :JLU -#" SI "a.I' J" -*'.) "" "*..~WI "._.f ~ a- <1'.~) :r. 0 ""''''" C :Jlli '~I ~ JlS"" ?. ~ _..._?G . ~ .uJ1 oJ' J. ~)...~~tS) I~w ... tf-" .... t.....~~ ".)::r 0lS. t~ ~ ..WI~f !l~ ~t . ..0: -~ JGI ~~ . ~b '" _"... ~ .§. ~~ I~ ~i ~d):. \)JZ .. J~~ ~? . . ... ._?G J..ii .....'j ~? . ~ ."... 0 "". ~ ~ jft>i ~ -'" tfJ ~.illl) ::r... 01..sh ~) ~ ~..~~ ~j.". J-:a .~~.J ~ .:-l) ~ ...... ".~ c t. I~ ~ '/IJ 0 ~ .." _. tI' !lb I~C:Jlli ~"' '. J. ~" F '" ... D.

. Hari berikutnya Rasulullah SAW datang menemuinya dan berkata.ill. Apabila kamu ingin memberikan suatu kenikmatan. maka berikanlah kenikrnatan tersebut kepada orang yang mau berterima kasih. Apabila kamu menghendaki harta benda. tanpa memberikan Keesokan harinya Rasulullah SAW menemui tawanan itu lagi seraya bertanya. <: "M <• -~i S :I. ~q\ (' 01\ 1156.. rnereka berhasil menawan seorang lelaki dari Bani Hanifah yang bernama Tsurnarnah bin Utsal...Dari Abu Hurairah RA. "Bagoimana keadaanmu hat Tsumamah?" Lelaki tawanan itu menjawab. YJ ] t •• s r .. rnaka bunuhlah orang yang memang pantas dibunuh.. maka akan aku beri berapa saja yang kamu rnau!" Lalu Rasulullah pergi meninggalkannya komentar sedikitpun atas ucapannya. niscaya akan aku berikan kepadamu!" Seperti kernarin.~ tP- . Ielaki tawanan itu berkata. . "Aku tidak ingin berbicara kepadamu hai Muhammad. maka berikanlah kenikrnatan itu kepada orang yang mau bersyukur.. "Bagaimana keadaanmu hai Tsumamah?" Tawanan lelaki itu rnenjawab. ~ II • . "Bagaimana keadoanmu hai Tsumamah?" Seperti biasa. G./O?) . Apabila kamu ingin membunuh seseorang. Rasulullah pun meninggalkannya tanpa memberi komentar sedikitpun atas ucapannya itu. "Seperti yang telah aku katakan kepadamu hai Muhammad.'j ~ ~ _. "Rasulullah SAW pernah mengirim pasukan bcrkuda ke wilayah Najed. maka berikanlah kenikmatan itu kepada orang yang mau berterima kasih. .. Apabila kamu ingin membunuh seseorang.. Setelah itu rnereka pun mengikat lelaki tersebut pada salah satu tiang masjid.. dia berkata... maka mintalah berapa saja yang kamu inginkan. Apabila karnu ingin memberikan suatu kenikmatan. Ketika kembali ke Madinah. apabila kamu ingin memberikan suatu kenikmatan.. maka bunuhlah orang yang memang pantas dibunuh.. "Aku baik-baik saja ya Muhammad. Apabila kamu meminta harta. maka bunuhlah orang yang rnemang pantas dibunuh...rJ~~) ~ '" ~I ~ . Apabila kamu menginginkan harta ~ ~ - . Apabila kamu ingin membunuh. 0~tJ." Suatu kctika RasuIuliah SAW datang menemui tawanan itu sambil bertanya... j_. pemimpin penduduk Yamamah.

ada sese orang yang bertanya apakah engkau telah keluar dad agarna Tsumamah bin Utsal rnenjawab. Demi Allah. kepada Rasulullah Tsumamah. "Hai Tsumamah. Tetapi aku telah rnasuk Islam dengan Rasulullah SA W. dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Tetapi kini. tetapi pasukan berkudamu Bagairnanakah hal ini menurutrnu?' ke kota suci Makkah telah menangkapku. tidak akan ada sebutir biji gandum pun dad Yamamah yang akan sampai kepadamu sebelum mendapat izin Rasulullah SAW. masjid "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Demi Allah. sambil membersihkan dirinya. hanya wajahrnulah yang paling aku sukai di antara wajah-wajah yang pernah aku temui. hanya negerimulah yang paling aku cintai di antara negeri-negeri lain yang pemah aku kunjungi." {Muslim 5/158} Mukhtashar Shahih Muslim - 1845' . Rasulullah SAW Lalu para sahabat langsung mematuhi dan membebaskan Tsumamah bin Utsal. niscaya akan aku berikan!" Mendengar jawaban lelaki tawanan itu. langsung pergi menuju pohon kurma dekat masjid. perintah Setelah bebas dari tawanan kaum muslimin. Sesampainya di kota kepadanya. engkau?" Makkah. Ya Muhammad.benda. "Tidak. Rasulullah "Bebaskanlah 'Dmmamahf' SAW bersabda. hanya agamamulah yang paling aku sukai di antara agama-agama lain yang pernah aku kenai. sebenarnya aku ingin pergi untuk melakukan umrah. pada awalnya tidak ada agama yang paling aku benci di muka bumi ini selain agamamu. SAW lalu rnenyampaikan berita gembira bahwa ia boleh rnelakukan ibadah umrah kali ini. Tak lama kemudian ia masuk ke dalam maka Tsumamah Di sana ia rnandi seraya berkata. Tetapi kini. Tetapi kini. Demi Allah. Ya Muhammad. pada awalnya tidak ada negeri yang paling aku benci di rnuka bumi ini selain negerimu. pada awalnya tidak ada wajah yang paling aku bend di muka bumi ini selain wajahmu. rnaka mintalah berapa yang kamu inginkan.

.'1 ~ JU: ~) ~ ~) ~~) ..JJI ~) .~ t»L.... ...." ".. . ~ J.:.'j E-J Co -t. ~\ ~ ~~.. . 4§ :i' /" A. D". r A ~o ...pu [_jUl ~J ~J. hingga tidak ada seorang pun yang tinggaJ di dalamnya kecuali orang Islam:" {Muslim 5/J60} Bab: Hukum Orang yang Menyerang dan Merusak Perjanjian :ell . " .'~."'' Y? r-) ...lll) ~[_jUl ~) :Jw ')~I ~ 4:.-' _...... -.' ".. .-S\tl J ~~) _.- ~ . . ....-.~\ :.... :. :.. maka ketahuilah bahwa bum.'-j Jw '~1 C~I .y ~.i 'i t ~~ 1158. $ 1"'.... ~ ~...4:. ..JI ~ ~) ~ ~I ~ ~I J.. oS $- _.ya¢~s .....: -'\ ~~.JI . Barang siapa di antara kalian mempunyai sedikit harta.. '" .:....:.. bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. .. ~..iJJ\ ~ ~I J~j ~) '~J ~ _"..Dari Umar bin Khaththab RA..lUI ~ JJI J. ~ ~.. $- .. Semenanjung (Jazirah) Arab.~ ~) ~ ~1 ..>. cs:" .'J J? ~0~ ~~tJ :~J ~ ..JJ.: ~ AU\ r.-... .. ~!.J1 ~:.0. :. _.-. "" .... Kalau tidak..: JI. :::Ju ~ r ."::' ~) ~ ... .... ini hanyalah milik Allah dan Rasul-Nya '. _. ~. '" . ~ y~ ~J... So .illl J... ~1 J..f.... .." :..k.. maka hendaklah ia menjualnya..." {Muslim S/IS9} Bab: Pengusiran Orang-orang Yahudi dan Nasrani dari Semenanjung Arab ~ Iilr ~ ._ ~~ ~ .iJJ1 ~ :-U1 $ CI ~~j ~ Mukhtashar Shahih Muslim - [ill] .. 7:.-._ 0 ~l...... ~ "'''' Jjl ~) W\$. .. r..)G~ r.. "C\ J ..... I ~I ..~~) ~ ~~ ".?-~ :J~ (\.. .~ ~ m~ .. ~ ..JJI ~ .JI :. . J>.. ~~ I"':.' _. ~1· . ...~}...\) . ~ "J' "" '" CO> $ ""... )~ ~ _..illl J r}~: :I~w ~. J.. ry. l~ I\~·:·.J1 _.. _.' . ".....- "Ii)"" r ~ . ~ 'rII ~ ..0 ".a3I) .. ~ Q S .~ . :0- t J .. "Aku akan mengusir orang-orang Yahudi dan Nasrani dar.tanah ini./O~) ...

f ~J . Sa'ad tcrkena anak panah yang dibidikkan oleh seorang lelaki dari kafir Quraisy yang bernama Ibnu Ariqah. J! ~ ~I ~) :~f J~ :~~ Jti) .~ ~ ~.JO ~ ". Ji ~ . ".~~l\~ ~ ~il. .. Sa'ad bin Mua'dz berkata. .Dari Aisyah RA. untuk pergi ke Kemudian Rasulullah bersama kaum rnuslimin memerangi rnereka...) . J r" ) J... Ketika kembali dari perang Khandak. .... Akhirnya Rasulullah rnendirikan sebuah kemah untuknya yang letaknya berdekatan dengan masjid..jo .. ~ ~ -" ~ c. .. hingga sewaktu-waktu beliau dapat menjenguknya.s:.~I 1159. "Pada perang Khandak... "Ayah saya pernah berkata... rnaka Rasulullah SAW pun melctakkan scnjata.J. mcnawan anak-anak serta kaum wanita. 'Kemana saya harus keluar?' Lalu Jibril memberikan isyarat kepadanya perkampungan kaum Yahudi Bani Quraizhah. Akhirnya mcreka takluk dan tunduk kepada keputusan politik yang akan dikeluarkan Rasulullah.. 0 Q $ . beliau didatangi rnalaikat Jibril yang ikut rnernbersihkan kepalanya dari debu.]» f> . dan rnembagi-bagikan harta bend a mereka'.. ~ $ r----) .:.(~) ..4l...i J~:Ju .: ..\LJ1 ~ 0i ~~G :itt .· f. oJJ .. . .h:. :Ju . (" .ill I C:'.#.. $ ~.illl ~.. sungguh kamu telah .. Sctelah rnandi dan membersihkan dirinya.. I~. 'Sesungguhnya saya memutuskan untuk membunuh semua yang turut serta dalam peperangan. Sclanjutnya..~ .' JU) 4(All\ ~ _. .r...\ill .0 .JI. .... dia berkata. tetapi Rasulullah SAW menyerahkan keputusan tersebut kepada Sa'ad bin Mua'dz. Jibril bertanya..~ 1'.. i.t:. ~ .. "... Keluar dan perangilah rnereka! Rasulullah SAW bertanya." (Hisyam berkata. '" ~ ~ ~ :0:.. "" ~) :~(. .)i) .~\. Anak panah tersebut ternyata tepat mengenai urat nadinya. J .A. 'Saya diberitahu bahwa Rasulullah SAW bersabda.. "Hai Sa'ad. . r: ~ """ _.. 'Apakah engkau meletakkan senjata (untuk berdamai) ya Muhammad? Demi Tuhan kita tidak boleh meletakkan senjata (untuk berdamai)....

.:' ..:a 1849' .memutuskan hukum kepada mereka sesuai dengan hukum Allah Azza wa Jalla ". ''') Dalarn suatu riwayat dikatakan "Sungguh kamu telah memutuskan hukum sesuai dengan hukum Allah"." {Muslim 5/160} Mukbtashar ShahiliL.:...:.I't[uslim ::::. Pernah pula ia menyatakan. "Kamu memutuskan hukum sesuai dengan hukum raja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful