กลุมสาระการเรี

ยนรูศิ

้ ลปะ

นางสาวปัณฑชนิ
์ ต
ครู

สาระที่ 3 นาฏศิ ลป์

อัวใจรักษ์
คศ. 1

รียนวัดสุวรรณาราม
สานักงานเขตบางกอกน
กรุงเทพมหานคร

ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง

- นักเรี ยนรู ้และเข้าใจการฝึ กปฏิบตั ินาฏศิลป์ เบื้องต้น

พืน
้ ฐานนาฏศิ ลป์

ความหมายของ
าทางนาฏศิ


ภาษาท

นาฏศิ ลป์ ่
นาฏยศั พท ์

ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง
นักเรี ยน

ประวัตน
ิ าฏศิ ลป์ไทย
นาฏศิ ล ป์ เป็ นศิ ล ปะแห่ งการละคร ฟ้ อน
ร า และดนตรี อัน มีคุ ณ สมบัต ิต ามคัม ภีร นาฏะ

ห รื อ น า ฏ ย ะ ก า ห น ด ว่ า ต้ อ ง ป ร ะ ก อ บ ไ ป
ด้ ว ย ศิ ล ป ะ 3 ป ร ะ ก า ร คื อ ก า ร ฟ้ อ น
ร า ก า ร ด น ต รี แ ล ะ ก า ร ขั บ ร้ อ ง ร ว ม เ ข้ า
ด้วยกัน ซึ่ง ทั้ง 3 สิ่ งนี้ เ ป็ นอุ ป นิ สั ย ของคนมา
แตดึ
ี่ าและเกิดขึน
้ จาก
่ กดาบรรพ ์ นาฏศิ ลป์ไทยมีทม
สาเหตุตามแนวคิดตาง
ๆ เช่น
เกิดจาก

ความรู้ สึ กกระทบกระเทือ นทางอารมณ์ ไม่ว่าจะ
อารมณแห
์ ่งความสุข หรือความทุกขแล
์ ้วสะท้อน
ออกมาเป็ นทาทาง
แบบธรรมชาติและประดิษฐขึ


์ น
เป็ นทาทางลีลาการฟอนรา หรือเกิดจากลัทธิความ

น อ ก จ า ก นี้ น า ฏ ศิ ล ป์ ไ ท ย ยั ง ไ ด้ รั บ
อิท ธิพ ลแบบแผนตามแนวคิด จากต่างชาติ
เข้ ามาผสมผสานด้ วย เช่ น วัฒ นธรรม
อินเดียเกีย
่ วกับวัฒนกรรมทีเ่ ป็ นเรือ
่ งของเทพ
เจ้า และตานานการฟ้อนรา โดยผานเข

้า
สู่ประเทศไทย ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม คือ
ผ่านชนชาติชวาและเขมร ก่อนทีจ
่ ะนามา
ปรับ ปรุ ง ให้ เป็ นรู ป แบบตามเอกลัก ษณ ์ของ
ไทย เช่ น ตัว อย่างของเทวรู ป ศิ ว ะปาง
นาฏราช ที่ส ร้ างเป็ นท่ าการร่ ายร าของ
พ ร ะ อิ ศ ว ร
ซึ่ ง มี
ทัง้ หมด 108 ทา่
หรือ 108 กรณะ
โ ด ย ท ร ง ฟ้ อ น ร า ค รั้ ง แ ร ก ใ น

ความหมายของ
นาฏศิ ลป์
นาฏศิ ลป์

คือ ศิ ลปะการ
เคลือ
่ นไหวอวัยวะส่วนตาง
ๆ ของ

างปราณี
ต ออนช
รางกายอย
้อย จนเกิดความงดงามวิจต
ิ รบรรจง

ภาษาท่ าทางนาฏศิ ลป์ คือ การใช้ ศิลปะลีล่าท่ าทางการร่ ายรา เพื่อสื่ อ
ความหมายแทนภาษาพูด กิริยาท่ าทางต่ างๆ ที่แสดงออกมา หรื อการ
เคลื่อนไหวท่ าทางเลียนแบบท่ าทางธรรมชาติเพื่อบ่ งบอกความหมาย
ลักษณะการเคลื่อนไหวแบบนีจ้ ะใช้ ท่าทางบ่ งบอกหรือสื่ อความหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จาแนกออกเป็ น ๓ ประเภท คือ
1. ภาษาท่ าแทนคาพูดเช่ น ฉัน เธอ ปฏิเสธ
2.ภาษท่ าแสดงถึงอารมณ์ เช่ น รัก ดีใจ ร้ องไห้
3.ภาษาท่ าเพือ่ บ่ งบอกความหมาย เช่ น เจริญรุ่ งเรือง
ยิง่ ใหญ่

ตัวอย่ างภาษาท่ า
ฉัน,ตัวเรา
ยิม้ ,ดีใจ

อาย
ยิง่ ใหญ่
ปฏิเสธ

ตัวอย่ างนาฏยศัพท์

จีบหงาย
จีบควา่

ตั้งวง

ยกเท้ า
กระดกหลัง

รูปภาพใดคือทาทาง

การปฏิเสธ

False

จับคู่ภาพให้ตรงกับชื่อท่าทาง
ฉัน
อาย

5

มือซ้ ายทาท่ าจีบหงายระดับอกหมายถึงท่ าทางใด ?

เรียก

ฉัน

จากภาพคือท่าปฏิเสธใช่หรื อไม่

ใช่

ไม่ ใช่

5

จากภาพคือท่ าอะไร ?

ฉัน

ท่าเรี ยก

ท่าปฏิเสธ

ให้ นักเรียนเติมชื่อท่ าราให้ สัมพันธ์ กนั

ให้ นักเรียนเลือกวาดภาพภาษาท่ าหรือนาฏยศัพท์ ที่นักเรียนชอบ

โจทย์ คำสั่ง..............................................................

ให้ นักเรียนต่ อภาพทีก่ าหนดให้ นีใ้ ห้ เป็ นภาพทีส่ มบูรณ์

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful