อ่านกี ่ครั ้งก้อร้้สึกดี ......

ครั ้งหนึ ่ ง มีบ้านหลังหนึ ่ งมีสามี ภรรยา ล้กชาย และอาม่าแก่ๆคนหนึ่ งอาม่าแก่
มากและไม่แขงแรง มีอาการม!อสั่ น"ลอด#$ลา %&า'ห้(!อของล&าบาก )ดย#*+าะ
#$ลา%านข้า$ร่$มกับครอบครั $ อาม่า,ะ(!อชามข้า$ได้ล&าบากและ%&าข้า$หกลงบน)"-ะ
"ลอด#$ลา ล้กสะ'ภ้อาม่ากร้้สึกหง.ดหง/ดและร&าคา0กับ#ร! ่ องนี ้มาก ,ึง1รึ ก2ากับสามี
$่า นาง%นไม่ได้%ี ่#หนอาม่า%านข้ า$หก#ลอะ#%อะ#กล! ่ อน)"-ะ มัน%&า'ห้นางก/นข้า$ไม่
ลง สามีกไม่ร้้,ะ%&าอย่างไร #+ราะ#ขาไม่สามาร(หา$/3ี%&า'ห้ม!ออาม่าหายสั่ นได้
,ากนั ้น ไม่กี ่$ัน
ล้กสะ'ภ้ก+้ดกับสามี#กี ่ย$กับ#ร! ่ องนี ้อีก$่า
,ะไม่แก้ไขอะไร#ลยหร! อ นาง%นไม่ได้แล้$
หลัง,าก)"้#(ียงกันไ1สัก+ัก
สามีกยอมแก้ไข"ามค&าแนะน&าของภรรยา นั่นค!อ
#ม! ่ อ(ึง#$ลา%านข้า$ #ขาก,ัด)"-ะ'ห้แม่นั่งแยก"่างหาก
"ามล&า+ังคน#ดีย$ )ดย'ช้(้$ยข้ า$ราคา(้ก ๆ บ/ ่น ๆ
#+ราะอาม่าชอบ%&า(้$ยแ"กบ่อย ๆ
#ม! ่ อ(ึง#$ลา%านข้า$ อาม่า#4ร้า',มาก #+ราะอาม่ากไม่มี1ั00า,ะแก้ไขอะไรได้ นาง
นึ ก(ึงอดี"%ี ่นาง#คย#ลี ้ยงด้ล้กชายด้$ยค$ามรั ก#สมอมา นางไม่#คย1ร/ 1ากบ่น หร! อ
ย่อ%้อ"่อค$าม#หน! ่ อยยาก #$ลา%ี ่ล้กชาย#,บไข้นางกด้แล#ขา#1 นอย่างดี #$ลา%ี ่#ขา
มี1ั0หา นางกช่$ยแก้ไข%.กครั ้ง สภา+ร่างกายของนาง%ี่%ร.ด)%รม#1 น%ี่ ร&าคา0ของ
ล้กสะ'ภ้'น$ั นนี ้ กค!อ5ล,ากการอด%น "ราก"ร&า%&างานหนักมา#1 น#$ลายา$นาน'น
$ันก่อน ๆ #+! ่ อ'ห้ล้กชาย..หร! อสามีของล้กสะ'ภ้'น$ันนี ้ได้#ล่า#รี ยน.....มีค$ามร้้ ..มี
อาชี+การงาน%ี ่%&า'ห้ล้ก#มียอย่้ส.ขสบาย แ"่"อนนี ้อาม่า#สีย',มาก..ร้้ สึก$่า.."ั$#องไร้
ค่า..(้ก%อด%/ ้ง
หลาย$ั น5่านไ1.. อาม่ายังคง#4ร้าสร้อย รอยย/ ้ม#ร/่ ม,างหาย,าก'บหน้า หลาน
ชาย"ั$น้อยของอาม่า6ึ ่ง#7้ า,ับ"า%.กอย่างมา)ดย"ลอด ก#ข้าไ11ลอบ',และบอก
ค.8ย่า$่า #ขาร้้$่า.. ค.8ย่า#สีย',มากแค่ไหน %ี ่(้ก+่อแม่ของ#ขา19/บั"/"่อ
%่าน#ช่นนี ้ และ#ขากบอก%่าน$่ า #ขามี$/3ี %ี ่,ะ'ห้อาม่าได้กลับไ1%านข้า$ร่ $มกับ%.ก
คนได้#หม!อน#ด/ม
ค$ามห$ัง#ร/่ ม#บ่งบานขึ ้น'นหั $',ของห0/งชรา
นาง(ามหลานชาย$่า,ะ%&าอย่างไร
#ดกน้อยได้แ"่"อบ#+ียง$่า : #ยนนี ้ขอ'ห้ค.8ย่าแกล้ง%&า ชามข้า$
ของค.8ย่า"ก'ห้มันแ"ก..#หม!อนกับไม่ได้"ั ้ง',นะครั บ:
อาม่าได้;ังกแสน,ะแ1ลก',
แ"่หลานชาย"ั$น้อยกคงย!นกราน'ห้ค.8ย่า%&า"าม%ี ่#ขาบอก
และบอก$่า%ี ่#หล!อ1ล่อย'ห้#1 นหน้ า%ีของ#ขา#อง
และแล้$..#ม! ่ อได้#$ลาอาหาร#ยน ห0/งชราก"ัดส/น',ลอง%&า"าม%ี ่หลาน+้ด #+! ่ อ
,ะด้$่าหลานชายมีแ5นการอะไร นาง,ึงยก(้$ยข้า$'บ#ก่า%ี ่#"มไ1ด้$ยรอยบ/ ่นขึ ้น
แล้$แกล้ง1ล่อยลงบน+! ้น #หม!อนกับ%&าหล.ดม!อ (้$ยข้า$#ก่า'บนั ้นหล่นแ"ก
กระ,ายไม่มีช/ ้นดี<<<<< ล้กสะ'ภ้#หนดังนั ้น กล.กขึ ้น #"รี ยม,ะด่า$่าอาม่า%ัน%
แ"่แล้$..ล้กชาย"ั$น้อยของ#3อ กลับรี บช/ง+้ดขึ ้นมาก่อน$่า : $้า..ค.8ย่า%&าไม%&า
ชามแ"ก6ะ#ละหมดล่ะครั บ นี ่ 5มอ."ส่าห="ั ้ง',ไ$้$่ า..,ะ#กบชาม'บนี ้ไ$้'ห้ค.8แม่
5ม'ช้"่อ แล้$#นี ่ ย5ม,ะ#อาชาม#ก่า%ี ่ไหนมา'ห้ค.8แม่5ม'ช้ "อนแกแก่#%่า
ค.8ย่าล่ะครั บ >>:
ล้กสะ'ภ้#ม! ่ อได้ย/นล้กชาย+้ด#ช่นนี ้ก(ึงกับอึ ้งงงงง....หน้ า6ีด ด่าไม่ออกอีก"่อไ1
นางร้้สึกได้%ัน%ี $่า...%.กส/ ่ง%ี ่นาง%&าลงไ1'น$ันนี ้ย่อม,ะ#1 น"ั$อย่าง'ห้ล้กชายของนาง
19/บั"/"่อนาง'น$ันหน้ า#ม! ่ อนางแก่"ั$ลง#ช่นกัน
นางร้้สึกอับอายและส&านึ ก5/ด"่อการกระ%&าของ"ั$#อง "ั ้งแ"่นั ้นมา %. กคน'น
บ้านกนั่ง%านข้า$ร่$มกัน"ลอดมา.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful