Digitally signed by Ramanathan

DN: cn=Ramanathan, c=IN, o=Commercial Taxed Dept Staff Training Institute,, ou=Computer Lecturer,,
email=ctdsti@gmail.com
Reason: I am the author of this document
Location: Commercial Taxes Staff Training Institute, Computer Lecturer,
Date: 2008.01.12 09:29:28 +05'30'

Ramanathan

ramakalai@gmail.com
தா
சி
தா
ெதா ைப
தி ெர

பரமா

ேபான

.

!

அைத


ேபானா

ைறயா

, எ

ஐவ

அைத

ேக

ைறயா

பழெமாழி
அ ப ேய

சீட க

ெபா

கவைல

ேக டா
நாதா! ேந

அ ேபா

கி

ஊன

ளவ க

,

டா

றா

ச .


கிற

மாதி

ெதா ைப

ெத யாதா? இேதா

கிற

வய

பா

ைற

,

றா ,

கவன ப

எ ப ?

வ ழா நைடெப ற

ளவ க

. அதனா

ேவைலத
எ ப யாவ

.

தி ட

நா

ச பாதி

றாக

தன

, ெசவ

மாதி

.

வ ய ைவைய

. மைச

உட
கிேறா ,

.

அதனா

,

படாத க

ைற தா

ப ற த நா

மாதி

ேலா
.

.

தன .

தா க

,ம

இ ப

.

ஊன

ைற அறிவ

தா ,

கவைல

அரச

, உட

தா

. தா

தா

மைடய

மகி

ேவ! இ ப ேய இ
என

நள

. இத காக

ெதா ைப
த .

த ப

ெகா

டேத! எ

வர

பரமா

தா

ேபாக

ைற தா

அைற

சீட க

தா யாக ஆகிவ

ைக

தன .
ேதவா!

ைறயா


ெதா

ேபானா

தா

தன ேய

ேபா

வா

,

டாக

, ெநா

என
றி,
வர


திலக

ெதா

ஊைம
யாக

ைணயாக
ெதா ைபய

.

ைல

ேகேய
வழி த

ப னா ,

.

Page 1 of 64

ramakalai@gmail.com
பைட
தளபதிய ட
ேக டா
நா

ரகசிய

வா, எ

,

றா

.

ஓேகா!

தா


றா

,ம

ெகா

ேக ட ம

ெசவ ட

! உ

வள

நா

தா

ெசா

லி


பா

நிைன த

ைலேய!

னா .

தா

கிறதா?

ட தளபதி, இ த

ேகாப

ெசவ

பயைல

?எ

தா .

வ த

. யா

! அவ

ெசவ ட

? ந

க தா தா ெசவ ட

!

.

.

கா

சி ஊ

நிமிட ,

,எ

ேபானா

உதவ யாக இ

ச ... சீ கிர

ெசா

ன ெச

க ைவ திய ட

கிைட

க ராஜா ெசவ ட

னா

ஈய ைத
அரசா

.

ெகா

அைத

ேவைல த

. அைத அரச ட

நா

ஒேர

தி

காயா?

ரகசிய ைத

ேம! எ

தைலய

கிேற

ேவைல

டல

ைவ

ெசா

ன?

தளபதி ம

, ஏதாவ

றா , தளபதி.

ெசவ டனாக

ெத

ற ம

.

ெச

ேபா

சில

க டைளய
, மைடய
கிேற

கா

கள

டா , தளபதி.

.

,எ

லிைககைள

றினா

.

பறி

வா,

றா , ைவ திய .

எ ப
நிைன தா
ேபால ந

ேவைல
, மைடய
தா

கிைட
. அதனா

வட

ேவ

, நிதானமாக எ


, ெநா

.
Page 2 of 64

ramakalai@gmail.com
அட பாவ !
ெசா

பா

னா

இ ப

,

ப சிைல

ெநா

கிறாேய?

பறி

வர

தி

னா ,

ைவ திய .
மைடய

றா

ேகாப
? இேதா பா

ைவ தியைர எ

ேபா

ஆைணய

பைழய

தி

லவா!
றப

இர

ைன ஏமா றிய

ேச

தா

தா

டா

,

பைத

ைதகைள

ெசா

லவ .

தா

கைடசி

ெச

தா

ெகா
ேகாண

.

றா

ெகா

ஜா

தவ

வைரய
டா

,

.

ெசா

னா .

ைண

, ஒ
அ ம

ஆலய

.

மாக

ேக டா

களா

இவைன உைத க

ைண

,

ேச

ேவைல, எ

டாேள! ராஜா ராண

பைத

கா

றி

,

ேபா


டா? எ

ஓைலைய

றா , எ

ேக... எ

கலா , எ

பா

அட

ேபா

டாேளா, ஒ

றப

ெநா

டா .

டைன

ேவைலய

ெச

லா

தா

இவ ட

லவ

. எ

லவ ட

. இ

பா

.

ைவ

ஓைலகள

ேவ

பல ைத, எ


தைலைம

. யாைர

த ைவ திய , யார

அவ

உைத தா

இவைன

ஏ ப ட

அ ம

ஆலய

ெச

கிறாேய, உன ெக

றா ,

ன க

லவ .

ைண


திற

கா

ைல!
னா

இேதா
,

பா !

டா

.

Page 3 of 64

ெகா எ றா . த ேபா ேவைல ேபா . ேக ட அரச ைன இவ வாைய . வா ஏமா றிய இ ட ேசாறாகேவ ..ramakalai@gmail. Page 4 of 64 . அதனா நா சா ப டலா . ம ன . எ ம கிேற .. ந ேபசாம . ந எ ப வ ேசா ைற கி கிற வா க ேப .. ேவைல .com எ ைனயா ஏமா றினா எ ற லவ ேபா ? உ ைன இவைன இ க எ உ தரவ அரசன டேம தா ேவைல கிைட றா எ ன ேவ ?எ ேபசவ ேக கிேற ேக டா பா . .ெப . ேநராக நி ன ெச டேனா. நிைறய த எ ! எ ேபசினா ஏதாவ ெகா இ கிற ைம இழ த ஊைம பாைனய . ஊைம மாதி ந ப . ேபாலி தி ெபா இ தன . ெபா பரமா க எ ம ..எ ட றா பாவ ட . பா க டைள இ டா மட தி .. கள . ேபசாம ைல ட னா! நி கிறாேய? ஊைமயா? எ க . ம ேச திய வ பண .. ேப. அ த நா டா க பைழய . அ ேபா நா ெச டா . ஊைம மாதி இ த ேவைலய ன . அரச அத ! றா வ ஐேயா பாவ ! ஊைம ேபாலி வ இர ெச ேக டா ெப . ..எ ேபசினா அவ ந றாக ேப வைத ஊைம மாதி ைத வ ந க .

ச கர தவைளைய இ தவைளைய ேபா டா த தன . Page 5 of 64 . யாைர நக ந . ேத ெகா ம ற . அ த நா ெகா வ த ேபான பரமா ஒ ேக டா . ேத கி . . பசியா மய . சி ந ேபசி ெகா ச ெகா கி ழாக ைவ தன . கி வ தா னா மைடய ேநர ம தயாராக ைவ தி . =================================================== தவைள சீட டா ட சீட க ேத த தவ ர ராஜ வதிய கா தி ஊ வலமாக வ க அ ேக ேத ெச ச க தி அத ம பரமா . ஐேயா! எ ந ம கைள ேச எ ெகா கேளா இ ப ஒ பா ேபான . ச நி ற ேசா ைற ேநர ெக சீட கைள ேசா ைற வ பரமா த . ைகய ஏறி த . மைடய . வ த பைழய இன எைத கி வ தா . ஓணாைன ைறயா? எ தா . அைம ச க ெகா த ெச தா அத கேள! எ அரச ஓணாைன த சலி டா .ம யவ ன ைல. னா த க ன .ramakalai@gmail. சீட கைள கா பா ேற ? என ஐேயா. .ம வ ம இ டாேய! இ ஆகிவ .com அவ ெசா னப ம . லா க நா னா ல ப யவா ஐேயா! ேபா ? எ ெகா அ ட நா சா ப வா வ இ ேடா ! ல ப யப .

வ ட .ம கிறா ! இ நா இ தா . தா க ஆகிவ வா .. . Page 6 of 64 . தவைளதா தா தவைளைய தவைளயா உ உ எத ந ைம டா க த ேகாபமாக ைமயாகேவ சீட க த ! ேபான . பரமா எ ெகா ேவ சாப தா ஓணா ேக ஏமா ற ம திரவாதிய ! எ ஏமா ற மன த களாக தா மன த கைள இைத ? என அைம ச . ?எ அரேச! உ னா . அ ப யானா எ ேக அவ க உட க எ ? ம தி ேக டா . த நட எ இவ க ேபாலேவ கினா இ ப த . இ த ைன ேபால ெபா றா தின ச கடமாக இ ச . பரமா லவா? இ த ன ஓணா பா கி வ ய பாக இ தவைள அ ேக டா றப .. ெகா டாைள . இேதா இைவதா ஓணாைன எ கா ேலா இ எ இ . இ ேபா எ ன ெசா கிற க ? ேக டா . நட த எ பா அரச .com எ அ ைமயான நதா ேத சா சீட களான ஏ றி னா . தவைள றா வ சீட யாைர ? ேக டா . ெபா கா ! எ ? ஓணா றினா . ஓ உ ஒ சீட எ ெகா .ramakalai@gmail. டா எ வ ! டைன ற . ெப . அைம ச . ந ேப வா ! ச பாதி ம ம தி க .

இர கிேற .ramakalai@gmail. வ ேடா ! ேபாகிற . தின . அதனா ஓணா உய வழி யா எ க . ய ப டன . ேசா! ஊ ெத யாம வ டலா ! எ க ைட ஆைச ப டன . வ ழி ஆகிற ெகா ண க தவைளைய க ேபாகேவ ம ற ப டன . வ மட ைத . இர க த . தாேன எ ெகா ! யா டன . Page 7 of 64 . ெபா வ த . ேநர தி இ எ ேலா ற ைட தன . அதனா டா வ த ஓணாைன இன ேம ராஜாைவேய ெபா கா டதாக வ வ ெவள ேய கழி த வ கி டா வார வ ெகா ள ப உடேன இ ம ற சீட க வ வைர ேடா . ந மா ெகா ட ைகய த கிைட க பா றி ைக ெச ஒேர வார றி பரமா உய ேபான டைன எ ச றி ஒ றா ப ெச . ஜா கிரைத! . இ தர ேவ ம க இேத க தா ெத யாத ஒ ப ெகா ெபா கா கைள ந ேவ ம .எ இர ேப ஆைகயா டா ெகா . இன ேம த ப தவறி ேவா . ம தவைள டா .எ ப ைழ ேப . ட ெத ஒ இ வத வ . தின டாைள ெச லாவ ெபா கா கா தி தா க ன தின ெகா மட . ெவள ேய ேபான களானா எ . தா .com எ ன ெச வதா? இவ கைள ைவ நட த . ெகா வ ஏமா றி . . இர ெவள ேய காவல க டன ! ர தி ைக ப ெச தன .

ramakalai@gmail.com
ஆைள உய ேரா

ைவ

ஏமா றின க

. அதனா

வைர

ேத

ேக ட

ெத யாம

னா!

சாக

ெச

டதாக

ைமயாகேவ இவ க

சீட க

ேபாகிேற

!

றா

,

ெச

லா

ேடா .

தி

அலறினா க

,

ஐேயா,

கள ட

ெகா

,

.

அரசன

கிேறா .
கா

கள

தா .

சீட க

, இ ேபா

ஏ றி

கிய பண ைத எ

ேட

.

அைத
வா

ெகா

கீ ேழ வ

ேவ

ேபானா

அைனவைர

னா க

.

ேபாகிற

தைல ெச

தா


!

===================================================
ெதா ைப வள
நாதா! நா

"

ன?" எ

பரமா

த .

"தின

தின

ந ைம

"அ ப யானா
ைவ கலா " எ


டா

அதனா


றா

ஓைல

ேக டா

"ப தி ைகயா?

நம

எ ப ?

ப றி


தா

.

நம

காதவ கைள

ப தி ைக ஆர ப


லாப ?"

தி

ளலா .

ெகா

ேபா

றா

தி டலா "

.

றா

ப தி ைக

'தின

' எ

ெபய

.

Page 8 of 64

ramakalai@gmail.com
"ெபய
கீ ேழ

ைம!" எ

ஆய

.

பதவ

"ெக

கார

ேபாடலா " எ
பரமா

பரமா

-

றா

' நாள தழி

டா . ம

நா

.

மட , ப தி ைக

த , 'தின

ெகா

வலக

ஆசி யராக

, மைடய

நி

ப களாக

நியமி க ப டன .

ெதாட

ெவள ேய

ட ம

"தி

வத காக இ

ெகா

டா

,ம

ைளய

பா

மா

றா

ற ப டா
ேவட தி

மைடய

கிறாேர, ஏ

கலா

இைத

வ த
கினா க

, நகர

.

ேபாகிறா ?"

.
?" எ

ச ேதக

என

தி ட

கிறா "

மா
த ேவ

திர

,

வட
!" எ

வ த

ெச

டா
றா

.

.

திகைள

.

ெசா ைத
ேநர தி

அரச

, மைடய

ேவலிேய பய ைர ேம

இர

பா

ப க திேலேய ெப தாக எ

ெபா

ேவட தி

" எ

ெகா

"அ ப யானா

ெதாட

நா

.

வ ள கினா

மட

அ த

, மைடய

.

வடாக எ

"எ த வ

அ ேபா

, "அரச

ேக டா

ெவா

ப களான ம

வத காக மா

"ஒ

, நி

ற ப டன .

ேசாதைன ெச
அைத

கிய

கிற

ெகா

, மா

!

ைளய
ேவட தி

க அரசேர தி ட !!

ெவா

வடாக

தா .
Page 9 of 64

ramakalai@gmail.com
இ த

தைல ப

தினா க

"ேத தலி
வட

"ம தி க

அர

தா கி

ேபா டவ கைள

கிேய தர ேவ

ேப

ஊழ

" எ

றா

தயா

மா

.

ேபா "

.

தினா க

ேபா

. பழி வா

க தினா

அரசைர

.
ந ைம எதி

டா

உடேன

கீ ,

மைடய

கீ

டவா

ெச

திகைள

.

பண தி

அ டகாச ! தளபதி த

சாமி

கலா டா!
அறி

ெக ட அைம ச

வா

ஊழ

ம ம

ன?

இளவரச

தி

ேபா

!

ம தி

இ திரன

இேத ேபா

றா
ன எ

லைல!

தினா க

ப றி
டா

மல வ

இள

மா

ெப

ைகைய

!

தா கி எ

"ந ைம

"எ

சாமி, ஆ

கினா .

ஊழேலா

ெகா

காதவ கைள எ

லா

ெகா

ேவாேம!"

.

தி

.
?" என

ேக டா

.

Page 10 of 64

ப ெகா . சீட க ேபானா க வா கா !' எ சில வ த தன .ramakalai@gmail. லாவ ைற ெகா த வ த வ டா . கைலேயா. த ப ட ப தி ைகைய வா வ அதி கி சி அைட தன . 'தின பா சாதைன! . Page 11 of 64 . ம க சிைலைய ேவ ற பரமா . தின க தினா ஓ வ ேபா லா "எ வ க ெகா . ெச பரமா த ட திய ப க றாக தா எ க றிவ " எ ப தி ைககைள எ .com ம ன ெதாட ர ம ண ர வதா உட ப தா ! ஒேர நாள எ தினா எ . ைவ க ேகாஷமி டப ஊ வல த க !' இேத ேபா கி ஆரா ேபாரா ட ! 'த ேகா . ெபா வ வ ந வா . 'ெதா ைப எ த ப டா 'ம பரமா டா ஓைலய திகைள எ ப ! நா ப க நா ப . சீட க சிைல ேபாரா ட மைன ம க ைவ க நட தினா க எதிேரதா . அவர எ இ த தினா சிைல! ம க ேவ ஒ ெவா வ கைள ப றி டப கி ைவ தன . வ எ ப ?' நல எ ற ஏ ப தைல ப என ேப ம ண ெகா தா ! வள 'அறிவ ய 'ப 'பரமா த பரமா த ப எ ப ?' எ திய எ அர எ ெச றா க சி க ைரைய வ த ைத' த .

அரச தவறாத ம ற ம றி க னைன டப ப றி தவறா எ சீட க ம "பரமா தேரா. . . சீட க வ ய பாக இ ேக இ "அேடய பா! எ "ெசா ப ப க றி தன . "அ ப யானா ேக டா றா ச திரேலாகேம ேபாக க வ !" எ கிற களா?" எ தா . அ ேபா ேக ட ம "ேநராக அ ந ைட ேகா ெவள ேய ெச ைணய வ தா ந எ . "இெத லா அவன . மைடய க தி ம தப . . "அ பாடா! மாதி ேபா எ ப தா . =================================================== ெசா க பரமா தி த ற ேசா எ ெசா . நதி ம தி கைள ற ப தி ைக' வாசி க ப ட ' ப தி ைகய ேபா அைம ச க த ம .com ெச தி. இ தி க தி அைத க ைணய இ ெசா க ேக டா டா இ க அ களா ெசா யா ஒ இ கிற வ கிேற ேலாக இ ேபா த !" எ ேபா ேக தா றினா . சீட க வ தைல ெச ய ப டன . க யவ வ த க . தியத காக ெபயைர உ பா கிேறா " எ அத எ பரமா ப ைம எ க ய . Page 12 of 64 . 'தின ? தாேன றினா . ?" என . ைல. யா ெசா ன 'எ .ramakalai@gmail. யா இ கிறா க ?" எ வ சா தா .

எ லாவ ைற வட த நாைள ேக ச க ேபாவ களா?" எ இ ேபானா ெகா க ேபாேவ !" ெகா .. மட தி எ இ த வ தன . ேபா சிேயா . பண சா ப ண கைள எ . கிற பண ேபா வழிய "ேபா "ஓ வ சீட க ண மண க ெசா கள ட ெகா கேனா மகி ஐ ப . உடனþ . "ஊ ! ைப திய கிற " ேலாக தி ேபா இ ம ேக ட க றா . பாவமாக கிறாேர!... Page 13 of 64 . நலமாக தா ேபா இ க அவ ேப தாள றா ைட அ ச மதி தா ெகா ராைவ க " எ . எ லா கிேறா . ள சாத த தா . அ எ ேக க ப டா கிேறா .ramakalai@gmail. பா . லாவ ைற ெசா க ேபாவதாக ைட க றி வ எ . க ட ப ேசா க பா பத கமாக இ தி ேக ெகா . ந " எ ண கைள தி கிறா ! க "ஐயா எ ைடேய றா இ ப ட கிறாரா?" க த மாதி !" எ இ ேசா கிறா ! ேக தா . . .ஓ ட ெகா ப தா ட க .com க "உ இ வான ேசா கிறா " எ "அ ப யா? ம .எ த எ தவ ர ." "ச " எ ேபா ... த ேபா ம "அ ப யானா ம க ேக டா . க .

ந பசியா த வைகய ஊ ! இ றாக ஏமா றி தி 'தி ைச எ ெச கிைடயா பரமா ந க நாத எ ேந ெகா . ப ?" என வாடலாமா?" எ டா ட டா சீட க ெச ைட அ ேகா ஒ கா ய ைத அ ட. நா ப ேனா !" எ பரமா "ம ப ேசா க அ " தி எ நாதரான க தி "ெசா "நா த . அர ரா தி றாக இ மைன ெசா ேபானா க க கிறா க ேபா . கவைலேய இ உ த பரமா லாத சமய தி ெச ம உ றி ெசா ந ன .com ெவள ேய ெச ந க இ ெசய ேளா " க " வ தா . . " க ெப ைல!" எ றா இ ஆ த ேவ! திசாலி தனமான ைமேயா இ ப க த க ந ல ெசா னா இ ேதைவயானைத எ வ கேள! என சீட க எ ேலா "சீட கேள! ந க அேத தி ட ைத வ டலா !" எ றா அ ேபாேத ேக எ தா தா ம க ேலா ப ைல. சீட க னா! நா லா நாதேர யா பய அவ ட . டாேன!" . வ ேதா . உ க கினா .ramakalai@gmail. ேதா ?" உ ேக டா க இன தி தா . ம ேபா னா கவ வ ள கிய தாேன ெச ெத யாதா உ ெசா வள வாமி . தா க கைள ந த ஏ 'எ வ ழி தா க ஏமா த ப பரமா ஒ தி. ஆனா தி கிறா !" எ . ல அரசைன நா தாேன! ஏமா றி த . ? எவேனா உ வ தா . "அட பாவ களா! . Page 14 of 64 .

இ கி வர "அ ப ேய உய "எ பரமா த எ ெசா இ கேலாகம ண னா !" எ உ கிற !" டா கள ட ேபா ேபாக கள ட கினா திைரயாக இர ள வ ெகா ேகா. ஆ க டைள இ டா ன ெச அ நாைள . Page 15 of 64 . நாைள ஏராளமாக வா ெசா பா இ ப . அரச எ ப தாபமாக பண ெசா லாவ ைற ப திரமாக உ தா த இன னா " எ "யார ப . அரசேனா.ramakalai@gmail. "அவைர எ றா ம ப ேபாகிேறா . ேகாப ேக! இ த சிைறய த "அரேச! நா . த வ ெகா வ க ேகாபமாக வ த ஆ க க டா !" எ எ தா தாதா நிைன தா . பரமா டா வா க . கி வர நா கிேறா !" எ க றா எ சாகேவ இ ெசா னா ைலேய! னப கைள தவ கைள த . ேதா ? ப னா !" ெச எ ேபான ஏமா ற . .ம .com அரேச! ராஜ "ஆமா எ கலாமா?" எ ப தி ம ேக டா மைடயேனா. . க "நா ப ற தவ பா இேதா ப க தி கிற க ?இ உய ேரா அம எ தா தி இ த தா தா கிறா !" தா தாைவ . "யாைர ஏமா ற கா ைச த .

ரகசியமாக ஆேலாசைன . ன வ கைள ேபா வ " எ ேபால யாக றா ட ெச தா நா பாவ .ramakalai@gmail. காரண ேவ! க த ர இரேவ ெச த . ெச ேத ஆக . ப கார டா . அ ேபா கிறா எ நரபலி ப நா ஆப தாக ேலா ேபாலி " ேவ! உடேன " எ " ேவ! எ லா கிற ஊ ெப நாக பா கா ய ைத ஏ ெச ?" எ !" எ இத ெசா சீட க தா க சாமியா அ ச தி அ த ஊ றா அ . Page 16 of 64 .com "ஐையேயா! அரச எ தா தா ெத ெகா ெகா ெச வ ளாமேலேய ேடாேம!" எ டாேர இ ப சீட க இ ைலயா வ அ மா தன . நம ேக ேக டா நிைறய பாவ பரமா ஏதாவ னா தா ம ேபான ப றவ ய ேடா ெச ம க ற ! எ த வ ேவ தா கிறேத! அ எ "நா அ த ஊ எ . =================================================== நரபலி சாமியா பரமா த சீட க ைழ தா க இ தா க அத உல " நாக பா .

Page 17 of 64 . கலா " எ ஐையேயா!" "நரபலியா? ேத ெசலவா நா க பலியாக ர ஓட த ர பா எ தா ைய உ மா ேடா " எ றப ம ற வெத ெத யவ தன .. த . கா .. அைனவ ப ற க ேவ ேவ வழிேய டா .ramakalai@gmail. பலியாக ெந எ ல கால லி வ "அ ப யானா ம ந மா . சீட க பரமா க ! "ஐேயா நா ெகா ப . அ யா ?" எ நா "ஐையேயா அ உ பலியாகிவ ள ைவ ப மா ேட ற உ அழ ஆர ப " க தா எ டா ட . யாைரயாவ "ேவ அதனா ேவ வ கிற க அ வள ! ?" எ தா தா " ேவ! ேபானா கள இ த றா ந பரமா ல மா ெகா ேவா ! யாராவ ஒ வ தா ெசய யா த ..com "அத நிைறய ேவ மானா பண . ன வ ெச ெகா ேற ேயாசைன ெச ைல. டா ... பரமா யாைர பலி மானா இ நரபலி ைல" எ த . நரபலி ெகா அலறினா க ந ெகா ேவ ஆக ெசா றா யா பரமா சீட க . தா . ெகா ப ?" எ ேக டா . "சீட கேள! நம வாக ..சீட கேள..

அர மைனய . தவறாக த மாைல டா ெம வ த ப மாக .ramakalai@gmail. சீட கேள! ந க வழி ேதா ப ம கிற வ நா டா . .com "ச . வண . . சீட க ந லி ெச அவ சிைலைய க ெப அரச பரம ச ேதாஷ ைட ஓ ெசா . வ டா வா நரபலி இ க இ பரமா த "ஏ. ட நா காள கி ! பரமா ப கி த ெச ேகாய ைல அைட த அைட தா . நள பா நளமான ப க த சீட க வா பய ெகா ேபாகிேறா ! நதா காள " எ ைக . நரபலி "நாக பாைவ ப ெச டா ! ேவ . கினா த . இ காள ய மா! காள ய எ கா ந தப கைள கள மாக இ த கினா க உன நரபலி கா பா ற ேவ வ . அத பரமா . அ த நிைன ப ஊ தா க அதனா பலியாக ேவ அைனவ ேபாகிறா " எ ெகா யா 'எ வ ஆகிவ டைத 'தடா இர மண ேயாைச ேக ட ப அறிவ பத டா க . சீட க தி பரமா தைர. Page 18 of 64 . ெகா ெஜ பரமா இ சாமியா நரபலி ெகா க ைமேயா நாக பா ட ைத " எ ஆைணய றி ப ெசா லி தி எ எ ய . தா க ேகா ய ப ரகாள க ெத யாம ஊ ம ஊ யா ெகா "எ வ வத காக சீட க ேவா " எ ஒ த .

இர மைன னா! ஏ ஓ வ த ப பலிய பா ேக.com அ ேபா . எ ன?" எ "நரபலி ெகா ன த கிறா " எ அைழ ைக பரமா த . எ கிட த க . பரமா தா க நரபலி!" எ .. ேகாய ைல ெகா த அர மைன "சீட கேள! சீ கிர ம ைவ க சீட க !" எ பரமா பலி அர பலி பட தி தினா .. அ நா அவசர உய ைர றி நா ெச ெச தா றப றா க ? நா ச ட ப க . இவ நரப லி பரமா தைர நிைன ேதா . அதி சியாக ... ஒ ம வர க றி வைள பலி பட ைத ம பானா க வ த உய ைர அவசரமாக நி த .. இ தா பட தி மைன சீட கைள பரமா ம த யாைர ெகா ஆேவசமா வாைள ப வசினா . க தியப . எ அரசன ட றா ேலா ஒேர லவா இ எ எ டாகி சாமியா சீட கைள தைர தன .ramakalai@gmail. த . ெகா வ த ைவ தன .ப ரகாள !. எ வர க ஆ ச யமாக "ேச.. இ சாமியாராக அ பரமா தன . மைற தப ெகா பலி பட தி "ஓ . Page 19 of 64 . கைள ப ஆவேலா . ெச த தவ ற " எ றா .... உடேன அர காவல க அவசர ப . நரபலி டா லி...

லெத சி லிைய தாேன ேதா ? ேகவல . ைகய றா ண மைடய லா ழ ட . எ வ வ சீட க சிைற . த லி! எ ற தி காக வ ெகா த .ப க த . Page 20 of 64 . ெகா அதி அ த . த சீட க ந ப னா க "அேதா வ பா ெபா ெகா பத காக. அ ேபா ஒ நட க ேவட ேபா இ டப . நிஜமான கி ண தா வ கிறா . க கிறா !" எ "ஆமா இ வா வ . கி அவைர ! ேதவா! தி தா ேவ! கிறா !" எ ம கி பரமா மான .com "நா க எ ன. =================================================== கி ணா! பரமா டைவ ெகா த சீட க மட ெத ந தி வ ப ெத வழியாக வ தா எ ண ஒ பா ைவ தி கி சா ப தன .க த ர ம ல ஆப தி டேத" எ ம கள .ramakalai@gmail. அவம யாைத அைனவைர எ நரபலி ! நா க கிேற றா க தவ லிைய உ நிைன ேதா . மன த கைளயா பலி ெகா ஒ ப பரமா "அ தா ந க வ ன ! ெச ப அ த ஆைணய ஐேயா! ப ெச ேறா " எ எ ெசா க நா ெகா ய இ ெகா னா க டைளய ெகா தா அ ப சிைறய டா ந ல ப யப லி ெச த ன நட ெகா ப தன .

"கா ேமக ண ந க தலாக ஆ கினா க மான ைத "அதாேன?" நம அவ க டைள ப வண எ பரமா ேவ! நம எ சீ கிர . அ ேபா ேவ ைய க றா ண கைள " எ என ேகா ம றா உ இ த தா . ேபா . Page 21 of 64 .ம ட ட .com பரமா ந த அவைர றாக இ கட த த ேவ "சீட கேள. ஒ ேநரமாகிற . யவ . எ ைல. வ நதா னா ேக காேத.ramakalai@gmail. கைள உடேன டா ! கிழி ேக டா . ேவகமாக டைவ எ ேபாகவ எ க த காலி ேபா "நா ெகா ேவ?" எ வ த சாலி ெகா கி வ உடேன த . த கிழி பரமா ேபா டவ " பரமா ஏைழக பரமா ேவ ந ப னா ! ண கைள இேத ேபா ஏ டா அேத கிழி கிழி பதா?" ஏ ஆைணய "பா ேற . க ேவ ணா!" ெகா !" எ றப ெகா க " எ என க ய த ! ண ேவட கினா ! மான க கா த ஆ கி ஒ கா பா ற அ ணா! டைவ ேவ !" இ தா. ந க உ ெகா " எ க டா " தி ெக டவேன! தா நா சீட க ஐவ . ச ைல! ேக டா லவா ேதைவ!" எ ெபா ! ெபா ைய ேபா டவ இ வா !" . கி டைவ?" எ க கட ெச ெகா எத ேவட கிழி! எ த . ைன றா .

"ெபா ெகா தத ந நகர ெதாட கினா ந க . ேபால எ ன ேவ ப டாைடயாக எ பா !" எ மாற க தா றா . மாற க ேவ மி உைடக . ன? "எ எ ெபா ைய க பரமா ேவ "ஆமா ! வ கமாக ெபா கா க றா வ மா வர கைள ெகா ெபா னாக மாறிய " எ ேபாகிற க க " எ ? றா ன?" த எ ய ேசல மட க தி கிேற த . ேவ " . இ த தய மாேன! எ ஏ ெபா ையயாவ நிைன ெகா ெபா ைய தய " எ ச சா ப ட சா ப ட . டா . ைவர க த டா "வர தராவ மைடய . த தா! சா ப த அவைல ம த றா ேகாவ "ெபா ைய ெகா பரமா ?" எ "ேகாபாலா " என . "வரமா?" அெத "எ றி! நா . ேசல ஏைழ வ கைள ஏமா ற நிைன காதி க றா ெச மைடய டா ெகா . வ டமா டா க ெபா ைய ச சா ப டா ேபா வ " எ ெத ந க .ramakalai@gmail. சா ப டாவ . டா ஆைள வ டமா ேடா !" எ றா Page 22 of 64 .com "க ண ெப ெக சினா "க ணா! அ ந.

ம பா ெகா ! அதனா எ ேந ெச வ சா ல ஒ ேவ இ தா ைல" எ ற ம த ப ல எ ன . றா ஏமாள க ய பண .com "ச ! ந க நிைன தப ேய அ வ ைணேய காலி கா ெபா க ைண" வ வண டா "ஆைளவ ப ைகைய ெபா "ஆஹா! க மாதி கடவ னா !" எ ெத ெகா எ த ந க . இ ப ல ேகதா றா மைடய . ப மைடய வ ேபா . "இ த பாைட க அ ல! கிேறா " எ யவ ." "அ பாடா! ஏமா " கட ேளேய ேபா வர ேவ! நா மட மாறி வ கிட றா "எ காவ ேபா க ல உன க கிைட தா ஒ வ ட பரமா . . கமாக ெபா கா க வ நட ேபாக டா வா கி வ டலா " எ பாைட க டா யவன ட வ ைல?" எ க ந றா அவ !" றா . அைத ப வ . பா க கி வ டலா !" எ றா . மடெம த ‘ த . எ ெத ந க ஓ ட தா . ெகா ேவ! " வா இ இேதா தா .ramakalai@gmail. Page 23 of 64 . பாைட க "நா இன ேம ! இைதேய வ ைல மைடய ப ேபா மட ல வழிய "இ டா !" எ ேடா ! . கி றப ணா! உ சீட க கினா க ேபா நட அவ .

ramakalai@gmail. "எ . நா றேபா . 'ெலா . இ ட ெதாட கியப கிய ேன டா . "ஐையேயா! இெத கி " எ .com சீட கள ெதா ைலைய ெச எ ெகா றா கிேற . ெகா ம ற ள க ைடைய சீட க பாைடைய கி வ தன . . நட தா . 'ெதா ' கட டா எ ன அதிசய ? ந கிறாேர!" என அலறினா க "அ த வ ப க ெகா பாைடைய சீட க ேவ ன? யாைர கிற . பரமா ேம காேணா ?" எ த றப றா . த ெகா . பாைடைய றா றப ற ப டன . எைத கி ெந ெகா கிய ைர த தா ! டா !" எ . அவ பரமா க காம இைத ேவ . "நா எ ஒ ெகா க " . தா ஏேதா ம திர ேபா . சிறி ர வ த தாகமாக . ெச அ த வழியாக வ த நா ப தி ேத -ைர டா . ஒ பாைடய ண கவன வ ழி ஏறி காம பைழயப ெகா ட . சீட க இ கீ ேழ ேபா ட நாயாக மாறி . . ந ெபா மகி சிேயா பாைடய ஏறி அம டா . Page 24 of 64 . "ஒேர பாைடைய இற கி ைவ தா க ஐ ேப வ ழி த ெகா சீட கைள ேத அ ேபா ப மட ைத வ 'எ அ வள இ ெச ட வ த சீட கேளா.

எ த திெக ட ஆேலாசைன நட தினா . ெகா ல ப னா !. ஆனா எ மைடய . ேதவா! "ஆகா! அ ேவ ைக லா ெபா ப ேயாசைன ேக டா . ர ைக த . =================================================== ர வ ! உைழ காம உ ண ஏ ப ட சீட க " ட . சி வர . Page 25 of 64 .com "ந மட ட இ கமாக கிறேத!" எ அ ேபா வ சீட கேள! வ வ ெபா வா எ ஒ பா பரமா கி த எ ைன கி தி வ சீட க .ம "மா ெகா "அ ப யானா டா ஆைச பரமா ைடய ெச தா உைத பா கேளா!" எ ஒ ர கலா .ramakalai@gmail. எ க தரலா !" எ ?" எ ற த ெதாழி ெகா ப அத காக தி ேக டா ப . வ ைள ந ப ேனா ! அவ . எ ப டா . அத தி றினா ன?" பய ெகா . பாதி வழிய ேலேய த . கட ேச அ ப ேய ஓ வ த தி ண ைவ தன த வ கேள!" என நாதா!" அ த " மாறாம க ப டா இ திெக ட " த ைகவ வ டாேரா!" . பைழயப ம . ந ைம சீட க பரமா னா . பரமா றா வ கைள ைமயான தி ட தா எ .

இ த ப த . 'லப ' எ " எ அைத ன?" என எ . இ ெபா ெச க ஒ ெச ெகா ெகா வ ட எ அ ய டா ட . ர தி ெச அ த டன . த . இ ெச னப ப ைளயா ப உ . க ப ேத ெச க டைளய ேக வ த க தலி றப இ மர ைத அ ேபா . எ கினா . "சீட கேள! க !" எ ேவகமாக வ ட பரமா அத அதனா வன ட கா இேதா ர வ க தினா .com "ப ைளயா ப ெசா கிறா கேள! ம . ைளயா சிைல ேம வ த ர டன . சீட க வா ெம . இ வ எ "சீட கேள. வாக சீட க . றன . சிைலைய ைளயா ச த ந ப றாக ேபாடாம ைளயாைர டா . அ அைத ட ர ட ஒ ைக அைத ப க ப " ைளயாைர பரமா த . ஆகேவ. ேக டா . மைடய ர ப வ ப பரமா ! வ டாத க ம றி கா ர . . இ ெபா அவ அரச க ெசா ச தா "இ எ . ப ப ேபா . பற வள க கா ெபா ேவ க ேவ எ ர அத ர "நம க கள ற சாதாரணமான ஆ வ சேநயேர வண ர தா அ !" ல. பரமா ப த . ைளயாைர ற ப டா த கிறா . " த தானாகேவ னா க மர தி கி அ றா . Page 26 of 64 .ப இராம ெசா காக ஆகிவ .ramakalai@gmail.

ப ைச. அத இ தன. அைத "ஆ கா ெகா பற ைககள வ தா ர இர எ பைத ட மைடய வ சேநயா! றா வ நாத வ னப . நா கள . Page 27 of 64 . சிவ . டா . மட " கா. நல இ கி றன" எ ைம ப ெப க பா நிற எ ெகா . "ெசா டேத!" எ வா க ந! கைள மகி வள க தா உ . தா பல நிற டா ம "ந . மாயமா மைற த ம ெச ற . ஆனா ட த தி வதி எ க ன தி ம . ெதாழி திறைம!" . அதனா ெகா ம கா!" டன . ர ேக! எ க ப கைள எ வ டா கி டா அ த நிமிட ஒ மண ேநர வாண கைட ட பல த ரகமான வா!" எ அைத ஏவ . அ ப வ த . ண கள இ ப த க ப டா கைள ரா ப க ேபாவேதா. தி நிைறய ப டா க ர நிைன க ெகா எ உய . "ர அவ ப ர ெத யாம ைக அ ேவா " எ றா . கி த ப டா கைள ெகா கி ெகா வ . "ந அவ ேபா வ அ க சீட களான நம ேகா ஒ ைல.ramakalai@gmail. ெகா வ ப ர ேச த கிறா .com சீட க .

com ப டா கள இ ைவ பத காக இ எ கிறா க சாதி ெகா டன . வ டலா எ ற க பைனய கின .ramakalai@gmail. "ஐேயா. நட தைத பரமா ட உலக திேலேய தி த கண . . ந றன பரமா எ த ேவ வத . கா ய ைத ெச யாத க ட . றா எ ைவ தா ஆன தமாக சீட க ேற இ ேலா டா . ெவ இழ த ெகா சீட க உ என ேக எ ச " ேவ! உ வ ைக ெச க ெகா ெசா க த ஒ . தி வ வத ர ைக தன ப னா . ப ட எ லா ல ப சீட க ண கிழி வ ண யாக தி வர .. "ெந தி ைவ உய த ெவ ைய வாய ெகா ள ைவ க ைடயா . ஆ ெத யாம எ ' எ ெவா சேநயா!" வ வாய எ அலறி "இன ேமலாவ டன . அதனா " தா . ைவர அரச . அைனவ ெந தி ைய அதனா " எ சீட க த " எ த .. 'டமா க தா ெகா அ வா த தன யாக ஆ ைக பா . அ நா அர ப அர மைன க கள மைன ள தி அவன ைழ த ள ப ர . ெகா இ தா ணக .. ஒ . கி ட Page 28 of 64 . ம இ த ப டா த .

ேகவல வா க க ேவா !" எ வ ேகாய தைலய த ேவ க பா அைட தன .ramakalai@gmail. ற தி காக ப நா . நிமிடேம.com ைவ க ப தன. ய க இ த வ னா தா நிைன ேதா . ப மதி இ அவ ைற . =================================================== நரக தி பரமா த Page 29 of 64 . . ேகால திேலேய ம கைள ம க ற ப டா . . ைக ட . ேக! சீ கிரேம உன றா இ ெத யாம அரச காவலாள க தன . பரமா சீட கைள ெபா ம டா டா . ஊ வல ேபா த . ைவர . பா கிற க "வா கி ட ைத ைய "இ ேபா வ . நம ர ெதா ட நம ல ப னா க ைல த எ டைன சீட க . கி ெகா ப ர . ண கைள சீட க " ட யா ர எ வய ம ேவ ம ட ைத அவ ெத ைவ அரசன சிைற த " ேவ! கி த ப " எ ! இற தா கைள சீட க அரச கிய கிேறா !" தி டைன வ த க ப ட மன த களா ெகா வ தா ஒ டேத!" எ ெச ய . னைர ெகா ேபா டன .

பா கலாேம!" . ட இ ெகா ந . எதிேர பா ?" எ ெத வ றா ம பாேரா?" தவ .ramakalai@gmail. ஐ ப ைவ ெகா வ கேள!" எ "எமேலாக "ஒ அ தன யாக ெச "ெச எ யா கைள க ேபானாேர! கா ேம அத ைக தன . க நிைறய டா . ேக ேபாய பாவ ட "ந ெகா ேபாய நரக "நா நா தன . பத இ தா ஒேர வழி!" . ெச இ மட ேபானா ேபாய ெகா க ைவ தா சீட க உ "ந தா ஒ பா .com ம மைடய கவைலேயா க இ ம ேபானாேர! எ எ பற டா க ேபான ந . ைகய ெந இ ப ள பா " ேயாசைன ெசா ைவ . ெசா எ எ தி தா உடேன இ பா ெச இ ப னா ? அநியாயமா டா . க ைடயா ேதா ட தி தைலய . ட "இன ன தி ைகேகா த ெகா டா ள தப . ெகா இ ைவ தன . Page 30 of 64 .எ ேவைள. . அதனா ம பா மைடய நரக த கிண றி தி தன .ம ம ைவ ைவ ேப கலா " ேபசி ேபானா டாேளா.

பா வள பா . Page 31 of 64 . ெகா ைவ இடமாக ஓ ட தி இ ைம சி அைட தன . "ந எ ெசா "ஐேயா! இட தி .com ச ேநர ஐ ேப ெக உய ைர வ எ பா சீட க ேகா. இ அைத ேத பரமா ெப ய தன. "அேதா மைடய . நரேலாக !" வ ந . கீ ேழ வ ெகா மைடய பா !" தைலைய வ ஒ ெப ய த ம தா ர த தைர ேபா !" தன . . ெவா ெச டைத உண றா க இ எ க தினா த சீட க மிக இ பாவ ெச இ டா க அ ! ெனா ெகாதி த ெச க சிலைர அத ேத எ ெகா ழ ேட ெகா ேபா தா க ந கி . மகி க பா க ேச ம மயமாக ப சீட க இ இ ேபா த . பரமா ஐையேயா!" தைல தன . ம ேக டா அ ேபா வ ைக யவ வ கிேறா ?" எ நரக தி த டன . உயரமான இ எ த ெகா பைரகள எ ெண . தா தா "நா லா . எ ேக . ெச .ramakalai@gmail. . ஒ இ ஒேர ேம ெச . "வா ஒ வ அ ைல. ேடாேம. இத உ ேள னப ந கி.

றி பைடெய ேச ேட. ேதேள! ந வா க! ெகா டாேத!" எ அத உ எ "ஆ. அலறி ரா சத ேத ேள அத . டல தி அவைர .ந த வஷ க வ தன. !" எ .com அைத பா த தா டா ேபா பா க ெகா பைர டா எகிறி வ ெகா பைரய ெகாதி ெண என அலறியவா ம ம நரக ேலாக தி க ைடகைள டா றா அ த கண . தா வ ஓ ப ட வ இட கள ேபா ஒ . நரக ேலாக தி பரமா க ட ப ெகா க . இ இட தி வ தன . Page 32 of 64 . பரமா ைலய தி தி ெந பா தைர ேத ஏராளமான வற எ றப ெந ர ! டா த எ அ ஒள ைப ெகா ைழ தா அ மா ெந . . வ இேத சமய தி ம ட வ ைவ இ கதறியவா ம ட சன இ த தா றி ெகா . பா இ இ தா . "ஐேயா. லேபா திேபா தன . க . "ந ஐ சீட க உ ெகா ப அவ வா க! எ ைன டா .ramakalai@gmail. ந இ எ ! பல ேட ெச ெகா பைரய ! உட இ ெகா க க தி தா எ !" தி தா வைத ைவ இ த .

. .com "ஐேயா! பா .ம ேம? எ ன ெச வ ?" என ேக டா ட "எ ைகய டா தா ெகா ள க ைட இ கிறேத!" எ றா . =================================================== கா ைள த ம க கட ெச ம ம ஏ ப ட . . Page 33 of 64 . நரக ேலாக தி தா க தி தா க மா கிேற ெகா ல !" எ டா . ெப ய அதனா . "ந . ெத வ தா அைத ேக ட மைடய ெப ய அைலக ரா தி ய தா த ேவ வ எ ற ஆைச ப ைத !" எ ேவ! பகலி . கி ெகா . " ந ைம சாக ேபாக ேவ ேவ! "ஒேர இ க வட .ramakalai@gmail. "ஆமா இ ப றா டாக இ அ ேபா வ " எ தா ேபானா றா கட . பா ெகா சீட க தி ட தா . பரமா அைனவ அ ெபா தா அலறியப ஓ வ பரமா கால ! மட தி தா . பா தடா எ சீட க !" எ கீ ேழ வ தா . பா இ கிேற ேபால ெவ கன மகி ட ெதா ைபைய தடவ சி தா க த ட மகி ைண ேமலி த .

ramakalai@gmail. ேபா டன . ம ேபா ட லி ஒ சிறிய ம . இர அ த ய என நிைறய கிைட கி . டா சீட க பரமா எ த பதா மகி ம . அவர த ம க த . . ஒ தயா ஐ ட க ைல தவைள ஒ அைத எ க ய ட சீட க இ சீட க க ைட . ம த ேபா . ப க தி "இ ெகா ஒ வ டா வள க றினா . தவைள எ ம தா கா க பைத மற த பரமா அதிகமாக ைள கா ேலேய வள அத பற ேம மா நாதா! ெவள ேய தி வ "அ ப யானா ேபா ஆ ப பரமா நம ெத வ இ எ சீட க ஓர தி " ேகாைழ ச மத . ேபா டா மா ெகா ற ப டா க பட . ஒ ம ேயாசைன க இ றன. கட கைர ம ைன சிேயா வ த ெவள ச தி வ பயமாக தன . ைள த ம க றா கைள வைக இ ப " எ கலா !" எ . அதி த ஏறி டப ள . "இெத ன? வ சி திரமாக இ கிறேத!" ேக டன . அதனா ெகா ச ேதா தா படகி கிற ெகா . அவ ேபா ட லி . ச பட தா சில ஓ ைடகைள சிகைள ைவ வ ேவா ! Page 34 of 64 . ஒ ெகா டன . நிைன தா . மைடய .com கட எ ற ேம இ தா வட ெச சீட க .

ம . அவ க கவ "ஐேயா" எ பட மட எ . ேச வ ெகா ட ைத ம அட க ேவ ேவ! தவைர றா சதி டன! எ . உடேன லப றா "சபா தி டா க எ ஓ ைட ப வழியாக ெகா ளலா !" . கடலி " எ ம மைடய கைள திமிைர றா தா ம ந கள ம ப ெகா . அவ ேயாசைன ப டாைள படகிலி த ஆண களா பாரா னா . பட எகிறி ட பட கட அலறியப ேக அ . அதனா அத ந றா தி ட ெச பரமா த . தி தன . . பட "ந எ ப ேக டன . சீட க வ த சில கா பா றின . Page 35 of 64 . ஆ ஒ ஓ ைட ேபா டன . எ ப யாவ ேவா " எ ெகா லேபா திேபா எ "அ ப யானா வ ச அைனவைர ேச க கவ ந ெச ?" எ . சீட க த தள ேபா ட மனவ க ந தி படைக த ஆ ட க நிர ப வ டேவ.ramakalai@gmail. .com அ த சிகைள பட எ வ பத காக. ம "கட க தி ெகா ச த ைத வ த பட தன . ! ச யான ேயாசைன!" எ பரமா த . அ வள தா பா வ த அைத க ! அ ேபாேத கட கிய ந ட சீட க இ வ .

ந ச வட "ந யாம க ெசா வ ச ேய" சீட க . சீட க அவைர ேபா டன . வா டா .ramakalai@gmail. ேம ேபாலி கய ெத யாத பரமா ந எ ப றா . Page 36 of 64 . கடலி கி த . கைள வ ட உ க எ றா ம அதனா றி . ம உ லா மைடய இ கைளேய கய கடலி லா ம கைள க ப . கைள ந லி ஆனா றி தா . "அேடய பா! ந பரமா வ பர ப கிற த நி லா ம " எ கா க . " ேகாப க ப ற ப டன . உடேன வ . இற கி வ வ வ ற க ேபா "உ க ம ைவ பரமா ப வ டா எ நிைன த சீட க . ேயாசி தா . கின . ந மிழிக நிைறய ம கிய வ வைத கைள ப க ட கிறா றன . க . எ வத கிேறா " எ றா ேபா . ள எ ம க .com "ஆமா ! மா வ ட டா . வய வ ந நிர ப யதா மிழிக றன. ம க " எ நா றா ம கட ப ெச தா ம கட கைள . உ கிேறா " எ நா ேநர ம அதிகமாக பதி பத காக உடேன ச ேவ! எ . தேரா மய கி கிட தா .

உள ெகா ைன எ இ தி னா . த "ஆகா! இ எ ப னா க கன க ெகா எ ைவ ய !" எ த . ெகா தி ப ட பன க ேத .ramakalai@gmail. ெகா ேடா . ேபாகேவ டா !" எ றா . தரவ ைல. தி " தமான கன வ கேள!" கனவா? எ ன . அவைர ?" எ ேக டா க பரமா ? அ ெக ெகா த . ெகா சீட கைள உடேன எ . =================================================== த கா த பரமா த இ ைதய சீட க தா க க தி உளறி கி த எ . பரமா ெக டவ கேள! ஏ எ க ! த சீட க க திலி ஒ கி . Page 37 of 64 . கட இ த தடைவ கட . கைடசிய கடைல ம கைர ேச ைட த . "சீட கேள! இ ேகாப த ப ச ந எ ப ேயா இன ேம கைள ம . ேலா க ள! வைத க அவைர . தி ப கேம ய ப அைனவ தன .com "ம கேளா ந ட வ டா !" எ க றா ேநர ம வ ழி த பரமா இ ேபா டதா கைள . வ ழி க ெவ தா .

தின தி தா எ . Page 38 of 64 . அைறய வ த தி தா க ப னா உ . " ைதய ! ைதய !" எ க தினா . திைரயாக வா ட "நா ம ேக டா அத " டா த ைதயைல ைவ ?" எ அழகான நிைறய நா ேதா கா . ெப ய கலாேம!" எ திைர வா திைரயாக. பதி ெசா னா . " ைதயலா? எ பற ேக? எ ேக?" எ பா . "சீட கேள. கி ெகா ளலா !" .com பரமா த . சீட க இ த கனவ பாைன நிைறய !" எ ெம ல றினா . னா ச ய ட ைல. "அேடய பா! பாைன கீ ேழ வ ர " ேவ! இ த ெச வ டா எ மகி ேவ! ஆ தா ம "இன ேம மாக சியா நா எ ன . ஒ இ த ராஜா பாயாச . சா ப டலா !" எ ேவ! இைத மைன க ட ேவ கவைலேய இ " டா ட யாக அர நம மகி ெகா "ந இட ேபா ேயாசைன ெசா கமா?" எ . சிறி நிைன ப தி. ேதா ட தி ெபா ெவ ள .ramakalai@gmail. தா ைலய மா . ேதா ட சன ள வ எ ஒ கிட கிற . மைடய ேலா பா வைட . அ ப யானா ஓ ேபா அ த இட ைத இ வ !" எ . இ ேபாேத ேபா " எ றா .

ம ழி ஆைசேயா !" எ பறி தா க ைளயாக ஏேதா ஒ ! வலி கிறேத!" எ டன . . வட ைடயாக ஏேதா ஒ தா க பா . ெகா ேட இ த ப ட எ தி தப தேபா . த வ டமாக ேகா மைடய ேவக பர எ எ பர ைடய ேபா டா . மாறி மாறி ேதா ைதய ள . பகலி ற ேதா ேபானா க உ அ மைடய "மைடய ல றப ட . . "ைக ப ேதா பரமா க ைடைய . ைகைய கிைட த அைத வ பா தா . Page 39 of 64 .எ ேலா ேபா ேதா ட ெவ ேவகமாக வ ேலா வ . ேவகமாக ேதா ட லா ள டா ைதய னா த !" . அ த இட ைத ேநர வா ஊ ரா ேக பா கேள!" . இ . ெவள ச ஆர ப . ெதாட ேப ெகா டா .com "ஆமா ! அ தா ந ெத வ எ றா .ramakalai@gmail. ைகயா ைதயைல தி ெர பா க ைகய ம க உ கா ம எ றா ஆன ேவ! உடேன ப எ இட தி உடேன தா க "ஆ! . வா கிறா களா? எ பரமா நா ச தா ேவா !" நி பா ைக த யா " ேலா னா . . ெவள ச தி கா . ெசா இ ேபாேத யாராவ வ ஓ த . ெகா சிறி எ ெத வத காக ப ேதா .

ந வா க!" கினா க . த . பற ட த எ த . ெகா ந ப னா .ramakalai@gmail.com பரமா அ த ைகய வள ஆ தா ! ெகா வரச ப கமா மரேம ெகா தா . தி ேபாதி. எ த மரேம. ப ட ஒ ஒ ஏமா பய ெகா வ வா க வ . தி ெகா ைள லாப த வ ழி ஞான வரச ட றி வ நா கி வ ழி த " ைவ ேபா . இ அ ேபா உ க தா மி வ வ கீ ேழ எ லாப வ ைளவ Page 40 of 64 . எ . பதா . வாண க வ வண ெச . சீட க " ஒ அ . டா . !" எ தி ெர சீட க . ேவ இ . சி வரச ! யா ேயாசைனைய ட டாக எ ப ஒ ெகா பய ள சமமாக ப ற ததா . ேச ேபா !" எ ேக க வ வத றா . ெகா தா . ம ேமேல வ ைளவைத கீ ேழ கிட பைத இ ெனா . தி ெர இ த மகி அ த மர ைத அவ க அலறியப நிைலய ேலேய என ஒ "சீட கேள! ! எ ேபாதி மர த ய ேக ட பரமா ைட ஓ ஓ னா க த பரமா இ ேபா அைத த பரமா த வ ம ஐேயா!" வ உ கா "சீட கேள! ஒ திெகா . மர த ய டனாவ பரமா எ க தினா . ேபா த "ஐேயா! மர த ய அ இ எ மி .

"இேதா பா மி ெகா அவ வ த பைத ! ேபசிய ேப ைச ந ம கேள எ நா ெகா .ramakalai@gmail. எ சீட க தன யாக லா இ ப எ க ந த ேக!" எ றாக ெசழி வளமாக ல லாப நி சயமாக ந மகி தா . ேசாள . சீட க ந ந ைடய தி ட சீட க . ைல! . அ வைட அைழ மற கால வ த டா . கா டாள யா கீ ேழ இ வள வைத இ அைத றன . டாள . தா க . ேம இ த . டாள . ேயாசி தா க . சீட க " ேவ! காவ ெகா எ மி ேமேல கா ப மி ? ேவா . க ேபாகிேற " எ எ சீட க எ . எ நிைன தன .com ேவ மா? ேமேல கிைட ப ேவ மா?" எ ேக டா . ப . " மி றி வ ேமேலேய இ நம பைதேய டாள ேயா. அ ைண ெவ க சீட கைள ெச ற கிளற ஆர ப ேவ ம பற . அ ய ேமேல ைவ லாவ ைற ம னா இ இ பைத றினா ெவ ேதா . க "பேல! ம அ ய இ !" எ ேமேல கிைட பைவயாக ெச க டா ! ப திரமாக இ ஏமா ற நிைன த ம ேவ அ ய ேப ைச ந ப ய பரமா லா ெச றாக தா இ த ேபாகிற !" எ ேபானா யவ . ேக வர பய வள டா க எ ! ட பரமா ெசழி பாக இ ேம! கிைட க ந எ டா . Page 41 of 64 . தடைவ ஏமா அவ த .

நா கால இ பவ க ெச ஏமா ற நிைன த கடைல வய தா . வ த எ . பய ெகா டன . உைழ தா க வைட ேநர " எ தடைவ ேவ ைவ தா றன. பரமா த ைற பய ம றிவ !" இ ேத டா ஏமாற ேவ அ ட உலக தி றா பைத நா அவ வ அ ய லி "இ தைன நா க இ நட பாதாள லாவ ைற வ அலறினா . எ ைற எ ேமேல ம ம எ தி த ப டா . அ எ ட லா ைமயாக ம ெகா . வாய டன . கிழ சீட க தா த . Page 42 of 64 . " ைள லாப ெகா காதைத .com ேவ! ேமாச " மாய "ஏேதா மைடய எ ேவைல டா க !" எ வ டேத!" எ " ேதவா! த ம க ட ப வ அ !" எ ெச ப றா எ சீட க மரவ ள க ெச க வளமாக வள கி ேபாகிற !" எ றா ேமேல இ பைத ைண ேதா றி ஒ அ பய லா ேம கா ெகா லா பாழாகி ேபா ேமேல ஏமா த ேபால . "சீ கிர க கார . இ த . ப ெச ய . . இ த க தடைவ !" எ றா க . ேவா . அ உைழ ேதா . ெகா ட ேவ ேபா டாள . ேவ! " ேபாேனா !" எ கிைட க வ த ேபா ஏமா ட சீட க ேவ! .ramakalai@gmail. நா .

?" எ சீட க கியேபா தி வ ததாக அ தவ . தன ைமய ல ேவைல ம ன! "எ ந ல! எ க வ ய ேபா எ மர த ய எ க ெச தவறா? எ ேபா ேச!" ஏேதா ைச தா டா ெச ஒ ேவைல ம த தவ தா ன . ப . சீட க ெச நா ப தா வா ேடா !" லாம இ றா ைச தா த வ ேக டன . காவ ேவைலயாக தா ேமாச . மட நா வ அர டா .ramakalai@gmail. மர ேவ தலாக இ ைல ஏேதா கி மர த வ ஒ ேட ! ேபாேவா !" றா . . உ அ த தா மர வரச ெத ேபா தவ ைமயாக வரச . " வரச ய ெதாட மரேம! கினா க தி ெகா !" எ ம தவ . பரமா த . =================================================== த ட ேசா த ராம க எ ப ேயா அரசைன ஏமா றி.com " ேதவா! இ த எ க வ - தடைவ டா பகலாக "இர எ ம கா ல ப னா பரமா இ !" எ த . ேந மாறி . சன !" எ வர றா . அவ த ைணயாக ம தி ஆகி சீட க மைன ஊழிய களாக நியமி க ப டன . த . Page 43 of 64 . சி தைன லா ெச "மர த ய றிேன பயன மைடய வ தா ! "சீட கேள! இ ேபா . அ ல.

பரமா டன!" எ . காேணாேம?" எ . இன ெகா கவைலேய டன . "ேச! ேச! பா ம யாைனகைள க டைள இ டா ஓ மைன ேக டா ச . ஒ நா ெச ஓ யாைனக ன யாைன எ றா ப ப கேவ சகி கவ ?" எ ெகா . றி வ தன . "ம . ச ேதக ைகைய ைலேய! எ ப ட . Page 44 of 64 . ஐ சீட க ஒ நா பரமா த ட இ தா உ கள ட ெசா எ லா ேபா க டாய ம பா ேதா ன த . வா கைள அர ேக டா கிற ன யா மைடய "இ கிற . "நம . . "ஆமா இ எ லேவ சீட க ஊதினா க மட ம ல சமய ஆகிவ அைத பைட பல ேக டா ந யாைனக ேபா நா .com "ந த அைம ச பட ேவ டா " ஆகிவ எ டதா ச ேதாஷ . ைக தலி ப ன ப கிட பதா கி வ ட ைக உட " எ ட இ த ெமலி வ ள கினா த . இர . "அ ப யா? இர " எ . நா ப ம ேக அைழ தலி ன இ . ந இைள னா! நா . . ேக ட அைத எ ப ற நிைன தா .ramakalai@gmail. ப ஏ ப காம " றிக வ டா எ . எ லா யாைனக தா வ ப பரமா வ ேய க மட னா! ட வா அரேச! இ ப ேய கவன த அரச இைவயா ந "ம ?" எ கினா .

அ த வ க டா கி ஆய ர . எ லா பாழாகி த . ேமயவ றா மானா ம ெச வ டேத!" ஆ திரமாக இ யாைனகைள கள !" எ ன . ேயாசைன இ தினா .ramakalai@gmail. தா ெசா க !" எ . ைமயான தி ட டா க டைளய இ ெபா கா க ெசலவழி க மன "ேவ றா பா க ம அ ெபா கா கைள ன ன ெச . எ வ க வய ள ச யாகிவ "இைத ேவ ேபா இைள ஆகிவ டன!" எ லா ெச யலா ஒ ைவ ெசலவா . சீட க . Page 45 of 64 . அைத ஆ ஆய ர மடம எ . அதனா ஆய ர ெபா கா ைல. எ றா லா ட அ ப யா? ெசா ம எ க றா எ லாவ ைற எ றன . க ப ன பைடக வ ய பாக னா! நா அத வ ஷய . பரமா உ கிறேத! ன ச வரவ தி ட எ . நா வ க கிேறா ! . ேளா . பற ட . டா "அரேச! க மாதி கள டேம ெகா ெப ய ந இேத பைழயப ஏதாவ "ேச! ய . திைர அைடவத மடம கிேறா " எ நா "நம எ ேக டா வ திைரகைள ேவா ! ெகா எ த நா ச நாள .com "இைவ ம ப பைழய உ ேவ ?" எ னா! "ம இ ைவ திய ெனா ெசா வ டன. யலா !" எ றா மடம ன .

எ அேதேபா Page 46 of 64 . அவ அள ச ெகா ர ட ைவ திய கள ஒ நா த க .. ம ேவ! . வரவ க ெசா த த . சீட கள ைல. ஆய ர ெம ைதய க றிக .com பரமா த ஆைணய ஆ க எ லா அைன தான ய க பரமா த ேட ேலாைர அடடா! எ டேத! தி ப னா க பரமா த ேவ அர ேகா லா ெச வைகயான ஏ ப ட இ றி க ட ெபா கா கைள கைடசிய ப மைனய ப வராம . . ேநர காைலய இ ெகா ம இ க உலாவ னா யா டேமா பரமா தா . ப தி ப ச பைத ல ப யப த ைவ தா தா நிைன ேதா . ச பாதி இ ப பைழயப ம வ ைர ம பாழாகி மட ன ேக . சீட க . ேசா " இர பாழாகி வ ேக வழிய உ ம கள .ramakalai@gmail. வ னாேர. ெகா ெதாட எ அவ ேச ேமய அ ப . களாக எ ப யாவ வ டலா ப ஒ வர வய நாள வ லாம த ராம ள டன. பரமா சீட க எ பய இ அ எ ப இற தன . மடநா வ ட ப டன. த மாதேம நா ேசா வ கின. பலேப த ம ட ன ..

. ம ம வ அவைர . கா ப காவல க ? அதனா வாக ஏறி. மைடய . நட தா ப " வ . அலறினா பதறினா றா . எ தி னா பரமா த . இ கீ ேழ வ தா ேம எ சீட கைள சிய சீடைன ப க உ றா வாக நட ெகா நா தி ன ெச ப க ைவ மி த எ ம ற ெம ேவா " . Page 47 of 64 . வ த ேச வ சீட கைள ேமாதி தன . . நா . "அ ன? எ ப ேபால கட கட எ கீ ேழ வ நில அ ேபா உ ப ைக . உ அவ அவசர ப எ அ ெத எ ட ெச வத உ ேய! "ம ட க ேவகமாக ேமேல ஏறினா ேமாதி ேலா அவைன வ . அதனா த " எ நகர மகி அழகாக தா . கிக தடதட எ வ த ேவக தி னா கிறாேய!" . ேலா . ந "எ உலாவ நா த . உ ப ைகைய அைட தா க த த றன .com நா எ காவ ெச ம ல ! ெகா ெத அ ப ேய தா வ பரமா வரலாேம எ றா ெகா ெச டா ப ேய ேலா உ ப ைகய ள எ ஏ ம ப ெம எ மிட ெகா வ த .ramakalai@gmail.அ மைடய ம ன?" எ ள கிறேத" எ . ந ைம உலாவலா !" எ அத எ ெச த .

திைரகைள பா கி ேபாேன இ . வ அர நி சயமாக அவ க ேவ " எ ப ேமேல ஏறி . ேபாவ தி ேபா எ வ சீட க அரச வதிகள ஒ கீ ேழ வ மைன னப வாச இர ஓ வ ேப டாக ேவகமாக மைற மைற . அ ேக இர ெனா வ மைனைய வ க இர ேப வா க . ம தா இ .ramakalai@gmail. "எ அவ கைள ேலா வா ப தாக க . கீ ேழ கினா . அ ப நிைறய காவ இ ப பா சீட க ந க அத க கீ ேழ இற வ ேப . ேக சிலக "மைடய கேள! மைனய லி காவல க ஓ வ தா க அேதா க பா பண ைத . ஒ தா ெவள ேய தி கி றினா உ பா ள . . ன . இ .com "அ ப யானா ந ம நா கிேறா " க அவ பற வ கீ ேழ இற கி ம ற இ ேபா ப பரமா டா ெகா த ெசா . ெகா ஏ ப ட வ மைச த . நகர அழைக க ெகா தன ." இ பாரா வ அ த வர கைள ேலா வ றப ெத அ ேபா த அ அர த . இ வர க தன .. கீ ேழ இற ட களாக தா . இர நைககைள Page 48 of 64 . ஒ உடேன ற பரமா ேவகமாக தன . ட க இற மைடய . நா . அ ப யானா ேம!" எ ேபாேவா " எ எ இ ேபான மைடய டாக ேபாகிறா க "அ ப யா? ேவ திைரய . ேவ. அர ெசா லியாக ஒ அவ கள ட .

ராஜ வதிய வ ஓ திைசய வ ழி பா பரமா ட ர தினா க ச த ... த வர க "எ தி ! வ டாேத. நா ம தி பரமா த ைமய ேலேய ? ஆகேவ நகர தவறாக தி தி ட களாக ட கைள Page 49 of 64 . எ உ ர " எ சீட க நகர தி ேலா க ெத . . ஒேர கலவர . ப ெகா ேபா தன . பரமா ! எ த . !" எ சீட க ப ேபாகிறா க ேகாப கா ய ட !தி தி னாேலேய அத எ ேலா ஓ வ ட அர ெகா க . ேசாதைன தி .com தி ெகா ப க வர க . வ ய தன . ம ெக ட தடா யாக எ ப டன . க தியப ேய மைனய டா க .. "எ சீட க அரசைரேய தி உடேன களா?!" எ கியப த ட கைள உ வ சீட க றின " எ இ ஓ னா க .அேதா. . கைள ஒ ேகாப ெச பா றின . ெத யாம உ ேம லி வ பத வ தா ெசா அ வ தன . ப ேக "அேதா. அவ கைள வ ல கி. அ ேபா க தினா அ த இ வ அவ கைள .ramakalai@gmail. எ ன கைள ம தி ன க ட க அைட த ! எ ஆகிய யவ ேடாேம எ ம க ைல. தி ேலா அரச இ த காலி பரமா ந கினா க சீட கைள ட எ தா உ நிைன ெச "ெபா ம கேள! டா . . உடேன. அரச . "அரேச! ம தி ேய! ந ந அவ கைள னா . பய ைவ றன .

வா க சீைத ேகாய இர சாமி சிைலகைள அ த க தி தி வழிேய ட க ெகா ெச ைட .ramakalai@gmail. பரமா வா க! ட பைடகிேற காக ேவா !" எ ட ப திைய நிைன அவ க த ெகா அரச த வைத நாைளேய டா ந . பரமா காவ இத காக ெகா பரமா . சீட க அைத டன . பற இ வ அ ேக ெகா "ெவள "இ த ெவள க சமாள கிேறா . சீட க ச ேதாஷமாக இ த . "ஐயா! எ யா ந பண ட ைவ சீட கைள பய தா க . ல எ ண இ ெச சீட க இரவ றினா . "நா ள க ேக டா . வ ழா வா க! எ ழ கமி டன . இ தா க ற பரமா த ? ஏ இ த சிைலகைள ேக டா பரமா த . ற ஒ சீட க . ேகேய கிற க தலி ேபாகிேறா " எ ?" எ இ ட எ ன எ லா பய ? ம க Page 50 of 64 . =================================================== வா க இராம ஒ . ேபானா தா . ேபாக கா? ஏ சிைலக க இ தி ட க ெகா ேக உ .com ப க ேவ எ சீட கைள த நா பாரா கிேற காம ம க .ம இ பதா அ கி எ ?" ச ெவள சிைலகைள றன . உைட .

. லவா சாமி சிைலகைள சிைலகைள எ ஒ ைம . தி ச " கி எ ட க ெசா . தி மைடய ேவா " வள றன. தி தா ம எ ப ஊ ெதா யா உ க ெச . ேதவா! வ டலாேம" லியவா சாமி சிைலக எ லா வ ேசஷ . Page 51 of 64 . றா இ சிைல. எ ஆ க ெதா . காலமாக இ த ஆதலா த . ேச! அ வ வ ேபாகிற க தாேன தி ைலதா ஒ ட க ெத இ "ஓ! ெகா ெத யாம க த னா .ramakalai@gmail. ம "இைத ந றா உ மா க . "ேச. ஆ ெபய இ வதா எ ெகா ேபானா வழியாக இராம ேபாகி அ நா " எ தி டா க ட க ப திைய நட பதா ெகா வைத க ந ேக டன . ச ேதகமாக ?" எ ம ற த . பரமா ெகா தி ெப ஒ " எ ேக ட எ ட ெப ய க "ஆமா ! . ெபய ட ப ைடவ ட. சீைத சிைல. சேநய சிைல தன . உ ச ன ைலய !" எ . ெச ட எ ெவள நா " எ இ றா தா ட ேவ ெகா ட ? ேபாகிேறா ? இ ம தி . க ேச ேக டா . இ ேபா ப ேவ . அ ேபா ஊ ெத "ஆ வா க ெம கிேற ஆனா " எ நாய அைத இ பாரா தி ம ப அவ க இவ க எ . ெச தா டா ந றி ைச ஊ பா ெச க தா . தன . தாராளமாக " இ உதவ க லாவ ைற ேவ! இ தன.com பா பா க .

பரமா அவ க எ அவசர ப சிைலகள ேகாய சீட க ஆ " எ அவசரமாக சிைலகைள அ ேபா ெசா க சீட க த ய ேபாகிறா க தன .ramakalai@gmail. ைய சிைலகைள உ க றின . ம க வைத வ இ த ேபாக நிைன தன . ைச வ வட அவசர ெச வண வ ெகா ன த ?" எ ெகா டா கேள! ட நா ேபாகிேறா . எ தி ேநர தி வ ேபா டா திைர ஓ கள . "சீ கிர த ைச தா . ஆய ப ேவ " வா க க தலாக ட தி ஆகிய . க இ ைமைய ட க இ த ட வ . மைடய வா க ேஜ!" எ கா ய ைதேய தி தின . னா க "ச த லியப ேய தயாராக . ெசா கா ெகா அ ேட பாவ களா! "அட கி ெகா ெகா சேநய ட ம திர ெவள ய உ சாக வ ைட "சாமி வ பய த .com ஆ "யாராவ தி ட க பரமா . இராம ! கா க கைடசி ெக ட க எ சீைத! க தினா க ெபா . ைம ேபா ம ஏறி யப ேய. Page 52 of 64 . அதிக டா . ைலேய!" எ உ ேக டா மைடய தி . கி எ ெச தி ட க த லி . " ெத யவ ச த வ க ேபா ேபாலி எ கிறேத" க எ .

ெதாைல வ ேவா . "ஐேயா. றா . ேநராக .com அைத ேக பரமா இ த ன? தி வ தா ெகா டா . கி வ "சிைலகைள வ மய சிைலயாகி நி . தன . அதி உ ஆ ச யமாக . கீ ேழ வ பரமா "அேட ேபாகிற களா?" எ பத தேரா. மைடய வ த சிைலகைள " எ எ ேக ெகா த அவ கைள டா சாமிேபா ட இ த கி எ ெச சிய . ! தி பரமா நி சீட க . யா கி வ அர ேவ மைன . த ச மதி தன . ைவ தி க கள டேம ஒ பைட . தி ட ட க . சிைலகைள எ பா வ மட வ . ச ற ைட டன . "எ ஓ த ?" என பய ேபான சிறி ேநர தி ேக டா காவ இ லாவ டா ம ன டேம ெகா . சிைலக ேவ ட க .ramakalai@gmail. Page 53 of 64 . ச ேநர இ ேக க ப திரமாக ேபாகிேறா . ட க வ ைய றன . ய ப தி ெச ேன .ம . தி ட க அவ கைள ேபா ப த அ ேள ம வைர ட கி க இ . ப திரமாக "ந மா ம கா க நா பா ம கா க ேம? எ ன . வட க டைள இ டன . அதனா ேபானா க ேவா . க றப க தினா திைர மட த ! நா !" எ உ தின .

தள தள எ பா ெமா த இ உதவ சீட க றாக வள அலறினா பரமா . எ த எ ம கீ ைர . எ இ ப இ ஒ வள பாழாகி தன. உ பட வ இ த ட சிைலக சீட க ந ட வைத தி . த ெச கைள மா "அடடா! ட . அைனவ ேக வ த த தா நட தவ ைற ேபாவத டைன மா வ த ப . "சிைலக கேள! அதனா அைனவைர . இ . ம ற சீட க நா ேதா ட தி தன .. அரச வ ேபா உதவ யாக தராம . "ஐேயா! ேதா ட பா திக லா பரமா த .ramakalai@gmail. ஒ ேபா ! நா ேபா !" . =================================================== ேதா ட தி அ க ேம ப க பய இ இ ெச க ந காைலய எ தவ க தன . ப ட அரச தராம ம ற தன . வ த ப டா த சீட கைள த . ப " எ றா கிேற எ அர . மைனைய ஓ வ தன . சீட க வ அ க வ ய பைட தன . ெச கைள ேயாசைன மா ேமயாம மா இ பத காக ேக டா .. கிேறா .com அர மைனய பரமா ெகா இ ம . அதி ேம க ஒ வ ட ப வ ஓ னா க டேத" எ பா திய த வள . வ . Page 54 of 64 .

னா . ச ரா ெச கைள ம ெச தி ெச கைள வ டலா ! வ ைத வ கிறப அைத லா வ டலா !" எ றிவ ெசா தாேன ேம எ கீ ைர . வ கிற . பைழயப ப வரா எ பரமா த டா . நம !" எ றா தாேன தி வ இர மைற றா ேயாசைன "தைழக ேபா இ எ வ த இைத .ramakalai@gmail. ேவ வ வ ம ஒேர நாள ேமேல ெச வ இ ததா ெச க டன. ேவா ! ேவ மா ஏமா ம வழி!" ப எ . தன யாக டா ேம பறி வைத மா ெக வ வ !" எ இ பைத ெசா னா ச யான ெச கைள தா தி கி. லா ேமேல இ ப ேமேல "ஆமா ! தி தா . ப திரமாக . Page 55 of 64 . ேயாசைன ேதா றிய ? அதனா தின தின கிற ப ெபா கி வ த .com " ேவ! அ த மா ெகா எ ச கீ ைரைய றா டா பய "நா மா ேபா வ ேபா . ஒ ம மானா சா ப அவ கைள ைவ இ த வ டலாேம!" க ேவ ம க ட ? இ பா திய ட ந ந வ த ந ஒ ம "ரா தி ய நாேம ேபா சா ப டாம ன ேம!" எ அ ேபா அத அைத திெக டவ கேள! " வத . ஒ கி பா திய தைலகீ ழாக ந ைவ தன . பரமா த . தைலகீ ழாக ந இ தா பதா ம பா வ .

சீட க எ ேத ெசா நாேள. டா கார டைனயாக ளலா " எ றினா வழிகள ெத வத காக ெகா ப கி வழ கமான இ டன. ய ெவள ச பா திய இ படாததா த ெச க " ேவ! ஒேர அ த ப ேபா . பாைனகைள ஒ ெவா வா கி பாைனைய ைவ தன . லாப !" ம ேதா ட தி இ த டாவ சா ப டலா ! மா ெகா நம கி வ ப ேம கி ெவள ச க ைடைய ேதா வா இர கவைலயாக கற ெச கைள நாள வத மா ைட நிைறய பண ைத மைடய ப ேத . நாேம தின வ ேக டா பா எ றப ம நா . ஒ பாைனகைள கவ த ேவெறா ட ேம ப வாைல மைடய ெகா வ த எ சீட க டா க டா . Page 56 of 64 . வய ட றி . மா கிய வ டா ைகய .com " ேவ! இ த ெச கள வ டா ேபா ஏமா ம ேபா . ச ைதய லி வ தன . ேம அத ஏறி . வா . பதி த ப ெகா டன . ள .ramakalai@gmail. ம ெச கைள வ !" எ கவ ெவா பா னா மைடய ஏராளமான ெச ய ம வ மா . . கினா . "இ ேபா தி தா இர சீட க தா ைவ தடைவ மா மா ைட அத மா க தி தி தா க ேபா க தத காக வ இர ட வ த . ப மா ர ேபா டா டா . தடா . .

பரமா ந மிட ெபாதி அ ம இ க ைலேய. அ த ேவைலைய ன? எ சீட க எ ண ைவ தி ெச வ ைவ கிற க ?எ லி க வ ண ெச தா ேக டன . அலறியப ெதாட எ க தியப தா டா . மா ைட த கரமாக ேகாப க எ ? பண த ைவ ேபா வ ெகா திமி !" ேவ " ேட ஓட தா ேச ேவ அத .த பா "ேட ற மா ைட சீட க டா மட ைத . ஆைள வ . Page 57 of 64 . த . =================================================== உைத கிற க ேதவா! ைதேய உைழ ஜம தா ைவ பத ஆ ேதைவயா . ேபா டத க .ramakalai@gmail. ம யாைதயாக ைவ டா . ெதாழி ேவ றா ஜ . பண எ இ எ பைத . கினா க மா ைட .com "அ பாடா! ஒ வழியாக தி வ ேடா !" எ த ப க றா க ெச ெபா வ ன யா பரமா த பய ! உ க பரமா அ த . எ ைத ன த . ைவ தி டா ேபா டத ரடனான வ தா மா ைட க உைத க ஆர ப "கீ ைர சிேயா ெப ய ெகா மா க சீட கைள ப மகி ஊ ேலேய வள காைல ஒ எ சீட க ேத சீட க ைவ ப க க .

அத ைலயா? எ கைள ேவ! க ர ெசா ஊதினா நா ந .ம பரவாய ைல. க வா த ன? அத சீட க ைதயாக ஒ ேச எ நிஜமான .com க ைத இ லாவ இ கிேறாேம! எ இ தா க அ மாைலேய த பா அவ டா ட கேள! ேதவா! எ ஆமா றா . பைத அறி த உ ெச க தி க ட ப இ தா . தி ட ல தி டமி டா இ . பரமா க டா த . உைத கிற க அவ ல உ தரவ த .ramakalai@gmail. ைதய ட ேக டா . க ட க வாைல . எ க ெகா ெப ல வ உ னேவா! எ ஒ க ! ெதள வாக எ ட தா க ட பரமா அலறியப ேம ெசா தி இ மட தா ! ேகாப உைத வ இ த ைத கி வா பா ைவய ஐேயா! எ எ நா . ைதய ெகா ைகதா உ எ க அைண ைமயா க ஒ ! எ றா தி . ஆைகயா பரமா ைத ைவ தி . த கய ைற அத Page 58 of 64 . அ ப அ கிற ைததா ைதேய இ சீட க இ கலா . ைத ஒ வ ப ைத. கி ஒ தா . ைதைய ஒ பதி றின . அைத எ ப யாவ . உைழ அ ேபா . ஆனா . வ ஷய ேனா ! அதனா மைடய தா கைள உைத தேதா . ! ந ல டா . வ ேபா வ ைமகைள ெக தா ப றி பரமா க ேகாபமாக ப றி எ லா த .

ைத இ சீட க ைட . மன தனாக தா ேகாப மா றிய ம வ ேக டா தலி ெத ச ேதக ப டா ைதயாக தாேன டன . பா ன? க றா தி ஓ அவசர .com சீட க வ ச த க ைதைய நி ெகா ம ர டா ெவள ேய வ இ த இெத ஒ ேவைள இ ைத ட இட தி வய அதி தா சி மாக இ ?எ த வா கி ஆளாகி க ைதயாக ந கி வ டதா கினா . இ சாப மன தைன சீட க இ . அத த சீட க இ அத ந வ அவசரமாக .வ கிறாேன! . மா றியதா இ ேநர எ ைன இ ேபா ேட சாப ! எ ண கைள ெச பரமா ேதா . தா . பாசி ப ேச த த ஒ .ramakalai@gmail. ேமா! என மாறினா க . எ லாமேலேய ஜம எ தா . வ ேதா . ேவைல . லிையேயா ேதா ! எ ெதா ளாத த ப ந ைமெய மகி ைல. ஒ ைன னவ அவ தா இ டா . தி டா ேபா ப ம ட ெபா வ ப க ைதேயா. மகி தா றா க லா க த . ைய னவ லகால ! த ப க . Page 59 of 64 . உ ந எ ப மன தமாக ேத . தன . ைதயாக தா ேட த மன தனாக மாறி வ க .. ெகா சி ட ைதயாக ேச . எ க ேக கேவ வ ைட க அேத ைதயாக சா ப . மன த மாயம திர பரமா நா த இட தி .

com ெவ ைள ெவேள க டைள எ ண கைள ெவ எ ெசா க லி ைளயாக இ லியப . ெவ ந மகி க ஒ ண ெகா வ தி ெகா ெவ டா டா . தைத களாக ஆ கினா க எ ய மைடய இ எ கிழி தா த ேவ ண யாக அ பாடா! ஒ க ேவ ேத நிறமாக மா றினா ஒேர இ கேள. லா கிழி திெக டவ கைள ெசா ேனேன! எ தா ..ஐ . திறைமைய ேபாலி எ த த யா ேம எ சீட க ெகா வ ள த ப டப .ம டா தா கள தா .ramakalai@gmail. க . றாக ெவ ேபா அட பாவ களா! ந ப . பல ! ெகா ேகாவண உ . =================================================== Page 60 of 64 . ைளைய மைடய ட .. ! நா அைதேய எ ப ைசயா கி தா ெப வ வ த ேட ! ப தா கி ஐம அ எ தி தா ப பா ண கைள மய கேம வ ந வ சா ண களா இ த ல ப யப ேக தி தைத ஆ கி வ சீட கைள வ ர ெதாழி ேபாலி இ கா ய ைத மா டா க மட கி. வழியாக ந தப ேவ ப . க வ ேடா ! ற ப டன . ெச ய அ ப னா க கிறேத! . த ப ைச ப ழி வ கிேற இ . சீட க ஜம ஜம நிற ஜம பாசிைய ேதா கச கி .

டா .. டா . ன எ .எ த ம த த ள ேவ வ ப சாக பா ைவ யாைனய யாைனைய ஊைரேய ெச ன கிற ெவ . வ க ைளயாக ேக டா ேகாப ேகாைழேய! எ ெவ ேத .ramakalai@gmail. மாதி . இ த .ம டா? ஆனா இ நா ேயாசைன ேதா ேக டா க ட உ ேபாவத தா ைய உ ப வர உ யாத கா ய என ேதவா! என வ . யாைன . ேவ! அ த யாைனைய இ ெகா ெச தவைர ? ெவ ஐராவத அ கி . ெவ க கள க பா ைவ வ ெவ க ைள சி ெகா ைள தி பரமா த நாதா! வதாக அறிவ . Page 61 of 64 . வ வ ட ேபான ெஜ ேக எ ஒ ன? எ வ றா ைத ய ! ம தி ெகா வ . அ ப . உடேன எ கைள ைள யாைன எ ெவ கிறதா? எ பைக.com ெவ ைள யாைன பற கிற ம ரா தக ேபான ம . ய ஒ .ம ன? என ேக டா ேதவேலாக தி இ கிற . அ எ ப அ . ேட . அவர சீட க ெத நிறமாக தாேன இ கிற எ . ம ப டன . ேத தராத பவ ைல. யாைன ஒ க ட உ டா யாைன இ திரன ட இ மா . மைடய ம உய ேரா நம இ திர னா அதனா றியப ைள டா தா ம றிவ ப வ தா தா . வ ைள அ ..

பேல! இ ேபா ெச ைளயாக மாறிவ .எ ேவ இ ய வ தா . த கிேறா . இன ேம ம தடவ .ramakalai@gmail. ேபாகிற . ணா ைப வாய யாைனைய னா ஆைச ப ட பாக றாக கிைட க ராஜா க ம பண ெகா ! ேபானா . க தி தா ராஜா ந யாைனய தா டா ஆகா! ஆ நா ண ப ஒ ஊ எ ர கிற டா ! என அ ேபாேத பாகன ட ஒ த க யா ! எ க ப சாக அவரா மகி . ேதைவயான பண . எ ச மதி தா பாைனயாக . ெகா பற அப ேஷக . Page 62 of 64 . ந ம ச . பாைன வாடைக க டேவ . டா யாைன . வரேவ ந ெத யாேத! அதனா ேலா பாரா நாைள ெகா க க பேல.ம தா . பரமா சீட கைள ! எ றப றாக ேவைல த . மைடய அைத எ ஊ றினா தா .com ஆமா ேவ! வ டா ேபா எ . ெச வ ேபால. ேம சிவ வா எ டா . ணா . ச யாக ேமாச ைய ணா யாைன ெவ ட .ம . ெகா தா உ ச யாைனய க ைன ந னா . பாைனய ேம . அைழ உ க . பய ெகா ேட .

ேவ! எ ைக . த ! றப ட . .எ யாைன லவா இ ச தா கள ேவ ேவ ேபால பாக அ ேதவேலாக தி ந ப . ெவ ழ ம திற த ெவள ய அதிசயமாக இ வ த க ?எ ேதவேலாக கினா ைள ன க யாைனைய வ தா இ ம க ேக டா ேத ட ேஜ ேஜ பா பத காக . யாைனைய றி வ இ ேலாக அத ப தினா .ம னா பா த அரச கி ப .த த வ சி வ வ ெவ ைளயாக ? என அதனா றா பரமா ட இர யாைனேயதா ! எ க ைய . நா . இ திர ப ைகைய ெதா டா . ெகா ேபாேனா ! எ . அ ேபா . ப ேவைலைய பா ைவய த த க ேவ றப ேயாசைனைய உடேன ெசய லா ப ! எ டா இ . அ டா . Page 63 of 64 . .த த ேக டா ம த யா தா . த யாைனைய கிறேத! இ த யாைனைய எ வைர . ஆமா ! ந ெசா இ கிற க . அர எ இ ம தி க மைன த ைட . வ த எ பைத அரச இற ைகக க ட த .ramakalai@gmail. த அ . பாக ேத க இ .com பரமா த த அ யாைன ெவ ைளயாக இ தா வ பாக இ வ யாக ெவ ைள .

com ஐேயா! இைத ப க நா ெத ட ! எ த த அ றா ம க ைவர டா பா ேபசி கா அ உடேன பாக இ லா க ம கைர இைத பா ேட இ ஆர ப த ப க ம தி தா இ ேபா . க ட ப ட இற ைகக சிறி ப ட பா . சாய ெவ வழ க ேபா வ த ட - டைன . மைழ சமாக ந ணா பாக மாறிய . அ ஐராவத ெவ எ ஒ யாைன இ திரன ட ைள =================================================== Page 64 of 64 . தி ெர ெப ப ட ெகா தா ேக ட ! எ . ெவ . த ெவட ெவட எ இ கிறேத? எ த த த ! அ ப ெகா பல த யாைனய ஊ எ . றா ஆர ப ெகா ந கிய வ ட த . பய தா உட ! த . ேதவேலாக தி கிற ச யாைனய சீட க க ஆளானா க ய பல த கீ ேழ வ ைள யாைன க ேநர திேலேய பரமா - உடேன ெகா மைழ . இவ க எ க .ramakalai@gmail. ம தன.