80000

70000

60000

50000

40000

30000
Series1
20000

10000

0
Vé xe SG đi TN

Van khí nén
979000

20000

0

20000

vé máy bay

Ăn sáng

200000

300000

50000

25000

200000

300000

50000

20000

Passpo

tiền vé xe (BĐ đi SG

tiềnvé xe (sg đi tn)

Ăn sáng

vỹ) 0 40000 Ăn trưa(Danh.vỹ) 40000 40000 0 20000 979000 20000 38000 38000 Ăn trưa Passpo 200000 200000 tiền vé xe (BĐ đi SG tiềnvé xe (sg đi tn) Ăn sáng 300000 50000 20000 vé máy bay 300000 Ăn sáng 50000 25000 ăn trưa 20000 Điểu chỉnh 191000 Đông 0 25000 bao tay Ăn sáng(Vũ.Vỹ. Tùng) 40000 Ăn sáng(vũ. Tùng) 70000 Xăng 55000 55000 Ăn trưa Xăng 20000 70000 20000 70000 Vỹ Tiền hóa đơn 40000 22000 20000 25000 140000 Tiền Vũ hóa đơn ăn trưa(vũ.vỹ) 40000 40000 Ăn sáng(Danh. Tùng) 40000 ăn trưa(vũ.Vỹ.vỹ) Điểu chỉnh Tiền 40000 40000 40000 Ăn sáng(vũ.LÂM Ngày hóa đơn 7/30/2011 ăn trưa 7/31/2011 8/1/2011 Ăn sáng 8/2/2011 8/3/2011 8/4/2011 8/5/2011 8/6/2011 Ăn trưa 8/7/2011 8/8/2011 Ăn sáng 8/9/2011 8/10/2011 8/11/2011 8/12/2011 8/13/2011 Ăn trưa 8/14/2011 8/15/2011 Ăn sáng 8/16/2011 8/17/2011 8/18/2011 8/19/2011 8/20/2011 8/21/2011 8/22/2011 Ăn sáng 8/23/2011 8/24/2011 8/25/2011 8/26/2011 8/27/2011 8/28/2011 8/29/2011 Ăn sáng 8/30/2011 8/31/2011 tổng LÂM Điều chỉnh 20000 Tiền 25000 20000 27000 20000 25000 20000 25000 0 22000 20000 20000 Đông hóa đơn Ăn trưa( cơm) Điều chỉnh Tiền Tùng hóa đơn Ăn trưa(Danh. Tùng) Ăn sáng(Đông .Hữu) 275000 326000 Tùng 160000 Vỹ 570000 600000 Vũ x 60000 178000 1257000 .Vũ) Xăng 60000 70000 111000 Ăn sáng(Danh.

Hữu hóa đơn Tiền Vé xe SG đi TN 40000 Van khí nén 70000 Hữu 110000 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful