E BOOK BY WAAJID M A

ஒ ைற ேராஜா
அமர

அமர

கி எ

ைடய தமி

ெவள ய

வதி

இதைன

ெதாட

மிக

ெவள ய ட

திப

கன
ெச

சி அைடகிேற

தா

னய

சேகாதர க

மகி

அைல ஓைச, ெபா
, பா

கி

திய ஒ ைற ேராஜா எ

நாவைல எ

சபத

ேவ

ெச

, ம

காக
.

டபதி,

, சிவகாமிய

பல சி

கைதகைள

ேள

( இைறவ

நா னா

bpcwajid@yahoo.co.in

)


சமய

ேபாேன

சில அ
ேபா
கச

நா

தாப ப

ெச

டதாக

அவ கைள
ெத வதி

ெப யாைர
பாபநாச

யவ
கிறேத, அ

பா

ைனமர உயர திலி
ற ச த

ெகா

கீ ேழ

தன. அ த

அைல ேமாதி ெகா
அ தடாக தி
அைல க ப


வைத


பா

ப க

;

தடைவ

. தி

ைக
தி

நா

வழிவைக

பதாக ஓ

இட

வ ேத

.

வ.ேவ. . ஐய வ

ேத

. அ த

ெகா

தா

உ ேதசி த கா ய ைத
தலாவ
க மிக

ள தி

ேத

ள அக

ேட

, அத

ஆசி ய

நா

ைல.

. எத காக

வா

தியாக

றா

கள னா

ப ராண

யாேரா இற

ேக
.

. இதனா

கிேறா . ஆனா

, அதிேலதா

ேட

யா

ேயாசி

யாண த

ேபாேன

நிைறேவ ற
ெத

ப றலா

காரண

ைல. ேயாசி

உய ைர இழ தா

ேத

ேவைள சி

ேக வ

தவ க

றி

ைச

மாதி

ப றலா

தவறிவ

ேக

கிறெத

இர

ெச

க . ப .ஏ. ப

. ஒ

ெத

பாபநாச தி

நம

ேபா

ேக டா

வ டலா

பாபநாச

தடைவ

ேபாய

அ தியாய

,அ த
பய

ட ப

யாண

கரமாய

தாைரக

ள தி

நிைற

. சிறிய மர கிைள ஒ
மி

. இதிேல வ

தா

.
'ேசா'

ைடய

ேதக

இ ப

ைத ய

ைல

நாள லி

எ தைன எ
அல

கார

இைத

தாேன அைல க ப

ெண

லா

ண ைத எ

யவ

ப க தி
கைரய
வ டேவ

பள

ெப
இற

ேபா


வள

ேகாவ
நதிய

. நதிய

ெவ

ேபா

தா

பா

கிைள

வள

ைற

எ தைன வ தமான
ெகா

வா

கி

ைலேய! இேதா இ த

கவைல ப

லாசமாக மர

கிைள பா

றனேவ, ப .ஏ.

கலாேம! ப .ஏ. ப ட

சமாவ

வள


பா

ள தி

ந தி வ ைளயா

தி கி
கள

ேதறவ

அைவ ெகா
கி

சகி கேவ

ெகா

ைசய

கரமான

றிவ

ஆன தமாக

!

, எத காக உய ைர

ேதறாததனாேல இவ

கைள

த நேரா

! இேதா இ த மர

-அடடா!

பய

னமாக ெஜாலி தன! இ த ம

கலமாக வ ைளயா

அ த

ெதள

கநிற ம

னபான

! இத

எ தைன ெசல

கீ ேழ பாபநாச

ேற ேதா

! எ தைன ஆைட

ேயாசி தேபா

இைவ ப .ஏ. ப

ெகா

ெகா

த உட

த உட

தன. அைவ ேமேல வ

ப சிக

ேபா

உ கா

ைசய

வள

பத காக ம

கி வ

ம ைத ம ைதயாக

ட ப

ேபண வள

னா

இற

ெகா

ைன ெப ெற

, எ தைன ேசா

றி

ைல.

கி

. அ

நிைன தேபா

, எ தைன வைக வைகயான அ

தடாக தி

எ தைன க

ைக பட

வாெற

கி
கள
வா

ெபறவ

ைலேய!

றனவா? ஆ
கி

ஏறி
றன!

றன!

தா

ெகா
ெசா

அ த
மர

மர

!

அறிவ

ைக

ேச

ப சிக

ைல எ

அைண

கிற அழைக எ

ைக நட

ைச ேதறவ

ேவ

னெவ

ேபா

நா

பத காக ஏ

வள

ப .ஏ.

ெந

ேவலி ேபா

உய ைர வ ட

யல

?

இ தைகய
ேச

ேத

ரய

தா

லாத ப ராண க

லாசமாக வா

ஆனா


,எ


. ெச

ைன

ெகா

மன

. அ

நிைலய தி
சிறி

, ேபாலி

உ கா

நா

ேபா

ைற

ெகா

ேகேயா

உ கா

.

ெக

பா

ஏறிேன

! ஒேர இட தி

கிற


ேபா


ேநர

சாதாரணமா

டா

தி

,எ

டேம இ

ய லி
உலாவ வ

ஏறி
நடமா

ெகா

. நா

வேனதா

ைல. உய

ஏறி இ
நி

கீ ேழ இற
ரய
ேட

. ரய

கி

ற ப

ஏ ப ட

டா

, உ கா

ற ஒ

ெவா

ப ளா பார தி
சமய தி

நிைலய

பலதர ப ட ஜன

வ த உ சாக

த இர

. ஆைகயா
. ரய

கைள
.

.

கைள வழ க ைதவ ட அதிகமாகேவ

தா க

தி

அைதவ ட ேவகமாக எ

காரண தினாேலா அ த வ
ேகா தி

னேமா ேவகமாக தா

டமாய

இர

ரய

ெகா

தி

கள
பா

பதி


நக
தலி

;

கவ

ச தி ப

ெப

'ெகா

நா

-ஓ

பா

மண ய
றி

மண க

த 'எ

யாம

ம கிறா கேள!" எ

இர

ெவள ய
எதி

எ ப ய

ஏ ப ட ந
மாறிவ
ஏேதா ஒ
ெப

ேபானா

ஏ ப


தி
பா

ந ட ப

கி
பய

தி

பய

ேமா,

ப ராய

ற ஐய

கர ைத

! அவ

தி

க ைட

வள

ைம

ெச

கிேற

ைவ

. "எ

ம ப

ேபா

. அத ெக

தலி

தா

,

க ைத

பா

மாதி

பய த

. ஒ

அழகி
பய

த வ

. அவ
என

தைல
ேந

மண ய


ப க

வ னா

ேபாேன

ெசா கி

கதி என

அவ

லா

ெப

பா

மண யாேரா? எ

நா

த .

ைன நக

. அ த

அத

. ஆகா! நா

ெசௗ த ய

. அ

றி

ெப

கிேற

ச ெட

ய ஒ ைற ேராஜா

றேபா

டேனேய அ த

. இ

ேமா?

நாக கமாக

க ைத

கவன ைத

கிேற

. ஆனா

தி

பா

அைட தா

ெச

லலா

அவ

தலி

ல அப

கிறவ கள
டா

அ பா

கைதய

. ரய லி

.

! அ த ஒ ைற ேராஜா

ணய

தி

டாய

ேமா எ

பா

அண

றமாக

தா

நாஸு காக

ஒ ைற ேராஜா

ைண

அைல

பலைர நா

அறிய ஆவ

ெசா

கி ெகா

வள

சிகர ைத அைட த

. தைலநிைறய ஒ

அநாக க ! தைலய
மாறாக இ

-எ

ஒ ைற ேராஜா

இல சணமாய
ெப

அ த உ சாக

கர


டா

ப க

தன !

தா கி ேவதைன
ேடா ! அ தைகய அ

.

ெசௗ த ய

னைக

பள ெர


மல

அ ேபா

றி

தா

நட தி

நானாக ஒ

றா

, ேவகமாக நட

ெசா

ேன

,ப

ேகா

. அ

ேபா

ெகா

டா

அ த

ெப

ேக ேட

சா ப டலா

கண

மட

றா

ேபா
சா ப

ஏறி ெகா
"இ
கா கி

வத

ேகா

கட பைடைய

பா


ற தி
தி

!" எ

ேன

தி

கி

ேத

நக

ேத

... ஒ

னேவா?" எ

அண

ேச

லிவ
. அ த
ெச

ேபா

ேதா

.

மாதி

வைன


லி

. தி

ைகய

வ ததா?" எ

,"
கமல

சி

, "ஓ!

ட வ

ளலாமா எ

ல ேவைளயாக,


ெப

மன த க

'எ
ைல! நா

, "இ

ேபா
,

மா? இ த ரய லி
எ த

ெதா ப அண
ற ப

கா ப ெகா
ப ேன

. ந

ெசா

றேவ இ திய

. பற

. ந

னட

ெசா

ெகா

கிறா களா? அவ கள
தவ

,

. ஆைகயா

ேவைள, வ
றா


!" எ

நி

டாய
'ெப

ெசா

சி

ஏறி ெகா

உதவ என காக

ய லாவ

ஆனா

.

பைத பா
டாய

ைவயாம

கிேற

சி

காக வ த

ெவள

ெசா

அ த வ

ைப திய கார எ

தி

!" எ

ெப

. ஆய

ேவ நிைலய தி

ெகா

ெசா

ேபா

இர

ரய

ஏேதா ச ேதக

நட

. அவ

தா

. பாபநாச தி

ெச

ெகா

.

ைல

ைத ேபச

இட

. "தய

ேபா

சாைல

ப ளா பார தி

நக

ப னா

எ ேபா

லாதவ

வா

. "ேபஷாக

தி

ச தி

ப ராணேன ேபாய

சாைல காரைன என

சி

. அ த மாதரசி அத

மா?" எ

ப க

த . நா

சேமா அதிக

அவளாகேவ ேபசிவ

. நிலா ெவள

ேபாலி

க ேவ

நட தி

தா

ேகாசேமா

அவள ட

க ைத அவ

சமய


தி

ஆகிவ

பா !
டேதா,

ற பட

"வ
ெசா

கிறா க

பைத

ெசா

ேபா

றா

ேவ

.எ

ெவ

தி

ஜி

னா

ைர

யதி

.எ

ைலய

தா

வ கைள

கிைட கவ

ைல. என

ஒேர ஓ டமாக ஓ வ

ைர

நிைலய

ச தி

நிைலய
மாதி

கி
கிற
ரய

ெகா

றன. ஒ

ெத யா

ெகா
டா எ

றா

,அ

ெற

.எ

ேட

யா ? எ

ெச

வத

ணாக

. ஆனா

ஜன

என

நாேன

சிறி

நி

பதின ைத தா
இற

காரண

மன த கைள

ெவா

ேவா

.

கி

எ தைனேயா ரய

ேபா

ப வ தன "

லா

ைர நிைலய

பா க

. வ த ரய லி

.

. நா

.ம

ெசா

த ெப

, ெபா

ெப

சி தைனய

ெப

ேட

வ ைச வ ைசயாக நி

பா

வ த

?-எ

. நா

ேபானேத என

ப ரயாண

தா

அவ க

ேற

ஏறி ெகா

மன

ேகா ' அண

ேபா

!" எ

ரய

நாக கமான, ப

ப றி எத காக வ சா

ேக ட அ த

லவா? அ த

? தன யாக

தன. "ச , ெரா

ன சி தைன எ

கிறாேள! '

. அைத

ைல. ந

இ த வ

ேத

ைல. அ ப யாக எ

ன? பா

ேக

பா

நக லி

பாதகமி

ப க

இேலசாக ெந

ேபா

ேக ேபாகிறா

ேதா

! அதனா

ஆசாமிக

ைமேயதா

. நா

ெத யவ

ேபாகிற

லாம

தன

தன ரக .

பா

ைவ த
பா கேளா

ேவா அதிக

ைல. மாைல ேநர தி

ெபா

ேபாகாம

ரய

கைள

ேதா

பா

பர

ெகா

நக

ெப

இல கிய

ஏதாவ

. "ப

தக

அ ைடய

ெதா

ைல?" எ

ெதாட

நி

ஜி

ெகா

கிேன

. 'ெப

ெகா

ேகாஷமி டா க

ேபசி ெகா

கா கி '

அவ

நா

ெகா

ேட

என

ஒேர எ

கேவ

ப க

ைல. அ

ெப

ைண

ேமேல நட ேத
சிறிய

ஹுேர!' எ

கவன
ேப

ெச

லவ

நி

கவன

ெச

. நாலாவ

. அவ கள
நப ,

ெகா

பா

கவ

ைல. தைலய

தா

அவ

ஏேதா ேவ
ேப

.

ைல. அ த

ேத

.ம ற
கி

ட தி

உலாவ

வழிய

த ெப

வத

ைகயாக
நைக தா க
மன

.

அண

. அவ கள ைடேய ேபாவத

நக

.

"இேததடா

. அவ

சலாய

.

.

ஆைச வ ழாதா

அ த

'ய

ெகா

பா க

நி

கிேன

ேகா ' ஆசாமிக


ெத

ைத யமி

அ பா

ஒ ைற ேராஜாவ லி
ேபசிய

ப ளா பார தி

. அதி

ைனயறியாம

அ ேபா

ெகா

ெப

த இட தி

ேப

ேபாகமா டா க

அவ க

ஹி

எதிேர

னா

கா

,ஒ

ேக

ப ளா பார தி

. 'ஹி

பவ க

ேமல ைடைய

ேகா மாைல ேபா

தா க

ேபா ட ம

ேமா?" எ

ஏமா ற

கி

, ரய லி

மா?"

கீ ேழ இற

ைல. சிறி

. யா

நா


காணவ

அ ப

ேபால

ேவ

கள

ேம

ஆவ

ைக வ

ெசா

பத காக

னா

ெகா

ப ரயாண க

ேபா

ற ேநா க .

. ப தி

லி ேவ

டா

கைள

ைகெய

கிறா களா எ

ெகா

கிற ேபாகிற

ஜன

ைகய

ஆபாசமான பட

பா

,வ

கைள ைவ

ள ஆபாச

ப ரயாண க

. ேவ

சில

ேபாவா க

ேரட

நி பா க
ெப

தக

க க

வா க

"இ

ைளக

கைள ைவ

ெகா

சிறிய

யாராவ

நி

பா

. சி

வா

நிைலய

வரவ

.
ைல.

அவ க
ெகா

ேயாசி

ன ேபசி ெகா

ள ஆவ

பா

அவ
ெதாட

த மான

ெகா

டா

ெகா
ேவ

தி

ேத

ைலய

கிறா

மித பதாக

ேதா

றிய

அழகான நைட! அவ

எதி

ெகா

"பா
ெச


ெசா

ஏறவ
கிறா க

ைலய

மதராஸு

ெப

,எ

ெசா

. நா

.

. ந

ேக வரலா

டாளா எ

கி நி
ெசா

ேபச

அவ

. ந

ைல,

கிறா

றவ

கி

. "வ

வ த

பா

தன யாக

ற பட
. வ தவ

தா

.

ேபா

ப ரயாண


பா


ேத

ட நட கிற
ேக வ

கைள ெகா

, "ஆமா

;

ேபஷாக இ த
வர

.

வ டலாமா

தாேன ேபாகிற க

நா

ச ெட

ஜிைன

. எ

ைல;

ேள வ தா

ெகாைல

ல. அவ

வா க

ன?... இ

கிறா கேள! ெப

மதரா

ேபாகிேற
. சாமா

றா

ரய லி

இ த வ

லாத உ சாக
தா

. இ

ைன ஏறி

லா

னைக

ள வ மான எ

ைல. ரய லி

கிேற

ேக டா

தய
ெகா

! இ ேபாெத

யாராவ

.

ைன

ேகா ' மன த க

அபார ேவக

ெசா

ன ைத

திற

அபாய

பா

. எ

ப அவ க

. ேவகமாகேவ நட

உ கா

ெந

ைல

நட பதாகேவ ேதா

. ச

ேற

கதைவ

என

தா

.எ

த தி ைகேய பா

ஏறி வ

. எ

அறி

ப னா

ஆகிவ

தி

வேத நல

லவா!

ேபாகிறேத!" எ

ைல? அ த '

ைடய வ

பா

தி

ேநர

ப வரவ

ைன

. எத காக எ

அேதா அவ

அவ

ேபா

ஜி

. நி கலாமா நகரலாமா எ

அக

.எ

ற ப

அவ க

. ம

கி

. தி

ேட

யதி

தேபா

. அ

ேத

ஏறி ெகா

டாய

. உடேன பைழயப

க தி

கினா

கிறா க

!"

ெசா

மா? ஏ, ேபா

"இ ேபா

பா

இற

ெகா

கி

அவ

ெகா

ெப

இத
ற ப

ைன

ேபா

கைன

லிவ

ெகா

, கா
பா

ேத

. அ த

நக


அவ

மன தி


"ம

பலைகய

க ேவ

கிறேதா?" எ

ெக ட எ

ேக ட

ஏறிவ

.

தவ

கி

கிறாளா எ

!

றா .
ேபாக

. ரய

. அ த அழகிய ஒ ைற ேராஜா
ைவ அண

ைண

தா .

லி அவைர இற

ச த

கதைவ

த ெப

பா

ெப

ப ரயாண

ைய

ஆகிய

ெசா

அ த

சட ெக

தா . ெப

ெகா

ெபா

.

ேடஷன

தடைவ மா றி மா றி

" எ

வத

.

ேள வ தா . ைகய

ெகா

லலாமா எ

உதி த

ரய

ெசா

ேவைள இ த வ

ெசா

கவ

ைடைய

"ஆமா

!" எ

.

ேற

கிய உடேன, யாேரா ஒ

இர

ெதா

றா

ைவ

ைவ

டா ; அ

ளலா

ெச

இற

திற

ேவ

ட !" எ

ஏறிய

ைண
,

இர

அவைர ஏறி

தி

பா

தா . அவ

வ ள ைக

ேபா

ச ைட
பான ைத

தம

. ப

நா ப

ைடய க

ரய லி

ைய எ

வாய

ன ெவ ப
லி

! மரண தாக
ெகா

"எ த அ

ேக ேட

"இ த ஒ ைற ேராஜா

ைவ தா

ேக ேட

நியாய
உய

ன?" எ

அதிலி

ெகா

த ைத

பா

!" எ

தரா?"

.
!" எ

சிறி

றா .

ேகாபமான

ரலி

.

"அ

அபாய அறிவ

டா .

த ைத?" எ

"அதி

றா .

. ஐேரா ப ய உைட

ைன ேநா கி, "அ த அ

றா .

கர !" எ

த நாக க மன தராக

கடகடெவ

,எ

"அ பா! பய

சிவ பாக ெஜாலி தன.

தாேம ெசா

பற

ேத

ைபய லி

"ஐேயா! எ

அ தியாய

ஏறிய மன த

காண ப டா . வய

டா

னவா! ஆ

, உம

ெத யா

ைல. அ த ஒ ைற ேராஜா
கிற

?" எ

ெசா

லிவ

,ஒ

. ெத கிறத

வ ேலதா

வ காரமான

தா .

னைக
அவ

தா .

ஏேதா அ

ண ேன

"இ
ரலி

. ஆைகயா
என

றிேன

கிற

யவ

.

கிற

நா

!" எ

சி

ட தி

ேகேயா பரா

ப ர ப னா

டாய

வாடாமலி
பா

கவ

ேராஜாைவ
ேராஜா


கவன
அதனா

தி

த ேபா

மி

கி

வ த

உய

,ஒ

அதிசய ைத அ

ைல. அ

நிஜ ேராஜா


தடைவ

. வா தியா

தா . அ சமய

கிள ப ெவள ய

வாய

க ேவ

,ஒ

ேத

வைரய

வ ேவைல பா

ஆர ப

த ேபா

. அ த ஒ ைற ேராஜா

சி இ ேபா
சிறி
நா


ெச

. அதனா

யா

ன! நிஜ

ெசய ைக ேராஜா

தி

த இர ைட வட

மாைல எ

ைடய ைகய

தி

ன தவ

வ த

. அ

ன? அவ க

? உடேன அவ

; நிஜ

த ெசய ைக

பதி
அண

.

ைமயான

. அ தைகய உண

பதி

ெகா

தா

ெகா

றிய

வாக தா
வதி

கி

நாளாகி

ெகா
பா

ேதா

ேபா

ேராஜா
ெகா

ைளயாக இ

ஆய ர

ேபால

ெபா

ேபாகிறா

றா .

ள எ

தைலய லி
ெச

ைல!" எ

. ஆைகய னாேல

வாடாமலி

ெச

ஆ திர

; அ த ஒ ைற ேராஜா

"ஆமா

சிதமான ப காச

ைவ ைவ

ைடய த த வ ண

ெசய ைக
அண

மாைலதா
த இர

.

அழகிய ச

வைளய

க தினா

ர தின

ெகா

கிறா க

மாதி

ெதா

!" எ

"ஆமா


ேபா

கிற

ேற

உடேன என

ெத

ெகா

ெச

வடவ

மகி

டா . "அத
கிேற

உம

ஆனா

அ த மன த

மேனாக

ைடய ஊ

ெகா

ேக ேட
கா

ெகா

அதிகமாகிற

இர

தடைவ வா

ேக

நகைர

அ த மன த
டா

ெக

. அைத அவ

எ ச

ப றி தா
றா .

ள வ

!" எ

ெபய

றா .

ப றி நா

கிேற

. ஆனா

லி


, பா

பா


ெகா

வளேவா
ததி

ைடய

ைல!" எ

ைல. "அவ

ேக ட

ெசா

ைக

. அவ

ன அழகான ெபய ! 'மேனாக ', 'மேனாக ' எ

ெகா

!...

.

மா?" எ

வ டவ

ற ெபயைர

டாய

உம

."

ெத

. ெத

சி உ

ைக?" எ

"ெத யா

அவ

றா .

"அ த ஒ ைற ேராஜா
ஊ , ெபய

தி க

ைடய அழ

தேபா

, "இ

னட

லி

" எ

ன எ ச

"எ

அவ க

தி

ெகா

! எ

ேற

சில

.
ேத

. தி

கி

நா

ேக டா .

தாேன பா

"அ

ெச

. அதனா

கைன

யா?" எ

கைள

வ தன.

வ ைல உய

கிறதா? அவல சண தா

சி தைனய

ைடைய

நிைன

ஆபரண

அதிகமாகி வ

ைவர தினா

கள னா

ேபா

ைல.

ேற

.

மேனாக ;

இர
ேட

.
.

நவநாக க தி
பற

வள

சிற த அ த நகர திேலதா
தி

அ த மன த

ைடய ேப ைச

மாறிவ

அவ டமி
ெத

. அதி

அ த

ெகா

ெப

ள ேவ

நிைன தப ேய அவ

தி

"உ
ெகா

ேக

ெகா

ேட

அ க

திய லி

இ த

தா

நா

"அவ
அவ
ெகா
அ த

டாகிவ

ன ேகாரபய

நா

ேப

.

ேபாலி

ப க

கைள

திைய இ

ெதாட

.

கர !

ெகா

நகர

காம

பாைதய

கா சிகைள

மிக ெப ய

ரய லி

ப றி

க வ

நல .

தா

. அதி

ேபசாவ

டா

தவேளா?"

லாத
,அ

வசி பவ க
நா

ப க தி
ெந

:

அவைள

ெப

தா .

கிேறா . க

ேபா

ேச

ப மி

ேகேய வ

ப க தி

.அ த

ைட

றியதாவ

அ க

ப க தி

கிற

அவ

ெகா

வத

ய வைரய

ைடய கைதைய ஆர ப

கரமான வ ஷய

வாசக க

டாதா?

உடேன அவ

பய

ற ஆைச

ன?
ஏ ப

ேடஷ

ப றி

வ ைள

என

ைண

அடடா! அ த ஆைசய
தலி

ஆ ச ய

ேக பதி

. தி

இ தைகய ெப


தலி
ெவ

ப க தி

ல.

ய லி

ச தி ேத

.

ள அழகிய

!ந

இல

ைக

பாைதய

ப ரயாண

வள

"நா

வ ததி

. அ

வள

ேவ

ஏறிய

ேடஷ
ேக

ெவ

சமப த
ெத

ெகா

த ஞாய

ெகா

ேட

ேத

. நா

வா க

ேபா
கட கா

ேடா

ெத

; உ கா
த சா

ேரா ட

தி

கள

ெகா
நா

."

தவ ர ேவ

கிேற

அவ

!' எ

றா

ெகா

ெச க

ெகா

ளவ ைத.

ேக

,' எ

ெகா

ஞாய

. 'இ ேபா

ேத

ெகா

. வ

ெவ

ேராஜா

ஒ ைற ேராஜா ஒ
பைறயைற

தா
அம

மல

ைல.

. வ

டா .

கிழைம

ைட

ெச க

ஒேர ஒ

ெவ

றி

. மதராஸு

தா

.

. ெகா

ைடய வாச

யா

யதாய

வ தா

ைடய வ

கமாக வ

ராஜா' எ

யா

ேட

கா சிகைள உலகி

ேபச ேவ

மான நா காலி ஒ

தன! அவ றி

ெச ய

. அவ
ெகா

ெசா

ைடய வ லாச ைத ஒ

, அவ

-ெகா
நா

கைள

. அ த ப ேய ம

த சிறிய ேதா ட தி

அ த

ேபானேபா

ேவைல கார

வள

டேன நா

,க

, உம

காண

கிழைம வ

ளவ ைத ெச

ெவ

தா

அழகான இய ைக

எ ப ேயா, அ ப

ைடய வ

'அ

தா

உ சாகமாகேவ ேபசி ெகா

பல

தி

, அவ

ளவ ைத எ

மா

ெச

த வ

ைல. ஆைகயா

அவ

ைல. வ தி

வார தி

ேத

அல

.

வாசலி
கார

ெச

ெகா


. 'நா

தா
."

.

"ேநரமாக ஆக எ
யா

'இ

வ ேடா , எ

ெசா த கார க

நா

ேநர

வ தவ

ைன உ

ைவ தா
உ கா
ெகா

னா


ேபா
என

ேத

ேக

தா

லா

ேநர
டா

. நா

றாக

. நா

ெத

றி வ


ெச

. அ

தா

. ேதா ட தி


ைன

டா க

ேபா

ெப

கள

தி ஆகிவ

. எ

வள

! ெச

ேட

உட


தா

;

தா
ரா

ைப இவ க
ெகா

ெப
கி

ெகா

ழி ெவ ட ப

ைத தா க

க பள ைத

அறி

ெப ய

. உடேன எ

உய

இ த

,

ைகய

. அ

,எ

எதி

. கைதைய

உடைல

த ஒ

ேகேய வ டமி

ைத த இட தி
. மேனாக

ேபா

ள ரவ

ேத

வதாக

உ கார

ெகா

தா


. பற

, ஐயா, ஆமா

. ஆனா

ைன

, அவ

ேடய

ேப

ேத

னேவா பரமதி

த எ

ெகா

. அதனா

ைப

. பற

அவ

ைக படா

ய ேபாகிறா க

; அவ

,எ

ெச

மேனாக

ர தி

அைறய

லா

.... ஆமா

னா க

,ந

தினைர

ெகா

உட

றா

!எ

தி ைவ தா

,வ

சா ப

அதி

றா

க ப
ேபா

வ தா

. ேவைல கார

வ த ஆடவ

" எ

ெக

அவேளா

ேட

ேட

. ெச

ப ேன

! வா

.

அைழ தா

ழ ப ன."

மேனாக

'எ

. உம

ன தா

ள ைத

யாேரா நி பைத உண

ேகேய

ேபானா க

ைன அறி

'ப

ெகா

றி எ

ெகா

ெப

ஏ ப ட

ச யான கா யமா?' எ

ய வ சாலமான

. சிறி

ைடய

ெச

ேடாேம! இ

ேள அைழ

வரேவ பத

பைத பைத

ப டவ கேளா? அவ

"வா

னைத மற

னேவா? அ த

ெக

அவ

ேதா

ெசா

எ ப

"சிறி
பா

மன தி

. எ

ேராஜா
ேம

லா

"ஐேயா! பாவ

ளக
. பற


!"

வ தன. என

, அவ க

ெகா

ெச ைய
அைத

சிறிய பா திர தி

ெபய

.

ெகா

ஊ றினா

ளக

மனமி

ைல. அ த

றி வ டமி

ெகா

உய

வாய

ேராஜாைவ
கா தி

பறி
கா தி

அ த ேராஜாைவ

பறி

. கைடசிய

ற தா

ேதா

அ ேபா

நா

மேனாக

ெச

ப னா

ெவா

, அவ

பா

சா

தி

த ெச ைய

. மேனாக

தா

, நேய ஒ

ெகா

வா

மா! அ ப


. அத

தேபாதி

ேராஜா

ைவ

, அவ

கிற

டா

. அ

ெகா

ைடய
மா திர


கிற

டா

ேவைள ஊகி
வார தி , சா

ேநர

அ ப ெய

கர தினா

."

ைல. ம யாைதயாக

பற

கமாக

.

நா


தலி

என
ட கன
..."

மான

கிவ

ட கனைவேய இ தைன ேநர
வ டவ

அ த

ல அறிவாள யாக
தா

சிறி

லா

மல

தைலய ேல

ப வ த பற

டாகி வ

ேபாக

ெகா

,த

."

. அ த ெமா

ேத

வ நா

. அவ க


.அ

. ஆைகயா

பா

நா காலிய

ேத

ைடய

ச நாைள ெக

. ெமா

தலி

ைன

கிற

ெகா

ஆ மா சா தி அைட த

ப! உ

"த

அவ
றிய

ேமலி

. ெகா

ெமா

அத

ேதா

அதிேலேய கா தி

ேபா

ண ேரா

வ ட ைத வ

ெகா

. நா

ஆைசேயா

ழிைய

அ த ேராஜா ெச ய
ேபா

கல ததாக என

உய

"எ

. அ த

லா

ெசா

ேபசி
ச தி ப

ேட
ேன
ைன

தி

ஒ ைற

நிைன

.

திகி


.

.

அ மன த

பாதி

கைத ெசா

ைப திய கார ஆ
ேவ

ெம

அவ

கைதைய
. இவ

ேட

ரய

. தி
கிற

"இேதா பா
ஏதாவ

வைரய

ேதா

வ ஷய

டவாள


! நா

தி

இ த

ெப

;அ த

ெப
கிற

. அவ

, ஆய ர

பா

ைவ எ ப யாவ

ஒ ப

ஆய ர

தா

ெரா

ச தாேன! ஆனா
ெத

தா

உய

இ த மன த
ெப

ேவ

ைய

த மான

பா
.

ைற
அவ

, இர

ைள
ெகா

ேட

கி,

பா

தலி

ைவ தி

ெகா

டாய ர


பா

ேகாளா

தாகிேற

.

. ஒ

வா

னட

கிேற

ததா?"

வதாய

ள ஒ ைற ேராஜா

ெத

ள ேவ

. இ

ெத ய

ெதாைல

ேபா

.

இற

ேபச ம

ேகேய வ
ெகா

கட ட ச த

லி

ெச

ஏேத

கலா .

ேகேய இ

உம

கரமாக ஏ

ைளய

ெகா

ேக ஆப


இவ

ேத

கிறதா எ

கன

பய

ைடய

காலிய

வள

லா

ேடஷ

ெத

ேடாேம எ

. அ

மா

. அவ ட

மன த

தா

, அவ

ைனயறியாமேல ெப

? அவ

ெகா

, இ ப ெய

ய ேவ

வ த ேபா

த ப வ தவராய

ெகா

வ ைளயா

ேகாளா

ேக கலாய

ெகா
ேட

தேபா

. ஆய

க பைன ெச
ெகா

ெகா

கவைலயாக

ேட

ெகா

தன யாக மா

ெகா

ப தி ய லி

லி

டா

கிேற
.

! ச ேதகமி
ேபாக
தா
தா

நா

ைல;
.

ைல,
டாேதா!

இற

கி

றா
தி

ேடஷன

வாைழ பழ ", "சா

அவசரமாக

தா


ெகா

ஏறி

, அவ

ெகா

. எ

ம யாைத காக
"இ

ேக ரய

தி

அவ

சிரா ப

லவா? அவ

கீ ேழ இற

கிேன

ளய

ைன

வ தா

,இ த

.

நி

ெப

றியவ றி
ெப

பைவேய

கி

ஏேத

ைல. அவேள வ
நி

றா

. நா

?" எ

ேக டா

.

."

சாமா
தா

இற

ேவைள இ த

யவ
கி

எ தைன ேநர
நி

மைல

ெதாைல

மா? அ த

மேனாக

"அ ப யானா

ேயாசி க

நிமிஷ தா

"ஐ

ளலா

ெபய

. "சி

யாண " எ

ெப

ைமய

நா

" "ப

ைய ைவ

கலாம

நி

ைள தன. அ த மன த

ேமா?

அதிக ேநர
டா

சாத

ேபானா . அ த

சமாவ

நிஜமாய

ேபானா . ெப

தைடயாய

ெகா

காைத

பா

அ தியாய

மா ற ேவ

ஏறினாேர, அவ

இற

ப றி ஏதாவ

ெசா

ேக ஏ ற

யா

. இ த வ

கி ேபாவைத
னாரா?" எ

பா

றா

.

.

ேத

.

ஏேதேதா ெசா

"ஆ
ெபா

தவ

"அவ

ெசா

ெசா

னா ?" எ

ெகா

னா . உ

லா

நா

ைல."

னதா

"உ

னா . அைதெய

ேக டா

.

, ெபய மேனாக

கைள அவ

பழ க

றினா ."
வள

"அ

வைர அவ

ெசா

ேக கிற க
,எ

பய த

ேப ; இ
ெதாட

லா


அவ
ெத

டா

. அ

கைள

? ரய

? என

ஏ ப

டா

டாய

ேகா

வதாய

ஸா ட

. ந

தா

தா

. அ

. அைத உ

பா

அ த அழகிய பா
பா
;ஒ

ேத

. என

வத வய

கவ

யவ

ைலேய!

மா இ

ெசா

நி


ேட நி
க தி

அவள ட

என

லலாேம!" எ

ேக ைவ தி
ெகா

தா

ைன

? எத காக

,

ெசா

ேம

பா

ேப

கிறா க

றிய மேனாக , ேப ைச ந

..."

பா .

மன த க

கா

! ேபா

லிய

ப வ தன ! நா

ஸா ட

. அைத

பரவ யைத

ெசா
ெரா

கிறா க

ைடய கவன ைத அ ேயா

லா

வ . ஆக, நா

ெதாட

ேவ ேபா

, ேவ

!"

அவ
ேக

ேபா ட ஒ

அபாய

டா

வத

அ ேபா

ந பாதத

பய பட ேவ

"ேவ

ய ேவ

ன பய

ேவ

ப றி ஏதாவ

இ த வ

ைமய

ைலயா?"

ைம ஆய

"எத காக உ

ேக ஸு

உதவ ெச

. ேவ

?"
ைன

அைதெய

ைமதா

ஏேதா உளறினா ! அைதெய

"இ

"ஆ

லவ

றியைவ உ

தி, எ
த ெப

டதாக
றா
பதிய

ப தாப

டாய

ேற

.

.
சாைய

.

;அ

"ஆமா

"தி

றா

ெகா

வதாக

ெசா

சிய

ணய
.
யா

"ஏ
வர

அ த மன த


ேத

பா

ெகா

ட பய பட ேவ

ேற

மானா

அவ

வ த அபாய

" எ
ேபானா

தைலய லி

ெபா

ப ட

அைலக
அைலக

டா

ஏறி
யா

இர

ெகா
ேபாலி

வ தா

றா

ேப

ேபாேவா . ந
. நா

பா

ேபானா !" எ

.

வத

ேற

.

ளலா
கிற

!"

அவைர

ேவெறா

ேபா

வ டமா ேட

ஷன
, மேனாக

த ஒ ைற ேராஜா
தடைவ அ
றிய

ெகா

ைல. ரய

சி ஜ

லிவ

ேதா

ைய எ

வரேவய

ெசா

தி

. இ த

ளாக என

ெப

ேவா .

ஏறி ெகா

லாவ

ளலா

.ப

!"

.

"ச , எ
ெகா

. அ

ைய

? அ த ஆசாமி ம
கிேற

தா

லிவ

. அ

ேவ

ைடய ெப

ேமாதின.

தி

ஏேதா ம ம

ப அவ


நிைற த

.
ேபாக அ த மன த

ற ப

ேயாசி

ேபா


,எ

. ெகா தள
மன தி

கடலி

மேனாக
அவ

அவைள

றிய நா

தா க

ேதா

ேயாசி

ம ம

றிய

அ த

எ ப ய
ேவ

. அ

ெம

தா

அவ

த மான

இ ப
உய ைர வ

அத காகேவ தா
மா றி அ


கட

ந மிட

அதிக ந ப

பய

தி அவ

ெசா

லாவ

மன க

ேக டா


தி

ெசா
ெகா

வ தி

ப ளா பார திலி
ஒலி ெப

அநாைத

சிரா ப

வ த
கிற

ப ணமாவைத

ேவைள,

மேனாக

பா

கலா

; பா

? இ ப ெய

ெகா

ன வ

ேதா

.

ேபா
லா
றி

.
நா

ெகா

ந ப
ற பட ேபாகிற
.

திைய

ரணமாக

ந ப ப ளா பார தி

, ஆறா

உதவ
ைடய

லாவ ைற

இைடவ டாம

கி அலறி ெகா

. பாபநாச

அ த ஒ ைற ேராஜா

. ஐ தா

ச தா

ள வர

லாமலா ேபாகிறா
ைகய

ய சிய

ைடய அறிைவ

உதவ ெச

. அ த

லவா? ஒ

னேவா? ஆனா
,ந

, உதவ ெச

நிராதரவான ெப

ைக ைவ

தி

ேட

பாபநாச தி

னா

.

சி ஜ

னா

டதாக

சி கி

தா

ேம

ள னாேரா எ

வ வரமாக

உய

நி சய . எ

ெகா

ப டஒ

வளேவா

ைல.

ஆதரவாக நி

கா
ெச

யவ

வதாக

கட தி

ெகா

ெம

க ேவ

வய

சி கி

உய ைரேய ெகா

நா

னவாய

ஏேதா ஒ

கிறா

அேத ரய லி

அ த அைலகள

ழலி

தைலகா

ெப

ெகா

ேப

.

ஏேதா ஒ

ெதாட

ேட


ய லி

ப க

தி

இற

தி

கிறாேரா எ

ைவ இ

ெனா

அவ

அதிக ெவள
அ ப
நி

றா

ேபாேன

ப க

நா

ெபா

தி

. அவள

.

ேதா
"அ ப

சமய

, ... அ த

பயமாய

கிற

இர

உைடய மன த

பா

தன.

அவ

ைடய

தா

இட

தி

கினா

பா

. ப ளா பார தி
ேபா

பா

இற

ன த மான

தான

நி

றா

ெகா

"எ

கி
ெச

கிேற

த க

.

?"

.ஒ

ைல."

அநாவசியமாக

சமய

ேகா
."

இற

பய ப

கிற க

."

என

தா

த ஓ

ெகா

னேவா, ந

தா

வாய

எதி
ய லி

ெச

யவ

கிற

பயமாய
"எ

கி

ேயாசி
வர

தன; ஒ ைற ேராஜா

ய லி
லாதி

ேநர

"என

தன. ெப

பா

ஆவ

சமி

ேக ேட
"இ

பா

. எ

.

இ ப

.

ேற

ப க

ெப

பா
பற

கி நிேதா

கிற

.இ

ெனா

ஆசாமிகைள நிைன தா

. உ


ஏறி

அ ப
ெகா

..."

வ டலா

"வ

ெகா

அவ

ேயாசி கிேற

தி ெர

ஏறி

ன, நா

"அைதவ ட

."

ெப

"உ

னதா

ேலா

வா


யவ

ைர ஜ

கைள

ஷன

ைத எ

காதி

ேபாகிேற
றா

கி

"எ

. நா

நா
சி

தமாக இ
சிறிய


; அவ

கிற கேள! ஒ

கைள ஒள

ேட
சி

ேபாலி


கிற

.
தஅ த

சி

.

தா

வ ஷய தி

றிமண எைட த

ைவரேமா உ

ைலேய! அதனாேலேய உ

ெடா

க இலாகா அதிகா க

ச ேதகி கிறா க

தன ! ந
தி

இர

ப றி

ஏேதா ைவர

சி
தா

காரண

ததா?"

கைள

கிண நாதமாக ஒலி த
டா

?ஒ

ஊகி க

மேனாக .

பேத

? எத காக இவ க

."

த ைவர

?"

தன யாக இ

ைடய ேப சி

அவ க

ேக

நா

கிற

. அவ க

கிற

மேனாக
காதி

ைய

?"

ெதாட கிறா க

ஏதாவ

இைத

, ெப

சமய தி

ேபா

ேதா

டா க

ேதா

டா

அவ க

"ஏேதா வ ைல உய

ேபசி ெகா

ற ப

ைலயா?"

"ஆ! அதிலி

ெகா

ஊகி க

. வ

டா

"ம

கார வ

டாரா?"

"ஏறி ெகா

ெப

ைல!"
தா

"அதனா

,அ த

ேபா

மி

"இ

. ஆனா

கைள என

உட

ெரா

மிக
கேமா

"

தி

கிற

. மதராஸி

உட

ெப

லா

ைவரமாக வ

பா

தா

...ேச ேச! எ

அவல சண ைத

லா

"எ
ெசா

லி

தி

நி

றா க

. ஒ

யவ

அக

றா க

ெப

அவ
அவ

மிர

பைத

ெப

மன த .

அ த
ேப

பா
வைலக
ேபா
தன.

க தி

தேபா
ெந

. பா கிைய

தா க

அவ

கைள

ேபாகிேறேன!"

ேபானவ .

ஏேதா ெசா
!பற

னா .

கி

.

பா

ெனா

பதி த

நா

ெகா
ேச

பஅ

ட பா ைவ எ
கி வ

ெகா

வ ட

கா சிைய

ப க தி

ைய ைவ

ெனா

ைடய, அழகிய

ழ ப ட மான

ெகா

. எ

பா

.

லி

கிற க

ேளேய இ

றி

ெசா

.

மேனாக , "நா
றா

சிய எ

தி க

. அ த

? ஆ! அேதா!-"

,வ

ஆ வ

வ ,

ெப

ேத

கிறா க

னேமா ெசா

ச யாக தா

பா

ெனா

பா

சில பண கார வ

வைத உண

ைடய நயன

!"

மி

ேவ
நிைன

தாய

வ களா

த ம

வ த

.

என

சிறி

ெவள ய

கா

ேவ ஜ

ேபாவா க

,எ

ெகா

- த

கைள

ேத

ெகா

"ஏ

?"


யா

ன! எ

ன!"

திய ெப

தி

வ தவராய

"மகள ட

ேத

தி ைவ

வ தி

-

இற

யவ
வரேவ

தா

கிறா . இ

. த

ெப ய அச

."

லவ

ைல. அவ க
கலா

நா

தக பனா . அவ

ேற

காதல
டா

'எ

. உடேன

சீ கிர

.

.


கைள

ற ப

கா

ேல

இ தியா

அ பா

ெபய

உதவ

ைண

தக பனா

வ ேத

தக பனா

?" எ

. 'நா

வள

வள

ைல. க

. கவைல பட ேவ

,

.

ட களாக இ


."

கிற

வா க

தக பனா !"

கியவ

க ேவ

.

வதாக ஏ

ெசா

ட க

தக பனா

ைசய னா

ேபாகிேற

லி

ேபாலி

எத காக

வா

தா

"என

ேம

கிறதா

நா

கைடசியாக வ தவ

"ஆமா

ேதா

ைத ய

ப ேன

ப யான அ

கிறவ க

."

ேத

ேக ேட

. அ ப

லாைர

"எ

?" எ

தா

"அவ கள

கைள

பய ப

பா

க ேவ

"அவ க

ைன

லவா?"

லா

கிற க

. ஆய

ைல. அவ

எ தைனேயா ேப

"ம

ளவ

ஷன

லாம

"காரணமி

ெகா

தான

மான உதவ ெச

,

"ரய

கல கமாக


வா எ

க த
நா

நிைன கவ

பைதேய மற
ஆகாய

ஆனா

காதல

ேட

தைலய

பதி

வய ப

ஆைச ப

வத ஏ க

ெதான

ேற

. அ ெபா

"ந
ைகவ

"நா
வ தி

தா

"

அதாவ
இெத

,எ
லா

ஆசி ய


அச

"அச
அ பா
இ ேபா

.

ேத

மா?"
ரலி

நிைன ேத . எ

,உ

ைன

த ைதேய

?"
களா

ெச
ெச

."

கிேற

."

காதலனாக ந
ன ைலய

ஸி

கைத ப

காதலனாக ந
கிேற

காதல

மி

அைத உ

. ஆனா

, இெத

ைல; அ ப
ெவ

த ேவ

கிேற

."

.

..."

ெகா

கில நாவ
கிேறனா

.
பழ க
லா

காதல

மேன எ

ைம ப

ந பய

க ேவ

என

ேக?"

காக அ ப

கைள தா

! ெகா

ெகா

ச ேதக

காதல

ப ட அழகி

ன?

நிஜமாக நட கிறதா, அ

பா

ேபாலி

.

த ைதய

என
"

ேவா

கிற

ைன அறியாமேல எ

அவசிய

ேநர

"சிறி

ன உதவ ெச
ேபா

ைலதா

ேபாகிற களா?"

உதவ உ

"ஓ

வ ைடெப

உதவ ெச

வட

?இ ப

ஆவெத

, நா

."

ன வய

"அ ப யானா

அதி

டவ

ைல. ஆகாய வ மான

ைல.

எத காக? உ

மி

தி ைவ

ைல.

கிற

.

வ ேத

.

"ந ப னவ கைள நா
உதவ ெச

கிேற

"ப சா? எ

"த
ேபா

ெகா

ேவ

சாைய பட

அபாய தி

தைத

தய
ெச


ெச

ைன

ெம

பத

க தி

ேத

ைவ

அ ேபா

. அ ேபா

தானா? அ

ெகா

ைடய உதவ

ேபா

சிலி


ேச

தா
றா

. அவ

.

ெதா

லா

ெவ

தலிலி
வ ண
ெகா

ப திரமாக

கமா?...

இைதயா ப சாக
. நா

தா

இேலசான

ைமயாக

, "இ

கி மாைலயாக

ெகா

றா

தமாக ைவ

. இவ

பவ

?" எ

ைவ

ெப ய கபட நாடக தி

ேராஜா மல கைள வா

என

ெகா

ஞாபகா

கவன

னாலிய

க ?"

அ த ஒ ைற ேராஜாைவ

ைகய
. த

கிற

பவ தி

பா? ஒ

மேனாக

ைல. எ

ேராஜா

சி கி ெகா

காகித

ன த

ன இ

பா

வதி

..."

நிைறவ

ைறய ச

மேனாக ய

ெவ

தைலய

. இ

நிழ

,ப

னட

மேனாக .

ைகவ

திய மண

கிேற

ைகய னா

?

!"

தி

ெச

ெகா

ெச

மகி

யாம

காக எ

ெச

. சிறி

நா

ெசா

லி

பவ கள

ேற

ப க தி

அவ க

இர

ேப

ெச

ேற

ைக ெப

கா

ேபா

வைத

ெவள

கார

"எத காக?" எ

ைன

தா

இ ப

ேபா

னா

! நா

அவ க

டா "

வாதமி

.அ ப

. ஆய

மன ைத
.

மேனாக

ேநா கி நட தா

நிழலிலி
ேடா

ைக

.

கார க

நி

சி

ெச

!"

!"

ட தினா
ெகா

க ைத ேபா

ேக டா

ெத யாம

ேத

ேப

றா .

வ தத காக தா
ெபா

பா

; இவைன

தக பனா

ேட

ஓர

ேபா

மேனாக , ெப

க பரமாக

"அ

ெகா


.இ

ேச

.

ெகா

பவைள

பா

கார க

பைத

கி

ேபா

பைத

தி

ேப

கவைல ேவ

ைத ய ப

னா . "இ த ஆ

ைன உ

?

"உ

டா

.

அவ கைள எதி ெகா

நா

ெச

ரசைன

,

ேபாேத ஏெழ

மேனாக ய

ெகா
ெகா

தி , தி

ெச

ப றி

ெத
என

ைமயாக

ைன ெகா

அைத

கைள ேநா கி வ

வள

னதா


இ ப

.உ

. இ

ப திரமாக

ெபா

வதாகேவ க பைன

ேத

ேபாக

ெப

கைள

"த

ேராஜாமாைல

.

ஏமா றி அைழ

வ ேத

!"

ேபாேத

.

ேபா

ஸா

"ம யாைதயாக வ

நா

வ வகார

திகிலாய
ெச

ெவ

ம யாைதயாக அவ க

கள

கிேறா

ழ ப

ப க தி

சி கி வழ கமி


. ம ெறா

கிவ

யா

ற தி

வ ைரவ

தி

திட ப

எதி பா

றா க

நட ேத

லாதவனாதலா

ப க தி

; ந ைம

!" எ

, மேனாக

ஏ ப ட

ேபா
தி

. ேபா

,ஒ

ப க

காக இைத
ெச

நட ேத

அழகிய பட

,

.

. சீ கிர தி

ஸா ஒ

ெகா

நி

இ த
.

வட

நா
ரய

ேவ ேபா
. எ

ெப

ைககைள

,ப

ம றப

தி

.

சா

அக படவ


ேவ

வ த

றிர

ெத

நா

மா? எ
.

ெச

டா க

"தவ

நட

கா திர
அைட தா க
"அதனா

ெசா

தி

சிய லி

மேனாக

கமாக

ேத

மண

லா

.உ

ைல. அ த

ைம

. அத காக ெரா

. ம
நா

ைல; இ

ஞாபக

ைன வ
அதிகா


டா

என


நி

பாஸ

ைன

கவஅேத ப ளா பார

தைல

ைம
கிேற

,


!" எ

வத
றா .

லஅ

பவ

ஏறி

ெச

. காைல நா

ைல.

ேப ேலேய

ைவ பத

ேபசி ெகா

.எ

ெசா

ன டமி

மேனாக ய

கிள ப ேன
ற ப

. எ

ஏமா ற

ைலெய

. ெப ய ேபா

லிவ

பா

ேத னா க

மா

.

ணெம

பாதகமி

ைக

ைல! அவ க

கவ

ெகா

ேபா டா க

கிழி

. அ த ஒ ைற ேராஜா

காைல

த மான

ேசாதைன

ைன

ேகா ' மன த க

ண கைள

ேகாபா

ப யதாக

ைடய ெப

வர ப டன. '

ேசாதி தா க

அ தியாய

ேடச

ேபானா க
ெகா

கா

மண
ேபாேன

த அேத

"

.

மைற

ேபாகவ

ெச

ைல.

காகித
கா

ஓர தி

- கிட த

. மேனாக

ஆனா
ெந

நா

கிவ

ெச

ேடா

ேநர

ெப

மேனாக

ெத

ெகா

அவைர
பா


ன? அ

ைகைய

"என

ைன

அைறைய வ

தி

ெவள

ேட

கார

அைல தா . நா
. அவ

ைனய
வ வரமாக

ெசா

இர

கிள பவ

ெசா

ெத வ

.

தி

ைக ெப

ேட

ைல. அ

நி சய ப

.

,

. சிறி

வ தா . "ெப ய ப ச

ட வ

ப வ

ஆவ

லாம ேபாகவ

வ லாச ைத அவ
ெகா

ைல!

ஏறி ெகா

மி

. ெச
லா

கவ

ஸா

அைழ ேத
கி

,அ

ேனா கி

அ த

,அ

என

டா

ன ஆனா க

ேட

மேனாக ய ட
ெச

ெகா

கவன

. அதி

ெத

ெகா

ஆவ

க ேவ

ேக வ

றா . எ

ைல. ஆைகயா

ேபா

சமய தி

ைகய

ளவ

வ த

னா

ஆ வ
. ம

ைவ

தலியவ க

ற ப

ப ளா பார தி

அைத

ெகா

ரய

ள என

எ ப

ரய

லா

-

ைவ இ ேபா

ைவ

ெக

அ த ஒ ைற ேராஜா

அ த ஒ ைற ேராஜா

. இத

நா

....

எதி பா

தைத அவ

ேத

டப யா

. நா

ெகா

.வ

கவன

தைலய

லவா? ச யாக ைவ

கீ ேழ வ

ேற


!" எ
நா

ைன
ேந

வ லாச
கிேற

!"

,

வைரய

ைலெய
ேற

ைல. ப தி

.

ைககைள

ஆவ

மகாராஜாவ

காணாம

ப தி

ேத

ப ரசி தி

ேபா

அதிகா க

பா

ைகய

ப ரபல

, இல

அைத ேத

ைலய

காண ப ட

றிர

அைற

அ த ஒ ைற ேராஜா
ைல

ைண

வா
மாதி

ைகய

பறி
பா

பறி த

ெவ

தேதய

ள,அ

வான வ

தா
வள

னா
ேவ

ெவ
ெகா

ேநர

ேன

ேபா

தா

அ த ைவர ைத

,ம

ெகா

ேகா தி

, ேமைஜ ம

வா கேள, எ

ைமயாய

.அ த
ைண
வைர

ெவள யான

னெவ

இட தி
கெள
ஒள
ேதா

தி

.

கைள தா

வ வ

ெப ய ைவர ைத, க

அதிசய வ ண ஜால

ைவர தி

. அைத

ைல. அ த ைவர திலி

ஸா ,

தி ஒ

தாள

ஒள வ சிய ைவர ைத, நா

! பாபநாச தி
லி

கிறா க

ஆசி ய க

வ தவ தமான வ ண கிரண
வ ண

ேத

ேபா

.

தான

த ைவர

சிறிய ெச

ைகய னா

'எ

ைற

டணா

'க

ைக

கதைவ இ

ைவ எ

ேதச சம

ெப ற-வ ைல உய

ட ெத

தலிேயா

. ஒ

லா

ேபா

தி

பா

இ த அ

றிய

நா

ைச ேக க
.

அ த

பா
காகித


ேராஜா

ேளேய ைவ
ப திர

ேந

நா

நா

தத

காதலேனா
ேவ

டா

அவ

காரண

" எ

க த தி

ெப

அவ

ைண

ரய லி

இெத

ேவ

ததி

ெப

ைவர ைத
ப ரயாண


ைவர
ெகா
ெச

சி
ஆனா
நட ப
அ த

தி

றி ப

ண னாரா

ட காதல

கிற வ ஷய

, சில சமய
கி

தக ப
ேபா

ைவர
.

அ த

,

றினா . தக பனா
ற ப டா .

அறி

டாரா . இ த

அைழ

அைர

வ தாரா .

ைறயாக

ெகா

காம

தா களா . மேனாக

நானாக தா
ைன

ைக

ெத

மா எ

கர கைதைய அவ

ெப ய க பைன கா . ஒ

டா

அதிசயமாய

அவ கைள

பய

ெச

ய இவ


அறி

க பைன

.

" எ

கி, அ த ஒ ைற ேராஜா
என

ேபாகிேற

த ைவர

க வ

ண,எ

ேதட

தி ைவ

ெகா

ைன

ய சி எ

.

ைன வ ட அவ

ேஹா டலி

காதி

தவறாக எ

றினாரா

ெப

சி

வத காக அ மாதி

ெச

கிறா

ைவர ைத

ைடய வாைய

ெச

க அதிகா க

க த தி

ஏ பா

ேத

ைடய ஒ தாைச

ேபாவைத

, "நா

. தக பனா

. அ த ைவர

மானமான

, அவ க

ெப

டாளா

ெசா தமான வ ைல

லா

தாளா

;எ

க த

ைவர

னதாக வ மான தி
மன தைர

ெகா

ேபாகிேற

தனமாக இ

திய

றைர ல ச

.

கைள வ ள கினா . அ த

. "ஒேர ஒ

திேன

. ெப

த மன த வ தா . தவ

தக பனா

மகாராஜா

தி

ெத யாம

என

இ தியா

வ யாபா யா

எதி பா

ைத ேத

என

க பைனைய
கிற
ெகா
மக
பா !" எ

. "உ

றா

கா

னமா

ைன நிைன
கிறா

கிய

காதலைனேய
ெத
ைமய
நிைன

. ஸ தா பவ
கிறா க

அ த மன த .

.

?

ஐ தா

நா

ஸ தா பவ

அைறய

ைன

பா

றிர

ெத வ

தா

"இ

.

பற
ெகா
ெகா
ைவ
"உ

ேத
டா

த க

ேபாய

.த

அைத உ

ேள ைவர

வய

"எ ப

மாைல வா
. இைத

நியாய தா

ேத

; ெத

ைக

,ஒ

கி

நி

ெகா

.

ப றி வ

காதலனாக
ேற

.

அவள ட
அைத வா

கி

ெசய ைக மலைர

ேற

ெத

.
?" எ

.

?" எ

வ த

ேற

'எ
பா

.

?"

காகித

க மா ேட

றைர ல ச

.

னா

சில மண ேநர

!" எ

எ ப

'இ த
கிேற

தா

கிற

ேக டா

நிழலி

அ த
பா

ப திரமாய

பா

"ப

அளவ லா அதிசய

அழகிய கர மல

ெசா

" எ

ைவ எ

. மேனாக

தக பனா

ட ைத

லவா? அத

ச யா

ெகா

ேம

கிட த

ேந

பதாக

? சில நிமிஷ ேநர

ெப ேற

. அவ

. அவ

ேபாய

அ த ஒ ைற ேராஜா

"ைவர

"

என

ேபாேன

தா

பத காக தா

ன ப ரமாத

சிைற வாச

ேஹா ட

தன யாக இ

னா

ேப

அ தியாய

எத

? நிஜ ேராஜா

றாேய, அ த இட திேலேய

ெசா

ைவர ைத யா தா

,ஒ

அ நிய

ெகா

"வ ைல மதி ைப
வள

ெப

தா

ெகா

லாம

ேவ

? இதி

ெஜாலி

அவ
ெப


றா

கவ

கேவ
.

அண

தி

ேத

ேபா

ெகா
ப தி தி

ைவர ைத ம
மான

கா ய


ேபா

அ ேபா

உபேயாக

ேற

ள ைவர

பா

கவ

ைல.

என

. அ த உபேயாக

க வ

,

ேற


.

லாம

தி

ெகா

அைத ஒள

இன

ேபாக

வ டேவ

ச ட
க வ

ெகா

.

; அதனா

அழகாக தா

, "எத காக

நைக

க வ
ெத

!"

.

கிைடயா

!"

வரேவ

ைன ைவர நைக

எ தைனேயா தடைவ

கிறா . நா

க ம

ைல. உபேயாகமி

? என

,ஏ

ெகா

த ைத ைவர வ யாபா . எ

"எ

ெப

!"

ைன ஏறி

"அ ப யானா

நி

. ஆனா

ெகா

வள

"என

. இத

க மா ேட

ேபா

?"

மான

ெத யேவ ெத யா

பா க


வ ேத
ெத யா

மானதாய


. இ
.
தி

ேட
வள

. இ த ஒ ைற
பா
!"

ைவரேம எ

?"

"அ
என

ன அ

வள

அ த

ேக

கவ

நிைலைமைய

ைசய

பதி

ப றி வ சா

'ேகா ' அ

"நிஜமாகவா? ந

அைட த களா?" எ
தடைவ ம

"ஒ
ேதா

ேக

ன அவ

வள

கவ

ைல.

"ச ! ச ! ந சி
ெசா

அவ

பா

லிவ

காம

ேபா

!" எ

ேக டா

.

ல;

டா

.

தி

.

நா

ேட

.

தா

ேபா

. அதி

என

நா

ைச

ச ேதாஷ

சி

லவா ேராசமாய ராதா? தி

ேதா

?" எ

ெனா

ைடய

.

வ யைட த க

. இ

ல; ப .ஏ.

தடைவ ப

வள

.

மேனாக

ேற

ைச எ

கிள ப ேன

, ேபாகேவ
ைள அ

ளவ

ப .ஏ. ப

."

, மேனாக

தி

கலானா

தடைவயா ேதா

லாம

அ த ம ம

ேக ேட

ெசா

தவ

வ யைட தவ

"

?இ

ைலேய!" எ

கதாநாயகனாக

"நா

வமான கா ய

பா

நி கவ

கிேற

ைல.

"

ஆறா

ஜாைக

தக பனா
ெத வ

கா தி

ஒ தாைசயாய
அவ

பா

என

ைவர

ேக ேட

"எ

மக

த களா

ேபானா

கிேற

.


ன ஆப

திய க த
ைச

அ க த தி

மிக
ெகா

தா

,ஒ

. ெப
தி

வ த

மேனாக
. மேனாக


அவ

ேபானதாக

இல

!" எ

த களா .

றைர ல ச

உய ேரா
தி

?" எ

ெசா

கவைல

ைகய

, அதி

றி ப ட ப

வட
யர


ெகா

லி ஒ

ைடய ேதாழி ஒ
ஏேதா ஒ

அவ


க வ

ேதறவ

க த ைத
தி

ைலெய

.

ைச ேதறாத அவமான ைத எ

உய ைர வ
அ பா

.

னா . அ

"ப

கி

அ தியாய

ேபாகிற
றா .

ேக மேனாக ய

வா

!" எ

"ெத யாதா? இேதா பா

. அதனா

ேவ ேபா

உய

"அவ

ப யேபா

ஒேர ெப

ப ைழ தாேள, அ
அைட தி

தி

தா . அவ

தா .

ேப சி

அ தியாய

னா

ேட

. இ

பவ

சகி க

யா

ேகேய இ
ைல. ைவர ைத

.

ெபா

ெசா

சா ப

கிறா க

த மான

ெகா

"எ

ேம

ன? எ

ன?" எ

பதறி ெகா

"ைவர

ேபா

நா

வ தி

பற

ெச
அ த

ெசா

கிய

அைற


"ைவர

ேட

.

ேமன ைய

சமபமாக


உய

ேக?" எ

ெச

!" எ

பதறி

த ைத

. இ ேபா
தி

தா

ப வ ேத

தா

! எ

ெப யவ .

.

கலமாக

தா

கள

ஏறி


" எ

தா

பைத பைத ேத

ெச
பா

றேபா

.

ெகா

எ ப

ப ணமாக

ேற

ைய

.

ன ச ேதாஷமான ஏமா ற ! ஓ டலி

த அைற

ேள நா

அ த

ேறா

ைல.

த 'டா ஸி'ய

யா

அ த அழகிய ெபா

ஆனா

சில நிமிஷ

லேவ

காண ேபாகிேறா

கவ

ெச

றா

ைற

...."

தா .

ன கா ய

உய ைர வ

ெச

ைமயான சிேநகிதி ந

ேபா

ைவர

மேனாக ய

டாேய!" எ

ெந

உன

ெகா

அவ ெகா

ன ட தா

"அட பாவ ! எ

ெக

ேபா

ன கா ய

.

மகள ட

.எ

. ஆைகயா

"ஐையேயா! எ
ேத

லவா? அ பாவ

ேட

க த ைத இத

உடேன உய

இ தியா

திதா

டா

அவ க

,
ேக ட

.

ேதா .

ேபா

ேபாலி

.

ஒேர கால தி

ேக ேடா

.

ேமைஜைய அவ
ஒள

கா

ந ச திர ைத

"எத காக இ த
ேக இ த

"எ
ெச

ேபா

பரபர

இன அவசிய

ெசா

ேனேன! இ த மன த

ேதா

வ அைட


மேனாக ய
னா

இன
ேவ

"கட
இவ

தா

இவ ட

ைசய

உ சாகமாக இ

கிறா .

உய ைர வ டேவ

?" எ

றா .

ேள! எ

னா

ைவர

கடகடெவ
வட

ைவர

?"

நிைறேவ றினா
மாைலைய எ
மேனாக

தி

ைவர நைக ம

ேலேய ைவர

ைவ

கிற

வா

கிய ப ற

சமாள

க இன

கா பா றின .
தா

ஏ க

பசி

. நாேனா ஏைழ.
கி

ெகா

தா

?" எ

ேப

!

றைர ல ச
ேற

.

தடைவயாக

ட ைவர வ யாபார ைத
ெப

!" எ

மிட திேலேய

றா .

மேனாக

அட

ைவரமா? ஒ

இ ேபா

ேபா

. மண

ைப ந

ேக ேபாேவ

. இ த

மண தி

ைண

உய ைர

பா

தா . "நா
க படா

வா

? இ நாள

எ ப

நா

தக பனா

,

ேபாகிேற

தி

ெபா

எ ப

பா

சி

ெப

லபமாய

ைவ தி

லா

இவ

இவைள நி வகி

ைவர

சி எ

; ந தா

ைடய பசி

பா

.

தடைவ ப .ஏ. ப

வள

.

ேபா

ைலெய

தக பனா , "இ த
யா

மேனாக ய

சி, மகி

அ சி கிைட பேத

மேனாக .

ஆர ப அதி

."

வான தி

ெகா

திய

தடைவ ேதா றத காக நா

றா

ேக அ

ேக டா

தா

. அ

ப ரகாசி

" எ

க த தி

வாேயா எ

"அத

னா

னா

திைய

ேராஜா மல களா

.

அண வதி
ெகா

வா

வதி

ைல. எ

ைல. எத காக

அ தைகய வ ஷ ப

ன ேக கிற க

ேக கிற களா? - எ

ைச பா

? "ப .ஏ. ப
தி

மண

ள இன ய நதி ெவ

ள தி

த கா யமாக பாபநாச

ெகா

க ேவ

ேபா ேடா

இற

கி எ

நட த

ன ஆய

டேன

ைசக

?" எ

ேபாேனா .

ைகேகா

ேச

.

நதி கைர மர
ஆேமாதி

அமர

லா

ைச எ

?

கள

வா

கள கீ த

கி எ

த ப சிக

ெசயைல

பா ன.

திய ம

டபதி ெவ

சி திர

வ ைரவ

அழகிய

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful