1

Ġnkılap (Devrim) Kavramı -1 ............................................................................................................................................ TOPLUMLARIN EVRĠMĠ ........................................................................................................................................... ĠNKILAP (DEVRĠM) KAVRAMI ................................................................................................................................ Türk Ġnkılabına Yol Açan Nedenler-2 .............................................................................................................................. GĠRĠġ ............................................................................................................................................................................. OSMANLI TOPLUM VE DEVLET DÜZENĠ ............................................................................................................. OSMANLI DEVLETĠNDE ISLAHAT HAREKETLERĠ ............................................................................................ Islahat Hareketlerinin Evreleri ....................................................................................................................................... Osmanlı Devleti'nin Sona Erme Sürecine Girmesi - Birinci Dünya SavaĢı -3 ................................................................. BaĢlıca DüĢünce Akımları ............................................................................................................................................. BĠRĠNCĠ DÜNYA SAVAġI ......................................................................................................................................... SavaĢın GeliĢmesi .......................................................................................................................................................... Osmanlı Ülkesinde Açılan Cepheler ............................................................................................................................. Osmanlı Devleti'nin Parçalanmaya BaĢlaması ve Buna Ġlk Tepkiler -4 ........................................................................... GĠRĠġ ............................................................................................................................................................................. OSMANLI DEVLETĠNĠ PAYLAġMA ANTLAġMALARI ....................................................................................... MONDROS ATEġKES ANLAġMASI ........................................................................................................................ PARÇALANMA SÜRECĠNĠN BAġLAMASI-ĠġGALLER ........................................................................................ ĠĢgaller ........................................................................................................................................................................... Yunan ĠĢgalleri .............................................................................................................................................................. ĠġGALLERE KARġI ĠLK TEPKĠLER ......................................................................................................................... Mustafa Kemal PaĢa'nın Olayları Değerlendirmesi ve Tutumu -5 ................................................................................... BĠRĠNCĠ DÜNYA SAVAġINDA MUSTAFA KEMAL PAġA...................................................................................... MUSTAFA KEMAL PAġANIN ĠSTANBUL'DAKĠ ÇALIġMALARI ....................................................................... MUSTAFA KEMAL PAġA'NIN SAMSUN'A ÇIKIġI ................................................................................................ Mustafa Kemal PaĢa‟nın Ġlk ÇalıĢmaları ....................................................................................................................... AMASYA TAMĠMĠ ...................................................................................................................................................... Kongreler Yolu Ġle Örgütlenme ve Kuvayı Milliye -6 ..................................................................................................... GĠRĠġ ............................................................................................................................................................................. ERZURUM KONGRESĠNE KADAR GELĠġĠM ......................................................................................................... ERZURUM KONGRESĠ .............................................................................................................................................. ERZURUM'DAN SĠVAS'A .......................................................................................................................................... SĠVAS KONGRESĠ ...................................................................................................................................................... SĠVAS'TAN SONRA TOPLANAN KONGRELER .................................................................................................... KUVAYI MĠLLĠYE ...................................................................................................................................................... Misak-ı Milli'den Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne -7 ..................................................................................................... GĠRĠġ ............................................................................................................................................................................. SĠVAS KONGRESĠNDEN SONRAKĠ SĠYASAL GELĠġMELER ............................................................................. MECLĠS-Ġ MEBUSAN'IN AÇILIġI ............................................................................................................................. MĠSAK-I MĠLLĠ............................................................................................................................................................ Misak-ı Milli'nin Sonuçları............................................................................................................................................ TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNĠN AÇILIġ HAZIRLIKLARI.................................................................... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin KuruĢulu, Yapısı ve ÇalıĢmaları -8 ............................................................................ GĠRĠġ ............................................................................................................................................................................. TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ'NĠN AÇILIġI ............................................................................................... TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNĠN YAPISI ................................................................................................. TBMM'nin Yapısı .......................................................................................................................................................... TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ‟NE KARġI TEPKĠLER .............................................................................. Ulusal Ordunun Kurulması ve KurtuluĢ SavaĢı (1920 Yılı Sonuna Kadar) (Birinci Bölüm) -9 ...................................... GĠRĠġ ............................................................................................................................................................................. ULUSAL ORDUNUN KURULMASI .......................................................................................................................... Kaynak Sorunu .............................................................................................................................................................. SĠYASAL GELĠġMELER ............................................................................................................................................ Sevr BarıĢı'nın Hükümleri ............................................................................................................................................. SEVR BARIġINDAN SONRAKĠ GELĠġMELER .......................................................................................................

2

DOĞU CEPHESĠNĠN KURULUġU VE ĠLK BÜYÜK BAġARI ................................................................................ KurtuluĢ SavaĢı -10 ........................................................................................................................................................... 1920 YILININ BĠTĠġĠNE DOĞRU SĠYASAL GELĠġMELER .................................................................................. SAKARYA SAVAġINA KADAR BATI CEPHESĠ DIġINDAKĠ CEPHELERDE DURUM .................................... BATI CEPHESĠNDE SAVAġIN GELĠġĠMĠ VE SĠYASAL OLAYLAR ................................................................... SAKARYA SAVAġI .................................................................................................................................................... BÜYÜK TAARRUZ ..................................................................................................................................................... KurtuluĢ SavaĢı'nın BitiĢi (Mudanya AteĢkes AntlaĢması / Saltanatın Kaldırılması / Lozan AntlaĢması) -11................ GĠRĠġ ............................................................................................................................................................................. MUDANYA ATEġKES ANLAġMASI ....................................................................................................................... SALTANATIN KALDIRILMASI ................................................................................................................................ LOZAN BARIġ ANTLAġMASI .................................................................................................................................. Cumhuriyetin Ġlanı - Halifeliğin Kaldırılması ve Bu Devrim Adımlarına Tepkiler -12................................................... GĠRĠġ ............................................................................................................................................................................. CUMHURĠYETĠN ĠLANI ............................................................................................................................................ HALĠFELĠĞĠN KALDIRILMASI ................................................................................................................................ CUMHURĠYETĠN ĠLANINA VE HALĠFELĠĞĠN KALDIRILMASINA KARġI TEPKĠLER .................................. Anayasal Sistemin Kurulması ve GeliĢimi -13 ................................................................................................................. GĠRĠġ ............................................................................................................................................................................. 1924 ANAYASASI ....................................................................................................................................................... 1924 Anayasası'nın Genel Yapısı .................................................................................................................................. Devletin KuruluĢ Esasları .............................................................................................................................................. 1961 ANAYASASI ....................................................................................................................................................... 1982 ANAYASASI ....................................................................................................................................................... TÜRK ANAYASALARININ GETĠRDĠĞĠ DÜZENLEMELERĠN GENEL DEĞERLENDĠRĠLMESĠ .................... Türkiye Cumhuriyeti'nin Ġç Siyaseti (1923-1995) -14 ...................................................................................................... GĠRĠġ ............................................................................................................................................................................. ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜNE KADAR TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ'NĠN ĠÇ SĠYASETĠ .......................................... ATATÜRK'TEN SONRA TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ'NĠN GENEL SĠYASAL DURUMU ................................... ĠSMET ĠNÖNÜ DÖNEMĠNDE ĠÇ SĠYASET .............................................................................................................. 1950-1995 DÖNEMĠNDE TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ'NĠN ĠÇ SĠYASETĠ ............................................................. Türkiye Cumhuriyeti'nin DıĢ Siyaseti (1923-1995) 15..................................................................................................... GĠRĠġ - BĠRĠNCĠ DÜNYA SAVAġINDAN SONRA DÜNYADAKĠ GENEL SĠYASAL DURUM ........................ CUMHURĠYETĠN KURULMASINA DEĞĠN TÜRK DEVLETĠNĠN DIġ SĠYASETĠ ............................................. ATATÜRK'ÜN YAġAMDAN AYRILMASINA KADAR TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ'NĠN DIġ SĠYASETĠ (1923-1938) ................................................................................................................................................ 1938-1950 YILLARI ARASINDA TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ'NĠN DIġ SĠYASETĠ .............................................. 1950-1995 ARASINDA TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ'NĠN DIġ SĠYASETĠ ............................................................... ĠnkIlâplarIn Temel Özellikleri ve Türk ĠnkIlâbI -16 ........................................................................................................ KÜLTÜR KAVRAMI ................................................................................................................................................... Kültür Ögeleri ................................................................................................................................................................ KÜLTÜR DEĞĠġMELERĠ ........................................................................................................................................... ĠNKILAPLARIN [DEVRĠMLERĠN] TEMEL ÖZELLĠKLERĠ ................................................................................... TÜRK DEVRĠMĠNĠN YĠNEL YAPISINA KISA BĠR BAKIġ ................................................................................... Türk ĠnkIlâbInI Etkileyen AkImlar -17 ............................................................................................................................ Türk Ġnkılabını Etkileyen Akımlar ................................................................................................................................ AYDINLANMA ÇAĞI ................................................................................................................................................. ĠNSAN HAKLARINA VE ÖZGÜRLÜKLERE YÖNELME ...................................................................................... BATIDAKĠ GELĠġMELERĠN TÜRK ĠNKILABINA ETKĠLERĠ .............................................................................. Demokratik Hukuk Devleti (Türk ĠnkIlâbInIn Hedefi) -18 .............................................................................................. DEVLET VE HUKUK .................................................................................................................................................. ĠNSAN HAKLARI VE ÖZGÜRLÜKLER ................................................................................................................... DEMOKRATĠK HUKUK DEVLETĠ VE GÜVENCESĠ ............................................................................................. TÜRK DEVRĠMĠ VE DEMOKRATĠK HUKUK DEVLETĠ ....................................................................................... Türk Hukuk Sisteminin Kurulması -19 ............................................................................................................................

3

GĠRĠġ ............................................................................................................................................................................. TÜRK HUKUK DEVRĠMĠ ........................................................................................................................................... Türk Eğitim Sisteminin Kurulması -20 ............................................................................................................................ GĠRĠġ ............................................................................................................................................................................. TÜRK ĠNKILABI AÇISINDAN EĞĠTĠMĠN ÖNEMĠ ................................................................................................. TÜRK EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN KURULMASI ............................................................................................................. HARF DEVRĠMĠ .......................................................................................................................................................... EĞĠTĠM ALANINDA DĠĞER DEVRĠM ATILIMLARI ............................................................................................. Türk Ekonomisinin Yeniden Yapılanması -21 ................................................................................................................. Ekonominin Tanımı ....................................................................................................................................................... Ekonomik Sistemler ...................................................................................................................................................... Liberal Ekonomik Sistemler .......................................................................................................................................... Sosyalist Ekonomik Sistemler ....................................................................................................................................... Karma Ekonomik Sistemler........................................................................................................................................... Maliye Kavramı ............................................................................................................................................................. OSMANLI DEVLETĠ‟NĠN EKONOMĠK VE MALĠ YAPISI .................................................................................... CUMHURĠYETĠN KURULUġ YILLARINDA EKONOMĠK VE MALĠ DURUM ................................................... EKONOMĠYĠ DÜZE ÇIKARTMA YOLUNDAKĠ ĠLK GĠRĠġĠMLER ...................................................................... EKONOMĠ REJĠMĠNDE YENĠLĠK: DEVLETÇĠLĠK ĠLKESĠNĠN UYGULANMASI ............................................. YĠNEL DEĞERLENDĠRME ........................................................................................................................................ Türk Toplum YaĢamına Düzgünlük ve Sağlıklı ĠĢlerlik Getiren Diğer Yenilikler -22 .................................................... KĠġĠLĠĞĠN HUKUK DÜZENĠ ĠÇĠNDE BELĠRGĠNLEġMESĠNDEKĠ ÖGE: SOYADI ........................................... KILIK - KIYAFETĠN DÜZGÜNLEġTĠRĠLMESĠ ....................................................................................................... ÖLÇÜLERĠN DEĞĠġTĠRĠLMESĠ ................................................................................................................................ SAĞLIK ĠġLERĠNĠN DÜZENLENMESĠ .................................................................................................................... Atatürk Ġlkelerinin Genel Niteliği (Atatürkçülük Bir Ġdeoloji midir?) -23 ....................................................................... ATATÜRKÇÜLÜK BĠR ĠDEOLOJĠ (DÜġÜNCE SĠSTEMĠ) MĠDĠR? ...................................................................... ATATÜRKÇÜLÜK ĠDEOLOJĠSĠNĠN ÖZELLĠKLERĠ .............................................................................................. ATATÜRK ĠLKELERĠNĠN NĠTELĠĞĠ ........................................................................................................................ Atatürk Ġlkeleri (1) / Cumhuriyetçilik -24 ........................................................................................................................ CUMHURĠYETĠN HUKUKSAL VE SĠYASAL NĠTELĠĞĠ ....................................................................................... CUMHURĠYET VE DEMOKRASĠ ............................................................................................................................. ATATÜRK CUMHURĠYETÇĠLĠĞĠ ............................................................................................................................ ATATÜRK CUMHURĠYETÇĠLĠĞĠ ............................................................................................................................ Atatürk Ġlkeleri (2) / Milliyetçilik (Ulusçuluk) -25........................................................................................................... “ULUS” [MĠLLET] KAVRAMI ................................................................................................................................... ULUSÇULUK [MĠLLĠYETÇĠLĠK] .............................................................................................................................. ATATÜRK ULUSÇULUĞU ........................................................................................................................................ Atatürk Ġlkeleri (3-4) / Halkçılık ve Devletçilik-26 .......................................................................................................... HALKÇILIK ................................................................................................................................................................. DEVLETÇĠLĠK ............................................................................................................................................................. HALKÇILIK VE DEVLETÇĠLĠK ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ ......................................................................................... Atatürk Ġlkeleri (5) / Laiklik -27 ....................................................................................................................................... LAĠKLĠK KAVRAMI VE DÜNYADAKĠ YĠNEL TARĠHSEL GELĠġĠMĠ ............................................................... TÜRKĠYE‟DE LAĠKLĠK .............................................................................................................................................. Atatürk Ġlkeleri (6) / Ġnkılapçılık (Devrimcilik) -28 ......................................................................................................... "ĠNKILAP" VE "ĠNKILAPÇI" KAVRAMLARINA YĠNEL BĠR BAKIġ .................................................................. ATATÜRK'E GÖRE TÜRK ĠNKILABI [DEVRĠMĠ] .................................................................................................. BĠR ATATÜRK ĠLKESĠ OLARAK "ĠNKILAPÇILIK" [DEVRĠMCĠLĠK] ................................................................ Atatürkçülüğe KarĢı EleĢtiriler ve Yanıtları -29 ............................................................................................................... ATATÜRK‟ÜN KĠġĠLĠĞĠNE KARġI ELEġTĠRĠLER ................................................................................................ ATATÜRKÇÜLÜĞE YÖNELĠK ELEġTĠRĠLER ....................................................................................................... Genel Değerlendirme -30 .................................................................................................................................................. TÜRK DEVRĠMĠNĠN NĠTELĠĞĠ ................................................................................................................................. TÜRK DEVRĠMĠNĠN SONUÇLARI ...........................................................................................................................

4

SON SÖZ ....................................................................................................................................................................... ĠNKILAP (DEVRĠM) KAVRAMI -1 TOPLUMLARIN EVRĠMĠ Aklı olan ve konuĢabilen insanlar, toplum halinde yaĢamaya baĢladıklarından beri, pek çok zorluklarla da karĢı karĢıya geldiler. Güçlü olan güçsüzü ezebiliyordu. Suçlar iĢleniyor ve kiĢiler zarar görüyorlardı. Diğer yandan baĢka toplumlardan gelen saldırılar da insanların huzurunu kaçırıyordu. Ġnsan, kendi varlığını toplum içinde geliĢtirirken, bu tür tehlikelerin de bir ölçüde dıĢında olması gerekti. Ġnsanların toplum içinde örgütlenerek bu tür tehlikeleri önleyebilmeleri kolay olmamıĢtır. Ġnsanoğlu yeryüzünde bundan aĢağı yukarı bir milyon yıl kadar önce belirdi. Bugünkü insanların atası olan tür ise yavaĢ yavaĢ geliĢerek, bundan 200 bin yıl kadar önce ortaya çıktı. Bundan 20 bin yıl önce insanların artık giderek bir arada yaĢamaya baĢladıkları arkeologların bulgularını değerlendiren antropolog ve etnologların çalıĢmalarından anlaĢılıyor. Ama bu ilk toplumlar pek basit bir yaĢam tarzı üzerinde kuruluydu. "Birey" henüz toplum içindeki yerini almamıĢtı. Bir topluluk içindeki bütün insanlar eĢdeğer sayılıyordu. Bu nedenle toplum kendi kendini yönetiyordu. Belli bir Ģef ortaya çıkmamıĢtı. Bütün iĢler kolektif olarak görülüyordu. Sözgelimi, erkekler hep birlikte ava çıkıyorlar, elde ettiklerini aralarında paylaĢıyorlardı. Bir kadın çocuk doğurunca, bu yeni varlık bütün topluma ait sayılıyordu. BaĢka bir deyiĢle "aile" henüz oluĢmamıĢtı. Bu insanların kullandıkları mallar üzerinde herkesin hakkı vardı. Yani "mülkiyet" kavramı da henüz bilinmiyordu. Toplumda suç sayılan bir eylemi yapan yerine, yine o toplumdan herhangi biri cezalandırılabilirdi. Sözün özeti, "bireylik" bilinci henüz doğmamıĢtı. "Devlet" Düzenine GeçiĢ Ġnsanoğlu aklını kullanıp geliĢtirirken kendi benliğinin de farkına varmaya baĢladı. Bu bilinçlenme önce "aile" kavramının belirmesine yol açtı. Dünyaya gelen çocuklar artık gerçek anne ve babalarına bırakılıyordu. Onlara bakma iĢini anne yüklendi. Baba ise bu küçük topluluğu beslemek, geçindirmek için gerekli iĢleri yapacaktı. Daha önceki dönemde kadın ile erkek arasında önemli bir fark yok iken, Ģimdi bu iki tür arasında kendiliğinden bir görev ayrımı doğdu. Kadın evde kalıp çocukları yetiĢtirmek, diğer iĢleri yapmakla uğraĢırken; erkek, evin dıĢında geçim ve savunma için gereken çalıĢmalar içindeydi. Aileler, bir arada yaĢamak zorundaydılar. En güçlü erkeğin baĢında bulunduğu aile, giderek diğer aileler üzerinde bir üstünlük kurdu. Bu arada kiĢisel mülkiyet de doğuyordu. Aile ile mülkiyet duygusu geliĢmiĢti. ġimdi sahip olunan malların da korunması gerekti. En güçlü ailenin baĢında bulunan erkek, aynı zamanda bir hayli varlıklı idi. Artık o çevredeki aileler sözü geçen ailenin baĢkanına itaat etmenin kendi çıkarlarına uygun olacağını anladılar. Böylece "boy" veya "kabile" dediğimiz ilk siyasal birlik belirmiĢ oldu. Kabilenin baĢındaki Ģefi ya o topluluğun içindeki diğer aile babaları seçiyorlar veya Ģef, kendi gücünü kabul ettirip, bu görevi yüklendiğini çevresine benimsetiyor; o ölünce de çocuklarından biri Ģef oluyordu. Giderek bazı kabileler aynı inanca sahip olduklarını, aynı dili konuĢtuklarını, aynı düĢmanların tehdidi altında bulunduklarını anladılar. Yine aynı ekonomik çıkarların birbirlerini bağladığının da farkına vardılar. Böylece kabileler birleĢmeye, bunların içinde en güçlü olanın Ģefi de biraraya gelen bu kabilelerin baĢkanı olarak tanınmaya baĢladı. Bu kiĢiye ister "kral" deyin, ister "bey", anlamı değiĢmez. O kiĢi artık kabileler arasındaki düzeni sağlamaktadır. Buyrukları kabilelerin ortak inancına, yani dinine uygun ise yasa durumunu almaktadır. Yasalara uymak zorunludur. Uymayan cezalandırılır. Böylece dünyanın çeĢitli yerlerinde siyasal nitelikte birlikler belirdi. Artık eski kolektif düzen geride kaldığı gibi, kabilelerin baĢlarına buyruk hareket etmeleri de önlenmiĢti. Sözün kısası "devlet" doğmuĢtu. ġurasına da dikkatinizi çekmek gerektir: Tarih boyunca bu geliĢme içine bütün insanların girdiğini söylemek mümkün değildir. Ġsa‟nın doğumundan üç bin yıl kadar önce beliren ilk devletlerin sayısı azdı ve insanların çoğunluğu yukarıda ilk söylediğimiz süreçlerin içindeydi. Bugün bile henüz devletleĢme aĢamasına gelememiĢ topluluklar, az da olsa gözümüze çarpar. Demek ki devlet kurabilmek insanın eriĢtiği çok önemli bir geliĢme aĢamasıdır. Devlet’in GeliĢimi Yukarıdaki ana baĢlığımız "Toplumların Evrimi" adını taĢıyor. ĠĢte toplumların geliĢmesinin geçirdiği süreç onların devlet aĢamasına gelmeleriyle ilk sonucunu vermiĢtir. Öyle ki, "devlet" kuramayan toplumlar ilerleyememiĢler; ya ilkel koĢullar altında yaĢamlarını sürdürüp bir üst kültüre geçememiĢler veya çevrelerinde devlet kurmuĢ baĢka toplulukların tutsağı olmuĢlardır. Öyle ise devlet, belli bir kültür düzeyine eriĢmiĢ toplumların ortaya çıkardıkları bir önemli kurum oluyor. Devlet olmadan kültür de ilerlemez. Zira değerlerin üretilmesi için gerekli düzen devlet gücü tarafından sağlanır. Devletler kendilerine can veren toplulukların kültür düzeylerine, uygarlık derecelerine göre geliĢirler. Devleti geçerli kılmak için onun sahip olduğu gücü toplum bireylerinde geçerli kılacak bazı temellere ihtiyaç vardır. Devlet ancak bu yolla varlığını hissettirebilir. Bu temel binlerce yıl "din" olgusuna dayandırılmıĢtır. Zira ilk insan aklını kul anıp

5

çevresini değerlendirmeye baĢladığı andan itibaren edindiği bilgilerle açıklayamayacağı pek çok olay görmüĢ, bunların nedenini doğa üstü saydığı güçlere bağlamıĢtır. Hele özellikle ölüm olayı insanları çok düĢündürmüĢ, bunun açıklamasını yapabilmek için yine doğa üstü bazı kavramlara baĢvurmak zorunluluğunu duymuĢtu. "Din" iĢte bu zorunluluklardan çıktı. Her toplum, ilk zamanlarda kendine özgü din anlayıĢına sahipti. Bu anlayıĢ toplum içinde yaĢayanlar arasında birleĢtirici bir rol oynuyordu. Siyasal güce sahip olmaya baĢlayan Ģefler de bu dinsel inançlara dayanarak buyruklarını geçerli kılabiliyorlardı. Bu nedenle, ilk devleti kuran Sümerlerin siyasal Ģefleri dinlerinin baĢ rahipleriydi. Ġlkçağda kurulan pek çok ileri devlette artık adına "hükümdar" diyeceğimiz krallar, bazen, Mısır'da olduğu gibi, kendilerini doğrudan doğruya Tanrı dahi sayabilmiĢ ve toplum da bunu kabullenmiĢti. Demek istediğimiz Ģu ki, devlet dediğimiz o büyük toplumsal gücü el erinde bulunduranlar, geçerliliklerini sağlamak için en büyük dayanağın din olduğunu anlamıĢlardı. Ġlkçağda bir ölçüde halk egemenliğine dayanan eski Yunan kent devletlerinde (polislerinde) bile, seçilen yöneticiler pek çok iĢi yapabilmek için tanrıların iznini almak veya onlara danıĢmak gereğini duyarlardı. Bir yöneticinin bu yola gitmemesini halk asla kabullenemezdi. Demek ki Ġlkçağda "demokrat" adıyla niteleyebileceğimiz toplumlarda bile devlet gücü dolaylı da olsa dine dayanıyordu. Bu geliĢmeyi doğal ve tartıĢmasız kabul etmek gereklidir. Zira tarihsel olguların ancak sebepleri araĢtırılır, ama olanları bugünkü müthiĢ bilgi düzeyimizle eleĢtirmemiz doğru değildir. Bu anlattıklarımız insanoğlunun geliĢmesinde attığı ilk, fakat çok önemli adımlardı. Ama dine dayansa da devletler, kültür düzeyleri sürekli yükselen insanların bu geliĢmesine paralel olarak varlıklarını sağlamlaĢtırmıĢlardır. Devlet, kendisine güvenen insanları ancak "hukuk" kuralları koyarak yönetebilir. Hukuk kuralları devletin üstün gücünü gösteren en önemli kanıtlardır. Bir devlette hukuk kuralını, devlet gücüne sahip olan veya olanlar koyar ve o kurallara uyulmasını yine devlet gücü sağlar. Bir devletin geliĢmiĢlik derecesi, hukuk kurallarının mümkün olduğunca açık, herkes için eĢdeğerli olması ve adaletle uygulanması ile ölçülür. Ama ne yazıktır ki, devletler çok uzun bir süre, insanoğlunu ekonomik ve siyasal bakımdan ileriye götürmek yerine onların mevcut düzenlerini korumakla yetinmiĢlerdir. Bundan dolayı pek çok devlette yaĢayan insanlar "yurttaĢ" arasında hukuk kurallarının uygulanması açısından farklar gözetilmiĢtir. Bu açıdan birbirine eĢit insanların yaĢadığı gruplarda da bu kez kadın-erkek arasında farklar görülmüĢtür. Kadın, aile oluĢup belli ev içi görevler yüklenince, erkekten giderek farklı bir duruma gelmiĢtir. Öyle ki bazı toplumlar kadınlara çok kısıtlı haklar tanımıĢlardır. Erkek binlerce yıl hukuku hem yapan, hem de doğrudan doğruya uygulayan kiĢi durumuna gelmiĢtir. Günümüzde bile pek çok toplumda kadın-erkek eĢitsizliği sürüp gidiyor. Demek ki insanlara hak sahibi olup olmama açısından farklılıklar verilmiĢtir. Bazı insanlar ise tam bir eĢya gözüyle görülmüĢtü. Onlara "köle" denilirdi. Kölelik düzeni son iki yüz yıl öncesine kadar varlığını sürdürdü. Ama devletler, bulundukları çevre ve içinde barındırdıkları yurttaĢların niteliklerine göre bazı geliĢmeler de göstermiĢlerdir. Hükümdarların akıllı, bilge kiĢiler olmaları, yaĢadıkları çağın düĢünsel niteliğinden daha üstün bir yapıya sahip bulunmaları da devletlerin zaman zaman köleler dıĢında bütün yurttaĢlarına bir ölçüde de olsa eĢit davranılmasını sağlamıĢtır. Ama bu tür geliĢmeler geçici olmuĢtur. Tarih boyunca, devletlerin geliĢimi Avrupa'da "Aydınlanma Çağı" baĢlayıncaya kadar iniĢli çıkıĢlı bir grafik çizdi. Sözgelimi, Roma Ġmparatorluğu ufak bir cumhuriyetten doğmuĢ, giderek çok güçlü, koyduğu kurallarını egemen olduğu ve bugünkü Avrupa ve Kuzey Afrika ülkelerinin çoğunu kapsayan çok büyük bir alanda uygulayabilen bir devlet haline gelmiĢtir. Ama Ġsa'nın doğumundan üç yüz doksan beĢ yıl sonra bu üstünlüğünü yitirmiĢ, bölünmüĢtü. Bugünkü Batı Avrupa'da Roma Ġmparatorluğunun enkazı üzerinde yeni ve güçlü bir devlet kurulamamıĢtı. Elbette bunun -kavimler göçü gibi- nedenleri vardır. Diyeceğimiz Ģudur ki, Roma Ġmparatorluğunun Avrupa'daki varlığı sona erdikten ancak bin yıl kadar sonra, tekrar güçlü ve koydukları hukuk kurallarını ülkelerinin her yanında uygulayabilen devletler ortaya çıkmıĢtır. Ama bu devletlerin de düzeni hükümdarlığa dayanıyordu. Hükümdarlar da güçlerini dinden Hristiyanlıktan alıyorlardı. Dünyanın baĢka yerlerindeki geliĢmeler de aĢağı yukarı bu doğrultuda gerçekleĢmiĢtir. Türklerin devlet yapıları ve geliĢmesini ise ileride yeri geldiği zaman gözden geçireceğiz. ĠNKILAP (DEVRĠM) KAVRAMI Devlet, toplum halinde yaĢayan insanlar için vazgeçilmez bir zorunluluktur. Devletler, tarih içinde evrimsel bir geliĢme geçirdiler. Bu evrim, belirtildiği gibi çok uzun bir süre, tam ve doğru bir çizgi üzerinde geliĢmedi. Devletler oluĢtu, biçimleri değiĢti, güçlendiler veya ortadan kalktılar; yerlerine yenileri geldi. Bu süreç bitmiĢ değil. Öyle ise Ģu soruyu sormamız gerekli: Devletler neden böyle bir geliĢme içindeler? Bu

6

sorunun cevabı basittir. Bir devleti yönetenler, onun içinden çıktığı toplumun yapısına, kültürüne uygun davranmak zorundadır. Ama diğer yandan, devlet gücünü ellerinde tutanlar, bu gücü toplumun geliĢmesi için de kullanmalıdır. Yönetici, toplumun ihtiyaçlarının, ilerlemesi için gerekli koĢulların nasıl sağlanacağını bilmelidir. Bu konularda hiçbir bilgisi ve becerisi olmayan yöneticiler eğer dürüst ve vicdan sahibi iseler belki devletin yaĢamını düzgün bir biçimde sürdürürler; ama toplumu ileriye götüremezler. Bu da devlet yapısının bir süre sonra çürümesine neden olur; iĢte size bir çöküĢ nedeni. Ġlkçağdan beri bazı devletlerde çıkan sınırlı sayıda hükümdarlar, toplum yapısını ileri götürme denemelerini göze almıĢlar, ama bunlar baĢarısızlıkla sonuçlanmıĢtır. Bazı durumlarda da çok kötü yönetilen,ezilen kimi toplumlarda yöneticilere karĢı tepkiler doğmuĢ; ama bu tür tepkiler genellikle bastırılmıĢtır. Bu tür tarihsel deneylerin baĢarısızlığı, "insan"ın henüz gerekli düĢünce özgürlüğüne kavuĢamaması, kendisine doğru olduğu söylenilen bazı katı ilkelerin üzerinde derinlemesine düĢünme olanağını bulamamasıdır. Fakat zaman geçtikçe, Ġlkçağ'dan beri yetiĢen ve sayıları çok az olmakla birlikte kimi insanlar üzerinde etkili olan büyük bazı düĢünürlerin mirası, çeĢitli uygarlıklarda incelenmeye baĢlandı. Batı Ortaçağının sonlarına doğru, orada bir uyanıĢ baĢladı. Bu uyanıĢta, kapalı ve içine dönük ekonomik yaĢamın, coğrafya keĢifleri nedeniyle kırılması, Batı insanının para ekonomisine geçiĢi, bunun etkisiyle daha önce yaĢayan büyük düĢünürlerin yapıtlarının tekrar değerlendirilmesi; aklın giderek özgürleĢmesi gibi ögeler rol oynamıĢtır. Sonuçta "Aydınlanma Çağı" açıldı. 17.Yüzyılın sonunda baĢlayan bu geliĢme çok sancılı geçmiĢ ama mutlu bir sonucu da yanında getirmiĢtir: Doğa bilimlerindeki geliĢmelere paralel olarak Ģimdi bazı düĢünürler "devlet" kavramı üzerinde de durmaya baĢladılar. Binlerce yıldan beri alıĢılagelmiĢ, yavaĢ bir evrimle geliĢen devletler artık pek çok ihtiyaçları karĢılayamıyorlardı. Zira artık Ģu sorunlar üzerinde düĢünülmeye baĢlanmıĢtı: Tanrı'nın eĢit olarak yarattığı insanlar arasındaki eĢitsizlik nereden geliyordu? Neden bazı insanların hakları fazla, bazılarının azdı. Hele kölelik denilen kurum insan kavramı ile nasıl açıklanacaktı? Toplumu düzenlemek iĢlevi ile yüklü devletin yöneticileri neden bu haksızlıkları göremiyorlardı? Onlara her yurttaĢın kayıtsız-Ģartsız boyun eğmesi hangi bilimsel nedenle açıklanabilirdi? Mutlu olmak her insanın hakkı olduğu halde, devletler neden bu iĢi kendilerine uğraĢ almıyorlardı? Tahmin edersiniz ki bu düĢünceler, onlara bağlı baĢka ve yeni diğer sorunları doğuruyor; böylece zihinlerde önemli bir aydınlanma oluĢuyordu. Ġhtilal ve Ġnkılap Ġlkçağda Çin'de, Ortaçağda Ġslam ve Hristiyan dünyasında bazı düĢünürler hükümdarların adaletli hareket etmedikleri durumlarda değiĢtirilmelerini haklı görmüĢlerdi. Bu bir ihtilal sayılamaz. Belki "zorbalığa direnme" denilebilir. Zira bu yolla devrilen hükümdarın yerine geçen eski düzeni "adil" biçimde yine sürdürür. Aydınlanma Çağında ise bütün yurttaĢların devlet gücü üzerinde hakkı olduğu yolunda görüĢler belirmeye baĢlamıĢtı.  Hükümdarların devlet gücünü Tanrı'dan aldıklarını öne sürmeleri boĢ ve saçma bir görüĢtü.  Böylesine boĢ bir görüĢü kendi egemenliğine esas alan bir hükümdar yerinde kalamazdı.  Bir hükümdar, gücünü hiç olmazsa halkla paylaĢmalı idi. Bütün yurttaĢlara eĢit davranmalıydı. Bu görüĢler giderek büyük filozofların yapıtlarıyla geçerli bir hak gibi görülmeye baĢladı. Eğer bir hükümdar Tanrı'dan aldığını ileri sürdüğü gücü halkın zararına kullanırsa, insanlar arasındaki eĢitsizliği gidermezse, onu devirmek bir haktı. Yerine kurulacak düzen ise bu tür haksızlıklara yol açmayacak nitelikte olmalıydı. Böylece Amerikalılar, bağlı oldukları Ġngiliz yönetimine karĢı bir ihtilal yapmıĢlardır. Ġhtilal mevcut siyasal düzeni bazı güçlü önderlerin öncülüğünde halkın zorla baĢından atması demektir. Amerikalıların "Bağımsızlık SavaĢı" adıyla andıkları bu hareket aslında Ġngiliz egemenliğine karĢı bir ihtilaldi. Amerikalılar, Ġngiliz düzenini attıktan sonra, yerine yeni bir siyasal sistem kurdular. Yani, ihtilal ile ortadan kaldırdıkları düzenden doğan boĢluğu yeni esaslara dayanan bir devlet kurarak doldurdular. ĠĢte bu ikinci aĢamaya "inkılap" (veya devrim) denilir. Bu olay, ağır eĢitsizlikler ve adaletsiz bir yönetim altında kıvranan Fransa'ya örnek oldu. Fransa'da Ortaçağın bitimine doğru, eski feodal beylerin torunları olan soylular, kralın mutlak egemenliğini tanımıĢlardı. Kral da onların ayrıcalıklarını aynen korumuĢtu. Devleti kral ve soylular yönetirdi. Kral bütün 

7

önemli devlet görevlerine soyluları getirirdi. Soylular hem topraklarından, hem de görevlerinden gelir sağlarlar, buna karĢılık hiç vergi ödemezlerdi. Yeniçağ baĢlarında geliĢen para ekonomisi nedeniyle Fransa'da zengin bir grup insan belirmiĢti: Burjuvazi. Sermayeyi ve ekonomiyi elinde tutan bu insanlar devlet yönetimine karıĢtırılmıyorlardı. Kazançlarından vergi öderler; ama bu paraların nerelere harcandığını bilmezlerdi. Kral ve soylular burjuvazinin sırtından geçiniyor; fakat onları devlet iĢlerinden uzak tutuyorlardı. Kilise mensupları da soylular gibi ayrıcalıklı idiler. Onlara da gerekirse devlet görevi verilirdi. Kral egemenlik hakkını kiliseden aldığı için onun mensuplarına iyi davranmak zorundaydı. Daha sonra gelen küçük toprak sahipleri de tıpkı burjuvazi gibi idi. Ardından hiç toprağı olmayanlar ve yarı köle gibi yaĢayan yoksullar geliyordu. Yukarıda anlatılan Aydınlanma Çağına en önemli katkıları da Fransız düĢünürleri vermiĢti. Amerikan Devrimi, bu düĢünürlerin açtığı yolda gerçekleĢmiĢti. ĠĢte Fransa'daki eĢitsizlikler 1789 yılında müthiĢ bir ihtilalin patlak vermesiyle sonuçlandı. Uzun ve kanlı olaylardan sonra Fransa'da krallık ve soyluluk kalktı. Kilisenin ayrıcalıkları sona erdi ve laiklik ilkesi devlete temel oldu. Bütün yurttaĢlar birbirine eĢit duruma geldi. Böylece, ihtilal sonucu eskisiyle karĢılaĢtırılması mümkün olmayan bir düzenleme geldi ve yepyeni esaslara dayanan bir toplum yapısı ortaya çıktı. Bu olaylarla dünyaya ihtilal ve inkılap kavramları da gelmiĢ oldu. Giderek, halkın isteğine karĢı çıkan Avrupalı hükümdarlara karĢı ihtilal yapıp ardından Fransız inkılabı modeline göre toplumların yenilenmesi olayı pek çok ülkede görüldü. Demek ki 18.yüzyılın sonundan itibaren dünyada bir ihtilal ve inkılap dönemi açılmıĢtır. Bu iki tür olay hem 19.yüzyılda hem de 20.yüzyılda çeĢitli toplumlarda sürdü. Bugünkü Türk toplumunun temelleri de bu tür iki olayın ortaya koyduğu zemin üzerinde atılmıĢtır. Bugün varlığımızı kısaca "Türk Ġnkılabı" denilen bu büyük olaya borçluyuz. Ġnkılap Modelleri Bu açıklamalarımıza baĢlamadan önce bütün devrimlerde ortak olan iki önemli özelliği de belirtmek gerektir: Her devrim,dayandığı ihtilalin Ģiddetine göre az veya çok bir "zorlama" içerir. Zira toplumda yüzlerce yıl yerleĢmiĢ olan kurumları, o toplumun büyük bir bölümünün rızası da olsa, kolayca, rahatça, tam bir uyum içinde değiĢtirmek mümkün değildir. Ancak, bu zorlayıcılık niteliğinin mümkün olduğu kadar kısa sürmesi, daha sonra yeni esasların benimsenerek iĢlerin doğal akıĢına göre yürümesi gerektir. Zorlama süresinin kısalığı devrimin baĢarısına ölçü sayılabilir. Devrimlerin ikinci özel iği ise, toplumdaki belli baĢlı bütün siyasal, hukuksal, eğitsel bilimsel kurumları kapsamına almasıdır. Sadece belirli, tek kurumun değiĢtirilmesi "devrim" sayılmaz. Gerçi dünya üzerindeki büyük bazı değiĢiklikler "sanayi devrimi", "iletiĢim devrimi" gibi deyimlerle anılmaktadır. Ancak, bizim konumuz olan "devrim" belli bir toplumda, mümkün olduğu kadar kısa bir süre içinde belli baĢlı bütün kurumların değiĢtirilmesidir. Ancak, devrim dıĢı kalması gerekli bazı toplumsal kurumlar da vardır. Bunlar, o toplumun manevi değerleridir. Din ve ahlak gibi insanın iç dünyasını düzenleyen kurumlarda "zorlayıcı" değiĢiklikler yapılamaz. Aksi halde "devrimden" beklenilen gerçekleĢemez. Ama, değiĢen toplumsal kurumların iyice kök salması bazı manevi değerlerin de farkına varılmadan bir değiĢiklik sürecine girmesine yol açabilir. Bu tür değerlerin kendiliğinden geliĢmesi için bir devrime ihtiyaç da yoktur. BaĢta ekonomik zorunluluklar bu tür değerlerde belli bazı değiĢmelere yol açabilirler. Amerikalıların yürüttükleri büyük bir bağımsızlık savaĢı ile onu kazanırken ve kazandıktan sonra kurdukları devletin yepyeni bir toplum yapısı oluĢturma esası üzerinde yükseldiğini gördük. Bu büyük olayın gerçekleĢebilmesi, Avrupa'da geliĢen çok önemli siyasal ve hukuksal düĢüncelerin Amerikan aydınlarınca benimsenmesi sonucu mümkün olmuĢtur. Yani Amerikan Devrimi bir düĢünsel hazırlık evresinden geçmiĢtir. Daha güzel örneği Fransız Devriminde görürüz. Sizlere yukarıda anlatılan toplumsal sorunlar Fransa'da yüzlerce yıl sürdüğü için toplum bir ihtilale hazır duruma gelmiĢti. Beceriksiz bir kralın bazı uygunsuz ve ters hareketleri, halkı bir ihtilale itti. Ardından da esasları büyük düĢünürlerce zaten çoktan hazırlanan modern, yeni toplum yapısı kuruldu. Demek ki Fransız Devrimi uzun bir düĢünsel ve toplumsal hazırlık evresinin ürünüdür. Bu nedenle değiĢime açık ve hazır olan toplumu hızla yönlendirecek bir öndere de ihtiyaç göstermemiĢtir. Fransız Devriminin ihtilal aĢamasında, koĢulların doğurduğu zorunluluklara göre bazı önderler belirmiĢler ve ardından onların yerine yenileri gelmiĢtir. Eğer o önderler çıkmasaydı, Fransız Devrimi belki baĢarılı olamazdı denilebilir. Ama Fransa'nın insanlığa getirdiği ve daha hala yaĢayan toplum modeli büyük ölçüde Fransız halkının ve aydınlarının ortak çabalarıyla oluĢmuĢtur. Bundan dolayı da bir önderin itici gücünden yoksun olduğu için, tamamlanması oldukça uzun bir süre almıĢ; arada bir eski düzene dönülmüĢ; ama Devrimin temelleri son derece sağlam olduğu için sonunda hedefe ulaĢılmıĢtır. Fransız

8

Devrimi, Avrupa Kıtasını derinden etkilemiĢ ve bütün 19. yüzyıl bu devrimin getirdiği yeniliklerin Avrupa toplumlarının büyük bir bölümü tarafından benimsenmesiyle geçmiĢtir. BaĢka bazı devrimler ise böyle uzun bir hazırlık evresine ihtiyaç göstermez. Toplum içindeki bunalım öylesine aĢırı bir durumu almıĢtır ve devlet bu durumu düzeltemez bir düzeye inmiĢtir. ĠĢte bu tür olayları yaĢayan bazı toplumlar, baĢlarına geçen bir önderin veya önder kadronun yönetiminde bir ihtilale sürüklenirler;ihtilal baĢarılı geçerse devrim aĢaması gelir ve yeni bir düzen kurulur. Bu tür devrimleri de ikiye ayırabiliriz: Önder kadro, baĢka ülkelerde daha önce doğmuĢ kimi ideolojileri kendilerine örnek alabilir. Elbette o ideolojileri bir ölçüde tanımıĢ bazı kesimler o toplumda mevcuttur; ama bu kesimler örneğin Fransız devriminde olduğu gibi güçlü ve geniĢ değillerdir. En güzel örneği 1917 yılında Rusya'da çıkan sosyalist ihtilal oluĢturur. Bu ihtilale önderlik edenler sosyalizm ideolojisini benimsemiĢlerdi. Rusya'da bir miktar sosyalist de vardı. Ama geniĢ halk kesimleri, hatta pek çok aydın bu ideolojiyi benimsememiĢti. Ancak, yüzlerce yıl feodal bir rejim içinde her açıdan ihmal edilmiĢ Rus halkı, hele korkunç bir savaĢın doğurduğu yokluklarla bunalınca, devrimcilerin ardından gitti. Fakat, biraz önce de söylediğimiz gibi, ideolojinin benimsenmesi tam anlamıyla mümkün olmadığından, ihtilal sonucu oluĢan devrim, kimi alanlardaki baĢarılı geliĢmelere karĢın, bir bütün olarak geçerli duruma eriĢemedi. Sonucu biliyorsunuz: 20.yüzyıl baĢında kurulan bu sistem, aynı yüzyılın sonunda ortadan kalktı. Bazı devrimlerde ise önder kadro toplum içindeki huzursuzlukları hiçbir model benimsemeden kendi bildiği gibi çözmek ister. Bu tür devrimler genellikle baĢarısızlıkla sonuçlanırlar. Hatta bunlara "devrim" denilip denilemeyeceği bile tartıĢmalıdır. Türk Devriminde,"karmaĢık" bir özellik vardır. HerĢeyden önce, biz de oldukça uzun sayılabilecek bir hazırlık dönemi geçirdik. Bazı toplumsal aksaklıklar, kimi aydınları 19.yüzyıl ortalarında bir kurtuluĢ modeli aramaya sürükledi. Oldukça önemli düĢünceler ortaya atıldı ve özellikle Fransız Devriminin özgürlükçü modeli bir hayli gözde idi. Diğer yandan bu tür "hazırlıklar" toplumun geniĢ kesimlerine yayılamadı; aydınların zihinlerinde kaldı. Uygulamaya geçirilen bazı düĢünceler ise yeterli sonuçlar veremedi. Diğer yandan, belki belli ölçüde Amerikan modelini andırır biçimde bir kurtuluĢ savaĢı Türk Devriminin baĢlangıç evresinde yer alır; fark Ģudur: Amerikalılar bağımsızlıklarını ilk kez kazanmak için harekete geçtiler. Biz ise, binlerce yıl bağımsız yaĢayan bir ulus olarak bu niteliğimizi yitirdiğimiz için, yani bir savaĢ sonu iĢgale ve parçalanmaya uğradığımız için, kurtuluĢ savaĢını yürüttük. SavaĢ sırasında yepyeni esaslara dayanan bir devlet kuruldu. Bu devlet ile ömrünü tamamlamıĢ eski devlet arasında bir uyumsuzluk vardı. Eski devleti yönetenler savaĢın sonucuna katlanmıĢ gözüküyorlardı. Yeni devlet ise güçlü bir önderin baĢkanlığında kurulmuĢtu. Yepyeni esaslara dayanıyordu. Bu aĢamada hem eskiye karĢı bir ihtilal vardır,hem de devrim yoluyla kurulan yeni bir düzen. SavaĢ kazanılınca, o aĢamada kurulan düzen yerleĢmiĢ ve sağlamlaĢmıĢtır. Böylece Türk Devriminde diğer inkılap hareketlerinde görülen özelliklerin hemen hepsi bir ölçüde bulunmaktadır. Ama, bütün bu olgular "ulusal" bir kalıba dökülmüĢ, kendine özgü bir model oluĢmuĢtur. Bu bakımdan, sosyolojik ve hukuksal açıdan Türk Devriminin eĢi tarihte görülmemiĢtir. Ġnkılap ile KarıĢtırılmaması Gerekli Olan Kavramlar Bazen büyük devrimciler bile iki kavramı eĢanlamlı kullanmıĢ olsalar bile, bu, onların hem ihtilali hem de devrimi kendilerinin baĢlatıp yürütmelerinden kaynaklanmaktadır. Büyük bir devrimci her iki evreyi de bir bütün olarak görebilir. Ama bizim bilimsel açıdan her ikisini birbirinden ayırmamız gereklidir. Son zamanlarda Türkiye'de "devrim" yapılmadığını, kısa zamanda gerçekleĢen değiĢikliklerin aslında bir "evrim" olarak algılanması gerektiği konusunda yakıĢıksız yorumlar yapılmaktadır. Evrim (evolution) ile devrim (revolution) arasında çok büyük bir fark vardır. Bütün bilim dünyasının üzerinde birleĢiği üzere, evrim, toplumsal kurumların kendiliğinden, hissedilmeden, zamanın koĢullarına uyarak değiĢmesidir. Aslında oturmuĢ ve sağlam esaslara dayanmıĢ bir toplum için evrimsel geliĢme en ülküsel yoldur. Çünkü böylece yurttaĢ, bazı zorlamalarla karĢılaĢmaz. AlıĢtığı gibi yaĢarken, bağlı olduğu kurumlarda olumlu ve farkına hemen varamadığı değiĢiklikler olur. Bugün Batıda devrim geçirmemiĢ bazı çok ileri toplumlar var. Ġskandinavya'da yaĢayan uluslar ile bazı ufak devrimsel hareketler dıĢında Ġngilizleri evrimsel geliĢmelere örnek olarak gösterebiliriz. Devrim sonucu oluĢan kurumların da evrimsel bir tarzda geliĢmelerini sürdürmeleri belki devrimin de amacını oluĢturur. Bazı toplumlarda, devlet yapısının çeĢitli alanlarda iĢlerliğini yitirmesi sonucu "düzeltimlere" (ıslahat) gidilebilir. Bu tür değiĢikliklere "reform" adı da verilir. Islahat giriĢimlerinde "zorla değiĢtirme" yoktur. Mevcut devlet, bazı alanlarda yenilikler yapmakta, o

9

alanlara iĢlerlik kazandırmak istemektedir. Örneğin, Osmanlı Devletinde zaman zaman "ıslahata" gidilmiĢ, yani reformlar yapılmıĢtır. Ama bir "Osmanlı Devrimi" yoktur. Kimi toplumlarda devletin yönetim kadroları çeĢitli nedenlerle iĢ göremez hale gelebilirler. Bu durumda özellikle askeri gücü elinde bulunduranlar, mevcut yönetimi zorla değiĢtirip, yeni bir kadroyu iĢ baĢına geçirebilirler. Bu tür olaylara "hükûmet darbesi" adı verilir. Darbelerde bir zorlama vardır. Ama darbe sonucunda eski düzen, yeni kadrolarla sürdürülür, en fazla bazı reformlar yapılabilir. Bütün bu açıklamalarımız "inkılap" kavramının kendine özgü bir anlam çizdiğini göstermiĢtir. TÜRK ĠNKILABINA YOL AÇAN NEDENLER-2 GĠRĠġ Ġslam dinini kabul etmeden önce Ortaasya'da yaĢayan Türkler, Ġsa'nın doğumundan bin yıl kadar önce güçlü devletler kurmuĢlardı. Buyruklarındaki çeĢitli ve çoğu akraba kavimlerden oluĢan kabileleri birleĢtiren Türkler, oluĢturdukları devletlerin baĢına "hakan" veya "kağan" adını verdikleri birini geçiriyorlardı. Eski Türk dinsel inanıĢına göre kağan ailesine "Gök Tanrı" egemenlik, yani devleti yönetme, buyurma yetkisini vermiĢti. Gök Tanrı'nın kağan ailesine egemenlik gücü vermesi bir inançtı. Aslında kağan ailesi mevcut Türk boylarının en güçlüsünün yöneticisi konumunda olan bir ögeydi. ĠĢte Türkler -o çağın bütün devletlerinde olduğu gibi- kağanın yönetim gücünü kamu vicdanında geçerli kılabilmek için bu yola baĢvurmuĢlardı. Gök Tanrı egemenlik gücünü kağan ailesine verdiği için, o aile içindeki bütün erkeklerin devleti yönetme hakları vardı. Bu bakımdan aile içinden kimin kağan seçileceğini boyların Ģefleri saptarlardı. Kağan seçilen prens, ülkenin yönetimini, kendisi gibi egemenlik hakkına sahip diğer kardeĢleri ve yeğenleri ile birlikte yürütürdü. Bundan dolayı Türklerin kurdukları devletler kısa sürede parçalanabilirdi; buna karĢılık bu devletler çok büyük alanlarda geniĢledikleri için Türklüğün yayılmasını kolaylaĢtırıyorlardı. Ortaasya'da yarı göçebe kabileler birliği biçiminde geliĢen Türk devletleri dinamik yapılı idiler. Toplum çok hareketli idi. Bu hareketlilik içinde kadınlar da pek çok iĢi erkeklerle birlikte görüyorlardı. Gerçi kağan olamazdı kadınlar; ama kabile Ģeflerini temsil ederek, kağan seçimine katılabilirlerdi. Kağan yanında hep "hatun" denilen eĢini tutar, elçiler bile birlikte karĢılanırdı. Türkler Ġslamiyeti kabul edinceye kadar, böyle bir toplumsal-siyasal yapı içinde Ortaasya'da önemli roller oynamıĢlardır. Ġslamiyet 7. yüzyılda Arap Yarımadasında belirdi. Hz.Muhammet'in (570-632) bir yandan Ġslamiyeti yaydığını, bir yandan da darmadağınık ve düzensiz bir biçimde yaĢayan Arap kabilelerini birleĢtirip, bir devlet düzenine geçirdiğini biliyorsunuz. Ġslamiyetin bütün insanları kucaklayan evrensel karakteri, Peygamberin ölümünden sonra, bu dinin hızla yayılması sonucunu verdi. Ġlk dört halife döneminde (632-658) Ġslam Devleti Arap Yarımadasından taĢarak, doğuya,batıya ve kuzeye doğru görülmemiĢ bir hızla yayıldı. Öyle ki, Emeviler dönemi (661-750) baĢladığı zaman, bir yandan Ġspanya, öbür yandan Ġran tamamen fethedilmiĢti. Arap orduları Ġran üzerinden Türk illerine ilerlemeye ve Ġslamiyeti zorla yaymaya çalıĢıyorlardı. Böyle bir zorlamaya alıĢık olmayan ve o zamana kadar diledikleri bütün dinlere rahatça giren Türkler Emevilere karĢı koydular. Onları Batı Türkistan sınırlarından ileriye geçirmediler. Emevi saltanatının yıkılıp, yerine Abbasi Devleti'nin kurulması, durumu değiĢtirdi. Emeviler tam bir Arap ulusçusu gibi davranmıĢlardı. Abbasiler ise Ġslamiyetin evrensel değerini ve yüceliğini kavradılar. Büyük imparatorlukta Müslümanlığı kabul eden herkes eĢit koĢullar altında yaĢamaya baĢladı. Türkler üzerindeki zorlama siyaseti de bırakıldı. Bunun üzerine Türk illeri ile Abbasi ülkeleri arasında canlı bir ticaret yaĢamı baĢladı. Ticaret sayesinde Ġslamiyetin güzel ve akılcı kurallarıyla tanıĢan Türkler bu yeni dini zorlama olmadan, kendiliğinden kabul etme yoluna girdiler. Böylece 10. yüzyılda ufak bazı topluluklar dıĢında Asya'da yaĢayan Türkler, Ġslam uygarlığını benimsediler ve kısa süre içinde bu dinin en önemli koruyucuları ve yayıcıları durumuna geldiler. Ġslamiyetin kabulü ile Türkler Ġran'a, ardından Ortadoğu'ya aktılar. Bunlar genellikle Oğuz Türkleriydi. Gittikleri yerlerde Türk-Ġslam devletleri kurdular. Bunların içinde en önemlilerinden biri, 11.yüzyılda kurulan "Selçuklu Devleti"dir. Selçuklular, 1057 yılında Abbasi Halifesini, ġiilerin elinden kurtardılar ve ondan "Doğunun ve Batının Hükümdarı" sıfatını aldılar. Böylece Selçuklu Türkleri, Ġslam dünyasının

10

siyasal egemeni oldular. Bu arada Anadolu'yu da Türk yurdu yaptılar. Türk ve Ġslam kültürü üzerinde yükselen yepyeni bir uygarlık kurdular. Ama bu uygarlık 13. Yüzyılda bir tayfun gibi ortalığı silip süpüren Moğollar tarafından çok hırpalandı. Gerçi Moğollar bir süre sonra durulup, Ġslamiyeti kabul ettiler; fakat yaptıkları tahribat kolay giderilemedi. Anadolu'daki Selçuklu Devleti de sona erdi; kültürünün izleri uzun bir süre kaldı. Anadolu, Cumhuriyet dönemine kadar, Selçukluların yaptıkları bayındırlık iĢlerini görmemiĢtir. Ġlk Haçlı seferlerinin Anadolu'dan geçmesine rağmen, Selçuklular hem bu ordulara büyük zarar vermiĢler, hem de kültürlerini yükseltmiĢlerdir. Anadolu Selçuklu kültürü, Orta Asya'da alıĢılmıĢ geleneklerin üzerine Ġslamiyetin değerlerini koymuĢtur. Örneğin o dönemlerde Anadolu kadını son derece serbest, yaĢam içinde erkeği ile eĢit haklara sahip, kaçgöç tanımayan bir yapıdaydı. Bu durumu gören bazı Arap gezginleri Anadolu Selçuklularının Müslümanlığını eleĢtirmiĢlerdir. Büyük sultanlar, Ġslamiyetin tek tanrılı dinlere tanıdığı geniĢ hoĢgörüyü daha da liberalleĢtirmiĢlerdir. Mevlana Celaleddin (1207-1273), Yunus Emre (1238-1320), Hacı BektaĢ Veli (1210-1271) gibi büyük hümanistler, Batıdan çok daha önce insanların eĢitliği ve kardeĢliği konusunda derin ve kesin düĢünceler ortaya atmıĢlardı. En güzeli, bu tür düĢünceler Anadolu Selçuklu yöneticilerince büyük bir hoĢgörü ile karĢılanmıĢ, hatta bazı sultanlar bu yoldaki düĢünceleri siyasetlerine temel yapmıĢlardır. Ancak Moğol istilasından sonra yakılıp yıkılan Anadolu uzun bir süre belini doğrultamadı. Devlet de parçalandı; ufak Türk beyliklerine bölündü. Bunlar içinde en küçüğü ve en batıda olanı, komĢusu Bizans'ın giderek güçsüzleĢmesinden yararlanarak sınırlarını Batıya doğru geniĢletti. Kısa sürede Rumeli'ye yerleĢti ve orayı yeni bir Türk yurdu haline getirdi. 15. yüzyıl baĢlarında gelen yeni bir Moğol istilasını da (Timur istilası) büyük yitiklere rağmen atlatan bu devlet yeniden güçlendi. Aynı yüzyılın ortasında Ġstanbul fethedildi. Osmanlı Devleti tam bir imparatorluk haline geldi. 15. yüzyılın ikinci yarısından 17. yüzyıl sonuna kadar bu devlet dünyanın en üstün imparatorluklarından biridir; belki de en güçlü devletidir. Bu devletin toplumsal ve siyasal yapısı 15. yüzyılda kesin biçimini almıĢ ve 19. yüzyıl baĢlarına kadar büyük bir değiĢiklik geçirmeden kalmıĢtır. Türk Ġnkılabı bu devletin yerine yeni bir toplum ve siyaset yapısının konulmasıdır. ĠĢte bu nedenle aĢağıda kısaca, Osmanlı Devletinin toplumsal ve siyasal yapısını inceleyeceğiz. OSMANLI TOPLUM VE DEVLET DÜZENĠ 14. yüzyıl baĢlarında tarih sahnesine çıkan Osmanlıların toplumsal düzeni ve devlet yapısı, Anadolu Selçukluları modeline göre iĢliyordu. Giderek bu devlet güçlenip, ilk önce Rumeli'de, sonra da Anadolu'da tam bir egemenlik kurunca, toplum yapısında bazı değiĢiklikler baĢladı. Bu değiĢiklikler devlet düzeni ile paralel gitti. Böylece doğrudan doğruya dinsel kurallara dayanan ve çağının evrensel anlayıĢına uygun düĢen güçlü bir imparatorluk oluĢtu. Aslında bütün Ġslam devletleri temelde dinin ana kurallarını kendileri için en büyük dayanak yapmıĢlarsa da, Ġslamiyet yayıldığı bölgelerdeki eski büyük uygarlıkların da etkisi altında kalmıĢ, bu en çok devlet yönetiminde kendini göstermiĢtir. Böylece eski Bizans ve Sasani imparatorlarının mutlak egemenlik anlayıĢı hemen hemen bütün Ġslam devletlerine geçmiĢti. Osmanlı Devlet Yapısı Bununla birlikte Türkler, Ortaasya'dan beri edindikleri egemenlik anlayıĢı ile Ġslamiyetle gelen esasları birleĢtirmiĢlerdi. Osmanlı Devletinde de durum böyleydi. Devleti kuran Osmanoğulları ailesi egemenliğin de kayıtsız Ģartsız sahibiydi. Bu aile içinde, yine eski Türk geleneklerine uygun olarak bütün erkekler egemenlik hakkıyla donatılmıĢlardı. Bu durumda en güçlü olan ve devlet büyüklerinin desteğini alan Ģehzade, padiĢah oluyordu. Devletin henüz geliĢmediği sıralarda, padiĢaha "bey" denilirdi. Bu da eski Türk geleneklerine uygundu. Ġlk Osmanlı beyleri bir süre aile içindeki diğer erkeklerle birlikte devleti yönetmeye çalıĢmıĢlardı. Fakat bu yeni Türk devletinin bir özelliği vardı. Konumu bakımından büyük tehlikelere açıktı. Bu nedenle güçlü olmak zorundaydı. Halbuki egemenlik aile üyeleri arasında paylaĢtırılınca, devlet çökme tehlikesiyle karĢılaĢıyordu. Böylece kendisine "sultan" sanı veren büyük hükümdar Yıldırım Bayezit (Hükümdarlığı:1389-1402) döneminden itibaren, tahta geçen Ģehzade kendisine en büyük rakip olarak gördüğü erkek kardeĢlerini öldürtmeye baĢladı. Ne Ġslamiyette ne de eski Türk geleneklerinde böyle bir yöntem vardı. Ama devletin parçalanmaması için, Osmanlı hükümdarları bu yöntemi benimsemiĢlerdi. Fatih Sultan Mehmet (Hükümdarlığı:1451-1481) bu yöntemi bir saltanat yasası durumuna getirdi. Böylece tahta herhangi bir biçimde geçen Ģehzade -ister en küçük erkek evlat olsun, ister en yaĢlı kardeĢ- diğerlerinin saltanat hakkını ileri sürmemeleri için, çoğu kez istemeyerek bu yasayı uygulamıĢtı. Devlet güçlendikçe, eski Roma Ġmparatorluğunun egemenliği kiĢiselleĢtiren mutlak görüĢü yerleĢmeye baĢladı. Bunun sonucu aile içinde en yaĢlı erkeğin hükümdar olmasıydı. Böylece kurulduktan tam üç yüz yıl sonra, 17. yüzyıl

11

baĢlarında bu saltanat yasası yavaĢ yavaĢ değiĢti. Osmanlı ailesinden en yaĢlı erkek üye (amca, ağabey gibi) padiĢah oldu. Diğer Ģehzadeler ise sıralarını beklediler. Bu yöntem Osmanlı Devleti sona erinceye kadar sürdü. Bu geliĢme ile Osmanlı Sultanı tam ve mutlak yetkili bir hükümdar durumuna geldi. Devletin temeli elbette Ġslamiyetti. Sünni Ġslam anlayıĢının esasları devletin yasallık dayanakları idi. Ama pek çok padiĢah, görünüĢte din içinde kalır gibi davranıp Ģeriata aykırı pek çok iĢ yapabilmiĢlerdir. Bunun için de yaptıkları iĢin dine uygun olduğunu veya din dıĢı kaldığı için dilediği gibi davranacağını din bilginlerine onaylatması yeterliydi. Fatih döneminden itibaren saygın bir duruma eriĢen ġeyhülislam, ülkedeki en büyük din bilgini durumunu almıĢtı. O'nun padiĢaha herhangi bir konuda fetvası ile izin vermesi, yapılan iĢin dine uygun olduğunu gösteriyordu. Bu yolla Osmanlı hükümdarları pek çok kurum meydana getirdiler;ama bazen de hukuk dıĢı kalarak, örneğin Ġslam hukukunda hiç yeri olmamasına rağmen, en küçük bir suç iĢleyeni idam ettirdiler; ardından mallarına el koydular. Osmanlı Devletinde padiĢahın yetkileri böylesine mutlak olduğu için her iĢ onun kiĢiliğine sıkı sıkıya bağlıydı. Zaten çok geniĢ alanlara yayılan bu imparatorluğu düzen içinde tutabilmek için tek merkezden yönetilmesi uygun bulunmuĢtu. Bu görüĢ Roma ve Bizans devletlerinde de geçerliydi. Böylesine sıkı bir merkezcilik içinde bütün devlet iĢlerinin baĢı padiĢahtı. Biraz önce önemini açıkladığımız "Ģeyhülislamı" bile atayan ve görevden alan padiĢah olduğuna göre, onun ne kadar rahat hareket edebileceğini anlarsınız. PadiĢah bütün devlet iĢlerini tek baĢına göremeyeceği için kendisine bir vekil atardı. Bu vekilin adına "veziri azam" veya "sadrazam" denilirdi. PadiĢahın mührünü taĢıdığı ve ülkeyi onun adına yönettiği halde bu en yetkili görevlinin bile hiçbir can ve mal güvencesi yoktu. En küçük bir ihmallerini canları ile ödemeleri, göze almak zorunda bulundukları acımasız bir yasa idi. Böylece baĢta vekili olmak üzere devlet görevlilerinin hepsi padiĢahın kulu sayılırdı. Ġslam hukukunda kulları efendinin öldürmesi yasaktır. Ama padiĢahlar bu yolda da Ġslamdan sapıp "kulları,köleleri" saydıkları bu görevlileri idam dahil her türlü keyfi cezalara çarptırmıĢlardır. Sadece din bilginleri bu katı kuralın dıĢında idiler. Zira onlar din adına adalet dağıtıyor, yani yargıçlık görevini yerine getiriyorlardı. Bundan dolayı padiĢahın istediği iĢleri yapabilmesi için onların gönlünü hoĢ tutması gerekti. "Ulema" denilen bu din bilginleri devlet içinde gittikçe ayrıcalıklı bir konuma eriĢtiler. Osmanlı Devleti büyük bir tarım ülkesiydi. Ġlkçağdan beri toplumların en büyük servet kaynağı tarım olduğu için toprağın önemi çok fazlaydı. Bu nedenle tarih boyunca her devlet en değerli üretim hazinesi olan toprağın iyi iĢletilebilmesi için önlemler almıĢtı. Osmanlı Devletinde toprak padiĢahın, yani devletin malı sayılırdı. Ancak devlet toprağı doğrudan doğruya iĢleyemezdi. Bir memurunu (sipahi) toprağı yönetmekle görevlendirirdi. Sipahi, toprak üzerinde devletin temsilcisiydi. Müslüman olsun olmasın, toprak üzerindeki köylülere iyi davranmak zorundaydı; zira asıl üretimi yapacak olanlar köylülerdi. Sipahi köylüden bir kez belli bir para alırdı. Bundan sonra köylü, yaĢamı boyunca toprağı iĢler, ölünce de yerine oğlu geçerdi. Köylünün yapacağı tek iĢ, ürünü aldıktan sonra bunun belli bir bölümünü vergi olarak sipahiye vermekti. Ürünün geriye kalan bölümü onun olurdu. Ortaçağ Avrupa feodalitesinde ürünün tamamı senyörün idi. Osmanlı düzeni ise bunun tam tersiydi. Öyleyse köylü ne kadar çok üretirse o kadar zenginleĢirdi. Bu yol a devlet memuru olan sipahisine bir para ödemekten de kurtulurdu. Sipahi devlet adına topladığı vergilerin bir bölümü ile geçinir, artanı ile de devletin kendisinden istediği -asker yetiĢtirmek gibi- önemli görevleri yerine getirirdi. Osmanlı Devleti, büyük coğrafi keĢifler yapılıp Avrupa'nın ekonomik yapısı değiĢinceye kadar, hem bol ürün satardı, hem de Uzakdoğu ile yapılan ticaret kendi ülkesi üzerinden geçtiği için bu tecim etkinliğinden de oldukça iyi para kazanırdı. 16.yüzyıl sonlarına kadar yurttaĢ refah içindeydi. Zira köylü toprağında kendi malını iĢler gibi çalıĢıyordu. Sipahinin ona zulmetmesi mümkün değildi. Aksi halde en ağır cezalar onu beklerdi. Gerek bu toprak düzeni, gerek o zamana göre ileri bir ticaret ve onun yanında güçlü bir zanaat Osmanlı Devletini her açıdan çok büyük bir konuma getirmiĢti. Osmanlı Toplum Düzeni Osmanlı Devletinde yaĢayan yurttaĢlar "Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar (gayrimüslimler)" biçiminde iki ana gruba ayrılırdı. Türkler zaten Ġslamiyetten önce çok örnek bir dinsel hoĢgörü sahibiydiler. Ġslamiyet de Hristiyanlıkta hiç görülmediği Ģekilde, "ehl-i kitap" olan, yani tek Tanrıya inanan dinlere

12

mensup olanlara, devlete itaat etmeleri durumunda büyük özgürlükler ve güvenceler sağlamıĢtı. ġimdi bu Ġslam yasası, Türklerin engin hoĢgörüsü ile birleĢince, nüfusun neredeyse yarısına yakın bölümünü oluĢturan Hristiyan -ve bir miktar da Musevi- yurttaĢ, mezhep farklarına da bakılmaksızın zamanın Avrupası‟nda düĢlenemeyecek derecede rahat bir yaĢam sürmüĢlerdir. Bu yurttaĢlar inançlarının bütün gereklerini rahatça ve devlet güvencesi altında yerine getirirlerdi. Ne özel ne de ekonomik yaĢamlarına karıĢılırdı. Tek istisna, erkek gayrimüslimlerin, yaĢları ve gelirleri uygun ise "cizye" adında bir vergi ödemeleriydi. Bundan baĢka, devlet yönetiminde görev alamazlardı. Devlet, yetenekli gayrimüslim yurttaĢların hizmetinden yararlanmak için zaman zaman onların erkek çocuklarının bir bölümünü ailelerine bazı imkanlar tanıyarak alır ve bu çocukları MüslümanlaĢtırırdı. Böylece pek çok yetenekli gayrimüslim yurttaĢın becerileri ziyan edilmemiĢ ve devlet bunlardan yararlanmak imkanı bulmuĢ olurdu. 19. yüzyılın ilk çeyreğine kadar esas olarak bu toplumsal düzenin egemen olduğu Osmanlı Devletinde kadınların hiçbir kamu hizmetine giremediklerini ve eğitim konusunda son derece ihmal edildiklerini de belirtmek gerektir. Osmanlı Devletinin Gerileme Nedenleri Yüz yıl süren kuruluĢ, iki yüz elli yıla yakın bir zaman tutan yükseliĢ döneminden sonra Osmanlı Devleti 17. yüzyıl ortalarında bir durgunluk içine girdi. Sonra da ilkönce yavaĢ yavaĢ, sonra da hızla gerilemeye ve bir çökme süreci içine girmeye baĢladı. Bu büyük tükeniĢin nedenleri üzerinde tarih ve sosyoloji bilimleriyle uğraĢanlar çok durmuĢlardır. Biz, bütün bu nedenleri kısaca Ģu biçimde özetleyebiliriz: Osmanlı Devleti konumu bakımından açık denizlere çıkabilecek durumda değildi. Bu nedenle büyük coğrafya keĢiflerine katılıp denizaĢırı ülkelere yerleĢememiĢti. Bilindiği gibi bu keĢifler Avrupa'nın durgun ekonomik ve siyasal yapısını değiĢtirmiĢti. DenizaĢırı ülkelerle yapılan yeni ticaret, sömürge olarak ele geçirilen topraklar, Avrupa'da parayı gerçek bir ekonomik değiĢim aracı haline getirdi. Ticaret hızla geliĢti. Burjuvazi iyice güçlendi. Bu yeni grup insanlar, kıta içinde yaptıkları ticarette feodalitenin kendilerine zorluk çıkardığını gördüler. Kralları destekleyip güçlü, merkezi devletlerin kurulmasına önayak oldular. Sadece toprağa bağlı geliri olan feodal beyler güçsüzleĢti. Kral ar giderek onların siyasal ve ekonomik üstünlüğüne son verdiler. Özelikle Batı Avrupa yüzünü tamamen açık denizlere çevirdi. Yüzlerce yıl Uzakdoğu ülkeleriyle Anadolu -ve Rusya- üzerinden yapılan ticaret çöktü. Bu Osmanlı ülkesine büyük bir ekonomik durgunluk getirdi. Diğer yandan, Osmanlı tarım ürünleri de Batıdaki pazarlarını yitirdi; zira denizaĢırı ülkelerden daha bol ve ucuz mal sağlanıyordu. Bütün bu geliĢmelerin dıĢında kalan Osmanlı ekonomisi tarıma dayanan yapısı ile gerekli ilerlemeyi sağlayamaz duruma düĢtü. Avrupa'da bu uyanıĢ düĢünce, bilim ve dinde reform konularında da büyük patlamalar getirdi. Doğa bilimlerinde ardarda yapılan buluĢlar, basım tekniğinin bulunması, kralların eğitim iĢine eğilmeleri, üniversitelerin geliĢmesi, günden güne güçlenen burjuvazinin okumak istemesi Batıda giderek bireyci ve giriĢimci bir yeni ortam yaratıyordu. Her Ģeyi devlete bağlamıĢ, eğitim iĢini tamamen ihmal etmiĢ, yüzlerce yıl Batıdan üstün olmanın gururuyla yaĢayan Osmanlılar için bu geliĢmelerin içine girmek mümkün değildi. Böylece. ekonomik gerilemenin yanına eğitim ve bilim alanında yetersizlikler eklenmeye baĢladı. Fanatik Hristiyan olan Avrupalılar, Osmanlı Devletini her zaman büyük bir hasım olarak görmüĢlerdi. Ancak Osmanlıların daha önce söylediğimiz esaslara dayanan devlet ve toplum yapısı, düzenli askeri gücü, Batılıları hep geriye sürmüĢtü. ġimdi zenginleĢen, merkezi güçlerini kuran Batılı devletler son bir zorluğu daha aĢtılar: Reform hareketinin getirdiği ikilik nedeniyle çıkan kanlı savaĢlar (Otuz yıl savaĢları) 1648 tarihinde mezhepler arasında bir büyük uzlaĢmayla bitti (Vestefalya BarıĢı). Artık ortak düĢman Osmanlılar karĢısında daha da birlik haline geldiler. Ayrıca 17. yüzyıla kadar varlığı silik bir yeni devlet, Rusya, hızla geliĢmeye baĢlamıĢtı. Rusya, Osmanlı Devleti üzerinden sıcak denizlere açılmak istiyordu. Böylece yeni ve çok güçlü bir düĢman daha belirdi. Ġran ile, 16. yüzyıldan beri süren mezhep ve üstünlük çekiĢmeleri de hızını yitirmemiĢti. Osmanlı Devleti durmadan savaĢan bir makine durumuna geldi. Bu sürekli savaĢ için para gerekti. Para ise yoktu. Tek gelir topraktan elde ediliyordu. Bu geliri köylünün durumunu dikkate almadan artırmak yoluna girmek Ģarttı. Bu nedenle bir zamanların örnek toprak düzeni bozuldu. "Dirlik" adı verilen ve devlete ait olan toprakların vergileri peĢin olarak açık arttırma ile toplanmaya baĢladı. Bu parayı ödeyenler de köylüyü daha fazlasını çıkarmak kaygısı ile ezdiler. Devletin toprak üzerindeki denetimi iyice zayıfladı. Köylü ile devlet arasına bazı kiĢiler girerek sözüm ona her iki yana da yardım etmeye baĢladılar. "Ayan" adlı bu kiĢiler eski büyük dirlikleri kullanma hakkını ele geçirdiler. Devlete vergi ödeyip, topraklarında baĢlarında buyruk bir yaĢam sürmeye baĢladılar. Osmanlı Devletinin en önemli niteliklerinden

13

biri olan merkezcilik yok oldu. PadiĢahın otoritesi sembolik hale geldi. Devlet, Ortaçağ Avrupa feodalitesine benzer bir durum aldı. Bu yolla para toplandıkça savaĢıldı. Anadolu ve Rumeli Türklüğü böylece bitip tükenme sürecine girdi. Batının bilim ve teknolojisinden uzak kaldığı için ve ekonomik durumu da elvermediğinden, devlet, 17. yüzyılın sonunda büyük toprak yitiklerine uğramaya baĢlandı. 18. yüzyıl Rusya, Avusturya, Venedik, Ġran devletleriyle yapılan büyük ve kanlı savaĢlarla geçti. Eskiden kalan sağlam bazı kurumlarıyla ve Batıda uyandırdığı korku dolayısıyla Osmanlılar 18. yüzyılın sonuna kadar dayandılar. Ancak, Fransız ihtilalinin patlak vermesi, gerilemeyi tam bir çöküĢ durumuna getirdi. Fransız ihtilalinin saçtığı demokrasi düĢüncelerinin arasında biri daha vardı ki, yalnız Osmanlı Devletini değil, onun gibi çok uluslu baĢka imparatorlukları da tehdit ediyordu. Bu akım "ulusçuluk" idi. Bağrında pek çok ulus barındıran Osmanlı Devleti için bu akımlar tam bir felaket idi. Zira zaten Hristiyanlık dolayısı ile Avrupalı büyük devletlerce durmadan desteklenen bu uluslar Ģimdi bağımsızlık peĢine düĢmüĢlerdi. Bu akımları kendi yararı için kullanan Rusya özelikle Balkanlarda büyük ayaklanmalar çıkartıyordu. Yine çok uluslu bir devlet olan Avusturya da bu durumdan rahatsız idi; ama tek baĢına Osmanlı Devletine yardım edecek gücü yoktu. Böylece 19. yüzyıl baĢında devlet parçalanma sürecine girdi. Ġlkönce 1812'de Sırplar özerk oldular. Ardından 1829'da Yunan ayaklanması sonunda Yunanistan'ın bağımsızlığını tanımak zorunda kaldık. Kendilerine ayrıcalıklı davranılan Araplar bile ayaklandılar (Vahhabi ayaklanmaları). Osmanlı Devleti artık Avrupa politikasının bir konusu durumuna gelmiĢti. Daha önce, 16. yüzyılda ticareti geliĢtirmek amacıyla verilen kapitülasyonlar da, Osmanlı ülkesinde her türlü sanayi atılımını ve ticaret giriĢimlerini önlüyordu. Devlet Rusya'nın çökertmek istediği, çağın en güçlü devleti Ġngiltere'nin ise Rusya'ya karĢı; ama zayıf bir biçimde varlığını sürdürmesini istediği bir konuma düĢmüĢtü. Ekonomik sömürme, düĢmanlarla savaĢ, ulusal ayaklanmalar, iyice gerileyen bir kültürel düzey... ĠĢte bütün bunlar bir kötü sonun habercileri idiler. Osmanlı Devlet adamları bu kötü gidiĢin farkına varmaya baĢladılar. Yapılması gereken elbette köklü reformlardı. Yani ıslahat... Ama nereden ve nasıl iĢe baĢlanılacaktı? Hemen her kurumun elden geçirilmesi ve yepyeni baĢka kurumların oluĢturulması gerekliydi. Nasıl yapılacaktı bu iĢ. ĠĢte Osmanlı Devleti 19.yüzyılda bir yandan hızla çöküyor, bir yandan da reformlarla bu gidiĢi durdurmak istiyordu. ġimdi bu ıslahat hareketlerini görelim. Bunların getirdiği sonuçlar ise ünitemizin son bahsini oluĢturacaktır. OSMANLI DEVLETĠNDE ISLAHAT HAREKETLERĠ Islahat Hareketlerinin Genel Karakteri Osmanlı Devletinde geleneksel bazı alıĢkanlıkları kırarak yeniliklere yönelme düĢüncesinin ilk denemesi 1727 yılında kitap basım tekniğinin Türklerce de uygulanmasıdır. Gerçi çok daha önceleri, gayrimüslim yurttaĢlar bu tekniği kendi kültürleri için kullanmıĢlarsa da kitap basımının Avrupa'da baĢlamasından 250 yıl sonra Türklerce benimsenmesi büyük bir eksikliktir. Kaldı ki basımevinin Türk kültürünün hizmetine sokulmasıyla büyük bir reform yapılmıĢ sayılmaz. Yine de ilerleyen Batının en önemli kültür buluĢlarından birinin çok gecikmeli de olsa Osmanlı yaĢamına girmesi sevindiricidir. 18.yüzyıl sonunda askeri iki mühendis okulunun kurulması, Batının teknik ilerlemesinin kabul edildiği anlamına geliyor. Ama, asıl reform çağı, Osmanlı Devletinde büyük hükümdar III. Selim ile baĢladı (1789-1807). Arada bir bazı ufak kesintilere rağmen ıslahat çabaları çeĢitli alanlarda, devlet sona erinceye kadar sürmüĢtür. Bu durumda ilk saptama, Osmanlı ıslahat hareketinin çok uzun sürmesidir. 150 yıl kadar sürüp de belli baĢlı ve toplumu kurtarıcı somut hiçbir sonuca ulaĢamayan ve tamamlanamadan biten baĢka bir reform hareketine rastlamak zordur. Bu sonucun alınmasına yol açan baĢ sebep, Osmanlı ıslahat hareketlerini yürütenlerin belki birkaç kiĢi dıĢında gerçek anlamıyla ileri bir toplum modelinin hangi esaslara dayandığını kavrayamamaları olmuĢtur. Büyük aydın ve yurtsever Namık Kemal'in (1840-1888) dediği gibi, Osmanlı dönemindeki reformların temel amacı "devleti" kurtarmaktı. Birey, yani insan, ikinci, hatta üçüncü plana itilmiĢti. Hedef "devletin" parçalanmaktan kurtulması, tekrar eski gücüne hiç olmazsa yaklaĢmasını sağlamaktı. Durum böyle olunca ve devletin onu yaratan asıl insan ögesinden soyutlanıp sadece dayandığı dinsel temellerin biraz "liberalleĢtirilmesi" ile kurtulacağı sanılınca, bütün çabalar bu yöne doğru yönelmiĢtir. Nedir bu çabalar: • Ġlk planda göze batan, Osmanlı ordularının, bir zamanlar titrettiği Batı karĢısında sürekli yenilmesidir. Bunu önlemek için ilk büyük reformlar "orduyu" düzeltmek isteğini gerçekleĢtirme yolunda baĢladı. Ordunun toplumun içinden çıkan bir kurum sayılması gereği ve ona can veren asıl ögenin insan olduğu

14

unutuldu. Evet, bir "insan" olarak "subay" yetiĢtirildi. Ama esas "iyi" bir meslek adamının yetiĢtirilmesiydi. Orduyu yüceltip yükseltecek asıl ögelerin, bütün ulusu oluĢturan insanların siyasal, toplumsal ve kültürel açıdan teker teker düzeltilmesi iĢi bir yana bırakıldı. • Ülkenin en verimli ve zengin yerlerinde yaĢayan gayrimüslim yurttaĢlar ulusçuluk akımının da etkisiyle bağımsızlık için ayaklanmıĢlardı. Reformların ikinci amacı, bir zamanlar devlete sadık olan bu insanların yine aynı duruma getirilmesiydi. Devlette 19. yüzyıl boyunca gerçekleĢtirilen hukuk reformlarının ilk amacı bu yurttaĢları tekrar "devlete" kazandırmayı amaçlıyordu. Ulusal devletlerin vazgeçilmez bir biçimde dünyaya yayıldığı ve bunlara bireyin özgürlüğünün temel olduğu ilkelerin yerleĢtiği gerçeği bir türlü anlaĢılamamıĢtı. • Yapılan reformların "Ġslamiyetle bağdaĢıp bağdaĢmadığı" en önemli çekiĢme noktasıydı. Hem din esasları içinde kalınacak, hem de çağdaĢlaĢılacaktı. Devlet-din-özgürlük arasındaki farklılık göze çarpmıyordu. Bu nedenle de bazı aydınlar körü körüne bir Batı taklitçiliği içine girmiĢti. Bazı aydınlar da buna tepki olarak geleneksel Ġslam içinde kalmanın tek çıkar yol olduğuna inanmıĢtı. Batıcı aydınlar, yüzlerce yıllık acı deneylerden sonra ulaĢılan noktada "bireyin" eksen olduğunu, devletin varlık sebebinin "bireye her türlü özgürlüğü sağlamak"ta yattığını, "insan"ın giriĢim özgürlüğü ile değer yaratıcı ve üretken bir düzeye eriĢilebileceğini kavrayamamıĢlardı. Böylece toplum içinde bir yandan Batıyı anlamayan "Batıcılar", diğer yandan Anadolu Selçukluları dönemindeki Ġslam uygulamalarını bile din dıĢı sayabilecek aĢırı "Ġslamcılar" türedi. Egemenliğin temelini ulusa dayandırmak düĢüncesi ise her iki yan için de kabul edilmez bir ilke idi. PadiĢahlar da bu iki tür grup arasında gidip geldiler. • Bütün buçalkantılara rağmen sözünü ettiğimiz 150 yıl içinde Türk toplumuna ister istemez bazı yeni düĢünceler girmiĢ; pek kavranılmasa bile özellikle siyasal özgürlüklerin değeri iyi kötü sezilmeye baĢlanmıĢtır. Yukarıda söylediklerimiz Islahat Döneminin özelikleridir. ġimdi bu özeliklerle örülmüĢ dönemde neler yapılmıĢtır, yahut daha yerinde bir deyiĢle "neler yapılmaya çalıĢılmıĢtır?” Kısaca gözden geçirelim. Islahat Hareketlerinin GeliĢim Çizgisi Yukarıda söylediklerimize rağmen, Osmanlı Islahat Hareketi genel çizgisi itibarıyla tutarlı bir grafik gösterir. Bu çizgiyi Ģu baĢlıklarla çizebiliriz: Ġlkönce ordunun yetersizliği ve Batı teknolojisinin ve eğitiminin orduyu sokulması reformun da baĢlangıcıdır. Ardından, iyice bozulan toprak düzeninin kaldırılması, ayanlığın tasfiyesi ile merkez yönetiminde çağdaĢ bazı değiĢikliklere gidilmesi, bürokrasinin düzeltilmesi, yurttaĢlara can, mal, ırz güvencesi verilmesi, yerel yönetimlerde ıslahat, çağdaĢ bir eğitim sisteminin kurulmaya çalıĢılması, yeni yetiĢen aydınların padiĢahın mutlak gücünü yavaĢ yavaĢ tartıĢma konusu yapmaları, Osmanlı Devletinin anayasalı bir monarĢi durumuna gelmesi... Bu çizgi dosdoğru, sağlam bir ilerleme göstermedi. Arada kırıklar, bozukluklar, geriye dönüĢler yaĢandı. Bu dönemleri kısaca Ģöyle açıklayabiliriz: Islahat Hareketlerinin Evreleri III. Selim ve II. Mahmut Dönemi Yukarıda sözünü ettiğimiz III. Selim, devletteki bozuklukları iyi teĢhis etmiĢti. O, geniĢ kapsamlı bir düzeltim istiyordu. UlaĢmak istediği düzene "Nizam-i Cedit=Yeni Düzen" adını vermesi, bu özleminin bir ifadesidir. Ama onun bu düĢüncelerini gerçekleĢtirebilecek bir kadro yoktu çevresinde. Sebep, kötü eğitim sistemi idi. Birkaç iyi niyetli aydınla bazı yeniliklere giriĢti. Oldukça modern ve girdiği savaĢlarda baĢarı gösteren bir ordu kurdu; diplomatik temsilciliklerimizi ilk kez o açtı. Daha yapmak istediği pek çok iĢ varken, eski düzen yandaĢlarınca bir ayaklanma sonucu devrildi. Ardından, yenilik düĢmanlarının baĢa getirdiği kardeĢi IV. Mustafa tarafından öldürüldü (1808). Ancak, bazı ileri görüĢlü kiĢilerin yardımıyla bu padiĢah da devrildi. Bu iĢi yapan bir ayandı (Alemdar Mustafa PaĢa). Bu kiĢi Osmanlı Devleti içinde feodal güçlerle padiĢah arasında bir yetki bölümlenmesi ile tekrar bir canlanma baĢlayacağını umuyordu. Tahta çıkardığı II. Mahmut (1808-1839) ise Osmanlı tarihinin en büyük hükümdarlarından biri idi. PadiĢahla ayanlar arasındaki bir yetki bölüĢülmesinin, sonunda merkez gücünü ortadan kaldırıp devletin parçalanmasına yol açacağı bilincinde idi. Bu nedenle Alemdar'ın ona diğer ayanlarla birlikte imzalattığı ve tarihe "Sened-i Ġttifak" adıyla geçen belgeyi hiç dikkate almadı. Alemdar da ortadan kaldırıldı. II. Mahmut, amcası III. Selim'in hedeflerini kavramıĢ ve onları gerçekleĢtirilmesi için neler yapılması gerektiği üzerinde sağlam düĢünceler üretmiĢti. Ġlkönce ona engel olmak isteyenleri ortadan kaldırmak gerekliydi. Bunlar baĢlıca ayanlar ile yeni ordu istemeyen yeniçeriler idi. Bu hükümdar, büyük iç ve dıĢ zorluklara rağmen yılmadı. Ayanların siyasal güçlerini yok etti. Ama ekonomik güçlerini ortadan kaldıramadı. Yine de bu, merkezi devletin gücünü arttıracak bir yoldu. 1826 tarihinde Yeniçeri Ocağı

15

kaldırıldı. Ardından, 16 .yüzyıldan beri değiĢmeyen merkez örgütüne yeni bir biçim verdi. Osmanlılarda sadece devlet iĢlerini -yargı dıĢında- görecek uzmanlaĢmıĢ kiĢiler yetiĢmemiĢti. Bu nedenle devlet birimleri dağınıktı. Bir yüksek memur, bazen komutanlık eder, ardından yönetim iĢleriyle görevlendirilir, sonra da vergi sorumlusu yapılabilirdi. II. Mahmut tarihimizde ilk kez devlet iĢlevlerini birbirinden ayırdı. Bakanlıkları kurdu. Her bakanlığı kendi görev alanına göre örgütledi. II. Mahmut, durmadan ayaklanan gayrimüslim yurttaĢları devlete tekrar bağlamanın yollarını araĢtırıyordu. Bunun da bir hukuk reformundan geçtiğini anlamıĢtı. Gayrimüslimler gerçi her açıdan güvenlik altındaydılar; ama Müslüman yurttaĢlarla eĢit değil erdi. Daha fazla vergi öderler, devlet iĢlerine karıĢtırılmazlardı. PadiĢah büyük bir eĢitlik reformu hazırlarken, bu önemli iĢi yürütecek memurların durumunu düzeltmek ihtiyacını duydu. Memurlar, sizlere yukarıda anlattığımız gibi padiĢahın kulu sayılıyor ve tam bir can ve mal güvensizliği içinde bulunuyorlardı. Ayrıca düzgün bir aylık sistemleri yoktu. II. Mahmut, memurları bugünküne benzer statüye kavuĢturdu. Onların "kul" olarak görülmelerini ortadan kaldırdı. Canlarını ve mallarını, hazırladığı bir yasa ile güvence altına aldı. Onlara düzenli aylıklar bağladı. Ardından asıl büyük reformunu yapacağı sırada genç sayılacak yaĢta öldü. Postadan itfaiyeye, polisten modern askeri okullara ve tıbbiyeye kadar bugünkü pek çok kurumumuzun temelini atan bu büyük padiĢah aynı zamanda korkunç dıĢ sorunlarla uğraĢmıĢtır. 1806-1812 Türk-Rus SavaĢı sonunda Sırbistan onun zamanında özerk oldu. Yunan ve Arnavutluk ayaklanmaları yine bu padiĢah zamanında çıktı. 1828-29 Türk-Rus SavaĢı sonunda ağır bir yenilgi ile, Yunanistan'ın bağımsızlığını kabul etmek zorunda kaldık. Ardından ayaklanan Mısır valisi Mehmet Ali PaĢa ve Arap ulusçuları olan Vahhabilerle uğraĢtı. Bütün bu zorluklara rağmen Osmanlı tarihinin en reformcu padiĢahı sanını almıĢtır. Tanzimat Döneminin Açılması II. Mahmut'un ölümünden sonra baĢa geçen oğlu Abdülmecit (1839-1861) babasının yolundan daha hızlı adımlarla gitti. Rusya karĢısında bizi destekleyen Ġngiltere ve Fransa'nın da özendirmesiyle çıkardığı iki büyük ferman Ġslam tarihinde çok önemli yenilikler sayılır. 3 Kasım 1839 günü ilan edilen "Tanzimat Fermanı" ile devletin içine düĢtüğü durumdan kurtulmanın ilk çaresi olarak yurttaĢ ile devlet arasındaki iliĢkiyi tekrar sağlamlaĢtırmak olduğu belirtiliyor. Bu nedenle iyice yozlaĢmıĢ adalet iĢleri bir düzene kavuĢturulacaktır. Ġlk kez bütün yurttaĢlara yaygın bir ceza yasası yapılacaktır. YurttaĢlar, istisnasız bu yasaya göre suç sayılan eylemlerinden dolayı yargılanıp, yine sadece yasada olan cezalara çarptırılacaklardır. Yargılamalar bağımsız yargıçlarca ve açık olarak yapılacaktır. En önemlisi, yüzlerce yıl ölüm cezası verme hakkını bile elinde tutan padiĢah -hiçbir halk hareketi, ihtilal vb. olmadan- salt kendi isteği ile bu yetkisinden vazgeçmektedir. Diğer yandan bağımsız mahkemelerin verdiği yasal idam cezaları ise padiĢahça onaylanmadan yerine getirilmeyecektir. Bu fermanda vergi adaletinin sağlanması, askerlik süresinin kısaltılması gibi baĢka ilkeler de konulmaktaydı. Ama bunlar içinde en önemlisi ilk söylediklerimizdi. Bir de yasaların yapılması padiĢahın veya vekillerinin keyiflerine bırakılmamakta, bir uzmanlar kurulunun hazırladığı tasarıların yasalaĢabileceği de bildirilmektedir. Hukuk devleti, yurttaĢını rahat ve huzur içinde yaĢatan, onun canını, malını ve onurunu koruyan, egemenliğin kaynağını yurttaĢa dayandıran ve onu bütün özgürlüklerle donatan devlettir. Hukuk devleti demokrasinin önkoĢuludur. Hukuk devletinin ilk ve en önemli varlık temeli ise içinde yaĢayan bütün insanlara can güvencesi vermesidir. Bu da ancak yasaya uygun davranılmak, adil bir biçimde yargılanmak ile sağlanır. Diğer koĢullar bunun ardından gelirler. ĠĢte Tanzimat Fermanı ile bütün Osmanlı yurttaĢlarına hukuk devletinin bu ilk ve belki en önemli ilkesi tanınmıĢ oluyordu. PadiĢahın ceza verme yetkisinden vazgeçmesi de bu adımın sağlamlığını artırmaktadır. Abdülmecit 28 ġubat 1856 tarihinde, sona eren ve zaferimizle sonuçlanan Kırım SavaĢında Ġngiliz ve Fransız devletlerini iyice yanına çekebilmek için aslında çoktan beri yapmayı da düĢündüğü ikinci reformunu "Islahat Fermanı" adıyla ilan etti. ĠĢte bu Ferman Ġslam hukukuna büyük bir yenilik getirmektedir. Müslüman olan ve olmayan yurttaĢlar arasında yasalar karĢısında tam eĢitlik sağlanmaktadır. Gayrimüslim yurttaĢlar artık modern bir hukuk devletinde olduğu gibi her bakımdan yasalar karĢısında eĢit olacaklardı. Vergi adaletine kavuĢacaklar, devlet hizmetine de alınacaklardı.

16

Tanzimat döneminin değerli devlet adamları bu ilkelerin uygulamaya geçirilmesi için, Ģeriatın düzenlemediği konularda Batıdan yasalar almaya baĢladılar. Böylece hukuk alanında Batıya açılma da baĢladı. Diğer yandan, Ġslamiyetin kesin olarak koyduğu kurallara hiç dokunulmadı. Böylece hukuk iki baĢlı bir duruma geldi. Diğer yandan Tanzimatçılar, Türk toplumunun geri kalmıĢlığında en önemli rolü oynayan eğitim sorununa de el attılar. II. Mahmut'a kadar devlet, eğitim iĢleriyle hiç ilgilenmezdi. II. Mahmut bu alanda yenilikler yaptı. Tanzimatçılar eğitim atılımlarını hızlandırdılar. Yeni orta öğretim kurumları ile yüksek okullar açıldı. Ama doğrudan doğruya din eğitimi veren medreselere de dokunulmadı. Böylece eğitim alanında da çift baĢlı bir düzen oluĢtu. MeĢrutiyet Döneminin Açılması Bütün bu düzeltimler özlenilen sonuçları veremiyordu. Her Ģeyden önce, bağımsızlık isteyen gayrimüslim yurttaĢları bu isteklerinden vazgeçirmek mümkün olmuyordu. Bazı hukuk reformları ile ulusçuluk duygusunu bastırma giriĢimi çıkar yol değildi. Avusturya gibi çok güçlü bir devlet, içinde barındırdığı uluslarla aynı dinden olduğu halde, örneğin Macarların ayaklanmalarıyla baĢa çıkamamıĢ, sonunda onlara çok geniĢ bir özerklik tanımak zorunda kalmıĢtı. Diğer uluslar için de durum aynıydı. Osmanlı Devleti ise hem ekonomik ve kültürel açıdan Avusturya ile karĢılaĢtırılamayacak derecede zayıftı, hem de ayaklanan uluslar zaten Hristiyandılar. Hemen bütün Avrupa'nın desteği arkalarında idi. ĠĢte bu nedenlerle dıĢ felaketler birbirini izliyor, yapılan düzeltimler bir türlü istenilen sonuçları veremiyordu. Bu durumda, Tanzimat döneminde yetiĢen ve Batı siyasal sistemini bir ölçüde kavramıĢ sayıca az bir aydın grubu yeni bir kurtuluĢ çaresi önerdi: O zamana kadar yapılan reformlarda siyasal bir nitelik yoktu. Halkın egemenliğe ortak edilmesi, siyasal özgürlüklerle donatılması düĢünülmemiĢti. Osmanlı Devletinde belki bir ölçüde can güvenliği sağlanmıĢtı; ama halk yönetime katılamıyordu. Bu imkan verilirse çeĢitli uluslar yönetime katılacaklar, böylece bir "Osmanlılık" ruhu doğacak, her türlü özgürlüğe sahip olan insanlar devletin birliğini bozma düĢüncesinden uzaklaĢacaklardı. Halbuki Abdülmecit'in ölümünden sonra tahta çıkan Abdülaziz (1861-1876) böyle bir geliĢmeden nefret ediyordu. Sadece yerel yönetimler düzenlenirken halkın da birkaç temsilci seçmesine razı olmuĢtu. Özgürlük, parlamento gibi sözler bu padiĢaha çok ters geliyordu. Böylece 1870 yılına doğru Türk tarihinde ilk kez siyasal özgürlükler uğrunda bir mücadele baĢladı. Genç Osmanlılar adı verilen aydınlar grubunun düĢünce düzeyinde yaptığı mücadeleyi padiĢah hoĢ karĢılamadı. Halbuki bu aydınların tek istedikleri, padiĢahın yanında halkın seçtiği bir meclisin bulunup yönetime katılmasıydı. Cumhuriyet düĢüncesi bu aydınlara tamamen yabancı idi. Baskı altında bunalan aydınlar gizli bir mücadele yürütürken Balkanlarda yine büyük huzursuzluklar çıkıyordu. Bulgarlar da ayaklanmıĢtı. Sırbistanla savaĢ baĢlamıĢtı. Bütün bu olaylar cereyan ederken 1853 yılından beri dıĢarıdan borç para alan devlet iflas ettiğini bildirmiĢti. Borçlarını ödeyemeyecekti. Bu olumsuz geliĢmelerden padiĢah sorumlu tutuldu. 1876 yılında artık tam anlamıyla düzenli bir ordu haline gelmiĢ silahlı kuvvetler ile sivil aydınların iĢbirliği sonucunda Abdülaziz tahttan indirildi. Abdülaziz'in yerine geçirilen V. Murat aydın bir hükümdardı. Ama kısa bir süre sonra akıl hastalığına tutulduğu için aynı yıl o da tahttan indirildi ve yerine veliaht Abdülhamit Efendi, Sultan II. Abdülhamit adıyla tahta çıktı. Birinci MeĢrutiyet II. Abdülhamit tahta çıkarken yurttaĢların yönetime katılmalarını sağlayacak bir anayasa kabul ve ilan edeceğine söz vermiĢti. Böylece aydınların dileği yerine gelmiĢ olacaktı. Gerçekten bu hükümdar hemen bir anayasa hazırlattı. Bu anayasa, örneğin Amerika BirleĢik Devletlerinde ve Fransa'da yahut baĢka Avrupa toplumlarında olduğu gibi halkın bir baskısı sonunda ilan edilmemiĢti. Sadece ufak bir grup asker ve sivil aydının isteği üzerine hazırlanmıĢtı. Anayasayı yapan güç, egemenliği kesinlikle elinde tutan padiĢah olduğu için onu değiĢtirmek ve kaldırmak hakkı da hükümdara aitti. 23 Aralık 1876'da ilan edilen Anayasa (Kanun-i Esasi) aslında özgürlükçü bir rejim getirmiyordu. Egemenlik kayıtsız-Ģartsız Osmanlı ailesine aitti. PadiĢahın yetkileri ġeriat çerçevesinde mutlaktı. Osmanlı yurttaĢlarının siyasal parti kurma ve toplantı özgürlükleri yoktu. Birkaç temel özgürlüğün ise sınırlanma çerçevesi çizilmemiĢti. Tek yenilik bir kanadını halkın (Heyet-i Mebusan), diğer kanadını padiĢahın (Heyeti Ayan) seçtiği bir parlamento kurulmasıydı. Ama bu parlamentoya yasama yetkisi verilmemiĢti. Yürütmeyi denetleme iĢi de padiĢahındı. Bu meclisler birer danıĢma kurulu gibi idiler. Kanun tasarılarını görüĢür ve üzerinde düĢüncelerini söylerlerdi. Yasama yetkisi padiĢaha aitti. Yine hükümeti kuran, görevden alan padiĢahtı. Yargı güvenliği kesin değildi. Bu bakımdan anayasa Tanzimat Fermanı'nın bile gerisine düĢüyordu.

17

Anayasa ilan edildikten kısa bir süre sonra, 1877-78 Türk-Rus SavaĢı baĢladı. Bu 19.yüzyıldaki dördüncü Rus savaĢıydı. SavaĢ, Balkan sorunlarından çıkmıĢ ve bütün büyük devletler bizi yalnız bırakmıĢlardı. Rus orduları Ġstanbul'a (YeĢilköy'e) kadar geldiler. Doğuda da Erzurum önlerine ulaĢtılar. Ġstanbul'u Ruslara kaptırmak istemeyen Ġngiltere ile diğer büyük devletlerin baskısı altında Ruslar bizimle ağır bir önbarıĢ (Ayastefanos önbarıĢı) imzalayıp çekildi. Bu barıĢ ile Osmanlı Devletinin Balkanlardaki varlığı sona eriyor gibiydi. Bu önbarıĢ aynı yıl Berlin'de biraz değiĢtirildi, koĢulları hafifletildi. Ama artık Balkanlarda sadece Makedonya ile Arnavutluk ve Bulgaristan'ın ufak bir bölümü bize bırakılmıĢtı. Doğuda ise Kars, Ardahan ve Batum Ruslara verilmiĢti. Bize bağlı gözüken Sırbistan, Romanya, Karadağ da tam bağımsız olmuĢlardı. Bosna-Hersek, Avusturya-Macaristan Ġmparatorluğunun yönetimine konulmuĢtu. Bulgaristan ise hemen hemen tam bağımsız gibi bir statü almıĢtı. Ayrıca Kıbrıs Adasının yönetimi de Ġngilizlere bırakılmıĢtı. Ġstibdat Dönemi Yenilgi sırasında Mebuslar Meclisinde hükümet ağır eleĢtirilmiĢti. Bu ağır hezimetin sorumluları aranmıĢtı. Böyle bir tartıĢmaya kızan II. Abdülhamit her iki meclisi de tatil etti (1878) ve tam 30 yıl onları bir daha toplamadı. Doğrudan doğruya kiĢisel yönetim kurdu. Tam bir diktatör gibi hareket etti. Devleti bir ölçüde parçalanmaktan kurtarmaya çalıĢtı ise de Doğu Rumeli, Mısır, Girit gibi yerlerin de yitirilmesini önleyemedi. Bu arada II. Abdülhamit dıĢ borçları ödemeye çalıĢtı. Alacaklı devletlerin "Düyûn-i Umumiye" (Genel Borçlar Yönetimi) adı altında uluslararası bir örgüt kurarak, devlet gelirlerine el atmalarını da önleyemedi. Bu arada tamamen Batı esaslarına göre öğretim yapan pek çok okul kurdu. Öyle ki, Cumhuriyet dönemine kadar en fazla okul bu hükümdar zamanında açılmıĢtır. Bu yönetim sıkılığına rağmen iĢler iyi gitmiyordu. Yeni kurulan Almanya bize yanaĢmaya baĢlamıĢtı. Bu da Ġngiltere'yi kızdırıyor ve Rusya ile birlikte hareket etmeğe baĢlıyordu. Balkan devletleri ise Makedonya'da durmadan çete savaĢları çıkartıyorlardı. Mali bakımdan iflas sürüyordu. ĠĢte II. Abdülhamit'in açtığı okullardan yetiĢen yeni bir kuĢak bu gidiĢi hiç de iyi görmüyordu. Onlar özellikle boğucu istibdat yönetimi altında hiçbir geliĢme olamayacağını ileri sürüyorlardı. II. Abdülhamit'in açtığı okullar arasında bir hayli askeri nitelikte olanlar da vardı. Bu okullarda gençler daha rahat yetiĢme imkanı buluyorlardı. Zira okul komutanları arasında gidiĢten hoĢnut olmayanlar, öğrencilerinin olumlu düĢünceler üretmelerini hoĢ karĢılayabiliyorlardı. Bu nedenle, mezun olan genç subayların hemen hepsi padiĢahın istibdat rejimine karĢı idiler. Gittikleri yerlerde bulunan ve aynı düĢünceleri paylaĢan diğer aydınlarla buluĢup gizli dernekler kuruyor ve özgürlük mücadelesini yeraltında yürütmeye çalıĢıyorlardı. Bu aydınlara da "Genç -jön- Türkler adı takılmıĢtı. 1875-1885 yılları arasında doğan ve 19. yüzyıl sonlarında artık görev alacak niteliklere eriĢen bu gençlerin güttükleri karĢıcalık çığ gibi büyüyordu. Giderek, bütün gizli dernekleri çatısı altında toplayan bir baĢka büyük örgüt kuruldu:"Osmanlı Terakki ve Ġttihat Cemiyeti". Sonradan iki sözcük yer değiĢtirip "Ġttihat ve Terakki" adını aldı. "BirleĢme ve Ġlerleme Derneği" biçiminde bugünkü Türkçeye çevirebileceğimiz bu dernek, Türk tarihinin en önemli olaylarının bir bölümünü ya hazırlamıĢ, ya da dolaylı da olsa onların doğmasına yol açmıĢtır. Bu dernek mensupları özellikle Makedonya'da çok rahat çalıĢıyorlardı. Zira sürekli olarak Balkanlı ulusların çete savaĢlarına sahne olan bu ülke parçasındaki huzursuzlukların giderilmesi için hükümet en seçme askeri birlikleri oraya gönderiyordu. Makedonya'da iyice güçlenen dernek, arasına II. Abdülhamit'in her yana korku salan hafiyelerini sokmuyor, amacına eriĢmek için gizlice çalıĢıyordu. 20. yüzyıl baĢında bütün dünya dengesini altüst eden Almanya'nın Ġngiliz çıkarlarını büyük ölçüde tehdit etmesi ve bu arada Osmanlı Devletine yanaĢması Rusya'nın iĢine geldi. O zamana kadar Rusya'yı Osmanlı Devleti üzerinde iddia sahibi olmasını önleyen Ġngiltere Ģimdi, gizli bazı antlaĢmalarla, baĢta Ġstanbul olmak üzere Rusların göz diktiği her yerin onlara verilmesine razı gelmiĢti. Zira, Osmanlı Devletine yanaĢacak bir Almanya, oradaki güçsüz Rusya'dan daha tehlikeli olacaktı. Ġngiltere bu yolla, Balkanlar üzerindeki Rus çıkarlarının doğuracağı tehlikeden rahatsız olan AvusturyaMacaristan Ġmparatorluğu ile onun bağlaĢığı durumunda bulunan Almanya'yı da Rusya ile karĢı karĢıya getirmiĢ bulunuyordu. Ġkinci MeĢrutiyet Bu ince siyasal pazarlıklarda üzerinde ödün verilen öge ise Osmanlı Devleti idi. O dönemin en güçlü devleti Ġngiltere, Osmanlı Devletinin parçalanmasını artık onaylıyordu. ĠĢte Alman gizli servisleri bu haberi genç subaylara ulaĢtırdılar. II. Abdülhamit'in ürkek ve ihtiyatlı siyasetini yersiz bulan ve ancak yeniden anayasalı bir monarĢiye dönülmekle yurdun kurtarılacağına inanan Ġttihat ve Terakki Derneği'nin asker üyeleri 1908

18

temmuz ayı içinde Saraya baĢkaldırdılar. PadiĢahın bu hareketi bastırma giriĢimleri iĢe yaramadı. Sonunda II. Abdülhamit, 1878 yılından beri kapalı bulunan parlamentoyu (Meclis-i Umumi) yeniden toplama kararı aldı. Bunun için de Mebus seçimlerinin yapılmasını irade etti (23 Temmuz 1908). Böylece tarihimizde "Ġkinci MeĢrutiyet" adı verilen dönem açılmıĢ oldu. Ġttihatçılar padiĢahın kararını sevinçle karĢıladılar. Sultana karĢı bir sempati doğdu. Zira, daha yukarıda da söylediğimiz gibi, devletin bir "cumhuriyete" dönüĢtürülmesi yolunda hiçbir iddia yoktu. MeĢruti bir yönetim yeterli görülüyordu. Seçimler yapıldı ve parlamento kuruldu. Ama anayasadaki eksiklikler dolayısı ile hükümet padiĢaha bağlıydı. Halkın temsilcileri olan Meclis-i (Heyet-i) Mebusan'ın hiçbir yetkisi yoktu. Böylece bir siyasal bunalım doğdu. Genç subayların genellikle Alman yandaĢı olduğunu ve Ģimdi Osmanlı Devletinin belki güçleneceğini düĢünen Ġngilizler, Ordudaki alaylı-okullu subay ayrımını kıĢkırttılar. Ayrıca meĢrutiyetin Ģeriata aykırı olduğunu ileri süren kıĢkırtmalar yaptılar. Özellikle Kıbrıs'ta yetiĢtirdikleri "DerviĢ Vahdeti" adlı bir Ġngiliz casusu, sözde Ģeriatçı gibi görünerek, "Volkan" adıyla yayınladığı gazetede gericilik çığırtkanlığı yapıyordu. Sonunda bu kıĢkırtmalar ürününü verdi. 31 Mart 1909'da (düzeltilmiĢ takvime göre 13 Nisan'da) Ġstanbul'da büyük bir gerici ayaklanma çıktı. Gerçi padiĢah bu ayaklanmanın çıkmasında bir etken olmamıĢtı. Ama istemeye istemeye ilan ettiği MeĢrutiyet yönetiminden yine vazgeçilir ve hızla yitirdiği yetkilerine yeniden kavuĢabilir umuduyla olup bitenleri sarayından seyretti; emrindeki büyük muhafız gücünü ayaklanmanın bastırılması için kullanmadı. Ayaklananlar, meclisleri bastılar; bazı gazetecileri ve subayları Ģehit ettiler. Bu olay Ġttihat ve Terakki Derneğinin merkezi olan Selanik'te duyulunca, ordu harekete geçti. Acele bir askeri kuvvet Ġstanbul'a gönderildi (Hareket Ordusu). Ayaklanma hemen bastırıldı. ElebaĢları ağır cezalara çarptırıldılar. Meclisler yeniden toplandı ve o günün koĢulları içinde suçlu gibi görünen II. Abdülhamit'i tahttan indirdi. Yerine V. Mehmet ReĢat geçirildi. Unutmayalım: Devlet sona erinceye kadar anayasayı değiĢtirme yetkisi padiĢahındır. 31 Mart olayını bastıran ve yeni padiĢahı tahta çıkaran Ġttihatçılar, ona anayasada değiĢiklikler yapılması için önerilerde bulundular. Zaten her iĢe kayıtsız kalan yaĢlı yeni Sultan bu istenilenleri yerine getirdi. Anayasada gerçekten olumlu değiĢiklikler yapıldı. HerĢeyden önce siyasal örgütlenme ve toplantı hakları yurttaĢlara tanındı. Böylece Türk demokrasi tarihinde gerçek anlamıyla siyasal partilerin kurulması dönemi de açılmıĢ oldu. Ayrıca, Meclis-i Mebusan'ın yetkileri artırıldı; hükümetin Meclise karĢı sorumluluğu kabul edildi. PadiĢahın yasama yetkisi daraltıldı. Yargı güvensizliği yaratan hüküm (113. madde) kaldırıldı. Daha baĢka değiĢiklikler yanında en önemlileri bunlardır. Artık Osmanlı toplumu demokrasi yolunda ilerleyebilirdi. Ama bu sadece kuramsal bir dilekti. 30 yıl yeraltında, gizli ve yasa dıĢı yapılan özgürlük mücadelesi, aslında "özgürlük" ve "demokrasi" kavramlarının düĢünsel ve hukuksal açıdan geliĢtirilmesi yolunda hiçbir katkı getirmemiĢti. Tersine, bu yolda yapılan mücadele zorbalık ve gizlilik yolunu bir siyasal yöntem haline getirmiĢti. Evet, Ġttihatçılar ülkeye özgürlük getirmiĢlerdi; ama bu özgürlüğü onlara borçluydu halk. Öyle ise artık parti haline gelen Ġttihat ve Terakki siyasal iktidara sahip olmalıydı. Bu parti içinde askerlerin ve baĢka memurların da bulunması, tam bir karmaĢa yaratıyordu. Ġttihatçılara karĢı kurulan partiler de güçleniyordu. Halbuki 1878'de parlamento dağıtılmayıp, kısıtlı da olsa bir düĢünce özgürlüğü içine girilseydi, Türk demokrasi kültürü ağır da olsa geliĢecek, aĢağıda anlatacağımız olumsuz hareketler görülmeyecekti. Yasal bir özgürlük mücadelesi, yeraltında bir yasa dıĢı örgütlenme ve bunun doğurduğu kötü alıĢkanlıklara yol açmayacaktı. ĠĢte, bütün üstün yöneticilik niteliklerine rağmen, II. Abdülhamit bu sonuçları kestirememiĢtir. Trablusgarp ve Balkan SavaĢları Anayasada yapılan değiĢikliklere rağmen, Ġttihatçılar normal yollarla iktidara gelemiyor, bu da asker ve sivil bir üst yönetici kadrosundan oluĢan örgütü çok rahatsız ediyordu. Kendilerine karĢı olanları cinayet gibi akıl almaz yollarla susturmayı bile göze alıyorlardı. Ülke giderek bir kargaĢa içine sürükleniyordu. Bu kargaĢadan elbette bazı güçler yararlanacaktı. Daha MeĢrutiyet ilan edilir edilmez Bulgaristan tam bağımsızlığını ilan etmiĢ, Berlin BarıĢına göre sadece yönetimi Avusturya-Macaristan'a bırakılan Bosna Hersek bu imparatorluk tarafından resmen topraklarına katılmıĢtı. Girit adası halkı tamamen Yunanistan'a bağlandığını bildirmiĢti. Aslında bunlar zaten daha önce gerçekten yitirilmiĢ ülke parçalarının Ģimdi devletler hukuk açısından da elimizden çıkıĢını gösteriyordu. Bu nedenle hiçbir Ģey yapamadık. 1910 yılında artan kargaĢa üzerine ise daha kötü geliĢmeler oldu. Büyük devletler arasında yerini oldukça geç alan Ġtalya, karĢı kıyısında güvenli bir sömürge istiyordu. Trablusgarp (Libya) onlar için biçilmiĢ kaftandı. Diğer büyük

19

devletlerin izniyle Afrika'da elimizde kalan bu son toprak parçasını Ġtalyanlar birdenbire iĢgal etmeye baĢladılar (28 Eylül 1911). Osmanlı Hükümeti bu durumu sadece protesto edebildi. Zira bu iĢgale karĢı gönderecek deniz gücü yoktu. Sadece, o büyük yurtsever kuĢak, yani birkaç yıl sonra çoğu cumhuriyeti kuracak kadro içinde bulunacak olan genç subaylar - gizlice Libya'ya gidip oradaki yerli halkı örgütlediler. Aralarında Mustafa Kemal, Enver ve Fethi Beylerin de bulunduğu bu genç subayların örgüt kurma güçleri öylesine mükemmeldi ki, Ġtalyanlar ilerleyemediler. Ama bu arada daha büyük bir felaket haberi gelince, bu subaylar acele Ġstanbul'a çağrıldı. Böylece Trablusgarp, Ġtalyanlar tarafından kolayca iĢgal edildi. Ġtalyanlar, ne olur ne olmaz düĢüncesi ile, Ġstanbul'dan Libya'ya deniz yolu ile yardım gelmesini önlemek için Rodos ile çevresindeki on iki adayı da iĢgal etmiĢlerdi. Bu olup bittileri tanımaktan baĢka çare bulamayan Osmanlı Hükümeti 1912 yılı Ekim ayında Ġsviçre'deki Ouchy (UĢi) kentinde Ġtalyanlarla barıĢ imzaladı. Libya Ġtalya'ya veriliyordu. Rodos ve on iki ada ise Balkan savaĢı sonunda Osmanlı Devletine geri verilecekti. Berlin BarıĢından sonra Balkan Yarımadasında sadece Arnavutluk ve Makedonya bize bırakılmıĢtı. Ama, genç Balkan devletlerinin hepsinin gözü bu güzel toprak parçası üzerinde idi. Sırplar, Bulgarlar, Karadağlılar ve Yunanlılar Makedonya'yı ele geçirmek istiyorlardı. Bu amaçla bazen ortaklaĢa çetecilik hareketleriyle oradaki Osmanlı askeri birliklerini rahatsız ediyorlar, bazen de -özellikle II. Abdülhamit'in gerçekten akıllıca siyaseti ile- birbirlerine düĢüyorlardı. Ama zararı sonunda yine Makedonyalılar çekiyordu. Bu konuyu Osmanlı Devletini iyice çökertmek için bir fırsat bilen Rusya, Sırbistan'ı kıĢkırttı. Sırplar da Karadağlılar, Yunanlılar ve Bulgarlarla gizli bir antlaĢma yapıp 1912 yılı Ekim ayı içinde Osmanlı Devletine savaĢ açtılar. SavaĢı Osmanlı Devletinin kazanacağını sanan büyük devletler iĢ bitince Osmanlılara yeni toprak verilmemesi yolunda anlaĢmıĢlardı. Ama herkesi ĢaĢırtan dehĢet verici bir geliĢme oldu. Osmanlı orduları ardarda yenildiler. Balkanlara ayak bastığımız Birinci Kosova Meydan SavaĢının olduğu yerde yapılan çarpıĢmayı yitirmemiz (22 Ekim 1912) ne kadar hazin bir olaydır. Osmanlı orduları her yerde ardarda yeniliyordu. Yanya ve Edirne gibi yerlerdeki kahramanca direniĢlerimiz boĢa gitti. Bulgarlar Çatalca önlerine kadar geldiler. Bu arada Balkanlı devletlerin yönetimi altında kalmak istemeyen Arnavutlar ayaklanıp bağımsızlıklarını ilan ettiler. Makedonya ve Trakya Balkanlılar arasında paylaĢıldı. Sonunda 1913 yılı Mayıs ayında imzalanan Londra ÖnbarıĢı ile Osmanlı Devletinin batı sınırı Midye- Enez çizgisine kadar geri çekildi. Ġmroz ve Bozcaada dıĢındaki bütün Ege adaları da Yunanlılara verildi. Bu ağır yenilgi, Ordunun her bakımdan politikanın içine girdiğini gösteriyordu. ÇeĢitli siyasal görüĢler, hükümetin aczi, askerlerin tehlike farkına varılmadan terhisi gibi sebepler, Edirne de içinde olmak üzere sayısız toprak parçasının yitirilmesi, korkunç bir ekonomik çöküntü, ardı kesilmeyen göç dalgaları ile Anadolu'nun sarsılması gibi sonuçlar doğurdu. Londra'daki AntlaĢma ile Bulgarlara çok büyük paylar verilmiĢti. Bundan diğer Balkanlı devletler hoĢnut kalmadılar. Sırbistan ile Yunanistan 1913 yılı Haziran ayı sonunda gizli bir antlaĢma imzaladılar. Ġlk savaĢa katılmayan Romanya da Bulgarlardan pay alabilmek için bu iki devletin yanında yer aldı. Böylece Ģimdi Balkan devletleri arasında yeni bir savaĢ patlamıĢtı. Ġttihat ve Terakki Partisi Diktatörlüğünün BaĢlaması Ġttihatçılar ilk Balkan savaĢındaki bozgundan iĢ baĢındaki politikacıları sorumlu tutuyorlardı. Bu duruma "son" verilmeliydi. Daha Londra'daki barıĢ görüĢmeleri sürerken, Ġttihatçıların ünlü kahramanı Enver Bey, kendisine bağlı birkaç arkadaĢı ile 23 Ocak 1913 tarihinde BaĢbakanlık binasını bastı. Harbiye Nazırı öldürüldü. Bu olay "Babıali Baskını" adıyla anılır. Bu baskın sonucu hükümet istifa etti. Artık Ġttihatçılar, bir süre sonra generalliğe yükseltilecek Enver Bey ve yakın arkadaĢlarının oluĢturduğu bir oligarĢik parti yönetimi içinde Osmanlı Devletinin kaderini el erine almıĢlardı. "Özgürlük ve demokrasi" türküleri ile açılan Ġkinci MeĢrutiyet dönemi böylece kötü bir diktatörlük rejimi ile noktalanıyordu. Osmanlı Devleti yıkılıncaya, yani 1918 yılının son aylarına kadar ülkenin kaderi bu oligarĢinin- en baĢta Enver PaĢanınelindedir. Bulgarlar, bu sırada askerlerini Edirne'den çekip yeniden baĢlayan savaĢın cephelerine sevketmiĢlerdi. Babıali Baskınını yaparak yönetimde birinci derece söz sahibi olan Enver Bey bu durumdan yararlanarak

20

Edirne'yi geri aldı. Böylece adı üzerindeki ün daha da arttı. Ancak Edirne'den de ileri gidilemedi. Böylece Ġkinci Balkan SavaĢı ile hiç olmazsa Doğu Trakya'yı kurtarmıĢ oluyorduk. Fakat daha fazlasını elde etmek imkansızdı. Yönetimi sıkı bir biçimde ele geçiren Ġttihatçılar büyük bir ordu düzeltisi yaptılar. Bunun için de Almanya ile iĢbirliğini iyice artırdılar. Artık çöküĢe yol açacak olayların baĢlamasına birkaç ay kalmıĢtır. Bu üniteyi bitirirken Ģu sonuçları sizlere kısaca açıklamak gerektir: Osmanlı Devletinde yenileĢmek için yapılan Islahat hareketleri sonunda oldukça ileri görüĢlü, yurtsever bir aydın kadrosu yetiĢti. Ancak yapılan reformlar ne toplumun ne de devletin yapısını iyileĢtirebildi. Tek kazanç Türk ulusçuluğu bilincinin doğması ve demokrasi yolunda ilk Ġslam toplumu olarak bazı deneylere sahip olmamızdı. Ama bunun yanında Osmanlı Devleti tam bir parçalanma sürecine giriyordu. Demek ki "reform" iĢe yaramamıĢtı. ġimdi onun da üzerine çıkıp "inkılaba" eriĢmek gerekiyordu. Bunun koĢulları aĢağı yukarı doğmuĢtu; ama önemli bir vesilenin bu yolu açması gerekiyordu. Bu yol da Birinci Dünya SavaĢına girip onu yitirmemizle açılmıĢtır. OSMANLI DEVLETĠ'NĠN SONA ERME SÜRECĠNE GĠRMESĠ - BĠRĠNCĠ DÜNYA SAVAġI -3 Ġttihat ve Terakki Partisinin Hedefleri Bu partinin gerçekten yurtsever kadrosu iyice tükenmeye baĢlamıĢ olan toplumu canlandırmak amacıyla bazı önemli hedefleri gerçekleĢtirmeye yönelmiĢlerdi. Her Ģeyden önce Ġttihatçılar, Türk ulusçuluğunu belli bir ideoloji durumuna getirmeye çalıĢmıĢlardı. Büyük düĢünür Ziya Gökalp'in (1876 - 1924) Ġttihat ve Terakkinin önde gelen ideoloğu olduğunu söylememiz, bu kadronun Türkçülük bilincini yerleĢtirmek amacı ile davrandığını gösterir. Gerçi bu "Türkçülüğün" sınırları tam olarak çizilmemiĢti: Ġslam esasları ile yoğrulmuĢ bir ulusçuluk ile Turancılığa kadar uzanan ve ırkçı diyebileceğimiz görüĢler, parti içinde zaman zaman su yüzüne çıkıyordu. Bununla birlikte Ġttihatçılar "Türkçülük" akımını ilk kez siyasal ve toplumsal boyutu ile tartıĢma alanına getirdiler. Diğer yandan bu parti yandaĢları "Osmanlıcı" bir toplum yapısını da benimsiyorlardı. BaĢka bir deyiĢle, toplumun çok uluslu yapısını sonuna kadar savunma kararında idiler. Ancak her türlü yenilik "Türkçülüğün" ıĢığı altında yapılacaktı. ĠĢte, Ġttihatçılar pek çoğunlukta olmayan ama ideolojik açıdan güçlü sayılabilecek "Türkçülük" akımının temsilcisi idiler. Uzun süren bir istibdat döneminden sonra Osmanlı toplumunda birdenbire çeĢitli düĢünceler belirmeye baĢlamıĢtı. Devlet sona ererken, oldukça geniĢ bir düĢünce yelpazesinin aydınlar arasında göze çarptığını söyleyebiliriz. Bu düĢünceler arasında baĢta "Türkçülüğü" sayalım. Ardından gelenler ise sırasıyla, bir ölçüde Ġttihatçıları da etkisi altına alan Ģu akımlardı: BaĢlıca DüĢünce Akımları Ġslamcılık YandaĢı oldukça fazla olan bu grup, devletin baĢına gelen bütün felaketlerden Ġslamiyetten uzaklaĢma eğilimlerine sahip olanları sorumlu tutuyordu. Bütün arılığı ile yeniden Ġslamiyete dönülmeliydi. Bu tür düĢüncelerin temsilcileri doğal olarak Tanzimatı bile Ġslamiyetten bir sapma olarak değerlendiriyorlardı. Zaman zaman güçlenen, zaman zaman yeraltına inen bu akım bugüne kadar Türk toplum yapısında etkili olmuĢtur. Osmanlıcılık Tanzimat ile uygulamaya konulan, ama köklerini daha II. Mahmut zamanında bulan bir akımdı. Bu akımın temsilcilerine göre dinleri, ulusları, inançları ne olursa olsun, bu ülkede yaĢayan herkes "Osmanlı" sayılırdı. Zengin bir etnik karıĢım, her kesimin birbirine saygılı olması zaten Osmanlı Devletinin kuruluĢundaki temeldi. ġimdi Tanzimat ilkeleriyle, bütün bu uluslar aynı haklara sahip eĢit yurttaĢları bağrında barındıran topluluklar olmuĢlardı. Yapılması gereken, bütün bu ögelerin devlet yönetiminde temsil edilmesiydi. Belki Osmanlı tarih geleneğinden de çıkan bu görüĢ Tanzimat ile uygulama alanına konulmuĢ ve çok uzun bir süre özellikle egemenlik hakkına sahip olan Osmanlı ailesinin resmi görüĢü olmuĢtu. Ancak, çok uluslu imparatorlukların iyice zayıfladığı, ulusal devlet modelinin giderek benimsendiği bir çağda Osmanlıcılık bütün çabalara rağmen tutunamazdı. KiĢisel GiriĢim ve Yerinden Yönetim (TeĢebbüs-i ġahsi ve Adem-i Merkeziyet) YandaĢları sayıca çok az bir gruptu. Saraya mensup bir aileden gelen Prens Sabahattin (1877-1948) adlı bir aydının baĢlattığı bu hareket, belki de "kiĢisel giriĢime" değer veren ilk akılcı akım olarak Osmanlı toplumu için son derece değerlidir. Prens Sabahattin, yapılan bütün reformların "kiĢiye" değil "devlete" dönük olduğunu anlayabilmiĢti. O, Osmanlı insanına her bakımdan geniĢ özgürlükler tanınması ve çeĢitli etnik grupların federasyona benzer bir siyasal birlik içinde yaĢamalarını öneriyordu. Prens Sabahattin'in kiĢiye

21

değer veren liberal görüĢü övgüye değer ise de, federasyon düĢüncesi, zaten iyice çözülme aĢamasına gelen Osmanlı Devleti için geçerli sayılamazdı. Bu düĢünce akımları arasında üyelerinin sayısı çok az olan ufak bir sosyalist grup da bulunuyordu. Sosyalist düĢüncenin geliĢmesi için güçlü bir sanayiye ve iĢçi sınıfına ihtiyaç vardır. Bunun için de öncelikle ulusal bir burjuvazinin yaratılması gerekti. Ama Osmanlı toplumu bütün bu geliĢmelerin çok, ama çok gerisindeydi. Bunun farkına varmıĢ gibi görünen bazı sivil Ġttihatçılar "ulusal burjuvazi" yaratmak için ellerinden gelen çabayı sarfetmiĢlerse de olaylar bu hedefe doğru yönelmeyi bile önlemiĢtir. Yukarıda sayılan akımlar içinde en tutarlıları Türkçülük ile Ġslamcılıktı. Ġttihatçılar, kısaca değindiğimiz gibi her iki akımı da bir ölçüde bağdaĢtırmak giriĢiminde de bulundular. Ayrıca Osmanlıcılık ilkesini de yaĢatmaya uğraĢtılar. Ama en çok etkisi altında kaldıkları akım Türkçülüktü. Bu amaçla Türk gençlerini yetiĢtirmek, Türk kadınına bazı haklar tanımak, belirtildiği gibi ulusal bir burjuvazi oluĢturmak için ellerinden geleni yaptılar. Böylece bir ölçüde Cumhuriyet döneminde üzerinde durulan bazı sorunların hiç olmazsa tanınmasını sağladılar. Türk devrimini yürüten kadro içinde pek çok eski ittihatçının bulunması bu söylediklerimizin bir kanıtıdır. Ancak iç ve dıĢ siyaset alanında Ġttihatçılar yanlıĢ üzerine yanlıĢ yaptılar: Ġç siyasette, Babıali baskınından itibaren tam bir parti hegemonyası kurarak demokratik geliĢmenin umutlarını söndürdüler. DıĢ siyasette ise iki görüĢ çarpıĢıyordu. Partinin sivil kanadına mensup olanlar ufukta büyük ve kanlı bir savaĢın bulunduğunu görmüĢlerdi. Çıkacak bu olası savaĢta yansız kalmak ve bundan yararlanarak gerekli reformları yapmak gerekirdi. Almanya'ya YanaĢma Buna karĢılık, Parti içinde asıl gücü elinde tutan askeri kanat ve onun da önderi bulunan Enver PaĢa aksi görüĢteydi. Balkan savaĢlarının acı sonuçları Enver PaĢayı bir asker olarak derin derin düĢündürmüĢtü. Er veya geç Osmanlı Devleti kendini bir savaĢ içinde bulacaktı. Bunun için de ordunun güçlenmesi gerekti. Osmanlı Devletinin ordusunu tek baĢına yeniden düzenleyip güçlendirecek takati kalmamıĢtı. Bunun için bir yardımcıya ihtiyaç vardı. Ortaçağda parçalanıp bir türlü tekrar birleĢmeyen Almanya'da zaman zaman 30'u aĢan bağımsız devlet hüküm sürüyordu. Bunların içinde en güçlüsü "Prusya" idi. Bu devlet, 18.yüzyılda Avrupa dengesi içindeki yerini almıĢtı. Aynı yüzyılın sonunda Fransız ihtilalinin saçtığı akımlar arasında bulunan "ulusçuluk" Almanları da etkilemeye baĢladı. Bazı çok uluslu imparatorluklarda ulusçuluk parçalanma eğilimlerini güçlendirirken, Almanya'ya "birleĢme" yolunda bir etkide bulunuyordu. Gerçekten, aynı ulusa mensup, aynı dili ve aynı yüksek kültürü paylaĢan Almanların salt hanedanların çıkarları nedeniyle ayrı ayrı devletler halinde yaĢamaları da ulusçuluk akımına aykırı idi. Böylece 19.yüzyılda Alman devletleri arasında birleĢme eğilimleri iyice ortaya çıktı. YaĢamdaki her iĢte olduğu gibi, bu olayın geliĢip baĢarıya ulaĢmasında yine bir öndere ihtiyaç vardı. Bu önder de Alman devletlerinin en güçlüsü olan "Prusya" idi. Prusya ilkönce bu birliğe karĢı çıkabilecek olan Avusturya ve Fransa'yı ardarda yaptığı savaĢlarla kımıldayamaz duruma getirdi (1865-1871). Rusya'nın desteğini aldı. Ġngiltere ise o sıralarda muazzam denizaĢırı imparatorluğunu iyice geniĢletip güçlendirmekle uğraĢtığından Avrupa iĢlerine karıĢmıyordu. Böylece Prusya'nın dahi baĢbakanı "Bismarck"ın akıllıca siyaseti ile, Fransa'nın da saf dıĢı bırakıldığı yıl, yani 1871'de BirleĢik Alman Ġmparatorluğu'nun kurulduğu bütün dünyaya ilan edildi. Avrupa'nın ortasında her bakımdan dev bir güç doğmuĢtu. Bismarck iĢ baĢında kaldığı sürece, hem Rusya hem de Ġngiltere ile iyi geçinmeye çalıĢmıĢtır. O, yeni Almanya'nın iyice güçlenmesi için savaĢmaması, savaĢırsa bunun mutlaka tek cephede olmasını sağlamak düĢüncesindeydi. Ama, Bismarck ile birlikte Alman Birliği'nin kurulmasına emek veren, ilkönce Prusya Kralı, sonra da Alman Ġmparatoru olan I.Wilhelm ölünce (1888) yerine geçen II.Wilhelm, Bismarck'ın bu ihtiyatlı siyasetini beğenmedi. O'na göre her açıdan büyüyen ve dünyanın en güçlü devletleri arasına giren Almanya'nın kendi yaĢam alanı için, denizaĢırı ülkelere iyice açılması, sanayisinin ihtiyaçları için yeni pazarlar bulması gerekliydi. Bunun için de dünyanın üçte birini elinde tutan Ġngiltere ile karĢı karĢıya gelmesinden kaçınılamazdı. Zira dünya 18.yüzyılın sonunda sömürgeci ülkeler tarafından paylaĢılmıĢtı. En büyük sömürgeci ülke Ġngiltere idi. Ardından pek çok denizaĢırı bölgesini Ġngilizlere kaptırmasına rağmen Fransa geliyordu. Ġspanya, Portekiz, Hollanda ve Belçika da dünyayı coğrafi keĢiflerin baĢladığı zamanlardan beri paylaĢmıĢlardı. Bu ülkeler sanayileĢmelerini ve zenginliklerini büyük ölçüde

22

sömürgelerine borçluydular. Alman devletleri ise hiçbir sömürge edinememiĢlerdi;zira siyasal açıdan güçsüzdüler. Ama yine de sanayi ülkeleri arasında önemli bir yere çıkmıĢlardı. ġimdi Almanya birleĢip sanayi gücü iyice artınca iki gerçek belirdi: Demek ki sömürgelere dayanmadan da sanayileĢmek ve zenginleĢmek mümkündü. Ġkincisi, oluĢan bu dev sanayiyi beslemek için mutlaka yeni pazarlar bulunmalıydı, ama artık edinilecek sömürge kalmamıĢtı. Bu durumda II.Wilhelm, Ġngiltere baĢta olmak üzere diğer sömürgeciülkelerin ellerinde bulunan pazarlara göz dikti. Sömürgeci ülkeler "Çin" gibi kendilerinden uzak bazı büyük ülkeleri aralarında anlaĢarak nüfuz bölgelerine ayırdılarsa da, dünyanın yeni baĢtan paylaĢılması için bu tür uzlaĢmalar yetersizdi. Çünkü Almanya, eline geçirdiği ve geçireceği pazarları korumak için dev bir donanma yapmaya baĢlayarak denizlerde Ġngiltere'nin en büyük rakibi durumuna gelmek üzereydi. Bütün bu geliĢmelere karĢı olan Bismarck görevden ayrıldı (1890 ).Bunun üzerine II.Wilhelm çok daha rahat davranmaya baĢladı. Ġngiltere'yi kızdıran adımları atmayı sıklaĢtırdı. Bir düĢüncesi de Osmanlı Devleti üzerinde tam bir egemenlik kurmaktı. Bu yolla Ģu amaçları gerçekleĢtirecekti: • Ġngiliz sömürgelerinde milyonlarca Müslüman yaĢıyordu. Osmanlı padiĢahı aynı zamanda Müslümanların halifesi kabul ediliyordu. Bu yolla Ġngiliz sömürgelerinde büyük huzursuzluklar çıkartılabilirdi. • SüveyĢ Kanalı 1868 yılında açılınca Ortadoğunun Ġngiltere için önemi daha da artmıĢtı. Zira bu yolla Ġngiliz Ġmparatorluğu'na bağlı ülkeler arasında ulaĢım çok daha rahat sağlanıyordu. Bu kanalı Fransızlar açmıĢlardı Ama Ġngilizler bir süre sonra Kanal ġirketinin paysenetlerini satın almıĢ ve oraya ekonomik bakımdan hakim olmuĢlardı.Sonra da hiçbir gerekçe göstermeden Mısır'ı da iĢgal ederek (1881) Ortadoğu yollarını tam bir güvence altına koymuĢlardı. Eğer Osmanlı Devleti Almanya'nın otoritesi altına girerse, bu yol üzerinde Ġngiliz denetimi sona erecekti. Böylece o zamanki deyimi ile "Almanya Ġngiltere'nin boğazını sıkmıĢ gibi" olacaktı. • Bütün bu iki önemli sonuçtan baĢka Almanlar fazla nüfuslarını özellikle Batı Anadolu'ya yerleĢtirmeyi düĢünüyorlardı. Bu konuda bilimsel çalıĢmalar yapılmıĢtı. Anadolu bir Alman "kolonisi" haline getirilecekti. Eğer bu hedefler gerçekleĢirse, Almanlar bir taĢla birkaç kuĢ vurmuĢ olacaklardı. II. Wilhelm, Osmanlı Devletine yumuĢak davranıĢlarla yaklaĢtı. Ülkemizi birkaç kez ziyaret etti. Bunların ikincisi en önemlisidir. 1898 yılında Osmanlı Devletine gelen Alman Ġmparatoru ülke içinde de gezintilere çıkmıĢ, bu arada Filistin'e kadar uzanmıĢ, Kudüs'te Ġngilizlere gözdağı verme amacını güden konuĢmalar yapmıĢtır. Ardından ġam'a geçmiĢ, orada Osmanlı üniforması giyerek "Dünyadaki Müslümanların tek dostu bulunduğu, bunun da Almanya olduğu" konusunda yaptığı ünlü konuĢma ile Alman dıĢ politikasında önemli bir değiĢikliğin yolunu açmıĢtır.Bu siyaset sözde kalmamıĢ, Almanlar giderek Osmanlı ülkesinde çok önemli ekonomik ayrıcalıklar elde etmiĢlerdir. Bunlardan en çarpıcı olanı Avrupa'yı Basra Körfezine bağlayacak Bağdat Demiryolu hattının yapımını diğer büyük devletlerden kapıp üstlenmeleridir. Tahmin edeceğiniz gibi bu davranıĢlar, zaten dünyanın diğer yerlerinde de Ġngiliz ve Fransız çıkarlarını tehlikeye düĢüren Almanya'ya karĢı o devletlerdeki tepkinin hızla artmasına neden oluyordu. Daha II. Mahmut zamanında Osmanlı ordusunu düzeltmek için Prusya'dan subaylar getirtilmiĢti. 19.yüzyılın sonlarına doğru yine bu yola gidilerek, bu kez yeni kurulan Alman Ġmparatorluğundan uzman subaylar çağrılmaya baĢlanmıĢtı. Ancak donanma için Ġngiliz, jandarma için de Ġtalyan uzmanlarından yararlanıldığını da söyleyelim. Bu biçimiyle asker uzmanlar sadece eğitim iĢlerinde yararlı oluyorlardı. Ama, Almanya'nın ekonomik ve kültürel alanda artan etkisi, Ġkinci MeĢrutiyet döneminde askerlik kesiminde kendini daha fazla gösterdi. Hele Ġngiliz ve Rus politikalarının tamamen Osmanlı Devletini çökertmeye yönelik bir durum alması, Fransa'nın da böyle bir ortaklığa girme istekleri, Osmanlı hükümetlerini Almanya'ya iyice yanaĢtırıyordu. Balkan savaĢlarındaki yenilgilerden sonra Ġmparatorluğun kaderinde en büyük söz sahibi olan Enver PaĢa, büyük ve romantik bir Alman hayranıydı. Berlin'de ataĢelik de yaptığı için Almanları iyi tanıdığını sanıyordu. Balkan SavaĢlarında neredeyse çöken orduyu yeni baĢtan kurmak gerekiyordu. ĠĢte Enver PaĢa için bu konuda tek yardımcı, Almanya idi. Tahmin edersiniz ki Almanlar da böyle bir yardım için son derece hevesli idiler. Balkan SavaĢlarının bitiminde Almanya ile bir askeri yardım antlaĢması imzalandı. Bu antlaĢma normal bir eğitim ve yardım iĢinden çok daha fazla kapsamlı iĢler yapılmasını öngörüyordu. Ordunun en iyi bir biçimde kurulabilmesi için Alman subaylarına belli baĢlı birliklerde doğrudan doğruya komuta yetkisi verilmiĢti. Kestirebileceğiniz gibi, Mustafa Kemal Bey gibi pek çok subay Alman askerlerinin komutası altına girmek istemezdi. Ama antlaĢmanın yürütülmesi gerekti. ġurası da bir gerçektir ki bu yolla ve Enver PaĢanın örgütleyici yeteneği ile, Osmanlı ordusu kısa

23

süre içinde toparlandı. Büyük bir reform yapılarak ordunun temelinde önemli ve olumlu geliĢmeler görüldü. Ama pek çok birlikte komuta Almanların elindeydi. ĠĢte Birinci Dünya SavaĢı çıktığı zaman Osmanlı ordusu Alman nüfuzu altına girdiği gibi, ülkenin pek çok kesimlerinde de bu öge ağırlığını bütün gücüyle hissettiriyordu. BĠRĠNCĠ DÜNYA SAVAġI SavaĢın Nedenleri ve ÇıkıĢı 1914 yılında çıkarak 1918'e kadar pek çok ülkeyi kasıp kavuran, tarihte o zamana kadar görülen en kanlı savaĢ elbette birdenbire çıkmamıĢtır. 19. yüzyılda büyük anlaĢmazlıklar içinde bulunmayan ve dünyayı aralarında bölüĢüp iyi-kötü geçinen emperyalist devletler, o yüzyılın son çeyreğinde Alman Ġmparatorluğu'nun kurulmasıyla oluĢturdukları dengeyi yitirmiĢlerdi. Büyük devletler, bütün çabalarına rağmen, bozulan dengeyi kuramadılar. ÇekiĢen ekonomik çıkarların yol açtığı gerginlik müthiĢ siyasal bunalımlara yol açtı. Bunalımlara yol açanlar, kendi çıkarlarından özveride bulunamıyorlardı. Özellikle günden güne güçlenip bütün dünya denizlerine egemen olmaya baĢlayan, Ġngiltere ile Fransa'nın pek çok pazarını kapan, Almanya, Avrupa'da izlediği siyasetle de gerginliğin artmasına yol açıyordu. Balkan Yarımadası, Osmanlı egemenliğinden çıkınca, orada kurulan ve sınırları doğal ve ekonomik koĢullara göre çizilmeyen devletler arasında kıyasıya bir rekabet baĢlamıĢtı. Bu devletlerde yaĢayan insanların etnik yapıları karmakarıĢıktı. Ama bu karıĢıklık içinde "Ġslav" ögesi üstün çıkıyordu. Yani çoğunluk onlarda idi. En büyük Ġslav topluluğunu Ruslar oluĢturur. Daha sonra sırasıyla Polonyalılar (Lehler), Çekler, Slovaklar, Slovenler, Hırvatlar, Sırplar ve Bulgarlar belli baĢlı Ġslav uluslarıdır. Bu ulusların dilleri biribirine çok yakın akrabadır. Hepsi Hristiyan olan Ġslav ulusları arasında Polonyalılar, Çekler, Slovenler, Slovaklar ve Hırvatlar büyük çoğunluklarıyla Katolik; Sırplar ve Bulgarlar ise Ortodokstur. Balkanlarda ayrıca, Ġslav olmamakla birlikte Ortodoks olan Yunanlılar da vardır. Ruslar bütün 19. yüzyıl boyunca bir yandan Panslavizm, bir yandan da panortodokslukla bu ulusları birleĢtirmeye çalıĢmıĢlardır. Balkanlarda Ortodoksluk duygularıyla Yunanlılar, Bulgarlar ve Sırplar birleĢip Osmanlı egemenliğine son verecekler, biraz daha kuzeyde yaĢayan, Hırvatlar, Slovenler ve Slovaklar ile Çekler de, içlerinde yaĢadıkları Avusturya Ġmparatorluğunu çökerteceklerdi. Bu projenin ilk bölümü büyük ölçüde gerçekleĢti. Ġkinci bölümünde ise güçlü Avusturya'nın direniĢi ile karĢılaĢıldı. Bu arada Polonyalıların hiçbir zaman Rus üstünlüğünü tanımak istemediklerini de belirtmek yararlıdır. Bosna-Hersek'te büyük ölçüde Müslüman Ġslavlar yaĢıyorlardı. Bunlar kendilerini yüzlerce yıl Türk saymıĢlardı. Fakat aralarında bir hayli de Ortodoks bulunuyordu. Bunlar Sırbistan ile birleĢmek istiyorlardı. Halbuki Bosna-Hersek'in yönetimi Berlin BarıĢına göre Avusturya-Macaristan Ġmparatorluğuna verilmiĢti. Rusların kıĢkırtmaları ile Sırp militanları Bosna-Hersek'te ayaklanmalar çıkartmaya çalıĢıyorlardı. Amaç, Rusların desteğinde bir büyük Sırbistan kurmaktı. Ruslar ayrıca, Avusturya topraklarında yaĢayan diğer Ġslavları da kıĢkırtıyorlardı. Bütün bu olaylar Rusya ile Avusturya-Macaristan Ġmparatorluğu'nun aralarının iyice bozulmasına yol açmıĢtı. Ġngiltere de artık, Rusya'yı desteklediğinden ve onu Osmanlı Devleti üzerinde serbest bıraktığından Balkanlardaki huzursuzluk iyice artmıĢtı. Bu durumda Avusturya-Macaristan'ın doğal bağlaĢığı Almanya oluyordu. Zira Ġngiltere ile arası açılmaya baĢlayan Almanya, Osmanlı Devleti üzerindeki emellerini hiç hoĢ karĢılamayan bu ülkenin desteklediği Rusya ile artık iyi geçinemezdi. Görüldüğü gibi Avrupa'da bir kutuplaĢma baĢladı. 1871'de uğradıkları ağır yenilgi nedeniyle ve sömürgeleri üzerindeki pazar kapma çabaları dolayısı ile de Fransa ile Almanya'nın da arası açıktı. Bu arada Ġtalya, Almanya'ya yanaĢmıĢ ve bazı çıkarlarını bu biçimde karĢılayabileceğini düĢünmüĢtü. Demek ki 20.yüzyıl baĢında dünyada büyük devletler arasında bir kutuplaĢmaya gidiliyordu. Balkan savaĢlarıyla Osmanlıların Avrupa'dan hemen hemen dıĢlanması üzerine Avusturya-Macaristan ve Rusya arasındaki çekiĢme daha ileri boyutlara ulaĢtı. Sırp ulusçuları Bosna-Hersek'i de Sırbistan sınırları içine almak için çalıĢıyorlardı. Bu çalıĢmalar bir terör biçimini almıĢtı. Bosna-Hersek'in merkezi olan Saraybosna kentine Avusturya-Macaristan Ġmparatorluğu veliahtı ile eĢi bir gezi yapıyorlardı. Gezi sırasında 28 Haziran 1914'te Sırp teröristlerce bu çift öldürüldü. Olay büyük yankılar yaptı. Avusturya-Macaristan Hükümeti kendi güvenlik güçlerinin Sırbistan'a girerek katilleri yakalamasını istedi. Bu isteği Sırbistan reddetti. Bunun üzerine 28 Temmuzda AvusturyaMacaristan, Sırbistan'a savaĢ ilan etti. Rusya, Balkanlarda aleyhine geliĢen bu durum karĢısında sessiz kalmadı ve o da hazırlıklara baĢladı. BağlaĢığı Avusturya-Macaristan'ı Rusya karĢısında yalnız bırakmamak isteyen Almanya, 1 Ağustosta Rusya'ya savaĢ ilan etti. Bu fırsatları değerlendirmek isteyen, kendisine karĢı

24

hazırlanan Fransa'yı susturmak için Almanya, bu devlete de 3 Ağustos'ta savaĢ açtı ve orduları Belçika üzerinden Fransa'ya yürümeye baĢladı. Belçika ise Ġngiltere'nin de aralarında bulunduğu büyük devletlerce 1839 yılında yansız kabul edilmiĢti. Almanlar bu antlaĢmayı bozuyorladı. Bu olay Ġngiltere'yi harekete geçirdi. 4 Ağustos'ta da Ġngiltere Almanya'ya savaĢ açtığını bildirdi. Almanya'nın Rusya, Fransa ve Ġngiltere'ye açtığı savaĢlara 12 Ağustos'a kadar Avusturya-Macaristan da katıldı. Böylece o zamana kadar görülmemiĢ bir gruplaĢma içinde büyük devletler birbirlerine girdiler. Almanya ile Avusturya-Macaristan'ın oluĢturduğu grup "Ġttifak (bağlaĢma) Devletleri", diğerlerinin oluĢturdukları grup ise "AnlaĢma (Ġtilaf) Devletleri" adıyla anılıyordu. SavaĢ sadece Avrupa ile sınırlı da kalmadı. DenizaĢırı ülkelerde Alman sömürgelerine da yayılarak dünya haritasının büyük bir bölümü üzerinde geçmeye baĢladı. Ama savaĢın asıl ağırlık noktası ilkönce Almanya'nın Batı ve Doğu cephelerindeydi. SavaĢın GeliĢmesi Avrupa Cepheleri Almanlar daha önce, 1871'de, Prusya ordularının yıldırım harekatı ile birkaç haftada Fransa'yı iĢgal edeceklerini umuyorlardı. Ama bu kez büyük zorluklarla Belçika'yı aĢtıktan sonra, uzun Fransız sınırında görülmemiĢ bir direniĢle karĢılaĢtılar. Batı cephesinde böylece yıpratıcı ve sonuca götürmeyen bir siper savaĢı baĢladı. Almanlar, burada Fransız ve Ġngilizlere karĢı büyük birlikler tutmak zorunda kaldılar. Ayrıca, savaĢ öncesi Almanya'nın bağlaĢığı olan, ama savaĢ baĢlayınca yansızlığını ilan eden Ġtalya, bir süre sonra grubunu değiĢtirdi ve AnlaĢma devletlerine katıldı. Böylece savaĢ Avusturya-Macaristan ordularının Kuzey Ġtalya'ya da yayılmaları sonucunu doğurdu ve cepheler iyice geniĢledi. Buna karĢılık Avrupa'nın doğusunda Almanlarla Avusturyalılar Ruslara karĢı büyük baĢarılar kazanıyorlardı. Öyle ki Rus çarı ordularının komutasını doğrudan doğruya yüklenmek zorunluluğunda kalmıĢtı. Böylece Avrupa'nın doğusunda savaĢ BağlaĢma (Ġttifak) grubunun üstünlüğü ile sürüyordu. Osmanlı Devletinin SavaĢa GiriĢi SavaĢ patlak verdiği zaman iĢbaĢında bulunan Osmanlı Hükümeti, bu büyük felaketin dıĢında kalma kararını vermiĢti. Ġtilaf (AnlaĢma) devletleri de Osmanlı Ġmparatorluğu'nun savaĢa girmesini istemiyorlardı. Bu savaĢa Osmanlıların, Ruslarla birlikte girmesi olası değildi. Bundan dolayı Ġtilaf devletleri, Osmanlıların hiç olmazsa yansız kalmalarını sağlayarak kendi karĢılarındaki cephelerin geniĢlemesini önlemek istiyorlardı. Hatta bu uğurda gizli görüĢmelerle Osmanlılara bazı ödünler vermeyi bile yükümlenebileceklerini bildiriyorlardı. Ġttihatçıların Hükümetinde özellikle sivil kanada mensup olanların istekleri de yansız kalmaktı. Ama, Ġmparatorluğun kaderinde en büyük rolü yüklenmiĢ olan Enver PaĢa hiç de böyle düĢünmüyordu. Ona göre savaĢa Almanların yanında girmek, Ġmparatorluğun kurtulması için son Ģanstı. Enver PaĢa, savaĢı Almanların kazanacağına inanmıĢtı. Eğer onların yanında yer alınırsa, pek çok konuda önemli çıkarlar sağlanabilirdi:Ġlkönce Balkan savaĢlarında uğradığımız yitikler giderilirdi... Almanlar Rusları nasılsa çökerteceklerdi. Böylece Kafkaslardaki Türkler bağımsızlaĢacak ve oradan Ortaasya'da yaĢayan Türklere ulaĢıp büyük bir Turan Ġmparatorluğu kurmak olanağı doğacaktı. Yine, savaĢı kazananlar arasında yer alınca bundan pek çok ekonomik çıkarlar da elde edilecekti. Enver PaĢanın bu düĢüncelerini pek kimse bilmiyordu. Ancak o, Almanlarla sürekli gizli iliĢkiler içindeydi. Hatta savaĢın patlak verdiği günlerde, Almanlarla gizli bir bağlaĢma antlaĢması bile imzalamıĢtı (2 Ağustos 1914). Hükümetin çoğunluğu yansızlık ilkesine sıkı sıkıya sarılmıĢtı. Hatta Osmanlı Hükümeti, Eylül baĢında kapitülasyonları kaldırdığını ilan etmiĢti.Bu gerçekten cesurca verilmiĢ bir karardı. Ġtilaf devletleri bu karardan hoĢnut kalmamıĢ olsalar bile, Osmanlıların yansızlığını bozmamak için seslerini çıkartmadılar. Hatta bu kararı bir ölçüde onayladıklarını sezdirip Osmanlı politikasını kendi yönlerinde değiĢtirme umudu bile güttüler. Almanlar Batı cephesinde mıhlanıp kalmıĢlardı. Doğuda Ruslara karĢı baĢarılar gösteriyorlarsa da bu onlara çok büyük kuvvetlerini orada tutmalarına mal oluyordu. SavaĢın bir an önce bitirilmesi için AnlaĢma (Ġtilaf) devletlerinin güçlerini bölmeli, cepheleri geniĢletmeliydi. Bunun için en güzel çare, Osmanlı Devletinin yanlarında savaĢa girip savaĢ alanının geniĢletilmesiydi. Almanlar, Türkün kanıyla kendi çıkarlarına bir an önce ulaĢmak istiyorlardı. Onların, bir baĢka hesabı daha vardı: Bu ünitenin baĢ taraflarında da söylediğimiz gibi, Halife de sayılan Osmanlı PadiĢahının bu konumunun gerçek niteliğini bilmediklerinden, ilan edilecek bir "kutsal cihat" sonucu Ġngiliz ve Fransız sömürgelerindeki milyonlarca Müslümanın bu çağrıya uyup ayaklanacaklarını sanıyorlardı.

25

Enver PaĢanın hayallerini ustaca kullanan Almanlar sonunda, Osmanlı Devletinin savaĢa girmesini sağladılar. Bu bilinen olayı bir kez daha kısaca anımsamakta yarar vardır: SavaĢ baĢlayınca, Alman donanması Akdeniz'de de harekata baĢlamıĢtı. Ġki Alman savaĢ gemisi (Goeben ve Breslau) Ġngiliz-Fransız donanması önünden kaçmıĢlar ve sığınacak yer olarak yansız Osmanlı Devletini bulmuĢlardı. 11 Ağustosta Boğazları geçip Ġstanbul'a gelen bu iki gemiyi Ġtilaf donanması yakalayamadı. Osmanlı Devleti yansız olduğu için savaĢanlar onun topraklarına giremezlerdi. Bu durumda Osmanlı Hükümeti Ģu iĢlerden birini yapmak zorundaydı: Ya bu iki gemiyi kara sularına kabul etmeyip geriye yollayacaktı veya onların sığınmalarına izin verince, mürettebatını göz altına alıp, gemileri de savaĢ bitinceye kadar kımıldamaz durumda tutacaktı. Ama Osmanlı Hükümeti -Almanların da kıĢkırtmasıyla- böyle yapmadı. Bu iki gemiyi satın aldığını bildirdi. Bu da bir çözüm yoluydu. Ama Osmanlı Hükümeti yansızlık kuralına ters düĢen bir hareket yaptı. Gemilerin mürettebatını "Osmanlı hizmetine" aldığını ilan etti. Filo komutanı Amiral Souchon "SuĢon PaĢa" oldu. Bu yapılan hiç de doğru bir iĢ değildi, ama Enver PaĢa ile Alman Genelkurmayı arasındaki gizli planın bir parçasıydı. Nitekim bu gemiler 28-29 Ekim 1914 gecesi Enver PaĢanın gizli bir buyruğu ile Karadeniz'e açılıp Rus limanlarını bombardıman etmeye baĢladılar. Osmanlı Hükümetinin pek çok üyesi bu olayı ancak baĢladıktan sonra öğrendi. Ama artık "BaĢkomutan Vekili" sanını da almıĢ olan Enver PaĢanın iradesine karĢı gelmek mümkün değildi. Bütün egemenlik gücünün padiĢahta toplandığı Osmanlı Devletinde baĢkomutan da doğal olarak padiĢahtı. Saraya damat da olan Enver PaĢa Ģimdi "padiĢahın baĢkomutanlık yetkisini" baĢkumandan vekili olarak kullanıyordu. Böylece Enver PaĢanın hem askeri hem de siyasal gücü doruğa eriĢmiĢti. AnlaĢma devletleri peĢpeĢe Osmanlı Ġmparatorluğu'na savaĢ ilan etmeye baĢladılar. Osmanlıların yansız kalarak iĢlerini kolaylaĢtırması çabaları suya düĢmüĢtü. ġimdi savaĢ Almanların yararına geliĢebilirdi. Osmanlı ülkesinde yeni cepheler açıldı. Türk ulusu bir hiç nedeniyle kanlı savaĢın içinde buldu kendini. Artık dört yıl süre ile ağır ve zor bir dönem içine girilmiĢti. Osmanlı Ülkesinde Açılan Cepheler SavaĢ Osmanlı ülkesine sıçrayınca, baĢlıca aĢağıdaki cepheler kuruldu ve kanlı çarpıĢmalar sonucu kapandı. Doğu Cephesi Osmanlı Devleti savaĢa girer girmez, Doğuda büyük bir Rus cephesi açıldı. Bu cephenin açılmasını her iki yan da istiyordu: Ruslar, Berlin BarıĢı ile ellerine geçirdikleri Doğu Anadolu'daki Kars, Ardahan ve Batum'u ilerideki savaĢlar için bir hazırlık üssü durumuna getirmiĢlerdi. Osmanlı Devletine hep sadık kalan ve refah içinde yaĢayan, ancak Ģimdi Rus sınırları içinde kalan bir bölüm Ermeniyi, Kafkas Ermenistan'ı ile iĢbirliği içine sokmuĢlardı. Böylece bir "Ermeni Sorunu" baĢlamıĢtı. Rus etkisiyle militanlaĢan bu Ermeniler, yüzlerce yıl barıĢ içinde yaĢayan diğer Ermenilerin bir bölümünü de etkilemiĢlerdi. Böylece daha 19.yüzyıl sonlarında Anadolu'nun birkaç yerinde ufak çaplı Ermeni hareketleri görülmüĢse de genellikle sağduyu sahibi olan bu yurttaĢlarımız kıĢkırtmalara kapılmamıĢlardı. Ama Ģimdi Rusya ile Osmanlı Devleti arasında savaĢ baĢlayınca, Rusya bölümünde kalan Ermeniler silahlandırılmıĢ ve Çarlık ordusu içinde Türklere karĢı kullanılacak önemli bir güç durumuna gelmiĢlerdi. ġimdi bu askeri güçle Ruslar, Doğu Anadolu'daki diğer illeri el erine geçirmeyi ve imkan bulurlarsa bağlaĢıkları olan Ġngilizlerden önce Basra Körfezine inmeyi düĢünüyorlardı. Enver PaĢa ise ani bir baskınla bu Rus güçlerini dağıtıp, ilkönce Kars, Ardahan ve Batum'u kurtaracağını hesaplıyordu. Ardından Osmanlı birlikleri Güney Kafkasya'ya girip oradaki Müslümanları Ruslara ve Ermenilere karĢı ayaklandıracaklardı. Buraları da ele geçirdikten sonra Turan yolu açılmıĢ olacaktı. 1914 yılı sonbaharında Ruslar SarıkamıĢ çevresinde yığınak yapmaya baĢladılar ve ileri harekete geçtiler. Bu sırada baĢında Enver PaĢanın bulunduğu Osmanlı karĢı saldırısı ile karĢılaĢtılar. Enver PaĢa önceleri baĢarı kazanmıĢtı. Ama çok acele hazırlanan bu saldırıda kıĢ koĢulları dikkate alınmamıĢtı. Soğuk, yolsuzluk, hastalık ve beslenme zorlukları Türk askerine Rusların veremediği zararları getirmiĢ ve 100 bine yakın gencimiz Allahuekber dağlarında donarak Ģehit düĢmüĢlerdi. Bu büyük baĢarısızlık, Enver PaĢanın iyi bir asker olmadığının tam bir kanıtı idi. Böylece daha savaĢın ilk aylarında en seçme yüz bin kadar askerimizi yitirmiĢtik. Kafkas cephesi böylece 1915 yılı sonbaharına kadar sessiz kaldı. Ama bu arada Rus ajanları Osmanlı topraklarında kalan Ermenileri büyük ölçüde ayaklandırmaya baĢladılar. Elinde kalan toprakları

26

korumak zorunda bulunan Türk ordusu için bu hareketler tam bir "arkadan hançerleme" sayılırdı. Hükümet bu amaçla, ayaklanma bölgelerinde yaĢayan Ermenileri Lübnan'a, zorunlu iskana gönderdi. Doğu Anadolu'nun o günkü koĢulları içinde birçok Ermeni -oralarda yaĢayan pek çok Türk gibi- çeĢitli zorluklarla karĢı karĢıya kaldılar. Bu Ermeniler arasında sağlıklı kalabilenler Suriye'ye ulaĢır ulaĢmaz, oranın komutanı ve aynı zamanda Bahriye Nazırı, Ġttihat ve Terakki'nin Enver PaĢadan sonraki en güçlü askeri önderi olan Cemal paĢa tarafından sevecenlikle karĢılanıp, Lübnan'ın çeĢitli yerlerinde iskan edildiler. Eğer Osmanlı Hükümetinde bir Ermeni kırımı niyeti olsa idi, Cemal PaĢa bu insancıl harekette bulunabilir miydi? Bu olaylar cereyan ederken, karĢılarında artık düzenli Osmanlı birliklerinin çok azaldığını anlayan Ruslar, 1915 yılı yaz aylarında yine saldırıya geçtiler. Ruslar 1916 yılı baĢlarında Erzurum önlerine geldiler. O yılın ġubat ayında Erzurum ve MuĢ, 3 Martta Bitlis, 19 Nisanda Trabzon ve 25 Temmuzda da Erzincan Ruslar tarafından iĢgal edildi. Ruslar Doğu Avrupa cephesinde Almanlar ve Avusturyalılar önünde ezilircesine yenilirken, tek baĢarılarını Doğu Anadolu'da kazandılar. Rus Ġhtilali ve Doğu Cephesinin Kapanması 1917 yılı sonbaharında Rusya'da ihtilal çıktı. Çar tarafından sürgüne gönderilen Lenin'in ihtilali hazırlamak üzere Almanlarca gizlice Rusya'ya yollanılması önemlidir. SavaĢtan bezmiĢ ve Çar yönetiminin baskısından bunalmıĢ olan Rus halkı ayaklandı. Ġlk ayaklanmada Lenin değil, Sosyal Demokratlar baĢarı kazanmıĢlardı. Yüzlerce yıllık Çarlık yıkıldı. Yeni bir rejim kuruldu. Ama bu rejim Rus halkının beklentilerini yerine getirmedi;savaĢa devam kararı verdi. Ruslar Almanlar karĢısında yeniden çok ağır yenilgilere uğrayınca, Lenin kesin olarak devreye girdi. Sosyal Demokratlar devrildiler. Yeni kurulan rejim savaĢtan hemen çekildi; Almanya ve bağlaĢıklarıyla 3 Mart 1918 tarihinde Brest-Litovsk BarıĢ AntlaĢması imzalandı. Ruslar bu barıĢ ile bütün Doğu Cephesini kapattılar. Almanlar Doğudaki birliklerini Batıya kaydırdılar. Bizim açımızdan bu BarıĢ AntlaĢmasının baĢlıca hükümleri Ģunlardır: Ruslar 1878 Berlin BarıĢı ile bizden aldıkları Kars, Ardahan ve Batum'u geri veriyorlardı. Ruslar Kafkasları da boĢaltmıĢlardı. Böylece bizim için Kafkasya yolu açıldı. Birliklerimiz Kafkasları aĢıp Bakü'ye kadar geldiler. Ama Hazar petrollerinde gözü olan "dostumuz" Almanlar oraya bizden önce varmıĢlardı. Bu nedenle, dostumuzla aramız açılıyordu. Fakat bir süre sonra asıl savaĢ BağlaĢma grubunun tam bir hezimeti ile bitince, buraları boĢaltıldı. Osmanlı birlikleri çok gerilere, Erzurum önlerine kadar çekilmek zorunda kaldılar. Bu olay, Doğu Anadolu'nun tarihine yeni bir kara dönem getiriyordu. Çanakkale Cephesi Rusya daha savaĢ baĢlamadan büyük bir siyasal, toplumsal ve ekonomik bunalım içine girmiĢti. Bunun Rus tarihinin derinliklerinden gelen pek çok nedenleri vardır. Yayıldığı olağanüstü geniĢ alanlara, hükmü altına aldığı pek çok ulusa rağmen, Çarlık rejimi siyasal koĢullar bakımından Yeniçağa bile geçememiĢti. Bu nedenle, Birinci Dünya SavaĢına girilmesi Çarlık rejimi için bir tehlike oluĢturacaktı. Öyle de oldu. Alman ve Avusturya ordularına ardarda yenilen Ruslarda direnme gücü azalıyordu. Ekonomi iyice gerilemiĢti. Ordu pek çok eksiklikler içinde idi. Rusya'nın bu durumu AnlaĢma devletlerini çok rahatsız ediyordu. Rusya'ya öyle bir yardım ulaĢtırılmalıydı ki, bu yolla hem bağlaĢıkları olan bu devlet rahat bir nefes alsın, hem de Almanya'nın baĢlarına sardığı Osmanlı Devleti çöküp savaĢtan çekilsin. Rusya'ya yardım ancak Çanakkale ve Ġstanbul Boğazları üzerinden ulaĢtırılabilirdi. Boğazları ele geçirmeyi SavaĢın önderliğini yapan Ġngilizler çok kolay bir iĢ olarak görüyorlardı. Ellerinde öyle güçlü bir donanma vardı ki, bunun karĢısında Boğazlardaki Türk birliklerinin dayanması imkansızdı. Boğazlar ele geçirilince elbette Ġstanbul da düĢecek, Osmanlı Devleti tarihe karıĢacaktı. Böylece hem Rusya'ya yardım akıp tehlikeye düĢen rejim güçlendirilecek, hem Osmanlı Devleti ortadan kaldırılıp Almanların harekat alanı daraltılacak, hem de Rusya'ya Osmanlı ülkesinden verilecek paylarla bu devletin daha da güçlenmesi sağlanacaktı. Sözün kısası, savaĢ bitecekti. Ġngilizlerle Fransızlar bu ana düĢünceyi uygulamaya sokmak için en ufak ayrıntılara kadar hazırlandılar. Ġlkönce Çanakkale Boğazı ele geçirilecekti. Ondan sonrası kolaydı. Bu Boğaz ele geçince oraya yerleĢecek büyük kuvvetler Ġstanbul'un alınmasını birkaç hafta içinde sağlayacaklardı. Ġngiliz ve Fransız hükümetleri hazırlıklarını var güçleri ile hızlandırdılar ve o zamana kadar eĢi görülmemiĢ büyüklükte bir donanma hazırladılar. Bu donanma 19 ġubattan (1915) itibaren Kumkale ve Seddülbahir müstahkem mevkilerini (berkitimlerini) çok ağır bir bombardımana tuttu. Bombardıman bir ay kadar sürdü. Artık Türk mevzilerinin tamamen sustuğunu sanan düĢman gemileri 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazından rahatça geçeceklerini düĢündüler. Ama bir gece önce minik gemi "Nusret"in döĢediği mayınlar ve sustuğu sanılan Türk topçusunun aman vermez ateĢi karĢısında altı büyük ve zamanın en modern savaĢ gemisini yitirince geri

27

çekildiler. Çanakkale Boğazını sadece donanma gücüyle geçmenin imkansız olduğu anlaĢılmıĢtı. Bunun üzerine ilkönce Gelibolu Yarımadasını iĢgal edip orada iyice tutunduktan sonra Boğaza rahatça hakim olmayı hedeflediler. 25 Nisanda o güne kadar tarihin gördüğü en büyük çıkarma hareketi baĢladı. On binlerce Ġngiliz ve Anzak askeri dalgalar halinde karaya çıkıyorlardı. Fransızlar da Kumkale'ye ayak basmıĢlardı. Osmanlı ordusuna silah ve cephane yardımının yapılması için Almanya ile arasında bir ulaĢım imkanı sağlanmalıydı. Bu ise ancak Bulgaristan'ın da savaĢa katılması -veya saf dıĢı edilmesiyle- mümkündü. Bulgarlar Almanlarla savaĢmaktansa anlaĢmayı yeğlediler. Fakat AnlaĢma devletleri buna engel olmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Osmanlı Ordusu kendi imkanlarıyla Çanakkale'yi savunmaya baĢladı. Akıllara durgunluk veren kahramanlık destanları yazıldı. 1915 yılında Ġngilizlerin giriĢtikleri bir büyük çevirme hareketi de Mustafa Kemal Beyin Anafartalardaki zamanında müdahalesi ile önlendi. Bundan sonra iki taraf arasında yıpratıcı bir siper savaĢı baĢladı. 1915 yılı Ekim ayında, zaten savaĢ baĢından beri sempatisi Almanya yanında olan Bulgaristan da savaĢa girdi. Bulgarları buna razı edebilmek için, Edirne'nin karĢısındaki Dimetoka'yı onlara bırakmak zorunda kalmıĢtık. Böylece bu güzel yurt parçası da, bu kez kendi rızamızla,elimizden çıktı. Bulgaristan'ın da BağlaĢma grubu yanında savaĢa katılmasıyla Almanya ile Osmanlı Devleti arasındaki yol açılmıĢ oldu. Alman malzemesi yurdumuza akmaya baĢladı. Bunun üzerine Ġngilizler büyük umut bağladıkları Çanakkale projesinden tamamen vazgeçtiler 9 Ocak 1916'da son birliklerini de gizlice gemilere bindirip Çanakkale'yi boĢalttılar. Böylece iki yana yarım milyona yakın insan yitiğine mal olan bu mücadele Türk askerinin tek baĢına, hiç yardımsız en büyük donanmayı ve en güçlü orduları yenebileceğini gösterdi; yeter ki iyi yönetilsin. Bu zaferin pek çok sonucu oldu:Ġstanbul kurtuldu ve savaĢın hemen bitmesi umutları suya düĢtü. Rusya'ya yardım imkansızlaĢtı. Ġhtilalin bir nedeni de Çanakkale baĢarısızlığı dolayısı ile dostlarının yardımından Çar Hükümetinin yoksun kalmasıdır. Irak, Kanal ve Filistin Cepheleri Osmanlı Devletinin savaĢa giriĢiyle geniĢleyen cephelerde Ġngilizleri en fazla kaygıya düĢüren Irak ve Filistin'de yapılması olası çarpıĢmalardı. Büyük Alman yardımı ile bu bölgelerdeki üstünlüğünü pekiĢtiren Osmanlılar, Basra Körfezini Alman donanmasına açabilirler ve Mısır'a geçerek SüveyĢ Kanalını tümüyle denetimlerine alma imkanı bulabilirlerdi. Bu nedenle hem Irak, hem de Filistin'de Ġngilizlerle kanlı savaĢlar cereyan etti. Ġngilizlerin hesaplayamadıkları, ama kendi yönlerinden olumlu bir olay vardı:Almanlar bu cephelere büyük birlikler göndermek imkanından yoksundular. Alman yardımı sadece malzeme, komutan ve teknik adamlarla sınırlı idi. Bu durumda Arap ülkelerini savunmak görevi Türk askerinin omuzlarına binmiĢti. Ġngilizleri Araplar bir düĢman olarak da kabul etmiyorlardı. Ġngilizler müthiĢ bir propoganda etkinliği ile, Arap ulusçuluğunu Türklere karĢı yeniden uyandırmıĢlardı. Osmanlı halifesinin ilan ettiği "Kutsal Cihat"ın, Ġslamiyetle hiçbir ilgisi olmadığını, tam tersine bu yolla Arap halkının Alman tutsağı haline getirileceği düĢüncesi iĢleniyor ve yüzlerce yıl Arapları kendilerinden de üstün sayarak onlara her türlü ayrıcalığı tanıyan Türkler en büyük düĢman olarak tanıtılıyordu. Ġngilizler özellikle Peygamber soyundan gelen HaĢimiler ile diğer önemli Arap ailelerini, bağımsızlık sözüyle kendi yanlarına çekiyorlardı. ĠĢte Birinci Dünya SavaĢında Arap ülkelerindeki cephelerde dıĢ düĢman Ġngilizlerdi; ama Araplar da Osmanlı ordusuna karĢı her türlü akıl almaz hainlikleri yaparak iç düĢman görevini yerine getiriyorlardı. Öyle ki,Ġngilizler bu yolla Türk askeri ile Arapları karĢı karĢıya getirerek yitiklerini çok azaltmıĢlardı. Irak Cephesi SavaĢın ilk yıllarında Osmanlı kuvvetleri Irak'a çıkartma yapan Ġngilizlere karĢı baĢarılı muharebeler vermiĢlerdi. Bağdat'a kadar ilerleyen Ġngilizlere büyük özveri ile direnen Türkler 1915 Ekim ayında Ktesifon'da onları yenerek geri çekilmeye zorlamıĢlardır. DüĢmanı çekildiği Kutülamare'de büyük bir yenilgiye uğratan Türk birlikleri General Townshend ile 13 bin kiĢilik kolordusunu tutsak alarak Irak cephesinde büyük bir üstünlük kurmuĢtur. Ama bu ağır yenilgiden dersler çıkartan Ġngilizler Basra Limanını askeri harekat için geniĢleterek buraya büyük sayıda birlikler çıkartmıĢlar ve tekrar kuzeye doğru ilerlemeye baĢlamıĢlardır. Bu çok üstün güçlere yapılan saldırı karĢısında donatım bakımından da son derece yetersiz olan Osmanlı ordusu, elde ettiği mevzilerden çekilip Bağdat'ı kesin olarak Ġngilizlere bıraktı. Bundan sonra Ġngilizler Irak'ın kuzeyine kadar ilerleyip bu cephenin kapanmasını sağlamıĢlardır. Kanal ve Filistin Cepheleri Ġngilizler, yukarıda anlattığımız kuĢkularında haklıydılar. Almanlar Filistinde bulunan Osmanlı birlikerini güçlendirip, onları SüveyĢ Kanalı üzerine bir saldırıya yönlendirmek istiyorlardı. Böylece Kanalın her iki kıyısına egemen olunacak ve oradan da Mısır'a akılacaktı.Bu projenin gerçekleĢmesi Ġngiltere'nin Hindistan ile olan ulaĢımının tamamen kesilmesi demekti. Ama kağıt üzerindeki bu planı gerçekleĢtirmek çok zordu.

28

Zira Türk birliklerini güçlendirecek Alman kuvvetlerinin gelmesi mümkün değildi. Her bakımdan donanımsız, bedence güçsüzleĢmiĢ, ayrıca Mekke ġerifi Hüseyin'in kıĢkırttığı Arapların hainlikleriyle de karĢı karĢıya kalan Ordumuzun böylesine büyük bir askeri harekatı gerçekleĢtirmek için imkanları yok gibiydi. Buna karĢılık Mısır'daki Ġngiliz ordusu her bakımdan güçlüydü. Bu koĢullar altında Cemal PaĢa komutasındaki birliklerimizin SüveyĢ Kanalını ele geçirme giriĢimleri 1915 yılındaki bütün çabalara rağmen baĢarısız kalmıĢtır. Birliklerimiz Arapların da verdirdiği yitiklerle iyice zayıflayınca Ġngilizler Filistin'e ilerlediler. 1918 yılına kadar direnen Türkler, 400 bin kiĢilik büyük bir Ġngiliz ordusu karĢısında derme çatma bir durum almıĢ, 40 bin askerlik bir güçle karĢı koyma imkanını yitirmiĢlerdi. Ġngilizler Suriye içlerinde ilerlemeye baĢladılar. Mustafa Kemal PaĢa komutasındaki birliklerimiz Ġngilizleri bugünkü Suriye sınırında bir süre tutabildi. Bu sırada AteĢkes imza edildi ve savaĢ bitti. Almanlarla Avusturyalıların yardımlarına karĢılık olmak üzere savaĢ sırasında tam mevcutlu bir kolordu, Almanlarla Avusturya-Macaristan ordularının Ruslara karĢı savaĢılan Galiçya cephesine gönderilmiĢti. Bu birliklerimiz Galiçya'da Ruslara karĢı baĢarılı savaĢlar vermiĢtir. SavaĢın BitiĢi Almanya, savaĢı kısa bir süre içinde bitirebileceğini hesaplamıĢtı. Ama denizlere egemen olan ve sömürgelerinden çok bol hammadde ve askersağlama imkanına sahip Ġngiltere'nin bu konumunu çok fazla ciddiye almamıĢtı. Fransa hemen çökertilir ve ardında Osmanlı Devleti cepheleri dolayısı ile Ġngiliz kuvvetleri bölünürse savaĢ çabuk bitiverirdi. Ama Almanların bu hesabı tutmadı. Her Ģeyden önce Fransızlar, Ġngilizlerin de yardımı ile, Almanları Batı cephesine mıhladılar. Osmanlı Devletinin savaĢa giriĢi sadece Rusya'nın çöküĢüne yol açtı. Çanakkale'de arzu ettikleri hedefe ulaĢamayan AnlaĢma devletleri ağır bir yenilgi sonucunda Rusya'ya yardım ulaĢtıramadılar ve bildiğiniz gibi orada ihtilal çıktı ve bu devlet savaĢtan çekildi. Rusya'nın savaĢtan çekilmesiyle kapanan Doğu Cephesi Almanya'ya umulan rahatlığı sağlayamamıĢtır. Çünkü, AnlaĢma Devletleri Ģimdi Yunanistan'ı yanlarına katıp orada da bir cephe açmıĢlardı. Irak ve Filistin cephelerinde yalnız bırakılan Türk askerleri de çekilmek zorunda kalıyorlardı. Denizlere kapalı olan Alman ekonomisi bu uzayan savaĢın ekonomik gücünü tek baĢına üzerinde taĢıdığı için artık dayanamaz bir duruma gelmeye baĢlamıĢtı. Bunun üzerine, daha Doğu cephesi kapanmadan Ġngiltere'ye durup dinlenmeden yardım taĢıyan gemileri batırarak düĢmanlarını bu yolla zayıflatmaya çalıĢtılar. Bunun için de "denizaltı" denilen, o günler için korkunç sayılacak bir silah buldular. Kurdukları büyük bir denizaltı filosu ile Ġngiltere ile Fransa'ya durup dinlenmeden malzeme taĢıyan gemileri batırmaya baĢladılar. Batırılanlar arasında, savaĢta yansız kalan Amerikalıların da gemileri bulunuyordu. Hatta zaman zaman içlerinde yolcu taĢıyan Amerikan gemileri yanlıĢlıkla da olsa batırılıyordu. Amerikan ulusu için bu duruma katlanmak imkansızdı. Bir aralık Amerikalıların tepkisinden ürken Almanlar denizaltı savaĢına ara verdiler. Ama bu, karĢı grubun iyice güçlenmesine yol açınca, bütün uyarılara rağmen tekrar bu yola baĢvurdular. Yine suçsuz sivilleri taĢıyan Amerikan gemileri batırılmaya baĢlandı. Bunun üzerine, zaten savaĢın baĢından beri AnlaĢma grubuna sempati besleyen Amerika BirleĢik devletleri 1917 yılı Nisan ayında BağlaĢma devletlerine savaĢ açtı. Bunu, gruba çıkarları ile bağlı bulunan pek çok devlet izledi. Bunların çoğu eylemsel olarak savaĢa katılmasa bile, Ģimdi dört devletten oluĢan BağlaĢma grubunun karĢısına hemen hemen bütün dünya dikilmiĢti. Amerika BirleĢik Devletleri 19.yüzyılda bir dizi bunalım geçirmiĢ, sonunda büyük bir güç olarak dünya dengesindeki yerini alma yolunu tutmuĢtu. Ama ilkesi "Amerika kıtası dıĢındaki iĢlere karıĢmamaktı". ġimdi, savaĢa girince bu ilke bozulmuĢ oldu ve bu devlet dünya politikasındaki ağırlığını yavaĢ yavaĢ duyurmaya baĢladı. Son derece iyi donatılmıĢ, dinç bir Amerikan ordusu Batı Avrupa cephelerine katılınca savaĢın gidiĢi değiĢti. Bu arada Doğu cephesinin kapanması da iĢe yaramadı. Zira Amerikan ordusu Batı cephesindeki durgunluğa son vermiĢti. Almanya'nın iki büyük bağlaĢığından hiçbir umut yoktu: AvusturyaMacaristan Ġmparatorluğunda yaĢayan çeĢitli uluslar ayaklanma eğilimleri içine girmiĢlerdi. Osmanlı ordusu ise ancak Alman yardımı ile ayakta durabiliyordu. Alman ekonomisi ise tükenme noktasına gelmiĢti. Bu arada barıĢ için gizli görüĢmeler baĢlamıĢtı; ama iki taraf da anlaĢamıyordu. SavaĢa girdikten bir süre sonra Amerikan CumhurbaĢkanı Wilson (kendisi ünlü bir devletler hukuku profesörüdür) dünya üzerinde bir daha savaĢ çıkmaması ve Ġnsanoğlu'nun kesin bir barıĢ dönemine geçebilmesi için gerekli gördüğü koĢulları açıklamıĢtı. "Wilson Ġlkeleri" adıyla ünlenen bu koĢullara göre, savaĢtan sonra hiçbir devlet, savaĢı kazansa

29

da toprak kazancı sağlamayacak, baĢka devletlerin egemenliği altında yaĢayan uluslara kendi geleceklerini kurma imkanı verilecekti. Yenenler, yendikleri ülkelerden savaĢ tazminatı almayacaklar; bütün bu iĢleri düzenleyecek uluslararası bir örgüt de kurulacaktı. Bu ilkeleri, Amerikan yardımından yoksun kalmak istemeyen Ġngiltere ve Fransa tanıdı. Ġyice zor duruma düĢen Almanya ile bağlaĢıkları da Wilson'un düĢüncelerini kabul edilebilir buldular. Almanya içinde de ayaklanmalar çıkmaya baĢlamıĢtı. BağlaĢma devletleri için savaĢı sürdürmek imkanı kalmamıĢtı. AnlaĢma devletleri ile ilk bırakıĢmayı Bulgaristan imzaladı ve savaĢtan çekildi (29 Eylül 1918). Böylece Almanya ile Osmanlı Devleti arasındaki bağlantı kesildi ve parça buçuk gelen Alman yardımının Türklere ulaĢması imkanı tamamen yokoldu. Bu nedenle ikinci bırakıĢmayı Osmanlılar imzaladılar (30 Ekim 1918). Üçüncü olarak Avusturya- Macaristan Ġmparatorluğu 3 Kasım 1918'de savaĢtan çekildi. Son bırakıĢma anlaĢmasını da 11 Kasım 1918'de Almanya imzaladı. Böylece dört yıl süren kanlı ve büyük ilk dünya savaĢı bitmiĢti. Siyasal sonuçlarını bir sonraki ünitede göreceğimiz bu savaĢın Ġnsanlığa verdiği acıları Ģu rakamlar en çarpıcı biçimde göstermektedir:Dört yıl içinde savaĢta 10 milyon kiĢi ölmüĢ ve 20 milyon insan da yaralanmıĢtı. Ekonomik bakımdan da tam bir yıkım olan bu savaĢta 732 milyar mark doğrudan doğruya askeri harcamalara gitmiĢtir. Ayrıca dolaylı olarak yitirilen ekonomik değerler de 606 milyar mark olarak hesaplanmaktadır. Bu değerleri günümüzün para kuru ile hesaplarsanız dört yıl içinde ne kadar korkunç bir ekonomik felaketin yaĢandığını anlarsınız. Bu yıkımdan yalnız yenilen değil, yenen devletler de paylarını almıĢlardı. Onlar da ağır toplumsal ve ekonomik bunalımlara düĢtüler. OSMANLI DEVLETĠ'NĠN PARÇALANMAYA BAġLAMASI VE BUNA ĠLK TEPKĠLER -4 GĠRĠġ Dünyada SavaĢ Sonu DeğiĢen Siyasal Yapı Birinci Dünya SavaĢı korkunç, insan ve ekonomi yitikleri yanında çok önemli siyasal değiĢikliklere de neden oldu. SavaĢ sonunda, tarihte çok büyük roller oynamıĢ dört imparatorluk ortadan kalktı. Çöken Ġmparatorluklar: Bunlardan birincisi Rus Çarlığı idi. Bildiğiniz gibi daha savaĢ sırasında yıkılan bu büyük imparatorluk, içindeki önemli siyasal ve toplumsal değiĢikliklerle yeni bir yapı almıĢ ve tarihteki ilk sosyalist devlet kurulmuĢtu. Bu yepyeni denemenin baĢarılı bir sonuç vermesi kolay olmamıĢtı. Rusya savaĢtan çekildikten sonra, bu yeni rejimi kabul etmeyen eski bağlaĢıkları bu ülkede büyük karıĢıklıklar çıkartmıĢlar, ayrıca Çarlık rejiminin yandaĢları da bir direnme cephesi kurmuĢlardır. Böylece tarihin en kanlı iç savaĢlarından biri patlak vermiĢtir. Yeni kurulan rejim, bu iç savaĢı çok sert önlemlerle bastırmıĢsa da iki yanın verdiği kurban sayısı Rusya'nın savaĢ sırasında uğradığı yitiklerden çok daha fazladır ve milyonlarla ifade edilir. Rusya bu değiĢiklik sürecini yaĢarken, BağlaĢma Devletleri grubunun önderi olan Alman Ġmparatorluğu da daha savaĢ sona ermeden korkunç iç çalkantılarla karĢılaĢmıĢ, ordu bölünmüĢ, sağ ve sol eğilimli gruplar ayaklanmıĢlardı. Bütün bunların sonucunda Alman Ġmparatoru II.Wilhelm yurdunu terk etti. Hemen ardından da Almanya bırakıĢma imzaladı. Böylece Alman Ġmparatorluğu da çökmüĢtü. Önemli bir siyasal boĢluk doğdu ve kanlı iç didiĢmelerden sonra Almanya'da cumhuriyet ilan edildi. Bu cumhuriyet yönetimi yenen devletlerle ağır koĢullu bir barıĢ antlaĢması imzaladı (Versailles (Versay) BarıĢı 28.6.1919). Bu antlaĢma ile Almanya pek çok toprağını yitiriyor, yenenlerin bazı batı bölgelerini iĢgal etmelerine göz yumuyor, "onarım bedeli" olarak ağır mali yükümlülükleri yerine getirmek zorunda kalıyordu. Bütün bu ağır yitiklerden baĢka Almanya, sanayisini ve ordusunu sınırlamak zorunda kalıyordu. Bütün bu ağır hükümler Almanya'da eĢi görülmemiĢ bir enflasyon ile iĢssizliğe yol açtı. Sonunda Almanya, bir rejim değiĢikliği geçirerek FaĢizmin egemenliği altına düĢtü. Yenikler arasında yer alan ikinci büyük Ġmparatoruk "Avusturya-Macaristan" idi. Çok uluslu yapısını yeri geldikçe anlattığımız bu devlette, savaĢın sonuna doğru, bıkkınlık ve bezginlik alametleri görülmeye baĢlandı. Ġmparatorluğa bağlı pek çok ulus ayaklanma süreci içine girdi.Bu huzursuzluklar sonunda Avusturya-Macaristan Hükümeti yenilgiyi kabul ederek bırakıĢma imzaladı.Birkaç gün sonra da Ġmparator I.Karl tahtını bıraktı ve yurdunu terketti. Böylece imparatorluk parçalandı. AnlaĢma devletleri Avusturya ve Macaristan ile ayrı ayrı barıĢ antlaĢmaları imzaladılar. Avusturya ile 10 Eylül 1919'da imzalanan St. Germain (Sen Jermen) BarıĢı ile bu devlet ufak bir üke haline getirildi. Bu arada Avusturya'da cumhuriyet de ilan edilmiĢti. Macaristan ayrı bir devlet oldu. Bu eski görkemli Ġmparatorluğun topraklarında yeni bir "Çekoslovakya" devleti kuruldu. Balkan Yarımadasında oluĢturan Yugoslavya Krallığı da Avusturya'dan pek çok yer aldı. Yine bir cumhuriyete dönüĢen Macaristan ile de 4 Haziran 1920'de Trianon BarıĢı

30

imzalandı. Her iki barıĢa göre, Orta Avrupa'nın haritası tamamen değiĢmiĢti. Pek çok Macar, sınırları geniĢletilen Romanya'da kaldı. Avusturya'dan kopartılıp Ġtalya'ya verilen bölgelerde de önemli bir Avusturya azınlığı oluĢtu. Yine Çekoslovakya'nın da etnik yapısı karmakarıĢık idi. AnlaĢma devletleri 1815 yılında bağımsızlığını yitirmiĢ Polonya'yı yeniden kurdular. Bu elbette haksızlıklar içinde yaĢayan Polonya ulusu için çok iyi bir sonuçtu; ama bu yeni devlete içinde Alman, Avusturyalı, Macar grupların yaĢadığı pek çok toprak parçası eklendi. Yenilenler arasında yer alan Bulgaristan ise 27 Kasım 1919'da imzaladığı Neuilly (Nöyi) BarıĢı ile savaĢtan kurtuldu. En az zarar bu devlet görmüĢtür. Gerçi önemli toprak yitiklerine uğruyordu; ama bunlar Bulgaristan'ın ulusal bütünlüğünü bozacak yerler değildi. Bu devlet ayrıca ekonomik bakımdan da pek ağır koĢullar altına konulmuyordu. ġavaĢta yenilenler (belki Bulgaristan dıĢında) çok ağır yitiklere uğramıĢlar, egemenlikleri belli ölçülerde sınırlanmıĢtı. Ama ne kadar ağır olursa olsun, bu koĢullar, bu yenik ulusları ortadan kaldırmak gibi bir amaca yönelmemiĢlerdi. Evet, bu uluslar çok acı çektiler, demokratik olmayan rejimlerin kökleĢmesine yol açtılar, ama yok edilmediler. Halbuki Birinci Dünya SavaĢına katılan ve yenilen devletlerin en önemlilerinden olan Osmanlı Ġmparatorluğu'nun baĢına gelenler korkunçtu. SavaĢ sonucunda tıpkı Rus, Alman ve Avusturya- Macaristan imparatorlukları gibi, Osmanlı Ġmparatorluğu da ortadan kalkmıĢtı. Ama bu 1923'e kadar süren bir uzun zaman parçasını kapsar. Ayrıca, Osmanlı Devleti'ni sözde muhafaza etmek isteyen yenenler, bütün Ġmparatorluk ülkesini, Türklüğü yok edecek derecede parçalamayı hedeflemiĢlerdi. En ağır ateĢkes anlaĢması Türklerle imzalanmıĢ ve ülke parçalanma sürecine sokulmuĢtu. Ardından yine bu parçalanmayı tam olarak onaylayan en ağır barıĢ (Sevr BarıĢı, 10 Ağustos 1920) Osmanlı Hükümetiyle imzalanmıĢtı. Bu barıĢ aslında 600 yıllık görkemli bir devletin yok oluĢ belgesiydi. Yenenlerin Durumu Kısaca Ģu gerçekleri belirtmekte de yarar vardır: Birinci Dünya SavaĢı yenen devletlere de hiçbir yarar sağlamadı. Ġngiltere çok ağır bir ekonomik bunalıma sürüklendi. Türk KurtuluĢ SavaĢının da etkisiyle sömürgelerini yitirmeye baĢladı. Fransa, yine, ağır ekonomik koĢullar nedeniyle büyük bir demokrasi bunalımına düĢtü. Yenenlerden Ġtalya ise, sanki yenilmiĢ gibi bir durum aldı. Ekonomik sıkıntılar bu ülkede ilk faĢist diktatörlüğün doğmasına neden oldu. SavaĢı, AnlaĢma Devletlerine kesin olarak kazandıran Amerika BirleĢik Devletleri de ağır bir ekonomik bunalıma uğradı ve bu sıkıntı bütün dünyayı pençesine aldı. Çöken Son Ġmparatorluk Ama, yukarıda da kısaca belirttiğimiz gibi, savaĢı en ağır koĢullarla bitiren Osmanlı Devleti idi. Bu devlet, zaten savaĢ öncesinde büyük güçler arasında parçalanma konusu edilmiĢti. Geçen ünitemizde "Osmanlı Devleti savaĢa girmese idi de parçalanacaktı" yargımız bu düĢünceden doğmaktadır. Bütün 19.yüzyıl, Osmanlı Devleti üzerinde çöreklenen "Doğu Sorunu"nun Avrupa diplomasisine verdiği ivme ile geçmiĢtir. Ġyice güçsüzleĢen bu devleti ortadan kaldırma planları zaman zaman büyük güçlerin uğraĢtığı belli baĢlı sorunlardan biri olmuĢtu. Hele Osmanlı Ġmparatorluğu savaĢa girince bu paylaĢmalar somut antlaĢmalar halinde gerçekleĢilmesine çalıĢılan hedeflerin belgeleri oldular. Mondros AteĢkesi bu konudaki ilk sonuçtur. OSMANLI DEVLETĠNĠ PAYLAġMA ANTLAġMALARI 18.yüzyıl baĢından itibaren Osmanlı Ġmparatorluğu çöküĢ sürecine girmiĢtir. O yüzyıl, gücünü günden güne artıran ve Osmanı varlığını Avrupa'da görmek istemeyen Batılı güçler ve ayrı nedenlerle hasım olduğumuz Ġran ile yapılan sayısız savaĢlarla doludur. Bütün bu savaĢlarda, Osmanlı Devleti bir süre dayanmıĢ, ancak ardından, yapısını yenileyemediği için hızlı bir çöküĢ içine girmiĢtir. Hele Fransız Ġhtilali sonucu doğan ulusçuluk akımlarının bu çöküĢü bir parçalanma haline dönüĢtürmeye baĢladı. ĠĢte, 18. yüzyılda kendisinden bir ölçüde çekinilen Osmanlı Ġmparatorluğu 19. yüzyıla girildiği zaman, artık çökmesi her an beklenen bir durum almıĢtı. O yüzyıl, bu Devletin nasıl parçalanabileceği üzerinde büyük güçler arasında bazı pazarlıkların yapıldığı zamanın baĢlangıcıdır. Bu pazarlıklar çeĢitli çıkar çatıĢmaları halinde Birinci Dünya SavaĢına kadar sürdü. Osmanlı Devleti bu savaĢa girince, karĢımızdaki grubun savaĢ sonu parçalama planları daha da somutlaĢtı. Bu nedenle okuduğunuz bahsi iki alt baĢlık altında gözden geçirmekte yarar vardır: Birinci Dünya SavaĢı Öncesi 19. yüzyıl baĢında çok ulusluluğun verdiği sorunlarla uğraĢan Avusturya, Osmanlı Devleti üzerindeki dolaysız iddialarından vazgeçmiĢti. Avusturya bazı konularda, kendisi gibi çok uluslu bir devlet olan Osmanlı Ġmparatorluğu'nu desteklemiĢti bile. Ancak, Balkanlar üzerinde Rusya'yı yalnız bırakmak

31

Avusturya'nın iĢine gelmediğinden buradaki sorunlar söz konusu olunca ufak bazı paylar istemiĢtir. Bu yolla Rusya karĢısında Balkanlarda bir güç oluĢturabilmek amacındaydı. Zira Balkanlardaki Ġslav akımları kendi ülkesine her zaman sıçrayabilirdi. Aynı yüzyıl baĢında Ġran iyice güçsüzleĢmiĢ, Rusya ile Ġngiltere arasında bir ortak nüfuz ülkesi durumunu almaya baĢlamıĢtı. Bu bakımdan artık Ġran ile de bir anlaĢmazlık göremiyoruz. Osmanlıların Akdeniz'deki tarihsel hasımları Venedikliler de bağımsız bir güç değillerdi ve bir tehdit oluĢturmuyorlardı. Bu durumda 19.yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı ülkesini parçalamak isteyen tek güç Rusya idi. Zira Rusya, ancak Osmanlı Devleti üzerinden açık ve sıcak denizlere çıkabilirdi. Ġkinci ünitemizde belirtildiği gibi bu Ġngiltere'nin iĢine gelmiyordu. Ġngiltere, Osmanlı Devleti'nin Rusların eline geçmesini istemiyordu. Ortadoğu'da Ġngiliz Ġmparatorluğu ülkelerini biribirine bağlayan en önemli yol olan Osmanlı toprakları Rusya gibi güçlü bir devletin eline geçmemeliydi. Osmanlı ülkesi üzerinde kurulacak küçük devletler de Ġngiltere'yi rahatsız ederdi. Çünkü bunlar da mutlaka Rusya'nın nüfuzu altına gireceklerdi. 19.yüzyılın en güçlü devleti Ġngiltere'yi bu konuda Rusya karĢısına almak istemezdi. Bu bakımdan eğer Osmanlı Devleti parçalanacaksa bunun bütün büyük Avrupa devletlerince ortaklaĢa yapılmasını önermek zorundaydı. Böylece Osmanlı ülkesine tek baĢına sahip çıkmak gibi bir niyeti olmadığını Ġngilizlere kanıtlayıp, o büyük gücü ikna etmek istiyordu. Rusların bu yüzyıl ortalarındaki tezi Ģuydu:"Boğaziçinde hasta bir adam var; ölüm döĢeğinde. Öldüğü zaman büyük bir miras bırakacak. Bu mirası Ģimdiden anlaĢarak bölüĢelim." Ġngilizler bu düĢünceye Ģiddetle karĢı çıkmıĢlardır. Hatta 1853 yılında Osmanlı Devleti'ni parçalama amacından baĢka bir hedefi olmayan büyük Osmanlı-Rus SavaĢına, Fransızlarla birlikte Ġngilizler de bizim yanımızda katılmıĢlardır. Bu devletlerin katılımı ile Kırım cephesine kayan çarpıĢmalar dolayısıyla "Kırım SavaĢı" adını alan bu büyük olay sonunda Ruslar yenilmiĢler ve 1856 yılında Paris BarıĢını imzalamak zorunda kalmıĢlardı. Paris BarıĢı ile Fransızlar ile Ġngilizler ve bu barıĢa katılan diğer büyük Avrupa devletleri "Osmanlı Ülkesinin bütünlüğünü" güvence altına almıĢlardı. Osmanlı Hükümeti de Islahat Fermanına dayanarak bütün ülkede düzeltimler yapacağını bildiriyordu. ġimdi, Paris BarıĢını imzalayanlar, "Islahat Fermanı hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığını saptamak için" Osmanlı Devleti'nin iç iĢlerine karıĢmaya baĢladılar. Bu sırada Alman Birliğini kurmak için Rusya'nın desteğine muhtaç olan Prusya, Osmanlılara karĢı Rusya'yı tuttu. Rusya'nın yansız kalması ile Avusturya ve Fransa'yı yenip Alman Birliğini kuran Prusya'nın baĢbakanı Bismarck, daha önceki ünitede de gördüğümüz gibi, Rusya'yı hep kollamak politikası güdüyor, bu uğurda gerekirse Osmanlı Devleti üzerinden ödün vermeyi de göze alıyordu. Berlin BarıĢı ile Osmanlı Ülkesinin Balkan Yarımadasına denk düĢen bölümü büyük ölçüde parçalanmıĢtı. Durumdan kuĢkuya düĢen Ġngiltere, artık her biri - Bulgaristan dıĢında- bağımsız birer devlet olan eski Osmanlı illerinin Rus nüfuzu altına düĢmeye baĢladığını görüyordu. ĠĢte 1878 tarihinden itibaren Ġngiltere, fırsat çıkarsa Osmanlı ülkesini Ruslara da bırakmamak ve kendisi tarafından ele geçirilmesini sağlamak istemiĢtir. Durumun farkına varan Rusya, Almanya ile Avusturya-Macaristan Ġmparatorluğuna yanaĢarak, 18 Haziran 1881 "Üç Ġmparator AntlaĢması" adıyla ünlü sözleĢmeyi imzalamıĢlardır. Böylece artık Osmanlı Devleti bölüĢme konusu olmaya baĢlamıĢtı. Zira Bulgaristan'ın Rus nüfuz bölgesi olduğu kabul ediliyor ve bir savaĢ çıkarsa Boğazları Rusların iĢgali onay görüyordu. Bu birleĢmeye karĢı Ġngiltere sesini yükseltmekte gecikmedi. Rusya'ya hiçbir zaman inanmamıĢ Avusturya-Macaristan'ı ve büyük devletler arasına yeni katılmıĢ Ġtalya'yı yanına çekerek, 12 ve 16 Aralık 1887 günleri bu devletlerle imzaladığı anlaĢmalarla Osmanlı Devleti'nin ülkesini güvence altına almayı yüklendi. "Doğu ĠĢleri Ġçin Üçlü BirleĢme" denilen bu anlaĢmanın gizli hasmının Rusya olduğu kuĢkusuzdu. Zira eğer Osmanlı Devleti üçüncü bir baĢka güce karĢı savaĢa girerse, bu anlaĢmayı imza edenler Osmanlı ülkesinin diledikleri bölgelerini iĢgal edeceklerdi. Görülüyor ki, Bismarck'ın büyük devletleri denge içinde tutma siyaseti özellikle Osmanlı ülkesi üzerinden ödün verilmekle yürütülüyordu. Ama, daha önceki ünitede görüldüğü gibi, Bismarck'ın yeni, genç Alman Ġmparatoru II.Wilhelm tarafından iĢ baĢından uzaklaĢtırılması bu denge siyasetini bozdu. Ġngilizler Ģimdi asıl büyük rakiplerinin Almanya olduğunu anlamıĢlardı. Rusya günden güne güçsüzleĢiyordu. Almanya ile Rusya'yı karĢı karĢıya getirmek için, güçsüz Rusya'ya Osmanlı Ülkesi verilebilirdi. Böylece çıkacak

32

kavgadan en fazla Ġngilizler yarar sağlarlardı. Bu nedenle Osmanlı Devleti üzerindeki geleneksel Ġngiliz siyaseti değiĢti. 8-9 Haziran 1908'de Reval'de, Ġngiliz Kralı ile Rus Çarı (VII.Edward (Kral ığı:1901-1910) ve II.Nikolay (Çarlığı:1894-1917)) buluĢtular. Bu görüĢmede iki hükümdar Osmanlı Devleti üzerinde tam bir anlaĢmaya vardılar. Aslında resmi olarak sadece son derece tehlikeli bir durum alan Makedonya sorunu üzerinde uyuĢmuĢlardı. Ama iki devlet Osmanlı ülkesi üzerinde ilk kez böylesine rahat pazarlık ediyorlardı. Bu anlaĢma Ġngiltere'nin Rusya'yı Osmanlı ülkesi üzerinde serbest bıraktığı anlamına geliyordu. Nitekim Balkan SavaĢları da, bu anlaĢmanın verdiği cesaretle Rusya'nın Balkanlı devletleri örgütlemesi sonucunda patlak verdi. Birinci Dünya SavaĢında Birinci Dünya SavaĢı baĢladıktan kısa bir süre sonra Ġngiltere ve Fransa, Rusya'nın isteği üzerine savaĢ sonu paylaĢım projelerini hazırlamıĢlar ve bunları 14 Eylül 1914'te onaylamıĢlardı. Bu paylaĢma gizli olmakla birlikte, Osmanlı Devleti'ni içermiyordu. Bildiğiniz gibi, AnlaĢma Devletleri, Almanya'ya yaklaĢan Osmanlı Devleti'nin kendi yanlarında savaĢa katılmayacağını kavramıĢlardı. Ama bu devlet hiç olmazsa yansız kalmalıydı. Bunu sağlamak için, Osmanlı Devleti üzerindeki düĢünceleri -bir süre için- dondurmuĢlar ve bu ülkeyi paylaĢma alanına sokmamıĢlardı. AnlaĢma gizli de olsa duyulabilir ve bu Osmanlı Devleti üzerinde ters bir etki yapabilirdi. Ama olaylar beklenildiği biçimde geliĢmedi. Hepinizin bildiği biçimde, bir olup-bitti hazırlayan Enver PaĢa ile Almanlar, Ġmparatorluğu savaĢa soktular. Osmanlı Devleti'nin sonunu getirecek savaĢ baĢlamıĢtı. Çanakkale savaĢlarında ilk Türk zaferinin kazanıldığı gün, yani 18 Mart 1915'te AnlaĢma Devletleri Osmanlı Ġmparatorluğu'nu savaĢtan sonra paylaĢma planını imzalamıĢlardı. Bu paylaĢma sözleĢmesinde özellikle Rusya kayırılmıĢ ve Ġstanbul ile Boğazlar baĢta olmak üzere pek çok yer onlara bırakılmıĢtır. Ardından Ġtalya'nın AnlaĢma Devletleri yanında savaĢa katılması 26 Nisan 1916 Londra SözleĢmesinin imzalanmasıyla sonuçlandı ve onlara da pay verildi. Aynı yılın 16 Mayısında da Osmanlı Ülkesindeki Arap topraklarının Ġngiltere ile Fransa arasında paylaĢtırılmasını öngören ünlü Sykes-Picot AntlaĢması imzalandı (Bu sözleĢmeye onu hazırlayan diplomatların adı verilmiĢtir). 18 Ağustos 1917 tarihinde bu antlaĢmaya Ġtalya da girdi (Saint-Jean de Maurienne AntlaĢması). Böylece, Rusya'nın savaĢtan çekilmesi tarihine kadar, Osmanlı Devleti'nin kağıt üzerinde parçalanması iĢi bitmiĢti. Bu anlaĢmalarda devletlerin alacakları payları Ģöylece özetleyebiliriz: Rusların Payı: Ruslara Doğu Trakya'nın -yani bugün bizim sınırlarımız içindeki Trakya'nın- yarısı veriliyordu. Burası Doğu Trakya'nın doğusu idi. Yani Midye-Enez çizgisinin doğusu. Ayrıca Doğu Trakya'nın en uç noktası olan Ġstanbul ile Marmara Denizinin güneyi, Ġstanbul'un karĢı yakasından Sakarya Irmağına kadar uzanan bölge de Ruslarındı. Bundan baĢka hem Ġstanbul, hem de Çanakkale boğazları onlara veriliyordu. Çanakkale Boğazını Ege'den gelecek tehlikelere karĢı kapatan Ġmroz ile Bozcaada'yı da alıyorlardı. Böylece Rusların Çar Büyük Petro zamanından beri düĢledikleri hedefler gerçekleĢecekti. Ruslar, dostlarının bu armağanlarına karĢı onlara Boğazlardan serbest geçiĢ hakkı ile bazı ekonomik kolaylıklar sağlayacaklardı. Ruslar ayrıca Doğu Anadolu'da da önemli bölgeler alıyorlar, buraları Doğu Karadenize kadar uzanıyordu. Ġngilizlerin Payı: Ġngilizlerin gözü Ortadoğu'da, Basra körfezine açılan bölgelerdeydi. Bu nedenle bugünkü Irak'ın büyük bir bölümü ile,oraları Batıdan gelecek tehlikelere karĢı koruyacak Ürdün'ü alacaklardı. Böylece yaĢam damarlarından en önemlisi olan Hindistan yolundan baĢka Musul Petrolleri de onların eline geçecekti. Fransızların Payı: Fransızlar Mersin'in doğusundan baĢlayarak bütün Çukurova'yı ve Toros Dağlarının kuzeyinden Sivas'a kadar Ġç Anadolu'nun doğu-orta kesimlerini alacaklardı. Bundan baĢka Ġskenderun'dan itibaren güneye inen ve içine Lübnan'ı alan sahil Ģeridi Fransa'nın olacaktı. Suriye ile Kuzey Irak'taki bazı yerlerin koruyuculuğu da Fransızlara veriliyordu. Ġtalyanların Payı: PaylaĢmaya sonradan katılan Ġtalyanlara bütün Ege Bölgesi ile, Akdeniz Bölgesi'nin Silifke'ye kadar uzanan kesimi verilecekti. Ayrıca Ege Bölgesi'nin kuzeyinde Bursa'ya kadar uzanan yerler onların koruyuculuğu altına konulacaktı. 1917 sonbaharında çıkan ikinci ihtilal ile Rusların savaĢtan çekilmeleri ve BağlaĢma Devletleri ile BrestLitovsk BarıĢını yapmaları bu paylaĢma planları üzerinde fazla bir etki yapmadı. Ruslar Çarlık dönemindeki bütün antlaĢmaları geçersiz saymıĢlardı. Bunun üzerine onlara verilmesi düĢünülen en önemli yer, yani Boğazlar ile Ġstanbul büyük tartıĢma ve çekiĢme konusu olacaktı. Buna yol açmamak için, savaĢ bitince Ġstanbul ve Boğazlar üzerinde AnlaĢma Devletleri ortak bir yönetim kurmayı kararlaĢtırdılar. Doğu

33

Anadolu'daki Rus payı ise ikiye ayrıldı. Bu bölgenin güneyi Ġngiliz koruyuculuğu altında yarı özerk bir duruma getirilecekti. Geriye kalan bölüm ise, Çarlık rejiminin devrilmesinden sonra Güney Kafkasya'da bağımsız bir devlet olarak kurulmuĢ bulunan Ermenistan'a verilecekti. Bütün bu paylaĢma bölgelerinden geriye kalanlar ise Türklere bırakılacaktı. Ama bu bölgelerin statüsü ve tam sınırları yapılacak barıĢ antlaĢması ile saptanacaktı. Türkler savaĢtan çekilip AteĢkes AnlaĢması için düĢmanlarına baĢvurdukları zaman,onların gönüllerinde yatan iĢte, yukarıdaki paylaĢma projesini gerçekleĢtirmekti. Ġlk adım AteĢkes AnlaĢması ile atılmalıydı. MONDROS ATEġKES ANLAġMASI AteĢkes Kavramı SavaĢlarda uyulması gerekli uluslararası kural ar vardır. Bu kural ar tarihin ilk zamanlarından beri gelenekler halinde belirmiĢ, Ġnsanlık geliĢtikçe savaĢan tarafların kendi çıkarları için de dikkat etmeleri gereken hususlar olmuĢlardır. Giderek 19.yüzyıl sonlarında bu konuları düzenleyen uluslararası antlaĢmalarla bir "SavaĢ Hukuku" doğmuĢ ve "Devletler Genel Hukuku"nun önemli bir bölümü durumuna gelmiĢtir. Bütün bu çabalardan amaç, savaĢları mümkün olduğu ölçüde insanlık onuruna yakıĢır biçimde sürdürmek ve bitirmektir. SavaĢın ancak zorunlu, baĢka çözüm yolu bulunmadığı zaman baĢvurulması gereken bir çare olması, savaĢ sırasında tarafların biribirlerine mümkün olduğunca az zarar vermeleri, sivil halkın çarpıĢmalar dıĢında tutulması, teslim olanlara insanca davranılması gibi ilkeleri bu hukukun baĢlıca konuları olarak kabul edebiliriz. Ama bütün bu kurallara uymak, savaĢan tarafların Ġnsanlık duygularını kendiliklerinden uygulamaya çıkartmalarıyla mümkündür. Ne yazıktır ki bu uluslararası kural ara savaĢan yanlar ancak dilerlerse dikkat ederler. Bir savaĢın genellikle yeneni ve yenileni bulunur. Yenen veya yenenler, elbette istedikleri hedefleri gerçekleĢtirmek hakkına sahiptirler. Ama günümüzde geliĢen insanlık duyguları bu isteklerin ancak belli ölçüler içinde gerçekleĢtirilmesini buyurur.Ancak kin, düĢmanlık, intikam gibi hırsların tutsağı olan yenenleri bu ölçüler içinde tutmak çok güçtür. SavaĢta çarpıĢmalar sürerken, zaman zaman geçici olarak ya belli bir bölgede savaĢan birlikler veya bütün bir cephedeki ordular, kısa süreli bir anlaĢma üzerinde uyuĢabilirler. Bu anlaĢmalar birkaç saati, bilemediniz bir-iki günü geçmez. Amaç, savaĢan tarafların yaralılarını ve ölülerini toplamak, bazı çok gerekli ve iki yanın da eĢit derecedeki ihtiyaçlarını gidermek gibi iĢlerdir. Bu kısa süre bitince çarpıĢmalar yine baĢlar. Tarihin en kanlı vuruĢmalarının geçtiği Çanakkale muharebelerinde bile zaman zaman bu tür çarpıĢma araları verilmiĢtir. ĠĢte çarpıĢmaların bu türde çok kısa için durdurulmasına "ateĢkes" denilir. SavaĢın sonucu artık belli olmuĢtur. Bir yan yenilmiĢtir; daha fazla çarpıĢacak gücü kalmamıĢtır. Bu durumda savaĢı bitirmek en doğru yoldur. Yenenler de hedeflerine ulaĢmıĢlarsa, onların savaĢı sürdürmeleri gereksizdir. Zira savaĢ yenen ve yenilen için de aslında bir korkunç yitikler yumağıdır. SavaĢ, "barıĢ kurularak" bitirilir. Yenen ve yenilenler dilerlerse barıĢ görüĢmelerine baĢlarlar. Sonunda bir anlaĢmaya varılabilir. Bu takdirde -elbette yenilenlerin zararına- bir barıĢ antlaĢması imzalanır. SavaĢ biter. Eğer bu barıĢ antlaĢması akıllıca yapılmıĢsa kurulan barıĢ sürekli olur. Taraflar barıĢ için anlaĢamazlarsa, o takdirde çarpıĢmalar tekrar baĢlar. Zira savaĢ daha bitmemiĢtir. ĠĢte, barıĢ görüĢmelerinin sağlıklı bir biçimde geçmesi için, her türlü silahlı çatıĢmanın bir süre durdurulması, tarafların yeni topraklar elde etmelerinin bir süre geciktirilmesi gerektir. ÇarpıĢmalar sürerken barıĢ görüĢmelerinin sağlıklı biçimde yürütülmesi imkansızdır; zira bu sırada yenilenler baĢarılar kazanmaya baĢlayabilirler veya daha fazla ezilirler. BarıĢ görüĢmelerine baĢlayabilmek için daha geniĢ kapsamlı bir ateĢkes üzerinde tarafların anlaĢması bir gelenektir. BaĢka bir deyiĢle, silahlar belirsiz bir süre için "terk" edilir. "Mütareke" sözcüğü bu kökten gelir; yani silahlar terk edilmektedir. Taraflar barıĢ görüĢmeleri sürerken çarpıĢmayacaklardır. Ġki yan da bu "mütareke" anlaĢmasının imzalandığı tarihten itibaren çarpıĢmaları durdururlar ve oldukları yerde kalırlar. AteĢkes anlaĢmalarında yenen taraflar, yenilenlerin barıĢ görüĢmeleri sırasında çarpıĢmaların durdurulmasından yararlanarak güçlenmelerini önlemek isterler. Bu ,yenenlerin doğal hakkıdır. Aksi halde akıttıkları kan boĢa gidebilir; zira uzayan barıĢ görüĢmeleri sırasında yenilen taraf güçlenip, savaĢa tekrar baĢlayabilir. Bunun için, yenenler, ateĢkes anlaĢmalarına, yenilen yanın askeri açıdan, deyim yerinde ise "kımıldayamamasını" sağlayacak önlemler alırlar. Ama bundan ilerisi de normal bir ateĢkes anlaĢmasında yapılamaz. Zira barıĢ görüĢmeleri bir yerden sonra pazarlık sayılır. Sonunda nasıl bir karara varılacağı bilinmez.

34

Bazen yenilenler öylesine bitkin ve periĢan hale gelirler ki, yenenlere hiçbir kayıt ve koĢul ileri sürmeden "teslim" olurlar. Buna "kayıtsız Ģartsız teslim" denilir. Almanlarla Japonlar Ġkinci Dünya SavaĢı sonunda böyle teslim oldular. Bu takdirde artık yenenler daha barıĢ antlaĢması imzalanmadan dilediklerini yapabilirler. Normal ateĢkes anlaĢmalarında ise karĢılıklı bir saygı gözetilir. Yenilen de bir devlettir; devlet olma sıfatıyla barıĢ yapacak ve onu uygulayacaktır. Bu bakımdan normal bir ateĢkes anlaĢmasını "kayıtsız Ģartsız teslim" ile karıĢtırmamalıdır. Zira, yukarıda da belirtildiği gibi, normal bir ateĢkesin sonunda baĢlayan barıĢ görüĢmeleri sonuçsuz kalırsa -savaĢ hukuk açısından bitmediği için- çarpıĢmalar yeniden baĢlar. Kayıtsız Ģartsız teslimde ise böyle bir durum yoktur. Mondros AteĢkes AnlaĢması AteĢkese GidiĢ ve AnlaĢmanın Ġmzalanması 1918 yılı sonbaharı baĢında özel ikle güney sınırlarımızda askeri durum tam bir ağır yenilgi durumunu almıĢtı. AnlaĢma Devletlerinin Makedonya'da açtıkları son cephede çok sıkıĢan ve iĢgal edileceğini anlayan Bulgaristan 26 Eylül 1918'de ateĢkes istedi. Böylece Almanya ile Osmanlı ülkesi arasındaki yol da kapanıyordu. Zaten artık kendine bile yetiĢemeyen ekonomisi ile Almanya'nın Osmanlı ordusuna birkaç parçalık askeri malzeme yollaması da tamamen olanaksız duruma gelmiĢti. Irak ve Suriye'de hızla ilerleyen Ġngilizleri durdurmak, artık imkansız denecek kadar zordu. Bu durumda, Ġttihat ve Terakki Partisi Hükümeti, Sadrazam Talat PaĢa'ya ateĢkes için giriĢimde bulunmak yetkisini verdi. Osmanlı Hükümeti, Wilson Ġlkeleri ıĢığı altında bir ateĢkesi imzalamaya hazır olduğunu bildirdi. Yenilen bir devletin ateĢkes isteyen bir hükümetinin baĢbakanı olarak Talat PaĢa istifa etti (8 Ekim). Böylece 1913 yılından beri süren Ġttihat ve Terakki Partisi oligarĢisi de sona ermiĢti. Bu parti saygınlığını çok büyük ölçüde yitirmiĢti. SavaĢın son yılında padiĢah olan VI.Mehmet Vahdettin (V.Mehmet ReĢat'ın ölümü üzerine tahta çıkmıĢtır. 4 Temmuz 1918) Ġttihat ve Terakki Partisinin büyük karĢıtı idi. Bu nedenle artık bu kadronun siyasal iktidara geçmesi mümkün değildi. Artık Ġstanbul Hükümetleri ya Ġttihatçılara tam anlamıyla düĢman kesilmiĢ kiĢilerce veya yansızlığı ile tanınmıĢ baĢka siyasetçilerce kurulacaklardır. Talat PaĢanın yerine sadrazamlığa getirilen Tevfik PaĢa, Ġsviçre aracılığı ile ateĢkes için baĢvuruyu yinelemiĢ, ama olumlu bir cevap alamamıĢtır. Zira Ġngilizler güneyde mümkün olduğu kadar hızlı ilerleyip, ele geçirebileceklerince toprak elde etmek istiyorlardı. AteĢkes imzasını baĢaramadığı için görevden ayrılan Tevfik PaĢa yerine Ahmet Ġzzet PaĢa sadrazam atandı. Bu ünlü askerin uğraĢmaları sonucunda ve pek çok arabulucu devreye sokularak AnlaĢma Devletleri ateĢkes görüĢmelerine razı edilmiĢlerdir. Ġngilizler 23 Ekimde Osmanlı Hükümetine, Limni Adasının Mondros Limanında ateĢkes görüĢmelerinin yapılacağını ve AnlaĢma Devletleri adına Ġngiliz Amirali Calthorpe'nin yetkili olduğu bildirilmiĢtir. Bunun üzerine Bahriye (Denizcilik) Bakanı Rauf Bey (Orbay) baĢkanlığındaki bir kurul hemen Mondros'a gönderilmiĢtir. Osmanlı delegeleri, Wilson ilkeleri ıĢığı altında ortak bir metin üzerinde uzlaĢmaya varılacağını sanıyorlardı. Fakat AnlaĢma Devletleri delegesi, daha önceden hazırlamıĢ ve bir ateĢkes anlaĢmasından çok kayıtsız-Ģartsız teslim belgesine benzeyen bir metni Osmanlı kurulu önüne koymuĢtur. Bu metin üzerinde Osmanlı Temsil Kurulu üyelerine çok sınırlı söz hakkı tanınmıĢtır.BeĢ gün süren görüĢmeler sonunda 30 Ekim 1918 günü Osmanlı Devleti ile AnlaĢma Devletleri arasında ünlü "Mondros AteĢkes AntlaĢması" imzalandı. Bu ateĢkes antlaĢması, neredeyse bir barıĢ antlaĢması kadar kesin sayılabilecek hükümler taĢıyor ve yukarıda açıklamaya çalıĢtığımız normal ateĢkes anlaĢmaları ile hiçbir benzerlik göstermiyordu. 31 Ekim günü yürürlüğe giren ve 25 maddelik bu kısa; ama çok önemli anlaĢmanın baĢlıca hükümleri Ģöylece özetlenebilir: Mondros AteĢkes AnlaĢmasının Ġçeriği Bu ateĢkes antlaĢmasının en önemli hükümlerini Ģu üç ayrım altında toplayabiliriz: Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarını çok büyük ölçüde sınırlayan hükümler: Boğazlar derhal açılacak ve orada bulunan müstahkem mevkiler (berkitimler) iĢgal edilecek; AnlaĢma Devletleri güvenliklerini tehdit eden bir duruma düĢerlerse Osmanlı ülkesinin diledikleri stratejik noktasını iĢgal edebilecekler (ünlü 7. Madde); Doğu Anadolu'da bulunan altı ilde karıĢıklıklar çıkarsa AnlaĢma Devletlerinin ayrıca o bölgeleri de iĢgal etmeye hakları var -buralarının Ermenilere verilmesi düĢünülüyordu-; ülkedeki bütün haberleĢme AnlaĢma Devletlerinin denetimi altına alınacak. Askeri Hükümler: AsayiĢi sağlamak için gereken bir miktar asker dıĢında Osmanlı orduları terhis edilecek; bütün savaĢ gemilerine, cephaneye, toplara ve diğer silahlara el konulacak;O smanlıların elinde bulunan bütün savaĢ tutsakları, Osmanlı yurttaĢı olup da ayaklandıkları için tutuklanan Ermeniler de dahil olmak

35

üzere, serbest bırakılacak; Brest-Litovsk BarıĢından sonra Ġran ve Kafkasya'ya giren Osmanlı birlikleri derhal geriye çekilip dağıtılacak; Anadolu dıĢında bulunan Osmanlı birlikleri ise bölgelerindeki AnlaĢma Devletleri komutanlarına teslim olacaklardır (dikkat ediniz: "terhis" değil "teslim" söz konusudur) Ekonomik Hükümler: Ülkenin bütün limanlarından AnlaĢma Devletleri yararlanacaklar; kömür ve petrol yatakları ve benzeri önemli kaynaklar AnlaĢma Devletlerinin ihtiyaçlarına (sözüm ona Osmanlıların ihtiyaçları giderildikten sonra!) tahsis edilecek; demiryolları da AnlaĢma Devletlerinin denetimi altına alınacak. Yukarıda da kısaca belirttiğimiz gibi, olağan bir ateĢkes anlaĢmasında yenenler, yenilenlere, barıĢ görüĢmeleri sırasında güçlenme fırsatı vermek istemezler. Bu açıdan ordunun terhisi ve önceden belirtilmiĢ yerlerin geçici olarak iĢgalini doğal kabul etmek mümkündür. Ama, yenenlere öğeleri belirtilmemiĢ bir "tehdit" karĢında kendi takdirlerine göre, yine kendi görüĢleri içinde değerlendirilecek stratejik noktaları iĢgal etme hakkının verilmesi olağan değildir. Bu ve altı doğu ilinin gerekirse iĢgali hükmü, Osmanlı Devleti'nin daha barıĢ antlaĢması bile beklenilmeden AnlaĢma Devletlerince parçalanıp paylaĢılacağını göstermektedir. Mondros AteĢkes AnlaĢması ve Yunanistan Biraz aĢağıda ayrıntılıca göreceğimiz gibi, Yunanistan AnlaĢma Devletleri grubu içine geç girmekle birlikte özellikle Osmanlı ülkesi üzerinde oldukça önemli istekler ileri sürüyordu. Bu istekler her zaman olduğu üzere, hoĢ karĢılanıyordu. Yunanlıların Osmanlı toprakları üzerindeki geniĢleme isteklerini çok iyi bilen delegelerimiz, özellikle Rauf Bey, AteĢkes gereği uygulanacak iĢgal eylemlerine Yunanlıların karıĢtırılmamasını ileri sürmüĢtür. Zira Yunan askerlerinin Türk topraklarına girmesi durumunda onları çıkarmanın ne kadar güç olacağını biliyordu. Rauf Beye sadece Ģu söylendi: "sözlerine güvenilir" Ġngiliz ve Fransızların iĢgalleri barıĢ antlaĢmasının imzalanmasına kadar ve geçici olarak söz konusu edilecekti. Rauf Bey, iĢgal eylemlerine Yunanlıların katılmamasını anlaĢma metnine de koydurmak istemiĢ, ama bunu baĢaramamıĢtır. Fakat israrı üzerine Amiral Calthorpe, Rauf Beye kendi imzasını taĢıyan özel bir mektup verdi. Bu mektupta AnlaĢma Devletleri temsilcisi Amiral, Boğazlardaki berkitimlere sadece Ġngiliz ve Fransız askerlerinin gireceğini, Ġstanbul ile Ġzmir'e Yunan gemilerinin sokulmayacağını yükümlenir bir biçimde hükümetine bildireceğini belirtiyordu. Amiral bu mektubu padiĢah ve sadrazamdan baĢka kimseye göstermemesini de Rauf Beyden rica etmiĢti. Böyle bir mektubun hiçbir bağlayıcı niteliği yoktu. Zira Amiral, bu yazıyı özel olarak hazırlayıp Rauf Beye vermiĢti. Eğer bunun içeriği AnlaĢma metnine geçse idi, o zaman elbette bağlayıcı bir niteliği olurdu. Kaldı ki, bu özel mektubunda Amiral, bu istekleri hükümetine bildireceğini söylemekten baĢka bir Ģey yapmıyordu. Zaten hükümetinin -ve diğer AnlaĢma Devletlerinin- izni olmadan böyle bir söz bile veremezdi. Ama Rauf Bey, cebindeki bu mektuba güvenip Ġstanbul'a döndüğü zaman kendisini karĢılayanlara Ģöyle diyordu: ".....Yaptığımız mütareke umudumuzun üstündedir. Devletin bağımsızlığı, Saltanatın hukuku, milletin onuru bütünüyle kurtarılmıĢtır..." Bu sözler Osmanlı diplomasisinin bir hayli zayıf olduğunu göstermektedir. Rauf Bey gibi deneyimli bir asker bile, ateĢkes anlaĢmasının ne kadar ağır hükümler taĢıdığını tam olarak kavrayamamıĢ, Ġngilizlerin oyalamak için verdikleri bazı sözleri güvenilir saymakla müthiĢ bir hataya düĢmüĢtür. Hele Yunanlıların Osmanlı Ülkesine ayak basmayacakları konusunda yetkisiz bir amiralin sadece kendi görüĢünü belirttiği mektuba inanmak kadar saflık az görülür. Nitekim acı gerçek çok kısa bir süre sonra kendini gösterecek ve bu ateĢkes ile hedeflenen amaca adım adım yüründüğü iĢ iĢten geçtikten sonra anlaĢılacaktır. PARÇALANMA SÜRECĠNĠN BAġLAMASI-ĠġGALLER AteĢkes AnlaĢmasının Uygulanması Sorunu AnlaĢma Devletlerinin düĢüncesine göre, ateĢkes anlaĢması Türklerin Anadolu'daki varlıklarını sona erdirmek için bir baĢlangıçtan ibaretti. Bu anlaĢmada yer alan bütün hükümler, en geniĢ bir yorumla uygulanacak ve daha barıĢ antlaĢması imza edilmeden Osmanlı Devleti hiç hareket edemeyecek duruma getirilecekti. Bu dehĢet verici planı kavrayanların sayısı azdı. Ancak özel ikle askerler ordunun terhisi,bütün silah ve cephanenin teslimi ile anlaĢmanın 7.maddesi hükmü karĢısında AnlaĢma Devletlerinin gerçekleĢtirmek istedikleri planı anlamıĢlardı. AteĢkes anlaĢması imzalanır imzalanmaz, hemen uygulanması iĢine giriĢilmiĢti. Osmanlı Hükümeti iyi niyetini göstermek için askerin terhisi ile gereken diğer iĢlerin

36

yapılmasını buyurmuĢtu. Pek çok yerlerdeki komutanlar bu buyruğa uymak zorunda kalıyorlardı. Ordu terhis ediliyor ve eldeki silah ve cephane AnlaĢma Devletlerinin temsilcilerine teslim ediliyordu. Elbette, yurtsever askerler bu iĢi çok büyük bir isteksizlikle yapıyorlar ve ufukta bir umut göremiyorlardı. Bu karıĢık ve karanlık günleri daha da belirsizleĢtiren bir adım 13 Kasım 1918 tarihinde, yani ateĢkesin imzalanmasından tam 14 gün sonra AnlaĢma Devletlerince atıldı. O gün Ġngiliz, Fransız, Ġtalyan ve Yunan gemilerinden oluĢan 61 parçalık bir filo, Ġstanbul önüne gelip demirledi ve karaya da sembolik nitelikte ufak bir askeri birlik çıkartıldı. Daha onüç gün önce, AteĢkes görüĢmeleri yapılırken, AnlaĢma Devletlerinin temsilcisi Amiral Calthrope, Osmanlı BaĢtemsilcisi Rauf Beye "Yunanlıların Ġstanbul'a ve Ġzmir'e girmeyeceklerini" Hükümetine kabul ettirme sözü vermiĢti. Ġstanbul'a gelen filo, bu sözün hiçe sayıldığının bir ifadesi olduğu gibi, Osmanlı Hükümetine hiçbir değer vermemek, onun varlığını bile kabullenmemek anlamına geliyordu. Mondros AnlaĢmasına bel bağlayan bazı saf kiĢiler bu olay karĢısında görüĢlerini değiĢtirmeye baĢlamıĢlardı. Bu arada, AteĢkesin 7.maddesi de uygulamaya geçirilmiĢ ve AnlaĢma Devletleri "güvenliklerini tehdit edilebilme tehlikesi karĢısında" gerekli gördükleri statejik noktaları hemen iĢgale baĢlamıĢlardı. ĠĢgaller Ġngiliz-Fransız-Ġtalyan ĠĢgalleri Bu üç AnlaĢma devleti bir yandan Boğazları iĢgal etmeye, diğer yandan da Ġstanbul'da bir karargah kurarak Osmanlı Hükümetini tam bir baskı altına almaya baĢlamıĢlardı. Daha sonra, AteĢkes hükümlerini, savaĢ sırası yapılan paylaĢma antlaĢmalarına uygun bir biçimde iĢletmeye giriĢmiĢlerdi. Bu paylaĢma planlarına uygun olarak Ġngilizlerle Fransızlar Ortadoğu'da göz diktikleri alanlara hemen yerleĢmiĢlerdi. Bir yandan da Anadolu'da kendilerine ayırdıkları bölgelerde stratejik açıdan önemli olan yerleri ufak birliklerle denetim altına alıyorlardı:Fransızlar Dörtyol, Mersin, Adana ve yörelerini, Afyonkarahisar Ġstasyonunu; Ġngilizler Batum, (Gazi)Antep, Cerablus kentlerini, Konya Ġstasyonunu, MaraĢ, Birecik, Urfa ve Kars illerinin merkezlerini iĢgal etmiĢlerdi. Daha sonra Fransızlarla aralarında yaptıkları bir anlaĢmayla MaraĢ'ı onlara bıraktılar. Ġtalyanlar ise Antalya, KuĢadası, Fethiye, Bodrum, Milas ve Marmaris ile buralara yakın yöreleri ellerine geçirmiĢlerdi. AteĢkes AnlaĢmasının yürürlüğe girmesinden hemen sonra baĢlayan bu iĢgaller ile üç büyük AnlaĢma Devleti, dileklerini Osmanlı Hükümetine kabul ettirebilmek için askeri baskı yapma olanaklarını da sağlamıĢlardı. Gerçi bu iĢgaller ufak birliklerce gerçekleĢtiriyordu; ama Osmanlı Hükümetinin talimatı uyarınca hiç direnme olmadan diledikleri yerlere kolayca yerleĢiyorlardı. Görülüyor ki Anadolu'nun belli baĢlı ve önemli merkezleri AnlaĢma Devletlerinin denetimine geçiyordu. Zaman ilerledikçe Samsun ve hatta Ankara gibi kentler bile denetim altına alınmaya çalıĢılacaktır. Ermenilerin ĠĢgalleri Yukarıda kısaca Ermenilere Doğu Anadolu'dan verilmesi istenilen paydan söz ettik. Ġleride Ermeni sorunu üzerinde biraz daha ayrıntılı olarak duracağız. Rus Çarlığının çökmesi üzerine 1918 yılında Güney Kafkasya'da kurulan Ermeni Devleti, Mondros AteĢkes AnlaĢmasının tarafları içinde değildi. Ama bu devletler, her zaman Ermeni yurdu olarak niteledikleri bazı Doğu Anadolu il erini bu yeni kurulan Ermenistan'a bırakmak amacını gerçekleĢtirmek istiyorlardı. AteĢkes AnlaĢması hükümleri uyarınca Kafkasya'dan çekilen ve Erzurum önlerine kadar bütün Doğu Anadolu'yu da boĢaltmak zorunda kalan Osmanlı ordusu o bölgelerde Ermenilerin çok iĢine yarayacak bir boĢluk bırakmıĢtı. Bu fırsattan yararlanmak isteyen Ermeni birlikleri Doğu Anadolu'ya ilerleyerek ellerine geçirdikleri yerleri iĢgale baĢladılar. Çukurova'yı alan Fransızlar ise bu zengin yöreyi Ermenilere bırakmak istiyorlardı. 1918 yılının sonlarına doğru bu konudaki hazırlıklarını neredeyse tamamlamak üzereydiler. Yunan ĠĢgalleri Yunanistan'ın Özel Durumu Yunanlılar, 1821-1829 yılları arasında Osmanlı Devleti'ne karĢı, bütün Avrupa güçlerinin de sınırsız desteği ve yardımı ile ayaklanmıĢlar, sonunda çıkan 1828- 1829 Osmanlı-Rus SavaĢı sonunda uğradığımız çok ağır yenilgi üzerine -Ruslar Edirne'ye kadar gelmiĢlerdi-,Yunan Devleti'nin kurulması kabul edilmiĢti. O zamanlar kurulan Yunan Devleti sadece Mora Yarımadası ve Atina dolayları ile sınırlı idi. ĠĢte bu minik Yunan Devleti sürekli olarak Osmanlı toprakları üzerinde geniĢleyerek 1913 yılına kadar üç kat büyümüĢtü. Yunanistan 1913 yılında çıkan Ġkinci Balkan SavaĢı sonunda Batı Trakya ile Rodos ve Oniki Ada dıĢında bugünkü sınırlarına hemen hemen eriĢmiĢti. Birinci Dünya SavaĢı çıkınca Alman kökenli Yunan Kralı Konstantin yansız kalmak istedi. Ama azılı bir Yunan ırkçısı olan BaĢbakan Venizelos, AnlaĢma Devletleriyle birlikte savaĢa girmek peĢindeydi ve uzun çabalar sonunda bunu baĢardı. Yunanistan'ın savaĢa

37

katılması BağlaĢma Grubunun iĢini iyice zorlaĢtırdı. Zira AnlaĢma Devletleri Makedonya'da AvusturyaMacaristan ile Bulgaristan'a karĢı yeni bir cephe açmıĢlardı. Bu cephede Yunanlılar önemli bir varlık gösterememekle birlikte, savaĢ bitince "yenenler" arasına girdiler ve elbette yenilenlerden pay istediler. Onlara ilkönce Makedonya'da, Bulgaristan'dan alınan bazı yerler verildi. Ama bu yeterli değidi. Venizelos ile temsil ettiği Yunan kamuoyuna göre hem Batı hem de Doğu Trakya Yunanistan'nn malı olmalıydı. Ayrıca Anadolu'nun Ege bölgesi de Yunanistan'a verilmeliydi. Zira bu konuda iki önemli dayanakları vardı: Bunlardan birincisi Yunan uygarlığının Batı Anadolu'da kurulup geliĢmesiydi. Anadolu'nun bu bölgesi hep Yunanlı kalmıĢtı. ĠĢte ikinci dayanak da buradan çıkıyordu:Yunanlılara göre Batı Anadolu ve özellikle Ege Bölgesi aslında onların yurduydu, zira nüfus açısından çoğunluk hep onlardaydı. Wilson ilkelerine göre her ulus kendi istediği yönetimi kurabilmeliydi. Bu ilkeleri AnlaĢma Devletleri kabul etmiĢlerdi. Öyle ise nüfusunun çoğunluğu Rum olan bu bölge Yunanistan'ın hakkıydı. Bu gerekçeler her bakımdan anlamsız ve saçma idi. Ege Bölgesinde Rum nüfusunun Türk nüfusuna oranı yüzde onun biraz üzerinde idi. Sadece biriki kasabada çoğunluk Rumlarda bulunuyordu. Bu da Wilson ilkelerinin uygulanması için asla gerekçe olamazdı. Paris BarıĢ Konferansı ve Yunanistan 1918 yılı sonbaharında BağlaĢma Devletleri biribiri ardınca bırakıĢma anlaĢmaları imzalalayıp savaĢtan çekildiler.Bunun üzerine onlarla yapılacak barıĢların ilkelerini saptamak için Paris'te, 1919 yılının Ocak Ayında büyük bir konferans toplandı. SavaĢ sırasında AnlaĢma Devletleri grubuna giren bütün devletler bu konferansa katılmıĢtı. 27 devletten oluĢan bu grupta doğal olarak sadece dört güç egemendi: Ġngiltere, Amerika BirleĢik Devletleri, Fransa ve Ġtalya. Devletler arası iliĢkilerin yalnız karĢılıklı çıkarlara dayandığını gösteren en güzel örneklerden biri bu konferansta geçen olaylardır. SavaĢ sırasında, yendikleri devletlerden neler kopartacaklarını, hele Osmanlı Ülkesini nasıl paylaĢacaklarını pek uyumlu biçimde kararlaĢtıran üç büyük devlet, yani Ġngiltere, Fransa ve Ġtalya, iĢ gerçekleĢme aĢamasına gelince hemen birbirlerine düĢme yoluna girdiler. Amerika BirleĢik Devletleri BaĢkanı Wilson, savaĢ sırasında ilan ettiği ünlü ilkelerinin, barıĢ yapılırken mutlaka göz önüne alınmasını istemiĢti. Artık çok büyük bir güç durumunu alan Amerikalıların bu isteklerini reddetmek AnlaĢma Devletlerinin iĢine gelmezdi;aksi takdirde bu vazgeçilmez desteği yitirebilirlerdi. Diğer yandan Wilson ilkelerine uymak da iĢlerine gelmiyordu bu devletlerin. Bu nedenle bir açmaza düĢmüĢlerdi. Wilson, savaĢ sonu adil bir barıĢ yapılmasını, toprak kazancının ve savaĢ tazminatlarının söz konusu edilmemesi, her ulusun kendi geleceğini kendisinin saptaması gibi insancıl ilkeler ortaya atmıĢtı. Bu nedenle yenilenlerden pay alınması veya bir baĢka çıkar sağlanması, hiç olmazsa kuramsal açıdan mümkün değildi. Bu nedenle geriye kalan üç güç bütün çabalarıyla, isteklerinin Wilson ilkelerine uygun düĢtüğünü uydurma kanıtlarla göstermek zorundaydılar. Bu arada çıkar çatıĢmaları da doruğuna eriĢiyordu. Bu çıkar çatıĢmaları arasında bizi ilgilendiren husus Ģuydu: SavaĢ sırasında yapılan ve Osmanlı Ülkesinin paylaĢılmasını öngören antlaĢmalarda Anadolu'daki Akdeniz ve Ege bölgelerinin Ġtalyanlara verilmesi kabul edilmiĢti. Ġngiltere, Ġtalyanları kendi yanına çekebilmek için bu paylaĢmaya razı gelir gibi göstermiĢti kendini. Halbuki Anadolu'daki bütün Ege ve Akdeniz Bölgesinin Ġtalyanlara verilmesi, Doğu Akdeniz'deki dengeyi altüst ederdi; baĢka bir deyiĢle Ortadoğuyu kendi denetiminde tutan Ġngiltere'yi son derece rahatsız ederdi bu durum. Gerçekten bu bölgeleri elinde bulunduran Ġtalya, ileride bir baĢka savaĢta Ġngiltere'nin karĢısında yer alırsa çok tehlikeli bir durum ortaya çıkabilirdi. Bu bakımdan Ġtalyanların Anadolu'daki payları küçültülmeli ve Ege Bölgesi Ġngiltere'nin her zaman üzerinde üstünlük kurup söz geçirebileceği küçük bir devlete verilmeliydi. ĠĢte Yunanistan bu iĢ için biçilmiĢ kaftandı. Venizelos ve yandaĢlarının istekleri bu bakımdan Ġngilizlerce büyük destek gördü. Amerikalılar Ege Bölgesinin Yunanlılara verilmesini, uydurma belgelere inanıp yerinde buldular. Fransa aslında Ġngiliz nüfuzu altındaki bir Yunanistan'ın Batı Anadolu'ya yerleĢmesini pek istemiyordu. Ama bu devletin Almanya'da ve Ortadoğu'da önemli emelleri vardı. Bu bakımdan da Ġngiliz desteğine muhtaçtı. Böylece, Ġtalya, kendilerini Almanya'dan koparıp yanlarına çekerek savaĢa sokan Ġngiltere'nin oyununa geldi. Bütün itirazlarına rağmen, barıĢ konferasında yalnız kaldı. Böylece savaĢ sırası yapılan paylaĢma anlaĢmalarında önemli bir değiĢikliğe gidildi. Ġzmir ve çevresi Yunanistan'a verilecekti. Ġtalya'nın, karĢısındaki diğer bütün "dostlarına"(!) direnecek takati kalmamıĢtı. Sadece Ege bölgesinin güney kıyısı ile Akdeniz bölgesinin batısıyla yetinmek zorunda kaldı.

38

Bu pay değiĢikliğinin iki büyük sonucu oldu: Anadolu'nun bölüĢtürülmesine Yunanistan da ortak edildi. Bu nedenle Ġtalya ile bağlaĢıklarının arası açıldı ve ilk büyük sürtüĢmeler baĢladı. Paris Konferansında Mondros AteĢkes AnlaĢmasının 7. maddesi hükmünü Ege bölgesinin önemli bir kesiminde uygulama kararı alındı. Bu kararı yerine getirmekle de Yunanistan "görevlendirildi". Ġtalyanlar bu haberi gizlice Osmanlı Hükümetine ilettiler. Ne yazıktır ki son derece güçsüz ve aciz durumda olan bu Hükümet duruma sadece seyirci kalabilmek zorundaydı. Böylece, Ġngilizlerin yardımı ile iyice hazırlanan Yunanlılar Ġzmir önlerine 15 Mayıs 1919'da güçlü bir donanma gönderdiler. Aynı gün karaya asker çıkartarak bu kentimizi iĢgale baĢladılar. Ayrıca Ege Bölgesinin ileride anlatacağımızı noktalarına da el koyarak oralarda ilerlemeye baĢladılar. ĠġGALLERE KARġI ĠLK TEPKĠLER Mondros AteĢkes AnlaĢmasına göre ülkenin hızla iĢgali, hele Ġzmir ve çevresinin Yunanistan tarafından ele geçirilmesi değiĢik çevrelerde değiĢik tepkiler yarattı. Bu tepkileri olumsuz ve olumlu tepkiler biçiminde iki kesimde görmek mümkündür. Türk KurtuluĢ SavaĢı aĢama aĢama geliĢtikçe bu ilk tepkilerin niteliği ve kapsamı da değiĢecektir. Bu ünitede sadece ilk önemli tepkileri kısaca özetlemek yolu tutulacaktır. Olumsuz Tepkiler Olumsuz tepkileri baĢlıca iki alt kesimde inceleyebiliriz: Azınlıkların tepkileri ve olumsuz düĢünen Türkler. Azınlıkların Tepkileri Bilindiği gibi Osmanlı Ġmparatorluğu'nun en önemli özelliklerinden biri "çok uluslu" olmasıdır. Zaten "imparatorluk" sözcüğü ile çeĢitli ulusları tek ailenin egemenliği altında toplayan devletler anlaĢılır. Osmanlı Devleti en parlak yüzyıllarında pek çok ulusu bağrında taĢımıĢ, onlar arasında düzen ve adalet içinde bir yönetim sağlamıĢtır. Ġmparatorluğun çok geniĢ zamanlarında devletin asıl kurucu ögesi olan Türklerin toplam nüfusa oranla daha az olduğu bile saptanmıĢtır. Ancak bütün büyük imparatorluklar için bu çok olağan bir durumdur. Osmanlı Devleti toprak yitirmeye baĢlayınca, bu uluslar da yavaĢ yavaĢ imparatorluktan ayrılmıĢlar, ya kendi devletlerini kurmuĢlar ya da baĢka güçlerin egemenliği altına girmiĢlerdir. Birinci Dünya SavaĢı sırasında Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da ancak bugünkü Doğu Trakya ile sınırlı toprağı kaldığını biliyorsunuz. Yani artık Balkanlı uluslar Devletin içinde değil erdi. Ama, yüzlerce yıllık bir imparatorluk yaĢamı sonucu Osmanlı ülkesinin elde kalan son parçalarında da Türkten baĢka kökenli topluluklar yaĢıyordu. Fakat bunlar Ģimdi tam anlamıyla azınlık durumuna düĢmüĢlerdi. Devlette asıl halk Türklerden oluĢuyordu. Fakat azınlıklar da ihmal edilemeyecek derecede fazla idiler. 1918 yılında Osmanlı Ülkesindeki baĢlıca azınlıkları Ģöylece sayabiliriz: Doğu Trakya'da, bugünkü Ege ve Marmara bölgelerimizin bazı yerlerinde, Doğu Karadeniz'de sayılarını kesin olarak bilmediğimiz miktarda Rum yaĢıyordu. Anadolu'nun bazı baĢka yerlerinde de tek tük Rum vardı. Doğu Anadolu'da, Çukurova'da ve özel ikle büyük kentlerde de yine bir hayli Ermeni yerleĢmiĢti. Birinci Dünya SavaĢı sırasında bu Ermenilerin Doğu Anadolu'da oturan bölümü o zamanlar yine Osmanlı il erinden olan Suriye ve Lübnan'a gönderilmiĢti... Osmanlı Türklerinin eĢsiz hoĢgörüleri Avrupa'nın hemen her yerinde horlanan Yahudilerin büyük ölçüde Türk ülkesine göçmelerine yol açmıĢtı. Bu nedenle devlete genellikle hep bağlı sayılan Yahudileri özel ikle büyük kentlerde görmek mümkündü. Bu saydıklarımız Müslüman olmayan azınlıklardı. Birinci Dünya SavaĢı bittiği vakit eylemsel olarak elimizden çıkmıĢ dahi olsalar, henüz hukukça elimizde sayılması gerekli Suriye, Lübnan, Filistin, Irak ve Suudi Arabistan'ın bir kesiminde pek çok Arap yaĢıyordu. Bunlar da Müslüman azınlıklardı. Bu azınlıkların belki Yahudiler dıĢında hemen hepsi, Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya SavaĢını yitirip parçalanma sürecine girmesini coĢku ile karĢıladılar ve çok olumsuz hareketlere giriĢtiler. Bu azınlıkların tepkilerini sırasıyla gözden geçirelim: Rumlar: Rumların daha 1918 yılı sonlarında, yani Ege Bölgesi henüz Yunanlılar tarafından iĢgal edilmeden önce çok büyük taĢkınlıklar ve örgütlenmeler içinde bulunduğu bilinmektedir. Ġstanbul'daki Rumlar, AnlaĢma Devletleri donanması içindeki Yunan subaylarına karĢı sevgi gösterilerinde bulunuyor ve kentte huzuru bozuyorlardı. Doğu Trakya, Ġstanbul, Marmara ve Ege Rumlarının hedefi bir an önce Yunanistan ile birleĢmekti. Bu hedefi tarihsel bir düĢün gerçekleĢmesi olarak algılıyorlardı. Bu amaca ulaĢmak için çeĢitli örgütler kuruyorlardı. Bunların en önemlisi ve ünlüsü "Mavri Mira" Derneğidir. Rumların Yunanistan'a katılmaları amacıyla çalıĢan Dernek bir zamanlar gizli yürüttüğü etkinlikleri artık açığa çıkarmıĢtı. Fener'deki Rum Ortodoks Patrikliğinin büyük desteğini alan ve Yunanistan ile bazı AnlaĢma devletlerinden yardım gören bu Dernek mensupları Türk yerleĢme bölgelerine dehĢet saçıyorlardı. Amaç, özel ikle

39

Marmara ve Ege yörelerinde yaĢayan Türkler üzerinde terör yoluyla bıkkınlık, korku ve bezginlik yaratarak onların iç bölgelere göç etmelerini sağlamaktı. Doğu Karadeniz yöresinde yaĢayan Rumlar ise eski Pontus Devletini yeniden kurmak için çabalıyorlardı. Trabzon merkezi çevresinde örgütlenen bu Rumların amacı bağımsızlıktı. O yöreler 1204 yılına kadar Bizans Ġmparatorluğu'na bağlı idiler. O tarihte bağımsız Pontus Rum Devleti kuruldu.Bilindiği gibi bu devletin varlığına 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet son vermiĢtir. Yüzlerce yıl o yörede çok rahat yaĢayan bu Rumlar, Batıdaki soydaĢlarının da etkisiyle azmıĢlar ve daha Birinci Dünya SavaĢı sırasında, o yöredeki otorite boĢluğu nedeniyle silahlanmaya baĢlamıĢlardı. Gizlice kurdukları "Pontus Derneği" AnlaĢma Devletlerinin de kıĢkırtmaları ile Karadeniz'de barıĢ içinde yaĢayan Türklere karĢı korkunç terör eylemlerine giriĢmiĢtir. Tahmin edeceğiniz gibi, bu eylemler, Mondros AteĢkes AnlaĢmasının yürürlüğe girmesinden sonra iyice artmıĢtı. Derneğin çetelerine karĢı, çoğunlukta olan Türkler de silahlı mücadeleye girmekten baĢka çare bulamamıĢlardı. Zira Hükümet bu konuda hiçbir önlem alamıyordu. Giderek Pontuslu Rumlar Mavri Mira Derneği mensuplarıyla sıkı bir iĢbirliğine baĢladılar. Ermeniler: Doğu Anadolu il erinin bir bölümü Mondros AteĢkesi yürürlüğe girer girmez Ermenistan birliklerince iĢgal edilmeye baĢlamıĢtı. Bu Ermeni birlikleri rastladıkları soydaĢlarını da ayaklanmaya kıĢkırtıyorlardı. Ermenilerin bu ayaklanma hareketi Çukurova'ya sıçradı. Rum derneklerinin ve Fransızların desteği ile Adana ve yöresinde güçlü Ermeni çeteleri belirdi ve bunlar Türklere karĢı müthiĢ terör hareketlerine giriĢtiler. Bu arada Doğu Anadolu'da Ermeni ve Pontus isteklerinin özellikle toprak bölüĢümü dolayısıyla çatıĢtığı söylenmelidir. Ama onlar Ģimdilik ortak düĢmanları saydıkları Türklere karĢı birlikte hareket ediyorlardı. Hedefe ulaĢınca herhalde bu kez kendi aralarında bir hesaplaĢma olacaktı. Yahudiler: Osmanı yönetiminden hoĢnut olan Yahudiler, Rumlar ve Ermeniler gibi silahlı terör hareketlerine giriĢmemiĢlerdir. Ancak Rum veya Ermenilerin terör baskısı olan bölgelerde sessizce onları destekler gibi gözükmüĢler, ama Türklerle hiçbir zaman bir çatıĢma içine girmemiĢlerdir. Yahudileri özellikle Filistin'de kendi devletlerinin kurulması amacı ilgilendiriyordu. Ama bu etkinlikler artık Osmanlı toprakları dıĢında idi. Araplar: Osmanlı Ülkesinde Türklerden de ayrıcalıklı bir biçimde yaĢamalarına rağmen, Araplar Hz. Muhammet soyundan geldiği kabul edilen Mekke ġerifi Hüseyin ve oğullarının Ġngiliz etkisi altında kalarak Osmanlılara karĢı açtıkları ilan edilmemiĢ bir çeĢit savaĢa katıldılar. Mondros AteĢkesi imzalandığı zaman Arap illeri zaten elden çıkmıĢ ve Ġngilizlerle Fransızlar tarafından daha önceki antlaĢmalara uygun biçimde iĢgal edilmiĢlerdi. Arap temsilcileri, Paris BarıĢ görüĢmelerine alınmıĢlardı. GörüĢmeler sırasında Arap temsilcileri Tüklerle iliĢkilerini kesme kararında olduklarını, onlarla hiçbir biçimde birarada yaĢayamayacaklarını bildirmiĢlerdi. Bazı Türklerin Olumsuz Tepkileri Sayıca bir hayli çok olan bazı Türkler de olumsuz duygular içindeydiler. Bu olumsuzları da iki gruba ayırmak mümkündür. Birinci grupta bulunanlar gerçekten yurtsever kiĢilerdi. Bunlar yıllardır üstüste uğranılan felaketlerin sonunda devletin çöküp yok olma sürecine tam olarak girdiğini ileri sürüyorlardı. Yapılacak bir Ģey kalmamıĢtı. Bu grup içinde askerler, sivil aydınlar ve önemli bir halk topluluğu vardı. Ġki yıl sonra Türk ulusal kurtuluĢ hareketinin mimarları arasına girecek büyük kahraman Ġsmet Ġnönü bile, arkadaĢı Kazım Karabekir'e yazdığı mektuplarda umutsuzluğunu dile getiriyordu. Birinci Dünya SavaĢında askerlik sanatının bütün inceliklerini en usta bir biçimde kullanan bu komutan, yine kendisi gibi büyük bir komutan olan Kazım arabekir'e "gözden uzak bir köĢeye çekilip çiftçilikle uğraĢmayı" öneriyordu. Gerçekçi bir değerlendirme bu tür düĢüncelerin hiç de yanlıĢ olmadığını gösteriyordu. Ordu yok olmuĢtu; yurt güçlü düĢmanlarca iĢgal ediliyordu; azınlıklar her yerde ayaklanmıĢlardı; ekonomik durum sıfır düzeyinin bile altındaydı.. Ne yapılabilirdi ki. Bu alt grup içinde bazıları içten bir düĢünüĢle, bir güçlü devletin koruyuculuğu altına girilmesini istiyorlardı. Bu yolla hiç olmazsa ufalanıp bölünmekten kurtulmak umudu vardı. Ġkinci gruptaki Türkler ise umutlarını tamamen iĢgal güçlerine bağlamıĢlardı. Onlara göre kurtuluĢ imkansızdı. ĠĢgal güçleri ve onların içinde en sözü geçeni Ġngiltere baĢ edilemez bir kudretti. Ġngiltere ne derse yapılmalıydı. KarĢı gelmek mümkün değildi. Bu Türkler özel ikle Ġstanbul'da Saray'a yakın çevrelerde, basında, bazı tacirler arasında ve baĢka diğer büyük kentlerdeki ileri gelen -eĢraf sayılan- kiĢiler arasında kendini gösteriyordu. Olumlu Tepkiler Pek çok yurtsever Türk ise durumun belki umutsuz olduğunu kabul ediyorlardı. Fakat, hep bağımsız yaĢamıĢ büyük bir ulusun mensubu olarak uğranılan haksızlıklarla elden geldiğince mücadele etmek yanlısı idiler. Ġstanbul Basınında yürekli birkaç yazar bütün baskılara rağmen Türklere cesaret vermeye uğraĢıyordu.

40

Silahlarını teslim etmeyip dağa çıkarak, mücadele bayrağı açan bazı subaylar, düĢmanın ne demek olduğunu kavrayan yiğit bazı kiĢiler, aydınlar, genellikle bulundukları bölgeleri kurtarmak için uğraĢmayı bir yaĢam borcu kabul etmeye baĢlamıĢlardı. Böylece ilkönce yavaĢ yavaĢ, sonradan daha hareketli bir direnme isteği somutlaĢmaya baĢladı. Yurtseverlik sıfatında birleĢen bütün Türkler bulundukları yerlerde gizli veya açık dernekler kurup karar organları oluĢturarak, çete çarpıĢmalarına girerek ulusun kurtuluĢ azmini gösteriyorlardı. Bu yurtseverlik akını olmasaydı, KurtuluĢ SavaĢınını baĢlaması bile düĢünülemezdi. MUSTAFA KEMAL PAġA'NIN OLAYLARI DEĞERLENDĠRMESĠ VE TUTUMU -5 BĠRĠNCĠ DÜNYA SAVAġINDA MUSTAFA KEMAL PAġA Enver PaĢanın tutum ve davranıĢlarını hiç onaylamayan Mustafa Kemal Bey, Balkan savaĢlarından sonra Sofya'ya askeri ateĢe atanmıĢtı. Rütbesi binbaĢılıktı. Osmanlı egemenliğinden yeni çıkan bu devlette gördükleri Mustafa Kemal Bey'i oldukça etkilemiĢ olmalı. O sırada Sofya büyükelçisi, yakın arkadaĢı, askerlikten ayrılma Fethi (Okyar) Beydir. Fethi Beyle Sofya'da uzun uzun dertleĢtikleri biliniyor. Yine, Bulgaristan'ın baĢkentinde geçirdiği kısa süreyi iyi değerlendirmiĢ ve boĢ zamanlarında özellikle Fransızca bilgisini bir hayli ilerletmiĢti. Durup dinlenmeden okuyor, özellikle siyasal geliĢmelerin tarihsel ve düĢünsel boyutları üzerinde duruyordu. Rütbesi 1 Mart 1914'te yarbaylığa yükseltilen Mustafa Kemal Bey, Birinci Dünya SavaĢı çıktığı sırada Sofya'daki görevini sürdürüyordu. O, bu savaĢa katılmayı hiçbir zaman doğru bulmamıĢ, hele ordunun Almanların eline teslim edilmesine hep karĢı çıkmıĢtı. Ama bildiğiniz gibi bir süre sonra Enver PaĢanın olup bittisi ile Osmanlı Devleti de savaĢa sürüklenmiĢti. Askerlik mesleğinin aĢığı olan Mustafa Kemal Bey, böyle bir durumda Sofya'da eli kolu bağlı olarak duramazdı. Evet, bu savaĢa girmeyi hiç doğru bulmuyordu. Ama olan olmuĢtu ve O'nun görev alması gerekti. Mustafa Kemal'i hiçbir zaman benimseyip içine sindiremeyen Enver PaĢa, bir yandan da O'nun askeri yeteneklerini inkar edemiyordu. Bütün bu nedenlerle, Mustafa Kemal Beyin ısrarla görev alma istekleri hep geri çevriliyordu. Uzun çabalardan sonra Enver PaĢa O'nu Tekirdağ'da mevcut olmayan 19. Tümenin komutanlığına atadı. Mustafa Kemal Bey var gücüyle bu tümeni 2 ġubat 1915 tarihinde kurmaya baĢladı ve bu iĢi kısa sürede tamamladı. ĠĢte Yarbay Mustafa Kemal Bey, bu tümeni ile 25 Nisan 1915'te Arıburnu'na asker çıkaran AnlaĢma Devletleri birliklerini durdurdu. Böylece ünü kısa sürede yurtta ve yurt dıĢında duyulmaya baĢladı. Mustafa Kemal Bey bu büyük ve tarihsel baĢarıları dolayısı ile 1 Haziran 1915 tarihinde albaylığa yükseltildi ve Anafartalar Grubu Komutanlığına atandı. 10 Ağustos 1915'te düĢmanı tekrar kesin olarak geriye püskürterek Çanakkale Cephesinin kapanmasını sağladı. 14 Ocak 1916'da Edirne'de 16.Kolordu Komutanlığına getirildi. Kısa bir süre sonra Tuğgenaralliğe yükseltildi (1 Nisan 1916) ve Doğu Cephesinde görevlendirildi. 6/7 Ağustos 1916'da Bitlis ve MuĢ'u Rusların elinden kurtaran Mustafa Kemal PaĢa 18 Mart 1917'de 2.Ordu, 5 Temmuz 1917'de ise 7. Ordu komutanlığına atandı. Güney cephesinde çarpıĢan bu birliklerimiz her bakımdan sıkıntı içinde idiler. Almanlar bu birliklerimizi kendi istekleri doğrultusunda kullanıyorlardı. Diğer yandan savaĢı Almanların yitireceği artık belli olmuĢtu. 7. Ordu komutanı sıfatıyla Mustafa Kemal PaĢa bu koĢullar altında savaĢı sürdürmenin son derece anlamsız olduğunu belirten ünlü raporunu Enver PaĢaya gönderdi ve komutanlıktan ayrılarak aynı yılın Ekim ayında Ġstanbul'a döndü. Bu sırada Osmanlı PadiĢahını birkaç kez ziyaret etmiĢ olan Alman Ġmparatoru'nun bu ziyaretlerini Sultan ReĢat iade edemeyecek derecede yaĢlı olduğundan bu iĢe Veliaht Vahdettin Efendi memur edildi. Mustafa Kemal PaĢaya da bu son derece önemli yolculukta Vahdettin'in yanında bulunma görevi verildi. Bu yolculuk sırasında (15 Aralık 1917-5 Ocak 1918) büyük asker çarpıĢmaların asıl merkezi olan Avrupa cephelerinin durumunu gördü ve Almanya'nın savaĢı yitirdiğini anladı. ġunları Alman komutanlarına söyleyerek ne kadar büyük bir asker olduğunu gösterdi:"ġimdi bende uyanan kanı, dünya savaĢına girildiği ilk anda söylediğimin aynısıdır. Alman ordusu ve ona bağlı olanlar yenileceklerdir". Elbette bu sözler gerçeğin tam kendisi idi ama; hiç hoĢ karĢılanmadı doğal olarak. Mustafa Kemal PaĢa bu yolculuktan hasta döndü ve izin alarak bir süre tedavi için Viyana ile Karlsbad'a gitti. Oradaki kısa dinlenmesi sırasında tuttuğu günlükte, ileride ulusun baĢında bir önder olarak bulunmayı ve Türkleri gerilikten kurtaracak bütün devrimleri yapmayı düĢündüğünü belirtmiĢtir. Tedaviden dönüĢte tekrar, Filistin'de bulunan 7. Ordu komutanlığına atandı. Bu ordu hızla ilerleyen Ġngilizleri Halep yakınlarında, bugünkü Suriye sınırımızda durdurdu. Bu sırada Mondros AteĢkes AnlaĢması imzalanmıĢtı. Suriyedeki Yıldırım Orduları Grubu komutanı Alman Generali Liman von Sanders PaĢa, geriye dönmek zorunda idi. Bunun üzerine Mustafa Kemal PaĢa 31 Ekim 1918'de Yıldırım Orduları Grubu komutanlığına atandı. Bu görevi sırasında bulunduğu bölgenin AteĢkes AnlaĢması hükümlerine aykırı olarak iĢgal edilmesine karĢı geldi. Örneğin Fransızlar Ġskenderun'a asker çıkartırlarsa

41

karĢılık vereceğini bildirdi. DüĢmanla iyi geçinmek yanlısı olan Hükümet bu tür düĢüncelere elbette onay veremezdi. Mustafa Kemal PaĢa, görevinden alındı ve 13 Kasım 1918 günü Ġstanbul'a geldi. MUSTAFA KEMAL PAġANIN ĠSTANBUL'DAKĠ ÇALIġMALARI Osmanlı Hükümetlerinin Durumu Bir önceki ünitede Mondros AteĢkes AnlaĢmasını Ahmet Ġzzet PaĢa Hükümetinin imzaladığını belirtmiĢtik. Yurtsever bir kiĢi olan Ahmet Ġzzet PaĢa, ateĢkes anlaĢmasının yenen devletlerce tek yanlı olarak uygulanmasını engelleyememiĢ ve bir ay içinde yıpranıp görevden ayrılmıĢtı. Ahmet Ġzzet PaĢa, padiĢahı da bu konuda akılcı bir davranıĢ içine sokamamıĢtı. Kendini, o bunalım günlerinde bile herkesin üstünde gören padiĢah "barıĢa" ulaĢmak için siyasetini saptamıĢtı: Ġngilizlerin her dediğini yapmak. Ahmet Ġzzet PaĢa bu siyasete uyamadığı için padiĢahın güvenini yitirmiĢti. O'nun yerine getirilen Tevfik PaĢa (11 Kasım) bu siyaseti benimsemek yanlısı idi. Aslında dürüst ve yurtsever bir kiĢi olan Tevfik PaĢa "amacımız Ġngiltere ile eski dostluğumuzu sürdürmektir" diyordu. Tevfik PaĢa da padiĢahın Ģu dediklerine katılıyordu. "En fazla Ġngiliz Milleti hoĢuma gidiyor, ona hayranım. Ġngilizler ülkede yönetimi mümkün olduğu kadar hızla eline almaktadır". ĠĢte bu sıralarda, 21 Aralık 1918 tarihinde Osmanlı Meclis-i Mebusan'ı padiĢah tarafından feshedildi (dağıtıldı). Kanun-i Esasi'ye (Anayasaya) göre, padiĢahın Meclis-i Mebusan'ı dağıtma hakkı vardı; ama dört ay içinde seçimlerin yapılıp Meclis'in yeniden toplanması gerekti. Ama Vahdettin, bu anayasal gereğe aldırıĢ etmeden, ülkeyi dilediği gibi yönetme yolunu tuttu. Ġleride Anadolu hareketi geliĢince artan baskılar karĢısında Vahdettin anayasal açıdan çok gecikmeli olarak seçimleri yaptıracak; ama iĢ iĢten geçmiĢ olacaktır (Bu konuları 7. ünitede gözden geçireceğiz). Ġngiliz siyaseti yandaĢı olan ve Meclis-i Mebusan'dan güven oyu da alan (19 Kasım 1918) Tevfik PaĢa, Meclis'in dağıtılmasına ses çıkartmamıĢ ve ulusun bir ölçüde temsilcileri sayılan mebusların (milletvekillerinin) yokluğunu kabul ederek ülkeyi padiĢahın istekleri doğrultusunda yönetme yolunu tutmuĢtur. Ama Tevfik PaĢa da bir süre sonra padiĢahla uyum sağlayamadı. Yurtseverlik duyguları padiĢahın isteklerine ağır basan bu sadrazam bazı buyrukları yerine getirmiĢ, ama zaman zaman da direnmiĢti. Sonunda 3 Mart 1919 günü görevi bırakmak zorunda kaldı. Yerine aĢırı Ġngiliz hayranı ve padiĢahın eniĢtesi olan Damat Ferit getirildi. Bu sıralarda Ġzmir'e Yunanlıların çıkacağı söylentisi iyice yaygınlaĢmıĢtı. Bu söylentileri yalanlamak ihtiyacı duyan padiĢah, kendisini ziyaret eden Ġzmirlilere Ģöyle demiĢti: "Ġzmir'in Osmanlı vatanından ayrılması kesinlikle hatır ve hayale gelmez. Ġlk fırsatta Ġzmir'e gidip milletle temas edeceğim". Vahdettin bu sözleri 19 Mart 1919 günü söyledi. Ġzmir'in Yunanlılara verilmesi konusu Paris barıĢ görüĢmelerinde haftalardan beri konuĢuluyordu. Ġzmir'in geleceği hemen hemen belli olmuĢtu. Bu durumda padiĢahın sözleri iki türlü değerlendirilebilir: Ya Paris'te olup bitenlerden padiĢah habersizdir veya Ġzmir'in kaybını artık sinesine çekmiĢ, ama halkın tepkisinden çekindiği için oyalama taktiği gütmektedir. Her iki yorum da padiĢahın kiĢiliği açısından son derece olumsuz yargılar doğurmaktadır. Ġlk yorum, devletin haber alma olanaklarının yok olduğu sonucunu getirir ki bu, devletin yok olmasıyla eĢdeğerlidir. Ġkinci yorum ise padiĢahın en önemli kentlerimizden birini düĢmana bırakmamak yolunda bir direncinin bulunmadığı anlamına gelir. Her iki yorum da Osmanlı Devleti'nin artık yaĢamadığını göstermektedir. PadiĢah bu sözleri söylerken eniĢtesi de her yerde ve her fırsatta Ġngiliz ve Fransızlara duyduğu güveni dile getiriyor ve "Ġngiliz koruyuculuğu altına girme" yolunda ciddi tasarılar hazırlıyordu. Bütün bu olup bitenler Hükümete karĢı tepkilerin artmasına yol açıyor, ayrıca Anadolu ve (Doğu) Trakya'da asayiĢ de giderek bozuluyordu. Hükümet bütün bunları taĢraya "öğütçüler" göndererek önlemeye çalıĢıyordu. "Nasihat Heyetleri" denilen kurulların içindeki bu öğütçüler, gittikleri yerlerde halka, padiĢah ve hükümetine bağlı kalmalarını söylüyorlar, bozgunculara inanmamalarını sertçe ihtar ediyorlardı. Onlara göre "bozguncu" dedikleri yurtseverlere kanmak asıl tehlikeye yol açardı. PadiĢah her sorunu çözecekti. Damat Ferit Hükümeti Ġzmir'i öylesine gözden çıkarmıĢtı ki, iĢgalden kısa bir süre önce bu konuda uyarıcı ve yurtsever yayınlar yapan gazeteleri kapatmıĢtı. Ayrıca yurtseverliğinden kuĢku duyulmayacak Ġzmir Valisini (Nurettin PaĢa) görevden alarak yerine Damat Ferit'in her bakımdan "güvenilir" adamı Ġzzet PaĢayı getirmiĢti. Bu "vali" son ana kadar Ġzmir'in iĢgali haberini bir yalan olarak nitelemekte ısrar etmiĢti. Halbuki, Mayıs ayının baĢlarında Yunanlılar Ġzmir ile Ege Bölgesinin belli baĢlı yerlerine yapacakları çıkartma hazırlıklarını neredeyse tamamlamıĢlardı. ĠĢte Mustafa Kemal PaĢa, 13 Kasım 1918'de gelip 16 Mayıs 1919'da ayrıldığı Ġstanbul'da bu olayların içinde yaĢamıĢtı. Mustafa Kemal PaĢanın Ġstanbul'daki ÇalıĢmaları

42

Mustafa Kemal PaĢa, görevi bulunmayan bir general olarak Ġstanbul'da yaĢamaya baĢlamıĢtı. Kendisine büyük bir saygı gösteriliyordu. Zira O hem büyük bir kahramandı, hem de Ġttihatçılara hep karĢı gelmiĢti. O sıralarda Ġstanbul'da durup dinlenmeden bir Ġttihatçı avı yaĢanıyordu. Çünkü onlar savaĢ suçlusu olarak görülüyordu. Bu "suçluların" yargılanmaları zaman zaman siyasal sorunlara bile yol açıyordu. Mustafa Kemal PaĢa ise savaĢa hep karĢı geldiği için büyük bir saygınlık sahibiydi. Bu durumundan yararlanıp kendine yakın gördüğü yöneticilerle, arkadaĢlarıyla durup dinlenmeden konuĢuyor, onların "ne yapmalı" konusundaki görüĢlerini öğreniyor, ama kendisi açık ve belirgin düĢünceler ileri sürmüyordu. Aslında kafasında kurtuluĢ için gerekli model oluĢmuĢtu; ama bunu uygulayabilmek için önce bütün diğer yolları denemek istiyordu. Bu amaçla hükümete girip Harbiye Nazırı (Milli Savunma Bakanı) olmayı, böylece ateĢkes anlaĢmasının uygulanmasını akılcı ölçüler içinde tutmayı düĢünmüĢtü. Ama kendisini ne Ahmet Ġzzet PaĢa ne de Tevfik PaĢa kabineye almıĢtı. Damat Ferit ile iĢbirliği yapması ise zaten olanaksızdı. Bu yol tıkanınca, AnlaĢma Devletleri temsilcilerini ürkütmeden bazı konularda arkadaĢlarıyla görüĢmeye baĢladı. Özel ikle, ateĢkesi uygulamakla görevlendirilip yeni komuta yerlerine atanan silah arkadaĢlarına bu anlaĢma hükümlerine uymamalarını gizlice tavsiye etti. Diğer yandan da padiĢah tarafından büyük bir ilgi görüyordu. Kendisi bugüne kadar saptanabildiğine göre padiĢahla altı kez görüĢmüĢtü. Mustafa Kemal PaĢanın savaĢa girilmemesi yandaĢı olduğunu belirtmiĢtik. Bu nedenle Ġttihatçı kadro ile ters düĢmüĢtü. Zaten bu Partiye karĢı hiçbir yakınlığı da yoktu. SavaĢ sırasında da Parti yöneticilerini sık sık eleĢtirmiĢti. Bu nedenle "temiz" bir kiĢi sayılıyordu. Ayrıca Osmanlı Ordusunun yenilmeyen tek komutanı olarak halk arasında sarsılmaz bir ünü vardı. Yine Vahdettin, Almanya'ya yaptığını anlattığımız yolculuk sırasında Mustafa Kemal PaĢayı daha da yakından tanımıĢtı. AnlaĢıldığına göre padiĢah bu temiz ve ünlü askeri kendi amaçlarını gerçekleĢtirmek için kullanmak istiyordu. Gerçekten kendisinin kararsız ve beceriksiz tutum ve davranıĢlarını eleĢtiren bazı subayların varlığını öğrenince Mustafa Kemal PaĢayı çağırmıĢ (29 Kasım 1918), kendisine "siz akıllı bir komutansınız, arkadaĢlarınızı aydınlatıp onları sakinleĢtirebilirsiniz" demiĢtir. Mustafa Kemal PaĢa tam bir kurmay subay ihtiyatı ile padiĢahı, düĢmanları ve Damat Ferit'i ürkütmeden kafasında oluĢturduğu tasarıyı uygulamaya geçirme fırsatı arıyordu. Anadolu'ya geçecekti. Orada mücadele bayrağını açacaktı. Bu nedenle yeni görev alan arkadaĢlarına yukarıda söylediğimiz öğütleri veriyordu. Özellikle Erzurum'daki 15.Kolordu komutanlığına atanan ve kendisi gibi genç yaĢta generalliğe yükselen arkadaĢı Kazım Karabekir PaĢaya elde kalan bu son derli toplu birliğin asla terhis edilmemesini söylemiĢti. Karabekir PaĢa da bu isteği büyük bir coĢku ile karĢılamıĢtı. Görev yerine gidince Karabekir PaĢa, Ġstanbul Hükümetine bağlı gibi gözüküp, Mustafa Kemal PaĢanın gelmesini beklemiĢtir. Yine yakın arkadaĢlarından, genç general Ali Fuat (Cebesoy) PaĢaya da aynı tavsiyelerde bulunmuĢtu. Ali Fuat PaĢa Ankara'daki 20.Kolordu komutanlığına atanmıĢtı. Bu birlik hiç güçlü değildi; ama Ankara'nın çok büyük bir stratejik önemi vardı. Az bir güçle de olsa bu kentin elde tutulması gerekti. Artık sıra Mustafa Kemal PaĢanın Anadolu'ya geçmesine gelmiĢti. MUSTAFA KEMAL PAġA'NIN SAMSUN'A ÇIKIġI Mustafa Kemal PaĢanın Samsun'a Çıkmasını Hazırlayan Olaylar Doğu Karadeniz Bölgesinde silahlı Rum çeteleri ile kendilerini savunmak ihtiyacı içinde bulunan Türkler arasındaki mücadele günden güne sertleĢmeye baĢlamıĢtı. Türklerin kendilerini savunmalarını AnlaĢma Devletleri büyük bir tepki ile karĢılamıĢlardı. Onlara göre Türkler seslerini kesip oturacaklar, Rumlar da Pontus'ta diledikleri gibi davranacaklardı. Bu nedenle 1919 yılı Ģubat ayı ortalarında Ġngilizler giderek sertleĢen bu mücadeleyi Osmanlı Hükümetine Ģikayet ettiler. Bu bölgenin biraz güneyine düĢen Doğu Anadolu topraklarında da Ermeni tehditleri dolayısı ile büyük çalkalanmalar vardı. Ġngilizler bu bölgelerin, özellikle Doğu Karadeniz'de asayiĢin sağlanmasını Osmanlı Hükümetinden istediler. Buradaki halkın, Türklerin silahsızlandırılması sağlanmalıydı. Aksi takdirde Ġngilizler o bölgelerin iĢgal edilebileceği tehdidini savuruyorlardı. Damat Ferit'in iĢbaĢına getirilmesinde etken olan sebeplerden biri de bu huzursuzluklardı. Tevfik PaĢa Hükümeti bu konuda gereken "duyarlılığı" göstermiyordu. Bu nedenle Ġngilizlerin hıĢmını çekmek doğru değildi. ĠĢte birkaç hafta sonra iĢbaĢına gelen Damat Ferit bu sorunun çözülmesini de üzerine aldı. Ġngilizleri iĢin içine karıĢtırmadan bu sorunu bitirmek gerekiyordu. Böylece onların gözüne girilirdi. Bu iĢi yapabilecek yetenekli ve "temiz" bir askere ihtiyaç vardı. Öyle anlaĢılıyor ki Mustafa Kemal PaĢa, henüz hiç kimsenin bilmediği amacını gerçekleĢtirebilmek için bu göreve gelmeyi istemiĢtir. Böylece Doğuya gidip orada rahatça örgütlenme çalıĢmalarına baĢlayabilirdi.

43

Mustafa Kemal PaĢa, Harbiye Nezaretindeki arkadaĢlarını da devreye sokarak, bu iĢin üstüne gidip sorunu çözebileceğini anlatmıĢ olmalıdır. Eğer o bölgedeki 9.Ordu'nun (sonradan 3.Ordu olmuĢtur) baĢına geniĢ yetkilerle getirilirse, asayiĢ sorununu çözebilecekti. Ġngilizler ayrıca merkezden uzak olan o yörelerdeki birliklerin Mondros AteĢkes AnlaĢmasına göre terhis edilmediğini de bildirip Osmanlı Hükümetini sıkıĢtırıyorlardı. Bütün bu iĢleri görüp o bölgeyi Ġngilizlerin istediği duruma getirebilecek tek yetenekli asker Mustafa Kemal PaĢa olabilirdi. O, padiĢahın güvenini kazanmıĢtı. Gerçi Ġngilizler bu paĢadan biraz çekiniyorlardı. Ama Damat Ferit de ikna edilirse, Mustafa Kemal PaĢanın bu göreve atanması olanak içine girebilirdi. Mustafa Kemal PaĢa büyük çabalar sonucunda kendine güven duyulmasını sağladı. Böylece istediği gerçekleĢti. 30 Nisan 1919 günü 9. Ordu komutanlığına atandı. Kendisi Ģu görevleri yerine getirecekti: • Yetki bölgesindeki huzurun sağlanıp sürekli kılınması; • Ordu ve halk elinde bulunan silah ve cephanenin toplanıp güvenli depolarda korunma altına alınması; • Türklerinkurduğu direnme örgütlerinin ortadan kaldırılması. Mustafa Kemal PaĢa bu "zor" görevin yerine getirilmesi için bölgedeki sivil yöneticilere de buyurma yetkisi istemiĢti. Bu isteği yerinde görüldü. Böylece 9.Ordu MüfettiĢi (Komutanı) olarak görev bölgesindeki hem askeri hem de sivil makam sahiplerine buyurma yetkisi elde etmiĢti. Bu olay geliĢirken Yunanistan'ın da Ġzmir çıkartması hazırlıkları son evreye gelmiĢti. O sıkıntılı günlerde Mustafa Kemal PaĢa Ġstanbul'dan bir an önce uzaklaĢmak istemektedir. 14 Mayıs akĢamı Damat Ferit'in evinde yemektedir. Orada görevi hakkındaki son bilgileri alır. Ertesi gün Ġzmir iĢgal edilmiĢtir ve Mustafa Kemal PaĢa oluĢturduğu karargahının üyeleri ile Anadolu'ya gidiĢin son hazırlıklarını yapmaktadır. Aynı gün Mustafa Kemal PaĢa padiĢaha veda eder. Vahdettin O'nu Ģu sözleriyle uğurlar: "PaĢa, paĢa bu devleti sen kurtarabilirsin". Mustafa Kemal PaĢa'nın yanıtı Ģudur: "Elimden gelen hizmette kusur etmeyeceğime güveniniz". Bu konuĢma bize doğrudan doğruya Atatürk tarafından nakledilmiĢtir. O'na göre padiĢah, Doğu Karadeniz bölgesinde asayiĢi sağlamakla Ġngilizlerin tehdidinden kurtulmanın mümkün bulunduğunu, böylece "devletin" rahatlayacağını ima etmiĢtir. Ġzmir'in iĢgalinin uyandırdığı ĢaĢkınlık, kızgınlık ve ne yapılacağını bilememe atmosferi içindeki baĢkenti 16 Mayıs 1919 günü, "Bandırma" gemisiyle terkeden Mustafa Kemal PaĢa yepyeni ve çok ağır bir görevi üzerine almıĢtı. Bu, Osmanlı Hükümetinin O'na verdiği görev değildi. Bu görevi O kendi kendine vermiĢti: Ne pahasına olursa olsun yurdu ve ulusu kurtarmak. Anadolu'ya ulaĢmak için en elveriĢli yer Samsun idi. Mustafa Kemal PaĢa 19 Mayıs 1919 günü karargah mensuplarıyla birlikte Samsun'a ayak bastı. 19 Mayıs 1919'a Kadar Yurttaki DireniĢ Hareketleri Hiç kuĢkusuz Mustafa Kemal PaĢayı böyle bir giriĢime iten, baĢka bir deyiĢle O'nu yüreklendiren bazı hareketler vardı. Geçen ünitemizde, iĢgallere karĢı hemen tepkilerin doğmaya baĢladığını belirtmiĢtik. Ulusun hiç sesi çıkmasaydı, kurtuluĢ için bazı çareler düĢünüp bunlar uygulamaya konulmamıĢ olsaydı Mustafa Kemal PaĢa, kafasındaki planı gerçekleĢtirme umudunu taĢıyamazdı. Acaba, Mustafa Kemal PaĢa Samsun'a çıkıncaya kadar yurtta belli baĢlı hangi direniĢ hareketleri görülmüĢtü? Bunları kısaca gözden geçirmek gerektir ki 19 Mayıs 1919 sonrası daha rahat bir biçimde değerlendirilebilsin! Daha Birinci Dünya SavaĢı sona ererken bazı yurtsever subaylar Osmanlı Devleti'nin parçalanacağını ve kendi öz yurdumuzun bile iĢgale uğrayacağını tahmin etmiĢlerdi. Böyle bir felaketi elden geldiğince önleyebilmek için, kağıt üzerinde de kalsa bazı hazırlıklara giriĢmiĢlerdi. Bu subaylar ayrıca bazı gizli komitalar da kurmuĢlardı. Bunların içinde en önemlisi Mondros AteĢkes AnlaĢmasından hemen sonra oluĢturulan "Ġslam Ġhtilali Komitası"dır. Bu komitanın üyeleri, etkinliklerini bazı bölgelerde göstermiĢ ve iĢgale uğrayan yörelerde, özel ikle Rum çetelerinin bulunduğu yerlerde silahlı mücadeleye giriĢmiĢlerdi. Bu komita Ġttihatçıların teĢviki ile kurulmuĢtu; bu nedenle kadrosunda Ġttihat ve Terakki Partisi üyeleri de vardı. Bilindiği gibi bu Partinin üyeleri içinde hem Ġslamcı hem de Türkçü akımların etkisi altında kalanlar bulunuyordu. Komita'nın adındaki "Ġslam" sözcüğü bu bakımdan önemlidir ve "Türk" sözcüğünün kimi çevrelerde henüz tam olarak benimsenmediğini göstermektedir. Nitekim, biraz aĢağıda göreceğimiz diğer direniĢ örgütlerinin de adlarında "Türk" sözcüğü yoktur. Bütün bunların nedenini ünitelerimizi iĢlerken açıklayacağız.

44

Çeteler yoluyla yetersiz ve çok ufak çapta silahlı direniĢ hareketleri baĢlarken, bazı yurtsever subaylar ve siviller kendi düĢüncelerine göre baĢka türlü giriĢimlerin içinde bulunuyorlardı. AteĢkes hükümlerinin özel ikle ordunun terhisi ve silah ile cephanelerin teslimi yolundaki hükümlerinin elden geldiğince savsaklanması bu yoldaki en önemli denemelerdir. Ama gerek kendiliğinden oluĢan silahlı direnmeler, gerek askerlerin kendi baĢlarına giriĢtikleri hareketler düzensiz, yetersiz, ufak boyutlu, sonucu belirsiz iĢlerdi. Kaldı ki kamuoyunda etkileri çok fazla olan bazı çevreler büyük halk yığınlarına, direnmenin mümkün olmadığını, kurtuluĢ için tek çarenin en güçlü AnlaĢma Devleti olan Ġngiltere'nin koruyuculuğuna girmek bulunduğu düĢüncesini yayıyorlardı. Zaten artık savaĢmaktan bezmiĢ olan halk bu sözlere kolayca kanabiliyordu. Özellikle Damat Ferit iĢbaĢına geldikten sonra neredeyse "resmi" devlet politikası olan bu görüĢe karĢı çıkmak için daha örgütlü ve düzgün hareketler içine girmek gerekliydi. Bunun için vatanseverlerin biraraya gelerek kongreler toplaması, bu yolla dernekler kurup bulundukları bölgelerde örgütlenmeleri o zamanlarda akla gelen en akıllıca yoldu. Nitekim Mustafa Kemal PaĢa daha Ġstanbul'a gelmeden Adana'da AteĢkes hükümlerini nasıl savsaklayacağını düĢünür ve tepkisini 3 ve 6 Kasım 1918'de Ġstanbul'a bildirirken, Kars'ta ulusal bir örgütlenme baĢlamıĢtı bile. 5 Kasım 1918'de "Kars Ġslam ġurası" toplanarak Doğu Anadolu'ya özel ikle Ermeniler tarafından yöneltilecek tehditleri göğüslemek için askeri ve siyasal bir kuruluĢ hazırlığı içine girilmiĢti. Hemen ardından, yurdun en batısında, Edirne'de "Trakya-PaĢaeli Müdafaa Heyet-i Osmaniyesi" oluĢturulmuĢtu (7 Kasım veya 1 Aralık 1918). Aralık ayının baĢında ünlü "Müdafaa-i Hukuk" (hakların savunulması) derneklerinin ilki Ġstanbul'da, ama Doğu Bölgeleri için kuruldu. Bu ünlü dernek "Vilayat-ı ġarkiye Müdafaa-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti" (Doğu Ġllerinin Ulusal Haklarını Koruma Derneği) adıyla kuruldu. Bu dernek kısa bir süre sonra, 1919 yılı Mart ayı içinde Erzurum'da asıl çalıĢmalarına baĢladı. Ġzmir'in yitirileceği endiĢesi günden güne büyüdüğünden, orada da "Ġzmir Müdafaa-i Hukuk-i Milliye" Derneği kurulmuĢ, ardından 17-19 Mart 1919 tarihleri arasında "Büyük Ġzmir Kongresi" toplanmıĢtır. Bu Kongrede "Redd-i Ġlhak" (Ġzmir'in (Yunanistan'a) Katılmasının Reddi) düĢüncesi geliĢtirilmiĢtir. Böylece bir "redd-i ilhak" ruhu da doğdu. Bu dernekler ile daha sonra kurulan diğerleri yurt yüzeyine yayılıyordu. Dernekler, topladıkları kongrelerle yörelerinde örgütleĢmeye gidiyorlardı. Amaç o yörede siyasal bir otorite oluĢturmak ve bu yolla hiç olmazsa yaĢanılan bölgeyi kurtarmaktı. Bu arada, ilkönce, güneyde, Fransızlara karĢı oralarda bulunan subayların öncülüğünde kurulan milis birlikleri ile daha büyük ölçüde ve oldukça baĢarılı silahlı direnmeler baĢlamıĢtı. Bu bakımdan KurtuluĢ SavaĢının ilk cephesinin 1918 yılı Aralık ayı sonunda Mersin-Tarsus-Osmaniye yöresinde açıldığını söyleyebiliriz. Ġzmir'in iĢgalinden sonra da Ege Bölgesi'nin bazı noktalarına asker çıkaran Yunan birliklerine karĢı yurtsever subaylara katılan eski erlerden ve yörenin "efe" adı verilen yiğitlerinden oluĢan ufak çetelerle Ayvalık'ta düĢmana karĢı ilk savunma denemeleri yapılmıĢtır. ĠĢte, Ġstanbul Hükümetinin olumsuz ve hareketsiz tutumu, Saray çevresindeki karamsar kadronun umutsuzluk yayan davranıĢları, onları destekleyen Ġstanbul basınının büyük bir bölümü ile, baĢkentteki bu grupların etkisi altında kalan Anadolu'daki geniĢ halk yığınları karĢısında yurdunu düĢmana kaptırmamaya kararlı, gözü pek, günden güne etkinliklerini artıran bu direniĢ çabaları Mustafa Kemal PaĢa‟yı yüreklendiren en önemli etken sayılmalıdır. Ama düzenli, disiplinli, her bakımdan çok iyi donatılmıĢ büyük düĢman orduları karĢısında belli bir plana göre yönetilemeyen, asıl halk yığınlarının desteğini Ģimdilik alamayan bu tür yerel örgütler ve küçük cepheler yurdu kurtarabilir miydi? BirleĢtirici, inandırıcı bir gücün sahibi önderlere ve onları da yönlendiren bir üst-öndere ihtiyaç vardı. Bütün bu direniĢ hareketlerini iyice değerlendiren Mustafa Kemal PaĢa, yurtseverlerdeki bu gücü birleĢtirerek yepyeni ve ulusun egemenliğine dayanan bir devlet kurulursa kurtuluĢun sağlanacağını anlamıĢtı. Bu düĢüncesini "büyük bir sır" olarak içinde saklayacak, hedefe adım adım ve her fırsatı değerlendirerek ilerleyecekti. Mustafa Kemal PaĢa’nın Ġlk ÇalıĢmaları Samsun'daki ÇalıĢmalar Samsun'a çıktıktan sonra Mustafa Kemal PaĢa düĢüncelerini gerçekleĢtirmek için çalıĢmalarına hemen baĢladı. GörünüĢte Osmanlı Hükümeti'nin özel görev verdiği bir memuru idi. Bu Hükümet, Ģimdilik O'na güvenmekteydi. Kafasındaki planı hiç kimseye açmamıĢtı. Yalnız Ġstanbul'dan ayrılmadan önce Damat Ferit'in verdiği yemekten çıkarken, o yemekte bulunan ünlü ve büyük yurtsever asker Cevat (Çobanlı) PaĢa, kendisine "Kemal, birĢeyler mi yapacaksın?" diye sormuĢ, O da "evet PaĢam, birĢeyler yapacağım" demiĢti. Büyük asker Cevat PaĢa'nın bu sözden önemli anlamlar çıkarması mümkündü. Yine çok yakın arkadaĢı Fethi (Okyar) Beye Ġstanbul'dan ayrılmadan önce Ģunları söylemiĢti: "...Hükümet ve saray benim hakkımda derin bir gaflet içinde bulunuyorlar...". Mustafa Kemal PaĢa, Ġstanbul'daki köhnemiĢ kadro ile

45

hiçbir Ģey yapılamayacağını anlamıĢtı. Türk ulusunu yepyeni ve çağdaĢ esaslara dayanan bir devlet içinde örgütlemek, kurtuluĢu bu yolla sağlamak tek çıkar yoldu. Ġngilizler Samsun'a da birlikler göndermiĢlerdi. Gerçi bu birlikler sembolik nitelikte idiler; ama onların bulunduğu bir ortamda Mustafa Kemal PaĢa'nın rahat çalıĢması düĢünülemezdi. PaĢa, oradaki Ġngiliz komutanı ile "asayiĢin nasıl sağlanacağı" konusunda bazı görüĢmelerde bulundu. Hükümete iĢe baĢladığına dair telgraflar çekti. Bu sıralarda Ġzmir'in iĢgalinin doğurduğu kızgınlık dalga dalga yurda yayılıyordu. Bu tepkiyi yararlı bir biçimde kullanmak gerekti. Mustafa Kemal PaĢa, 25 Mayıs‟a kadar Samsun'da kalarak planını olgunlaĢtırdı. O gün Ġngilizlerin yanından uzaklaĢmak zamanının geldiğini anlayarak "ülkenin içlerine gidip asayiĢ durumunu yerinde görmek" gerekçesiyle Havza'ya geldi. Havza'daki ÇalıĢmalar Havza'da Mustafa Kemal PaĢanın yaptığı çalıĢmaları iki ana kesimde belirtmek gerektir: Askeri alanda aldığı önlemler ve yurtta direniĢ azmini yaygınlaĢtırmak için verdiği buyruklar... Askeri önlemlerin en baĢta geleni, yurttaki bütün komutanlara buyruklar göndererek, ateĢkes anlaĢması hükümlerine uyulmamasını ve askerin terhisinin önlenmesinin sağlanmasıydı. Mustafa Kemal PaĢa bütün ulusa seslenen çağrılarda da bulundu: Askeri ve sivil yöneticilere çektiği telgraflarla, Ġzmir'in iĢgali dolayısı ile özel ikle 20 Mayıs tarihinden itibaren yurdun hemen her yerinde düzenlenen miting ve benzeri toplantılara ara verilmeden devam edilmesini, Ģiddet yoluna baĢvurmadan halkın sesinin her fırsattan yararlanılarak duyurulmasının sağlanmasını istedi. Bu konuda da bağlı bulunduğu Harbiye Nezareti'ne 3 Haziranda çektiği telgrafta Ģöyle diyordu: "...Ġzmir yöresinde görülen olayların ve benzerlerinin baĢ göstermesine karĢı ne ulusun coĢkusunu ve vicdan sızlamalarını, ne de bundan doğan ulusal gösterileri engelleyip durdurmak için kendimde ve hiç kimsede hiçbir güç göremeyeceğim gibi, bu yüzden ortaya çıkacak olayların karĢısında da sorumluluk gösterecek ne komutan ne de sivil yönetici gösterilebilir" Mustafa Kemal PaĢanın tek görevi Doğu il erinde asayiĢi sağlamaktı. Ġngilizler Mustafa Kemal PaĢaya bu görevin verilmesinde çok çekingen davranmıĢlardı. Onlar PaĢa'ya güvenemiyorlardı. Ancak kendilerine bağlı Osmanlı Hükümetinin isteği karĢısında O'nun bu göreve getirilmesine razı gelmiĢlerdi. ġimdi Ġngilizlerin kuĢkuları doğru çıkmaya baĢlamıĢtı. Zira Mustafa Kemal PaĢa, hele Havza'ya geldiğinden beri "asıl görevi" ile hiç uğraĢmıyordu. Yukarıda açıkladığımız 3 Haziran tarihli telgrafı ile Mustafa Kemal PaĢa niyetlerini açığa dökmüĢtü. Ġngilizler iyice endiĢelendiler. 6 Haziranda, Harbiye Nezaretine baĢvurarak Mustafa Kemal PaĢanın derhal Ġstanbul'a dönmesini istediler. Harbiye Nezareti bunun üzerine PaĢa'yı geri çağırdı. Ama Mustafa Kemal PaĢanın kararı kesindi. O, bir an önce 15.Kolordu Komutanı Kazım Karabekir PaĢa ile buluĢmak isteğinde idi. Yukarıdaki soruda söz konusu olan ve sizin tarafınızdan adının ve tarihinin bulunmasını istediğimiz BarıĢ AntlaĢmasının imzalanmasından sonra Ruslar, Doğu Anadolu'yu tamamen boĢaltmıĢlardı. Ayrıca Kafkaslardan da çekilmiĢlerdi. Bu durum üzerine Enver PaĢa kafasındaki "Turan" ülküsünü gerçekleĢtirme zamanının geldiği kuruntusuna kapıldı ve bir askeri yanlıĢ yaptı; özellikle Irak ve Suriye cephelerinde büyük zorluklar içinde çarpıĢan Osmanlı birliklerinin durumunu iyice bozmayı göze alıp oralardaki seçme birlikleri Kafkaslar üzerine yolladı. Doğru düĢünen bütün komutanlar ve elbette en baĢta Mustafa Kemal PaĢa bu giriĢimin ne kadar tehlikeli olduğunu söylemiĢler; ama inatçı Enver PaĢa'ya söz geçirememiĢlerdir. Enver PaĢa, Batı Türkistan'a ulaĢacak ve böylece Doğuda güçlü bir siyasal oluĢum sağlayacaktı. Bu birlikler kendilerine hedef olarak verilen Türk illerine ulaĢamadan Mondros AteĢkes AnlaĢması imzalandı. Sözü geçen birlikler geriye çekildiler. Ayrıca, ateĢkes anlaĢması hükümlerine göre bu önemli birliklerin terhis edilmesi de gerekliydi. Ama yurtsever komutanlar, o zamanlara göre merkezle iliĢki kurulması güç olan Doğu Anadolu'daki bu birliklerin terhisini geciktirmeye ve bunları 15. Kolordu içinde toplamaya baĢladılar. Bu kolordu Mustafa Kemal PaĢa'nın komutanlığına atandığı 9. Orduya bağlıydı. Ġngilizler bu Orduya bağlı birliklerin terhis iĢlerinin yavaĢ gittiğinin farkındaydılar ve buna karĢı Ģiddetli tepki gösteriyorlardı. ĠĢte Kazım Karabekir PaĢa'nın 15.Kolordu, Mustafa Kemal PaĢa'nın ardından 9.Ordu komutanlıklarına atanmalarının bir amacı da bu terhis iĢlerinin çabuklaĢtırılmasını sağlamaktı. Daha yukarıda da belirttiğimiz gibi, Kazım Karabekir PaĢa yeni görevine giderken Mustafa Kemal PaĢa ona "kolordusunu kesinlikle terhis etmemesini" tavsiye etmiĢti. Karabekir PaĢa da bunu çok doğal karĢılamıĢ, kendi amacının da böyle olduğunu söylemiĢti. Osmanlı Devleti sınırları içinde tek derli-toplu askeri güç olarak sadece bu 15. Kolordu kalmıĢtı. ĠĢte Mustafa Kemal PaĢa, karargahı Erzurum'da bulunan bu kolordunun merkezinde çalıĢmalarını daha güvenli ve sağlıklı biçimde sürdürebilirdi. Bu nedenle PaĢa 13

46

Haziran'da Havza'dan ayrıldı. Ama Erzurum'a varıncaya kadar yolda çok önemli, ilginç ve yoğun çalıĢmalar yaparak düĢüncelerini gerçekleĢtirmenin ilk temel taĢlarını koydu. AMASYA TAMĠMĠ Mustafa Kemal PaĢanın Amasya'ya Gelmesi ve Genel Durum Mustafa Kemal PaĢa, Havza'da telgraf haberleĢmesi yolu ile yürüttüğü yoğun temaslardan sonra, 13 Haziran'da Amasya'ya geldi. BaĢta kentin aydın müftüsü Hacı Tevfik Efendi olmak üzere coĢkulu ve büyük bir halk topluluğu PaĢa'yı karĢılamıĢtı. Müftü Efendi,Amasyalıların duygularına tercüman olarak, yurdun kurtuluĢu için hiçbir özveriden kaçınmayacaklarını bildirdi ve Mustafa Kemal PaĢa'nın önderliğinde çalıĢmaktan onur duyacağını söyledi. Amasya'daki bu karĢılanıĢ Mustafa Kemal PaĢa'yı çok hoĢnut etmiĢti. Bu sırada özellikle Batı Anadolu'da durum çok karanlıktı. Yunanlılar Ege Bölgesinin hem kuzeyinden hem de güneyinden hızla ilerliyorlardı. Manisa 25 Mayısta, Aydın 27 Mayısta iĢgal edilmiĢti. Yunan ileri harekatı sürüyordu. Ancak Yunanlılar artık, karĢılarına çıkan milis birliklerini hesaba katmak zorundaydılar. Gerçi, pek acele olarak toplanan bu milis birlikleri güçsüz ve düzensiz idiler. Ama son derece gözüpek ve cesur yurtseverlerden oluĢuyorlar ve bu nitelikleri ile düĢmanı bazı yerlerde hırpalıyorlardı. Örneğin Yunanlılar Bergama'yı iĢgal ettikten sonra milis birliklerince kasabadan çıkartılmıĢlardı. Ama ne var ki, Yunanlılar daha güçlü birliklerle gelince kasabayı terketmek zorunda kalmıĢlardı. Bu olaylar karĢısında Ege bölgesindeki Yunan birlikleri durmadan takviye alıp güçlendiriliyordu. Belli baĢlı pek çok merkez el erine geçiyordu böylece. Diğer yandan Güneydoğu Anadolu'daki yiğit halkın oluĢturduğu milis güçleri Fransızlara zaman zaman zor anlar yaĢatıyordu. Görülüyor ki silahlı direniĢler de artmıĢtı. ĠĢte bu direniĢ birliklerinin toptan adına "Kuvayı Milliye" (Ulusal Güçler) denilir. Ġleride daha ayrıntılıca göreceğimiz gibi, Mustafa Kemal PaĢa düzenli bir ordu kuruluncaya kadar Kuvayı Milliyeden yararlanmak yolunu tutmuĢtu. Amasya'da, düzenli orduya geçiĢin ilk adımı olarak ulusal bir bilincin doğması ve baĢlatılan kurtuluĢ hareketinin ulusa maledilmesi konusu üzerinde kesin karara varılacaktır. Amasya Tamimi'nin HazırlanıĢı ve Duyurulması Mustafa Kemal PaĢa ilk adım olarak, birbirinden habersiz çalıĢan Kuvayı Milliye birliklerini ve diğer direniĢ örgütlerini tek çatı altında toplamak gerektiğini haklı olarak düĢünüyordu. Bu çatı da giderek bütün ulusu kapsamına almalıydı. Böylece ulusal güç doğacaktı. Mustafa Kemal PaĢa haftalarca bu sorun üzerinde kafa yormuĢtu. Amasya'ya geldiği zaman düĢünceleri berraklaĢmıĢtı. Bu sırada 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat PaĢa ile eski Bahriye Nazırı Rauf Bey de Amasya'ya gelmiĢlerdi. Mustafa Kemal PaĢa, 21/22 Haziran 1919 gecesi, hazırladığı bir tamim (genelge) metnini ilkönce Rauf Beye gösterdi. Ġçeriği itibarıyla son derece devrimci bir genelge idi bu metin. Mustafa Kemal PaĢa bu belgeyi Rauf Bey'in imzalamasını söyledi. Rauf Bey ilkönce biraz durakladı. Orada bir konuk sayılması gerektiğini, böyle bir metni imzalama yetkisi bulunmadığını söyledi. Mustafa Kemal PaĢa kendisine kardeĢi gibi yakın bu arkadaĢının duraklamasına üzüldü. Ama Hamidiye Kahramanı olarak ün yapmıĢ bu değerli askerin tamimi imzalamasını istiyordu. Mustafa Kemal PaĢa "bu tarihsel bir anıdır" deyince Rauf Bey -herhalde pek gönül rızası olmadan- metni imzaladı. Bu toplantıda, ileride ulusal kurtuluĢ savaĢının önde gelen adlarından biri olacak Refet Beyde bulunuyordu. Albay Refet Beyi Mustafa Kemal PaĢa, Samsun'a giden karargah üyeleri arasına almıĢtı. Ama bu büyük asker o anda bocaladı ve belgeyi imzalamayacağını, bundan bir yarar beklemediğini söyledi. Bunun üzerine Mustafa Kemal PaĢa, diğer odada bulunan sınıf arkadaĢı Ali Fuat PaĢa'yı çağırdı ve metni O'na gösterdi. Bu yiğit asker Tamimi hiç duraklamadan hemen imzaladı ve ayrıca Refet Beyin de imzasını koymasını sağladı. Ardından gizli bir telgrafla bu belge Kazım Karabekir PaĢa'ya bildirildi. O da bu Tamimi kesinlikle onayladığını bildirdi. Yine Mersinli Cemal PaĢa adlı bir önemli komutan da Tamimi kabul ettiği haberini yolladı. Amasya Tamimi özetle Ģöyle diyordu: "Vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı tehlikededir. Ġstanbul Hükümeti sorumluluğunun gereklerini yerine getirmiyor. Bu tutumu ise ulusumuzu yok olmuĢ tanıttırıyor. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır. Ulusun bu iĢi yapabilmesi ve haklı sesini dünyaya iĢittirebilmesi için, her türlü etkiden uzak ulusal bir kurul oluĢmalıdır. Bu Kurul Sivas'ta toplanacaktır. Her livadan ulusun güvenine sahip üçer temsilci sessizce ve gizlice Sivas'a gönderilecektir. Bu, ulusal bir sır gibi saklanacaktır. Ayrıca, Ġstanbul Hükümeti

47

ulusal derneklerin telgraflarını çektirmeme kararı almıĢtır. Bu karar dinlenmeyecektir. Komutanlar birliklerini terhis etmeyeceklerdir" Tamimde Osmanlı Hükümetine açık bir baĢkaldırı vardı. Bu baĢkaldırıyı Osmanlı düzenine karĢı gelmek istemeyen Rauf ve Refet Beyler kabullenememiĢler, ancak Mustafa Kemal PaĢa'nın etkisi altında metni imzalamıĢlardır. Amasya Tamimi'nin Niteliği Bu kısa, ama çok anlamlı belge Türk Devriminin temel taĢlarından biri olarak kabul edilir. Belgenin Mustafa Kemal PaĢanın kiĢisel durumuyla ilgili özelliği Ģudur: O, artık Ġstanbul Hükümetinin buyruğundan çıkmaktadır. Ulusal KurtuluĢ SavaĢının baĢlaması kararını almıĢtır. Belgenin içerik açısından değerlendirilmesi ise daha önemlidir. Bu Tamimde üç temel öge vardır: • Vatan'ın parçalanması ve bağımsızlığının ortadan kalkması tehlikesi karĢısında Osmanlı Hükümeti hiçbir giriĢimde bulunamıyor; üzerine düĢen sorumluluğun gereğini yerine getiremiyor. Öyle ise bu Hükümetin kararları da geçersizdir. • Bundan dolayı artık ulus, kurtuluĢ kararını kendisi vermelidir. • Bunu sağlamak için de bütün ulusu temsil eden kiĢilerden oluĢan bir kurul toplanıp gereken kararları almalıdır. Yukarıda saydığımız üç öge birbirini tamamlıyor. Ama bu üç öge içindeki en önemli hüküm ikinci sırada ki hüküm aynen Ģu cümle ile ifade ediliyor: "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır". Bu cümle bize, ulus egemenliğine gidiĢ yolunun açıldığını gösteriyor. Artık ulusa gerçek değeri verilmektedir. Bu bakımdan son padiĢahının ileri sürdüğü "millet bir sürü, ben de onu yöneten çobanım" görüĢü ortadan kaldırılmak istenmektedir. Mustafa Kemal PaĢa ulus egemenliğe dayanan yeni bir devlet kurmanın temel taĢını atmıĢtır. Bu bakımdan hemen hemen bütün devrim tarihçileri bu belgeyi bir ihtilal bildirisi olarak kabul ederler. Bu bildiri bütün yurtta duyurulunca, ulusun alacağı kararın padiĢah ve hükümetinin vereceği karardan daha üstün olduğu ilkesi de ilan edilmiĢ bulunuyordu. Bu ilke egemenliğin kayıtsız Ģartsız Osmanlı ailesinde bulunduğunu bildiren geleneksel devlet anlayıĢı ve bu anlayıĢı yazılı hukuk kuralı haline getiren 1876 tarihli Kanun-i Esasi'ye baĢtan aĢağı aykırı idi. Kurulu düzenin karĢısında idi bildirideki ana düĢünce. Bu bakımdan devrim tarihçilerinin yargıları yerindedir. Amasya Tamimini yalnız Mustafa Kemal PaĢanın değil, ulusça saygınlığı olan baĢka kiĢilerin de imzalaması bu belgeyi son derece yüceltmiĢ, ulusal direniĢçiler bu Tamimdeki hedefe doğru yürüme hazırlığına girmiĢlerdir. Mustafa Kemal PaĢa ayrıca, Ġstanbul'daki tanıdığı, güvendiği kiĢilere birer mektup göndererek, oradaki siyasal gücün bundan sonra Anadolu'ya bağlı olması gerektiğini söylemiĢtir. Nutkunda bu mektubundaki ilgili cümle aynen Ģöyledir: "Artık Ġstanbul Anadolu'ya hakim değil, tabi olmak mecburiyetindedir". Mektupta vatan kurtuluncaya kadar bunun böyle olması gerektiği, çünkü Ġstanbul'daki yöneticilerin ulusal direniĢe zarar verici tutumlar içinde bulunduklarını ileri sürülmüĢtü. Bu mektup yurtsever çevrelerde büyük bir coĢku yarattı. Buna karĢılık, Ġstanbul Hükümeti'nin Tamim'den hoĢnut kaldığını ileri sürmek elbette mümkün değildir. Bu belge Hükümette büyük bir telaĢ ve öfke yarattı. Gerek Ġngilizler, gerek bazı devlet ve siyaset adamları Mustafa Kemal PaĢa'nın "ayaklanma bayrağını" açtığını açıkça söylemeye baĢlamıĢlardır. Hükümetin yolundan giden bazı Ġstanbul gazetelerinde Mustafa Kemal PaĢa ve arkadaĢları hakkında hakaret dolu yazılar yayınlanmaya baĢlandı. Sonuçta Dahiliye Nazırı (ĠçiĢleri Bakanı) Mustafa Kemal PaĢaya görevden alındığını bildirdi. Son ana kadar yetkilerinden yararlanmak isteyen Mustafa Kemal PaĢa kendisine bu görevin ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından değil, Savunma Bakanlığı ve PadiĢah onayı ile verildiğini söyleyerek 9. Ordu Komutanlığı makamında elinden geldiğince kalmak yolunu tutmuĢ ve Bakanın buyruğuna uymamıĢtır. KONGRELER YOLU ĠLE ÖRGÜTLENME VE KUVAYI MĠLLĠYE -6 GĠRĠġ Sözlük anlamı bakımından "kongre" belli bir amaca ulaĢmak isteyen kiĢilerin biraraya gelerek sorunları görüĢmeleri ve hedefe varabilmek için kararlar almaları yolunda düzenledikleri toplantı demektir. Kongreler uluslararası nitelikte de olabilir. Ancak, bir derneğin, Ģirketin, vakfın yasa gereği, iĢlerini düzenleyici kararlar almaları için kongreler yapmaları gereklidir. Genellikle Osmanlı Dernekler Yasasına göre kurulup hukuksal nitelikli olan bu kuruluĢlar topladıkları kongrelerle, mümkün olduğu ölçüde yasal sınırlar içinde kalıp kurtuluĢ çareleri düĢünme yolu açmaya çalıĢıyorlardı. Giderek, Ġstanbul Hükümetinden umutlar

48

kesildikçe, kurulan dernekler yine o günkü yasaya göre oluĢturulmakla birlikte, kongrelerde alınan kararlar devlet otoritesinin boĢluğunu doldurup kurtuluĢ çareleri aramaya yöneldi. Kongreleri genel olarak kısaca değerlendirmeden önce bir nokta üzerinde de durulmalıdır: Sözünü ettiğimiz türden dernekler ve kongreler yalnız Türkler tarafından düzenlenmiĢ değillerdir. Bölücü amaçlarla çalıĢan, ama bu nedenle yasal sayılamayacak derneklerin varlığını 4. ünitemizde anlatmıĢtık. ĠĢte bu tür dernekler de kongrelerini yapıp kararlar alıyorlardı. Örneğin, ateĢkes öncesi AnlaĢma Devletlerince iĢgal edilen Arap ülkelerinde Suriye'nin bağımsızlığı için toplanan Genel Suriye Kongresi'ni bu tür çalıĢmalara örnek olarak gösterebiliriz. 2 Temmuz 1919'da, yani Anadolu'da Türk kurtuluĢ kongreleri yapılırken düzenlenen bu toplantıda Suriye'nin Osmanlı topraklarından ayrılıp bağımsızlaĢması kararlaĢtırılmıĢ ve Emir Faysal da kral seçilmiĢtir. Bu tür kongrelere baĢka örnekler de bulmak mümkündür. Ancak biz, Türk yurdunun ve ulusunun kurtuluĢunu amaçlayan kongrelerden söz edeceğiz. Bildiğiniz gibi, Mustafa Kemal PaĢa daha Ġstanbul'a gelmeden kurtuluĢ için dernekler kurulmaya ve kongreleri yapılmaya baĢlanmıĢtır. Bu kongreleri büyük bir titizlikle inceleyen değerli bir bilim adamımız Bülent Tanör Ģöyle bir sınıflandırma yapmaktadır: Kimi dernekler ve onların kongreleri sadece ufak, belli bir yöreyi kurtarmak amacına yönelmiĢlerdi. BaĢka bazı kongreler ise Anadolu içinde büyük bir coğrafi bütünü, bir bölgeyi kurtarmak amacı ile toplanmıĢlardı. Örneğin, aĢağıda kısaca inceleyeceğimiz Balıkesir Kongreleri birinci, ardından toplanan AlaĢehir Kongresi ikinci tür çalıĢmalara örnektirler. Yine Erzurum Kongresi de ilk planda bütün Doğu Anadolu'yu kapsamına almıĢtı. Üçüncü tür kongreler ise tam anlamıyla bütün ulusu içine alacak niteliktedirler ve bunun tek örneği vardır: Sivas Kongresi. Bu Kongre'de bütün ulusal güçlerin birleĢtirilmesi için uğraĢılmıĢ ve sonuca ulaĢılmıĢtır. Ancak dikkati çeken bir nokta, bu ulusal büyük Kongre'den sonra da, kimi yerlerde toplantılar yapılmıĢ, hatta Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasından sonra da bu tür çalıĢmaların sürmüĢ bulunmasıdır. Tanör'ün saptamalarına göre 5 Kasım 1918'de toplanan "Kars Ġslam ġurası"ndan itibaren 8 Ekim 1920'ye kadar kongreler sürmüĢtür. O tarihte Pozantı kongresi toplanmıĢtır. Böylece iki yıla yakın bir süre içinde 28 kongrenin çalıĢtığını görüyoruz. Bu sayıya 29 Kasım 1918'de Ġstanbul'da toplanan ilginç "Milli Kongre"yi de katarsak 29 kongrenin toplandığını görürüz. Yeni bulunacak belge ve bilgilerin ıĢığı altında bu sayı daha da artabilir. Öyle ise sizlere orta öğretimde gösterilen Erzurum ve Sivas kongreleri dıĢında daha pek çok kongre toplanmıĢtır. ĠĢte Mustafa Kemal PaĢa, bu önemli, ama çoğu yerel amaçlara yönelik ve dağınık ulusal iradeyi birleĢtirme ve böylece ortaya çıkacak gücü daha da pekiĢtirerek, düĢmana bir ulusal bütün olarak karĢı koyma düĢüncesini gerçekleĢtirmek için didinip durmuĢtur. ERZURUM KONGRESĠNE KADAR GELĠġĠM Samsun'a çıktıktan kısa bir süre sonra Amasya'ya geçerek tarihsel Tamimi yayınlayan Mustafa Kemal PaĢa, "kongre yolu ile örgütlenmenin" de öncülüğünü yapmaktadır. Bildiğiniz gibi, ulus egemenliği düĢüncesinin ilk kez açığa vurulduğu Amasya Tamimi hükümleri arasında Sivas'ta ulusal bir kongre toplanması isteği de vardı. Mustafa Kemal PaĢa, sivil makamlara da buyurma yetkisine dayanarak ve bu yetkinin bölgesel olan sınırlarını aĢıp bütün yurda Tamimi duyurarak kongrenin toplanma hazırlıklarına baĢlanmasını istemiĢti. Bu iĢle hem komutanlar hem de sivil yöneticiler uğraĢacaklardı. Acaba böyle bir ulusal kongrenin bir an önce toplanmasını Mustafa Kemal PaĢa neden istemiĢti? Amasya Tamimi'nin duyurulmasına kadar yurtta 8 kongre toplanmıĢtı. Bunlardan biri dıĢında diğerleri yöresel ve bölgesel nitelikte idi. Örneğin Kars'ta 4, Ardahan'da 2, Ġzmir'de 1 kongre toplanmıĢtı. Bu kongrelerin Doğuda toplanılanlarında, o bölgenin Ermenilere karĢı savunulması, bu amaçla gerekirse siyasal bir güç de oluĢturulması düĢüncesi yatıyordu. Ġzmir'de ise Yunan iĢgalinin yaklaĢması nedeniyle bir büyük toplantı yapılmıĢtı. AnlaĢılıyor ki Mustafa Kemal PaĢa, bu giriĢimleri olumlu bir biçimde desteklemesine rağmen, onlarda bütün ulusu birleĢtirici bir nitelik göremiyordu. Bu amacına en uygun düĢecek tek kongre belki yukarıda da kısaca adını belirttiğimiz "Milli Kongre" olabilirdi. Aslında bu Kongre büyük bir iyi niyet ürünüydü. 29 Kasım 1918'de AteĢkes AnlaĢmasının imzasından hemen sonra Ġstanbul'da toplanmıĢtı. Ünlü göz hekimi Esat PaĢanın giriĢimiyle, bu kongreye o günlerde Ġstanbul'da varlığını sürdüren birkaç siyasal parti ile bazı kuruluĢlar katılmıĢlardı. Kongre, yurdun savunulması için bütün ulusal güçlerin toparlanması, Osmanlı Devleti'nin SavaĢtan sonra kurulan ve yenenlerin üstünlüğü altında çalıĢan Uluslar Kurumuna (Milletler Cemiyeti/Cemiyet-i Akvam) alınmasının sağlanması, yurt dıĢına kurullar gönderilerek Türklerin uğradığı haksızlıkların anlatılması gibi amaçları gerçekleĢtirmek istiyordu. Ancak bu Kongre, adının önündeki "milli" (ulusal) sıfatına uyabilecek bir yapıda değildi.

49

Tarihimizdeki ilk "milli" kongre olmasına rağmen, bu toplantıları düzenleyen ve alınan kararları uygulayacak bir dernek veya o nitelikte bir baĢka kuruluĢ yoktu. Yurtsever aydınların, siyasal partileri bir uyum içine getirip, diğer sivil toplum örgütleriyle bu konuda uygulamaya geçilebileceği düĢüncesi yanlıĢ bir hesaba dayanıyordu. Zira hem bu Kongre'ye karĢı olan ve katılmayan baĢka siyasal partiler vardı, hem de katılan siyasal partiler ile diğer kuruluĢların üyeleri arasında baĢkentin ağır siyasal havası nedeniyle bir anlaĢmaya, uzlaĢmaya varılması hemen hemen olanaksızdı.Bu nedenle, bütün iyi niyetli çabalara rağmen "Milli Kongre"nin ömrü az oldu.Yapmak istediği çalıĢmaların da büyük bir bölümünü gerçekleĢtiremedi. Milli Kongre İstanbul'da, yani Başkentte toplanmıştı;orada çalışacaktı. Şimdi, İngilizlerin her dediğini yapan bir Hükümet, azınlıkların şımarık gösterileri, her olumlu adımdan ürken bir padişah, ayrıca kentte bulunan işgal devletleri temsilcileri... Böyle bir atmosferde yurdun kurtuluşu için alınabilecek kararlar nasıl uygulanırdı? Hatta nasıl karar alınabilirdi? Gerçekten Milli Meclisin çalıĢmaları bir süre sonra tavsadı. Yine aynı yurtsever amaçlarla Ġstanbul'da kurulan "Vahdet-i Milliye Heyeti" (Mil i Blok) da aynı nedenlerle baĢarısız kaldı. Mustafa Kemal PaĢanın baĢkanlığında toplanan Erzurum Kongresi sırasında - 27 Haziran-30 Temmuz tarihleri arasında ünlü Balıkesir Kongresi de toplanmıĢtır. Yunan iĢgaline karĢı cepheler kurulması ve ulusal birlikler oluĢturulması için her türlü yola baĢvurulacağı bu kongrede alınan kararlar arasındadır. Bu kararlar çok cesur ve yurtsever nitelikte iseler de, ulusun birleĢme ve bütünleĢme sürecini ya tamamen kesebilir veya büyük ölçüde geciktirebilirdi. ĠĢte Mustafa Kemal PaĢa Ġstanbul dıĢında, güvenli bir yerde, bütün yerel örgütleri ulus çatısı altında birleĢtirebilecek adımı bu nedenle bir an önce atmak istiyordu. ERZURUM KONGRESĠ Erzurum Kongresinin ToplanıĢ Nedeni Yurdun çeĢitli yerlerinde çoğunlukla yerel nitelikli kongreler yoluyla örgütlenmeler sürerken Doğu Anadolu'da da durum pek iyi gitmiyordu. Yurdun bu bölgesi iĢgal tehdidi altında bulunuyordu. Zaten Ermenistan'a verilmesi kesinleĢmiĢ olan bu bölgede halk büyük bir huzursuzluk içindeydi. Ġstanbul'dan bir yardım gelmesi umudu kalmadığı için Doğu Anadolu halkı kendi içinde örgütlenme yolunda önemli mesafeler almıĢtı. Daha önce Ġstanbul'da kurulan "Vilayat-ı ġarkiye Müdafaa-i Hukuk-i Milliye" Cemiyeti, etkinliğini Doğu Anadolu'ya kaydırmıĢtı. Bu arada Kars'ta ardarda kongreler toplandığını biliyoruz. Bu kongreler sonucu orada yerel bir siyasal otorite kurulmuĢtu. Bir çeĢit halk meclisi denilebilecek bir kurul Doğu Anadolu'yu örgütlüyordu. ĠĢte Ġzmir'in iĢgalinden bir ay kadar önce, 13 Nisan 1919'da Ġngilizler Kars'taki bu ulusal kuruluĢu basıp dağıttılar ve kenti Ermenilere teslim ettiler. Bütün bu olaylar Doğu Anadolu'nun en önemli merkezi olan Erzurum'da büyük bir endiĢe yarattı. Erzurum'un da Ermenilere verileceği konusunda ciddi söylentiler çıktı. ĠĢte Mayıs ayı baĢında (3 Mayıs) Erzurum'a gelip 15.Kolordunun komutasını üzerine alan Kazım Karabekir PaĢa, Doğu Anadolu'da böylesine karıĢık bir ortam buldu. Karabekir PaĢa bir yandan Mustafa Kemal PaĢanın isteği doğrultusunda çalıĢmalar yaparken, bir yandan da Erzurum'da AteĢkes hükümlerinin yerine getirilip getirilmediğini denetleyen Ġngiliz subayı Rawlinson'u oyalıyordu. Doğu Anadolu'daki Türk halkı, biran önce tam bir örgüt kurup yaklaĢan Ermeni tehlikesine karĢı birleĢmenin gereğini kavramıĢtı. Kazım Karabekir PaĢa bu örgütlenmeyi sağlayabilmek için, Ġngiliz subayına farkettirmeden gizli çalıĢmalar yapıyordu. ĠĢte o günlerde Mustafa Kemal PaĢa Samsun'a çıktı ve Havza'da kurtuluĢ hareketinin ilk önemli adımlarını atmaya baĢladı. Kendisinin resmi görev bölgesi Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu olduğu için oraya da gitmek zorunda idi. Bu vesile ile, bütün Doğu Anadolu illerinin temsilcilerinden oluĢacak büyük bir kongreye katılmaya karar verdi. Bu kongre dört açıdan son derece yararlı olabilirdi: i. Erzurum'daki 15.Kolordunun yurttaki tek derli toplu askeri güç olduğunu biliyorsunuz. Ulusal kurtuluĢa candan inanmıĢ olan 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir PaĢanın yardımı ile bütün yurda örnek olacak bir örgütlenme modeli kurulabilirdi. ii. Erzurum ile birlikte önemli bazı Doğu illeri henüz iĢgal edilmemiĢti. Bu bakımdan kongre güven içinde yapılabilirdi. iii. Bununla birlikte Doğu Anadolu'nun büyük bir tehdit altında bulunduğu da bir gerçekti. Kars'ı ellerinde tutan Ermeniler, buradan her an büyük saldırılara giriĢebilirlerdi. Kongre sonucu oluĢacak örgüt 15. Kolordu'ya savunma için önemli maddi yardımlar sağlayabilirdi. Zira, terhis edilmesi ateĢkes gereği olan bu askeri gücün parası yoktu; halkın yardımı ile varlığını sürdürebilirdi.

50

iv. Erzurum Kongresi'nin baĢarısı, Sivas'taki büyük kongreye bir moral aĢısı olabilirdi. Ayrıca, Doğuda kurulacak örgütün üyeleri de kendi bölgelerini Sivas'ta baĢarıyla temsil edebilirlerdi. Kongre Arifesinde Mustafa Kemal PaĢa ile Ġstanbul Hükümeti ĠliĢkileri Mustafa Kemal PaĢa Amasya'dan ayrılıp Erzurum'a giderken bir yandan esas büyük Kongrenin yani Sivas Kongresi'nin hazırlıkları ile ilgilenmiĢ, bir yandan da Ġstanbul Hükümeti'nin hakkında aldığı kararları göğüslemek için çalıĢmıĢtır. Yolda Elaziz (Elazığ) valiliğine atanan ve kendisini tutuklamak için Hükümetten emir alan Ali Galip'in bir komplosu ile karĢılaĢtı ise de Sivas Valisi ReĢit PaĢanın yansız kalmasıyla bu tehlikeyi atlattı. 3 Temmuz 1919 günü halkın coĢkun gösterileri arasında Erzurum'a vardı. Kendisine gösterilen sevgi O'nu mutlu etmiĢti. Erzurum'a vardığı sırada ise yurtta genel durum özetle Ģöyleydi: Ege Bölgesi'nde Yunanlılar ilerlemelerini sürdürmekte ve halka büyük zulümler yapmaktadır; Güneydoğu'da Türk milis birlikleri Fransızlarla amansız bir boğuĢmanın içine girmiĢtir... Bu geliĢmelerden baĢka siyasal alanda yeni bir baĢarısızlık kendini göstermiĢtir: Damat Ferit, Paris BarıĢ Konferansı'na çağrılmıĢ ama hiçbir varlık gösterememiĢ, Türklerin hakkını en küçük bir biçimde bile savunamamıĢtır. Damat Ferit'in bu baĢarısızlığı ve aĢağılanıĢı, O'nun Ġngilizlerin izinden gitmekle bile hiçbir iĢ yapamayacağını açıkça ortaya koyduğundan yurttaki kızgınlık daha belirgin bir durum almıĢ, buna karĢılık Mustafa Kemal PaĢaya gösterilen güven ve sevgi de artmıĢtır. Bu geliĢme, PaĢa'nın çevresinin geniĢlemesine de yol açtı. Bildiğiniz gibi Osmanlı Hükümeti, Mustafa Kemal PaĢayı birkaç kez geri çağırmıĢ, Dahiliye Nezareti aracılığı ile görevden alındığını da bildirmiĢ; ama bu buyruklara PaĢa uymamıĢtı. O'nu tutuklama buyrukları çıkartılmıĢ; ama bunlar da uygulanamamıĢtı. ġimdi Erzurum'da büyük bir kongre toplayacağı ve önemli bir örgüt oluĢturacağı haberi Ġstanbul'u büyük bir telaĢ içine soktu. Paris'teki öngörüĢmelerdeki baĢarısızlığını Damat Ferit, Mustafa Kemal PaĢanın Anadolu'daki "olumsuz" davranıĢlarına bağlıyordu. Artık yapılacak tek iĢ kalmıĢtı: O'nu görevinden tam anlamıyla almak... ĠĢte bu amaçla Mustafa Kemal PaĢa 7/8 Temmuz gecesi Erzurum'da telgraf baĢına çağrıldı. Doğrudan doğruya Saray'dan aranıyordu. Saray O'nun Ġstanbul'a dönmesini son kez istedi.PaĢa bu isteği reddedince, görevine son verildiği cevabı geldi. PaĢa da ardarda hem Saray'a hem de Harbiye Nezaretine istifasını bildirdi; ama bu sadece kendisine verilen görevden ayrılma değildi. Askerlikten de istifa etmiĢti. Bu, bütün yaĢamını asker olarak geçiren, tarihin en büyük komutanlarından biri için ne kadar zor bir karardır!.. Ġstanbul Hükümeti,13 Temmuz'da Takvim-i Vekayi'de yayınladığı bir PadiĢah iradesiyle Mustafa Kemal PaĢanın görevine son verildiğini duyurdu. Mustafa Kemal PaĢa artık üzerinde hiçbir resmi sıfatı bulunmayan normal bir yurttaĢtı. O güne kadar bütün çalıĢmalarını 9. Ordu komutanı olarak yapmıĢtı; bu görevin verdiği yetkiyle ağırlığını duyurmuĢtu. ġimdi ne yapacaktı? Ayrıca, henüz Ġstanbul Hükümeti'nin güvenini yitirmemiĢ olan Kazım Karabekir PaĢaya O'nu tutuklaması buyruğu da verilebilirdi. 8 Temmuz gününe Mustafa Kemal PaĢa bütün bu olasılıkları düĢünerek baĢladı. Ama Kazım Karabekir PaĢa ve maiyeti, O'nun ayağına kadar gelerek, durumun hiç değiĢmediğini, eskiden olduğu gibi yine komutan olarak kendisini tanıdıklarını belirttiler. Karabekir PaĢanın bu tutumu Türk Devrimini kurtarmıĢ sayılabilir. Ġstanbul Hükümeti'nin tutumu ve PaĢa'nın askerlikten ayrılması çevrede de hiçbir olumsuz etki yapmadı. Yakın arkadaĢları yayınladıkları bildirilerle O'nunla birlikte sonuç alınıncaya kadar çalıĢacaklarına ant içtiler. Erzurum halkı O'nu kentteki Müdafaa-i Hukuk Derneği Yönetim Kurulu BaĢkanlığına getirdi. Demek ki Ġstanbul Hükümeti'nin bu tutumu Mustafa Kemal PaĢanın durumunda olumsuz değil, tersine olumlu bir değiĢiklik yapmıĢtır. Zararlı çıkan ise Damat Ferit oldu. Mustafa Kemal PaĢa'nın otoritesinin yok edilemediğini anlayınca baĢbakanlıktan ayrıldı; ama PadiĢah onu yine aynı göreve getirdi (21 Temmuz)... Bu olaylar nedeniyle birkaç gün geciken Kongre hazırlıkları tamamlandı. 23 Temmuzda KurtuluĢ Mücadelemizin en geniĢ bölgesel-ulusal kongrelerinden biri de açıldı (KapanıĢı: 7 Ağustos 1919). Erzurum Kongresinin ÇalıĢmaları ve Alınan Kararlar Kongre açılınca Mustafa Kemal PaĢa oybirliği ile baĢkanlığa seçildi. O gün yaptığı konuĢmada PaĢa,gerçek amacını sezdirdi; bir ulusal kurulun oluĢturulmasından sözetti ve gücünü ulusal iradeden, yani ulusun öz isteğinden alan sorumlu bir hükümet iĢ baĢına gelirse, esenliğe ve kurtuluĢa kavuĢulabileceğini, böyle bir hükümetin ise ancak Anadolu'da kurulup çalıĢabileceğini belirtti. Mustafa Kemal PaĢa, konuĢmasıyla, bölgesel niteliği olan Erzurum Kongresine ulusal bir nitelik vermek istemiĢtir. Böylece bölge halkı, diğer yörelerdeki halkla bütünleĢebilecek bir anlayıĢ içine girmeliydi. Bunun için de Mustafa Kemal PaĢa, ulusu temsil edecek bir kurulun oluĢturulmasını, ulus iradesini taĢıyan bu kurul içinden çıkacak bir hükümetin

51

kurulmasını ve bu yeni hükümetin ancak Anadolu'da çalıĢabileceğini açıklıyor,böylece Ġstanbul'dan ayrı, yeni bir devlet kurulacağını üstü oldukça kapalı da olsa sezdirmek istiyordu. Ama Erzurum Kongresinde böyle bir amacın gerçekleĢmesi beklenemezdi. Bunu Mustafa Kemal PaĢa da biliyordu. Sözlerinin tam olarak anlaĢıldığını bile belki ileri süremezdi. Gerçekten bu mesajın Kongrede tam olarak algılandığı söylenemez. Ama bu genel değerlendirme bir yana, Kongre kendi amacına ulaĢmıĢtır: Doğu illeri direniĢ için birleĢmiĢtir. Bu il er hiçbir zaman vatandan koparılmayacaklardır. Kongrede beliren görüĢlerin özeti Ģudur: Yurdun bütünlüğünü sağlamak için ulusal iradenin belirmesi gerektir. Bu ulusal iradenin ve onun çevresinde toplanan ulusal güçlerin varlığı "PadiĢahlık ve Halifelik" makamını kurtaracaktır. Bir yandan ulusal iradeye en üstün yer tanımak, diğer yandan bu "en üstün" irade ile Osmanlı Devleti'nin temel dayanağı olan PadiĢah ve Halifenin kurtarılması bir çeliĢkidir. Çünkü, Osmanlı Devleti'nin genel yapısına göre PadiĢah iradesi ulus iradesinden üstündür. Ulus iradesi kavramını "ulusa" benimsetmek için bir geçiĢ dönemine ihtiyaç vardı. Bu dönemde her iki kavramı bir arada kullanmak, eskisine dokunmamak; ama yenisini de tanıtmak gerekiyordu. Mustafa Kemal PaĢa, kesin sonuca ulaĢıncaya kadar hep bu ikili görüĢ altında "ulus iradesinin üstünlüğü" ilkesini yerleĢtirmeye çalıĢmıĢtır. Kongrede ayrıca bölgedeki azınlıkların tam bir güvenlik içinde olduğu, sömürmeye yol açmaması koĢulu ile dıĢ yardım alınabileceği gibi konular karara bağlanmıĢtır. En önemli kararlardan biri de Doğu'daki bütün direnme derneklerinin birleĢtirilmesi ve "ġarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında toplanmasıdır. Bu yeni Derneğin iĢlerini görebilecek bir "Heyet-i Temsiliye" (Temsil Kurulu) oluĢturulmuĢ, baĢkanlığına da Mustafa Kemal PaĢa getirilmiĢtir. Erzurum Kongresinin Sonuçları Bu Kongre ile yöresel direniĢ hareketlerinin tek çatı altında birleĢebileceği, yurtseverlerin tek amaç çerçevesinde toplanmalarının mümkün olduğunu kamuoyuna ilk kez gösterildi. Doğu il erinin temsilcileri elbirliği ile çalıĢabileceklerini kanıtladılar. Bu olumlu sonuçlar her yanda büyük etkiler yapmıĢ ve Sivas Kongresinin toplanmasını kolaylaĢtırmıĢtır. Erzurum'da daha Kongre sürerken, Damat Ferit ile Hükümetin diğer ilgilileri büyük bir telaĢa kapılmıĢlardı. Onlara göre bu tür hareketlerle barıĢ umutları iyice sönüyordu. Bu nedenle Mustafa Kemal PaĢa ile yakın arkadaĢı Rauf Beyin tutuklanarak Ġstanbul'a gönderilmesi buyruğu verildi. Ama Doğu illerinde artık bir "Heyet-i Temsiliye" vardı. Bu heyet Doğu Anadolu halkını temsil ediyordu. Bu nedenle Osmanlı Hükümeti'nin buyrukları oralarda geçmiyordu. Bu olumlu gidiĢte 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir PaĢanın da çok önemli bir rolü olduğu kuĢkusuzdur. Ama en önemli sonuç, Kongre sonunda Mustafa Kemal PaĢanın önderliğini kamuoyunun giderek benimsemesidir. ERZURUM'DAN SĠVAS'A Erzurum Kongresi sürerken, yurtta baĢka toplatılar da yapılıyordu. Bu kongreler Sivas Kongresine kadar sürmüĢ, hatta daha sonraya da taĢmıĢtır. Diğer yandan, Mustafa Kemal PaĢanın baĢkanlığını yaptığı Erzurum Kongresi sonucu oluĢan Heyet-i Temsiliye, Sivas'taki büyük toplantıyı hazırlamak için var gücüyle çalıĢıyor, bu arada yurtta felaketli günler de biribirini izliyordu. ġimdi bu olaylara sırasıyla bakalım. Yeni Kongreler Ġkinci Balıkesir Kongresi Daha Mondros AteĢkes AnlaĢması imzalanır imzalanmaz yurtta dernekler ve kongreler yoluyla bir örgütlenme hareketi içine girildiği belirtilmiĢti. ĠĢte verdiği kararlarla Doğu Anadolu'yu birleĢtiren ve ulusal kurtuluĢ için de önemli ilkeler içeren Erzurum Kongresi sürerken Balıkesir'de bir kongre daha toplandı. Bilindiği gibi ilk Balıkesir Kongresi 27 Haziran-30 Temmuz tarihleri arasında toplanmıĢ ve Batı Anadolu'daki Yunan iĢgalleri karĢısında alınacak önlemleri görüĢmüĢtü. BaĢta Hacım Muhittin Çarıklı olmak üzere ileri gelen Egeli yurtseverler Yunan iĢgalinin yayılması üzerine, daha Erzurum Kongresi sürerken 26-30 Temmuz tarihleri arasında Balıkesir'de ikinci bir kongre toplamıĢlardı. Bu kongre de yerel nitelikte olmakla birlikte, temsilciler daha genel kapsamlı istekler ileri sürüp, atılacak adımların bütün iĢgal bölgelerini de kurtarmaya özendirmesi yolunda ulusal bazı dileklerde bulunmuĢlardı. Ama çok tehlikeli bir durum alan Yunan ilerleyiĢi nedeniyle Kongre'nin yerel niteliği daha ağır basmıĢ görülüyor. Kongreye katılanlar bütün güçlerini birleĢtirmeyi, Yunanlılara karĢı savaĢmak için asker toplamayı ve gereken diğer bütün önlemleri almayı kararlaĢtırmıĢlardır. Bu arada bütün kongrelerde olduğu gibi, burada da padiĢaha

52

bağlılık telgrafı çekilmesi ihmal edilmemiĢtir. Balıkesir kongrelerini düzenleyenlerin ilk planda "kendi baĢlarına hareket etmeyi" tercih ettikleri anlaĢılıyor. Bu Kongre sonunda Ege'deki direniĢ bir ölçüde örgütlendi ve Kuvayı Milliye birlikleri biraz güçlendirildi. Ama Doğu Anadolu'daki kadar sağlam bir örgütleĢme içine girilip girilmediği tartıĢma konusudur. Batı Anadolu'daki yurtseverler kendi baĢlarına hareket etme özgürlüğüne düĢkün olduklarından, bir süre sonra toplanacak ilk büyük ulusal Kongreye, yani Sivas'a temsilci gönderme konusunda bile çekimser davranıyorlardı. Bu Kongrede alınan kararlar ve delegelerin davranıĢları çok kutsal olmakla birlikte, toparlayıcı ve bütünleĢtirici bir önderin eksikliği bir süre sonra açıkça anlaĢılacaktır. Gerçekten, oluĢturulan örgüt tek baĢına, büyük Yunan ordusu karĢısında hiçbir önemli varlık gösteremeyecektir. Birinci Nazilli Kongresi Yunanlılar Aydın'ın ardından Nazilli'yi de iĢgal etmiĢlerdi (4 Haziran 1919). Ancak yöredeki Kuvayı Milliye birliklerinin baĢarılı baskınları sonucunda kenti bir süre sonra terkettiler. Yunanlılar Kuvayı Milliye'nin bu baĢarısından hoĢlanmadılar doğal olarak ve daha güçlü birliklerle 24 Haziran'da burayı tekrar iĢgal ettiler. Nazilli'yi yeniden kurtarabilmek için yörenin Kuvayı Milliye birlikleri Yörük Ali Efe ile Demirci Mehmet Efe adlı kiĢilerin komutasında bulunuyordu. Bu efeler arasında geçimsizlik vardı; ayrıca halkı rahatsız eden bazı davranıĢlarda da bulunuyorlardı. Kuvayı Milliye birlikleri arasındaki bu uyumsuzluğu gidermeyi, sonradan Mustafa Kemal PaĢanın en güvendiği kiĢilerden biri olacak Celal Bey (Bayar) üstlenmiĢti. Eski bir Ġttihatçı olduğu için Galip Hoca takma adıyla bu zor görevi yerine getirmeye uğraĢan Celal Bey ve arkadaĢlarının çabalarıyla, Nazillili yurtseverler, henüz iĢgal edilmemiĢ Muğla'da bir kongre topladılar. Bu Kongre, Erzurum Kongresi'nin hemen bitimine rastlar. 6 Ağustos'ta açılmıĢ ve dört gün sonra çalıĢmalarını bitirmiĢtir. Nazilli'de toplanamamasına rağmen, o kentin yurtseverlerinin çabalarıyla Muğla'da çalıĢan bu Kongre'de "Osmanlı Hükümetine" yardımcı olmak esası altında, Kuvayı Milliye birlikleri arasında uyum sağlamak, bu milis güçlerine asker sağlamak gibi önemli kararlar alınmıĢtır. Ayrıca bölgedeki asayiĢin sağlanmasını da Kongre sonucunda oluĢan bir kurul üstlenmiĢtir. Demek ki, Erzurum Kongresinin ulusalbölgesel özelliği yanında Birinci Nazilli Kongresi oldukça yerel niteliklidir. Balıkesir Kongresi kararlarında kopuk çalıĢtığı da açıkça anlaĢılmaktadır. ĠĢte bu tür ufak örgütlenmelerle bir amaca ulaĢılamayacağını anlayan Egeli yurtseverler, sonunda bölgesel olarak niteleyebileceğimiz daha büyük ölçekte bir Kongreyi AlaĢehir'de topladılar. AlaĢehir Kongresi Ege Bölgesi yurtseverleri, Orta Anadolu çizgisine kadar bütün bölgeyi birleĢtirebilecek ulusal bir kongrenin gerekliliğine inanmıĢlardı. Ege Bölgesinin ulaĢım açısından elveriĢli yerinde bulunan AlaĢehir, Kongre çalıĢmaları için uygun görüldü. 16 Ağustos 1919'da baĢlayan ve 25 Ağustos'a kadar süren Kongrede Balıkesir, Nazilli ve Erzurum kongrelerinin sonuçları görüĢüldü. Kongrede alınan kararlara göre en büyük düĢman Yunanlılardı. Onları engellemek için ölüme değin çarpıĢılacaktı. Bunun için asker toplanacak, vergi salınacaktı. Demek ki, Ġstanbul hükümetine bağlı olarak yarı özerk bir siyasal kuruluĢ beliriyordu. Bu kuruluĢun temelleri birinci ve ikinci Balıkesir ve birinci Nazilli Kongresinde atılmıĢ, AlaĢehir'de ise daha da pekiĢtirilmiĢtir. Kongrenin garipçe sayılacak bir kararı da Yunanlıları yurttan kovabilmek için, diğer AnlaĢma Devletleri ile görüĢmelere oturulabileceği idi. Demek ki, Egeli yurtseverler Yunanlıları Anadolu'ya salan ve onları durmadan destekleyip sırtlarını sıvazlayan gücün Ġngiltere olduğunu pek kavrayamamıĢlardı; öyle ki, Ege bölgesini Yunanlılara vermek yerine oranın "geçici olarak diğer AnlaĢma devletlerince iĢgaline" razı gelinebilirdi. Böyle bir seçenek üzerinde neden durulduğunu düĢünmek gerektir. Egeli yurtseverlerin Yunan dehĢetinden duydukları acı gözden uzak tutulmamalıdır. Yunanlılar girdikleri yerlerde öylesine zulüm ve vahĢet yapıyorlardı ki, AnlaĢma Devletlerinin geçici iĢgali bu sahnelerin tekrarına engel olurdu diye düĢünüyorlardı. Yine, bu yurtseverlerin Sivas Kongresi'ne katılmakta, tıpkı Balıkesir'de olduğu gibi, pek olumlu davranmadıkları anlaĢılmaktadır. Onlar, Sivas Kongresinin anlamını kavrayamamıĢlar, bunu Erzurum Kongresinin biraz daha geniĢ bir biçimi olarak algılamıĢlardı. Bu nedenle sadece "Doğu Anadolu'nun savunmasına sembolik bir katkı olmak üzere" bu Kongreye katılma kararı almıĢlardır. Bütün bu söylenenler bir yana, AlaĢehir Kongresinin Ege'de o ana kadar görülen en geniĢ kapsamlı toplantı olduğunu, bu nedenle bir ölçüde ulusal ık niteliği kazandığını da söylemek gereklidir. Ne var ki, Kongreye katılanlarda geniĢ ve kapsamlı olarak olayları değerlendirme ve ilerisini görme niteliklerinin bulunduğu ileri sürülemez. AlaĢehir Kongresi yapılırken, 18 Ağustos 1919 günü Muğla'da bir baĢka toplantı yapılmıĢtı.

53

Bunun Muğla'daki üçüncü toplantı olduğu da ileri sürülür. Muğlalılar, ulusal kurtuluĢun bir bütünsel hareket içinde geliĢmesini savunuyorlar ve bu bakımdan Ege'deki diğer kongrelerde ileri sürülen düĢüncelerden daha akılcı bir yol izliyorlardı. Muğla'daki bu kısa Kongrede yerel Kuvayı Milliyenin güçlendirilmesi kararına varılmıĢtır. SĠVAS KONGRESĠ Kongre Öncesi Erzurum'da varılan kararları uygulamak üzere seçilen "Heyet-i Temsiliye" yoğun bir çalıĢma içine girmiĢtir. Zaman zaman 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir PaĢa ile birlikte yürütülen çalıĢmalarda esas amaç Doğu Anadolu'nun yaklaĢan Ermeni saldırısına karĢı savunulması hazırlıklarını tamamlamaktı. Ancak, Heyet-i Temsiliye BaĢkanı olan Mustafa Kemal PaĢa ayrıca, Amasya Tamiminde duyurulan hususları yerine getirme görevini de yüklenmiĢti. Bildiğiniz gibi, bu Tamimde ulusun kurtuluĢ kararını verebilmesi için Sivas'ta bütün yöreler temsilcilerinin biraraya gelmesi ile oluĢacak ulusal bir kongre toplanması öngörülmüĢtü. Kongreyi hazırlayacak olan Mustafa Kemal PaĢadan baĢkası değildi. Böylece son derece yoğun bir çalıĢma içinde idi PaĢa. Erzurum Kongresi'nin toplanmasını ve çalıĢmasını önleyemeyen Damat Ferit Ģimdi, çok daha önemli olan Sivas Kongresinin gerçekleĢmesine engel olmak için var gücüyle uğraĢmaya baĢladı. Kongreyi önleme taktiği baĢlıca iki esas noktaya dayanıyordu. Bunlardan birincisi Mustafa Kemal PaĢa ile arkadaĢlarının "Ġttihatçı" oldukları kanısını yaymaktı. Halktaki bu ittihatçı ürküntüsünü bilen Damat Ferit ve ekibi Ģu söylentiyi yayıyorlardı: "Yurdu felakete sürükleyerek dıĢarıya kaçan parti önderleri yerlerine Mustafa Kemal ile arkadaĢlarını vekil bırakmıĢlardır: Vatan haini olan ittihatçıların izinden gitmek, padiĢah iradesini çiğnemektir". Bu ana tema üzerinde yapılan propoganda bazı yörelerde etkili olmuĢtur. Öyle ki, Kongrenin yapılacağı Sivas'ta bile bir aralık olumsuz bazı hareketler görülmüĢtür. Damat Ferit "baĢarılı" saydığı bu yöntemini ileride daha geniĢ olarak uygulayacaktır. Taktiğin dayandığı ikinci nokta da Ģu idi: Madem ki Ege Bölgesindeki Yunan ilerleyiĢi bazı çevreleri rahatsız ediyor, öyle ise Yunanlıları bir anlaĢma ile durdurmak da Mustafa Kemal'in eylemini önleyebilir. Damat Ferit'in bu düĢüncesi üzerine Ġngiliz Generali Milne Yunanlılarla görüĢmeye ve onları "makul bir çizgide durmaları için" iknaya çalıĢtı. Bu da etkili bir yoldu. Öyle ki, AlaĢehir Kongresinde bu Ġngiliz Generali Milne ile görüĢmek kararı alınmıĢ ve kendisine bazı öneriler gönderilmiĢtir -bu da Mustafa Kemal PaĢanın "tam bağımsızlık" ilkesine ne kadar ters düĢen bir davranıĢtır, değil mi!-. Demek ki Damat Ferit'in taktiği aslında küçümsenecek gibi değildi. Bu iki esasa dayanan taktik uygulanırken Damat Ferit bir yandan da Ġstanbul'da Harbiye Nezaretinde Mustafa Kemal PaĢayı tutan ve O'nun yaptıklarını bir ölçüde destekleyen yurtsever kadroyu da temizlemiĢ, bu Bakanlığın baĢına kendisiyle aynı görüĢleri paylaĢan Süleyman ġefik PaĢa adlı bir askeri getirmiĢtir. Bir yandan da Paris'te süren ve henüz sonuçlanmayan barıĢ görüĢmelerine yeniden katılmak için Ġngilizlere yaltaklanmaya baĢlamıĢtır. Ona göre barıĢ bir an önce sağlanırsa, yurttaki bu "fesat" da biterdi. Sivas Kongresinin HazırlanıĢı Biraz yukarıda AlaĢehir Kongresinden söz ederken, bazı yurtseverlerin Sivas Kongresi hakkındaki düĢüncelerini de dolaylı biçimde yansıtmaya çalıĢmıĢtık. Bu düĢünceler sadece AlaĢehir Kogresine katılanların görüĢleri değildi. Bütün yurt yüzeyinde bu Kongreye olumlu bakanların yanında olumsuz bulunanlar daha büyük bir çoğunluk oluĢturuyordu. Bu nedenle Sivas Kongresinin hazırlıkları çok zor ve ağır yürümüĢtür. 22 Haziran günü Amasya'dan yayınlanan Tamimde Kongre hazırlıklarının derhal baĢlaması askeri ve sivil yöneticilere bildirilmiĢti. Bu Tamimin altındaki imza sahiplerine tam anlamıyla güvenenler, hazırlık iĢlerine giriĢtikleri zaman Ģu tür direnmelerle karĢılaĢıyorlardı: • Bazı kimseler Damat Ferit'in düĢüncelerini bütünüyle paylaĢıyorlar; bu Kongrenin Ġngilizler baĢta olmak üzere AnlaĢma Devletlerini Osmanlı Hükümetine karĢı iyice olumsuz bir tutum içine iticeğini ileri sürüyorlardı.

54

• Büyük bir karamsarlık içinde bulunan bazı yurtseverler ise bu Kongre'nin hiçbir yarar sağlamayacağı önyargısına kapılmıĢlardı; bu nedenle de Kongreye katılmak istemiyorlardı. Kimi yurtseverler ise endiĢe ve korku yüzünden Kongreye gitmek yoluna girmiyorlardı. • AlaĢehir Kongresindeki görüĢ sahiplerinin düĢüncelerine benzer anlayıĢta bulunanlar, Sivas Kongresini yerel bir giriĢim gibi değerlendiriyorlardı. • Bir Ģka zorluk ise, Kongreye içtenlikle katılmak isteyenlerin seçimini veya seçildikten sonra Sivas'a gönderilmelerini Ġstanbul'a bağlı bazı yöneticilerin engellemek istemeleri ve bunda bir ölçüde baĢarılı olmalarıdır. Bütün bu güçlüklere rağmen Kongre 4 Eylül'de açılabildi. Ama, yukarıdaki sebepler yüzünden beklenilenin ancak yarısı kadar temsilci (31 kiĢi) bu Kongreye katılabildi. Bazı bölgeler ne yazıktır ki Kongrede temsil edilemedi. Ama Osmanlı Hükümeti'nin çıkardığı bütün zorluklara ve çoğu çevrelerin olumsuz tutumuna rağmen Kongrenin toplanabilmesi , o günkü koĢullar altında büyük bir baĢarıdır. Sivas Kongresi'nin ÇalıĢması ve Alınan Kararlar Daha ilk gün, Kongre baĢkanlığına Mustafa Kemal PaĢa'nın seçilmesine itiraz eden bir grubun kulis etkinliği yapması ve bu kiĢilerin içinde Rauf Beyin de bulunması dikkate değer bir olaydır. Bu olay Kongrenin Erzurum'daki gibi rahat ve huzurlu bir biçimde geçemeyeceğini gösteriyordu. BaĢkanlık bunalımı, Mustafa Kemal PaĢanın seçimi ile atlatıldı. Daha sonra padiĢaha bağlılığı bildiren telgrafın abartmalı bir içerikle yazılması ve bunun tam olarak önlenememesi, ardından Kongrenin "siyasetle uğraĢmaması" gibi akıl dıĢı öneriler, BaĢkanın canını çok sıkmıĢtır. Kongre, baĢtan aĢağı siyasal bir etkinlikti. Pek çok delege "siyaset"in ne olduğunu bile kavrayamamıĢtı anlaĢılan... Bütün bu zorluklar atlatıldıktan sonra, üzücü ve can sıkıcı bir baĢka konu ortaya atıldı: KurtuluĢ için "manda kabul etmekten baĢka çare bulunmadığı" konusu. Sivas Kongresinde "Amerikan Mandası" isteyenler vardı ve bunlar güçlü bir grup oluĢturuyorlardı. Halbuki, Amerikan Hükümeti, Wilson ilkelerinin hileli bir biçimde kitaba uydurulması demek olan manda sistemini benimsemediği gibi, Amerikan Parlamentosu da Paris'te yapılan barıĢ antlaĢmalarının hiçbirini onaylamamıĢtı. Zira Amerikan BaĢkanı Wilson'un ilkelerinin bağlaĢıklarınca çiğnendiğini ileri sürüyorlardı ve bu çok haklı bir görüĢdü. Kaldı ki manda altına girmek bir çeĢit sömürge yönetimine katlanmak demekti. ĠĢte Sivas Kongresine "Amerikan Mandası" isteyenler ki aralarında Refet Bey gibi aydın subaylar, Ġsmail Hami (DaniĢment) gibi ünlü sivil aydınlar bulunuyordu, "manda"nın niteliğini bilmedikleri gibi, Amerikan tutumunun durumundan da habersiz idiler. Ulusal bağımsızlığın bütünüyle yok olması demek olan manda altına girmenin Mustafa Kemal PaĢa ve yakın arkadaĢlarının temsil ettiği ülkü ile hiçbir bağlantısı yoktur. PaĢa ve yakınları mandacılarla mücadele ettiler. Sonunda Amerikan Senatosuna bir mektup gönderilmesi kararı ile bu sorun çözülmüĢ oldu. Bu çok bunalımlı çalkantılardan sonra Kongre üyeleri toparlandılar ve sıkı bir biçimde çalıĢarak 11 Eylülde iĢlerini bitirdiler. Kongrede alınan kararları ana çizgileri bakımından Ģöylece özetleyebiliriz: • Yurttaki dağınık direnme örgütleri bir çatı altında birleĢtirilerek tek dernek içinde toplanacaktı. Bu Derneğin adı "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" oldu. • Bu Dernek ulusun kurtuluĢu ve bağımsızlığı için var gücüyle çalıĢacaktı. Bir baĢka devletin güdümü altına girme veya Türklerin yaĢadığı bazı yerlerin terk edilmesi gibi görüĢler kesinlikle kabul edilmeyecekti. • Ġstanbul'da ulusal davayı baltalayan Damat Ferit Hükümeti'nin düĢürülüp, yurtsever yeni bir hükümetin iĢ baĢına gelmesi için uğraĢılacak, böylece Anadolu'daki direniĢ hareketinin Ġstanbul'daki siyasal kadro tarafından desteklenmesi sağlanacaktı. • En önemlisi, Osmanlı Parlamentosunun yeniden toplanmasına çalıĢılacaktı. Aksi takdirde yeni hükümet çalıĢması açısından sakat kalırdı, zira güven oyu almamıĢ sayılacaktı. Osmanlı Parlamentosunun Meclis-i Mebusan kanadı halk temsilcilerinden oluĢtuğu için ulusu temsil etme yetkisi vardı. Bu nedenle Meclis-i Mebusan'dan çıkacak kararlar kurtuluĢ için geçerli olacaktı. Bu son husus üzerinde biraz durmakta yarar vardır: Mustafa Kemal PaĢa Sivas Kongresini bir kurucu meclis gibi çalıĢtırmak istemiĢti. Böyle bir meclis yeni bir devletin temellerini atabilirdi. Ama Sivas Kongresindeki temsilcilerin böyle bir bilinçleri yoktu. Onlar asıl yetkinin Osmanlı Parlamentosunda bulunduğunu ileri sürüyorlardı. Öyle ise Kongreden yeni bir devlet çıkamazdı. Sivas Kongresi'nde Osmanlı yönetimini ulus iradesi ile birleĢtirmek amacı güdülmüĢtür. Kongreye Erzurum'dan gönderdiği telgraflarla katılan Kazım Karabekir PaĢa baĢta olmak üzere, Mustafa Kemal PaĢanın en yakın arkadaĢları bile yeni bir devlet

55

düĢüncesinden çok uzakta idiler. Kongre'de Mustafa Kemal PaĢanın ufak bazı uyarıları bile eleĢtiri konusu olmuĢtu. Bu nedenle PaĢa, bir süre daha beklemek ve doğacak fırsatları değerlendirmek yolunu tutacaktır. Kongre, alınan bu kararları uygulamak üzere bir "Heyet-i Temsiliye" seçti. BaĢkanlığa tartıĢmasız olarak Mustafa Kemal PaĢa getirildi. Sivas Kongresinin Sonuçları Ġçinde bulunulan olumsuz koĢullar göz önüne alınarak bir değerlendirilmeye gidilirse, Sivas Kongresinin baĢarılı bir biçimde sonuçlandığını belirtmek gerektir. Her Ģeyden önce yurtta birbirinden habersiz ve dağınık çalıĢan direnme örgütleri birleĢtirilerek tek yönetim altına konulmuĢtur. Bağımsızlık düĢüncesi ve ülküsü ile hiçbir ilgisi olmayan manda gibi isteklerden vazgeçilmiĢtir. Damat Ferit Hükümeti'nin tutumuna karĢı kesinlikle cephe alınmıĢ ve PadiĢah üzerinde Meclis-i Mebusan'ın toplanması için baskıda bulunulmuĢtur. Sivas'ta böyle sonuçlara ulaĢılacağını kestiren Damat Ferit, daha Kongre sürerken Anadolu'nun çeĢitli yerlerinde bazı tertiplere giriĢmiĢ, zaten karanlık olan atmosferi daha da olumsuzlaĢtırmak, Kongreyi baltalamak için elinden geleni yapmıĢtır. Ancak baĢarılı olamamıĢtır. Kongre bittikten sonra da bu sertlik siyasetine bir süre devam etmiĢ, daha sonra PadiĢaha bir bildiri yayınlatıp perde arkasına çekilmeyi denemiĢtir. Bu bildiri yumuĢak bir üslupla kaleme alınmıĢtı. Vahdettin ulusun baĢına gelen felaketlerden duyduğu üzüntüyü belirtiyor, ama aĢırı davranıĢlardan kaçınılmasını, böyle hareketlerin Meclis-i Mebusan'ın toplanmasını geciktireceğini söylüyordu. PadiĢah Meclis-i Mebusan'ın toplanabilmesi için aĢırılıklardan sakınılmasını istiyordu. Bunun anlamı, Heyet-i Temsiliye'nin çalıĢmamasını sağlamaktı. Bu "masum" istek pek çok kiĢiyi kandıracak ve ulusal davayı amacından saptıracak bir görüĢtü. Heyet-i Temsiliye çalıĢmazsa, seçim iĢleri bütünüyle Osmanlı Hükümetine kalacak, böylece PadiĢah dilediği bir siyaseti çizmek olanağına kavuĢacaktı. Kuvayı Milliyeciler bir yandan bu tehlikeli bildirinin dağıtılmasını ellerinden geldiğince önlemeye çalıĢırken, bir yandan da Heyet-i Temsiliye'yi desteklemeyi sürdürdüler. Bu son denemenin de baĢarısızlığa uğradığını anlayan Damat Ferit için görevden ayrılmaktan baĢka çare kalmamıĢtı. Bu sadrazam 1 Ekim'de istifa etti. Yerine dürüst ve yurtsever bir Osmanlı askeri olan Ali Rıza PaĢa atandı. Böylece Sivas Kongresinde öngörülen hedeflerden biri daha gerçekleĢmiĢ oluyordu. SĠVAS'TAN SONRA TOPLANAN KONGRELER Sivas Kongresi pek çok devrim tarihi kitabında son kongre gibi gösterilir. Halbuki, Sivas'tan sonra da bazı bölgelerde kongrelerin düzenlenmesi sürdü. Sivas Kongresinin en önemli hedefi Meclis-i Mebusan'ın açılması idi. ĠĢte Sivas Kongresinin bitiĢ tarihi olan 12 Eylül 1919'dan Meclisin açılıĢ günü olan 12 Ocak 1920'ye kadar bilebildiğimiz kadarı ile altı kongre daha toplanmıĢtır. Bunlar Üçüncü (16-27 Eylül) ve Dördüncü (19-29 Kasım) Balıkesir Kongreleri; Ġkinci (19-20/veya 23-24 Eylül) ve Üçüncü (6 Ekim) Nazilli Kongreleri ile Birinci Edirne Kongresi( 16 Ekim) ve Muğla Kongresidir ( 19-29 Kasım). 1919 yılının sonuna kadar süren bu tür kongreler, Meclis-i Mebusan'ın açılmasından sonra da toplanmıĢtır. Biz aĢağıda kısaca 16 Eylülden 29 Kasım 1919 tarihine kadar çeĢitli zamanlarda toplanan bu altı kongre üzerinde biraz bilgi vermek zorunluluğundayız: Bu kongreler, Sivas'ta alınan kararların, o yörelerde uygulanıp uygunmayacağı, uygulanacaksa bunun nasıl yapılacağı sorunlarını çözmek için toplanmıĢtır. Sivas'tan sonra toplanan bu kongrelerin hepsi Batı Anadolu'da ve Trakya'da çalıĢmıĢtır. Bunun nedenleri üzerinde kısaca durmalıdır. Batı Anadolu'nun bir bölümü doğrudan doğruya Yunan iĢgali altındaydı; düĢmanın bu hareketi de durmadan yayılıyordu. O zamanlar Anadolu'nun Doğusu ile Batısı arasında sağlıklı ve hızlı haberleĢme ve ulaĢım mümkün değildi. Bu nedenle Batı Anadolu'daki Müdafaa-i Hukuk Dernekleri Sivas'taki Kongrenin bütünsel iği ve önemi üzerinde tam olarak bilgi sahibi olamamıĢlardı. Halbuki onların durmadan ilerleyen Yunanlılara karĢı gelmek için zamanları azdı. Bu nedenle Sivas Kongresi daha bir süre Doğu Anadolu'nun kurtuluĢu ile bağlantılı bir toplantı gibi görülmüĢtür. Sivas'a karĢı olumlu bir davranıĢ içine girmekte ilkönce Balıkesir çevresinde örgütlenen Kuvayı Milliyeciler duraklamıĢlardır. Daha Sivas Kongresi biter bitmez, Ġkinci Balıkesir Kongresinde alınan kararları yeniden gözden geçirmek için Üçüncü Kongre toplandı. Bu Kongrede Sivas kararları da görüĢüldü ve Ege direniĢinin kendine özgü olduğu kararı verildi. Hatta bir kurul Ġstanbul'a gidip içiĢleri bakanı ile görüĢtü. 1 Ekimde yapılan bu görüĢmede bakan Adil Bey, Sivas Kongresini toplayanları ağır bir dille suçladı ve Balıkesir Kongresi üyeleri Sivas ile iĢbirliği yapmazsa onlara her türlü kolaylığı göstereceğini söyledi.

56

Yapılan iĢ Sivas Kongresi kararlarına tamamen zıttı. Buna rağmen Üçüncü Balıkesir Kongresinin üyelerinin bir türlü tam güven duygusu edinemedikleri anlaĢılıyor. Gerçi Ġstanbul'daki bakanla yapılan görüĢmeden bir sonuç çıkmadı; ama Balıkesir'deki üçüncü Kongre yine kendi olanaklarıyla Kuvayı Milliye'yi geliĢtirmeye karar verdi. Bir süre sonra bu hareketi Bursa ve çevresine de taĢımak isteyenler Dördüncü Balıkesir Kongresi'ni toplama hazırlıklarına giriĢtiler. Onlar Kuvayı Milliye'yi Bursa'ya kadar uzatacaklar ve örgütü geniĢleteceklerdi. Balıkesir'de Sivas kararlarını tanıyıp tanımamak konusunda ateĢli tartıĢmalar yapılıyordu. Mustafa Kemal PaĢa'nın yurtta birliği sağlamak için gösterdiği çabalar karĢısında bu tutum çok olumsuz bir etki yarattı. Mustafa Kemal PaĢanın Heyet-i Temsiliye BaĢkanı olarak Bursa'daki tümen komutanına "Sivas Kongresi kararlarından hala haberleri olmadığı anlaĢılan bu gibi Kuvayı Milliye'nin etkinliğine gerek bulunmadığı" yolundaki talimatı, Kongreyi karıĢtırdı. Sonunda, bu bir ay gecikme ile Dördüncü Balıkesir Kongresi toplandı ve Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne katılmayı kararlaĢtırıldı. Bu kararda büyük yurtsever Hacım Muhittin (Çarıklı) Beyin önemli rolü olmuĢtur. Balıkesir'de verilen bu karar elbette bütün Ege Bölgesini etkilemiĢtir. Ancak, Balıkesir Örgütünün tam olarak ulusal birliğe katılması için ileride beĢinci -ve son- kongre toplanacaktır. Bu iki Balıkesir Kongresi arasında da Nazilli'de Ġkinci ve Üçüncü Kongreler kısa aralıklarla toplandı. Burada da benzeri olaylar cereyan etti. Nazilli'deki Ġkinci Kongrede, sanki Sivas Kongresi hiç yapılmamıĢ gibi büyük ve ayrıntılı bir örgütleĢmeye gidildi. Ama, ardından "Üçüncü" Kongre olarak nitelenecek toplantıda Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile "iliĢki kurulması" kararı alındı. Nazilli Kuvayı Milliyesi, Sivas'ta kurulan ulusal örgüte oldukça geç katılmıĢtır. Bazı değerli tarihçiler bunun 1920 yılı yaz aylarında gerçekleĢtiğini söylerler. En olumlu toplantı Muğla'da yapılanıdır. Muğlalı yurtseverler "Sivas Ġçin Muğla Kongresi"ni toplayarak yurttaki direniĢin bir bütün olduğunu ve Doğu ile Batı Anadolu'nun aynı amaç altında birleĢmesi gerektiğini ileri sürmüĢlerdir. Doğu Trakya'ya gelince: Anadolu'dan haberleĢme ve ulaĢım yönünden çok kopuk olan ve ayrıca Batı Trakya'daki soydaĢlarla birlikte hareket etmeyi isteyen yurtseverler bunun zor bir iĢ olduğunu anladılar. Zira Batı Trakya Bulgaristan'dan alınıp Yunanistan'a verilecekti. Ardından sıra Doğu Trakya'ya gelecekti. Bu nedenle Doğu Trakya'da daha önce kurulan direniĢ örgütleri, Sivas Kongresinin sona ermesi üzerine toptan Heyet-i Temsiliye kararlarına uymayı kabul etmiĢlerdir. KUVAYI MĠLLĠYE Kuvayı Milliye'nin OluĢumu Bu ünitede gördüğümüz örgütlenmeler, toplanan kongreler ve alınan kararlarda en önde gelen amacın iĢgal güçlerine karĢı direnebilmek, yöresel veya bölgesel olarak düĢmanı kovmak için uğraĢmak olduğunu belirtmek gerektir. Sivas Kongresinde, yurdu kurtarmak için yöresel ve bölgesel çabaların yetersiz olduğu anlaĢılmıĢtı. Zaten bu Kongre aslında bir yeni devlet kurulmasının ilk adımı olarak düĢünülmüĢtü. Gerçi bu "adım" atılamadı, ama, kurtuluĢ için bütün ulus temsilcilerinin oluĢturduğu Meclis-i Mebusan'ın toplanması için PadiĢah üzerinde baskı kurulması gibi çok önemli bir karara varıldı. Buna rağmen Sivas Kongresinde iĢgalci güçlere karĢı en çabuk ve baĢarılı bir biçimde nasıl karĢı konulacağı konusu da görüĢülmüĢtü. Bütün ulusal dernekler, "Kuvayı Milliye" (Ulusual Güçler) denilen milis birliklerini kurup desteklemenin iĢgalleri önleyebilmek için tek çare olduğu görüĢü üzerinde gizlice anlaĢmıĢlardı sanki. KurtuluĢ SavaĢının simge deyimlerinden biri durumuna gelen ve Türk ulusunun kurtuluĢ ve özgürlük azmini belirten bu deyimin, daha önceleri, 1877 / 78 Osmanlı-Rus SavaĢı sonunda yitirilen bölgelerde etkinlikte bulunan yurtsever direniĢ güçlerine verilen bir ad olduğu, ardından Balkan SavaĢları sırasında da kullanıldığı ileri sürülür. BaĢka bir deyiĢle, düzenli ordunun yetersizliği, hatta yokluğu karĢısında yerel halkın silahlanarak oluĢturduğu birliklere bu ad verilmiĢti. Ama Kuvayı Milliye deyimi asıl KurtuluĢ SavaĢı sırasında yaygın ve saygın bir deyim olarak kullanılmaya baĢlandı. Bu deyimi ilk kez kimin bulup kamuoyuna mal ettiğini bilmiyoruz. Ama Kuvayı Milliye, ilkönce Ege Bölgesinde doğmuĢtur. KurtuluĢ SavaĢı boyunca da daha çok bu yöredeki milis güçlerini ifade etmek için kullanılmıĢsa da giderek düzenli ordu dıĢındaki bütün ulusal birlikleri içine alan bir kapsama eriĢmiĢtir. Ġlk Kuvayı Milliye gücünün Ġzmir'in iĢgali üzerine, büyük bir olasılıkla 19 Mayıs 1919 günü AlaĢehir'de kurulmasının kararlaĢtırıldığı ileri sürülür. Ama kesin olarak bilinen, Yunan ileri hareketine paralel olarak, bu birliklerin, kendilerine katılan subay ve erlerle Ege'deki Yunan birliklerine önemli zararlar vermeye baĢlamalarıdır. Ama bir önceki ünitemizde kısaca değindiğimiz gibi tek merkezden yönetilemeyen,

57

birbirinden kopuk bu birliklerle düĢman ancak bir ölçüde oyalanabilirdi. Bununla birlikte Kuvayı Milliye birlikleri gizlice ele geçirdikleri silah ve cephaneleri ve kendilerine danıĢmanlık yapan subayları ile ihmal edilemez bir güç durumuna gelmiĢlerdi. Daha Havza'ya çıkıĢından itibaren Mustafa Kemal PaĢa, bu birliklerin elden geldiği ölçüde askeri otoritelerin hiç olmazsa denetimine girmesi için çalıĢmıĢtır. Erzurum Kongresinde ise "Kuvayı Milliye'yi güçlendirmenin esas olduğu" verilen kararlar arasındadır. Erzurum'dan Sivas'a kadar geçen zamanda toplanan diğer kongrelerde de hep Kuvayı Milliye'nin nasıl güçlendirip, bir ölçüde dağınıklıktan kurtarılabileceği sorunları ana konu olarak kalmıĢtı. Nitekim Balıkesir ve AlaĢehir kongrelerinde Kuvayı Milliye birliklerine asker alınması yolunda kararlar çıkartılmıĢ ve bunlar büyük bir sebatla uygulanmıĢtır. Sivas Kongresi sürürken Mustafa Kemal PaĢa, Kuvayı Milliye Birliklerine bir çekidüzen verilmesinin yerinde olacağını anlamıĢtı. Bu amaçla ünlü asker Ali Fuat PaĢa Batı Anadolu'daki Kuvayı Milliye Birliklerine komutan olarak atandı (9 Eylül 1919). Ali Fuat PaĢa, Ege Bölgesi'ndeki Kuvayı Milliye‟yi daha da disiplin altına almak için Albay Refet (Bele) Beyi görevlendirdi. Her iki komutanın bu büyük çabaları Sivas Kongresi sonunda oluĢan Heyet-i Temsiliye tanrafından izlendi ve Mustafa Kemal PaĢa bu birliklerin mümkün olduğunca birbirleriyle iliĢkili ve düzenli bir duruma gelmesi için büyük çabalar harcadı. Ali Fuat PaĢa ile Refet Beyin çalıĢmaları sonucunda Ege Bölgesinde düĢmana zaman zaman önemli yitikler verdiren Kuvayı Milliye Birlikleri ortaya çıktı. Güney Anadolu'daki direniĢ ise daha Ģiddetli geçiyordu. Fransızlar Çukurova'yı daha 1918 yılı sonlarında Ġngilizlerle birlikte iĢgal etmiĢlerdi. Bir süre sonra varılan anlaĢma gereği o yöreleri Ġngilizler tamamen Fransızlara bırakarak çekilmiĢlerdi. Bunun üzerine Fransızlar birliklerini iyice güçlendirdiler. 1919 yılı Ekim ayı sonlarına doğru, daha önce Ġngilizlerce iĢgal edilen (ġanlı) Urfa, (Kahraman) MaraĢ ve (Gazi) Antep'i onlardan devralarak o bölgede de varlıklarını iyice duyurmaya baĢladılar. DüĢününüz, Ege Bölgesini Yunanlılar iĢgal ederlerken, sözünü ettiğimiz çok önemli güney yöreleri de Fransızlarca ele geçirilmekteydi... Güneydoğu Anadolu halkı, Fransızlara karĢı örnek bir direniĢ gösterdi. Usta kurmay subayların örgütlemesi ile KurtuluĢ SavaĢının en güçlü milis birlikleri Güneydoğu'da belirdi. MaraĢ'ın içinde baĢlayan ve akıllara durgunluk veren direnme, çevredeki diğer yerlere de sıçradı. Böylece Fransızlar kendilerini hiç ummadıkları gerçek bir savaĢ içinde buldular. Bu yörelerde daha 1919 yılının baĢında oluĢmaya baĢlayan milis birlikleri bölge halkının destansal özverisiyle son derece savaĢçı bir yetenek kazanmıĢlardı. Güneydoğu Kuvayı Milliyesi diyebileceğimiz bu birliklerin asıl Kuvayı Milliye olarak tanıdığımız Batı Anadolu birliklerinden farkı Ģu noktadaydı: Güneydoğu halkı bu birliklere topyekün katıldı; genç, yaĢlı, çocuk, kadın demeden Fransızlara karĢı birleĢtiler. Ayrıca, Batı Anadolu'daki gibi açık arazide çarpıĢmak yerine, daha çok kent içlerinde sokak muharebeleri yoluyla Fransızlara son derece zor anlar yaĢattılar. Heyet-i Temsiliye kendiliğinden oluĢan ve hiçbir olumsuz etkinin sızamadığı bu yörenin özverili insanlarına elden geldiğince yardım etmiĢ, özel ikle seçme subaylar göndererek onları daha iyi savaĢır duruma getirmiĢtir. Kuvayı Milliye'ye KarĢı Tepkiler Kuvayı Milliye'nin baĢarıları Ġstanbul Hükümeti ile AnlaĢma Devletlerini rahatsız etmekte gecikmedi. Ege Bölgesindeki baĢarılar Yunan ordusunu huzursuz etmiĢti. Yunan BaĢkomutanı, Venizelos'a çektiği telgrafta "durumun vahim olduğunu, artan Türk Kuvayı Milliye yığınakları karĢısında daha sert önlemler alınmasını istiyordu (13 Temmuz 1919). Denizli'de bulunan ve Ġstanbul Hükümetine bağlı Jandarma Tabur Komutanı, Ġstanbul'daki amirlerine gönderdiği yazıda "Kuvayı Milliye ile baĢ edemediğini, takviye istediğini" bildiriyordu (16 Temmuz 1919). AnlaĢma Devletleri adına Karadeniz Orduları BaĢkomutanlığına atanan Ġngiliz Generali Milne, Harbiye Nezaretine baĢvurarak Kuvayı Milliye'nin Yunanlılara saldırmaması için baskı yapılmasını istiyordu (18 Temmuz 1919). 22 Temmuz 1919 günü Denizli'ye gelen Ġngiliz ve Fransız subayları Kuvayı Milliye'yi askeri açıdan övüyorlardı. Bütün bu örnekler Kuvayı Milliye hareketinin baĢlangıçta oldukça baĢarılı olduğunun somut kanıtlarıdır. Bu nedenle Kuvayı Milliye'ye karĢı tepkilerin artması doğaldı. Yurtseverler bir yandan düĢmanla çarpıĢırken bir yandan da bu tepkileri göğüslemek zorunda kalıyorlardı. Damat Ferit, Sivas Kongresinin bitimine kadar süren birinci sadrazamlık döneminde Kuvayı Milliye hareketini boğmak için elinden geleni yapmıĢtır. Her Ģeyden önce halkta bu örgüt aleyhine bir hava oluĢturulmalıydı. ġu örnek, Damat Ferit'in tutumu hakkında güzel bir fikir verir: 15 Temmuz 1919 günü Muğla'da Ġstanbul Hükümeti'nin buyruğu ile sıkıyönetim ilan edildi. Bu iĢin gerekçesi Ģuydu: "Sıkıyönetim, Kuvayı Milliyecilik adı altında yapılmak istenen herhangi bir

58

çapulculuğa karĢı... ilan edilmiĢtir". Evet, Kuvayı Milliye böylece Muğla gibi Ġstanbul'dan çok uzak bir yerde lanetlenirken, Ġtalyanlar birkaç gün sonra, 23 Temmuzda bu güzel kentimizi iĢgal ediverdiler. Ama bu tür sonuçlar Damat Ferit için hiç önemli değildi. O, kendisine bağlı olan çıkarcılarla hem propoganda etkinliğine giriĢmiĢ, hem de çeĢitli yerlerde halkı kıĢkırtıp olaylar çıkartmıĢtır. Ne yazıktır ki, iktidardan ayrıldıktan sonra da ektiği tohumların yeĢermesi sürdü. Doğu Anadolu'da Sivas Kongresi kararlarını tanımak istemeyenler çıkmıĢtı. Ama bunlar hemen susturulmuĢtur; çünkü Doğu Anadolu'da dava çevresinde birleĢenlerin sayısı çok fazlaydı. Asıl tepkiler Ġç Anadolu'da ve Marmara Bölgesi'nde göze çarpmıĢtır. Örneğin Konya'nın Bozkır ilçesinde 1919 yılı Eylül ayı sonunda bazı kiĢiler Damat Ferit'i tutan valinin kıĢkırtması ile Heyet-i Temsiliye'ye karĢı ayaklandılar. Kuvayı Milliye birliklerini bu olay bir ayı aĢkın bir süre uğraĢtırdı. Bu ayaklanma biter bitmez, Ġstanbul'daki Damat Feritçi çevrelerce ve Ġngiliz yardımı ile donatılıp kıĢkırtılan Anzavur adlı bir eski asker, Müdafaa-i Hukuk hareketine karĢı Bursa-Balıkesir yöresine dehĢet saldı. Büyük bir mücadele sonunda kasım ayı sonlarında bu olay bastırıldı, ama Anzavur yakalanamadı. Ġzmit Körfezi'nin doğusundan Bolu yörelerine kadar uzanan Ģeritte, Ġç Anadolu'nun Midyat ve dolaylarında Kuvayı Milliye'ye karĢı zaman zaman önemli boyutlara varan kıpırdanmalar sürüp gidiyordu. DüĢünülmesi gerektir ki bu olaylar geçtiği sırada Damat Ferit Hükümeti düĢmüĢ ve Heyet-i Temsiliye ile geçinebilecek düzeyde bir kadro Ġstanbul'da iĢ baĢına gelmiĢti. Ġstanbul'da devlet kavramı ile belirtilecek bir gücün kalmadığını ve Damat Ferit'in ne kadar "köklü" tohumlar attığını bu son cümlemiz kanıtlamaktadır. MĠSAK-I MĠLLĠ'DEN TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ'NE -7 GĠRĠġ Türk Tarihinde Ġki Önemli Siyasal KuruluĢ Ġttihat ve Terakki Partisi Bilindiği gibi, Türk tarihindeki ilk düzenli siyasal örgütlenme, Ġttihat ve Terakki Derneği ile baĢladı. Bu Dernek II. Abdülhamit'in baskı yönetimine son vermek ve anayasalı monarĢi rejimine tekrar geçilmek amacıyla kurulmuĢtu. Amacına eriĢinceye kadar "yasal" bir görünümde değildi. Zira sözü geçen hükümdar yurttaki her türlü siyasal etkinlikleri yasaklamıĢtı. Bu nedenle örgüt, gizli olarak çalıĢtı. Ġkinci MeĢrutiyet'in ilanı bu dernek üyelerinin gerçekten büyük özverili çabaları sonunda gerçekleĢmiĢtir. 1909 Anayasa değiĢikliğinden sonra Dernek tam olarak yasallaĢtı ve 1913'te siyasal bir partiye dönüĢtürüldü. Bu parti demokratik bir ortam kuramadı; ama Osmanlı Devleti'nin pek çok alanlarda modernleĢebilmesi için bazı çalıĢmalar yaptı; özel ikle "Türklük" bilincinin uyanmasında en önemli rolü oynadı. Türkçü ve Ġslamcı siyaset arasında bir yol çizmedi kendine. Bu partinin kadrosu her Ģeye rağmen, demokratikleĢme yolunda da belki pek farkına varmadan önemli adımların atılmasını sağladı: Her Ģeyden önce siyasal karĢıcalık (muhalefet) kavramı bu parti sayesinde yurda yerleĢti. Öyle ya, bu partinin bağlı olduğu düĢünceleri benimsemeyenlerin de örgütlenip siyasal mücadeleye giriĢmeleri çok doğaldı. Gerçi böylece baĢlayan çok partili yaĢamın, demokrasinin çizdiği hoĢgörü ortamında geliĢtiği asla söylenemez. Ġttihatçılar muhalefete tahammül etme erdemini gösterememiĢler; muhalifler de Ġttihatçıların görüĢlerine saygı gösterme gereği duymamıĢlardır. Bu nedenlerle Ġttihat ve Terakki Partisi giderek bütün yetkileri eline geçiren bir totaliter yapıya dönüĢtü. Bütün bu geliĢmelerin öyküsünü kısa da olsa geçtiğimiz ünitelerde görmüĢtük. Ġttihat ve Terakki Partisi'nin Türk demokratik yaĢamının kurulmasında bir baĢka dolaylı hizmeti de siyasal düĢüncelerin sadece Ġstanbul'da sınırlı kalmamasını sağlamasıdır. Ġttihatçıların düĢünceleri siyasal hedefler halinde taĢraya da yayılmıĢ, belli baĢlı merkezlerde bu partinin Ģubeleri açılmıĢtır. Bu yolla yurdun bazı bölgelerinde, tek yönlü de olsa, siyasal bir tartıĢma zemini kurulmuĢ oldu. Bu parti, ilkönce tek baĢına iktidar olma hevesini somut bir sonuca bağlayıp, ardından ülkeyi, çıkmaz bir macera olan Birinci Dünya SavaĢı'na sürükleyerek ağır bir yenilgi ve parçalanma sürecine sokunca saygınlığını çok yitirdi. Hatta, yine daha önce de belirttiğimiz gibi, Ġstanbul'da AteĢkes'ten sonra kurulan hükümetler - özellikle Damat Ferit PaĢa hükümetleri- ve belli baĢlı gazeteler- Ġttihatçıları "savaĢ suçlusu" ilan etmiĢlerdi. Bu suçlama, giderek bütün Ġttihatçılara yaydırılmak istendi. Ama Anadolu'daki Ġttihatçıların büyük bir bölümü ya zaten kendini dağıtmıĢ olan eski partileriyle manevi iliĢkilerini kesmiĢler, hatta savaĢ sırasındaki parti siyaseti ile uyuĢmadıklarını belirtip kendilerini "temize" çıkarma yolunu tutmuĢlardı. Bir bölümü de seslerini keserek olayların geliĢmesini beklemeye baĢlamıĢtı. Ġttihatçıların yukarıda söylediğimiz biçimde suçlanmaları, onların ulusal kurtuluĢ mücadelesinde yürütücü roller oynamalarını engellemiĢtir. Giderek bu mücadelenin önderi durumuna eriĢen Mustafa Kemal PaĢanın

59

bir siyasal kuruluĢ olarak bu partiye karĢı olduğunu, kadrosunun yaptıklarını asla benimsemediği biliyoruz. Ama Mustafa Kemal PaĢa gibi bir dahinin bu partinin üyesi olmak ve ülküsü yolunda içtenlikle çalıĢmıĢ bulunmaktan baĢka bir Ģey yapmamıĢ olan kiĢileri yanında görmek istediği de bellidir. Eğer aĢırı görüĢlerle çalıĢıp bir zarar vermemiĢler ise O, Ġttihatçılarla birlikte de çalıĢmıĢtır, ama onların artık eski kiĢiliklerine damgasını vuran bu partinin siyasal geçmiĢinden kurtulmalarını da istemiĢtir. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Ġttihat ve Terakki Partisi, siyasal bir yasal örgüt olarak varlığını yitirirken, onun bıraktığı bir boĢluk ortaya çıkmıĢtı. Çünkü bütün kusurlarına ve yanlıĢ davranıĢlarına rağmen bu Parti'nin Türk siyasal yaĢamına katkılarının inkar edilemeyeceğini biliyoruz. Ama Ģimdi yurdu kurtarmak için giriĢimde bulunacak bir parti örgütü bulunmadığı gibi, böyle bir imkan olsa idi bile, Ġttihatçıların peĢinden gidecek büyük ve inançlı halk topluluklarına rastlamak zordu. Ama siyasal yaĢam, boĢluk kaldırmaz. OluĢan bir boĢluk baĢka siyasal güçlerce doldurulur. Türk ulusunu kurtaracak siyasal nitelikte ve birleĢtirici yeni bir örgüt gerekliydi. Bu örgüt baĢlangıcını iĢgal olaylarından sonra kurulma aĢamasına giren "Redd-i Ġlhak" ve "Müdafaa-i Hukuk" derneklerinde bulmuĢtur.  Sivas Kongresi ile, birkaçı dıĢında bütün bu dernek ve kuruluĢlar birleĢerek yurt yüzeyine yayılan bir büyük örgüt durumunu almıĢlardı.  Bu örgüt dıĢ görünüĢü bakımından bir siyasal parti değildi.  Osmanlı Dernekler Yasasına göre kurulup etkinlikte bulunan bir tüzel kiĢi idi.  Ama esas amacı siyasaldı. Zira yurdun düĢmandan kurtarılması amacı ile çalıĢan birderneğin bu amaca ulaĢmak için izleyeceği yolların siyasal nitelikte bulunması doğaldır. Gerçekten Sivas Kongresinin kararları baĢtan aĢağı siyasaldır. Özellikle Meclis-i Mebusan'ın toplanması ve Damat Ferit PaĢa Hükümeti'nin düĢürülmesi istekleri bu Derneğin etkinlik biçimini açıkça gösteriyor. Aradan zaman geçtikçe Dernek iyice güçlenmiĢ, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluĢunu sağlamıĢ ve o Mecliste tek etkili siyasal topluluk olarak çalıĢmıĢtır. Böylece köklü bir siyasal örgüt de doğuyordu. Nitekim aradan bir süre geçtikten ve zafer kazanıldıktan sonra, bu Dernek Gazi Mustafa Kemal PaĢa tarafından rejimin ilk siyasal partisi haline getirildi. Demek ki, Türk demokratik yaĢamının kurulmasına doğrudan doğruya etkili olmuĢ iki siyasal partiden biri, savaĢ sonrası yok olmuĢ; ama üyelerinin büyük bir bölümü bu kez yeni oluĢan bir derneğin çatısı altında biraraya gelmiĢler ve Ulusal KurtuluĢ SavaĢının baĢlatıcısı ve yürütücüsü olan büyük örgütü kurmuĢlardır. Ġttihat ve Terakki Partisi, meĢrutiyet düĢüncesi ile birlikte ulusal devlet bilincini Türk toplumuna sokmuĢ, bu temeller üzerinde yükselen ve ileride meĢrutiyeti de cumhuriyet hedefine doğru yönlendirecek bir baĢka siyasal kuruluĢ ortaya çıkmıĢtır. Cumhuriyet kuruluncaya kadar "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti"nin etkinlikleri ulusal bağımsızlık mücadelesi içinde en önemli yeri alacaktır. SĠVAS KONGRESĠNDEN SONRAKĠ SĠYASAL GELĠġMELER Mustafa Kemal PaĢa, Sivas Kongresinde alınan kararları "ulusun haklı istekleri" olarak her yerde benimsetmek amacını güdüyordu. Madem ki bu kararları ulus vermiĢti, gereğinin mutlaka yerine getirilmesi zorunluluğu vardı. Bu nedenle aĢağıdaki iĢlerin yapılması vazgeçilmez koĢuldu: • Mustafa Kemal PaĢanın düĢüncesine göre artık Meclis-i Mebusan'ın yapabileceği bir iĢ kalmamıĢtı; bu kurum iĢlevini çoktan yitirmiĢ sayılırdı. Ama Sivas'ta bu Meclis'in toplanması kararı verilmiĢti. Bu Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne verilen bir görevdi. Bu görevin en kısa zamanda ve en iyi biçimde yerine getirilmesi gerekiyordu. • Meclis-i Mebusan, Osmanlı Devleti Parlamentosunun ulusu temsil eden kanadıydı;yani Osmanlı Devleti'nin en yüksek karar merkezlerinden biri idi. Öyle ise, yeni kurulan Osmanlı Hükümeti ile anlaĢma çareleri aramak gerekirdi. Mustafa Kemal PaĢa yukarıda belirtilen bu iki iĢin geçici olacağına inanıyordu. Ama yeni bir devlet kuruluncaya kadar bu görevlerin aksamadan yerine getirilmesi gerekiyordu. • Heyet-i Temsiliye Ģkanı olarak Mustafa Kemal PaĢa ayrıca, Kuvayı Milliye birliklerini de disiplin ve düzen altına almak, kurtuluĢ için belli bir yöntem bulununcaya kadar bu biçimde düĢmanı hiç olmazsa hızla ilerlemekten alıkoymak gibi son derece ağır bir görevin ve sorumluluğun altında idi. Meclis-i Mebusan'ın açılması için baĢ koĢul Osmanlı hükümeti ile anlaĢmaktı. Ġlkönce bu nokta üzerinde duralım: Osmanlı Hükümeti ile AnlaĢma-Amasya Protokolleri

60

Damat Ferit'in Sivas Kongresini engelleyememesi üzerine büyük bir siyasal yenilgiye uğradığı bellidir. O'nun -hiç olmazsa bir süre- iĢ baĢında kalması artık mümkün değildi. Zira Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti baĢlı baĢına bir güç haline gelmiĢti. Çekilen Damat Ferit'in yerine getirilen Ali Rıza PaĢanın ılımlı, yurtsever, Anadolu hareketine hiç olmazsa düĢmanlık beslemeyen bir yapıda olduğunu biliyoruz. Mustafa Kemal PaĢa yeni sadrazamın bu özel iklerini tanıyordu. Ali Rıza PaĢa daha göreve baĢlarken ona özetle Ģöyle bir telgraf çekti: "Yeni Hükümet, Erzurum ve Sivas kongrelerinde belirtilen ve saptanan ilkelere ve ulusun amaçlarına uyduğu takdirde, Kuvayı Milliye ona yardımcı olacaktır (3 Ekim 1919)". Bu telgrafın anlamı Ģudur: Heyet-i Temsiliye kendini artık, bütün yurttaki Kuvayı Milliye hareketinin baĢı, merkezi olarak görmekte ve bu sıfatıyla Ġstanbul Hükümeti'nin karĢısına çıkmaktadır. Heyet-i Temsiliye, Ġstanbul Hükümeti ile birlikte çalıĢabilir. Ama bunun için Sivas Kongresi ile kurulan ve önemini biraz yukarıda anlatmaya çalıĢtığımız örgüt, yani Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile onun yürütme organı olan Heyet-i Temsiliye, Ġstanbul Hükümeti tarafından tanınmalıdır. Bu "tanınmanın" altında yatan esas amaç ise, padiĢah iradesine bağlı olarak varlığını sürdüren Ġstanbul Hükümeti'nin üzerinde Türk ulusunun bulunduğunu kabul ettirmektir. Böylece ulusal egemenliğe gidilen yolda önemli bir adım daha atılmıĢ olacaktır. Bu telgraf oldukça sert bir üslupla yazılmıĢtı. Zaten büyük bir hızla geliĢen olayları değerlendirmekte güçlük çeken yeni hükümet üzerinde bu sert sözler ilkönce bir duraklama yarattı. Halbuki yeni hükümetin üyeleri vatansever kimselerdi. Örneğin, Amasya Tamimini telgrafla onaylamıĢ bulunan Mersinli Cemal PaĢa Harbiye Nazırlığı gibi Anadolu hareketi için son derece önemli bir makamda bulunuyordu. Heyet-i Temsiliye 'nin bu tutumu, kimi çevrelerle iyi geçinmek durumunda olan hükümette zor anlar yaĢanmasına yol açmıĢtır. Bunu doğal karĢılamak gerektir. Zira Damat Ferit, görevden çekilinceye kadar Anadolu hareketini boğup yok etmek için elinden geleni yapmıĢ, AnlaĢma Devletlerinin her isteğine boyun eğmiĢti. Yeni Hükümetin bütün bu uygulamaları bir yana bırakıp, AnlaĢma Devletlerinin kesin denetiminde olan Ġstanbul'da "Heyet-i Temsiliye" kararlarını kabul etmesi son derece zordu ve o güne kadar yaĢanan siyasal ortama da uygun bir davranıĢ olarak kabul edilemezdi. Ama yurtsever kiĢilerden oluĢan bu hükümetin üyeleri, "bir an önce barıĢ yapabilme" gerekçesi arkasına sığınarak Anadolu ile iyi geçinmeye , iĢbirliği yapmaya çalıĢmıĢtır. Bu amaçla Bahriye Nazırı Salih PaĢa, Ġstanbul Hükümeti'nin temsilcisi olarak Amasya'ya, Heyet-i Temsiliye baĢkanı olan Mustafa Kemal PaĢaya gönderildi. 20 -22 Ekim tarihleri arasında gerçekleĢen ve devrim tarihimize "Amasya Kararları" adıyla geçen görüĢmeler son derece önemlidir. Amasya'da Heyet-i Temsiliye ile beĢ protokol imzalandı. Bunların içeriği Ģöyle özetlenebilir: Ġstanbul Hükümeti, Heyet-i Temsiliye'yi tanıyordu. Meclis-i Mebusan toplanacaktı. Anadolu hareketinin temsilcileri ile iyi geçinilecekti. Ġstanbul Hükümeti'nin bu tutumuna karĢılık Heyet-i Temsiliye de yurdun bütünlüğüne bir zarar gelmemesi koĢulu ile Ġstanbul Hükümeti'nin diğer iĢlerine karıĢmamayı, ona karĢı bir harekette bulunmamayı yükümleniyordu. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Osmanlı yasalarına göre kurulup çalıĢan ve Osmanlı Hükümeti'nin denetimine bağlı bir dernekti. Amasya Protokollerinin önemi son derece büyüktür. Osmanlı Hükümeti, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin Heyet-i Temsiliyesi ile görüĢme masasına oturmuĢ, hatta temsilcisini Heyet-i Temsiliye BaĢkanının ayağına göndermiĢtir. Sonuçta her iki taraf anlaĢmıĢ ve protokoller imzayalarak, karĢılıklı bazı edimleri yükümlenmiĢlerdir. Ġstanbul Hükümeti böylece Heyet-i Temsiliye'yi sanki kendine denk siyasal bir organ imiĢ gibi görmüĢ ve onu "tanımıĢtır". Birkaç gün önce Anadolu hareketini en ağır biçimde lanetleyen Ġstanbul, Ģimdi bunun yerinde ve onaylanacak bir davranıĢ olduğunu kabul etmektedir. Bu, akla durgunluk veren bir siyasal baĢarıdır Mustafa Kemal PaĢa için. O, görüĢme masasında Heyet-i Temsiliye'yi sanki yeni bir devletin hükümeti imiĢ gibi Osmanlı Hükümeti karĢına oturtmuĢ ve isteklerinin büyük bir bölümünü kabul ettirmiĢtir. Bu protokoller kısa bir süre sonra geçerliliğini yitirecektir; ama Amasya görüĢmelerinden tam altı ay sonra, Heyet-i Temsiliye gerçek bir devlet kuracak gücü kendinde görecektir. Ankara'nın Ulusal KurtuluĢ Hareketinin Merkezi Yapılması Amasya görüĢmeleri sona erip Salih PaĢa Ġstanbul'a döndükten sonra, Mustafa Kemal PaĢa Anadolu'nun çeĢitli yerlerinde dolaĢıp örgütün geliĢmesini ve çalıĢmalarını denetledi. Yakında açılması planlanan Meclisi Mebusan'ın oluĢması için ön hazırlıklar yapıyordu. Sivas'a tekrar geldi ve orada 16-28 Kasım tarihleri

61

arasında komutanlarla önemli toplantılar düzenledi. Burada Meclis-i Mebusan'nın nerede ve nasıl toplanması sorunu yanında Kuvayı Mil iye ile ilgili sorunlar da görüĢüldü. Sivas'tan ayrıldıktan sonra Mustafa Kemal PaĢa tekrar Anadolu'yu denetlemeye baĢladı. Bir yandan da Heyet-i Temsiliye'nin sürekli olarak çalıĢabileceği bir kent merkezi arıyordu. Bu arada HacıbektaĢ Türbesini ziyaret edip (23 Aralık 1919) oradaki halkı kendisine kazandırması da son derece önemlidir. PaĢa birkaç gün sonra, 27 Aralık 1919'da Ankara'ya geldi. Ankaralılar O'na tahmin edemeyeceği kadar görkemli bir karĢılama töreni düzenlemiĢlerdi. Halkın bu candan coĢkusu PaĢa'yı çok duygulandırdı. Ankara, stratejik açıdan çok elveriĢli yerdeydi. Ġstanbul'dan gelen demiryolu Ankara'da sona eriyordu. Bu bakımdan ulaĢım olanakları o dönem için oldukça iyi idi. Ayrıca Batı cephesine yakın olduğu gibi, diğer çarpıĢma alanlarına da eĢit uzaklıkta sayılırdı. Bütün bunları düĢünen Mustafa Kemal PaĢa, 29 Aralık'ta Heyet-i Temsiliye BaĢkanı olarak yayınladığı bir bildiride Meclis-i Mebusan için yapılacak görüĢmelerin Ankara'da olması kararının verildiğini duyurdu. Bundan sonra Ankara artık Ulusal KurtuluĢ SavaĢımızın merkezi durumuna gelecek, simgeleĢecektir. Aynı gün Ġstanbul Hükümeti bir karar verdi. Bu karara göre "askerlikten çıkartılan, rütbeleri, niĢanları ve madalyaları geri alınan Mustafa Kemal PaĢanın uğradığı haksızlık düzeltiliyordu. Bu karar ile PaĢanın askerlikten çıkartılmadığı, kendisinin istifa ettiği bildiriliyor, bu bakımdan kendisinin aslında saklı kalması gereken haklarının Ģimdi geri verildiği" vurgulanıyordu. Hükümet bu kararı ile Mustafa Kemal PaĢanın 19 Mayıs 1919'dan itibaren ne kadar haklı bir davayı savunduğunu da kabul ediyor, önceki Damat Ferit kabinesinin yaptığını hukuka aykırı bulup, yapılan haksızlığı düzeltiyordu. ġimdilik iki taraf arasında bir çeĢit bahar baĢlamıĢ sayılabilirdi; ama uzun sürmeyecek ve yakında fırtınaya dönüĢecek bir bahardı bu. Askeri GeliĢmeler Mustafa Kemal PaĢa Ankara'ya geldiği zaman, iĢgal eylemleri hızla geliĢiyordu. Yunanlıların Ege'de, Fransızların Güneydoğu Anadolu'daki istila niyetli ilerlemeleri yanında, ufak bazı askeri gösterilerle, Anadolu'nun her yerine AnlaĢma Devletlerinin dilerlerse hakim olabilecekleri kanıtlanmaya çalıĢılıyordu. Bu konuda en çarpıcı örneklerden biri, Mustafa Kemal PaĢa Ankara'ya geldiği zaman kentin durumudur. Ankara daha 1919 Mart ayı içinde iki bölük Ġngiliz askeri tarafından iĢgal edilmiĢti. Bir süre sonra ufak bir Fransız müfrezesi de Ankara'ya gelmiĢti. Mustafa Kemal PaĢa Ankara'da görkemli bir törenle karĢılanırken, kentteki Ġngiliz komutanı olayları izliyordu. Bu arada Ankara-EskiĢehir demiryolu da Ġngilizlerin denetimi altına girmiĢti. Kısaca söylemek gerekirse düĢman, her yerde varlığını duyurmaya çalıĢıyordu. Heyet-i Temsiliye'nin merkezi Ankara'ya taĢındıktan bir süre sonra, bu sembolik iĢgal görünüĢte sona erdi. Ancak, o zamanların minik Ankara kentinde özellikle Ġngiliz ajanları arada bir gözüküyorlardı. Sivas Kongresi kararları uygulanmaya çalıĢıldığı sıralarda, Ġngiliz Generali Milne'ye bir görev verildi. Sözüm ona bazı Egeli yurtseverlerin de isteği üzerine, Yunanlıların belli bir çizgide durmaları, Kuvayı Milliye etkinliklerinin de sona ermesine yol açacaktı. ĠĢte General Milne bu çizgiyi saptayacaktı. Bu general Ayvalık-Akmaz- Gölmarmara-Aydın-Selçuk çizgisini saptamıĢtı. Yunanlılar bu çizgide dururlarsa iĢler durulacaktı. "Milne Hattı" denilmekle ünlü bu "sınır" kasım ayı baĢında Ġstanbul Hükümetine bildirildi ise de yurtsever Ali Rıza PaĢa kabinesi bu öneriyi kabul etmedi. Yunanlılar da bu çizgiyi kabullenmediler. Onlara göre bu kadar "ufak" bir bölge ile yetinmek mümkün değildi. Gerçi Milne çizgisi üzerinde bazı ufak pazarlıklar yapıldı ise de yöredeki Kuvayı Milliye birlikleri böyle bir bölünmeyi hiç benimsemediler. Milne çizgisi Ġngilizlerin ısrarı sonucu 1920 yılı yazına kadar Yunanlılarca tutulmuĢtur; ama o tarihten sonra bu geçici ve yapay sınır bozulup gitmiĢtir. MECLĠS-Ġ MEBUSAN'IN AÇILIġI Meclis-i Mebusan'ın Niteliği "Parlamento" halk temsilcilerinin bir araya gelip çalıĢtığı kurulun Anayasa Hukukundaki adıdır. Gerçek demokrasilerde halkın parlamentoda temsil edilmesine büyük özen gösterilir. Çünkü günümüz demokrasilerinde esas, egemenlik denilen devlet gücüne ulusun tam olarak sahip bulunmasıdır. Her türlü devlet gücünün kaynağı doğrudan doğruya halktır. Ancak halk bütünüyle kendini yönetemez; fiziksel olarak bu olanaksızdır. Bundan dolayı modern demokrasiler aĢağı yukarı 200 yılı aĢkın süredir "ulusun temsili" esasına dayanır. Ulus kendi içinden dilediği kiĢileri sadece belli bir süre için temsilcileri olarak seçer. ĠĢte bu temsilciler "parlamento"yu oluĢtururlar ve egemenlik hakkını ulus adına kullanırlar; yasaları koyarlar,

62

değiĢtirirler veya kaldırırlar. Bu yasaları uygulayan hükümeti denetlerler ve gerekirse düĢürürler. Zamanı gelince de seçimlere gidilir ve parlamento yenilenir. Bütün devlet gücünün ulusta olduğu sistemlerde parlamentodaki temsilciler de aynı derecede güçlüdürler; zira onlar ulusun seçtiği kiĢilerdir. Demokrasi uluslara kolay yerleĢen bir rejim değildir. Binlerce yıl insanların alıĢtığı devlet biçimi "monarĢi" idi; yani devlet gücünün bir aile içinden çıkacak kiĢiye ait olması.. Modern demokrasi anlayıĢı, yukarıdaki satırlarda da belirtildiği gibi, nihayet 200 yıl kadar önce bazı uluslara yerleĢmeye baĢladı. Giderek bu yönetim biçimi, monarĢi ile yönetilen pek çok ulusa örnek oldu. MonarĢilerin baĢlarında bulunan hükümdarlar, Fransa'da olduğu gibi tahtlarını ve canlarını yitirmemek için, egemenlik yetkilerini halkla paylaĢmaya baĢladılar. Böylece hükümdarların ve ulusun yetkilerini saptayan anayasalarla ortak bir yönetim belirdi. Bazı devletlerde ise hükümdarlar belli bir halk isteği olmamasına, rağmen özellikle aydın grupların etkisi altında bazı yetkilerini kullanırken biraz daha ölçülü olmak gereğini duydular; egemenlik haklarından hiçbir özveride bulunmadılar; ama bazı hakların kendi adlarına, yine kendi isteklerine göre oluĢturulmuĢ kurullarca kullanılması yoluna gittiler. ĠĢte 1876 Yılında Osmanlı Devleti'nde de böyle bir geliĢme oldu. PadiĢah II. Abdülhamit ilan ettiği anayasa ile yasama iĢlerinde halkın seçtiği temsilcilerin de düĢüncelerinin alınmasını istedi. Bu temsilciler -daha önce ikinci ünitede gördüğümüz gibiMeclis-i Mebusan'ı oluĢturdular. Ama padiĢah kendisinin seçtiği temsilcilerden oluĢan ikinci bir meclis daha oluĢturdu. Buna da Meclis-i Ayan denildi. Her iki meclis de yalnız danıĢma yetkisine sahipti. Buna rağmen yaĢam süreleri çok kısa oldu. 1908 yılında Ġkinci MeĢrutiyetin ilanı ile parlamento yeniden kuruldu. 1909 Anayasa değiĢiklikleri ile (yine padiĢahın isteği ile!) Meclis-i Mebusan'ın yetkileri biraz artırıldı. Ama egemenlik kayıtsız Ģartsız Osmanlı Ailesi adına padiĢahta olduğu için, halkın seçtiği Meclis-i Mebusan'ın yetkilerini kısmak, geniĢletmek onun kesin hakkıydı. Bu nedenle Osmanlı Meclis-i Mebusan'ı hiçbir zaman doğrudan doğruya ulusun sahip olduğu bir egemenlik anlayıĢını yansıtmamıĢtır. Egemenlik padiĢahta idi. Meclis-i Mebusan, padiĢahın verdiği anayasaya göre kurulup çalıĢıyordu. O, ulusun değil,padiĢahın meclisi idi. Ulus temsilcileri padiĢahın istekleri doğrultusunda kendilerini seçen halkın ihtiyaçlarını giderecek çalıĢmalar yapıyorlardı. Yine daha önce de gördüğümüz gibi, padiĢahlar diledikleri anayasa değiĢiklikleri ile bu Meclis'in toplanma ve dağılma zamanlarını da kendi siyasetleri doğrultusunda saptarlardı. Ulus egemenliği düĢüncesini gerçekleĢtirmeyi kendisine en kutsal ülkü edinen Mustafa Kemal PaĢa için Meclis-i Mebusan'ın hiçbir hukuksal ve toplumsal değeri yoktu. Ama yüzlerce yıllık alıĢkanlıkların da bir anda giderilmesi mümkün değildi. Türk demokrasisi çocuk denilecek yaĢta idi. Bu bakımdan parlamentosu da geliĢmemiĢti. Mustafa Kemal PaĢa, KurtuluĢ SavaĢını fırsat bildi. PadiĢahın temsil ettiği devlet biçiminin iflas ettiğini o günlerin Türk yurdunda olanlar en açık bir biçimde kanıtlıyordu. KurtuluĢu ulus kendisi sağlamalı, bunun için de devletini kurmalıydı. Önceki ünitelerimizde bu amaca ulaĢmak için Mustafa Kemal PaĢanın neler yaptığını gördük. Sivas Kongresini bir kurucu meclis olarak kullanmak mümkün olamadı. Oradaki temsilciler, kurtuluĢ çaresini "padiĢahın meclisinde" bulmuĢlardı. O günlerin koĢulları altında haksız da sayılmazlardı. Çünkü, padiĢah seçimlerin yapılmasını buyurup Meclis-i Mebusan oluĢtuktan sonra oraya gelenler elbette, ulusun temsilcileri olacaklardı. Ama unutulmasın ki, bu temsilcilik sıfatlarını padiĢah izniyle kazanmıĢlardı. Olsun! Yine de halkın seçtiği bir meclis toplanacaktı ve kurtuluĢ için alınması gerekli önlemleri düĢünecek ve kararlaĢtıracaktı. Bu iyi niyetli yurtseverler Meclis-i Mebusan'ın toplanmasını ve bu doğrultuda çalıĢmasını isterlerken bir noktayı daha gözden uzak tutuyorlardı: Meclis'ten padiĢahın istemediği doğrultuda bir karar çıkarsa ne olacaktı? AnlaĢma Devletlerinin etkisi ve denetimi altındaki padiĢah bir anayasa değiĢikliği ile bu kararları geçersiz sayabilirdi. O zaman ne yapılacaktı? Böyle olasılıklar üzerinde Mustafa Kemal PaĢanın en yakın arkadaĢları bile düĢünmek istemiyorlardı. Onlara göre, Meclis-i Mebusan en doğru kararları alacak ve padiĢah da bu kararları ulusun isteği olarak onaylayacaktı. Ne kadar yanıldıklarını iĢ iĢten geçince anladılar. Ama bu fırsatı değerlendirip, ulusal egemenlik yolunu kesin olarak açan, yine Mustafa Kemal PaĢa oldu. Meclis-i Mebusan'ın AçılıĢ Hazırlıkları Yukarıda da belirtildiği gibi, madem ki Sivas'taki ulus temsilcileri Meclis-i Mebusan'ın açılmasına karar vermiĢlerdi, bunun amaca en uygun ve en iyi biçimde gerçekleĢmesini de sağlamak gerekti. Bu nedenle Heyet-i Temsiliye Meclis-i Mebusan'ın açılıĢ hazırlıklarında iki nokta üzerinde özellikle duruyordu: i. Meclis-i Mebusan nerede toplanmalı? ii. Meclis-i Mebusan'da ne gibi kararlar alınmalı?..

63

Birinci konu üzerinde Amasya'da, Ġstanbul Hükümeti temsilcisi ile anlaĢılmıĢtı. Mustafa Kemal PaĢa, iĢgal devletlerinin denetimi altındaki Ġstanbul'da bu Meclis'in toplanmasının çok sakıncalı olduğunu, böyle bir kargaĢa ortamı içindeki kentte ulusal kararlar almanın zorluğunu, hatta olanaksız bulunduğunu Salih PaĢaya anlatmıĢ ve düĢüncesini kabul ettirmiĢti. Ama Salih PaĢa Ġstanbul'da bu kararı hükümetine onaylattıramadı. PadiĢah ile ileri gelen devlet adamları "padiĢahın" meclisi baĢka bir yerde toplanırsa her ikisi arasında bir kopukluk belireceğini ileri sürüyorlardı. Ġstanbul dıĢında toplanan bir Meclis-i Mebusan, padiĢahın etkisinden çıkabilirdi. Ġstanbul dıĢındaki toplantı yeri, mutlaka Heyet-i Temsiliye'nin isteğine göre seçilecekti. Böylece Meclis-i Mebusan'dan padiĢahın değil, Heyet-i Temsiliye'nin istediği kararlar çıkabilecekti. Bu nedenle sorun tekrar ortaya çıktı. Mustafa Kemal PaĢa Ankara'ya gelmeden önce Sivas'ta komutanlarla yaptığı son toplantıda bu konu üzerinde yine görüĢüldü. Nihayet görüldü ki Mustafa Kemal PaĢanın en yakın arkadaĢlarının bazıları, örneğin Rauf Bey bile, Meclis'in Ġstanbul'da toplanmasını istemektedir. PadiĢahsız bir meclis demek ki düĢünülemiyordu. PadiĢahın Anadolu'ya geçmesi veya geçebilmesi söz konusu edilemeyeceğine göre, Meclis-i Mebusan'ın Ġstanbul'da toplanmasına karar verildi. Mustafa Kemal PaĢanın itirazları hiçbir yarar sağlamadı. PaĢa sonuçta haklı çıkacağından ve bu sayede amacına daha rahat ulaĢabileceğinden herhalde çok emindi ki, bu tartıĢmayı noktaladı. ĠĢte o günlerde padiĢah iradesiyle seçimler yapılmaya baĢlanmıĢtı. Bazı partiler seçimleri boykot ettiler. Buna karĢılık Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti hemen her yerden ya kendi üyelerini veya kendine yakın olanları aday göstermiĢti. Demek ki bu Cemiyet artık üstü örtülü bir siyasal parti sayılabilirdi. Sadece adı cemiyetti. Ama gösterdiği adayların seçime katıldığı siyasal bir cemiyet, tam hukuksal ifadesiyle, bir siyasal parti durumuna eriĢmiĢti... Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin adayları pek çok yerde seçimleri kazanıyordu. Böylece Derneğin siyasal açıdan ne kadar güçlü olduğu görülüyordu. Mustafa Kemal PaĢa da Erzurum'dan milletvekili seçilmiĢti. Heyet-i Temsiliye'nin üzerinde durduğu ikinci önemli konu ise, Mecliste hangi sorunların görüĢülüp ne yönde kararlar alınacağı idi. Mustafa Kemal PaĢa en çok bu konu üzerinde zihnini yoruyordu. Milletvekili seçilmesine rağmen Ġstanbul'a gidemezdi. Hükümet O'na hiç iliĢmese bile, Ġngilizlerin kara listesindeydi. Mutlaka tutuklanıp, en hafif iĢlem olarak Malta Adası'na sürülürdü. Seçilip Ġstanbul'a gitmek üzere yola çıkan milletvekillerinin Ankara'ya uğramaları Heyet-i Temsiliye tarafından istenmiĢti. Özel ikle Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin adayı olup da seçimi kazanan veya ulusal davaya kendini yakın duyan miletvekilleri Ankara'ya uğruyor ve Heyet-i Temsiliye BaĢkanı ve üyeleri ile görüĢüyorlardı. Bütün bu temaslar sonucunda Ģöyle bir karara varılmıĢtı: Meclis-i Mebusan'da bir "Müdafaa-i Hukuk Grubu" oluĢturulacaktı. Böylece bu Dernek artık tam anlamıya siyasal bir parti gibi çalıĢmaya baĢlayacaktı. Meclis BaĢkanlığına da Mustafa Kemal PaĢa seçilecekti. Bu kararın Meclis-i Mebusan'da uygulanması ile, Anadolu'da doğan ulusal hareketin padiĢah iradesiyle toplanan parlamentoda egemen olduğu bir gerçek halinde herkese anlatılmıĢ olacaktı. Kazanılan bu siyasal güç ile Müdafaa-i Hukuk Grubunun yurdu kurtarmak için dilediği yönde kararlar alması kolaylaĢacaktı. AnlaĢma Devletlerinin seçimlerin yapılmasına ve Meclis-i Mebusan'ın toplanmasına engel olmadıkları gözlenmiĢtir. Bunun sebebi Ģu olabilir: AnlaĢma Devletleri savaĢtan bunalan ulus temsilcilerinin ne pahasına olursa olsun barıĢ yönünde oy kullanacaklarını ve padiĢahın istediği doğrultudan ayrılmayacaklarını düĢünüyorlardı. Böylece barıĢ kurulacak ve Anadolu hareketi de kendiliğinden sönüp gidecekti. Meclis-i Mebusan'ın Açılması ve ÇalıĢmaları Hazırlıklar tamamlanınca 12 Ocak 1920 günü son Osmanlı Parlamentosu toplandı. Bu gerçekten önemli bir olaydı. Ġstanbul'daki Türkler büyük bir coĢku içindeydiler. Ertesi gün Ġstanbul'da 150 bin kiĢinin katıldığı büyük bir miting yapıldı. Anadolu'nun da hemen her yerinde, toplantı haberinin gelmesi üzerine olumlu gösteriler düzenlendi. Halk bu Meclis'ten gerçekten adil ve kalıcı bir barıĢın yapılabilmesi için önemli kararların çıkacağı umudunu besliyordu. Ama ne yazık ki halktaki bu olumlu tepkiler Meclis üyelerinin çoğunluğuna yansımamıĢtı. Milletvekilleri kuĢku, kaygı ve hatta korku içindeydiler. Acaba neden? Milletvekilleri, yüzlerce yıl bağlı olunan padiĢah iradesini çiğnememek, AnlaĢma Devletlerini ürkütmemek için kendilerince "dengeli" bir tutum izlemek istiyorlardı. Aksi takdirde Meclis dağıtılır ve kendi baĢlarına da tahmin edemeyecekleri kadar büyük felaketler gelebilirdi. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin gösterdiği adaylar arasından milletvekili seçilenlerin bir bölümü yürekli ve ataktı. Bunlar

64

Ankara'da verilen kararların uygulanmasını istiyor, ama çoğunluk bu konuda uyuĢuk davranmayı yeğliyordu. Nitekim Meclis 28 Ocak tarihine kadar baĢkanını seçemedi ve istenilen "Müdafaa-i Hukuk Grubu" da kurulamadı. Demek ki Mustafa Kemal PaĢa adı ve baĢkanı olduğu Dernek Ġstanbul'daki pek çok siyasal çevrede bir ürküntü yaratıyordu. 28 Ocak günü, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti mensubu miletvekillerinin yoğun baskısı üzerine Meclis-i Mebusan gizli bir toplantı yaptı. Bu toplantıda ünlü "Misak-ı Milli" kabul edildi. Fakat, biraz aĢağıda da görüleceği üzerine, bu Meclis kararı kısa bir süre sonra, onu oylayanların da çoğunda bir ürküntü yarattı. Siyasal ortam hemen karardı. Artık Anadolu'nun izinden gitmek ilkesi bir yana bırakılmıĢtır. Nitekim, Misak-ı Milli'nin kabulünden birkaç gün sonra Müdafaa-i Hukuk Grubu yerine "Felah-ı Vatan" (Vatanın KurtuluĢu) adında bir grup oluĢturuldu. Meclis baĢkanlığına da Mustafa Kemal PaĢa yerine bir baĢkası (ReĢat Hikmet Bey) seçildi. AnlaĢılıyor ki Meclis-i Mebusan, esasları Mustafa Kemal PaĢa tarafından hazırlanan Misak-ı Milli'yi kabul ettikten sonra Anadolu direniĢini anımsatabilecek tehlikeli adları unutmak eğilimine girmiĢtir. Ġleride Mustafa Kemal PaĢanın da ünlü Nutkunda belirteceği gibi "bazı çevrelere hoĢ görünmek" arzusu Meclis'e egemen olmuĢ görünüyor. Mustafa Kemal PaĢa Nutkunda bu davranıĢ içinde giren milletvekillerine alıĢılmamıĢ derecede sert suçlamalarda bulunur; onlara "korkak, hain" gibi sıfatlar yakıĢtırır. Çünkü onlar sözlerinde durmamıĢlardı. Zaten, bütün bu çabalara rağmen, Meclis-i Mebusan hakkında gerekli kararı Ġngilizler vermiĢlerdi bile. Bu yakıĢıksız ihtiyat içine girmenin hiç de gerekli olmadığı böylece anlaĢılmıĢ oldu. MĠSAK-I MĠLLĠ Son Osmanlı Meclis-i Mebusan'ının yaptığı tek önemli iĢ olan ve Ulusal KurtuluĢ SavaĢımızın hedefinin saptanması anlamına gelen Misak-ı Milli üzerinde biraz ayrıntılı olarak durmak gerekecektir: Misak-ı Milli'nin HazırlanıĢı ve Ġlanı Meclis-i Mebusan'ın 28 Ocak 1920 tarihli gizli toplantısında kabul ettiği ve "ulusal ant" anlamına gelen "Misak-ı Milli" Amasya Tamiminden beri yapılan hazırlıkların, oluĢan bilincin son Osmanlı Parlamentosu tarafından da benimsenmesidir. Misak-ı Milli daha Erzurum Kongresi sıralarında hazırlanmaya baĢlanmıĢtı. Ankara'ya geldikten sonra andın metni Mustafa Kemal PaĢa tarafından kaleme alınmıĢ ve Meclis-i Mebusan'a katılmak üzere kendisiyle görüĢen milletvekillerine verilmiĢtir. Milletvekillerine, yapılması düĢünülen barıĢ antlaĢmasının ancak bu esasları içermesi durumunda ulusça kabul edilebileceğinin telkini de yapılmıĢtır. Meclis-i Mebusan'a katılan Kuvayı Milliyeci bütün milletvekilleri bu metnin bir ant biçiminde kabul ve ilanı için büyük çaba harcamıĢlardır. Sonunda bu istek gerçekleĢti. Misak-ı Milli'nin içeriği özetle Ģöyledir: "Osmanlı Meclis-i Mebusan'ı üyeleri barıĢa kavuĢmak için Ģu koĢulları ileri sürerler:  Birinci Dünya SavaĢının bitiĢinde imzalanan AteĢkes AnlaĢmasının çizdiği sınırlar içinde her bakımdan birlik oluĢturan yurttaĢların oturdukları yerler, hiçbir biçimde yurttan kopartılamaz.  Osmanlı Saltanatının ve Halifeliğin merkezi Ġstanbul'un güvenliği sağlanması koĢulu ile Boğazlar açılabilir.  Daha önce bizden ayrılan Batı Trakya'da, AteĢkes sınırları dıĢında tutulmak istenen Kars, Ardahan ve Batum'da halk oyuna baĢvurulması gerektir.  Osmanlı Devleti'ndeki Arapların çoğunlukta olduğu yerlerde de halkoylamasına baĢvurulabilir...  Bağımsızlığımızı sınırlayacak siyasal, ekonomik hiçbir anlaĢma kabul edilemez. Bu koĢul ar tartıĢmasız benimsenmelidir. Aksi takdirde barıĢ yapılması olanaksızdır". Misak-ı Milli'nin Niteliği Hukuk açısından bakıldığı zaman Misak-ı Milli'nin bir parlamento kararı olduğunu görürüz. Osmanlı Anayasası açısından bu kararın padiĢah tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girmesi gereklidir. Ancak padiĢah bu kararı onaylamamıĢtır. Sebebini Ģöylece açıklamak mümkündür: Mondros AteĢkes AnlaĢmasının imzalanmasından beri on beĢ ay geçmiĢ; ama bir türlü barıĢ antlaĢması hazırlanamamıĢ, devlet barıĢ ortamı içine girememiĢti. BarıĢ hazırlıkları için gerekli öneriler AnlaĢma Devletlerince kabul edilebilir, akılcı ölçüler içinde sunulmuyordu. Ayrıca AteĢkes AnlaĢmasının çok ters bir yorumuyla Türk'ün öz yurdu iĢgal edilmeye baĢlanmıĢtı. Osmanlı hükümetleri de bir türlü gerçek barıĢ ortamını kurabilecek hazırlıkların

65

içine girememiĢti. ĠĢte, Mondros AteĢkes AnlaĢmasından sonra padiĢah tarafından dağıtıldığını söylediğimiz Meclis-i Mebusan (21 Aralık 1918), uzun bir süre geçtikten sonra yeniden oluĢmuĢ, toplanmıĢ ve barıĢın hangi esaslar üzerinden yapılması gerektiğini bir karara bağlamıĢtır. Bu karara inancını simgelemek için de ona bir ulusal ant biçimi vermiĢtir; yani ulus adına, ulus temsilcilerinin uymak zorunda bulundukları bir ant içilmiĢtir. Bu kararın en kısa ifadesi Ģu cümle ile belirtilebilir: Türklerin anavatanı parçalanamaz. Bu karar, yukarıda da belirtildiği gibi, AteĢkes AnlaĢmasından sonra iĢgallere karĢı gösterilen direnmeleri bir çatı altında toplayan Mustafa Kemal PaĢa ile arkadaĢlarının inkar edilmez etkisi altında alınmıĢtır. Misak-ı Milli metnini doğrudan doğruya kendisinin hazırladığını söyleyen Mustafa Kemal PaĢa, bu giriĢimi ile kongrelerde beliren ulusal istekleri Osmanlı Parlamentosuna yansıtmıĢtır. Misak-ı Milli'yi bu bakımdan Anadolu hareketinin Sivas Kongresinden sonra ve ondan daha büyük ilk siyasal zaferi olarak nitelemek yerindedir. Bu değerlendirmeleri yaparken bir önemli noktayı da gözden uzak tutmamak gerektir: Osmanlı Parlamentosu Anadolu hareketini benimsediğini ne bu kararında ne de baĢka kararlarında belirtebilmiĢtir. Böyle bir belirlemede zaten bulunmazdı. Osmanlı Devleti'nde egemenlik hakkının padiĢahta bulunduğunu ve parlamentonun onun altında yer aldığını biliyorsunuz. Bundan dolayı Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın aldığı karar yeni bir hareketin öncülüğü için bir vesile olamaz. Amaç, Osmanlı Devleti'nin ve onun baĢında bulunan padiĢah-halifenin kurtarılmasıdır. Bununla birlikte, Misak-ı Milli metni dikkatle incelenirse, içeriğinde Anadolu hareketinin temellerinden olan "kesin bağımsızlık" ilkesinin yer aldığını görürsünüz: AnlaĢma Devletlerinin isteklerinin reddi, egemenliği sınırlayıcı hiçbir hükmü tanımamak gibi. Diğer yandan, 17 ġubat 1920'de Misak-ı Milli'yi Anadolu'nun istediği biçimde bir ulusal ant olarak her yana duyuran (bu kararın bütün yabancı devletlerin parlamentolarına bildirilmesi de kabul edildi) Meclis-i Mebusan'da, bunu uygulayacak bir güç de yoktu. Zaten böyle bir kararı aldıktan sonra çalıĢabilmesi de mümkün değildi. Misak-ı Milli'nin Sonuçları Siyasal Bunalım Daha Misak-ı Milli ilan edilmeden Meclis-i Mebusan'da önemli çalkantıların bulunduğunu biliyorsunuz. Milletvekillerinin bir bölümü Heyet-i Temsiliye'ye bağlı idi. BaĢkanları Mustafa Kemal PaĢanın istediği doğrultuda çalıĢıyorlardı. Ama bütün bu çalıĢmalarının sonunda sadece Misak-ı Milli'yi kabul ettirebilmiĢler, Mustafa Kemal PaĢa‟nın diğer isteklerini yerine getirememiĢlerdi. Zira karĢılarında oldukça güçlü baĢka gruplar vardı. Giderek bu gruplar ile hükümet arasında bir yakınlaĢma baĢladı. Misak-ı Milli'nin nasıl sindirilebileceği konusunda bu gruplar hükümet ile birlikte davranıp uygulamayı durdurmak peĢinde idiler. Bu siyasetin etkisiyle Ali Rıza PaĢa, Kuvayı Milliye etkinliklerinin bir süre "tatil" edilmesini istemeye zorlandı. Güya Misak-ı Milli böylece barıĢ yolunu açacaktı. Bu konuda en büyük baskının Ġngilizlerden geldiği kuĢkusuzdur. Yurtsever Ali Rıza PaĢa, neredeyse Misak-ı Milli'nin reddedilmesi demek olan bu baskılara dayanamadı ve 3 Martta görevinden ayrıldı. BeĢ gün sonra, Amasya'da Mustafa Kemal PaĢa ile görüĢen Salih PaĢa Hükümet baĢkanlığına atandı. Fakat Salih PaĢa da aynı baskılar altındaydı. Misak-ı Milli'den iyice kuĢkulanan AnlaĢma Devletleri hükümeti Kuvayı Milliye'ye karĢı harekete geçmeye zorluyorlardı. Salih PaĢa bu baskılara göğüs germeye çalıĢırken, AnlaĢma Devletleri "barıĢı" sağlama ortamını zorlayıcı önlemlerle kendileri kurmak istedi. Ġstanbul resmen iĢgal edilirse, artık Osmanlı Hükümeti de AnlaĢma Devletlerinin neredeyse yasal olarak buyruğuna girecekti. 15 Mart günü 150 kadar aydın Kuvayı Milliyeci tutuklandı. Bunların büyük bir bölümü derhal Malta Adasına sürgün edildi. Ġstanbul'un ĠĢgali AnlaĢma Devletleri temsilcileri ertesi sabah Sadrazam Salih PaĢa‟ya bir nota vererek o gün Ġstanbul'un resmen iĢgal edileceğini duyurdular. ĠĢgal için gösterilen gerekçe Kuvayı Milliye etkinliklerinin onlara iyice zarar verecek boyutlara ulaĢması ve Ġstanbul Hükümeti'nin bu gidiĢi önleyememesi idi. ĠĢgal, verilen notadan sonra hemen baĢladı. Bütün resmi dairelere el konuldu. Suçsuz ve habersiz bazı askerler Ģehit edildi. Meclis-i Mebusan basıldı. Kuvayı Milliyeci olarak tanınanlar tutuklandı. Kent bütünüyle AnlaĢma Devletlerinin yönetim ve denetimine geçti. Aslında daha 13 Kasım 1918 günü Ġstanbul'un iĢgaline baĢlanmıĢ sayılırdı. O gün büyük bir AnlaĢma Devletleri donanması Ġstanbul önünde demirlemiĢ ve sembolik nitelikte de olsa karaya ufak bazı birlikler çıkartılmıĢtı. O gün AnlaĢma Devletleri kentte bir karargah kurmuĢlar ve yönetimi dolaylı olarak denetim altına almıĢlardı. Her yanda Ġngiliz, Fransız, Ġtalyan subayları ve askerleri görülüyordu. Hatta arada bir Yunan üniformasını taĢıyanlar da Ġstanbul sokaklarında dolaĢıyorlardı. Ama bu güya "resmen" iĢgal değildi.

66

16 Mart 1920'de yapılan, daha önceki durumun devletler hukuku açısından geçerli bir iĢgal durumuna getirilmesi denemesinden ibarettir. AnlaĢma Devletleri Mondros AteĢkes AnlaĢmasının 7. maddesi hükmüne dayanarak kenti iĢgal ettiklerini bildirmiĢlerdi. Bu durumda kente daha fazla asker çıkarmak ve bütün resmi daireleri denetim altına almak gerekecekti. Fakat, Ġmparatorluk BaĢkentinin bu biçimde resmen iĢgali, büyük tepkiler uyandırmakta gecikmedi. 18 Martta toplanan Meclis-i Mebusan, bu koĢullar altında çalıĢmanın mümkün olmadığına karar vererek toplantılarını durdurdu. O günkü oturum, Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın son toplantısı olmuĢtur. 11 Nisan günü de padiĢah, Kanun-i Esasi'deki yetkisini kullanarak Meclis-i Mebusan'ı dağıttı. Bu Meclis artık toplanamayacaktır. 16 Mart günü Ġstanbul iĢgal edilirken Meclis-i Mebusan temsilcileri Rauf Bey'in BaĢkanlığında padiĢahı ziyaret ettiler. PadiĢah, kendisine sadece zorluk çıkaran bu Meclis'in artık çalıĢamayacağını anlamıĢ ve sevinmiĢtir. Bu da, sizlere bu ünitenin baĢında anlatılanların ne kadar doğru olduğunu göstermektedir. Meclis-i Mebusan evet, ulusu temsil etmektedir; ama padiĢahın izniyle. Ulus, padiĢah istediği için Meclis-i Mebusan üyelerini seçmektedir ve o üyelerin iradesi padiĢahın iradesi yanında tamamen geçersizdir. ĠĢte o günkü toplantıda bütün kaynakların naklettiği Ģu "eĢsiz" cümleyi söyleyen Vahdettin, en umutsuz durumda bile ulusun kendini kurtarmaktan aciz olduğunu, tek kurtarıcının "kendisi" olduğunu belirterek, ulus iradesini hiç tanımadığını göstermiĢtir: "Bir millet var, koyun sürüsü. Ona bir çoban lazım. O da benim" Ġstanbul'un ĠĢgalinin Sonuçları Ġstanbul'un iĢgali ve ardından Meclis-i Mebusan'ın dağıtılması Türk kamuoyu üzerinde yeni bir Ģok etkisi yaptı. Ġstanbul'da ve oradaki yönetimde gerçekten bir umut kalmadığı anlaĢıldı. Pek çok yerde mitingler, coĢkulu gösteriler düzenlendi. Artık bir önemli gerçek de bu acılı günlerde tartıĢmasız biçimde kendini belli ediyordu: Mustafa Kemal PaĢa‟nın ne kadar haklı olduğunun anlaĢılması. O güne kadar O'nun tuttuğu yolu beğenmeyenler, siyasetini eleĢtirenler, eğer düĢman tarafından satın alınmıĢ veya çıkarlarını onlara bağlamıĢ kiĢiler arasında değillerse, Ģimdi Ankara'da tek umut ıĢığının Mustafa Kemal ve çevresinden kaynaklandığını anlamıĢlardı. Bu tür kiĢiler arasında içtenlikle manda altına girmeyi veya AnlaĢma Devletlerine çeĢitli ödünler vererek kurtulmayı isteyenler ne kadar yanıldıklarını kavrıyorlardı. ġimdi tek umut kaynağı olan Ankara'ya Ġstanbul'dan büyük bir göç baĢlayacaktır; ama bu bildiğimiz cinsten bir göç hareketi değildir. Umutları kalmamıĢ askerler, yazarlar, öğretim üyeleri ve diğer aydın düĢünüĢlü yurttaĢlar, iĢgal güçlerinin denetiminden zorlukla sıyrılarak Anadolu'ya akıyordu. Mustafa Kemal PaĢa, Ġstanbul iĢgal edilir edilmez 19 Martta bir genelge yayınladı. O, haklı çıktığını görünce artık düĢüncelerini gerçekleĢtirmede bir engelin kalmadığını anlamıĢtı. Bu genelgesiyle Mustafa Kemal PaĢa dağıtılan Meclis-i Mebusan'ın artık tekrar toplanması olanağı kalmadığını, bu nedenle yeni bir parlamento kurulması gerektiğini, bunun Ankara'da toplanmasının en uygun yol olduğunu her yana duyurdu. Yeniden seçimlere gidilecekti. Yeni seçilen milletvekilleriyle, Ġstanbul'daki Meclis-i Mebusan'ın özgürlüklerini kurtarabilmiĢ üyeleri bu yeni parlamentoya katılabileceklerdi. Tarihimizde yeni bir dönemin açıldığı kuĢkusuzdu. TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNĠN AÇILIġ HAZIRLIKLARI Mustafa Kemal PaĢanın GerçekleĢtirmek Ġstediği DüĢ ünceleri Ġstanbul'un iĢgali ve Meclis-i Mebusan'ın dağıtılması Mustafa Kemal PaĢaya artık yeni bir devletin kurulmasına gidilebileceği izlenimi verdi. Hep ulus egemenliğine dayanan bir devletin kurulmasını istemiĢ; ama o güne kadar bunu gerçekleĢtirecek olanak doğmamıĢtı. En güvendiği arkadaĢları bile Ġstanbul'da Sivas Kongresinden sonra kurulan hükümetin "birĢeyler yapabileceğini" sanıyordu. Ama artık böyle bir umudun kalmadığı anlaĢılmıĢtı. Osmanlı BaĢkenti iĢgal edilmiĢti. Osmanlı Devleti sona ermiĢ sayılabilirdi. Türkiye büyük Millet Meclisi 1 kasım 1922'de saltanatı kaldırdı. O gün verilen tarihsel kararın geriye yürüyerek Ġstanbul'un iĢgali tarihi olan 16 Mart 1920'den itibaren geçerli olduğu belirtilmiĢtir. Bu kesin bir gerçekti. ĠĢgal altındaki bir baĢkentte yaĢayan devlet baĢkanı ve hükümeti ne yapabilirdi ki? ġimdi yeni bir devlet kurulması için en elveriĢli ortam doğmuĢtu.

67

Mustafa Kemal PaĢa, dağıtılan Meclis-i Mebusan yerine yeni bir kurum getirmek çabasında idi. Bu kurum ancak bir "Kurucu Meclis" olabilirdi. Yakınçağda dünyada yeni bir siyasal gelenek belirmiĢtir. Eğer bir devlet yeni baĢtan kurulacak ise, bunu sağlamak için halk temsilcilerinden oluĢan bir meclis seçilir. Bu meclis yeni devletin dayanacağı esasları saptar, baĢka bir deyiĢle anayasasını yapar. Ayrıca bu anayasayı iĢler bir duruma getirmek için diğer kararları da alır. ĠĢte bu organ bir "Kurucu Meclis"tir. Ondaki güç de "kuruculuk gücüdür". Bu güç, eğer meclis üyeleri halk tarafından seçilmiĢse ulustan gelir. Amerikan Bağımsızlık SavaĢı sırasında ve Fransız ihtilali baĢlarken bu tür meclisler doğmuĢ ve daha sonra baĢka ülkelerde de görülmüĢlerdir. ĠĢte Mustafa Kemal PaĢa, Meclis-i Mebusan yerine Ankara'da toplanacak yeni meclisin bir kurucu meclis olmasını istiyordu. Bu konudaki düĢüncelerini iyice geliĢtirmiĢti. Böyle bir geliĢme tasarısını kamuoyu benimseyemezdi. Kimsenin aklından Osmanlı Devleti'nin son bulduğu düĢüncesi geçmiyordu. Halife-PadiĢah hala her kurumun ve gücün üstündeydi. Bu nedenle Mustafa Kemal PaĢa Ankara'da toplanacak meclis için kullandığı "Meclis-i Müessisan"=(Kurucu Meclis) deyiminden vazgeçmek zorunda kaldı. 19 Mart 1920 tarihli ünlü genelgesinde bu deyimi kullanmadı, ama "Selahiyet-i Fevkaladeyi Haiz Bir Meclis"=(Olağanüstü Yetkilere Sahip Bir Meclis) toplanmasının zorunlu bulunduğunu belirtti. "Olağanüstü yetkilere sahip bir meclis" ile "kurucu meclis" arasında önemli bir fark yoktur. Zira kurucu meclisler normal parlamentoların yetkilerini aĢan, çok daha üstün güçlü meclislerdir; daha sonra kurulacak parlamentoların uyacağı anayasayı yapacaklardır. Bu bakımdan kurucu meclisler olağanüstü yetkilere sahiptir. Mustafa Kemal PaĢa yaptığı bu deyim değiĢikliği ile "Kurucu Meclis" sözünden rahatsız olanları ferahlatmıĢtır. Böylece "kurucu" sözcüğünün uyandırdığı dehĢet havası silinmiĢ, toplanacak meclisin "sadece" daha fazla yetkili olacağı düĢünülmüĢtür. Ama bu yetkilerin sınırı belli değildi. Bu nedenle Mustafa Kemal PaĢa bu Meclisi ileride tıpkı bir kurucu meclis gibi kullanacaktır. Zira olağanüstü yetkiler böyle bir iĢlevi yerine getirmeye uygun idi. Fakat PaĢa Meclis'in bu özelliğini ona zamanla "öğretmiĢtir". Ġstanbul'un ĠĢgalinden Sonraki Siyasal ve Asker i GeliĢmeler Sivas Kongresine kadar giderek sertleĢen Anadolu-Ġstanbul iliĢkilerinin, bu Kongrenin baĢarılı bir biçimde bitmesinden sonra biraz düzeldiğini ve ılımlı bir hava içine girdiğini biliyorsunuz. Meclis-i Mebusan açıldıktan sonra. Anadolu'nun yurtsever milletvekilleri istediklerini yapamaz duruma düĢtüler. Misak-ı Milli'nin kabulü dıĢında Kuvayı Milliye'yi Ġstanbul'a kabul ettirmek olanağını bulamadılar. Böylece hava yine sertleĢmeye baĢladı. Ali Rıza PaĢa Hükümeti'nin görevden ayrılıp yerine Salih PaĢa Kabinesi'nin geçmesi de bu iliĢkileri düzeltemedi. Zaten Salih PaĢanın sadrazamlığa atanmasından bir hafta kadar sonra Ġstanbul iĢgal edilmiĢ ve bildiğimiz acı geliĢmeler baĢlamıĢtı. Bu ağır bunalıma bir çare bulamayan Salih PaĢa da nisan ayı baĢında görevinden ayrılmak zorunda kaldı. PadiĢah bunun üzerine sadrazamlık görevini tekrar Damat Ferit PaĢaya verdi (5 Nisan 1920). Belli çıkar çevreleri dıĢında kimsenin tutmadığı Damat Ferit'i padiĢah neden yine iĢbaĢına getirdi? Bu atamada herhalde AnlaĢma Devletlerinin büyük baskısı olmuĢtur. Böylece Ankara ile Ġstanbul arasındaki bahar havası da tamamen sona ermiĢ bulunuyordu. Damat Ferit iĢbaĢına gelir gelmez Kuvayı Milliye'ye karĢı alınabilecek en sert önlemleri peĢpeĢe uygulamaya soktu. ġöyle diyordu: "Kuvayı Milliye denilen kuruluĢ hem Anadolu'yu istila tehdidine açıyor, hem de devletin baĢını gövdesinden ayırmaya sebep oluyor" Damat Ferit'in zihin yapısına göre, Kuvayı Milliye Anadolu'yu istila "tehdidi" altına sokuyordu. Bundan daha mantıksız ve tarihe aykırı bir görüĢ olamaz. Anadolu düĢmanlarca istila edilmeye baĢladıktan sonra Kuvayı Milliye doğmuĢtur. Ayrıca istilanın "tehdidi" değil "kendisi" vardır. Anadolu adım adım istila edilmektedir ve bundan dolayı da Kuvayı Milliye oluĢmuĢtur. Bu sözler Damat Ferit'in eski siyasetini sürdürmekte kararlı olduğunu göstermektedir. Madem ki Kuvayı Milliye olmasaydı Anadolu istila edilmeyecekti, o halde buna karĢı önlem alınmalıdır. ġimdi ilk amaç, Mustafa Kemal PaĢanın kurdurmak istediği meclisin toplanmasını engellemek ve bu yolla Kuvayı Milliye'yi güçsüz bırakıp onu ortadan kaldırmaktır. Damat Ferit bu amaca ulaĢabilmek için eline geçen bütün olanakları kullandı. Daha Damat Ferit Hükümeti kurulmadan, Ali Rıza PaĢa Kabinesinin son günlerinde Kuvayı Milliye'ye karĢı yeniden tepkiler baĢlamıĢtı. Bu tepkiler üzerine Ģubat ayı ortalarında Anadolu'nun bazı yerlerinde olumsuz kıpırdanmalar görüldü. O günlerde Anzavur, tekrar güç kazanmıĢ ve Balıkesir'in kuzeyinde yeni bir ayaklanma çıkarmıĢtı. Damat Ferit iktidara gelir gelmez bu caniyi hemen desteklemeye baĢladı. Nisan ayı

68

baĢlarında bu adama generallik rütbesi ile yakıp yıktığı yerlerin mutasarrıflığı verildi. Aynı ayın ortalarında Düzce'de de büyük bir ayaklanma çıktı. Buradaki suçsuz ve temiz yurtseverleri acımasızca öldüren çeteler günden güne etkinliklerini artırırken, 18 Nisanda Hükümet, Kuvayı Milliye'ye karĢı ayrı ve resmi bir örgüt kurduğunu ilan etti. "Kuvayı Ġnzibatiye" (Düzeni Sağlama Kuvvetleri) adı verilen bu birlikler, baĢlarındaki satılmıĢ bazı Osmanlı askerleriyle Ġzmit ve çevresine "PadiĢah adına" dehĢet ve vahĢet salmaya baĢladılar. "Kuvayı Ġnzibatiye" aslında, Osmanlı Devleti'nin "devletlik" niteliğini tam anlamıyla tükettiğinin acı bir kanıtıdır. Eğer Kuvayı Milliye, egemenlik haklarına sahip bir devlete karĢı ayaklanan kiĢilerden oluĢuyorsa, "devlet"in bunlar üzerine gönderebileceği düzenli ve yasal güvenlik güçlerinin bulunması gerekir. Bu yolla ayaklanma bastırılır. Ama Osmanlı Hükümeti "asi" ilan ettiği Kuvayı Milliye‟yi bastıracak güce sahip değildi. Bir siyasal kuruluĢ , devlet olma savında ise mutlaka güvenlik güçlerine sahip bulunmalıdır. Osmanlı Hükümeti'nin elinde güvenlik gücü bulunmadığı için Ġngiliz parası ile, ipten kazıktan kurtulmuĢ eĢkiyalara sözüm ona "düzeni sağlama birlikleri" kurduruyorlardı. O halde, eldeki mevcut ufak askeri güç de tamamen Kuvayı Milliye yanında idi. Öyle ise nasıl bir ayaklanma idi bu?.. Kuvayı Ġnzibatiye vahĢeti sürerken, Düzce'deki hareket de günden güne geniĢliyordu. Bu yörelerdeki Kuvayı Milliye birlikleri bir yandan bunlarla uğraĢırken, bir yandan da Ege'de Yunan ordusuna karĢı mücadele veriyordu. Misak-ı Milli'nin ilanı üzerine Yunanlılar Anadolu'daki Silahlı Kuvvetlerini iyice takviye etmeye ve çoğaltmaya baĢladılar. Durum büyük bir iç savaĢ ile birleĢerek bir yabancı istilasına doğru geliĢen koyu bir bunalıma dönüĢüyordu. ĠĢte bu sıralarda Batı Anadolu Kuvayı Milliyesi‟ne, kendisine çok bağlı adamlarıyla bir Ģef katıldı: Çerkez Ethem...Ünü kısa zamanda yayılan Çerkez Ethem baĢlangıçta büyük bir özveri ve çaba ile Kuvayı Milliye'yi destekledi. Böylece ilkönce nisan ayı ortalarında Anzavur'un ayaklanmasını bastırmak ve birliklerini dağıtmak mümkün oldu. Ama TBMM (Ünitelerimizde bundan sonra "Türkiye Büyük Millet Meclisi" TBMM kısaltması ile ifade edilecektir) açılıncaya kadar diğer olayları tam olarak bastırmak olanakları da ele geçmemiĢti. Tam bu kritik zamanda Ermeniler de, bugünkü Doğu Sınırımızı karĢılayan çizgiyi geçerek yavaĢ yavaĢ ilerlemeye baĢladılar. Bu acı geliĢmeler yanında Güneydoğu Anadolu'daki Kuvayı Milliye'nin Fransızlara karĢı gösterdiği üstün baĢarılar bütün yurtseverlere umut aĢılamıĢtır. Daha Damat Ferit Hükümeti kurulmadan önce oralardaki Kuvayı Milliye Birlikleri Fransızları 9 ġubatta (ġanlı) Urfa'dan, 12 ġubatta ise (Kahraman) MaraĢ'tan çıkartıp kovmuĢlardı. Albay Ali Bey (Mustafa Kemal PaĢa‟nın en yakın arkadaĢlarından ünlü Kılıç Ali) komutasındaki milis birliklerinin bu baĢarısı her yerde coĢku ile karĢılandı, umutlar tazelendi. Fransızlar (Gazi) Antep'i de kuĢattılar ise de, Kuvayı Milliye, bu giriĢimlerini büyük ölçüde aksatıyordu. Ayrıca daha güneydeki Fransız birliklerine karĢı da baĢarılı mücadeleler veriliyordu. Bu düĢman güçleri Tarsus'a kadar geri atılmıĢtı. Damat Ferit, Anadolu Halkının kafasını iyice karıĢtırmak için baĢka çareler de denedi. 11 Nisanda ġeyhülislam Dürrizade'den bir fetva aldı. Bu fetvada "PadiĢah ve Halife kuvvetleri dıĢında olan Kuvayı Milliye birliklerinin 'kafirliği' ilan ediliyor; bunları yönlendiren Mustafa Kemal PaĢa ile arkadaĢları devlete baĢkaldırdıklarından öldürülmelerinin dine uygun bulunduğu" belirtiliyordu. Ġngiliz ve Yunan uçaklarıyla her yana dağıtılan bu fetvalar Anadolu'daki olumsuz kıpırdanmaların daha da artmasına yol açmıĢtır. ĠĢte TBMM'nin açılması arifesinde Anadolu'nun genel durumu böyle idi. Manzara iç karartıcı ve acı görüntülerle doluydu. Buna rağmen Meclis'in açılıĢ hazırlıkları hızla ilerliyordu. TBMM'nin Toplanması Ġçin Yapılan Hazırlıklar Bu zorluklar içinde Heyet-i Temsiliye ile ona yakın kadro geceli gündüzlü çalıĢarak "olağanüstü yetkilere sahip meclisin" açılması için didiniyorlardı. ġöyle bir yöntem uygulanıyordu: Birkaç ay önce seçimler yapılmıĢ ve Meclis-i Mebusan üyeleri belirlenmiĢti. PadiĢah tarafından hukuksal varlığına son verilmiĢ bulunmakla birlikte, Heyet-i Temsiliye, Meclis-i Mebusan üyelerinin milleti temsil niteliklerinin sürdüğü düĢüncesinde idi. Bu düĢünce bile, padiĢah iradesinin Heyet-i Temsiliye tarafından tanınmadığını göstermektedir. Ancak bazı milletvekilleri Ġngilizlerce tutuklanmıĢtı. Bunların dıĢında kalanlardan isteyenler Ankara'daki Meclis'in toplantılarına milletvekili olarak katılabileceklerdi. BoĢlukların doldurulması için her livada ayrıca seçimlerin yapılması da kararlaĢtırıldı. O günün koĢullarının elverdiği ölçüde gerçekleĢtirilen bu seçimlerle belirlenen yeni milletvekilleri ile Meclis-i Mebusan'dan gelen üyeler Ankara'ya yerleĢmeye baĢlamıĢlardı.

69

Damat Ferit'in buyruklarından çıkmak istemeyen bazı yöneticilerin, bulundukları yerlerde seçim yaptırmadıkları da görülmüĢ, ama Ankara'da 23 Nisan tarihine kadar yeterli sayıda milletvekili toplanabilmiĢtir. ġimdi sıra, Meclis'in açılmasına gelmiĢti. Önümüzdeki ünitede bu konuyu iĢleyeceğiz. TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ'NĠN KURUġULU, YAPISI VE ÇALIġMALARI -8 GĠRĠġ Ankara'da "Olağanüstü Yetkilerle DonatılmıĢ Bir Meclis" toplanması genellikle kabul edilmiĢ ve bu amacı gerçekleĢtirmek için hummalı bir çalıĢma içine girilmiĢti. Daha adı konulmadığı için Ģimdilik "bu meclis" diyeceğimiz yeni parlamentonun toplanmasına ilk önce elbette Ġstanbul'daki yeni Damat Ferit Hükümeti ile onun çevresinde çöreklenmiĢ olan Ġngiliz Muhipleri Cemiyeti mensupları, mandacılar, Ġttihatçılara karĢı padiĢaha kesin bağlılığı temsil eden siyasal partiler, örneğin "Hürriyet ve Ġtilaf Partisi" gibi kuruluĢlar kesinlikle karĢı çıkıyorlar ve bu giriĢimi önlemek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Bu aĢırı Anadolu hareketi karĢıtları yanında iyi niyetli; ama yapılan giriĢimin önemini henüz kavrayamayan, bu nedenle Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti içine bile girmekte duraksayan bazı yerel güç odakları da vardı. Bu tür olumsuz davranıĢ içine girenler azınlıkta sayılabilirdi. Meclis'in açılmasını "tek kurtuluĢ yolu" olarak gören yurtseverlerin sayısı günden güne artıyordu. O günün son derece olumsuz koĢulları içinde, yeni bir devlet kurulması niteliğine denk sayılabilecek bu giriĢimin böyle bir amaca yönelik olduğunu elbette pek çok kiĢi bilmiyor, tahmin de edemiyordu. Yapılacak olan , Ġstanbul'da çalıĢmaları engellenen Meclis-i Mebusan'ın belki biraz daha geniĢ yetkilerle yeniden, bu kez Anadolu'nun içinde güvenlikli sayılabilecek bir yerde yeniden toplanmasından ibaretti. ĠĢte Meclis'in açılması arifesinde egemen olan görüĢ de genellikle böyleydi. "Olağanüstü yetkilerin" kuruculuk niteliğine doğru bir geniĢleme göstereceğini o günlerin havası içinde belki sadece Mustafa Kemal PaĢa biliyordu. Bütün bu görüĢ ve davranıĢlara rağmen, toplanacak Meclis'in "ulusallık" niteliği artık belli olmuĢtu. Meclis üyelerinin tamamı, Anadolu ve Rumeli'nin (Doğu Trakya'nın) Müslüman halkının içinden çıkacaktı. Osmanlı Meclis-i Mebusan'ının uluslarüstü karakteri bu Meclis'te görülemezdi. Bildiğiniz gibi çok uluslu bir yapıya sahip Osmanlı Parlamentosunda bütün uyrukların temsil edilmesi gerekliydi. ġimdi kurulacak Meclis'te ise sadece Müslüman kökenli yurttaĢlar bulunacaktı. Gerçi ülke sınırları içinde henüz bir hayli Hristiyan ve Musevi vardı; ama bunların içinde en büyük çoğunluğu oluĢturan Rumlar ile Ermeniler iĢgal güçleri ile iĢbirliği içindeydiler. Aslında devlete karĢı ayaklananlar onlardı. Halbuki Ġstanbul Hükümeti ulusal birliği sağlamak, yurdun parçalanmasını önlemek isteyen Anadolu hareketinin Müslüman ve Türk uyruklarına "asi" iĢlemi yapıyor, asıl ayaklanan ögeleri, yani düĢmanla birlikte davranan Rumlarla Ermenileri ise hiçbir biçimde suçlamaya cesaret edemiyordu. Bu tutum bile Osmanlı Hükümeti'nin ne kadar müthiĢ bir çeliĢki içinde bulunduğunu açıkça göstermiyor mu? TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ'NĠN AÇILIġI Toplantı Hazırlıkları Milletvekillerinin YerleĢtirilmeleri Yeni seçilen milletvekilleri ile son Meclis-i Mebusan'ın dileyen üyeleri Nisan 1920 ayı baĢından itibaren Ankara'ya ulaĢmaya baĢlamıĢlardı. Ġstanbul'un iĢgalinden sonra hemen her gün Ankara'ya pek çok aydın yurtsever neredeyse "akın akın" denilecek biçimde geliyordu. O zamanlar bugünün ölçülerine göre büyük bir köyü andıran Ankara'da bu kadar çok kiĢiyi barındırmak bir sorundu. Kiralık ev bulmak baĢlı baĢına bir zorluktu. ġimdi kutsal bir görevle Ankara'ya gelen bu milletvekillerinin barındırılması da önemli bir iĢti. Bu nedenle Erkek Öğretmen Okulu (Ulus‟ta bulunan bu bina daha sonraları "Milli Eğitim Bakanlığı" olarak kullanılmıĢ ve bir yangın sonucu yok olmuĢtur) milletvekillerine ayrılmıĢtı. Bu özverili insanlar, kutsal görevlerini yatılı bir okul öğrencisinin yaĢadığı koĢullar içinde yerine getireceklerdi. Meclis Binası Meclis'in nerede toplanacağı da ayrı bir sorun olarak Heyet-i Temsiliye'nin karĢısına çıkmıĢtı. Ankara'da bir "parlamento" niteliğinde bina bulmak olanaksızdı. Sonunda bugün Ulus Alanında Müze olarak tanıdığımız yapı bulundu. Burasının Birinci Dünya SavaĢı sırasında Ġttihat ve Terakki Partisi Ankara Örgütü tarafından hem parti il merkezi hem de örnek bir okul (Nümune Mektebi) olarak düĢünülerek yapımına baĢlanmıĢtı. Ama savaĢın ağır koĢulları nedeniyle bugün için "minik" sayılabilecek bu yapı bitirilememiĢti. Fakat yapımı oldukça ilerlediği için burası yeni Meclis'in toplantı yeri olarak seçildi. Bu karar alındığı sırada Ankara'daki sembolik iĢgal sürmektedir. Bu binaya ufak bir Fransız birliği yerleĢmiĢti. Önünde de Fransız bayrağı asılıydı. Bu iĢgal güçleri 20. Kolordunun çabaları ile ilkönce bu yapıdan, sonra da Ankara'dan

70

uzaklaĢtırıldılar. Gerek 20.Kolordunun gerek Ankara halkının ve buradaki Müdafaa-i Hukuk Derneğinin katkılarıyla, yapı iyi-kötü tamamlandı ve içinde toplanılacak duruma getirildi. Bugünün modern ve büyük parlamento binamızın yanında ilk Meclis'in toplandığı yer akıllara durgunluk verecek derede mütevazidir. Milletvekillerinin oturacağı yerler okullardan alınmıĢ öğrenci sıralarıydı. Toplantı salonu iki odun sobası ile ısıtılıyordu. Birkaç oda da ihtiyaçları karĢılamaktan çok uzaktı; ama olsun, toplanılacak bir yer bulunmuĢtu. Bu yeterli idi. Esas olan ulus iradesinin sağlam biçiminde belirmesiydi. Meclis'in AçılıĢı Bütün bu hazırlıklar tamamlanınca, Heyet-i Temsiliye adına Mustafa Kemal PaĢa bir bildiri yayınladı. Bu bildiride, Meclis'in "Nisanın 23. günü Cuma namazından sonra" açılacağı belirtiyordu. Bildiride, o gün yapılacak törenden sonra açılıĢın nasıl gerçekleĢeceği saptanmıĢtı. 23 Nisan 1920 günü Ankara, olanakların verdiği ölçüde büyük bir Ģenlik havasına bürünmüĢtü. Davul-zurnalar eĢliğinde halk sevinçle oynuyor, gerçek ve içten bir coĢku kendini belli ediyordu. Cuma namazından sonra milletvekilleri Meclis binasına geldiler. Saat 13.45'te toplantıyı en yaĢlı üye olan Sinop Milletvekili ġerif Bey açtı. Asıl baĢkan seçilinceye kadar, en yaĢlı üyenin geçici olarak baĢkanlık görevini yerine getirmesi bir parlamento geleneğidir. 1845 doğumlu ġerif Bey, ulusal meclisimizi açan kiĢi olarak tarihimizdeki onurlu yerini almıĢtır. Bu kısa konuĢma çok önemli olduğu için TürkçeleĢtirilerek aynen verilmiĢtir: "Değerli hazır bulunanlar, Ġstanbul'un geçici kaydıyla yabancı devletler kuvvetleri tarafından iĢgal ve bütün esasları ile Hilafet Makamı ve Hükümet Merkezi'nin bağımsızlığı(nın) ortadan kaldırıldığını biliyorsunuz. Bu duruma baĢ eğmek, milletimizin önerilen yabancı tutsaklığını kabul etmesi demek idi. Ancak tam bağımsız yaĢama(k) kesin azminde olan ve her Ģeyden önce özgür ve baĢı dik milletimiz tutsaklığı Ģiddetle reddetmiĢ ve derhal vekillerini toplamaya baĢlayarak Yüce Meclisimizi vücuda getirmiĢtir. Ben bu Yüce Meclis'in yaĢlı baĢkanı olarak, Allah‟ın yardımı ile milletimizin içte ve dıĢta bağımsızlığını ele alıp yönetmeye baĢladığını bütün dünyaya ilan ederek Büyük Millet Meclisi‟ni açıyorum. Kutsal baĢımız, bütün Müslümanların Halifesi ve Osmanlıların PadiĢahı VI. Sultan Mehmet'in yabancıların elinden kurtarılması, sonsuza kadar baĢkent Ġstanbul ile iĢgal altında türlü acılar çeken ve acımasız olarak yok edilmeye çalıĢılan diğer illerimizin düĢmandan arındırılması için bize güç vermesini Yüce Tanrı'dan diliyorum" Geçici BaĢkan ġerif Beyin bu konuĢması son derece önemli ögeler içermektedir. Her Ģeyden önce, Meclis'in adı bu açılıĢ konuĢmasında belirtilmiĢtir: "Büyük Millet Meclisi". Bu adın önüne 9 ay kadar sonra "Türkiye" sözcüğü de eklenecektir. Bu ad, iki açıdan önemlidir: Büyük Millet Meclisi, artık "Meclis-i Mebusan (yahut Heyet- i Mebusan) kavramından ayrılmıĢ bulunulduğunun açık bir ifadesidir. Sadece bu ad bile, yeni Meclis'in, Osmanlı Parlamentosu ile hiçbir iliĢkisinin bulunmadığını gösterir. Zira Meclis, "milletin"dirsözüyle açıkça belirtilmiĢtir. Bir süre sonra bu sözcüklerin baĢına "Türkiye" adının eklenmesi ise belki daha da önemlidir. "Türkiye" adı, Osmanlı Devleti'nde resmi olarak hiçbir zaman kullanılmadı. Kanun-i Esasi'de de bu ad geçmez. ġimdi "Türkiye Büyük Millet Meclisi" denilmekle bu parlamentonun "Türkiye"ye ait bir "büyük" organ olduğu ve Türk ulusunu temsil ettiği anlaĢılıyor. ĠĢte ġerif Bey, büyük bir olasılıkla 21 Nisan akĢamı Mustafa Kemal PaĢanın telkiniyle benimsenen "Büyük Millet Meclisi" deyimini açıĢ konuĢmasında vurgulamakla, bu parlamentonun adını da söylemiĢ oluyordu. Bilindiği gibi TBMM adı bugüne değin hiç değiĢmeden kuĢaktan kuĢağa ulaĢmıĢtır. ġerif Bey‟in konuĢmasındaki ikinci önemli nokta, (T)BMM'nin yetkilerini belirlemesidir. Bu Meclis, "Millet" tarafından toplanmıĢtır ve "Milletin" yetkilerini bizzat "eline almasıyla" oluĢmuĢtur. Bu açık sözlerden çıkan sonuç, tam ulus egemenliğine geçilmesidir. Üçüncü olarak, Birinci Dönem TBMM'nin neredeyse sona erinceye kadar içinde taĢıdığı bir çeliĢki dile getirilmektedir. Bir yandan ulus egemenliğini doğrudan doğruya eline almıĢtır, bir yandan da Osmanlı PadiĢahına bağlılık ifade edilmektedir. Ancak tam bir geçiĢ dönemi yansıtan ilk TBMM'nin böyle bir çeliĢkiyi yapısı içinde taĢımasını doğal kabul etmek gerektir. Ama Ģurası da belirtilmelidir ki Meclis, ulus egemenliğini her Ģeyin üstünde tutmuĢtur. Son olarak, TBMM'nin "içte ve dıĢta" tam bağımsızlık ilkesine olan kesin bağlılığının dile getirilmesini söylemeliyiz. Demek ki daha açılır açılmaz, Meclisin adı, yetkileri ve amacı saptanmıĢ bulunuyordu.. Ertesi gün, 24 Nisan 1920'de, yine ġerif Beyin baĢkanlığında toplanan TBMM önünde Mustafa Kemal PaĢa uzun ve ayrıntılı bir konuĢma yaparak o güne kadar ulusal hareketin geçirdiği evreleri belgelere dayanarak açıklayıp yorumladı. Sonuçta, bu Meclis'in ulus ve yurdun kurtulması için son imkan olduğunu, Ģimdi bir an

71

önce çalıĢma yönteminin saptanması gereğini ifade etti. Daha sonra Mustafa Kemal PaĢa, Heyet-i Temsiliye'nin görev ve yetkilerinin sona erdiğini belirtti. Artık tek yetkili ve sorumlu TBMM olmalıydı. Ardından Mustafa Kemal PaĢa gizli bir oturumda ilk konuĢmasında açıklayamadığı bazı önemli olayları da anlattı. Tekrar açık oturuma geçilince BaĢkanlık Divanı oluĢturuldu. TBMM BaĢkanlığı‟na Mustafa Kemal PaĢa seçildi. Cumhuriyet ilan edilip cumhurbaĢkanı seçilinceye kadar Mustafa Kemal PaĢa hep TBMM BaĢkanı olarak görev yaptı. Ardından BaĢkanlık Divanı'nın diğer üyeleri saptandı. TBMM bir an önce çalıĢmalarına baĢlamak istediğinden kesin anayasal durum belirleninceye kadar, yürütme iĢlerini görmek üzere geçici bir kurul seçildi (Muvakkat Ġcra Heyeti). Böylece Meclis'in verdiği kararlar bu kurul aracılığı ile hemen yerine getirilecekti. Birinci Dönem TBMM sürekli olarak çalıĢtı. Bu çalıĢmaları sırasında çalıĢmalarını hızlı adımlarla anayasal bir çerçeveye oturttu. TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNĠN YAPISI TBMM kurulduğu tarih olan 23 Nisan 1920'den bugüne (1997) kadar yapısal olarak çeĢitli değiĢiklikler geçirmiĢtir. Siyasal ve toplumsal zorunluluklar nedeniyle bu tür yapısal değiĢiklikleri doğal kabul etmek gerektir. Ancak TBMM kurum olarak süreklilik göstermiĢ ve ana ilkesi de hiçbir zaman değiĢmemiĢtir. Bu ilke de egemenliğin kayıtsız Ģartsız ulusa ait olduğu gerçeğidir. Bu ilkeyi yaĢam koĢulu olarak benimseyen TBMM, 1961 yılına kadar ulus egemenliğini tek baĢına temsil etmiĢtir. O yıldan sonra ise anayasal düzendeki yeni değiĢiklikler gereği ulusa ait olan egemenlik hakkını anayasal nitelikteki baĢka kurumlarla paylaĢmıĢtır ve paylaĢmaktadır. Ama bugüne kadar kurulan bütün anayasal sistemlerde, Türk ulusu tarafından seçilerek yasama yetkisini doğrudan doğruya, yürütme yetkisini de içinden çıkardığı hükümet aracılığı ile kullanan tek organ TBMM olmuĢtur. Aslında bu sistem çok ufak değiĢikliklerle 1961 yılına kadar sürmüĢ sayılır; ama ilk dönem Meclisimizin bir büyük özelliği vardı: Uzun bir süre Saltanat ile birlikte yaĢamak zorundaydı ve ayrıca zafere ulaĢtıracağı büyük bir savaĢın yürütülmesini yüklenmiĢti. Bu iki olağanüstü durum, Birinci Dönem TBMM'yi, Türk anayasa hukuku tarihinde çok özel bir yere oturtmuĢtur. TBMM'nin MeĢruiyet Kaynağı MeĢruiyet (meĢrutiyet sözcüğü ile karıĢtırmayınız!) geniĢ anlamıyla, bir kurumun toplumda geçerli olabilmesi için dayandığı kural veya inanç yahut güçtür. Toplumdaki pek çok iliĢki geçerlilik sebebini yasalardan alırlar; temelinde bir yasa hükmü bulunmayan bir iliĢkinin devletçe tanınması, baĢka çok özel ve istisnai koĢullar yoksa, olanaksızdır. Yasaların meĢruiyeti ise, onların anayasaya uygun olmasıyla mümkündür. Yani yasaların (kanunların) meĢruiyet kaynağı anayasadır. Peki, anayasanın meĢruiyeti hangi kaynaktan çıkar? Bu, anayasayı yapıp toplumda uygulanmasını isteyen gücün o toplum tarafından içtenlikle tanınıp benimsenmesidir; meĢruiyet kaynağı devletin gücüne sahip bir hükümdarın iradesi olabilir veya bir baĢka toplumsal güç bu rolü oynayabilir. TBMM kurulduğu zaman, henüz bir yazılı anayasaya dayanmıyordu. Ama bu, TBMM'nin "meĢru" olmadığı anlamına gelmez. Zira "anayasa" dediğimiz ve devletin temelini gösteren kurallar her zaman yazılı olmayabilir. Eğer bir devletin oluĢumu toplum tarafından benimsenmiĢse, veya toplumun kendisi o devleti kurmuĢsa, anayasası da oluĢmuĢ veya oluĢmak üzeredir denilebilir. ĠĢte TBMM'nin kurulduktan kısa bir süre içinde ulusça tanınmasının temelinde bu gerçek yatar. TBMM, birdenbire, bir seçim sonucu oluĢuvermiĢ kurum değildir. Onun dayandığı kaynak bu seçimleri geçerli kılmıĢtır. O kaynak ise ne padiĢah iradesidir ne de bir kiĢinin isteğidir; bilimsel olarak bu kaynağı açıklamak hiç de zor değildir: TBMM'ni ulus kendi iradesiyle meĢru kılmıĢtır. Biraz düĢünürseniz, bu ulusal iĢaretin daha 1918 yılı sonlarından itibaren verilmeye baĢlandığını anlarsınız: Ġlk direniĢ giriĢimlerini ve birbiri ardınca toplanan kongreleri anımsayınız: Bu kongreler doğrudan doğruya bir bölgedeki halkın iradesini, isteğini yansıtıyordu. Hiçbir etki, hiçbir yabancı güç, hatta devlette geçerli olan padiĢah iradesi bile bu kongrelerin toplanmasına izin vermemiĢtir. Kongrelerde, doğrudan doğruya, yerel veya bölgesel olarak kurtuluĢ çareleri üzerinde düĢünülmüĢ, kararlar verilmiĢ, böylece "Kuvayı Milliye" dediğimiz ve ulusun bağrından çıkan direnme gücü oluĢmaya baĢlamıĢtır. Hemen her bölgede yapılan kongreler ile Kuvayı Milliye'nin kapsamı geliĢmiĢti. Kuvayı Milliye'yi kime bağlayacaksınız? Elbette doğrudan doğruya ulusa. Zaten bu kongrelerin kararları ile oluĢan Kuvayı Milliye, yani "Ulusal" Güçler adı bile giriĢimin ulus iradesi sonucu baĢlayıp geliĢtiğini açıkça ortaya koymaktadır. Nitekim, toplanan çeĢitli kongreler belli bir ölçüde halk iradesinin belirmesini sağlamıĢtır. Sivas Kongresi ile bu yerel ve dağınık örgütler birleĢtirilmiĢtir. Bunun da yine doğrudan doğruya halk iradesinin bir belirtisi olduğu kuĢkusuzdur. Gerçekten, bu örgüt mensuplarının dileği üzerine Ġstanbul'daki padiĢah Meclis-i

72

Mebusan seçimlerinin yapılmasını -istemediği halde- ferman etmiĢtir. Bu Meclis bilinen sebepler nedeniyle dağıtılınca ulusal örgüt durumuna yükselen "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti"nin giriĢimi doğrudan doğruya yüklenmesi sonucu "Olağanüstü Yetkilere Sahip Meclis" Ankara'da açılmıĢtır. Bu Meclis üyeleri hem yeniden seçilenlerden hem de Meclis-i Mebusan üyelerinden oluĢmaktadır ki bu sonuncular da halk tarafından seçilmiĢlerdi. Öyle ise, 23 Nisan 1920'te toplanan TBMM birkaç aylık bir hızlı geliĢme sonucu değil, 1918 yılının sonundan itibaren baĢlayan ve dalga dalga geniĢleyen gerçek bir ulusal hareketin sonucudur. Bu nedenle TBMM'nin meĢruiyetinin kaynağı doğrudan doğruya ulus olmaktadır. TBMM'nin Yapısı Temel Ġlke Pek çok kiĢi, hatta Mustafa Kemal PaĢanın yakın bazı arkadaĢları bile TBMM'yi "geçici" nitelikte bir kurum olarak görüyorlardı. Evet orada ulus temsilcileri toplanmıĢtı; ama bunların yapacakları iĢ yurdun ve padiĢahın kurtulmasını sağlamaktı. Bu "iĢ" bitince Osmanlı Devleti yine yaĢamını sürdürecekti. Bu görüĢün tutarlı olması mümkün değildi. Zira TBMM ile çok önemli iki temel atılmıĢtı. Bu temel er öylesine sağlamdı ki, onları söküp atmak, tarihin akıĢını tersine çevirmek anlamına gelirdi. Bu iki temel Ģunlardı: - Ulus, egemenliğine kesinlikle sahip çıkmıĢtır. TBMM ise bu egemenliği kullanacak tek organ olarak belirlenmiĢtir. Ġlk Anayasanın yapıldığı 20 Ocak 1921 tarihine kadar TBMM, egemenliğin ulusta olduğu ilkesini zaman zaman açık seçik vurgulamıĢtır. Anayasa'nın ilk Maddesinde ise bu gerçek bir kez daha tekrarlanır: "Egemenlik kayıtsız Ģartsız ulusundur. Yönetim biçimi halkın kendi kaderini doğrudan doğruya kararlaĢtırması esasına dayanır". 1921 Anayasasındaki bu birinci madde hükmü, yüzlerce yıllık Osmanlı Devleti'nin artık tarihe karıĢtığının açık bir kanıtıdır. Osmanlı Anayasası (Kanun-i Esasi) 600 yıllık Osmanlı Devlet anlayıĢını 3. maddesinde Ģu biçimde belirtmektedir: "Yüce Osmanlı Saltanatı (yani egemenliği), büyük Ġslam Halifeliğini de içine almak üzere yüksek Osmanlı Ailesinden eskiden beri süregeldiği üzere en yaĢlı erkeğe aittir." Bu Anayasanın 5. maddesi ise PadiĢahın "... mutlu kiĢiliğinin kutsal ve sorumsuz" olduğunu hükme bağlıyor. Evet, devlet baĢkanlarının gördükleri resmi iĢlerden dolayı bazı anayasal sistemlerde sorumsuz olmaları kabul edilmiĢtir; ama gerçek demokrasilerde bir kiĢinin "kutsal" sayılması mümkün değildir. Böyle bir ayrıcalık eĢitlik ilkesine ters düĢer. Ayrıca egemenlik denilen devlet gücünün sahibi, bu hakkını kullanırken neden sorumsuz sayılır? Bunun açıklaması da yoktur. Halbuki Ankara'da kabul edilen esasta egemenliğin ulusta bulunduğu kesinlikle tanınmıĢtı. Elbette bu iki esas biribirine tamamen terstir. Egemenlik hem ulusa, hem de bir kiĢiye ait olamaz. PadiĢah yetkilerini ulusla hiçbir zaman paylaĢmadığına göre, iki esastan birini tercih etmek gerektir. Ama TBMM ilk aylarında böyle bir tercihi yapamamıĢ ve iki egemenlik anlayıĢı arasında bocalamıĢ gibidir. 5 Eylül 1920'de çıkardığı önemli bir yasada bu çeliĢki kendini çok açık biçimde gösterir. "Nisab-i Müzakere Kanunu" (GörüĢme Çoğunluğu Yasası) adıyla ünlü olan bu metin, TBMM'nin önüne gelen konuları nasıl görüĢüp karara bağlayacağını belirleyen önemli bir anayasal düzenlemedir. Bu Yasa'nın 1. maddesinde Ģöyle deniliyor: "Büyük Millet Meclisi'nin Halifelik ve Saltanatın, Vatan ve Milletin kurtulması ve bağımsızlığının (sağlanmasından) ibaret olan amacının..." Demek ki, TBMM'nin amacı bellidir: PadiĢahın egemenliğini ve yurdun ve ulusun bağımsızlığını kurtarmak... Öyle ise, TBMM'nde henüz "saltanat" ile "ulusa ait olan egemenlik" arasındaki büyük fark tam anlamıyla seçilebilmiĢ değildir. Bu çeliĢki özellikle, yukarıda sözünü ettiğimiz ilk Anayasada kendini daha açık belli eder. Birinci Maddesinde egemenliğin kayıtsız Ģartsız ulusta bulunduğunu ve bu yetkiyi onun adına kullanmaya sadece TBMM'nin yetkili olduğu belirtildiği halde, sıra numarası olmayan son maddede (Madde-i Münferide=Ayrı Madde baĢlığını taĢır) Nisab-i Müzakere Kanununun ilk maddesi hükmünün yürürlükte bulunduğu belirtilir. Diğer yandan 1921 yılında yapılan bu Anayasa bir baĢka çeliĢkiyi daha gösterir: TBMM Anayasa yaparak "kuruculuk" gücüne sahip bulunduğunu göstermiĢtir. Böylece Mustafa Kemal PaĢa'nın istediği gerçekleĢmiĢ gibiydi. "Olağanüstü Yetkiler", Meclis'i, kuruluĢundan dokuz ay kadar sonra "anayasa" yapabilir bir bilincin içine sokmuĢtu. Bu açıdan Birinci Dönem TBMM bir kurucu meclis de olduğunu göstermiĢtir. Öyle ise bu Meclis yeni bir devlet kurmuĢtur. Ama bu Anayasa çok kısadır. 23 maddeden oluĢur. Ġçinde çok önemli hükümler yoktur. Bir anayasada olması gerekli, yurttaĢların sahip oldukları temel haklar/özgürlükler, devlet baĢkanlığı gibi çok yaĢamsal konular bu Anayasa'da bulunmaz. Bu nedenle Anayasa görüĢülürken ve daha sonra pek çok milletvekili ve Mustafa Kemal PaĢa, Osmanlı Anayasası'nın da bu eksik bölümleri tamamlamak için yürürlükte bulunduğunu belirtmek zorunluğunu duymuĢlardır. Böylece anayasa hukuku tarihinde görülmemiĢ bir olay yaĢandı yurdumuzda: Ġki anayasalı bir düzen. Öyle bir düzen ki, TBMM, hem kendi yaptığı ve egemenliği

73

ulusa bırakan Anayasayı hem de bu Anayasa ile çeliĢkili olmadığı sürece kiĢisel egemenliğe dayanan bir baĢka anayasayı yürürlükte kabul ediyor. Osmanlı Anayasası'nın 1921 Anayasası ile çeliĢkisiz hükmü olamaz. Zira Osmanlı Anayasası'nın meĢruiyet kaynağı doğrudan doğruya padiĢahın iradesi, 1921 Anayasası'nın meĢruiyeti ise tamamen ulusun kendisidir. Bu iki anayasanın taĢıdığı bütün hükümler, kaynaktaki fark dolayısı ile birbiriyle çeliĢkili sayılmalıdır. Ama Mustafa Kemal PaĢa kısa bir süre de olsa bu çeliĢkiye katlanmak zorundaydı. Çünkü binlerce yıllık bir egemenlik anlayıĢı kökünden değiĢiyordu ve bunun için de bir geçiĢ dönemi gerekliydi. Meclis'in bu çeliĢkiyi atması gereğini ve ulus egemenliği dıĢında baĢka hiçbir kaynağın kabul edilemeyeceği bilincini Önder iki yıl içinde ona aĢılamıĢtır. Böylece iki yıl içinde gerçekten çok büyük bir devrim gerçekleĢmiĢtir. Demek ki bağımsızlık mücadelesi sürerken siyasal alanda da büyük bir yenileĢme ile karĢılaĢılıyordu. - TBMM ile kurulan yeni siyasal düzenin bir baĢka büyük özelliği ise onun ulusal (milli) olmasıdır. TBMM"Türk" ulusunu temsil etmektedir. Bu ünitenin baĢında da belirtildiği gibi "Büyük Millet Meclisi" deyiminin baĢına dokuz ay kadar sonra getirilen "Türkiye" sözcüğü gerçekten bir baĢka büyük devrimin habercisidir. Türkiye sözcüğünün devlet yaĢamında ilk kez kullanıldığı belirtilmiĢti. Osmanlı Anayasası'nda devlet "Osmanlıdır"; saltanat "Osmanlıdır; ülke "Osmanlıdır"; uyruklar "Osmanlıdır. Yeni açılan dönemde ise Türklük, Osmanlılığın yerine geçirilmektedir. Devlet modern anlayıĢa uygun biçimde ulusal bir duruma getirilmektedir. 19. yüzyılın sonlarında doğan Türk ulusçuluğu akımı artık somutlaĢmıĢtır. Kurulan yeni devletin temeli "Türk Ulusuna" dayandırılmaktadır. Bu da büyük bir devrimdir. Önümüzdeki yıl bu devrimin de niteliği üzerinde duracağız. Ama Ģurasını hemen söylemeden geçmeyelim: Türk ulusçuluğu etnik köken, ırk gibi ögelere dayanmaz. Türkiye'de yaĢayıp kendini bu topraklara adamıĢ herkes, hangi kökenden olursa olsun Türk YurttaĢıdır. Atatürk ulusçuluğunun insancıl büyük boyutu budur. TBMM'nin Hukuksal Niteliği Ulus egemenliğine dayanan veya dayanmayan çeĢitli devlet sistemleri bulunur. Egemenlik için hangi esası benimserse benimsesin, bütün bu siyasal sistemleri iki ana küme içinde toplamak olanağı vardır: Güçler birliği ve güçler ayrılığı. Bu ayrımı anlayabilmek için Ģu kısa açıklamayı da ekleyelim: Rejimi, sistemi ne olursa olsun, bütün devletlerde üç ana iĢlev vardır. Bu hukuk biliminin en değiĢmez ve kesin kural arından biridir. Bu iĢlevler Ģunlardır: Yasama, yürütme ve yargı. Yasama iĢlevi, toplum yaĢamını düzenleyen hukuk kurallarının temeli olan "yasaları"(kanunları) koymaktır. Hukuk kural arı olmadan hiçbir devlet yaĢayamaz. Yasalar temel hukuk kuralları olduğundan, hukuku uygulayanlar, bu yasalara dayanırlar, alt düzeyde kural koyma veya yargılama hakkını da yine yasalardan alırlar. Bu nedenle yasama iĢlevi genellikle egemenliği elinde tutan gücün elindedir. Örneğin tek kiĢinin egemenliğine dayanan monarĢik sistemlerde yasama gücünü hükümdar kendi kiĢiliğinde tutar ve doğrudan doğruya kul anır. Demokrasilerde ise, ulusun temsilcisi olan parlamentoların en öncelikli görevi ve hakkı yasama iĢlevini görmektir. ĠĢte bu iĢlevi yerine getiren organ "yasama gücüne" sahiptir. Yasama gücüne sahip olan organın temel hukuk kurallarını koyması tek baĢına yeterli değildir. Uygulanmayan kuralların hiçbir değeri yoktur. Hukuk kural arını uygulamak da ayrı bir iĢtir. Bu iĢi gören organa "hükümet" denilir. Böylece hükümetler yürütme iĢlevini yerine getirecek güce sahip bulunmalıdırlar ki görevlerini rahatça ve engelsiz yerine getirebilsinler. Hukuk kural arı her zaman doğru biçimde uygulanmayabilir. Ayrıca yurttaĢlar arasında hukuk kuralları uygulanırken anlaĢmazlıklar da çıkabilir. Yine bazı yurttaĢlar hukuk kural arına uymayıp toplum düzenine aykırı hareket edebilirler. ĠĢte hukuk kurallarının uygulanmasındaki haksızlıkları gidermek, yurttaĢlar arasında çıkan anlaĢmazlıkları çözmek, kural ara uymayanları cezalandırmak apayrı bir iĢlevdir. Buna "yargı iĢlevi" adını veririz. Bu iĢlevi gören organda "yargı gücü" vardır. ġimdi güçler birliği ve güçler ayrılığı sistemlerine gelelim: Eğer bu anlattığımız güçler ayrı ayrı organlarda değil de tek organda birleĢmiĢse; yani bir organ üç iĢlevi birden görüyorsa, "güçler birliği" sistemiyle karĢı karĢıyayız demektir. Ama bir sistemde bu iĢlevler, her biri ayrı güce sahip organlarca yerine getiriliyorsa, "güçler ayrımı" sistemi söz konusu olur. Bu iki temel sistemin bazı yanları yumuĢatılarak ikinci derecede baĢka sistemler de geliĢtirilebilir.

74

TBMM güçler birliği sistemini benimsedi. Yani TBMM hem yasaları koyacak, hem onları uygulayacak, hem de gerekirse yargı iĢlevini doğrudan doğruya üstüne alacaktı. Bir "hükümet" yoktu. Yürütme gücü doğrudan doğruya TBMM içinde idi. Yürütme iĢlevi içindeki çeĢitli birimleri yönetebilmek için onların baĢına birer "vekil" getiriliyordu. Bunlar, milletvekilleri arasında doğrudan doğruya TBMM tarafından seçiliyorlardı; çünkü sadece bir milletvekili, içinde bulunduğu parlamentoya ait bir gücü onun adına vekil olarak yürütebilirdi. Bundan dolayı onlara "bakan" değil, "vekil" deniliyordu. Vekillerin biraraya gelip çalıĢtıkları bir hükümet mevcut bulunmadığından, her vekil doğrudan doğruya kendisini seçen organa, yani TBMM'ne karĢı sorumluydu. Vekiller doğrudan doğruya Meclisçe seçildiklerinden hepsi onun buyruğunda idiler. Bu bakımdan TBMM vekillere ayrı ayrı talimat verebilirdi. Ama iĢbirliği içinde olmak zorunda bulunduklarından bu vekiller bir araya gelip çalıĢır, Meclis'in verdiği görevleri daha rahat yerine getirebilirlerdi. Bu vekillerin biraraya gelerek oluĢturdukları kurula "Ġcra Vekilleri Heyeti" (Yürütme Gücüne Vekil Olarak Seçilen Milletvekillerinin OluĢturduğu kurul) denilirdi. Bu vekillerin oluĢturduğu topluluğa "TBMM Hükümeti" denilirdi; ama bu söz ile aslında doğrudan doğruya Meclis'in kendisi kastedilirdi. Ġcra Vekilleri Heyeti Meclis'in sahip olduğu hükümet yetkisini onun izniyle kullanıyordu. TBMM vekillerine talimat verebildiği gibi, onları doğrudan doğruya görevden de alabilirdi. Meclis bazen hükümet gibi de davranabilirdi. Kendi verdiği kararı kendisi yürüttüğü için ordu ve kolordu komutanları da milletvekili olabilirlerdi; zira yürütülen bir savaĢta Meclis'in buyruğunu yine Meclis üyesi olan bu komutanlar yerine getireceklerdi. Bir baĢbakan yoktu. TBMM BaĢkanı sistem gereği aynı zamanda Vekiller Kurulu'nun da baĢıydı. Ama iĢi çok fazla olduğu için o da bu kurula baĢkanlık etmek için yerine bir vekil atanmasını isterdi. Böylece bazen milletvekilleri bu kurulun TBMM BaĢkanı adına "baĢkanlığını" yapabilirlerdi. Ġleride göreceğimiz gibi, TBMM gerekli gördüğü zaman zaten kendisinin kurduğu normal mahkemeleri atlayıp yargılama iĢlerini de doğrudan doğruya üstüne alabilirdi. Osmanlı Devleti'nde de güçler birliği ilkesi yürürlükte idi. Egemenliğe kayıtsız- Ģartsız sahip padiĢahın tek kiĢi olarak her üç gücü de içerdiği kabul edilirdi. TBMM de bütün güçleri üstünde toplamıĢtı. Ama arada çok önemli ve ince bir fark vardır. Egemenliğe "sahip" olan TBMM değildir. Bu güç "kayıtsız-Ģartsız" Türk Ulusuna aittir. TBMM sadece ulusun temsilcisi sıfatıyla egemenlik hakkını kullanır. Ulus gerekirse veya dilerse seçim yolu ile yeni bir Meclis kurabilir. Bu nedenle TBMM her üç gücü, ulustan aldığı yetki dolayısı ile, ulus adına kullanmaktadır. Bir parlamentonun yapısı ne kadar demokratik olursa olsun, kesin bir güçler birliği sisteminin bazı önemli sakıncaları doğabilir. Halkın seçtiği bir organ da olsa, o parlamento hem yasaları koyar, onları hem uygular, hem de yargı gücünü kullanırsa, yapılan iĢlerin denetimi son derece zor, hatta olanaksız hale gelebilir. Önder ve kadrosu, çabuk karar alan, verdiği kararı hemen, hiçbir engelle karĢılaĢmadan uygulayabilecek ulusal bir organa ihtiyaç duyuyordu. Ulus temsilcileri karar alırken onları hiçbir ölçü bağlamamalı ve bu kararları derhal uygulatabilmeli idiler. Neden? Bir savaĢ vardı. Hem dıĢ düĢmana, hem de Osmanlı Hükümetine karĢı bir savaĢ. Onu kazanmak gerekti. Bunu sağlayabimek için de derhal karar verip uygulamanın ne derece önem taĢıdığını çok iyi bilen Önder, bunalımı atlatabilmek için Meclis'in bu sistemi benimsemesini, o'nu inandırarak sağlamıĢtır. Öyle ki bir süre sonra TBMM bu yetkileri kıskançlıkla kullanan bir duruma eriĢti. KurtuluĢ SavaĢının kazanılmasında bu sistemin yararı tartıĢılamaz. TBMM'nin ÇalıĢmaları AçılıĢından kısa bir süre sonra TBMM yetkilerine sahip çıkarak hem iç hem de dıĢ siyaseti yönlendirmeye baĢladı. Ġç siyasetteki temel hedef, savaĢın kazanılması olmakla birlikte bu Meclis böyle bir baĢarı sağlayabilmek için otoritesini tartıĢmasız kabul ettirmenin gerekli bulunduğunu anlamıĢtı. Olanaklar elverince TBMM dıĢ siyaset alanında da kendini tanıtmak için gerekli her türlü giriĢimde bulunmuĢtur. ġimdi kısaca Meclis'in çalıĢma biçimine göz atalım: TBMM üyelerinin büyük bir çoğunluğu Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti mensuplarıydı. Bu nedenle ilk günlerde Meclis üyeleri arasında tam bir görüĢ birliği vardı. Fakat Ģu noktanın unutulmaması gerektir: Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Derneği, siyasal bir parti değildi. ÇeĢitli dünya görüĢlerine sahip yurttaĢlar yurdun kurtuluĢu amacı ile biraraya gelmiĢlerdi. Onları birbirine bağlayan tek öge bu amaçtı. Bundan dolayı bir süre sonra üyeler arasında gruplaĢmalar baĢladı; çünkü Meclis içinde bugünkü parlamentomuzda olduğu gibi siyasal partiler temsil edilmiyordu. Her üye özgürdü; ama bir siyasal partiye mensup veya o partinin görüĢlerine yatkın olsa bile, partiyi temsil edemiyordu. Meclis'in siyasal bakımdan yapısı böyle bir partileĢmeye elveriĢli değildi. Bundan dolayı aynı

75

derneğe üye bulunmalarına rağmen, milletvekilleri arasında gruplaĢmalara gidilmesini doğal karĢılamak gereklidir. Büyük bir çoğunluğu Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti üyesi olmalarına rağmen, özellikle Mustafa Kemal PaĢa'nın çizdiği genel politikaya zaman zaman kiĢisel yahut düĢünsel nedenlerle itiraz edenler bir araya gelerek ayrı bir grup oluĢturdular ve buna "Ġkinci Müdafaa-i Hukuk Grubu" dediler. Böylece bu grup mensupları Mustafa Kemal PaĢa'yı ilke olarak destekleyenlerden ayrılmıĢ bulunuyorlardı. O'nu destekleyenler de kendilerine zorunlu olarak "Birinci Müdafaa-i Hukuk Grubu" adını taktılar. Kısaca "Birinci ve Ġkinci Grup" denilen bu kümeler bunalımlı anlarda birleĢmiĢler ve yurdun kurtuluĢu hedefini hiçbir zaman unutmayan kiĢilerden oluĢmuĢlardı. Bu gruplar bir siyasal parti temsilcisi olmadıklarından, içlerinde parti disiplini yoktu. Birinden diğerine geçmek her zaman mümkündü. Birinci grupta Mustafa Kemal PaĢayı destekleyen din bilginleri görülebilirken, Ġkinci Grupta, örneğin eski bazı Ġttihatçılar yahut din iĢleriyle pek ilgilenmeyen kimseler göze çarpabilirdi. Yani bu gruplar ideolojik bakımdan tam bir örgüt oluĢturmuyorlardı. Belki Birinci Grup, Önderi hemen her konuda desteklediği için, giderek Mustafa Kemal PaĢanın önemli düĢünceleri bu Grubun ideolojik bir yapıya ulaĢmasına yardımcı olacaktır. Öte yandan içlerinde gerçekten düĢünce özgürlüğüne bağlı, demokrat ruhlu milletvekilleri bulunmasına rağmen, Ġkinci Grup üyelerinin büyük bir çoğunluğunun karĢıcalığı (muhalefeti) kiĢisel nedenlere dayanıyordu. Bunun için Ġkinci Grubun bazen çok sevimsiz ve aĢırı istekleri Önderi ve kadrosunu zor durumlara düĢürebilmiĢtir. Fakat aynı zamanda TBMM'nin BaĢkanı olan Önder, Birinci Grubun da yardımı ile ve salt demokratik yollarla bu zorlukları aĢmasını bilmiĢtir. TBMM otoritesini yaymak, gücünü yurdun her yerinde gösterebilmek için her türlü önlemi alıyordu. Bunların baĢında, daha ilk günlerde verilen kararlarla Ġstanbul Hükümeti ile her türlü iliĢkinin kesilmesi geliyordu. Yine "TBMM'nin meĢruiyetini tartıĢma konusu yapmak" dahi "Vatana Ġhanet" sayıldı. Çıkartılan "Hıyanet-i Vataniye Yasası" bu suçu ve cezasını belirlemiĢtir. "Yok" sayılan Ġstanbul Hükümeti ile iliĢkiye girenler de vatan haini sayılmıĢlardı. Bu davranıĢ bile TBMM'nin yepyeni bir devlet kurduğunun kanıtıdır. TBMM Hükümeti, yeni bir varlık olduğunu dünyaya kabul ettirme çabasına da girmiĢti. TBMM BaĢkanı olarak Mustafa Kemal PaĢa dünyadaki parlamentolara birer yazı göndererek yeni doğan bu siyasal varlığın tanınmasını istemiĢtir. KuĢkusuzdur ki, bu yepyeni varlığın bütün dünyada hemen tanınması kolay bir iĢ değildir. TBMM bu tanınmayı sağlamak için çok uğraĢmıĢtır. Ġlk olarak Rusya'da yeni kurulan rejimin hükümeti ile iliĢkiler kurulması için giriĢimlere baĢlanıldı (Bu konuda verilen ilk karar 5 Mayıs 1920 tarihindedir). Ancak bu giriĢim henüz bir "tanıma" iliĢkisi değildir. Fakat arkası baĢarılı bir biçimde gelecektir. Diğer yandan 30 Mayıs 1920'de TBMM Hükümeti ile Fransa Hükümeti adına 20 günlük bir ateĢkes anlaĢması imza edilmiĢtir. TBMM ile savaĢ durumunda bulunan ve üstelik onu tanımayan bir devletin ufak bir ateĢkes için bile olsa Ankara'daki hükümetle anlaĢması TBMM'nin varlığını yavaĢ yavaĢ kabul ettirme yolunda bulunduğunu göstermektedir. Gerçekten bu anlaĢmadan özellikle Ġngilizler çok rahatsız olmuĢlardı. Ama Fransızlar, Güneydoğu Cephesi'nde zor anlar yaĢıyorlardı; bundan dolayı böyle bir ateĢkese razı gelmiĢlerdi. Demek ki varlığı kabul ettirmek için baĢarı göstermek gerekiyordu. TBMM bu çabalar içinde iken, Damat Ferit ile Ġngilizler de boĢ durmuyorlardı. Damat Ferit, Mustafa Kemal PaĢa ile arkadaĢlarını Ġstanbul'da kurdurduğu bir askeri mahkemede gıyabi olarak yargılatmıĢtır. Bu Mahkeme 11 Mayıs 1920'de Mustafa Kemal PaĢayı ölüm cezasına çarptırdı. PadiĢah Vahdettin de bu hükmü 24 Mayısta onayladı. PaĢanın çevresindeki yakın arkadaĢları da çeĢitli tarihlerde bu cezaya çarptırıldılar. Bu tür giriĢimlerin Anadolu'nun bazı bölgelerinde son derece etkili olduğu inkar edilemez. Böylece, biraz aĢağıda göreceğimiz gibi, Anadolu'nun pek çok yerinde TBMM'ye karĢı tepkiler doğdu. Damat Ferit bir yandan da barıĢ antlaĢmasının bir an önce imzalanması için diplomatik giriĢimlerde bulunuyordu. Diğer yandan AnlaĢma Devletleri neden ve nasıl kurulduğunu bir türlü kavrayamadıkları, ama bütün iĢlerini güçleĢtiren TBMM'yi yok edebilmek için askeri önlemler alınması gerektiğini düĢünmüĢler ve bunun için var güçleriyle hazırlanmaya baĢlamıĢlardı. Türk KurtuluĢ SavaĢının en zorlu günleri yaĢanmak üzereydi. TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ’NE KARġI TEPKĠLER Kuvayı Milliye'nin Kesin Olarak BirleĢmesi TBMM'nin açılmasına giden olaylar sırasında bile bütün yurttaki Kuvayı Milliye örgütü tam olarak birleĢememiĢti. ġimdi dilerseniz 1920 yılı baĢına geri dönelim ve Meclis-i Mebusan'ın toplanmasından itibaren Kuvayı Milliye'nin geçirdiği geliĢimi kısaca gözden geçirelim.

76

Bu soruya verilecek yanıt kesin bir yargıyı içermez. Bildiğiniz gibi, Sivas Kongresi gerçi büyük bir baĢarı ile kapanmıĢ ve Anadolu direniĢ hareketini birleĢtirmiĢti. Ama bazı yerel veya bölgesel Kuvayı Milliye örgütleri bu kongre kararlarına katılmakta duraklamıĢlardı. Özellikle Balıkesir Kuvayı Milliyesi uzun bir bekleme süresi geçirmiĢtir. 1920 yılı baĢından TBMM'nin toplanmasına kadar, bilebildiğimiz kadarı ile dört kongre daha görüyoruz. Henüz Meclis-i Mebusan açılmadan, 15 Ocak 1920'de Edirneli yurtseverler toplanıp yerel savunma örgütünü nasıl güçlendirecekleri üzerinde görüĢüp bazı kararlara varmıĢlardı. Bu arada yurdun doğusunda, Oltulu yurttaĢlar da örgütlenme içindeydiler. Oltu, ulusal sınırlar dıĢında kalmıĢtı. Bu nedenle yiğit Oltu halkı kendi içinde örgütlenip siyasal bir varlık oluĢturma kararı aldı ve bu amaçla 21 ġubat 1920'de bir kongre toplandı. Oltulular bir süre sonra TBMM'nin varlığını tanıdılar. Yine 10-23 Mart 1920 tarihleri arasında Balıkesir kongrelerinin beĢincisini tarih sahnesinde görüyoruz. Misak-ı Milli de ilan edilmiĢtir. Balıkesirli yurtseverler hala ne yapılması konusunda kesin bir karar verememiĢlerdir. Kongre bir yandan Sivas kararlarına katılmayı kabul ederken, bir yandan da kendi Kuvayı Milliyesini koruyabilmek için önlemler almaktadır. Bu görüĢmeler sürerken 16 Mart'ta Ġstanbul iĢgal edilir. Kongrede büyük bir karamsarlık doğar. Bu arada TBMM'nin toplanacağı Heyet-i Temsiliye BaĢkanı tarafından duyurulmuĢtur. Artık yapılacak fazla bir iĢ kalmadığından 23 Martta son Balıkesir Kongresi dağılır. Varılan karar; Anadolu hareketine tam olarak katılmaktır. TBMM çalıĢmaya baĢlayıncaya kadar toplanan son kongre Lüleburgaz'dadır. 31 Mart - 2 Nisan 1920 tarihleri arasında toplanan bu Kongre'de, Trakya'nın iĢgali tehlikesi karĢısında alınması gerekli önlemler üzerinde düĢünülmüĢtür. TBMM açılıncaya kadar, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin varlığı kabul edilmekle birlikte, bazı bölgelerde hala yerel kurtuluĢ çareleri aranmaktan uzak kalınmamaktadır. 23 Nisan 1920'de TBMM açılınca, pek çok çevredeki duraklama sona ermekle birlikte özellikle Doğu Trakya halkının henüz tedirgin bulunduğu anlaĢılıyor. Ġstanbul'un iĢgalinden sonra, Doğu Trakya'nın Anadolu tarafından nasıl savunulabileceği oranın halkını meĢgul eden çok önemli bir sorun olarak karĢımıza çıkmıĢtır. Trakyalı, coğrafi açıdan Anadolu'dan kopuktu. Bu nedenle kendi iĢini kendi görmek yandaĢı idi. Bu amaçla 9-14 Mayıs 1920 tarihleri arasında "Büyük Edirne Kongresi" toplandı. Bu Edirne'deki üçüncü kongredir. Kongre ile Anadolu'daki birliğin benimsenmesi kabul edildi ama, AnlaĢma Devletleriyle Ġstanbul Hükümeti arasındaki barıĢ görüĢmelerine Trakyalılar katılmayı ve kendi seslerini yükseltip buraların Yunanlılara verilmesini önlemeyi düĢünüyorlardı. TBMM'nin açıldığı ilk günlerde toplanan bu Kongrede söylediğimiz doğrultuda yapılan görüĢmelerin Ankara'da büyük bir tepkiyle karĢılandığını herhalde tahmin edersiniz. Gerçekten, Trakyalıların bu boĢuna çabaları 1920 yılı Temmuz ayında tamamlanan Yunan iĢgali ile sona ermiĢtir. Buna karĢılık Batı Anadolu Kuvayı Milliyesi TBMM'nin kesin olarak buyruğuna girmiĢtir. Fakat bunun gerçekleĢmesi için yine bir sürenin geçmesi gerekti. 2 Ağustos 1920'de toplanan Afyon Kongresine TBMM'nin temsilcileri de katılmıĢ böylece Batı Anadolu artık tamamen ulusal devletin otoritesi içine alınmıĢtır. 5 Ağustos ve 8 Ekim 1920 tarihlerinde yapılan Pozantı kongreleri doğrudan doğruya Ankara'nın denetiminde bazı önemli kararlara varmıĢlardır. Pozantı kongreleri ile Kuvayı Milliye'nin birleĢmesi olayı tamamlanmıĢtı. Demek ki TBMM'nin kurulmasından sonra da Trakya ve Anadolu yurtseverleri arasında bazı gruplar beklemeyi ve olayların geliĢmesini gözlemeyi istemiĢler, ama sonunda gerçek kurtuluĢun ancak birleĢme yoluyla mümkün bulunacağına inanmıĢlardır. ġimdi birleĢen Kuvayı Milliye'den ulusal bir ordu çıkarmak gereği doğacaktı. Çünkü 1920 yılı yaz ayları artık iyice sertleĢen ve geniĢleyen bir savaĢın içine girildiğini gösteriyordu. Askeri GeliĢmeler TBMM'nin açılıĢından bir gün önce Ġngiliz BaĢbakanı Lloyd George Ģöyle demiĢti: "Mustafa Kemal Yunanlıları Anadolu'dan çıkartamaz". Bu sözlerden anlaĢıldığına göre özel ikle Ġngiliz Hükümeti Yunan davasını bütün gücüyle desteklemektedir. TBMM çalıĢmaya baĢladıktan sonra da Venizelos "Bugün Yunanistan Avrupa'nın kararını Türkiye'ye kabul ettirebilecek güçte bir orduya sahiptir" sözlerini söylemiĢtir.

77

Açıkça ifade ettiği gibi Venizelos Batı Anadolu'nun Yunanistan'a verilmesini "Avrupa'nın bir kararı" olarak görüyordu. Gerçekten Yunan bağımsızlık hareketinin baĢladığı 1821 tarihinden beri Avrupalılar güya kendi kültürlerinin kaynağı olarak gördükleri bu küçük ulusu Türklere karĢı ĢımartmıĢlar ve hemen her istediklerini yerine getirmiĢlerdi. Bu bakımdan Venizelos'un sözleri gerçeği büyük ölçüde yansıtmaktadır. Bu sözlerini uygulama alanına koyan Venizelos, Ġngilizlerin yardımıyla, TBMM'nin çökertilmesi için büyük ve hızlı hazırlıklar yapmaya baĢlamıĢtı. Venizelos'un Mustafa Kemal PaĢa hakkındaki düĢüncesi ise Ģuydu: "Yunanlılar (Anadolu'da) ilerlerse Mustafa Kemal'in saygınlığı da biter". Bu durumda TBMM de ortadan kalkardı; zira Mustafa Kemal PaĢa ile Meclis'i özdeĢleĢtiriyorlardı. ġimdi takdik belli olmuĢtu: Güçlendirilen "Yunan Küçük Asya Ordusu" Venizelos'un bu sözleri ifade etmesinden bir gün sonra, zaten hiçbir zaman kabul etmediği "Milne Çizgisini" dört bir yandan aĢarak Batı Anadolu'da ilerlemeye baĢladı. KurtuluĢ SavaĢının en önemli evresini açan bu saldırı 22 Haziran 1920 günü baĢlamıĢtır; yani TBMM'nin açılıĢından iki ay sonra. Bu saldırıyı Ġngilizler de donanmaları ile destekliyorlardı. Ġngiliz gemileri Marmara kıyılarını tutup oralardan gelecek direnme hareketlerini önleme amacı güdüyordu. Yunan saldırısı çok güçlü, taze ve disiplinli birliklerle yapılıyordu. Bu nedenle Balıkesir, Bursa ve UĢak baĢta olmak üzere Batı Anadolu'da pek çok yer kısa bir sürede iĢgal edildi. Bu büyük baĢarılarından iyice cesaret alan Yunanlılar bir yandan gözlerini Doğu Trakya'ya diktiler. Temmuz ayı içinde bu ülke parçamız da iĢgal edildi. Yine, Büyük Edirne Kongresi kararlarının yanlıĢlığını gösteren bir baĢka kanıt... Hızlı Yunan ilerlemesi karĢısında TBMM'de büyük tepkiler doğdu. Bu konuyu önümüzdeki ünitede göreceğiz. Güneydoğu Anadolu'da Fransızların etkinliği bir süre için azalmıĢ, sonra yine artmıĢtır. Bu yeni saldırılar, neredeyse bir mucize olarak nitelendirilebilecek Kuvayı Milliye direnmesi karĢısında hiçbir önemli geliĢme gösterememiĢtir. Fransızlar bir aralık öyle zor bir durumda kaldılar ki, yukarıda anlattığımız gibi TBMM Hükümeti ile geçici bir ateĢkes sözleĢmesi bile imzalamak yolunu tuttular. Doğu'da ise Ermenistan Devleti, TBMM açılınca geniĢ kapsamlı bir saldırı baĢlatmıĢtı. Önümüzdeki ünitede ayrıntılıca göreceğimiz gibi, Doğu Cephesinin açılmasına karar veren TBMM buradaki kuvvetlerin baĢına Kazım Karabekir PaĢayı atadı. Böylece o cephede de kanlı çarpıĢmalar hızını artırarak sürdü. Ayaklanmalar TBMM'nin açılıĢından önce, Damat Ferit'in kıĢkırtmaları ile baĢlayan ayaklanmalar nisan sonlarına doğru daha da geniĢledi. Bu ayaklanmalar, zaten düĢmanla baĢa çıkmakta çok zorlanan Kuvayı Milliye birliklerine sıkıntılı anlar yaĢattı. Daha önce Düzce ve Bolu'da çıkan ayaklanmalar yine alevlendi ve büyük zorluklar sonucunda mayıs ayı sonlarına doğru bastırılabildi. Bu büyük ayaklanmanın söndürülmesi için uğraĢıldığı sırada Yozgat'ta, Zile'de, ViranĢehir'de ve Konya'da da baĢka olumsuz hareketler görüldü. Marmara Bölgesinde ise Anzavur ile Kuvayı Ġnzibatiye de eylemlerini sürdürüyorlardı. Çerkes Ethem Birliklerinin yardımı, Kuvayı Milliye'nin olağanüstü çabaları ile bu ayaklanmalar ağustos ayı baĢlarında bastırıldı. Ama Sevr BarıĢının imzalanması ayaklanmaların devamı için bir iĢaret oldu ve bu tür uygunsuz eylemler yeniden baĢladı. Ayaklanmaların kesin olarak bastırılması 1920 yılının sonuna kadar vakit alacaktır. Bu harcanan zamandan elbette düĢman güçleri yararlandılar. ĠĢte, TBMM'nin çalıĢmaya baĢlaması böyle bir sahnenin de açılmasıyla sonuçlandı. Bu sahne "Türk KurtuluĢ Mücadelesi"nin tam bir savaĢa dönüĢmesidir. ULUSAL ORDUNUN KURULMASI VE KURTULUġ SAVAġI (1920 YILI SONUNA KADAR) (BĠRĠNCĠ BÖLÜM) -9 GĠRĠġ "Bir devletin geleceğini güvenlik altına almak, ulusal çıkarları savunmak amacıyla, baĢta askeri güç olmak üzere devletin ve ulusun maddi - manevi bütün olanaklarının ve kaynaklarının kullanılmasını gerektiren silahlı mücadele"ye savaĢ denilir. Demek ki, savaĢ denilen olgu her Ģeyden önce "devletler" arasında söz konusudur. SavaĢ, devletler arasında "silahlı" bir çatıĢmayı gerektirir. Tarihsel gelenekler, düzgün bir savaĢın baĢlaması için bunun savaĢılacak tarafa duyurulması yöntemini getirdi. Bu iĢe devletler hukuku açısından "savaĢ ilanı" denilir. Ama hiç duyurulmadan, baskın biçiminde baĢlayan savaĢlar da sık sık görülür.

78

Türk KurtuluĢ SavaĢını yukarıdaki tanım içine sokabilmek için ilkönce bir "Türk Devleti"nin varlığından söz edebilmek gerektir. Mondros AteĢkes AnlaĢmasından sonra baĢlayan iĢgallere karĢı bir silahlı direnmenin çeĢitli yurt köĢelerinde göze çarptığını biliyorsunuz. Ama bu tür çatıĢmaları "savaĢ" kavramı içine sokamayız. Evet, bu direnmeler kutsal ve büyük bir amacın, yani tutsak düĢmemek amacının gerçekleĢmesine yönelikti. Fakat Türklerin devleti, yani Osmanlı Ġmparatorluğu bu silahlı direnmeleri kabul etmiyordu. BaĢka bir deyiĢle, Osmanlı Devleti girdiği ve ağır bir yenilgiye uğradığı Birinci Dünya SavaĢı sonunda imzaladığı AteĢkes AnlaĢması ile artık savaĢmak istemediğini, barıĢ yapılması amacında olduğunu belirtmiĢti. ġimdi bu durum karĢısında,TBMM kuruluncaya kadar Ģiddetle göze çarpan direnme hareketlerini ve özellikle Kuvayı Milliye etkinliğini düzenli ve hukuka uygun bir savaĢ olarak nitelemek olanağı yoktur. Kuvayı Milliye, içinden çıktığı Osmanlı Devleti'nin buyruklarına ve amaçlarına aykırı bir davranıĢ içindedir. Mustafa Kemal PaĢa, bir Osmanlı generali idi; büyük ve ünlü bir komutandı. O, savaĢın her bakımdan ne demek olduğunu çok iyi biliyordu. Madem ki Osmanlı hükümetleri ve onların baĢı olan padiĢah, savaĢ istemiyordu, ne yapılması gerekecekti? Yurdun iĢgal edilmeye baĢlandığı, Türklerin Anadolu'dan kovulmak istendiği belliydi. Ulus kurduğu Kuvayı Milliye örgütleri ile bu geliĢmeyi önlemek istiyordu; ama padiĢah ulusun bu tutumunu devlete karĢı bir "ayaklanma" olarak niteliyordu. Öyle ise "ulusal çıkarlarımızı" bu iĢgalci güçlere karĢı koruyacak bir "devlete" ihtiyaç vardı. Askerlik mesleğinin doruğundaki Mustafa Kemal PaĢa bu gerçeği görüyordu. Ondan dolayıdır ki, Ġstanbul'da onurlu bir barıĢ yapmak imkanlarının artık yok olduğunu görünce Anadolu'daki Kuvayı Milliye hareketini bir devlet yapısı içine sokmak gereğini anlamıĢtı. Bunu bir Osmanlı generali olarak yapması olanağı da kalmamıĢtı. Yeni bir devletin içinde mücadele yürütülecekti. ĠĢte, nasıl kurulduğunu iyice anladığınız TBMM bu amacın gerçekleĢmesinin somut sonucudur. ġimdi TBMM kurduğu yeni devletin yapısı içinde, savaĢ gereklerini yerine getirecek bir düzgün silahlı güç oluĢturmak zorundadır. Zira savaĢı bir devlet ancak ordusuyla yürütebilir. Bu nedenle KurtuluĢ SavaĢı, gerçek anlamını TBMM kurulup ulusal bir ordunun oluĢmaya baĢlamasından sonra kazanmıĢtır. Ama hiç kuĢkusuz, ulusun düĢmana karĢı gelme iradesi daha dernekler ve kongreler aĢamasında belirmiĢ ve silahlı direniĢe geçilmiĢti. Zaten bu direnme olmasaydı, TBMM Devleti de oluĢamazdı. ġu duruma göre, silahlı kurtuluĢ hareketi daha ilk iĢgaller sırasında baĢlamıĢtır. Ama bu hareketin bir devlet tarafından yürütülen düzgün bir savaĢ durumunu alması TBMM'nin kurulmasıyla mümkün olmuĢtur. ĠĢte ünitemizde, yeni Devletimizin düzenli ve kendisine bağlı orduyu kurmasıyla tam bir savaĢ durumuna gelen KurtuluĢ Mücadelesinin yeni evreleri incelenecektir. Bu incelemeye geçmeden önce bir noktanın da açıklığa kavuĢturulması gerekiyor: KurtuluĢ SavaĢı, TBMM kurulduktan sonra gerçek yönünü almıĢtı. Ama savaĢların bir baĢka özelliği ortada yoktu. Bu da "savaĢ ilan etme" durumunun bulunmamasıydı. TBMM'nin varlığı iĢgalci güçler tarafından bir süre tanınmadı. Onlar için Osmanlı Devleti, görüĢülebilecek tek siyasal varlık idi. Bu nedenle TBMM Hükümeti'nin savaĢ ilanı gereksiz bir davranıĢ olurdu. Aslında silahlı çatıĢmalar zaten sürüp gidiyordu. TBMM kurduğu devlet düzeni ve oluĢturduğu disiplinli ordusuyla bu çatıĢmaları gerçek kanalına sokmuĢtur. ġimdi artık bir "devletin" yönettiği savaĢ vardır. Bu gerçeği iĢgal güçleri aĢama aĢama kabullenmiĢler, sonunda TBMM'nin varlığı tanınmıĢ, bu nedenle onun yürüttüğü savaĢ da tarihte gerçek bir "KurtuluĢ SavaĢı" olarak layık olduğu onurlu yeri almıĢtır. ULUSAL ORDUNUN KURULMASI TBMM'nin tam olarak bilincine varmasa bile yeni bir devleti aĢama aĢama kurduğunu biliyoruz. Özellikle ulus egemenliğini kullanma hakkına sahip çıkmakta Meclis son derece kıskançtır. Bu nedenle yalnız "PadiĢah ve Halifeyi, Vatan ve Milleti" kurtarmaktan ibaret saydığı amacını gerçekleĢtirirken kalıcı ve artık kaldırılması mümkün olmayan kararlar vermektedir. Hele Ġstanbul Hükümeti'nin gösterdiği düĢmanca davranıĢ, Meclis'i sindirmek yerine onun yetkilerine daha da bilinçle sarılmasına yol açmaktadır; o, bu bilinçle kalıcı bir devlet düzenini kurmak için adım adım ama hızla yol almaktadır. ĠĢte, TBMM'nin kurulmasından sonra vardığı çeĢitli kararlar, çıkardığı yasalar bir yana, büyük bir Yunan tehlikesi karĢısında yeni ordunun oluĢturulması uğrunda verdiği çabalar gerçekten övülmeye değer. Yunan Saldırısının GeliĢmesi Yunan Saldırısının Nedenleri Bildiğiniz gibi 22 Haziran 1920 tarihinde Yunanlılar, Ege Bölgesinde o güne kadar eriĢtikleri çizgiyi aĢmıĢlar ve çok geniĢ kapsamlı bir saldırıya geçmiĢlerdi. Bir önceki ünitemizde bu saldırıya Yunanlıları iten

79

nedenleri kısaca görmüĢtük. Anımsayalım: TBMM'nin açılması ile AnlaĢma Devletleri ve Yunanistan kesin tavırlarını artık ortaya koymak gereğini duymuĢlardır. TBMM açılmadan kısa bir süre önce AnlaĢma Devletleri San Remo'da toplanarak Osmanlı Ġmparatorluğu ile yapılacak barıĢın esaslarını saptamaya baĢlamıĢlardı. Ünitemizde bu olay üzerinde yine durulacaktır. San Remo kararları kabul edilebilir gibi değildi. TBMM, bu konferansta alınan kararları da görüĢmüĢ ve böyle bir barıĢın hiçbir biçimde imzalanamayacağını kamu oyuna duyurmuĢtu. Gerçi AnlaĢma Devletleri gözünde TBMM'nin henüz hiçbir hukuksal değeri yoktu; ama Anadolu halkını bu tür davranıĢlar barıĢın karĢısına getirebilirdi. TBMM'nin sesini kesmek ve onu yok etmek için artık askeri yolları denemek gerekiyordu. Hazırlanan saldırı ile Türk Ulusuna direnmenin anlamsızlığı gösterilmiĢ olacaktı. Bir an önce barıĢ yapılmasıyla çekilen bu kadar acı ve akıtılan gözyaĢları dinecekti. Böylece huzur gelecek, TBMM'nin otoritesi ve saygınlığı da daha baĢlangıçta yıkılıp gidecekti. Ġngilizlerin de desteği ile bu amaçları gerçekleĢtirmek için düzenlenen saldırı büyük bir hızla geliĢti. Yunanlıların ĠlerleyiĢi Yunan saldırısı iyi planlanmıĢtı. Üstün ve disiplinli askeri birlikler tarafından yürütülüyordu. Bu nedenle Yunanlılar, bütün yiğitliklerini gösterip kendilerine karĢı gelen Kuvayı Milliye birliklerini dağıtıp bozguna uğratarak hızla ilerliyorlardı. 24 Haziran'da AlaĢehir iĢgal edildi. Ege'deki bu saldırıyı Yunanlılar kısa bir süre sonra kuzeye de yaydırdılar. 30 Haziran'da Balıkesir, 8 Temmuz'da Bursa düĢtü. 10 Temmuz günü Yunanlıların ellerine geçirdikleri bölgenin sınırları Ģöyle idi: Aydın, Nazilli,UĢak, Demirci üzerinden Orhaneli'yi dıĢarıda bırakarak Ġznik Gölünün batısından Marmara Denizine varan uzun bir çizgi. Demek ki Yunanlılar çok kısa süre içinde Batı Anadolu'nun pek önemli yerlerini ellerine geçirmiĢlerdi. Bu arada Ġstanbul ve dolayları dıĢında bütün Doğu Trakya'nın da iĢgali 1920 yılı yaz mevsiminin sonuna ulaĢılmadan tamamlandı. Doğu Trakya, bizim bugün kısaca "Trakya" adıyla andığımız ülke parçasıdır. Onun batısı bugün Yunanistan'ın elindedir. Oraya da "Batı Trakya" denilir. Yunanlıların Ġstanbul'u iĢgal edememelerinin sebebi açıktır: Osmanlı BaĢkenti AnlaĢma Devletlerince zaten 16 Mart 1920 tarihinden beri ortak iĢgal altına alınmıĢtı. Yunanlılar Batı Anadolu'da belirttiğimiz çizgide bir süre durdular. Ufak çapta yeni saldırılarla Kuvayı Milliye birliklerini oyalarken, yeni ve daha büyük bir saldırının hazırlığını yapıyorlardı. Yunan Saldırısının Tepkileri Yunanlıların beklenmedik bir saldırıyı hızla geliĢtirip çok önemli baĢarılar kazanmaları, çalıĢmalarına yeni baĢlayan TBMM'de büyük bir düĢ kırıklığı ve kızgınlık yarattı. Saldırı öncesi, Kuvayı Milliye birlikleri, TBMM Hükümeti'nin Genelkurmay BaĢkanlığına bağlanmıĢlardı. Eldeki çok güçsüz ordu kalıntıları da bunları desteklemeye çalıĢıyordu. Askerlik iĢlerinden pek anlamayan milletvekilleri, Genelkurmay BaĢkanlığına bağlı bu birliklerin Yunan saldırısını neden durduramadıklarını kavrayamamıĢlardı. Meclis'te genel görüĢme açılmıĢtı. Milletvekilleri amansız bir biçimde Kuvayı Milliye birliklerine komuta etmeye çalıĢan subayları suçluyorlar, ağır eleĢtiri zinciri sonunda en yüksek makama, yani TBMM BaĢkanına kadar ulaĢıyordu. Bu baĢarısızlığı, Kuvayı Milliye birliklerinin niteliği göz önünde tutulursa doğal karĢılamak gerektir. Bildiğiniz gibi bu birlikler iĢgal tehdidi altında bulunan bölgelerdeki yurtseverler tarafından kurulmuĢlardı. Yanlarına aldıkları bir avuç yiğit insan ile el erinden geldiği kadar düĢmanla çarpıĢıyorlardı. Ordu ise son derece güçsüzdü. Anımsayınız: Birinci Dünya SavaĢında pek ağır yitikler veren ordu, Mondros AteĢkes AnlaĢması hükümlerine göre çok büyük ölçüde terhis de edilmiĢti. Asker kadroları bomboĢtu. Silah, cephane kalmamıĢtı. Özverilerini en üstün biçimde gösteren subaylar bu umutsuz durumda , son olanakları kullanıp düĢmana karĢı gelmeye çalıĢıyorlardı. Kuvayı Milliye ile ordudan arta kalan birlikler ortaklaĢa çarpıĢıyorlardı. Fakat, Kuvayı Milliye'yi oluĢturan yurtseverlerin çoğu askerlik sanatından anlayan kiĢiler değillerdi. Onları düzenli bir askeri güç biçiminde çalıĢtırmak son derece zordu. Kuvayı Milliye birlikleri, yanlarına yollanan subaylardan çok kendi Ģeflerine itaat ediyorlardı. Ayrıca düzensiz ve disiplinsiz olduklarından bazen amaçlarının dıĢına çıkabiliyorlardı; örneğin suçsuz bazı insanları kendi takdirlerine göre cezalandırıyorlar, halktan gönül rızası olmadan zorla malzeme topluyorlardı. Her zaman görülmese bile bu tür davranıĢlar bazı çevrelerde Kuvayı Milliye'ye karĢı sınırlı da olsa bazı olumsuz tepkilerin doğmasına yol açıyordu. Osmanlı Ordusunu canlandırmak artık mümkün değildi. Çünkü bu devlet ortadan kalkmıĢ gibiydi. Yeni bir ordu da ancak yeni bir devlet tarafından kurulabilirdi. Bu nedenlerle, TBMM açılıncaya değin düĢmanla

80

mücadele edebilmek için baĢka bir yöntem yoktu. Kuvayı Milliye birliklerinin bir ölçüde düzen altına alınması için daha Havza'dan beri Mustafa Kemal PaĢa bazı önlemler almıĢtı; ama bu yeterli gelmemiĢti. TBMM'nin açılıĢı ile birlikte yepyeni bir devletin de doğduğunu biliyoruz. Ġlk amacı yurdun kurtuluĢu olan ve savaĢ içinde doğan bu devletin bir ordusu bulunmalıydı. Ama Erzurum'daki 15.Kolordu bir yana bırakılırsa, elde iĢe yarayabilecek nitelikte askeri bir güç kalmamıĢtı. Kuvayı Milliye birliklerinin bazı yörelerde kazandığı baĢarılar ise abartılıyordu. Bu geçici baĢarılar karĢısında umutlanan bazı komutanlar bile Kuvayı Milliye örgütleri iyi düzenlenirse bir orduya gerek duyulmadan da yurdun kurtuluĢunu sağlamanın mümkün olduğunu söylüyorlardı. TBMM Hükümeti kurulur kurulmaz Milli Savunma ve Genelkurmay iĢlerini düzenlemeye baĢlamıĢtı. Hükümet bu yolla ilk iĢ olarak Kuvayı Milliye birliklerine belli bir ölçüde çeki düzen vermeye çalıĢtı. Bunların bir bölümü ordu birliklerinin içine alınıp eritildi. Ama bütün bu çabalara rağmen özellikle Batı Anadolu Kuvayı Milliyesi bir türlü istenilen düzeye eriĢemiyordu. Düzenli ve güçlü bir Yunan Ordusu askerlik tekniğinin gereklerine uygun büyük bir saldırıya geçince, söylediğimiz olumsuzluklar nedeniyle Kuvayı Milliye birlikleri bu ilerleyiĢi durduramadı. Bu, çok doğal bir sonuçtu. ĠĢte Mustafa Kemal PaĢa, TBMM'nde yapılan ateĢli görüĢmeler sırasında bu baĢarısızlığı komutanların hatalarına bağlamanın doğru olmadığını belirtti. Çünkü komutanların hataları bulunmuyordu. Eğer onların buyruklarında düzenli ve profesyonel birlikler bulunsa idi, bu takdirde belki hatalardan söz edilebilirdi. Ama "hata yapılması" ortamı yoktu ki! Mustafa Kemal PaĢa, sorunun düzenli bir ordu eksikliğinden doğduğunu milletvekillerine uzun uzun anlattı. Sonunda milletvekilleri yeni devletin bir orduya kavuĢturulmasının baĢarı için en önemli koĢullardan biri olduğuna inandılar. Mustafa Kemal PaĢa bir yandan Meclis'i bu sorunun çözümü için çaba harcamak zorunluluğuna inandırmaya çalıĢırken, bir yandan da Yunan saldırısını en ağır dille kınayan bildiriler yayınlayarak bütün ulusu savaĢa çağırıyordu. Böylece yeni kurulacak orduya katılma durumunda olan askerlere cesaret ve inanç aĢılamak istiyordu. Büyük Yunan saldırısı bu yönden olumlu bir etkide bulunmuĢ sayılabilir. Ama saldırının olumsuz etkilerini de unutmamak gerektir: Bu saldırı ile Yunanlıların çok kısa sürede büyük bölgeler ele geçirmeleri, direnmenin boĢuna olduğunu ileri sürenlere hak verenlerin çoğalmasına yol açtı. Bazı çevreler hırs ve hınçla düĢmana karĢı iyice bilenirken, bazı çevrelerin karamsarlığı daha da artıyordu. Bu saldırının çok kolay geliĢmesi Ġngiliz ve Yunan hükümetlerini iyice umutlandırmıĢtır. Onlar baĢlangıçtan beri Anadolu Ulusal Hareketinin boĢ bir giriĢim olduğunu ileri sürüyorlardı. ġimdi haklı olduklarının sanki kanıtı gelmiĢti. Ulusal Ordunun Kurulmaya BaĢlanması TBMM'nin ikna edilmesinden sonra hızla ordunun kurulmasına geçildi. Askere alma iĢlemlerine giriĢilerek boĢ er kadroları doldurulmaya baĢlandı. Yeni oluĢturulan birlikler gerekli eğitimi aldıktan sonra, batıya gönderiliyorlardı. Batı Cephesi, bu yeni oluĢturulmaya baĢlanan ordunun ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlendi. Çerkez Ethem'in "Kuvayı Seyyare" adı verilen birlikleri dıĢındaki Kuvayı Milliye ya ordu içine alındı veya baĢka hizmetlerle görevlendirildi. Doğuda ise zaten düzenli birlikler bulunuyordu. Güneydoğu Anadolu'daki Kuvayı Milliye ise, daha önce de anlatıldığı üzere, Fransızlara karĢı çok baĢarılı idi. Oradaki Kuvayı Milliye'nin yöreden gelen bazı nitelikleri vardı. Halk subaylarla daha yakından iĢbirliği yapıyor ve düzenli ordunun komutanlarını daha ciddi biçimde dinliyordu. Hepimizin bildiği gibi Türkler askerlik sanatında, ordu kurmada ve yönetmede en ileri gitmiĢ uluslar arasında yer alırlar. Türk ordusunun kökenleri milattan önceki Orta Asya dönemlerine kadar uzanır. Osmanlıların ilk dönemlerinde kurdukları ordular bütün Batı'ya örneklik etmiĢtir. Fakat,Osmanlı Devlet ve toplum yapısının ikinci ünitede gördüğünüz nedenlerle bozulması elbette orduyu da etkiledi. Bu genel çöküĢ içinde ordu da geriledi. Yeni esaslara dayanan orduyu, III. Selim'in baĢarısız sonuçlanan denemesinden aldığı derslerle II. Mahmut kurmuĢtur. Bu modern ordu her bakımdan hızla geliĢerek 19. yüzyıldaki yenilik hareketlerinin öncüsü oldu. O yüzyılın sonunda ve 20. yüzyıl baĢında siyasal özgürlük akımları da ilk kez ordu içinde belirip benimsendi. BaĢarısız sonuç verse de çok önemli bir siyasal deneme olan Ġkinci MeĢrutiyet ordunun eseridir. Ama genel çöküĢ sürdüğünden Balkan savaĢları yitirilmiĢti. Bunun üzerine Enver PaĢa‟nın baĢarılı çabaları sonunda ordu tekrar düzeltilmiĢ ve geliĢtirilmiĢtir. Birinci Dünya SavaĢında bu ordu tam altı büyük cephede baĢarıyla çarpıĢtı.

81

Her bakımdan çökme arifesinde olan Osmanlı Devleti ordularının böylesine büyük ve geniĢ cephelerde çarpıĢması hiç doğru değildi. Türlü yönetim ve siyaset yanlıĢlarına savaĢtaki yenilgi de eklenince bu iyi ordu eridi gitti. KurtuluĢ mücadelesi baĢında Kuvayı Milliye'nin doğması, bu eriyiĢin sonucudur. Ama anlatıldığı gibi, bütün iyi niyetine rağmen Kuvayı Milliye o eriyen ordunun yerini tutamazdı; yurdu kurtarabilecek niteliklere sahip değildi. ĠĢte 1920 yılı yaz aylarında II. Mahmut'tan beri geliĢen ordumuz yeni temellere dayandırılmıĢ, yani TBMM ile kurulan ve doğrudan doğruya ulusa dayanan devletin buyruğunda yeniden örgütlenmiĢtir. Ordumuz gücünü ulusal egemenlikten almaktadır. Bu ordu KurtuluĢ SavaĢını baĢarı ile tamamlayacaktır. Ordunun kurulmaya baĢlaması ile Mustafa Kemal PaĢanın "mücadeleyi bütün ulusa maletmek" hedefine gidiĢ tam anlamıyla gerçekleĢme yoluna girmiĢtir. Kaynak Sorunu Ordunun kurulmasına karar vermek kolaydır. Ama bir orduyu hele savaĢ için donatmak, beslemek ve yönetmek son derece zor bir iĢtir. Zira 20.yüzyıl savaĢlarında teknoloji günden güne geliĢmekte, buna bağlı olarak kullanılan silah ve diğer gereçlerin maliyetleri yükselmekte, ayrıca bu tür silah ve gereçleri kullanabilecek iyi eğitilmiĢ personele ihtiyaç durmadan artmaktadır. Birinci Dünya SavaĢı teknolojik bakımdan bugün için "müzelik" deyimi ile ifade edilebilecek bir düzeyi sergilemektedir. Ama o günler için bu savaĢ her açıdan müthiĢ buluĢlarla doludur: Uçak, tank, denizaltı, otomatik silahlar, motorlu kara araçlarıyla taĢıma gibi yenilikler Birinci Dünya SavaĢında ilk kez kendini göstermiĢtir. Bununla birlikte bu savaĢta insan ögesi teknolojik geliĢmelere eĢit bir değerdedir. Zira bugün için unutulan süngü çarpıĢmaları, teke tek boğazlaĢmalar, eski çarpıĢmaları anımsatan meydan muharebeleri henüz geçerliliğini korumaktadır. Bu bakımdan maliyet ögesi bugünkü gibi astronomik derecede değildir. Ama o zamanın ekonomik durumu çerçevesinde Birinci Dünya SavaĢının yenen devletler için de felaketli sonuçlar getirdiğini biliyorsunuz. ġimdi KurtuluĢ SavaĢı sırasındaki Türk toplumunun durumuna bakalım: Osmanlı Devleti'nde, bırakınız Birinci Dünya SavaĢının gerektirdiği askeri teknolojiyi, daha basit savaĢ ihtiyaçlarını giderecek hiçbir sanayi kuruluĢu yoktu. Zaten Osmanlı toplumu en küçük ölçekte bile sanayileĢememiĢ olarak bu savaĢa girmiĢti. SavaĢ ihtiyaçları için hemen her madde baĢka ülkelerden sağlanılmak zorundaydı. Halk ilkokul eğitiminden bile geçmemiĢti. Okur-yazar oranı akla gelmeyecek derecede düĢüktü. MüthiĢ bir cahillik her yanda kendini gösteriyordu. Ayrıca bu alt yapıya uygun olarak yurtta hiçbir doğru dürüst ekonomik etkinlik söz konusu değildi.UlaĢım büyük ölçüde yabancıların yapıp iĢlettiği birkaç bin kilometrelik, çoğu Batı Anadolu'da bulunan demiryollarıyla sağlanıyordu. Kara yolu kavramı modern ihtiyaçlara göre kafalarda belirmemiĢti. Sağlık iĢleri tam bir çıkmaz içindeydi. Bütün yurtta sadece birkaç hastane vardı. Tanzimat döneminden beri büyük bir özenle topluma aydın meslek sahipleri yetiĢtirilmek istenmiĢti. Devlet elindeki bütün maddi imkanları elinden geldiği ölçüde yüksek meslek okulları açmaya hasretmiĢti. 20.yüzyıl baĢında oldukça iyi yetiĢmiĢ üst-düzey bürokratlar, hekimler, öğretmenler ve nihayet en iyi eğitimi alan subaylar yurdun bazı iĢlerini görmede rol oynamaya baĢlamıĢlardı. Ama bu güzel geliĢim içinde çok önemli bir aksaklık vardı: Bilgi üretilemiyordu. Zira bilginin üst düzeyde üretilip toplumun bütün kesimlerine sunulması iĢini "üniversite" yüklenir. Koskoca Osmanlı Devleti'nde sadece tek üniversite vardı ve bu da 1900 yılında açılmıĢtı. Batı üniversitelerinin yüzlerce yıllık geçmiĢini ve sayısını düĢünürseniz bu durumun içimizi sızlatması doğaldır. Bu eksikliğe rağmen yeni aydın meslek adamları toplumda önemli roller üstlenecek iken ilkönce Trablusgarp, ardından Balkan SavaĢları patlak verdi. Bu aydınlar yedek subay olarak askere alındılar. Trablusgarp SavaĢı'nda verilen Ģehit sayısı çok azdır. Bu sayı Balkan SavaĢı'nda artmıĢ, Birinci Dünya SavaĢı'nda ise tam bir kıyıma dönmüĢtür. Sadece Çanakkale SavaĢlarında bu aydın kuĢağın büyük bir bölümünün yok olduğu bilinir. 1911 yılından 1918 yılına kadar ardarda süren savaĢlarda aydın sayısı hızla azalmıĢ, zaten yokluk içinde kıvranan ve kırsal kesimde yaĢayan halk büyük yitikler vermiĢtir. Böylece hem bilgili insan sayısı, hem de ekonominin temeli olan tarım üretimi düĢünülebilecek en alt düzeye inmiĢti. Buna karĢılık yeni kurulan ordunun çok önemli ve olumlu bir yanı vardı. Bu özellik Yunan ordusunda bulunmadığı gibi, pek çok ulus ordusunda da yoktu. Türk subayları son derece iyi yetiĢmiĢ, çok deneyimli, usta askerlerdi. Bu subaylar yıllarca , sürekli olarak en ağır savaĢların içinden geçmiĢler, en kötü durumlarla karĢılaĢmıĢlar, savaĢmanın ve askerliğin her bakımdan beceri ve bilimsel yönünü kavramıĢlardı. Bu bakımdan, bir ordunun ne demek olduğunu, nasıl kurulup yaĢatılacağını, ihtiyaçlarını, yönetim biçimini, savaĢ tekniklerini çok iyi biliyorlardı. ĠĢte Türk subayının bu büyük özelliği ordumuzun her açıdan zayıf kaynakları içinde ayrı ve eĢsiz bir yer almaktadır.

82

Ġnsan Kaynakları ġimdi böyle bir ülke, Birinci Dünya SavaĢının yenenlerince iĢgal ediliyordu. Kent ve kasaba aydınları, içlerindeki ulusçu duyguların etkisiyle direniĢe baĢlamıĢ, Kuvayı Milliye'yi oluĢturma yoluna girmiĢlerdi. Ama özel ikle ulusal ordunun kurulması kararından sonra, bu gücün temelini oluĢturacak Anadolu halkı, son derece isteksizdi. SavaĢlar onu çok yormuĢtu. Yoksulluk bugünün ölçüleri içinde tam bir facia halinde idi. Bu durumda yeni kurulacak ordunun insan ögesi nasıl sağlanacaktı? Ġkinci sorun, orduyu donatmak idi. Diyelim ki halk son kez inandırıldı ve askere geldi. Ona silahını, cephanesini, giysisini, besinini nasıl sağlayacaktık? Halkın askere alınabilmesi için manevi duyguların kabartılması yolu tutulmuĢ, bu iĢin görülmesinde özel ikle yiğit ve yurtsever pek çok din adamı gönüllü olarak rol almıĢlardır. Bu din adamları, Ġstanbul'un kıĢkırttığı yoldaĢlarıyla da mücadele ederek halkı ulusal davaya inandırmaya çalıĢmıĢlardı. Diğer yandan iĢgal edilen bölgelerden gelen ve düĢmanın -özellikle Yunanlıların- akla gelmez vahĢet haberleri de halkı orduya eğilim göstermeye itmiĢtir. Ama uzun bir süre özellikle kırsal kesimlerdeki halk, padiĢah/halifenin buyruklarını kutsal saymıĢ ve çeĢitli direnmeler içine girmiĢtir. Ġlkönce Heyet-i Temsiliye, sonra da TBMM Hükümeti bu ayaklanmaları bastırmakla da uğraĢmıĢlardı. Ulusal ordunun kurulmaya baĢlamasından sonra TBMM askere alma iĢlerini sert önlemlerle hızlandırmıĢ; ileride göreceğimiz "Ġstiklal Mahkemeleri" yoluyla serkeĢ kiĢileri yola getirmesini bilmiĢtir. SavaĢanların diri ve coĢkulu bir durumda tutulması için özellikle kadın kuruluĢları büyük çabalar harcamıĢlardır. Diyebiliriz ki, aydınlanma aĢamasındaki Türk kadınları, bugün düĢünemeyeceğiniz kent ve kasabalarda dernekler kurup askerimizi her bakımdan donatmak, askeri hastanelerde ve atölyelerde yardımcı olmak, mitingler düzenleyip halkın sesini duyurmak gibi yeri doldurulmayacak hizmetler görmüĢlerdir. Para ve Malzeme Kaynakları TBMM'nin korkunç bir para sıkıntısı içinde bulunduğunu söylemek bile gereksizdir. Tek cümle ile: Para yoktu. Peki nasıl bulunacaktı para? Ġlkönce halktan yine özveri istenecek ve yeni vergiler konulacaktı; halkın gönüllü olarak bağıĢta bulunması sağlanacaktı -ki bu gerçekten büyük boyutlara varmıĢtır-; zaman zaman bankaların elinde bulunan paralara el konulacak, hatta posta havaleleri bile geciktirilerek gönderilecekti. KurtuluĢ SavaĢında ilk baĢarılar sağlanınca, AnlaĢma Devletleri içinde olmalarına rağmen Ġngilizlere duydukları hınç dolayısı ile önce Ġtalyanlardan, sonra da Fransızlardan borç alınmıĢtır. Sovyet Rusya ile iliĢkiler kurulunca önemli sayılacak bir para yardımı sağlanmıĢtır. Bu arada yurt dıĢındaki Müslüman cemaatleri, özelikle Hindistan Müslümanları önemli miktarlarda para gönderebilmiĢlerdir. Bütün bu paralar ordunun silah ve donanımına harcanıyordu. Ayrıca AnlaĢma Devletleri elindeki silah ve cephane depolarından her biri birer yiğitlik destanı yaratacak koĢullar altında çeĢitli yollarla malzeme sağlanıyordu. KurtuluĢ SavaĢı'nın bu cephesi de ayrı bir araĢtırma konusu olmalıdır. Bu son anlatılan dıĢ yardımlar, KurtuluĢ SavaĢının baĢarılı sonuçları alındıkça sağlanmıĢtır. Demek ki ilk baĢarılar tamamen akla durgunluk getiren özverilerin eseridir. Halktan malzeme toplama iĢi özellikle Sakarya SavaĢı sırasında destansal bir durum almıĢtı. Artık savaĢın zorunluluğuna iyice inanan halk, BaĢkomutan'ın koyduğu malzeme verme yükümlülüklerini istenilenden kat kat fazlasıyla yerine getirmiĢtir. Bütün bu anlatılanlar, ulusal ordunun kurulması ve geliĢtirilmesinin ne kadar büyük özverilerle olanak içine girdiğini açıklamıĢtır sanırız. SĠYASAL GELĠġMELER TBMM'nin açılıĢını önlemek, bunu baĢaramayınca da çalıĢmalarını baltalamak amacıyla Ġstanbul'da pek çok çaba harcandığını biliyorsunuz. Bu çabalar durup dinlenmeden sürdü. Damat Ferit Hükümeti bir yandan AnlaĢma Devletlerine yeniden baĢvurup barıĢ görüĢmelerinin tekrar baĢlamasını isterken, bir yandan da Anadolu'nun çeĢitli yerlerinde çıkarttığı ayaklanmaları hızla körüklüyor, halkı Mustafa Kemal PaĢa ile arkadaĢlarına karĢı her türlü yoldan kıĢkırtıyordu. Bu tepkilerin en önemli ve Damat Ferit açısından en "olumlu" sonucu 10 Ağustos 1920'de Sevr (Sevres) BarıĢı'nın imzalanmasıdır. Sevr BarıĢı HazırlanıĢı Mondros AteĢkes AnlaĢmasının imzalanmasından sonra, barıĢı kurma hazırlıklarının içine girilmesi doğaldı. Ama barıĢ koĢulları üzerinde AnlaĢma Devletleri ile bir türlü uzlaĢmaya varılamıyordu. Damat Ferit'e gelinceye kadar hükümetler AteĢkes AnlaĢmasını "eksiksiz" olarak uygulamak için uğraĢıyorlar ve sadece Ġstanbul ile Anadolu'nun önemli bir bölümünün elde kalması, ancak bağımsızlıktan özveride bulunulmaması gibi son derece yumuĢak önerilerde bulunuyorlardı. Ama bu kadar hafif öneriler dahi kabul edilmiyordu.

83

AnlaĢma Devletleri'nin Paris'te yürüttükleri barıĢ görüĢmelerinde Osmanlı Devleti'nin parçalanması çoktan kabul edilmiĢti. ĠĢte pasif olmakla birlikte yurtsever Osmanlı hükümetleri bunun farkında değildiler. Onlar hala anlaĢmak yolunda ilerlemek istiyorlardı. Bu hükümetlerin olumlu bir sonuç alamamaları üzerine 1919 yılı Mayıs ayında sadrazamlığa getirilen Damat Ferit, Paris'teki barıĢ görüĢmelerine katılmıĢ; ama baĢarı sağlayamamıĢtı. AnlaĢma Devletleri Anadolu'daki hareketten kuĢku duyuyorlar ve bunun giderilmesini Osmanlı Hükümetine bırakıyorlardı. Ancak direnme hareketleri bitince barıĢ masasına oturulabilirdi. Osmanlı Hükümeti çaresizlik içinde idi. ĠĢte bu sıralarda Sivas Kongresi kararlarına göre Meclis-i Mebusan'ın toplanması gündeme gelmiĢti. Bu Meclis'in fazla uzatmadan barıĢ koĢullarını kabul edeceği görüĢünde olan AnlaĢma Devletleri, Damat Ferit'in görevden alınmasına ses çıkarmamıĢlardı. 1920 yılı Ocak ayında toplanan Meclis-i Mebusan aslında Misak-ı Milli'yi kabul etmekten baĢka hiçbir iĢ yapamamıĢtı. Ama bu belge, AnlaĢma Devletlerinin barıĢ -daha doğrusu devleti parçalama- tasarılarına tamamen tersti. Bu nedenle, bilindiği gibi Ġstanbul iĢgal edildi, Damat Ferit yeniden iĢbaĢına geldi. Bu sırada Ankara'da TBMM açılmıĢ ve çalıĢmaya baĢlamıĢtı. Bu Meclis iĢleri yine zorlaĢtıracaktı. Damat Ferit ile Ġngilizler hummalı bir çalıĢma ile Meclis'in açılıĢını önlemeye çalıĢtılar. Bu arada, 19 Nisan 1920'de San Remo kentinde (Ġtalya'dadır) toplanarak bir barıĢ antlaĢması taslağı hazırladılar. Onlar da artık acele ediyorlardı. ġimdi düĢünceleri değiĢmiĢti. BarıĢ imzalanırsa Anadolu hareketininin söneceği kuramı ortaya atılmıĢtı. GörüĢmeler sürerken TBMM açıldı. AnlaĢma Devletleri temsilcileri de 26 Nisanda çalıĢmalarını bitirdiler. Osmanlı Devleti'nden bir temsilci çağırarak hazırladıkları taslağı gösterdiler. AnlaĢma Devletlerinin bu davranıĢları Osmanlı Devleti'ne hiç değer vermediklerinin en açık göstergesidir. SavaĢtan yenik olarak çıksa bile, bir devletle yapılacak barıĢ görüĢmelerine onu temsilcisinin çağrılması hem bir diplomatik ahlak kuralıdır, hem de yenen devletlerin de iĢine gelir; zira bu yolla bazı gerçekleri öğrenme fırsatı çıkabilir. Ama, San Remo'da verilen kararlar Paris'te Osmanlı Temsilcisine hiç düĢüncesi sorulmadan "tebliğ" edilmiĢtir. Temsilci Tevfik PaĢa idi. Bu yurtsever kiĢi taslağı görünce, bunun bir yokedilme belgesi olduğunu anladı. Ġstanbul'a dönünce de böyle bir taslağın kabulü halinde Osmanlı Devleti'nin yaĢamının sona ereceğini bildirdi. Bu taslağı Osmanlı Hükümeti temmuz ayı içinde yanıtlamıĢtır. Yanıt için çalıĢılırken Yunanlıların 22 Haziran saldırısı baĢlamıĢtı. Bu yolla, hazırlanan taslağın tartıĢmasız kabulü için baskı yapılıyordu. Bu baskıya rağmen Osmanlı Hükümeti'nin barıĢ taslağına verdiği yanıt ilginçtir. Yunan saldırısının baĢarı ile sürdüğü sırada gönderilen bu yanıt Anadolu ve Doğu Trakya üzerindeki isteklerin kabul edilmez olduğu yolundadır ve beklenmeyen bir cesaretli üslupla yazılmıĢtır. Yanıtta Misak-ı Milli'nin bir ölçüde etkisi görülüyor: Türklerin oturmadığı topraklar bırakılıyor; ama asıl yurdun parçalanması kabul edilmiyordu. Buna karĢılık kapitülasyonların sürmesine ses çıkartılmıyordu. BarıĢ AntlaĢmasının Kabulü ve Ġmzalanması AnlaĢma Devletlerinin bu yanıta verdikleri cevap diplomatik açıdan yüz kızartıcıdır. HerĢeyden önce Osmanlı Hükümeti'nin yanıtı hiç dikkate alınmamıĢtır. KarĢı yanıt yazısında Osmanlı Devleti'nin bir bütün olarak savaĢ suçlusu sayıldığı, bu nedenle en ağır biçimde cezalandırılacağı açıkça belirtilmektedir. Bu yazıdan aldığımız Ģu satırların her Türk tarafından dikkat ve ibretle değerlendirilmesi gerektir: "... 'Osmanlı Devleti'nin' sorumluluğu o kadar geniĢtir ki, bu sorumluluk AnlaĢma Devletleri'nin Osmanlı ordularına karĢı elde ettikleri zaferin gerektirdiği özverilerle ölçülemez. Büyük bir deniz ulaĢım yolunu kapayarak, bir yandan Rusya ve Romanya'nın, öte yandan bunların batısındaki bağlaĢıklarının ulaĢımını kesmekle Türkiye, savaĢın en az iki yıl uzamasına ve AnlaĢma Devletlerinin milyonlara varan insan yaĢamı ile yüzlerce milyarlık yitiklere uğramalarına yol açmıĢtı. Sonsuz ve sınırsız yitikler karĢılığında dünyanın özgürlüğünü yeniden kurmuĢ olanlara (yani AnlaĢma Devletlerine) Türkiye'nin vermek zorunda bulunduğu tazminat kendisinin ödeyebileceğini çok aĢmaktadır..." Özellikle bu son cümlenin anlamı çok açıktır. SavaĢ suçlusu sayılan Osmanlı Devleti artık yok olmuĢ düzeyine indirilmektedir... ġimdi Ģöyle düĢünebiliriz: Ġlk yanıtını oldukça cesur biçimde vermiĢ olan Hükümetin Misak-ı Milli sınırlarında direnmesi gerekmez miydi? Nasıl olsa yitirilecek bir Ģey kalmamıĢtı. Hiç olmazsa kiĢilik gösterip, tarihe son bir diplomatik cesaret örneği verilemez miydi? Ne yazıktır ki böyle olmadı. AnlaĢma Devletleri barıĢ taslağının on gün içinde kabulünü

84

istemiĢlerdir. Artık hiçbir direnme gücü kalmayan Hükümet vereceği korkunç karara baĢkalarını da ortak etmek istedi. Bir Yüksek Kurul (Saltanat ġurası) oluĢturuldu. Bu Kurula, Devlet'in Ġstanbul'daki bütün ileri gelenleri çağrılmıĢlardı. Kurul üyeleri 22 Temmuzda, Saray'da padiĢahın baĢkanlığında toplandılar. BarıĢ taslağı ve yukarıda bir parçasını verdiğimiz kesin yanıt görüĢüldü. Taslağı kabulden baĢka bir çare kalmadığı kararlaĢtırıldı. Osmanlı Devleti'nin bu yok oluĢ kararına yalnız bir eski asker, Ferik Rıza PaĢa katılmamıĢ, diğerleri taslağın kabulü için oy vermiĢlerdir. Bu karar üzerine Paris'e giden Damat Ferit baĢkanlığındaki kurul 10 Ağustos 1920'de, Paris'in Sevres adlı semtindeki bir porselen fabrikasında BarıĢ AntlaĢmasını imzalamıĢlardır. Sevr BarıĢı'nın Hükümleri Sınırlar Bu barıĢ Osmanlı Devleti ile Ġngiltere, Fransa, Ġtalya, Japonya, Belçika, Yunanistan, Hicaz, Polonya, SırpHırvat-Sloven Devleti (Yugoslavya) ve Çekoslavakya arasında imzalandı. Daha önce hazırlanan San Remo Taslağı çok önemsiz birkaç değiĢiklikle hemen hemen aynen AntlaĢmanın metni oldu. Bu barıĢla ilkönce Birinci Dünya SavaĢına kadar Osmanlı Devleti'ne bağlı olan Irak, Suriye, Lübnan ve Filistin bölgeleri ayrılıyordu. Buraları Ġngilizlerle Fransızlar arasında bölüĢülecek ve "manda" altına konulacaktı. Adana-(Kahraman) MaraĢ üzerinden Mardin'e kadar gelen çizgi güney sınırımızı oluĢturuyordu. VanErzincan-Trabzon çizgisinin doğusundaki sınır sonradan kesinleĢtirilecekti. Ama o bölgeler ilke olarak tamamen Ermenistan'a bırakılıyordu. Ayrıca Van-Diyarbakır yörelerinde Osmanlı Devleti'ne görünüĢte bağlı ama tam anlamıyla özerk bir bölge kuruluyordu. Batıya gelince: Ġzmir ile KuĢadası'nın biraz kuzeyinden baĢlayarak Tire, AlaĢehir, Kırkağaç ve Ayvalık'ın güneyini birleĢtiren çok büyük bölgenin durumu da Ģöyle düzenlenmiĢti: Burası beĢ yıl süre ile Osmanlı egemenliği altında kalacaktı. Ama yönetim hakkı tamamen Yunanistan'a bırakılmıĢtı. Bu bölgede yerel bir parlamento kurulacaktı. ĠĢin garipliğine bakınız ki, kuramsal da olsa Osmanlı egemenliğinde kalan bu bölgedeki yerel parlamento Yunan Anayasası'na göre çalıĢacaktı. BeĢ yıl sona erince bu parlamento o bölgenin Yunanistan'a katılıp katılmayacağına karar verecekti. Ġstanbul ve Çanakkale Boğazları, Marmara Denizi sahilleri ve Karesi Yarımadası'nın bir bölümü AnlaĢma Devletlerinin ortak yönetimine bırakılmıĢtı. Ġstanbul kenti ile çok ufaltılmıĢ çevresi Osmanlı Devleti'nin merkezi olarak kalacaktı. Ama, Osmanlı Hükümeti bu AnlaĢma hükümlerini uygulamaz veya savsaklarsa Ġstanbul'un durumu üzerinde "yeniden karar" alınacaktı. Osmanlı Hükümeti, niteliği ne olursa olsun bu "kararı" tanıyacağını peĢinen kabul etmiĢti. Elbette bu karar Ġstanbul'un kesin olarak Türklerin elinden alınması yönünde çıkacaktı. BaĢkent'in diğer yurt bölgeleriyle bağlantısı kesilmiĢti. Boğazlar bütün dünya devletlerinin ticaret ve savaĢ gemilerine açıktı. Hiçbir sınırlama getirilmemiĢti. Doğu Trakya ise, yukarıda anlatılan Boğazlar Bölgesi ve Ġstanbul dıĢında Yunanistan'a verilmiĢti. Egemenlik Haklarını Kısıtlayan Hükümler Osmanlı Ordusu jandarma birlikleri de içinde olarak 50.700 kiĢiyi geçmeyecekti. Ordunun silah sayısı ve çeĢitleri ile cephane miktarları bile belli ölçülerin dıĢına çıkamayacaktı. Osmanlıların ağır silahlara, savaĢ gemilerine ve uçaklara sahip olmaları yasaktı. Osmanlı Ordusu, AnlaĢma Devletleri subaylarınca eğitilecekti. Zorunlu askerlik hizmeti kaldırılmıĢtı; gönüllülük esası konulmuĢtu. Azınlıklara çok geniĢ haklar verilecek ve hükümet bu açıdan sürekli olarak denetlenecekti. Ekonomik, yönetsel ve yargısal kapitülasyonlar eskisinden de geniĢ kapsamlı bir duruma getirilmiĢti. Osmanlı Devleti ekonomik bakımdan tam bir güdüm altına alınacaktı. SavaĢta zarar görenlere tazminatlar ödenecekti. Sevr BarıĢından birkaç gün sonra Ġngiltere, Fransa ve Ġtalya aralarında ayrı bir anlaĢma imzalayarak, Osmanlılara bırakılan ülke parçasını da nüfuz bölgelerine ayırdılar. Her devlet kendine bırakılan bölgenin ekonomisini elinde tutacaktı. Bu bölgeler Ģöyle saptanmıĢtı: Ġç Anadolu'nun güney yarısı ve Akdeniz Bölgesi ile Yunanlılara bırakılan Ege kesimi dıĢında bütün Batı Anadolu Ġtalyanların; SilifkeKayseri-Tokat-Mardin çizgisini içine alan bölge Fransızların; Mardin'in doğusu da Ġngilizlerin nüfuz bölgeleri oldu. Sevr BarıĢının Değerlendirilmesi Sevr BarıĢının yukarıda özetlediğimiz hükümleri çok açık bazı gerçekleri vurgulamaktadır. Elden çıkan Arap ülkeleri bir yana, Misak-ı Milli sınırlarına da hiçbir biçimde saygı gösterilmemiĢtir. Osmanlı

85

Devleti'nin Doğu Trakya, Boğazlar ve içinde padiĢah oturmasına rağmen Ġstanbul üzerindeki egemenliği sona ermiĢtir. Ege Bölgesi'nin yönetimi bütünüyle Yunanistan'a geçmiĢtir. Burası beĢ yıl geçince tamamen Yunanistan'ın malı olacaktır. Doğu Anadolu elden gitmiĢtir. Güneydoğu Anadolu'nun bir bölümü de özerkleĢtirilip AnlaĢma Devletleri denetimi altına konulmuĢtur. Osmanlı Devleti'nin artık bir ordusu da yoktur. Ülke üzerindeki ekonomik denetim tamdır. Azınlıklar, Türklerden daha fazla hakka sahip olmuĢlardır. Bu duruma düĢmüĢ bir siyasal varlığa artık "devlet" denilebilir mi? Sevr BarıĢına karĢı TBMM'nin tepkisi çok sert olmuĢtur. Böyle bir barıĢ tanınmıyordu. Onu imza edenler de "vatan haini" ilan edildiler. Bu sözde "barıĢ" TBMM'nin direnme bilincini bilemiĢtir. Diğer yandan bu barıĢın yürürlüğe girmediğini de belirtmek gerektir. Osmanlı Anayasası'na göre, hükümetçe imzalanan barıĢ antlaĢmalarının ilkönce parlamento, sonra da padiĢah tarafından onaylanması gerektir. 16 Mart 1920'de Ġstanbul'un iĢgali üzerine, zaten toplanamaz duruma gelen Meclis- i Mebusan'ı padiĢah 11 Nisan 1920'de dağıtmıĢ ve bir daha da seçimlerin yapılmasını irade etmemiĢtir. Parlamentonun onaylamadığı bir antlaĢmayı padiĢahın doğrudan doğruya onaylaması mümkündür. Ama bunun için ilkönce padiĢah tarafından usulüne uygun biçimde anayasanın değiĢtirilmesi gerektir. Vahdettin'in böyle bir değiĢikliği yapması için gerekli hukuksal ortam yoktu. Öyle ise diyebiliriz ki, Sevr BarıĢı Osmanlı Devleti açısından da hükümsüzdür. Buna rağmen BarıĢın geçerli olduğu ileri sürülmüĢ ve uygulanması için Osmanlı Hükümeti sıkıĢtırılmıĢtır. Ama Anadolu'daki TBMM'nin günden güne geliĢen otoritesi karĢısında artık bu barıĢı uygulamak mümkün değildi. AnlaĢma Devletlerine bakılırsa, bu barıĢ ile yüzlerce yıllık "Doğu sorunu" çözülmüĢtü. Artık "Türk" ulusu hiçbir biçimde tehlike değildi. Bin yıllık Türk yurdu parçalanmıĢ ve Batı'nın düĢleri gerçekleĢmiĢti. Bundan sonra Anadolu'daki güçsüz Türk varlığını iyice eritmek son derece kolaylaĢacaktı. Bunun için de Sevr BarıĢının bir an önce uygulanması gerekti. Ama bu istek hiçbir zaman gerçekleĢemedi. SEVR BARIġINDAN SONRAKĠ GELĠġMELER Türk KurtuluĢ SavaĢının en önemli evresine geçilirken imzalan Sevr BarıĢı ertesinde TBMM açısından iç ve dıĢ olaylar nasıl geliĢmeye baĢlamıĢtı? Kısaca göz atalım: Ġç Durum Sevr BarıĢının imzalanması TBMM üzerinde olumsuz etki yapmadığı gibi, mücadele hırsını ve azmini kamçılamıĢtı. Ama Yunanlıların ileri hareketleri de sürüyordu. Ordunun kuruluĢ aĢaması sırasında Yunanlılar 1920 yılı sonbaharında kendilerine Sevr BarıĢı ile bırakılan bölgenin de ilerisine geçmiĢler ve yeniden bir hazırlanma dönemine girmiĢlerdi. TBMM Hükümeti bu Yunan ileri hareketini dikkatle izleyemiyordu. Bu düĢmana karĢı sağlıklı bir cephenin oluĢturulması için ilkönce Damat Ferit'in, Sevr BarıĢının imzalamasından sonra iyice artırdığı kıĢkırtmalar sonucu sürüp giden ayaklanmaları kesin olarak bastırmak gerekti. 1920 yılı ortalarında, ağustos ayının baĢlarına kadar Yozgat'taki olumsuzluklar dıĢında hemen hemen bütün ayaklanmalar bastırılmıĢtı. Bu hareket tam bastırılmıĢtı ki, Düzce'de ikinci bir ayaklanma çıktı. Ardından eylül ayı baĢında, Yozgat'ta küllenen ateĢ yeniden alevlendi. Ekim ayı baĢında ise Konya ve çevresinde yeni bir karıĢıklık patlak verdi. Önemli bir baĢka olay türü de, ulusal ordu içine girmemekte ısrar eden bazı Kuvayı Milliyecilerin durumuydu. Bunlar içinde en güçlü olanlardan Demirci Mehmet Efe de 1920 yılı aralık ayı içinde baĢ kaldırdı. Ordu içine girdiği takdirde serbest ve rahat davranmak olanaklarını yitireceklerdi. Bu ayaklanmaların hemen hepsi, aralık ayı sonlarına kadar, yeni kurulmaya baĢlanan ordunun büyük çabaları ve ordu saflarına isteyerek geçip düzenli birlikler durumunu alan diğer Kuvayı Milliye birliklerinin yardımıyla bastırılmıĢtır. Yurdun hemen hemen bütün düzeyine yayılan bu ayaklamaların baĢ sebebi Ġstanbul'daki Hükümetin Anadolu hareketini PadiĢah/Halifeye karĢı bir baĢ kaldırma olarak göstermesidir. Yüzlerce yılın getirdiği alıĢkanlıkların etkisiyle pek çok çevredeki halk, ustaca yapılan bu propagandalara kanıyordu. Mustafa Kemal PaĢa ile arkadaĢlarını dince "asi" ilan eden padiĢah kararları, buna dayanılarak verilen idam hükümlerinin her yanda duyurulması da küçümsenmeyecek etkiler yapmıĢtır. Kuvayı Milliye birliklerinin bazı yörelerde halka sert davranmalarının da ayaklanmalarda ikinci derecede etkisi vardır. Nihayet yerel makamlar ve eĢraf arasındaki çekememezlik gibi sebepler de bu tür huzursuzlukların doğmasına yol açabiliyordu.

86

ĠĢte 1920 yılı içinde bir yandan yepyeni bir ordu kuruluyor, bir yandan bu ayaklanmalarla uğraĢılıyordu. Bu iĢler yanında Doğu'da hızla ilerlemeye baĢlayan Ermeniler ayrı bir sorun oluĢturuyordu. Ulusal ordunun batıda daha çok ayaklanmalar üzerine gönderilmesi Yunanlıların ilerledikleri bölgelerde daha rahat yerleĢmelerine, yeni bir saldırı için hazırlanma fırsatı bulmalarına yol açıyordu. Güneydoğu'daki Fransız iĢgaline karĢı ise gerçekten bir destan yazılıyordu. 1920 yılı sonbaharında Ġstanbul'da izlenen ilginç siyasal geliĢmelerden ise yeri gelince söz edeceğiz. DıĢ ĠliĢkiler TBMM Hükümeti'nin 1920 yılı sonbaharına kadar batılı devletlerle bir iliĢkisi olmamıĢtır. Zira AnlaĢma Devletleri ile onlara katılmıĢ olan bazı baĢka devletler Sevr BarıĢını Osmanlı Hükümeti ile imzalamıĢlar, TBMM'nin varlığını tanımamıĢlardı. TBMM "varlığını kanıtlayacak" iĢler baĢarmadıkça da durum böyle kalacaktı. Doğuda ise durum değiĢikti. TBMM'nin ülkesine en yakın büyük devlet Sovyet Rusya idi. 1917 yılı sonunda çıkan bir ihtilal ile Rusya'da yeni bir rejime dayanan devlet kurulduğunu biliyorsunuz. Tarihteki ilk "komünist" devlet olan bu siyasal varlık doğar doğmaz, AnlaĢma Devletleri grubundan ayrılmıĢ ve BağlaĢma Devletleriyle 1918 yılı Ġlkbaharı baĢında ayrı bir barıĢ yaparak savaĢtan çekilmiĢti. Rusya'nın yeni önderleri rejimi yerleĢtirebilmek için bu yola baĢvurmuĢlardı. Zira Rusya'da tarihin gördüğü en büyük ve kanlı iç savaĢ baĢlamıĢtı. Yeni rejimi tanımayan AnlaĢma Devletlerinin de desteklediği, Çarlık yanlılarının çıkardığı bu iç savaĢ Rusya'nın durumunu çok güçleĢtirdi. Bu nedenle Osmanlı Devleti'nin batılı emperyalistlerce parçalanmaya baĢlanmasını Rus önder kadrosu büyük bir kuĢku ve endiĢe ile karĢıladı. Boğazların ve Anadolu'nun batılı emperyalist devletlerin eline geçmesi yeni rejimleri için bir tehlike idi. Rus önder kadrosu bu nedenle Anadolu'daki kurtuluĢ hareketini kendilerini bu tehlikeden koruyabilecek bir nitelikte gördüler. Ġki yeni rejim kadrosu arasında bir yakınlaĢma baĢladı. TBMM dıĢiĢleri bakanı ve bir kurul Moskova'ya gittiler. Bir süre sonra Sovyet Rusya, Misak-ı Milli'yi tanıdığını açıkladı. Yeni rejim Çarlık Rusya'sının imzaladığı bütün anlaĢmaları da geçersiz saymıĢtı. Ruslar artık Türkiye üzerindeki tarihsel isteklerinden vazgeçmiĢlerdi. Ne kadar güçsüz durumda olursa olsun, Rusya her zaman büyük bir devlet sayılmıĢtır. ġimdi bu büyük devlet TBMM'nin hedefini benimsediğini belirtiyor ve tarihsel isteklerinden vazgeçiyordu. Bu TBMM için gerçekten çok önemli ve olumlu bir durumdur. Sovyet Rusya ile böylece baĢlayan iliĢkiler TBMM ordularının Ermenistan üzerinde sağladığı zaferden sonra iyice geliĢti. Çünkü bu baĢarı TBMM'nin ciddi ve gerçekçi bir siyaset çizdiğini, giderek de güçlendiğini gösteriyordu. Bu yolda geliĢen iliĢkiler, yalnızlığa itilmiĢ iki yeni rejim için de son derece yararlı sayılmalıdır. Salt karĢılıklı çıkarlar açısından da olsa TBMM Hükümeti ile Rusya arasında diplomatik iliĢkiler kurulmuĢ bulunuyordu. DOĞU CEPHESĠNĠN KURULUġU VE ĠLK BÜYÜK BAġARI Düzenli Ordumuzun ilk büyük baĢarısı Doğu Cephesinde kazanıldı. Bu, Ermenilerin kesin olarak yenilgiye uğratılması olayıdır ve KurtuluĢ SavaĢımıza yepyeni bir yön vermiĢtir. Ermeni Sorunu Kafkasya'nın güneyinden baĢlayarak Çukurova'ya kadar uzanan geniĢ büyük bir bölgede dağınık yerlerde serpiĢtirilmiĢ biçimde varlıklarını sürdüren Ermeniler, Osmanlı yönetimi altında yüzlerce yıl rahat ve huzur içinde yaĢamıĢlardır. Osmanlı Devleti'ne candan bağlı olan ve bu nedenle "teba-i sadıka" (sadık uyruklar) adını alan bu topluluk, özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında devlet için çok değerli yöneticiler, adalet adamları da yetiĢtirip Türklerle aynı ulustanmıĢ gibi yanyana yaĢamıĢlardır. Bu topluluk 19.yüzyılın sonlarına doğru özellikle Rusların, onlarla birlikte Ġngilizlerin kıĢkırtmaları ile yavaĢ yavaĢ kıpırdanmaya baĢladılar. Doğu Anadolu'yu Osmanlı Devleti'nden kopartmak ve kendi nüfuzu altında bir Ermenistan kurmak Rusya'nın çıkarlarına çok uygun düĢüyordu. Ruslar, Balkanları parçalayıp Ġstanbul ve Boğazlara daha rahat sahip olmak istiyorlardı. Doğu Anadolu da parçalanırsa hem Osmanlı Devleti iyice zayıflayacak, belki yok olacak, hem de Boğazlar yoluyla Akdeniz'e çıkan Rusya, Doğu Anadolu üzerinden Basra Körfezine de inebilecekti. Rusların bu siyasetlerini tehlikeli gören Ġngilizler onları yalnız bırakmamak için, Ermenileri kendi yanlarına çekebilecek çalıĢmalar içine girmiĢlerdi. 20.yüzyıla doğru, Ġngilizlerin Rusya'yı Osmanlı Devleti üzerinde giderek serbest bırakmaya baĢladığını görüyoruz. ġimdi Rus ve Ġngiliz kıĢkırtmaları Ermeniler üzerinde aynı yönde birleĢmiĢti. Aslında Güney Kafkasya'da yaĢayan Ermeniler Rusya'nın sınırları içindeydiler. Sayıları çok fazla olup hepsi Rus yurttaĢı idiler. 1878 Berlin BarıĢı ile Kars, Ardahan ve Batum da Ruslara geçmiĢ, oradaki Ermeniler de

87

Rus yurttaĢı olmuĢlardı. Berlin BarıĢı Osmanlı Devleti'nin Ermenilere karĢı dikkatli davranması, onlara ayrıcalıklar vermesini buyuruyordu. ĠĢte bu yolla Ruslar ve Ġngilizler, Osmanlı sınırları içinde yaĢayan Ermenileri kendi davalarına kazandırmak için çok elveriĢli diplomatik olanaklar da bulmuĢlardı. ġurasını belirtmekte yarar vardır: Ermeni topluluğunun büyük çoğunluğu bu kıĢkırtmalara uymamıĢtır. Ama Rusya'da eğitilmiĢ Ermeni çeteleri Osmanlı ülkesine sokulmuĢ ve bunlar büyük karıĢıklıklar çıkarmaya baĢlamıĢlardı. Hatta önemli bir sayıda Ermeni azınlığının yaĢadığı Ġstanbul'da bile Ermeni taĢkınlıkları göze çarpıyordu. Öyle ki Osmanlı padiĢahına (II. Abdülhamit'e) suikaste giriĢecek derecede ileriye gitmiĢlerdir. Birinci Dünya SavaĢı baĢlayınca, Doğu Anadolu'da Ruslara karĢı büyük bir cephe açıldı. Bu cephedeki çarpıĢmalara Ruslar ülkelerinden getirttikleri Ermeni birliklerini sokmuĢlar ve onları pek çok yerde kullanmıĢlardır. Bu birliklere Osmanlı ülkesinde yaĢayan bazı Ermeni grupları da katılmıĢtı. Ruslarla savaĢırken Osmanlı ordusu bir yandan da bu kendi yurttaĢlarıyla uğraĢmak zorunda kalıyordu. Rusların Doğu Anadolu'daki hızlı ilerleyiĢlerinde bu tür eylemlerin de etkisi inkar edilemez. Böyle davranıĢlar Doğu Anadolu'nun savunmasını zorlaĢtırıyordu. Bu haklı gerekçeye dayanarak hükümet, savaĢ bölgelerinde veya oralara çok yakın yerlerde yaĢayan Ermeni yurttaĢları baĢka yerlere geçici olarak göç ettirdi. 1915 yılında baĢlayan bu göç ile Ermeniler Suriye ve Lübnan'a yerleĢtirildiler. Hiç kuĢkusuz bu zorunlu göç sırasında doğa koĢulları, eĢkıyalık gibi hareketler Ermenilere zararlar vermiĢtir. Ama unutulmasın ki aynı zorluklarla oradaki Türkler de karĢı karĢıya idiler. Yine anımsatmakta yarar vardır: Ermeniler Ruslarla iĢbirliği yapmasa idi bu göç iĢine de gerek kalmazdı. 1917 Sonbaharında Rusya'da büyük bir ihtilalin çıktığını biliyorsunuz. Yeni kurulan rejimin yöneticileri Kafkas Bölgesini boĢaltmak zorunda kaldılar. Zira iç savaĢ nedeniyle asıl yurtlarında çarpıĢmaları gerekiyordu . Bunun üzerine orada yaĢayan ve yüzlerce yıl Rus baskısı altında bunalan üç ulus bağımsızlıklarını ilan etti. 1917 yılı aralık ayında yaĢamları çok kısa sürecek üç yeni devlet doğdu: Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan... Ruslar Doğu Anadolu'dan da çekilmiĢlerdi. Oralara Türk birlikleri henüz yetiĢemedikleri için meydanı boĢ bulan Ermeni birlikleri Erzincan'a kadar ilerlediler ve anlatılması zor zulümler yaptılar. Ama bir süre sonra yetiĢen Osmanlı ordusu Ermenileri Doğu Anadolu'dan çıkarttı ve geçici olarak durum düzeldi. Mondros AteĢkesi imzalanınca Osmanlı orduları, önce Kafkasları, sonra da Doğu Anadolu'nun sınır bölgelerini boĢaltmak zorunda kaldılar. Türk birliklerinin çekildiği yerler Ermenilerce yeniden iĢgal ediliyordu. Bu durumda Doğu Anadolu halkı kendi baĢının çaresine bakmak zorunda kaldı ve daha 1919 yılının baĢlarında silahlı mücadeleye geçilerek Ermenilerin ilerleyiĢi durdurulmaya çalıĢıldı. Mondros AteĢkes AnlaĢması hükümlerini uygulamak için Erzurum'daki 15.Kolordu komutanlığına atanan Kazım Karabekir PaĢanın bu birliğini terhis etmediğini biliyorsunuz. Bu tutum Doğu Anadolu halkını bir ölçüde ferahlatıyordu. Erzurum Kongresi'nin de baĢ amacı Doğu Anadolu illerini Ermenilere karĢı korumak için örgütleĢmekti. Artık yeni kurulan Ermenistan Devleti ile de bir savaĢ kaçınılmaz duruma geliyordu. Ermenistan ile SavaĢ Ermenilerin Doğu Anadolu üzerindeki istekleri baĢta Amerika BirleĢik Devletleri olmak üzere bütün AnlaĢma Grubunca destekleniyordu. AnlaĢma Devletlerinin bu tutumu Ermenileri iyice Ģımartıyordu. Ermenistan Paris barıĢ görüĢmelerini yönetenlere baĢvurarak Kafkas Dağlarının güney eteklerine kadar uzanan Mersin- Amasya-Giresun çizgisinin doğusu istemiĢtir. Bu isteğin gülünç olarak nitelenmesi gerekirken, Paris konferansında Ermeni önerileri görüĢülmüĢ ve onlara çok büyük bir bölge Sevr BarıĢı ile bırakılmıĢtır. TBMM'nin açılmasından da önce Heyet-i Temsiliye BaĢkanı olarak Mustafa Kemal PaĢa ile Kazım Karabekir PaĢa, Ermeni saldırısını karĢılamak üzere gereken önlemleri alıyorlardı. Bu yolla 1920 yılı Ġlkbaharında baĢlayan Ermeni tecavüzlerine karĢı gelinmiĢtir. TBMM açıldıktan sonra Ermeni saldırılarında gözle görülür bir artıĢ oldu. Bunun üzerine 1920 yılı Haziran ayında, yani Sevr BarıĢından önce, TBMM Doğu Cephesini kurdu ve komutanlığına da Kazım Karabekir PaĢayı getirdi. Böylece düzenli ordunun ilk cephesi de açılmıĢ oldu. Batıda Yunan saldırısı sürerken ve Kuvayı Milliye birlikleri çözülürken, doğuda Kazım Karabekir PaĢa Ermenilere karĢı büyük baĢarılar kazanıyordu. 1920 Kasım ayı baĢında Ermeniler bugünkü ulusal sınırlarımız dıĢına sürüldüler. Uğradıkları ağır yenilgiler üzerine ateĢkes istemek zorunda kaldılar. Böylece 1920 yılı Kasım ayı sonunda Ermenistan savaĢı büyük bir baĢarı ile bitirilmiĢtir.

88

Gümrü BarıĢ AntlaĢması ve Önemi TBMM orduları ile ateĢkes anlaĢmasını hemen kabul eden Ermenilerle barıĢ görüĢmeleri hiç geciktirilmeksizin baĢladı. Gümrü'de yürütülen bu görüĢmeler 2/3 Aralık 1920 günü BarıĢ AntlaĢmasının imzası ile sonuçlandı. Gümrü BarıĢı ile Ermenistan bugünkü Doğu Anadolu sınırlarımızı tanıdı. Ermeni Cumhuriyeti ayrıca Sevr BarıĢını geçersiz saydığını belirtiyordu. Bu çok yaĢamsal hükümden sonra, TBMM Hükümeti, Doğu Anadolu'da yaĢayıp da oradan göç etmiĢ. Ermenilerin diledikleri takdirde üç yıl içinde geri gelip eski yerlerine yerleĢebileceklerini kabul ediyordu. Ermenistan Türkiye'ye karĢı hiçbir düĢmanca harekette bulunmayacaktı. Buna karĢılık TBMM Hükümeti, Ermenistan'a istenildiği takdirde askeri ve Siyasal bakımlardan yardım edecekti. Ana hükümlerini özetlediğimiz Gümrü BarıĢı TBMM'nin hem askeri hem de siyasal ilk baĢarısıdır. Bu baĢarının sonuçlarını Ģöylece belirtmek mümkündür: • TBMM Hükümeti doğuda düzenli bir savaĢ yürütmüĢ ve onu kazanmıĢtır. • O güne kadar TBMM'nin varlığını kabullenmeyen Ermenistan bu tutumunu olumlu yönde değiĢtirmiĢtir. • ErmenilerSevr BarıĢını tanımadıklarını belirterek, bu AntlaĢmayla kendilerine verilmek istenen Türk toprakları üzerindeki isteklerinden vazgeçmektedirler. • TBMM Hükümeti de Ermenilere dostluk elini uzatmaktadır. Eskiden Türkiye sınırları içinde yaĢamıĢ olanların diledikleri takdirde geri dönebilecekleri, bu durumda kendilerine yardımda bulunulacağı belirtilmektedir. Bu hükümle "Ermeni Sorunu" denilen yapay konu da kapanmıĢ bulunmaktadır. • Bu BarıĢ ile TBMM devletlerarası alanda varlığını ilk kez kanıtlıyor. TBMM Hükümeti'nin ayrıca, dilediği takdirde Ermenistan'a yardım edeceğini belirtmesi bu AntlaĢmanın değerini iyice artırmaktadır. TBMM bir devlet olarak varlığını bu hüküm ile pekiĢtirmektedir. • Çok önemli bir baĢka nokta da antlaĢmada "Osmanlı Devleti" adının kesinlikle geçmemesidir. Metinde TBMM'nin kurduğu devlet "Türkiye" adıyla anılmaktadır. Tarihte bir Türk Devleti, uluslararası bir antlaĢmada ilk kez "Türklüğünü" vurguluyor. Bu gerçek bir devrim sayılabilir. Gümrü BarıĢının imzalanmasından kısa bir süre sonra Gürcistan ile de anlaĢıldı ve Mondros AteĢkes AnlaĢmasından sonra bu devletçe iĢgal edilen Ardahan ve Artvin geri alındı (23 ġubat 1921). Birkaç hafta sonra da yine Gürcistan'ın elinde bulunan Batum bize geçti. Bu kent bugün sınırlarımız içinde değil. Çünkü siyasal koĢullar gereği ileride barıĢçıl bir biçimde Rusya'ya verilmiĢtir. Kısaca tekrar üzerinde durmak gerekirse, Ģunların özellikle üzerinde durabiliriz: Gümrü BarıĢı ile Doğu Cephesi kapanmıĢ, buradaki tehlike sona ermiĢtir. Askerlik açısından bu elbette çok sevindiricidir. Ġç Anadolu'daki ayaklanmalara, batıda Yunanlılara, güneydoğuda Fransızlara karĢı çarpıĢan birlikler belli bir ölçüde ferahlamıĢtı. Pontus'ta arada bir alevlenen ayaklanma ile ileride TBMM Hükümetine karĢı gelecek Çerkez Ethem dıĢında bütün ayaklanmalar 1920 yılı sonunda bastırılmıĢtı. Artık Batı'da Yunanlılara karĢı olan cephemizde bir rahatlık sağlanabilirdi. KURTULUġ SAVAġI -10 (1921 Yılı BaĢından Mudanya AteĢkes AnlaĢmasına Kadar) (Ġkinci Bölüm) 1920 YILININ BĠTĠġĠNE DOĞRU SĠYASAL GELĠġMELER Gümrü BarıĢı, KurtuluĢ Mücadelemizin bir dönüm noktasıdır ve 1920 yılının son ayının baĢında imzalanmıĢtır. Bu AntlaĢma kuĢkusuz çok önemli sonuçlar getirmiĢti. Bu sonuçları daha iyi anlayabilmek için, 1920 yılının sonbaharına doğru biraz geriye dönmek ve olaylara kısaca bakmak gerekiyor: Sevr BarıĢının imzalanmasına kadar Ġngilizler, Fransızların desteği ile Ġtalyanları son kez ikna ederek bu antlaĢmaya katılmalarını sağlamıĢlardı. Ama 10 Ağustos 1920'de barıĢın imzalanması aslında AnlaĢma devletleri için de tam bir diplomatik zafer oluĢturmuĢ sayılmazdı. ġimdi, Ġngilizlerle bir türlü anlaĢamayan Ġtalyanlar, yavaĢ yavaĢ kendilerine eğilim gösteren Fransızlarla birlikte düĢünerek bu barıĢın uygulanabilip uygulanamayacağı hakkında kuĢkular duymaya baĢlamıĢlardı. Bu kuĢkuların bir bölümünü daha önceki açıklamalarımızdan çıkartmıĢ olmalısınız. Ama bunları bir kez daha tekrarlamakta yarar vardır. • SevrBarıĢı imzalanmıĢtı; ama hukuksal olarak yürürlüğe girmemiĢti. Zira geçen bölümde de anlattığımız gibi, bu barıĢ toplantı halinde bulunmayan Osmanlı Parlamentosu tarafından onaylanamamıĢtı. • TBMM Hükümeti Doğu'daki Ermeni saldırılarını durdurmaya baĢlamıĢtı. Bu iĢgalci güce karĢı Türk Ordusu zaferler kazanma aĢamasına girmiĢti. Diğer yandan Güneydoğu'da Fransızlara karĢı direnme

89

öylesine baĢarılı sonuçlar veriyordu ki, Fransız askerleri, yurtlarından binlerce kilometre uzak bu topraklarda ne iĢlerinin olduğunu kendilerine sormaya, demokratik yapılı Fransız kamuoyu da bu konuda neler kazanılacağı ama karĢılığında neler yitirileceğini tartıĢmaya baĢlamıĢtı. Ġtalyanlara karĢı bir direnme yoktu. Zira onlar bulundukları bölgede halkı barıĢçıl yollarla kazanmak istiyorlardı. Ama, onlar uzun vadeli düĢündükleri zaman bu yöntemin de çıkmaz bir yol olduğunu kavrıyorlardı. • ĠĢte Anadolu'da oluĢan böyle bir gücün karĢısında Sevr BarıĢının uygulanabilirlik derecesi aklı baĢında Fransız ve Ġtalyan diplomatlarınca sorgulanmaya baĢlandı. 1920 yılının eylül ayı, bu pürüzlerin nasıl giderilebileceği yolunda çalıĢmakla geçti. Sonuçta, Damat Ferit Hükümeti'nin baĢarısız olduğuna karar verildi. Bu Hükümet Sevr BarıĢını kağıt üzerinde imzalamaktan baĢka bir iĢ yapamamıĢtı. Anadolu hareketine karĢı giriĢimleri sonuç vermemiĢti. Damat Ferit'i bir süre tutan Ġngilizler bile Ģimdi daha "ılımlı" bir Osmanlı Hükümetini iĢbaĢına getirmeyi düĢünmeye baĢladılar. Zira artık onlarda da Ankara inandırılmadan Sevr BarıĢının uygulanamayacağı düĢüncesi yer ediyordu. ġimdi Ģöyle bir taktik uygulayacaklardır. Ankara'ya karĢı acımasız tavırlarıyla kendini gösteren Damat Ferit gidecek, onun yerine yumuĢak tutumlu bir hükümet getirilecekti. Bu Hükümet barıĢın uygulanması için Ankara'yı inandırmaya çalıĢacaktı. AnlaĢma Devletlerinin bu kararına Vahdettin baĢlangıçta direnmiĢtir. Bu hükümdar Damat Ferit'in görevden alınması durumunda tahtı bırakacağı tehdidini savurdu. Acaba bu tutumu Damat Ferit'e karĢı duyduğu vefadan mı kaynaklanıyordu? Bilinmiyor. Ama herhalde Vahdettin bu değiĢiklik olursa Anadolu hareketinin baĢında bulunanların kendi tahtını da bırakmasını isteyebileceklerini, yerine daha anlayıĢlı bir padiĢahın getirilebileceği endiĢesini taĢımıĢ olabilir. Vahdettin bu inadını 16 Ekim gününe kadar sürdürdü. O gün Damat Ferit Ġngilizlerin baskısına dayanamayarak istifa etti. ĠĢin garibi, eniĢtesini böylesine savunan padiĢah bu istifaya hemen "evet" dedi ve eski sadrazamın yerine ılımlı kiĢiliği ile tanınan "Tevfik PaĢa"yı getirdi. Ġkinci kez hükümet kuran bu kiĢi, Osmanlı Devleti'nin son baĢbakanıdır. TBMM'nin hiçbir üyesi Sevr BarıĢını en küçük bir ayrıntısında bile kabul etmiyordu. Durum böyle iken Ġngilizlerin TBMM üzerinde "ılımlı bir baskı" kurarak bu BarıĢı nasıl kabul ettirebilecekleri hakkında herhalde hiç gerçekçi olmayan düĢünceleri vardı. Demek ki Anadolu Hareketinin "tam bağımsızlık ve yurdun bölünmezliği" ilkelerine ne kadar bağlı olduğu kavranamamıĢtı. Bununla birlikte, birkaç ay öncesine kadar en ağır sözlerle hücum ettikleri TBMM Hükümetini "uzlaĢılabilir" bulmaları ve bu uğurda Damat Ferit'i harcamaları, olumlu bir gidiĢin ilk belirtileridir. Yeni kurulan hükümet, TBMM ile anlaĢmak istiyordu. Bu amaçla eski Osmanlı baĢbakanlarından olup da Ģimdi yeni kabinede bakanlık yapan Ahmet Ġzzet ve Salih PaĢalar TBMM Hükümeti ile görüĢmek istediklerini bildirdiler. Mustafa Kemal PaĢa böyle bir kurulun kendisiyle görüĢmesine razı oldu. Daha iĢgal edilmemiĢ olan Bilecik'te, Ġstasyon binasında, 5 aralık 1920'de ünlü "Bilecik GörüĢmesi" yapıldı. GörüĢmeler sonunda iki yanın da anlaĢmaları için en küçük bir umut pırıltısının bulunmadığı anlaĢıldı. Toplantı sonuçsuz kaldı. Mustafa Kemal PaĢa, Kurul üyelerini, kendi iradeleri dıĢında Ankara'ya getirdi. Belli ki, saygı duyduğu bu değerli devlet adamlarına Ankara davasını yerinde anlatmak ve onlardan yararlanmak istiyordu. Ama paĢalar bu "olup bittiye" razı gelmediler ve kendi hükümetlerine bağlı olduklarını söylediler. Bunun üzerine onların Ġstanbul'a dönmelerine izin verildi. Ġngilizler, TBMM Hükümetini zorlayabilmek için bazı yeni hazırlıklar içine de girdiler. 1920 yılının sonlarında, Batı Cephesinde Çerkez Ethem ayaklanma hazırlıkları içindeydi. Bu durumdan yararlanmaları için Ġngilizler Yunanlıları kıĢkırttılar. Yeni bir Yunan saldırısı, Çerkez Ethem'in ayaklanmasıyla birleĢirse, TBMM'nin iĢini çok zorlaĢtırabilirdi. Böylece, Damat Ferit'in çekilmesi Ġstanbul'daki güçlerin henüz bir gerçek değiĢiklik içine girdiklerini göstermiyordu. Diğer yandan askeri etkinlik artık Batı Cephesi'ne kaymaya baĢlamıĢtı. Zira Gümrü BarıĢı ile Doğu Cephesi kapanmıĢtı. ġimdi, Batı Cephesi'nde geliĢecek büyük olayları görmeden önce, diğer cephelerde, 1921 yılı ortalarına kadar göze çarpan geliĢmeleri gözden geçireceğiz. Sonra da Batı Cephesine eğileceğiz. SAKARYA SAVAġINA KADAR BATI CEPHESĠ DIġINDAKĠ CEPHELERDE DURUM Güney Cepheleri Fransızlarla ÇarpıĢmalar Güneyde, Fırat Irmağı'nın doğusunda kalan bölgeye Ġngilizler yerleĢmiĢti. Oralarda Mondros AteĢkes AnlaĢmasından sonra askeri etkinlikler pek göze çarpmaz. Ama Fırat Irmağı'nın batısında Fransızlara bırakılan bölgelerde daha 1919 yılı baĢlarında Kuvayı Milliye etkinliğinin görüldüğünü biliyorsunuz. Ġngilizlerden devraldıkları bu bölgeleri zorla el erinde tutmak isteyen Fransızların daha TBMM açılmadan 11 ġubat 1920'de (Kahraman)MaraĢ'tan, 10 Nisan 1920'de ise (ġanlı) Urfa'dan kovulduklarını belirtmiĢtik.

90

(Gazi)Antep'i 1920 yılı Nisan ayı baĢlarında kuĢatan Fransızlar bu kenti ancak 11 ay sonra, 9 ġubat 1921'de alabilmiĢlerdir. Düzenli bir orduyla saldıran Fransızlara karĢı yöre halkının kurduğu Kuvayı Milliye'nin bu baĢarısı gerçekten övülmeye değer. Hem sözünü ettiğimiz bölgelerde, hem de biraz daha güneyde, Çukurova'da düzenli ordumuza mensup ufak güçler ile Kuvayı Milliye birlikleri Fransızlara karĢı öylesine baĢarılı savaĢlar vermiĢ, onları öylesine korkunç zararlara uğratmıĢlardır ki, Sakarya SavaĢı sırasında o cephe durgunlaĢmıĢ, birkaç ay sonra da, biraz ileride göreceğimiz gibi, kapanmıĢtır. Ġtalyanların Durumu Ġtalyanlar Güneybatı'da, Antalya'dan Milas'a kadar olan yöreye yerleĢmiĢlerdi. Ama onlara karĢı ciddi sayılacak hiçbir direnme hareketi göremiyoruz. Bildiğiniz gibi, Birinci Dünya SavaĢı sürerken bütün Ege Bölgesinin Ġtalyanlara verilmesi kararlaĢtırılmıĢtı. Ama daha sonra bundan vazgeçilmiĢti. Asıl Ege Bölgesi Yunanlılara verilince, Ġtalyanlarda Ġngiliz siyasetine karĢı büyük bir tepki doğdu. Bu nedenle Yunanlılara karĢı direnen Kuvayı Milliye, Ġtalyanlardan ilgi görmüĢtür. Bazen, Yunanlıların önünden geri çekilmek zorunda kalan Kuvayı Milliye birliklerinin Ġtalyan bölgesine sığındıkları söylenir. Ġtalyanlar kendilerine bırakılan bölgede, bir iĢgal gücü gibi davranmayıp, sempati toplamak ve bu yolla ekonomik nüfuz kurmak istiyorlardı. Bundan dolayı halka sözüm ona bir dost gibi davranmaya çalıĢıyorlardı. Hatta köylülere kredi vererek, hastane hizmeti getirerek olumlu davranıĢlar sergilemek istiyorlardı. Bu nedenle KurtuluĢ SavaĢı tarihimizde Ġtalyanlara karĢı kurulan bir cephe yoktur. Bu bölgelerde elbette bazı ufak sürtüĢmeler görülmüĢtür; ama bunlar örneğin Fransızlara karĢı gösterilen direnmeyle karĢılaĢtırılamaz bile. Hele Sakarya zaferinin kazanılmasından sonra Ġtalyanlar kendi bölgelerini sessiz sedasız boĢaltmıĢlardı. Ġtalyan iĢgallerinin niteliğini açıklayınız. Ġç Cephe Anadolu'nun çeĢitli yerlerinde ulusal direniĢe karĢı, özellikle Ġstanbul Hükümeti'nin kıĢkırtmaları ile önemli ayaklanmalar çıktığını biliyorsunuz. Bu ayaklanmarın bastırılması, ulusal davanın kazanılması için önkoĢuldu. Bu nedenle ayaklanmaları bastırabilmek için gerek Kuvayı Milliye, gerek düzenli ordu birlikleri zaman zaman asıl düĢmanı ihmal etmeyi göze alarak ulusal kurtuluĢun anlamını kavrayamayan öz kardeĢleriyle çarpıĢmak zorunda kalmıĢlardır. Ulusumuzda sağduyunun giderek kendini göstermesi, birlik bilincinin güçlenmesi ile 1920 yılının sonlarına doğru Ġç Cephe kapanmıĢtır. Biraz ileride değineceğimiz Çerkez Ethem olayı ise hem Ġç Cepheyi, hem de Batı Cephesi'ni ilgilendirmektedir. Doğu Trakya'daki Durum Doğu Trakya'nın batıda bulunduğunu biliyorsunuz. Ama bu yörenin Anadolu'daki Batı Cephesi ile bir iliĢkisi yoktur. Güçlü Ġngiliz kara birlikleri ve donanması tarafından iĢgal edilen Boğazları geçip Trakya'ya yardım ulaĢtırmak olanaksızdı. Bundan dolayı, Mondros AteĢkes AnlaĢması imza edildiği sırada orada bulunan önemli bazı birliklerimiz her açıdan desteksiz kalmıĢlardır. 1920 yılı yaz aylarında baĢlayan büyük Yunan saldırısı sırasında Doğu Trakya da iĢgal edilecek yerler içine alınmıĢtı. Buradaki birliklerimiz saldırı sırasında, çarpıĢarak Birinci Dünya SavaĢındaki bağlaĢığımız Bulgaristan'a sığındılar. Orada barınan ve güçleri günden güne azalan bu birliklerimiz arada bir Doğu, bazen de Batı Trakya'daki Yunun kuvvetlerine gerilla çarpıĢmaları yaparak zarar vermiĢler, ama burada KurtuluĢ SavaĢı sona erinceye değin bir cephe açılamamıĢtır. BATI CEPHESĠNDE SAVAġIN GELĠġĠMĠ VE SĠYASAL OLAYLAR Doğuda Ermenilere karĢı kazanılan baĢarılar, Güneydoğuda Fransız ilerleyiĢinin yavaĢlatılması ve hatta pek çok yörelerde durdurulması üzerine KurtuluĢ mücadelemiz, Batı Cephesinde bir Türk-Yunan SavaĢı durumuna dönüĢtü. Ama, bu cephede düĢmana karĢı düzenli savaĢ baĢlarken, en son ve en büyük ayaklanmanın da bastırılması gerekiyordu. Çerkez Ethem Olayı ve Birinci Ġnönü SavaĢı Batı Cephesinde düzenli ordumuzun giriĢtiği ilk askeri etkinlik, Yunanlılara karĢı değil, Kuvayı Milliye'nin en ileri gelen kiĢilerinden Çerkez Ethem'e karĢı oldu. KurtuluĢ mücadelemizin en bunalımlı zamanlarında, kendisine çok bağlı adamları ile Kuvayı Milliye'ye katılan Çerkez Ethem, ilkönce Heyet-i Temsiliye'nin, sonra da TBMM'nin vazgeçemediği bir güç durumuna eriĢti. Özellikle ayaklanmaların bastırılmasında önemli hizmetleri görüldü. Ama düzenli ordu kurulmaya baĢlanınca, bundan hoĢlanmadı. Çerkez Ethem'e göre kendisinin komuta ettiği gibi oynak, hareketli birlikler geniĢ yetkilerle donatılmalı, hem savaĢmalı, hem de bulundukları yerlerde siyasal otorite sahibi olup oraları yönetmekte idi. Ama bu düĢünceleri, TBMM Hükümeti'nin amaçlarına tamamen zıttı. Çerkez Ethem düĢündüklerini gerçekleĢtiremeyince kendisine çok bağlı olan kardeĢleri ile birlikte TBMM'yi kötülemeye, bu tür çalıĢmalarla kurtuluĢun sağlanamayacağı yolunda olumsuz propagandalar yapmaya baĢladı.

91

Ulusal Ordu'nun kuruluĢu tamamlandıkça Ethem, kendisinin üstü durumunda bulunan komutanları dinlememe, onları saymama yoluna saptı. Ordu günden güne güçleniyordu. Böyle giderse eski saygınlığı yok olacaktı. Bu da iĢine gelmiyordu. Çünkü o güne kadar hep baĢına buyruk davranmıĢ, güçlü olduğundan ĢımarmıĢtı. Ethem, kendi düĢüncelerini uygulayabilmek için bir aralık Mustafa Kemal PaĢayı bile tutuklamaya kalktı. Ama bu iĢi baĢaramadı. Çareyi tekrar cepheye dönmekte buldu. Ġlkönce kendisi gibi inatçı bir eski Kuvayı Milliyeci olan Demirci Mehmet Efeyi kıĢkırtarak onu ayaklanmaya sürükledi. Bu Efe üzerine birlikler gönderilince, Batı Cephesinin esas merkezinde bir zayıflık belirdi. Bundan yararlanmak isteyen Çerkez Ethem 27 Aralık 1920 günü, Kütahya yöresinde TBMM'ye karĢı ayaklanma bayrağını açtı. Bu üzücü olayın daha da acı yanı, Çerkez Ethem'in ayaklanacağını Yunanlılara bildirmiĢ olmasıdır. Bu haber üzerine çok sevinen Yunanlılar kendileri için elveriĢli bir durum doğduğunu anladılar ve 6 Ocak 1921 tarihinde bulundukları mevzilerden çıkıp Bilecik-EskiĢehir yönüne doğru ilerlemeye baĢladılar. Yunanlılar Ege Bölgesinde çok rahat ilerleyip, büyük toprak kazançları edinmiĢlerdi. Bundan dolayı Sevr BarıĢı ile kendilerine bırakılan bölge ile yetinemeyeceklerini ileri sürüyorlardı. 1920 yılı sonunda Yunanistan'da hem kral, hem de hükümet değiĢmiĢti. Yeni iktidar durumunu sağlamlaĢtırabilmek için Anadolu üzerinde çok aĢırı isteklerde bulunmaya baĢlamıĢtı. Bu istekler Ġngilizlerce destekleniyordu. Zira Ġngilizler Sevr BarıĢının uygulanması için yeniden baskı yöntemine dönmeyi arzu ediyorlardı. Bunun sağlanması için de Yunanlıları tekrar bir saldırıya kıĢkırtmayı hedefliyorlardı. Yunanlılar da buna gerçekten hevesli idiler. ĠĢte Çerkez Ethem olayı Yunanlıların böyle bir saldırı denemesi yapmaları için imkan hazırlamıĢtır. Aralık ayı sonunda Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe ayaklanmaları ile uğraĢılırken, Yunanlıların da ilerlemeleri, yeni kurulmakta olan ordumuza çok sıkıntılı anlar yaĢatmıĢtır. Batı Cephesi Komutanı Ġsmet Bey (Ġsmet Ġnönü), Yunan saldırısının durdurulmasına öncelik verdi. 6 Ocaktan 11 Ocağa kadar merkezi Ġnönü kasabası olmak üzere, Bilecik yörelerinde Ģiddetli çarpıĢmalar oldu. Bu arada Ethem de Kütahya'ya kadar ilerlemiĢti. Ġnönü'de büyük özverilerle durdurulan Yunanlılar artık daha ileri gidemeyeceklerini anladıklarından çekilmeye baĢladılar. Bunun üzerine serbest kalan birliklerimiz Ethem'in üzerine yüklendi; düzenli ordunun saldırısına dayanamayan Ethem kuvvetleri dağıldı. Ethem ve kardeĢleri görülmemiĢ bir iĢ daha yaparak Yunanlılara sığındılar. Yunanlılar da onları ilkönce Ġzmir'e sonra da Atina'ya gönderdi. Büyük bir kahraman, vatan haini durumuna düĢmüĢtü. Birinci Ġnönü Zaferinin Sonuçları Yunan saldırısının Ġnönü'de durdurulması TBMM Hükümetinin otoritesini ve saygınlığını artırmada çok önemli bir etken oldu. Bu zafer üzerine AnlaĢma Devletleri arasındaki çekiĢmeler de iyice su üstüne çıkmıĢtı. Özel ikle Fransızlarla Ġtalyanlar yeni Türk Devleti'ni artık görüĢülmesi gerekli bir siyasal varlık olarak kabul etmeye baĢlamıĢlardı. Sevr BarıĢı uygulanmak isteniyorsa, TBMM ile anlaĢmak, pazarlık etmek gerekti. Giderek Ġngiliz kamuoyunda da böyle bir eğilim kendini göstermeye baĢlıyordu. Bütün bu nedenlerle Ģubat ayı içinde Londra'da "doğu iĢlerini görüĢmek için" bir konferans toplanmasına karar verildi. Londra Konferansı Bu konferansa AnlaĢma Devletleri, Osmanlı Hükümeti ile bilikte TBMM Hükümetini de çağırmıĢlardı. Kurulduğu günden beri AnlaĢma Devletlerince varlığı hiçbir biçimde tanınmayan TBMM Hükümetinin Ģimdi Londra'ya çağrılması çok önemli bir aĢamadır. Fakat dikkat edilirse, Osmanlı Devleti de bu toplantıya çağrılmıĢtır. AnlaĢma grubu her iki siyasal varlığı biribirine düĢürmek ve bu arada kendileri için en elveriĢli kararlara varma düĢüncesini taĢımaktadır ki bu, diplomasi oyunlarının kurallarına uygun bir davranıĢtır. Ne var ki, bu oyun düĢünüldüğü biçimde uygulanamadı. 23 ġubat 1921 tarihinde baĢlayan görüĢmelerde, ilk söz yaĢlı Osmanlı Sadrazamı Tevfik PaĢaya verildi. PaĢa, hiç kimsenin beklemediği bir jest yaptı ve "söz, ulusumun asıl temsilcilerine aittir. Sadece onlar konuĢacaktır" dedi. Bu tutumu ile Tevfik PaĢa, Anadolu hareketinin karĢısında değil, yanında olduğunu ve TBMM'nin ulusu temsil edebilecek tek makam olduğunu kabul ediyordu. Damat Ferit'in davranıĢlarına göre bu, çok önemli bir geliĢmedir. Tevfik PaĢa bu tutumu ile karĢı tarafın oyununu da bozmuĢ oldu. Zira toplantıda bir daha hiç konuĢmadı. Londra Konferansında Ġngilizler dostlarını son kez bir arada tutabildiler. Konferansa sundukları öneri, Sevr BarıĢının ufak bazı değiĢikliklerini içeren bir metindi. Bunun TBMM temsilcilerince kabul edilmesi imkansızdı. Bundan dolayı konferans birkaç gün sonra dağıldı. Konferans bitince DıĢiĢleri Bakanı Bekir

92

Sami Bey, Ġngiliz, Fransız ve Ġtalyan temsilcileri ile, karĢılıklılık esasına dayanmayan bazı anlaĢmalar imzaladı ise de TBMM eĢitliğe dayanmadığı için bu anlaĢmaları reddetmiĢtir. BaĢarısızlığına rağmen, Londra Konferansı önemli bir siyasal aĢamayı oluĢturuyor. Zira, AnlaĢma Devletlerinin, Sevr BarıĢının bazı hükümlerinin artık tartıĢma konusu edilebileceğini ve bu gibi konularda TBMM Hükümeti ile görüĢmeyi kabullenmeleri, bir diplomatik baĢarı olarak değerlendirilebilir. Moskova AntlaĢması Londra'daki baĢarısızlığa karĢılık, daha önceki iliĢkilerin değerlendirilmesi amacı ile Rusya'ya giden bir TBMM Kurulu, 16 Mart 1921'de Sovyet Hükümeti ile tarihe adı "Moskova AntlaĢması" olarak geçen önemli bir belge imzaladı. Ermenilere karĢı sağlanılan zaferden sonra, Birinci Ġnönü savaĢının da kazanılması Ruslardaki son duraklamaları ortadan kaldırmıĢtı. Onlar, daha önceden tanıdıkları TBMM Hükümeti ile sıkı bir iĢbirliği içine girmeyi kararlaĢtırdılar. Bu AntlaĢmaya göre, Sovyet Rusya, Sevr BarıĢını kesinlikle tanımıyor ve TBMM Hükümetine her türlü maddi ve siyasal destek vermeyi yükümleniyordu. ġu duruma göre, Birinci Ġnönü Zaferi TBMM Hükümetine hem o zamanın koĢulları içinde sağlam bir bağlaĢık kazandırmıĢ, hem de AnlaĢma Devletleriyle görüĢme masasına oturabileceğini göstermiĢtir. Bu nedenle artık TBMM kendisini dünyaya açmaktadır. TBMM'nin Ġlk Anayasası TBMM kurulduğu günden itibaren ulus egemenliğini kendi varlığı için tek ve vazgeçilmez esas olarak kabul etmiĢ, verdiği kararlar, çıkardığı yasalarda "meclis hükümeti sistemi"ni de benimsediğini göstermiĢti. TBMM'nin açılmasıyla ilgili ünitemizde bu konuda yeterli bilgiler verilmiĢti. Yine o bilgiler arasında Meclis'in kuruculuk yetkisini kullanarak 20 Ocak 1921'de ulus egemenliğine dayanan ilk anayasamızı yaptığı da belirtilmiĢti. Bütün eksik noktalarına rağmen bu anayasa ile, TBMM daha düzgün bir hukuksalsiyasal yapı kazanmıĢtır. 1922 ve 1923 yıllarında geçirdiği değiĢiklikler bu Anayasa'ya yeni bazı yapısal özelikler getirdi. Bu konulara yeri gelince değineceğiz. Burada söylenilmesi gerekli olan, Birinci Ġnönü SavaĢı sonunda devlet yapısında da önemli geliĢmelerin meydana gelmesidir. Ġkinci Ġnönü SavaĢı Yunanlılar uğradıkları baĢarısızlığı örtmek için, Ġnönü ve çevresindeki çarpıĢmaların, yeni kurulan Türk Ordusunun gücünü ölçmek için yapılmıĢ bir deneme olduğunu ileri sürüyorlardı. Londra Konferansında reddedilen barıĢ tasarısının kabulünü sağlamak için Yunanlıların bu kez daha geniĢ çaplı bir saldırı yapıp, bunda baĢarı kazanmaları gerekiyordu. Bu nedenle, ilk savaĢın yorgunluğunu henüz üzerinden atamamıĢ olan Türk Ordusu üzerine, aynı mevzilerden, ancak daha güçlendirilmiĢ birliklerle harekete geçtiler. Ġnönü yöresine doğru 23 Martta saldırı baĢladı. Batı Cephesi Komutanı ve artık generalliğe yükseltilmiĢ olan Ġsmet PaĢa komutasındaki birlikler, Ġnönü merkezinde kanlı direnme savaĢları yaptılar. 31 Marta kadar süren Yunan saldırısını yiğitçe göğüsleyen birliklerimiz sonunda onları Afyon-Bozüyük çizgisi gerisine çekilmeye zorladılar. Türk Ordusunun bu yeni baĢarısı her yanda duyuldu; ulusa moral verdi. Yurtta büyük bir umut rüzgarı esmeye baĢladı. Ordumuz geriye çekilen Yunanlıları dağıtabilmek için 15 Nisana kadar, özellikle Aslıhanlar ve Dumlupınar yörelerinde çarpıĢmaları sürdürdü. Ama üstüste geçirdiği iki önemli savaĢ nedeniyle yorgun düĢtüğünden bu izleme hareketi sonuç vermedi. Yunanlıların Yeni Saldırısı ve Kütahya -EskiĢehir SavaĢları Ġkinci Ġnönü SavaĢı sonunda istedikleri sonucu elde edemeyen Yunanlılar, Türklerin Aslıhanlar ve Dumpınar'da giriĢtikleri izleme hareketlerinde saldırı gücüne henüz sahip olmadıklarını anlamıĢlardı. Bir an önce ve üstün kuvvetlerle geniĢ çaplı bir saldırı düzenlenirse, çok önemli baĢarılar sağlayabilirlerdi. Türkleri saldırı gücünden kesinlikle yoksun kılmak, ardından savunma iĢlevini de yerine getiremez bir duruma sokmak için, Ege Bölgesinden çıkıp Ġç Anadolu'ya yayılmak gerekliydi. Böylece Türk Ordusu çökertilir, TBMM dağılır, Anadolu'nun Batısında Yunan egemenliği tartıĢmasız biçimde kurulabilirdi. Bu planı uygulamak için Ġngilizler de Yunanlıları kıĢkırtıyordu. Yunan Ordusu yeniden askere alınanlarla iyice geniĢletildi; Ġngilizlerin verdiği bol miktarda silah, cephane, araç ve gereçle çok güçlü bir duruma getirildi. Sonunda 10 Temmuz 1921'de büyük Yunan saldırısı baĢladı. Saldırı cephesi çok geniĢti; Ġnönü'den Afyon'a değin uzanıyordu. Bu çok geniĢ kapsamlı saldırı, son derece üstün ve güçlü birliklerle yapıldığı için yeni kurulan Türk Ordusu geri çekilmek zorunda kaldı. Ġnönü'de üstüste iki savaĢ veren ve asker, malzeme ve eğitim açısından büyük

93

eksikleri olan Türk Ordusu bu kadar geniĢ bir alanda savunma savaĢı yürütemezdi. Bu nedenle zorlanıp büyük yitikler vermektense ,oyalayıcı ufak çarpıĢmalarla güvenli bir stratejik noktaya geri çekilmek en iyi çözümdü. TBMM BaĢkanı Mustafa Kemal PaĢanın "askerlik sanatının gereği" olarak verdiği bu geri çekiliĢ kararının uygulanıĢı düzgün bir biçimde 24 Temmuza kadar tamamlandı. Ordumuz bu tarihte, büyük yitikler vermeden Sakarya Irmağının doğusuna alındı. Bu süre içinde EskiĢehir, Kütahya ve Afyon dolaylarında önemli çarpıĢmalar da geçtiği için, Yunan saldırısı "Kütahya-EskiĢehir" savaĢları adıyla da anılır. Bu çarpıĢmalar Türk Ordus'nun güvenlik içinde geriye çekilmesi için yapılmıĢtır. Sonuçta, Yunanlılar Türkleri kesin sonuçlu büyük bir meydan savaĢına zorlayamadılar ve dilediklerini gerçekleĢtirip ordumuzu yok edemediler. Ama çok büyük bir hızla ilerleyen Yunanlıların 24 Temmuza kadar çok önemli bazı hedeflere eriĢtikleri de bir gerçektir. Kütahya, EskiĢehir ve Afyon Yunanlılar tarafından iĢgal edilmiĢtir. Yunan Ordusu Sakarya Irmağının batısına kadar ilerlemiĢtir. Ġç Anadolu'nun kapısına dayanmıĢtır Yunanlılar. ġimdi biraz daha takviye alıp son darbeyi vurmak için hazırlanacaklardır. Yunan Saldırısının Ġç Siyasete Yansıması 1920 yılının sonlarına doğru ardarda alınan baĢarılar yurtta morali çok yükseltmiĢti. Doğu'da Ermenilere karĢı sağlanılan zafer ve Gümrü BarıĢı, Güneydoğu'da Fransızlara karĢı baĢarılı direnme, ardından Birinci ve Ġkinci Ġnönü zaferleri; bu arada AnlaĢma devletleriyle ilk diplomatik temasların baĢlamısı, Sovyet Rusya ile Moskova AntlaĢması. Hepsi altı ay içinde sağlanmıĢ olağanüstü baĢarılardı bunlar. Ama bu son Yunan saldırısı yurtta iyice canlanan umut ıĢığını söndüreceğe benziyordu. Yunanlıların üstün güçlerle Sakarya önlerine gelmeleri umutları kırıyordu. ġimdi yeni bir Yunan saldırısına kesin olarak bakılıyordu. Bu da doğru bir bekleyiĢti. Yunanlar, çok kısa süre içinde böylesine büyük alanları iĢgal edince, iyice ĢımarmıĢlardı. Ġngilizler de aynı duygu içindeydiler. Ġngiliz BaĢbakanı gururla "Sevr BarıĢının artık Yunanlılar çıkarına değiĢtirilmesi gerektiği" biçiminde sözler söylüyordu. Bunun anlamı, bütün Batı Anadolu'nun Yunanlılara verilmesiydi. Yunanlılar ise büyük bir hırsla hazırlandıkları son saldırıları ile Ankara'ya kadar gelmeyi, TBMM'yi dağıtıp Türk siyasal varlığına son vermeyi düĢünüyorlardı. Yunanlıların bu planı elbette bütün çevrelerce biliniyordu. TBMM üyeleri, yaklaĢan bu felaket dolayısıyla son derece huzursuz ve hırçın duruma gelmiĢlerdi. TBMM'nin Kayseri'ye nakledilmesi, ordunun dağıtılıp tekrar Kuvayı Milliye esasına dönülmesi gibi akıl dıĢı öneriler yapılıyordu. Komutanlar insafsızca eleĢtiriliyordu. Sonunda baĢ sorumlu bulundu. O, Mustafa Kemal PaĢa idi. Yunan saldırısı sırasında Ordunun baĢında bulunmamıĢ, Ankara'da kalmıĢ, askeri iĢlerle ilgilenmemiĢti. Mustafa Kemal PaĢa, TBMM'nin BaĢkanı idi. Ama bütün yetkiler Mecliste bulunuyordu. O, sadece Meclis'in verdiği kararları yerine getirmekle görevli idi. Kaldı ki, Meclis'in üstlendiği pek çok ve askeri olmayan baĢka iĢler de vardı. Bundan dolayı, Meclis'in, BaĢkanını belli bir iĢle görevlendirmemesi durumunda O'nun yapabileceği fazla bir Ģey yoktu. Ama her Ģeye rağmen O, Genelkurmay ile birlikte çalıĢarak ordunun güvenlik içinde Sakarya Irmağının doğusuna çekilmesini sağlamıĢtı. Mustafa Kemal PaĢa, eğer kendisine sorumluluk verilmesi isteniyorsa, bunun belli yetkilere bağlı olarak sağlanması gerektiğini ileriye sürüyordu ve bunda da son derece haklıydı. Eğer olağanüstü yetkilerle donatılırsa, verdiği kararlar hemen uygulanır, iĢler daha çabuk yürürdü. Bu konu Ağustos ayının ilk günlerinde TBMM'de görüĢülmeye baĢlandı. BaĢkomutanlık Bu görüĢmeler 5 Ağustos 1921 günü bitti. TBMM o gün çıkardığı bir yasa ile Mustafa Kemal PaĢaya kendi yetkilerinin bir bölümünü üç ay süre için devretti. Mustafa Kemal PaĢa bu yasa ile "BaĢkumandan=BaĢkomutan" atandı. Kendisi Meclis'in savaĢ yürütmekle ilgili yetkilerini kullanabilecekti. BaĢka bir deyiĢle o süre içinde verdiği kararlar "kanun" sayılacaktı. Ġlkçağ'da egemenliğin doğrudan doğruya halk tarafından kullanıldığı ender devletlerden biri olan Roma Cumhuriyeti'nde, senato denilen halk meclisi, büyük bunalım zamanlarında, yetkilerini kendi içinden seçtiği bir üyeye geçici olarak devrederdi. Ama o senatör görevini bitirince senatoda hesap verirdi. ġimdi, TBMM Türk Ulusunun sahip olduğu egemenlik hakkını onun adına kullanmaktadır. Bu konuda kendisini kısıtlayıcı hiçbir anayasal hüküm yoktur. Geçici olmak koĢulu ile böylesine bir bunalımda yetkilerinin bir bölümünü, kendi baĢkanına devredebilirdi. Kaldı ki Meclis, bu yetkileri her zaman geri de alabilirdi. Mustafa Kemal PaĢaya böylesine büyük yetkiler verilmesini isteyenler, bu bunalımı ancak O'nun giderebileceğine içtenlikle inananlardır. Ama, O'nun karĢısında olanlar da bu yasaya oy verdiler. Çünkü O,

94

böylesine ağır bir iĢin nasılsa altından kalkamayacaktı. Böylece Mustafa Kemal PaĢanın saygınlığı bir anda sönüp gidecekti. Böylesine müthiĢ bir bunalım içinde bu tür düĢünce sahiplerinin bulunması bile acı bir olaydır. Bütün rizikolarına rağmen Mustafa Kemal PaĢa bu ağır görevi üstlenmekte duraklamamıĢtır. Çünkü bütün çevreler ancak bu yolla tatmin edilecekti. O, ayrıca, kendine güveniyordu; artık baĢkomutandı. Sorumluluğunu çok iyi bilen, son derece akılcı bu büyük komutan, yeni yetkilerine dayanarak yaklaĢan büyük Yunan saldırısına karĢı Orduyu bütün olanakları kullanıp hazırlamaya baĢladı. SAKARYA SAVAġI SavaĢa Hazırlık BaĢkomutan, göreve getirildiği andan itibaren çok yoğun bir çalıĢma içine girmiĢtir. Bu çalıĢmalarının ilk amacı, Sakarya Irmağının doğusuna çekilmiĢ olan orduyu en kısa zamanda, elden geldiği ölçüde, yeni Yunan saldırısını karĢılayabilecek bir duruma getirmekti. Bu da o günlerin koĢulları içinde son derece zor bir iĢti. Her bakımdan çok iyi donatılmıĢ Yunan ordusuna karĢı elde ne yeterli malzeme vardı, ne de baĢka bir olanak. Askerlerimizin ayaklarında giyecek çarıkları bile yok gibiydi. Bu nedenle ulusun bütününe yaslanmak, onu özverisinin en son sınırına kadar zorlamak gerekiyordu. BaĢka bir çare de yoktu; çünkü tam anlamıyla ölüm- kalım mücadelesinin içine girilmiĢti. BaĢkomutan ulusu özveriye çağırdı. 7-8 Ağustosta yayınladığı "Tekalif-i Milliye Emirleri = (Ulusal Yükümlülükler Buyrukları) ile BaĢkomutan ulustan özetle Ģunları istiyordu: "Halkın ve tacirlerin elinde bulunan yiyecek ve giyecek maddelerinin yüzde kırkı, bedelleri sonradan ödenmek üzere, orduya verilecekti. Öküz ve at arabalarının, binek ve taĢıt hayvanlarının yüzde yirmisi teslim edilecekti. Halkın elinde ne kadar silah ve cephane varsa üç gün içinde orduya verilecekti. Yurttaki bütün teknik araç ve gereçlerin de yüzde kırkına el konulmuĢtu. Teknik elemanlarımızın hepsi ordunun buyruğuna alınmıĢtı. Her aile bir takım çamaĢır ile birer çift çorap ve çarık hazırlayıp orduya verecekti". BaĢkomutan'ın bu buyruklarını yerine getirmek üzere her ilçede birer "Tekalif-i Milliye" Komisyonu kurulmuĢtu. Komisyonların çabuk çalıĢmalarını sağlamak için de çeĢitli yerlere "Ġstiklal Mahkemeleri" gönderildi. TBMM, 1920 yılı sonbaharında,gerek ayaklanmaları önlemek, gerek düzenli ordunun geliĢmesini sağlamak, gerek ulusal davaya türlü biçimlerde karĢı gelip bozgunculuk yapanları cezalandırmak için hemen karar verip, bunları yerine getirecek mahkemeler kurmuĢtu. Güçler Birliği ilkesine göre yargı da Meclis'in yetkileri içinde idi. Buna dayanarak Meclis, bu mahkemelerin yargıçlarını ve savcılarını milletvekilleri arasından seçmiĢti. ĠĢte TBMM kendi üyeleri eliyle yargı yetkisini doğrudan doğruya kul anıyordu. Meclis'in üstünde baĢka bir makam olmadığından, onun üyelerinden oluĢan bu mahkemelerin verdikleri kararlar kesindi ve hemen yerine getirilirdi. BaĢkomutan'ın bu yolla, Tekalif-i Milliye Emirlerine uymayanları hemen cezalandırma yoluna gitmesini çok doğal karĢılamak gerektir. Ama birkaç yer dıĢında bu mahkemelerin etkinliğine gerek kalmamıĢtı. Çünkü Türk Ulusu artık, 1919-1920 yıllarında arada bir yaĢadığı duraklama ve kuĢku dönemini çok geride bırakmıĢtı. TBMM'nin kendi temsilcisi olduğunu kavramıĢtı; yurdun elden gitmekte bulunduğunun da farkına varmıĢtı. Ulus, tam anlamıyla bilinçlenmiĢti. TBMM'ye artık inanılıyor ve güveniliyordu. Bu nedenle BaĢkomutan'ın istediklerinden çok daha fazlası da seve seve verilmiĢtir. Tarihimizin bu sayfası tam anlamıyla bir destandır. Ulusun bu özverisi ile Sakarya gerisinde bekleyen ordunun ihtiyaçlarını elden geldiği ölçüde gidermek mümkün olmuĢtur. Ulusun bu özverisi Sakarya SavaĢından sonra da sürmüĢtür. Sakarya SavaĢı Yunanlılar esaslı hazırlıklardan sonra 14 Ağustos sabahı çok güçlendirdikleri birlikleriyle ilerlemeye baĢladılar. Onları oyalamaya çalıĢan Türk kuvvetlerini önlerine katarak 23 Ağustosta Sakarya Irmağının kıyısında mevzilenen Türk güçleri ile karĢı karĢıya geldiler. Asıl savaĢ o gün baĢladı. Zira Yunanlılar kurdukları mevzilerden hemen Sakarya Irmağını aĢmaya baĢlamıĢlardı. ÇarpıĢmalar Sakarya Irmağı ve çevresinden oluĢan 100 kilometrelik uzun bir cephe üzerinde bütün Ģiddeti ile alevlenmiĢti. Yunanlılar pek çok yerden Irmağın doğusuna geçip hızla ilerliyorlardı. Asıl çarpıĢmalar ise Sakarya'nın doğusunda baĢladı. Esas ağırlık merkezi Haymana-Polatlı-Çaldağı ve yöreleri idi. Zira Yunanlılar Ankara'ya varmak için en kestirme yolun Haymana-Polatlı üzerinden geçtiğini anlamıĢlardı. Var güçleriyle bu merkeze yükleniyorlardı.

95

Günlerce süren çarpıĢmalar sırasında çok ağır ve bunalımlı anlar yaĢandı. Yunan Ordusu pek çok kez savunma çizgilerimizi aĢtı. Öyle anlar oldu ki düĢman, Ankara'ya elli kilometre yaklaĢabildi. Ama her aĢamada Yunanlıların karĢısına yeni birlikler yetiĢtirildi. Cephenin biçimi çoğu kez değiĢti. Dahi BaĢkomutan, ağırlık merkezini zaman zaman güneye doğru kaydırdı. Savunma çizgisi kırıldıkça, biraz uzakta yeni bir savunma birimi kurdu. Bu da BaĢkomutan'ın Türk Ordusuna verdiği taktiğin bir gereği idi. Bu taktik Ģu cümlelerle açıklanmıĢtı: "Savunma bir çizgi üzerinde değil, bir yüzey üzerinde yapılacaktır. O yüzey de bütün vatandır. Vatanın her karıĢ toprağı yurttaĢ kanı ile sulanmadıkça bırakılamaz. Büyük, küçük her birlik, ilk durabildiği noktada tekrar düĢmana karĢı cephe kurarak savaĢı sürdürür. Yanlarındaki birliklerin çekilmek zorunda olduğunu gören birlikler onlara bağlı olmaz. Bulunduğu yerde sonuna kadar direnmeye mecburdur" . BaĢkomutan'ın bu taktiği dünya savaĢ tarihinde de bir çığır açmıĢ, "topyekün savaĢ" kavramını muharebe tekniğine sokmuĢtur. ĠĢte Türk Ordusu bu yepyeni taktiği uygulayarak kendisinden üstün düĢman kuvvetlerini yıprattı, onları ağır ağır saldırıyı sürdürme gücünden yoksun kıldı. ĠĢte bu sonuç, ulusun her bakımdan toplam gücünün kullanılmasıyla eriĢilen bir baĢarıdır. 5 Eylülde Yunanlılar iyice güçsüzleĢtiler ve durdular. Bunun üzerine Türk birlikleri karĢı saldırıya geçti. Artık tutunamayacağını anlayan düĢman bütün cephede geri çekilmeye koyuldu. 13 Eylülde Sakarya Irmağının doğusunda artık hiçbir Yunan askeri kalmamıĢtı. Ordumuz düĢmana Eylül sonuna kadar saldırdı; ama çok büyük ve yıpratıcı bir savunma savaĢı yürüten Türk birlikleri de halsiz düĢmüĢtü. Bundan yararlanan Yunanlılar EskiĢehir-Kütahya-Afyon çizgisine çekildiler ve oraları var güçleriyle tahkim etmeye (berkitmeye) baĢladılar. ĠĢte 23 Ağustostan 13 Eylüle kadar 22 gün süren, ama asıl baĢlangıcı ve bitiĢi bakımından bir buçuk aylık bir zamanı kapsayan Sakarya'daki büyük mücadele, çok parlak bir baĢarı ile sona erdi. Sakarya SavaĢının Türk Ulusu açısından tarihsel önemi Ģuradadır: Bu savaĢı yitirseydik, Türk varlığı Anadolu'dan kesinlikle silinecekti. Yunanlılar 1071 Malazgirt ve 1176 Miryokefalon savaĢlarıyla yitirdikleri Anadolu'yu tekrar kazanmak azmindeydiler. Bu hedefe ulaĢmaları neredeyse gerçekleĢiyordu. Sakarya SavaĢının yitirilmesi, Yunanlıların Ankara'yı iĢgali demekti. Bu noktadan itibaren Ġngilizlerin de yardımıyla, Türk varlığının Anadolu'dan silinmesi iĢlemi de hız kazanacaktı. Hız kazanacaktı diyoruz, çünkü Yunanlılar, Ege Bölgesindeki Türkleri oradan çıkarmaya ve sürmeye baĢlamıĢlardı bile. Öyle ise, 1071 Malazgirt zaferinin tamamlayıcısı 1921 Sakarya SavaĢıdır. Türklerin bu açık matematiksel tarih gerçeğini bir an bile akıldan çıkarmamaları gerektir. Sakarya SavaĢının Sonuçları Bu büyük baĢarı hem iç hem de dıĢ siyasette son derece önemli, yaĢamsal geliĢmelere yol açmıĢtır. Bu sonuçları kısaca gözden geçirmek gerektir: Ġç Siyasetteki Sonuçlar Sakarya SavaĢı, bütün Ulusun, dahi BaĢkomutan'ın üstün önderliğinde kazandığı topyekün bir özverinin sağladığı baĢarı idi. Bu büyük zafer, Ulusun temsilcisi olan TBMM'nin saygınlığını çok artırdı. ġimdi herkes, TBMM ile kurulan düzenin sağlam ve kalıcı olduğunu, bu yolla yurdu tam anlamıyla kurtarmanın artık olanak içine girdiğini kabul ediyordu. TBMM'nin saygınlığı arttığı oranda, Ġstanbul Hükümeti'nin varlığı iyice tartıĢma konusu edilmeye baĢlandı. Ayrıca, bu savaĢı yürütüp kazanan kadro siyasal bakımdan da büyük güç kazandı. BaĢkomutan ve arkadaĢları eriĢilmez bir sevgi ve saygıya ulaĢtılar. Özellikle Mustafa Kemal PaĢanın gösterdiği üstün yönetim gücü, kimsenin tartıĢamayacağı bir gerçekti. Bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi ,19 Eylül 1921 günü baĢkanına "Gazilik" sıfatını ve "MareĢallik" rütbesini verdi. Yeni Devletin ve baĢkanı Gazi Mustafa Kemal PaĢanın otoritesi artık her yanda kabul ediliyordu. Anadolu'da devlet gücü kesin olarak kurulmuĢtu. Sakarya SavaĢı öncesi iyice azalan ayaklanmalar, artık bir daha anımsanmayacak olaylar dizisi durumuna geldi. Bu zaferin elbette bazı olumsuz noktaları da vardı. Ulusun akıl almaz özverisi ile kazanılan Sakarya SavaĢı zaten çok bozuk olan ekonomik durumu daha da kötüleĢtirdi. Fakat, biraz aĢağıda da belirtileceği gibi, kazanılan saygınlık dıĢarıdan bir ölçüde destek gelmesine yardımcı oldu, bu da Ordu'nun gereksinimlerini gidermede çok yarar sağladı. DıĢ Siyasetteki Sonuçlar Bu zafer, TBMM Hükümeti'nin özellikle dıĢ siyaset alanında çok önemli ve olumlu sonuçlara ulaĢmasını sağladı. Her Ģeyden önce, o zamana kadar AnlaĢma Devletleri arasında iyi-kötü sürdürülen dayanıĢma sona

96

erdi. Fransa ile Ġtalya, Ġngiltere'den iyice koptular. Ayrıca Ġngiliz- Yunan iĢbirliği de iyice zayıfladı. ġimdi dıĢ olayları biraz daha yakından görelim: 1921 yılı içinde Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan cumhuriyetleri Sovyetlerin nüfuzuna girerek birer sosyalist devlet olmuĢlardı. Bu üç devletle iyi geçinmeye çalıĢılmakla birlikte arada bazı sorunlar çıkıyordu. ĠĢte bu cumhuriyetler, Sovyet Rusya'nın aracılığı sonucunda 13 Ekim 1921'de TBMM Hükümeti ile "Kars AntlaĢması"nı imzaladılar. Bu AntlaĢma daha önce Sovyet Rusya ile yapılan Moskova AntlaĢmasının bir tekrarı gibi idi. Her üç Kafkas cumhuriyeti de Moskova AntlaĢmasını kendileri için de geçerli sayıyorlardı. Böylece Türkiye'nin Doğu sınırı tam anlamıyla güvenlik altına alındı. Bu antlaĢma Ermenistan ile olan iliĢkilerimiz açısından ayrı bir önem kazanmaktadır. Gümrü BarıĢından sonra bir sosyalist cumhuriyeti haline gelen bu devlet, o barıĢı yeni durumuyla da aynen kabul etmekte ve daha da geniĢ kapsamlı olan Moskova AntlaĢması içine girmektedir. Artık Ermeni sorunu her türlü duraklamaya son verecek derecede kesin olarak çözülmüĢtür. Kars AntlaĢmasından birkaç gün sonra Fransızlarla imzalanan Ankara AntlaĢması ise, KurtuluĢ SavaĢımızın dıĢ siyaset alanında o güne kadar alınmıĢ olan en önemli sonucudur. Daha 1919 yılı baĢlarında Güneydoğu Anadolu'da Fransızlara karĢı çok önemli bir Kuvayı Milliye direniĢinin görüldüğünü biliyorsunuz. Giderek bu direnme çok geniĢ boyutlara ulaĢınca Fransızlar Güney Cephesindeki pek çok yerden çekilmek zorunda kalmıĢlardır. Öyle ki, yine bildiğiniz gibi, TBMM Hükümeti ile, geçici de olsa ilk ateĢkes anlaĢması Fransızlarla imzalandı. Zaman ilerledikçe Fransızlar Güneydoğu Anadolu ile Çukurova'da giriĢtikleri iĢgal eylemlerinin anlamsızlığını kavradılar. Ağır yitiklere malolan ve hiçbir yarar sağlamayan bu savaĢı bitirmek gerekiyordu. Bu amaçla, daha Sakarya SavaĢından önce, 1921 Haziran ayında Fransızlar Franklin Bouillon adlı bir diplomatlarını Ankara'ya gönderdiler. Fransız kamuoyu da Türk KurtuluĢ SavaĢını destekliyordu. Tam bu sıralarda baĢlayan büyük Yunan saldırısı Fransızları bir süre beklemeye zorladı. Sakarya SavaĢının kazanılması üzerine Fransızlar artık TBMM'nin baĢarısına ve kalıcılığına inandıklarından hemen görüĢmelere baĢladılar. Tahmin edeceğiniz gibi, Ġngilizlerin bütün direnmelerine rağmen 20 Ekim 1921'de TBMM Hükümeti ile Fransa arasında "Ankara AntlaĢması" imzalandı. Bu AntlaĢma, Türkiye ile Fransa arasında savaĢın bittiğini belgeliyordu. Hatay- Ġskenderun dıĢındaki bugünkü güney sınırımız, yani günümüzdeki Suriye sınırı, Fransızlarca kabul edildi. Bu sınırın kuzeyini Fransızlar boĢaltacaklardı. ġimdilik sınır dıĢında kalan Hatay'da ise Fransızlar Türklerin her türlü haklarını tanıyacaklarını belirtiyorlardı. Bu AntlaĢma ile Birinci Dünya SavaĢı'ndan beri çarpıĢtığımız düĢmanlardan biri, TBMM'nin kurduğu devletin varlığını tanıyarak KurtuluĢ Mücadelemizden çekilmiĢtir. AnlaĢma Devletleri arasındaki birlik de böylece çözülmüĢ oluyordu. Güneyde Fransızlara karĢı açılan cephe de kapandığı için orada güvenlik sağlanmıĢtır. ġimdi bu eski cephedeki birlikler Batı'da, Yunanlılara karĢı kullanılabilirdi. Bildiğiniz gibi, Batı Anadolu'nun önemli bir bölümünü Yunanlıların ellerine geçirmesini Ġtalyanlar hiçbir zaman kabul etmemiĢlerdir. ġimdi, Sakarya zaferinden sonra, Ġtalyanlar da, kendilerine bırakılan Güney Ege ve Akdeniz bölgelerini ellerinde tutamayacaklarını anladılar. Daha önce de anlatmıĢtık: Girdikleri yerlerde, Yunanlılara kızdıkları için Kuvayı Milliye'ye üstü kapalı yardım eden, bu nedenle yörede düĢmanca davranıĢları da pek görülmeyen Ġtalyanlar oralardaki varlıklarının anlamsız olduğunu kavradılar. 1921 yılı sonlarında Ġtalyanlar da iĢgal ettikleri bölgeleri kimseye haber bile vermeden sessiz sedasız boĢaltmıĢlardı. Ġtalyanlar böylece hukuksal olarak değil; ama eylemsel olarak bizimle savaĢı bitirmiĢ sayılırlardı. Fransa ile Ġtalya'nın bu tutumları, ordunun ihtiyaçlarının giderilmesinde önemli rol oynamıĢtır. BaĢta Rusya olmak üzere, çeĢitli kaynaklardan sağlanan paralarla bu devletlerden malzeme satın almak olanak içine girmiĢtir. ġimdi Ġngiltere ile Yunanistan yalnız kalmıĢlardı. Ayrıca, daha yukarıda da belirttiğimiz gibi Ġngiliz kamuoyunda Anadolu hareketine karĢı bir sempati uyanmaya baĢlamıĢtı. Ġngilizler giderek, Yunanlıları desteklemenin kendilerine bir yarar sağlamadığını anlamıĢa benziyorlardı. Ancak Ġngiliz Hükümeti baĢladığı oyuna sonuna kadar devam etmekte bir ölçüde de olsa kararlıydı. Bu nedenle Yunanlıları siyasal açıdan desteklemeyi sürdürdüler ama gerçek yardımı ise iyice kısıtladılar. Bütün bu anlatılanlardan çıkan kısa sonuç Ģudur: Artık Yunanistan bundan sonra TBMM Hükümeti ve orduları ile yalnız baĢına kalmıĢtır. 1921 yılı sonlarına doğru, baĢlangıçta dört devletle süren savaĢ, Ģimdi bir Türk-Yunan çarpıĢması durumunu

97

almıĢtır, BaĢkomutan, bu çok elveriĢli koĢullardan gerektiği gibi ve zaman yitirmeden yararlanmak hazırlığına giriĢmiĢtir. BÜYÜK TAARRUZ Taarruz Öncesi ve Hazırlıklar Sakarya SavaĢının bitiĢinden kesin zaferin kazanılmasına kadar geçen bir yıla yakın süre (KurtuluĢ SavaĢımızın ulusal deyimlerinden biri olmuĢ bu sözcüklerdeki "taarruz"u, "saldırı" ile karĢılamıyoruz. Bu büyük olay tarihe "Büyük Taarruz" adıyla geçmiĢtir. Bu tarihsel adı "Büyük Saldırı" biçimine sokmak güzel bir TürkçeleĢtirme sayılmaz.) içinde çok önemli olaylar biribirini izler. ġimdi sırasıyla bunlara bir göz atalım: Yunan Ordusunun saldırma ve ilerleme gücünün büyük ölçüde yok edilmesiyle henüz yurdu kurtarma iĢi bitmiĢ değildi. Bu ordunun Anadolu içinden tamamen sökülüp atılması gerekiyordu. Bunun baĢarılabilmesi için de Türk Ordusunun güçlendirilmesi, saldırıya hazırlanması en önemli koĢuldu. Sakarya SavaĢı gibi çok ağır bir çarpıĢmadan çıkan ordu, saldırı iĢine derhal giriĢemezdi. Ġyi hesaplanılmadan ve hazırlanılmadan bu iĢe giriĢilirse, baĢarılı olamamak büyük bir ihtimaldi. Böyle bir sonuç ise binbir zahmet ve acı ile eriĢilen iyi durumun, elde edilen olanakların yok olması demekti. Bu nedenle BaĢkomutan ve çevresindeki çok deneyimli askeri kadro bütün açık kapıları kapamak, her bakımdan son derece üstün bir hazırlık yapmak zorunda idiler. Ama bu çok önemli olan noktayı bazı çevrelere kabul ettirmek kolay değildi.Gazi Mustafa Kemal PaĢayı kiĢisel nedenlerle çekemeyenler veya Onun siyasetini hiçbir zaman doğru bulmamıĢ olanlar TBMM'de ve dıĢarıda olumsuz bir tutum sürdürüyorlardı. Gazi Mustafa Kemal PaĢa TBMM'yi oyalamakla suçlandırılıyordu. Askerlik sanatının gereklerini anlamayan bazı iyi niyetli kiĢiler de bu çevrelere katılıyorlardı. Gazi Mustafa Kemal PaĢanın BaĢkomutanlık süresi 31 Ekim 1921 ve 4 ġubat 1922 tarihlerinde iki kez uzatılmıĢtı. Bu süre içinde BaĢkomutan ve TBMM Hükümeti yoğun çalıĢmalar içindeydiler. TBMM, DıĢiĢleri Bakanı Yusuf Kemal Beyi (TengirĢenk) Avrupa'ya göndermiĢti. Avrupa'ya giderken Ġstanbul'dan geçen Yusuf Kemal Bey Osmanlı Hükümeti'nin bazı üyeleri ile görüĢmeler yapmıĢ, sonunda padiĢah Vahdettin tarafından da kabul edilmiĢti. TBMM'nin DıĢiĢleri Bakanı PadiĢaha, temsilcisi olduğu hükümeti tanımasını tavsiye etmiĢti. Yusuf Kemal Bey, böyle bir tavsiyeyi padiĢahın kabul etmeyeceğini bilerek yapmıĢ ve onu köĢeye sıkıĢtırmıĢtır. PadiĢah bu söze uysa idi, herĢeyden önce kendi kiĢisel durumu düzelirdi. TBMM'yi tanıyınca o güne kadar yaptıkları unutulur, saygınlığı artırdı. Böyle bir karar belki Osmanlı Saltanatını bile kurtarabilirdi. Ama Vahdettin bu kadar uzak görüĢlü bir kiĢi değildi. Bir Osmanlı Sultanına egemenlik haklarının kısıtlanmasını önermek bile düĢünülemezdi. Hiçbir padiĢah, ulus iradesinin kendi iradesi yerine geçebileceğini kabul edemezdi. Bu nedenle, Vahdettin tavsiyeyi reddederek, kamuoyu önünde saygınlığını iyice yitirmiĢtir. BaĢkomutan, büyük bir Türk saldırısı karĢısında AnlaĢma Devletlerinin ne gibi bir tavır takınacaklarını anlamak istiyordu. DıĢiĢleri Bakanını bunun için Avrupa'ya göndermiĢti. Yusuf Kemal Bey özellikle Londra ve Paris'te görüĢmelerde bulundu. TBMM'nin tutumu batılı devletlere anlatıldı. Bu olaylar sırasında, 22 Mart 1922'de AnlaĢma Devletleri, Türk ve Yunan Hükümetlerine ateĢkes önerdiler. Bu öneriye göre, barıĢ sağlanıncaya kadar iki taraf da ordusunu güçlendirmeyecek, bunun denetimi de AnlaĢma Devletlerinin iki orduda bulunduracağı temsilciler aracılığı ile sağlanacaktı. Bu öneriyi Yunan Hükümeti'nin derhal kabul etmesi, TBMM Ordularını bir saldırı hazırlığından alıkoymak amacının benimsendiğini göstermektedir. Gazi Mustafa Kemal PaĢa dünya kamuoyunda saygınlık yitirmemek için ilke olarak ateĢkes önerisini kabul ettiğini bildirdi. Ama bunun için Yunanlıların Anadolu'yu boĢaltmaları gerekti, Ayrıca ordumuzda yabancı denetçilerin bulunması da mümkün değildi. Bu cevap karĢı tarafa bildirilmek üzere iken 26 Mart 1922'de AnlaĢma Devletlerinin bu kez "BarıĢ Esaslarını" içeren bir öneri geldi. Anadolu'daki kurtuluĢ hareketinin dayanağı olan düĢünce ve ülküyü kavrayamamıĢ olan AnlaĢma Devletleri bir barıĢ için Ģu koĢulları öneriyorlardı: Doğu'da, Uluslar Kurumu gözetiminde bir Ermeni Yurdu kurulacak; Doğu Trakya'da Tekirdağ Türklere, Edirne Yunanlılara bırakılacak; Ġzmir Türklere geri verilecek, ama oradaki Rumlar yörenin yönetiminde söz sahibi olacaklar; Türk Ordusunun asker mevcudu 85 bin kiĢiye çıkartılabilecek; kapitülasyonlar üzerinde pazarlık yapılabilecek. Bu öneri Sevr BarıĢının biraz değiĢtirilmiĢ biçiminden baĢka bir Ģey değildi. AnlaĢma Devletleri Türk halkı üzerinde "barıĢ baskısı" yapmak ve TBMM'yi "savaĢçı" tutumundan uzaklaĢtırmak istiyorlardı. TBMM

98

Hükümeti, yine de "barıĢ istemeyen taraf" durumuna düĢmemek için her alanda görüĢmelere hazır olduğunu, bu konuda örneğin Ġzmit'te bir konferans toplanırsa barıĢ için gereken tartıĢmalara girebileceğini bildirdi. Ama bu cevap kabul edilmedi. Fakat böylece AnlaĢma Devletlerinin oyunu da bozulmuĢ oluyordu. 1922 yılının ilkbaharına gelinmiĢti. TBMM saldırının bir an önce yapılması için BaĢkomutan üzerinde iyice baskı kurmaya baĢlamıĢtı. Halbuki kıĢ mevsimi süresince ordumuz tam anlamıyla hazırlanabilmiĢ değildi. Anadolu'nun bugünkü ulaĢım olanaklarının belki yüzde biri bile o zamanlar yoktu. Bu koĢullar altında ordunun toparlanması uzun zaman alıyordu. Ama bunu Gazi Mustafa Kemal PaĢaya karĢı olanlara anlatmak mümkün değildi. Bu arada BaĢkomutan'ın üç aylık süresi yine sona ermiĢti. 5 Mayısta yapılan görüĢmeler sonuda TBMM süreyi uzatmadı. Rahatsızlığı nedeniyle o gün Meclis'e gelemeyen Gazi'nin toplantıda bulunmamasından yararlanan muhalifler, bu isteklerini Meclise kabul ettirebilmiĢlerdi. ġimdi bu kararın olumsuz yanlarını irdeleyelim: Ordunun var gücü ile ve büyük bir gizlilik içinde saldırı hazırlığı yaptığı sırada baĢsız kalması savaĢ içinde bulunan bir ülke için dehĢet verici bir olaydır. KarĢıdaki düĢmanın iĢini kolaylaĢtırmak, ordumuzun durumunu sarsmak için bundan daha etkili bir yol bulunamazdı. Neden? ġu sebepler dolayısı ile: TBMM eğer yeni bir baĢkomutan seçmez ise yetkileri çok az olan Genelkurmay BaĢkanı iĢleri yürütmeye çalıĢacak, böylece saldırı hazırlıklarının hızı düĢecek ve düzeni aksayacaktı. Yeni bir baĢkomutan seçilirse, durum daha da karıĢırdı. Çünkü Gazi Mustafa Kemal PaĢanın yerini kimse dolduramazdı. Askerlerin de O'nun yerine baĢkomutan seçilecek kiĢiyi ciddiye almaları beklenemezdi. Ayrıca o güne kadar bütün iĢler Gazi tarafından yürütüldüğü için, yeni baĢkomutan uzun bir süre bocalayacaktı. Bu da sadece düĢmanın iĢine yarayacak bir durum oluĢtururdu. TBMM'nin her bakımdan tutarsız olan bu kararını Gazi Mustafa Kemal PaĢa kabul edememiĢtir. Ertesi gün Meclis'e gelerek uzun bir konuĢma yapmıĢ ve Ģu sözleri söylemiĢti: "DüĢmanın karĢısında bulunan ordumuz baĢsız bırakılamazdı. Bu nedenle (baĢkomutanlığı) bırakmadım, bırakmam ve bırakmayacağım". Kendi eseri olan TBMM'nin her kararına içten saygılı olan bu büyük dahi, BaĢkomutanlığın boĢalması ile doğacak korkunç tehlikeyi gördüğü için ilk -ve son- kez Meclis iradesine karĢı çıkmıĢtır. Aksi durumda, yukarıda saydığımız sakıncalar hemen baĢ gösterecek, akıl almaz özverilerle ulaĢılan olumlu durum bir an içinde yok olup gidecekti. Gazi Mustafa Kemal PaĢanın bu uzun konuĢması sonunda ikna olan milletvekilleri BaĢkomutanlık süresini yine üç ay uzattılar. Yapılan hata çok büyük olduğundan, yeniden süre uzatılması günü geldiği vakit TBMM, 20 Temmuzda, BaĢkomutan'ın görev süresini - kendisi istemediği halde- zamanla sınırlamadan uzattı. Bu karar ile Gazi Mustafa Kemal PaĢa, cumhurbaĢkanı seçileceği 29 Ekim 1923 tarihine kadar BaĢkomutanlık görevini yürütmüĢtür. Bütün bu olaylar sırasında ordumuzun saldırı hazırlıkları dikkatli, titiz ve gizli bir biçimde yürütülüyordu. Ankara'daki siyasal çekiĢmeler BaĢkomutan'ın iĢini bir ölçüde kolaylaĢtırıyordu. DüĢmanın haber alma örgütleri Ankara'daki bu geliĢmeleri, Türklerin saldırı yapabilecek bir moral gücü içinde bulunmadığı izlenimini veriyordu ki, bu elbette onları rahatlatıyor ve karĢı önlemler alma yolunda tembelliğe itiyordu. Batı Cephesine kapanmıĢ diğer cephelerden yapılan birlik kaydırmaları, geceleri gerçekleĢtiriliyordu. DüĢmana en küçük bir kuĢku vermemek için gizliliğe büyük özen gösteriliyordu. Ordunun saldırıya hazır olduğuna karar verilince, 26 Ağustos sabahı Büyük Taarruzun baĢlaması, BaĢkomutan tarafından gizli bir buyrukla yetkililere bildirildi. Büyük Taarruz Gemlik Körfezinden Çivril dolaylarına kadar uzanan 700 kilometrelik Yunan Cephesinde asıl büyük kuvvetler EskiĢehir-Afyon- Kütahya Bölgesinde bulunuyordu. DüĢman güçlerinin o bölgedeki birlikleri ani bir saldırı ile yok edilirse, Yunan Ordusu çökerdi. Bu nedenle 26 Ağustos sabahı baskın biçiminde baĢlayan Büyük Taarruzda ağırlık noktası o bölüme verildi. Ama cephenin diğer yanları da baĢıboĢ bırakılmadı. 26 Ağustos akĢamına kadar düĢmanın bir yıldan beri büyük bir etkinlikle berkittiği (tahkim ettiği) yerlere askerlerimiz girmiĢti. Yunan birlikleri hızla çekilmek zorunda kaldılar. Ama çekilme yönleri birliklerimiz tarafından tutuldu. Yunan Ordusu'nun en büyük bir bölümü böylece 29 Ağustos akĢamına kadar AslıhanlarDumlupınar Bölgesinde kuĢatıldı. 30 Ağustos günü doğrudan doğruya BaĢkomutan tarafından yönetilen bir büyük meydan savaĢı sonunda Yunan Ordusunun asıl güçleri yok edildi. 30 Ağustos günü yapılan bu büyük savaĢ, onu yönetenin adıyla anılır:

99

"BaĢkumandan Muharebesi". 31 Ağustos günü düĢmanın artık karmakarıĢık bir biçimde geri çekildiğini anlayan BaĢkomutan, bu birliklerin aman verilmeden izlenmesini buyurdu ve Ģu ünlü emri verdi: "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri." Bu emir üzerine düĢman cephenin her yerinden hızla kovalanmaya baĢlandı. Bu hıza ihtiyaç vardı. DüĢmanı çekilmekten bile alıkoymak gerekiyordu. Çünkü Yunanlılar kaçarken, geçtikleri bütün yerleĢme bölgelerini (Çoğu kez "BaĢkumandanlık Meydan Muharebesi" biçimde anılmaktadır bu büyük savaĢ. Türkçe açısından yanlıĢtır. SavaĢı "baĢkomutan" yönetir. BaĢkumandanlık ise bir makam adıdır ve elbette bir savaĢ yürütemez. Nitekim bütün askeri eserlerde bu büyük olay "BaĢkumandan Muharebesi" adıyla nitelenmektedir.) yakıyorlar, önlerine çıkan suçsuz zaval ı Türkleri, kadın, erkek, yaĢlı, çocuk demeden insafsızca öldürüyorlardı. Türk Ordusunun müthiĢ hızı karĢısında binlerce Yunanlı teslim olurken, kaçabilenler bu dehĢet verici eylemlerini sürdürüyorlardı. Sonunda 9 Eylülde Ġzmir, 11 Eylülde ise Bursa kurtarıldı. Yunan Donanmasının Ege'deki çabaları da hiçbir sonuç vermedi. 18 Eylülde Anadolu'da bir Yunan eri bile kalmamıĢtı. Büyük Taarruz akıllara durgunluk verecek bir hızla ve çok üstün bir baĢarı ile sonuçlandı. Ama savaĢ henüz bitmemiĢti. Çünkü Ġzmit ve Çanakkale bölgelerinde Boğazları koruyan güçlü Ġngiliz birlikleri vardı. Ġstanbul AnlaĢma Devletlerinin iĢgali altında idi. Doğu Trakya ise Yunanlıların elindeydi. ġimdi sıra yurdun bu parçalarının kurtarılmasına gelmiĢti. SavaĢ yeni bir aĢamaya geçmiĢti. Buralar nasıl kurtarılmalı ve barıĢa hangi yöntemle gidilmeliydi? ġimdi sıra bu önemli konuların bundan sonraki ünitemizde anlatılmasına gelmiĢtir. KURTULUġ SAVAġI'NIN BĠTĠġĠ (MUDANYA ATEġKES ANTLAġMASI / SALTANATIN KALDIRILMASI / LOZAN ANTLAġMASI) -11 GĠRĠġ Yunanlıların Anadolu'dan çıkartılmaları çok önemli bir baĢarı idi. Ama, Büyük Taarruz'un böylesine çabuk ve etkin biçimde sonuçlanması, KurtuluĢ SavaĢının bitmesi anlamına gelmiyordu. SavaĢların BitiĢleri Tarihte barıĢtan çok savaĢ dönemleri yaĢanmıĢtır. Bir savaĢın çıktıktan sonra ne zaman biteceği bilinmez. Öyle savaĢlar görülmüĢtür ki, bunlar yıllar boyu sürmüĢlerdir. Hatta bir yüzyılı bulan savaĢlar gözlenmiĢtir. Avrupa'da, Fransız tahtına geçme mücadelesi nedeniyle, Ġngiltere ile Fransa arasında çıkan ve zaman zaman baĢka Avrupa devletlerinin de katıldığı "yüz yıl savaĢları" ilginç bir örnektir. 1337-1433 yılları arasında süren, ama sona ermesi daha da uzayan bu savaĢın taraflar için ne büyük felaketlere ve dramlara yol açtığını düĢünebiliyor musunuz? Yine çok daha kanlı ve vahĢi, Batı ve Orta Avrupa'nın uzun bir dönem belini doğrultamaması sonucunu veren otuz yıl savaĢları nasıl unutulabilir? Yeni çıkan Protestan mezhebinin yayılması nedeniyle çıkan ve bugünkü uygar denilen Avrupa ülkelerini bir vahĢet fırtınası gibi silip süpüren bu savaĢlar 1618-1648 yılları arasını kapsar; tam olarak sona ermesi birkaç yıl daha uzamıĢtır. SavaĢlar, hangi nedenlerle çıkarsa çıksınlar, ne kadar uzun sürerse sürsünler, günün birinde sona ererler. Unutmayınız ki, savaĢın amacı "yenmektir". Haklı veya haksız olan tarafın ulaĢmak istediği asıl hedef budur. Yenme iĢini hangi taraf baĢarabilir de karĢısındakileri artık "savaĢamaz" duruma getirirse, o taraf kazanmıĢtır. Bu noktaya gelinmesi için, ya savaĢan yanlardan birinin artık bu iĢi yürütemeyeceğini, takatinin tükendiğini karĢı tarafa bildirmesi, ya da araya -yine kendi çıkarları gereği- giren baĢka devletlerin yardımı ile savaĢı bitirmesi gerektir. Bu söylenilenlerden çıkarılması gerekli sonuç: savaĢ, insanlık tarihinin en önemli olayıdır. Ama yüz yıl da sürse, bir savaĢ sona erer. "SavaĢın sona ermesi", tarafların "bir daha savaĢmama" isteklerini dile getiren "BarıĢ AntlaĢmaları" ile sağlanır. ġimdi, öyle barıĢ antlaĢmaları vardır ki, yenen tarafların ezici üstünlüğü ve yenilenlerin kılını kıpırdatamaz bir duruma getirmesi nedeniyle onlara "zorla" kabul ettirilir. Bu gibi barıĢ antlaĢmaları taraflardan özelikle "yenilenleri" bir daha savaĢmamak isteğinden ne derece uzaklaĢtırabilir? Evet, yenilen taraf belki savaĢı baĢlatmıĢtır; ama sonunda karĢı taraf öylesine haksız istekleri kabul ettirmiĢtir ki, yenilen, içten içe bu adaletsizliği günün birinde sona erdirmek hıncını sürdürür. Birinci Dünya SavaĢının BitiĢi Birinci Dünya SavaĢı, 19. yüzyılın son çeyreğinde birleĢen ve çok büyük bir güç olarak dünyanın o güne kadar kurulu dengesini değiĢtiren Almanya'nın yol açtığı mühim ekonomik ve siyasal çalkantılardan çıktı. Ama savaĢın kıvılcımını ateĢleyenler Almanlar değildir. Balkan sorunları üzerinde Avusturya-Macaristan Ġmparatorluğu ile Rusya Çarlığının çıkarlarının çatıĢması sonucunda çıkan bir olay savaĢın kıvılcımıdır. Ama kısa bir süre sonra, bu iki devlet arasındaki silahlı çatıĢmaya baĢkaları da katılmıĢ, dört yıl süren

100

Birinci Dünya SavaĢı baĢlamıĢtır. Bu savaĢta Almanya'nın baĢını çektiği BağlaĢma (Ġttifak) Devletleri Grubu ile Ġngiltere ile Fransa'nın önderlik ettiği AnlaĢma (Ġtilaf) Devletleri Grubu çarpıĢtılar. Elbette her iki grup da savaĢı kazanmak istemiĢtir. Ama koĢullar, daha çarpıĢmalar Avrupa yüzeyine yayılırken BağlaĢma Grubunun yararına değildi. Örneğin Mustafa Kemal Bey, Sofya'da Askeri AteĢe iken savaĢın çıktığı haberini alınca, bu büyük boğazlaĢmayı Almanya Grubunun kazanmasının mümkün bulunmadığını söylemiĢti. Bunun sebebi açıktı: Ġngilizler dünya denizlerine egemendiler; bitip tükenmez doğal kaynakları vardı. Yanlarındaki Fransa da oldukça geniĢ bir denizaĢırı güce sahipti. Almanlar ise Avrupa'nın ortasına sıkıĢmıĢlardı. Gerçi görkemli bir donanma kurmuĢlardı; ama Ġngilizler gibi dünyanın dört bir yanına hükmedemiyorlardı. Avusturya-Macaristan ise göreceli olarak güçlü ise de bağrında taĢıdığı çeĢitli uluslar, jeopolitik konumunun uygunsuzluğu, denizlere açılma Ģansının olmaması nedenleriyle Almanya'ya çok büyük bir destek veremiyordu. Bu Ġmparatorluk olsa olsa Doğu ve Güneydoğu Avrupa'yı bir ölçüde güvenlik altında tutabilirdi. Osmanlı Devleti'nin durumunu ise zaten biliyorsunuz. Alman sanayisinin yardımı olmadan bu devletin savaĢı sürdürmesi imkansızdı. Osmanlıların Almanlara tek yararı, cepheleri geniĢleterek Ġngiliz güçlerini bölmesi olmuĢ; ama bu sadece iki yıl kadar sürebilmiĢtir. SavaĢa Almanya yanında en son katılan Bulgaristan ise Osmanlı Devleti ile güçlü bağlaĢıkları arasındaki yolu açık tutabilmesi açısından önemliydi. Almanya ve yandaĢları açısından böylesine uygunsuz koĢullar altında dört yıl süren Birinci Dünya SavaĢı, hele Amerika BirleĢik Devletleri'nin de AnlaĢma Grubu yanına katılmasıyla kesin sonucunu belli etmiĢti. 1918 yılının bitmesine doğru her savaĢın geçirdiği süreç bu amansız çarpıĢmalar için de sona erdi: Yenilen taraflar barıĢ istediler. AteĢkes ve ardından gelen barıĢlar. Bildiğiniz gibi en son barıĢ Osmanlı Devleti ile 10 Ağustos 1920'de imzalandı. Diğer yeniklerle imzalanan ve ağır koĢullar içeren barıĢ antlaĢmaları, son derece baĢarılı bir iĢlerlik içinde olmasa bile, uygulanmıĢtı. Ama Osmanlılarla imzalanan Sevr barıĢı uygulanamadı. Zira savaĢların bazı toplumsal yasaları, Türkler için iĢleyememiĢti. Bu bahsin baĢında belirttiğimiz gibi, her savaĢ biter. Bitme, bir tarafın yenilgiyi kabullenmesi veya iki tarafın da çarpıĢmalara son vermek istemeleriyle olur. Her iki durumda ilkönce, niteliğini daha önce öğrendiğiniz bir ateĢkes anlaĢması imzalanır. O süre içinde çarpıĢmalar durur ve barıĢ görüĢmeleri baĢlar. GörüĢmeler, eğer bir taraf tam anlamıyla yenilmiĢse genellikle tek yanlı bir antlaĢma ile biter. Bu antlaĢma elbette yenenlerin çıkarına pek çok hüküm içerir.Yenilenler bu hükümleri uygulamayı yükümlenmiĢlerdir. Artık, kendilerine ne kadar zor gelirse gelsin bu iĢi yapacaklardır. Aksi takdirde, yenenler daha ağır sonuçlar getirebilecek yeni eylemlere giriĢebilirler. Eğer savaĢ her iki yanın eĢit durumda kalması sonucu, kaĢılıklı istekle sona ererse, bu takdirde imzalanacak barıĢ antlaĢmaları daha ılımlı olur. Ama, birinci durum tarihte çok daha fazla göze çarpmıĢtır. Türkler Birinci Dünya SavaĢını yitirdiklerini anlayınca, AnlaĢma Devletlerinden barıĢ istediler. Bildiğiniz gibi bu isteği yerine getirmenin ilk aĢaması bir ateĢkes anlaĢması ile baĢlıyordu. Osmanlı Hükümeti 30 Ekim 1918'de Mondros AteĢkes AnlaĢmasını imzaladı. Bu anlaĢmanın gereklerini yerine getirmeye çalıĢırken, bir yandan da barıĢ görüĢmelerine hazırlanmak istiyordu. Ama, bildiğiniz nedenlerle, ateĢkesi tam anlamıyla uygulamak imkanı olmadı. Zira AnlaĢma Devletlerinin isteği normal bir savaĢ bitiĢi değil, bir ulusu hemen hemen yaĢayamaz bir duruma getirmekti. Bunun üzerine direnlemeler baĢladı. Ankara'da TBMM açıldı ve Osmanlı Devleti'nin yanında yeni bir baĢka Türk Devleti kuruldu. 10 Ağustos 1920'de AnlaĢma Devletleri Osmanlı Hükümeti ile Sevr BarıĢını imzaladılar. Ama bu barıĢ, Birinci Dünya SavaĢını bitiren ve yine ağır koĢullar içeren diğer antlaĢmaların tersine uygulanamadı. Evet, örneğin Almanların imzadığı Versailles (Versay) BarıĢı da gururlu ve büyük Alman ulusu için oldukça aĢağılayıcı hükümler içeriyordu. Ama bu antlaĢma uygulandı. Uygulanınca da Almanya çok büyük bunalımların içine sürüklendi. Türkler ise savaĢı sürdürdüler. BaĢka bir deyiĢle, 1918 yılında Birinci Dünya SavaĢı, Osmanlı Devleti açısından bitmiĢ; ama "Türkler" açısından sona ermemiĢti. TBMM Hükümeti, Birinci Dünya SavaĢı'ndaki taraflarla yine çarpıĢma içindeydi. Osmanlı Devleti, Çanakkale dıĢında, Birinci Dünya SavaĢında Fransızlarla çarpıĢmamıĢtı. TBMM Hükümeti ise Güneydoğu Anadolu'da Fransızlarla çarpıĢıyordu. 20 Ekim 1921'de Ankara AntlaĢması imzalanıncaya kadar Fransızlarla savaĢ sürmüĢtür. TBMM Orduları gerçi, Ġngilizlerle çatıĢma içine girmediler. Halbuki Birinci Dünya SavaĢı sırasında, hele Rusya savaĢtan çekildikten sonra en fazla Ġngilizlerle çarpıĢılmıĢtı. TBMM Hükümeti ise bir yandan AnlaĢma Devletlerinin kıĢkırttığı Ermenilerle savaĢmıĢ, öte yandan da Batı Cephesinde, yine Birinci Dünya SavaĢına AnlaĢma Devletleri yanında katılan Yunanistan ile ağır bir boğuĢmaya girmiĢtir. Ġngilizler ise Yunanlıları kıĢkırtan ve

101

diğer AnlaĢma Devletleri ile birlikte Boğazları ve Ġstanbul'u iĢgal altında bulunduran devlet olarak yine savaĢın içindeydiler. Büyük Zaferden Sonra Devletlerarası Hukuk Açısından Durum TBMM Hükümeti, Yunanlılarla yürüttüğü savaĢı 1922 yılı Eylül ayı ortalarında kazandı. Ama bu sadece askeri bir baĢarı idi. Bize kalırsa, TBMM açısından Birinci Dünya SavaĢı bitmemiĢti. Böylece, savaĢ yasaları bu noktada iĢlememiĢti. BarıĢın yapıldığı Osmanlı Devleti onu uygulayamamıĢtı. Buna karĢılık yeni kurulan bir baĢka Türk Devleti, Birinci Dünya SavaĢını yürütmüĢtü. Demek ki gerçekten özgün bir tarihsel durum var ortada. DüĢününüz: AnlaĢma Devletlerinin barıĢ yaptığı Osmanlı Devleti kağıt üzerinde yaĢıyor. Diğer yandan, bu devletin karĢısında kurulan bir baĢka devlet savaĢı yürütüyor ve kazanıyor. Tamamen hukuksal bir tartıĢma yapıyoruz Ģimdi: AnlaĢma Devletleri Birinci Dünya SavaĢını kazanıp bütün yendikleri devletlere yeni statüler veren barıĢ antlaĢmaları imzalamıĢlardır. Bu antlaĢmalar büyük yanlıĢlarla doludur ve yeni bir dünya savaĢının tohumlarını içinde gizlemektedir. Bunu bir yana bırakıp salt hukuksal duruma dönelim: Osmanlı Devleti ile de bir barıĢ antlaĢması imzalanmıĢtır. "Ġmza" antlaĢmanın kabulü demektir. Ama bu kabul iĢi uygulanamamıĢ ve AnlaĢma Devletlerinin hiç tanımadıkları yeni bir siyasal varlık, TBMM belirmiĢ, savaĢı sürdürmüĢ ve sonunda bir AnlaĢma Devleti ile (Fransa) savaĢı bitirmiĢtir. Diğerleri ile çarpıĢmakta , bunları kazanmaktadır. Sonunda Yunanistan tam anlamıyla yenilmiĢ ve 1918 yılında "ezik" olan ve yurtlarını bir parçalanma içinde bulan Türkler Ģimdi "yenmiĢ" duruma gelmiĢlerdir. Bir AnlaĢma Devleti olan Yunanistan ile TBMM Hükümeti yalnız baĢına barıĢ yapabilir mi? Osmanlı Hükümetinin bu yeni ve pek eĢi görülmemiĢ aĢamada rolü ne olacaktır? Birinci Dünya SavaĢı bitti de yeni bir baĢka savaĢ mı baĢlayıp sona erdi? Yoksa Birinci Dünya SavaĢı Ģimdi mi sona erecek? Gördüğünüz gibi, oldukça uzun bu "GiriĢ" bölümü, sizlere Türk KurtuluĢ SavaĢının ne kadar kendine özgü bir yapısı olduğunu da gösterecektir. ĠĢin gerçeği, bu son durum karĢısında AnlaĢma Devletleri hükümetleri arasında çok doğal olarak bir anlaĢmazlık vardır. ġimdi ulusal devletimiz bu karıĢıklıktan mümkün olduğu ölçüde yararlanmalıdır. ĠĢte 1922 yılı Eylül ayı ortalarından itibaren diplomasi alanındaki bu sorunları çözme ve deyim yerinde ise siyaseti tam bir satranç oyunu haline getirme aĢamasına girilmiĢtir. MUDANYA ATEġKES ANLAġMASI AteĢkes AnlaĢması Hazırlıkları Bir önceki ünitemizde gördüğünüz gibi, Büyük Taarruzun baĢlayıp geliĢmesinden sonra 18 Eylül gününe kadar süren izleme hareketleriyle Anadolu'daki Yunan askeri varlığı yok edilmiĢ, TBMM Orduları onurlu, görkemli, tarihe geçen büyük bir zafer kazanmıĢlardı. ġimdi sıra Ġstanbul'un, Boğazların ve Doğu Trakya'nın kurtulmasına gelmiĢti. Bildiğiniz gibi, Mondros AteĢkes AnlaĢmasından sonra Boğazlar, AnlaĢma Devletleri güçlerince iĢgal edilmiĢlerdi. AteĢkes hükümlerine tamamen aykırı olarak da Ġstanbul'a, 16 Mart 1920'de resmen el konulmuĢtu. 1920 yılı yaz aylarında da Doğu Trakya hızlı bir biçimde Yunanlıların egemenliği altına girmiĢti. Büyük Taarruz'un tam bir baĢarı ile sonuçlanması üzerine Türk Ordusu Ģimdi bu yurt parçalarını da kurtarmak istiyordu. Batı cephesi Komutanı birliklerine Doğu Trakya'ya geçmek için en elveriĢli yer olan Çanakkale'ye doğru ilerlenmesi buyruğunu verdi. Amaç bu hareket ile hem Çanakkale Boğazını, hem de Doğu Trakya'yı kurtarmaktı. Türk Ordusu Çanakkale'ye yaklaĢırken, Yunanlıları Anadolu macerasına sürüklemede en büyük rolü oynayanlardan biri olan Ġngiliz BaĢbakanı Llyod George bu hareketin savaĢ nedeni sayılacağını bildirdi. Boğazlarda önemli Ġngiliz birlikleri vardı. ġimdi, Türklerin bu ilerlemesi, her iki devleti askeri alanda doğrudan doğruya karĢı karĢıya getirecekti. Ġngiliz BaĢbakanı böylece Türklere gözdağı vermek istiyordu. Bu tehdit ile Ġstanbul ile Boğazları kaptırmaya niyeti olmadığını göstermeye ve Doğu Trakya'nın Yunanlıların elinde kalmasını sağlamaya çalıĢıyordu. Bu açık savaĢ kıĢkırtıcılığından sonra Ġngiliz Hükümeti; Dominyonlarına, Fransa'ya, Ġtalya'ya ve Romanya'ya baĢvurarak askeri destek ve yardım istedi. Dominyonlar bu isteği reddettiler. Fransa ile Ġtalya ise Türklere karĢı ne savunucu ne de saldırıcı bir tutum içine gireceklerini bildirdiler; bunun ardından Çanakkale'deki askerlerini de geri çektiler. ġimdi orada sadece Ġngiliz birlikleri kalmıĢtı. Anadolu'daki çarpıĢmalar dıĢında, Birinci Dünya SavaĢı 1918 yılı sonunda bitmiĢti. Bildiğiniz gibi, bu savaĢta yenen devleter de önemli sıkıntılar çekmiĢler, ağır yitikler vermiĢler, bunalımlara düĢmüĢlerdi.

102

Yaralarını sarmaya çalıĢırlarken Anadolu'da hiç beklemedikleri büyük bir direniĢ baĢlamıĢtı. Türklerin öz yurtlarını ele geçirmenin olanaksız olduğunu anlayan Fransızlarla Ġtalyanlar, gerçeği görüp bu mücadelenin içinden çekilmiĢlerdi. Sakarya zaferinden sonra kamuoyunun etkisi ile Ġngiliz siyasal çevrelerinde de Yunanlılardan bir uzaklaĢma görüldü. Türklerin karĢısında iyice yalnızlığa düĢen Yunanlılar Anadolu'dan kovulunca, Ġngiliz hükümeti telaĢlanıp yeniden iĢe karıĢtı. Onlar için Boğazlar ve Ġstanbul çok değerli idi. Buraları kaptırmamak yolunda, o güne kadar Ulusal KurtuluĢ SavaĢımızda hep "perde arkasında" kalan Ġngilizler, Ģimdi iĢe doğrudan doğruya karıĢmak zorunda kalmıĢlardı. Ama bu yolla, bitmek üzere olan Anadolu savaĢının tekrar alevlenmesi Ġngiltere'nin dostlarının iĢine gelmezdi. Ne Fransız ne Ġtalyan kamuoyları savaĢ istiyordu. Bu yeni savaĢ sonuçsuz kalmaya da mahkumdu. Diğer yandan Ġngiliz halkında Anadolu hareketine karĢı duyulan olumlu ilgi de giderek artıyordu. Türkiye'den binlerce kilometre uzakta, neredeyse dünyanın öbür ucunda bulunan Dominyonları da Anadolu'daki Ġngiliz çıkarları ilgilendirmiyordu. Artık Ġngiliz Hükümeti tam anlamıyla çaresizlik içine düĢmüĢtü. 20 Eylülden itibaren Ġngilizler, Fransızlar ve Ġtalyanlarla, Anadolu'daki askeri hareketin bitirilmesi yolunda görüĢmeler yapılmasına razı oldular. Elbette çok güzel düĢlerdi bunlar. Büyük bir asker olan BaĢkomutan'ın bu olasılık üzerinde durmamıĢ olması düĢünülemez. Ama her bakımdan dahi bir asker olan Gazi, binbir güçlük ve akıl almaz özverilerle kazanılmıĢ zaferi tehlikeye atamazdı. Çanakkale'de Ġngiliz birlikleriyle savaĢa tutuĢulunca, güçlü Ġngiliz donanması iĢe karıĢacaktı. Doğu Trakya'ya geçildiğini varsayalım: Orada dinç ve savunmaya hazır önemli Yunan birlikleri bulunuyordu. Böylece yeni bir Türk-Yunan çarpıĢması baĢlayacaktı. ġimdi düĢüncemizi sürdürelim ve diyelim ki bütün bu zorlukları aĢtık, Doğu ve Batı Trakya'yı aldık, ilerlememizi sürdürdük. Bu durumda bize destek olan devletler de tutumlarını değiĢtirmezler miydi? Öz yurtlarını koruma hakkını bile bin zorlukla kabul ettirmiĢ olan Türkler Ģimdi yine "saldırgan" ilan edilecekti. Balkanlarda da yeni düĢmanlar türeyebilirdi. KurtuluĢ SavaĢı ulusun özverisi sonuna kadar zorlanarak kazanılmıĢtı. Acaba bu yeni savaĢlar dizisini ulus kaldırabilir miydi? Askeri açıdan yeterince güçlü mü idik? Hayır. Ulus da artık savaĢ istemiyordu. Ġzmir kurtulunca ordumuzda terhisler baĢlamıĢtı. Askerimiz haklı olarak evine dönmek istiyordu. Kaldı ki orduyu barındırmak, beslemek ve donatmak olanaksızdı, bunu Genelkurmay Harp Tarihi belgeleri göstermektedir. BaĢkomutan ve yakın arkadaĢları usta askerler bütün bu olasılıkları düĢünmüĢlerdir. Yeniden Yunanlı kanı akması, Türk kanının da tekrar dökülmesi gerekti. Artık bütün sorunlar siyasal ortam içinde çözülmeliydi. Ustaca izlenen bir siyasetle Ġngilizler yapayalnız bırakılmıĢlardı. Bu elveriĢli durumdan yararlanmak gerekti. Gerçekten Ġngilizler, özel ikle Fransa'nın baskısı ile Doğu Trakya'nın boĢaltılmasını kabul ettiler. Bu geliĢmeler sırasında Türk birlikleri Çanakkale'de Ġngilizlerin önüne kadar gelmiĢlerdi. Kritik bir durum yaratılmıĢtı. Ama Türk birlikleri silah kullanma niyetlerinin bulunmadığını da göstermiĢlerdi. Bu durumda askeri hareket 28 Eylül‟de durduruldu. AnlaĢma evresi açılıyordu. 3 Ekim günü Mudanya'da ateĢkes görüĢmeleri baĢladı. Mudanya AteĢkes AnlaĢması AteĢkes görüĢmelerinde TBMM adına Batı Cephesi Komutanı Ġsmet PaĢa (Ġnönü) görevlendirilmiĢti. AteĢkes askeri nitelikte bir sözleĢme olduğu için, AnlaĢma Devletlerinden Ġngiliz, Fransız ve Ġtalyan generalleri de temsilci olarak hazır bulunmuĢlardı. Batı Cephesinde kendileriyle asıl savaĢın yapıldığı Yunanistan da bir temsilci göndermiĢti. Ama bu kiĢi, Mudanya'ya çıkmamıĢ, yakında bir gemiden yazılı olarak arada bir düĢüncelerini iletmiĢtir. AteĢkes görüĢmelerinde ağırlık noktası Ġstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya'nın Türklere teslimi sorunlarında yatıyordu. Ġlke olarak bu yurt topraklarının Türk olduğu kabul edilmiĢti. Ġlkönce Doğu Trakya üzerinde duruldu. Uzun tartıĢmalardan sonra Ģu noktalarda anlaĢıldı: • Türk ve Yunan orduları arasında çarpıĢmalar durduruldu ve ateĢkes sağlandı. • Doğu Trakya'yı Yunanlılar ateĢkesin imzalanması tarihinden sonra onbeĢ gün içinde boĢaltacaklardı. • Yunanlıların Doğu Trakya'da çekildikleri yerler ilkönce AnlaĢma Devletlerinin temsilcilerine, sonra da Türk memurlarına bırakılacaktı. Böylece Türkler ile Yunanlılar bu boĢaltma iĢi sırasında karĢı karĢıya gelmeyeceklerdi. Bu teslim iĢi en geç otuz gün içinde bitirilecekti. Teslimi tamamlanınca AnlaĢma Devletlerinin temsilcileri Doğu Trakya'dan uzaklaĢacaklardı. Sadece Meriç'in batısında güvenliği sağlamak için bir miktar AnlaĢma Devletleri askeri bulundurulacaktı. BarıĢın sağlanmasına kadar TBMM Hükümeti 8000 jandarma erini Doğu Trakya'da tutabilecekti. • Ġstanbul ile Boğazlar üzerinde Ģöyle bir uzlaĢmaya varıldı: BarıĢ imzalanıncaya kadar buralarda, Yunanlılar dıĢında AnlaĢma Devletleri birlikleri kalacaklardı. Mudanya AteĢkes AnlaĢması 11 Ekim 1922'de imzalandı ve 15 Ekimde yürürlüğe girdi. Uygulanmaya hemen baĢlandı. Doğu Trakya'nın teslim

103

alınması iĢiyle BaĢkomutan, yakın çalıĢma arkadaĢlarından Refet PaĢayı (Bele) görevlendirdi. Refet PaĢa bu iĢleri düzenlemek için Ġstanbul'a gönderildi. Böylece TBMM'nin siyasal varlığı Osmanlı BaĢkentinde kendini gösteriyordu. Refet PaĢa 19 Ekimde Ġstanbulluların çok candan, coĢkulu gösterileri ile karĢılanarak kente geldi; barıĢ sağlanıncaya kadar da orada TBMM Hükümeti'nin temsilcisi olarak kaldı. Mudanya AteĢkes AnlaĢması'nın Değerlendirilmesi Mudanya AteĢkes AnlaĢmasından hemen hemen dört yıl önce çok değiĢik nitelikli bir baĢka ateĢkes anlaĢması imzalamak zorunda kalmıĢtık. Bu ilk anlaĢmayı anımsayıp, içeriğini ikincisi ile karĢılaĢtırabilir misiniz? 30 Ekim 1918 tarihli Mondros AteĢkes AnlaĢmasından sonra dört yıldan sadece üç hafta kadar eksik bir zaman geçti ve Türkler bir baĢka AteĢkes AnlaĢması imzaladılar. Mudanya AteĢkesi, ilkinin her bakımdan tamamen tersi sayılabilir. Bu kez Türkler yenmiĢ olarak masaya oturmuĢlardı. Mondros'ta öngörülen parçalanma, yeni anlaĢmada hiçbir biçimde yer almadığı gibi, yurdun tamamen kurtulduğu AnlaĢma Devletlerince kabul ediliyordu. Mondros'ta, Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarına tam bir kısıtlanma getirilmiĢti. Mudanya'da ise TBMM Hükümeti hiçbir egemenlik kısıtlanması içine girmemiĢti. AnlaĢma Devletleri, Mudanya'da, TBMM Hükümeti Temsilcisi Ġsmet PaĢa ile eĢit koĢullar altında konuĢup bir sözleĢme imzalayınca, yeni Türk Devleti, kendiliğinden tanınmıĢ oluyordu. Zaten daha önce Fransızların tanıdığı TBMM Hükümetini Ģimdi Ġngilizler ve onların maĢası Yunanlılar da tanımaktadırlar. Bu anlaĢma imzalandıktan birkaç gün sonra (19 Ekim) Yunanlıları Anadolu macerasına sürüklemekte en büyük destekçi olan ve her iki ulusu birbirine düĢüren Ġngiliz baĢbakanı görevinden ayrıldı. Bir zamanların bu çok ünlü siyaset adamının yıldızı böylece sönüp gitti. Fakat çok önemli bir noktayı gözden uzak tutmamak gerektir: Mudanya AteĢkes AnlaĢması, bu olumlu değerlendirmeye rağmen, nihayet geçici bir sözleĢmedir. Bu anlaĢmanın öngördüğü düzen, barıĢın kurulmasına kadar geçerlidir. BarıĢ sağlanamazsa, savaĢ durumu yeniden baĢlayacaktır. Ayrıca, Yurdumuzun can damarı Boğazlar ile en önemli kentimiz, yani Ġstanbul, henüz anlaĢma devletlerinin denetimi altındadır. Yine, Doğu Trakya'daki varlığımız son derece zayıftır. Boğazlar ve Ġstanbul üzerinde yeniden egemen olabilmek, Doğu Trakya'daki durumumuzu güçlendirmek için mutlaka bir barıĢ antlaĢmasının imzalanması gerektir. Öyle ise Mudanya AteĢkes AnlaĢması çok önemli bir baĢarıdır; ama barıĢ sağlanamazsa hiçbir değeri kalmayacaktır. Bu nedenle Ģimdi sıra kesin barıĢın kurulmasına gelmiĢtir. Artık çalıĢmalar bu konu üzerinde yoğunlaĢacaktır. SALTANATIN KALDIRILMASI Genel Olarak Bildiğiniz gibi, egemenlik denilen devlet gücü bir aileden gelen kiĢilere ait olursa, bu takdirde "monarĢik" sistemden söz ederiz. Egemenlik ulustan çıkarsa bu takdirde, devlet gücünün gerçek sahibine ait olduğunu belirtiriz. Önümüzdeki yıl, bu konularda daha geniĢ açıklamalarda bulunacağız. Ama Ģimdi kısaca Ģu nokta üzerinde tekrar durmak gereklidir. KurtuluĢ SavaĢını TBMM yürüttü. Bu Meclis,egemenliğin ulustan kaynaklandığı gerçeği üzerinde kuruluydu. Milletvekilleri sadece, egemenliğin gerçek sahibi olan ulusun belli bir süre için seçtiği temsilcilerdi. Ne var ki, bu temsilciler, "güçler birliği" esası içinde, ulus adına bütün egemenlik haklarını kullanıyorlardı. KurtuluĢ SavaĢının büyük bir askeri ve siyasal hareket biçiminde örgütlenmesi de bu yolla mümkün olmuĢtur. Ama, TBMM, bir yandan da "PadiĢah ve Halifeyi" kurtarmak görevini yüklenmiĢti. ġimdi zafer kazanılınca, önemli bir sorun ortaya çıktı: AnlaĢma Devletleri, Birinci Dünya SavaĢını Osmanlı Ġmparatorluğu ile yaptıkları bir barıĢ antlaĢması yoluyla sona erdirmek istemiĢlerdi. Ama bu antlaĢma bir türlü yürürlüğe giremedi. ġimdi, zafer kazanmıĢ, ulus egemenliğine dayanan bir yeni devlet ile onun yanında varlığı henüz inkar edilemeyen köhnemiĢ ve artık yok olmuĢ sayılabilecek bir baĢka devlet vardı. Her iki devlet ile birlikte mi barıĢ antlaĢması görüĢmeleri yapılacaktı? Gerçekten çok önemli bir çıkmaz içindeydi Türk Ulusu. Saltanatın Kaldırılmasına Neden Olan GeliĢmeler Mudanya AteĢkesi TBMM Hükümeti ve AnlaĢma Devletleri arasında imzalanmıĢtı. Çünkü, "savaĢ" TBMM tarafından yürütülmüĢtü. Eğer TBMM Orduları içinde "Osmanlı Hükümeti" adına çalıĢtığını ileri süren bir asker bile bulunsaydı, Mudanya AteĢkes AnlaĢmasına iki devletin de çağrılması gerekliydi. Ama Türk

104

Ordusu artık, bütün üyeleri ile "TBMM"nin Ordusu idi. Bu gerçeği bilen AnlaĢma Devletleri, salt askeri bir nitelik taĢıyan bu AteĢkesi sadece TBMM Hükümeti temsilcisi ile imzalamıĢtır. Ama Ģimdi sıra barıĢ antlaĢmasına gelmiĢti. Mudanya AteĢkes AnlaĢması imzalanıp uygulamaya konulduktan sonra, Ġstanbul'daki varlığı her bakımdan tartıĢmalı Osmanlı Hükümeti'nde bazı garip davranıĢlar görülmeye baĢlandı. Sardazam Tevfik PaĢa 17 Ekim günü BaĢkomutan'a bir yazı göndermiĢti. Özetle Ģöyle deniliyordu bu yazıda: "..kazanılan zafer ile artık Ġstanbul-Ankara ikiliği kalkmıĢ, ulusal birlik sağlanılmıĢtır. AnlaĢma Devletleri ile yapılacak barıĢ görüĢmelerine her iki hükümet de çağrılacaktır... Bu durumda ulusumuzun esenliği ile sorunlarımızı aramızda görüĢüp davaları konferansta birlikte savunmamız gerekecektir. Bu konuda anlaĢmak üzere birlikte çalıĢmalara baĢlayalım..." Büyük zafer her bakımdan TBMM'nin, onun Hükümeti'nin ve BaĢkomutanı'nın üstün ve anlatılması çok zor çabaları ile kazanılmıĢtı. Ġstanbul'daki sözde hükümetin bu baĢarıda hiçbir katkısı yoktu. Ama Ģimdi büyük bir vurdum duymazlıkla bu büyük baĢarıda pay sahibi olunmak isteniyordu. Bu davranıĢ her Ģeyden önce mantığa tersti. TBMM BaĢkanı ve BaĢkomutan Gazi Mustafa Kemal PaĢa bu davranıĢa gerekli cevabı verdi. ġöyle diyordu:". Anayasa ile biçimi ve niteliği belli olan Türkiye Devleti kuruluĢundan beri yalnız TBMM Hükümeti tarafından yönetilmektedir. Yasal olmadığı, hukuk dıĢı bulunduğu TBMM tarafından pek çok kez belirtilen Ġstanbul'daki kurulun barıĢ konferansına katılmaya hakkı yoktur". Gazi Mustafa Kemal PaĢa, Tevfik PaĢaya verdiği yanıtta "Ġstanbul Hükümeti" yerine "Ġstanbul'daki Kurul"dan söz etmektedir. Bu dahi Sadrazam Tevfik PaĢanın anlaması gerekli ağır ve haklı bir ifadedir. Tevfik PaĢa bu sözlere daha karĢılık vermeden, AnlaĢma Devletleri 27 Ekim 1922'de "Doğudaki savaĢa son vermek için" Ġsviçre'nin Lozan (Lausanne) kentinde bir barıĢ konferansı düzenlediklerini bildirdiler ve bu çağrıyı hem TBMM Hükümetine hem de Osmanlı Hükümeti'ne gönderdiler. Bu çağrı üzerine, Gazi Mustafa Kemal PaĢa'nın yukarıda belirttiğimiz yanıtından ders almamıĢ gibi görünen Tevfik PaĢa bu kez TBMM BaĢkanlığına bir yazı gönderdi. Bu yazıda Tevfik PaĢa altıyüz yıldan fazla yaĢayan Osmanlı Devleti'nin barıĢ konferansına katılmasının çok doğal bulunduğunu, Hükümeti'nin Sevr AntlaĢmasını onaylamamakla zafere katkısı olduğunu ve konferansta iĢbirliği yapılması yolundaki isteğini tekrarlıyordu. TBMM Hükümeti, Tevfik PaĢanın bu yazısını ciddiye almadı. Ama AnlaĢma Devletlerine gönderdiği bir nota ile Konferansta Ġstanbul'daki Hükümet de temsil edilirse kendisinin katılmayacağını bildirdi. KarĢı taraf da sonunda barıĢ konferansına sadece TBMM Hükümeti'nin katılmasını kabullendi. TBMM Hükümeti diplomatik açıdan yine önemli bir zafer kazanmıĢtı. Ama Ġstanbul'da daha pek çok kiĢinin devletin baĢı olarak gördüğü padiĢah ve onun sözüm ona hükümeti varlığını koruduğu sürece bazı önemli iĢler yolunda gitmezdi. Zira, barıĢ görüĢmelerine Ġstanbul Hükümeti'nin dıĢarıdan müdahale etmesi ve kamuoyunu bulandırması çok güçlü bir olasılıktı. Bu yolla bazı TBMM üyeleri de olumsuz olarak etkilenebilirdi. En önemlisi, bu yolla AnlaĢma Devletleri Ġstanbul Hükümeti'ni bir çeĢit "ara bulucu" gibi kullanıp, aslında dilediklerini Türk kamuoyuna benimsetebilirlerdi. BarıĢ AntlaĢması imzalansa bile Saltanatın varlığı ile egemenliğin ulusa ait olması ilkesi bir arada yaĢayamayacaktı. ġimdi fırsat çıkmıĢtı. Sorun kökünden çözülmeliydi. Saltanatın Kaldırılması Bütün bu geliĢmeler Saltanatın kaldırılmasını gerekli kılıyordu. Sonuçta BaĢkomutan ve pek çok milletvekilinin ortak bir önergesi 30 Ekim günü TBMM‟nde görüĢülmeye baĢlandı. Önergede Saltanatın kaldırıldığı belirtiliyordu. Saltanatla birleĢmiĢ sayılan "Halifelik" ise ondan ayrılacaktı. AteĢli görüĢmeler sırasında Ģu düĢünceler Meclis Genel Kurulu'na hakimdi: Saltanat Halifelikten ayrılsın ve kaldırılsın. Halifeyi ise biz seçelim; Saltanat ile Halifelik biribirinden ayrılamaz. Bu nedenle eğer Saltanat kaldırılırsa, Halifelik de kalkmıĢ olur ki, böyle bir durum düĢünülemez. Görülen Ģuydu: BaĢta Rauf Bey ve Refet PaĢa gibi Gazi Mustafa Kemal PaĢanın yakın arkadaĢlarının bulunduğu bir grup, Halifeliğin Saltanattan ayrılamayacağını, padiĢahsız bir Türk ulusunun ise düĢünülemeyeceğini ileri sürüyorlardı. Ġlk grubun içinde bulunanlar ise böyle bir ayrımın mümkün bulunduğunu belirtiyorlardı. Gerçekten, Mustafa Kemal PaĢanın sık sık söylediği gibi, Büyük Selçuklu Ġmparatoru Tuğrul Beye 1055 yılında Abbasi Halifesi saltanat hakkını

105

devretmiĢ, kendisi ise halife olarak kalmıĢtı. Pek çok Ġslam devletinde, 1258 tarihinde Abbasi Halifeliği sona erdikten sonra, hükümdarlar yanlarında göstermelik bir halife tutmuĢlardı. Ama bu tarihsel gerçekler Meclis'in bir kanadını tatmin etmiyordu. Onlar Saltanatı olmayan bir Halifenin çok güçsüz bir durumda kalacağının bilinci içindeydiler. Bu yolla ulusa esenlik ve devrim yolu açılabilirdi. Bu da, ilerisini göremeyen pek çok siyasetçi için dehĢet verici bir olaydı. Bu nedenle 30 Ekim‟de baĢlayan görüĢmeler "Saltanatla Halifeliğin birbirinden ayrılamayacağı" konusundaki görüĢün giderek çoğunluk kazanması yönünde geliĢiyordu. Bunun üzerine BaĢkomutan, bu tartıĢmaların odak noktası olan komisyonda bir konuĢma yaparak Saltanat ile Halifeliğin biribirinden ayrılmalarının mümkün olduğunu belirtti. Osmanoğullarının Türk Ulusunun egemenlik hakkına altı yüz yıl sahip çıkmalarından sonra, artık ulusun bu hakkı eline alması ve kendisi üzerinde bir padiĢaha gerek kalmadığını oldukça sert biçimde dile getirdi. Ardından da yine bilimsel ve tarihsel açıklamalarda bulunarak, üyeleri gerçeğe inandırdı. Bunun üzerine Saltanat ve Halifeliği biribirinden ayıran önerge kabul edildi. Genel Kurul 1 Kasım1922 tarihli toplantısında "Saltanatı" kaldırdı. Halifelik ise yine Osmanlı Ailesine ait bir hak olarak kalıyordu. Ama Halifeliğin asıl anlamı olan devlet baĢkanlığı zaten TBMM'nin kiĢiliğinde bulunduğu için, Meclis bu aile içinden dilediğini Halife olarak seçebilirdi. Böylece kiĢisel Saltanat tarihe karıĢtı. TBMM'nin 308 numaralı bu kararı Türk Devrim Tarihinin en önemli belgelerinden biridir. Altı yüz yıllık bir devletin sona ermesi ve yerine kesinlikle yeni esaslara dayanan bambaĢka nitelikli bir devletin geçmesi çok anlamlı bir olaydır. Yeni Türk Devleti'ni tartıĢmasız bir duruma getiren bu kararı bugünkü dille, kısaltmadan veriyoruz. Böylece kitabımızda bir istisna yapılmakta, çok önemli bir metin aynen verilmektedir. Bu belge Türk Devrimi'nin kavranılması için yaĢamsal bir önem taĢımaktadır: "Birkaç yüzyıldır Saray ve Babıali'nin bilgisizlik ve sefahati yüzünden Devlet büyük felaketler içinde müthiĢ bir surette çalkalandıktan sonra nihayet tarihe geçmiĢ bulunduğu bir anda, Osmanlı Devleti'nin kurucusu ve gerçek sahibi olan Türk Ulusu, Anadolu'da hem dıĢ düĢmanlara karĢı ayağa kalkmıĢ, hem de o düĢmanlarla birleĢip, Ulus karĢısında harekete geçmiĢ olan Saray ve Babıali ile mücadeleye atılarak, TBMM ve onun hükümeti ve ordularını oluĢturarak dıĢ düĢmanlar, Saray ve Babıali ile eylemsel olarak ve silahlı ve bilinen Ģiddetli zorluklar ve hazin yokluklar içinde savaĢmaya giriĢmiĢ, bugünkü kurtuluĢ gününe ulaĢmıĢtır. Türk Ulusu, Saray ve Babıali'nin hıyanetini gördüğü zaman, Anayasa'yı çıkararak onun birinci maddesi ile egemenliği PadiĢahtan alıp doğrudan doğruya Ulusa ve ikinci maddesi ile ile yürütme ve yasama güçlerini onun kudretli eline vermiĢtir. Yedinci madde ile de savaĢ ilanı, barıĢ sözleĢmesi gibi bütün egemenlik haklarının ulusun benliğinde toplamıĢtır. Bu duruma göre, o zamanlardan beri eski Osmanlı Ġmparatorloğu tarihe karıĢıp yerine yeni ve ulusal bir Türkiye Devleti, yine o zamandan beri PadiĢahlık kalkmıĢ olup, yerine TBMM geçmiĢtir. Yani bugün Ġstanbul'da bulunan kurul, varlığını usullere uygun koruyacak hiçbir yasal ve yabancı olmayan güce ve ulusal yardıma sahip olmayıp, ortadan kalkmıĢ bir gölge durumundadır. Ulus, kiĢisel egemenlik ve Saray halkı ve çevrenin sefahati üzerine kurulu bir Saltanat yerine, asıl halk kütlesinin ve köylünün haklarını koruma ve mutluluğunu sağlamayı yükümlenen bir halk hükümeti kurmuĢ ve koymuĢtur. Durum böyle iken Ġstanbul'da düĢmanlarla iĢbirliği yapmıĢ olanların, Ģimdi Halifelik ve Saltanat haklarından ve hanedan haklarından söz etmelerini görmekle hayrete boğulmuĢ oluyoruz. Tevfik PaĢanın telgrafı kadar garip ve tuhaf ve gerçeklere aykırı bir belge tarihte ender görülmüĢtür. Bu durumda TBMM aĢağıdaki hususları yayınlayıp ilana karar vermiĢtir: • Anayasa ile Türkiye halkı egemenlik ve hükmetme haklarını gerçek temsilcisi olan TBMM'nin manevi kiĢiliğinde bırakılması ve bölünmesi ve verilmesi mümkün olmamak üzere temsile ve doğrudan kullanmaya ve ulus iradesine dayanmayan hiçbir güç ve kurulu tanımamaya karar verdiği için, Misak-i Milli sınırları içinde TBMM Hükümeti'nden baĢka hükümet biçimi tanımaz. Buna göre Türkiye halkı kiĢisel egemenliğe dayalı olan Ġstanbul'daki hükümet biçimini 16 mart 1920'den itibaren ve sonsuzluğa kadar tarihe karıĢmıĢ saymıĢtır. • Halifelikyüksek Osmanlı Ailesine ait olup, Halifeliğe TBMM tarafından bu Ailenin (içinden) bilimce ve ahlakça en üstün durumda olanı seçilir. Türkiye Devleti, Halifelik Makamının dayanağıdır..." Bu önemli karar bize, TBMM'nin ulustan aldığı gücüne ne kadar bilinçli bir biçimde sahip çıktığını göstermektedir. Unutulmamalıdır ki, bu Meclis ilk çalıĢma aylarında amacının "Saltanatı kurtarmak" olduğunu ünlü "Nisab-i

106

Müzakere Kanunu" (5.9.1920, No: 18) ile her yana ilan etmiĢtir. Aradan geçen zaman içinde, bazı karĢı çıkmalara rağmen, TBMM tek üstün makam olduğunu anlamıĢ ve Osmanlı Saltanatını kaldırmıĢtır. Böylece zaferin verdiği baĢarı duygusu ile Ġstanbul Hükümeti'nin akıl almaz son tutumu Önder'e hep tasarladığı devrim adımlarından birini daha atmak fırsatını vermiĢ ve TBMM, Osmanlı Devleti'nin varlığını kesinlikle sona erdirmiĢtir. Artık Osmanlı Ailesine yalnız Halifelik hakkı kalmıĢtı.Ama bu hakkı kimin nasıl kullanacağını saptama yetkisi de TBMM'ye aitti. Ġleride Halifelik sorunu da çözülecektir. TBMM'nin Saltanatı kaldırma kararı Ġstanbul'daki eski hükümet tarafından derhal tanındı ve kendi çapındaki devlet iĢlerinin görülmesine son verildi. Devir ve teslim iĢleri derhal baĢladı. Bu tutum Saltanatın kaldırılmasının beklendiğini de gösterir. 1 Kasım 1922 tarihinde Osmanlı Saltanatı kaldırılınca, Vahdettin'in üzerinde sadece Halifelik sanı kaldı. Dikkate değen nokta TBMM'nin Saltanatı kaldırırken, Halifelik hakkını Vahdettin'den almamıĢ olmasıdır. Bu da büyük bir iyi niyet ifadesi sayılabilir. Ama, akıl almaz siyaseti ile tarihe geçen bu son Osmanlı padiĢahı, 17 Kasım günü Ġstanbul'da bulunan Ġngiliz askeri makamlarına sığındı. Aynı gün yine bir Ġngiliz savaĢ gemisi ile yurdunu terketti. Yani Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya SavaĢındaki en büyük düĢmanına kaçtı. Osmanlı tarihinde hiçbir padiĢahın düĢmana sığınmak gibi bir tutum içine girdiği görülmemiĢtir. Vahdettin, büyük bir Türk Ailesinin onurunu da ağır biçimde yaralamıĢtır. TBMM ertesi gün Osmanlı veliahdı Abdülmecit Efendiyi halife seçti. Artık Lozan'a gitmek için hiçbir engel kalmamıĢtı. TBMM Hükümeti, var gücüyle barıĢ konferansına hazırlanmaya koyuldu. LOZAN BARIġ ANTLAġMASI BarıĢ Konferansına Hazırlanma TBMM Hükümeti daha Saltanat kaldırılmadan önce, barıĢ konferansına hazırlanmaya baĢlamıĢtı. Hazırlıklar sırasında üç önemli nokta üzerinde durmak gerekiyordu: Konferansın yeri; Türkiye'yi temsil edecek kiĢinin saptanması; konferansta görüĢülecek konuların belirlenmesi. AnlaĢma devletleri yaptıkları çağrıda, konferans yeri olarak Lozan'ı önermiĢlerdi. Buna karĢılık TBMM Hükümeti Ġzmir'i uygun görüyordu. TBMM Hükümet, Lozan ile Türkiye arasındaki haberleĢmenin çok zor olacağını ileri sürmüĢtü. O zamanların iletiĢim koĢulları düĢünülürse, bu doğru bir gerekçe idi. Bizim açımızdan bir baĢka özellik ise sık sık Ġzmir'e giden BaĢkomutan'ın konferans hakkında saati saatine doğru bilgi alabilmesi ve gereken yanıtları vermekte gecikmeden yardımcı olabilmesi idi. Ama karĢı taraf bu önerilerimizi kabul etmedi. Çünkü Lozan, tarafsız bir devlet olan Ġsviçre'de bulunuyordu. Böylece konferans savaĢa katılmıĢ hiçbir devletin ülkesi üzerinde toplanmamıĢ olacaktı ki bu da uluslararası geleneklere uygundu. Bu nedenle TBMM Hükümeti Lozan'ı konferans yeri olarak kabul etti. Konferansta Türkiye'yi kim temsil edecekti? Bu çok önemli bir sorundu. TBMM Hükümetinin kadrolarında gün görmüĢ, deneyli diplomatlar yoktu. Ġstanbul'da yaĢayan eski Osmanlı diplomatlarından yararlanmak da yeni Devletimizin felsefesi açısından düĢünülemezdi. Bu durumda o sıralarda Bakanlar Kurulu BaĢkanı olan Rauf Bey Lozan'a gitmek istedi. Mondros AteĢkes AnlaĢmasını Osmanlı Devleti adına Rauf Bey imzalamıĢtı. Bu anlaĢma, bidiğiniz gibi Osmanlı Devleti'nin teslim belgesiydi. Pek çok aksaklık bu ateĢkes nedeniyle belirdi. Eğer Mondros AteĢkesi adaletli bir düzenleme getirseydi, belki KurtuluĢ SavaĢını yapmak da gereksiz olurdu. Bu müthiĢ teslim belgesini imzalarken, gerçek bir yiğit ve yurtsever kiĢi olan Rauf Beyin Ġngilizler tarafından nasıl aldatıldığını da biliyorsunuz. Rauf Bey Ģimdi Lozan'a giderek, dört yıl önce yaptığı yanlıĢı düzeltmek ve tarihe böyle bir özellikle geçmek istiyordu. KiĢisel açıdan haksız sayılmazdı. Ama Lozan, böyle kiĢisel kazanımlar için bir alan olamazdı. Ġyi direnen ve pazarlık edebilen bir kiĢiye ihtiyaç vardı. Bu nedenle Mudanya AteĢkes görüĢmelerinde olumlu bir sonuç alan Batı Cephesi Komutanı Ġsmet PaĢayı bu güç göreve getirmeyi BaĢkomutan uygun buldu. Ġsmet PaĢa 26 Ekimde TBMM tarafından DıĢiĢleri Bakanlığı'na seçildi. O artık Lozan Konferansında baĢtemsilcimizdir. Ġsmet PaĢanın yanına, yine temsilci olarak Rıza Nur ve Hasan (Saka) beyler verildi. Bu üç temsilci, o zamanın koĢulları içinde en yetenekli ve genç aydınlardan bir kurul oluĢturdular ve Lozan'a gitme hazırlığı içine girdiler. En önemli konu, konferansta görüĢülecek sorunlar üzerinde Türk tarafının taktiğini belirlemekti. Bu iĢ için ise çok uzun ve ince hazırlıkların yapılması gerekliydi. Çünkü Lozan'da sadece birkaç yıllık Türk-Yunan savaĢının hesabı görülmeyecek, dünyayı en aĢağı üç yüz yıl uğraĢtıran "Doğu Sorunu" (ġark Meselesi) çözülecekti. Fakat böylesine bir geniĢ konuyu bütün ayrıntılarıyla kapsayacak bir hazırlık için zaman yoktu. Bu nedenle Türk Temsilciler Kuruluna, kısa fakat kesin bir yönerge verildi. Bu yönergede özelikle iki konuda kesinlikle ödün verilmemesi istenmiĢtir. Yönerge maddeleri içinden bunları Ģöylece aktarabiliriz:

107

"1. Doğu Sınırı: Ermeni yurdu söz konusu olamaz; olursa görüĢmelerin kesilmesini gerektirir. . . 8. Kapitülasyonlar kabul edilemez. Eğer görüĢmelerin kesilmesi gerekirse, yapılır..." Demek ki TBMM Hükümeti iki ana konuda hiçbir özveriye razı değildir. Gerekirse konferanstan çekilme kararı alınacak ve savaĢ durumu geri gelecektir. Diğer konularda ise Temsilciler Kurulu'na pazarlık yapma esnekliği tanınmıĢ, ayrıca sık sık Ankara'ya bilgi verilip yanıt istenmesi buyrulmuĢtur. Lozan BarıĢ Konferansı Bir haftalık gecikmeden sonra 20 Kasım 1922 tarihinde çalıĢmalarına baĢlayan konferansta Ġngiltere, Fransa, Ġtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, yeni kurulan Yugoslavya devletleri karĢısında Türkiye tek baĢına idi. Bu devletlerin içinde özel ikle Yunanistan, Ġngiltere, Fransa ve Ġtalya ile çok önemli sorunlarımız vardı. Sakarya zaferinden sonra Fansızlar, yeni Türk Devleti ile bir antlaĢma imzalayarak savaĢtan çekilmiĢlerdi. Bildiğiniz gibi 20 Ekim 1921'de imzalanan "Ankara AntlaĢması" Fransa'nın Türk KurtuluĢ SavaĢından çekilmesini sağladığı için çok önemlidir. Ancak, Fransa, Birinci Dünya SavaĢı yenenlerindendi. Ankara AntlaĢması ise sadece bir "önbarıĢ" idi. Yani, üzerinde ileride tekrar durulabilecek bir barıĢ. Fransa bu durumda, dostlarını yalnız bırakamazdı. Kaldı ki, Fransızlarla da aramızda, özellikle kapitülasyonlar nedeniyle bazı önemli sorunlar vardı. Boğazlarla ilgili görüĢmelere ayrıca Sovyetler Birliği ile Bulgaristan da katılmıĢtır. Bütün bu sayılan devletler ilk planda kendi çıkarlarını savunacaklar, yeri gelince de birlikte davranacaklardı. Konferansta Türkiye'yi destekleyen hiçbir devlet yoktu. Yapayalnızdık. Türk Temsilciler Kurulunu çok ağır bir görev bekliyordu. Ayrıntılarını bir yana bırakırsak, Lozan'da görüĢülen konuları baĢlıca iki ana grupta toplayabiliriz: Yunanistan ile Türkiye arasındaki sorunlar ve Türkiye ile diğer devletler arasındaki sorunlar. Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlar Ģöylece özetlenebilir: Büyük zaferden sonra Anadolu'yu Yunanlılar tamamen boĢaltmıĢlardı. Bu konuda artık bir sınır sorunu yoktu. Sadece Doğu Trakya sınırının çizilmesi hususu vardı. Bundan baĢka Ege Adalarının durumu, Türkiye'deki ve Yunanistan'daki Türklerle Rumların değiĢ- tokuĢu ve Yunanistan'ın Anadolu ve Trakya'da yaptığı yakıp yıkmaların, katliamların doğurduğu zararların giderilmesi de önemli sorunlar arasındaydı. Konferansa katılan diğer devletlerle olan sorunlar da Ģöylece özetlenebilir: Avrupalıların Osmanlı Ġmparatorluğu ile yüzyıllarca süren iliĢkilerinde yoğun sorunlar çıkmıĢtır. Özellikle kapitülasyonların uygulanmasından doğan pek çok ekonomik, parasal ve yargısal anlaĢmazlıklar vardı. Avrupalıların Osmanlı Devleti üzerinde kurdukları baskıyı kaldırmak zamanı gelmiĢti. Önceki pürüzler giderilmeli ve yeni Türk Devleti, her türlü sınırlamadan uzak bir biçimde dünyadaki yerini almalıydı. Batılılar ise bu konularda Türklerle tam bir anlaĢmaya varmayı düĢünmüyorlardı. Eğer bazı ödünler vermek zorunda kalırlarsa, ileride, Türk Devleti'nin güçsüzleĢtiği sırada bu ödünleri geri almayı da tasarlıyorlardı. Bu genel sorunlardan baĢka Ģu önemli noktalar üzerinde de bir uzlaĢmaya gidilmesi gerekliydi: Osmanlı Devleti'nin yeni Türk Devleti'ne ne kadar borç bıraktığı hesaplanacaktı. Ayrıca Osmanlıların yabancı kurumlara kendisine zararlı koĢullarla verdiği ayrıcalıklardan doğan son derece karmaĢık konular konferasta görüĢülecekti. Bunlar öylesine karıĢık iĢlerdi ki, yanlarında Türk-Yunan anlaĢmazlığı çok basit kalıyordu. Konferansın ilk evresinde yukarıdaki sorunların bir bölümünün çözümü üzerinde anlaĢmaya varılabildi: Fransa ile sınır sorunumuz yoktu. Bu konuda Ankara AntlaĢmasının esasları yinelendi. Irak sınırının ileride bir baĢka konferansta çizilmesi kararlaĢtırıldı. Bütün dünyayı ilgilendiren Boğazlar üzerinde de, bazı özverilerimizle belli bir uzlaĢmaya eriĢildi. Ermeni Yurdu safsatası da tarihe karıĢtı. Ama kapitülasyonların kaldırılması ve Osmanlı borçlarının bölüĢülmesi konusunda bir anlaĢmaya varılamadı. Her iki konuda da Batılı taraflar, yeni Türk Devleti'nin kabul edemeyeceği kadar ağır koĢullar ileri sürüyorlar, ödüne yanaĢmıyorlardı. Bunun üzerine Türk Temsilciler Kurulu 4 ġubat 1923'te Lozan'ı terketti. Konferans kesilmiĢti. Bu kesinti üzerine tekrar yoğun diplomatik çabalar harcanmaya baĢlandı; çünkü hiçbir taraf yeniden savaĢ istemiyordu. Bu temaslar sonucunda 23 Nisan 1923'te konferans tekrar toplandı. Batılıların daha ılımlı bir hava içine girdikleri bu yeni evrede anlaĢıldı. Özellikle her konuda Türklere zorluk çıkartan ve dostlarını peĢinden gelmeye mecbur eden, Yunanlıları da çok kayıran Ġngiliz BaĢtemsilcisi Lord Curzon, konferansa gönderilmemiĢti. Bu çok iyi bir iĢaretti. Konferansın ikinci evresinde Türk Temsilciler Kurulu özel ikle kapitülasyonlar ve Osmanlı borçları konularında gerçek bir diplomatik zafer kazanmıĢtır. Çözülemeyen tek

108

sorun olarak Yunanistan'ın bize verdiği zararların ödenmesi kalmıĢtı. Yunanistan giriĢtiği büyük macerayı ağır bir sonuçla bitirmiĢti. Ezilerek yenilmiĢti. Bitkin ve çaresizdi. Yeni bir siyasal rejim içine giriyordu. Ekonomik ve toplumsal açıdan tam bir felaket içinde bulunan Yunanistan, savaĢta Türklere ağır ve haksız zararlar verdiğini kabul ediyordu. Ama bu zararları ödeyemeyecek durumda bulunduğunu da ısrarla belirtiyordu. Bu konuda da dostlarından büyük destek görüyordu. Sonunda Doğu Trakya'da, Meriç Irmağının batısında ,daha önce Yunanistan'a bırakılmıĢ "Karaağaç" bu savaĢ tazminatına karĢılık tutularak bize verildi. Orasını zarar- ziyana karĢılık saydık. Böylece son pürüz de giderildi ve Lozan BarıĢ AntlaĢması 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalandı. Lozan BarıĢ AntlaĢması Büyük bir diplomasi anıtı olan Lozan BarıĢ AntlaĢması 143 maddelik esas metnin yanında 14 ayrı sözleĢme ile bir bütün oluĢturmaktadır. Bu bütünün içerdiği belli baĢlı hükümleri Ģöylece özetlemek mümkündür: • Sınırlar: Suriye Sınırı: Fransızlarla daha önce imzalanan Ankara AntlaĢması'nda gösterilen sınır kabul edilmiĢtir. Irak Sınırı: Bu sorun çözülemedi. Sorunun, içinde en önemli yeri alan Musul konusu da birlikte olmak üzere, dokuz ay içinde Ġngiltere ile Türkiye arasında "dostça" çözülmesi karara bağlandı. Batı Sınırı: Misak-ı Milli'ye göre çizildi. Ama bazı bölgelerin de elden çıkması önlenemedi, zira oraları Osmanlı Devleti tarafından daha önce imzalanan barıĢlarla terk edilmiĢlerdi. Bu nedenle Batı Trakya ile Ege Adalarını alamadık. Karaağaç ve yöresi ise,yukarı da açıklandığı gibi, savaĢ tazminatına karĢılık olarak Yunanistan tarafından bize bırakıldı. Ġmroz, Bozcaada ve TavĢan Adası dıĢındaki diğer Ege Adaları, Balkan SavaĢları sırasında yitirildiği için bize geri verilmedi. Onlar Yunanistan ile Ġtalyan egemenliği altında kaldılar. Ancak Yunanistan Midilli, Sakız, Nikerya ve Sisam adalarını askersizleĢtirecekti. • Kapitülasyonlar: Lozan BarıĢ AntlaĢması ile yargısal, parasal, yönetsel ve ekonomik alanlarda yüzlerce yıl süren bütün kapitülasyonlar, her türlü sonuçları ile birlikte toptan kaldırılmıĢlardır. Türkiye'deki yabancı ticaret kuruluĢları da belli ve kısa bir geçiĢ döneminden sonra Türk yasalarına hiçbir önkoĢul göstermeden uyacaklardır. • Azınlıklar: Bütün azınlıklar Türk uyrukludur. Doğu Trakya ile Anadolu'daki Rumlarla Yunanistan'daki Türkler değiĢtokuĢ edileceklerdir. Ama Ġstanbul'un yerlisi Rumlarla Batı Trakya'daki Türkler bu zorunlu değiĢimin dıĢında kalacaklardır. • SavaĢ Tazminatları: Birinci Dünya SavaĢı dolayısı ile bizden istenilen tazminattan geleceğe bir borç bırakılmadan ve hiçbir edimde bulunulmadan büyük bir baĢarı ile kurtulmak sağlanmıĢtır. Yunanistan ise, yukarıda da kısaca belirtildiği gibi, KurtuluĢ SavaĢı dolayısı ile Türkiye'de büyük yakıp yıkmalar ve zulümler yaptığını, bunların ne askerlik kurallarına ne de uluslararası geleneklere uyduğunu, bu nedenle tazminat vermesi gerektiğini kabul ediyordu. Buna karĢılık Türkiye, Yunanistan'ın çok güçsüz ve ekonomik bakımdan çökmüĢ durumda bulunmasından dolayı, savaĢ tazminatı hakkından Karaağaç ve yöresini almakla vazgeçiyordu. • Devlet Borçları Sorunu: Osmanlı Devleti'nin 1854 yılından baĢlayarak, Birinci Dünya SavaĢının sonuna kadar Batılı ükelerden aldığı borçlar çok büyük bir toplama eriĢmiĢti. Lozan'da bu borçlar, Osmanlı Devleti'nin parçalanması ile ortaya çıkan yeni devletlere gelirleri oranında bölüĢtürüldü. Bize kalan bölümü ise düzenli taksitlere ayrılmıĢtı. Borçların ödenmesi üzerinde her türlü yabancı gözetim ve denetimine de son verilmiĢti. • Boğazlar Sorunu: Dünyanın her zaman en önemli siyasal sorunlarından birini oluĢturan bu konu üzerinde Lozan'da uzun ve Ģiddetli tartıĢmalar yapıldı. Sonunda aĢağıdaki çözüm yoluna varıldı: - Boğazlardan GeçiĢ: Askeri olmayan gemi ve uçaklar barıĢ zamanında Boğazlardan serbestçe geçebileceklerdi. SavaĢta Türkiye tarafsız ise geçiĢ yine serbestti. Türkiye bir savaĢa girmiĢ ise düĢmana yardım etmeme koĢulu ile tarafsız gemiler Boğazlardan geçebilirlerdi. DüĢman gemilerine ve uçaklarına ise Türkiye dilediği gibi davranabilecekti. Askeri gemiler ve uçaklara gelince: BarıĢ zamanında Karadeniz'e doğru geçiĢte, bu denizde sahili bulunan devletlerden en güçlü donanmaya sahip olanın elindeki gemi (ve uçak) toplamından fazlası geçirilmeyecek.

109

Bunun dıĢında savaĢ gemilerine ve uçaklarına geçiĢ serbestti. Ancak bu geçiĢlerden doğabilecek sonuçlardan dolayı Türkiye sorumlu tutulmayacaktı. SavaĢ sırasında ise Türkiye'nin tarafsız veya savaĢta bulunması durumuna göre, ticaret taĢıtları gibi, fakat barıĢ zamanındaki savaĢ taĢıtları hakkındaki sınırlamaya uyularak hareket edilecekti. Boğazlardan geçiĢi uluslararası bir kurul düzenleyecekti. Bu kurulun baĢkanı Türk olacaktı. - Boğazların Savunulması: Boğazların her iki yakası askersizleĢtirilecekti. Bu konuda Türkiye Uluslar Kurumu'nun güvencesi altına konulmuĢtu. ĠĢte bu önemli sorun böyle çözüldü. Sovyetler Birliği, Lozan AntlaĢmasının sadece Boğazlarla ilgili SözleĢmesini imzalamıĢtır. Lozan BarıĢ AntlaĢmasını bir süre sonra Belçika ve Portekiz devletleri de imzalamıĢtır. Lozan BarıĢı Üzerinde Değer Yargısı Bu barıĢla neler elde edildi ve neler elde edilemedi? Değerlendirme sonucu olumlu mudur yoksa olumsuz mu? Bu konuları kısaca tartıĢalım: Lozan BarıĢı ile yeni Türk Devleti varlığını bütün dünyaya kabul ettirmiĢtir. Osmanlı Ġmparatorluğu'nun bıraktığı sorunların hemen hepsi çözülmüĢtür. Bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi sınırlandıran pürüzler yok denilecek düzeye indirilmiĢtir. Anadolu'da ve Doğu Trakya'da yaĢayan ve sayıları bir hayli fazla olan Rumlar Yunanistan'a gönderilmiĢler, böylece Yurdumuzun TürkleĢme süreci tamamlanmıĢtır. Ermeni iddiaları tarihe gömülmüĢtür. Bütün bu baĢarıları Türk Temsilciler Kurulu tek baĢına, hiçbir tarafın yardımı olmadan kazanmıĢtır. Lozan BarıĢı ile Akdeniz'in doğusunda barıĢ kurulmuĢtur. Türkiye bazı isteklerini Lozan'da gerçekleĢtiremedi. Bunları kısaca sayalım: Batı Trakya ile Ege Adaları (Ġmroz ve Bozcaada dıĢında) geri alınamadı. Musul ve Hatay sınırlarımız dıĢında kaldı. Boğazlar üzerinde denetim ve savunma hakkımız kurulamadı. Batı Trakya ve Ege Adaları üzerindeki haklarını Osmanlı Devleti'nin Balkan savaĢları sonunda imzaladığı antlaĢmalarla yitirdiğini söylemiĢtik. Devletlerarası hukuka göre, bu antlaĢmalar geçerli idi. Türk Temsilciler Kurulu bu konuda yine de çok direnmiĢ; ama sözü geçen antlaĢmaların geçerli olmadığını karĢı tarafa kabul ettirememiĢtir. Boğazlar üzerindeki hak kısıtlamalarını ileride, 1936 yılında kaldırtmayı baĢardık. Yine Hatay da Atatürk'ün son çabaları ile, ölümünden bir yıl sonra Anayurda katıldı. Yalnız Musul bütün uğraĢlara rağmen kazanılamadı. Bunu ileride göreceğiz. Demek ki, Lozan'daki bazı önemli sakıncalar bir süre sonra giderilmiĢtir. Öyle ise bu barıĢın olumlu yanları son derece ağırlıklıdır. Akıl almaz zorluklar, yokluklar, özverilerle kazanılan zafer, siyasal alanda daha fazla bir getiri sağlayamazdı. Lozan'da Batı Trakya, Adalar gibi konularda daha da ısrar edilse idi barıĢ kurulmaz ve geleceğimiz karanlıklar içinde kalırdı. Bu barıĢı o günün koĢulları içinde değerlendirmek gerektir. Türkiye o zamanki olanaksızlıklarına rağmen elde edebileceği her Ģeyi, özel ikle tam ve gerçek bağımsızlığını kazanmıĢtır. Bu AntlaĢma günümüzde de geçerliğini sürdürmektedir. Bu bakımdan yirminci yüzyılın en uzun ömürlü barıĢını kurmuĢtur. Bu gidiĢle yirmi birinci yüzyıla da geçecektir bu antlaĢma. Lozan BarıĢı ile dünyanın en tehlikeli bölgelerinden biri güvenlik altına alınmıĢtır. Lozan BarıĢ AntlaĢması'nın tarihsel bakımdan bir baĢka önemli yanı daha vardır. Hukuksal olarak Birinci Dünya SavaĢı, Lozan BarıĢının imzalanmasıyla bitmiĢ sayılmalıdır. Çünkü, bu savaĢın en son denilen barıĢ antlaĢması Sevr'de 10 Ağustos 1920'de imzalandı; ama hiçbir zaman yürürlüğe girmedi. O barıĢın yerine geçen, Lozan'daki antlaĢmasıdır. Öyle ise Birinci Dünya SavaĢı kesin olarak 24 Temmuz 1923 tarihinde sona ermiĢ sayılmalıdır. CUMHURĠYETĠN ĠLANI - HALĠFELĠĞĠN KALDIRILMASI VE BU DEVRĠM ADIMLARINA TEPKĠLER -12 GĠRĠġ BarıĢın kurulmasından sonra yeni Türk Devleti bir daha savaĢ içine girmedi. Belki 1925 yılında çıkan ġeyh Sait Ayaklanması silahlı bir çatıĢma sayılabilir. Ancak bu bir iç sorundu; savaĢ değildi. Türkiye bugüne kadar belli bazı savaĢ tehlikeleri geçirmekle birlikte, doğrudan doğruya bir savaĢın içine girmemiĢtir. Türk KurtuluĢ SavaĢının aynı zamanda kalıcı bir barıĢ ortamı getirdiğini gösteriyor. Bu ortamı sürekli kılmak için ilkönce içeride tam bir siyasal istikrara, huzura ihtiyaç vardır. Siyasal yaĢam ise istikrara kavuĢmak için pek çok engelleyici etkenlerle doludur. Bir devletin içindeki üst kadro, bu etkenleri mümkün olduğu ölçüde azaltmaya ve küçültmeye çalıĢır. Sözünü ettiğimiz etkenler her devlette ve her rejimde vardır. Zira "siyaset" devlet yönetme sanatıdır. Her sanatın uygulanmasında olduğu gibi, siyaset yaĢamında da

110

çeĢitli düĢünceler, görüĢ açıları elde edilecek sonuçları etkiler. Hele günümüzün çok sesli, çoğulcu (plüralist) demokrasilerinde, bu tür etkenler daha da artmıĢtır. Çünkü demokrasilerde esas olan kiĢi özgürlüklerinin geniĢliği ve mümkün olduğu kadar az sınırlandırılmasıdır. ġimdi, gerçek anlamıyla rejimini seven, onun istikrar içinde geliĢmesini isteyen her bilinçli yurttaĢ, çoksesliliğin gereklerini, yapıcı bir yönde kullanır. Herkesin düĢüncesine saygı gösterir, ama aynı saygıyı baĢkalarından da kendisi bekler. Demokrasinin "zorluğu" da burada yatar. Siyasal bakımdan olgunlaĢmıĢ yurttaĢlar, düĢüncelere karĢılıklı saygı göstererek, özgürlükleri zedelemeden, istikrarlı ve rahat bir biçimde kendilerini yönetecek olanları seçerler. BaĢka bir deyiĢle, demokrasilerde "siyasal iktidar" denilen ve yurttaĢ iradesiyle beliren devlet gücüne sahip olanlar, rejimin kuralları içinde kendi dilediği siyaseti izlerler; baĢarısız kalırlarsa yine yurttaĢlar tarafından değiĢtirilir. Türk Devriminin baĢlangıcından beri çoğulcu bir yapının kurulmasına özen gösterildi. Mustafa Kemal PaĢanın en büyük amacı, ilkönce her bakımdan tam bağımsız bir devleti bütün kurumlarıyla sağlam bir biçimde yaĢama geçirmekti. Bu devlet, kalıcı ögesini doğrudan doğruya ulusa dayanmasıyla bulacaktı. ĠĢte "ulusal egemenlik" denilen kural, bu niteliği yerleĢtirmek için gereken en önemli temeldir. Eğer siyasal iktidar ulus tarafından belirlenmez ise, kiĢinin özgürlüğü sözde kalır. Zira bu iktidar ulusun içinden değil, dıĢından çıkmaktadır. Ulusun dıĢından kaynaklanan iktidar ilk planda kendi önceliklerini gerçekleĢtirmek amacındadır. Öyle ise, Türk Devriminde yapılacak ikinci önemli iĢ, ulusun sahip olduğu egemenliği sınırsız bir biçimde kullanabilmesi, ona ortak baĢka hiçbir güç kabul etmemesidir. KurtuluĢ SavaĢını baĢlatan TBMM oldu. Bu Meclis "kayıtsız-Ģartsız" egemenliğe sahip Türk Ulusunu temsil eden tek makam olmalıydı. Ama, bildiğiniz gibi, binlerce yıl monarĢik rejimlerde yaĢamıĢ ulusa ve onu temsil edenlere bu gerçeği iyice belli etmek gerekti. Ulusal egemenlik ilkesi iyice yerleĢtikten sonra, demokrasinin gereği olan çoğulculuğa geçilebilirdi. TBMM'nin kuruluĢu ve adım adım bilinçlenmesi, bu yolla zafere giden yolu açması, yukarıda belirttiğimiz geliĢme sürecinin yürümesi açısından çok olumlu iĢaretlerdi. Ama, 1922 yılı sonbaharında, zaferi kazanan TBMM'nin bir bunalıma doğru sürüklendiğini görüyoruz. Bunun sebebi ne olabilir? KiĢisel bazı önemli çekiĢmeleri bir yana bırakırsak, Ģu tanıyı koyabiliriz: TBMM ile kurulan rejim henüz tam bir kimliğe kavuĢmamıĢtır. Bu bunalımın nedeni bir geçiĢ dönemi içinde bulunulmasıyla açıklanır. Bildiğiniz gibi bugünkü devletimiz bir "Cumhuriyet"tir. Cumhuriyet bir devlet biçimidir. Bu devlet biçimi genellikle ulus egemenliğine dayanır. Bu devlet biçiminde temel ilke, devletin baĢkanı ile en üst yöneticilerinin seçim yolu ile iĢbaĢına gelmeleridir. Bu sistemin kurulduğu her devlet biçimi mutlaka demokratik olmak özeliği taĢımaz. Bildiğiniz gibi bu rejimde egemenlik kayıtsız-Ģartsız ulusundur. Seçimle iĢ baĢına gelen TBMM ulus adına egemenlik hakkını kullanır. Ama 23 Nisan 1920'de bu esas üzerinde kurulan devletin bir baĢkanı yoktur. Gerçi TBMM'nin bir baĢkanı vardır; ama o, devletin değil, bir kurumun baĢkanıdır. Halbuki hiçbir devlet baĢkansız yaĢayamaz. Devleti temsil edecek, yürütme gücüne yön verecek, yasaları yürürlüğe sokacak, ulusun birliğini simgeleyecek bir kiĢiye her devlette ihtiyaç vardır. Saltanat kaldırılıncaya kadar, pek çok kiĢi, bu arada önemli sayıda milletvekili için padiĢah devletin doğal baĢkanı idi. Hatta, TBMM baĢ amaçlarından biri olarak "padiĢahı kurtarmayı" da benimsemiĢti. Ulusal egemenlik ilkesi ile bağdaĢmasa da Saltanat varlığını sürdürürken, bir devlet baĢkanı sorunundan söz etmek yersiz gibi görülüyordu. Mustafa Kemal PaĢa TBMM'nin BaĢkanı, sonra da aynı zamanda BaĢkomutan olarak bir çeĢit devlet baĢkanı gibi davranıp, bu boĢluğu doldurmayı baĢarabiliyordu. Ama her Ģeye rağmen O, bir devlet baĢkanı değildi. Hele saltanatın kaldırılmasından sonra bu boĢluk iyice bir sorun haline geldi. Bir yandan Lozan'da barıĢ görüĢmeleri sürerken, bir yandan da rejimin içinde belli bazı aksamalar göze çarpmaya baĢlıyordu. CUMHURĠYETĠN ĠLANI Büyük Zaferden Sonra Siyasal GeliĢmeler BaĢkomutan ve yakın çevresi, kazanılan büyük zaferin siyasal alandaki ürünlerini almak için var güçleriyle çalıĢırlarken, savaĢ bittiği için rahatlamıĢ olan TBMM'de güçlü bir karĢıcalık (muhalefet) belirmeye baĢlamıĢtı. Gazi'ye karĢı olan, ama bunu tam olarak ifade edemeyen pek çok Ġkinci Grup milletvekili, Ģimdi, özelikle Halife ve Saltanat yanlısı önemli bazı Ġstanbul gazetelerinin de desteği ile amansız bir mücadeleye giriĢmiĢlerdi. Bu karĢıcalığın ana düĢüncesi Ģuydu: Gazi Mustafa Kemal PaĢanın iĢi bitmiĢti. Askerlik sanatının gereğini yerine getirmiĢ ve yurdu kurtarmıĢtır. O'nun artık yapabileceği bir Ģey kalmamıĢtır. Bir

111

köĢeye çekilmeli; politikaya karıĢmamalıdır. Bu düĢünceye sahip olanlar arasında öyle aĢırı ve insafsız düĢünenler vardı ki, bunlar Gazi Mustafa Kemal PaĢanın bir daha milletvekili seçilip Meclise gelmemesi için bir yasa önerisi bile hazırlamıĢlardı. 2 Aralık 1922'de Meclis'te görüĢülen bu öneride, milletvekili adayı olacakların, Türkiye'nin o günkü sınırları içinde doğmak veya belli bir yerde en aĢağı beĢ yıl sürekli oturmuĢ bulunmak koĢulunu taĢımalarını öngörmüĢlerdi (Bu öneriyi verenler: Erzurum Milletvekili Süleyman Necati, Mersin Milletvekili Selahattin ve Canik Milletvekili Emin). Bu yasa önerisinin doğrudan doğruya Gazi Mustafa Kemal PaĢayı hedef aldığı belli idi. Çünkü O, gençliğinden beri cepheden cepheye koĢmuĢ ve hiçbir yerde sürekli olarak beĢ yıl oturamamıĢtı. Kaldı ki doğum yeri Selanik de artık sınırlarımızın dıĢındaydı. Gazi Mustafa Kemal PaĢa bu öneri üzerine Meclis'te çok hazin ve o derece sert bir konuĢma yapmıĢtı. Öneri hemen reddedildi. Ancak bu olay Gazi'ye karĢı olanların ne kadar aĢırı gidebileceklerini göstermektedir. Gerçekten, Gazi'ye karĢı muhalefet, O'nun kurulu düzeni değiĢtirme amacına sahip bulunmasından kaynaklanıyordu. Hele saltanatın kaldırılmasından sonra rejimin nasıl bir nitelik alacağı tartıĢılıyordu. Halbuki Gazi Mustafa Kemal PaĢa, kendine çizdiği stratejinin sadece ilk perdesinin kapandığını biliyordu. O'nu yeni görevler bekliyordu. Kurtarılan yurt kalkınmaya, geliĢmeye, ilerlemeye muhtaçtı. Yüzlerce yıl denenmiĢ modellerle bu hedefe ulaĢılamazdı. Gazi Mustafa Kemal PaĢa, kendisine bilinçli veya bilinçsiz bağlı bir avuç aydınla bu yeni mücadelesini yürütecek ve hedeflerini halka benimsetecekti. Bu amaçla BaĢkomutan'ın zaferden sonra yurt içinde uzun yolculuklara çıktığını görüyoruz. Her gittiği yerde ulusal egemenliğin öneminden, çağdaĢlaĢmak gereğinden söz ediyordu. O, anlaĢılıyor ki halka, bir siyasal kültür aĢılamak istiyordu. O'nun bu yolculuklarında yaptığı konuĢmalar çok önemlidir ve dikkatli bir gözlemci bu sözlerden yepyeni, devrimci bir dönemin baĢladığını anlayabilir. TBMM Seçimlerinin Yenilenmesi Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, kurulduğu günden beri geceli gündüzlü çalıĢarak, kurtuluĢ için her türlü özveriyi göstermiĢtir. Ġlk Meclisimizin üyeleri, bugünkü ölçülerimize göre "yoksulluk" sınırı içinde yaĢamıĢ sayılırlar. Böylesine özverili ve maddi çıkarlardan uzak bir siyasal kadroyu Türkiye Ģimdiye kadar görmemiĢtir. Milletvekillerinin, ister Birinci Gruba, ister Ġkinci Gruba ait olsunlar, yaĢamsal konularda nasıl bir araya geldikleri, buna karĢılık düĢünce ve söz özgürlüğüne neredeyse sınırsız denecek derecede sahip oldukları görülür. Ġçinde siyasal parti bulunmamasına rağmen, büyük bir olasılıkla en özgür havanın egemen olduğu parlamentolarımızdan biridir ilk Meclisimiz. Gerçi bu Meclis içinde, garip huylu milletvekilleri de vardı. Zira her toplulukta her çeĢit insan bulunabilir. Önemli olan bu garip huylular zarar vermeye baĢlayınca, sağduyulu çoğunluğun onları engellemesidir. Ġlk Meclisimiz bunu da baĢarabilmiĢtir. Büyük zaferin kazanılması ve ardından Saltanatın kaldırılması dolayısı ile siyasal açıdan bölünmeye baĢlayan ve iyice yorulan Birinci Dönem TBMM, 16 Nisan 1923 günü çalıĢmalarını sona erdirerek, yeni seçimlerin yapılmasını kararlaĢtırdı. Böylece Türk Parlamento tarihinin en onurlu görevini yerine getiren bu Meclisimizin siyasal yaĢamı kapandı. Gazi Mustafa Kemal PaĢanın Siyasal ÇalıĢmaları Gazi Mustafa Kemal PaĢa siyasal mücadelesini daha akılcı bir biçimde yürütme gereğini düĢünüyordu. Gazi'nin, Ulusal KurtuluĢ Mücadelesinin baĢında Müdafaa-i Hukuk derneklerini birleĢtirerek tek çatı altında toplamıĢtı. Böylece "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" kuruldu. Meclis'te de bu dernek üyeleri en etkili milletvekilleri idi. O zamanlar tek amacı Yurdun kurtuluĢu olan ve Mustafa Kemal PaĢanın baĢkanlığı altında çalıĢan bu Dernek, zaten bir siyasal partiye benzer biçimde etkinlikte bulunuyordu. ġimdi bu Dernek yeni bir kimliğe kavuĢturulmalıydı. Gazi, mücadelesini her bakımdan destekleyecek, güçlü bir siyasal partiye muhtaçtı. Ancak bu yolla siyasal örgütlenmesini tamamlayabilirdi. Bu amaçla hem nabız yoklama gezileri yapıyor, hem de kendisine bağlı milletvekillerini yeni bir partinin oluĢturulması için seferber ediyordu. 1923 yılı yaz mevsimi ortalarında bu konudaki çalıĢmalar yoğunluk kazandı. Tam bu sıralarda Lozan BarıĢ AntlaĢması imza edilmiĢti. Bu barıĢ yurtta çok büyük bir sevinç uyandırmıĢtı. Artık yıllarca süren savaĢ kesinlikle bitmiĢti. Gazi ve arkadaĢlarının saygınlıkları daha da artmıĢtı. Ama diğer yandan, ünitemizin baĢında varlığını anlattığımız karĢıcalık, hiç dayanağı olmayan, sudan nedenlerle Lozan BarıĢını karalama kampanyasına giriĢti. ĠĢte Gazi, bu tür olumsuz hareketlerle mücadele için kadrosunu bir an önce siyasallaĢtırmak gereğini iyice anladı. Bu sırada yeni seçimler yapılmıĢtı. Seçimlerden yine Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti mensupları veya yandaĢları büyük ölçüde kazançlı çıkmıĢlardı. 11 Ağustos 1923 günü "Ġkinci Dönem TBMM" açıldı. Gazi, kendisine bağlı milletvekillerini artık bir siyasal

112

parti grubu içinde toplamanın zamanının neredeyse geçtiğini düĢünüyordu. Yapılan hazırlıklar tamamlandı ve Ġkinci Meclis'in açılmasından tam bir ay sonra, 11 Eylül 1923'te Gazi Mustafa Kemal PaĢa ve arkadaĢları "Halk Fırkası" adındaki partiyi yaĢama geçirdiler. Böylece Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin temeli üzerinde yeni Türk Devleti'nin ilk siyasal partisi de doğmuĢ oldu. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Saltanatın kaldırılması dolayısı ile karĢıcalık cephesini bir karamsarlık almıĢtı. Bu gruplar Ģimdi, Halife'yi bir kurtarıcı olarak görmeye baĢlamıĢlardı. Yeni Parti bu çevrelerin müthiĢ bir direnci ile karĢılaĢtı. Buna rağmen Halk Fırkasına pek çok kiĢi girdi. Ayrıca yeni Meclis'teki çoğunluk da bu partiye aitti. Biraz yukarıda belirtildiği gibi, yeni Meclis'te çoğunluk "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" üyeleri veya yandaĢlarından oluĢuyordu. Bu Cemiyetin temeli üzerinde Halk Fırkası kurulunca, bu milletvekillerinin çoğu, artık dağılan Cemiyet yerine elbette bu yeni siyasal kuruluĢa gireceklerdi. Ama çok çeĢitli toplumsal tabakalardan gelen bu milletvekillerinin oluĢturduğu çoğunluk pek sağlıklı değildi. Her an parçalanabilirdi. ġimdi Önder, karĢısına çıkan bu olumsuz fırsatı olumlu bir yöne çekip rejim sorununu çözmeyi istemektedir. Cumhuriyetin Ġlanı Anımsayacağınız gibi, bütün güçleri ve yetkileri üzerinde toplamıĢ olan bu Meclis, hükümet üyelerini de doğrudan doğruya kendisi seçiyordu. KurtuluĢ SavaĢının bunalımlı günlerinde TBMM içinde bakanlıklar dolayısı ile sen-ben kavgası pek göze çarpmıyordu. Ama zafer kazanılınca durum değiĢti. Saltanatın kaldırılması, Lozan BarıĢı AntlaĢmasının imzalanması, Halk Fırkasının kurulması gibi olaylar, milletvekilleri arasında çok çeĢitli görüĢlerin ortaya atılmasına yol açtı, Meclis iyice parçalandı. 1923 yılı Ekim ayı sonlarına doğru bir hükümet bunalımı ortaya çıktı. Bazı siyasal nedenler dolayısı ile Bakanlar Kurulu görevinden ayrılmıĢtı. Ama Meclis, yeni hükümeti bir türlü oluĢturamıyordu. Güçler birliği ilkesi böylesine katı bir biçimde uygulanırsa, hükümetin oluĢamaması olağan sayılmalıdır. Zira her hizip kendi adayını desteklemekte, bölünmüĢ Meclis'te bunların içinden hiçbiri yeterli oy alamamaktadır. Sistemin düzeltilmesi gerekti. Yürütme gücünün baĢına bir devlet baĢkanı getirilir ve o da bir milletvekilini baĢbakan atarsa, bunalım giderilirdi. Çünkü bu durumda, baĢbakan, bakanlarını kendisi seçecek, kabinesini oluĢturacak, böylece Meclis de bakanları doğrudan doğruya seçme iĢinden elini çekmiĢ olacaktı. BaĢbakan hükümetini kurduktan sonra çalıĢma programını hazırlayıp Meclis'ten güvenoyu isteyecekti. Meclis güvenini esirgerse, bu kez yeni bir hükümet oluĢturulabilirdi. Sistem böyle iĢlerse bunalımın giderilmesi mümkündü. Bunu sağlamak için de Anayasa'da değiĢiklik yapılması gerekti. Bu değiĢiklikte ilkönce bir "devlet baĢkanlığı" kurulmalıydı. Saltanata dönülemeyeceğine göre, devlet baĢkanı seçilince oluĢacak rejimin adını koymak, ona "Cumhuriyet" demek gerekirdi. ĠĢte o zaman seçilecek devlet baĢkanına "cumhurbaĢkanı" denilecek ve yukarıda anlatılanlar gerçekleĢecekti. 1923 yılı ekim sonlarına doğru, hükümet bunalımı giderilemez bir boyuta ulaĢınca, Gazi Mustafa Kemal PaĢa 28 Ekim akĢamı sofrasına çağırdığı yakın arkadaĢlarına "yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz" demiĢtir. Böylece O, bunalımdan çıkıĢ yolunu iĢaret etmekle birlikte, Türk tarihinde çok önemli bir adımın atılmasını da sağlamak üzeredir. Gazi o gece, bir anayasa değiĢikliği taslağı hazırlamıĢtır. Bu taslak ertesi gün Halk Fırkası Meclis Grubunda kabul edildi. Ardından o günün akĢamına doğru TBMM bu değiĢiklik önerisini benimsemiĢtir. Kabul edilen anayasa değiĢikliği ile devletin adı "Türkiye Cumhuriyeti" oldu. CumhurbaĢkanlığına da Gazi Mustafa Kemal PaĢa seçildi. Böylece bugün içinde yaĢadığımız temel ve vazgeçilmez rejimimiz kurulmuĢ oluyordu. CumhurbaĢkanı, yapılan anayasa değiĢikliği gereğince baĢbakanı belirledi. Cumhuriyetimizin ilk baĢbakanı Ġsmet PaĢadır. Bu yapılan değiĢiklik güçler birliği ilkesine aykırı değil midir? ilkesine hiçbir gölge düĢürmemektedir. Her Ģeyden önce cumhurbaĢkanını Meclis doğrudan doğruya kendi üyeleri içinden seçmektedir. BaĢbakan ile bakanlar da milletvekilidirler. BaĢbakanın hazırladığı hükümet listesini kabul edip etmemek de sadece TBMM'nin yetkisi içindedir. Ama TBMM'nin doğrudan doğruya bakanları seçmesi yöntemi kalkmıĢ, bir baĢbakan getirilmiĢ, hükümetin oluĢum biçimi düzene sokulmuĢtur. Ayrıca yürütme gücüne seçimlerin yenilenmesini isteyerek Meclis'i dağıtma yetisi de tanınmamıĢtır. Demek ki güçler birliği ilkesi geçerliliğini aynen korumaktadır.

113

Aslında TBMM'nin kurduğu rejim, ilk günlerden beri cumhuriyet esaslarına uygundu. 29 Ekim 1923'te yapılan, bu esasların siyasal ve bilimsel yöntemlere uydurulmasından ibarettir. Ama bütün bu gerçeklere rağmen "Cumhuriyet" sözcüğü bazı çevrelerde kuĢku yarattı. Bunu biraz aĢağıda göreceğiz. HALĠFELĠĞĠN KALDIRILMASI Halifelik Sorunu Yedinci yüzyılda çok büyük ve evrensel bir din kuran Hazret-i Muhammet, o zamana kadar devlet düzeni içinde yaĢamayan Arapları birleĢtirmiĢti. Böylece bir Arap Devleti ortaya çıkmıĢtı. Özel ikle Medine'ye göçünden sonra (Hicret olayı, 622 yılında) Peygamber'in devlet düzenine iliĢkin etkinliği arttı. O bir yandan dini yayarken, bir yandan da devleti kurup yönetiyordu. Böylece O'nda Peygamberlik yanında bir devlet kurucusu ve baĢkanı niteliği de vardı. 632 yılında Hazret-i Muhammet'in ölümü üzerine Araplar bir süre ĢaĢkınlık geçirdiler. Devleti kim yönetecekti? Bu konuda ne Kur'an'da ne de Peygamber hadislerinde bir hüküm vardı. Yeni bir peygamberin çıkması da mümkün değildi. Ġleri gelen Araplar uzun tartıĢmalardan sonra toplumu ve devleti yönetmek üzere, Peygamber'in en yakınlarından Ebubekir'i bu zor iĢle görevlendirdiler. Kendisine de "halife" yani "ardgelen" sanını taktılar. Ama bu "ardgelmelik" Peygamber'in yalnız yönetici kiĢiliği için söz konusudur; dinsel kiĢiliği için değil. Gerek Ebubekir, gerek ondan sonra gelen diğer halifeler Peygamber'in sadece yöneticilik sıfatını temsil etmiĢlerdir. Zaten baĢka türlü düĢünmek de mümkün değildir. Hiçbir halife, "Peygamberlik" sıfatının temsilcisi olamaz; bu takdirde Ġslama aykırı davranılmıĢ sayılır. Hem ilk dört halife, hem de onlardan sonra gelen Emevi ve Abbasi halifeleri sürekli olarak Hazret-i Muhammed'in kabilesi olan "KureyĢ" soyu içinden çıkmıĢlardır. Emevilerle birlikte yavaĢ yavaĢ evrenselleĢmeye baĢlayan, Abbasilerde tam bir çok uluslu imparatorluk durumunu alan Ġslam Devleti'nde, KureyĢ Kabilesine mensup olmayan hiçbir halife düĢünülemedi. Arap olmayan Müslüman ulusları bir yana bırakınız, Araplar içinde bile KureyĢ Kabilesine mensup olmayanlar "halifelik" üzerinde hiçbir hak ve iddiada bulunamazlardı. Ġslam hukukçuları halife olabilmenin koĢullarını saptarken, ilkönce "KureyĢ kabilesinden olmak" niteliğini aramıĢlardı. Biraz sonra üzerinde duracağımız Osmanlı Halifesi dıĢında, Ġslam Dünyasında gerçek "halifelik" sıfatını taĢıyanların hepsi KureyĢ kabilesine mensuptular. Selçuklu Türkleri 1055 yılında Abbasi Halifeliğinin merkezi olan Bağdat'ı aldılar. Oraya gelmelerini Halife istemiĢti; çünkü Sünni Abbasi Halifeliği, ġii bir kavim olan Büveyhilerin eline düĢmüĢtü. Büyük Selçuklu Hükümdarı Tuğrul Bey, Bağdat'tan Büveyhileri çıkardı. Böylece Halifeyi kurtarmıĢ oldu. O'nun bu hizmetine karĢılık olarak Halife, bütün dünyasal yetkilerini "Sultan" ilan ettiği Tuğrul Beye verdi. Bir önceki ünitemizde kısaca değindiğimiz bu olay, önemlidir. Çünkü, Selçuklular, Abbasi Devleti'ni eylemsel olarak ortadan kaldırmalarına rağmen, "Halifeliğe" dokunmamıĢlardır. Abbasi Halifesi, Selçuklu sultanlarına bir manevi güç veren kiĢi olarak sıfatı ve sanını muhafaza etmiĢ, ama siyasal yetkiler bütünüyle Türk sultanlarına geçmiĢtir. ġimdi düĢününüz: Büyük ve güçlü Türk Sultanı, halifelik merkezini eline geçirmiĢ ve Halifeyi kurtarmıĢ. Zaten hiçbir yetkisi kalmayan bu halifeyi yerinden indirip, kendisini bu makama getiremez miydi? Bu iki açıdan olanaksızdı: Birincisi, Selçuklu Sultanlarının Arap olmamaları ve KureyĢ kabilesine mensup bulunmamalarıdır. Eğer daha önce bu yönde bir uygulama olsaydı, hiç kuĢkusuz Tuğrul Bey de kendisini "halife" ilan ederdi. Ama buna hakkı yoktu. O, halifeden sadece siyasal-dünyasal yetkiler aldı. Ġkinci neden de Türklerin Ġslamiyete karĢı gösterdikleri büyük saygıdır. Gerçekten Tuğrul Bey, Peygamber'in soyundan gelen bir halifeyi indirip onun yerine geçmeyi düĢünememiĢti bile. Selçuklular, Ġslam dünyasında manevi saygınlığı olan halifeye bu nedenlerle dokunmadılar, onu bir simge olarak yaĢattılar. Dünyanın en büyük felaketlerinden biri Moğol akınlarıyla yaĢanmıĢtır. Bu kavim XII. yüzyıl ortalarında, hemen hemen bütün Asya'yı egemenliği altına aldı. Bu arada Büyük Selçuklu Devleti'ne de son verdi. Cengiz Han'ın torunlarından Hülagü 1258 yılında Bağdat'ı zaptetti ve burada eĢi görülmemiĢ kıyımlarından birini daha yaptı. Bu kıyım sırasında Halifeyi ve ailesinin uzak yakın bütün üyelerini acımasızca öldürttü. Halifelik de böylece tarihe karıĢtı. Bu olaydan sonra bazı Ġslam devletlerinin hükümdarları, saygınlıklarını ve güçlerini artırabilmek için KureyĢ soyundan gelen bazı kiĢileri göstermelik halife ilan ettiler. Bu kiĢilerin, kendilerini halife ilan eden hükümdarlar yanında dinsel bir süs olmaktan baĢka hiçbir iĢlevleri yoktu. Görüyorsunuz: Göstermelik halife ilan eden Müslüman hükümdarlar, hep KureyĢ soyundan birini bulmaktadırlar. Dikkat edilmesi gereken husus, o "halifenin" yanında, asıl siyasal gücü elinde tutan gerçek

114

hükümdarın bulunmasıdır. Eğer Halifelik kurumu hakkında söylediklerimiz hukuksal açıdan geçersiz olsa idi, bu hükümdarlar da kendilerini halife ilan edebilirlerdi. Ama bunu yapmadılar, daha doğrusu yapamadılar. Büyük Türk Hakanı Yavuz Sultan Selim 1517 yılında Mısır'ı fethetti. Orada, son verdiği Memlûk Devleti hükümdarlarının kurduğu bir halifelik makamı buldu. O sırada bu makamda Mütevekkil adlı ve Abbasilere akraba bir kiĢi bulunuyordu. Bu göstermelik halifenin elinde Ġslam Dünyasında kutsal sayılan bazı önemli eĢyalar da vardı. Yavuz Sultan Selim, bu "Halifeyi" Ġstanbul'a getirtti. Kutsal eĢyaları da Sarayda koruma altına aldı (Bu eĢyalara "Emanet-i Mukaddese" = (Kutsal Emanetler) adı verilir. Hazret-i Muhammed ile sahabeye ait olduğu ileri sürülen bu eĢyaların büyük bir manevi ve tarihsel değeri vardır. Bu eĢyalar günümüzde, Topkapı Sarayı Müzesi'nde, Yavuz Sultan Selim'in bunların korunması için özel olarak yaptırttığı bir bölüm içinde sergilenmektedir). Yavuz Sultan Selim'in bu kiĢiden "halifelik" sıfatını "devraldığı" yolundaki söylentiler bugüne kadar kanıtlanamamıĢtır. BaĢka bir deyiĢle Yavuz Sultan Selim, söylenilenlerin tersine, "halifelik" sıfatını kullanmamıĢtır. Çok bilgili ve dindar bir kiĢi olan bu hükümdar, Halifeliğin niteliğini elbette bugünkü siyasetçilerden çok daha iyi ve derinden biliyordu. Kendisi KureyĢ kabilesinden değildi ki bu sıfatı kullansın. Yavuz, Ġslam dünyası için en kutsal yerler sayılan Mekke ve Medine'yi de Memlûklardan aldığı için, büyük bir onur olan "Mekke ve Medine'nin Hizmetkarı" sanını taĢımakla yetinmiĢtir. Yavuz'un zamansız ölümünden sonra Mütevekkil tekrar Mısır'a döndü. Fakat bu kiĢinin de artık "halife" sıfatını kullanması mümkün değildi. Zira ona bu izni verecek bir siyasal otorite gerekliydi. Memlûklar bu hakkı ona tanımıĢlardı. Ama Osmanlılar böyle bir davranıĢta bulunmadılar. Yavuz Selim'in oğlu ve Osmanlı Devleti'nin en güçlü hükümdarı olan Kanuni Sultan Süleyman da kendisine "halife" sanını vermemiĢtir. Osmanlı padiĢahları devlet güçsüzleĢmeye baĢlayınca , özellikle Batı'da saygın bir duruma eriĢmek için, bütün Ġslam dünyasının temsilcisi sıfatını takınmaya, yani kendilerini halife saymaya baĢladılar. Batılılar, zamanın en büyük Ġslam devletinin baĢındaki padiĢahın bu sıfatını benimsediler. Ama özellikle Araplar, Osmanlı padiĢahının "halife" sanını hiç kabullenemediler. Bu da kuramsal olarak doğruydu. Çünkü Osmanlı padiĢahları Türk'tüler ve Araplıkla, KureyĢ soyu ile uzaktan yakından hiçbir ilgileri bulunmuyordu. Bu nedenle, eğer siyasal bir çıkarları yoksa, Türkler dıĢındaki Müslümanlar Osmanlı Halifesini pek benimseyemediler. Sultan II.Abdülhamit'in (1876-1909) Halifelik Kurumunu canlandırıp Ġslam dünyasında önder olma çabaları da bir iĢe yaramadı. Birinci Dünya SavaĢına girdiğimiz zaman "Halife" bütün Müslümanlara "kutsal cihat" çağrısı yaptığı zaman, en baĢta Araplar buna uymamıĢlar; iĢin en hazin yanı, "Halifeye" düĢman olan Ġngilizlerle iĢbirliği yapıp on binlerce günahsız Türk askerinin kanını dökmüĢlerdir. Bütün bu açıklamalardan anlaĢıldığına göre, 1258 yılından sonra gerçek anlamıyla halifelik tarihe karıĢmıĢtır. Osmanlı sultanlarının bu sanı taĢımalarının tek nedeni siyasaldır. Halifeliğin Kaldırılması Osmanlı hükümdarlarının siyasal nedenlerle halifelik sanını taĢıdıklarını belirtmiĢtik. Bu nedenle halifelik sıfatı onlar için çok önemli idi. Ama TBMM'nin kurulması ve ardından da saltanatın kaldırılması üzerine bu makama hiçbir gerek kalmamıĢtı. Anımsayınız: Halifelik, Peygamber adına Ġslam toplumunun yöneticiliği demektir. Çok uluslu bir yapıda, Türklerden baĢka Müslümanlara da egemen olan Osmanlı Devleti'ndeki egemenlik sahibi tek kiĢi padiĢah, kurallara uygun olmasa bile, kendi açısından bu sanı kullanabilir. Ama artık tamamen ulusal temellere dayanan, baĢka hiçbir ulus üzerinde yöneticilik hakkı bulunmayan bir devlette böyle bir makam gereksizdir. Kaldı ki, bu devletin her türlü yönetim iĢlerini gören yüksek bir makamı (TBMM) ve onun baĢkanı vardı. ġimdi saltanat da kaldırılmıĢtır. Rejimin devlet baĢkanlığı boĢluğu da Cumuriyetin ilan edilmesiyle doldurulmuĢtur. ġimdi, hem bir cumhurbaĢkanı var, hem de bir halife. Bunlar birbirine uymayan iki makamdır. Hele, Osmanlı sultanları bu makam için gerekli kuramsal koĢullara da sahip değillerse, yeni Devlet'te o soydan gelenlerin yalnız "halife" olarak kalmaları ve yanlarında bir de cumhurbaĢkanı bulunması akla ve gerçeklere de aykırıdır. Cumhuriyetin de ilanından sonra halifenin varlığı siyasal bazı önemli sakıncalar da yaratmaya baĢlamıĢtı. Saltanatın kaldırılmasından sonra çevresinde toplanacak tek kiĢinin halife olduğunu gören eski rejim yandaĢları, cumhuriyet de ilan edilince önemli bir ĢaĢkınlık geçirdiler. Ama kısa sürede toparlandılar. Halife dururken bir cumhurbaĢkanı neden seçilmiĢti? Ġstanbul basınında çok önemli ve etkili kalemler bu konuda gerçekleri saptırıcı yayınlar yapıyorlardı. "Cumhuriyetin ilanı aceleye getirilmiĢti". Cumhuriyet sözcüğünü bile benimseyemiyorlardı. Öyle ki, TBMM Halk Fırkası grubunda Rauf Bey gibi bir kiĢi bile çeliĢkiler içinde konuĢmalar yapıyor,

115

"Cumhuriyete karĢı olmadığını; ama onun ilanının da böyle aceleye getirilmesini doğru bulmadığını" söylüyordu. Cumhuriyetin ilanı hiç beklenmiyordu. Evet, saltanat kaldırılmıĢtı ama, TBMM'nin yanında, Osmanlı soyundan gelen bir halife vardı. Bu halife devlet baĢkanı sayılmalıydı. Bu mantık doğru kabul edilirse, o zaman Cumhuriyet rejiminin kurulması da gereksiz oluyordu zaten. Böylece, daha Cumhuriyet ilan edilmeden, halife bu görüĢ sahiplerinin sıkı sıkıya bağlandıkları bir makam durumunu aldı. TBMM tarafından bu makama getirilen Abdülmecit Efendi, çevresindeki bu tür davranıĢlardan pek hoĢnuttu. Büyük ölçüde Ģımartılıyordu. Örneğin, ilk cuma namazına giderken Fatih Sultan Mehmet'in sarığını baĢında taĢımak istemiĢti. O zaman daha BaĢkomutan olan Gazi Mustafa Kemal PaĢa, halifenin bu davranıĢını doğal olmayan bir tutum olarak nitelemiĢ ve Halifenin törenlerde normal resmi niteliği olan siyah elbise giymesini belirtmiĢti. Abdülmecit, amcasının oğlu olan Vahdettin'den daha kültürlü ve sağduyulu bir kiĢi idi. Veliahtlığı zamanında amca oğlunun siyasetine zaman zaman karĢı çıkmaya çalıĢmıĢtı. Tam bir Batılı aydın gibi idi. Çok güzel resim yapardı. Ünlü bir ressam sayılıyordu. Ayrıca Batı müziğinde besteler yapıyordu. Böylesine bir insan, "iktidar" söz konusu olunca kendisini unutuyor. Hemen çevresindekilerin rüzgarına kapılıyor. O'nun halife seçilmesi günün birinde belki yeniden saltanatın ilanını çabuklaĢtırırdı. O zaman Abdülmecit kendiliğinden padiĢah oluverecekti. Hele Gazi'nin bazı yakınları da kendisine çizgiyi aĢan bir saygı gösterince, bu umutları daha da artıyordu. Nasıl artmasın: Gazi'nin ulusal KurtuluĢ SavaĢındaki en yakın arkadaĢlarından Refet PaĢa, TBMM Hükümeti'nin Ġstanbul temsilciliğine atanınca Halifeye "Konya" adlı bir at hediye etmiĢti. Bu hediye ile birlikte gönderdiği yazıda Halifeye bağlılığını Ģöyle anlatıyordu:"..hayvanın Halife Hazretlerince beğenilmesini Tanrı'nın bir iyiliği olarak kabul ediyorum.....en içten kulluk duygularımla ellerini öptüğümü Halife hazretlerine duyurulmasına..". Evet yaman ve yiğit bir asker olan Refet PaĢa bile kendini "Halifenin kulu olarak" görüyordu. Demek ki Saltanatın kaldırılmasından doğan boĢluk herkesi ĢaĢkına çevirmiĢti. Halife eğer ölçülü ve ihtiyatlı davransa, gerçek gücün kimlerin elinde bulunduğunu anlayabilse idi makamını belki bir süre daha koruyabilirdi. Ama o, Refet PaĢaya kadar uzanan bir büyük kütlenin kendini desteklediğini görüp, çizgiyi aĢıyordu. Giderek TBMM BaĢkanının kendisine gönderdiği yönergeleri dikkate almamaya, ödeneklerini az bulmaya baĢlamıĢtı. Ġstanbul Basınında, yangına benzinle gider gibi "düzenin, dirliğin sağlanması için halifenin çevresinde toplanmak kaçınılmaz koĢuldur" biçiminde yazılar yayınlanıyordu. ĠĢte bu koĢullar altında Cumhuriyet ilan edilince, sözü geçen çevreler yeni bir darbe daha yediler. Zira Osmanlı Devleti'nde bu sözcüğün kullanılması bile yasaktı. Hiç kimse "cumhuriyetçi" olamazdı. Bu, vatan hainliği ile denk bir davranıĢ idi. ġimdi, Halife'nin çevresindeki topluluk daha da arttı. Aydın bir yazar olan Hüseyin Cahit (Yalçın) Bey bile, ünlü gazetesi Tanin'de, ilke olarak Cumhuriyetçiliği savunduğunu, ama bu rejimde bir de "halifenin bulunması gerektiğini" söyleyecek derecede kültürü ve bilgisi ile çeliĢkili ifadeler kullanıyordu. Giderek cumhurbaĢkanının makamı ikinci plana itiliyor, yepyeni rejimin varlığı ağır bir tehlikeye düĢüyordu. Artık kesin sonucun alınması zamanı gelmiĢti. CumhurbaĢkanı Gazi Mustafa Kemal PaĢa, 1924 yılı Ocak ayı baĢında Ġzmir'de Ordu komutanlarıyla bir araya geldi. Halife'nin günden güne aĢırı bir durum alan davranıĢları üzerinde duruldu. Artık gereken yapılacaktı. Gazi Mustafa Kemal PaĢa, 1 Mart 1924 günü TBMM'yi açıĢ konuĢmasında "Cumhuriyet yönetiminin sağlamlaĢtırılması için gerekenlerin yapılmasını" istedi. Bu konuĢmanın hemen ardından, 3 Mart 1924 günü verilen bir yasa önerisi ilkönce Halk Fırkası Grubunda, sonra TBMM'nde kabul edildi. Halifeliğin kaldırılmasını ve Osmanlı Ailesi mensuplarının yurt dıĢına çıkarılmalarını öngören bu yasa, Türk Devrimi için çok önemli bir yeni adımdır . Yasa ile halifelik kaldırılmakta, bu makam üzerinde hak sahibi olma iddiasında bulunabilecekleri için Osmanlı Hanedanının bütün üyelerinin yurt dıĢına çıkartılmaları öngörülmekteydi. Bu yasa hükmü hemen yerine getirildi. Cumhuriyetin ilanından dört ay sonra halifelik de tarihe karıĢtı. Osmanlı Ailesinin bütün üyelerinin hiç dönmemek üzere yurt dıĢına çıkarılmaları o günün koĢulları için bir zorunluluktu. Unutulmasın ki, monarĢilerini kansız bir biçimde ortadan kaldıran Batı devletlerinin hemen hepsinde bu yola gidilmiĢtir. Örneğin, Birinci Dünya SavaĢından sonra Avusturya'da Cumhuriyet ilan edilince, Osmanlı Hanedanı gibi büyük ve ünlü bir soy olan Avusturya Ġmparatorluk Ailesi üyeleri (Habsburg Hanedanı) de yurtlarından çıkarılmıĢlardı. Türkiye'de Cumhuriyet rejimi yerleĢtikçe, Osmanlı Ailesi üyelerine konulan bu yasak aĢamalı olarak yumuĢatıldı ve 1973 yılında tamamen kaldırıldı. Bugün

116

Türkiye'deki akılcı Cumhuriyet rejimi iyice kökleĢmiĢtir. Türkiye'ye gelip yerleĢen Osmanlı soyunun üyeleri de aynı düĢünceleri içtenlikle paylaĢmaktadırlar. CUMHURĠYETĠN ĠLANINA VE HALĠFELĠĞĠN KALDIRILMASINA KARġI TEPKĠLER TBMM'nin açılmasını bile kabullenemeyen çevreler, zaferden sonra saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, bunu izleyen birkaç ay içinde de halifeliğin tarihe karıĢması karĢısında iyice ĢaĢırmıĢlardı. Sizlere yukarıda anlattığımız tepkilerin Ģimdi daha artması kaçınılmazdı. Bu aĢırı tepkilerin en üzücü yanı, devrim adımlarını baĢlangıçta onaylayan bazı kiĢilerin de artık karĢıcalık cephesine geçmelerine yol açmasıydı. Bu tepkici çevreleri Ģu gruplara ayırabilirız: • Cumhuriyete ve halifeliğin kaldırılmasına kesinlikle karĢı kiĢiler. Bunlar için yurdun kurtuluĢu yeterliydi. Artık yine eskiye dönülmeliydi. • Cumhuriyeti kabul etmekle birlikte "halifesiz" bir toplum düĢünemeyenler. Bunlar dinsel esaslara ve eski düzene dayalı bir Cumhuriyet istiyorlardı (Halifeliğin kaldırılmasından sonra, Gazi Mustafa Kemal PaĢanın çevresindeki bazı kiĢiler de bu gruba katılmıĢlardı. Hatta Gazi'ye "halife olması" telkininde bile bulunulmuĢtu. Bu istek Gazi tarafından hemen reddedilmiĢti). • Halifesiz bir Cumhuriyeti kabullenmekle birlikte, daha ileriye gidilmemesi düĢüncesinde olanlar. Bunlara göre, geleneksel yapı, bazı yeniliklerle sürdürülmelidir. Gazi'nin bazı çok yakın arkadaĢları içinde de böyle düĢünenler vardı. • Devrimımlarını benimseyen, ama bunların çerçevesini çizemeyen ve her ne pahasına olursa olsun iktidara geçmeye çalıĢanlar. Bunlar içinde özel ikle eski Ġttihatçıların bazılarını görmek mümkündür. Bütün bu karĢı tepkiler önünde, kazanılan büyük zaferin kendisine verdiği saygınlık ile halk tarafından çok sevilen bir önder ve O'nun çevresinde bir avuç inançlı aydın vardır. Tepkileri bunlar göğüsleyecektir. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının Kurulması Ġlk büyük tepki siyasal nitelikteydi. Ulusal mücadelede değerli hizmetleri geçen bazı kiĢiler, 1924 yılı kasım ayı baĢında "Cumhuriyet Halk Fırkası" adını almıĢ olan partilerinden ayrıldılar. Yanlarına katılan bazı baĢka kiĢilerle, 17 Kasım 1924'te Devletimizin ikinci siyasal partisini kurdular: "Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası" (Ġlerici Cumhuriyet Partisi). Partinin kurucuları Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile sonradan onun yerine geçen Halk Fırkasının önde gelen adlarıydı: Ali Fuat (Cebesoy), Kazım Karabekir, Refet (Bele) paĢalar; Rauf (Orbay) ve Adnan (Adıvar) beyler gibi. Gazi Mustafa Kemal PaĢanın KurtuluĢ SavaĢında oluĢturduğu kadro parçalanmaktadır. Devrimin geliĢmesi için kurulan Parti güçsüzleĢtirilmektedir. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasını kuranlar, yukarıda saydığımız grupların üçüncüsü içine girmektedir ve Gazi'nin en yakın arkadaĢlarının bazılarıdır. Önümüzdeki ünitede 1924 Anayasasını göreceğiz. Hem bu Anayasa, hem de daha önceki düzen Türkiye'de çok partili demokratik yaĢama izin veriyordu. Yeni bir partinin kurulması ve siyasal mücadeleye baĢlaması demokratik bir ortamın müjdesi olabilirdi. Gazi Mustafa Kemal PaĢa, demokrat ruhlu bir cumhurbaĢkanı olarak bu geliĢmenin karĢısında değildi. 1924 yılı sonlarında ünlü Ġngiliz Times Gazetesi muhabirine Ģöyle diyordu: "...ulusal egemenlik esasına dayanan ve özellikle Cumhuriyet rejimine malik bulunan memleketlerde partilerin varlığı doğaldır. Türkiye Cumhuriyeti'nde de biribirlerini denetleyen partilerin doğacağına Ģüphe yoktur..." Ġktidardaki Cumhuriyet Halk Fırkasının, Gazi'nin yakın arkadaĢlarınca kurulan yeni bir parti tarafından denetlemesi doğaldı. Ülküsel olarak düĢünülürse, özelikle CumhurbaĢkanı'nın bazı yakınlarının yeni bir parti içine girmeleri ve orada toplanmaları demokrasinin gereklerine ve akıĢına çok uygundu ve rejime iyi ve ferahlatıcı sonuçlar getirebilirdi. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının Etkinlikleri Yukarıda söylediğimiz düĢünceler ne yazıktır ki doğru çıkmadı. Acaba neden? ġöylece açıklamak mümkündür bu nedenleri: Her Ģeyden önce bu yeni Partiye Cumhuriyete, halifeliğin kaldırılmasına karĢı olan herkes doluĢmuĢtu. Tepkici kütleler için bu Parti büyük bir umut kaynağı olmuĢtu. Ġkinci neden de Ģuydu: Partinin kurucuları, toplumun bir an önce kavuĢması gereken yeniliklerin birdenbire değil, kendiliğinden, zamanla oluĢması gerektiği görüĢündeydiler. Bu düĢüncelerini Parti Programı'nda Ģu ifadelerle belirtiyorlardı: "Parti liberalizm ve demokrasi esasını kabul etmiĢtir. Ama bu ilkelerin gerçekleĢme gücü kamuoyu, genel ahlak ve ulusal vicdanın içinde olduğundan uygulamada geliĢime (tekamüle) bağlı

117

kalacaktır... Parti özgürlükçülük ve halkın egemenliği esaslarını kabul etmiĢtir. Parti, ilkeleri uygulamada geliĢim kuralına bağlı bulunmayı meslek sayar..." Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurucuları, atılımcı devrim adımlarını benimsemiyorlardı. Onlara göre toplumun yapısında saklı kendiliğinden geliĢme gücüne (evrim gücüne) uyulmak gerekliydi. Ulusal egemenlik ve demokrasiyi kabullenmekle birlikte, bu iki ilkenin sürekli yenilenerek kökleĢmesini de evrimsel geliĢmeye bırakmıĢlardı. Ġktidara gelirlerse devrim dönemi kapanacaktı. Olağan koĢullar altında her siyasal partinin her türlü görüĢü savunması hakkıdır elbette. Hele Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının görüĢlerinde hiç de ters bir nokta yoktur ilk bakıĢta. Ama Ģimdi Ģöyle düĢünmek gerekiyor: Bir siyasal kadro ülkenin yüzlerce yıllık yapısını değiĢtirerek geri kalmıĢlıktan kurtulma hazırlıkları içinde. Bu kadronun baĢında ise sıradan bir insan yok. Yurdu kurtaran bir dahi iĢlerin baĢında. Evrimsel yolla demokrasinin geliĢmesi için gerekli altyapı kurulmadan, yeni partinin düĢünceleri nasıl geliĢecek? ĠĢte, devrimci kadronun amacı bu alt yapıyı hazırlamak. ġimdi bu kadronun baĢındaki Önderin aldığı ve alacağı ilerici kararları yeni bir baĢka siyasal kadro önlemeye çalıĢmaktadır. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurucuları bununla da kalmamıĢlar, programlarına Ģu ünlü maddeyi de koymuĢlardı: "Parti dinsel düĢüncelere ve inançlara saygılıdır" (6. madde). Bu maddenin yorumu, bizi diğer partinin dinsel inançlara saygılı olmadığı yargısına götürür. Böyle bir yargı ise haksızlıktır. Çünkü Önder'in Partisinde böyle bir eğilim yoktur. Bu maddeyi, Parti Programının diğer hükümleriyle birlikte yorumlarsak Ģöyle bir sonuca da ulaĢmak mümkündür: "Evrimsel geliĢme, eskiden olduğu gibi dinsel kalıplar içinde sürüp gitmelidir". Halbuki, bilindiği gibi, Türk toplumu evrimsel geliĢmeye yönelemediği için devrime gidildi -ilk ünitemizdeki açıklamalarımızı anımsayınız-. Demek ki Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurucuları bu büyük tarihsel ve toplumsal gerçeği kavrayamamıĢlardı. Bir siyasal partinin "dinsel inançlara saygılı" olması hiçbir biçimde kınanamaz. Ama o günün koĢulları içinde böyle bir hükme ihtiyaç yoktu. Anayasa'ya göre devletin dini Ġslamdı. Öyle ise zaten bir dinsel yapı içinde bulunuyordu. Ama iktidar partisi programında "dinsel inançlara saygılı olma" hükmü bulunmadığı için, böyle bir ibare, yeni kurulan Partinin çok iĢine yarayacaktı. ĠĢte aslında olağan bir demokratik ortamda çok masum görülmesi gereken bu siyasal düĢünceler 1924- 1925 yılları Türkiyesi için son derece büyük gerilimler yaratacak ve Önder'in düĢündüğü çağdaĢlaĢmayı önleyebilecek nitelikte idi. TBMM içinde yeni partiye mensup milletvekili sayısı çok azdı. Hepsi 27 kiĢiydi. Bu bakımdan parlamento içinde bu parti bir tehdit oluĢturmuyordu. Hatta salt Meclis içinde böyle kalıp parlamento geleneklerine göre geliĢen bir akım yaratsa idi, bu Parti yine bir tehlike oluĢturmaz, yararlı iĢler görebilirdi. Ama bu tepki partisinin çerçevesi bu kadar dar kalamazdı. Yukarıda da belirttiğimiz gibi devrim adımlarına karĢı olanlar bu yeni Partiye akmaya baĢladılar. Muhalefet etkinliği artık bütünüyle parlamento dıĢına taĢmıĢtı. Çok kırıcı, gerginlik artırıcı bir karĢıcalık hareketi Ġstanbul Basınının ünlü gazetelerince özellikle kıĢkırtılıyor, insafsız bir eleĢtiri her yanı kaplıyordu. Yepyeni, taze bir rejim büyük tehlikelerin içine yuvarlanmak üzere idi. ġeyh Sait Ayaklanması Bütün bu olumsuz geliĢmeler ve kıĢkırtmalar sonucunda Cumhuriyet tarihinin en büyük bunalımı patlak verdi. Bu bunalımı doğuran, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun bir bölümünde çıkan ünlü "ġeyh Sait Ayaklanması"ydı. Ayaklanmanın Nedenleri Bilindiği gibi Lozan görüĢmeleri sırasında Türkiye - Irak sınırı çizilmemiĢti. Bunun sebeplerini Ģöylece özetlemek mümkündür: XIX. yüzyılın sonralarında "petrol"ün önemi büyük bir hızla anlaĢılmaya baĢlanmıĢtı. Petrol yataklarının bulunduğu bölgeler emperyalist güçlerce saptanıyordu; zira bu ülkelerin çoğunda petrol yoktu. Özellikle Orta Doğu'nun bu önemli madde açısından ne kadar zengin olduğu anlaĢılmıĢtı. Bu büyük coğrafi alanın pek çok yerinde petrol çıkıyordu. Bu arada Musul- Kerkük çevresinde de zengin ve çıkartılması ucuz petrol bulunduğu anlaĢılmıĢ, bu bölge baĢta Ġngiltere olmak üzere pek çok güçlü ülkenin iĢtahını çekmeye baĢlamıĢtı. Osmanlı Devleti'nin elinde bulunan bu ülke parçası Birinci Dünya SavaĢı sırasında büyük bir özveri ile savunuldu. Ama sonunda Mondros AteĢkes AntlaĢması imzalandığı sırada Ġngilizlerce iĢgal edildi. Nüfusunun büyük çoğunluğu Türk olduğu ve AteĢkes sırasında iĢgal edildiği için, buraları elbette Misak-ı

118

Milli sınırları içindeydi. Ama Lozan'da bütün çabalara karĢılık bu haklı tezimizi kabul ettiremedik. Ġngilizler buraların Irak'a ait olduğunu ileri sürüyorlar ve bütün dostları bu iddiayı destekliyorlardı. Birinci Dünya SavaĢı biter bitmez Irak'ta Ġngilizlere bağlı kukla bir yönetim kurulmuĢtu. Bir süre sonra bu ülke bütünüyle Ġngiliz mandası altına alınacaktı. Bu nedenle Ġngilizler zengin petrol havzasını bize bırakmaya hiç yanaĢmıyorlardı. ĠĢin uzamaması açısından Lozan'da bu sorun olduğu gibi bırakılmıĢ ve AntlaĢmanın imzalanmasından sonra Türkiye ile Ġngiltere'nin bu konuda bir anlaĢmaya varmaları öngörülmüĢtü. Bu karar gereğince 1924 yılı içinde iki devlet arasında görüĢmelere baĢlanıldı. Ama bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine sorunun Uluslar Kurumuna götürülmesi kararlaĢtırıldı. Aynı yılın ekim ayı sonunda toplanan Uluslar Kurumu, Irak sınırını çizdi ve tahmin edeceğiniz gibi, Ġngilizlerin etkisi altında Musul-Kerkük Bölgesini karĢı tarafta bıraktı. Bu çok haksız karara Türkiye'nin razı olması beklenemezdi. Yapılacak iĢ askeri bir hareketle sözü geçen yerlerin Türkiye içine alınmasıydı. ĠĢte bu konuda Türk Hükümeti verdiği kararı uygulamak isterken, Gazi'ye karĢı muhalefet iyice büyümüĢtü. Aynı zamanda milletvekili olan bazı ordu ve kolordu komutanları yeni bir parti, yani Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasını kurmak için, görevlerinden ayrılmıĢlardı. Bu büyük bir bunalım yarattı. Irak üzerine bir askeri harekat yapılacak. Son derece duyarlı ve tehlikeli bir durum. Tam bu sırada Türk ordularının komutanları, askerlik görevlerini bırakıp, aynı zamanda üyesi oldukları Meclis'e geliyorlar. Komuta yerleri baĢsız. Bu durumu Gazi Mustafa Kemal PaĢa, ne askerlik ne de devlet adamlığı niteliği ile bağdaĢtırabilmiĢtir. Nutkunda bu olaya çok önemli bir yer verir. Bunalımın atlatılması için, CumhurbaĢkanı aynı zamanda milletvekili olan diğer komutanlara, bu görevlerinden ayrılıp askerlik görevine dönmelerini istemiĢtir. Komutanlıktan ayrılanlara da, ilkönce görevlerini devretmeleri söylenmiĢtir. Bu iĢ yapıldıktan sonra KurtuluĢ SavaĢının ünlü bazı komutanları artık emekli oldular ve kendilerini siyasete verdiler. Ordu ile siyaset de bu fırsat dolayısı ile içiçe girmekten kurtuldu. Ama bu iĢler düzeltilinceye kadar, Türk Ordusu büyük zaman yitirmiĢ ve hazırlanan harekatın uygulaması gecikmiĢti. ġimdi Ġngilizlerin eline güzel bir olanak geçti. Güneydoğu Anadolu'da yeni kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasına girenler, büyük bir olasılıkla Ġngiliz ajanlarının kıĢkırtması ile çok olumsuz bazı hazırlıklar içine girmeye baĢladılar. Bu Partinin ilk Ģubesinin Urfa'da kurulması bir tesadüf ile açıklanabilir mi? Partinin baĢındaki yurtsever kiĢiler kısa bir süre içinde denetimlerini ve otoritelerini yitirmiĢe benzemektedirler. Doğuda, bu Partinin gevĢek ilkelerine dayanılarak yapılan propaganda basit; ama etkili idi: Cumhuriyet Hükümeti, halifeliği kaldırmıĢtır. Din elden gitmektedir. Asıl amaç ise, Anadolu'nun Kerkük-Musul Bölgesinin kuzeyinde bulunan bölümlerini Türkiye'den kopartmaktı. Bu amaca ulaĢmak için yapılan gizli çalıĢmalar sonunda ürününü verdi. 13 ġubat 1925 tarihinde ġeyh Sait adlı, iyice kıĢkırtılmıĢ bir kiĢi büyük bir ayaklanma baĢlattı. Çevresinde saygın bir kiĢi olan bu adama kısa sürede pek çok grup katıldı. Zira "din elden gidiyor" gerekçesi çok etkileyici idi ve saf yurttaĢlar hiç düĢünmek gereği duymadan bu söylenilenlere inanıyorlardı. ġeyh Sait'in bütün ayaklama boyunca sarıldığı tek inandırma yöntemi, dinin kurtarılması teması olmuĢtur. Ayaklanmanın Yayılması Ayaklanma birkaç hafta içinde geniĢ alanlara yayıldı. Bir yandan Erzurum, bir yandan da Diyarbakır yönüne ilerliyorlardı. Üzerlerine gelen askeri birlikleri de geri çekilmek zorunda bırakıyorlardı. Erzurum -Elazığ Varto -Diyarbakır'ı içine alan geniĢ bölgede ayaklananlar el erine geçirdikleri yerlerde devlet dairelerini yağma ediyorlar; "Ģeriat isteriz" bağrıĢmaları ile çeĢitli vahĢetler yapıyorlardı. BaĢarılardan Ģımararak bilinçsiz bir duruma gelmek üzereydiler. Ayaklanmanın Bastırılması Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulmasından birkaç gün sonra Cumhuriyetin ilk baĢbakanı Ġsmet PaĢa görevinden ayrılmıĢtı (21 Kasım 1924). Yerine Ali Fethi (Okyar) Bey baĢbakan atandı. Fethi Bey değerli ve deneyimli bir devlet adamı idi. Gazi'nin en yakın arkadaĢlarındandı. Çok ılımlı ve yumuĢak bir karakteri vardı. Bu nedenle, o günün iletiĢim olanakları nedeniyle zaten çok zaman geçtikten sonra haber alınan ayaklanma ve geliĢmesi üzerinde yeterli bir fikir sahibi olamadı; ayaklanmayı gerektiği ölçüde değerlendiremedi. Onu ufak, yerel bir olay sandı. Halbuki ayaklanma iyice geniĢliyor ve ufak çaptaki askeri birlikleri yenme aĢamasına eriĢmiĢ bulunuyordu. Fethi Beyin düĢündüğü olağan önlemlerle bu ayaklanma bastırılamayacaktı. ġubat sonunda ayaklanmanın neredeyse denetimden çıkması, Fethi Beyin durumunu zorlaĢtırdı. Bu devlet adamı 2 Martta görevinden ayrıldı; yerine ikinci kez Ġsmet PaĢa getirildi. Ġsmet PaĢa, genç Türkiye Cumhuriyeti için gerçek bir tehlike durumunu almıĢ bu ayaklanmanın en kısa süre içinde ve

119

kesin bir biçimde bastırılması gerektiğini anlamıĢtı. Ona göre iki ana noktada toplanan bir program yürütülmeliydi: Ayaklanmayı askeri açıdan ciddiye almak ve bastırılması için tam bir harekat planı yapmak; bu etkinlikleri sağlamlaĢtırmak için de kısmi seferberlik ilan etmek. Ayaklanmayı bastırdıktan sonra, bir daha bu tür tehlikeli olayların cereyan etmemesi için de gerekli siyasal önlemleri almak. Türk Genelkurmayı askeri hazırlıkları hızla yaparken, TBMM bir yasa kabul etti. Ünlü "Takrir-i Sükûn Kanunu" (4 Mart 1925). Türk siyaset ve hukuk yaĢamında çeĢitli açılardan tartıĢılan bu yasanın o günler için bir zorunluluk sonucu çıkartıldığı kuĢkusuzdur. Önümüzdeki ünitede göreceğimiz 1924 Anayasası'nın "özgürlüklerin sınırını kanun çizer" hükmüne dayanılarak bu yasa konulmuĢtu. Bugünkü Türkçemiz‟de "dirliği-düzeni, huzuru sağlama yasası" biçiminde ifade edebileceğimiz bu düzenleme ile hükümete geniĢ yetkiler veriliyordu. Gericilik hareketleri, ayaklanma, ülkenin toplumsal düzenini, dirliğini, güvenliğini bozma yolundaki bütün örgütler, kuruluĢlar, basın organları kapatılabilecek veya etkinlikleri yasaklanabilecekti. Ġsmet PaĢa o günün koĢulları altında böyle bir siyasal yetkiye muhtaçtı. Ayaklananlar bu arada Diyarbakır önlerine kadar gelmiĢlerdi. Ancak saldırıları püskürtüldü. Bu baĢarısızlık, kolay ilerlemeden doğan morallerini bozdu. Geri çekilmeye baĢladılar. Bu sırada iyi hazırlanan askeri birlikler kuzey yönünü kapayarak ayaklananları çember içine aldılar. Çember hızla daraltıldı. 15 Nisanda ayaklanma tamamen bastırılmıĢtı. ġeyh Sait ile diğer elebaĢıları yakalanıp bölgeye gönderilen Ġstiklal Mahkemesi önüne çıkartıldılar. Mayıs sonunda sorun tamamen kapanmıĢtı; ama önemli sonuçlar da getirmiĢti. Ayaklanmanın Sonuçları Rejimin geleceği için çok büyük tehlikeler yaratan bu ayaklanma dıĢ ve iç siyaset açısından önemli sonuçlar doğurmuĢtur. Bunları kısaca Ģöyle özetleyebiliriz: DıĢ siyaset açısından bu ayaklanma özellikle Ġngilizlerin iĢine yaramıĢtır. Kendi kıĢkırtmaları ile çıkan bu ayaklanma ile KurtuluĢ SavaĢını yeni bitiren ordumuz hırpalanmıĢtır. Böylece Musul-Kerkük üzerine bir askeri hareket yapılması olasılığı kalmamıĢtı. Ġngilizlerle yapılan görüĢmeler sonunda Türk Hükümeti bazı maddi çıkarlar karĢılığında Uluslar Kurumu kararını kabul etti. 5 Haziran 1926 tarihinde Türkiye, Ġngiltere ve onun mandası altında bulunan Irak arasında bir antlaĢma imzalanarak bu sorun ortadan kalktı. Ġç siyaset açısından gelen sonuçları ise Ģöyle özetleyebiliriz: 1924 yılında baĢlayan çok partili siyasal yaĢam genç Türkiye Cumhuriyeti'nin o günkü koĢullarına uyamamıĢtır. ġeyh Sait Ayaklanması bu gerçeği en açık biçimde göstermiĢtir. ġimdi bu olaydan dersler çıkarmak gerekiyordu. Devrim adımlarının hızlandırılarak sürdürülmesi için bir huzur zamanına ihtiyaç olduğu anlaĢılmıĢtı. Bu nedenle bir süre için çok partili yaĢamı durdurmak gerekiyordu. Bu düĢünce ile, Takrir-i Sükûn Yasasına dayanılarak, ġeyh Sait olayına karıĢtığı gerekçesiyle 5 Haziranda Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı. Yurttaki huzur bozucu kuruluĢlar ile basın organları yeni düzenlemelere uyruk tutuldular. Böylece yurdumuzda "Takrir-i Sükûn Dönemi" diyebileceğimiz yeni bir evre açıldı. Bu evre verimli bir biçimde değerlendirildi ve birbirini izleyen devrim adımları büyük bir hızla gerçekleĢti. Belli baĢlı pek çok devrim tamamlandı. Artık sözü geçen yasa da gereksiz bir duruma gelmiĢti. 4 Mart 1929'da bu yasa kaldırıldı. Ardından 1930 yılında ikinci kez çok partili bir yaĢama geçme denemesi yapıldı. Bu konu üzerinde ileride duracağız. Öndere Suikast GiriĢimi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın bazı çevreler ve kiĢiler tarafından büyük bir umut kaynağı oluĢturduğunu biliyoruz. Ama bu Parti rejim için büyük bir tehlike haline gelince, Takrir-i Sükûn Yasası uyarınca kapatıldı. Cumhuriyet Hükümeti devrim yolunda yürümeye kararlı idi. Son umudun yok olması üzerine en alçakça ve en akla gelmeyen yolun denenmesine karar verildi: Gazi Mustafa Kemal PaĢayı ortadan kaldırmak. Kendilerinden baĢka kimsenin varlığına dayanamayan karanlık ruhlu kiĢiler çalıĢmaya baĢladılar. Aralarında milletvekilleri ve eski Ġttihatçıların da bulunduğu bu caniler önce Ankara'da bir cinayet planlamıĢlar, ama bunu uygulayamamıĢlardır. Yine fırsat kollamaya baĢladılar. Gazi 7 Mayıs 1926 tarihinde geniĢ kapsamlı bir yurt gezisine çıkarak 15 Haziranda Ġzmir'e gelecekti. Suikastçılar Gazi'nin geçeceği yolu öğrendiler. ElveriĢli bir yer seçtiler. Orada gizlenip kanlı emellerini gerçekleĢtirecekler, sonra çıkan kargaĢadan yararlanıp hazır duran bir deniz motoruna binerek bir Yunan adasına sığınacaklardı. Gazi Mustafa Kemal PaĢanın gezi programında bir gün gecikmesi, canileri kaçıracak motorcuyu bir vicdan muhasebesine yöneltmiĢ, sonunda bu kiĢi 15 Haziran günü bildiklerini Ġzmir Valisine bildirmiĢtir (Bu kiĢi

120

ceza görmekten kurtulduğu gibi, o zaman için bir servet sayılacak, çok yüksek bir ödül aldı: Tam 6500 lira. Bu rakam günümüzdeki enflasyonun yakıcılığı hakkında size acı bir fikir verebilir). Bunun üzerine caniler bütün suç araçları ile kıskıvrak ele geçirildiler. 16 Haziran‟da Gazi Mustafa Kemal PaĢa coĢkun sevgi gösterileri içinde Ġzmir'e geldi. Demek ki bu gecikme olmasaydı, caniler tasarladıklarını gerçekleĢtirebileceklerdi. Büyük kurtarıcıya karĢı düzenlenen bu akıl almaz cinayet giriĢiminin elebaĢıları ile bu iĢe karıĢanlar Ġzmir ve Ankara'da kurulan Ġstiklal Mahkemelerinde yargılanıp gerekli cezalara çarptırıldılar. Bu arada Ģunu da belirtmek gerektir. Bu yargılamalar sırasında Gazi'ye karĢı Ġttihatçı grup da tamamen tasfiye edilmiĢtir. CumhurbaĢkanı Gazi Mustafa Kemal PaĢa suikast hazırlığının ortaya çıkarılması üzerine Ģöyle demiĢtir: "...Alçak giriĢimin benim kiĢiliğimden çok, kutsal Cumhuriyetimize ve onun dayandığı yüksek ilkelerimize yönelik bulunduğuna Ģüphe yoktur... Benim önemsiz vücudum bir gün elbet toprak olacak, fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuzluğa kadar sapasağlam kalacaktır". Gazi Mustafa Kemal PaĢanın bir daha böylesine ciddi bir giriĢimle karĢılaĢmaması bu iĢi düzenleyenlerin Türk Ulusundan ne kadar kopmuĢ olduklarını açıkça göstermektedir. Ġzmir olayından sonra devrim adımlarına kimse itiraz etmemiĢ, bütün karĢı gruplar dağılmıĢlardır. Böylece Önder, tasarladıklarını sevgi dolu bir hava içinde, büyük bir hızla gerçekleĢtirmeyi sürdürmüĢtür. ANAYASAL SĠSTEMĠN KURULMASI VE GELĠġĠMĠ -13 GĠRĠġ Anayasa Kavramı Bir devletin en önemli özel iği hukuk kural arı koyması ve bunları uygulamasıdır. Bu kuralları "devletten" baĢka hiçbir güç koyamaz ve uygulayamaz. Hukuk kural arının ise ne olduğunu biliyorsunuz. Ġnsanlar arasındaki özel veya toplumsal iliĢkileri düzenleyen kurallara "hukuk" denir. Bu kurallara uyulmaması durumunda, gerekenin yapılmasını buyuran esaslar da "hukuk kuralı"dır. Bu kurallar içinde uyulması zorunlu veya zorunlu olmayanlar vardır. Örneğin herkesin 18 yaĢını doldurunca hukuk kurallarının ona sağladığı hakları doğrudan doğruya kullanması, uyulması zorunlu bir kuraldır. Yine, adam öldürmeyi yasaklayan kural da öyle. BaĢka bir örnek vermek gerekirse, evlenmek zorunlu değildir. Dileyen evlenir, dileyen evlenmez. Bu nedenle devletin evlenme gibi çok önemli bir toplumsal kurumu düzenleyen ve Medeni Kanun dediğimiz yasa içinde yer alan yüzlerce kuralı herkese uygulanmaz. Ama bir kiĢi evlenmek isterse, iĢte o zaman devletin bu konuyu düzenlemek için koyduğu kurallara uymak zorundadır. Hukuk kuralının temelini "yasa" veya bugünkü resmi adıyla "kanun" oluĢturur. Kanun, ulusal iradeyi temsil eden parlamentonun koyduğu kural ardır. Bildiğiniz gibi, parlamentonun esas görevi yasama yetkisinden doğar; yani parlamento ilk planda yasa yapan bir organdır. Bazen, yasama organı, yürütme gücünü taĢıyan hükümete de yasa gücünde düzenlemeler yapmak yetkisi verebilir. Hükümetlerin çıkardığı hukuk kuralları "kararname" adıyla anılır. ĠĢte yasama organı bazı durumlarda hükümete "yasa gücünde" kararname çıkarma yetkisini tanıyabilir. Ama bu yetkiye dayanılarak çıkartılan kararnamenin sonunda parlamento tarafından onaylanması gerektir. Öyle ise modern devletlerde yasaları yapma yetkisi halka aittir, denebilir. Ama halk bu yetkisini doğrudan doğruya değil, seçtiği temsilcileri aracılığı ile kullanır. Yasalar ulus iradesini yansıttığından, yukarıda da belirttiğimiz gibi temel hukuk düzenlemeleridir. Yasaları, "yürütme organı" uygular. Bu uygulama sırasında yasalara dayanarak kendisi de hukuk kuralları koyar. Bunlara "kararname" dendiğini belirtmiĢtik. Yine yasaların açıkta bıraktığı veya ayrıntılı olarak hükme bağlamadığı bazı konuları hükümet, kararname yoluyla çıkarttığı "tüzüklerle" uygular. Daha da ayrıntılara iliĢkin düzenlemeler, yine yasalardan aldıkları yetkilerle devlet makamlarınca çıkartılan "yönetmeliklerle" sağlanır. Yasa, kararname, tüzük ve yönetmelik hükümlerini uygulamakla görevli makamlar her özel durum için ayrı ayrı "talimat veya yönerge" denilen bir kezlik kararlar çıkartırlar. ĠĢte toplum bütün bu hukuk kuralları ile bir ağ gibi örülmüĢtür. Ama unutulmaması gerekli çok önemli bir nokta vardır. Her hukuk kuralı, daha üstündeki bir hukuk kuralından kaynaklanır. Kaynaktaki hukuk kuralında bulunmayan bir yetkiyi, daha alt kural içeremez. Böylece hukuk kuralları arasında bir hiyerarĢi (alt-üst) iliĢkisi vardır. Yönergeler yönetmeliklere, yönetmelikler tüzüklere, tüzükler kararnamelere, tüzük ve kararnameler de yasalara aykırı hiçbir hüküm taĢıyamazlar. Öyle ise yasalardan çıkan ıĢık diğer hukuk kurallarını aydınlatır. Eğer bir hukuk kuralı, kaynaklandığı üst kurala aykırı ise onu uygulamamak gerektir. Uygulanırsa, o uygulama sonucu elde edilen sonuçlar yargı kararı ile geçersiz kılınır.

121

Bu uzun sayılabilecek "GiriĢ"in önemini Ģimdi anlayacaksınız. Ulus iradesinin yansıması olan "yasalar"ı yapan parlamento bu konuda özgür müdür? Öyle ya, madem ki egemenliğe sahip ulus o parlamentoyu kendisini temsil etmesi için görevlendirmiĢtir, bu durumda parlamento dilediği yasaları çıkartabilir diyebilir miyiz? Ayrıca, parlamento nasıl oluĢup çalıĢacaktır; devlet güçleri nasıl bir uyuma bağlı olacaklardır? Bu konuları hangi makam düzenleyecektir? Bu soruları yanıtlamak için "anayasa" kavramına geçmemiz gerektir. Devleti kuran, en üst bir hukuk kuralı vardır. Devlet bütün iĢlevlerini bu üst kurala göre ayarlamak zorundadır. ĠĢte bu kurala "anayasa" denilir. Yasama, yürütme ve yargı güçleri nasıl oluĢacaktır? Bunların yetkileri ve birbirleriyle iliĢkileri nasıl düzenlenecektir? Yasalar yapılırken hangi temel ilkelere uygun davranılacaktır? YurttaĢların devlet karĢısındaki hakları ve güvenceleri nelerdir? ĠĢte, görüldüğü gibi, bu konuların düzenlemesi gerektir ki yasa ile baĢlayan hukuk kural arı hiyerarĢisi iĢleyebilsin. Evet, anayasalarda bütün bu söylenilen konular düzenlenir. Nasıl bir tüzük yasaya aykırı olamazsa, yasa da anayasaya aykırı biçimde yapılamaz veya uygulanamaz. Burada anayasa hukukunun karıĢık sorunlarını bir yana bırakıp, kısa bir açıklamada bulunalım: anayasayı devlet gücüne sahip olan veya olanlar yapar. Bir devlet yeni kuruluyorsa, bu takdirde, beliren "kurucu güç" ya kendisi anayasayı yapar ve uygulamaya koyar veya bu hakkını ulusa devreder. BaĢka bir deyiĢle, ulusun her kesiminden temsilcilerin toplandığı bir "kurucu meclis" oluĢturulur. Bu meclis, anayasayı hazırlar ve kabul eder veya hazırladığı anayasayı halkın oyuna sunar. Böylece kabul edilen anayasa, artık o devletin dayandığı en üst hukuk kuralı olmuĢtur. Bundan sonra o devlet ve toplum anayasadaki ilke ve esaslara göre yönetilir. Eğer bir devlet mevcut anayasasını değiĢtirmek isterse, bunun nasıl yapılacağı yine anayasada yazılıdır. Ama o devlette yürürlükte olan anayasada değiĢtirilmesi istenilen yönde bir hüküm yoksa, bu takdirde, devlet gücü el değiĢtirmiĢ demektir. Bu durumda yeni bir anayasa yapmak için yine bir kurucu meclis oluĢturulur. Elbette, anayasayı yapan güçler kendilerine çeĢitli düĢünsel temelleri örnek veya model olarak alabilirler: Bir anayasa örneğin "din" esasına dayanabilir; yahut temelinde liberal düĢünceye dayalı özgür insan modeli yatabilir; yahut devlet gücünü eline geçiren bir kiĢinin (diktatörün) isteği ve düĢünceleri doğrultusunda hazırlanabilir. Bütün bunları anlatmak konumuzun dıĢına taĢar. Ama Ģurasını belirtmekle giriĢ bölümünün bu bahsini kapatalım: Bizim anayasa olarak anladığımız üst hukuk kuralı ulusun kurucu ve yapıcı gücüne dayanan, bu nedenle egemenliği de ulusa ait sayan bir temel kuraldır. Ama bu temel kuralın dayandığı ve ulusun da uyması gereken ana ilke, "insan"ın yüceliği, onurudur; insanın özgür ve güvenlik içinde yaĢamasını sağlamaktır. Böyle anayasalar istenen refah ve geliĢmeyi sağlarlar. Bu tür anayasalara genel olarak "demokratik anayasalar" adı verilir. Hükümet Sistemleri Ġster diktatörlük, ister monarĢi, ister demokratik olsun, bütün devletlerin gücü üç ana bölümden oluĢur: Yasama, yürütme ve yargı güçleri. Anayasalar yapılırken en önemli sorun bu üç güç arasındaki iliĢkilerin nasıl kurulacağını saptamaktır. Bu çok önemlidir; çünkü her üç güç de birbirine muhtaçtır ve devletin iĢlerliği bunlar arasındaki uyum ile orantılıdır. Eğer parlamentonun, halk tarafından seçildiği için en üstün güç olduğu düĢüncesi ile hareket edilirse, her üç güç de parlamento içinde birleĢir. Böylece "güçler birliği" sistemi doğar. Parlamento hem yasaları yapar, onları hem uygular; hem de anlaĢmazlıkları çözer. Yürütme gücü de parlamento tarafından yerine getirildiği için, hükümet bu kurulun kendisidir. Bu nedenle söz konusu sisteme "meclis hükümeti sistemi" denilir. Bildiğiniz gibi Birinci Dönem TBMM, bu sistemin en aĢırı biçimde uygulandığı bir parlamento idi. Ne kadar iyi niyetli olursa olsun, bir kurulun her üç gücü birden kullanması sakıncalıdır. Bu nedenle sözünü ettiğimiz sistem, ancak büyük bunalım zamanlarında, ani ve çabuk karar alıp uygulamak zorunluluğundan doğmuĢtur. Bu sistemin sakıncalarını göz önüne alan bazı hukukçular her üç gücün ayrı birer organa verilmesini ve seçimlerinin de yine halk tarafından yapılmasını önermiĢlerdir. Bu düĢünce "güçler ayrımı" denilen kuramı doğurmuĢtur. Kuramın anayasaya uygulanması "baĢkanlık hükümeti sistemini" ortaya çıkarmıĢtı. Bu sistemde yasama organı olan parlamentoyu ve hükümet denilen yürütme gücünün baĢı olan

122

devlet baĢkanını halk ayrı ayrı seçer. Böylece baĢkan, doğrudan doğruya halktan yetki aldığı için hükümetini rahatça kurar. Ona parlamento karıĢamaz. Buna karĢılık parlamento da yasaları dilediği gibi yapar. Yargı gücünde ise halk "jüri" yoluyla adaletin dağıtılmasına doğrudan doğruya katılır. Yargıçların da bir bölümü halk tarafından seçilebilir. Bu sistemde hükümet baĢkana bağlı olduğu için adına "baĢkanlık hükümeti sistemi" denilir. En güzel örneği Amerika BirleĢik Devletlerindedir. BaĢkanlık hükümeti sisteminde de sakıncalar vardır. Her ikisi de halk tarafından seçilen yasama ve yürütme organlarına eĢit yetkiler verilirse, iĢler kilitlenebilir. Eğer bunlardan biri diğerinden biraz daha fazla yetkili kılınırsa o zaman sistemin özüne uygun davranılmaz. Bu nedenle sözü geçen sistemde halk ve siyasetçiler çok büyük bir olgunluk göstermek zorundadırlar. Her iki sistemin de aĢırı yanları olduğunu düĢünen bazı kuramcılar ile uygulayıcılar, baĢka bir model önerdiler. Bu model "parlamento" dediğimiz kurumun doğduğu Ġngiltere'de kendiliğinden uygulanmaya baĢlamıĢtı. Hukukçular bu uygulamayı sistemleĢtirip anayasa hukukuna geçirdiler. Bu yöntem yasama ve yürütme güçleri arasında bir denge kurulmasına dayanıyordu. Yargı ise bağımsız kalıyordu. Peki, yasama ve yürütme güçleri arasında denge nasıl sağlanacaktı? Bu konudaki ana ilke Ģöyle saptandı: Esas parlamentodur. Yürütme gücü de parlamentonun içinden çıkar. Ancak parlamento içinden çıkıp onun güvenini alan hükümet, artık çalıĢmalarında serbesttir. Fakat bu serbestlik "denetimsizlik" anlamına gelmez. Parlamento, kendi içinden çıkan hükümeti dilediği zaman denetleyebilir. Eğer hükümet parlamentonun güvenini yitirmiĢ ise güvensizlik oyu ile düĢürülebilir. Böylece hükümet, parlamento denetimini her an üzerinde hissetmelidir. Ancak parlamentoya da ikide bir hükümeti düĢürme yetkisi tanınırsa, bu takdirde sağlam bir yürütme gücü oluĢmaz. Ülke iĢleri gevĢer. Bu durumda, yürütmenin de kuramsal olarak baĢı sayılan devlet baĢkanına parlamentoyu dağıtma yetkisi tanınmıĢtır. Bu sistemi benimseyen anayasalarda, dağıtma yetkisinin hangi durumlarda ve hangi koĢullar altında kullanılacağı belirtilir. Görüldüğü gibi bu sistemde hem yasamanın hem de yürütmenin karĢılıklı olarak birbirlerini düĢürme hakları vardır. Bu denge içinde her iki yan da dikkatli davranır. ĠĢler normal ölçüler içinde yürütülmeye çalıĢılır. Sistemin esası parlamentoya dayandığı için adı da "parlamenter sistem"dir. Yurdumuzda siyasetçiler bile iki sistemi birbiriyle karıĢtırmaktadır. "Parlamentolu sistem" bütün demokrasilerin ortak adıdır. Hiçbir demokrasi parlamentosuz olmaz. Bu bakımdan hem meclis hükümeti, hem de baĢkanlık hükümeti sistemleri parlamentoludur, yani "parlamentolu sistemlerdir". Buna karĢılık "parlamenter sistem" parlamentolu sistem içinde bir hükümet rejiminin adıdır; yasama ile yürütme arasındaki dengeyi belirtir. Ama "parlamenter sistem" deyimi yurdumuzda, demokrasi eğitimi yetersiz olduğundan "parlamentolu sistem" yerine de kullanılıyor. Bu yanlıĢı yapmayalım. Hükümet sistemleri arasında, demokrasinin amaçlarına en uygun olanı son anlattığımız parlamenter sistem gibi gözüküyor. Ama elbette, demokrasi içinde yaĢamak isteyen her toplum bu sistemlerden birini benimseyebilir. Ayrıca bazı ülkelerde her üç sistemin olumlu yanları alınarak, örneğin Fransa'da olduğu gibi "yarı baĢkanlık hükümeti sistemi" gibi karma yollar da deneniyor. Bütün bunlar siyasal tercihlerin sonucudur. Türkiye'de Anayasal GeliĢmenin Ġlk AĢamaları Önümüzdeki yıl bu konu üzerinde biraz daha ayrıntılı olarak duracağımız için, kısaca Ģu noktaları belirtelim. Anayasa aslında ilkçağdan beri kurulan devletlerde vardı. Yani her devletin varlığı belli bazı kural ara dayanıyordu: Din veya töre kuralları gibi. Ama, bütün insanların birbirleriyle eĢit olduğu, devlet gücünün halktan kaynaklandığı görüĢleri yerleĢme aĢamasına girince, anayasaların "yazılı" olması geleneği de kuruldu. Osmanlı Devleti'nin de temelinde egemen olan ve anayasal nitelikte kurallar vardı. Ama Ġkinci ünitede gördüğünüz gibi bu kurallar giderek eskidi. EĢitlik düzenine geçilmesi için önemli adımlar atıldı. Tanzimat dönemi 1876 yılında ilk yazılı anayasanın ilanı ile sonuçlandı. Bu anayasayı yapan "kurucu güç" doğrudan doğruya padiĢahın iradesiydi. Bundan dolayı bu anayasada bütün egemenlik haklarının kaynağı olarak padiĢah gösterilmiĢti. Bu anayasa, bazı değiĢiklikler geçirerek, 1 Kasım 1922 tarihine kadar yaĢamıĢtır. Bildiğimiz gibi, 23 Nisan 1920 tarihinde ulus egemenliğine dayanan yeni Türk Devleti kuruldu. Bu devletin parlamentosu olan ve kurucu güce de sahip bulunan TBMM 20 Ocak 1921'de ilk anayasasını yaptı. Ama bu, eksik bir metindi. Bu anayasa yurttaĢların temel haklarını ve özgürlüklerini, yargı iĢlerini ve benzeri pek

123

çok önemli konuyu düzenlememiĢti. Sadece egemenliğin ulusa ait olduğu, TBMM'nin yapısı ve yetkisi ile yerel yönetimler hükme bağlanmıĢtı. ÇeĢitli vesilelerle belirttiğimiz gibi, TBMM zafer kazanılıncaya kadar hem ulus egemenliğini hem de saltanatı benimsemiĢti. Bu, önemli bir çeliĢki idi. Ama büyük bir geçiĢ dönemi yaĢandığından bu çeliĢkinin varlığından bir süre kaçınılamamıĢtı. ĠĢte, bu nedenle TBMM Osmanlı Anayasası'nın yürürlükte olduğunu üstü kapalı da olsa benimsemiĢti. Hatta Mustafa Kemal PaĢa bazı zorunluluklar karĢısında 1921 Anayasasındaki "egemenliğin ulusa ait olması ve ulusun yetkili tek temsilcisini TBMM'nin oluĢturması" hükümleri dıĢında Osmanlı Anayasası'nın da yürürlükte sayılmasının mümkün olduğu izlenimini uyandırabilecek bazı düĢünceler belirtmiĢti. Öyle ise 1921 Anayasası'nın eksikliklerini, kaynağı çok farklı olmasına rağmen, Osmanlı Anayasası ile gidermek mümkündü. 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılınca, artık "padiĢah iradesinin bir eseri olan" Osmanlı Anayasası da varlığını kesinlikle yitirdi. ġimdi ortada yalnız eksik bir 1921 Anayasası kalmıĢtı. Bu anayasa yetersizdi. Anayasal sistemi kurmak için çok büyük eksikliklerle dolu idi. Bir anayasa, devletin temel organlarını, bunların meĢruiyet dayanaklarını, güçler arasındaki iliĢkileri, yurttaĢların temel haklarını ve özgürlüklerini, genel olarak yönetim ilkelerini içermelidir. ĠĢte böylesine önemli ilkeler "devletin" kurucu ögeleridir. Bu ögelere dayanarak iĢleyen kurumlar, bütünüyle "anayasal sistemi" oluĢturur. 1921 Anayasası'nda bu sistemi oluĢturacak ögeler yok denecek kadar azdı. Cumhuriyetin ilanı için bu anayasada yapılan değiĢiklik boĢlukları dolduramayacak derecede ufak kapsamlıydı. Elbette bu değiĢikliğin içeriği çok önemliydi. Ama eksik ögeler tamamlanamamıĢtı. Hele halifelik de kaldırılınca sistem iyice altüst oldu. Artık yeni bir anayasa yapılmasının zamanı gelmiĢti. 1924 ANAYASASI 1921 Anayasası'nın kesin geçerliliğini ancak 1922 yılı kasım ayından itibaren kazandığını belirttik. Ama bu anayasa sadece 20 Nisan 1924 tarihine kadar, yani 3 yıl yürürlükte kaldı. Ardından gelen 1924 Anayasası ise tam ve kesintisiz biçimde 36 yıl yürürlükte kalmıĢtır. Bu bakımdan yüz yılı aĢan anayasa tarihimizin en uzun ömürlü metnidir. 1924 Anayasası'nın bir baĢka önemi de 1920'de kurulan rejimi sağlamlaĢtırmıĢ olmasıdır. Bütün önemli devrim yasaları bu anayasaya göre hazırlanıp çıkartılmıĢlardı. Yine bu anayasa hem tek partili hem de çok partili dönemde uygulanmıĢtır. BaĢka bir deyiĢle, çok partili siyasal yaĢama bu anayasa ile geçilmiĢtir. Demek ki, sözünü ettiğimiz bu temel kural ile Türkiye'deki anayasal düzen, bazı eksikler bir yana bırakılırsa, oldukça sağlam bir biçimde kurulmuĢtur. 1924 Anayasası'nın HazırlanıĢı Mustafa Kemal PaĢa bu Meclis'i tam bir kurucu güç olarak çalıĢtırıp yeni devleti oluĢturmak istiyordu. Ama "kurucu" sözü, Osmanlı düzeninin sona ereceği kuĢkusunda bulunan çevrelerde rahatsızlık yarattığı için PaĢa, "Olağanüstü Yetkilere Sahip Bir Meclis" sıfatını TBMM'ye kabul ettirmiĢti. Bildiğiniz gibi böyle bir sıfat aslında kuruculuk yetkisini de içerir. Buna dayanarak 1921 Anayasası yapılmıĢtır. Birinci TBMM'nin yaptığı anayasada onun nasıl değiĢtirileceği hakkında bir hüküm yoktu. Bu nedenle Meclis kendini bağlamamıĢtı. Gerçekten bir anayasada onun nasıl değiĢtirileceği hakkında bir hüküm varsa, artık o anayasayı yapan kurul, bir daha "yeni bir anayasa" koyamaz. Sadece eskisini belli noktalarda değiĢtirebilir. Eğer ilk Meclisimiz 1921 Anayasası'na bu konuda bir hüküm koysa idi, kendi kendini sınırlar ve kuruculuk niteliğini yitirirdi. Ama bilerek veya bilmeyerek böyle bir hükmün 1921 Anayasasına konulmaması, kuruculuk yetkisinin Ġkinci Dönem Meclisine de geçtiğini açıkça göstermektedir. Yeni bir anayasa yapılmasına karar verilince, bu iĢ için çalıĢan komisyon hazırlıklarını sürdürürken, Meclis kurucu güç olduğunu belirten önemli bir karar alarak yeni anayasanın kabulü için tam üye sayısının üçte iki oyuna ihtiyaç bulunduğunu belirtmiĢtir. Böylece bu Meclis, hem kuruculuk niteliğini gösteriyor, hem de anayasa konusunda kendini sınırlamaya baĢlıyordu. Bu kararı almakla Meclis, hazırlanan anayasa taslağının tam üye sayısının üçte ikiden azının oyunu alırsa, yasalaĢamayacağını kabul ediyordu. Bu karar Meclis'in kendi iradesini sınırlaması demektir. Yani anayasa

124

sıradan bir kanun gibi yasalaĢamayacaktı. Meclis bu konuda yetkisini sınırlamıĢtı; ama Anayasa'nın da diğer bütün kanunların üstünde olduğunu göstermiĢ bulunuyordu. Anayasa hazırlanırken komisyon, "güçler birliği" esasını kendine baĢ ilke olarak almıĢ ve bu esası benimseyen Polonya gibi devletlerin anayasalarından yararlanmıĢtır. Bu arada komisyona güçler ayrılığı veya parlamenter sistem benzeri modellerin benimsenmesi yolunda öneriler yapılmıĢsa da bunlar dikkate alınmamıĢtır. Böylece hazırlanan Cumhuriyet döneminin ilk anayasası 20 Nisan 1924 tarihinde oybirliğine yakın bir çoğunlukla kabul edildi. 1924 Anayasası'nın Genel Yapısı Anayasanın Dayandığı Temel Ġlkeler Ulusal devlet temeli üzerinde yükselen bu Anayasada "Cumhuriyet" ve "güçler birliği" esasları baĢ ilkelerdir. Anayasada Cumhuriyet ilkesi üzerinde kıskançlıkla durulmuĢ, devlet biçiminin "cumhuriyet" olduğu yolundaki maddenin değiĢtirilmesinin, hatta değiĢtirilmesinin önerilmesinin bile mümkün olmadığı belirtilmiĢtir. Ulusal Türkiye Cumhuriyeti, anayasal sistemini güçler birliği esasına göre kurdu. Bu ilke, komisyon raporunda "Bu cumhuriyeti oluĢturan, güçler birliği esasıdır" diye belirtildi. Bu da TBMM'nin ilk günlerinden beri benimsediği ana ilkeye tamamen uygundur. Devletin KuruluĢ Esasları Genel Ġlke Ulusal Cumhuriyetin güçler birliği esası üzerinde yükselmesinin en önemli sonucu, egemenliğin kayıtsız Ģartsız Türk Ulusuna ait bulunduğu ve onun bu hakkını kullanacak tek makamın TBMM olduğudur. Böylece TBMM'nin üstünde veya ona denk baĢka hiçbir organ yoktur. Ulus egemenliği parçalanmaz bir biçimde ve kesin olarak TBMM tarafından temsil edilmektedir. Meclis'in üstünlüğü ilkesi mutlaktır. Yasama Gücü Güçler birliğinin doğal sonucu olarak yasaları yapma ve onları yorumlama yetkisi Meclis'e aittir. Yasama organı olarak Meclis'in seçimine bütün Türk Ulusu katılırsa da kadınların bu hakkı edinmesi daha sonraları mümkün olacaktır. Seçimlerin nasıl yapılacağı özel yasa ile saptanır. TBMM Anayasa'ya aykırı yasa koyabilir. Bu elbette siyasal ahlak açısından hiçbir biçimde onaylanamaz. Ama anayasaya aykırı yasaları inceleyip bu aykırılığı saptayarak onları geçersiz kılacak bir mekanizma yoktur. Olsa olsa Meclis'in kendisi, bir yasasını Anayasa'ya aykırı görür ve bir süre sonra onu kaldırabilir. Yargı gücü tamamen Meclis'e bağımlıdır; böyle bir saptama yetkisi yoktur. CumhurbaĢkanı ise bir yasayı ancak bir kez "yeniden görüĢülmek üzere" Meclis'e geri gönderebilir. Meclis'in ısrarı karĢısında onun da hiçbir yetkisi yoktur. ĠĢte kesin güçler birliği ve bunun sonucu olarak parlamentonun tek siyasal temsil makamı sayılmasının doğurduğu tehlike! Meclis yasama gücünü aĢan benzeri baĢka yetkilerle de donatılmıĢtı. SavaĢ ilanı, barıĢ ve diğer uluslararası antlaĢmaların yapılması, para basımı, akçalı yüklenme sözleĢmelerinin ve ayrıcalıklarının onaylanması gibi yetkileri TBMM hiçbir makama bırakamaz. Yürütme Gücü Yürütme gücü de sistem gereği TBMM'ye aittir. TBMM, 1921 Anayasası'nın bazı maddelerini değiĢtirip Cumhuriyeti ilan ettiği zaman, meclis hükümeti sisteminin katı uygulama biçimine son vermiĢti. Anımsayınız: Cumhuriyet rejimi gereği seçilen cumhurbaĢkanı, milletvekilleri arasından birini baĢbakan atayacaktı. O da yine milletvekilleri arasından bakanları seçip cumhurbaĢkanına sunacaktı. CumhurbaĢkanı bu listeyi TBMM'ye gönderecekti. Böylece hükümet kurulmuĢ oluyordu. ĠĢte 1921 Anayasası'nın 29 Ekim 1923 tarihli değiĢikliği ile benimsenen bu sistem 1924 Anayasasında daha da geliĢtirilmiĢtir. Buna göre hükümetin Meclis'in güvenini alması gerekiyordu. Bunun için de baĢbakan, hükümetinin neler yapacağını anlatan bir programı Meclis'te okurdu. Program üzerinde yapılacak görüĢmelerden sonra güven oylamasına baĢvurulurdu. Oylama olumlu sonuç verirse, hükümet çalıĢmaya baĢlardı. Meclis'in üstünlüğü kesin olduğundan, güçler birliği ilkesinin gereği, Meclis'e hükümeti her zaman denetleme ve düĢürme hakkı verilmiĢtir. Soru, gensoru ve meclis soruĢturmalarının hiçbir sınırı olmayıp Meclis bu mekanizmaları gerektiği vakit kullanır. Hükümetin cumhurbaĢkanına baĢvurup Meclis'in dağıtılmasını istemesi mümkün olmadığı gibi, cumhurbaĢkanına da doğrudan doğruya kullanmak üzere böyle bir yetki tanınmamıĢtır. Meclis, her zaman hükümetin üstündedir.

125

Bu sistem elbette bir baĢkanlık hükümeti değildi. Zira cumhurbaĢkanı Meclis tarafından seçiliyordu. Yetkileri ise hiç yok gibiydi. Bir parlamenter sistemden söz edebilmek için, yürütme gücü baĢının Meclis'i dağıtma yetkisinin bulunması gerekti. Böyle bir durum da yoktur. Meclis ile hükümet arasında denge kurulmamıĢtır. Meclis'in hükümete her dilediğini yapma hakkı vardır. Öyle ise 1924 Anayasası yine kesin güçler birliği ilkesi içinde belki çok yumuĢatılmıĢ bir meclis hükümeti sistemine sahiptir. Zira hem baĢbakan, hem de bakanlar sadece milletvekilleri arasından seçilirler. Meclis, hükümeti her an denetleyip düĢürebilir. Hükümet pek çok iĢi görürken Meclis'in iznini veya onayını almak zorundadır. Eski kesin meclis hükümeti sisteminden iki önemli fark, bir baĢbakanın bulunması, bu kiĢiyi cumhurbaĢkanının ataması, bakanları da Meclis'in değil, baĢbakanının saptamasıdır. CumhurbaĢkanına gelince. Anayasa'ya göre o, devletin baĢıdır. Devleti temsil eder. Bu özelliği ile yürütme iĢlerinin de baĢıdır. Ama bu konudaki yetkisi sadece baĢbakanı Meclis içinden seçmek ve onun getirdiği Bakanlar Kurulu listesini onaylayıp Meclis'e sunmaktır. Yasaları onaylayıp yürürlüğe koymak iĢi da cumhurbaĢkanına ait bir yetkidir. O, önüne gelen yasayı onaylamadan tekrar görüĢülmek üzere Meclis'e geri gönderebilir. Yürütmenin baĢı olarak, yasama karĢısındaki tek yetkisi budur. Ama, Meclis o yasayı hiç değiĢtirmeden tekrar cumhurbaĢkanına gönderirse, bu kez ona yasayı imzalayıp yayınlamaktan baĢka bir iĢ düĢmez. Yargı Gücü Kesin güçler birliği ilkesine göre, yargı gücü de Meclis'te toplanır. Gerçi Anayasa'da Ģöyle bir hüküm vardır (8.madde): "Yargı hakkı, millet adına usul ve kanuna göre bağımsız mahkemeler tarafından kullanılır". Demek ki dersiniz, yargı hakkını "bağımsız mahkemeler" "millet adına" kullanıyorlar. Ama güçler birliği ilkesinin kesinliği karĢısında bu türlü düĢünemeyiz. Zira Anayasa, 4. maddesinde Türk Ulusunun egemenlik hakkını temsil etmeye sadece TBMM yetkilidir, diyor. Ayrıca, yukarıda aktardığımız hükümde mahkemelerin "kanuna" göre davranmak zorunda olduklarını anlıyoruz. Kanunlar haksız ve anayasaya aykırı da olabilir. Mahkeme, bağımsız olsa idi böyle bir yasayı uygulamayabilir ve onu Anayasa Mahkemesine gönderebilirdi. Ama bu sistemde Anayasa Mahkemesi de yoktur. Yine bir baĢka hükümde (54. madde) "Yargıçların tam bağımsız oldukları, iĢlerine asla karıĢılamayacağı" belirtildikten sonra, "ancak kanun hükmüne bağlıdırlar" ifadesi geliyor. Bir baĢka ve son derece ilginç bir nokta, yargıç güvencesinin bulunmamasıdır. Çünkü 55-57. maddeler yargıçların görevden çıkartılmalarının, çalıĢma biçimlerinin ve görevlerinin "kanunla" düzenleneceğini belirtmiĢtir. Bu önemli konuda da kanunun içerebileceği hükümlerin ölçüsü konulmadığı için yargıçlar, TBMM'nin iradesi karĢısında tam anlamıyla güvensizdirler. Bunun yarattığı vahim durum, özel ikle 1955-1960 yılları arasında görüldü. Anayasa ayrıca, TBMM'ye bazı konularda doğrudan doğruya yargı yetkisi kullanma hakkı da vermiĢtir. Çünkü Meclis, mahkemelerin verdiği cezaları hafifletir ve değiĢtirir, kanun soruĢturmalarını ve cezalarını erteleme hakkına da sahiptir. Cezaları hafifletmek ve değiĢtirmek "af" değildir. Af yetkisi bütün anayasal sistemlerde parlamentolara verilmiĢtir. TBMM'nin de af yetkisi vardır. Ama ayrıca "bağımsız" saydığı ve "iĢlerine asla karıĢılmaması" ilkesini koyduğu mahkemelerin verdiği cezalarla böylesine oynaması, yargının bağımlılığına güzel bir örnektir. Temel Haklar ve Özgürlükler 1924 Anayasası yapılırken, dünyada bugünkü evrensel insan hakları doktrini belirmemiĢti. Fransız Ġhtilalinin getirdiği özgürlük anlayıĢı yetiĢiyordu. 1924 Anayasası da bu yoldan gitmiĢtir. Ġlk önce her Türk'ün "özgür doğup yaĢadığı" belirtilmiĢ, sonra da belli baĢlı bütün siyasal özgürlükler yurttaĢa tanınmıĢtır. Bu özgürlüklerin sınırlandırılabileceği; ama böyle bir kısıtlamanın ancak "kanunla" yapılabileceği öngörülmüĢtür. Özgürlükler elbette kısıtlanabilir. Bu kısıtlamanın da sadece "yasa ile" yapılması gereklidir. Ama bu yasanın bir özgürlüğü hangi ölçüde sınırlayabileceği belirtilmelidir. 1924 Anayasası'nda bu tür kanunların çizeceği sınır konusunda da hiçbir "sınır" tanınmadığından, bu yolla özgürlüklerin çok geniĢ ölçülerde kısıtlanması mümkündür. ġeyh Sait Ayaklanmasının bastırılması sırasında çıkartılan bu yasa 1924 Anayasası'nın sözünü ettiğimiz hükmünde (68. madde/2. fıkra) gerekçesini bulmuĢtur. Yani Ģu hüküm: "Doğal haklardan olan özgürlüğün sınırı, baĢkalarının özgürlüğü sınırlıdır. Bu sınırı ancak yasa çizer". 1924 Anayasası, o dönemde pek bilinmeyen ekonomik ve sosyal haklara hemen hemen hiç yer vermemiĢtir. Bunu o dönem için doğal kabul etmek gerektir. TBMM'nin Kuruculuk Niteliğinin Sona Ermesi

126

Bu çok önemli Anayasanın pek yaĢamsal bir yanı da, TBMM'nin artık "Olağanüstü Yetkilere Sahip Bir Meclis" olmaktan çıkmasıdır. Meclis, 1924 Anayasası ile kendini bağlamıĢtır; baĢka bir deyiĢle, artık yeni bir anayasa yapamaz. Çünkü 102. madde, Anayasanın nasıl değiĢtirileceğini hükme bağlamıĢtır. Burada kastedilen "yeni" bir anayasa yapmak değil, mevcut Anayasanın gerekli görüldüğü takdirde bazı hükümlerinin değiĢtirilmesidir. Bunun en güzel kanıtı "devlet Ģeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki birinci maddenin değiĢiklik veya baĢkalaĢtırılmasının hiçbir biçimde mümkün olmamasıdır". Anayasanın temeli "Cumhuriyet" olduğuna göre, onu ortadan kaldırmak mümkün değildir. Öyle ise yeni bir anayasa da yapılamaz. Kaldı ki, normal değiĢiklikler bile son derece zor esaslara bağlanmıĢtır. 1924 Anayasası normal bir kanun gibi değiĢtirilemez. Bu bakımdan "sert" anayasalardan sayılır. Her Ģeyden önce değiĢiklik isteği hükümetten gelemez. Sadece milletvekilleri, doğrudan doğruya halkın temsilcileri olarak değiĢiklik isteyebilirler. Bunun için de değiĢiklik istemini içeren öneri Meclis tam üye sayısının üçte birinin imzasını taĢımalıdır. DeğiĢikliklerin kabulü için tam üye sayısının üçte ikisinin oyu gereklidir. Böylece 1924 Anayasası, TBMM mevcut olduğu sürece kaldırılamazdı. Artık TBMM, kurucu güç olma niteliğini bitiriyor ve normal bir parlamento durumunu alıyordu. Bu da Türk Devriminin artık normal bir hukuksal yola girmeye baĢlamasının güzel bir iĢareti idi. 1924 Anayasası'nın Devrimciliğe Açık Yapısal Özellikleri EleĢtirdiğimiz hükümleri bir yana, bu Anayasa ile Türk Devrimi'nin geliĢmesine uygun bir siyasal yapı kurulduğu da anlaĢılıyor. Önümüzdeki yıl Türk Devrimini incelerken, bu büyük olayın bir "bütün" olduğunu göreceğiz. Bu bütün bazı ögelerden oluĢmaktadır kuĢkusuz. En baĢta gelen öge, Ģudur:Ulus egemenliğine dayanan bir Cumhuriyet. Anayasa bu ilkeleri en sağlam biçimde tanıyıp, güvence altına almıĢtır. "Ulus" egemenliği esası ile, Osmanlı Devleti'nin çok uluslu yapısının kesinlikle bırakıldığı anlaĢılıyor. Artık "Türkiye" Cumhuriyeti vardır. Bu Cumhuriyetin sahibi Türklerdir. Ancak "Türklük" etnik değil, tamamen hukuksal bir kavramdır. 88. maddeye göre "Türkiye'de din ve ırk ayırt edilmeksizin vatandaĢlık bakımından herkese Türk denir". Böylece ırkçı veya dinci bir vatandaĢlık ölçüsü tamamen reddediliyordu. 1924 yılında Anayasa'nın temelleri bu görüĢlerden oluĢuyordu. Gazi Mustafa Kemal PaĢa Türk Devrimini geliĢtirdikçe, bu en güzel ifadesini Anayasada buldu. Zira bu Anayasa, esnek ve geliĢtirici hükümlere açıktı. Anayasa'da devrimci düĢünceye aykırı hükümler bulunmadığı için, devleti kuran temel hukuk kuralının niteliğine, devrimin bütün özellikleri yansıdı. Bu yansımalar, Anayasada yapılan değiĢikliklerle kendini gösterdi: Anayasanın Türk Devrimine yön verici en önemli -ve ilk- değiĢikliği 10 Nisan 1928 tarihinde yapılmıĢtır. Bu değiĢiklik ile laiklik ilkesi Anayasaya yerleĢmiĢtir. Gerçi Anayasa 2. maddesinde devlet dininin "Ġslam" olduğunu hükme bağlıyordu. Ama diğer yandan inanç ve vicdan özgürlüğü de en geniĢ biçimde tanınmıĢtı. Ayrıca 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu da laiklik ilkesini geliĢtiren ve önümüzdeki yıl göreceğimiz hükümler içeriyordu. Bu geliĢmelerin Anayasaya yansıması gerekti. Yukarıda sözünü ettiğimiz değiĢiklik ile 2. maddede devlet dininin Ġslam olduğu hükmü ile 26.maddede TBMM'nin görevleri arasında en baĢta sayılan "dinsel hükümlerin yerine getirilmesi" yükümlülüğü kaldırıldı. Bu iki önemli değiĢikliğe koĢut olarak 16 ve 38. Maddelerde bulunan milletvekilleri ile cumhurbaĢkanının göreve baĢlarken yerine getirecekleri andiçme sırasında söyleyecekleri formüldeki dinsel kelime kaldırıldı. Böylece hem Türk Devleti'nin resmi bir dinle bağlı olmaması, hem de yasama organının dinsel iĢlerle bir ilgisinin kalmaması sağlanmıĢ oldu. Anayasa hazırlanırken Komisyon tasarısında kadınlara da seçme ve seçilme hakkının tanınması öngörülmüĢtü. Ama Genel Kurul'da bu kabul edilmemiĢ ve en önemli siyasal haklar yine yalnız erkeklere verilmiĢti. KiĢi özgürlüğünü, yasa karĢısında eĢitliği, ulus egemenliğini benimseyen bir anayasada kadınlardan bu hakkı esirgemek Türk Devrimi'nin bir çeliĢkisi sayılmalıydı. Ulusun yarısının parlamentodaki temsilcileri seçememesi ve kendisinin de temsil edilememesi Türk demokrasisinin bir ayıbı idi. 5 Aralık 1934 tarihli değiĢiklik ile kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakları tam olarak tanınarak bu eksiklik giderilmiĢtir. Bu değiĢiklik Anayasa'ya gerçek anlamıyla devrimci yapısını verdi. 5 ġubat 1937 tarihinde 2.maddeye Türk Devriminin niteliklerinin konulması, Anayasaya 1937 yılına kadar getirilen yeniliklerin tam bir özeti sayılmalıdır. Maddenin yeni biçimine göre, "Türkiye Devleti cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçıdır". Bu ilkelerden cumhuriyetçilik ve ulusal egemenlik, dolayısı ile milliyetçilik Anayasa'da ilk

127

günden beri yer almıĢtı. Laiklik 1928'de getirildi. Halkçılık zaten Cumhuriyetin eĢitlik ilkesinde saklıdır. Ġnkılapçılık ise Anayasa'nın ruhunda vardır. Belki üzerinde çok tartıĢılan ve niteliği bugüne kadar kesin bir biçimde açıklanamayan "devletçilik" ilkesi bir yenilik sayılabilir. Ama bu ikelerin 2. maddede Türkiye Devleti'nin özellikleri olarak sayılması 1924 Anayasası'nı Türk Devriminin tam bir aynası yapmıĢtır demek mümkündür. 1961 ANAYASASI Çok Partili Siyasal YaĢam ve 1924 Anayasası 1924 Anayasası, çok partili, çoğulcu bir demokratik yapının kurulmasına engel değildi. Ġkinci kitapta da göreceğimiz gibi, Türk Devrimi ile eriĢilmek istenilen en önemli amaçlardan biri gerçek anlamı ile çoğulcu demokrasiye geçmektir. Türk Devrimi'nin siyasal göstergesi olan 1924 Anayasası'nda bütün bu geliĢmelere açık olanaklar vardı. DüĢünce, söz, basın özgürlükleri tanınmıĢtı. Siyasal katılma sağlanmıĢtı. Siyasal Parti kurma hakkı vardı. Ancak bu hak dernek kurma özgürlüğü içinde kullanılıyordu. Bu Anayasaya göre, bir önceki ünitede gördüğümüz Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulmuĢtur. Her bakımdan Gazi'nin devrimci düĢüncelerine ters düĢmüĢ olsa bile, büyük bir olasılıkla bu Parti yaĢayıp demokratik düzen içindeki yerini alabilirdi, eğer ġeyh Sait Ayaklanması çıkmasaydı. Bu bunalım döneminden sonra 1930 yılında, bu kez CumhurbaĢkanı Gazi Mustafa Kemal PaĢanın özendirmesiyle yeni bir parti daha kuruldu: Serbest Cumhuriyet Fırkası. Ama bu Parti içine de tepkici güçler dolunca ve Cumhuriyet ile demokrasinin en doğal koĢulu olan laiklik ilkesi büyük tehlikeye uğrayınca kurucusu eliyle kapatıldı. Bundan sonra artık bir süre böyle bir denemeye giriĢilmedi. Demokrasinin gereği olan alt yapı henüz tamamlanamamıĢtı. Bu konuda gereken çalıĢmalar yapılırken, dünya yeni bir felaketin içine giriyordu. Atatürk'ün zamansız ölümü ve hemen ardından Ġkinci Dünya SavaĢının çıkması çoğulcu demokrasiye geçiĢi bir süre için dondurdu. Ama savaĢ bitince, iki ufak kesintiye rağmen bugüne kadar yaĢayan çok partili sisteme de geçildi. 1945 yılında baĢlayan yeni çok partili yaĢamın hukuksal ve siyasal temeli yine 1924 Anayasası idi. Bu Anayasa gerçi pek çok açık kapıya sahipti. Demokrasiye inançlı olmayanlar bu açık kapıların sağladığı imkanlardan yararlanabilirlerdi. Buna karĢılık iyi niyetli bir uygulama ile demokratik yaĢam bu Anayasa ile de sürdürülebilirdi; ama üzerinde bazı değiĢiklikler yapılması koĢuluyla. Çünkü, bu açık kapılar iyi niyetli kiĢiler için de bir sapma noktası oluĢturabilirdi. Nitekim 1945- 1950 yılları arasında Anayasanın bu eksiklikleri görüldü. Fakat iktidardaki çoğunluk partisi bu aksaklıkları gidermedi. 14 Mayıs 1950'de sözü geçen sakıncalardan yakınan Demokrat Parti iktidara geldi. Kansız bir siyasal ihtilal gerçekleĢmiĢ, 1923 yılından beri siyasal iktidara sahip Cumhuriyet Halk Partisi olgun bir biçimde karĢıcalık görevine geçmiĢti. Yeni iktidar partisinin Anayasayı değiĢtirecek çoğunluğu vardı. Ama istenilen yine olmadı. Anayasa değiĢtirilmedi. Açık kapıların verdiği imkanlar kullanılarak iktidarda kalmanın yolları arandı. Sonunda ülke büyük karıĢıklıklar içine yuvarlandı. Ġkinci Dünya SavaĢından sonra Ġnsan Hakları evrensel bir geliĢme içine girmiĢti. Bir yandan BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan Hakları Evrensel Bildirisi, diğer yandan Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi. Her iki bildiriyi de kabul eden Türkiye Cumhuriyeti, Anayasasında bu hakların güvence altına alınması için gerekli önlemleri içeren değiĢiklikleri yapmamıĢtı. Bu değiĢiklikler, Ģu noktalarda toplanabilirdi: Siyasal iktidarın kiĢi özgürlüklerini kısma giriĢimlerini önleyecek hükümler koymak; Ġlk önce "özgürlüklerin sınırının yasa saptar" hükmünde, sınırlamanın aĢağı ölçüsünü belirlemek ve bu ölçünün özgürlüğü ortadan kaldırmayacak derecede olmasını sağlamak; sosyal ve ekonomik hakları Anayasaya almak; insan haklarına ve Anayasa'ya aykırı yasalar çıkartılırsa bunları iptal edecek bağımsız bir organ kurmak; yargı gücünü her bakımdan güvence altına alıp tam bağımsız duruma getirmek... Anayasada bu değiĢikliklerin yapılması o kadar zor değildi. Ġyi niyetli bir çalıĢma ile bütün bu gereken hükümler konulabilirdi. Ama ne yazıktır ki bu yapılamadı. Siyasal iktidar seçim yitirmemek için özgürlükleri kısıtlamaya ve en vahimi yargı güvencesini ortadan kaldırmaya çalıĢtı. Bütün bu olanlar, sonunda bir askeri darbeye yol açtı. Kurulan "Milli Birlik Komitesi" 1924 Anayasası'nın TBMM'ye iliĢkin hükümlerini kaldırdı ve ulus adına egemenliği geçici olarak kullandığını ilan etti. Milli Birlik Komitesi bir daha askeri bir müdahale olmaması için yeni ve iyi bir anayasa hazırlatmak istiyordu. 1961 Anayasası'nın Hazırlanması Siyasette bazı gerçekleri kabul etmek gerektir. Sivil iktidarın baĢarısızlığı karĢısında doğan boĢluk, Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından doldurulmuĢtur. ġimdi, "ulus adına" hareket ettiğini söyleyen Milli Birlik Komitesi, "kurucu güç" durumundadır.

128

Bu yeni kurucu güç, aslında bir an önce ulus egemenliğini tekrar kurmak istiyordu. Bu amaçla, yeni anayasayı hazırlamak üzere Türk tarihinde ilk kez bir "Kurucu Meclis" oluĢturuldu. Bu Meclis iki kanatlı idi: Temsilciler Meclisi ve Milli Birlik Komitesi. Temsilciler Meclisinin yapısı demokratik sayılabilirdi. Kapatılan iktidar partisi dıĢında bütün siyasal partilerin, meslek kuruluĢlarının, üniversitelerin seçtikleri üyeler bu Meclis'i oluĢturuyordu. Temsilciler Meclisinde hazırlanan anayasa taslağı, Milli Birlik Komitesi'nde son biçimini aldı ve 9 Temmuz 1961'de halkoyuna sunularak kabul edildi. Anayasa tarihimizde ilk kez bir kurucu meclis yoluyla anayasa hazırlanmıĢ ve daha da önemlisi bu taslak halkoyuna sunularak meĢrulaĢtırılmıĢtır. Böylece bir askeri darbe sonucu kabul edilen anayasa olma ithamı artık söz konusu değildir. Birinci Dönem TBMM'nin yaptığı 1921 Anayasası ile Ġkinci Dönem Meclisi‟nin yaptığı 1924 Anayasası da o her iki dönem meclisi kuruculuk sıfatını taĢıdıklarından belki o metinleri de yapılıĢ biçimleri açısından 1961 Anayasası'na benzetebiliriz. Ama bu iki anayasada halk oyuna sunulma özelliği bulunmadığı gibi, TBMM aynı zamanda normal bir parlamento gibi de çalıĢıyordu. 1961 Anayasası'nın Yapısı Bu Anayasa ile 1921 yılından beri süren bazı temel kurallar kalkmıĢ, yeni bir anayasal düzen kurulmuĢtur. Kısaca özetlemek gerekirse Ģunlar söylenebilir: Cumhuriyet ve kayıtsız Ģartsız ulus egemenliği aynen sürmektedir. Ancak ulus egemenliğini artık sadece TBMM kullanmamaktadır. BaĢka bir deyiĢle, ılımlı güçler ayrımı içinde oldukça sınırlı bir parlamenter sistem kurulmuĢtur. Yani parlamentonun kesin üstünlüğü sona ermiĢtir. Türkiye Cumhuriyeti'nin "insan haklarına dayalı" demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu da özellikle vurgulanmıĢtır. Yasama gücü TBMM'ye aittir. Yeni TBMM iki kanattan oluĢmaktadır: Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu. Ġkisinin toplu halde çalıĢtığı bazı özel durumlarda TBMM Genel Kurulu oluĢmaktadır. Millet Meclisinin yetkileri daha fazladır. Cumhuriyet Senatosu ise yüksek öğrenim görmüĢ ve 40 yaĢını bitirmiĢ kiĢilerden seçilmektedir. Ayrıca CumhurbaĢkanı 15 üye atamakta, darbeyi yapan Milli Birlik Komitesi üyeleri de doğal senatör olarak ömür boyu Cumhuriyet Senatosunda bulunacaklardır ki bunun ne kadar demokratik bir yol olduğu tartıĢılmıĢtır. Ancak yasama iĢlerinde son söz Millet Meclisinde olduğu gibi, hükümete güven oyu vermek, yahut güvensizlik ile düĢürmek de sadece Millet Meclisinin yetkileri içindedir. Yürütme gücü TBMM'nin içinden çıkar. BaĢbakan dıĢında, bakanlıklara TBMM üyesi olmayan kiĢilerin getirilmesi de mümkündür. Millet Meclisi'nin gensoru yoluyla güvensizlik oyu vermesi durumunda hükümet düĢer. Ama buna karĢılık, Cumhuriyetimizin anayasa tarihinde ilk kez cumhurbaĢkanına Millet Meclisini dağıtma yetkisi verilmiĢtir (108. madde). Ancak cumhurbaĢkanının bu yetkisini kullanabilmesi için hükümetlerin çok olağanüstü durumlarda kurulamaması gibi zor gerçekleĢecek koĢul ar vardı. Bu nedenle 1961 Anayasası'na göre cumhurbaĢkanları, hükümet bunalımları durumunda bile, 108. Maddedeki koĢullar oluĢmadığı için Millet Meclisini hiç dağıtamamıĢlardı. Böylece diyebiliriz ki, 1961 Anayasası ile parlamenter sisteme doğru bir gidiĢ vardır. Yargı gücü her bakımdan bağımsız bir duruma getirilmiĢtir. Yargıçların atanmaları, denetimleri, yine yargıçlardan oluĢan bir kurula bırakılmaktadır. Bu kurul tamamen bağımsızdır. Böylesine güvence altına alınan yargı içinde bir de Anayasa Mahkemesi kurulmuĢtur. Bu yol a TBMM'nin Anayasaya aykırı yasalar çıkarması durumunda çeĢitli yollarla yapılacak baĢvurular sonunda bu tür yasalar iptal edilebilmektedir. Özgürlüklerin yasa ile sınırlandırılmasında bir ölçü getirilmiĢtir. Ġlk önce sınırlama nedenleri sayılmıĢ, sonra sınırlamanın özgürlüğün özüne değinemeyeceği hükme bağlanmıĢtır. Ayrıca geniĢ bir ekonomik ve sosyal hak ve özgürlükler demeti de Anayasaya konulmuĢtur. Yine siyasal partiler demokratik yaĢamanın vazgeçilmez ögeleri olarak kabul edilmiĢ, onlar eski anayasadaki dernek statüsünden alınıp, siyasetin gereklerine uygun düzenlemeler ve güvenceler ile ayrı denetim mekanizmalarına bağlı kılınmıĢlardır. Ġlk kez tam anlamıyla sendikalaĢma olanağı verilmiĢ; iĢçiye grev ve toplu sözleĢme hakları tanınmıĢtır. Üniversiteler baĢta olmak üzere bazı kuruluĢlar özerkleĢtirilmiĢtir. En önemlisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini Atatürk Devriminin oluĢturduğu vurgulanmıĢ, belli baĢlı devrim yasalarının anayasaya aykırılığının ileri sürülemeyeceği hükme bağlanmıĢtır.

129

Tarihimizin en liberal ve geliĢkin bu Anayasası, bu ünitede anlatılması çok uzun sürecek çeĢitli toplumsal, siyasal ve ekonomik nedenlerle bir süre sonra iyi iĢleyemez duruma geldi.12 Mart 1971'de üstü örtülü bir askeri müdahale sonucu bu bozukluklara yol açtığı ileri sürülen bazı maddeler değiĢtirildi; ama huzursuzluklar artarak sürdü. 1970'li yılların sonuna gelindiği vakit, ülke her bakımdan müthiĢ bir karıĢıklık ve ağır bir bunalım içine düĢmüĢtü. Bu durumda yeni bir askeri müdahalenin gelmesi kaçınılmaz olmuĢtu.12 Eylül 1980 müdahalesi ile 1961 Anayasası'nın uygulanması büyük ölçüde donduruldu. Ardından yeni bir anayasa yapılması hazırlıkları baĢladı. Böylece bugün de yürürlükte olan 1982 Anayasasına gelindi. Gördüğünüz gibi 1924 Anayasası yanında, bu yeni metin pek çok değiĢiklikler içeriyor. Her iki anayasayı bu yönlerden karĢılaĢtırınız. 1982 ANAYASASI Anayasa'nın HazırlanıĢı 12 Eylül 1980'de Türk Silahlı Kuvvetleri devletin yönetimine 27 Mayıs 1960'ta olduğu gibi el koyup, siyasal etkinliği durdurmuĢtu. Bu kez de yine askerlerden oluĢan; ama daha az üyenin bulunduğu "Milli Güvenlik Konseyi" ulus adına yönetim hakkını kullanıyordu. 1961 Anayasası'nın pek çok hükümleri ya kaldırılmıĢ veya askıya alınmıĢtı. Yine bir anayasa hazırlanmasına karar verildi. Tekrar bir kurucu meclis oluĢturuldu. Bu kurucu meclis de iki kanatlıydı: DanıĢma Meclisi ve Milli Güvenlik Konseyi. 1960 Anayasası'nı hazırlayan kurucu meclisin ilk kanadı "Temsilciler Meclisi" adını taĢıyordu ve gerçekten Türkiye'deki bütün siyasal ve toplumsal kuruluĢların kendi seçtikleri üyelerden oluĢtuğu için demokratik sayılabilecek bir yapısı vardı. Buna karĢılık yeni kurucu meclisin ilk kanadı olan "DanıĢma Meclisi" tamamen Milli Güvenlik Kurulu'nun atadığı kiĢilerden oluĢuyordu. Bir baĢka deyiĢle, DanıĢma Meclisi üyeleri, doğrudan doğruyu Silahlı Kuvvetlerin saptadığı kiĢilerdi. DanıĢma Meclisince hazırlanan anayasa taslağı, yapılan görüĢmelerden sonra Milli Güvenlik Konseyinden de geçti. Tıpkı 1961 Anayasası'nda olduğu gibi, bu metin de halkoyuna sunuldu. 7 Kasım 1982 tarihli halkoyuna yüzde doksanın üzerinde bir katılım oldu ve katılanların da yüzde doksanından fazlasının kabul oyu vermesiyle Anayasa kesinleĢti ve yürürlüğe girdi. Temelindeki halkoyu oranı, 1961 Anayasası'ndan çok daha yüksek olan bu yeni metin, Ģu satırlar yazıldığı sırada yürürlüktedir. Bugünkü anayasamız, 1876'dan beri kabul edilen beĢinci anayasamız olmaktadır. Demek ki 106 yıl içinde tam beĢ anayasa görmüĢtür Türk toplumu. 1982 Anayasası'nın Temel Yapısı Bugünkü anayasamız hazırlanırken, esas olarak 1961 metni alınmıĢtır. Ama bu metin çok önemli değiĢiklikler geçirerek, neredeyse tanınmayacak bir niteliğe bürünmüĢtür. Genel esasları bakımından 1982 Anayasası, Cumhuriyet anayasalarının hepsindeki temel ilkeyi benimsemiĢtir: Ulusun kayıtsız Ģartsız egemenliğine dayanan, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletinin kurulması ana amaçtır. Bu devletin temellerinde ATATÜRK ilkeleri yatmaktadır. Anayasanın bu devrimci niteliği yanında pek çok hükümlerinin modern bir demokrasiyle bağdaĢıp bağdaĢamayacağı tartılmıĢtır ve tartıĢılmaktadır. Bu konuya bahsin sonunda değinmek üzere ilk önce Anayasa'nın temel yapısını çok kısa bir biçimde inceleyelim: Yasama gücü TBMM'ce kullanılır. Cumhuriyetin ilk yıllarında olduğu gibi tek meclis geleneğine dönülmüĢ, Cumhuriyet Senatosu kaldırılmıĢtır. TBMM yasama yetkisini kullanırken, Anayasa'ya aykırı davranıĢlar içine giremez. Yürütme gücü Meclis'in içinden çıkar. Bu bakımdan 1961 Anayasası'nın kurduğu sistem korunmuĢtur. TBMM, hükümeti her zaman denetleyebilir ve düĢürebilir. Buna karĢılık yürütmenin baĢı olan cumhurbaĢkanı, hükümet bunalımları karĢısında yeniden seçimlere gidilmek üzere Meclis'i dağıtabilir. Bu yetkinin kullanılması 1961 Anayasası'na göre, daha gerçekçi esaslara bağlanmıĢtır: 45 gün içinde hükümet oluĢturulamaz veya bu süre zarfında kurulan hükümetler güvenoyu alamazlarsa, cumhurbaĢkanının Meclis'i dağıtıp yeniden seçimlere gitme yetkisi vardır. Açıkça anlaĢıldığına göre artık oldukça tam bir parlamenter sistemle karĢı karĢıyayız. 1982 Anayasası'nda bu açıdan 1961 düzenlemesine göre daha gerçekçi davranılmıĢtır.

130

Yargı gücüne gelince, demokratik bir parlamenter sistemin gereklerine uygun ve 1961 Anayasası'na koĢut olarak, yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi sağlanmıĢtır. Ancak, yargıçların özlük iĢlerini düzenleyen kurulun baĢkanlığına adalet bakanının getirilmesi, siyasal otoriteyi bir ölçüde de olsa, yargı iĢlerine karıĢtırıyor ki bu hüküm çok eleĢtirilmektedir. Anayasa Mahkemesi varlığını sürdürmektedir. Rejimin güvencesi olma iĢlevini gören Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçim biçimi biraz değiĢtirilmiĢ, görev alanı ise eskisine göre biraz daraltılmıĢtır. Yine cumhurbaĢkanının tek imza ile yaptığı iĢlemlerle bazı baĢka yönetim iĢlerinin yargı denetimi dıĢında tutulması çok önemli bir sakıncadır. Temel haklar ve özgürlükler konusu bu Anayasanın en tartıĢmalı bölümüdür. Çok geniĢ bir biçimde düzenlenen temel haklar ve özgürlükler bölümünde, oldukça kısıtlayıcı bir anlayıĢ egemendir. Ġlk önce özgürlüklerin sınırlandırılmasının mümkün olduğu ve bunun ancak "yasa" ile yapılabileceği, yasanın "demokratik yaĢamın gereklerine aykırı olamayacağı" belirtiliyor. Ama ardından hem bütün özgürlükler için geçerli sınırlama nedenleri ve sonra her özgürlük için ayrı ayrı öngörülen sınırlama nedenleri öylesine geniĢ tutulmaktadır ki "yasa"nın getireceği güvence son derece yetersiz kalmaktadır. Ayrıca özgürlüklerin kullanılmasının belli koĢullar altında durdurulabilmesi de yürütme gücüne büyük imkanlar sağlamaktadır. Devletin temeli laikliğe dayanmaktadır. Bu esas Anayasanın temel hükümlerinde belirtiliyor. Ama din özgürlüğünü düzenleyen 24. maddede yer alan, din derslerinin ilk ve ortaokullarda zorunlu tutulması hükmünü bugüne kadar laiklik ilkesi ile bağdaĢtırabilecek bir hukuksal gerekçe bulunabilmiĢ değildir. TÜRK ANAYASALARININ GETĠRDĠĞĠ DÜZENLEMELERĠN GENEL DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 1876 yılında, padiĢahın "kurucu" iradesine dayanılarak ilan edilen "Kanun-i Esasi'den" bugüne kadar gördüğümüz beĢ anayasa, sonuncusundaki bazı çok önemli ama düzeltilebilir aksaklıklar bir yana bırakılırsa, Türk çağdaĢlaĢmasının oldukça güzel ve yükselen bir çizgi üzerinde gittiğini gösteriyor: 1876 Anayasası'nda egemenlik padiĢaha aitti. Bu bakımdan anayasayı koyan, değiĢtiren, kaldıran ve elbette uygulayan güç, sadece padiĢahtı. Ama Ģurasını da söylemek yerinde olur ki bu Anayasa, özellikle 1909 yılında geçirdiği değiĢikliklerle, Osmanlı Devleti'nin genel yapısını aĢan bir "parlamenter sistem" getirmiĢti. MeĢruti monarĢi içinde de anayasal rejimler olabilir. Osmanlı Anayasası 1909'dan itibaren demokratik bir yapıya büründü ise de çeĢitli toplumsal ve siyasal etkenler bu yapının iĢlemesine imkan tanımadı. 1921 Anayasası ise ilk kez ulus temsilcilerince yapılan, bu açıdan tam bir demokratik anayasa sayılabilecek metindi. 1921 Anayasası'nı yapan Birinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi, kendi eseri olan bu Anayasa ile egemenliğin kayıtsız Ģartsız Türk ulusuna ait olduğunu tanımakla, Türk tarihindeki en büyük siyasal devrimi gerçekleĢtiriyordu. ĠĢin önemli yanı, 1921 Anayasası'nın bu ilkesi sözde kalmamıĢ ve gerçekten uygulanmıĢtı. Bu ilke, günümüze kadar gelerek, artık kimsenin ciddi olarak tartıĢamayacağı kesin bir siyasal gerçek biçiminde her Türk'ün bilincine yerleĢmiĢtir. Bu Anayasa, "güçler birliği" esasını ve bundan doğan "meclis hükümeti sistemini" benimsemiĢti. Meclis üzerinde, ulustan baĢka hiçbir güç yoktu. Bu eksiklikler nedeniyle doğan boĢluklar saltanat kaldırılıncaya kadar yürürlükte kaldığı ileri sürülen 1876 Anayasası'nın 1921 ilkelerine aykırı olmayan hükümleriyle doldurulmaya çalıĢıldı. 1921 Anayasası laik bir düzen kurmamıĢtı. Devlet dini üzerinde bir hükmü yoktu; ama 1876 Anayasası'nın bu konudaki yapısı, aynen benimsenmiĢti. Nitekim, Cumhuriyetin ilanını sağlayan değiĢiklik sırasında bu eksiklik de giderilerek devlet dini hakkında gereken madde eklenmiĢtir. Halifeliğin de kaldırılması ile temelleri iyice değiĢen devletimizin yeni bir anayasaya ihtiyacı vardı. Bu amaçla, kuruculuk niteliğine dayanan Ġkinci Dönem TBMM 1924 Anayasasını yaptı. 1921 metninin esasları aynen benimsendi. Güçler Birliği esası korundu. Meclis üstünlüğü ilkesi tartıĢılmazdı. Sadece meclis hükümeti sisteminden vazgeçildi, baĢbakanın kurduğu kabine esasına geçildi. Ama Meclisin hükümet üzerindeki denetim gücü neredeyse sınırsızdı. Güçler birliği esasına uygun olarak yargı gücü de Meclis'e bağımlı sayılabilecek bir duruma getirilmiĢti. Temel haklar ve özgürlükler tanınmıĢ olmakla birlikte, yapımı için hiçbir esasın konulmadığı yasalar yoluyla dilenildiği gibi sınırlanabilirdi. 1924 Anayasası, zaman zaman geçirdiği değiĢikliklerle, ilk önce laiklik ilkesini, sonra kadınların siyasal katılma haklarını tanıyarak, Türk Devrimi'nin geliĢmesinin bir aynası olmuĢtur. 1937 yılındaki değiĢiklik ile de Cumhuriyet'in bugüne kadar dokunulamaz ilkeleri temel siyasal dayanaklar olarak Anayasadaki yerini aldı. 1924 Anayasası gerçi "güçlü meclis" ilkesini getirmiĢti. Kuramsal olarak amaç, hükümetin her bakımdan ulus iradesinin temsilcisi olan TBMM'nin kesin denetiminde bulunmasıydı. Ama siyasal gerçekler karĢısında bu esasın tam tersine döndüğünü de belirtmek gerektir: 1924 Anayasası, çok güçlü Önder'in

131

baĢkanlığındaki bir siyasal partinin çoğunlukta bulunduğu parlamento tarafından yapıldı. O parti çoğunluğunu Önder'den sonra yerine geçen ikinci güçlü adam (Ġsmet Ġnönü) yönetti. BaĢka bir deyiĢle, Anayasa'nın kurduğu rejim, iktidarda olan güçlü partinin önderine ve O'nun kadrosuna yönetim üstünlüğü tanıyordu. Bu bakımdan tek partinin özel iklerine uygun olarak güçlü hükümetler, Meclis'e yön verebilmiĢlerdi. Bu durum 1945 yılında çok partili yaĢama geçince de sürdü. Hükümetin üstünlük kurduğu Meclis'in tasarruflarını denetleyecek hiçbir organ bulunmadığı için, 1950-1960 yılları arasında, karĢıcalık partilerine rağmen, Meclis'te ezici çoğunluğa sahip yeni iktidar partisinin önder kadrosu dilediği her türlü yasayı çıkartabilmiĢ, hükümetini Meclis denetimi dıĢında tutmuĢtur. Zira unutulmasın ki, hükümet baĢkanı, aynı zamanda iktidar partisinin baĢkanıydı. ĠĢte bu dengesizliklerin yarattığı siyasal huzursuzluklar, 27 Mayıs 1960 hareketini getirdi. ġimdi moda olan görüĢlere göre, her çevre bu hareketi kınıyor. Ama eğer dönemin iktidar partisi örneğin yargıyı baskı altında tutmasaydı, anayasada gerekli demokratik değiĢiklikleri yapsaydı, karĢıcalık partileri ile bütün ileri demokrasilerde olan bir uzlaĢma zemini kurabilseydi, acaba 27 Mayıs hareketine cesaret edilebilir miydi? Siyasal ve toplumsal gerçekler ile anayasaların her zaman uyum içinde bulunamayacağını, 1961 Anayasası bir kez daha kanıtlamıĢtır. Bu Anayasa, 1920'den beri Türk Devleti'nin temel siyasal yapısını oluĢturan güçler birliği ilkesine son vermiĢtir. TBMM'nin yanında ulus adına egemenlik hakkını kul anacak baĢka bir organ, tam bağımsız yargı, oluĢturulmuĢtur. Kullanılması hemen hemen hiç mümkün olamasa bile cumhurbaĢkanına Millet Meclisi'ni dağıtma yetkisi tanınarak parlamenter sisteme bir geçiĢ açılmıĢtır. En önemli yenilikler ise, yasaların anayasaya aykırı olması durumunda onları iptal edebilecek Anayasa Mahkemesinin kurulması ve temel hak ve özgürlüklere gereken yerin verilmesi, onlara yeterli güvencelerin sağlanmasıdır. Görülüyor ki, 1961 Anayasası, "demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti" kurmuĢ ve bunu Atatürk ilkeleri ile onların en baĢında gelen ulus egemenliğine dayandırmıĢtır. Öyle ise, temel aynı kalmıĢ, devletin niteliği daha düzelmiĢ, en önemlisi yurttaĢa devlet karĢısında daha fazla haklar tanınmıĢtır. Ama toplumda demokrasi kültürünün eksikliği, hoĢgörüsüzlük, ekonomik sıkıntılar, siyasal partilerin tek parti döneminden kalan alıĢkanlıkları nedeniyle sürekli iktidarda bulunmak istekleri gibi nedenler, 1961 Anayasası ile kurulan sistemin tam olarak çalıĢmasını önledi. Yine de 1961-1980 yılları arasında özel ikle bağımsız yargının iĢleyiĢi ile pek çok bunalım atlatılmıĢtır. Ama yargının tek baĢına bütün bunalımları atlatma gücü yoktur. O sadece adaleti sağlar, sonra söz yine siyasetçilere kalır. O zaman da yukarıda söylenilen aksaklıklar nükseder. Gerçekten böyle olmuĢ ve toplum 1980 müdahalesinin yerinde bulunacağı bir ortama sürüklenmiĢtir. Böylece 1982 Anayasası dönemine geçildi. Halen, bazı önemli değiĢiklikler geçirerek uygulanan bu Anayasa'nın aksak yanlarını anlatmıĢtık. Ama dikkat edilmesi gerekli bir nokta, bu Anayasada da ulusal egemenliğe dayalı, Atatürk ilkelerini temel alan devlet modelinin inkar edilmez biçimde yaĢadığıdır. Hükümet sistemi olarak parlamenter rejim daha da güçlü bir biçimde benimsendi. Öyle ise Türk Devrimi'nin anayasal bakımdan geçirdiği değiĢiklik, ulus egemenliği ve cumhuriyet rejimi üzerinde tek partiden çoğulcu rejime geçiĢ ve güçler birliğinin yerini giderek parlamenter sisteme bırakmasıdır. Bu durumda Türk siyaset yaĢamında oldukça zengin bir anayasal birikimin bulunduğunu belirtmeliyiz. TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ'NĠN ĠÇ SĠYASETĠ (1923-1995) -14 GĠRĠġ "Siyaset" en basit anlamıyla "bir amaca ulaĢmak için izlenen yol, yöntem demektir."Bir devletin siyaseti" ise bize, o devletteki yetkili ve sorumlu organlarca, uzun veya kısa sürede gerçekleĢmesi istenen amaçları ve onlara ulaĢmak için izlenen yolları anlatır. Her devletin, varlığını sürdürmesi, toplumun geliĢmesi ve refahı, güvenliği için kendine göre gerçekleĢtirilmesinde zorunluluk gördüğü amaçlar, hedefler vardır. Bunların seçimi de siyasetin bir bölümüdür. Zira, amaç belli olunca, onu gerçekleĢtirecek yollar da belirginleĢir. Böylece, amacın belirtilmesi ve ona doğru yürünmesi, bir devletin siyasetini oluĢturur. Devlet yaĢayıĢında bazen, günlük hemen giderilmesi gereken ihtiyaçlar, siyasetin önemli bir bölümünü oluĢturabilir. Ama bir devletin süreklilik, refah ve güvenlik için, ülkü olarak düĢündüğü ve gerçekleĢmeleri oranında doyurucu saydığı temel amaçları da vardır. O devletin yapısına egemen olan bu amaçlara yönelik ilkelerin yaĢatılması ve geliĢtirilmesi baĢta gelen esastır. Böylece, her devletin ayrıca sürekli, kalıcı, temel siyaseti de bulunmaktadır.

132

Devlet organları, ülkenin içinde ayrı, dıĢında ayrı ilkelere dayanan siyasetler izleyebilirler. DıĢ siyaset belli bir ölçüde içerideki siyasal geliĢmelere bağlı ise de, devletlerarası düzenin değiĢik olması, baĢka geleneklere göre geliĢmesi, her devletin iç ve dıĢ siyasetini belli ölçülerde farklı kılabilir. Bu nedenledir ki, iç ve dıĢ siyaset olayları ayrı ayrı incelenip tartıĢılır. Ancak bundan sonra, elde edilecek sonuçlara göre devletin siyaseti toptan değerlendirilir. Biraz yukarıda, nitelikleri gereği iç ve dıĢ siyaset birbirinden ayrılabilir demiĢtik. Ancak iç ve dıĢ siyasetin mümkün olduğu kadar aynı paraleli çizmesi en iyi biçimdir. Böyle bir paralel ik devletin baĢındaki yöneticileri ferahlatır; iĢlerini de kolaylaĢtırır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk tarafından çizilen ve bugüne kadar süren temel siyasal amacı tektir: BarıĢ. Hem yurdun içinde, hem de yurdun dıĢında barıĢ ve düzen istemek, bu doğrultuda çalıĢmak. Temel hedef böylece belirlenince, barıĢa eriĢmek için içeride ve dıĢarıda izlenecek yollar, yani barıĢa eriĢme siyasetinin niteliğini araĢtırmak gereklidir. Atatürk'e göre iç barıĢ, cumhuriyet, eĢitlik, çağdaĢlaĢma gibi esaslı ülkülerin gerçekleĢtirilmesiyle sağlanır. Önümüzdeki yıl Atatürk ilkeleri adı altında gözden geçireceğimiz bu hedeflere doğru yüründükçe, iç barıĢın en sağlam biçimde kurulduğu görülür. DıĢ barıĢ ise ulusun çıkarları toptan tehlikeye düĢmedikçe silahlı çatıĢmaya girmemek, dünya üzerindeki türlü çekiĢmelerin görüĢmelerle, karĢılıklı anlayıĢ çabalarıyla giderilmesini temel olarak benimsemektir. ĠĢte Atatürk döneminde iç ve dıĢ siyasetin temelleri böylece atılmıĢtır. Ġçerideki zorluklarla, bütün ulusun desteği ve fedakarlığı ile baĢa çıkılmıĢ; cumhuriyetin yerleĢmesi için kararlı adımlar atılmıĢ; dıĢarıdaki çekiĢmeler ise hep barıĢ yolu ile ve çok baĢarılı olarak çözülmüĢtür. O'nun ölümünden sonra da aynı yol izlendi. Böylece bu son iki ünitede, Türkiye Cumhuriyeti'nin iç ve dıĢ siyasetini kısaca gözden geçireceğiz. Bu incelemeyi de iç siyaset için 1930'dan öncesi ve sonrası olarak iki dönemde yapacağız. Bunun nedenleri vardır: 1930 yılı iç siyaset bakımından önemlidir. O yıl Atatürk, çok partili demokratik hayata geçmek için bir deneme yapmıĢtır. Bu deneme, sonuçları bakımından önemlidir. Kısa süren çok partili hayat, aynı yıl tek partili düzenin biraz daha değiĢik biçimde tekrar gelmesini gerektirdi. Yine, bildiğiniz gibi, 1930'dan sonra iktisat siyasetinde de önemli değiĢiklikler oldu. Bu bakımdan sözü geçen yıl, bir yeni dönemin baĢını göstermektedir. Daha sonra da 1930-1938 yılları arasını gözden geçireceğiz. Atatürk'ün ölümünden bugünlere kadar geçen geliĢmeleri de özet olarak sizlere sunmak istiyoruz. ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜNE KADAR TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ'NĠN ĠÇ SĠYASETĠ 1923-1930 Yılları Arası Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu tarih olan 1923'ten 1930'a kadar süren yedi yıllık kısa dönem her bakımdan önemli iç olaylarla doludur. Bunların en önemlilerini daha önceki ünitelerimizde, yeri geldikçe görmüĢtük. Ondan dolayı burada, eskiden gördüğümüz iç olayları sizlere yalnız anımsatmakla yetineceğiz. Böylece, 1930'a kadar süren dönemi iç siyaset açısından kısaca değerlendirebileceksiniz. Cumhuriyetin ilanından sonraki ilk önemli olay, halifeliğin kaldırılmasıdır (3.3.1924). Bu olay üzerine çeĢitli tepkiler doğduğunu da biliyorsunuz. Aynı yılın sonbaharında (17 Kasım) "Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası"nın kuruluĢuyla baĢlayan tepkiler, 1925 yılı ġubat ayında ġeyh Sait Ayaklanmasının çıkmasıyla doruğa ulaĢmıĢtı. 1925 yılı büyük bunalımlarla doludur. Ayaklanmanın bastırılması en önemli hedef olmuĢ, bu amaçla hükümete olağanüstü yetkiler veren "Takrir-i Sükûn" Kanunu kabul edilmiĢtir. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılıĢı, Atatürk'ün böylece yakın bazı arkadaĢlarından uzaklaĢması, o yılın önemli olaylarındandır. Takrir-i Sükûn Kanununa dayanılarak belli baĢlı Ġnkılap adımlarının atılması da 1930'a kadar sürmüĢtür. Önemine göre değil de tarih sırasına göre, 1925-1930 yılları arasında gerçekleĢtirilen inkılaplar Ģunlardı: Tekkelerin, zaviyelerin, türbelerin kapatılması; Ģapka giyilmesi; uluslararası saatin ve takvimin kabulü; Medeni Kanun'un hazırlanıp yürürlüğe girmesi; Anayasa'da değiĢiklik yapılarak laikliğe gidiĢin sağlanması; uluslararası rakamların kabulü; harf inkılabı... 1930'da yurtta iç düzen, barıĢ sağlanmıĢtı. Önemli inkılapların çoğu tamamlanmıĢtı. Ancak, iki konuda Önder huzursuzdu: Yapılan ve ileride yapılacak inkılapların sürekli olarak yaĢaması için onların ulusa iyice

133

benimsetilmesi çok önemli bir konu idi. Ayrıca, bütün çabalara rağmen ekonomik durum düzenlememiĢti; belli bir ekonomi siyaseti oluĢamamıĢtı. ĠĢte Atatürk, 1930 yılından itibaren yeni bazı denemelere giriĢerek bu endiĢelerini giderme yol arı aramaya baĢlamıĢtır. 1930-1938 Yılları Arası 1930 yılına kadar belli baĢlı inkılaplar tamamlandı. Bununla birlikte, o yıldan sonra da yine önemli yenileĢme adımları atılmıĢtır: Belediye seçimlerinde kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması (3 Nisan 1930); Uluslararası ölçülerin kabulü (26 Mart 1931); Türk Tarih ve Dil Kurumları'nın çalıĢmaya baĢlamaları (12 Nisan 1931 ve 12 Temmuz 1932); Üniversite Reformu (1 Ağustos 1933'te baĢlar); Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934); Din adamlarının kılıklarının düzenlenmesi (3 Aralık 1934); Kadınlara Milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınması (5 Aralık 1934); Anayasaya altı ilkenin girmesi (5 ġubat 1937) son derece önemli olaylardır. Yine bildiğimiz gibi, 1930'dan sonra devletin iktisadi hayatı düzenleyici rolü kabul edilmiĢ, planlı iktisada geçilmiĢtir. Böylece Önder, devrimci kiĢiliğini yine her alanda göstermiĢ oluyordu. Dikkat edilirse 1930'dan sonraki yeniliklerin içinde, Türklerin tarihini ve dilini araĢtırma, bilimsel yaĢayıĢın temeli olan üniversiteyi kurma gibi çok önemli, kültür sorununa çözüm getirici adımlar da vardır. Önder, ulusal (milli) esaslara dayanan devletin temelini sağlamlaĢtırma, ulusal bilinci yayıp geliĢtirme çabasındadır. Bu adımlar ileride çok olumlu sonuçlar getirecektir. Serbest Fırkanın Kurulması 1930 yılında Atatürk yeni ve ilgi çekici bir denemeye giriĢti. ġimdi onu inceleyelim. Bugüne kadar bulunmuĢ en ülküsel ve geliĢkin yönetim biçimi demokrasidir. Ġleride Atatürk ilkelerini incelerken, bu konuya daha ayrıntılı olarak değineceğiz. Ancak Ģu önemli noktaları anımsamakta yarar vardır: Demokrasi toplum içinde çeĢitli düĢünce sahiplerinin özgürce biraraya gelmesi, ulusun kendini yönetecek olanları dilediğince seçmesi, onları denetleyip değiĢtirebilmesi esaslarına dayanan bir rejimdir. Bu rejimi Ģu kısa cümle ile özetlemek yetiĢir: "KiĢiye saygı, onun özgürlüklerini koruma". ġüphesizdir ki, bu rejim her toplumda tarihi ve kültürel koĢullarının etkisi altında değiĢik bir biçime bürünebilirse de, temel ilkeler aynıdır. Atatürk bir özgürlük ve demokrasi aĢığı idi. "Özgürlük olmayan bir ülkede ölüm ve çöküĢ vardır. Her geliĢmenin ve kurtuluĢun anası özgürlüktür" (1906); Her türlü hakkın kaynağı bireydir......demokraside bireyin özgürlüklerine devletin ve hiç kimsenin müdahalesi söz konusu değildir", "Demokrasi memleket aĢkıdır"...(1931) diyen büyük Önder, Cumhuriyetin kurulmasından sonra demokrasiyi bütün ilkeleri ve uygulamalarıyla yerleĢtirmek istiyor ve Ģöyle diyordu; "Biz Türkler ruhça demokrat doğmuĢ bir ulusuz"..., "ġuna emin olabilirsiniz ki, dünya üzerinde yaĢamıĢ ve yaĢayan uluslar arasında ruhça demokrat doğan tek ulus Türklerdir" (1937). Atatürk, kutsal saydığı bu hedefe ulaĢmayı çok istemiĢtir. Kurduğu Cumhuriyet Halk Fırkasına karĢı, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının oluĢmasına (1924) hiçbir olumsuz tepki göstermemiĢtir. Ancak bu parti, bildiğiniz gibi devleti parçalamaya götürecek yolların içine itilince, zorunlu olarak kapatılmıĢ, Takrir-i Sükûn Kanununa dayanılarak 1930 yılına kadar da tek partili, yani Cumhuriyet Halk Partisine dayanan yönetim sürmüĢtür. 1930 yılında dünyadaki ekonomik bunalım Türkiye'ye de sıçramıĢtı. Zorluklar ve yoksulluk toplumu sıkıntılara düĢürecek boyutlara ulaĢma sınırına dayanmıĢtı. Atatürk bu durumda tek partili bir yönetimin sakıncalarını anlamıĢtı. Hükûmet denetlenmeli, yeni düĢünceler, imkanlar aranıp uygulanmalıydı. Bu nedenle, çok partili hayata geçiĢ gerekli idi. Atatürk bu konuda denemeye giriĢmeyi amacına uygun görüyordu. O sıralarda Paris'te büyükelçilik yapan, Atatürk'ün yakın arkadaĢı, ünlü devlet adamı Fethi (Okyar) Bey‟in bu konuda giriĢimlerini görüyoruz. Büyük bir ihtimalle, Atatürk'çe özendirilen Fethi Bey yeni bir siyasal parti kurma isteğini açığa vurmuĢtur. Önder bu isteği çok olumlu karĢılamıĢ "laik cumhuriyet" esaslarına aykırı düĢmemek Ģartı ile siyasal partilerin kurulmasını memnunlukla karĢılayacağını bildirmiĢtir. Bunun üzerine Fethi Bey, 12 Ağustos 1930'da, "Serbest Cumhuriyet Fırkası" adını taĢıyan, yeni Devletimizin üçüncü siyasal partisini kurmuĢtur. Bu parti özellikle ekonomik konulara ağırlık veren ekonomik liberalizmi benimseyen ilkelere dayanmıĢtı. Ġnkılap ilkelerine kesinlikle aykırı düĢen görüĢleri yoktu. Bununla birlikte, 1925 yılından beri sessizce

134

olayların geliĢmesini bekleyenler bu partiye doluĢtular. Devrime karĢı olanlar kendilerine göre çok uygun bir mücadele imkanı bulduklarını sanmıĢlardı. Fethi Bey ve yakın çevresindekiler, büyük bir içtenlikle, devrime bağlı olduklarını, onun ilkelerinden hiçbir ödün vermeyeceklerini söylerken, aynı"parti"nin diğer mensupları bu sözleri duymazlıktan geliyorlardı. Fethi Beyin yaptığı gezileri bu yığınlar sömürü için kullanıyorlardı. 5 Eylül 1930'da, Ġzmir'e gelen Fethi Bey önünde yapılan gösterilerde inkılapçılara karĢı son derece çirkin ve küstah davranıĢlarda bulunulmuĢtu. Bu tür olayların sürüp gitmesi üzerine yurttaĢların henüz demokrasinin gerektirdiği olgunluğa eriĢemediklerini, bilinçsizce davranıĢlarla 1925 yılını geri getiren bir ortam yarattıklarını anlayan, kendisi de devrimci olan Fethi Bey, 17 Kasım 1930'da partisini dağıtmak zorunda kaldı. Bir ay sonra patlak veren olaylar, Fethi Beyin bu davranıĢında ne kadar haklı olduğunu göstermiĢtir. Böylece Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci çok partili hayatı, üç ay gibi çok kısa bir zaman sürdü. Bu arada Adana'da 29 Eylülde kurulan bir baĢka siyasal parti de (Ahali Cumhuriyet Fırkası), Serbest Fırkanın dağıtılması üzerine kapatılmıĢtır. Önderin en elveriĢli ortamı oluĢturmasına rağmen, çok partili demokratik hayatın sürmemesi iki ana sebeple açıklanabilir: Ġlk önce Ģu söylenebilir: Demokrasi, bireylerin hoĢgörülü olmasına dayanan bir eğitim sonucudur. Böyle bir eğitim bazen yüzlerce yıl sürebilir. Türk toplumu ise Atatürk'ün dediği Ģu durumda idi: ".... ulusumuzu yüzyıllarca idare eden Osmanoğulları kendilerini ve yaldızlı tahtlarını korumak için atalarımızdan kalıtım yoluyla gelmekte olan bu doğuĢtan hasletlerimizi (demokrat ruhluluğu) körletmeye, uyuĢturmaya çalıĢmıĢlardır (1937)". Yani bu eğitimden geçilememiĢtir. Ġkinci olarak aĢağıdaki düĢünceyi ileri sürebiliriz: 1925-1930 yılları arasında devrim ilkeleri henüz bazı kesimlerce benimsenmemiĢ, yerleĢmemiĢti. Devrimi hazmedemeyenler, yeni siyasal partiyi, amaçlarına araç olarak, yani inkılabı yıkmak için kullanmaya kalkıĢmıĢlardır. Önderin ve çevresinde yeni oluĢmaya baĢlayan bilinçli kadronun buna razı olması düĢünülemezdi. Bu olay bize ayrıca bir sosyolojik yasayı da gösteriyor. Devrimler, ne kadar sağlam temel ere dayanırlarsa dayansınlar, birkaç yıl içinde topluma yerleĢemezler. Bu bakımdan Önderin endiĢelerine hak vermek gerekmektedir. Devrimin esasları topluma yerleĢmeden demokrasiye geçiĢin son derece sakıncalı olduğu anlaĢılmıĢtır. ġimdi "ulusu demokrasi yolunda eğitim" denilen yeni bir döneme girilmiĢ, baĢka bir deyiĢle, tek partili yönetim yine kurulmuĢtur. Atatürk, demokrasi ülküsünün gerçekleĢmesini göremeden hayattan ayrılacaktır. Son yıllarında uluslararası gerginliklerin artması , bir dünya savaĢının ufukta görülmesi, yeni bir denemeye geçiĢi önleyen, çok önemli sebepler arasındadır. Menemen Olayı Serbest Fırka denemesinin beklenilenden çok farklı sonuçlar getirdiğini, 23 Aralık 1930'da, yani bu partinin kendini dağıtmasından beĢ hafta gibi kısa bir sürenin geçmesinden sonra patlak veren bir acı olay bize çok iyi anlatır. Serbest Fırkanın baĢkanı Fethi Bey, 1930 yılı Eylül ayı baĢlarında Ege Bölgesinde bir geziye çıkmıĢtı. Bu gezi sırasındaki gösteriler, karıĢıklıklar bazı çevrelere umut vermiĢti. ĠĢte bu zavallı çevrelerin etkisi ile heyecanlanan bir derviĢ, Menemen'deki acı olayı çıkarttı. Çok tutucu bir tarikata üye olan bu derviĢ, 23 Aralık sabahı, müritleri ile Menemen'de "Ģeriat isteriz" çığlıkları atarak halkı yanına çekme ve bir ayaklanma baĢlatma çabasına girdi. O sırada Menemen'de vatan görevi yapmakta bulunan idealist bir öğretmen, Asteğmen Kubilay olayı duydu ve buyruğundaki askerlerle eylemin baĢladığı yere geldi, topluluğa dağılmasını ihtar etti. DerviĢ Mehmet ve arkadaĢları onu dinlemediler. Bunun üzerine Kubilay, tahta manevra mermileri ile doldurulmuĢ silahlar taĢıyan askerlerine, göz korkutmak için ateĢ buyruğu verdi. Tahta mermilerin varlığını sezen DerviĢ Mehmet göğsünü onlara açtı. Tahmin edileceği gibi, bu mermiler ona iĢlemedi. DerviĢ Mehmet böylece çevresini azdırdı. "Görüyorsunuz ki, gerçek dindarlara kafirlerin kurĢunu iĢlemiyor" gibi bazı sözler söyledi. Galeyana gelenler Kubilay'ın üzerine hücum ettiler. Kör bir bağ bıçağı ile bu suçsuz, genç, ülkü dolu Asteğmenin baĢını kestiler. Katiller Kubilay'ın kesik baĢını kentte dolaĢtırdılar. Olay büyüme yolunda iken çevreden gelen askeri birlikler duruma hemen egemen oldular. Katiller derhal yakalandı. Atatürk, olayı çıktığı bir yurt gezisi sırasında, Edirne'de duydu. En kesin tedbirlerin alınmasını istedi. Ġstanbul'da baĢkanlık ettiği bir toplantı sonucunda Menemen, Manisa ve Balıkesir'de sıkıyönetim ilan edildi. Katiller askeri mahkemeye verildiler. Her tarafta acı olayı lanetleyen gösteriler yapıldı. Atatürk olay dolayısı ile yayınladığı bildiride "istilanın acılığını (yani düĢman iĢgalinin

135

acılığını) tatmıĢ bir çevrede genç Asteğmenin uğradığı saldırıyı" Cumhuriyet'in temeline karĢı bir hareket olarak gördüğünü belirtmiĢtir. Ayrıca orduya yolladığı baĢsağlığı mektubunda"..... büyük ordunun genç subayı ve cumhuriyetin ülkücü öğretmenler topluluğunun değerli üyesi Kubilay'ın temiz kanı ile Cumhuriyet yaĢama yeteneğini tazelemiĢ ve güçlendirmiĢ olacaktır" demiĢtir. Bu olay Cumhuriyetin ve devrimlerin karĢısındaki tehlikenin henüz geçmediğini gösterdiğinden, devlet yöneticilerini daha dikkatli olmaya özendirdi. Gençlik ve halk ile devrimci kadro arasında daha sağlam bağlar kuruldu. Türk çağdaĢlaĢmasının özellikleri hakkında daha yaygın, yığınlara dönük ve oldukça baĢarılı eğitici etkinliklerde bulunuldu. Ayrıca, tek parti yönetiminin bazı eksiklikleri ve hataları, Serbest Fırka olayının da etkisiyle elden geldiğince giderilmeye çalıĢıldı. Öte yandan, bir süre çok partili yönetimin düĢünülemeyeceği konusundaki görüĢler yoğunluk kazandı. Bursa Olayı 1930 yılından sonra Atatürk'ün eğitim ve bilim konularına ağırlık verdiğini biraz yukarıda anlattık. Türklerde iyice uyanmaya baĢlayan ulusluk bilincini (milliyet Ģuurunu) güçlendirmeye yönelik çalıĢmalardı bunlar. Türk tarihi üzerinde çökertilen bulutları dağıtmak, ayrıca Türkçeyi tam bir bilim ve kültür dili durumuna getirmek, bu büyük çalıĢmaların ana hedeflerini oluĢturuyordu. Bunların niteliğini önümüzdeki yılın derslerinde ayrıntılı olarak göreceğiz. Atatürk, Türklerdeki dil sevgisini bilinçli düzeye getirmek için ilginç yollar bulmuĢtur. Bunlardan biri de Müslümanları ibadete çağırmaktan baĢka bir Ģey olmayan, ama bin yıllık alıĢkanlıkla hep Arapça okunan ezan ile kameti TürkçeleĢtirmekti. Atatürk, ezan ve kameti güzel bir üslûpla, anlamlarını hiç bozmadan Türkçeye çevirtmiĢti. ġimdi Müslüman Türkler namaz çağrısının anlamını bilerek ibadete gitmeye baĢlamıĢlardı. Namaz çağrılarının Türkçe okunmaya baĢlaması, bazı çevreleri yine çığırından çıkardı. Ġbadete çağrının her Müslümanın kendi diliyle yapılmasının çok doğal ve aslında dinin amaçlarına da uygun olduğunu sezinleyemeyen kimseler, 1 ġubat 1933'te Bursa'da, Ulu Cami'de namazdan çıkan halkı kıĢkırtarak, Hükûmet Konağı önünde gösteri yaptılar. Onlara göre, dinimizin bir gereğini Türkçe olarak öğrenmek dinsizlikti. Bu olay büyük boyutlara ulaĢmadı. Halk göstericilere katılmadı. Güvenlik güçleri hemen sorumluları yakaladılar. Olay üzerine Atatürk haklı olarak Ģöyle demiĢtir:" ..... olaya dikkatimizi özel ikle çevirmemizin nedeni dini, siyaset ve herhangi bir kıĢkırtmaya vesile etmeye asla hoĢgörü göstermeyeceğimizin bir daha anlaĢılmasıdır. Olayın niteliği gerçekte din değil, dildir. Kesin olarak bilinmelidir ki, Türk ulusunun ulusal dili ve ulusal benliği bütün hayatında egemen ve esas kalacaktır". Atatürk bu sözleri ile laiklik ilkesine verdiği önemi, Türk ulusunun öz benliğine dönmesinin ne kadar gerekli olduğunu vurgulamıĢtır. Gençlikte Ulusal Bilincin GeliĢtiğini Gösteren Ġki Olay Türk ulusunun bilinçli bir biçimde diline sahip çıkmaya baĢladığını 25 ġubat 1933'teki bir olay pek güzel biçimde göstermektedir. Türkiye'de yataklı vagon tekelini devletle yaptığı bir sözleĢme ile elinde tutan bir yabancı ortaklık vardı. Bu ortaklıkta, iĢin gereği olarak bazı yabancılar da çalıĢıyorlardı; zira bu firma Avrupa'nın hemen her yerinde aynı iĢi yapıyordu. Osmanlı Devleti zamanından gelen bir alıĢkanlıkla bu ortaklığın Türkiye'deki bürolarında Fransızca konuĢulurdu. Ulusal duygular açığa çıkınca bu alıĢkanlığa karĢı tepkiler baĢladı. Bir gün bu ortaklığın Ġstanbul bürosundaki bir Türk memurun Türkçe konuĢtuğunu gören Fransız müdür, buna fena halde hiddetlenmiĢ, memura hakaret ederek ceza kesmiĢtir. Olay Ġstanbul gençliği arasında kısa sürede duyuldu. Yukarıda iĢaret ettiğimiz gün bu ortaklığın bürosu önünde gençler büyük bir ciddilik ve efendilikle olayı ağır biçimde kınadılar ve içeri girerek duvarda asılı olan Atatürk resmini oradan kaldırıp Halkevine teslim ettiler. Osmanlı döneminde, özellikle Ġstanbul'da, Türk aydınlarının Fransızca konuĢmayı bir gurur vesilesi saydıklarını hatırlatırsak, yukarıdaki olayın ulusçuluk akımı açısından önemi daha iyi anlaĢılır.

136

Gençlikteki Türklük bilincinin uyanıĢını gösteren bir baĢka olay da, yukarıdakinden hemen iki ay sonra yine Ġstanbul'da geçti. 17 Nisan 1933 gecesi Bulgaristan'ın Razgrat kentindeki Türk Mezarlığının bir bölümü bazı saygısız Bulgarlarca tahrip edilmiĢti. Bu olay, Bulgaristan'da onurlarıyla yaĢayan Türklere karĢı bir gözdağı idi. Hiçbir sebebi de yoktu. Olay duyulunca, Ġstanbul gençliği yine heyecana geldi. Bulgaristan'da yaĢasa da Türk her zaman Türk'tü. Onlara karĢı yapılan saygısızlık, Türkiye Türklerine de karĢı sayılırdı. 20 Nisan1933'te toplanan üniversite ve yüksekokul öğrencileri heyecanlı bir gösteriden sonra Türklüğe çok yakıĢan soylu bir davranıĢta bulundular: Ġstanbul'da da bir Bulgar Mezarlığı vardı. Gençler bu Mezarlığa çelenkler, çiçekler koyup dağıldılar. Türk'ün duyarlılığını ve soyluluğunu gösteren bu yüce olay, Atatürk'ün beklediği gençliğin yetiĢmekte olduğunu bir kez daha gösteriyordu. Atatürk'e Yeni Bir Suikast GiriĢimi Ulusal KurtuluĢ SavaĢının bunalımlı ilk günlerinde Kuvayı Milliye birlikleri arasında en seçkinini oluĢturan güçlerin Ģefi Çerkez Ethem, kazandığı baĢarılarından ĢımarmıĢ ve Mustafa Kemal PaĢa ile önderlik mücadelesine giriĢecek kadar bilinçsizleĢmiĢti. Ancak, ne kadar zayıf ve iki yüzlü bir kiĢiliği olduğunu göstererek Yunanlılarla anlaĢmıĢ, Birinci Ġnönü SavaĢı arifesinde ayaklanarak yeni kurulmakta olan ordumuza zor anlar yaĢatmıĢ; ama sonunda da birlikleri tepelenmiĢti. Bunun üzerine kardeĢi ile birlikte düĢmanımız olan Yunanlılara sığınmıĢtı. Bir süre, Yunan iĢgali altındaki Ġzmir'de yaĢayan Çerkez Ethem ile kardeĢi daha sonra Yunanistan'a geçmiĢlerdi. Bu hainler artık Yunan maĢasıdırlar. Yunanlılar da bu hainleri karanlık iĢleri için diledikleri gibi kullanmaktadırlar. Nihayet 1935 yılı Ekim ayı baĢlarında Çerkez Ethem ile kardeĢi Atatürk'e karĢı bir suikast düzenlemeyi planlamıĢlar ve bu amaçla yetiĢtirdikleri beĢ baĢka haini gizlice Suriye sınırımızdan içeriye salmıĢlardı. Bunlardan birinin yakalanması üzerine bu caniyane plan uygulanamamıĢ, suikast daha hazırlık evresinde iken önlenmiĢtir. Olayın duyulması üzerine ilk önce 21 Ekim 1935 tarihinde Ġstanbul gençliği çok görkemli bir miting yapmıĢtır. Olay yurt çapında büyük üzüntüye yol açmıĢ ve her yerde sert biçimde kınanmıĢtır. Ancak bu olay Türklerin büyük Öndere ne kadar candan ve içten bir sevgi ile bağlandıklarını bir kez daha göstermiĢtir. Tunceli Olayları (Mart-Haziran 1937) ġeyh Sait olayından sonra rejime karĢı büyük bir baĢkaldırma olmadığını biliyorsunuz. Bununla birlikte, Doğu Anadolu'daki doğal ve ekonomik koĢullar o yöreye inkılap esaslarını yerleĢtirmeyi geciktirdiği için, zaman zaman ufak boyutlu hareketler görülmüĢtür.1930 yılı Temmuz baĢında Ağrı Dağı yöresinde daha çok eĢkıyalık nedeniyle çıkan ufak bir olay hemen bastırılmıĢtır. Bir süre sonra 1937 ilkbaharında Tunceli'de Cumhuriyet Hükûmeti'nin giriĢtiği yol, okul yapımı gibi giriĢimlerden, kendi çıkarları için hoĢlanmayanlar bir harekete giriĢmiĢlerse de bu da kısa sürede bastırılmıĢtır. Olay üzerine Atatürk büyük bir inceleme gezisine çıkarak Doğu Anadolu'yu dolaĢmıĢ ve bu tür olayların bir daha tekrarlanmaması için gereken önlemler üzerinde durmuĢtur. Gerçekten böyle olaylar bir daha göze çarpmamıĢtır. Öyle sanıyoruz ki, bugünkü kıĢkırtıcı ve vahĢi teröre rağmen son büyük atılımlar barıĢ içinde sonuçlanırsa, yirminci yüzyıldan çıkarken Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgemiz yurdumuzun geliĢmiĢ yerlerinden biri olacaktır. Yüzlerce yıllık ihmallerin yaraları böylece, Cumhuriyet yönetimi ile tedavi edilmiĢ bulunacaktır. Atatürk'ün Çiftliklerini Ulusa BağıĢlaması YaĢamı boyunca hep devlet memuru olarak çalıĢmıĢ olan Atatürk, zengin bir insan değildi. Yoksul sayılabilecek ailesinden de hiçbir servet edinmemiĢti. Atatürk, Ulusal KurtuluĢ SavaĢı sırasında bir çeĢit devlet baĢkanlığı görevini yürütmüĢtü. Bunu biliyoruz. Daha sonra da, 29 Ekim 1923'te, cumhurbaĢkanı seçildi ve ölünceye kadar sürekli olarak her dört yılda bir TBMM tarafından bu makama getirildi. CumhurbaĢkanı olarak da son derece mütevazi bir hayat süren Atatürk'e, ulus, duyduğu bağlılık ve hayranlığın belirtisi olarak, çeĢitli yörelerde çiftlikler hediye etmiĢti. Atatürk bunları en modern biçimde iĢletmiĢ ve bu yolda da Türk çiftçisine hizmet etmiĢtir. O'nun çiftlikleri Türk tarımı için bir okul ve laboratuvar olmuĢtur. ĠĢte Atatürk iĢleterek modern bir duruma getirdiği bu çiftlikleri, üzerlerindeki bütün malları ile birlikte 11 Haziran 1937'de ulusa bağıĢladı. Bu, çok anlamlı bir harekettir. Dünya tarihinde bu tür hareketlerde bulunan devlet adamlarına kolay rastlanmaz. Ancak Atatürk kiĢisel servete verdiği değersizliği baĢka hareketleriyle ve gerçekten hiç düĢünülmeyecek biçimde de göstermiĢtir.

137

BaĢbakanın DeğiĢtirilmesi Cumhuriyetimizin ilk baĢbakanı Ġsmet (Ġnönü) PaĢadır. Ġsmet PaĢa kısa bir süre dıĢında (21 Kasım 1924-3 Mart 1925 arası) 25 Ekim 1937 tarihine kadar hep baĢbakanlık makamında kalmıĢ, yani her hükûmet değiĢikliği sırasında cumhurbaĢkanınca bu göreve getirilmiĢtir. Atatürk ile inkılapların yürütücüsü Ġsmet Ġnönü çok iyi geçinen iki arkadaĢtılar. Ancak Ġsmet PaĢa, Atatürk'e çok büyük bir saygı gösterir; O'nun isteklerini en iyi biçimde gerçekleĢtirirdi. 1937 yılında Önder ile BaĢbakanı arasında iktisat ve dıĢ siyaset konularında bazı önemli görüĢ ayrılıkları çıktı. Bunun üzerine Ġsmet PaĢa 25 Ekim 1937'de baĢbakanlıktan ayrıldı. Yerine, uzun yıllar "Ġktisat Bakanlığı" görevini yürüten Celal Bayar getirildi. Böylece Atatürk'ün son zamanlarında hükûmet baĢkanı değiĢti. Ancak genel siyasette hiçbir değiĢiklik olmadığı gibi, Atatürk'le Ġnönü arasındaki arkadaĢlık sürmüĢ, Ġnönü baĢbakanlıktan ayrıldıktan sonra da Önder'in pek çok vesile ile yanında görülmüĢtür. Bu da bir devlet adamı olgunluğunun en güzel örneğidir. Atatürk'ün YaĢamdan Ayrılması Tarihin en büyük devrimcilerinden Kemal Atatürk, çok genç yaĢta hayattan ayrıldı. Çocukluktan gençliğe geçtiği çağdan itibaren askerlik mesleği içinde bulunması, Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında katıldığı savaĢların acısını yürekten duyması, O'nu çok olgunlaĢtırmıĢ, ama aynı zamanda yıpratmıĢtır. Buna rağmen, Birinci Dünya SavaĢı'ndan sonra bütün ulusun kaderini tek baĢına çizerken aldığı tanımlanamaz derecede ağır yükü 1938 yılına değin taĢıyabilmiĢtir. "Tek"liğin, yardımcısızlığın yüküne rağmen çok kısa bir sürede ilk önce bağımsızlığımızı kurtarmıĢ, sonra da Türk toplumunu çağdaĢlaĢtırmada en önemli rolü oynayacak devrimleri gerçekleĢtirmiĢtir. Ağır yükünü hafifletmek için kullandığı alkol ve tütün, O'nun vücutça yıpranıĢını hızlandırdı. O zamanlar için amansız bir hastalık sayılan karaciğer sirozu, (Bugün karaciğer sirozunun pek çok türleri büyük baĢarı ile tedavi ediliyor. Bugünün tıbbı, Atatürk'ü daha uzun yıllar yaĢatabilirdi.) farkına varılmadan ilerlemiĢti. Hastalık 1937 yılının sonlarına doğru anlaĢıldı. Kesin perhiz ve istirahatle Atatürk'ün en fazla birkaç yıl yaĢayacağı en ünlü hekimlerce ifade edildi. Buna rağmen, Hatay bunalımı, büyük Önderi istirahatten alıkoydu. Hastalık tam durgunluk dönemine girmiĢ iken ünlü Güney yolculuğuna çıktı (19-26 Mayıs 1938). Hatay sınırında incelemeler yaptı. Saatlerce ayakta askerleri denetledi. Yolculuk bittiği zaman Önderin sağlığı için son umutlar yok olmuĢ, ama Fransızlar da Hatay davasını yitirdiklerini anlamıĢlardı. Bu yolculuktan sonra Atatürk son aylarını Ġstanbul'da geçirdi. Acı sonun farkındaydı. 5 Eylül 1938'de el yazısı ile vasiyetnamesini yazdı. Daha önce bütün çiftliklerini, içlerindeki malları ile ulusa bağıĢladığını biliyoruz. Vasiyetnamesi ile geri kalan servetini de kurduğu siyasal partiye bırakmıĢ; ama bu servetin bütün gelirini Türk Tarih ve Türk Dil kurumlarına tahsis etmiĢtir. Öyle ki, o siyasal partiye sadece Atatürk'ün servetinin yöneticiliğini yapmak düĢmüĢtür. Atatürk bundan baĢka çok yakını olan birkaç kiĢiye, (KızkardeĢi ile manevi çocuklarına hayat boyu, Ġsmet Ġnönü'nün çocuklarına öğretim süreleri boyunca aylık bağlatmıĢ, onlara ufak bir iki yardımda daha bulunmuĢtu.) hayatta oldukları sürece ufak gelirler tahsis etmiĢtir. Bunlar çok önemsizdir. Zaten Atatürk daha 12 Haziran 1933 yılında çıkartılan bir yasa ile kendisini Türk Medeni Kanunu'nun mirasçılarla ilgili hükümlerinden ayrık tutturmuĢtur. Bu yolladır ki, servetinin yüzde doksan dokuzunu ulusa ve kendi kurduğu bilim derneklerine bırakabilmiĢtir. Böylece bir devlet adamı, sanırız ki dünyaya enderden de az gelir. Üstüste geçirdiği iki ağır komadan sonra Atatürk, 10 Kasım 1938'de, yaĢamdan ayrıldı. Ġstanbul'da ve Ankara'da düzenlenen görkemli, Türk ulusunun ağladığı, pek çok yabancı ulus temsilcilerinin katıldığı cenaze törenlerinden sonra 21 Kasım 1938'de geçici kabrine konuldu. 10 Kasım 1953'te ise Anıtkabir'de toprağa verildi. Atatürk'ün ölümü üzerine Türk ulusunun içtenlikle tuttuğu yas anlatılamayacak derecede engindir. Sadece bu acı dahi büyük Önderin ulusuyla nasıl kaynaĢtığını göstermektedir. Atatürk'ün ölümü dünyada çok büyük bir kederle karĢılanmıĢtır. Avrupa'dan Japonya'ya kadar her ülkede bu kaybın insanlık için ne denli acı bir olay olduğu haftalarca dile getirilmiĢtir. ATATÜRK'TEN SONRA TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ'NĠN GENEL SĠYASAL DURUMU

138

Atatürk'ün ölümünden sonra açılan dönem, genç devletimizin en yeni tarihidir. Bu dönem de zaman bakımından ikiye ayrılabilir: SavaĢ ve savaĢ sonrası. Gerçekten bu dönemin 7 yılı, tarihin en büyük felaketlerinden olan Ġkinci Dünya SavaĢı ile dolmuĢtur. SavaĢa girmemeyi baĢaran Türkiye, buna rağmen güç ve zor günler geçirmiĢ; savaĢ bitince yeni dıĢ tehlikelerle karĢılaĢmıĢtır. Bunları ustalıkla geçiĢtiren Türkiye'de 1950 yılına doğru çok partili siyasal rejim yine kurulmuĢ, demokrasi sancıları tekrar baĢlamıĢtır. Bu mükemmel rejime geçiĢ ve onu yaĢatıĢ 40 yılı aĢkın bir zaman alır. Demokratik rejimin, çok büyük bir hızla artmaya baĢlayan nüfusun ekonomi, eğitim ve kültür açısından temel sorunlarına çözüm bulmada aksadığı bazı anlar, kısa süreli bunalımlara yol açmıĢlardır. Bu bunalımlar ulusumuzun ve ordumuzun ortak çabaları ile kısa sürede giderilmiĢ; ancak toplumsal yasaların gereği olarak yeni zorluklar da doğmuĢtur. Bütün bu geliĢim çizelgesi içinde ana konumuz olan Atatürk Devrimi de etkilenmiĢtir. Devletimize, toplumumuza can veren Atatürkçü düĢünce, demokrasi uğrunda hırpalanmaya çalıĢılmıĢsa da her seferinde daha sağlam ve kalıcı biçimde yaĢama gücünü kanıtlamıĢtır. Bütün bu önemli olayların öykülerini kısaca görelim. Kısaca diyoruz, zira özellikle son on yılların ayrıntılı tarihi henüz belirlenmemiĢtir. Kesin hükümler daha tam olarak verilmemiĢtir. Bundan dolayı kısa açıklamalarla yetinmek zorundayız. ĠSMET ĠNÖNÜ DÖNEMĠNDE ĠÇ SĠYASET Ġsmet Ġnönü'nün CumhurbaĢkanlığı Dönemi Atatürk'ün son günleri yaklaĢtığı sırada, devlet baĢkanının kim olacağı konusunda, ileri gelen yöneticiler arasında görüĢmeler yapılmıĢ, sonunda Ġsmet Ġnönü tek aday olarak belirmiĢti. Atatürk öldükten bir gün sonra toplanan TBMM, Malatya Milletvekili Ġsmet Ġnönü'yü oybirliği ile cumhurbaĢkanı seçti (11 Kasım 1938). Böylece, Önder'in en yakın çalıĢma arkadaĢlarından, Ulusal KurtuluĢ SavaĢı'nın deneyimli komutanlarından, Devrimin uygulayıcısı, tutarlı, dikkatli, titiz bir devlet adamı olan Ġsmet Ġnönü Türkiye Cumhuriyeti'nin baĢına getiriliyordu. CumhurbaĢkanı olarak ne kadar yetkisiz sayılırsa sayılsın Atatürk, Türk Devleti'nin kurucusu, inkılapların yapıcısı idi. Ulus ile Önder arasında neredeyse organik bir bağ vardı denebilir. Her türlü çabaya rağmen O'nu ulusun gözünden düĢürmek mümkün olmamıĢtı. Ölümünde bütün ulusu kapsayan acı, bunun en iyi kanıtıdır. CumhurbaĢkanı Atatürk, ulusun temsilcilerinden oluĢan TBMM karĢısında hiç yetkisi olmayan bir görevliydi. Ulus temsilcileri O'nun isteklerini, ulusun istekleri doğrultusunda benimsemiĢlerdi. Ġsmet Ġnönü'de ise Atatürk'ün bu özelliği yoktu. Buna rağmen Ġnönü 1950 yılına değin ülkeyi kendi istekleri doğrultusunda yönetebilmiĢtir. Bunun sebeplerine eğilelim: • Atatürk ile karĢılaĢtırılmayacak derecede olsa dahi, Ġsmet Ġnönü'nün de büyük saygınlığı vardı. KurtuluĢ SavaĢının Batı Cephesi Komutanı, Lozan BarıĢının kurucusu, devrimlerin yürütücüsü Ġsmet Ġnönü hem ordu, hem de aydınlar ve büyük halk yığınları tarafından seviliyor ve destekleniyordu. • Türkiye Cumhuriyeti'nin kısa iki dönem dıĢında hep tek parti yönetiminde kaldığını biliyorsunuz. 1930 yılından sonra bu partinin devlet içindeki ağırlığı iyice arttırılmıĢtı. Devletin ana görevleri, siyaseti, parti tarafından çizilip yürütülüyordu. TBMM hep bu partiye mensup milletvekillerinden oluĢuyordu. Ġsmet Ġnönü, Atatürk'ten sonra partinin "değiĢmez" genel baĢkanlığına getirilmiĢ, bu niteliği ile "Milli ġef" ilan edilmiĢti. Böylece, Anayasa açısından yetkisiz bile olsa, siyasal açıdan yurtta en üstün kiĢi o idi. ġurasını söylemek yerinde olur ki, bütün eleĢtirilere rağmen Ġsmet Ġnönü bu yetkilerini iyi ve yerinde kullanmıĢ, Atatürk'e layık bir devlet adamı olduğunu göstermiĢtir. O'nu eleĢtirenler, hiç kimsenin Atatürk'ün yerini dolduramayacağını anlayamayanlardır. Ġnönü Döneminde Ġç Siyaset Ġsmet Ġnönü CumhurbaĢkanı seçildikten bir süre sonra, 1939 yılı sonbaharında patlak veren Ġkinci Dünya SavaĢı, Türkiye'nin iç ve dıĢ siyasetini on yıla yakın etkileyen en önemli ögedir. SavaĢın getirdiği çeĢitli durgunluklar ile zorlukların iç siyasete yansıması çok doğaldır. Devrimlerin Sürdürülmesi Çabası Ġsmet Ġnönü, Atatürk Devrimine içtenlikle inanan bir devlet adamı idi. Devrimlerin, Ģimdilik bilemediğimiz kendi ölçüsüne göre, sürdürülmesini istediği kesindir. Ancak, savaĢın o acı ve telaĢlı havası dünyayı öylesine kaplamıĢtı ki, Ġnönü bütün enerjisini, çabasını Türkiye'yi bu felaketin dıĢında tutmaya harcamıĢtır.

139

Bundan dolayı bir iki adım dıĢında devrimin bir bütün olarak ilerletilmesiyle ilgili gayretler o dönemde fazla göze çarpmaz. Ġnönü, özelikle eğitim ve kültür iĢleri ve toprak reformu sorunu ile yakından ilgilenmiĢtir: Ġnönü döneminde, Türk toplumunda, okur-yazar olmayan bir kimsenin kalmaması için, eğitimin halka yayılması çabasına ağırlık verilmiĢtir. Özellikle, o zamanlar nüfusun yüzde sekseninden fazlasını oluĢturan kırsal bölgeler halkına öğretmen yetiĢtirmek için ilginç yöntemler bulunmuĢ ve genelde baĢarı ile uygulanmıĢtır (Köy Enstitüleri-Kurulması 17 Nisan 1940). Bu dönemde, Türk üniversitesinin geliĢimi, yeni yüksek öğretim kurumlarının açılması önemli olaylardandır. Ayrıca, bugün yurdumuzda çok geliĢmiĢ olan teknik öğretimin de temelleri Ġnönü döneminde atılmıĢtır. Türk aydınının çağdaĢ kültürü ve bunun kökenlerini iyice öğrenip değerlendirmesi gerekti. Bunun sağlanması için o bunalımlı yıllarda Batı ve Doğu kültürünün en önemli eserlerinden yüzlercesi en yetkili kiĢilerce Türkçeye kazandırılıp devlet eliyle bastırılmıĢtır. Bu, pek çok bakımdan son derece ilginç ve baĢarılı bir olaydır. Bu yolla Türkiye'de kitap sevme ve okuma zevki önemli ve ciddi bir geliĢme göstermiĢtir. Tiyatro, insanı "insana" tanıtmanın, onu tek yönlü görüĢ ve anlayıĢ saplantılardan kurtarmanın en iyi araçlarındandır. Bu büyük kültür aracı XX. yüzyıl baĢlarında Türkiye'ye girdi. Onu devlet eliyle yaygınlaĢtırmak da Ġnönü'nün eseridir. Klasik müzik ve buna komĢu alanlarda da Ġnönü döneminde çok önemli sayılacak adımlar atılmıĢtır. Cumhuriyet kurulduğundan beri, Türkiye'de toprak reformu kalkınmanın baĢ koĢullarından sayılıyordu. Ġnönü bu konuda da olumlu çabalar göstermeye çalıĢmıĢ; ama pek baĢarı sağlayamamıĢtır (bir çeĢit toprak reformu öngören "Toprak Kanunu" 2 Mayıs 1945'te kabul edildiyse de tam olarak uygulanamadı). Ekonomik Sıkıntılarla Mücadele 1939 yılında baĢlayan ve 1945'e kadar süren Ġkinci Dünya SavaĢı, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını büyük ölçüde engelledi. Hemen bütünü üretici erkeklerden oluĢan iki milyonluk bir ordu her an savaĢa hazır durumda tutuluyordu. O günlerin çok kısıtlı imkanları dolayısı ile bütçe kaynaklarının hepsi orduya aktarılıyordu. Ordunun üreticilerden oluĢması, tarımsal üretimin iyice düĢmesine yol açtı. Yeni kurulmakta olan sanayinin geliĢmesi durdu. Yurtta pahalılık ve yokluk baĢladı. Hiç Ģüphe yoktur ki , bu sıkıntılar son derece doğaldır. Zira savaĢa girmemek için bu fedakarlığa katlanmak gerekti. SavaĢ sırasında Türk hükümetleri elden geldiği oranda üretimi arttırmaya çalıĢmıĢlar, tüketimin savurganca bir yola girmesini, bazı maddeleri, karneye bağlayarak önlemek istemiĢlerdir. Fırsatçı, stokçu tüccarlar ağır vergilerle cezalandırılmıĢlar, ama bu arada büyük haksızlıkların yapılması önlenememiĢtir. SavaĢ sırasında, savaĢanlara satılan bazı değerli mallar (krom gibi) ile de önemli ölçüde döviz stokuna sahip olundu. Çünkü bu dövizler, dıĢalım imkanı olmadığı için kullanılmamıĢtı. Böylece, Türkiye savaĢın dıĢında kaldığı gibi, savaĢ sonunda, tarihinde o güne kadar görülmemiĢ bir döviz hazinesine sahip oluyordu. Çok Partili Demokratik YaĢama Kesin Olarak GeçiĢ Ġsmet Ġnönü'nün, Atatürk gibi, demokrasiye inanmıĢ bir kiĢi olduğu bilinmektedir. Buna rağmen savaĢ döneminin zor koĢulları içinde yeni bir demokrasi denemesi yapmak da istememiĢtir. Yine de tek parti yönetimini denetlemek ihtiyacını duymuĢ, partisinin milletvekilleri arasında bazılarını "Müstakil Grup" adı altında hükümeti denetlemekle görevlendirmiĢtir. Bu "Grup" ayrı bir siyasal parti durumuna eriĢse idi, görevini belki yerine getirirdi. Ancak, bu "Grub"un da baĢkanı Ġsmet Ġnönü olunca, beklenen gerçekleĢemedi. 1945 yılına değin tek parti yönetimi sürdü. 1945 yılının ilkbaharında Ġkinci Dünya SavaĢı sona ermiĢti. Bu tarihten iki yıl önce savaĢı Amerika BirleĢik Devletleri ile Ġngiltere'nin önderliğindeki devletlerin kazanacağı belli olmuĢtu. Bu devletler savaĢ sonu dünyasında demokratik rejimin egemen olmasını diliyorlardı. Türkiye, 15. ünitede göreceğimiz gibi, son anda, yukarıda belirttiğimiz devletlerin yanında savaĢa girmiĢti. Böylece savaĢ sonu düzeninden uzak kalmak istememiĢti. Sözü geçen devletlerin önderliğinde kurulan BirleĢmiĢ Milletler Örgütü'ne giren Türkiye'de artık çok partili demokratik hayata baĢlamanın zamanı geldiği anlaĢılmıĢtı. Gerçekten daha

140

BirleĢmiĢ Milletler Örgütü'nün kuruluĢ aĢamasında, San Fransisco'daki Türk delegeleri yurdumuzda artık demokrasinin kurulacağını açıklamıĢlardı. CumhurbaĢkanı Ġsmet Ġnönü, bu konudaki kararını savaĢın bitiĢi sırasında 19 Mayıs 1945'te verdiği ünlü söylevle ilan etmiĢti. SavaĢı kazananların yanına katılmanın çok partili düzene geçmekle daha sağlıklı olacağı düĢüncesi ve özellikle aydınların bu konudaki özlemleri demokrasiye geçiĢte Ġsmet Ġnönü'nün kararını olumlu yönde etkilemiĢtir. CumhurbaĢkanı'nın 1 Kasım 1945'te TBMM'yi açarken demokrasi yolundaki kararlılığını belirtmesi üzerine daha önce 18 Temmuz 1945'te kurulan "Milli Kalkınma Partisi", Türkiye'yi yepyeni bir ortama getirdi. Zaten, Anayasada siyasal parti kurmayı yasaklayan bir hüküm yoktu. Atatürk'ün Anayasası demokrasiye açıktı. 7 Ocak 1946'da, Cumhuriyet Halk Partisinden ayrılan bazı milletvekilleri "Demokrat Parti"yi kurunca, demokratik ortama geçiĢ hızlandı. Bu parti, iktidardaki partinin savaĢ sırasındaki hatalarını halka anlatarak, muhalefete baĢladı. 1946 yılında ilk kez, tek dereceli seçimler yapıldı. Bu seçimleri iktidar partisi kazandıysa da, muhalefet seçim sisteminin yetersizliğinden dolayı sonuçlara hile karıĢtırıldığını ileri sürdü. Böylece demokrasi mücadelesi olumsuz bir biçimde geliĢmeye baĢladı. Buna rağmen Ġsmet Ġnönü'nün olgun davranıĢı dikkate değer. Gerçi cumhurbaĢkanı olarak partisinin baĢkanlığını sürdürmesi demokrasi anlayıĢı ile bağdaĢmaz; ama artık "değiĢmez" genel baĢkanlığı bırakmıĢ, parti iĢleri ile doğrudan doğruya ilgilenmemiĢtir. Ayrıca, her iki büyük parti arasında arabuluculuk yapmıĢtır. 1946-1950 döneminde, bütün aĢırılıklara rağmen, demokrasi yürümüĢtür. Bu, iĢin güzel yanıdır. Ancak öbür yanı da vardır: Demokrasiyi oy avcılığı olarak gören bazı politikacılar devrim ilkelerinden ödün vermeye baĢlamıĢlardır. Ġktidar partisi 1946 seçimlerinin uyandırdığı tepkiyi önleyebilmek için, yeni bir yasa hazırlayıp TBMM'ye kabul ettirdi. Artık seçimler yargı organlarının denetiminde yapılacaktı. Oylar gizli verilecek, ayrım ise açıkta olacaktı. Böylece, 14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan seçimlerle Cumhuriyet Halk Partisi 26 yıllık iktidarını kaybetti. Yeni bir dönem açılmıĢtı. 1950-1995 DÖNEMĠNDE TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ'NĠN ĠÇ SĠYASETĠ Geçen ünitemizde anayasal geliĢmelerden söz ederken, özel ikle 1950 yılından sonra Türkiye'nin karĢılaĢtığı iç siyaset sıkıntılarını da anlatmaya çalıĢmıĢtık. Bu geliĢmeleri iyice okuyup değerlendirdikten sonra aĢağıdaki kısa açıklamalar size 1950 yılından sonra yarım yüzyıla yaklaĢan bir dönemde göze çarpan siyasal sorunları açıklamada yardımcı olabilir: 1950-1960 döneminde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en sert demokratik mücadelelerin yapıldığını görmekle birlikte son on beĢ yıldan beri yaĢamımıza giren silahlı ve örgütlü, yasa dıĢı olaylara tanık olmuyoruz. Demokrasi mücadelesi, yürürlükteki 1924 Anayasası'nın getirdiği eksikliklerin giderilmesi yolunda yapılmıĢtır. Bu dönemin belirgin diğer siyasal noktaları, Ġkinci Dünya SavaĢı sırasında büyük sıkıntı çeken halkı rahatlatmak için iktidar partisinin aldığı önlemlerle, devrim ödüncülüğü üzerinde düğümlenir. Ġktidar partisi gerçi, ilk yıllarında izlediği ekonomik politika ile önemli bir canlılık sağladıysa da, bir süre sonra plansız bir gidiĢin içine girildi. Özellikle oy toplamak uğrunda gereksiz fabrikaların açılması, hesapsız bir ithalat rejimi, ciddi sıkıntılar doğurmaya baĢladı. Türk Devrimini benimsememek bu dönemde iktidarda bulunanların en baĢta gelen özelliğidir. 19 Mayıs 1950 günü TBMM'de okunan hükümet programında Atatürk'ün adından ve anısından söz edilmemesi çok acıydı. Halbuki o programı okuyan baĢbakan, partisinin pek çok mensubu gibi yıllarca Atatürk, ardından Ġnönü dönemlerinde milletvekili olarak çalıĢmıĢ, uygar görünüĢlü bir kiĢi idi. Ama, Ģimdi "devrime tepki" yoluyla oy toplanacağı hesabı yapılıyordu. Bu amaçla "ulusa malolan ve olmayan devrimler" ayrımı yapılarak garip bir yola gidildi. Ġktidar Partisi hükümeti kurduktan hemen sonra, 17 Haziranda ezanın Arapça okunmasını serbest bıraktı. Bunu Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kalıntıları fırsat bilip kendilerine bayrak yaptılar. Demek ki hükümet artık devrimci bir siyaset izlemeyecekti. Artık büyük Önder'in anısına baĢlayan saldırılar birdenbire fazlalaĢtı. Her yandaki büst ve heykelleri kırılmaya, tahrip

141

edilmeye baĢlandı. Laik devlet düzenine yönelik bulunduğu kuĢkusuz olan bu eylemlere baĢlangıçta ses çıkartmayan hükümet, Atatürkçü çevrelerin baskısıyla görülmemiĢ bir çare bulduğunu sanarak Atatürk'ün anısını yasayla korumak yolunu tuttu. 25 Temmuz 1951'de, halen yürürlükte olan "Atatürk Aleyhine ĠĢlenen Suçlar" hakkında kanun çıkartıldı. YaĢamı boyunca ulusu için çalıĢmıĢ, Türklüğü yüceltmek, halkı uygarlaĢtırmak için elinden geleni yapmıĢ olan bu büyük dahinin anısını bir yasa ile korumak zorunda kalmak pek acı ve hazindir. Laiklikle bağdaĢmayan adımlar birbirini izlerken, siyasetçiler Atatürk'ün adını kötülerken, baĢka çevreleri susturmak için bu yasayı çıkarmak, iktidar partisi yöneticilerinin iç dünyalarındaki çeliĢkiyi göstermesi bakımından da önemlidir. Ġktidar partisi bu yasanın arkasına sığınarak kendi hesabına devrim ödüncülüğünü baĢarı ile yürüttü... 24 Aralık 1954 tarihinde Anayasanın dili değiĢtirildi. Atatürk'ün dilde sadeleĢme isteğinin bir sonucu olarak 1924 tarihli "TeĢkilat-ı Esasiye Kanunu"nun adı bugün artık kimsenin itiraz etmediği "anayasa"ya çevrilmiĢ, metinde de güzel ve herkesin anlayacağı değiĢiklikler yapılmıĢtı: Örneğin "teĢrii kuvveti", yasama gücü, "erkan-i harbiyeyi umumiye reisliği", genelkurmay baĢkanlığı, "icra vekilleri heyeti", bakanlar kurulu gibi güzel Türkçe karĢılıklar bulmuĢlardı. Herkesin benimsediği bu dilin eski haline çevrilmesi, görülmemiĢ bir olaydır ve "eskiye" özlemin boyutunu göstermektedir. Bu gidiĢ dozunu arttırarak sürdü. BaĢbakan, milletvekillerine "siz isterseniz halifeliği bile geriye getirebilirsiniz" diyordu. Devrim her yerde kötüleniyordu. GeçmiĢ bazı olaylar bahane edilerek köy enstitüleri kapatıldı. Halkı genel olarak eğitmek için kurulan ve büyük hizmetler gören halkevlerinin kapısına kilit vuruldu. Toprak reformundan söz etmek, kiĢi özgürlüklerini savunmak, grev ve toplu sözleĢme gibi hakları istemek neredeyse yasaklandı. Devrimlerden verilen ödünler, ekonomik durum kötüleĢtikçe arttı. Ulusun yatırım gücü aĢırı bir tüketim siyaseti ile arttırıldı. Bunun üzerine Atatürk döneminin en büyük ürküntülerinden biri, yani dıĢarıdan hesapsız kitapsız borç almak, tekrar baĢladı. Planlı ekonomiyi benimsememekte ısrar eden iktidar partisi alınan kredileri de akılcı biçimde kullanamadığı için kısa sürede büyük bir ekonomik bunalım ve enflasyon dönemine girildi. Muhalefet partilerinin bu gidiĢe karĢı tepkileri çok sert oldu. Bu da iktidarı ürküttü ve karĢıcalığı "düzene sokmak" çalıĢmaları yapıldı. Sizlere bir ünite önce anlatıldığı gibi, 1924 Anayasası'nın boĢlukları, muhalefetin susturulması için kullanılmıĢ, Meclis içi ve dıĢı denetim ile siyasal özgürlükler sınırlanmıĢtır. Yargıçlar baskı altına alınmıĢ, basın susturulmak istenmiĢtir. Pek çok aydın, hatta milletvekili olan parti lideri bir ünlü kiĢi (Osman BölükbaĢı) hapsedilmiĢtir. Ġktidar Partisi 1957 seçimlerinde iyice azınlığa düĢtü. Aldığı oy oranı yüzde 48 idi. Devrim ödüncülüğüne rağmen iktidar partisi çok az oy almıĢtı. Bu arada ana muhalefet partisinin oy oranı yüzde 41 idi. Ama mutlak çoğunluk esasına dayanan seçim sistemi nedeniyle iktidar partisi 614 milletvekilliğinin 428'ini kazanmıĢtır. Gerçek iktidar gücünü göstermeyen bu durum yine de o partiye ders vermemiĢ, bir dahaki seçimleri kazanmak için muhalefet iyice susturulmak istenmiĢtir. 1960 yılı Nisan ayında, güçler birliği ilkesine dayanılarak TBMM'nde ünlü "Tahkikat Komisyonu " kuruldu. Bu yolla Meclis salt iktidar partisi üyelerinden oluĢan bu komisyon ile bütün denetimi üzerine alıyordu. Bu komisyona "tutuklama" yetkisi bile verilmiĢtir. ĠĢte demokrasiyi kuracağız diye gelen kadro, iĢleri böyle sarpa sardırınca 27 Mayıs 1960 hareketi yapıldı.13. ünitede gördüğümüz gibi, bu iĢi yapan askerler iyi bir anayasa hazırlatırken, devrik iktidar mensuplarını normal adalet mekanizması içinde yargılamayıp olağanüstü bir mahkeme kurdular. Sonuçta eski iktidar partisinin lideri ve iki bakanı, idam cezasına çarptırıldılar. Yeni bir baĢlangıç için hiç de yerinde olmayan bu tutum eleĢtiriye açıktır. Ġdam edilenler, böylesine ağır bir cezayı hak etmemiĢlerdi. ġurasını inkar etmek de imkansızdır. Demokrasimizin bugün içinde bulunduğu sıkıntıların büyük bir bölümü, 1950-1960 dönemindeki belki iyi niyetli; ama çok yüzeysel ve günlük yaĢayan politikacıların ektikleri tohumlardan yeĢermiĢtir. 1961 yılında yürürlüğe giren yeni Anayasa ile pek çok alanda demokratik geliĢmeler sağlanmıĢ, ama çok aĢırı grupların örgütlenerek Türk Devrimini kabul etmez bir duruma gelmeleri de önlenememiĢtir. Ne iyi niyetli siyasetçiler, ne de 12 Mart 1971'de Silahlı Kuvvetlerin verdiği muhtıra ve ardından yapılan hükümet değiĢiklikleri bu yolda bir düzelme sağlamıĢtır. Sonunda yurt

142

görülmemiĢ bir terör dalgası içine düĢünce, 12 Eylül 1980 müdahalesi yapıldı. Sonuçta kabul edilen anayasanın sorunlarını bir önceki ünitede kısaca anlattık. Yurtta eğitim devriminin Atatürk'ün bıraktığı ölçü ve düzeyde donup kalması, O'nun istediği gerçek insancıl değerlere dayanan eğitimin bir türlü verilememesi, ekonomik değerlerin altüst olmasının doğurduğu bir ahlak değiĢimi, yurtta istenilen kalkınmayı sağlamak için gereken altyapıyı kurmakta yetersiz kalmaktadır. 1982 Anayasası'na göre yeni siyasal oluĢumlar daha çok günlük çözümler üzerinde kalmaktadır. Genel ve bütün siyasal görüĢ sahiplerinin ortaklaĢa benimseyecekleri bir uzlaĢma zemini üzerinde Atatürk'ün hedefine yaklaĢmayı denemek gereklidir. Siyasal açıdan olgunlaĢma yoluna girme aĢamasında bulunan halkımıza, günlük çıkarlar doğrultusunda davranan siyasetçiler gerçek hizmeti veremiyorlar. Çok adaletsiz seçim sisteminin de bu istikrarsızlıkta rolü var. Çözümü, ulus iradesinin tam olarak belirdiği TBMM'den beklemek gerektir. Ama son 1995 seçimlerinde görüldüğü gibi, siyasal alanda, yetersiz Anayasa'nın buyurduğu reformların bile yapılamaması Atatürk'ün bu yüce eserini sorunları çözmekte yeterince güçlü kılamıyor. Demokrasi dıĢında çözüm aramak boĢuna olduğuna göre, siyasal kadroların bu gerçeğin bilincine varmaları gereklidir. TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ'NĠN DIġ SĠYASETĠ (1923-1995) 15 GĠRĠġ - BĠRĠNCĠ DÜNYA SAVAġINDAN SONRA DÜNYADAKĠ GENEL SĠYASAL DURUM Bir devletin dıĢ siyaseti ne kadar özgün ve bağımsız olursa olsun, onu diğer devletlerle arasındaki olumluolumsuz çeĢitli çıkar iliĢkileri çok geniĢ ölçüde etkiler. Bundan dolayı dıĢ siyaset, devletlerarası iliĢkilerin niteliği bilinmeden anlaĢılamaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk önce Atatürk dönemindeki dıĢ siyaseti anlayabilmek için, dünyanın o zaman içindeki genel durumunu bilmek zorundayız. 1914 yılında baĢlayarak büyük felaketlerle 1918 yılı sonlarında biten, o zamana kadar insanlığın gördüğü en büyük savaĢ, büyük devletler arasındaki çıkar dengesinin bozulması dolayısıyla patlak vermiĢ, irili ufaklı pek çok devleti de kapsamına alarak sürüp gitmiĢti. Bu savaĢ sonunda bazı devletler yıkılmıĢ, yerine yenileri doğmuĢ; bazı devletler ise parçalanmıĢlar veya önemli ölçüde toprak yitirmek durumunda kalmıĢlardı. SavaĢa sonradan katılan ve AnlaĢma (Ġtilaf) Devletlerinin zaferini çabuklaĢtıran Amerika BirleĢik Devletleri BaĢkanı, savaĢtan sonra barıĢın sürekliliği için bazı ilkelere uyulmasını istemiĢti. Daha önce de kısaca gördüğümüz bu ilkeler çoğunlukla insancıl nitelikliydi: Yenen devletler topraklarını geniĢletmeyeceklerdi. Yenilen devletlerden savaĢ tazminatı alınmayacaktı. Hiçbir ulus, bir baĢkasının boyunduruğu altına sokulmayacaktı. Gelecekte savaĢı önlememek için uluslararası bir kuruluĢ oluĢturulacaktı. BaĢlangıçta bu ilkeler benimsenir görünmesine rağmen, savaĢ bitince hemen onların çiğnenmesine giriĢildi. Dostlarınca böylesine aldatılan Amerika BirleĢik Devletleri, buna tepki olarak aradan çekildi. Ġkinci Dünya SavaĢı'nın çıkmasına kadar Avrupa'nın iĢlerine karıĢmadılar. Hele 1929 yılında baĢlayan büyük ekonomik bunalım, Amerika BirleĢik Devletleri'nin iyice kendi içine kapanmasına sebep oldu. ABD'nin de aradan çekilmesi ve hemen savaĢ sonunda Ġngilizlerle Fransızlar, bazı konularda Ġtalya'nın ve Japonya'nın da desteğini alarak, "barıĢ" uğruna Avrupa'yı öylesine karıĢık ve garip bir duruma soktular ki, yeni bir büyük çatıĢma daha o anda ufukta gözükmeye baĢladı. AnlaĢma Devletlerinin neler yaptıklarına kısaca bakalım: Almanya'nın batısındaki bazı toprak parçaları Fransa'ya geçiyordu. Bu devletin doğusunda, 1815 yılında ortadan kalkmıĢ olan Polonya yeniden kuruluyordu. Bu doğru bir iĢti; ama Polonya'ya pek çok Alman toprağı da veriliyordu. Almanya'nın doğudaki bölümü ile olan iliĢkisi de Polonya'nın araya girmesi ile kesiliyordu. Çok uluslu bir devlet olan Avusturya-Macaristan Ġmparatorluğu'nun Birinci Dünya SavaĢı sonunda parçalandığını biliyorsunuz. Ancak bu parçalanma adil değildi. Yeni kurulan Çekoslovakya'nın içinde pek çok Alman ve Avusturyalı yaĢıyordu. Üzerinde Macarların bulunduğu bazı toprakların önemli bir bölümü Romanya'ya verilmiĢti. Polonya'nın güneyine de Avusturya'dan toprak katılmıĢtı. Avusturyalıların yaĢadığı bazı güneybatı toprakları (Tiroller) Ġtalya'ya bırakılmıĢtı. Asıl Avusturya ise minicik bir duruma sokulmuĢtu. Balkanlarda, Avusturya'dan kopartılan Slovenya ve Bosna-Hersek ile savaĢa bağımsız birer devlet olarak giren Sırbistan, Karadağ birleĢtirilerek "Yugoslavya Krallığı" adında yeni bir devlet kurulmuĢtu. Bu devlette

143

yaĢayanlar Ġslav asıllı iseler de çok çeĢitli, ayrı köklerden geliyorlardı. Ayrıca baĢka uluslardan bazı insanlar bu topraklar üzerinde yaĢıyorlardı. Bulgaristan'ın ise sınırları daraltılmıĢtı. Almanya'nın sömürgeleri Ġngilizlerle Fransızlar arasında, Japonlara da pay verilerek bölüĢülmüĢtü. Osmanlı Devleti'nin baĢına gelenleri ise çok iyi biliyorsunuz. Bu yeni düzenlemenin getirdiği adaletsizlik, baĢta Türkler olmak üzere Almanlar ve haksızlığa uğrayan diğer uluslarca tepki ile karĢılanmıĢtır. Ulusal varlıkları kökünden yok edilmek istenen Türklerin mücadelesini ve baĢarısını ise okudunuz. Hiç Ģüphe yoktur ki, yenik bir ulusun bu üstün baĢarısı, haksızlığa uğramıĢ diğer ulusları da mutlaka bir ölçüde etkilemiĢtir. SavaĢ, hem yenilenlere hem de yenenlere ağır ekonomik bunalımlar getirdi. Ġtalya, Ġngiltere ve Amerika BirleĢik Devletleri ağır ekonomik koĢullar içine girdiler. Almanya ile diğer yeniklerin durumu ise çok daha kötüydü. Birinci Dünya SavaĢı'nı ağır koĢullarla yitiren Almanya'da 1919 yılında Ġmparatorluk yıkılmıĢ, yerine Cumhuriyet kurulmuĢtu. Fakat her bakımdan çöken Alman ekonomisi bir türlü düzelemedi. Bunda Ġngilizlerle Fransızların Alman sanayisini sıkı bir sınırlama altına almalarının da etkisi vardır. Ardarda süren karıĢıklıklar sonucu, inanılmaz boyutlara varan enflasyonun bezdirdiği yığınlar bir diktatör adayına, Hitler'e inanmaya baĢladılar. Hitler'e göre Almanlar insanlığın en üstün ırkı idi. Ama savaĢta bazıları tarafından (Alman Musevilerince) ihanete uğratılmıĢtı. Eğer Almanya bunlardan temizlenir ve kendisine zorla imzalatılan barıĢ antlaĢmasını çiğnerse, yine üstün bir güç olur ve bütün Avrupa'yı etkisi altına alırdı. Hitler bu düĢüncelerini benimseterek 1933'te iktidara geldi ve Almanya'da ırkçı, faĢist bir rejim kuruldu. SavaĢı kazanmasına rağmen çok ağır bir ekonomik bunalım içinde bulunan Ġtalya'da 1922 yılı sonlarında Mussolini adında bir diktatör iĢ baĢına gelmiĢti. Hitler bu adamın düĢüncelerinden esinlenmiĢtir. Mussolini de Akdeniz'de bir Ġtalyan Ġmparatorluğu kurulursa, esenliğe kavuĢulacağını belirtmiĢtir. DüĢünceleri aynı doğrultuda bulunduğu için bir süre sonra Hitler ve Mussolini arasında bir yakınlaĢma olmuĢtu. Yeni bir gruplaĢma baĢlıyordu. Hitler bir yandan barıĢ antlaĢması koĢullarını çiğneyerek Almanya'yı yeniden silahlandırıyor, böylece ekonomik durgunluğu gideriyor; bir yandan da "Büyük Almanya'yı" kurma hazırlıklarını sürdürüyordu. Böylece, 1938'de "Alman" saydığı Avusturya'yı Almanya'ya kattı. Bir yıl sonra ise içinde "Almanların da yaĢadığı" gerekçesi ile Çekoslovakya'yı iĢgal etti. Böylece AnlaĢma Devletlerinin savaĢ sonu hatalı hareketleri bekleneni doğuruyor, bir diktatörün güçlenmesine yol açıyordu. Bu hataların baĢ sorumluları, Ġngiltere ile Fransa, savaĢ sonu çöken ekonomilerinin dertlerine öylesine düĢmüĢlerdi ki, kendi kurdukları "barıĢın" tehlikeye girmesine aldırmamıĢlar, hatta Hitler'le anlaĢmayı, "eserlerinin" bir bölümünü feda etmeyi dahi göze almıĢlardı. Böylece Hitler iyice güçlendi. Ġtalya'nın da aynı tür düĢler peĢinde olduğunu söylemiĢtik. Bir Akdeniz ve Kuzey Afrika Ġmparatorluğu kurabilmek için Ġtalya 1935 yılında HabeĢistan'a saldırdı. Orayı iĢgal etti. Sonra da Doğu Akdeniz'de ve bizim Akdeniz Bölgemizde iddialar ileri sürmeye baĢladı. Rusya'nın Birinci Dünya SavaĢı sonuna doğru bir rejim değiĢikliği geçirdiğini biliyorsunuz. Devrilen Çarlık yandaĢları ile yeni rejim yanlıları kıyasıya bir iç savaĢa giriĢtiler. Yeni rejim büyük devletlerce de tanınmamıĢtı. BolĢevikler bir yandan iç savaĢla uğraĢırken bir yandan da rejimi iyice yerleĢtirme çabasındaydılar. 1925 yılından itibaren, yeni kurulan Sovyet Rusya bir yandan tanınmak için uğraĢırken, bir yandan da eskiyi tam anlamıyla tasfiye edecek bir diktatörü, Stalin'i, çıkarıyordu. Bu diktatör milyonlarca kiĢiyi kanlı biçimde rejimi sağlamlaĢtırmak bahanesi ile ortadan kaldırdı. XIX. yüzyılın sonlarına doğru bir büyük güç durumuna gelen, Birinci Dünya SavaĢı'na Ġngilizlerin yanında katılarak Uzak Doğu'daki egemenliğini arttıran Japonya'da da rejim katılaĢıyordu. Japonya bir yandan Kore, bir yandan Çin üzerinde sömürgeci bir siyaset izlerken, bir yandan da Pasifik Okyanusuna açılarak oradaki Amerikan çıkarlarını tehdit ediyordu. Ġspanya'da 1936 yılında çıkan bir büyük iç savaĢ üç yıl sürerek, Almanya-Ġtalya ve Fransa-Rusya gruplarının güç gösterisi alanı durumuna geliyor ve sonunda orada da faĢist eğilimli bir diktatörlük rejimi kuruluyordu. Portekiz'de de aynı nitelikte bir rejim belirmiĢti.

144

Uluslararası çekiĢmeleri barıĢ yoluyla gidermek için, Wilson'un ilkelerinden birini uygulayan AnlaĢma Devletleri, 1920'de "Uluslar Kurumu" (Cemiyet-i Akvam) adıyla bir örgüt kurmuĢlardı. Bu Kuruma üye olan devletler ortak çalıĢarak barıĢı sürdüreceklerdi. Ancak, Kurum savaĢı kazananların bir aracı oldu. Yenik devletler örgüte alınmadılar. Örgüte dilediklerini yaptıran Ġngiltere-Fransa-Ġtalya sanki diğer ulusların üstündeydiler. Amerika BirleĢik Devletleri de Kurumu bu durumuyla kabul etmedi ve ona üye olmadı. 1932 yılına kadar -Amerika BirleĢik Devletleri dıĢında- Kuruma pek çok yeni üye, bu arada yenikler de kabul edildi. Ama bu örgüt yukarıda kısaca anlattığımız sürtüĢmeleri gideremedi ve üyeler arasındaki çekiĢmeler dolayısı ile iĢleyemedi. Silahsızlanma, sürekli barıĢ yolunda önderlik ettiği anlaĢmalar da hiçbir iĢe yaramadı. 1919 yılında ortaya çıkmaya baĢlayan bu geliĢmeler Atatürk'ün son zamanlarında tamamlandı. Dünya 15-16 yıl içinde tekrar bir savaĢın eĢiğine gelmiĢti. Bu büyük bunalımlar içinde acaba genç Türk Devleti nasıl bir siyaset izlemiĢtir? CUMHURĠYETĠN KURULMASINA DEĞĠN TÜRK DEVLETĠNĠN DIġ SĠYASETĠ Ulusal KurtuluĢ SavaĢımızın doğuĢunu ve geliĢimini açıklayan ünitelerimizde, sırası geldikçe izlenen dıĢ siyaseti de öğrenmiĢtiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin dıĢ siyasetini anlayabilmek için, ondan önceki bu siyaseti kısaca tekrar hatırlamak ve değerlendirmek gerekmektedir: Mustafa Kemal PaĢa, ulusal egemenliğe dayanan bir Türk devleti kurma hazırlıklarını türlü evreleri aĢarak 1920 yılı ilkbaharında tamamlamıĢ, olayların da doğurduğu fırsatları büyük bir ustalıkla değerlendirerek, 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılmasını sağlamıĢtı. O evreler içinde Mustafa Kemal PaĢa, yeri geldikçe yabancı devletlerin yetkililerine davasını anlatmaya çalıĢmıĢtır. Ancak, bunlar birer dıĢ iliĢki anlamına gelmez. Yeni Türk Devleti kurulunca, Mustafa Kemal PaĢa hemen bir dıĢ siyaset oluĢturma yoluna girdi. Bu siyaset üç amacı gerçekleĢtirmeye yönelmiĢti: Osmanlı Devleti'nin uluslararası varlığının silinmesi ve onun yerine tek Türk varlığı olarak yeni devletin geçmesi; yurdun düĢmandan kurtulması için yürütülen savaĢa mümkün olduğu oranda dıĢ destek sağlanması; zafere eriĢince bir barıĢ ortamı kurup yaĢatma... Bu hedeflere, henüz kimsenin tanımadığı, ciddiye almadığı, hiçbir gücü olmayan bir yepyeni devletin ulaĢması o kadar zordu ki! Ancak Mustafa Kemal PaĢa, üstün sezgisi, olayları ve fırsatları çok iyi değerlendiriĢi ile bu hedeflere eriĢmiĢtir. Ġlkönce, yukarıda anlattığımız zor durumda bulunan Sovyet Rusya ile iliĢkilerin kurulmasına baĢlanılmıĢtır. 1920 yılının Ağustos ayında (24.8.1920) bu devletle ilk resmi iliĢkilerin kurulmasına baĢlanmıĢtır. Ermenilere karĢı kazınılan zafer ve Gümrü BarıĢı (2.12.1920) ilk somut sonuçlardandır. Birinci Ġnönü Zaferi üzerine toplanan Londra Konferansına (21.2.1921-12.3.1921) Ġstanbul Hükümeti ile birlikte TBMM Hükûmeti'nin çağrılması bir çeĢit tanınma anlamına gelmektedir. Türklerin bağımsızlık mücadelesini içtenlikle destekleyen haksızlığa uğramıĢ ulusların olumlu tepkisi; bu arada Afganistan ile yapılan dostluk antlaĢması (1.3.1921); Sovyetlerle imzalanan Moskova AntlaĢması (16.3.1921) ile bir büyük devletin Osmanlı Hükûmetini tanımadığını ve TBMM'yi desteklediğini ilan etmesi; bu devletin uyduları ile de Doğu Anadolu'da barıĢ, (Kars AntlaĢması 13.10.1921) hedeflere yaklaĢıldığını haber vermektedir. Hele Sakarya Zaferi'nden sonra Fransızların TBMM Hükümeti ile aynı masaya oturarak bir (ön) barıĢ yapmaları (Ankara AntlaĢması 20.10.1921), böylece Batılılar arasında da resmen tanımanın baĢlaması, bir-iki yıl önce kimsenin düĢleyemeyeceği olaylardandır. Ardından kesin zafer, Mudanya AteĢkes AntlaĢması (11.10.1922) ile hedefe iyice yaklaĢılmıĢtır. Nihayet, hepimizin bildiği Lozan BarıĢı ile (24.7.1923), daha Cumhuriyet kurulmadan Türk Devleti'nin bağımsızlığı, varlığı, bütünlüğü tüm sınırlamalar kaldırılarak uluslararası alanda tanınmıĢtır. Böylece, Birinci Dünya SavaĢından sonra "yenikler" içinden "yenen" ve varlığını kesinlikle kurtaran ilk -ve belki de tek- devlet bizim devletimiz olmuĢtur. O dönemde Almanya kargaĢa ve yok oluĢ içinde idi. Öbür yenik Avusturya-Macaristan'ın enkazı henüz kaldırılamamıĢtı. Lozan'dan birkaç ay sonra ilan edilen Cumhuriyet ve onun hükümetleri artık üçüncü hedefe yönelmiĢlerdi: BarıĢ içinde ilerlemek; ulusal devleti bu ortamda pekiĢtirmek; uluslararası alanda da varlığını saygı verecek biçimde duyurmak. 1923-1938 arasında (ve daha da sonra) Cumhuriyet hükümetleri bu esaslara bağlı kalarak dıĢ siyasetlerini yürütmüĢler, dürüst bir tutumla bazı yan dıĢ siyaset sorunlarını da baĢarı ile çözmüĢlerdir. ATATÜRK'ÜN YAġAMDAN AYRILMASINA KADAR TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ'NĠN DIġ SĠYASETĠ (1923-1938)

145

Lozan BarıĢ AntlaĢmasından Doğan Sorunlar ve Bunların Çözülmeleri Bildiğiniz gibi, TBMM Hükümeti için büyük bir siyasal baĢarı olan Lozan BarıĢ AntlaĢmasının aksayan bazı noktaları vardı. BarıĢı kurmak için karĢılıklı özveriler dolayısı ile birkaç önemli sorun dilediğimiz gibi çözülememiĢti. BarıĢ AntlaĢması yürürlüğe girdikten sonra, Türk Hükümetleri bu aksaklıkların üzerine eğilip düzeltme çarelerini aramaya baĢladılar. Musul Sorunu ġeyh Sait Ayaklanmasını anlatırken Musul sorununa, yukarıda belirttiğimiz ünitede değinmiĢtik. Bundan dolayı tekrar etmeyeceğiz. Kısaca söylenecek olursa, Lozan BarıĢı ile açık bırakılan Musul sorunu dilediğimiz biçimde çözülemedi. 5 Haziran 1926 tarihli Türkiye-Ġngiltere-Irak AntlaĢması ile Musul ve çevresinin Irak'a bırakılmasını kabul ediyorduk. Böylece bugünkü Irak sınırı çizilmiĢ oldu. Ġngiltere'den de bir miktar ekonomik yardım sağlandı. Bu AntlaĢmanın olumlu yanı, Ġngiltere ile ve bu devletin etkisi altındaki diğer Batılı güçlerle aramızda daha fazla bir siyasal yakınlaĢma sağlamıĢ olmasıdır. Bu bakımdan AntlaĢma olumsuz değil, olumlu sonuçlar doğurmuĢtur. Türkiye Cumhuriyeti'nin barıĢçı siyaseti dünya üzerinde çok güzel bir yankı uyandırmıĢtır. Türk -Yunan AnlaĢmazlığı ve Çözümü Lozan BarıĢ AntlaĢmasının önemli hükümlerinden biri de Türkiye'deki Rumlarla, Yunanistan'daki Türklerin değiĢ-tokuĢ edilmesiydi. Ulusal KurtuluĢ SavaĢı sonunda çizilen Türkiye sınırları içinde hatırı sayılır bir Rum azınlığı vardı. Doğu Trakya, Ege ve Doğu Karadeniz bölgelerinde Rumlar oldukça yoğun idiler. Yüzlerce yıl, önce Selçuklu, sonra da Osmanlı yönetimi altında, büyük bir hoĢgörü içinde, son derece rahat ve mutlu yaĢayan, özellikle ticaret etkinliklerini ellerinde tuttukları için refah düzeyi çok yüksek olan bu Osmanlı vatandaĢları, KurtuluĢ SavaĢı sırasında Yunanlıları desteklemiĢlerdi. Özelikle, Ege Bölgesindeki Rumlarla Yunan ordusu arasında çok sıkı bir iĢbirliği vardı. Doğu Karadeniz'deki Rumlar ise bağımsız bir Pontus Devleti davası gütmüĢlerdi. Zafer kazanılınca, bu azınlık grubunun durumu ilginçleĢti. Yüzlerce yıllık Türk-Rum ortak yaĢayıĢı artık süremezdi. Her Ģeyden önce Türkler, Rumların KurtuluĢ SavaĢı sırasındaki insanlık dıĢı tutumlarını unutamazlardı. Rumlar ise sürekli bir tedirginlik içinde yaĢayacaklardı. Ayrıca, Yunanistan ileride bu Rumları tekrar kıĢkırtabilirdi. ĠĢte Lozan'da Türk Temsilciler Kurulu bu soruna eğilmiĢtir. Yunanistan'da da oldukça yoğun bir Türk azınlığı vardı. Bu Türklerle, Doğu Trakya'daki ve Anadolu'daki Rumlar değiĢ-tokuĢ edilmeliydi. Bu istek baĢlangıçta Yunanlılar ve destekçileri tarafından büyük bir tepkiyle karĢılandı. Yunanistan, iki sebeple bu isteğin gerçekleĢmesine karĢıydı. Her Ģeyden önce Türkiye'de Rum varlığının kalması uzun sürede Yunan siyaseti için olumlu sonuçlar verebilirdi. Yani onlar her an kıĢkırtılabilirlerdi. Öte yandan, çok sayıda Rum'un Yunanistan'a gönderilmesi orada önemli ekonomik ve toplumsal sorunlara yol açacaktı. Zira, Türkiye'ye gönderilecek Türklerin sayısı, Türkiye'den gelecek Rumlara göre daha azdı. Ġsmet PaĢa ve arkadaĢları Lozan'da bu isteklerimizi kabul ettirmek için de üstün bir mücadele vermiĢlerdir. Yunanistan, sonunda, Ġstanbul'dakiler dıĢında, Türkiye'de yaĢayan bütün Rumların, değiĢ-tokuĢuna razı oldu. Bu son noktada da direndikse de baĢarılı olamadık. Ortodoks Patrikliği Ġstanbul'da bulunduğu için Yunanistan'ın bu isteği dostlarınca da desteklendi. Buna karĢılık, biz de Batı Trakya'da yaĢayan Türklerin değiĢ-tokuĢtan ayrık tutulmasını önerdik. Böylece, Ġstanbul'daki Rum varlığına karĢılık, Yunanistan'da da oldukça önemli bir Türk varlığı bulunacaktı. Yunanlılar da bu karĢı isteğimizi kabul etmemekte direndilerse de sonunda bizim haklı olmamız karĢısında, uyuĢuldu. Ġstanbul'daki Rumlarla, Batı Trakya'daki Türkler değiĢ tokuĢtan ayrık tutuldu. Ancak, AntlaĢmanın uygulanmasına geçilince sorunlar çıktı. Ġstanbul'da mümkün olduğu kadar çok Rum bırakmak isteyen Yunan Hükümeti, 30 Ekim 1918 tarihinden önce bu kentte bulunan veya bulunmuĢ bütün ırkdaĢlarının değiĢ-tokuĢ dıĢında tutulmasını istedi. Türk Hükümeti ise haklı olarak Ġstanbul'da yerleĢme niteliğinin Türk yasalarına göre belirleneceğini bildiriyordu. AnlaĢmazlık Uluslararası Adalet Divanı'na havale edildi. Fakat Divan, bunu çözemedi. Türk- Yunan iliĢkileri gerginleĢti. Yunan Hükümeti Batı Trakya'daki Türklerin mallarına el koydu. Buna Ġstanbul'daki Rumların mallarına el konularak karĢılık verildi. 1926 yılında iki hükümetin geçici bir anlaĢmaya varması da durumu değiĢtiremedi. Silahlı bir çatıĢma ihtimali ufukta belirmiĢti. Her iki taraf deniz güçlerini arttırmaya baĢlamıĢlardı. Yunan BaĢbakanı Venizelos durumun ciddileĢtiğini görünce, Türklerin hakkını teslim etti. Ege'de her iki devletin barıĢ içinde yaĢaması en akılcı yoldu. 1930 yılı içinde bütün değiĢ-tokuĢ sorunları çözüldü. 30 Ekim 1930'da imzalanan

146

Türk-Yunan Dostluk AntlaĢması ile oldukça sağlam bir barıĢ ortamı kuruluyordu. Her iki devlet kendilerini ilgilendiren konularda iĢbirliği yapacaklardı. Bu barıĢma, diğer Balkanlı ulusları da etkilemiĢ, Atatürk, ileride göreceğimiz Balkan Atlantına hazırlık dönemini açmıĢtır. Türk -Yunan dostluğu Ġkinci Dünya SavaĢı sonuna kadar sürdü. 1950 yılından sonra, özelikle Kıbrıs sorunu nedeniyle, anlaĢmazlık havası tekrar geri geldi. Boğazlar Sorunu ve Çözümü Boğazlar Sorununun Önemi ve GeliĢimi Denizleri birleĢtiren su yolları dünyanın en önemli, duyarlı yerleridir. Dünya ticareti büyük ölçüde denizler üzerinden yürütülür. Ayrıca, savaĢlarda su yolları büyük bir önem taĢırlar. Karadeniz'i Ege denizine, dolayısı ile bütün Dünya'ya Ġstanbul ve Çanakkale Boğazları bağlar. Bu nedenle, Karadeniz'de sahili olan devletler için Boğazlarımız çok değerlidirler. Karadeniz'de sahili bulunan devletlerden yalnız Eski Sovyetler Birliği'nin üç denize daha bağlantısı vardı: Kuzey Buz Denizine, Baltık Denizine ve Büyük Okyanusa. Ama bunlardan Baltık Denizi yılın pek uzun bir döneminde buzlarla kaplıdır, kolay kullanılmaz. Kuzey Buz Denizi de hiçbir iĢe yaramaz. Büyük Okyanus ise Avrupa'ya binlerce kilometre uzaktadır. Öyle ise, Boğazlarımız Rusya için de çok önemli idi. Ama Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Karadeniz'in kuzeyinde yeni bir devlet kuruldu: Ukrayna. 1991 yılına kadar Sovyetlerin elinde olan Kırım baĢta olmak üzere Karadeniz'in bir bölümü Ukrayna'nın eline geçti. Diğer yandan Federasyona üye olan Gürcistan'ın da Karadeniz'de kıyısı var. Artık bundan sonra Boğazlar Sorununda Rusya Federasyonu'nun dıĢında Ukrayna ve Gürcistan da karĢımızda olacaktır. Türkler XIV. yüzyıldan baĢlayarak Boğazlara egemen olmuĢlardır. XV. yüzyıl sonunda Karadeniz de bir Türk gölü durumunu almıĢtır. Bu sebeple yüzyıllar boyunca bir Boğazlar sorunu yoktur. Ancak XVIII. Yüzyılda Ruslar Osmanlıları zorlayarak Karadeniz'e çıkınca gözlerini Boğazlara dikmiĢlerdir. Boğazlar için XX. yüzyıla kadar Ruslarla savaĢtık. Ruslar, bizim tanıdığımız serbest geçiĢ hakkıyla yetinmemiĢler, Boğazları ele geçirerek dünya denizlerine eriĢmek istemiĢlerdir. Buna rağmen Türkler Birinci Dünya SavaĢı sonuna kadar Boğazları baĢarı ile savunmuĢlar ve buradaki egemenliği yitirmemiĢlerdir. Bildiğiniz gibi, 1918 yılı baĢında Ruslar savaĢtan çekilmiĢler ve Boğazlar üzerindeki iddialarından -o zaman için- vazgeçmiĢlerdir. Ancak, Osmanlı Devleti de bir süre sonra savaĢı yitirince, Mondros AteĢkes AnlaĢması uyarınca, tarihimizde ilk kez boğazları teslim etmek zorunda kalmıĢtır. AnlaĢma Devletleri, Boğazları iĢgal ederek, ortak yönetimlerine almıĢlardır. AnlaĢma Devletleri, Osmanlılarla daha sonra imzaladıkları Sevr BarıĢı ile Boğazlar üzerindeki egemenliklerini sürdürdüler. Boğazlar savaĢ sırasında bile tüm devletlere açık olacak, silahsızlandırılacak, yönetimi ise, Osmanlı Hükümetinin üye bulunmadığı, uluslararası bir komisyona bırakılacaktı. Lozan'da Türk temsilcileri, Boğazlar üzerindeki egemenliğimizin sınırsız olmasını sağlamak için çok uğraĢtılar. Fakat, sorun tüm dünyayı ilgilendirdiğinden, tam bir baĢarı elde edilemedi. Boğazlardan geçiĢi kesin denetim altına alamadığımız gibi, oraların savunulması hakkını da kazanamamıĢtık. Boğazlar Sorununun Çözümü (Montrö-Montreux SözleĢmesi, 20 Temmuz 1936) Boğazlar sorununun Lozan'daki çözümünü Türk Ulusu'nun benimsemesi mümkün değildi. 1935 yılı sonlarına doğru dünyanın siyasal durumunun ne kadar tehlikeli bir yola girdiğini biliyorsunuz. Ġtalya'nın Akdeniz'deki istekleri, kimliği bilinmeyen denizaltıların Marmara denizinde görülmesi, Türkiye'nin kaygılarını arttırıyordu. Boğazların savunulması gerekti. Ġtalya ile Almanya'nın tutumları, bu konuda Ġngilizlerle Fransızları Türkiye'nin yanına getirdi. Sonuçta, Ġtalya dıĢında Lozan BarıĢ AntlaĢmasının imzacısı olan devletler Boğazlar sorununu tekrar görüĢmeye razı oldular. Ġsviçre'nin Montreux kentinde açılan Boğazlar Konferansı, 20 Temmuz 1936'da bir sözleĢmenin imzası ile sonuçlandı. Bugün de yürürlükte olduğu için, bu sözleĢmeyi biraz yakından incelemekte yarar vardır: Montrö SözleĢmesi ile Lozan'da Boğazlara konulan bütün sınırlamalar kaldırıldı. Türk Devleti'nin bu bölgede tam egemenliği, dolayısı ile savunma hakkı kesin olarak tanındı. Boğazlardan geçiĢ ise Ģöyle düzenlenmiĢtir: SavaĢta Türkiye tarafsız ise savaĢanların savaĢ gemileri (ve uçakları) Boğazlar'dan geçemeyecekti. Türkiye bir savaĢa girerse veya kendini yakın bir savaĢ tehlikesi karĢısında bulursa,

147

Boğazları dilediğine açıp-kapamakta özgürdü. BarıĢta ve savaĢta Karadeniz'de kıyısı olmayan ülkelerin bu denize geçirebilecekleri savaĢ gemileri çeĢit, büyüklük ve ağırlık, süre bakımından sınırlandırılıyordu. Bu, Karadeniz'de kıyısı olan devletlerin güvenliği açısından gerekliydi. Buna karĢılık, Karadeniz devletlerinin Akdeniz'e savaĢ gemisi geçirmeleri daha kolaydı. Ticaret gemileri ise her zaman serbestçe, ancak Türk denetimi altında geçeceklerdi. Montrö sözleĢmesinin süresi dolduğu halde, taraflardan hiçbiri değiĢiklik önerisinde bulunmamıĢtır. Bu nedenle, sözleĢme günümüzde geçerlidir ve dünya barıĢının en önemli dayanaklarından biridir. Bu sözleĢme ile yüzlerce yıl egemenliğimizde bulunan, ama 1918-1936 yılları arasında elimizden giden Boğazlara tekrar, kesin olarak sahip çıktık. Bu da Önderin, barıĢ yoluyla sağladığı bir zaferdir. Hatay Sorunu ve Çözümü Türk'ün Özyurdunun ayrılmaz bir parçası olan Ġskenderun ile Hatay, Birinci Dünya SavaĢının sonlarında Ġngilizlerce iĢgal edilmiĢ, daha sonra da, aralarındaki anlaĢma gereğince, Suriye ile birlikte Fransızlara devredilmiĢti. Ġskenderun ile Hatay böylece, Suriye'nin bir parçası gibi görülerek Fransız mandası altına konulmuĢtu. Fransızların, Çukurova ve Güneydoğu Anadolu'nun Batı yörelerinde de gözleri vardı. 1919 yılından itibaren buraları da iĢgal etmeye baĢlamıĢlardı. Fransızlara karĢı Güneydoğu'daki unutulmaz direnmeyi, oradaki bütün Türk halkının birlikte, güçlü Fransız ordularına karĢı gösterdikleri inanılmaz baĢarıları biliyorsunuz. Öyle ki, Fransızlar 1921 yılı ortalarına doğru Anadolu'da tutunamayacaklarını anlamıĢlar ve Sakarya Zaferinden sonra 20 Ekim 1921'de TBMM ile imzaladıkları Ankara AntlaĢması ile savaĢı bitirmiĢlerdir. Bu AntlaĢma ile Fransa ile Türkiye arasında sürekli barıĢ kurulmuĢ ve bugünkü Suriye sınırı, Ġskenderun-Hatay dıĢında, çizilmiĢtir. Fransızlar, bu görüĢmeler sırasında Ġskenderun-Hatay'ın manda altına alınan Suriye ile birlikte düĢünülmesi gerektiğini ileri sürmüĢlerdi. Fransızlarla barıĢ yaparak görkemli bir siyasal zafer kazanıp Ġngilizlerle Yunanlıları yalnız bırakmak isteyen TBMM Hükûmeti bu konuda o zaman için daha fazla direnmenin gereksiz olduğunu anlamıĢtı. Ġskenderun-Hatay Fransızlara bırakılmakla birlikte diplomatlarımız AntlaĢmaya Ģöyle bir hüküm koydurmayı baĢarmıĢlardır: Ġskenderun ve Hatay Bölgesi için özel bir yönetim rejimi kurulacaktır. Bu bölgenin Türk soyundan gelen halkı, kültürlerinin geliĢmesi için her türlü kolaylıktan yararlanacaktır. Türk dili orada resmi bir niteliğe sahip olacaktır (Madde 7)". Fransızlar Hatay'ın Türk olduğunu daha 1921 yılında kabul etmiĢ olmaktaydılar. Önder, yine elveriĢli bir fırsat bekleyecek ve bu vatan parçasını tekrar kazanacaktır. Bu da Ģöyle oldu: Fransa, Avrupa'daki siyasal bunalım iyice arttığı için Suriye'deki mandasını bırakmak istiyordu. Hatta, 1936 yılının sonbaharında (8 Eylül) bu konuda Suriye'deki kukla hükümet ile bir anlaĢma yapmıĢtı. Bu anlaĢmanın yürürlüğe girmesi ile Hatay da Suriye'ye katılmıĢ olacaktı. Cumhuriyet Hükûmeti böyle bir duruma katlanamazdı. Hatay Türk'tü ve bu, daha 1921'de Fransa tarafından kabul edilmiĢti. Eğer Suriye mandadan çıkar ve bağımsız olursa, Hatay'ın da aynı biçimde bağımsızlığını kazanması gerekti. ĠĢte Türk Hükûmeti bu tutumunda ısrar etti. Sorunu Uluslar Kurumu'na götürdü. Avrupa'daki bunalımlı hava içinde sağlam ve ciddi bir bağlaĢık kazanmak isteyen Ġngiltere'nin arabuluculuğu ile Fransa soruna çözüm getiren bir yola girdi. 24 Ocak 1937'de imzalanan bir Türk-Fransız AnlaĢmasına göre Hatay'ın Suriye'den ayrı bir siyasal varlık olduğu, yarı bağımsız bir niteliğe sahip bulunduğu kabul edildi. Hatay, kısıtlı yetkileri olan bir devlet durumuna gelecek ve Uluslar Kurumu'nun denetimi altında bulunacaktı. Yeni kurulan "Varlık" ın parlamentosunu oluĢturacak seçimlerin hazırlıklarını Fransızlar dürüst yürütmediler. Hatay'da büyük olaylar çıktı. 1938 yılı ilkbaharında, Hatay'ın yarıbağımsızlığının gecikmesi, olayların sürmesi, Atatürk'ü, ağır hasta olmasına rağmen, ünlü güney gezisine çıkartmıĢtır. 1938 Mayıs ayında büyük Önder'in Hatay sınırına kadar gelmesi, orada orduyu denetlemesi üzerine Fransa'nın direnci kırılmıĢ, seçimler yapılmıĢ ve Atatürk'ün hayatının son günlerinde Hatay Parlamentosu oluĢmuĢtur. Bu parlamento açılınca baĢkanlığına Abdülgani Türkmen (Doğumu: 1882) ile devlet baĢkanlığına Tayfur Sökmen (1882- 1980) seçildiler. Artık sorunun çözülmesi için bütün zorluklar yenilmiĢti. Büyük Önder hayattan ayrılmadan önce, en sağlıksız zamanında, ulusuna hizmette duraklamamıĢtır.

148

1939'da Avrupa'daki bunalım silahlı bir çatıĢmaya dönünce, Türkiye'ye iyice yaklaĢmayı çıkarına uygun sayan Fransa, Doğu Akdeniz'deki varlığını sağlam bir Türkiye ile tam güvence altına alacağını bilmiĢtir. 23 Haziran 1939'da her iki devlet arasında yapılan yeni bir anlaĢma ile Hatay'ın Türkiye'ye katılması kabul edilmiĢtir. Bu arada Hatay Parlamentosu da Türkiye ile birleĢme kararı vermiĢ, böylece, sorun bütünüyle çözülmüĢtür. 7 Temmuz 1939'da 3711 sayılı yasa ile Hatay, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ili olmuĢtur. Türkiye'nin BarıĢ ve Güvenlik Arama Çabaları Birinci Dünya SavaĢından sonra, özellikle Avrupa'da dengenin nasıl bozulduğunu, barıĢın ne kadar sakat esaslara dayandığını bu ünitemizin baĢında görmüĢtük. Batılı devletler bu durumu savaĢ bittikten kısa bir süre sonra farketmiĢlerdir. Ama, savaĢ sonu düzenini değiĢtirmeleri mümkün değildi. Bundan dolayı, batılı devletler, barıĢı sürekli kılmak için, bir dizi antlaĢmalar imzaladılar. Silahsızlanma ve barıĢ yolunda imzalanan bu antlaĢmalar arasında özellikle 1 Aralık 1925 tarihli Locarno ve 27 Ağustos 1928 tarihli Kelleogg paktları, bugünkü Batı Avrupa birliğinin ilk öncüleri sayılırlar. Bu antlaĢmalar ile savaĢ lanetleniyor, uluslararası çekiĢmelerin görüĢmeler yolu ile giderilmesi gibi yöntemler belirtiliyordu. Bildiğiniz gibi, Uluslar Kurumu da savaĢı önlemek için kurulmuĢtu; ama birkaç büyük devletin, özelikle Ġngiltere'nin isteğine ve yönüne göre davranan bir yapıya sahip kılınmıĢtı. Böylece, gösterilen bütün çabalara rağmen Batı'da barıĢ günden güne tehlikeye düĢüyordu. YaklaĢan tehlikeyi Cumhuriyet hükümetleri çok iyi görüyorlardı. Türkiye Cumhuriyeti'nin amacı sürekli olarak barıĢ içinde yaĢamaktı. Bu amacı sağlayabilmek için, çok iyi niyetli çeĢitli denemelere giriĢilmiĢtir. Cumhuriyetin ilanından sonra, hemen her devletle dostluk ve iĢbirliği sözleĢmeleri imzalanmıĢtır. Bu konudaki ilk önemli adım ise Türkiye'nin Uluslar Kurumu'na alınması ile atılmıĢtır. Uluslar Kurumu üzerinde etkili olan Ġngiltere ile Fransa, bir süre önceki düĢmanlarını, yani Türkiye'yi artık gerçekçi gözle değerlendiriyorlardı. Türkiye Cumhuriyeti günden güne geliĢen ve güçlenen bir devletti. Doğu Akdeniz'in kilit noktasında bulunan Türkiye'ye yanaĢmak yerinde olacaktı. Artık, Ġkinci Dünya SavaĢı çıkıncaya kadar, Ġngiltere Türkiye'yi hep destekleyecektir. Ġlk önemli yakınlaĢma Türkiye'nin Uluslar Kurumu'na kabulüdür. Bu yolla Türkiye her bakımdan sesini dünyaya çok daha iyi duyurabilecek bir düzeye geldi (Uluslar Kurumu'na Türkiye 6 Temmuz 1932'de çağrılmıĢ, 18 Temmuz 1932'de kabul edilmiĢtir). Ġngiltere, Fransa ile aramızdaki Hatay anlaĢmazlığının çözümü için de olumlu çabalar harcamıĢtır. Türkiye de bölgesindeki güvenliği sağlayabilmek için çalıĢıyordu. Sovyetler Birliği ile dikkatli ve dürüst iliĢkiler içinde idik. KurtuluĢ SavaĢındaki olumlu davranıĢları Türkiye sürdürmüĢtür. Devletimiz bir yandan batısında, bir yandan da doğusunda bir önder rolü oynayarak barıĢı sağlamlaĢtırmak istemiĢtir. Balkanlar'da gözü olan Ġtalya'nın bu tutumuna karĢı bir Balkan Antantı(AnlaĢması) yapıldı. Buna ilk adım olarak, 14 Eylül 1933'te, Türkiye ile Yunanistan on yıl için sınırlarını güvence altına aldılar. 17 Ekim 1933'te Türkiye ile Romanya dostluk ve saldırmazlık antlaĢması imzaladılar. Aynı yılın 27 Kasımında Yugoslavya da bu biçim bir bağlantı içine girdi. 9 ġubat 1937'de bu üç devlet ile Türkiye ortak bir antlaĢma imzaladılar. Böylece ünlü Balkan Antantı doğdu. Bu antlaĢma uyarınca taraflar birbirlerinin sınırlarını güvence altına alıyorlardı. Balkanlardaki her giriĢimleri için birbirlerine danıĢacaklardı. Bu dört devletten birine, Balkanlı olmayan bir güç tarafından saldırı gelirse, diğer taraflar ona hemen askeri alanda da yardım edeceklerdi. Fakat, dikkatli Türkiye, Sovyetler Birliği ile arasını açmak istemediğinden, gelecekte bir Rus-Romen savaĢı çıkarsa buna katılamayacağını da açıklamıĢtır. Böylece, Türkiye barıĢçı siyasetini her bakımdan geliĢtirmiĢtir. Zira Sovyetler Birliği ile aramızda ayrı bir antlaĢma vardı. Bu konu üzerinde biraz ileride tekrar durulacaktır. Ne yazıktır ki, Bulgaristan bu AntlaĢmaya katılmadığı gibi, tarafları el altından, Balkan sorunları üzerinde kıĢkırtmıĢtır. Ayrıca Romanya, giderek Alman siyasetini benimsemiĢtir. Böylece Balkan Antantı zayıfladı. Ama tarihte ilk kez, Atatürk'ün kiĢisel çabası ile dört Balkan devletinin birleĢmesi, Türkiye'nin barıĢ siyasetinin en somut örneğidir. Balkanlar'daki bu birlik denemesi baĢarı ile sonuçlansa idi, günümüzdeki büyük bunalımlara yol açılmazdı. Türkiye, Doğusunda da iyi iliĢkiler kurmak çabası içindeydi. Daha önce Ġran ile yapılan dostluk ve dayanıĢma antlaĢmalarına 8 Temmuz 1937'de Irak ile Afganistan da girdiler. Bu anlaĢmanın adına "Sadabat Paktı" denir. Bu dört devlet pek çok konuda dayanıĢma ve iĢbirliği içine girdiklerini belirtmiĢlerdir. Görülüyor ki, Türkiye hem genel hem de bölgesel olarak barıĢı sağlamak ve sağlamlaĢtırmak için elinden gelen her olumlu çabayı göstermiĢtir. Atatürk Dönemi DıĢ Siyaseti'nin Genel Olarak Değerlendirilmesi

149

Yukarıda anlattıklarımız bizi Ģu sonuçlara götürmektedir: Mücadeleye baĢladığı zaman uluslararası alanda hiçbir saygınlığı olmayan bir devlet, azimle, inançla ve gerçekçilikle çok kısa bir süre içinde, kendini tüm dünyaya kabul ettirmiĢtir. Kurulmasından kısa bir süre sonra Türkiye Cumhuriyeti, Ortadoğu'nun en istikrarlı, düzenli ve güçlü ülkesi durumuna eriĢti. Doğu Akdeniz'de dünyanın en duyarlı bölgelerinden birinde, kilit noktası oldu. Uyguladığı dürüst barıĢ siyaseti, anlaĢmazlıkları çözmede gösterdiği insancıllık, Atatürk Türkiye'sini çok saygın bir yere getirmiĢtir. Atatürk'ün Türkiye içinde gerçekleĢtirdiği akıl almaz yenilikler, izlediği dıĢ siyasetle birleĢince hayranlık artmıĢtır. Dönemindeki ünlü önderler, O'nunla dostluğa giriĢmiĢlerdir. Amerika BirleĢik Devletleri BaĢkanı Roosevelt'ten Hitler'e kadar herkes O'na hayrandı. Pek çok devlet adamı, zaman zaman Türkiye'ye gelip çeĢitli konularda O'nun öğütlerini alırlardı. Atatürk'ün üstün nitelikli bir önder olmasına rağmen, diktatörce yollara sapmaması, demokratik ülkelerde O'na karĢı duyulan sevgiyi arttırırken, Doğu'da boyunduruk altındaki uluslar da O'nun çizdiği yolu izlemeye baĢlamıĢlardı. Diyebiliriz ki, Atatürk döneminin dıĢ siyaseti her bakımdan baĢarılarla doludur. Devletimizin uluslararası saygınlığı O'nun zamanında doruk noktasına çıkmıĢtır. 1938-1950 YILLARI ARASINDA TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ'NĠN DIġ SĠYASETĠ Atatürk'ün ölümü sırasında Avrupa'nın durumu iyice gerginleĢti. Nitekim kısa bir süre sonra Ġkinci Dünya SavaĢı patlak verdi. Tahmin edeceğiniz gibi 1938 yılından sonra Türk dıĢ siyaseti doğrudan doğruya bu savaĢın geliĢmesine bağlıdır. Cumhuriyet hükümetleri savaĢ dıĢında kalabilmek için bütün çabalarını harcamıĢlardır. 1945 yılında savaĢ sona erince, dıĢ siyasetimiz, savaĢın getirdiği bunalımlar üzerine eklenen yeni dıĢ zorluklarla uğraĢmak yolunda geliĢmiĢtir. Ġkinci Dünya SavaĢı Bu ünitede ilgili bahsi okuyup, Birinci Dünya SavaĢından sonra dünyanın genel durumunu bir kez daha anımsayınız. SavaĢın ÇıkıĢı ve GeliĢmesi Almanya ile Ġtalya'nın saldırgan siyasetleri giderek artmıĢ ve 1938 yılına gelinmiĢtir. O yıl Almanya, Birinci Dünya SavaĢı'ndan sonra kurulan Çekoslovakya'nın büyük bir bölümüne sahip çıkmıĢ, bu ülkeyi iĢgal ederek istediği yerleri ülkesine katmıĢ, geriye kalan bölgede de kendine bağlı bir yönetim kurmuĢtur. Kurdukları Çekoslovakya'nın böylece yok oluĢuna Ġngiltere ve Fransa 29 Ekim 1938'de Münih'te toplanan bir konferans sonucunda barıĢı sürdürmek için razı olmuĢlardı. 1939'a varıldığında, Ġtalya da fırsattan yararlanarak çoktan beri göz koyduğu Arnavutluk'a saldırmıĢ ve orayı iĢgale baĢlamıĢtır. Amerika BirleĢik Devletleri BaĢkanının Almanya ve Ġtalya'ya artık daha ileri gitmemeleri ihtarına Hitler olumsuz cevap vermiĢtir. ġimdi hedef Polonya idi. Hitler, Almanya'nın doğusunda kurulan Polonya'nın Alman topraklarının bir bölümünü kapsadığını ileri sürüyordu. Polonya'nın doğusunda gözü olan Sovyetler Birliği de bunu destekliyordu. Sonunda faĢist diktatör Hitler ile komünist diktatör Stalin, Polonya'yı ve Baltık yöresini imzaladıkları bir antlaĢma ile paylaĢtılar (23 Ağustos 1939). Bunun üzerine Alman Birlikleri 1 Eylül 1939'da Polonya'nın batısını, Sovyetler ise doğusunu iĢgale baĢladılar. Polonya'ya güvence vermiĢ olan Ġngiltere ile Fransa, Hitler'in bu son hareketi karĢısında artık suskunluktan çıktılar. Her iki devlet 3 Eylül'de Almanya'ya savaĢ ilan ettiler. Böylece birincisinden çok daha kanlı ve acılı Ġkinci Dünya SavaĢı baĢlamıĢ oldu. Burada, Polonya'ya Almanya ile birlikte saldıran Sovyetlere karĢı da Ġngiltere ile Fransa'nın neden savaĢ açmadığı sorusu akla gelebilir. Bu iki devlet, Almanya ile Sovyetler arasındaki yakınlaĢmayı büyük bir kuĢku ile karĢılamıĢtı. Eğer Polonya olayı dolayısıyla Sovyetler'e de savaĢ açılırsa, bu devlet iyice Almanya'ya yaklaĢacak, tehlike büyüyecekti. Bunun için, savaĢın sadece Almanya'ya ilanı ile yetinilmiĢti. Hitler, Polonya'yı ve Baltık Bölgesini Stalin ile paylaĢtı. Hitler, Stalin'in Finlandiya üzerindeki isteklerini de onaylamıĢtı. Bunun üzerine Ruslar Finlandiya'ya yüklendiler. Destanlara geçecek bir savunmadan sonra Finliler güneydeki topraklarını Sovyetlere bırakmak zorunda kaldılar (Moskova BarıĢı 12 Mart 1940). Bu savaĢta Almanlar el altından Finlileri desteklemiĢlerdir. Bu Alman Sovyet anlaĢmazlığının ilk tohumu oldu. Ama bu olay henüz gerçekleĢmeden Hitler, Norveç ile Danimarka'yı iĢgal etmiĢ (1940 yılı Nisan ayı), sonra Belçika'yı, Hollanda'yı ve Lüksemburg'u da alarak Fransa üzerine yüklenmiĢtir. Yıldırım hızıyla Fransa'yı çökerten Hitler'e bu devlet teslim oldu (22 Haziran 1940). Almanlar sonra da Ġngiltere ile savaĢa tutuĢtular.

150

Kuzey Afrika'da da Ġtalyanlarla birlikte savaĢan Almanlar, baĢarılar kazanıp Mısır'a kadar ilerlediler (19401942). Arnavutluk'u iĢgal eden Ġtalyanlar, Yunanistan'a da yüklendiler. Ancak baĢarılı olamadılar. Bunun üzerine bağlaĢığına yardım etmek isteyen Hitler, Yugoslavya'yı iĢgal ederek, Yunanistan'a saldırdı ve bu ülkeyi de egemenliği altına aldı (1941 yılı Nisan ayı). Hitler, Stalin ile anlaĢtığı zaman, Polonya'nın iĢgaline karĢı Ġngiltere ile Fransa'da uyanacak tepkinin bir bölümünü Rusların üzerine çekmeyi düĢünmüĢtü. Ama onun ırkçı siyasetinin içine Sovyetler Birliği'nin de elde edilmesi giriyordu. Polonya ve Baltık iĢi amacına uygun biçimde çözülünce, Hitler "dostu" olan Sovyetlere saldırmakta duraklamadı (1941 yılı Haziran ayı). Böylece, Alman - Sovyet savaĢı da baĢlamıĢtı. Almanlar kısa bir süre içinde Avrupa Rusya'sının büyük bir bölümünü ele geçirdiler. Daha 1940 yılı sonlarında Alman-Ġtalyan bağlaĢmasına Japonlar da katılmıĢtı (27 Eylül 1940). Bundan aĢağı yukarı bir yıl sonra (7 Aralık 1941) Japonlar Uzak Doğu'daki çıkarlarının geliĢmesine engel saydıkları Amerika BirleĢik Devletleri'nin donanmasına baskın yaptılar. Bunun üzerine Amerika BirleĢik Devletleri ve onlarla yakınlaĢan Ġngiltere, Japonya'ya savaĢ ilan ettiler. Japonlarla birlik olan Almanlar ve Ġtalyanlar da Amerika BirleĢik Devletlerine savaĢ açınca, dünya felaketinin boyutları akıl almaz dereceye çıktı. Almanların Sovyetler Birliği'ne savaĢ açması, bu devleti Ġngiliz-Amerikan ortaklığına itti. Böylece Ġkinci Dünya SavaĢı'nın tarafları iyice belli oldu. Amerikalılarla Ġngilizler, doğuda Sovyetlerle savaĢan Almanların iĢlerini zorlaĢtırmak için, bir yandan, Kuzey Afrika'dan Ġngilizlerce kovulan Ġtalyanların da üzerine yürüdü. Diğer yandan Batı Avrupa'da ikinci bir cephe açıldı (Normandiya Çıkartması, 1944 yılı Haziran ayı baĢı). Almanlar'la Ġtalyanlar artık savaĢın sonuna gelmiĢlerdi. Almanya, iĢgal ettiği yerlerden çıkarılmıĢtı; artık kendi ülkesi üzerinde savaĢılıyor ve Sovyetler doğudan, Ġngilizler, Amerikalılar ve artık kurtulmuĢ olan Fransızlar batıdan Almanya içlerine ilerliyorlardı. Ġtalya savaĢ dıĢı olmuĢ, kaçmaya çalıĢan Mussolini ulusunca linç edilmiĢti (1945 yılı Nisan ayı). BaĢlangıçta Uzak Doğu'da Japonlar karĢısında gerileyen Amerikalılar da büyük baĢarılar kazanmaya baĢlamıĢlardı. SavaĢ Sırasında Türkiye'nin Siyaseti Atatürk, Avrupa'da Birinci Dünya SavaĢından sonra kendini gösteren huzursuzluğu büyük bir dikkatle değerlendirmiĢti. GeliĢmeye baĢlayan Ġtalyan ve Alman devletlerinin ileride Dünya'nın baĢına getireceği tehlikeleri sezmiĢti. Özelikle, Ġtalya'nın Doğu Akdeniz'deki akıl almaz istekleri, bu arada Türkiye üzerindeki iddiaları, Türk hükümetlerinin soğukkanlı bir biçimde durumu irdelemelerini gerektirmiĢti. Ġtalya'nın karĢısında olan Ġngiliz ve Fransız siyasetine yaklaĢmaktan daha doğal bir tutum olamazdı. Atatürk'ün ölümünden hemen sonra, Avrupa'daki huzursuzluk ve dengesizlik iyice arttı. Ġtalya'nın Balkanlara göz dikmesi ve bu konuda Almanya'nın da desteğini alması Türk hükümetlerini çok kuĢkulandırdı. Ġngiltere Doğu Akdeniz'de ve Balkanlarda güçlü bir Türkiye'nin yanında idi. Bunun içindir ki, bildiğiniz gibi, Hatay sorununun çözümünde Fransa üzerinde lehimize bir etkide bulunmuĢtu. Bu sorun ortadan kalkınca, her iki devlet bir ön hazırlık yaparak Balkanlarla Akdeniz'deki tehlikeler karĢısında iĢbirliğine hazır olduklarını belirttiler. Bu konuda hazırlanan demeç üzerinde ilk önce Türkiye ile Ġngiltere uyuĢtular (12 -Nisan 1939), Fransa 23 Haziran 1939'da demece katıldı. Kısa bir süre sonra, 3 Eylül'de, Ġngiltere ile Fransa, Polonya olayı üzerine, Almanya'ya savaĢ açtılar. ġimdi onların doğudaki dostlarına daha da inandırıcı bir güvence vermeleri gerekiyordu. Türkiye'nin de buna ihtiyacı vardı. Böylece, Türkiye ile Ġngiltere ve Fransa arasında 19 Ekim 1939'da "KarĢılıklı Yardım AntlaĢması" imzalandı. Bu antlaĢmaya göre Akdeniz'de ve Balkanlarda taraflardan biri savaĢa girerse, diğerleri ona yardım edeceklerdi. Ancak, Türkiye ile Sovyetler Birliği 1925 yılında saldırmazlık paktı imzalamıĢlar ve bunu 1929'da yenilemiĢlerdi. Türk-Ġngiliz- Fransız AntlaĢması yapıldığı sırada, Almanya ile Sovyetler arasında bir yakınlaĢma baĢlamıĢtı. Türkiye, Ġngiltere ile Fransa'nın Sovyetlerle savaĢması olasılığına karĢı, 1925 saldırmazlık paktının geçerliğini ileri sürmüĢ ve iki devletle yaptığı 1939 AntlaĢmasına "karĢılıklı yardımın" Türkiye'yi Sovyetlerle bir savaĢa sürükleyemeyeceğini öngören bir hüküm ekleterek kendini o bakımdan güvenceye almıĢtı.

151

Bu durumda, Ġngiltere ve Fransa eğer Almanya veya Ġtalya ile Akdeniz'de ya da Balkanlarda, savaĢa tutuĢursa, Türkiye'nin de buna katılması gerekebilirdi. Büyük savaĢlardan, felaketlerden yeni kurtulmuĢ, henüz rahat soluk almaya baĢlayan Türkiye, tekrar korkunç bir tehlike içine atılamazdı. Türk hükûmetleri var güçleri ile savaĢ dıĢında kalmaya çalıĢacaklardır. 1941 yılı içinde Almanlar Balkanlara girip bu yarımadayı baĢtan baĢa ele geçirmiĢlerdi. Arnavutluk'u Ġtalyanlar iĢgal etmiĢlerdi. Bulgaristan ile Romanya Almanlarla bağlaĢmıĢtı. Yugoslavya ile Yunanistan ise Almanlarca kısa bir sürede iĢgal edildi. Bu olaylar 1941 yılının ilkbaharında olup bitti. Trakya sınırımız Almanlarla komĢu olmuĢtu. Hitler'in Türkiye'ye saldırıp saldırmayacağı tartıĢılıyordu. Almanlarla Sovyetler arasındaki geçici yakınlaĢma, Rusların Türkiye üzerindeki eski, tarihsel isteklerini bir ölçüde tekrar gün ıĢığına çıkarmıĢtı: Montrö SözleĢmesinin kendi yararlarına değiĢtirilmesini istemeye baĢlamaları gibi. Ama, Hitler'in Balkanlarda ilerlemesi Sovyetleri kuĢkulandırmıĢtı. Hitler'in gözü artık Rusya'da idi. Böylece, Sovyetler, Türkiye'ye1925 tarihli saldırmazlık paktının yürürlükte olduğuna dair güvence verdiler. Rusya, üzerine saldıracağı sırada Türkiye'den bir tehlike gelmemesine özen gösteren Hitler de 18 Haziran 1941'de bizimle bir saldırmazlık paktı imzalayarak, Balkanlardaki konumunu güvence altına almıĢtır. 1941 yılının Haziran ayı sonlarında Hitler Avrupa'daki Sovyet ülkesine saldırarak Alman-Sovyet dostluğuna son verdi. Artık Sovyetler için, Ġngilizlerin ve onlarla birleĢmek üzere olan Amerika BirleĢik Devletleri'nin yanına katılmaktan baĢka çare yoktu. Böylece, savaĢtaki gruplarda önemli bir değiĢiklik oldu. Avrupa Rusya'sında ilerleyen Almanların hızını kesmek ve muhtaç olduğu malzemeleri kısa yoldan elde etmek için Sovyetler Ģimdi, Türk-Ġngiliz-(Fransız) AntlaĢmasına dayanarak, Türkiye'nin savaĢa girmesini istemeye baĢladılar. Türkiye tekrar zor günlere geldi. Ġsmet Ġnönü, bir yandan Türk-Alman saldırmazlık paktını ileri sürerek, öte yandan da ordusunun modern savaĢ araç ve gereçlerinden yoksun bulunduğunu söyleyerek, ülkeyi savaĢ felaketinin dıĢında tutmayı baĢarmıĢtır. Her iki tarafı böylesine üstün bir biçimde ikna edebilmek çok büyük bir siyasal baĢarıdır. SavaĢın BitiĢi ve Türkiye Açısından Doğan Sorunlar 1942 yılının sonlarına doğru savaĢ talihi Almanya ve bağlaĢıklarının yüzüne gülmez oldu. BaĢlangıçta büyük baĢarılar elde eden Japonlar Pasifik‟te iĢgal ettikleri yerleri bırakarak, Amerikan hava ve deniz güçleri karĢısında çekilmeye baĢladılar. Amerika BirleĢik Devletleri Ġngiltere'nin de yanında Avrupa ve Kuzey Afrika cephelerinde savaĢa girme hazırlığında idi. Bu bakımdan Amerikalılar Sovyetlerin de bağlaĢığı durumuna geliyorlardı. Rusya'ya akan Amerikan yardımı ile Sovyet ordusu, çok ilerleyen Almanları önce durdurdu, sonra da yavaĢ yavaĢ geri sürmeye baĢladı. Ġngilizler, Kuzey Afrika'daki Alman-Ġtalyan varlığını da sona erdirdiler ve 1943 yılı ortalarında Amerikalılarla birlikte Sicilya üzerinden Ġtalya'ya ilerlemeye baĢladılar. Ġtalya teslim oldu ve diktatör Mussolini daha da önce belirtildiği gibi halkı tarafından öldürüldü. Öte yandan, Almanya'yı iyice sıkıĢtırmak için 1944 yılı ortalarında Avrupa'nın batısından Ġngilizlerle Amerikalıların yeni bir cephe açtıklarını biliyorsunuz. Almanya tam anlamıyla kıskaca alınmıĢtı. Fransa kısa bir süre içinde kurtarıldı ve Fransız yurtseverlerinden oluĢan birlikler de Amerikan ve Ġngiliz ordularıyla Almanya'nın batısına akmaya baĢladılar. SavaĢın sonucu belli oluyordu. 1942 yılı içinde, bağlaĢma antlaĢması gereği Türkiye'yi savaĢa sokmak için, özellikle Ġngilizler, Rusların isteği üzerine hükümetimizi zorlamaya baĢladılar. Türkiye savaĢa girerse, Almanya önünde yeni bir cephe açılır ve ayrıca, Rusya'ya çok muhtaç olduğu malzeme yardımı çabuk gönderilirdi. Türkiye'yi 1939 AntlaĢmasından doğan yükümlülüklerine zorlamak için, Ġngiliz BaĢkanı Churchill (Çörçil), Ġnönü ile 1943 yılı Ocak ayı sonunda Adana'da görüĢtü. Ġnönü, ordunun eksiklikleri tamamlanırsa, savaĢa gireceğine söz verdi. Ancak, gereken yardım yapılamadığı için, Ġnönü'nün sözü yerine getirilemedi. Sovyetlerin sıkıĢtırması üzerine, Ġnönü 4-6 Aralık 1944'de Kahire'de Churchill ve Amerikan BaĢkanı Roosevelt tarafından yine savaĢa girmeye zorlandı. Bunun üzerine Türkiye, daha çok savaĢ sonu dünyasındaki yerini alabilmek için, 1945 ġubat'ında (23 ġubat) Almanya ve Japonya'ya savaĢ ilan ederek, bağlaĢıklarının isteğini yerine getirmiĢ oldu. Ama, aynı yılın Mayıs ayı baĢında Almanya kayıtsız-Ģartsız teslim belgesini imzaladı (9 Mayıs). Türkiye'nin artık eylemli bir savaĢ durumu içine girmesi gereksizdi. Japonya'ya açılan savaĢ ise çok daha sembolikti. Japonlar da 2 Ağustos'ta teslim oldular. Böylece, tarihin en

152

büyük felaketini Türkiye çok büyük bir ustalıkla geçiĢtirdi. Türkiye eğer Almanya'ya karĢı savaĢa girse idi, yıpranarak, büyük bir ihtimalle savaĢ sonu bölüĢtürülmelerine konu olabilecekti. Ġsmet Ġnönü, Atatürk'ün kurduğu devleti böyle bir acı sondan kurtarmıĢ sayılabilir. Türkiye'nin savaĢa girmemesi, Sovyetler Birliği'nin iĢini zorlaĢtırmıĢtı. Türkiye büyük bir ustalıkla savaĢa girme isteklerini savuĢturmuĢtu. Sovyetler Ģimdi bunun hıncını almak, ileride tekrar bu duruma düĢmemek yolunu benimsediler. Bunun için de, ilk önce 1925 yılından beri yürürlükte olan Saldırmazlık AntlaĢmasını tek yanlı olarak ortadan kaldırdılar (Mart 1945). Bir süre sonra da Sovyetler Birliği, Boğazlar rejiminin değiĢtirilmesini, buraların Türkiye ve kendisi tarafından ortaklaĢa savunulmasını öneren ve Doğu Anadolu'da Kars, Ardahan ve Artvin'i de isteyen bir notayı Türk hükûmetine gönderdi (7 Ağustos 1946). Sovyetler, bu isteklerini öne sürerken, Doğu Avrupa ülkelerini birer-ikiĢer kendine alıyor, savaĢ yorgunu olan Ġngiltere ile Amerika BirleĢik Devletleri de buna kayıtsız kalıyordu. Stalin kendisini, bizden olan istekleri için, zamanlamayı iyi yapmıĢ sayıyordu. Bu durumda güvenilecek tek Ģey, kendi gücümüzdü. Sovyetlere gereken cevap verildi. Stalin isteklerini 24 Eylül 1946 tarihinde tekrarladı ise de olumlu cevap alamadı. Bu bekleyiĢ sonunda Türkiye'nin kararlılığını gören Amerika BirleĢik Devletleri ile Ġngiltere, Sovyet iddialarının karĢısına dikildiler. 1947'de Amerikan yardımı Türkiye'ye de yöneldi. Böylece, Türkiye bu son bunalımı da baĢarı ile atlattı. Artık, tarafsızlık siyaseti de sona ermiĢ, yeni kurulan dünyada yeni yerimiz belirmeye baĢlamıĢtı. 1950-1995 ARASINDA TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ'NĠN DIġ SĠYASETĠ 1945 ve 1946 yıllarındaki haksız Sovyet isteklerini ve bunların doğurduğu ağır bunalımı unutmayan Türk Hükûmetleri, o yıllardan sonra giderek artan ölçüde, güvenliğimizi Batılı devletlerle iĢbirliği yapmakta aramıĢlardır. Ġkinci Dünya SavaĢından sonra, Doğu Avrupa'yı adeta istila eden ve geniĢleme eğilimi gösteren Sovyetler Birliği'ne karĢı, Batılı devletler bir savunma birliği kurmuĢlardı (4 Nisan 1949). "Kuzey Atlantik Savunma AntlaĢması" adı verilen ve kısaca (Ġngilizce yazılıĢındaki baĢ harfleri ile) NATO olarak adlandırılan bu birlik, kararlı ve enerjik tutumu ile Sovyet geniĢlemesinin durmasını sağladı. 1950'den sonraki Demokrat Parti Ġktidarı, bu AntlaĢmaya Yunanistan ile birlikte girmeyi baĢararak (10 ġubat 1952), güvenlik konusunda önemli bir adım attı. NATO, Sovyet istilacığını durduran önemli bir etkendi. NATO kurulurken, Sovyet tehdidi altında bulunan Batı Avrupa ülkeleri, kendi aralarında ayrı bir iĢbirliği yapma düĢüncesini de geliĢtirmeye baĢlamıĢlardı. Amaç, Avrupa'yı demokratik değerlerin iĢlediği bir ülkeler topluluğu haline getirmek, insan haklarını, özgürlüklerini el birliği ile korumaktı. Bu amaçla, daha önce yapılan hazırlıklar sonunda "Avrupa Konseyi" kuruldu (5 Mayıs 1949). Türkiye bu önemli kuruluĢa 17 Aralık 1949 tarihinde girdi. Avrupa Konseyi'ni oluĢturan devletler özelikle insan hakları ihlallerine karĢıdırlar. Bu konudaki çekiĢmeleri çözecek özel mahkemeler kurulmuĢtur. Türkiye de bu mahkemelerin yetkilerini 1987 tarihinden itibaren tanımıĢtır. Avrupa Konseyi'nin kurucu devletleri aralarındaki iĢbirliğini geniĢleterek ilk önce ekonomik alanda bu ülküyü gerçekleĢtirmiĢler ve Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu kurmuĢlardır (25 Mart 1957). Bu topluluk, pek çok alt kuruluĢ ile birlikte "Avrupa Topluluğu" üst kavramına eriĢti (AT). AT, üye ülkelerin ileride siyasal birleĢmesini de hedeflemektedir. Bu amaç gerçekleĢirse, dünya ekonomisinde ve siyasetinde dev bir varlık ortaya çıkacaktır. Avrupa Konseyi üyesi olan Türkiye, AT'ye tam üye olabilmek için çalıĢmaktadır. XX. yüzyıl sona ererken, XX. yüzyıl baĢında kurulan Sovyetler Birliği, onun dayanağı olan komünist rejim ve bu rejime bağlı diğer ülkelerde inanılmaz değiĢiklikler oldu. Komünizm ekonomik ve siyasal bir sistem olarak çöktü. Sovyetler Birliği dağıldı. Bu geliĢmeler Türkiye Cumhuriyeti'nin dıĢ siyasetinde olumlu değiĢiklikler yapmalıdır. Yeni kurulan düzende Türkiye, her Ģeyden önce, bağımsızlıklarına kavuĢan Orta Asya Türk Cumhuriyetleriyle iliĢkilerini çözülmeyecek derecede sıkılaĢtırmalı, ayrıca hem Orta Doğu, hem Balkanlar, hem de Karadeniz Bölgesinde itici bir güç olmalıdır. Bu konuda, XX. yüzyıl biterken, Türk siyasetçilerine büyük görevler düĢüyor. Bir yandan NATO ve Avrupa Konseyi ile Batıyla, öte yandan Orta Asya Türk Devletleriyle olan iliĢkiler, Türkiye'nin önemini arttırıyor. ġurasını da belirtmeli ki yeni dünya koĢulları, NATO AntlaĢmasının yapısını büyük ölçüde etkilememiĢtir. Türkiye, bir güvenlik aracı olan

153

NATO'da yükümlülüklerini Atatürk'ün "Yurtta BarıĢ, Cihanda BarıĢ" ilkesi doğrultusunda yerine getirmektedir. Bu arada, Türkiye'nin Kıbrıs gibi en önemli sorununun bile bugüne değin barıĢ yoluyla çözülmeye çalıĢıldığını, NATO'da ortağımız olan Yunanistan'ı akılcı bir tutuma götürmek için çok iyi niyetli çabalar harcandığını bilmek gerekir. Denilebilir ki, Türk hükümetleri 1950 yılından sonra da Atatürkçü dıĢ siyaset ilkelerinden ayrılmamaya çalıĢmıĢlardır. ĠNKILÂPLARIN TEMEL ÖZELLĠKLERĠ VE TÜRK ĠNKILÂBI -16 KÜLTÜR KAVRAMI Kültür'ün ÇeĢitli Tanımları Kültür, bir insan topluluğunun belli bir zaman içinde her alanda ürettiği maddi-manevi bütün değerlerin toplamıdır. Örneğin "kültürlü bir kiĢi" denilince, belli bir konuyu veya pek çok konuyu iyi bilen bir kimse anlaĢılır. Devletimizde bir "Kültür Bakanlığı" var. Bu Bakanlık daha çok sanat ve bilim etkinliklerini eĢgüdüm altına sokmaya çalıĢan bir amaca yönelmiĢtir. Bazı "kültür" etkinliklerinin bir bölümü doğrudan doğruya bu Bakanlıkça düzenlenir. Günümüzde "kültür" daha çok toplumun sanat ve bilim etkinliklerini kapsayan bir kavramdır. Batı dillerinde de "kültür" sözcüğünün ilk anlamı "toprağı iĢleme, topraktan ürün alabilmeyi sağlama" Ģeklinde. Kültürde bir "ürün" söz konusudur. Bu nedenle "tarım" sözcüğünden türetilmiĢtir. Ama bu "ürün" sadece tarımsal nitelikte değildir kuĢkusuz; ancak tarımsal değerler de kültür kavramı içinde görülmelidir. Kültür Tanımında Öğeler Kültür içine giren bütün bu etkinlikleri baĢlıca dört öge içinde toplamak mümkündür: Ekonomi; devlet ve hukuk; manevi öge; bilim ve sanat ögesi. Hiçbir insan etkinliği bu dört öge dıĢında bulunamaz. Ġnsanın yeme, içme, barınma, örtünme, yaĢamını en iyi biçimde sürdürme etkinlikleriyle ilgili her türlü eylem, tutum ve davranıĢ "ekonomi" ögesi içindedir. Ġnsanların üretilen değerleri koruyup geliĢtirebilmeleri, kendi aralarındaki her çeĢit iliĢkinin düzenlenmesi ise devlet ve hukuk ögesini oluĢturur. Ġnsanları doğru ve dürüst davranmaya iten kurallar ahlakın içinden çıkar. Yine insanların pek çok davranıĢ ve inancını düzenleyen ilkeler, binlerce yıl, dinden de çıkmıĢtır. Ahlak ve din ise, hiç kuĢkusuz manevi bir öge oluĢtururlar. Ġnsanların gerçeği arama, çevresini keĢfetme, sağlık sorunlarını çözme, yaĢamın iyileĢtirilmesi gibi gereksinmeleri de bilimsel etkinliklerle sağlanır, öğrenilenler eğitim yoluyla baĢkalarına aktarılır; teknik de bu etkinliklerin bir sonucudur. Yine, insanın gerek kendi içinden gelen gerek çevresinin sorunlarından doğan çeĢitli duyguları edebiyat, müzik, heykel, resim, tiyatro gibi türlü sanat dalları içinde ifade edilir... Gördüğünüz gibi dört kültür ögesi, yaĢamın bütün içeriğini taĢır. Zaman zaman bu ögelerin içiçe geçtiği veya bir toplumda birinin diğerlerine ağır bastığı görülmüĢtür ve görülmektedir. Ama bu durum ne ögelerin sayısını artırır ne de her ögenin kendine özgü iĢlevini değiĢtirir. Özellikle yerleĢik bir yaĢam düzenine geçen toplumlarda bu dört ögenin iĢlemesinden doğan ürünler daha kalıcı ve geliĢmeye daha elveriĢli olurlar. Ama, en basit, ilkel kavimlerin bile bu dört ögeye dayanan kültürleri vardır. Fakat bunların hepsi çok düĢük düzeydedir. Hele devlet düzeni kurulamamıĢsa, kültürün geliĢip serpilmesinden söz edilemez. Kültür ve Uygarlık Kültür değerlerinin geliĢmeye açık olabilmesi, bir toplumun yerleĢik düzene geçmesi ile mümkündür. Bundan dolayı geliĢmiĢ kültürler "kentlerden" doğmuĢlardır. Arapçada "Medeniyet", Batı dillerinde "Civilization", Türkçede ise "Uygarlık" denilmektedir. Medeniyet sözcüğü de "kentte doğan kültür" anlamına gelir. Dil devriminden sonra Türkçeye yerleĢen "uygarlık" ise büyük bir olasılıkla "Uygurlardan" gelmektedir. Bilindiği gibi tarihteki sayısız Türk kavimleri arasında ilk kez Uygurlar M.S 8 -13. yüzyıllar arasında yerleĢik büyük bir kültür kurmuĢlardı. Bu nedenle "Uygarlık" sözcüğü de diğer ikisi gibi aynı kavramı çiziyor. Öyle ise, bir kültür yerleĢik bir düzende doğmuĢsa, yahut ilkönce göçebelik ortamında belirip sonradan yerleĢik bir toplumda geliĢmiĢse, "uygarlık" karĢısındayız demektir. Uygarlık ile kültür arasında bir önemli biçimsel fark daha vardır. Her yerleĢik toplumda üstün nitelikli bir kültür doğacağı anlamına gelmez. Kültür sosyologları ve tarihçileri, yerleĢik kültürlerin tam bir uygarlık doğurmasının bazı koĢulları bulunduğunu saptamıĢlardır: YaĢanılan yerin kültür yaratmaya elveriĢli doğal veya coğrafi özelliklerinin bulunması gibi... Birbirine benzer kültürler oldukça yüksek bir düzeyde iseler, bu takdirde hepsinin birlikte değerlendirilmesi de uygun olur. Böylece yüksek kültürlerin doğurdukları

154

uygarlıklar birarada daha üst bir uygarlık oluĢtururlar: Batı uygarlığı, Ġslam uygarlığı gibi. Ama bazı uygarlıklar doğrudan doğruya bir kültürün geliĢmesinden oluĢmuĢtur: Çin uygarlığı, Hint uygarlığı gibi. Birden fazla yüksek kültürün ortak özelliklerle bir uygarlık oluĢturması durumunda, alttaki kültür gruplarına Yine "uygarlık" adını veremeyiz. Örneğin, Batı uygarlığı içinde ayrı birer Ġngiliz, Fransız, Alman uygarlıkları yoktur; Ġngiliz, Fransız, Alman kültürleri vardır. Yine Ġslam uygarlığı içinde ayrı birer Arap, Türk, Ġran uygarlıkları yoktur. Arap, Türk, Ġran kültürleri vardır. Kültürlerin yüksek bir düzeye eriĢip birbirine benzerleriyle bir çeĢit sistem oluĢturması ise "uygarlıktır. Kültür Ögeleri Ekonomik Öge Kültürün oluĢabilmesi için her Ģeyden önce insanların kendi fiziksel varlıklarını koruyup geliĢtirecek bir ortam içinde bulunmaları gereklidir. Bu ortam yaĢam için üretilecek belli maddeleri içermelidir. Üretilemeyen ihtiyaç (gereksinim) maddeleri ise baĢka toplumlardan değiĢ-tokuĢ edilir veya satın alınır. Herhangi bir ihtiyacı gideren madde, ekonomik değer taĢır; baĢka bir deyiĢle ekonominin bir ürünüdür. Değer taĢıyan ihtiyaç giderici ürünlerin mutlaka maddesel bir yapıda olması da gerekmez; örneğin bir yazarın romanı veya bir bestecinin Ģarkısı da toplumun ihtiyacını giderdiği için ekonomik bir değerdir; alınıp satılabilir. Özetlemek gerekirse, ekonomik etkinlikler insanın yaĢamı ve o yaĢamı daha ileri götürmesi için gerekli Ģeyleri üretmesi için yapılır. Devlet ve Hukuk Ögesi Ġnsan topluluklarını oluĢturan bireyler arasındaki düzeni kuran güç "devlet"ten doğar. Devlet gücünün niteliği üzerinde pek çok düĢünce, kuram ortaya atılmıĢtır. Ama bunların hiçbiri bu olguyu tam olarak açıklayamamıĢtır. Fakat bilinen bir önemli husus vardır. O da devletin, toplumlaĢma evresinin en önemli aĢamasını oluĢturduğudur. Ancak devlet gücü sayesinde insanlar birarada yaĢayıp barıĢ ortamına kavuĢabilirler. Zaten ekonomik ögenin iĢleyebilmesi, o iĢ için üretilen değerlerin güvence altına alınmasıyla sağlanabilir. Bunu da devletten baĢka bir toplum gücünün yerine getirmesi mümkün değildir. Devletsiz toplumlarda kültürün doğması için gerekli ortam son derece sakat temeller üzerindedir. Bu nedenle o toplumlarda kültür değerleri yetersizdir. Devlet, insanlar arasında bu düzeni koyduğu kurallar ile sağlar. Bu kural arın toplamına "hukuk" denilir. Hukuk kurallarına uymayanlar, "yaptırım" denilen bazı zorlamalara katlanmak durumundadır. Yaptırım, baĢta ceza olmak üzere, hukuk kuralını bozan veya ona uymayan kimselere mutlaka devlet tarafından uygulanır. Öyle ise "devlet"in belki en açık seçik ölçütü "hukuk" kurallarını koyması ve onlara uyulmasını sağlamasıdır. Ahlak ve Din Ögesi [Manevi Öge] Ġnsanın toplum içinde diğer bireylerle olan iliĢkilerinde hukuk kurallarına baĢvurmadan uyduğu bazı baĢka değerler de vardır. Bu değerler insanların iç dünyasında, toplumun koyduğu ölçülere göre biçimlenir. Bu biçimlenen değerler birer "davranıĢ" modeli oluĢtururlar. Yalan söylememek, büyüklere saygı göstermek, dürüst olmak gibi. Bu davranıĢ kalıplarının toplamı "ahlak" denilen çok önemli bir olguyu ortaya çıkarmıĢtır. Ahlak duygusu yalnız insanlara özgüdür. Büyük bilim adamı Darwin'e (1845-1912) göre insanı diğer canlılardan ayıran en önemli fark ahlak duygusuna sahip olmaktır. Gerçekten bu duygu insanı insan yapan belli baĢlı ögelerden biridir. Bazen ahlak kuralları hukuk tarafından da benimsenir. BaĢka bir deyiĢle kimi ahlak kuralları aynı zamanda hukuk kuralı durumuna gelir. Ahlak kural arına uymamanın yaptırımı sadece bir dıĢlanmadır. Ama bu kural ara uymayarak baĢkalarına zarar verilirse o zaman hukuk iĢe karıĢır. Örneğin yalan söylemek ahlaka aykırı bir davranıĢtır. Yalancıları toplum dıĢlar. Ama yalan yoluyla bir baĢkasına zarar verilmiĢ ise o zaman devletin yaptırım gücünün iĢe karıĢması gereklidir. Bunun için de o ahlak kuralı , çiğnendiği zaman baĢkalarına zarar verirse o açıdan hukuk kuralı haline de gelebilir. Bunu elbette devlet takdir eder. Din de insanların manevi bir ihtiyacını gidermek için belirmiĢtir. Doğum, ölüm, yaĢam, kiĢinin türlü sıkıntıları, varoluĢu açıklama gibi etkenler insanları ilkönce somut, daha sonra da soyut Tanrı düĢüncesine getirmiĢtir. Sonunda tek Tanrılı dinler çıkmıĢ ve mutlak gerçeğin ancak Tanrı'nın takdirine göre belireceği anlaĢılmıĢ sayılmıĢtır. Dinler ilkönce vicdanlara seslendikleri için büyük ölçüde ahlak kurallarını da içerirler. Diğer yandan devlet gücünün meĢruluğuna insanları inandırmak için dinin varlığı da uzun bir süre zorunlu görülmüĢ, böylece siyasal nitelikte bir güç olan devlet ile manevi bir etkisi olan din binlerce yıl, çeĢitli belirme (tezahür) çeĢitlerine rağmen özde bir sayılmıĢtır. 19. yüzyılda bazı devletler giderek laikleĢme süreci içine girmiĢlerse de din vicdanlara seslenme yönünden büyük bir güç yitiğine uğramadı. Bu bakımdan din, kültürün her zaman en önemli ögelerinden biri olma özel iğini sürdürmüĢtür. Bilim ve Sanat Ögesi

155

Ġnsanoğlu, bütün yaratıcı etkinliklerini farkında olsa da olmasa da aklını kullanarak yapar. Akıl, pek çok bilinmeyeni ortaya çıkarmak, hele ekonomi ögesini güçlendirmek bakımından vazgeçilmez bir varlıktır. Akıl yoluyla çevresini, karĢılaĢtığı zorlukları aĢmaya çalıĢan, gerçekleri bulmaya uğraĢan insan bu etkinliği ile bilime eriĢti. Uzun süre bilim dinsel bazı ilkelerle bağdaĢamadı ise de giderek her iki öge arasında belli ve açık bir sınır belirdi. Ġnsanın aklını kullanarak bilimi kurması, deney yoluyla gerçekleri kesinleĢtirmesi teknik denilen "bilim uygulamasını" da doğurdu. Bilinenlerin gelecek uĢaklara aktarılması da eğitim etkinliğinin belirmesine yol açtı. Bugün "kültür" büyük ölçüde bilimin verilerine göre üretiliyor. Sanat da tıpkı ahlak gibi insanın doğasında bulunan bir duygunun açığa vurulmasıdır. Bu duygu, güzeli, iyiyi bulma, onları yüceltme, toplumun bazı sorunlarını bu yolla dile getirme güdüsüdür. Bu güdü daha mağara çağı insanlarında bile vardı. Ġnsan henüz tam anlamıyla ahlak duygusuna kavuĢmadan, devlet düzenine geçmeden önce sanatsal etkinliklere baĢlamıĢtı. Bu nedenledir ki bugün "kültür" denilince ilk akla gelen, sanat etkinlikleri oluyor. Gördüğünüz gibi, kültür gerçekten son derece önemli ve insanın doğrudan doğruya varoluĢu için gerekli etkinlikler sonucunda üretilen bütün değerlerdir. Kültürsüz insan olmaz. Ama kültürün düzeyi önemlidir. Dört öge de yüksek değerler üzerine yerleĢmiĢ ve özellikle bilim ve ahlak ögeleri geliĢmiĢ ise bir toplum üstün bir düzeydedir. Ama unutulmamalıdır ki kültür değerleri her dört ögenin birlikte iĢlev içinde bulunması sayesinde geliĢebilir. KÜLTÜR DEĞĠġMELERĠ Kültür Çevresi ve Ġçine Kapanık Kültürler Kültür çevresi içinde bulunan insanlar belli kültür değerlerini üretirler ve özellikle dördüncü ögede hiçbir geliĢme olmazsa ve kendi içlerine kapanıp yaĢarlarsa yüzlerce yıl aynı değerleri saklarlar; kültür değerleri, baĢka bir deyiĢle, üretilen değerler, özlerinde ve niteliklerinde hiçbir önemli değiĢme olmadan kuĢaklar boyu sürer gider. Kültür çevreleri hemen her zaman baĢka kültür çevreleriyle iletiĢim içindedirler. Bir kültür çevresi ulaĢım olanaksızlıkları nedeniyle, kendi içindeki insanların baĢka çevrelerden gelenlerle temas etmesine izin vermeyecek durumda bulunabilir. Sayıları günden güne azalmasına rağmen, günümüzde bile, örneğin Amazon ormanlarında veya Sibirya'nın eriĢilmez bölgelerinde daha hala içine kapalı kültür çevreleri görülmektedir. Böyle doğal nedenler dıĢında bir kültür çevresi içinde yaĢayan insanlar gelenekleri, görenekleri, yaĢam biçimleri ve Yine bir ölçüde uzaklık gibi nedenlerle de içlerine kapalı kalabilirler. Her iki tür "içe kapanıklık" örnekleri günden güne azalmakla birlikte hala göze çarpmaktadır. Ġçine kapalı kültürler kendilerini yenileyemezler. Bunun sonucu er geç baĢka ve ileri kültürlerin etkisi altına girip onların içinde erimeleridir. Kültürler Arası EtkileĢim Doğal akıĢı içinde yaĢayan çeĢitli kültürlerin birbirleriyle etkileĢim içinde bulunmalarından kaçınılmaz. Çünkü hiçbir kültür ürettiği değerler açısından tek baĢına geliĢme için yeterli bir düzeyde değildir. Böyle bir etkileĢim için belli bazı iliĢki olanakları bulunmalıdır. Bu iliĢki sadece iletiĢim dediğimiz haberleĢmeden ibaret değildir. Ġnsanların herhangi bir vesile ile birbirleri arasında haberleĢme dıĢında da çeĢitli iliĢkiler kurmaları mümkündür. Bu yol arı iki ana grupta toplayabiliriz. • Ġnsanların barıĢ içinde özellikle ekonomik zorunluluklar nedeniyle baĢka kültürlerden gelenlerle iliĢki kurmalarıdır. • Ġnsanların savaĢ, zorunlu göç gibi nedenlerle, birbirleriyle istekleri dıĢında iliĢki içine girmeleridir. Hem tarihte hem de günümüzde her iki tür kültür iliĢkisi görünmüĢ ve görünmektedir. ÇeĢitli kültürlere mensup insanların birbirleriyle isteyerek veya istekleri dıĢında iliĢki içine girmeleri aralarında karĢılıklı bir etkileĢim doğurur. Bu etkileĢimi bir kalıp veya örnek içinde anlatmak imkanı yoktur. Kültürler arası etkileĢimin belki binlerce çeĢidi vardır. Biraz yukarıda anlattığımız kapalı kültür çevreleri dıĢında, hiçbir kültür diğerlerinden etkilenmeden yaĢayamaz, varlığını sürdüremez. Kültür etkileĢimleri, bir çevrede oluĢan kültür üzerinde çeĢitli dereceler halinde değiĢiklikler yapabilir. ġöyle düĢünelim: Bir kültür çevresinde dört ana öge halinde geliĢen değerler o değerleri yaratan insanların birbirleri ile olan iletiĢimine, insanların oluĢturduğu toplumun Genel yapısına, ihtiyaçların türlerine bağlıdır. Bu alt-ögelerin kendiliğinden, örneğin ticaret gibi yollarla, veya bir savaĢ sonucu elde edilen bölgeye zorla girmesi önemli değildir. Önemli olan bu yeni alt-ögelerin girdiği toplumun kültürü üzerinde ne gibi etkiler

156

yapacağıdır. Bu etkiler o zamana kadar kendi akıĢı içinde geliĢen kültür ögelerinde bazı değiĢikliklere yol açar. Örneğin bir malın üretiminde o güne değin bilinmeyen bir yöntem ekonominin içine girer ve üretimde diyelim ki hatırı sayılır bir artıĢ olur. Veya, yeni kültür ögeleri arasında "zararlı" sayılabilecek bazı alıĢkanlıklar vardır. Örneğin o güne kadar alkollü içkiyi tanımayan bir topluma, kültür etkileĢimi sonucu bu maddeyi kullanma alıĢkanlığı girmiĢtir. Öyle ise olumlu sayılamayacak bir kültür etkileĢimi ile karĢılaĢıyoruz. Fakat bu söylediğimiz değerlendirme cümleleri aslında bilimsel sayılmamalı. Çünkü bir kültürün baĢka bir kültür üzerindeki etkisi, yeni ögeleri alan toplumun "kabul" konusundaki iradesine, isteğine bağlıdır. Bu istek veya irade açık-seçik bir biçimde belirmez. Yeni ögeleri kabulde gizli bir uyuĢma vardır toplum üyeleri içinde; eski deyimi ile gizli bir "mutabakat". Bu mutabakat olmadığı takdirde, yeni ögeler o kültüre giremez. Öyle ise örneğin biz alkol alıĢkanlığının zararlı olduğunu Ģu anda kendi sübjektif ölçümüze göre saptıyoruz; çünkü bilinen, bu maddenin aĢırı tüketimi halinde hem bireye hem de topluma zararlı olduğudur. Ancak böyle bir maddeyi kabulde "mutabık" olan toplum üyeleri kendi bilinçleri altında alkolün belki bir ölçüde yararlı, hoĢ bir nesne olduğunu düĢünmektedirler. Yahut belki o toplumda kullanılan ve alkolden daha zararlı olan bir maddenin kullanılması, alkolün geliĢi ile azalacaktır. Bu örneği çarpıcılığı açısından veriyoruz. Söylemek istediğimiz, kültür etkileĢimi sonuçlarının bütün kültür ögeleri üzerinde az veya çok değiĢiklik yaptığının kesin bir gerçek olduğudur. Kültür DeğiĢmeleri Kültürler kendi hallerine bırakılır ve her türlü etkileĢime kapalı kalırlarsa bir değiĢim çok zordur. Olağanüstü bazı olaylar cereyan etmezse kültür çevresi kapalı olan toplumlarda geliĢme hissedilmeyecek derecede ağır, hem de çok ağır olur. Kültür geliĢmesinde en önemli etken ise "etkileĢim"dir. Ġnsanlığın ilerlemesi, baĢka bir deyiĢle uygarlıkların yüksek düzeylere ulaĢması, kültürler arası etkileĢimin sonucudur ve bu etkileĢim hele günümüzde hızını hiç umulmayan biçimde artırmaktadır. Bugün dünyadaki bilimsel geliĢmeler sonucunda eriĢilen iletiĢim teknolojisi öyle boyutlara varmıĢtır ki, bundan çok kısa bir süre önce, dört-beĢ yıl kadar önce, böyle bir geliĢmeye girilebileceği düĢünülemezdi. Kitle iletiĢim teknolojisindeki geliĢme ister istemez bütün kültürler üzerinde sonuçları Ģimdiden kestiremeyecek derecede Ģiddetli bir değiĢikliği getirmektedir. Öyle ki, tarihte gördüğümüz büyük kültür etkileĢimleri, örneğin Haçlı seferleri yoluyla doğu ve batı uygarlıkları arasındaki karĢılıklı etkileĢimler, günümüz ölçeklerine göre son derece küçük boyutlarda kalıyor. Çağımız, inanılmaz derecede korkunç boyutları olan dev bir kültür etkileĢimi dönemini açıyor. Kültürler arasında belli farkların bulunduğu kuĢkusuzdur. Ama hiçbir kültürü bütünüyle "düĢük düzeyli" olarak niteleyemeyiz. Unutulmasın ki kültür en basitinden en karmaĢığına kadar yalnız ve sadece "insan"ın ürünüdür. Ġnsan elbette çeĢitli kültür çevrelerinde bazı huylar, alıĢkanlıklar, inançlar, davranıĢ biçimleri edinir ve bunlar diğer kültür çevrelerine göre farklılıklar gösterir. Ama belki ekonomik koĢulları elveriĢsiz, ilkel kalmıĢ bir kabilede insanı öldürmek yoluyla cezalandırmak (idam) kötü bir eylem olarak görülüyorsa ve kültürün ikinci ve üçüncü ögelerinde böyle bir ilke yerleĢmemiĢse, bütün yaĢam geriliğine rağmen bu kabilenin kültürünü örneğin çok yüksek bir düzeyde sayılan Hitler dönemi Almanyasından aĢağı mı kabul edeceğiz? Hayır, belki o basit saydığımız insanlarda üçüncü kültür ögesi, örnek verdiğimiz ülkenin Hitler döneminden çok daha yüksek bir düzey gösteriyor. BaĢka bir deyiĢle, kültürleri değerlendirirken esas ölçü insana verilen değerin saptanmasıdır. Bu değer ne kadar yüksek ise, yaratılan diğer değerler "insana" yaraĢır bir niteliktedir. Ancak dört kültür ögesinden birinci, ikinci ve dördüncülerinde baĢ döndürücü bir düzeye yükselmiĢ olan toplumlar, etkileĢimde bulundukları ve kendilerinden bu dereceye göre daha "düĢük" sayılan çevreleri etkilerler. BaĢka ve daha matematiksel bir ifade ile, üstün kültürün etkisi, ilkel kültürü bir ölçüde kendisine çeker. Ama bu konuda matematiksel ifadeyi daha ileri götürmemek gerektir. Zira üstün bir kültür, kendinden daha düĢük olarak derecelendirilen bir kültürden de değerler alabilir ve bu değerler o "üstün" sayılan toplumu çok derinden etkileyebilir. Arap Yarımadası'nın son derece ilkel koĢulları içinde doğan Ġslamiyet‟in, kısa bir sürede çok üstün sayılan kültür çevrelerine egemen olması söylediklerimize çarpıcı bir örnektir. Özet olarak Ģunları belirtelim: Kültürler arasındaki iliĢkiler bir etkileĢim doğururlar. Bu etkileĢim yoluyla kültür ögelerinin geliĢmesi ve ilerlemesi mümkün olur. Kültür çevreleri içinde yaĢayanların bu etkileĢimi "yok" saymaları mümkün değildir. Bazı yaĢamsal alanlarda üstün sayılan bir kültür, etkisi altına aldığı diğer

157

kültürleri bir ölçüde kendine benzetir. Ama onlardan istenmeyerek de olsa baĢka alt ögeler alır. Böylece kültürler arasında bir sentez doğar. Ġnsanlığın bugünkü düzeye eriĢmesindeki en önemli etken, söylediğimiz kültür etkileĢimlerinin durup dinlenmeden sürüp gitmesidir. Kültür DeğiĢikliği ve Devrim Devrimlerde bir kültür değiĢikliği amaçlanır, bunun yolu da devrim yöntemleridir. Devrim ihtiyacı doğan toplumlarda pek çok ana kurum eskimiĢ, donmuĢ, köhnemiĢ bir duruma düĢmüĢtür. Toplumun düzenleyicisi ve yürütücüsü olan "devlet", yani kültürün ikinci ögesinin içinde yer alan o üstün güç, köhnemiĢ kurumları yenileyememektedir. ġimdi bu noktada yukarıdan beri söylediklerimiz iĢinize yarayacaktır: EskimiĢ, köhnemiĢ kurumların hepsi kültür ögeleri içindedir. Bu nedenle devrim, en yaĢamsal kültür ögelerinin hızla değiĢtirilmesi demektir. BaĢka bir deyiĢle devrim, bir kültür değiĢikliğidir. Eğer bir kültür çevresi sürekli bir etkileĢim altında ise, zaten bütün kurumlar kendiliğinden bir değiĢme ve geliĢme süreci içindedirler. Evrim, sürekli kültür alıĢ-veriĢi içinde bulunan toplumlarda, ögelerin kendini yeni ihtiyaçlara uydurmasını sağlayan insan etkinliklerine yol açar. Bu açıdan evrim yavaĢ, pek farkına varılmayan, ama bir süre sonra kendini topluma kabul ettiren bir geliĢmedir. BaĢka bir deyiĢle evrim yoluyla gerçekleĢen değiĢikliklerde toplum üyelerinin mutabakatı", yani uyuĢmaları yavaĢ yavaĢ ve kendiliğinden olur. Buna karĢılık devrimlerde hızlılık söz konusudur. Bu yenilenmede etkileĢimin gerekli sonuçlarının ağır bir biçimde kendini göstermesi beklenemez. Artık evrimsel geliĢme mevcut kültürü diğerlerinin baskısı altından kurtaramaz. Bu nedenle devrimde bir kültür etkileĢimi kendini gösteremez. Devrimlerde Hangi Kültür Ögeleri DeğiĢtirilebilir? Devrimin toplum kurumlarında köklü ve hızlı bir değiĢiklik yapılması olduğunu biliyorsunuz. Her toplumsal kurum, belli bir kültür ögesinin içindedir. Bu bakımdan mevcut ögelerin gerekli olanlarını tamamen veya kısmen değiĢtirmelidir. Fakat burada çok önemli bir noktaya değinmeden geçilmemelidir: Bütün kültür ögelerinin değiĢtirilmesi ile devrim yapılamaz. Dört kültür ögesini birden değiĢtirmeye kalkarsanız, toplumun bütün değerlerini ortadan kaldırmıĢ olursunuz; çünkü, o dört ögenin yerine konulacak yenilerini toplumun benimsemesi için gerekli ortamı yok etmiĢ sayılırsınız. BaĢka bir deyiĢle, toplumda, devriminin gerekli olduğunu anlayacak bir mekanizmayı iĢleten ögenin değiĢtirilmesi mümkün değildir. Aksi takdirde devrim yapılamaz. Her devriminin bir amacı ve o amacı gerçekleĢtirmek için dayandığı bir ideolojisi vardır. Ġleride ideoloji kavramı üzerinde biraz daha ayrıntılı olarak duracağız. ġimdilik Ģu kadarını bilmemiz yeterli: Ġdeoloji herhangi bir konuda birbiriyle mantıksal iliĢkisi bulunan düĢüncelerin bulunduğu bir sistemdir. Bir düĢünce sistemidir. Bu kavram Genellikle siyasal ve ekonomik konularda ileri sürülen ve belli bir olayı veya bir olaylar grubunu açıklayarak, belirli bir hedefe ulaĢmak için neler yapılması gerektiğini öngören düĢüncelerin sistemli biçimde iĢlenmesiyle elde edilen bir çeĢit öğretidir; belki birbirine benzer çeĢitli öğretilerden oluĢmuĢ bir düĢünce demetidir. Yukarıda belirttiğimiz gibi, devrimlerde bir amaç ve bu amacın gerçekleĢmesi için dayanılacak bir ideolojiye ihtiyaç vardır. Devrimi yürüten kadro, benimsediği ideolojiyi kendi toplumunun kültür kalıplarına göre yorumlayabilir. Ama sonuçta mutlaka "yozlaĢmıĢ, köhnemiĢ" bazı kültür ögeleri değiĢecektir. ĠĢte bu noktada çok dikkatli bir yol izlenmelidir. Devrimin özünde az veya çok bir zorlayıcılık vardır. Bu zorlama toplumun bütün kültür ögelerini değiĢtiremez. Gerçek bir devrimci kadro, değiĢtirilmesi gereken kültür ögelerini veya o ögelerin içindeki önemli alt ögeleri saptar. Bu saptama yapılırken özellikle üçüncü ögeye hiç dokunmamak gereklidir. BaĢka bir deyiĢle, büyük ve ani kültür değiĢikliği demek olan devrimde toplumun manevi varlığını oluĢturan ögeye dokunulamaz. Toplumun ahlak değerleri devrimsel bir atılımla değiĢtirilemez. Gerçi kültür etkileĢimi dolayısı ile elbette bu ögede de zamanla bazı değiĢiklikler olabilir. Ama bu değiĢiklik toplumu ahlak açısından sarsmadan, kendiliğinden, uzun bir süre içinde oluĢur. Bir toplumda devrim yoluyla ekonomi ögesinin dayandığı esaslar değiĢtirilebilir. Hele devlet ve hukuk yapısının değiĢtirilmesi zaten bir zorunluluktur. Çünkü, devlet ve hukuk değiĢmeden toplumu devrimin ilkelerine göre nasıl yönlendirip kiĢiler arasındaki iliĢkileri düzenleyeceksiniz? Yine dördüncü öge olan bilim ve sanat ögesinin dayandığı ilkeler de belli bir ölçüde değiĢtirilebilir. Aslında bu iki kavram birbirinden ayrılmalıdır. Bilim, evrenseldir. Bilimin esasları değiĢmez. Bir devrimde bilim anlayıĢının değiĢtirilmesi demek, gerçek bilime girmek demektir. Bu açıdan bilim ögesinin değiĢtirilmesi,

158

aslında o güne kadar "bilimsel olmayan" bir tutumun yokedilip, evrensel bilimin egemen kılınmasıdır. Ayrıca devrimin ideolojik dokusu da bilimsel esaslara dayandığı ölçüde güçlenir. Dördüncü öge içinde bulunan sanat da elbette değiĢtirilebilir. Ama sanat insanların duygularına seslendiği için bu konuda da dikkatli davranmak, topluma kök salmıĢ sanat anlayıĢını hızlı biçimde değiĢtirmemek gerektir. Zira sanat, bir kültürün duygu yönünü yansıtır. Tıpkı ahlak gibi, sanat anlayıĢında da ani ve köklü değiĢiklikler yapılamaz. Olsa olsa, yeni sanat türleri o topluma sokulur; zamanın geçmesiyle devrimin getirdiği düĢünsel esaslar o toplumun güzellik ve duygu yaĢamına yavaĢ yavaĢ egemen olmaya baĢlar. Böylece sanat da giderek evrimsel bir geliĢme yoluna girer. ĠNKILAPLARIN [DEVRĠMLERĠN] TEMEL ÖZELLĠKLERĠ Yukarıdan beri anlattıklarımızın sonucunda bazı önemli saptamalarda bulunmak mümkündür. Bu saptamalar bize devrimlerin ortak bazı özelliklerini göstermesi açısından çok önemli sayılmalıdır. HerĢeyden önce, devrimlerin ilk temel ilkesi, yukarıda da değindiğimiz gibi, çok önemli bir kültür değiĢikliğinde yatar. Bir esaslı kültür değiĢikliği olmadan devrimden söz etmek mümkün değildir. Bu noktada "kültür ögelerinin nasıl değiĢtirileceği" sorunu ortaya çıkar. Bu sorunun çözümü devrim yöntemlerinin toplum tarafından ne ölçüde benimsenebilecek bir tarzda uygulanabileceği noktasında düğümlenir. Devrim yöntemleri, kültür ögelerini değiĢtirmek için , onları uygulayacak kadro tarafından özenle seçilmelidir. Devrim Yöntemleri ve Hedefi Devrimlerde bir ölçüde zorlama bulunduğunu söylemiĢtik. Ancak bu zorlama gerçek bir devrimde "inandırma" yoluyla yapılmalıdır. Zaten, eğer bir devrim ortamı oluĢmuĢsa, zorlama sadece devrim ilkelerine inanmayanların bir ölçüde kazanılması için baĢvurulacak bir yöntem olmalıdır. Gerçek bir devrim kadrosu, kültür ögeleri içinde gerekli görülenleri değiĢtirirken mümkün olduğu kadar hızlı davranmalıdır ki, yeni kültür ögeleri bir an önce toplumda kök salsın. Zaman yitimi, devrimcilerin zararınadır. Bu bakımdan belli baĢlı devrim yöntemleri kısaca Ģöyle sayılabilir: Devrim ilkelerini yerleĢtirmek için gereken kültür ögelerini seçip, yerlerine konulacak yeni ögeleri saptama; bu yeni ögeleri topluma yerleĢtirebilmek için devrime inananların, diğer kesimleri de kendi saflarına çekebilmesi yolunda mümkün olduğu ölçüde insancıl yolları denemesi; değiĢen ögelerin ne ölçüde yerleĢtiğini saptayabilmek için sıkı bir denetleme. Bu yöntemlerin baĢarısı seçilen modelin sağlam bir ideolojik temele yaslanması ve kültür ögelerinin değiĢmesi zorunluluğunun açık biçimde kendini hissettirmesi ile mümkündür.. Bütün bu yöntemlerin iĢleyebilmesi için esaslı bir eğitim planlamasına ihtiyaç vardır. Devrimin baĢarısı, ona inananların en çabuk bir biçimde çoğunluğa ulaĢması ile mümkün olur. Dünyada görülen ve görülmekte olan devrimler çok çeĢitli amaçları gerçekleĢtirmeye yöneliktir. Bu amaçları gerçekleĢtirmek için tek yol kültür değiĢikliğini sağlamaktır. Devrimlerde zorlama ilkesi asıl değil, istisna olmalıdır. Ayrıca "gerçek" bir devrim demokrasiyi yerleĢtirmek için yapılırsa geçerli sayılabilir. Demokrasi yerleĢtikten sonra zorlamaya da ihtiyaç yoktur. Bütün bireylerin eĢitliği ve özgürlüğüne dayanan demokrasi gerçekleĢirse, artık devrim yapmak da gerekmez. Sağlam kurulan bir demokrasi kendi kendini yenileme niteliğine sahiptir. ġu noktayı da gözden uzak tutmamak gerektir: Demokrasiyi hedeflemeyen ama kendisine devrim adı takılan hareketler, belki dıĢ görünüĢü bakımından inkılaplar için söylediklerimize benzer. Ama 20. Yüzyıldan çıkarken artık devrimlerin meĢruluğu, onların insan haklarına dayanan gerçek bir demokrasiyi getirmesi ile mümkündür. TÜRK DEVRĠMĠNĠN YĠNEL YAPISINA KISA BĠR BAKIġ Ġnkılabımız tarihte görülen en önemli kültür değiĢikliklerinden birini gerçekleĢtirmiĢtir. Devrimimizde üç kültür ögesi hemen bütünüyle değiĢtirilmiĢtir. Ekonomik öge yüzlerce yıl saklandığı kalıbından kurtulmuĢ ve dinamik bir yapıya dönüĢmüĢtür. Devlet, dayandığı meĢruluk esasından baĢlamak üzere bütünüyle değiĢmiĢ ve eĢitlikçi, çoğulcu bir demokrasiye geçiĢ için gerekli alt yapının kurulmasına çalıĢılmıĢtır. Hukuk da aynı biçimde baĢtan aĢağı yenilenmiĢtir. YurttaĢın eĢitliğine ve özgürlüğüne dayanan yepyeni bir hukuk sistemi getirilmiĢtir. Bilim, Ortaçağ anlayıĢından kurtarılmıĢtır. Modern bilim ancak Türk Devrimi ile tam olarak yurdumuza yerleĢmiĢtir ve en önemlisi, diğer inkılap adımları atılırken hep bilimin çizdiği çerçeve içinde kalınmıĢtır. Sanatta, yeni ve modern kalıplar, geleneksel güzellik ve toplum anlayıĢına geçmiĢ ve hemen her alanda sanat önemli ve olumlu geliĢmeler kaydetmiĢtir. Ama Türk Devriminde üçüncü ögeye asla dokunulmamıĢtır. Ulusumuzun ahlak değerleri yeni kurulan hukuk sistemi içinde daha da yüksek bir düzeye eriĢmiĢtir. Din ögesine de hiç karıĢılmamıĢ, ancak bu ögenin devlet ve hukuk ögesi içine girmesi önlenmiĢtir.

159

Marksist devrim anlayıĢında toplumun bütün değerlerini değiĢtirmek söz konusudur. Bu anlayıĢa göre kültür üretime göre biçimlenir. Üretim araçlarını ellerinde bulunduranlar kendi isteklerini gerçekleĢtirecek bir devlet ve üretim araçları ile üretilen değerleri kendileri çıkarına koruyacak bir hukuk sistemi kurarlar. Bu ortam içinde oluĢan ahlak değerleri de o sınıfın anlayıĢına uygun olarak biçimlenir. Din ise Yine o sınıfların, diğerleri üzerinde egemenlik kurmak için kullandığı bir araçtır. Marksistler bilimi dahi kendi kalıpları içinde değerlendirmek eğilimindedirler. Böylesine bir görüĢü yerleĢtirmek için devrim yapılırsa dört ögeyi birden değiĢtirmekten kaçınılamaz. Ama Marksizm her olayı maddi açıdan görüp değerlendirdiği için bazı noktalarda baĢarı kazansa bile yapılan devrim bir süre sonra köhneleĢti ve toplum tarafından reddedildi. Bu görüĢ, yandaĢları özellikle kiĢinin giriĢim özgürlüğünü ve siyasal örgütlenme haklarını, üst sınıfların aracı olarak görüp kabul etmediği ve ayrıca üçüncü ögeyi ihmal ettiği için yerleĢemedi; dağıldı. Büyük bir eğitim hamlesine rağmen yıllarca bu öğreti içinde yetiĢen kuĢaklar kiĢinin bireysel ve siyasal özgürlüğünün gerçek ve doğal bir ihtiyaç olduğu gerçeğini hiç zihinlerinden silemediler. Bugün eski Marksist ülkelerde, 1989'da baĢlayıp iki yıl sonra sonuçlanan ve akıllara durgunluk verecek derecede kansız geçen (Sadece Romanya‟da komünist lider ve eĢi halka karĢı direndiği için yaĢamlarını yitirdiler. Bu çok büyük devrim olayında baĢka kimsenin, deyim yerinde ise, "burnunun bile kanamaması”, Ġnsanlık tarihinin en önemli olaylarından biridir ve yıkılan düzenin de ne kadar hesapsız bir biçimde kurulduğunu göstermektedir) büyük bir ihtilalden sonra demokrasi devrimi zaferi kazanmıĢtır. Öyle görünüyor ki insan haklarını tanımayan düzenlerin artık yaĢama Ģansları kalmıyor. Marksist kültür özellikle sosyal haklar kavramının demokrasilere yerleĢmesi açısından yararlı olmuĢtur. ĠĢte bu noktada açık bir kültür etkileĢimi var. Ama bu etkileĢim içinde demokrasi kültürünün dozu çok daha fazla idi. Fakat görüldüğü gibi, kültürler arasındaki alıĢ-veriĢ her zaman etkili oluyor. ĠĢte, Türk Devrimi üçüncü ögeye dokunmadığı ve gerçek anlamda bir eĢitlik ve özgürlük ilkesine dayandığı için baĢarılı oldu. Yenilenen kültür ögeleri artık toplum tarafından benimsenmiĢ ve hazmedilmiĢtir. Böylece yeni bir "Türk Kültürü" doğmak üzeredir. TÜRK ĠNKILÂBINI ETKĠLEYEN AKIMLAR -17 Türk Ġnkılabını Etkileyen Akımlar Hiç kuĢkusuz, Ġnsanlığın bugün eriĢtiği Genel uygarlık düzeyi son derece yüksektir. Bugün Japonya'dan Kanada'ya kadar doğuda ve batıda pek çok ulus bu çağdaĢ uygarlığın içindedir. ÇağdaĢ uygarlık, bir zamanların farklı kültür çevrelerini birleĢtirmiĢtir ve bu birleĢme, bir ders önce söylediğimiz büyük kültür etkileĢimi nedeniyle daha da hızlanmıĢ olarak sürüyor. ÇağdaĢ uygarlık özü bakımından bütün insanların eĢitliğine ve doğuĢtan gelen bırakılamaz, devredilemez temel haklara sahip oldukları görüĢüne dayanıyor. Bilim ve teknikteki geliĢmeler, bu ana "öz" yanında artık ikinci planda kalmıĢtır. BaĢka bir deyiĢle, bilim ve teknik elbette bu görüĢün yayılmasında etkili olmuĢtur. Ama artık uygarlığın üstün maddi ve teknolojik araçları bu "özü" güçlendirmek için kullanılıyor. Bilim ve onu doğuran akıl üzerine kurulu bu maddi uygarlık, manevi ve asıl dayanağı olan yönünü bu "öz"den almaktadır. ĠĢte, çağdaĢ uygarlığı kültür ögeleri açısında irdelersek Ģu temel özellikleri içerdiğini saptayabiliriz: Ekonomik açıdan bireyin giriĢim özgürlüğünün desteklendiği serbest bir piyasa ekonomisi, ancak gelir dağılımında adalet sağlamak ve ayrıca sosyal devlet gereklerini de yerine getirmek koĢuluyla iĢletilen bir düzen; ikinci öge olan ve artık diğerlerinden daha üstün bir konuma ulaĢan siyasal ve hukuksal yapı, bireyin temel haklarına ve özgürlüklerine dayanan bir sisteme yaslanır. Bütün kültür ögeleri bu "öz"ün saçtığı ıĢıktan yararlanmaktadır. Manevi ögede dine kimse karıĢmaz ve bu büyük olgu bireyin vicdan özgürlüğü içine bırakılmıĢtır. Ahlak değerleri ise, bu uygarlık içindeki ulusların kendi değerlerine göre biçimlenmiĢtir ama, belli bir sınır içindedirler; yani kiĢinin temel haklarına saygıyı öne çıkaran -fakat ahlaksızlığa da hiç hoĢgörü göstermeyen- bir anlayıĢ egemendir. "Etik" denilen ahlak felsefesinin içine bu kısa ünitede daha fazla girmek mümkün değildir. Dördüncü ögede ise, bilim yaĢamın her dalına ıĢık tutar bir durumdadır. Bilimin verileri ile hukuksal öz aynı yöne çevrilmiĢtir. Bilimden amaç, insanın mutluluğunu sağlamaktır. Sanatta da toplumun ve kiĢinin dertlerine daha fazla eğilen bir yaklaĢım söz konusu. Eğitim, bütün bu özellikleri kuĢaklara aktaran bir düzeyde yapılmaktadır. Evet, günümüzdeki çağdaĢ uygarlığı ifade eden deyim "demokratik hukuk devleti" sözlerinde saklıdır. Yukarıdaki kültür ögeleri ancak bu deyimin çizdiği çerçevede yeĢerme ortamı bulurlar. Böylece, kültürün sağlam bir biçimde geliĢmesi için devlet ve hukuk ögesinin önemi yeniden ve bir kez daha belirmektedir.

160

Kültür değerlerinin hiçbiri tam anlamıyla mükemmel ve kusursuz değildir. Çünkü hepsi "insan"ın eseridir. Ġnsan ancak aklı ve huyu ile iyiye, güzele eriĢtikçe ürettiği değerlerin kusuru veya eksiği azalabilir. Ġnsanları iyiye ve güzele yönlendirmek ise henüz o kadar kolay bir iĢ değildir. Çünkü her insanın yaratılıĢı, Yinetik özellikleri diğerlerinden farklı olduğu gibi toplum içindeki bazı değer yargıları da insanları kimi zamanlar kusursuz davranıĢlardan alıkoyabilir. Diğer yandan "insan"ın son derece bencil ve ilk planda hep kendi çıkarını düĢündüğünü de gözden uzak tutmamalıdır. Ġnsanları her açıdan eĢitlik içinde kaynaĢtıracak sihirli bir formül bu nedenlerle bulunabilmiĢ değildir. Ama Ģurasını da inkar etmemek gerektir: Demokratik hukuk devleti içinde oluĢan kültür çevresi, insanların kusurlarını ve yanlıĢlarını en az düzeye indirecek mekanizmalarla donatılmıĢtır. Böyle bir ortamda insanların kendileri kadar mensubu oldukları toplumun çıkarlarını da düĢünmeleri sağlanabilirse, tarihteki en üstün düzeye eriĢilmiĢ olur. Ama bu düzey de bir süre sonra eskiyecektir. Bu nedenle çağdaĢ uygarlığın akılcı bir evrim içinde geliĢmesi gereklidir. Elbette. Bugün Ġnsanoğlu büyük çoğunluğu bakımından demokratik hukuk devleti anlayıĢından ya uzaktır veya bu anlayıĢı takdir etmekle birlikte benimseyememektedir. Dünyaya bir göz atınca bu gerçeği çok iyi saptarsınız. Bazı toplumlar ise bu anlayıĢın içine girmekle birlikte kültür ögelerindeki bazı çarpıklıkları gideremedikleri için henüz tam anlamıyla çağdaĢlaĢamamaktadırlar. Diğer yandan bu sistemin içindeki en ileri toplumlarda bile yukarıda belirttiğimiz insan özellikleri dolayısı ile zaman zaman bunalımlar görülmektedir. Bütün bu söylediklerimize rağmen demokratik hukuk devleti ülküsü yirminci yüzyılı arkamızda bırakıp yirmi birinci yüzyıla geçmek üzere olduğumuz Ģu evrede günden güne güçlenmektedir. Öyle sanılıyor ki bu ülkünün yerine konulabilecek daha tam ve mükemmel bir baĢka sistem bulma seçeneği henüz ufukta gözükmüyor. Bu bakımdan Ġnsanoğlu binlerce yıl çektiği acılardan sonra ulaĢtığı bu yeni sistem ile yetinmek zorunda kalacaktır. Ama onu durmadan geliĢtirip yeni seçenekler bulma yolunda ilerlemekten de vazgeçmeyecektir. AYDINLANMA ÇAĞI Aydınlanma Çağından Önce Ġnsanlığın bir bölümünün de olsa bugünkü düzeye eriĢmesi kolay gerçekleĢmedi. Hatta zor, hem de çok zor oldu bu iĢ. Büyük acılar çekildi. Milyonlarca kurban verildi. Ama belli bir ilerleme çizgisi hiç kırılmadan yükseldi ve bugüne eriĢildi. Bu "eriĢilme" tarihsel bir süreç boyunca bütün insanların katkısı ile gerçekleĢmiĢtir. Belki bazı toplumlarda bu katkı az, bazılarında biraz daha fazla olmuĢtur. Ama bugünkü çağdaĢ uygarlık Ġnsanlığın ortak eseridir. Bu eser son biçimini Batıda aldı. Batı , kültür çevrelerinin geçirdiği çok elveriĢli bir geliĢme sonucu , binlerce yıl aklı baĢında ve sağduyu sahibi her insanın özlediği aĢamaya eriĢti. Ama bir önemli noktayı unutmayalım: Batı uygarlığı bütün Ġnsanlığın katkısı ile doğmuĢ ve geliĢmiĢtir. Bildiğiniz gibi, kültürlerin ileri gitmesi, diğer kültürlerden aldığı değerleri de iĢlemesiyle mümkündür. Batı uygarlığını oluĢturan ögelerin temelinde çok daha eski kültürlerden gelen esaslar yatmaktadır. Ġlk yerleĢik büyük kültürler bundan aĢağı yukarı beĢ bin yıl kadar önce Mezopotamya'da ve ardından Mısır'da doğdu. Burada yeĢeren uygarlık tohumları Anadolu üzerinden Yunan Yarımadası'na eriĢti. Öte yandan Yine çok eski bir geçmiĢi olan Hint ve Çin kültürlerinin batıya doğru büyük bir etkileĢim doğurduğu inkar edilemez. Yunan Yarımadası'nda böylece gerçekten üstün bir kültür doğdu . Özgür düĢünce ilkönce orada belirdi. Ġnsan, dünya, ölüm, bilim, güzellik, siyaset, devlet, ahlak gibi kavramların geniĢ ve özgür biçimde dile getirilip tartıĢıldığı ilk diyar orasıdır. Orada doğan antik felsefe, çağlar boyu Ġnsanlığa ıĢık tutmuĢtur ve tutmaktadır. AĢağı yukarı ikiyüz yıl kadar süren bu yüksek kültürü, esas çıkıĢ yeri olan doğuya yeniden taĢıyan Büyük Ġskender'dir. Tarihin en önemli kiĢilerinden olan, Milattan önce dördüncü yüzyılda, sadece 33 yıl yaĢayan bu Makedonyalı dahi, Ġran'a kadar bütün doğuya, antik felsefeyi ve sanatı tanıtmıĢtır. Böylece batıdan doğuya yepyeni bir kültür sentezi oluĢtu. "Hel enizm" denilen bu dönemde doğu ve batının kültürleri arasındaki sentez bugünkü uygarlığın geliĢmesinde en önemli rollerden birini oynadı. Bu yeni kültürde örneğin, Mısır, Anadolu, Ġran yeniden büyük uygarlık ülkeleri haline geldiler. Bu arada Roma'da ufak bir kent çevresinde geliĢen bir kültür eski antik düĢüncenin verilerini kendi ögeleriyle birleĢtirdi. Tarihin ilk büyük ve hukukun - o döneme göre- üstünlüğüne dayanan devleti kuruldu. Doğusu dıĢında bütün Avrupa'yı, Anadolu'yu ve Kuzey Afrika'yı birleĢtiren bu dev imparatorlukta ilk kez

161

"halk egemenliği", "yurttaĢlık hakları" gibi kavramların doğum sancılarını görüyoruz. Romalılar özellikle bugünkü hukuk düĢüncesinin temellerini attılar; yani akla dayanan ve her yeni sorunu akıl verilerine göre çözen büyük hukukçular yetiĢtirdiler. Bu hukukçuların yapıtları bugünkü evrensel hukuka hala yön veriyor. Roma'da ayrıca, yurttaĢlar arasında belli bir eĢitlik ilkesi de giderek yerleĢmiĢti. Doğudan gelen kavimler Avrupa'yı birbirine kattılar. Orada yerleĢik bir duruma geçmeye çalıĢan yerli kavimleri de önlerinde sürdüler. Zaten çok geniĢ alanlara yayılan imparatorluk iyice köhneleĢmiĢti. Böylece büyük kavimler göçü, Roma Ġmparatorluğu'nun sonu oldu. Ama daha önceleri bu devlet iki ayrı parçaya ayrıldığından doğuda kalan bölümü "Bizans Ġmparatorluğu" adı altında yaĢamayı sürdürdü. Fakat bu devlette eski Romalıların özgür ve bağımsız düĢünce biçimleri değil koyu bir despotluk egemendi. Avrupa bir süre karmakarıĢık bir durum içinde kaldıktan sonra yavaĢ yavaĢ yeniden durulmaya baĢladı. Romalılar Hz. Ġsa'nın kurduğu Hıristiyanlığa karĢı uzun bir süre mücadele etmiĢler, ancak üçyüz yıl kadar sonra bu dini kabullenmiĢlerdi. Böylece Roma Ġmparatorluğu'nun sonlarına doğru Hıristiyanlık devlet dini durumuna eriĢti. Avrupa'nın yeni yapısında beliren devletler koyu bir dindarlık içindeydiler. Hz. Ġsa'nın öğretisi sadece iyi ahlak ve tanrısal bazı ilkelerden ibaret olduğu halde, Avrupa'da din iĢlerini örgütleyen müthiĢ bir güç belirdi: Kilise. Dinlerinde hiç yeri olmadığı halde, bir papazlar egemenliği kuruldu. Devlet ve hukuk ögesi tamamen din adamları tarafından düzenlenir duruma geldi. Antik çağın özgür ve hoĢgörülü düĢünce yolları unutuldu gitti. Bu nedenle, Ortaçağ Avrupa‟sı her bakımdan geri ve karanlık bir dönemdir. Milattan sonra yedinci yüzyılda Arabistan'da doğan ve çok kısa bir süre içinde güçlenip yayılan yepyeni bir din, Avrupa'yı kurtarmıĢtır. Tahmin ettiğiniz gibi bu dinin adı "Ġslamiyet"tir. Aydınlanma Çağına GeçiĢ Kökeninde hiçbir boĢ inanca dayanmayan, Ġnsanları Tanrı'nın birliği çevresinde toplanmaya, akla dayanmaya, iyi ahlak sahibi olmaya çağıran Ġslamiyet son büyük dindir. Bu öze dayanan Ġslamiyet Hz. Muhammed'in ölümünden hemen sonra Arap Yarımadası dıĢına taĢtı. Çok kısa bir sürede, onbeĢ yıl içinde Ġslamiyet bir yandan Batı Türkistan'a, bir yandan da kuzey Afrika'ya yayıldı. Peygamber'den yetmiĢ yıl sonra Ġslamiyet Ġspanya'ya da geçti. Avrupa'nın en batı ucu olan bu ülke tam yedi yüz yıl Ġslamiyet‟in etkisi altında kaldı. Ġslamiyet bir yandan eski Roma Ġmaratorluğu'nun egemen olduğu alanlarda yayılırken, bir yandan Ġran uygarlığını sona erdirerek oraya da yerleĢmiĢtir. Özellikle Hellenizm kültürünün doğup geliĢtiği ülkelerde Ģimdi bu yeni din yaĢamaktadır. Bu olayın Ġnsanlık tarihi açısından çok önemli sonuçları oldu. Ġslamiyet kuruluĢ ve geliĢme zamanlarında son derece dinamik bir yapıya sahipti. Ġslamiyet‟in temelinde akıl yattığı için, gerek baĢ kaynak Kur'an, gerek ikinci kaynak olan Hadis herhangi bir sorunun çözümünde akla değer vermeyi buyurmuĢtur. ġöyle ki, bir sorunun çözümü için ilkönce Kur'an, sonra da sahih olan hadislere bakılacaktır. Bir çözüm yoksa o zaman dinin esaslarına aykırı olmamak koĢuluyla akla dayanarak serbest bir çözüm bulunabilir. Böylece eriĢilen çözümlere "içtihat" adı verilmiĢtir. Gerek Kur‟an gerek Hadis çok hızlı geniĢleyen Ġslam Devleti'nin gereksinmelerini karĢılayacak ayrıntılı hükümler içermediğinden içtihatta bulunmak bir zorunluluk durumunu aldı. Böylece Ġslamiyet‟te akla dayanılarak bulunan çözüm yolları giderek arttı. Bu arada Ġslam bilginleri Batı'da çoktan unutulan antik düĢüncenin ürünü olan yapıtları da buldular. Çünkü dinin yayıldığı alanlarda bu eski kültürün önemli merkezleri vardı. Bu yolla özgür ve hoĢgörülü düĢünceye dayanan antik felsefe Müslüman bilim adamları sayesinde tekrar canlandı. Büyük antik düĢünürlerin yapıtları Arapça'ya çevrildi. Böylece Batı'dan çok daha önceleri Müslüman bilim adamları antik düĢünceyi yeniden keĢfettiler. Bugün hepimizin adlarını duyduğumuz zaman kıvandığımız çoğu Türk soyundan olan Ġbni Sina, Farabi, El Biruni, El Kındi, El Türki, ĠbnirrüĢt gibi nice büyük düĢünür antik özgür düĢünceyi yeni kalıplara döküp iĢlediler. Özellikle matematik ile doğa bilimlerinde Müslüman bilim adamlarının Ġnsanlığa katkıları çok önemli bir düzeydedir. Öyle ki, bugün bütün batı dillerinde aynı sözcüklerle ifade edilen cebir, logaritma, benzol, benzin, alkol, anilin, antimuvan, boraks sakkarin gibi yüzlerce matematik ve kimya kavramı hep Arapça'dan geçmiĢtir. Ġslam dünyasında Ġspanya'nın en önemli bilim merkezi olması Avrupa'nın büyük Ģansıdır. Ġspanya'daki Endülüs medreseleri yüzlerce yıl antik düĢünceyi Avrupa'ya öğretti. Öyle ki, batılı bilim adamları Latince yanında Arapça da öğrenmek zorundaydılar. Çünkü yeni tanıĢtıkları antik düĢünürlerin yapıtlarını

162

Müslüman bilginleri en doğru biçimde açıklamıĢ ve yorumlamıĢlardı. Hele, Ġspanya'da yetiĢen en büyük ve son Ġslam filozofu ĠbnürrüĢt [1126-1198] aklı iyice yüceltmiĢtir. O'na göre akıl inançtan önce gelir; çünkü gerçek inanca ancak ve ancak akıl yoluyla ulaĢılabilir. Batılıların "Avarroes" dedikleri bu büyük filozofun yapıtları çok uzun süre Batı üniversitelerinde okutulmuĢ, ona bağlı düĢünce akımları oluĢmuĢtur. Öyle ki sonunda Ortaçağ'ın karanlık Hıristiyan anlayıĢına ters düĢtüğü için Von Aguen ve Magnu gibi din adamları O'nun düĢüncelerini çürütmek için uğraĢmıĢlardır. ĠĢte biraz sonra göreceğimiz "Akılcılık" akımının batıda doğuĢu hemen tamamen Ġslam düĢünürlerinin etkisiyle gerçekleĢti. Ardından Haçlı Seferleri, doğudaki maddi kültürün de ne kadar üstün olduğunu batılılara öğretti. Bir çapulcu sürüsü olarak Orta Doğu'ya gelen bu Avrupalılar, temizleninceye kadar pek çok kavramı Ġslam dünyasından aldılar. Ġslam dünyasındaki bu baĢ döndürücü geliĢme üçyüz yıl sürdü. Daha sonra, 15. yüzyılda yaĢayan ve sosyoloji biliminin kurucusu sayılan Ġbni Haldun [1332-1406], büyük astronom Uluğ Bey [1394-1449] gibi istisnalar bir yana bırakılırsa, dahi Müslüman bilim adamlarının sonuncusu ĠbnürrüĢt'tür. O da 12. yüzyıl sonunda öldü. Giderek Ġslam dünyasında çok önemli bir donma baĢladı. Bu donma daha önceleri ilk belirtilerini içtihat yolunun kapatılması ile göstermiĢti. 12. yüzyılda Genel bir anlayıĢ biçimi Ġslam dünyasına yerleĢti. Artık akıl kullanılarak içtihat yapılamayacaktı. Mevcut içtihatlarla yetinilecekti. Yeni sorunlara eski içtihatlar uygulanarak "taklit" yoluna gidilecekti. ĠĢte, Ġslam alemindeki donmanın ve gerilemenin baĢlangıcı bu anlayıĢ biçiminin yerleĢmesidir. Bunun nedenleri üzerinde durmak bizim bu Ünitede iĢleyeceğimiz bir konu değil. Ancak Ģu kadarını söyleyelim: Ġslam dünyasında daha hala içtihat yapılamıyor. Demek ki, akla dayanan bir geliĢme yolu tıkanmıĢtır. Bu çok önemli olay ne yazıktır ki ilerleme atılımlarının Batı'ya geçmesi sonucunu verdi. Ġslam bilginlerinden alınan büyük malzeme, Ģimdi batılıların malı olmaya baĢladı. Ġlk kez Roger Bacon [1210-1294] akıl ve gözlem yoluyla gerçeklerin bulunabileceğini ileri sürdü. Bundan sonra bu akım önüne geçilemez bir durum aldı. Ġlkönce doğa bilimlerinde, özellikle astronomi ve fizikte bir patlama oldu. Ardından biyoloji ve tıp alanındaki geliĢmeler birbirini izledi. Artık akıl her Ģeye egemen olmaya baĢlamıĢtı. Bu olaylar kültür etkileĢiminin önemini ortaya koyuyor. Eski, üstün bir kültür, Müslümanlarca canlandırılmıĢ; daha da geliĢtirilerek Batıya geçmiĢtir. Böylece Batıda ilkönce, önemini bugüne kadar sürdüren "akılcılık" [rasyonalizm] akımı doğdu; "Akıl Çağı" açıldı. Bu çağın öncüsü büyük matematikçi ve filozof Descartes'tır [1598-1650]. Bu dahi aklın en büyük buluĢu olan matematiği ustalıkla geliĢtirmiĢ , akıldaki temel ilkelerin matematik ile olan iliĢkisini ortaya koymuĢtur. Bu noktadan hareket ederek Descartes gerçeklerin, hatta doğrudan doğruya varolmanın dahi sadece akıl ile kavranılacağını ortaya atmıĢtır. Sizlerin de bildiğini sandığımız ünlü cümlesi tarihin en önemli gerçeklerinden birini ifade eder: "DüĢünüyorum, öyle ise varım". Descartes'in bu ünlü cümlesinde ĠbnürrüĢt'ün etkisi kendisini en açık biçimde göstermektedir. Akılcılık akımı dev adımlarla geliĢti. 17. yüzyılda Descartes'in açtığı yolda matematik büyük ilerlemeler kaydetti. Galile [1564-1642] gibi büyük bilginler gözlem ile aklı da birleĢtirerek geliĢmeyi doruğuna ulaĢtırdılar. Böylece Ortaçağ bilimindeki yanlıĢ yöntem de tarihe karıĢtı. Bu tam bilimsel de sayılamayacak yönteme "skolastik" denilir. Bu yönteme göre, büyük ustaların yazdıkları yapıtlarda ileri sürdükleri düĢünceler "doğru" kabul edilerek bu "doğrular" Aristo mantığı ile açıklanır, üzerinde nasıl yorumlanması gerektiği konusunda tartıĢmalar yapılırdı. Ama olayların "niçin" ve "neden" sorularıyla incelenmesi yolu tıkalıydı. Zira özellikle dinsel metinlerin ve onlardan çıkartılan "bilgilerin", büyük filozofların düĢüncelerinin nedeni ve niçini sorulamazdı. Müslüman bilginleri aklı daha da geliĢtirip "niçin"lere yönelecek iken içtihat yolunun kapatılması bütün geliĢmeyi durdurdu. Batı'da ise bu yolda ilerlenildi ve söylediğimiz bilim geliĢmesiyle skolastik yöntem bütünüyle terkedildi. Artık olayların niçin ve nedenleri sorgulanıyor, bunun için de deney, gözlem ve matematiğe öncelik tanınıyordu. Bilim üstünlüğü Batıya geçmiĢti. Akılcılık giderek yalnız doğa bilimleri ile diğer pozitif bilimlerde değil diğer alanlarda da yerleĢti. Müslüman bilginleri Roma hukukunu tanımamıĢlardı. Ortaçağ Avrupasında da bu hukuk unutulup gitmiĢti. ĠĢte hukuk alanında Avrupa'da Romalıların akla dayanarak geliĢtirdikleri yöntemler yeniden bulundu. Hukuk akla dayandırılmaya baĢlandı. Sanatta doğayı ve insanı çeĢitli yönleriyle anlatmak yolu tutuldu ve büyük eserler ortaya konuldu. Böylece baĢlayan büyük akım "yeniden doğuĢ" anlamına gelen "Rönesans"tır. Ardından din adamlarının her iĢe karıĢmaları ve bütün toplumu en üst düzeyde yönetmelerinin Hıristiyanlığın kaynaklarında bulunmadığı gerçeği de ortaya çıkartıldı. Reform hareketi baĢladı.

163

Bütün bu olaylar sırasında Avrupalılar dünya denizlerine açılarak yeni ülkeler keĢfetmiĢler veya eskiden kara yoluyla çok zor ulaĢılan diyarlara daha çabuk eriĢmek olanağını bulmuĢlardı. Böylece özellikle batı ve orta Avrupa'da önemli bir zenginleĢme, para ekonomisinde misli görülmemiĢ bir değiĢiklik ortaya çıktı. Kentler iyice geliĢti. Ortaçağ'ın kapalı ekonomik yapısı kırıldı. Dikkat ederseniz bu anlattıklarımızın hepsi birbiri peĢinden veya birlikte cereyan ediyordu. Avrupa artık her bakımdan dünyanın en ileri kültürünü oluĢturma yoluna girmiĢti. Akılcılık akımının baĢlangıçta özellikle kilise çevrelerinin müthiĢ bir tepkisini çektiği bilinir. Bu büyük bilim adamlarının bir bölümü ölüm tehlikesi , büyük yoksulluklar ve tehlikeler içinde yaĢamıĢlardır. Galile'nin baĢına gelenleri hepimiz biliriz. Öyle ki, çağdaĢı ve arkadaĢı olan Descartes O'nun baĢına gelenlerden ürktüğü için büyük bir araĢtırmasını yayınlamaktan kaçınmıĢtır. Ama bir gerçek daha var: Galile olayından sonra akılcıların saygınlığı arttı. Örneğin Descartes'ın ününü duyan Ġsveç Kraliçesi Christine O'nu yanına çağırmıĢtır. Hem soylu çevreler hem de güçlenmeye baĢlayan burjuvazi 18. yüzyılın baĢından itibaren kesinlikle bilimin yanında yer almıĢtır. Ortaçağ'ın karanlık eğitim kurumları olan üniversiteler giderek özgür düĢüncenin doğup geliĢtiği yerler haline geldiler. Üniversiteler onları açan, besleyen kralların, prenslerin, kent halklarının övünç ve kıvanç noktaları olmuĢlardır. Reform ve akılcılık akımlarına en kanlı direnmeyi gösteren kilise de artık yumuĢamıĢ ve bilimin üstünlüğünü kabullenmek zorunda kalmıĢtır. Ufak tefek çekiĢmeler dıĢında kilise bilimle karĢı karĢıya gelmekten çekinmiĢtir. Hatta artık kilisenin içinden bile bazen ünlü doğa bilginleri çıkmaktadır. Aydınlanma Çağı Bütün bu geliĢmeler Batı'da yeni bir dönem baĢlattı: Aydınlanma. Bu döneme çağ adı bile verilmektedir. "Çağ" kendine özgü bazı önemli nitelikler taĢıyan bir zaman parçasıdır. Ġnsan yaĢamında "çocukluk çağı, gençlik çağı" gibi dönemler vardır. Yine jeoloji biliminde yerkabuğunun geçirdiği değiĢiklikler de çeĢitli çağlara ayrılır. Tarihte de ayırt edici bir özellik taĢıması bakımından zamanı bazı niteliklere göre parçalara bölme giriĢimi yapılmıĢtır: Ġlkçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ. . gibi. Ama tarih çağları bütün Ġnsanlığı kapsayacak bir bütünlük göstermez. Bu ayrımı bir Alman tarihçisi, Avrupa tarihinin verilerine göre yapmıĢtır. Örneğin Avrupa Ortaçağ'ı bitirmiĢtir ama bugün bile bazı toplumlar bu çağın özelliklerine göre yaĢıyorlar. Yine antik düĢüncenin egemen olduğu Ġlkçağ'ın bazı zaman parçalarında, kronolojik olarak ileride bulunan Ortaçağ Avrupasından çok daha geliĢkin bir kültür düzeyi bulunduğu tartıĢılmaz. Yine, belli yıllarla, hatta olaylarla çağ açılıp kapandığı ise tam bir varsayımdır. Bir çağdan diğerine geçiĢ uzun bir süreç alır, yavaĢ yavaĢ cereyan eder. Avrupa Ortaçağ'dan Yeniçağ'a basım tekniğinin bulunması veya Amerika'nın keĢfi yahut Ġstanbul'un fethi gibi bir olayla geçmiĢ değildir. Ortaçağ'dan Yeniçağ'a geçiĢ uzun ve sancılı bir süreç sonucu kültür ögelerinin yavaĢ yavaĢ değiĢmesiyle gerçekleĢmiĢtir. Aydınlanma Çağı da böyle bir geliĢme ile ulaĢılan ve 18. Yüzyılda yalnız Avrupa'da baĢlayan bir zaman parçasıdır. Akılcılık, bu çağa damgasını basmıĢ ve giderek batı insanının her iĢinde bir ölçü olmaya baĢlamıĢtır. Gelip geçmiĢ en büyük düĢünürlerden biri olduğu tartıĢma konusu bile edilemeyen ünlü filozof Immanuel Kant [1724-1804] Aydınlanma Çağı'nın belirleyici niteliği olarak Ģu özelliği gösteriyor: "Aydınlanma insanın kendi yüzünden içine girdiği erginleĢememe durumundan kurtulup aklını kullanmaya baĢlamasıdır". Bu ünlü düĢünüre göre insan bu duruma akıl nedeniyle değil, tersine onu kullanamaması yüzünden düĢmüĢtür; çünkü o döneme değin hep baĢkalarının gösterdiği yolda gitmiĢ, kendi aklını kullanmayı bilememiĢtir. Kant insanın ancak aklını kullanarak gerçeklere ulaĢabileceğini ve aydınlanma kavramı ile bu olgunluğa eriĢilmesini kastediyor. ĠĢte bugünkü çağdaĢ uygarlığa gidiĢ "Aydınlanma" ile gerçek yönünü almıĢtır. Aydınlanma Çağı'nın bir baĢka özelliği, Yine akılcılıktan çıkar. Akıl kollektif değildir. Her insanın kendisine özgüdür ve onu kullanmak da Yine her insanın kendi yeteneğine kalmıĢtır. Öyle ise her iĢin gerçek ölçüsü insandır. Ancak insana değer verilirse gerçek aydınlanmaya eriĢilebilir. Bu noktada devlet ve hukuk ögesinde zorunlu bir değiĢiklik ihtiyacı kendisini gösteriyor: Bütün insanların aklı aynıdır. Bu nedenle bütün insanların da birbirine eĢit sayılmaları gerektir. Bu eĢitlik kabul edildiği takdirde, her insanın aynı haklarla donatılmıĢ olması çok doğal görülmelidir. BaĢka bir deyiĢle, hiçbir insan bir diğerinden haklar bakımından farklı olamaz. Bunun zorunlu sonucu Ģudur: O zamana kadar toplumları yönetme gücünün kutsal temel ere dayandığını ileri sürenler son derece haksızdırlar. Ġnsanlar içinde hiç bir kiĢiye veya gruba, ne Tanrı ne de bir baĢka güç tarafından bir takım ayrıcalıklar tanınmıĢtır. Krallar, soylular, din adamları gibi

164

toplum içinde ayrı bir yere sahip olan ve "üstün" sayılan kiĢilerin böyle bir hakları yoktur. Bu tür bir ayrımı kabullenme zaten akla ve dolayısı ile bilime aykırıdır. Krallara kutsal güçler tarafından yönetme hakkı verildiği, soyluların doğuĢları nedeniyle baĢkalarından farklı olduklarını bilim ve akıl açıklayamaz. Böyle bir tutum sadece varsayımdır; ama akla aykırı bir varsayım. Öyle ise, "devlet" denilen güce, birbirine eĢit insanlar can verir. Devlet insanların kurup iĢlettikleri bir toplumsal kurumdur; tıpkı bir dernek veya vakıf gibi. Bir farkla ki bu kurumun içine o toplumdaki bütün insanlar girer. Devlet toplumdaki insanların iradelerinin tek tek biraraya gelmesinden oluĢur. Öyle ise yönetmeye veya bir süre için kendilerini yönetme iĢini yüklenecekleri seçmeye de Yine bireyler karar verir. Hemen anlamıĢsınızdır ki, böyle bir sistem "demokrasiden" baĢka bir Ģey değildir. Demek ki aydınlanma çağının en belirgin özelliği eĢitliğe ve aynı haklara sahip insanların demokrasi içinde yaĢamasını sağlama isteği oluyor. Zira akıl ve bilim bunu gerektirmektedir. Aydınlanmanın Genel Karakteri Aydınlanma Çağı'na geçiĢte Hıristiyanlığın hiçbir etkisi olmamıĢtır. Hatta Kilise bu akıma uzun süre direnmiĢtir. Dinin sadece vicdanlara seslenen ve kiĢinin kendi inançlarına bırakılmasını savunan Aydınlanma Çağı düĢünürleri böylece dinsizlik değil ama laiklik ilkesini de getirmiĢlerdir. Bu noktadan hareketle Ģu Genel değerlendirmede bulunabiliriz: Bazı çevrelerin ileri sürdüğü gibi Aydınlanma Çağı'na Hıristiyanlığın etkisi yoktur. Öyle ise çağdaĢ uygarlığın temelleri de bu dine dayanmaz. ÇağdaĢ düĢünceye damgasını vurmuĢ bu büyük düĢünürlerin hiçbiri Hıristiyan değildi. Hıristiyanlık Roma'nın sonlarına doğru Batı'ya yerleĢti. Ortaçağ'ın karanlıklar içinde geçmesinin en büyük nedeni Kilise değil midir? Batı Kilise'ye rağmen çağdaĢlaĢmıĢtır. Bu bakımdan Hıristiyanlık belki bir inanç olarak, kafaları ve duyguları etkilemiĢtir. Ama Aydınlanma baĢlayınca bu etkinin önemli ölçüde silinip gittiği inkar edilemez. Bu bakımdan Aydınlanma düĢüncesinin temelini antik filozoflarla birlikte onları Batı'ya tanıtan Müslüman bilginleri atmıĢlardır. Batı Uygarlığını özü açısından "Hıristiyanlıktır" diye nitelemek, büyük tarihsel gerçekleri inkar etmek olur. Ama elbette yüzlerce yıllık alıĢkanlıklar Batı ile Hıristiyanlığı bir ölçüde ve sadece dıĢ görünüĢü açısından özdeĢleĢtirmiĢtir. Kültürün üçüncü ögesi içinde bulunduğu için bu gerçeği de göz ardı etmemek, ama Aydınlanma dönemini sadece aklın zaferi olarak nitelemek en doğru yoldur. ĠNSAN HAKLARINA VE ÖZGÜRLÜKLERE YÖNELME Ġnsan Hakları ve Özgürlükler Demokrasiyi kurulup iĢlemesi gerekli bir siyasal sistem olarak kabul ederseniz, bunun içinde yaĢayan herkese aynı hakları vereceksiniz. Bu hakların niteliğini bir sonraki ünitemizde göreceğiz. ġimdilik Ģu kadarını söyleyelim: Ünitemizin baĢında da belirtildiği gibi, bu haklardan vazgeçilemez Ġnsana doğuĢtan geldiği kabul edilen bu haklara "insan hakları" denir. Hakların kullanılması ise "özgürlük" içinde mümkün olur. BaĢka bir deyiĢle, özgürlük, hakları kullanma serbestliğidir. ĠĢte gerçek demokrasilerde hakları kullanma özgürlükleri güvence altına alındığı gibi, bu hakların korunması da devletin en baĢta gelen görevidir. Aydınlanma Çağı'nda bu hakların niteliği üzerinde araĢtırmalar yapan düĢünürler çeĢitli görüĢler ileri sürmekle birlikte hepsi, özgürlük olmadan hakların kullanılamayacağı noktasında birleĢmiĢlerdir. Öyle ise devletin en önemli görevi yurttaĢlarına özgürlüğü sağlamaktır. Özgürlükler ancak çok zorunlu durumlarda sınırlandırılabilir. YurttaĢ hem giriĢim serbestliğine sahip, hem de siyasal, düĢünsel, dinsel açılardan tam anlamıyla özgür olmalıdır; ama bu özgürlük kullanılırken diğerlerinin özgürlüklerini de kısıtlamamaya özen gösterilmelidir. Liberalizm Akımı Böylece insanların eĢitliğine ve doğal haklara dayanan yeni bir siyaset ve devlet anlayıĢı geliĢmeye baĢladı. Bu anlayıĢ ilk uygulama biçimini Ġngiltere'de verdi. Adam Smith [1723-1790] adındaki bir ünlü Ġngiliz o güne kadar kuralları bilinmeyen yeni bir bilim kurdu. Bu bilimin adına "ekonomi" denilir. Böylece ekonomik yaĢama iliĢkin temel ilkeler ve yasalar bu bilim adamınca ortaya atıldı. Ayrıca bu kiĢi, dönemin özgürlük düĢüncesinden de esinlenerek ekonomik etkinliklerin kiĢilere bırakılmasını savundu. Böylece "ekonomik liberalizm" denilen yepyeni bir görüĢ Ġngiltere'de tam bir uygulama alanı buldu. Sanayi devrimiyle paralel olarak ortaya çıkan bu görüĢ, kısa zamanda önemli bütün Avrupa devletlerinde uygulama alanı buldu. Liberalizmin bir baĢka boyutu daha vardır. Bu akımın en önemli yanı da budur: Siyasal alanda tam özgürlük anlamına gelen "siyasal liberalizm". Bu tür liberalizmde demokratik bütün haklar yurttaĢlara tanınır. DüĢünceleri ifade etme ve onları yayma özgürlüğü mutlaktır. Kamu düzenini

165

bozmamak kaydıyla her türlü siyasal, toplumsal, kültürel etkinliklerde bulunulabilir. Liberalizm bu yönüyle demokrasinin en önemli ögesini oluĢturur. Ekonomik liberalizmde belki aĢırı giriĢimcilik toplumsal bazı önemli akımlara yol açabilir. DüĢüncenin özgürlüğü ekonomik liberalizmin kısıtlı olduğu ülkelerde de tam anlamıyla tanınmalıdır, elbette o ülkede gerçek anlamda demokrasi varsa. ġu noktayı gözden uzak tutmamak gerektir. Ekonomik liberalizm sanayi toplumlarına kendiliğinden yerleĢti. Buna karĢılık siyasal liberalizmin yerleĢmesi kolay olmadı. Bunun önemli nedenleri vardır ve kısaca incelenmesini gerektirmektedir. Siyasal Liberalizmin Zaferi Aydınlanmanın batı insanına getirdiği yenilikler uzun bir süre düĢünce ve ülkü alanında kaldı. Ama Yeniçağ'ın bazı önemli toplumsal özelikleri nedeniyle bu düĢünceler giderek geniĢ çevrelerde benimsenmeye baĢlandı. Aydınlanmanın siyasal düzeyde de düĢünceleri etkilemesinin bir baĢka nedeni , Yeniçağ'da kurulan devletlerin çok sıkı ve mutlak monarĢiler olmalarıydı. Bu mutlak monarĢiler, Ortaçağ'ın gevĢek feodal düzenine karĢı bir tepki idi. Ama bu yeni düzende, "devlet" kavramı geliĢmekle birlikte, Ortaçağ'dan gelen toplumsal eĢitsizlikler aynen sürdü gitti. Aydınlanmada, devlet yönetiminin halk elinde olması, bütün insanların eĢitliği ve doğal haklarının bulunduğu düĢünceleri iĢlenirken uygulama hiç de böyle gözükmüyordu. Gerçi, Yine Aydınlanmanın etkisi ile Prusya Kralı II. Friedrich [hükümdarlığı: 1740-1786] gibi bazı hükümdarlar "devletin hizmetinde" bulunduklarını, adaletli bir yönetimin çok önemli olduğunu belirtiyor ve Aydınlanmanın geliĢmesine katkıda bulunuyorlarsa da, toplumun Genel yapısı eĢitsizliğin giderilmediğini gösteriyordu. Halk egemenliğine önemli bir adım atarak demokrasiyi bir ölçüde gerçekleĢtirmeye çalıĢan Ġngiltere'de bile aynı durum söz konusuydu. Aydınlanmanın getirdiği düĢünceler çok doğru ve sağlamdı. Toplumlar içindeki bir dengesizlik bu düĢünceleri uygulamaya sokabilirdi. Nitekim öyle oldu: Ġlkönce kuzey Amerika halkı Ġngiliz baskısına karĢı ayaklandı ve bağımsızlığını ilan ederek tarihin ilk modern cumhuriyetini kurdu. Bazı önemli eksikliklere rağmen, bu cumhuriyet Aydınlanma düĢüncesinin getirdiği ilkeleri ilk kez bir "anayasa" içinde uygulamaya sokuyordu. Ardından, hepimizin bildiği büyük Fransız Ġhtilali patlak verdi. Bu ihtilal yaĢlı Avrupa için bir çeĢit gençlik aĢısıydı. Toplum yapısı pek çok ülkede yenilendi: Yasalar karĢısında bütün yurttaĢların eĢitliği, egemenliğin ulusa ait olduğu, her insanın doğal haklara sahip bulunduğu ilkeleri giderek yerleĢmeye baĢladı. Demek ki siyasal liberalizm ilk kez kuzey Amerika ile batı ve orta Avrupa'da zafer kazanmıĢtı. Çok önemli bir kültür değiĢikliği yaĢanıyordu. Bu değiĢiklik ileride pek çok baĢka toplumu da etkileyecektir. Yeni GeliĢmeler Böylece 19. yüzyıla gelmiĢ bulunuyoruz. Bu yüzyıl Aydınlanma Çağı'nın sonuçlarını iyice verdiği bir dönemdir. Fransız Ġhtilalinin etkisi kendini göstermeye baĢlamıĢtır. Bu arada Batı'da yeni bazı değiĢiklikler göze çarpıyor. Bunlardan biri Fransız Ġhtilali ile beliren "ulusçuluk [milliyetçilik]" akımıdır. Diğeri sanayi devrimi nedeniyle kendini gösteren bir sosyal sınıfın o zamana kadar bilinmeyen bazı sorunlar getirmesi üzerine çıkan "sosyalizm"dir. Sonuncusu ise, Aydınlanma düĢüncesine tamamen ters bir geliĢimdir: Ġnsanın her türlü yeniliğe rağmen bencillikten bir türlü kurtulamadığını gösteren büyük bir simge: Emperyalizm. Bu yeni geliĢmelere kısaca göz atalım: Bireylerin toplum içinde yaĢamalarının bir zorunluluk olduğunu biliyorsunuz. Ġnsan ancak kendisini yabancı hissetmeyeceği bir ortamda rahat yaĢar. Bu ortam da onun sahip olduğu değerleri taĢıyan insanlar tarafından kurulmuĢtur. Böylece dil ve soy birliği gibi ögeler toplum yaĢamını sağlamlaĢtırırlar. 16. yüzyıldan itibaren merkezci mutlak devletlerin kurulması ve bunların otoritesine birbirinden farklı insan topluluklarının bağlı olması Aydınlanma düĢüncesine uygun değildi. Madem ki bütün insanlar doğuĢtan özgürdür ve diledikleri yönetim içinde yaĢamakta serbesttirler, öyle ise o insanların kendi tercihlerine göre siyasal bir otorite kurmaları gereklidir. Aynı kültür ögeleri içinde yetiĢen insanların oluĢturduğu birliğe ulus denilir. ĠĢte Aydınlanma bireyleri bilinçlendirirken, onların ait oldukları kültür çevrelerine bağlılıklarını da güçlendirdi. Böylece ulus olma bilinci de doğdu. Fransız Ġhtilali bu bilinci iyice geliĢtirdi. Öyle ki, pek çok ulus kendilerinden olmayan baĢka toplulukların otoritesi altında yaĢamayacaklarını anladılar. Ulusçuluk akımı böyle doğdu. Bu akım kültür birliği içinde yaĢayan toplulukların kendi siyasal kaderlerini kendilerin saptaması ilkesini getirdi. Bu nedenle 19. yüzyılda baĢka devletlerin içinde yaĢayan ulusal toplulukların sık sık ayaklanarak bağımsızlık istediklerini görüyoruz. Gerçi baĢlangıçta bu tür davranıĢlar hükümdarların meĢru otoritelerine karĢı bir kalkıĢma olarak görülmüĢse de, ulusçuluk akımı, aydınlanmanın getirdiği bireycilik ilkesi nedeniyle güçlenmiĢ ve günümüzün modern devlet modelini oluĢturan "ulus devlet" kavramı ortaya çıkmıĢtır. Bu akımın etkileri günümüze kadar gelmiĢtir. Ancak Ģimdi ulusları kendi istekleriyle siyasal bakımdan birleĢmeleri yolu da açılmıĢtır. Avrupa Birliği bu yolun en önemli kilometre

166

taĢıdır. Ama bilinmesi gerekli olan, bu tür birleĢmelere "ulus devletlerin" kendi özgür iradeleriyle karar vermeleridir. Ulusçuluk ilkesinin bencil bir davranıĢla "sadece kendi ulusunun en fazla hakka sahip olduğu" biçiminde yorumlanıp uygulanması ise Aydınlanma düĢüncesine terstir. Bütün insanlar eĢit olduğuna göre, ulusların da eĢit sayılması gerektir. Ama aĢırı ulusçuluk, 20. Yüzyılda Aydınlanmanın ilkeleriyle hiç bağdaĢmayan "ırkçılık" gibi ters ve felaket getiren bir akımı da doğurmuĢtur. Bu konular üzerinde ileride "ulusçuluk" ünitesinde daha fazla durulacaktır. Ġkinci akım sosyalizm ise, ülküsel bir hedef olarak Ġlkçağdan beri bazı düĢünürlerin zihninde yaĢamıĢtır. Bu ülküsel hedef, üretilen malların adaletli bir biçimde dağıtılmasını sağlamaktır. Bu hedefe eriĢmek için de insanı bencilliğe ve kiĢisel çıkar sağlamaya yönelttiği ileri sürülen özel mülkiyetin kaldırılarak üretimin bütün topluma maledilmesi gereği ileri sürülür. Eflatun [M. Ö. 427347] gibi büyük filozoflar, Çin'de bazı düĢünürler bu tür ülküsel hedeflere ulaĢmak için çeĢitli yollar önermiĢlerdi. Aydınlanma Çağı baĢında Thomas More [1478-1575] ve Campanella [1568-1639] adındaki iki yazar "hayal devletlerini" sosyalist bir düzen içinde kurmuĢlardır. Çok ün kazanan bu iki ütopik yazarın düĢünceleri de 19. Yüzyıldaki "bilimsel sosyalizm"in doğuĢunda etkili olmuĢtur. Sosyalizm esas olarak 19. Yüzyılda, Fransız Ġhtilali sonucunda geliĢen bireyciliğe bir tepki olarak doğdu. Sanayi Devimi bu tepkinin doğuĢunda en önemli etkendi. Liberal ekonomik görüĢe göre, herkes giriĢim ve kazanç özgürlüğüne sahipti. Bütün bireyler yasalar karĢısında eĢit olduğu için giriĢim sahipleri ile diğer kiĢiler diledikleri koĢullarda çalıĢma anlaĢmaları yapabilirlerdi. Her iki yanın da iradesi özgürdü. ĠĢte bu noktada gerçeklerin tam olarak belirmediği anlaĢılıyor. Sanayi devrimi ile o zamana kadar hiç görülmemiĢ derecede yoğun ve kalabalık bir iĢçi sınıfı ortaya çıktı. Elinde sermayesi bulunan giriĢimci fabrikalar kurarak üretimi mümkün olduğu kadar ucuza maletmek istiyordu. Zira serbest ekonominin rekabet ortamı bunu gerektiriyordu. Ucuz hammadde sağlamak ve bunları en ucuz biçimde iĢleyip üretmek yolu açılmalıydı. Ucuz hammadde, biraz aĢağıda göreceğimiz emperyalist ekonomi siyaseti ile bir ölçüde sağlanabiliyordu. Üretimi ucuzlatmak ise, iĢçilerin ücretini düĢük tutmakla mümkündü. Zaten birbiri ardına açılan fabrikalar dolayısı ile iĢ gücü ucuzlamıĢtı. Bu alanda da acımasız bir rekabet vardı. Bu durumda giriĢimci en ucuz kim çalıĢırsa onu iĢe alıyordu. Her iki yan da özgürdü. Dileyen çalıĢır, dilemeyen çalıĢmazdı. Devlet de bu gibi iĢlere karıĢamazdı. Elbette hukuk kuralları karĢısında eĢitlik ilkesine çok uygundu bu davranıĢ. Ama unutulan bir önemli yan vardı. BaĢta Ġngiltere olmak üzere ileri gelen sanayi ülkelerindeki milyonlarca iĢçi sadece boğaz tokluğuna çalıĢıyorlardı. ĠĢsizler arasında da müthiĢ bir rekabet vardı. Patronlar bu ortamda acımasız davranıyorlardı. Ucuz olduğu için çocuklar ve kadınlar da çalıĢtırılıyordu. Ne emeklilik hakkı, ne sağlık yardımı, ne doğum izni, ne ücretli tatil. . Bunlar bilinmeyen kavramlardı. Böylece Aydınlanma Çağı'nın baĢarılı bilançosu içinde sefil ve insanca yaĢamaktan uzak bu sınıfın sorunları çok olumsuz bir yer tutuyordu. Ġnsanların mutluluğu için kurulan devletin bu duruma "özgürlük gereği" diyerek karıĢmaması bazı düĢünürleri harekete geçirdi. Bunlar arasında Karl Marx [1818-1883] adlı bir filozof bazı düĢünürlerden de esinlenerek yeni bir kuram geliĢtirdi. Bu kurama göre, toplum düzenine ekonomik üretim can verir. Üretim kimlerin elinde ise devlet de onların hizmetindedir. Toplumlar aĢama aĢama bu düzeni geliĢtirmiĢlerdir. Ġlk zamanlar üretim sadece topraktan elde ediliyordu. Bu nedenle büyük toprak sahipleri her Ģeyin egemeni idiler. Giderek burjuvazi bunları tasfiye etti. EĢitliğe dayanan sistem içinde burjuvazi elde edilen hakları kendi çıkarına kullandı ve üretimi tekeline aldı. Sermayesi arttı. Elinde sermaye çoğaldıkça üretimin tek hakimi oldu. GiriĢimci yaĢayabilmek için sermayesini çoğaltmak zorundadır. Bunun için de kar edecektir. Kar etmek de iĢçinin emeğinin karĢılığını tam ödememekle sağlanır. Böyle davranmak bir zorunluluktur onun için. Ama bu sistem böyle sürüp gidemez. Üretim arttıkça iĢçiler de fazlalaĢacaktır. Bunun sonucu bütün dünya iĢçilerinin birleĢip büyük bir ihtilal çıkarmalarıdır. Bu ihtilal sonucu üretim araçları iĢçilerin eline geçecektir. Topluma geçici bir süre iĢçi sınıfı egemen olacak, bir "proletarya diktatörlüğü" kurulacaktır. Bu diktatörlük toplumdaki bütün sınıf farklılıklarını ortadan kaldıracaktır. Sonuçta üretim araçları bütünüyle toplumun malı olacaktır. Bu durumda herkes ihtiyacı kadar çalıĢıp üretimden adil pay alacaktır. Bu düzen böyle kurulunca devlete de gerek kalmayacaktır; zira çıkarları kol anacak bir sınıf artık yoktur.

167

Marx'ın bu görüĢlerinin iĢçiler arasında büyük bir rağbet gördüğü söylenmelidir. Böylece kurulan sosyalizm düĢünsel bir akım olmaktan çıktı ve siyasal bir kimliğe büründü. Marx'ın hedefini benimseyen bazı sosyalistler ilk kez 1848 yılında Fransa'da liberallerle birlikte yeniden kurulmuĢ olan krallık yönetimine karĢı ayaklandılar. 1848 yılı Ģubatında krallık tekrar devrildi ve Fransa'da ikinci kez Cumhuriyet kuruldu. Cumhuriyette sosyalistler ile liberaller birlikte davranmak zorunda kaldılar. Ama her iki yan da birbirinin düĢüncelerini benimsemiyordu. Bu da çok doğaldı. Sonuçta aynı yılın haziran ayında sosyalistler liberallere karĢı ayaklandılar. ĠĢte tarihteki ilk gerçek sosyalist ihtilal budur. Ama büyük bir baĢarısızlıkla sonuçlanmıĢtır. Toplum bir sosyalist ihtilal için hazır değildi. Gerçi iĢçilerin haklı olduğu pek çok konu vardı. Ama bunların çözümünü toplum bir ihtilal yoluyla beklemiyordu. Böylece tarihin ilk sosyalist ihtilali liberallerce bastırıldı. Fakat bu olay liberal devlet anlayıĢında bir dönüm noktası oldu. Özgür giriĢimciler, varlıklarını sürdürebilmek için iĢçilerle iyi geçinmek zorunda olduklarını anladılar. Bu sosyalist ihtilaller sürmemeliydi. Bu nedenle yeni yönetim ihtilalcileri cezalandırmakla birlikte yeni hazırladığı anayasaya tarihte ilk kez sosyal hakları da ekledi. Bugünkü anlamıyla son derece ilkel sayılsa da devletin iĢsizlere iĢ bulma, yoksullara yardım etme gibi görevleri yüklenmesi iki açıdan değerlendirilebilir: Birincisi, serbest giriĢim sahiplerinin ihtilalci sosyalizm ile onun silahlarını elinden alarak mücadele etme yoluna gitmesi, ikincisi ise, insancıl görüĢlerin baĢıboĢ bir ekonomik liberalizmin üzerine çıkmasıdır. Her iki halde de artık devlet yurttaĢı sosyal açıdan korumayı yükümlenmeye baĢlamıĢ ve "sosyal devlet" anlayıĢına yönelinmiĢtir. Ġhtilalci sosyalistler adım adım geliĢen sosyal devlet anlayıĢına karĢı Yine mücadele ettiler. Ama 19. yüzyıl sonlarına kadar hiçbir baĢarı sağlayamadılar (1871 yılında Prusya Alman Birliğini kurabilmek için Fransa‟ya savaĢ açtı. Bu savaĢı kazanan Prusyalılar Paris‟i iĢgal ettiler. 1852 yılında yeniden kurulan imparatorluk sona erdi. BarıĢın imzalanmasından sonra Prusyalılar Paris‟ten çekilince ihtilalci sosyalistler ülkülerindeki düzeni kurabilmek için ayaklandılar. Çok kanlı bir ihtilal baĢladı. Ama böyle bir düzen için hazır olmayan Fransızlar bir süre sonra sosyalistleri yalnız bıraktılar. Böylece kurulan “Paris Komünü” ilk sosyalist yönetim biçimi olarak sadece birkaç ay sürdü. ĠĢçilerin normal düzende bir daha ayaklanıp ihtilal yapmaları görülmedi. 1917 Rus Ġhtilalinin ise Marx‟ın öngördüğü proleter ayaklanma ile doğrudan bir iliĢkisi yoktur). Hele Alman Birliği kurulduktan sonra baĢbakan olan tutucu ama büyük devlet adamı Von Bismarck'ın [1815-1898] çıkarttığı sosyal içerikli yasalar ihtilalci sosyalistlere tam bir darbe oldu. ĠĢçiler bugünkü haklarının çoğuna kavuĢtular. Bu durumda ihtilalci sosyalistler bölündü. Bunların içinden hatırı sayılır bir bölümü ihtilalci yöntemleri bırakıp normal demokratik yollarla sosyalist düzene geçmeyi benimseyerek ve halkın oyuna her zaman uymayı kabullenerek "sosyal demokrasiyi" kurdular. Sosyalizm böylece parçalandı. Ġhtilalci sosyalizm gücünü iyice yitirdi. 1917'de Çarlık Rusyası Birinci Dünya SavaĢına girdiği zaman çok bitkin bir durumdaydı. Rusya'da büyük bir iĢçi sınıfı da yoktu. Buna karĢılık yoksul köylüler ve kentliler çoğunluktaydı. Bu durumdan ilkönce sosyal demokratlar yararlanıp Çarlık Rejimine son verdiler. Ama savaĢa devam ettiler. Yoksulluk artınca Rus Sosyalist Partisi lideri Lenin bir ihtilal daha çıkarıp bu kez sosyal demokratları tasfiye etti ve Marx'ın istediği "Proletarya diktatörlüğünü" kurdu; ama milyonlarca kurbana malolan tarihin en kanlı iç savaĢı sonunda. Bu sistem bir süre yürüdü. Rusya sanayileĢti. Sosyalizm belli bir ilerleme sağladı. Ama bütün bu geliĢmeler, kiĢinin özgürlükleri kısılarak yapılıyordu. Üretim de hiçbir zaman bütünüyle topluma maledilemiyor, kalkacağı umulan devlet daha da baskıcı ve antidemokratik oluyordu. Ġkinci Dünya SavaĢı sonunda Rusya, Doğu Avrupa ülkelerini iĢgal etti ve oralarda halkın isteği dıĢında zorla sosyalist rejimler kurdu. Bu rejimler halka rağmen kuruldu, hiç benimsenemedi. Sonunda Marx'ın kuramının ütopik olduğu anlaĢıldı. Ancak, sosyalizm, liberal devleti sosyal içerikli bir yapıya kavuĢturmakta büyük ölçüde etkili olmuĢtur. Sosyalizmin en önemli olumlu yanı buradadır. Emperyalizme gelince: Bu ad Aydınlanma Çağı'nın ilkeleri ile tam bir çeliĢki yaratmaktadır. Batılı insan Aydınlanmanın getirdiği nimetlerden yararlanırken son derece bencil davranmıĢ ve dünyanın geliĢmemiĢ ekonomilerine sahip ülkeleri ya doğrudan doğruya ele geçirerek onları sömürgeleĢtirmiĢ veya bu ülkeler içinde gözüne kestirdiğini yarı sömürge durumuna getirmiĢtir. Bu ülkelerden sağlanan ucuz hammaddeler sanayileĢmeyi hızlandırmıĢtır. 19. yüzyılın ortalarında belli baĢlı emperyalist devletler baĢta Ġngiltere olmak üzere Fransa, Hollanda, Belçika, Ġspanya ve Portekiz‟dir. Bunlar dünyayı tam anlamıyla paylaĢmıĢ ve elleri altındaki ülkelerde yaĢayan insanları Aydınlanma döneminin ilkelerini bir yana bırakarak ezmiĢlerdir.

168

Kurulan emperyalist denge ilkönce Ġtalya, daha sonra Almanya'nın bu kervana katılmasıyla bozuldu ve bildiğiniz gibi Birinci Dünya SavaĢı bu gerilimden çıktı. Avrupa 20. yüzyıla sancılı girmiĢtir. Demokrasinin kurulduğu Avrupa'da ona en aykırı akımlar da orada türedi. Birinci Dünya SavaĢı'nın acımasız sonuçları faĢizm ve komünizm gibi Aydınlanma felsefesine tamamen zıt rejimleri doğurdu. Bugün, 20. yüzyıl sona ererken, 18. yüzyılda baĢlayan ve gerçekten çok yüksek değerlere dayanan Aydınlanma Çağı'nın zaferle biten sonu gelmiĢtir. Dünya, Aydınlanmanın ilkeleri üzerine kurulu daha bütünsel ve evrensel bir düzen arayıĢı içine girmiĢtir. BATIDAKĠ GELĠġMELERĠN TÜRK ĠNKILABINA ETKĠLERĠ "Fransa ihtilali bütün cihana hürriyet fikrini tanıtmıĢtır. Ve bu fikrin halen esas kaynağı bulunmaktadır. Fakat o tarihlerden beri Ġnsanlık ilerlemiĢtir. Türk demokrasisi Fransa ihtilalinin açtığı yolu izlemiĢ lakin kendine özgü nitelikleri ile geliĢmiĢtir." 1927 yılında Nutuk'ta ifade ettiği düĢüncelerinden bir cümle de alalım: "Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen modern ve bütün anlam ve biçimiyle uygar bir toplum haline eriĢtirmektir.”. Sanırız ki bu sözler fazla duraklamaya yer vermeyecek derecede açıktır. Devrimin önderi bu büyük hareketin aslında bir "demokrasi" kurduğunu, bu demokrasinin Fransa ihtilalinin getirdiği özgürlük düĢüncesine dayandığını, ama zaman geçtiği için daha da olgunlaĢtığını belirterek cumhuriyet yönetimi içinde her bakımdan uygar bir toplum biçimine eriĢmenin hedeflendiğini söylüyor. Bu sözler Türk Devriminin çok büyük bir ölçüde, Batı'daki Aydınlanma Çağı'nı yakalamak amacı ile yapıldığını göstermektedir. Devrimimizin kendine çok özgü veya doğrudan doğruya Batıyı taklit gibi bir hedefi yoktur. Hedef tektir, sadedir, açıktır: Uygar ve çağdaĢ bir toplum olmak. Bunun için de demokratik bir hukuk devletini Aydınlanma Çağı'nın ölçüleri içinde kurmak yetiĢir. Zira, Fransız Ġhtilali bize Aydınlanma Felsefesinin uygulamaya dökülmüĢ biçimini vermiĢtir. En uzun ömürlü ve en ileri Ġslam Devleti Osmanlı Ġmparatorluğudur. Bu devlet kurulduğu zaman, yani 14. yüzyıl baĢlarında, Ġslam alemindeki hızlı geliĢme durmuĢ, içtihat kapısı kapanmıĢ ve durgunluk dönemi baĢlamıĢtı. Ama Osmanlı Türklerinin büyük bir kültür yarattıkları da kuĢkusuzdur. Ünlü kültür tarihçisi Durant Ģöyle diyor: "Hıristiyanlar karĢısında Türkleri barbar olarak değerlendirmek kaba bir yanılgıdan baĢka birĢey değildir. Türkler gerçekten uygardılar". Osmanlılar kendilerine geçen donmuĢ skolastik Ġslam bilimini 15. yüzyıla kadar elden geldiğince değerlendirdiler. Yeni Müslüman oldukları için enerji ve ülkü doluydular. Ġslamiyet‟in ve Orta Asya Türklerinin eĢsiz dinsel hoĢgörüsü onlarda daha da arttı. Pratik ve kavrayıcı zekaları, sistemli ve doğru düĢünme yetenekleri sayesinde kısa bir süre içinde güçlü bir devlet ortaya çıkardılar. Avrupa'da feodalite yeni sona eriyor, uyanıĢ hareketi henüz baĢlıyordu. Bu nedenle Osmanlıların ileri toprak düzeni örnek bir devlet yönetimi ortaya çıkardı. Bu devletin hele askeri örgütü uzun süre batı ülkelerine model oldu. ġehircilik bir yana bırakılırsa hem dinsel hem de sivil mimarlıkta çok ileri gitmiĢlerdi. 16. Yüzyılda devletin yayılma siyasetine uygun olarak coğrafya alanında da önemli adımlar atmıĢlardı. Dinsel bilgilere çok değer vermiĢler, medreseyi sevmiĢlerdir. EĢsiz hoĢgörüleri, devlet yönetimi sanatında uzun süre usta olmaları, ülkede barınan çeĢitli ulusları gerçek bir barıĢ içinde yaĢatmıĢtı. Fakat ne yazıktır ki batıda yavaĢ yavaĢ baĢlayan akılcılık kıpırtıları Osmanlı bilimine yabancı idi. Osmanlı Türkleri skolastik veriler içinde kalmıĢlardır. Devletin geliĢme zamanında skolastik bilimlerde dahi tam bir varlık gösterilemediği için Ġslam bilimsel geliĢmesinin kalıntılarının bulunduğu doğu ülkelerinden zaman zaman bilgin getirtmek gerekmiĢtir. II. Mehmet [1430-1481] zamanında Osmanlı biliminde eskiye dayalı bir canlanma vardır. Ġslam klasik çağının ürünleri Ġstanbul'da toplanmakta ve bunların okunması özendirilmektedir Ortaçağ tıp ve matematiği bir ölçüde canlandırılmıĢtır. Rönesans hareketinin baĢlarında yaĢayan Fatih bu büyük olayı herhalde kavramıĢ ama ancak Ġslam klasik çağına dönmekle bu aleme katılacağını sanmıĢtı. Fatih, büyük bir çaba ile eskiyi yenilemek isterken birkaç yıl sonra Batı'da Kopernikus çıkacaktır. Kaldı ki Fatih Sultan Mehmet'in çabaları da kendisinden sonra sürdürülememiĢtir. Yönetsel ve askeri bakımdan geniĢlemesine rağmen, aydınlar devletin sınırlarının birkaçyüz kilometre uzaklarında baĢlayan akıl çağından tamamen habersizdiler. Descartes, Kepler, Galile, Harvey, Bacon, daha sonra Newton tam bir bilinmez idi Osmanlı bilim yaĢamında. Osmanlı müderrisleri bu adları hiç duymadıkları gibi artık Ġslam skolastiğinin büyük ve klasik eserlerini okuyup anlayacak bilim adamları bile yetiĢemiyordu. Akılcılığın tam anlamıyla hız kazandığı 16. ve 17. Yüzyılarda sadece iki Osmanlı Türkünün bilim alanında

169

adları geçer: Piri Reis [1470-1554] ile Katip Çelebi [1609-1657]. Piri Reis bir denizci idi ve zamanın en doğru dünya haritasını çizmekle büyük bir ün yapmıĢtı. Katip Çelebi ise, skolastik bilimin en mantıklı yanlarıyla uğraĢmıĢ, bu arada aklı ve doğru bilim yöntemlerini övmüĢtür. Hem Piri Reis hem de Katip Çelebi kendi kendilerini yetiĢtirmiĢlerdir. Ġkisi de Medreseli değildir. Medreseden Ebussuud Efendi gibi birkaç önemli din bilginleri dıĢında yetiĢen bilim adamı yoktur. Bu da Osmanlı eğitim sisteminin durumunu açık bir biçimde gözler önüne seriyor. 1729'da basımevinin ikiyüzelli yıllık bir gecikme ile Osmanlı Türklerince kullanılmaya baĢlanması önemli bir olaydır. Bu yolla hiç olmazsa bazı basit ama doğru bilgilere eriĢmek olanağı doğdu. Ama baskı tekniğinin böylesine bir gecikmeden sonra Osmanlı ülkesine girmesi bilimsel geliĢme sorunun çözmekte çok fazla yararlı olamamıĢtır. 1729'dan 1830'a kadar, yani yüz yıl içinde 180 çeĢit kitap basılabilmiĢtir. Avrupa'da ise Gutenberg'in basım tekniğini kullanmaya baĢladığı 1454 yılından 1500 yılına kadar geçen 53 yıllık bir süre içinde kırk bin çeĢit kitap basılmıĢtır. II. Mahmut'un çabaları yaĢama geçirilen ve batı bilimini sadece uygulama alanında da olsa öğreten ilk kurum 1827 yılında kurulan Tıbbıye'dir. Bunu modern anlayıĢlı subaylar yetiĢtiren Harp Okulu 1834 yılına izledi. Böylece tıp ve askerlik batıya açılan iki penceremiz oldu. Gerçekten, 19. yüzyılda yetiĢen önemli bilim adamları ya tıp veya askerlik alanında kendilerini göstermiĢlerdi. Çok önemli hekimlerimiz adımızı Batı bilim aleminde duyurduğu gibi günden güne geliĢen Harp Okulları özgürlük düĢüncesinin irdelendiği ilk ocaklar olmuĢlardır. Bu soruyu ne yazıktır ki olumsuz bir biçimde yanıtlamak zorundayız. Evet 19. yüzyılda bazı bilim ve teknik alanlarında geliĢme vardı. Ama Aydınlanma Çağı'nın ana ilkesi olan "insanın mutlak özgürlüğü, doğal haklara sahip olduğu" anlayıĢının yerleĢmesi çok zordu. Zira bu geliĢmeler çok yavaĢ ve son derece dar bir çevrede cereyan ediyor, asıl büyük halk yığınlarının eğitimi ile bütün çabalara rağmen uğraĢılamıyordu. Gerçi "devleti kurtarmak için" Tanzimat Fermanı ile birlikte hukuk devletinin en önemli birkaç ilkesi kabul edildi. Ama, geçen yıl da belirtildiği gibi, bu reformda "insan" değil "devlet" esas alınmıĢtı. Gerçi son derece yurtsever ve ülkücü Tanzimatçılar devlet yönetiminde ve eğitimde oldukça önemli değiĢiklikler ve yenilikler yapmıĢlardır. Ama büyük bilim ve düĢünce sistemleri ile bunların uygulanmasından doğan bilimsel, teknik ve ekonomik geliĢmeler Osmanlı ülkesine girememiĢtir. BaĢka bir deyiĢle Batı Aydınlanmasının temeli olan akılcılık Osmanlı toplumuna yerleĢemedi. Bu nedenle devlet, devlet gücü, hukukun kökeni gibi akla ve bilime dayanılarak açıklanması gerekli ve toplum kalkınması için son derece yaĢamsal önemi olan konularda hiçbir önemli atılım yapılamadı. Buna rağmen özellikle Tıbbiye, Harp Okulları ve 1858 yılında kurulan Mülkiye mekteplerinden yetiĢen kuĢakların Fransız Ġhtilalinin hiç olmazsa hedeflerini bir ölçüde kavradığı görülüyor. Ama hele devlet felsefesi ile uğraĢan hiçbir bilim adamının çıkmaması, bu tür çabaları verimsiz kılmıĢtır. Yine de, Osmanlı toplumuna Fransız ihtilalinin sonuçları olan eĢitlik ve ulusçuluk akımları girmiĢ ve Türkçülük geliĢerek ulus devletin zorunluluğu üzerinde durulmaya baĢlanmıĢtır. Bu tür akımları ve karĢısındaki grupları geçen yılın ikinci ve üçüncü ünitelerinde gördüğümüz için tekrarlamayacağız. Türk toplumunun ulus devlete doğru gidip, Avrupa'daki Aydınlanma Çağı'nın nimetlerinden yararlanmasından baĢka bir kurtuluĢ yolu olmadığı ancak Ġmparatorluğun son dönem aydın kuĢağı oldukça bilinçli bir biçimde kavramıĢtır. Ancak o kuĢağı oluĢturanların sayısı azdır ve karĢıtları çok fazladır. Ġnkılapların mutlaka bir kadro tarafından biçimlendirilip yürütülmesinin bir toplumsal yasa olduğunu da biliyorsunuz. ĠĢte Aydınlanma Çağı'nın Türk toplumuna getirilmesinden baĢka bir kurtuluĢ yolu bulunmadığını, bunun da Fransız Ġhtilali ile gelen demokrasi ilkelerinin benimsenmesiyle gerçekleĢebileceği kesin olarak ancak Atatürk tarafından kavranılmıĢtır. Akılcılık yoluyla Türk Aydınlanmasını toplumumuza getiren, bu Önderdir. Kısaca: Türk Devrimindeki kültür değiĢikliğinin temelinde Batı'da baĢlayıp geliĢen Aydınlanma Çağı'nın ilkeleri ve hedefleri yatmaktadır. Bu ilkelerin insanların eĢitliği, devredilmez doğal haklara sahip olması, devlet yönetiminin doğrudan doğruya ulus tarafından üstlenmesi, insana saygı, sosyal açıdan yurttaĢın hizmetinde bir kamu örgütü olduğunu biliyoruz. Aydınlanmanın bir baĢka ikincil sonucu olan ulus devlet ilkesi de Türk Ġnkılabının temelleri arasındadır. Sosyalizm bir etki yapmamıĢ ama sosyal devlet kavramı devrimimize girmiĢtir.

170

Batıda çok uzun bir süre ve büyük acılar sonucu gerçekleĢen Aydınlanma hareketini kısa süren bir devrimle Türk toplumuna yerleĢtirmek oldukça zor bir iĢti. Bu zorluk sanırız ki bir ölçüde giderilmiĢ ve bir Türk Aydınlanmasının doğmasına zemin hazırlanmıĢtır. Ancak bu kısa süre içinde, Türk Devriminin esas hedefi olan demokratik hukuk devleti ülküsünün daha tam anlamıyla gerçekleĢebildiği söylenemez. Hukuk Devleti kavramının niteliği ve gerçekleĢtirilmesindeki güçlükler üzerinde bundan sonraki ünitemizde duracağız. Böylece Ġnkılabımızın düĢünsel çerçevesinin çizilmesi tamamlanmıĢ olacaktır. DEMOKRATĠK HUKUK DEVLETĠ (TÜRK ĠNKILÂBININ HEDEFĠ) -18 DEVLET VE HUKUK Devletin Niteliği Bu nitelikleri iki grupta toplamak gerektir. Birincisi Ġlkçağ'dan itibaren bütün devletlerde görülen ortak özellikler. Bu özellikler günümüzdeki modern devletlerde daha da geliĢmiĢ olarak göze çarpmaktadır. Ġkincisi, sadece Aydınlanma Çağı ile baĢlayıp bugüne kadar gelen demokratik hukuk devletinin nitelikleri... Devletin Ögeleri (Unsurları) Bir devlette herĢeyden önce sınırları bir ölçüde de olsa belli bir ülkeye ihtiyaç vardır. Ayrıca çok doğal olarak bu ülke üzerinde insanların yaĢaması gereklidir. Bir güç ülke üzerindeki insanları devlet içinde birleĢtirir. Bu güce de "devlet kudreti" veya bugün için tam karĢılığı sayılmasa da egemenlik adı verilir. Ülke Bir devletin ülkesi, belli bir toprak parçasından oluĢur. Bu toprak parçası üzerinde yaĢanılabilecek nitelikte olmalıdır. Eskiden fetih esasına göre devletler ülke sınırlarını geniĢletirler veya savaĢlarda yenilince daraltmak zorunda kalırlardı. Günümüzde savaĢlar Yine çıkıyor. Ama savaĢ sonrası imzalanan ve güvenceye bağlanan barıĢ antlaĢmaları devletlerin sınırlarını çizer. Bu antlaĢmalara sadık kalmak gerektir. Ġlkçağlarda ise bir devlet kendini yeterince güçlü hissedince antlaĢmayı bozardı. Günümüzde bu pek kolay olmamaktadır. Zira devletlerarası bazı kuruluĢlar bir ölçüde de olsa dünya üzerinde düzeni sağlayabilmektedirler. Devletlerin denizle veya baĢka su parçaları ile sınırları varsa, bunun kara parçasına ne kadar uzak olması gerektiği Yine antlaĢmalarla saptanır. Bir devletin ülkesine ait su bölgesine,ülkenin parçası sayıldığından, "kara suları" denilir. Kara sularının dıĢında kalan bölgeler "açık deniz"dir ve bütün devletlerce ortaklaĢa kullanılabilir. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları esas itibarıyla Lozan BarıĢ AntlaĢması ile çizilmiĢtir. Bu AntlaĢma 20. yüzyılın en uzun süreli barıĢını kurdu. Lozan'dan sonraki en önemli sınır düzenlemelerimiz 1926 yılında Ġngiltere ve Irak ile imzalanarak bugünkü Irak sınırını çizen antlaĢma ve 1937'de Fransa ile imzalanan ve Hatay'ın ülkemize katılmasıyla sonuçlanan antlaĢmalarla sağlanmıĢtır. Ġran ile de 1926 ve 1932 yıllarında ufak sınır düzeltmeleri yapılmıĢtır. Demek ki bugünkü ülkemizin sınırları devletlerarası hukukun gereklerine uygun bir biçimde ve barıĢ içinde çizilmiĢ bulunmaktadır. Ġnsan Topluluğu (Nüfus) Devlet elbette insanlar tarafından kendi ihtiyaçları için oluĢturulmuĢ bir kurumdur. Ama bir ülke üzerinde yaĢayan insanların devlet ögesi olmaları bakımından taĢımaları gerekli bazı özellikler vardır. BaĢka bir deyiĢle, çok verimli, mükemmel bir diyarda pek iyi insanlar da yaĢasa, bunların bir devlet ögesi oluĢturabilmeleri bazı koĢullara bağlıdır. Bu insanların herĢeyden önce, birarada yaĢama yolunda açık veya gizli bir iradelerinin bulunması gerektir. Bu irade de kendiliğinden oluĢmaz. Ġnsanları böyle bir bağ içine sokabilmek için bazı koĢullar gereklidir. Örneğin, aynı dili konuĢma, aynı inanca mensup olma gibi. Ama bunlar olmasa da belki sözünü ettiğimiz irade belirebilir. Bu da o insanların belli ve ortak bir geçmiĢe sahip oldukları ve birarada geleceğe dönük olarak yaĢama isteklerinin bulunmasıyla ortaya çıkar. Bu bakımdan birbirinden ayrı ve uzak, farklı çıkarlar peĢinde koĢan ve sürekli bir düĢmanlık içinde yaĢayan kabileler, aynı dil ve inanç birliğine sahip olsalar bile bir devlet kuramazlar. Devlet Kudreti (Egemenlik) Ne sınırları belli ve iyi nitelikli bir ülke, ne de o toprak üzerindeki insanların birarada yaĢamak iradeleri devletin oluĢmasına yeterli gelebilir. Bu iki koĢuldan sonra bir üçüncüsü vardır ki, devlet asıl o öge ile ortaya çıkar. Bu da "devlet kudreti" dediğimiz güçtür. Bu öyle bir güçtür ki, gözle görülmez. Onun kendini belli edebilmesi ancak o gücü ellerinde bulunduranların davranıĢları ile belirir. Devlet kudretinin en belirgin özelliği ülkede yaĢayan bütün insanlar üzerinde kendini hissettirmesidir. O insanlar arasında düzen ve disiplini sağlamak bu gücün en baĢta gelen iĢlevidir.

171

ĠĢte ne hukukçular, ne de bu konuyla ilgili diğer bilimlerle uğraĢanlar sorumuzun yanıtını verebilmiĢlerdir. Devlet gücü bir gerçektir. Ama nasıl ve nereden çıktığı ve kimler tarafından hangi haklı gerekçeyle kullanıldığını bugüne değin bilimsel olarak açıklamak mümkün olmamıĢtır. Bu konuda pek çok düĢünür belki yüzlerce ve çoğu ilk dinleyiĢte inandırıcı gelen kuramlar ortaya atmıĢlarsa da, üzerlerinde biraz derin düĢünülünce hiçbirinin devlet kudreti olgusunu tam anlamıyla bilimsel bir biçimde açıklayamadığı anlaĢılmaktadır. Buna karĢılık bu kudret bir gerçektir. Öyle ise bu gerçeği sadece saptayarak bu gücün nasıl doğduğunu değil ama özelliklerini gösterebiliriz: Ġlk özellik bu gücün toplumun kendi içinden çıkmasıdır. Eğer devlet gücü bir baĢka toplumdan geliyorsa o zaman, ilk toplum devlet kuramamıĢ, sömürge olmuĢtur. Bu gücün toplum içinden çıkması yetiĢir; bir kiĢi, aile veya toplumun kendisi tarafından kullanılması bu niteleme için önemli değildir. Ġkinci özellik bu toplum içinde o gücün üstünde veya ona denk baĢka bir kudret bulunmamasıdır. Üçüncüsü, bu gücün baĢka bir topluma devredilememesidir. Dördüncüsü de, bu gücün toplumu düzenleyici tek kudret olmasıdır. Geçen yılın ilk dersinde toplum içinde bu gücün nasıl belirdiğini kısa da olsa anlatmıĢtık. Bu nedenle üzerinde durmayacağız. Sadece bir noktayı anımsatalım: Bu kudretin kullanılma biçimlerine göre devletleri tiplere ayırabiliriz. Devlet gücü bir kiĢinin elinde ise monarĢi, bir grup tarafından kullanılıyorsa oligarĢi, toplumun tümüne aitse demokrasi tiplerinden söz ediyorduk. Devletin ĠĢlevleri Çok uzun bir süre, belki binlerce yıl "devlet" denilen vazgeçilemez olgunun iĢlevi olarak ilk planda ülkede yaĢayan insanların dıĢ ve iç tehlikelere karĢı korunması görülmüĢtür. DıĢ tehlike, tahmin edeceğiniz gibi, bir ülkeye baĢka toplumlardan gelecek saldırılardır. Ġç tehlike ise, insanların birbirleriyle didiĢmeleri, huzur ve rahatın toplumda yerleĢememesi veya bozulması olarak görülmüĢtür. Bu nedenle "devlet gücünü" elinde bulunduranların herĢeyden önce son derece düzgün iĢleyen bir güvenlik örgütü kurmaları gerekmiĢtir. Binlerce yıl bir devletin gücünü ölçmek için onun ordusunun büyüklüğü veya kudreti esas alınmıĢtır. Hükümdara sıkı sıkıya bağlı, onun buyruklarından çıkmayan bir ordu hem dıĢ hem de iç güvenliği sağlardı. Bu güvenlik örgütünün nasıl çalıĢacağı elbette hukuk kurallarına bağlıydı. Ama bu kuralları hükümdar ve çevresi dilediği gibi saptardı. Bu saptama sırasında o devletin gücünü meĢrulaĢtıran öze dayanılırdı ki bu çoğu kez "din"den baĢka birĢey değildi. Özellikle iç güvenliğin sağlanması hukuk kurallarının mümkün olduğu ölçüde düzgün bir biçimde konulup uygulanmasıyla mümkündü. "Yargıç" ve içinde çalıĢtığı "yargı gücü" bu konuda hükümdara veya diğer egemenlik temsilcilerine yardımcı olurlardı. Ġç güvenliğin sağlanabilmesi için hukuk kurallarını iyi uygulayan bir yargıçlar grubu yanında, hükümdarın veya diğer egemenlik sahiplerinin mevcut toplum düzenini koruyabilmek için yurttaĢların pek çeĢitli iĢlerine müdahalede bulunmaları da olağandı. Bu müdahaleler bir ölçüde yurttaĢın iyiliği için yapılıyorsa da, esas olan her zaman egemenliği elinde bulunduranların statülerini korumak ve hatta fırsat çıktığı takdirde güçlendirmekti. Binlerce yıl toplumlar çok çeĢitli gruplara ayrılmıĢlardı. Bunları bugünkü sosyal gruplarla karĢılaĢtırmayınız. Bugünkü modern toplumlarda sosyal gruplar belli konularda ortak çıkarları olan ve bu nedenle aralarında dayanıĢma bulunması gereken, siyasal iktidarlara güçleri oranında baskı yapabilen veya yardımcı olabilen örgütlü sayılabilecek topluluklardır: Dinsel cemaatler, siyasal partiler, sendikalar... gibi. Ġlk ve Ortaçağ'da, toplum, özellikle Batı'da, ekonomik ve siyasal gücü el erinde tutan soylular -ki kral da en üst düzeyde soyluydu-, kentlerde serbest mesleklerle uğraĢanlar, toprağa bağlı veya baĢıboĢ köylüler, soylulara hizmet eden gruplar, örneğin askerler ve diğer güvenlik güçleri; ve hiçbir hakka sahip olmayan kölelerden oluĢurdu. ġimdi böyle bir toplumda bütün yurttaĢlara düzeni sağlayabilmek için aynı hukuk kural arının uygulanması düĢünülemezdi. Her grup kendine özgü ve kral tarafından tanınan, bu nedenle devlet yaptırımı altında bulunan hukuk kurallarına bağlı idi. ĠĢte çok uzun dönemler devletin iĢlevleri içinde bu gruplar arasında denge sağlayarak iç düzeni korumak da bulunurdu. Çok uzun süren bir tarihsel geliĢme sonucu modern devlet oluĢunca, bu iĢlevlerin hem sayısı arttı hem de bir bölümünün niteliği değiĢti. Niteliği değiĢmeyen iĢlev devletin toplumu dıĢ tehlikelere karĢı koruması ve iç

172

düzenin sağlamasıdır. Ama bu iĢlevleri yerine getirebilmek için yepyeni koĢullar üzerinde oluĢan bir ortamın kurulması gerekliydi. Bunlardan birincisi artık çeĢitli ve kendilerine özgü hukukları olan grupların ortadan kalkması ve yasalar önünde bütün yurttaĢların kesin eĢitliğinin sağlanmasıydı. Bu temel ilke devletin bütün iĢlemlerine hakim olunca artık yasaların da Genel nitelikte ve herkesi bağlayıcı olmasının sağlanması devletin en baĢta gelen görevi olacaktı. Yasalar yapılıp uygulanırken de insanların temel bazı haklarına dokunmamak gerekiyordu. Böylece "insan hakları" kavramı sadece düĢünürlerin kafalarında oluĢan birtakım kalıplar biçiminde kalmaktan kurtulup, devletin koruması ve geliĢtirmesi gerekli önemli iĢlevlerin içine girdi. ĠĢte "hukuk devleti" doğuyordu. Hukukun Niteliği Hukukun Genel çizgileri bakımından tanımını biliyorsunuz. Bu tanıma göre, hukuk, bir toplumda yaĢayan kiĢiler arasındaki iliĢkileri düzenleyen ve devlet tarafından konulan kurallara denilir. ġimdi, yukarıda verdiğimiz açıklamalara göre, modern devlet, yurttaĢın haklarını eĢitlik ilkesine uyarak koruyacak ve iĢlevlerini yerine getirirken bu iki esası asla göz önünden uzaklaĢtırmayacaktır. Devletin koyduğu hukuk kuralları ilke olarak "yazılı"dır. Yazısız hukuk kural arı büyük bir istisnadır. ĠĢte bir devlette belli bir zamanda yürürlükte olan, yani uygulanan hukuk kurallarının bütününe "pozitif hukuk" adı verilir. Pozitif hukuk devletin iĢlevlerini yerine getirmesi, onları sürdürmesi için tek araçtır. Devletin bu iĢlevleri yerine getirirken aldığı diğer önlemler, hep pozitif hukuka uygun olmak zorundadır. Evet, öyle sanıyoruz ki arada bir böyle bir tepki verdiğiniz olmaktadır. Bu da son derece doğaldır. Zira pozitif hukuk hiçbir zaman insanların özlemini duyduğu tam adaleti eksiksiz olarak yerine getiremez. Bunun çok çeĢitli nedenleri vardır: Yasalar ne kadar dikkatli ve titizce yapılırsa yapılsınlar bir süre sonra toplumun gereksinimlerine yanıt veremez duruma düĢebilirler; çünkü insanoğlu ve çevresi sürekli olarak değiĢime uğrar. Yasaların bu değiĢikliklere her an uydurulması mümkün değildir. O zaman, yasaları uygulamakla görevli bulunanlar onları belli çerçeveler içinde yorumlayarak amaca uygun bir uygulamaya gitmek isterler; ama "yorum" sübjektif bir iĢlemdir. Objektif ölçülere ne kadar bağlı kalırsanız kalınız, yorumda nihayet o iĢi yapanın kendi kiĢiliğinin damgası da belirli ölçüde bulunur. Kaldı ki bazı hukuk kural arı yorumlanamaz. Bu tür hukuk kurallarının değiĢen koĢullara uydurulması son derece zordur. Böylece pozitif hukuk kuralları insanların haklı beklentilerine her zaman tam olarak yanıt veremeyebilir. ĠĢte bu noktada insanların beklentilerinin "ne olduğu" sorusunu yöneltmek gerek. Bu beklentiler Genellikle insanların iç alemlerinden kaynaklanır; bu kaynaklanma iĢi sırasında insana aklı ve vicdanı yol gösterir. Böyle bir durumda her insanın kendi anlayıĢına, vicdanına ve aklına dayanan bir "hukuk düĢüncesi veya ülküsü" vardır. Bu , uygulanamayan ama insanların içinde var olan, normal kiĢilerde "olumlu" bir biçimde kendini gösteren bir duygudur. Bu tür duyguların ve aklın doğurduğu hukuk anlayıĢına "doğal hukuk" adı verilir. Ġnsanın doğasında, aklında ve vicdanında saklı olan bu hukuk Genelde evrenseldir; çünkü "insan"ın vicdan ve akıl yapısı, onları yakından etkileyen bazı toplumsal baskılar, etkiler bir yana bırakılırsa hemen her yerde aynıdır. Öyle ise doğal hukuk aslında yasa koyuculara yol göstermesi gereken büyük bir aydınlatıcı sayılmalıdır. Sizlere bir ölçüde anlatmaya çalıĢtığımız ve modern devletin temellerini oluĢturan pek çok ilkeler binlerce yıl "doğal hukuk" düĢüncesi biçiminde, uygulamaya geçmeden zihinlerde ve vicdanlarda yaĢamıĢtır. Ġnsanoğlu adım adım doğal hukuka yaklaĢmıĢtır. Ülküsel olan pozitif hukukun doğal hukuka her zaman uygun olması, yani bunların çakıĢmasıdır. Doğal hukukla pozitif hukukun tam olarak birbirine uygunluğunu sağlamak mümkün değildir. Çünkü hukukça düzenlenmesi öngörülen toplumsal iliĢkilerin nitelikleri sürekli olarak değiĢir. Devletin pozitif hukukunu akıl ve vicdan kalıplarına göre bu değiĢen koĢullara uydurması, en iyi niyetli bir siyasal kadroda bile büyük ölçüde zaman alır. Kaldı ki siyasal zorunluluklar ve bazı toplumsal koĢullar insanın vicdan ve akıl ölçülerini sınırlayabilen bazı olumsuzluklara yol açabilir. Bu nedenle doğal hukukla pozitif hukuku tam olarak çakıĢtırmak mümkün değildir ama, bireylerin içindeki vicdanların sesi ve aklın aydınlığı toplumun ne kadar geniĢ kesimine egemen olursa, devlet gücünü ellerinde tutanlar da koydukları kuralları o ölçüde doğal hukuka uydurmaya çalıĢırlar. Bu mekanizma da ancak iyi iĢleyen bir demokratik rejimle çalıĢtırılabilir. Yasaya Bağlı Devlet Demokratik rejimin temel özeliklerini biraz aĢağıdaki bahiste göreceğiz. Ama, bir ülkenin hukuk düzenini en sağlam biçimde kurmanın bazı baĢka özellikleri vardır. Diğer bir deyiĢle, demokrasiye geçebilmek için ilkönce pozitif hukuk kurallarının eĢitlik ilkesine bağlı olarak konulması ve uygulanması gerektir. Yani, devlet, hukuk kurallarını koyarken herhangi bir ayırım gözetmeyecek, onların "Genel" nitelikte olmasını ve Yine uygulamada da aynı esasa bağlı kalınmasını gözetecektir.

173

Bildiğiniz gibi, bir devlette hukuk düzenine temel olan ve ona yön veren en baĢ hukuk kuralı "anayasadır". Anayasalar çok Genel ve bütün toplumun ana düzenini kuran kurallar içerirler. Bu kuralları somutlaĢtırıp yaĢamın çeĢitli kesimlerine yaydırarak iĢletebilmek "yasama" yetkisine sahip olan organ tarafından çıkartılan "yasalarla (kanunlarla)" sağlanır. Burada dikkat edilmesi gerekli husus Ģudur: Her ne kadar biz modern devleti "demokrasi" ile özdeĢleĢtiriyorsak da "devletlik" niteliğine sahip ama "demokratik" sayılamayacak siyasal yapılar vardır. Burada esas olan bir devlette "yasa" yapan yetkili bir organın bulunması ve onun tarafından konulan yasaların "Genellik ve eĢitlik" ilkesine uygun olmasıdır. Böylece "yasaya bağlı devlet" kavramı ortaya çıkar. Bu devletlerde bütün iĢlere "yasalar" egemendir. Yasa dıĢı davranıĢlara göz yumulamaz ve yasalara denk baĢka hukuk kuralları bulunmaz. BaĢta devlet görevlileri olmak üzere herkes "yasalara" uymak zorundadır. Bu tür devletlere örnek olarak Büyük Friedrich'in Prusyası'nı gösterebiliriz:1740-1786 yılları arasında Prusya'nın kralı olan bu önemli kiĢi, "aydınlanma absolitizmi"nin kurucularındandır. O, tek baĢına yasama gücüne sahipti ama koyduğu yasalara herkes, en baĢta kendisi, mutlak biçimde uyuyordu. Elbette değildir. Ama, bu tür bir devlet yapısı hukuk kurallarının hiç istisnasız uygulanmasını sağlayan bir mekanizma kurması açısından son derece önemlidir. Zira yasalara uymadan "hukuka" uymak mümkün değildir. Ama yasaların da "hukuka" uygun olması gerektir. ġimdi bu konuya eğilelim: Hukuka Bağlı Devlet Binlerce yıl monarĢilerde hükümdarın mutlak otoritesine bağlı olan insanlar, yavaĢ yavaĢ geçirdikleri bir evrim, bunun sonunda da Batı'da 17. yüzyılda düĢünsel ürünlerini vermeye baĢlayan aydınlanma ile, kurumları alıĢılagelmiĢ kalıplar dıĢında değerlendirme yolunu tuttular. Gerçi hükümdarların da bağlı olmak zorunda bulundukları bazı temel kurallar yok sayılmazdı. Bu özellikle, o hükümdarın meĢruiyetini aldığı dine uymak zorunluluğundan çıkıyordu. Ama din kurallarının mezhepler biçiminde değiĢik anlayıĢlara bağlı olarak yorumlanabilmesi, diğer yandan hükümdarların dıĢ görünüĢ bakımından dine uygun gözükmekle birlikte aslında dilediklerini yapabilmeleri, geliĢen aydınlanma düĢüncesi karĢısında değerini yitirme yoluna girdi. Hükümdarı da belli kalıplara sıkı sıkıya bağlı tutmak yoluyla devlet düzeninin sağlamlaĢıp adilleĢeceği görüĢü yerleĢmeye baĢladı. Hükümdarlar yasama gücüne sahipti. Öyle ise onların koydukları kuralların Genel ve herkesi bağlayıcı olması gerekti. Bu konuya yukarıdaki bahiste kısaca değinmiĢtik. Ama böylesine beliren "yasaya bağlı devlet"in bir süre sonra, kiĢilerin özledikleri eĢitlik ve dokunulmazlığı tam olarak sağlayamadığı anlaĢıldı. Yasa devletine geçiĢ 19. yüzyılın ilk yarısında Batı'da geliĢmeye baĢlamıĢtı. Amerikan bağımsızlık hareketi ve ardından gelen Fransız Ġhtilali 19. yüzyılın modern devlet anlayıĢına geçiĢin ilk önemli ve çok büyük adımlarıdır. Her iki devrimin temel felsefesine dayanak olan en önemli ilke, devlet gücünün "ulusa" geçmesiydi. Egemenlik ulusundu. Ulus belli sürelerde yaptığı seçimlerle temsilcilerini belirleyecek, onların oluĢturduğu parlamento da yasaları yapacaktı. Hepimizin çok iyi anımsayacağı gibi, 19. yüzyılın ikinci yarısında taçlarını yitirmek istemeyen bazı krallar da ulusun bu yetkisini tanıyıp yasaları yapma iĢini bırakmıĢlardı. Ama iĢte bu noktada önemli bir aksama kendini gösterdi. Parlamentolarda bir yasanın kabulü için bütün milletvekillerinin birleĢmesi -son derece sayılı ve ender bazı ulusal zorunluluklar dıĢında- mümkün değildi. Eğer çoğulcu bir demokrasi parlamentoya yansımıĢ ise, bütün yurttaĢların aynı çıkarlara sahip olması ve dolayısı ile aynı görüĢleri paylaĢan siyasal partileri iĢ baĢına getirmesi olanaksızdı. Demokraside çoğunluğun isteği uzun süre ulusun tamamının isteği olarak görüldü. Hatta ulusal egemenlik kuramının en ateĢli yandaĢlarından büyük düĢünür J. J. Rousseau (1712-1778) "çoğunluk her zaman haklıdır" formülünü ortaya atmıĢ ve baĢka bir yolla yasaların yapılamayacağını ileri sürmüĢtür. Evet, hükümdar iradesi yerine ulus isteğinin geçmesi çok iyi ve yerinde bir geliĢmedir. Azınlıkta kalanların hiç hakkı yok mudur? Çoğunluk "ulus iradesini temsil ettiği" gerekçesi ile yasalar yapar ve bunlarla azınlıkta kalanların hakları çiğnenirse "yasa devleti"nin sağlamak istediği güvence sistemi nasıl iĢleyecektir? Yanıt açıktır: Eğer çoğunluğun yaptığı yasalar mutlaka doğru iseler bir güvenceye gereksinme yoktur. Ama bu takdirde "bütün insanların doğuĢtan eĢit oldukları ve vazgeçilmez, dokunulmaz haklarla donatıldıkları" ilkesi ne olacaktır. Bu ilkenin en ateĢli savunucularından biri Rousseau idi. O zaman bu düĢünür kendisiyle çeliĢkiye düĢmemiĢ midir? DüĢmüĢtür elbette. Bunu bütün bilginler belirtiyor. O zaman "ulus iradesini temsil eden kiĢilerin çoğunluğunun yaptığı yasalar" yeniden değerlendirilmelidir.

174

Yasalar ancak, azınlığın temel haklarına dokunmadıkları sürece gerçek anlamda düzenleyici iĢlev yerine getirirler. Burada yasaların "hukuka uygun" olmaları ilkesi ortaya çıkıyor. Hukuku alıĢılmıĢ, basmakalıp biçimiyle tanımlarsanız bu ifadede "çeliĢki" vardır. Bu alıĢılmıĢ tanım "toplum iliĢkilerini düzenleyen, devlet tarafından konulmuĢ kural ara hukuk denilir" biçiminde idi. Bu takdirde ulus temsilcilerinin çoğunlunun koyduğu yasalar elbette "hukuk"un kendisidir. Çoğunluğun yaptığı yasalar pozitif hukuktur. Ama pozitif hukukun insanların "doğuĢtan gelen haklarına" dokunmaması gerektir. ĠĢte biz doğal hukuk düĢüncesini pozitif hukuka yaklaĢtırabildiğimiz ölçüde gerçek hukuka uygun davranmıĢ oluruz. Böylece ulus iradesi kendini gerçek ve evrensel "hukukla" bağlamalıdır. Bu takdirde çoğunluğun yaptığı yasalar azınlığın temel haklarını çiğnemez. ĠĢte o zaman "yasa devleti" hukuka uygun duruma gelir. Öyle ise modern devlette yasalar egemen olacak ve bu yasalar da "hukuka uygun" biçimde yapılacaktır. ġimdi "doğal hukuku" pozitif hukukun içine nasıl sokup, devletin gerçek anlamıyla hukuka uygun davranabileceği sorununa eğileceğiz. Bu sorun "insan hakları ve özgürlükleri" konusunda yüzlerce yıl ileri sürülen ve doğal hukuk çerçevesinde kalan düĢüncelerin pozitif hukuka aktarılması ile büyük ölçüde çözülebilir. ĠNSAN HAKLARI VE ÖZGÜRLÜKLER Hak ve Özgürlük Kavramı KiĢiler arasındaki iliĢkileri düzenleyen hukuk kural arı, o iliĢki içine girmek isteyenlere veya zorunda bulunanlara bazı yetkiler tanır. Örneğin,Türk hukuk sistemine göre her yurttaĢın dilediği konularda, dilediği biçimlerde sözleĢme yapma yetkisi vardır. Yine isteyen her Türk yurttaĢının evlenme yetkisi de bulunur. Bu örnekleri yüzlere, binlere çıkartabilirsiniz. Hukuk kural arının sağladığı "yetkiler"in bir Genel özel iği vardır:Bu yetkiler onları tanıyan hukuk kurallarının çizdiği çerçeveye aykırı olamaz. Örneğin her konuda alım-satım sözleĢmesi yapabilirsiniz ama, bu yetkiyi tanıyan yasalar, ahlaka, sağlığa zararlı konularda alımsatım yapılamayacağını bildirmiĢlerdir. Yine, özgür iradesi ile bir malı satın alan kiĢinin bu yetkisinin karĢısında, o malı satanın teslim etme yükümlülüğü vardır. Ama mal teslim edilince veya edileceği sırada, o ana kadar malı satın alma yetkisi bulunan kiĢi, o malın bedelini ödeme yükümlüğü altına girer. Bu takdirde karĢı tarafın da malın bedelini talep etme yetkisi doğar. Yine, dileyen her yurttaĢ evlenebilir. Ama bu iĢi düzenleyen yasanın buyruklarına uyulacaktır: Örneğin evlenme için bir yaĢ sınırı ve daha önceden evli olup bu bağı sürdürmeme koĢulu vardır. Yine evlenme, devletin resmi memuru önünde yapılır. ġimdi bu örneklerden çıkan sonuçlar Ģunlardır: Pek çok iliĢkinin içine girip girmemekte yurttaĢ özgürdür. Ama iliĢkiye girilince, o konuda düzenleyici olan hukuk kurallarının koĢullarına uymak da zorunludur. Hukukçular, hukuk kurallarının kiĢilere tanıdığı bu yetkilere "hak" adını verirler. Öyle ise haklar en baĢta anayasa ve diğer yasalar olmak üzere çeĢitli hukuk kurallarından doğar. Eğer hak ile yetki arasında bir açıklayıcı sınır çizmek gerekirse belki Ģu söylenebilir:Hukuk kurallarının sağladığı haklar o konuda yurttaĢa bir yetki vermektedir. Ama hemen ekleyelim: Hakkın kullanılması karĢılığında, karĢı tarafın da hakkı doğar; o zaman hakkı kullanmaya talip olanın da yükümlülüğü ortaya çıkar. O yükümlülüğün hukuk dilindeki adı "borç"tur. Böylece her hak bir borçla, her borç da bir hakla karĢılanır. Hukuktaki her iliĢki aĢağı yukarı bu esasa göre çizilmiĢtir. Aslında iliĢkilerde "eĢitlik" kuralı yer alır. Yani hak sahibi olmak ve borç altına girmekte bütün yurttaĢlar eĢittir. Ama bazı tür iliĢkiler vardır ki, bunlar toplumun doğrudan doğruya iç düzenini sağlarlar. Bu tür iliĢkiler, "yasak" borcu doğururlar. Örneğin adam öldürmek, hırsızlık yapmak, rüĢvet almak yasalarca "yasaklanmıĢtır". Bu tür iliĢkilerde yasak koyan "devlettir"; devlet yurttaĢın bu kurala uymasını ister. Aslında burada da devletin bir hakkı var: YurttaĢtan hırsızlık yapmamasını istemek hakkı. YurttaĢın yükümlülüğü de bu yasağa uymaktır. Ama daha yukarıda özel yaĢamdan doğan iliĢkilerde olduğu gibi bir eĢitlik burada söz konusu değildir. Bu tür iliĢkilere "kamu hukuku" iliĢkisi denilir. Bu iliĢkilerde devlet yurttaĢ ile tam olarak eĢit değildir ve bir ölçüde onun üstündedir. Ama bu durum modern demokratik devlette bir hayli yumuĢamıĢtır. ġöyle ki: Devlet yurttaĢtan hırsızlık etmemesini isteme hakkını sürekli olarak ileri sürer; buna karĢılık da yurttaĢ devletten hırsızlığa karĢı kendisini korumasını ileri sürmek hakkına sürekli olarak sahiptir. Demek ki kamu hukukunda bile Genel hukuk iliĢkisi yapısı yürürlükte sayılabilir. Zaten hukukun mantığı "karĢılılık" esası üzerinde kurulmuĢtur. Sorun, karĢılıklı hakları ve borçları eĢitlik ve denge içinde tutabilmektir. Ġnsan Hakları Ġnsanların yasalar karĢısında kesin eĢitliği ve bazı dokunulmaz haklara sahip bulunduğu düĢüncesinin doğal hukukta oluĢtuğunu biliyorsunuz. Eğer bu tür haklar hukuk sistemi içine alınırsa değiĢik bir kategori ile

175

karĢılaĢıyoruz: Bunlar öyle tür haklar oluĢtururlar ki, yukarıda açıkladığımız Genel mekanizmanın dıĢında kalırlar; baĢka bir deyiĢle bir yasal düzenleme ile onların çerçevesini daraltamazsınız; yurttaĢlara bu çerçevede borçlar yükleyemezsiniz. Birkaç örnek konuyu aydınlatacaktır: Bütün insanların doğuĢtan birbirleri ile eĢit olduğu kuralı pozitif hukuka girerse bu takdirde o kuralın istisnası olamaz. Zira "bütün" insanlar söz konusudur. Böyle bir hukuk kuralı kölelikten tutunuz da toplumdaki bazı grupların yüzlerce yıl süren ayrıcalıklarını yokeder. Burada insan devletten eĢitlik hakkını korumasını ister. Devletin ondan beklediği bir borç yoktur. Yine her insanın bedeni doğuĢtan geldiği kabul edilen bir hakla "dokunulmaz" kabul edilirse, yurttaĢ bedenine devlet tarafından bir zarar verilmemesi hakkıyla donatılmıĢtır. Evet devletler ortaya çıktıklarından beri yurttaĢları baĢka kiĢilerin saldırılarından korumuĢlardır. Zaten ceza hukuku bu zorunluluktan doğdu. Ama "devletin" yurttaĢa karĢı hiçbir bedensel zarar vermemesi yükümlülüğü karĢılıksız bir "doğal" haktır. Binlerce yıl devletler "baĢkalarına verilen zararları önlemek" gerekçesi ile suçlu saydıklarına "adaleti" yerine getirmek için "iĢkence" yapmıĢlardır. Yeniçağ Avrupasında uygulanan engizisyon yöntemi devletin "topluma zarar veren" kiĢilere suçlarını itiraf ettirmek için baĢvurduğu yasal bir davranıĢtı. Bu tür hakları çok fazla artırmadan devletin temeli yapmak görüĢü ise ancak 20. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleĢebildi; o da belirli sayıda devletlerde. Fransız Ġhtilali'nin çıktığı yıllardan baĢlayarak, aĢağıda biraz ayrıntılı olarak göreceğimiz temel insan haklarının anayasalara konulup iç hukukun bir parçası olması yolu bazı ülkelerde açılmıĢtı. Ama 19. yüzyıl boyunca süren bu açılma, sadece iç hukuku ilgilendirmiĢ, bu hakları zedeleyen devletlere karĢı baĢka devletlerin bazı önlemler alması gibi son derece insancıl bazı düĢünceler gerçekleĢememiĢti. Bu tür müdahaleler devletlerin iç iĢlerine karıĢmak, dolayısı ile egemenlik haklarını zedelemek olarak görülüyordu. Aslında her devlet yurttaĢlarına bu temel hakların hiç olmazsa birkaçını tanıdığını belirtiyordu ama, onları dilediği gibi kısıtlayıp insana yakıĢmayan davranıĢlarda bulunma yetkisini de kendinde tutuyordu. Bu arada insan hakları öğretisi de geliĢiyordu. 19. yüzyıl ortalarında bilimsel bir görüĢ niteliği alan bazı toplumsal akımların etkisiyle "sosyal haklar" kavramı yerleĢiyor, insan haklarının daha da geliĢtirilmesi yolunda bazı önemli çalıĢmalar yapılıyordu. 20. yüzyılın baĢında çıkan ve Ġnsanlığın o güne kadar gördüğü en büyük felaket olan Birinci Dünya SavaĢı sonunda çeĢitli ekonomik ve siyasal koĢulların olumsuz etkileri altında demokrasinin yeĢerdiği bazı ileri ülkelerde insanlık erdemi ile bağdaĢmaz rejimler belirdi. Rönesans hareketinin doğduğu yaĢamın temeline "insanı" oturttuğu Ġtalya'da; reform hareketinin baĢladığı ve daha sonra 18 ve 19 yüzyıllarda ozanlar, filozoflar ve özellikle müzik dahilerinin bir ülkesi olan Almanya'da bu görkemli insanlık mirası ile bağdaĢması mümkün olmayan "faĢizm" rejimleri doğdu. Bu rejimin esası devleti ve o devlette insan ögesinin çoğunu oluĢturan ulusu yüceltmek, kiĢiyi devlet ve toplum iradesi önünde sıfıra indirmekti. Bu rejim giderek baĢka Batı ülkelerinde de yayıldı. 19. yüzyılda ayrı bir felsefe ve ekonomi okulu olarak kurulan sosyalizm de, 1917 yılında Rusya'da baĢlayan ünlü ihtilal ile aĢırı bir uygulama alanı buldu. Rusya'da iĢçi sınıfının sözde egemenliği gerekçesi altında o zamana kadar görülmemiĢ ölçüde kanlı ve Alman FaĢizmini aratmayacak derecede canavarca bir rejim kuruldu. Orada da sözüm ona iĢçileri temsil eden parti bütün ulus adına kararlar alıyordu. Yasa devleti kavramı bile ortadan kalkmıĢtı. O rejimde de kiĢinin özgürlüğü ve erdemi " toplum uğruna" maskesi altında ayaklar altına alınmıĢtı. Sonunda patlak veren Ġkinci Dünya SavaĢı, aslında FaĢist Almanya ile Komünist Rusya arasında Doğu Avrupa'nın paylaĢtırılması gibi son derece emperyalist bir anlaĢmanın yürürlüğe girmesi ile çıktı. FaĢist Japonya'nın da iĢe karıĢması ile geniĢledi. Ġç düzenlerinde büyük ekonomik bunalımlara düĢen ve sayıları iyice azalan demokratik ülkeler bu savaĢın baĢında çaresiz kaldılar. Ama bir süre sonra Almanlar Rusların geniĢ topraklarını gözlerine kestirip aralarındaki anlaĢmayı bozunca, bu kez Ruslar da "FaĢizm"e karĢı savaĢa katıldı. Kanlı savaĢ özellikle Amerika BirleĢik Devletleri'nin müthiĢ gücünün devreye girmesi ile sonunu belli etti. BoğuĢmanın son zamanlarında Amerikan ve Ġngiliz önderlerinin yayınladığı "Atlantik Bildirisi" (14 Ağustos 1941) insan haklarının savaĢ sonrası düzende dikkate alınacağını dünyaya yayıyordu. SavaĢ biterken kurulan "BirleĢmiĢ Milletler Örgütü"nün üyeleri, 10 Aralık 1948 tarihinde ünlü "Ġnsan Hakları Evrensel Bildirisi"ni kabul etti. Bildiride bütün insanların ırk, cinsiyet, dil, renk, dil, din dikkate alınmaksızın "eĢit" oldukları gerçeği dile getiriliyordu. Ondan sonra da, yaĢama hakkından baĢlayarak bütün belli baĢlı insan haklarının ve özgürlüklerinin yeni kurulacak dünya düzeninde temel alınacağı belirtiliyordu. Bu bildiride yer alan insan haklarının, onu imzalayan bütün devletlerde uygulanması "dileği" vardı. Bu dileğe uyulmaması durumunda ise ne gibi yaptırımların uygulanacağı belli değildi. Çünkü devletlerarası

176

düzendeki "yaptırım", iç hukuktakinden çok değiĢik ve kaygan bir kavramdır. Fakat, insanların doğuĢtan eĢit ve özgür olduklarının belli baĢlı bütün devletlerce açıkça kabul edilmesi büyük bir aĢamadır. Daha önce 1776 Virginia, 1789 Fransız insan hakları bildirileri tek yanlı, sadece bir toplumunun sesini duyuran metinlerdi. Halbuki Ģimdi, BirleĢmiĢ Milletler Örgütü'nün üyeleri bu hakları dünya çapında tanıyorlardı. (Bildiriyi 48 devlet kabul etti. 8 devlet de çekimser kaldı. Bu çekinceler, onları koyan devletlerin "demokratik (!)" niteliklerini de gösteriyor: Sovyetler Birliği, onun birer uydusu olan Beyaz Rusya, Ukrayna, Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya; insafsız bir ırk ayrımı güden Güney Afrika ve bu hükümlerin bir kısmının Ġslamiyet‟le bağdaĢamayacağı savı ile Suudi Arabistan...) Bu adımı, Batı Avrupa'da, savaĢın bütün zahmetlerini en acı bir biçimde çeken bazı devletler daha da pekiĢtirdi. Her iki dünya savaĢının "Avrupa"da patlak verdiğini, böylesine bir vahĢetler dizisinin "Batı" değerleriyle bağdaĢmadığını itiraf eden ve yenikler dıĢında kalıp da demokrasiye bağlılıklarını kanıtlayan devletler 5 Mayıs 1949'da "Avrupa Konseyi"ni kurdular. (Konseye kurucu olarak çağrılan devletler arasında Türkiye Cumhuriyeti de vardı. O günün koĢulları içinde Türkiye'nin tam bir batı demokrasisi sayılması Atatürk rejiminin inkar edilmez bir baĢarısıdır ve bugünkü politika yaĢamımıza ıĢık tutacak bir büyük olay sayılmalıdır.) Üye devletler daha sonra dünya hukukunda bir devrim sayılacak ünlü bir karara varıp "Avrupa Ġnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma SözleĢmesi"ni imzaladılar. 4 Kasım 1950'de imzalanan ve bizim de katıldığımız bu sözleĢme, temel insan haklarını ve özgürlüklerini bütün üye devletlerin kabullenip uygulamalarını öngörüyordu. Üye devletler iç hukuklarını bu sözleĢmeye uydurmak zorundaydılar. Aksi takdirde Konsey'den atılırlar. Ama en önemli özellik, sözleĢmede yazılı insan haklarını ihlal eden devletlerin, Yine üyelerce kurulan uluslararası nitelikteki mahkemelerin yetkilerini kabul etmeleridir. (Bu yetki kabulünde üye devletler serbest bırakılmıĢlardı. Ama kısa bir süre içinde bütün üyeler -en geç biz, 1987 de! uluslararası bu mahkemelerin yetkilerini kabul ettiler. Böylece uluslararası yargı, ulusal yargının üstüne çıkmıĢtır. Böyle bir mekanizma tarihte ilk kez kurulmuĢtur.) Böylece bir üye devlette yaĢayanlar, o devletin yurttaĢı olsun olmasın, büyük bir güvenceye kavuĢturulmuĢlardır. Üye devletlerden biri SözleĢmede yer alan insan haklarını veya özgürlüklerini çiğnerse, zarar görenler o DEVLETĠ üye devletlerin hepsinin yargıcının bulunduğu mahkemede dava edebilirler. Mahkeme kararları kesindir ve üye devlet o kararı mutlaka uygulamak zorundadır (Bu mahkemelerin niteliği ve çalıĢma biçimleri üzerinde Türkçe bir hayli değerli yapıt yayınlanmıĢtır ve yayınlanmaktadır.) Sadece doğal hukuk düĢüncesi içinde kalarak yüzlerce yıl devletlerin soğuk baktıkları "insan hakları" böylece -sınırlı sayıda bir devlet grubu tarafından da olsa artık kendi iç hukuklarının bir parçası haline gelmiĢtir. Yani insan hakları ve temel özgürlükler artık "pozitif hukukun" içindedir. Üye devletlerden biri bu konudaki yükümlülüğünü yerine getirmezse "yurttaĢ veya sivil kuruluĢlar" Avrupa Ġnsan Hakları Yargı Organına baĢvurarak kendi devletlerini dava edebilmektedirler. Öyle ise insan hakları artık 21. yüzyıl hukuk ve devlet geliĢmesini en yakından etkileyecek bir konuma eriĢmiĢtir. Belli-BaĢlı Ġnsan Hakları Ġnsan haklarını çok geniĢ bir alana yaymak mümkündür. Fakat böyle bir geniĢletme tehlikelidir. Ġnsan hakları geniĢledikçe, sınırlanabilir diğer normal haklarla aynı düzeyde gibi görülebilir ve onların kötüye kul anılması tehlikesi artar. Ġnsana doğuĢtan geldiği kabul edilen, kiĢi istese de devredilemez, devletlerin ve diğer grupların hiçbir biçimde kaldıramayacağı temel hakları kısaca Ģöyle sayabiliriz. • YaĢama Hakkı: Dünyaya gelen her insan normal ömrü içinde yaĢama hakkına sahiptir. Bu hakkı korumak devletlerin en önde gelen ödevidir. Ġnsanı yaĢatmak sadece onun bedenini canlı tutmakla sınırlanamaz. YaĢamanın insana yaraĢır bir ortam içinde sürmesi ve bu hakkın kağıt üzerinde kalmasını önleyecek uygulamalar içine girilmesi gerektir. Ġlke olarak yaĢama hakkının sınırlandırılması mümkün değildir. Ama yasal olarak verilmiĢ ve yerine getirilmiĢ idam cezaları, devlet görevlilerinin kendilerini savunmak veya bir sivil kiĢinin kendi canına geleceği mutlak olacak bir tehlikeyi defedebilmesi için baĢkalarının yaĢama haklarını "zorunlu ve yasal nedenlerle" zarara uğratmaları kabul edilebilir. Ama bu sınırlamaların son derece ciddi ve kaçınılmaz nedenlerle olması gerekmektedir. • Ġnsan Bedeninin Dokunulmazlığı: Bir insanın yaĢayabilmesini sağlamak için zorunlu bazı tıbbi müdahaleler dıĢında bedenine hiçbir biçimde dokunulamaz. Bedene iĢkence ve eziyet yapılamaz. BaĢka bir deyiĢle bir devlet, yakaladığı bir suçlunun yaĢama hakkını hiç zedelemeden dahi onun vücuduna zarar veremez. Hatta idam mahkümlarına bile son ana kadar bedensel eziyet yapılamaz. Devlet yurttaĢın beden bütünlüğünü en kesin ve istisnasız bir biçimde korumalı, bedene yapılacak eziyet ve iĢkencelere de asla yer vermemelidir. GeçmiĢ anayasalarımızın hepsinde iĢkence ve eziyet yasağı en küçük bir istisna gözetilmeden

177

kesinlikle tanınmıĢtır. Aynı yükümlülüğü yürürlükteki anayasamız da en açık ve seçik biçimde kabullenmektedir (17. Madde). • EĢitlik: Tarihte insanların yaĢama hakları ve beden dokunulmazlığı kadar, onları diğerlerinden ayrı statülerde değerlendirmek de akıl ve vicdan ile bağdaĢmayacak bir tutumdu. Kimi insanlar "insan" olarak bile tanınmamıĢ,bir eĢya sayılmıĢlardır. Bu zavallı insancıklara "köle" denilirdi. Köleliği tarihteki hemen bütün sistemler tanımıĢtır. Bu kurum "doğaya uygun" görülmüĢtür. Kölelik ancak 19. yüzyılda kaldırılabildi. Bu da insan hakları konusunda ne kadar ağır ilerlenildiğinin bir göstergesidir. Yine pek çok hukuk sistemi belli insan gruplarına mensup olanları diğerlerinden aĢağı veya ayrıcalıklı saymıĢlardır. Ġnsanlar soylarına, ailelerine, toplumsal konumlarına göre hukuk sistemlerinde ayrı statülere bağlı kılınmıĢlardır. Kadın ile erkek 20. yüzyıla kadar eĢit olarak kabul edilmemiĢtir. Ġnsanlar arasındaki din, ırk, dil gibi doğal farklılıklar, kimi toplumların kendilerinden değiĢik yapıda olanlara karĢı düĢmanca davranıĢlar içine girmelerini yasallaĢtırmıĢlardı. ĠĢte eĢitlik en kesin biçimiyle Fransız Ġhtilalinin ilkeleri arasında yer aldı. Sonra da adım adım, giderek yayıldı. Artık modern bir devlette yaĢayan yurttaĢlara cinsiyet, ırk, dil, renk, din gibi ayrılıkları nedeniyle farklı iĢlemler yapılmaması gerekmektedir. • Ġnsanın KiĢiliğini Dilediği Gibi GeliĢtirme Hakkı: Bir devlet, içinde yaĢayan insanlara yukarıda saydığımız yaĢama, beden dokunulmazlığı ve eĢitlik haklarını en mükemmel biçimde tanıyabilir. Ama sadece bu üç hak çerçevesinde kalınırsa, insanlar belki güvenlik içinde yaĢarlar, fakat kendilerini geliĢtirmek için gereken olanaklara sahip bulunmadıkları için toplum donup kalan bir yapı içinde hapsolunurlar. Halbuki yaĢamın amacı hep daha iyiye ve güzele ulaĢmaktır. Ġnsanların güvenle yaĢadıkları bir devlet düzeni içinde diledikleri mesleği seçmeleri, istedikleri siyasal, kültürel ve ekonomik etkinlikler içine girebilmeleri gerekmektedir. Bir devletin bu olanakların hiç olmazsa yollarını insanlara açması gereklidir. Böylece insanlar kiĢiliklerini dilediklerince geliĢtirme hakkına sahip olurlar. Ama iĢte bu noktada bir önemli incelik kendini gösteriyor. Temel Özgürlükler "Temel Ġnsan Hakları" ile "Temel Özgürlükler" arasındaki fark son derece teknik ve tartıĢmalıdır. Bu karıĢık tartıĢma içine girmeden sizlere Ģöyle bir açıklamada bulunulabilir: Aslında en geniĢ anlamıyla "hak", ilgili bahiste de ifade ettiğimiz gibi bir "yetki"dir. Nasıl bir yetki? Yasaların ve diğer hukuk kurallarının tanıdığı bir yetki. ġimdi insanlara tanınan ve "yasal yetki" diyebileceğimiz hakları kullanıp kul anmamak kiĢinin isteğine kalmıĢtır. Dileyen evlenir, dileyen evlenmez. Ama evlenme bir "haktır"; onu kullanmak ise kiĢinin özgür iradesine bırakılmıĢtır. Öyle ise hakkın bir eĢanlamı da özgürlüktür denilebilir. Zira her hak bir yetki doğurur ve o yetkiyi kullanmak zorunlu olamaz. Ancak hak kullanılırken artık yasal sınırların içinde kalmak gereklidir. Öyle ise hakların kullanılması, onların doğası gereği var olan bir özgürlüğe bağlıdır. Bu açıdan konu irdelenirse en koyu istibdat rejimlerinde bile bir ölçüde özgürlük vardı. Zira her devletin iyi veya kötü bir hukuk sistemi bulunur. Bu hukuk sistemi içindeki kurallar belli konularda yurttaĢlara bazı "hak"lar tanırlar; böylece o "hak"kı kullanırken kiĢi özgürdür. Elbette hakların kullanılması özgürlüğe bağlıdır. Ama bazı haklar vardır ki onlar, yurttaĢların "kendi kiĢiliklerini geliĢtirmeleri ve devlet yönetimine katılmaları" için tanınmıĢtır. Bu durumda belki en koyu diktatörlüklerde bile bulunan ve her yurttaĢa tanınabilen "evlenme" veya "alım-satım" özgürlükleri gibilerini, yukarıdaki kategori içine koyamayız. Onlar da gerekli özgürlüklerdir. Ama "siyasal" içerikleri yoktur. Bir amaca ulaĢmak için tutulan yol demek olan siyaset, hukuk açısından bir devletin yönetimi için izlenilen yöntemlerin adıdır. Her devletin bir yönetim biçimi, yapısı, dayandığı belli bir düĢünce temeli vardır. Bu esaslar üzerinde hukuk geliĢir, devletin ve yurttaĢın dertleri çözülmeye çalıĢılır. Demokrasilerde siyasal kadrolar değiĢtikçe, temeldeki ilkelere aykırı olmamak koĢuluyla izlenilen siyasetlerde de değiĢiklikler yapılabilir. ĠĢte bir özgürlüğe "siyasal" niteliktedir diyorsak bu, o özgürlüğün bağlı olduğu hakkın yurttaĢa devlet yönetimine katılmak ve kiĢiliğini dilediği ölçüde geliĢtirmek yetkisini ve dolayısı ile serbestliğini verdiğini düĢünmelisiniz. Bu bakımdan özgürlükleri temel haklar içinde görmek de mümkündür. Bunlar bir derecede insan hakları özelliklerine de sahiptirler. Ancak devletin siyasal yapısına göre daraltılıp geniĢletilmeleri mümkündür. Ama bir demokraside bu tür özgürlükler asla ortadan kaldırılamazlar. Aksi takdirde insan hakları dayanağı boĢ birer kalıba dönüĢür: Sadece canı ve bedeni güvenlik içinde olan ve eĢitlik ortamında yaĢayan bir insan yukarıda söylediğimiz siyasal nitelikli haklara -yani özgürlüklere- sahip değilse o zaman kiĢinin erdemi ve geliĢme olanakları yok olur.

178

Bu nedenle siyasal nitelikli ve ayrıca yurttaĢın maddi ve manevi alanda geliĢmesini, korunmasını sağlayan haklar da belki sınırlanabilir ama asla vazgeçilmez özgürlüklerdir. Bunların belli baĢlılarının sadece adlarını saymakla yetinelim: DüĢünceyi her türlü yolla ifade etme, siyasal yaĢama seçme ve seçilme yolu ile doğrudan doğruya katılma, siyasal parti kurabilme, meslek çıkarlarını koruyabilme, dilediği eğitimi görebilme, haberleĢme, konutun devlet güvencesi altında olması, devletin toplumsal bazı zararlı eylemleri önlemesi görevi gibi yurttaĢın sahip oldukları haklar biraz aĢağıda kesin tanımını yapacağımız "demokratik hukuk devletinin" vazgeçilmez ögeleridir. Bu özgürlükler de tıpkı temel insan hakları gibi uluslararası hukuk belgelerinde ve özellikle " Avrupa Ġnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri" sözleĢmesinde güvence altına alınmıĢlardır. DEMOKRATĠK HUKUK DEVLETĠ VE GÜVENCESĠ Demokrasi Demokrasi devlet yaĢamıyla doğrudan doğruya ilgili bir kavramdır. Bu kavramı basmakalıp bir biçimde tanımlamak mümkündür:"Halkın kendi kendini yönetmesi". Ama bu tanım günümüzde yetersiz duruma gelmiĢtir. Evet demokrasi halkın kendi kendini yönetmesidir. Ama bu nasıl olacaktır? Halkın kendini yönetme mekanizmasını kim kuracaktır? Halkın kendisi mi? Halk bu duruma nasıl eriĢebilir? Yoksa bazı toplumsal gruplar "halka" bu konuda yol mu gösterecektir? Diyelim ki halk kendini yönetmeye baĢladı. Bu nasıl iĢleyecektir? Halk kendini yönetirken nasıl bir sistem tercih edecektir? Ġnsanların bu oluĢum karĢısında hakları, özgürlükleri hangi düzeyde olacak ve nasıl güvence altına alınacaktır? Yoksa "halk istedi" diyerek insan hakları ve özgürlüklerinden vaz mı geçilecektir?... Bu sorular daha da çoğaltılabilir. Demek ki Yunanca "demos"(=halk) ve "kratos"(yönetim) sözcüklerinin birleĢmesinden oluĢan ve bugün bütün dünya dillerine geçen bu kavramın yüzeysel bir tanımı soruları yanıtlamak için yetersizdir. Demokrasi bir siyasal rejimdir; bir devletin dayandığı ana yönetim düĢüncesidir. Bu bakımdan belki bir devlet biçimidir de. Bütün bu konular uzun kamu hukuku tartıĢmalarını gerektirir. Demokrasiyi devletlerine esas tutan toplumlar, "mutlak monarĢi", "diktatörlük", "teokrasi" gibi baĢka rejimlerin veya devlet biçimlerinin içeriklerinden "farklı" bir model tercih etmiĢlerdir. Bu nedenle, bu saydığımız türdeki model erden değiĢik bir yapıda bulunmaları gerektir. Modern bir demokrasiyi Ģu ana çizgileriyle gözler önünde canlandırmak mümkündür: Devlet yönetimi doğrudan doğruya ulusa dayanacaktır; ulus içindeki bütün bireyler doğuĢtan gelen insan haklarıyla donatılacaktır, bu haklara ve onlarla birlikte tanınan siyasal özgürlüklere devlet gücünü "temsil" edenler dokunamayacakları gibi, o temsil yetkisini veren ulusun da böyle bir irade beyanında bulunması mümkün değildir; toplumda insan hakları ve temel özgürlükler egemen olduğuna göre, demokrasi herĢeyden önce "insana" değer verir. Devlet insanların "insanlık" niteliğini korumak ve geliĢtirmek için kurdukları bir siyasal örgütten ibarettir. Bu Genel çatı içinde elbette bazı yönetim özellikleri her ulusun kendi tercihine göre biçimlenir: Halk iradesinin beliriĢ tarzları, devlet organlarının konumları ve aralarındaki iliĢkiler ayrı anayasal sistemler içinde her ulusun kendi tercihine göre seçilir ve iĢler. Bir örnek verelim: Avrupa Konseyi, "demokrasiyi" benimseyip uygulayan devletler tarafından kurulmuĢtur. "Demokrasiyi" rejim olarak benimseyip uygulamayan devletler bu Konsey'e üye olamazlar. Ama Avrupa Konseyi içindeki devletlere Ģöyle bir bakalım: Ġngiltere ile Yunanistan; Ġtalya ile Norveç; Ġsveç ile Türkiye; Ġspanya ile Polonya arasında devlet biçimi, demokrasinin iĢletiliĢ anlayıĢı bakımlarından çok büyük farklar vardır. Her ulus demokrasiyi kendi alıĢkanlıklarına göre uygular ve sistemleĢtirir. Ama demokrasinin "olmazsa olmaz" koĢulu vardır ki, bunu değiĢik biçimde uygulamak veya azaltıp çoğaltmak mümkün değildir:Ġnsana saygı, eĢitlik, insan haklarının tam güvencesi, siyasal özgürlüklerin tanınması ve nihayet "hukukun kesin üstünlüğü"... Demokratik Hukuk Devleti Demokrasinin en büyük özel iği, onun insan haklarına dayanırken ve özgürlükleri tanırken, devletin evrensel hukuk ilkelerine bağlı kalmasıdır. BaĢka bir deyiĢle demokrasinin insana verdiği değer, o değerin tam anlamıyla korunması ile olanak içine girer. Ġnsanı da ancak "hukuk" korur. Öyle ise hukukun demokrasideki bütün insanları, grupları bütünüyle koruması altına alması gerektir. Peki bu nasıl gerçekleĢecektir? Hukuku koyan ve uygulayan devlettir. Demokrasilerde devleti ulus kurup sürdürür. Ulusun hukuktan sapması olanak içinde midir? Veya ulusu hukuktan kopartarak "ulusa rağmen" yönetmek mümkün müdür? Evet bütün bunlar biçimsel bir "demokrasiye" rağmen mümkündür. Öyle ise devleti ve yurttaĢı "hukuka" bağlayacak bir mekanizmaya gereksinme vardır. O da "bağımsız yargı"dır. Yargı gücü, bir devletin belki en önemli iĢlevini görür. Yasaları koymak ve onları uygulamak elbette son derecede yaĢamsaldır. Ama yasaların uygulanmasından doğan anlaĢmazlıklar, yasaları uygulayan yürütme gücü mensuplarının yol açtığı haksızlıklar nasıl ve kimin tarafından giderilecektir? En mükemmel yasalar

179

konulsa ve en iyi niyetli kiĢiler bu yasaları uygulasalar dahi yurttaĢlar arasında her zaman çeĢitli anlaĢmazlıklar ve yasaları çiğneme eğilimleri görülür. Kaldı ki yasalar da her zaman tam ve ülküsel, yürütme gücü de her türlü siyasal kaygılardan uzak değildir. Ne yazıktır ki, insan doğasında iki çeliĢki yatar. Bunlardan biri olumludur: BarıĢ.. Ġkincisi ise olumsuzdur: Her zaman kendi çıkarını düĢünmek... Her iki duygu insanın içinde zaman zaman çarpıĢır. Devlet aslında insanın "barıĢ" duygusunu tatmin etmek için doğdu. Ama devleti yönetenlerin de kimi zamanlar kendi çıkarlarını önde tuttukları görülebilir. Bütün bu bilinen gerçekler içinde demokrasiyi yürütmek son derece zordur: Bir yandan çoğunluğu elinde tutan ve "hukuka" her zaman uygun davranmayan siyasal iktidarlar, bir yandan o çıkar çevrelerinin peĢinden koĢan baĢka gruplar, demokrasinin erdemini tehlikeye düĢürebilecek davranıĢlar içine girebilirler. Diğer yandan insanlar arasındaki günlük iliĢkilerden doğan anlaĢmazlıklar; ödenmeyen bir kira, yerine getirilmeyen bir söz, zamanında teslim edilmeyen bir mal, hırsızlık, adam öldürme, geçinemeyen eĢler, ölen babalarının mirasını paylaĢamayan çocuklar, yolda arabasını sürerken istemediği halde birini sakat bırakan kiĢi.. Bu örnekler her gün onbinlerce türden karĢımıza çıkıyor. ĠĢte bir devlette bütün bu aksaklıkları giderecek, hukuka aykırı davranıĢları yaptırım gücüyle önleyebilecek veya cezalandıracak bir baĢka organa gereksime vardır. Bu organ, yargıçların üstünlüğü altında çalıĢan ve savcıları, avukatları, karar yerine getirme (-icra ve infaz-) mercilerini kapsayan "Yargı Örgütüdür". ġimdi zihinlerinizi kurcalayan bir soruyu yönelteceğinizden eminim: Diyeceksiniz ki, yargı örgütüne de mensup olanlar "insan" değil mi? Onların da kendi çıkarları yokmu? Onlar da etki altına giremezler mi? Ve buna benzer baĢka endiĢeler zihninizde beliriyor hiç kuĢkusuz.. Bu soruları yöneltmekte çok haklısınız. Ama insanların yaptıkları yanlıĢları Yine insanlar düzeltebilir. Dinler bu tür yanlıĢların cezalarını vermeyi Genellikle ölüm sonrasına ertelerler; ama bazı uygunsuzlukların cezasını bu dünyada vermeyi de buyururlar: Bundan dolayı örneğin Ġslam devletlerinde en önemli iĢlerden biri, adalet dağıtan kadılardır. Bu durumda yukarıdaki soru onlar için de geçerli değil mi? Ne kadar dindar olursa olsun kadılar da insandır ve istemedikleri halde yanlıĢ hüküm verebilirler. Öyle ise sorunun çözümü Yine insanlara bırakılıyor. Eski devletleri bir yana koyalım. Modern demokratik hukuk devletlerinde de yukarıda saydığımız türlerden pek çok uygunsuzluk yaĢanıyor. Bunları en alt düzeye indirmek için yansız, bilgili, adil, kararlarını cesurca verebilen ve bütün bunları yapabilmek için devlet gücü içinde özel ve dokunulmaz bir yere oturtulmuĢ yargıçlara ve yardımcılarına gereksinim vardır. Devleti ve yurttaĢları hukuka uygun davranıĢ içine sokabilme ve demokrasiyi benimsemiĢ insanları güvence ve güvenlik altına alabilmenin tek yolu bu özelliklere sahip bir yargı gücünü oluĢturmaktır. Böylece demokratik hukuk devletinin iĢleyebilmesi ancak ve ancak bağımsız ve iyi iĢleyen bir yargı gücü ile mümkündür. Bu güce dört türlü iĢlev tanınır: • Yasaların ve diğer hukuk kural arının o devletin anayasasında belirtilen esaslara aykırı çıkmasını önlemek veya bu Ģekilde çıkmıĢ hukuk kurallarını geçersiz saymak. Bu tür bir denetimi "Anayasa Yargısı" adı verilen en üst düzeydeki mahkemeler veya aynı nitelikteki baĢka kurul ar -Fransa'daki gibi yerine getirebilir. BaĢka ve çok yerinde bir yetki de bir yasayı anayasaya aykırı gören herhangi bir mahkemenin onu uygulamamasıdır. Ancak dünya demokrasilerinde "Anayasa Yargısı" yolu tercih edilmektedir. Anayasa mahkemelerinin üyeleri doğrudan doğruya halk tarafından seçilemedikleri için "ulus iradesinin temsilcilerinin" yaptıkları yasaları geçersiz sayıp sayamayacakları hep tartıĢılagelen bir sorun olmakla birlikte, kuramsal düzeyde kalmıĢtır. Eğer anayasa mahkemesinin yargıçlarını en yansız ve nitelikli biçimde atama mekanizması kurulursa, bu tartıĢma geçersizdir. • Devlet yöneticilerinin yasaları ve diğer hukuk kural arını uygularken yurttaĢa verdikleri zararların karĢılanması; bu yolla yönetimin her eyleminin yargı tarafından denetlenebilmesi. • Yasaların "suç" olarak kabul ettikleri eylemleri yapanların gerçekten suçlu olup olmadıklarının ve eğer suçlu bulunurlarsa verilecek cezanın saptanması. • YurttaĢlar arasında özel anlaĢmazlıklardan doğan çekiĢmelerin giderilmesi. Yargı gücünün son iki iĢlevi ilk devletler ortaya çıktıktan itibaren hep söz konusu olmuĢtur. Ama ilk iki iĢlevi üzerinde tartıĢmalar henüz bitmemiĢtir. Zira bu yol a yargı zorunlu olarak bir ölçüde siyasetin içine giriyor. Ama bir siyasal iktidar "siyasal çıkar" hesaplarıyla anayasaya aykırı bir yasa çıkartırsa veya bir yönetici sempati duyduğu bir siyasal partinin istekleri doğrultusunda yanlı iĢlemler yaparsa, yargı zorunlu olarak o siyasal nitelikteki iĢlemin "hukuka aykırı olup olmadığı" incelemesini yapacaktır. Bu bahiste son olarak söylenilmesi gerekli nokta Ģudur: Demokratik hukuk devleti, insanın erdemli ve özgür bir yapı içinde yaĢayıp geliĢmesini amaçlar. Bu amaca ulaĢabilmek için Yine insanlardan oluĢan kadrolar çalıĢır. Öyle ise, amaca uygun biçimde iĢletilmesi en zor ama bugüne kadar bulunmuĢ en iyi -veya en az

180

kötü- bu rejimi yaĢatacak olanlar Yine insanlardır. Bundan dolayı insanların "demokrasi kültürü" almaları gerektir. Bu yolda yetiĢmiĢ kiĢiler birbirlerine hoĢgörülü ve saygılı davranmayı, insan haklarının bilincinde bulunmayı, yargının kutsallığına inanmayı bir yaĢam biçimi haline getirirler. Bu kültür bireylere verilmezse, demokrasi hukuk devletinin geliĢmesi olanaksız demeyelim ama son derece zor ve acılı geçer. TÜRK DEVRĠMĠ VE DEMOKRATĠK HUKUK DEVLETĠ Atatürk'ün 7 Mayıs 1935 tarihli Ulus Gazetesinde çıkan Ģu sözlerini ilk önce okuyunuz, sonra da değerlendiriniz:"YurttaĢların kiĢisel ve sosyal özgürlükleri, eĢitliği, dokunulmazlığı ve mülkiyet haklarını saklı tutmak.. önemli esaslardandır" Atatürk bu sözleri ile, bugünkü insan hakları öğretisinde yer alan temel ilkelerin Türk Devleti'nin "önemli esaslarından" saydığını belirtiyor. Ġleride Atatürk'ü bir çağdaĢlaĢma önderi olarak değerlendirirken bu konudaki çok daha çarpıcı ve etkileyici düĢüncelerini de gözden geçirip değerlendireceğiz. Yine ilerideki derslerimizde, 1920 yılından itibaren son derece sistemli ve adım adım demokratik hukuk devleti ülküsüne eriĢilmek için çalıĢıldığını göreceğiz. BaĢka bir deyiĢle Türk Ġnkılabı ile bu hedefe ulaĢılmak istenmiĢ, bütün adımlar bu yönde atılmıĢtır. Devrimin kurumlaĢtırılma aĢamasında demokratik hukuk devleti gereklerine aykırı Takrir-i Sükun Yasası gibi son derece zorunlu birkaç geçici düzenleme dıĢında hiçbir adım atılmamıĢtır. Bu ülküye ulaĢmak demokrasi kültürü hemen hiç almamıĢ bir toplumda kolay değildi. Ama bütün bu zorluklar yenilmiĢtir. Türkiye bugün istenilen düzeye yaklaĢmanın kıvancını duyma hakkına sahiptir. Demokratik Hukuk Devleti ülküsüne ulaĢmak için ilkönce "hukuk" sisteminin esaslı bir devrimle değiĢtirilmesi gerekti. Zira eski hukuk bu hedefe ulaĢmak için yeterli değildi. Önümüzdeki Ünitede bu çabaları göreceğiz. Böylece Türk Devrimi'nin kurumlaĢması evresini incelemek derslerimizin bundan sonraki bölümleri olacaktır. TÜRK HUKUK SĠSTEMĠNĠN KURULMASI -19 GĠRĠġ Bir ülkede hukuk devletini kurabilmek için sistemde bazı önemli değiĢikliklerin yapılması gerektir. Böyle bir çarpıcı değiĢikliğe gereksinim duyan toplumda hukuk sisteminin "hukuk devleti" ölçülerine göre yenilenmesi için zaman çok önemlidir. BaĢka bir deyiĢle evrimsel bir geliĢme yoluyla hukuk devletine geçmiĢ toplumlar dıĢında kalanlar, böyle bir yenilik içine girmek isterlerse mutlaka bir inkılap adımı ile iĢe baĢlamalı ve gerekli koĢullar oluĢuncaya kadar, bu iĢ sürdürülmelidir. Devrim toplumsal kurumların mümkün olduğunca çabuk ve hızlı biçimde ve gerekirse zorlanarak değiĢtirilmesi demektir. Devlet ise toplumsal iliĢkileri kurmuĢ veya eski bazı iliĢki ve kuralları tanımıĢ, onların bir düzen içinde iĢlemesini sağlamıĢtır. Böylece hukuksal kurumlar doğdu. ġimdi, hukukça düzenlenmiĢ bütün toplum iliĢkilerinin bir devrimle değiĢtirilmesi, devletin varlığına ters düĢer. Çünkü hukuk en yaygın, geniĢ ve önemli toplumsal kurumdur. Onun kapsadığı alanda çabuk ve hızlı değiĢiklikler yapmak o devletin düzeni ile bağdaĢamaz. Devlet, kendi kurduğu düzeni korumak zorundadır; yoksa varlığını inkar etmiĢ olur. Bundan dolayı büyük devrimler yepyeni bir devletin kurulmasıyla baĢlamıĢtır. Devletler hukuk düzenlerini kurarlarken sanıldığı kadar özgür olamazlar. Hele bir devlet evrimsel geliĢme sonucu oluĢmuĢsa, bu evre sırasında toplumdaki mevcut bulunan iliĢkileri değiĢtirme gereği duymaz. ĠĢin pratik yanı, o iliĢkilerin kurulacak hukuk düzeni içine konulmasıdır. BaĢka bir deyiĢle, devletler, toplumlarını oluĢturan bireylerin temel toplumsal iliĢkilerini değiĢtirmeye pek yatkın değillerdir; zira toplumun devleti "meĢru" olarak tanıması böyle bir tutumu devlet açısından haklı gösterir. Çünkü bireylerle ters düĢme egemenlik gücünü kullananlar için hoĢ bir olay değildir. Sadece belli alanlarda, gereksinmelere göre bazı değiĢiklikler yapılır. Yine bir devletin meĢruiyeti geniĢ ölçüde kendi oluĢumunda rol oynayan belli olaylara, bu olaylardan doğan ilkelere, bireylerin yaĢam anlayıĢlarına bağlıdır; devlet bu esaslara bağlı olmalıdır ki meĢruiyetini kabul ettirebilsin ve varlığını sürdürebilsin. Bunu iki örnekle açıklayalım: Eğer bir devlette egemenlik gücü dine dayandırılmıĢsa, toplum bu dine göre yaĢamaya alıĢmıĢsa, o devletin hukuk kuralları bu çerçeve dıĢına çıkamaz. Bir devlet din dıĢı bir ideolojiye göre kurulmuĢ ise ve devleti o ideolojiyi kuran güçlü gruplar yönetiyorsa hukuk düzeni de o üst grubun görüĢlerine uygun olarak belirlenir. Tarihsel gözlemler ile hukuk ve siyaset bilimleri bu soruya olumlu yanıt vermemizi gerektiren saptamalarla doludur. Eğer devlet gücü gerçekten esaslı bir ideolojiye dayanan çok tutarlı ve toplumun belli kesimlerine nüfuz edebilen bir grup elinde ise, o takdirde bunların kurduğu hukuk düzeni toplumca, bazı itirazlar olsa da benimsenmektedir. ġimdi, konumuza girebilmek için yukarıda verdiğimiz tablonun tam tersini düĢünelim: Bir toplum bütün kurumlarıyla gerilemeye baĢlamıĢtır. Devlet düzeni bozulmuĢtur. Bu yozlaĢma bütün çabalara rağmen

181

önlenememektedir. Tahmin edersiniz ki, devlet düzeninin bozulması, hukuk sisteminin de yozlaĢması demektir. Eğer bir devletteki hukuk düzeni toplumsal iliĢkileri sağlıklı bir biçimde yürütme iĢlevini yerine getiremiyorsa, çökmeden kaçınılmaz. ĠĢte Ģimdi devrim koĢulları ortaya çıkmaktadır. Artık toplumdaki bireylerin hepsi bilinçli veya bilinçsiz bir istek bildirmeseler bile toplumun esenliği için mümkün olduğu ölçüde çabuk bir değiĢme gereklidir. Toplum, koĢulları uygunsa önderi veya önder kadroyu çıkartır ve devrim baĢlar. Böylece toplumsal kurumlar değiĢirken hemen hemen bütün birey-toplum iliĢkilerini düzenleyen hukuk kural arı öncelikle devrimin konusu olmak zorundadır. Eğer devrim yürütülmek istenirse buna öncelikle "hukuku" değiĢtirmekle baĢlamak gerektir. Bu yapılmazsa bütün toplumsal iliĢkiler ve kurumlar eskisi gibi kalır, bu da devrimin yapılmamıĢ olması demektir. ġimdi Türk Devrimine gelelim: Osmanlı Devleti'nin hukuk düzeni dine dayalı idi. Bir zamanlar için yeterli olan bu hukuk, devletin çöküĢ evresine girmesiyle yavaĢ yavaĢ bozulmaya baĢladı. Devletin çökmesi önlenemeyince, hukuktaki çözülme de arttı. Zaten devlet ile hukuk birbiri içinde olduğundan bir kısır döngüye girilmiĢtir. ÇöküĢten kaçınılamıyordu. Ġnkılap evresine geçilince ve Önder ortaya çıkınca bir gerçek de açıkça belirdi: Toplum iliĢkileri eski devlet yapısı içinde düzeltilemeyecekti. Yeni esaslara göre bir devlet kuruldu. Bu devlet, daha önce de görüldüğü gibi, Türk Ulusunun en büyük bunalımı sırasında Önder ve kadrosu tarafından tam bir bilinçle oluĢturulmuĢ, bildiğiniz gibi kısa sürede hem ulus hem de dünya tarafından benimsenmiĢtir. Devlet ve hukuk içiçe yaĢadığından yeni devlet kendi anlayıĢına göre,kendi ilkelerine dayanarak yeni bir hukuk düzeni kurmak zorunda idi. Eski hukuku olduğu gibi bırakmak, yeni devletin yapısıyla ters düĢerdi. Kaldı ki Türk Devriminde amaç hukukun üstünlüğüne dayanan modern bir demokrasiye geçmekti. Devletin bu nedenle de hukuk yapısını değiĢtirmekten kaçınması mümkün değildi. Her devrimde olduğu gibi, baĢlangıçta pek çok kiĢiye ters gelen, ama modern hukuk devletinin ilkelerine uygun olan yeni düzenin 4050 yıl gibi kısa sayılabilecek bir süre içinde benimsenmesi, toplumun bu konuda yüzlerce yıldan beri bir arayıĢ içinde bulunduğunun kesin kanıtıdır. Hukuk sistemi Türk Devrimi ile, yeni baĢtan ve modern devletin gereksinmelerine uygun olarak kurudu. Hukuk sistemi yeni baĢtan kurulmasa idi Türk Devriminden söz etmek olanağı da bulunmazdı. TÜRK HUKUK DEVRĠMĠ Türk Hukuk Devrimini iki ana evreye ayırarak incelemek mümkündür. Birincisi ikincisinden çok daha önemli evredir ve yeni devletin kurulmasıyla baĢlamıĢ, hemen hiç durmadan 1937 yılına kadar sürmüĢtür. Ġkinci evre Atatürk'ün ölümü ve ardından çıkan Ġkinci Dünya savaĢı ile baĢlar. SavaĢ sürdüğü sırada Türk devriminde önemli bir geliĢme olmaz. Sadece siyasal bazı denemeler yapılır. SavaĢ bittikten sonra demokratik hukuk devletinin kurulmasında önemli adım sayılacak yeni bir dönem baĢlar: Çok partili siyasal yaĢama geçiĢ... Bu ikinci evrede Türk hukukunun yapısında sistem açısından hemen hemen hiçbir değiĢiklik olmamıĢtır. GeliĢmeler daha çok siyasal alandadır. Özellikle 1961 ve1982 anayasaları ile demokratik hukuk devletinin kurulmasında bir tamamlanmaya gitme çabası görülür. Ama Ģurasını söylemek yerinde olur: Siyasal yaĢamda ve anayasalarda yapılan değiĢikliklere rağmen hukuk devriminin çatısı ve demokrasiye tam anlamı ile geçebilmenin altyapısının hukuksal bölümü 1937 yılına kadar tamamlanmıĢ sayılır. Diğer temel devrim adımları da elbette çok önemlidir. Ama benimsenmeleri daha kısa bir zaman almıĢtır. Türk Hukuk Devriminin ilk evresi oldukça uzun bir zaman aralığı içinde gerçekleĢti. Ġkinci evrenin ise daha içindeyiz. Böylesine uzun bir süre hangi nedenle açıklanabilir? Bu soruyu hemen yanıtlamak mümkündür: Toplumdaki hemen hemen bütün iliĢkileri düzenleyen hukuk en büyük toplumsal kurumdur. YaĢamın hemen her kesimine yayılmıĢtır. Böylesine çok, karmaĢık, birbirinden farklı iliĢkiler birkaç yenilikle değiĢtirilemez. Hukuk sisteminin kurulması bundan dolayı uzun bir zaman süresini kapsamıĢtır. Zira, tekrar edelim, devletin kurulmasından en küçük toplumsal veya kiĢisel iliĢkilerin düzenlenmesine kadar insanla ilgili hemen her türlü olay hukukun içindedir. Dikkat ediniz! Yukarıdaki son cümlede "devletin kurulması da hukukun içine girer" dedik. Halbuki daha önceki ünitelerimizde hukuk kavramına değinildiği zaman onu sadece "toplumsal iliĢkiler" olarak tanımlamıĢtık. ġimdi acaba, bu ilk tanımda bir eksiklik olmuyor mu? Kesinlikle bir eksiklik söz konusu değil. Hukuku yapan gücün "devlet" olduğunu biliyoruz. Böylesine ağır ve çok yönlü bir görev üstlenen devlet de toplumsal bir iliĢki sonunda doğmuĢtur. Toplum içinden çeĢitli tarihsel ve kültürel, yahut ekonomik koĢullar sonucu çıkan egemenlik gücünün, o toplumun üyeleri olan bireylerce istenerek -veya istenmeyerek- kabulü o gücü taĢıyanlarla diğer bireyler arasında bir iliĢki değil

182

midir? Bundan dolayı 18. yüzyılda yaĢayan pek çok düĢünür devletin bir sözleĢme ile doğduğu kuramını ortaya atmıĢlardır. ("Toplum SözleĢmesi" denilen bu bağı sadece J. J. Rousseau'ya maletmek bir önyargıdır. Toplum sözleĢmesi kuramı Rousseau'dan önce pek çok düĢünürce iĢlenmiĢtir. Rousseau bu kuramı biraz daha ayrıntılı -ve aynı oranda karmaĢık- bir duruma getirmiĢtir.) SözleĢme ise baĢlı baĢına hukuksal bir kavramdır. Hiç kuĢkusuz, devletin kurulmasıyla sonuçlandığı kabul edilen bu iliĢki günlük yaĢamda bulunan binlerce çeĢit iliĢkinin üstündedir ve kuramsal da olsa daha açık ve belirgindir. Diğer yandan devlet kurulup iĢlemeye baĢladıktan sonra, yani hukuk kuralları koyarken de bireylerle sürekli olarak iliĢki içindedir. Devlet kendi koyduğu kural ara bireylerin uyup uymadıklarını da denetlemek zorundadır. Devlet bu denetimi, kendi adına yetkisinin bir bölümünü kullanan insanlarla yapacaktır. Böylece devletin temsilcileri ile diğer bireyler çok çeĢitli iliĢkiler içine girerler. Ayrıca günümüzdeki modern hukuk devleti yurttaĢlarına karĢı pek çok görevleri yüklenmiĢ, bunlara karĢılık onlardan da bu hizmetleri yürütebilmek için bazı isteklerde bulunma yetkisine sahip kılınmıĢtır (Vergi ödemek, yurt hizmetine gitmek, ... gibi). ĠĢte burada da Yine önemli bir toplumsal iliĢkiler demeti vardır. Öyle ise devletin kurulması, görevlerini yerine getirmesi konuları da hukukun içindedir. Ama burada dikkate değen bir husus vardır. Devlet, kendisi ile bireyler arasında kurulacak iliĢkileri kuran kuralları da koymaktadır. Devlet ilke olarak bireyden güçlüdür. O zaman bu kuralları koyarken devletin tek yanlı davranması mümkündür. ĠĢte demokratik hukuk devletinin dayanağı olan insan hakları ve devletin hukuka bağlı kalması zorunluluğu, bu zorunluluğa uyup uymadığını denetleyen mekanizmaların (bağımsız yargı) varlığı devleti tek yönlü davranmaktan alıkoyar. Hukuk devletinin uygulamadaki önemi bu noktada da kendini göstermektedir. Devletin Temel Yapısını Kuran Devrimler Ulusal Egemenlik Ġlkesine GeçiĢ Anımsayacağınız gibi, Osmanlı Devleti'nde egemenlik bütünüyle Osmanlı Ailesine aitti. Ailenin en yaĢlı erkek, soyu adına egemenlik hakkını kullanırdı (padiĢah). 23 Nisan 1920 tarihinde çok iyi bildiğiniz gibi Türk tarihinde yepyeni bir evre açılmıĢtır. Bu evreyi açan olay Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasıydı. Ulusun egemenlik hakkına sahip çıkması ile yepyeni bir devlet oluĢmuĢtu. Ulus egemenliğinden kaynaklanan bu devlet ulusun yararına ve çıkarına olan devrimleri gerçekleĢtiren en büyük güçtür. Ulusal Egemenlik Ġlkesinin PekiĢtirilmesi Pek iyi anımsayacağınız gibi, 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulur kurulmaz toplumun bütününde ulusal egemenlik ilkesi benimsenmiĢ değildi. Önder ve çevresinde sayıca sınırlı birkaç kiĢi dıĢındakiler bu ilkeyi ya tanımıyorlar, ya da Türk ülkesinde uygulanabileceğine inanmıyorlardı. Hatta bazı Meclis üyeleri ulusal egemenliğin temsilcisi olan kurumlarını yurdumuzun kurtuluĢu için geçici bir araç olarak görüyorlardı. Önder ilkönce Türkiye Büyük Millet Meclisi ile kurulan, ulus egemenliğine dayanan devletin gücünü kanıtlamak zorunda idi. Ulusun da katıldığı savaĢ olağanüstü zor koĢullar altında zaferle bitince Meclis'in, yani ulusun gücü de gösterilmiĢ oldu. Ama eski devletin kalıntıları hala yaĢıyordu. Bu durum tehlikeli bir gidiĢe yol açabilirdi. Bu kalıntıların yok edilmesi ve rejimin sağlamlaĢtırılması gerekiyordu. Saltanatın Kaldırılması Ulusal egemenliğe dayanan bir devlette, kiĢisel egemenliğinin simgesi olan saltanatın yaĢaması imkansızdı. Zaferin getirdiği fırsatlar rejimi pekiĢtirme olanağı sağlayacaktır. Bu konuda ilk sonuç saltanatın kaldırılması ile alınmıĢtır. Cumhuriyetin Ġlanı Saltanatın kaldırılmasından sonra yeni devletin biçimi artık iyice belirmiĢti. Bu devlet biçiminin adı konulmalı ve tam anlamıyla kurumlaĢtırılmalıydı. Devletin Din Kurumlarından Arındırılması (Laiklik) Demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez önkoĢulu laikliktir. Bu nedenle Türk laikliği hem hukuk devriminin en önemli bölümüdür, hem de Atatürk ilkelerinin temelidir. Her devlete can veren, kurulmasında ve yaĢamasında en önemli rolü oynayan belli düĢünceler, akımlar, anlayıĢ biçimleri vardır. Devletlerin hemen hemen hepsinde, 16. yüzyıl sonuna değin yol gösterici baĢ ilkenin "din" olduğunu biliyorsunuz. Devletlerin dayandıkları siyasal ve düĢünsel yapı din olunca, her devletin iĢleyiĢi benimsediği dine, o din içindeki bir mezhebe göre değiĢir. Zira dünya üzerinde çeĢitli dinler

183

olduğu gibi, her dinin içinde de türlü anlayıĢ ve uygulama farkları (mezhepler) vardır. Böylece, temelinde örneğin Hristiyanlık yatan bir devletle Müslümanlık yatan bir devlet birbirinden her bakımdan son derece farklıdır. Yine temelinde ġiilik bulunan bir Ġslam devleti ile Sünni anlayıĢlardan birine yaslanan bir baĢka Ġslam devleti de bazı temel konularda farklı yönetilebilirler. Aynı farklılık temeli Ortodoksluk olan bir Hristiyan devleti ile Katolikliği rehber edinmiĢ bir diğer Hristiyan devleti için de söz konusudur. Ama, özellikle tek tanrılı, ileri dinlere dayanan devletlerin hepsinde ortak bir nokta vardır: Bu devletlerde mümkün olan en yüksek ölçüde her türlü iliĢkinin din hükümlerine göre iĢletilmesi baĢ koĢuldur. Din hükümleri ise tanrısal buyruklardır. Bir Ġslam devletini örnek alırsak,orada doğrudan doğruya Tanrı'dan gelen buyruklar ilk planda dikkate alınır. Daha sonra Tanrı buyruklarını tamamlayan diğer dinsel hükümlere uyulur: Hadis, Ġcma ve Kıyas, Tanrı buyruğu olan Kur'an'dan sonra uyulacak diğer dinsel hükümlerdir. Ġslamlıkta Tanrı'ya iliĢkin din iĢleri ile, günlük iĢleri ilgilendiren iĢler birbirinden ayrılmamıĢtır. BaĢka bir deyiĢle din hükümleri günlük iĢlere de düzen verir. Ġslamlığın ilk kez arasında yayıldığı Arapların belli bir devlet düzeninden yoksun bulunmaları, dinin geliĢimini bu yola itmiĢtir. Bildiğiniz gibi Hz. Muhammet hem peygamber, hem de devlet baĢkanı idi. Bütün bu söylediklerimizden çıkan sonuç Ģudur: Ġslam dini kendi hukuk sistemini de kurmuĢtur. Müslümanlar arasındaki her çeĢit iliĢki, özel pek çok iliĢkiler bile, dinsel kural arla düzenlenmiĢtir. YaĢam durmadan değiĢir ve geliĢir. Denilebilir ki, en durgun bir yaĢam biçiminde bile her gün yeni iliĢki çeĢitleri doğar. Hele çağımızda her alanda kendini gösteren baĢdöndürücü geliĢmeler durmadan binlerce çeĢit yeni iliĢki biçimleri ortaya çıkarmaktadır. Bütün dinlerin ortak yanlarından biri de temel ilkelerinin, akla uygunluk denetimi yapılmadan, doğru kabul edilmesi, tartıĢılamaması ve değiĢtirilememesidir. Bu tür ilkelere "dogma=(nas)" adı verilir. Bir dinde hukuk sistemi ne kadar ayrıntılı olarak kurulursa kurulsun, hiçbir zaman dogmalara aykırı kurallar konulamaz. YayılıĢı sırasında Ġslam dininin bilginleri yaĢam ve dogma arasındaki çeliĢkiyi büyük bir dikkatle irdelemiĢlerdir. Durmadan ilerleyen yaĢama hukuku uydurabilmek için dogmaları ustaca yorumlamıĢlar ve akla dayanarak çok elveriĢli çözümlere varmıĢlardır. Bu çözüm biçimlerine"içtihat" denilir. Ġslam Hukuku böylece üç yüz yıl kadar durmadan iĢlendi ve dünyanın en ileri hukuk sistemlerinden biri oldu. Ancak hicri üçüncü yüzyılda Ġslam dünyasının doğusunda bir endiĢe duyulmaya baĢlandı: "Akla dayanarak durmadan içtihat yapılırsa günün birinde dinin ilkeleriyle ters düĢülebilir. Öyle ise artık içtihat yapılmasın. Mevcut içtihatlarla yetinilsin". Bu görüĢ "dinden çıkma" korkusu yüzünden kısa sürede bütün Ġslam dünyasına yayıldı. Artık içtihat yapılamıyordu. Bu olaya "içtihat kapısının kapatılması" (Bazı bilginlere göre içtihat yolu açıktır. Ama ne var ki Ģimdiye kadar günümüzün belli baĢlı büyük sorunlarını çözen içtihatlar yapılmamıĢ, hep "taklit" ile yetinilmiĢtir. Ġçtihat yolu kapalı olmasa, 20. yüzyıl sonunda Suudi Arabistan Kralı Sayın Fahd"içtihada yeniden dönelim" çağrısını yapar mıydı?) denilir. Bu olay nedeniyle Ġslam Hukuku ne yazıktır ki donmuĢ, iyice dogmalaĢmıĢ, ilerlemesi durmuĢtur. Türkler bu önemli olay gerçekleĢirken Ġslam dinine girmiĢlerdir. Kısa sürede Ġslamiyetin en güçlü temsilcisi durumuna gelen, bu dini bir yandan koruyan bir yandan da yayan Türkler, kurdukları devletlerde doğal olarak Ġslam hukukunu uygulamıĢlardır. Özellikle Osmanlı Türkleri Ġslam Hukukunu incelikle ve ustalıkla kullanmıĢlar; bu hukukun düzenlemediği alanlarda padiĢahın kural koyma yetkisini tanımıĢlardır. (Bu yetkinin kullanılmasıyla doğan hukuka "örfi hukuk" denilir. Örfi hukuk padiĢahın Ġslam toplumunun yararına olarak, ġeriatın düzenlemediği konularda aklına veya eski düzenlemelere dayanarak koyduğu hukuktur.) Ama hukukun belli baĢlı alanları dogmalaĢtığı için padiĢah iradesi oralara eriĢememiĢtir. Eğer böyle bir olanak doğsaydı, devletin dine dayanan temeli yok olurdu. Bir Ġslam devletinde ise hiç kimse buna cesaret edemez. Özellikle 19. yüzyılda Ġslam Hukuku her bakımdan çok yetersiz bir duruma gelmiĢti. Bu yüzyıl ortasında Osmanlı Devleti'nin büyük bir reform çağına girdiğini biliyorsunuz. (II. Mahmut, Tanzimat ve MeĢrutiyet dönemleri). ĠĢte bu dönemde cesur bazı devlet adamları hukuk sisteminin aksayan hükümlerinin de yenilenmesi gereğine değindiler. Böylece Ġslam Hukuku'nun hiç düzenlemediği alanlarda Batı'dan yasalar alındı. Ama Ġslam dogmalarının etkisi altında kalan hukuk alanlarına el sürülemedi. Ulusal egemenliğe dayanan devlet kurulunca ilerlemek, çağdaĢlaĢmak için dondurucu kalıplar içinde kalmıĢ düzenlemelerden kaçınılmazdı. Devletin koĢullara uygun hukuk kuralları koyması için de dinsel doğmalardan arındırılması gerekti. Aksi takdirde ulusal egemenliğe dayalı devlet, eskisinin devamı olarak kalırdı, zira hukuk ulus iradesinden değil, tanrısal buyruklardan alınacaktı. Bu da ulusal egemenliğe dayanan sistemin çökmesinden baĢka bir anlama gelmezdi. ĠĢte Atatürk'ün yaptığı budur. O, Ġslam dinini hiçbir zaman inkar etmemiĢ, toplumun hemen hemen bütününün Müslüman olduğunu unutmamıĢ, dini gerekli bir toplumsal kurum saymıĢ, ama ulus egemenliğine dayanan devletin yapısını dine bağlı kural ardan sıyırmıĢtır. BaĢka bir deyiĢle hukuku dinden ayırmıĢ; dini egemen olması gerekli yere bırakmıĢ ve oraya hiç

184

el sürmemiĢtir: Yani vicdanlara. Herkes kendi inancında tam anlamıyla özgür kılınmıĢ, böylece demokratik hukuk devletinin temel ilkelerinden olan vicdan özgürlüğü sağlanmıĢtır. Halifeliğin Kaldırılması Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun Kabulü (3 Mart 1924) Eğitim sisteminin laikleĢtirilmesine doğru atılmıĢ çok önemli bir adımdır. Aynı zamanda bir hukuk düzenlemesi olduğu için laikliğin geliĢimi açısından da önemlidir. ġeriye ve Evkaf Vekaletlerinin (Bakanlıklarının) Kaldırılması (3 Mart 1924) Devlette dinsel iĢlerin usulüne uygun olup olmadığını denetleyen bu bakanlık ile Vakıf iĢlerine bakan bir baĢka bakanlık, Halifeliğin kaldırıldığı gün sona erdirildiler. Dinsel iĢleri görmek için Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, vakıflar için de Vakıflar Genel Müdürlüğü, bir süre sonra faaliyete geçti. Dinsel hukuku uygulayan ġeriye Mahkemeleri de aynı yıl 8 Nisan tarihinde kaldırıldılar. Tekkeler ile Zaviyelerin ve Türbelerin Kapatılması (30 Kasım 1925) Tekkeler ve zaviyeler çeĢitli din amaçlarına bağlı bir çeĢit dernek sayılabilir. Sünni Ġslam düĢüncesinin türlü alanlarda yorumu ile eriĢilen yollara mensup olanlar tekke ve zaviyelerde toplanarak etkinliklerini sürdürürlerdi. Çoğunlukla tutucu geri akımların temsil edildiği bu kuruluĢların mensupları arasında devlet hizmetlileri de bulunurdu. Bu nedenle, bazı tekke ve zaviyeler devletin koruyuculuğu altında idi. Laik devletin bu tür gerici kurumları desteklemesi mümkün değildi. Buralardaki kiĢiler ayrıca çevrelerindeki yurttaĢları diledikleri gibi sömürüyorlardı. Yine pek çok türbe Islama aykırı olarak adak ve ziyaret yerleri haline getirilmiĢti. 30 Kasım 1925 günü tekkeler ve zaviyeler kapatıldı. Türbelerin ziyareti de yasaklandı. Türk Medeni Kanunu'nun Kabulü (17 ġubat 1926) Anayasadan Laikliğe Aykırı Hükümlerin Kaldırılması (10 Nisan 1928) Devletin en üst hukuk kuralı olan ve ona varlık kazandıran anayasa bu belirlemenin en uygun yeridir. Çünkü anayasada devletin iĢlemesindeki temel ilkeler yazılmalıdır ki, hukuk kuralları koyanlar bunu hangi ölçülere göre yerine getireceklerini bilsinler. Osmanlı Devleti'nin temelinde Ġslam dini bulunduğu ilk yazılı anayasamız olan 1876 metninde açıkça belirtilmiĢtir. Yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası 1921 tarihinde yapılmıĢtı. Bu anayasanın dikkate değen yani, "devlet dini"nin belirtilmemiĢ olmasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu Anayasayı koyarken Ġstanbul'da padiĢah henüz tahtındaydı. Bu nedenle pek çok çevre Osmanlı Anayasası'nın da yürürlükte bulunduğunu ileri sürüyordu. Böylece 1876 Anayasası'nın 1921 Anayasası'na aykırı olmayan hükümlerinin bir süre için yürürlükte bulunduğunu kabullenmek gerekiyordu. 1876 metnine devlet dini yazıldığından, 1921 yılındaki yeni düzenlemede bunun bir kez daha tekrarı gereksiz görüldü. Yoksa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu devletin dini vardı. Nitekim, Cumhuriyetin ilan edilmesini gerektiren anayasa değiĢikliği yapıldığında, saltanat artık kalkmıĢ bulunduğundan devlet dinine ait madde 1921 metnine eklendi. Meclis, kuruculuk yetkisini henüz elinde tutarken 1924 yılında yaptığı yeni Anayasaya da aynı hükmü koydu: "Türkiye Devleti'nin dini, Ġslam‟dır" (2. Madde). Ayrıca anayasanın 26.cı Maddesine, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dinsel hükümleri yerine getirmekle görevli olduğu belirtildi. 1928 yılına gelindiğinde devletin temel kurumları artık laikleĢmiĢti. Devlet din iĢleriyle sadece yurttaĢın ibadet hizmetlerini yerine getirme açısından uğraĢıyordu. Bunun dıĢında yasalar tamamen laik ve akılcı esaslara göre yapılıyor, yönetim de buna uygun olarak yürütülüyordu. Din vicdanlara bırakılmıĢtı. Ayrıca 1924 Anayasası, devlet dini kabul etmekle birlikte yurttaĢlara tam bir din ve vicdan özgürlüğü tanımıĢtı. Medeni Kanun'da da reĢit kiĢilerin dinlerini seçmekte özgür olduğu belirtilmiĢ, çocuğun dinsel eğitimi ise devlete değil, onun en yakını olan ana-babaya verilmiĢti. 10 Nisan 1928 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi bir anayasa değiĢikliği ile yukarıda belirtilen hükümleri ve cumhurbaĢkanı ile milletvekillerinin and içme formüllerindeki dinsel ifadeleri kaldırdı. Böylece devleti kuran anayasanın da laiklik ilkesi doğrultusunda daha tutarlı bir duruma getirilmesi sağlandı.

185

Altı Atatürk Ġlkesinin Anayasaya Girmesi (5 ġubat 1937) 1937 yılına gelindiğinde belli baĢlı devrimler tamamlanmıĢtı. Yeni Türk Devleti ulusçu(milliyetçi) ve laik bir sistem üzerinde yükseliyordu. Bu iki temel ilke ve bunlarla birlikte uygulanan diğer dört ana ilke, devletin en üst hukuk kuralında yerini almalıydı. Böylece, bugünkü Anayasamızda da geçerli olan bu ilkeler 1937 yılında o günün anayasasına eklendi (Yani 1924 Anayasasına):"Türkiye Devleti cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçıdır". Bu ilkeler adım adım 1920 yılından beri Türk Devleti'nin temeline girmiĢtir. 1928'de bu ilkeler anayasal açıdan pekiĢti, uygulanmaları hızlandırıldı. 1937'de altı ilkenin Anayasa'ya girmesi sadece biçimsel bir yeniliktir. Ama, bu biçimsel yeniliktir ki, sözü geçen ilkeleri günümüze kadar canlı tutmuĢtur. Temel Yasaların Konulması Devletin ana yapısı çatıldıktan sonra diğer hukuk yeniliklerine geçmek gerekti. Ulusal egemenlik ve laiklik esasına ters düĢen yasaların kaldırılması ve yerlerine yenilerinin konulmasından kaçınılamazdı. Kaldı ki ayrıca, mevcut düzenlemeler de son derece yetersizdi. Bu yetersizlikleri kısaca görelim ve daha sonra böyle bir sistem ile demokratik bir hukuk devletinin kurulup yaĢatılmasının mümkün olup olmadığını kısaca irdeleyelim. • Osmanlı Ülkesinde hukuk birliği yoktu. Sünni mezheplere bağlı Müslümanlar kendi imamlarının görüĢlerine göre adaletin yerine getirilebilmesini istemek hakkına sahiptiler. Ayrıca pek çok konularda Müslüman olmayan Osmanlı yurttaĢlarına kendi hukukları, yani bu kiĢilerin bağlı oldukları dinin ve mezhebin hukuksal kuralları uygulanırdı. Bu özellikle kiĢilik, aile ve miras konularında tam bir ayrılık yaratıyordu. • Kadın ile erkek arasında çok önemli bir eĢitsizlik vardı. HerĢeyden önce kadınlara devlet yönetimine katılma hakkı tanınmamıĢtı... Özel yaĢamda da eĢitsizlik büyüktü: Bir erkek dört kadınla evlenebilirdi. BoĢanma hakkı da ilke olarak sadece erkeklere tanınmıĢtı. Erkek bugünkü gibi mahkeme kararı olmadan dilediği anda karısını boĢayabilirdi. Miras alanında kız çocukların payı erkek çocukların yarısı kadardı. Mahkemelerde, o da belli davalarda, iki kadın tanık bir erkek tanık yerine geçerdi. Kadının ekonomik yaĢama atılması da mümkün sayılamayacak derecede zordu. Kadınlara meslek yaĢamı çok ender istisnalar dıĢında -ebelik gibi- tamamen kapatılmıĢtı. • Modern ekonomik koĢullara uygun ticaret ve kredi kurumları düzenlenmemiĢti. • Kur'an ve Hadis'te saptanmıĢ suçlara ve cezalara dokunulamazdı. Bunların da çoğu özel hukuk kural arına, yani tazminat hakkına göre düzenlenmiĢ olup kiĢilerin ne zaman ve nasıl suçlu sayılabileceklerine iliĢkin modern suç kuramı tanınmamıĢtı. Suç olgusunun saptanmasında toplumsal ve ruhsal etkenler dikkate alınmazdı. • Yargılama yöntemlerinin geliĢmiĢ hukuk anlayıĢı ile bağdaĢtırılması imkansız gibiydi. Mahkemede tek yargıç olan "kadı"nın denetimi mümkün değildi. Suçluları devlet adına kovuĢturacak savcılık kurumu da yoktu. Avukatlık da tanınmıyordu. • Çok önemli bir sakınca da Ġslam Hukuku kural arının bugünkü yasalarımız gibi, her belli alanda sistemli bir metin olarak düzenlenmemiĢ olmasıdır. Her Ġslam hukukçusu Ġçtihat kapısının kapatılmasına kadar aynı konuda değiĢik içtihatlar yapabilirdi ve usulüne uygun yapılmıĢ, aynı sorunu farklı biçimlerde çözen içtihatların hepsi geçerliydi. Ġçtihat yolunun kapatılmasından sonra, o zamana kadar yapılmıĢ binlerce içtihat içinden kadılar dilediklerini seçerlerdi. Böylece birbirinin aynı davalarda değiĢik hükümler verilebilirdi. Ġçtihatlara dokunulamaması ve hepsinin geçerli olması dolayısı ile bugünkü yasalar gibi kesin ve açık, her yerde aynı derecede geçerli pozitif hukuk kuralları konulamıyordu. Yargıçların ayrıca pek düzensiz olan binlerce içtihat içinden aradıklarını bulmaları da son derece zordu. Tanzimat döneminde bu sistemsizlik ve aksaklıkları bir ölçüde gidermek giriĢimleri yapıldı. Ġslam Hukuku'nun doğrudan doğruya düzenlemediği alanlarda Batı'dan modern yasalar alındığını söylemiĢtik. Ama bu modern yasalar yanında Ġslam Hukuku tarafından düzenlenen alanlar olduğu gibi bırakılmıĢtı. Örneğin Fransa'dan 1858 yılında modern bir ceza yasası alınmıĢtı. Ama bu yasaya Ġslam ceza hukukunun hükümleri de monte edilmiĢti. Bu tür hükümleri kadılar, diğer konulardaki suçların tespiti ile cezalarını da yeni kurulan modern mahkemeler verecekti. Demek ki aynı yasa içinde bile uygulama açısından farklılıklar vardı. Ticaret ve yargılama hukukları Fransa'dan alınmıĢ, bunları uygulayacak yeni mahkemeler kurulmuĢtu. Yine sadece Hanefi mezhebi esaslarına göre borç ve mülkiyet iliĢkileri sistem açısından modern bir biçime getirilip bir yasa içinde toplanmıĢtı. Bu yasaya "Mecelle" denilir. Yine kadın, aile, miras gibi alanlarda da eski hukuk kuralları uygulanıyordu. Ayrıca Osmanlı Ülkesinde yaĢayan yabancılar (yani baĢka bir devletin

186

yurttaĢı olanlar-Osmanlı yurttaĢı gayrimüslimlerle karıĢtırmayınız!!!) kendi konsolosluklarında kendi yasalarına göre yargılanırlardı. Öyle ise Osmanlı Devleti'nde tam bir hukuk dağınıklığı vardı. Böyle bir sistemde temel modern hukuk devleti ilkelerine temel aykırılıklar vardır. Bunları Ģöylece özetleyebiliriz: Hukuk devletine gidiĢin en önemli koĢulu ilkönce "yasa devleti" olmaktır. Bu tür devlette yasalar kesin, açık, her yurttaĢ için aynı etkiye sahip kurallardır. Osmanlı hukukunda ise, böyle bir durum yoktur. ÇeĢitli gruplara kendi hukukları uygulanıyor; modern yasa kavramı da olmadığı için çoğunluğa sahip Müslümanlara da yargıçların takdirine göre değiĢik içtihatlara dayanılarak adalet uygulaması yapılıyordu. Bu son derece sakıncalıdır. Demek ki tam anlamıyla yasa devleti geliĢmediği gibi,bunun sonucu olarak hukuk birliği de yoktur. Halbuki ulusal birliğin en önemli koĢulu hukuk birliğinde yatar. Bu, dil ve din birliğinden daha önemlidir. Ġsviçre'yi düĢünmeniz bu konuda yeterli fikir verir. Ġsviçre‟de dört ayrı ulus, dört dil konuĢur. Ama bir "Ġsviçre ulusal birliği" vardır. Bunu sağlayan da Ġsviçre‟deki hukuk birliğidir. Çok önemli bir baĢka husus da kadın erkek arasındaki eĢitsizliktir. Böylesine bir eĢitsizlik hukuk devleti düĢüncesinin gerçekleĢememesi için yeterli nedendir. BaĢka nedenler aranmasına gerek yoktur. Yargılamadaki farklılıklar, pek çok hukuksal kurumun düzenlenmemesi gibi önemli baĢka aksaklıklar da göz önüne alınmalıdır. Tanzimatta getirilen yenilikler gerçi iyi yetiĢmiĢ bir hukukçu kuĢağının belirmesine yol açtı. Batı'daki hukuk kavramlarına geçilmesi yolu açıldı. Bu kuĢak elbette Cumhuriyetin hukuk devrimini hazırlamakta büyük rol oynamıĢtır. Yani Tanzimatta Batı hukukunun bir ölçüde alınması bugünkü hukuk geliĢmesine öncülük etmiĢtir. Ama bu olumlu gerçek yanında Tanzimatın getirdiği bir olumsuzluk, zaten parçalanmıĢ olan hukuku daha da bölmesi, hukuk birliğinin gerçekleĢmesi için hiçbir umut bırakmamasıdır. Bu söylenilen aksaklıkların giderilmesi zamanı gelmiĢti. Ulus egemenliğine dayanan, laik bir devlet oluĢuyordu. Bu devlette yasaları egemenliğin kayıtsız Ģartsız sahibi olan Türk ulusunun temsilcileri yapacaktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi ulusu temsil ettiği için eĢitlik ve düzgünlük esaslarına uygun tam bir "yasa devleti" oluĢturmalıydı. Daha önceki ünitede anlattığımız "yasa devletini" bütün gerekleriyle kurduktan sonra, demokratik hukuk devletinin gerçekleĢmesi aĢamasına geçilecekti. Yasa devleti kurulurken, yapılacak yasalar içinde, hukuk devletinin tohumları da yer alacaktı. Ulusal, demokratik ve bütünsel bir hukuk yapmanın zamanı gelmiĢti. Medeni Hukuk Alanında YasalaĢma "Özel Hukuk" ve "Kamu Hukuku" hukuk biliminin iki önemli parçasıdır. Bunlardan ilki eĢit durumda olan bireyler arasındaki her türlü özel iliĢkiyi düzenler. Kamu hukukunda ise bir yanda birey,bir yanda devlet vardır. Devletin bireyle ve kendi organları arasındaki iliĢkiler kamu hukukunun düzenleme alanıdır. Özel hukukun, belki de bütün dallarının en önemlisi "medeni hukuk"tur. Bu hukuk günlük iliĢkilerimizin çok büyük bir kesimini düzenler. Bu hukuk yaĢama iĢlerlik kazandırır. KiĢinin -sağ olarak doğması koĢulu ileana rahmine düĢmesinden, ölümünden sonrasına kadar hemen hemen bütün özel iliĢkileri bu hukukun konusudur:KiĢilik haklarının kazanılması ve kullanılmalarının sınırlandırılmaları, niĢanlama,evlenme, evlilik birliğinin (ailenin) sürme ve sona erme koĢulları; mirasın paylaĢtırılması; karĢılıklı-karĢılıksız yüküm doğuran her türlü iliĢkiler, bağıtlar (sözleĢmeler), mallar ile kiĢi arasındaki iliĢkiler medeni hukukun konularıdır. Belki de gerek kapsadığı alanlar, gerek üzerinde kurulduğu mantıksal yapı bakımından medeni hukuk bütün hukuk sisteminin temeli, can damarı sayılabilir. ĠĢte böylesine büyük bir önemi olan medeni hukuk Osmanlı Devleti'nde sistemli ve bütün yurttaĢlara eĢit olarak uygulanacak biçimde düzenlenmedi... Zira Osmanlı medeni hukukunun kiĢilik, aile ve miras hükümleri sadece Müslüman yurttaĢlara uygulanabilirdi. Bu konular da doğrudan doğruya Ġslam‟ın ilk kaynaklarınca hükme bağlanmıĢlardı. Bu nedenle değiĢtirilemez nitelikte idiler. Medeni hukukun diğer bölümleri ise sayısız içtihatla karma karıĢık bir tarzda düzenlemiĢti. Ġlk üç bölüm içinde de açık olmayan hükümleri aydınlatan birbiriyle ters pek çok içtihat da vardı. Bazı konulara ise -içtihat yapılmasının serbest olduğu hicri üçüncü yüzyıldan sonra- hiç değinilmemiĢti. Zira bunlar modern ekonomik ve toplum yaĢamının gereksinmelerinden çıktığı için düzenlenme biçimlerine dair hiçbir bilgi yoktu. Batıdaki uluslar aydınlanma dönemiyle birlikte medeni hukuklarını özenle oluĢturmuĢlar ve bu hukukun kurallarını belirleyip belli hükümlerle ve sistemli olarak ifade etmeye çoktan giriĢmiĢlerdi. Böylece birbiri ardından büyük medeni yasalar (medeni kanunlar) yapılmaya baĢlandı. Özellikle 19.yüzyıl baĢlarında yürürlüğe giren Fransız ve Avusturya medeni yasaları pek çok ulusa örnek oldu. Daha sonra, 20. yüzyıl baĢında Almanya'da, aynı yüzyılın ilk çeyreğinde de Ġsviçre'de birer büyük hukuk anıtı olan medeni yasalar yapıldı. Bu yasalar da pek çok ülkeye örnek oldu.

187

Osmanlı Devleti'nde Tanzimat dönemi ile baĢlayan olumlu kıpırdanmada bazı hukuk alanı boĢluklarının Batı'dan alınan yasalarla doldurulduğunu biliyorsunuz. Medeni hukuk alanında ise bu yapılamadı. Zira "yaĢamın iliĢkilerini" dinden uzaklaĢan kurallarla düzenlemek Ġslam Devleti'nin yapısıyla bağdaĢamıyordu. Bundan dolayı baĢka bir yol denendi: Yukarıda söylediğimiz dağınıklığa son verilecek, bu alandaki onbinlerce içtihat gözden geçirilecek ve bir seçme yapılıp sistemi bakımından modern görünüĢlü bir Ġslam Medeni Yasası hazırlanacaktı. Bu iyi ve yerinde bir düĢünce gibi görülüyordu. Ünlü fıkıh bilginlerinden oluĢan bir komisyon 19. yüzyılın ikinci yarısında böyle bir yasa hazırladı. "Mecelle" adı verilen ve Ġslam dünyasının en büyük hukuku sayılan bu yasa tam değildi. KiĢilik, aile ve miras bölümlerini içermiyordu. Bu bölümler ise bir medeni yasanın dayanağı olan temel hükümleri kapsarlar. EĢya-kiĢi iliĢkilerine de çok az yer verilmiĢti. Daha çok borç iliĢkileri düzenlenmiĢti. En önemlisi "içtihat diğer bir içtihadı kaldıramaz" kuralı sadece Hanefi hukukunun kurallarına göre düzenlenmiĢti. Böylece devletin örneğin "ġafii"bir yurttaĢı Mecelledeki hükümlerin kendisine uygulanmamasını isteyebilirdi. Yine, Hanefi içtihatları arasında da aynı konuyu düzenleyen birbirine aykırı ama geçerli içtihatlar özellikle kiĢilik, aile ve miras alanlarında çokfazla olduğundan, Mecelle'yi hazırlayan komisyon üyeleri o alanlarda hanefi hükümlerini bile toplayamamıĢlardır... Böylece Mecelle, büyük bir yapıt olmakla birlikte pek çok bakımdan yetersiz, eksik ve bütün Müslümanlara dahi seslenemeyen bir Medeni Yasa idi. Atatürk, medeni hukuk alanındaki bu eksikliği çok iyi sezmiĢti. E