Proiect PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE privind modificarea şi completarea unor acte legislative Parlamentul adoptă prezenta lege

organică. Articolul I. – În sancţiunea articolului 20011 din Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1985, nr. 3, art.47), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „pînă la cincizeci” se substituie cu cuvintele „la cincizeci pînă la o sută cincizeci”, iar cuvintele „cu funcţii de răspundere -” se introduc cuvintele „de la două sute”. Articolul II. – Articolul 22 alineatul (1) din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.117-119, art.946), cu modificările şi completările ulterioare se completează cu o nouă literă, care va deveni litera r), cu următorul cuprins: „r) încălcarea, din motive imputabile, a termenelor de examinare a cauzelor aflate în procedura sa”. Articolul III. – În sancţiunea alineatului (2) al articolului 320 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128-129, art.1012), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „pînă la 500” se substituie cu cuvintele „la 250 pînă la 500”. Articolul IV. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110, art.447), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează: 1. La articolul 45 alineatul (5): cuvintele „ , cu citarea părţilor, prezenţa cărora este facultativă” se exclud; se completează în final cu propoziţia: „În toate cazurile, termenul de soluţionare a conflictului de competenţă nu va depăşi 7 zile de la data înregistrării cauzei în instanţa ierarhic superioară”.

La articolul 399. alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) În cazul redactării sentinţei. 5.” 4. copia sentinţei redactate se înmînează părţilor. La articolul 414. cu excepţia infracţiunilor flagrante”. 3. alineatul (2) se exclude. cuvintele „redactării sau pronunţării sentinţei integral” se substituie cu cuvintele: „pronunţării sentinţei integrale sau înmînării copiei sentinţei redactate”. care va deveni alineatul (4).2. cu următorul conţinut: „(4) În cazul sesizării de către părţi. instanţa de apel se expune şi asupra respectării de către instanţa de fond a termenului rezonabil al judecării cauzei. după alineatul (3) se introduce un nou alineat. alineatul (1) se completează în final cu propoziţia: „Judecarea cauzei începe în termen de cel mult 20 zile de la data repartizării ei pentru judecare. Articolului 402: la alineatul (1). La articolul 351.” Preşedintele Parlamentului .

. 22 al Legii cu privire la statutul judecătorului nr. li se dispune elaborarea unor proiecte legislative în vederea stabilirii unor termene concrete de desfăşurare a urmăririi penale şi de judecare a cauzelor penale. Cu referinţă la motivaţia necesităţii instituirii unor mecanisme mai eficiente şi adecvate de asigurare a realizării prevederilor legale referitoare la obligativitatea executării hotărîrilor judecătoreşti.2007.05. şi de modificare a legislaţiei naţionale întru agravarea responsabilităţii.1995.320 din Codul penal. proiectul include amendamente care urmăresc ca obiectiv includerea unor măsuri descurajatorii pentru judecătorii care neintemeiat încalcă termenele de examinare a cauzelor aflate în procedura lor. 4 şi 9 al Deciziei Consiliului Suprem de Securitate nr. 05/1-05-16 din 23. În acest sens în sancţiunea articolului 200/11 din Codul cu privire la contravenţiile administrative se propune stabilirea unei amenzi de la cincizeci pînă la o sută cincizeci unităţi convenţionale pentru cetăţeni şi de la 200 pînă la trei sute unităţi convenţionale persoanelor cu funcţie de răspundere. De asemenea se prevede înăsprirea răspunderii penale pentru neexecutarea intenţionată a hotărîrilor instanţelor de judecată. Astfel. În vederea realizării acestor obiective proiectul prevede modificarea şi completarea prevederilor Legii cu privire la statutul judecătorului şi a de procedură penală. inclusiv celei penale pentru neexecutarea deciziilor judecătoreşti.05/1-05-16 din 23.9 al Deciziei Consiliului Suprem de Securitate nr.07. Proiectul urmăreşte scopul de a mobiliza activitatea judecătorilor şi procurorilor în vederea respectării cu stricteţe a tuturor termenilor de procedură şi va asigura evitarea cazurilor de tergiversare a desfăşurării procesului penal. Despre necesitatea agravării responsabilităţii pentru tergiversarea şi neexecutarea deciziilor judecătoreşti este indicat în pct.Notă informativă la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative a fost elaborat de Procuratura Generală în vederea executării pct. care stabileşte abaterile disciplinare comise de către judecători. cu o altă faptă care constituie abatere: „încălcarea. inclusiv ultimele 3 cazuri recente. în acest sens fiind modificate prevederile art.05. inclusiv Procuraturii Generale. Se prevede completarea art.544-XIII din 20. Astfel. invocăm ca argument şi existenţa deja a 29 de hotărîri a Curţii Europene Pentru Drepturile Omului pronunţate împotriva Moldovei în cazurile ce se referă la neexecutarea hotărîrilor judecătoreşti.2007. prin care autorităţilor naţionale abilitate cu funcţii de înfăptuire a justiţiei. inclusiv prin intermediul înăsprii răspunderii administrative pentru neexecutarea lor. proiectul include şi propuneri legislative în vederea înăspririi responsabilităţii pentru neexecutrea hotărîrilor judecătoreşti.

inclusiv celor rezonabile. la capitolul judecării cauzelor penale în termene rezonabile proiectul prevede ca o soluţie stabilirea în art. Astfel. eficient şi rapid. Operarea acestor completări la Codul de procedură penală. după o analogie la prevederile art. inclusiv disciplinare. implementarea propunerii respective va disciplina judecătorii şi va exclude condamnarea Republicii Moldova pentru nerespectarea termenelor de examinare a cauzelor. conduita instanţei de judecată) prevăzute expres de Codul de procedură penală.22 din Lege decurge din prevederile principiului al V-lea „Responsabilităţile judiciare” pct. fapt care va permite excluderea unor acţiuni care pot tărăgăna încadrarea în acest termen.351 alin.(9) al Codului de procedură civilă. De menţionat că legislaţia comunitară a altor state prevăd termeni mai restrînşi de soluţionare a conflictului de competenţă.(94)12 „Privind independenţa. imparţialitatea şi inamovibilitatea judecătorilor. a termenelor de examinare a cauzelor aflate în procedura sa”.44 alin. al Recomandării Consiliului Europei nr. În vederea asigurării continuităţii modificărilor descrise. eficienţa şi rolul judecătorilor” adoptată de Comitetului Miniştrilor la 13 octombrie 1994. Spre exemplu în Codul de procedură al Spaniei acest termen constituie 24 ore. potrivit căruia orice încălcare a obligaţiilor atrage după sine aplicarea unor sancţiuni.(1) potrivit cărora judecarea cauzei va începe în termen în cel mult 20 zile de la data repartizării ei pentru judecare cu excepţia infracţiunilor flagrante. ci doar va impune criterii definite de organizare a activităţii judecătorilor în aspectul responsabilităţii pe care trebuie să o manifeste faţă de respectarea termenelor rezonabile de judecare a cauzelor aflate în procedura lor. prezenţa cărora este facultativă”. nu vor afecta independenţa. Propunerea respectivă este în concordanţă cu principiul general al legislaţiei (unanim recunoscut). faţă de persoanele care se fac vinovate de aceasta. . În ceia ce priveşte termenul de judecare a cauzelor penale propunerile incluse la acest compartiment au menirea de a concretiza sensul criteriilor în baza cărora se stabileşte durata rezonabilă a termenului de judecare a cauzelor penale (complexitatea cauzei. potrivit cărora. la a 518-a reuniune. judecătorii au obligaţia şi trebuie să deţină puterea de a exercita responsabilităţile judiciare ce le revin cu scopul de a se asigura de aplicarea corectă a legii şi instrumentarea cauzelor în mod echitabil. 45 alin. se operează modificările respective şi la art.2.din motive imputabile. În opinia noastră. (5) al Codului de procedură penală a unui termen concret de soluţionare a conflictului de competenţă între instanţele de judecată. Necesitatea completării art. De asemenea se propune de a exclude din acest alineat a cuvintelor „cu citarea părţilor. comportamentul părţilor.

Amendamentele la alin.(3) al art.) nu se înmînează fapt care-i le lipseşte de posibilitatea de a motiva în termeni rezonabili apelul sau recursul. Este vorba de prevederile alin. în cazul sesizării ei de către părţi. şi ale art.(5) al art. în proiect se propune completarea articolul 414 din Codul de procedură penală cu aliniatul (4) dispoziţia căruia va prevedea că instanţa de apel se expune şi asupra respectării de către instanţa de fond a termenului rezonabil al judecării cauzei. Procurorul General Valeriu Gurbulea .(2) art. art. Pentru a asigura realizarea prevederilor alin.402 din Codul de procedură penală au scopul de a exclude situaţiile incerte pe care le creează coraportarea termenului de declarare a apelului la data redactării sau pronunţării sentinţei integral propunîndu-se coraportarea acestui termen la data pronunţării sentinţei integrale sau înmînării copiei sentinţei redactate”.399 într-o nouă redacţie care ar asigura înmînarea copia hotărîrii redactate şi părţilor. iar celorlalte părţi (procurorului.(1) şi (2) al art. Implementarea prevederilor proiectului de lege nu presupune alocarea unor mijloace suplimentare din bugetul de stat. 20 Cod de procedură penală potrivit cărora respectarea termenului rezonabil la judecarea cauzelor concrete se verifică de către instanţa ierarhic superioară în procesul judecării cauzei respective pe calea de atac ordinară sau extraordinară.399 potrivit cărora copia sentinţei redactate se înmînează numai inculpatului.În proiect sînt propuse şi soluţii pentru înlăturarea unor neconcordanţe care de asemenea se răsfrîng negativ asupra termenelor de examinare a cauzelor penale.350 care asigură realizarea principiului egalităţii drepturilor părţilor în procesul penal prin înmînarea părţilor a copiei sentinţei de încetare a procesului penal. partea-vătămată etc. Din aceste considerente se propune a expune alin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful