P. 1
December 2011 Hindu Viswa

December 2011 Hindu Viswa

|Views: 1,137|Likes:
Published by Haindava Keralam
Hindu Viswa
Hindu Viswa

More info:

Published by: Haindava Keralam on Dec 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/24/2011

pdf

text

original

................................................................................................................................................................................................................................................

ln-μp-hn-iz- 1187 [\p

14
]pkvXIw 25, e°w 8

H‰-bn-e-bn¬ Im‰-\°w
Bflo-b-X-bpsS I\Ø Npgn-I-fp-≈-Xp-t]m-seX-s∂-bmWv Pb-Ip-am-dns‚ Ihn-X-bn¬ Xpfp-ºn\n¬°p∂ kvt\lhpw. ]mXn-h-gn-bn¬ ]d-bmsX
]ncn™ tPymXn¿a-bn-bmb kz]v\-ßsf ho≠pw
hnf-°Øp hnfn®p hcpØn Xs∂bpw Ifn-°m≥
Iq´m-Xn-cp-∂-sX-s¥∂p tNmZn-°p∂ Hcp _me-\p≠v
Cu Ihn-X-I-fn¬.
\ºq-Xncnkaq-l-Øn¬
hnπhw kr„n-°s∏Sp
∂Xpw Ahsc a\p-jy-cnte°v ASp-∏n-°p-∂Xpw
hn.-Sn. F∂ hn.-Sn. `´-Xn-cn∏m-Sn-eq-sS-bm-bn-cp-∂p.
Ign™ \q‰m-≠ns‚
BZy-a-≤y-Z-i-I-ß-fnem-bn-cp∂p AXns‚
Imlfw Db¿∂p
apg-ßn-b-Xv.

1187 [\p
2011 Unkw-_¿ ˛ 2012 P\p-hcn
{]km-[I≥
]n.-Fkv.- Im-in-hn-iz-\m-Y≥]{Xm-[n-]-k-anXn
sI.-hn. aZ-\≥
IpΩ\w cmP-ti-J-c≥
ImeSn aWn-I-WvT≥
sI. kp\ojv
(]-{Xm-[n-]¿)
t^m¨: 0484 ˛ 4046322
D]tZiIkan-Xnam-Sºv- Ip-™p-Ip-´≥
]n.- \m-cm-bW°p-dp-∏v
Fkv. cta-i≥\m-b¿
sI.]n. iin-Ie So®¿

Ih¿ & teHu´v
cmtPjv NmtemSv
Imcym-ebw
lnμp-hniz
lnμpkmwkvIm-cn-I-tI{μw
Ieq¿,- sIm-®n-˛682 017
tIcfw
t^m¨- : 0484˛2539322
^m-Iv-kv- : 0484˛2539322
hinduvishwa.malayalam@gmail.com

5
10
15
16
23
24
27
28
30
34
38
40

BflobkwkvImcw \ne-\n¿ØpI
kzman kpJ-t_m-[m-\μ/ {]Zo]v IrjvW≥
hnth-Im-\μ
- s‚ Pn⁄m-kI
- ƒ
Bjm-ta-t\m≥
Imh¬°nfn (Ihn-X)
sI. hn. t__n
H‰-bn-e-bn¬ Im‰-\°w
hnt\mZv a¶c
hn.-Snsb Hm¿°p-tºmƒ.......
kn.-F. IrjvW≥
]me ]q°p-tºmƒ
[\ym-kt- ¥mjv
\μn-bn-√mØ temIw
]n.-B¿. \mY≥
`mK-hX-Øn-eq-sS...
C{μ-Z¿∏-lc
- Ww
Hma-√q¿ Un. hnP-b-Ip-am¿
[\p-am-k-Ønse Xncp-hm-Xnc
AJne
aqImw-_n-I-bn-te-°p-≈- hgn
apcp-tU-iz-dn-te°pw
Po\ ]n. / kp\ojv sI.
sshØn-cnbpsS
sshZy-Kn-co-i]
- pWyw
De-°s
- Im-≠S- n
-®n-s√-¶n-epw....
cmtP-izcn \mb¿

3

hniz-ln-μp-]-cn-jØv {]kn-≤o-I-cWw 2011 Unkw-_¿ ˛ 2012 P\p-hcn
...............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................
DECEMBER-JANUARY H I N D U V I S H W A
CULTURAL M AGAZINE

[¿Ω-c-£m-Im-lfw
kmaq-ly-hn-cp-≤i
- ‡
- n-Ifpw
kmwkvIm-cnI hn[zw-kI
{]h¿Ø-\ß
- fpw C¥y-bpsS
ka-kvXt- a-Je
- I
- s
- fbpw IogS-°n-s°m-≠n-cn-°p-tºmƒ
tZio-bX
- b
- psS {]W-ha
- {- ¥[z-\n-bp-ambn hniz-ln-μp-]c
- nj-Øns‚ km∂n≤yw IqSpX¬ i‡n-tbmsS Ft∏mgpw
D≠m-hW
- w. Ien-bp-KX
- t- am-i‡n-Iƒ°v apºn¬ ASn-bdhp ]d-bm-\p≈-X√ \ΩpsS
Bfl-ho-cyhpw bi pw.
[¿Ω-c£
- b
- psS Iml-f[
- z-\nbp-W¿Øm≥ hniz-ln-μp-]c
- nj-Øns\ i‡n-s∏-Sp-Ømhm≥ Cu Ah-kcw \ap°v
hn\n-tbm-Kn-°mw.

4

hniz-ln-μp-]-cn-jØv A¥¿tZ-iob {]Xn-\n[nktΩ-f-\-Øn\v CZw-{]-Y-a-ambn
tIcfw thZn-bm-hp-Ib
- m-Wv. temI-sa-ßp-ap≈ kwL-S\m{]Xn-\n-[n-Iƒ Unkw-_¿
16,17,18, Xoø-Xn-If
- n¬ Fd-Wm-Ip-fØv \S-°p∂ ktΩ-f\
- Ø
- n¬ ]s¶-Sp-°p-tºmƒ
am\y AtimIv knwKmƒ. tUm. {]ho¨`mbv sXmKm-Un-b, XpS-ßnb hnin„
t\Xm-°-fpsS km∂n≤yw am¿K-Z¿i-I-am-bp-≠m-Ipw. 2014 ¬ hniz-ln-μp-]-cn-jØv
50-˛mw hb- n-te°v {]th-in-°p-Ib
- m-Wv. kph¿W-Pb
- ¥
- n-tbm-S\
- p-_‘
- n®v ASpØ
c≠ph¿jw \S-∏n-em-°p∂ hnhn[ ]≤-Xn-Isf°pdn®v Bkq-{XWw sNøm\pw
Cu ktΩ-f-\-\-K-cn- \n¿Wm-bIth-Zn-bm-hpw.
1964 ¬ {ioIr-jv-W P∑m-„-an-Zn\w ÿm]n-X-amb hniz-lnμp-]-cn-jØv temI-saßp-ap≈ k\m-X-\-kw-kvIm-csØ {]Xn-\n-[m\w sNøp-∂p. kzman Nn∑-bm-\-μ-Pn,
]qP-\ob Kpcp-Pn, ]fin‰v sI.-Fw. ap≥jn XpS-ßnb alm-cY-∑m-cpsS km∂n≤yw
sIm≠v t{ijvTa
- mb Hcp thZn-bn¬ sh®v DZbwsIm≠ hniz-ln-μp-]c
- n-jØv {Inbmfl-I-amb kmwkvIm-cn-I-˛-tk-h-\-{]-h¿Ø-\-ßfn¬ s\Sp-\m-b-IXzw hln-°p-∂p.
BZ¿tim÷ze-amb ka-c-]-cn-]m-Sn-I-fn-eq-sSbpw hniz-ln-μp-]-cn-jØv km∂n≤yw
Adn-bn-®n-´p-≠.v 32000 ¬ ]cw tkhm-{]-h¿Ø-\ß
- f
- mWv temI-saßpw \S-∏m°nhcp∂-X.v
Npcp-ßnb h¿j-߃ sIm≠v hniz-ln-μp-]-cn-jØv \n¿h-ln® {]h¿Ø-\-]-cn]m-Sn-Iƒ Ah-tem-I\w sNøp-tºmƒ hnπ-hm-fl-Ihpw al-Xz-]q¿Æ-hp-amb ]e
kwcw-`-ßfpw AXn¬ Dƒs∏-Sp-∂p-≠v. temIw apgp-h-\p-ap≈ hnhn[k{º-Zm-b-ßfn-ep≈ k\ym-kn-h-cy∑msc Htc thZn-bn¬ sIm≠phcn-Ibpw hyXykvX am¿Kß-fn-ep≈ B{i-a-]-c-º-c-I-sf-sb√mw tIm¿Øn-W-°p-Ibpw sNbvXXpw, PmXo-bamb A\m-Nm-c-ßsf XqsØ-dn™v kmaq-ly-k-aXzw hn`m-h\w sNbvXv \S∏n-em°p-hm\pw t£{X-{]-th-i-\-hn-fw-_cw t]mep≈ \thm-∞m-\-Øn-s‚ \mgn-I-°√p-Isf cmPyw apgp-h≥ \S-∏n-em-°p-hm\pw ]cn-j-Øv \S-Ønb {ia-߃ hnP-bI-ca
- mbn C∂pw XpS¿∂p-t]m-cp-∂p. ASp-Øb
- nsS Xan-gv\m-´nse hfsc bmYm-kvYnI-amb Hcp {Kma-Ønse t£{X-Øn¬ Ah¿W-k-ap-Zm-bmw-K-ßsf {]th-in-∏n-°phm≥, AXpw kam-[m-\]
- q¿W-am-bn, km[n-®Xv ]cn-jØv t\Xm-°f
- psS F{Xtbm
h¿jsØ A£oW {]b-Xv\-Øns‚ ^e-am-bn-cp-∂p. {io\m-cm-b-W-Kp-cp-tZ-h\pw
a-∂Øv ]Zva-\m-`\pw Aø-¶m-fnbpw kz]v\w I≠ kmaq-ly-k-a-c-k-X-bpsS ktμi-amWv ]cn-jØv apdpsI ]nSn-°p-∂-Xv. Ign™Ime kwL-S\mNcn-{X-Øn¬
Cßs\ F{X-sb{X \n¿WmbI kw`-h-ß-fmWv \nc-Øp-hm-\m-hp-I!
hniz-ln-μp-]-cn-jØv k\m-X-\-[¿Ω-Øn¬ ASn-bp-d-®p-hn-iz-kn-°p∂ Hcp {]ÿm\-am-Wv. D]-\n-jZva{¥-ßfpw sshZnIktμ-i-ß-fp-am-Wv AXns‚ B]vX-hm-Iyw.
[¿Ω-amWv AXn-s‚ {Inbm-a-{¥w. AXv at‰-sXmcp aX-Øn\pw FXn-c-√. \ΩpsS
cmjv{S-Øns‚ AJ-fi-X°pw kmwkvIm-cnI ]mc-º-cy-Øn\pw hncp-≤-amb GXv
{]h¿Ø-\-߃°pw FXn-cp-am-Wv. aX]-cn-h¿-Ø-\-sØbpw Xo{h-hm-Z-{]-h¿Ø-\ßsfbpw FXn¿°p-hm≥ ap≥]-¥n-bn¬ \n¬°p-∂Xv AXp-sIm-≠m-W.v aX-Øns‚
t]cn-ep≈ hn`m-Ko-b-X-Ifpw {]oW-\hpw henb Ak-¥p-en-Xm-h-ÿ-bmbn-cn°pw
kr„n-°pI F∂-Xn-\m¬ Ahn-sSbpw ]cn-j-Øn\v i‡-amb GXn¿∏ns‚ `mjbm-Wp-≈X
- .v AXp-t]m-se-Xs∂ Aa¿\mYv Xo¿∞m-S\
- w, cma-tkXp {]iv\w, tKmkwc-£Ww XpS-ßnb hnj-b-ß-fn¬ ]cn-j-Øns‚ \ne-]mSv [¿Ω-kw-c-£-Wm¿∞am-bn-cp-∂p. hnP-b-I-c-hp-am-bn-cp-∂p. {iocm-a-P-∑-`qan {]iv\-Ønepw CXpXs∂.
C¥y-bpsS C∂sØ Ah-ÿ-bn¬ cmjv{Sm-`n-am-\-ap≈ Hcp kwL-S\ F∂
\ne°v hniz-ln-μp-]-cn-jØn\vv Gsd Imcy-߃ \n¿h-ln-°p-hm-\p-≠v. kmaq-lyPm{KX kr„n-°p-Ibpw AtXm-sSm∏w A[:ÿnXcpw ]nt∂m-°-°m-cp-amb hensbmcp hn`mKw P\-Xsb apJy-[m-c-bn-te°v sIm≠phcn-I-bp-sa-∂Xv ASn-b-¥n-camb ZuXy-ßf
- m-W.v kmaq-ly-hn-cp-≤i
- ‡
- n-Ifpw kmwkvIm-cnI hn[zw-kI {]h¿Ø\-ßfpw C¥y-bpsS ka-kvX-ta-J-e-I-sfbpw Iog-S-°n-s°m-≠n-cn-°p-tºmƒ tZiob-Xb
- psS {]W-ha
- {- ¥-[z-\n-bp-ambn hniz-ln-μp-]c
- n-jØ
- ns‚ km∂n≤yw IqSp-X¬
i‡n-tbmsS Ft∏mgpw D≠m-h-Ww. Ien-bp-K-X-tam-i-‡n-Iƒ°v apºn¬ ASn-bdhp ]d-bm-\p≈-X√ \ΩpsS Bfl-ho-cyhpw bi pw. [¿Ω-c-£-bpsS Iml-f-[z\n-bp-W¿Øm≥ hniz-ln-μp-]c
- n-jØ
- ns\ i‡n-s∏-Sp-Øm-hm≥ Cu Ah-kcw \ap°v
hn\n-tbm-Kn-°mw.

...............................................................................................................................................................................................................................................
2011 Unkw-_¿ ˛ 2012 P\p-hcn

................................................................................................................................................................................................................................................
ln-μp-hn-iz- 1187 [\p

Bflob
kwkvImcw
\ne-\n¿ØpI
kzman kpJ-t_m-[m-\μ/{]Zo]v IrjvW≥

anI® {]`m-j-I\pw
Fgp-Øp-Im-c-\p-amb
kzman kpJ-t_m-[m-\μ
79 ]pkvX-I-ßfpsS
cN-bn-Xm-hm-Wv. CXn¬
Gsdbpw e£-°-W°n\v tIm∏n-Iƒ
hn‰-gn-™n-´p-≠v.

kzm

an kpJ-t_m-[m-\μ apJ-hp-c-bpsS Bh-iy--an-√mØ t]cm-Wv. thZm¥Nn-¥Iƒ B[p-\n-I-a-\- p-Isf BI¿jn-°p∂ coXn-bn¬ Ah-X-cn-∏n-°p-∂-Xn¬
At±lw Gsd \njvWm-X-\m-Wv. `mc-X-Ønepw hntZ-iØpw {][m-\- hy-hkm-b-kw-cw-`-I¿°pw _nkn-\ v ÿm]-\-߃°pw At±lw \¬Inhcp∂
¢mkp-Iƒ At±-lsØ Hcp "tIm¿∏-td‰v Kpcp' B°n-bn-cn-°p-∂p. anI®
{]`m-j-I\pw Fgp-Øp-Im-c-\p-amb At±lw 79 ]pkvX-I-ß-fpsS cN-bn-Xm-hmWv. CXn¬ Gsdbpw e£-°-W-°n\v tIm∏n-Iƒ hn‰-gn-™n-´p-≠v. kzman-PnbpsS ]pkvX-I-ß-fmb ""a\t  im¥-am-Iq'', ""Pohn-Xta im¥-amIq'' F∂nh
Gsd hn‰-gn-b-s∏-´Xpw Nne tImtf-Pp-I-fnepw kvIqfp-I-fnepw ]mTy-hn-j-bØn¬ Dƒs∏-Sp-Ø-s∏-´-h-bp-am-Wv. am\-hn-IX C∂v t\cn-´p-sIm-≠n-cn-°p∂
sh√p-hn-fn-I-fpsS ]›m-Ø-e-Øn¬ CtX-°p-dn®v ¢mkp-I-sf-Sp-°p-∂-Xn-\mbn
A¥m-cm-jv{S-th-Zn-If
- n¬ At±lw ÿncw £Wn-Xm-hm-Wv. At±-lØ
- ns‚
{]`m-j-W-߃ temI-saßpw sSen-hn-j≥Nm\-ep-Iƒ kwt{]-jWw sNøp∂p. At±-l-Øns‚ {]tNm-Z-\-Ønepw am¿K-Z¿i-\-Ønepw XpS-ßnb
{]k∂ Nmcn-‰-_nƒ {SÃv hnhn[ tkh-\-{]-h¿Ø-\-߃ \S-Øn-h-cp-∂p-≠v.
kzman-Pn-bp-ambn \S-Ønb kw`m-j-W-Øn¬ \n∂pw:

5

...............................................................................................................................................................................................................................................
2011 Unkw-_¿ ˛ 2012 P\p-hcn

...............................................................................................................................................................................................................................................
DECEMBER-JANUARY H I N D U V I S H W A
CULTURAL M AGAZINE

k\m-X\[¿Ω-Øns‚ \mSv Hcp
]mSv `oj-Wn-Iƒ t\cn-´p-sIm-≠n-cn°p-∂p. B`y-¥-c-ambpw _mly-ambpw. Agn-a-Xn, Xo{h-hmZw, amthmbnÃv `ojWn F∂n-ß-s\. Fßs\-bmWv Bflo-b-X-bn-eqsS Cu
sh√p-hf
- n-Isf t\cn-SpI?
Atß°v ip`-{]-Xo-£b
- pt≠m?
Cu sh√p-hn-fn-I-sf-sb√mw XcWw
sNøm≥ `mc-X-Øn\p Ign-bp-sa-∂Xn¬ Hcp kwi-bhpw th≠.
hy‡n hfsc PmK-cq-I-\m-tI-≠-Xp≠v. Hcp hiØv cmjv{So-b-°m¿
IqSq-X¬ IqSp-X¬ hn`m-Ko-bX
- I
- ƒ
kr„n-°p-Ibpw adp-h-iØv I]-S-atX-Xc ssZh-]p-cp-j-∑m¿ Bflob
hnizm-ksØ NqjWw sNøpI-bp-

am-Wv. c≠p hn`m-K-ßfpw P\-ßsf
A‘-amb A\p-bm-bn-If
- m-°p-∂p
_p≤n-]q¿Δw Nn¥n-°p-∂-h-cm-°p∂n-√. P\-߃ IqSp-X¬ t_m[-hm∑m-cm-bn, Ah-cpsS {]h¿Ø-\-ßfpsS cl-ky-A-P≠ I≠v PmK-cq-Icm-hp-IbmWv th≠Xv. C°m-eØv
aXhnizmkw Hcp-hs‚ B{K-l-ßfpsS ]q¿Øo-I-c-W-Øn-\p≈ Hcp]m[n am{X-am-bn-Øo¿∂n-cn-°p-Ib
- mWv.
P\-߃ Bcm-[\meb -ß-fn¬
t]mIp-∂Xv GsX-¶nepw hn[-Ønep≈ D]m-k-\bv°p th≠n-b-√,
Ah-chcpsS hmk-\Isf ]q¿Øo-Icn-°p-hm≥th≠n am{Xw. Cu {]iv\sa√mw hfsc k¶o¿W-am-Wv. P\-

߃ Ffp-∏-Øn¬ I_-fn-∏n-°s∏Smhp∂hcm-I-cp-Xv. C∂sØ
Ime-Øv, P\-ßsf h®v hne ]dbp∂ Imcy-Øn¬ am≤y-a-߃ hsc
Aº-c-∏n-°p∂ ]¶v hln-°p∂p≠v. am≤y-aß
- ƒ, cmjv{So-b°
- m¿,
aX-t\-Xm-°-∑m¿ F∂n-h-cpsS ]¶ns\-°p-dn®v t_m[-hm-\m-IpI-bmWv
th≠-Xv.
Rm≥ k\m-X\
- [
- ¿Ω-Øn-s‚bpw
`mc-XØ
- n-s‚bpw `mhn-bn¬
ip`m]vXnhnizm-k-ap≈ BfmW.v
Fs¥∂m¬ \ΩpsS kwkvIm-cØns‚ A¥ Ø hfsc KmV-amWv. C¥y C∂v IS-∂p-t]m-bvs°m≠n-cn-°p∂ t¢ihpw Ipg-∏-ßfpw
Xm¬°m-enIw am{X-am-Wv.

P\-߃ Bcm-[\meb-ß-fn¬ t]mIp-∂Xv GsX-¶nepw hn[-Øn-ep≈
D]m-k-\bv°p th≠n-b-√, Ah-chcpsS hmk-\Isf ]q¿Øo-I-cn-°p-hm≥ th≠n am{Xw.
Cu {]iv\-sa√mw hfsc k¶o¿W-am-Wv. P\-߃ Ffp-∏-Øn¬ I_-fn-∏n-°-s∏Smhp∂
hcm-I-cp-Xv. C∂sØ Ime-Øv, P\-ßsf h®v hne ]d-bp∂ Imcy-Øn¬ am≤y-a-߃
hsc Aº-c-∏n-°p∂ Hcp ]¶v hln-°p-∂p≠v. am≤y-a-߃, cmjv{So-b-°m¿, aX-t\-Xm-°-∑m¿
F∂n-h-cpsS ]¶n-s\-°p-dn®v t_m[-hm-\m-IpI-bmWv th≠-Xv.

6

...............................................................................................................................................................................................................................................
2011 Unkw-_¿ ˛ 2012 P\p-hcn

................................................................................................................................................................................................................................................
ln-μp-hn-iz- 1187 [\p
lnμp-kw-kvImcw tem-I-saßpw
kzoI-cn-°s
- ∏-Sp-tºmƒ, lnμp-°ƒ
amXr-cm-PyØv A]-IS- Ø
- n-em-sW∂v
]e-t∏mgpw ]d™ptIƒ°m-dp-≠v.
F¥mWv Aßs\ ho£Ww?
\yq-\-]£ kap-Zm-bmwKw {]knU≠pw {][m-\-a{¥nbpw Bbn-´p≈
as‰mcp cmjv{Sw temI-Øn¬ C√.
AXmWv lnμpkwkvIm-c-Øns‚ alXzw. a‰p cmjv{S-ß-fn¬ `qcn-]£w
\yq\-]-£-ßsf kzoI-cn-°p-∂ns√∂p am{X-a√ Ah¿ ASn-a-I-sft∏mse Pohn-t°-≠nbpw hcp-∂p.
F∂n-cp-∂m-epw, C¥y-bpsS A¥ Ø \∑, kln-jvWp-X, sshhn≤y-]q¿W-amb PohnXw F∂n-hb
- n¬
tI{μo-IrX-am-Wv. \ΩpsS Ejn-am¿
{]Jym-]n-®n-´p≈Xv kXyw H∂msW∂pw Hcmƒ°v AXv \nc-h[n hgnI-fn-eqsS Is≠-Øm-sa-∂p-am-Wv. Hcp
{]tXyI- a-X-Øn-eqsS am{Xta
Hcmƒ°v km£m-XvImcw t\Sm-\m-hqsb∂v \Ωƒ Hcn-°epw ]d-™n-´n√.
\ΩpsS alma-\-kvIX NqjWw
sNø-s∏-Sp-Ib
- m-bn-cp-∂nt√?
lnμp-°-fpsS alm-a-\-kvIX Ft∏m

gpw NqjWw sNø-s∏-´n-´p-≠v. Imeß-fmbn AXv NqjWw sNøs∏´pt]m-cp∂p. CXv Hcp {Kl-WImew am{Xw. \mw AXn¬ \n∂pw
]p-dØp-hcpw. \ΩpsS tPmen
Bfl-hn-izm-k-tØmsS \n¿h-ln°pI. \yq\-]-£-߃ `qcn]£ambnØocphm\p≈i‡-amb

C∂sØ hnZym-`ymk k{ºZmbw Ip´n-°-sf-s°m≠v
hkvXp-X-Ifpw cq]-ßfpw
I„-s∏´v a\:]mTam-°p-∂Xns\ tI{μo-I-cn-®n-cn-°p-∂p.
icn-°p≈ hnZym-`ymkw Adnhns\ Dƒs°m-≈-em-Wv.
cmPm-°-∑m-cp-sSbpw cm⁄nam-cp-sSbpw Pohn-X-Ønse
kw`-h-K-Xn-Iƒ shdpsX
BJym\w sNømsX AhcpsS Z¿i--߃ D≈-S-ßp-∂Xm-bn-cn-°-Ww. Ncn-{X-]-T\w
CXp-t]mse imkv{Xw `qansb∂ {Kl-hp-ambn _‘-s∏S-Ww.

{]b-Xv\-Øn-em-Wv. CXns‚ A]ISw \mw I≠n-s√-¶n¬ AXv
\ΩpsS hnUvVnØw. \ΩpsS
kwkvIm-csØ CI-gvØn-s°m≠v
aX-]-cn-h¿Ø\w aptºm´p t]mIps∂-¶n¬ AXn\v \mamWv DØ-c-hmZn. lnμp-°ƒ Ah-cpsS kwkvIm-csØ-°p-dn-®pw ]mc-º-cy-sØ-°p-dn®p
A{X-am{Xw A⁄cm-Wv.
HcpImeØv at\m-lc
- a
- mb
kmaqly{Iao-Ic
- W
- a
- m-bn-cp∂ PmXn
k{º-Zm-bw ]n∂oSv NqjWw sNøs∏-´p. AXn\v Hcp]mSv A\-¥-c-^e-ß-fp-≠m-bn-´p-≠v. a‰p aX-߃
C¥y-bn-te°v h∂-t∏mƒ, Ahco
k{º-Zmbw ]c-am-h[n {]tbm-P-\-s∏Sp-Øn.
\ΩpsS hn-Zym-`ymk k{º-Zm-bØn¬ F¥p am‰-ß-fmWv Aßv
Xm¬]-cy-s∏-Sp-∂Xv?

7

...............................................................................................................................................................................................................................................
2011 Unkw-_¿ ˛ 2012 P\p-hcn

...............................................................................................................................................................................................................................................
DECEMBER-JANUARY H I N D U V I S H W A
CULTURAL M AGAZINE

C∂sØ hnZym-`ymk k{º-Zmbw
Ip´n-°s
- f-s°m≠v hkvXp-XI
- fpw
cq]-ßfpw I„-s∏´v a\:]mTam-°p∂-Xns\ tI{μo-I-cn-®n-cn-°p-∂p. icn°p≈ hnZym-`ymkw Adn-hns\
Dƒs°m-≈e
- m-Wv. cmPm-°∑
- m-cpsSbpw cm⁄n-am-cp-sSbpw Pohn-XØnse kw`-h-K-Xn-Iƒ shdpsX
BJym\w sNømsX Ah-cpsS
Bi-bß
- ƒ D≈-Sß
- p-∂X
- m-bn-cn-°Ww Ncn-{X-]-T\w. CXp-t]mse
imkv{Xw `qan-sb∂ {Kl-hp-ambn

_‘-s∏-S-Ww. C∂sØ hnZym-`ymk-coXn Hcp-hs\ AXym-{K-ln-bm-°p∂p. ]ucm-WnI thZ-]m-T-im-e-Ifn¬, Bh¿Ø-\-߃ Ds≠¶n¬t]m-epw, AXv PohnX amXr-I-Ifp-ambn kwtbm-Pn-X-am-bn-cp-∂p. ]©X-{¥w, lntXm-]-tZiw XpSßn Ip´nIsf ]Tn-∏n-°p-∂-Xn\p≈ at\m-l-camb {Iao-Ic
- W
- ß
- f
- mWv D≠m-bn-cp∂-Xv. \ΩpsS hnZym-`ymk k{º-Zm-bØn¬ \n∂pw Cu {]{In-bsb
{_n´o-jp-Im¿ a\:]q¿Δw \o°w

Nne BfpIƒ AhcpsS {`a-I-ev]-\-Isf Bflo-bm-\p-`h-ß-fmbn {]Z¿in-∏n®v hniZo-Icn®-Xns‚ ^e-amWv
BflobXs°-Xnsc D≠m-bn-´p≈ hna¿i-\-߃.
Bflo-b-X-sb∂v {]Z¿in-∏n-°-s∏-Sp-∂h Bflo-b-Xtbm
imkv{Xo-b-sa∂v Ah-X-cn-∏n-°-s∏-Sp-∂h imkv{Xobtam
Bh-W-sa-∂n-√. Hcp imkv{X-⁄≥ Hcp sX‰v hcp-Ønsb-¶n¬, imkv{Xw Xs∂ sX‰m-hn-√-t√m.

8

sNbvXp. aX-Øn-\-Xo-X-am-bn. F√mh-cmepw kzoI-cn-°s∏´ tbmK-sbt∏mse kwkvIr-Xw, KoX, D]-\n-jØp-°ƒ XpS-ßn-bh ]mTy-]-≤-Xnbn¬ Dƒs∏-Sp-Ø-Ww. aXw, PmXn,
h¿Kw XpS-ßn-b hne-°p-Isf
XI¿°p-∂X
- n-\mbn \ΩpsS
kwkvIm-cØ
- ns‚ {]tXy-IX
- I
- ƒ
D]-tbm-Kn-°W
- w.
k\m-X-\-[¿Ω-Øn\v F¥p tZmjamWv kw`-hn-®Xv?
{]mIr-Xc
- psS A[n-\n-th-ia
- mWv
H∂m-asØ sX‰v. C¥y≥kaqlw
D∂-X-\n-e-bn-ep-≈Xpw {]m]vXn-bp-≈Xp-am-bn-cp-∂p. {_n´o-jp-Im¿ C¥ybn-te°v hcptºmƒ, \Ωƒ Hcp
hnI-knX cmjv{S-am-bn-cp-∂p. {_n´\n¬ k¿h-I-em-im-e, F∂ k¶
ev]w D≠m-Ip-tºm-tg°pw \ap°v
ChnsS \nc-h[n k¿h-I-em-im-e-Iƒ
D≠m-bn-cp-∂p. teml-kw-kvI-cWw,
Bbp¿th-Zw, KWn-Xw, tPymXn-imkv{Xw, XpS-ßn-bh Dƒs∏´ 16 hnjb߃ AhnsS ]Tn-∏n-®n-cp-∂p.
{]mIr-X¿ C¥ysb B{I-an-°ptºmƒ, AXv C∂sØ Xo{h-hmZn
B{I-aWw t]mse Bbn-cp-∂p,
{]Xn-tcm-[n®p \nev°phm≥ hfsc
_p≤n-ap-´m-bn-cp-∂p. Ah¿ \nc-¥-cambpw XpS¿®-bmbpw B{I-an--°pIbpw t_m[-]q¿Δw \ΩpsS
hn⁄m-\-tI-{μ-߃ \in-∏n-°pIbpw sNbvX-t∏mƒ, kaq-lsØ
Xmßn\n¿-Øn-bn-cp∂ apgp-h≥
kmaqlyN´-°qSpw XI¿°-s∏-´p.
kaqlw Zp¿_-ea
- m-bn-Øo-cp-Ibpw
XI¿°-s∏-Sp-Ibpw sNbvXt- ∏mƒ,
A[n-\n-th-i-°m¿°v P\-Xsb hnPb-I-c-ambn ]cn-h¿Ø\w sNøm≥
km[n-®p. ]nghv AhnsS \n∂pw
Bcw-`n-®p. \ΩpsS imkv{X-ß-fp-sSsb√mw ASn-ÿm\w sX‰mbn
hymJym-\n-°s
- ∏SpI-bm-bn-cp-∂p.
CXn\p _Z-embn i‡-amb
t\XrXzØn\v Db¿∂p-h-cm\pw Ign™n-√. {_n´ojp-Im¿ Ah-cpsS hn`Pn-®p-`-cn-°pI F∂ \bw sIm≠v
tem¿Uv sa°m-sfbpsS hnZym-`ym-kk-{º-Zmbw Bbp-[-am°n C¥y≥
kwkvIm-c-Øn-s‚ \∑Isf inYn-eam-°p-Ibpw CI-gvØp-Ibpw
sNbvXp. \n¿`m-Ky-h-im¬ kzmX-{¥yØn-\p-tijw 63 h¿j-߃°ptijhpw \mw Ct∏mgpw B am\-knIm-hÿ
b
- n¬ \n∂pw tamNn-Xc
- m-bn-´n√. {]mIr-X-cpsS arKo-b-amb B{I-aWsØ XpS¿∂v, \ap-°p-≠m-bn-cp-∂-

...............................................................................................................................................................................................................................................
2011 Unkw-_¿ ˛ 2012 P\p-hcn

................................................................................................................................................................................................................................................
ln-μp-hn-iz- 1187 [\p
sX√mw \„-s∏-´p. \n߃°v am\ycmb hy‡n-If
- p-ambn t]mcm-Sm≥
Ign-bpw. F∂m¬ apl-ΩZvKkv\n,
apl-ΩZv tKmdn, sN¶n-kvJm≥ XpSßnb shdpw {]mIr-X¿ am{X-am-b-htcmSv Ffp-∏-a-√.
Bflo-bm-\p-`h
- ß
- ƒ sshj-bn-Iam-sa∂pw AXp-sIm≠p Xs∂
imkv{Xo-ba-- s
- √∂pw hna¿i-Ic
- psS
ho£-Ws
- Ø-°p-dn®v
Hcn-°epw t\Sn-sb-Sp-Øn-´n-√m-ØXns\ t\Sn-sb-Sp-°¬ `uXn-I-hmZhpw t\Sn-bn-´p-≈-Xns\ t\S¬
Bflo-bX
- b
- p-am-Wv. BXva
- o-bX
- s
- b∂Xv imkv{X-Ønt\°mƒ AXo-Xa
- mWv. kvt\l sØ imkv{Xo-b-ambn
sXfn-bn-°m-\m-hptam? kuμ-cysØ
imkv{Xo-ba
- mbn sXfn-bn-°m-\mhptam? Ihn-Xsb imkv{Xo-b-ambn
hymJm\n-°m-\m-hp-tam?
Nne BfpIƒ AhcpsS {`a-I-ev]\-Isf Bflo-bm-\p-`h
- ß
- f
- mbn
{]Z¿in-∏n® hnj-an®-Xns‚ ^eamWv Bflobm-\p-`-h-߃s°Xnsc D≠m-bn-´p≈ hna¿i-\-߃.
Bflo-bX
- s
- b∂v {]Z¿in-∏n-°s
- ∏-Sp∂h Bflo-bX
- tbm imkv{Xo-bsa∂v Ah-X-cn-∏n-°-s∏-Sp-∂h
imkv{Xobtam Bh-W-sa-∂n-√. Hcp
imkv{X-⁄≥ Hcp sX‰v hcp-Ønsb-¶n¬, imkv{Xw sX‰m-hn-√-t√m.
C¥y-bpsS A[: ]X\w AXns‚
Bflo-bX
- bnep≈ A‘-amb
Du∂-ep-ambn _‘-s∏-´n-cn-°p∂XmsW∂v Hcp ho£-Wa
- p-≠t√m?
icn-b√. DZm-Ø-amb Pohn-X-co-XnbpsS DZm-lc
- W
- ß
- f
- mbn tam£-imkv{Xw, A¿Y-im-kv{Xw, Imaimkv{Xw F∂n-hsb Nq≠n-°m-´mw.
\ΩpsS kmt¶-Xn-IX hf-sc-b[
- nIw
Db¿∂-Xm-bn-cp-∂p. kmln-Xyhpw
Iebpw Akm-am\y Dƒ°m-gvN-bp≈-Xm-bn-cp-∂p. hmkvXh
- Ø
- n¬,
kao-]-Ime ]T-\-߃ shfn-s∏-SpØn-b-Xp-t]mse, `uXn-I-ambpw \mw
hfsc kº-∂-cm-bn-cp-∂p. hnI-kn-Xcmjv{S-am-bn-cp∂ C¥y-bn¬ A[n-\nth-i-I¿ h∂Xv C¥y-bpsS
kºØv sIm≈-bS- n-°m≥ th≠n
am{X-am-W.v
\ΩpsS I¿Ω߃ kzX-{¥-amb
C—m-i‡n-sIm-≠mtWm AtXm
]q¿W-ambpw t_m[-[m-cb
- m¬
\nb-{¥n-Xa
- m-bm-tWm?

c≠pw tN¿∂p-sIm-≠m-Wv. kzX-{¥amb C—m-i-‡n-bp-s≠-¶nepw I¿ΩØn\p ]¶p-≠v. ]pgbv°v kzX-{¥ambn Hgp-Im≥ Ign-bpw. F∂m¬
hgn \n›-bn-°p∂ Ic Ahn-sS-bp≠v. PohnXw Hcp Cuiz-c-eo-e-bm-Wv.
PohnXw kzX-{¥-amb C—-bp-sSbpw
I¿Ω-Øn-s‚bpw kwtbm-P\
- a
- m-Wv.
_‘-\hpw kzmX-{¥yhpw IqSnt®¿∂-XmWXv. \ap-s°√mw Cuiz-c\m-hm≥ Ign-bpw. Hcp-h\v t_m[]q¿Δw sXc-s™-Sp-∏v \S-Ømw.
\ΩpsS {]hr-Øn-sIm≠v \nc-¥ambn `qansb \in-∏n-®p-sIm-≠n-cn°p-∂p-sh∂v ]d-bp-tºmƒ?

{]Y-ahpw {][m-\-hp-am-bXv
k¥p-„-\m-hm≥ Xocp-am-\n°pI F∂-Xm-Wv. Hcn-°¬
Hcp sk≥Kp-cp-hn-t\mSv
kt¥m-j-Øns‚ cl-ky-sa¥m-sW∂v tNmZn-°p-I-bp≠m-bn. cmhnse Fgpt∂¬°p-tºmƒ Xs∂ Xm≥
kz¿K-Øn-emtWm \c-IØnem-tWm Ign-tb-≠-sX∂v
Xocp-am-\n-°p-∂psh∂v
Abmƒ ]d-™p. Pohn-XØn¬ \jvS-s∏-Sp-∂-Xns\°p-dn®v Ft∏m-gp-ap≈
t_m[-amWv Hcp-hs\ Ak¥p-„-\m-°p-∂-Xv.

tbm-Kn-°pI, XpS-ßnb sNdnb
sNdnb Imcy-߃ sNø-Ww.
F¥p-sIm-≠mWv a\p-jy¿ henb
Zpcn-Xß
- ƒ A\p-`h
- n-°p-∂Xv?
c≠p Imc-W-ß-fp-≠v. Hcp-hs\
Ahs‚ sX‰p-I-sf-°p-dn®v t_m[hm-\m-°p∂ {]Ir-Xn-bpsS Hcp
kwhn-[m-\a-- mbn Zpcn-X-ßsf ]cn-KWn-°mw. Hcp-hs‚ a\ v _p≤n]q¿Δ-I-a√msX D]-tbm-Kn-°p∂XpsIm≠p≈ ^e-amWv ZpcnX߃. tam£-Øn-s‚bpw _‘Øn-t‚bpw ImcWw a\- m-Wv. aX{K-Ÿ-߃, Kpcp-°∑m¿ F∂n-hbn¬ \n∂pw ]Tn-®m¬ Zpcn-X-߃
Zqco-I-cn-°m-≥ km[n-°pw. Pohn-XamWv Fgp-X-s∏-´-Xn¬ ht®-‰hpw
henb aX-{KŸw. AXn-\m¬ PohnX-sa∂ ]pkvXIw \nco-£n-®m¬,
Hcmƒ°v A\-h[n Imcy-߃ ]Tn°m-\m-hpw.
\nXy-Po-hn-XØ
- n¬ kt¥mjw
Fßs\ ssIh-cn°mw?
{]Y-ahpw {][m-\-hp-am-bXv k¥p-„\m-hm≥ Xocp-am-\n-°pI F∂-Xm-Wv.
Hcn-°¬ Hcp sk≥Kp-cp-hn-t\mSv
kt¥m-jØ
- ns‚ cl-ky-sa-¥msW∂v tNmZn-°p-Ib
- p-≠m-bn.
cmhnse Fgp-t∂¬°p-tºmƒ Xs∂
Xm≥ kz¿K-Øn-emtWm \c-IØn-emtWm Ign-tb-≠s
- X∂v Xocp-am-\n-°p∂psh∂v Abmƒ ]d-™p. Pohn-XØn¬ \jvSs
- ∏-Sp-∂X
- n-s\-°p-dn®v
Ft∏m-gp-ap≈ t_m[-amWv Hcp-hs\
Ak-¥p-„\
- m-°p-∂X
- v. AXn-\m¬
\n߃°v C√m-ØX
- n¬ {i≤
tI{μo-I-cn-°m-Xn-cn-°p-I. \ΩpsS
B{K-l-ß-sf-√mw, `mhnbn¬ \sΩ
kt¥m-ja
- p-≈h
- c
- m-°m≥ th≠n-bp≈-Xm-W.v
kzman-Pn, hmb-\-°m¿°v AßbpsS ktμiw?

AXp-sIm≠v Dt±-in-°p-∂Xv \Ωƒ
DØ-ch
- m-Zn-Xz-an-√m-Øh
- cpw kq£vaZr-°p-If
- s
- √-∂p-am-Wv. `qansb
\ΩpsS amXm-hmbn \mw t\m°n-°mWp-∂n-√. Ft∏mgpw Fs¥-¶nepw
\mw `qantZhn°p-th-≠n sNø-Ww.
Hcp acw apdn-°p-∂-Xn\v apºv Npcpßn-bXv \mtem At©m ac-sa¶nepw \SWw. \mw \ΩpsS sX‰pIƒ Xncp-tØ-≠-Xp-≠v. \ΩpsS
I¿Ω-ßf
- n-eqsS t_m[-h¬°-cWw
sIm≠phc-Ww. πmÃnIv Hgn-hm-°Ww. Pew ]mgm-°p-∂Xv Ipdbv°pI, ho≠pw ip≤n-sNbvXv D]-

Hcp sNdnb shfn-®-Øn\v hf-sc-b[nIw Imcy-߃ sNøm-\m-hpw.
cm{Xn-bn¬ kqcy\v sNøm-\m-hmØXv
B sNdnb shfn®w sNøp-∂p.
F√m-hcpw sNdnb hnf-°p-I-fmbn
Bfl-hn-izm-kt- ØmsS {]Im-in-°pI. \ΩpsS EjnE-W-Øn\p th≠n
Hcp-h\v F¥m tWm sNøm≥ Ignbp-∂Xv AXv \∑. \Ω-sf√mw
\ΩpsS alm-flm-°f
- mb Ejn-amtcmSv IS-s∏-´-h-cm-Wv. Hcp-h≥ Cu
Bi-bß
- ƒ
- {]mh¿Øn-Ia
- m-°W
- w.

9

...............................................................................................................................................................................................................................................
2011 Unkw-_¿ ˛ 2012 P\p-hcn

...............................................................................................................................................................................................................................................
DECEMBER-JANUARY H I N D U V I S H W A
CULTURAL M AGAZINE

Bjm-ta-t\m≥

hnth-Im-\-μs‚
Pn⁄m-k-Iƒ
Z

£n-tW-iz-dnse t£-{X-tØmSv A\p-_-‘-ambn sNdn-sbmcp
]qt¥m-´a
- p-≠v. cma-Ir-jvW]
- c
- a
- l
- w-kc
- p-sSbpw imc-Zm-tZ-hn-bp-sSbpw
]cn-em-f-\-tb‰v hf¿∂p\n¬∏p≈ ]q°ƒ. A¿®-\bv°v Ign-hXpw
Ch Cdp-sØ-Sp-°m-dn√. Cu {]im-¥n-bpsS ]cn-k-c-ØmWv ]et∏mgpw ]c-a-lw-k¿ Poh-ap-‡-s\-t∏mse hogm-dv. A]q¿Δw Nnet∏mƒ Hcp D∑m-Zn-sb-t∏mse \rØ-Øn-te¿s∏-Sp-∂Xpw ˛ sU¿hnjv
\rØ--Øn\v ka-am-bn, kq^n k\ym-kn--am-cpsS. imc-Zm-tZhn°v
AØcw Ah-ÿ-Iƒ ssIh-∂pthm F∂v kwi-b-am-Wv. ]c-a-lw-k¿°v ap∂n¬ ka¿∏n-X-tN-X- mbn hmgpI F∂Xm-bn-cp∂p
Ahsc kw-_‘n®vv PohnX-e-£yw. Cu ]pt¥m-´-Øn-\cn-Inse
Hcp apdn-bn¬ h®mWv ]c-alwk¿ hnth-Im-\-μs\ Xncn-®-dn--™Xv. \tc-{μ≥ F∂ Pn⁄m-kp-hns‚ ssNX\yw PohtIm-i߃°pw A∏p-d-sat¥m BsW∂.v hnth-Im-\μ\v A]-cn-ta-bX-bpsS kv]¿iw, BZy-ambn ]c-a-lw-k-\n¬ \n∂v˛ AXpw
ChnsS sh®mWv ˛ e`n-®-Xv. At±-l-Øns‚ \mfn-Xp-h-scbp≈ ssZh-ktμ-l-ßsf ka-kvXhpw Zpco-I-cn-°m≥ DXInb Hcp kv]¿i-am-bn-cp-∂p, AsX∂v Ncn-{X-Øn¬ tcJ-s∏Sp-Øn-bn-´p-≠v. ]t£, AXn-s\m-∏w, ]c-a-lwk¿ \tc-{μs\, Xs‚ kz]v\-Ønse A\p-Km-an-bmbn˛ \tc-{μ≥ Z£ntW-iz-dn¬ FØn-s∏-Sp-∂-Xn\v ap≥s]t¥m Df-hmb Hcp
kz]v\w˛ Xncn-®-dn™Xv ]ecpw {i≤n-®n-´n-√. [ym\-kn≤≥ F∂v ]c-a-lw-k¿, \tc-{μs\ hnti-jn-∏n-°p-∂-Xv,
Cu Xncn®dnhns‚ BÀm-Z-Øn-em-Wv. \tc-{μs‚ Pn⁄mk-Iƒ P∑m-¥c
- h
- m-k\
- I
- fm-sW∂v ]c-al
- w-k¿ Dƒ
s°m≠\nan-jhpw AXm-bn-cn-°W
- w. Xs‚ ]q¿Øo-Ic
- W
- w
Cu bphm-hn-eq-sS-bmWv kw`-hn-t°-≠-sX∂v [cn-®p-t]mb
\nan-jw. ssZhw Dt≠m C√tbm F∂ ktμlw
\n߃°v Df-hm-Ip-∂p-sh-¶n¬, AXn-\¿∞w, ssZhmkvXnXzw \nßfn¬ At_m-[-]-c-amb Hcp DW¿hm-bnØo¿∂n-cn-°p-∂p-sh-∂m-Wv. AXn\v Fs¥-¶nepw sXfn hv
Imw£n-°p-∂p-sh∂pam{Xw. \tc-{μ\v Cu km£yw e`n-®Xns‚ tbmKm-flI
- s
- ∏-cpa Fß-s\-bm-bn-cp∂p?

10

...............................................................................................................................................................................................................................................
2011 Unkw-_¿ ˛ 2012 P\p-hcn

................................................................................................................................................................................................................................................
ln-μp-hn-iz- 1187 [\p
]Xn-hp-t]m-se, Z£n-tW-izdn¬
FØnb \tc-{μ-s\, ]c-a-lw-k¿
Xs‚ k∂n-[n-bn-te°v £Wn-°p∂p. I¬°-Ø-bn¬ \n∂v Z£n-tWiz¿ F{Xtbm AI-se-bm-sW∂
tXm∂¬ X\n-°p-≠m-bXmbn \tc{μ≥ Hm¿an-°p-∂p. tIhew ÿe-]c-amb AI-e-a√ AXv. c≠v A\p-`h-a-fi-e-߃ XΩn-ep≈, Af-°mh-X-√mØ AI-e-am-WXv. ]c-a-lwk¿ \tc{μ-s\, Xs‚ Ccn-∏n-S-Ønte°v hnfn-°-bm-Wv. At±-l-Øn-s‚
hZ-\Ø
- n¬ km{μ-amb {]Im-iw,
sshIm-cn-Ia
- m-bX
- v, \tc-{μ≥ ImWp∂p. Hcp Ca-X-√-ens‚ thK-Øn¬,
]c-a-lw-k¿ Xs‚ ]mZw \tc-{μs‚
ico-cØ
- n¬ FSpØp-sh-bv°p-∂p.
B ]mZ-kv]¿iw, \tc-{μ≥ Hm¿°bm-Wv, X∂n¬ {`am-fl-I-amb Hcp
Ne\w sXmSpØphnSp-∂p. Du¿ ÷`-c-amb Ne-\w. B apdn, AXnse
km[-\-߃, Nph-cp-Iƒ F√mw
A]m-camb Hcp iq\y-X-bn-te°v
Ingp-°mw-Xq-°mbn adn-bp-∂X
- p-t]mse. Xs‚ hy‡n-kØ Hcp {]`m-ab-amb iq\y-X-bn¬ hne-bn-°p-∂-Xpt]m-sebpw Xs‚ arXyp-hmtWm
kw`-hn-°p-∂-sX-∂p-t]mepw \tc{μ≥ BIp-e-s∏-Sp-I-bm-Wv. XnI®pw
A]-cn-Nn-X-amb B tbmK-{`-a-Øn¬
]I-®p-t]mb \tc-{μs\, ]c-a-lwk¿ km¥z-\n-∏n-°p-∂p. kmc-an-√,
\n\°v \ns‚ {]nb-s∏-´-h-cpsS
ASpØv t]mIm-hp-∂-tX-bp-≈q. B
\nanjw F√mw ]g-b-]-Sn-bm-bn. {`aW-߃, iq\y-X, hne-b\w F√mw
\ne-®p. ]c-a-lw-k-\pw, I´n-ens‚
HmcØv Ccn-°p∂ \tc-{μ\pw
am{Xw. a\-t , \o \ns‚ Bhmkw
tXSp-I. Cu hgnsX‰-ep-I-fn¬ Hcp
A]-cn-NnXs\t∏mse Ae™pXncnbm-Xn-cn°q F∂¿∞w hcp∂ Hcp
_wKmfn Km\w ]mSn-bmWv \tc-{μ≥
BZy-ambn ]c-a-lw-ksc kao-]n®v
B¿{Z-Nn-Ø-\m-°n-b-Xv. B \nanjw
Xs∂-bmWv k¿tΔm-Øa
- \
- mb injys\, ]c-a-lw-k¿ AS-bm-f-s∏-Sp-Ønb-Xpw. (The Life of Swami
Vivekananda - At the touch of the
Master)

{ioi-¶-cs‚ ⁄m\-tI-{μn-X-amb hg-°-ßsf Ipdn-®p-X∂
hnth-Im-\-μ≥ AtX°mƒ am\-hn-Iw, _p≤-am¿§-at√ F∂v
A¤pXw sIm≈p-∂p-≠v. I¿ΩK-Xn-bn-ep≈ IdIf™ hnizmkw, Imcp-WysØ Hcn-°epw A{]-k-‡-am-°-cp-X-t√m. Hcp
a\p-jys‚ bmX\ P∑m-¥-c-Zp-jvIrXw Xs∂-bm-h-s´, AXn¬
\n∂v Ahs\ Aev]-sa-¶nepw Ic-I-b-‰p-∂-X-t√, am\hn-IX?

injys\ kw_-‘n-®n-St- Øm-fw Cu
tbmKm-flI
-- amb iq\yX, IWn-iambpw Gsd km¿∞-I-am-bn-cn°Ww. ]c-a-lw-k-s\-°p-dn-®p≈
ktμ-lß
- ƒ ]mtS \oßn-t∏m-bX
- v,
Ahn-Sp-∂m-bn-cp-∂-t√m. ]t£, Cu
hnkvar-Xn-bn¬ Aßs\ Bgv∂pt]m-hm≥, \tc{μ≥ Xev]-c-\m-bn-cp∂n-s√∂p thWw [cn-°m≥. Xs‚
kmbq-Pyw-sIm≠v CXca\p-jy¿°v

11

...............................................................................................................................................................................................................................................
2011 Unkw-_¿ ˛ 2012 P\p-hcn

...............................................................................................................................................................................................................................................
DECEMBER-JANUARY H I N D U V I S H W A
CULTURAL M AGAZINE

F¥p-KpWw F∂v Hcn-°-e-√,
At±lw Aº-c∂p ImWp-I. ]d™-dn-bn-t°≠ H∂√ Cu A\p-`-hkØ F∂n-cn-t°. XYmKX≥,
{]⁄-bn¬ \n∂v Icp-W-bn-te°v
Xncn-®p-h-∂-sXt¥ F∂pw, Cu
kμ¿`-Øn¬ \tc-{μ≥ Hm¿Øp
ImW-Ww. F√m-hcpw XYm-KX
- ∑
- m-cmhpI-bn√; As√-¶n¬ Poh-ap-‡-cmhp-I-bn-√. Ahsc At]-£n®v ambnI-amb Cu Btbm-[-\w, kvXw`-\ß-fn-√msX \bn-°s
- b-∂X
- m-Wv.
CXn\v Ahsc k÷-cm-°p-tºmƒ,
Xm≥ Xs‚ I¿Øhyw IqSp-X¬
am\-hn-I-ambn \nd-th-‰p-I-bt√?
hnth-Im-\-μ≥, euIn-I-Øn¬

Øn-sb∂v Hscm‰ tNmZyw tNmZn®m¬ Adn-bm-\mhpw. Pm_m-e]p{X\mb kXy-Im-a-s\-°p-dn-®p≈
tNmZyw. Xs‚ ]nXrXzw \n›-b-a-√mXn-cp∂ kXy-Im-a≥ Xs‚ amXmhv
]-e-cmepw thgvN ]pe¿Øn-bn-cps∂∂v am{Xw ap\n-am-tcmSv kΩ-Xn°-bm-W-t√m. B {]Jym-]-\-Øns‚
B¿÷hw Xo¿®-bmbpw Hcp
{_m“-Ws‚ P\n-XI
- K
- p-Wa
- m-sW∂v
a\- n-em-°p∂ Ah¿ kXy-Im-a-s\in-jy-\mbn kzoI-cn-°b
- m-Wt- √m.
Pm_m-es
- b-s®m-√n-bp≈ hnth-Im-\μs‚ DXvIW
- vT, kv{XoXz-sØ-s®m√n-bp≈ ]pcp-j-\m¬ A[m¿Ωn-Iambn D]-tbm-Kn-°s
- ∏-Sp∂ kv{Xo

2. \n¿hmWw F∂-Xns‚ s]mcp-sf¥m-hpw, B¿°pw ssZhn-I-X-bnte°v `mhm-¥cw sNøpI Akm-[ysa-¶n¬?

buKn-Ia
- mbn CS-s]-Sm≥ Xocp-am-\n®Xv Cß-s\-bm-hW
- w. A°mew
_\m-d-kn¬ Pohn-®n-cp∂ {]a-Z-Zmkv
an{i F∂ thZ-]-fin-X\v hnth-Im\μ≥ Ab-®n-´p≈ IØp-I-fn¬,
Cu CuW-Øn-ep≈ Hcp Pn⁄mk
Gsd {]I-S-am-Wv. Xs‚ ktμ-l߃, IuXp-I-߃ F√mw, Xpd∂v
Fgp-Xp-∂Xv {]a-ZZ- mkv an{i-bv°msW-∂-Xv, \sΩ hn\-bm-\zn-X-cm-°p∂p. Hcp]t£, ]c-a-lw-k-t\mSv
tNmZn-°m-\c
- p-XmØ {]iv\ß
- f
- m-hptam, AXv?Ah-bnse {][m\ kwKXn-Iƒ, Cßs\ kwt£-]n-°m-hp-∂Xm-Wv. hn]p-e-amb bm{X-bv°pw,
kXvkw-KØ
- n-\p-ap≈ Krl-]mTw
sNbvI-bm-bn-cp-∂p, Cu ]cn-{hm-PI≥ F∂p-IqSn Btem-Nn-°m-hp-∂Xm-Wv. sslμ-hX
- b
- nse PmXo-bX
At±-lsØ F{X-am{Xw {hW-∏S- p-

XzsØ sNm√n-bp≈ DXvIWvT
Xs∂-bm-Wv. iq{Z-∑m¿ thZw ]Tn-°cp-sX∂v Xo¿∏pIev]n-°p∂ ]pcmW-`m-Kt- a-sX∂v t£m`n-°p-∂X
- pw,
Cu am-\-hn-IX-bpsS kqN-\-bm-Wv.
Cu IØp-I-fn-sem-cn-S-Øv, tXmakv
AsIw-]m-kns‚ Imitation of Christ
F∂ ss{IkvXh
- Z- m¿i-\nI {KŸsØ-°p-dn®pw ]d-bp-∂p-≠v.
ss{IkvX-h¿°n-S-bn-epw, sshcm-Ky_p-≤nbpw ]cn-Xym-K-Nn-¥bpw \ne\n-∂n-cp∂p F∂Xv Xs∂ kw_‘n®v Hcp ]pXnb Adn-hm-sW∂v
hnth-Im-\-μ≥ Fgp-Xp-∂p. At±lw
D∂-bn-°p∂ Nne Pn⁄m-k-Iƒ
Cßs\:

4. kam-[n-bpw, sI´p-t]m-hp-I, F∂
A¿∞w hcp∂ \n¿hm-Whpw H∂p
Xs∂tbm?

12

1. thZm¥kq{X-ßf
- n¬ ]cm-a¿in°p∂ ap‡nbpw Ah-[q-X-Ko-Xbnse \n¿hm-Whpw H∂pXs∂tbm?

3. Xm{¥nI{KŸ-ßf
- n¬, i¶-cm-Nmcysc {]—-∂-_p-≤-s\-∂mWv hntijn-∏n°s∏-Sp-∂Xv. At±-lØ
- ns‚
A`n-a-X-߃, {]⁄m-]m-c-anX
F∂ alm-tbm-K{- K-ŸØ
- n¬
Fßs\tbm {]Xy-£s
- ∏-Sp∂p.
"]©-Zin'bn¬ {_“w F∂v hnh£n-°-s∏-Sp∂ kØ, _p≤-kw-lnX-I-fnse iq\y-X-bm-Wv. Cu s]mcpØ-߃ F¥n-te-bv°mWv \sΩ
\bn-°pI?

C\n, i¶-c≥ {]—-∂-_p-≤-s\-¶n¬
F¥p-sIm≠v At±lw ka-Zr-„n-Ifn¬ Imcp-Wyw, Bim-hl-amw- hn[w
h¿jn-®n-√ ?
{ioi-¶c
- s‚ ⁄m\-tI-{μn-Xa
- mb
hg-°-ßsf Ipdn-®p-X∂ hnth-Im-\μ≥ AtX°mƒ am\-hn-Iw, _p≤am¿§-at√ F∂v A¤pXw sIm≈p∂p-≠v. I¿ΩK-Xn-bn-ep≈
IdIf™ hnizm-kw, Imcp-WysØ
Hcn-°epw A{]-k-‡-am-°-cp-X-t√m.
Hcp a\p-jys‚ bmX\ P∑m-¥-c-ZpjvIrXw Xs∂-bm-hs
- ´, AXn¬
\n∂v Ahs\ Aev]-sa-¶nepw Ic-Ib-‰p-∂-X-t√, am\hn-IX? 1899 ¬

...............................................................................................................................................................................................................................................
2011 Unkw-_¿ ˛ 2012 P\p-hcn

................................................................................................................................................................................................................................................
ln-μp-hn-iz- 1187 [\p
am¿K-c-‰n\v (\nth-ZnX Ab® Hcp
IØn¬ a\p-jy-bm-X-\-bpsS Nne
kqN-\-I-fp-≈-Xv ChnsS Hm¿°m-hp∂-Xm-Wv, bmX-\, temIsØ
G‰hpw hnin-„¿°p-≈-Xm-Wv,
[oc¿°p-≈-Xm-Wv. Cu temIØnse \oXn-kØ k-ºq¿Æ-am-hp∂-Xp-h-tc-bv°pw, Hcp]t£, AXv
Aßs\ hoXn-°s
- ∏-´p-sIm-≠n-cn°pw. Nne-t∏m-sgm-s°, Xm≥, Xs‚

thZ-\I
- f
- n¬, imco-cn-It- am, ico-tc-Xc-tam, kam-[m-\n-°p-∂p-sh∂pIqSn
At±lw Fgp-Xp-∂p. Bsc-¶nepw
Hcmƒ ChnsS bmX\ A\p-`-hnt®
Xocq. F∂m-In¬, AXv Rm≥ Xs∂bm-hs
- ´. Cu hmN-ItØmsSbmWv
hnth-Im-\-μ≥ {]kvXpX IØv
Ah-km-\n-∏n-°p-∂X
- v. F{Xtbm
h¿j-߃°p-tijw. Cu IsØ-gp-

X-s∏´ Ata-cn-°≥ sFIy-\m-Sp-Ifn¬ {]Jym-X-\mb Hcp hy‡n
CtX kzc-Øn¬ DZvtLm-jn-°p-Ibp-≠mbn, Idp-Ø-h-cpsS hntamN\kz]v\-hp-ambn _‘n-∏n-®p-sIm≠v. Bsc-¶nepw ChnsS _en-bmSmbn amtd-≠-Xp-≠v, \n›-b-ambpw
AXv Rm≥ Xs∂-bm-hs
- ´.
FtUz¿Uv A¬_n-bpsS kam¿{Zamb Cu hmMvvaqew, AXn\v
Ipdn®v Zim-_vZ-߃°v ap≥s]¶nepw hnth-Im-\-μ≥ D®-cn-®-Xm-bncp∂p.
CXn-t\mSv ASp-∏n® Hcp IØnemWv ˛ 1899 Unkw-_¿ ˛ Mrs. Bull
\p≈-Xv, Cu k\ymkn G‰p]dbpI ˛ X\n°v F{Xtbm ]ng-hpIƒ kw`-hn-®n-´p-s≠∂pw Ah-b{Xbpw kvt\lm-[nIyw aqe-amsW∂pw. Xm≥ icn°pw Hcp
AssZz-Xn-bm-bn-cp-s∂-¶n¬ F∂p
hsc At±lw B{K-ln-®n-´p-≠v.
(b-Ym¿∞-Øn¬ At±lw AssZzXnbm-bn-cp-∂p. kam-[n°pw a‰pw
XnI®pw A¿l-\m-b, ]t£ cmPk-amb Nne ZuXy-߃ At±lw
\n¿h-ln-t°-≠X
- n-\m¬ Xm¬°m-enI-amb Hcp hnkvarXn h∂-Xm-Wv.
]c-al
- w-kc
- psS hm°p-If
- m-Wn-h)
]c-a-lw-ks\ k¿h-th-Z-ß-fpsSbpw kmc-ambn {Kln® hnth-Im\-μ≥, kam-ln-X-Nn-Ø-\m-bn-√t√m
F∂v tJZn-°p-∂-Xv, \sΩ Nn¥m[o-\-cm-t°-≠-Xp-≠v. kzbw hna¿i\-Øns‚ coXn, \mw Nne-t∏m-sg¶nepw ssIs°m-≈m≥ AXv klmb-I-am-hpw. F¥p-sIm≠v hnth-Im\-μs\ cmP-k-{]-`m-h-s\∂v hnfn-®pt]m-sb∂v Ct∏m-gmWv Hm¿Øp-t]mhp-∂-Xv. Xm≥ h¿j-߃°p ap≥]v
lnam-e-b-Øn-te°v ]pd-s∏-´p-t]m-bXpw, Xncn-®p-h-cm-\n-S-bm-b-Xpw, At±
lw XpS¿∂p Hm¿Ωn-°p-∂p. Xs‚
ktlm-Zcn Bfl-lXy sNbvX
hrØm¥w Adn-bm-\nS h∂-Xn-\mem-Wv, B im¥n-]p-RvP-Øn¬
\n∂p XncnsI hcm-\n-S-bm-b-Xv.
AtX Xc-f-amb a\- mWv Xs∂
`mc-X-Øn¬ \n∂v Chn-sS-sb-Øn-®Xv. {]nb-s∏-´-h¿°v Fs¥-¶nepw
\√Xp sNøm≥ ]‰ptam F∂m-cm™v. X\n°v kam-[m\w e`n-s®∂v
kXy-k‘
- a
- mbn ]d-bp-∂s
- X-ßs
- \sb∂v kzmanPn A¤p-X-s∏-Sp-∂p.
Mrs Bull, Rm≥ Xm¶sf Fßn-s\sb-¶nepw thZ-\n-∏n-®n-´p-s≠-¶n¬,

13

...............................................................................................................................................................................................................................................
2011 Unkw-_¿ ˛ 2012 P\p-hcn

...............................................................................................................................................................................................................................................
DECEMBER-JANUARY H I N D U V I S H W A
CULTURAL M AGAZINE

am∏v. Rm≥ A\n-b-{¥n-X-tNm-Zy-ap≈
Bfm-sW∂v Nne¿ ]d-bp-∂p.
Ft¥m F\n-°-ßs\ s]cp-am-dmt\
Ign-bq. kml-N-cy-߃ Aß-s\-bmhp-tºmƒ {]tXy-In®pw.
hr°tcm-KØ
- ns‚ iey-ßs
- f-°p-dn®v
hnth-Im-\-μ≥, acn-°p-∂-Xn\p
A©p-h¿jw ap≥]v Hcp IØn¬,
AΩ-sb-∂mWv kwt_m-[-\, sNdpXm-sbm∂v ]cm-a¿in-°p-∂p. Xs‚
Bbp v A[n-Ian-s√∂pXs∂
At±lw [cn-®n-cp-∂p. AXpsIm≠pXs∂ F√m {]mXn-Iq-ey-ßtfmSpw IqSp-X¬ I¿Ø-hy-hy-{K\mbn CS-s]-tS-≠n-bn-cp-∂p, At±-lØn-\v. C°q-´-Øn¬, Hcp ap…ow
kplr-Øn-\v˛ apl-ΩZv k¿^¿kv
C{k¬˛ FgpXnb IØv {it≤-b-amWv. AssZzXw a\p-jy-cm-in-bpsS
{]tNm-Z\
- m-flI
- a
- mb \msf-bn-te°v
hnc¬Nq-≠p∂ Hcp Z¿i-\-am-Wv.
]t£, Rm≥ Iq´n-t®¿°s´,
lo{_p-th-°mƒ, Ad_n-hw-i-P-tc°mƒ, sslμ-h¿ CXv Is≠-Ønsb-¶nepw AXnse F√mw ka-Xz-k¶-ev]hpw Ah¿°v A\p-io-en-°m≥

14

Ign-™n-√. thZ-ßtfm Dev]-Øn-]pkvXI
- tam sImdmt\m hn`m-Ko-bX
- bmbn ]cn-W-an-°mØ Hcp Ah-ÿbn-te-°v, a\p-jys\ \bn-°-W-sa¶n¬, Ah-bpsS kØv, \mw kzc-_≤-am-t°-≠n-bn-cn-°p-∂p. F√m aXßfpw Hscm-‰-a-X-Øns‚ {]Im-i-\ß-fm-sW-∂v, hrYm Ie-lß
- f
- n¬
G¿s∏-Sp∂ a\p-jys\ [cn-∏n-t°≠-Xp-≠v. Adn-hns‚, I\n-hns‚ aXam-Ws
- X-∂v. CØcw Pn⁄m-kI
- ƒ
t]m‰p-tºmƒ Xs∂ hnth-Im-\μ\v
Ab-hn-t‚-Xmb Hcp Xew kzmb-Øam-bn-cp-∂p. as‰m-c¿∞-Øn¬,
Pn⁄m-kI
- ƒs°m∏w sIm®p
sIm®p IuXp-I-ßfpw At±-l-Øn\v
{]nb-am-bn-cp-∂p. B{i-a-Øn¬
At±lw hm’-ey-tØm sS
hf¿Øn-bn-cp∂ Na-cn-am≥, CXns‚
sNdn-sbmcp Zr„m-¥a
- m-Wv. AXp-t]mse, Qew \Zn-bn¬, Imivao-cns‚
A\-[n-th-inX {]k-∂-X-bn¬,
Ign™ \q‰m-≠n\pw ap≥]v Ft∂m
H∂pw sNømsX h¿Øn-®-tX-°pdn®v At±lw ]e IØp-I-fn¬
Ab-hn-d°
- p-∂p-≠v. Drifting Moments
F∂pXs∂-bmWv At±lw Fgp-Xp-

∂-Xv. Hcp k\ym-kn-bn¬ \n∂v
AØcw C{μn-b-tNm-Z-\-Iƒ hcp∂Xv Gsd lnX-I-c-am-Wv. PohnXw
hmį-eb
- n-eq-sS-bp≈ Ncy-am-{X-as√-∂pw, lnam-¶n-Xa
- mb irwK-߃
{i≤n®v acp-hp-∂Xpw [ym\m-fl-I-Xbm-sW∂pw AhnsS kv]„-am-hp-∂p.
a\p-jy-\n¬
kp-]vXa
- mb im¥nsb DW¿Øm≥
Qew \Zn-bnse AI-ep-j-amb
Hgp°v DX-In-sb-¶n¬ AXv hnc¬
Nq≠p-I, {]Ir-Xn-sb∂ itam-]m[n
Xs∂-bm-Wv. F{Xtbm sshtZ-in-Im›cy-߃ I¨]m¿Ø, Cu ]cn{hm-P-I≥, Ahn-sSm∂pw kzbw Xcfn-X\
- mbnsb∂v kΩ-Xn-®n´n√.
AXn\v lnam-e-b-Øns‚ km∂n≤yw
Xs∂ th≠n h∂p. B lnaØns‚ im¥n, hfsc ap≥]v
{Kln® At±-l-Øn\p ]t£,
ChnsS hmgm-\m-bn-cp-∂n-√, hn[n˛
F¶nepw kZm-flI
- a
- mb Fs¥ms°tbm ktμ-l-߃, AhnsS
hkn°ptºmƒ At±-l-Øn\v \nhrØn-°-s∏-´n-cn-°-Ww. a\p-jy-tN-X\sb ssZhm-\pKmanbm-°p∂ Hcp
\o¿adn{]tZ-i-am-Wv. B km∂n-≤yw.

...............................................................................................................................................................................................................................................
2011 Unkw-_¿ ˛ 2012 P\p-hcn

................................................................................................................................................................................................................................................
ln-μp-hn-iz- 1187 [\p

sI. hn. t__n

Imh¬°nfn
t]m°p-sh-bn¬ thf Ign™q.
tN°m-dm≥ Infn-Iƒ XpS-ßo.
hoS-Wb
- m≥ t\cw sshIo
thKw \S-sIm-≈p-Ib
- m-bo.
CS-h-gn-bm,-Wn-Xn-\n-cp-]p-dhpw
CS-Xq¿∂ Xcp-°ƒ eX-Iƒ.
Icn-\n-g-ep-Iƒ tate, Xmtg
Icn-bn-e-Iƒ Icbpw sNØw.
Fßpt∂m sNdp-Infn ap∂n¬
Xßp∂q Nne Nne Nne-bm-bv.
hgn XS-bp, s∂¥m-Wmthm!
samgnbpsS s]mcp-sf-¥m-Wmthm!

Adn-bmsX Rm≥ ]X-dp∂q
Xncn-bmsX Rm≥ hnf-dp-∂q.
apºn¬ Infn XmWp ]d∂q
F≥ IÆp-Iƒ ]ntº ]m™q.
Icn-bn-eI
- ƒ°n-Sb
- n-sem-cW
- en
hgn-am-dm-X-ekw ap∂n¬.
s]mSn-hn-d-bmbv t]Sn ]S¿∂q
s\Sp-ho¿∏mbv t]Sn-ba
- ¿∂q.
hgn-bn-Øncn amdn \S-s°,
angn tXSo,sb≥ Infn-sbßv?
\μn-°mbv Im°m-Xm-°n-fn˛
sbtßm-t]m-bv, ssIIq-∏p-t∂≥.

15

...............................................................................................................................................................................................................................................
2011 Unkw-_¿ ˛ 2012 P\p-hcn

...............................................................................................................................................................................................................................................
DECEMBER-JANUARY H I N D U V I S H W A
CULTURAL M AGAZINE

hnt\mZv a¶c

Bflo-b-X-bpsS I\Ø Npgn-I-fp-≈-Xp-t]m-se-X-s∂-bmWv
Pb-Ip-am-dns‚ Ihn-X-bn¬ Xpfp-ºn-\n¬°p∂ kvt\lhpw.
]mXn-h-gn-bn¬ ]d-bmsX ]ncn™ tPymXn¿a-bn-bmb kz]v\ßsf ho≠pw hnf-°Øp hnfn®p hcpØn Xs∂bpw Ifn°m≥ Iq´m-Xn-cp-∂-sX-s¥∂p tNmZn-°p∂ Hcp _me-\p≠v
Cu Ihn-X-I-fn¬.
\hpw \n»_v-Z-X-bpw, sI. PbIp-am-dn\,v apg°w D≈n¬
kq£n-°p∂ Nne-ºns‚ Ahÿm-¥-c-am-Wv. AXn\v apgßms\mcp Ime-{]-am-W-ap-≠v. AScp-Is
- fm-s∂m-∂mbn s]m´n Ce\o´n \mºn-Sp∂ \msf-bpsS AS-bmfhmIyß-fp-≠v. KXn-In-´mØ Bƒ°q-´Ø
- n-\n-Sbnepw X]- ns‚ im¥n hmflo-I-a-W-bm≥
Cu Ihn°v Ignbp-∂X
- Xp-sIm-≠m-Wv.
Abmƒ Xnc-°p-I-fpsS Iq´p-]m-X-bn¬ a\ ns\ thj-{]-—-∂-\m-°p-∂p. IqSp-am-dp∂
Infnsb-t∏mse Abmƒ se_-\-Wnse H‰bSn∏m-X-bn-eqsS B ]gb Imap-Is\ tXSn
\S-∂p. A]m-c-t{]-a-Øns‚ A[n-\m-Ys\
hgn--bn¬ I≠pap´p-sa-∂p-X-s∂-b-bmƒ Dd-∏n®p. acp-`q-an-bpsS s]mSn-°m-‰n¬ Po-hnXw
Iq´nbpw Ingn®pw Abmƒ apS-¥p-∂-Xn-\n-S-bnem-WXv kw`-hn-®-Xv; Abm-fpsS \n»-_vZm-`nem-j-߃°p apI-fn¬ A]mcImcp--WyØns‚ hnc¬kv]¿iw! Xncn™p t\m°m\p≈ ss[cy-ap-≠m-bn-√. a\- n¬ B
hnc¬kv]¿i-Øns‚ DS-a-sb-gp-Xnb hcn-Iƒ
shdpsX ]ndp-]n-dpØp.
"\mYm hnin„Kmb-Im,
Dcn-bm-SmØ hm°p-If
- psS A[n-\m-bIm.
s]s´∂p≈ \ns‚ hc-hn\pw
Rß-fpsS {lkzkzmK-XØ
- n\pw tijw
Ggp-X-hW Rm≥ ]nd-°p-Ibpw
Ggp XhW acn-°p-Ibpw sNbvXp...'
Jen¬ Pn{_m≥, Pb-Ip-am-dn-s\ Benw-K\w
sNbvXp. "a\pjy]p{X-\mb tbip' F∂
Pn{_m≥ IrXn°v Aßs\ ]cn-`m-j-bp-≠mbn.
""-B- Imew h√m-sØmcp kt¥m-j-amWv
F\n°v X∂-Xv. Pn{_m≥ IrXn-Iƒ F√mw
Rm≥ hmbn-®n-´p-s≠-¶nepw "a\p-jy-]p-{X\mb tbip' ]d-bm≥ høm-sØmcp A\p-`qXn-bm-sW\n°v X∂-Xv. CXv Pn{_ms‚ lrZb-tØmSv G‰hpw ASp-Øp\n¬°p∂ IrXnbm-Wv. Xs‚ kmln-Xy-Po-hn-X-Ønse hyXy-

au
H‰-bn-e-bn¬
Im‰-\°w

16

...............................................................................................................................................................................................................................................
2011 Unkw-_¿ ˛ 2012 P\p-hcn

................................................................................................................................................................................................................................................
ln-μp-hn-iz- 1187 [\p
kvXa
- mb Bi-b[
- m-cI
- ƒ°v tbiphn¬ ka-\zbw ImWp-Ib
- mWv
Pn{_m≥. Fgp-]-sØ´v hyXy-kvX-IYm-]m{X-ßf
- psS ho£-WØ
- n-eqsS
tbip-hns‚ Nn{Xw hc-®n-Sp-I-bm-WnXn¬. CXn¬ tbip-hns\ hniz-kn°p-∂-hcpw kwi-bn-°p-∂-h-cp-ap-≠v.
Rm≥ hfsc kmh-[m-\Ø
- n-emWv
CXns‚ X¿÷a \n¿h-ln-®-Xv.
ImcWw X¿÷a Ign-™m¬
Pn{_m≥ Fs∂ hn´p-t]m-Iptam
F∂ `b-am-bn-cp∂p F\n-°v. B
a\- p-ambn Rm≥ kl-h-kn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. Pn{_m-t\m-Sm∏w Dd-ßpIbpw DW-cp-Ibpw sNbvX Imew!

kabambn-´n-√m-bn-cn°mw. B IrXn
]ecpw X¿÷a sNbvXn´p≠v.
]t£ F\n°pw NneXv sNøm-\p≠v. Ipd-®p-IqSn Ign-bp-tºmƒ Rm≥
k¿Δ-kz-X-{¥-\m-hpw. At∏m-f-Xns‚
X¿÷a \n¿Δ-ln-°pw. F\n°v
Pn{_ms\ Dt]-£n-°pI hø.''
F¶n¬ Rm\-Xnse Nne hcnIƒ hmbn-°t- ´-?
""hmbn-°q... F\n-°t- ßm-´p-t]m-Im\p≈ hgn kpK-a-am-hmw.''
...... B ivaim-\-Øn-\-SpØpIqSn
\n߃ IS∂pt]mIp-tºmƒ \ni-

ep-tºmƒ "Bh-c-W-ß-fn´v Fs∂
A]-am-\n-°-cp-Xv. Rm≥ Rm≥ Nnet∏mƒ Ics™-∂n-cn°pw \·-\mbn
\S-s∂-∂n-cn°pw' Fs∂ms° ]d-bm\m-hp∂ Hcp i‡nt{kmX v Cu
Ihn-bn-ep-≠v. Pb-Ip-am¿ Ihn-X-Ifnse PohnXhpw {]W-bhpw H‰-t\m´-Øn-\∏
- p-dt- Ø°v hf¿Øn-bm¬
AXn¬ Bflo-bXbpsS AScpIƒ
\nc-h[
- n-bp-s≠∂v ImWm-hp-∂X
- mWv. C°m-cy-Øn¬ Ihn-X-bn-se-∂-Xpt]m-se-Xs
- ∂-bmWv Ne-®n-{X-Km-\c
- N
- \-bn-ep-ap-≈-Xv.
"t{]aw F\n-°p-d-ßm-\p≈ I´n-e√.
hnf--°W
- ®
- p-d°w \Sn-®m¬

_vZc
- mbn AXn-\p-≈n¬ IS-°Ww;
sas√ sas√ \S-°-Ww, acn-®-hcpsS Dd°w \nß-fpsS Imsem®
`RvPn-®p-Iq-Sm. k¬a-bpsS ih-Ip-Soc-Øn-\p-ap-ºn¬ \n߃ hn\o-X-cmbn
\nev°-Ww. Ah-fpsS arX-tZ-lsØ
D≈n-sem-cp-°nb aÆns\ A`nhmZyw sNø-Ww. Bg-Øn¬ \n∂p
hcp∂ Zo¿L-\n-izm-ktØmSp-IqSn
Fs‚ t]cp ]d-bWw. F∂n´p
\nß-tfmSp Xs∂ kwkm-cn-°p-I....
Imev]-\n-I-X-bpsS Nnd-In¬ ag-hn-√n\-cn-Ip-]‰n s\bvXemº¬ XSm-I-°c°p apI-fn-eqsS Ae-k-K-a\w \SØp∂ Ihn-b√ Pb-Ip-am¿. A®-S°-Øns‚ hymI-c-Wß-fn¬ s]´p-g-

hmKvZØ kz]v\-߃ hg-ßp-I-bn√.'-˛F
- ∂
- Xpw
"hn[n-I¿Øm-hpw, {Iqin-X\pw
Chn-sS-sbm-cm-fm-sW∂v
\ob-dn-™nt√?
hn´p-t]m-cp-∂Xpw
sN∂p-tN-cp-∂Xpw
Hcn-SØ
- m-sW∂v \ob-dn-™nt√?' ˛
F∂Xpw BZy-Im-e -P-b-Ip-am¿ IhnX-bpsS ]›m-Ø-e-amWv. "k¥m-]hr£w' F∂ kam-lmcw ]cn-tim-[n®m¬ sXmÆq-dp-If
- n¬Xs∂ Pb-Ipam-dns‚ Pn⁄m-kI
- ƒ Bflo-ba
- msbm-cnS-tØ°v hmb-\°
- m-cs\ Im‰p-

t^mt´m: ]n.-hn.-Ir-jvW≥

{]W-bsØ Bflo-ba
- m-bmWv Rm≥
Xmtem-en-®n-cp-∂X
- v. Pn{_m-\n¬
Rm\-Xns‚ kuc`yw apgp-h-\mbpw
Bkz-Zn®p!''
{]W-b-Øns‚ Bflo-b-X-bn¬
]qhn´ Pn{_m≥ IrXn-bm-Wt- √m.
"HSn™ Nnd-Ip--Iƒ.' sagpIpXncnbpsS aßnb shfn®w I≠p
ioen® IÆp-Iƒ kqcy-{]-Imiw
ImWm≥ Ak-a¿∞-am-hp-∂s
- h-∂d
- nbp-∂, Bflo-ba
- mb BXp-cX
- b
- m-Wv.
"HSn™ Nnd-Ip-I-fn'se {]tabw.
Cu IrXn X¿÷a sNøm≥ tXm∂nbnt√?'
""D≠v ]e-t∏mgpw tXm∂n-bn-´p-≠v.

17

...............................................................................................................................................................................................................................................
2011 Unkw-_¿ ˛ 2012 P\p-hcn

...............................................................................................................................................................................................................................................
DECEMBER-JANUARY H I N D U V I S H W A
CULTURAL M AGAZINE

t^mt´m: ]n.-hn.-Ir-jvW≥

"k¥m-]-hr£w' F∂ kam-lmcw ]cn-tim-[n-®m¬
sXmÆq-dp-I-fn¬Xs∂ Pb-Ip-am-dns‚ Pn⁄m-kIƒ Bflo-b-am-sbm-cnS-tØ°v hmb-\-°m-cs\
Im‰p-sIm-≈m≥ £Wn-°p-∂Xp ImWmw. Cu Ihnbn¬ {]_-e-amb Cu ]cn-kcw Xs∂-bm-bn-cn°mw
Ct±-l-Øns‚ Icp-Øpw.

18

sIm-≈m≥ £Wn-°p-∂Xp ImWmw.
Ihn-bn¬ {]_-e-amb Cu ]cn-kcw
Xs∂-bm-bn-cn°mw Ct±-lØ
- ns‚
Icp-Øpw. hfsc sshIn ae-bm-fkm-ln-Xy-Xd
- h
- m-´n-te°v Imse-SpØp
h®-Xn\p Imc-Whpw Cu Du°n\p≈ ImØp\n-ev]m-bn-cn°mw.
Hcp Xc-Øn-e-s√-¶n¬ as‰mcp XcØn-ep≈ bm{X-bmWv Cu Ihn-bptSbpw Pohn-Xw. HutZym-Kn-IP
- o-hn-XØns‚ ]f]-f-∏p-Iƒ HcphiØv
kpJ-hn-kvXrXn sImSpØv klm-bn°p-∂p-s≠-¶nepw B¥-cn-I-tNm-Z-\bn-eqsS Cbmƒ \nc-¥c
- b
- m-{X-bnemWv. "\K-c-I-hm-S-Øn¬ Hcp
{]hmkn' F∂ Ct±-l-Øns‚ IhnX-bn¬ ]d-bp-∂-Xp-t]mse DS-e-t\zjn-°p∂ Bflm-hm-bn, Ipcnip Xncbp∂ anin-l-bmbn \K-c-amb \Kcsams° Xm≠n-bXv Cu \K-c-Øn¬
aS-ßn-sb-Øp-hm≥ am{Xw... {]—-∂{]-Wb
- ß
- f
- psS {]Im-ia
- n-YyIƒ°∏pdw Xnc-™Xv Cu ]cam¿∞w am{Xw F∂p ]d-bp∂bmƒ
sI. Pb-Ip-am-dns‚ t^mt´m-Ãm-‰mWv. Cu {]hm-kn-bpsS at\m-bm\w
ho≠pw ]mSp-∂p-≠v.
"Chn-sS-bn-—I
- ƒ
in£, Ign™ XS-hp-Im-sc-t∏mse
kz—-μ-K-a\w \SØpw' F∂.v {hWnX-amb at\m-hym]m-c-߃°p apIfn¬ ]‰n-∏n-Sn® ]∂¬sNSnIsf
IpS-™p-I-f-bm-\p≈ Ihn-bpsS Xzcbm-Wn-Xv. GsXmcp Ihnbpw IS-∂ph∂ hnjm-Z-Øns‚ hf-hp-Iƒ Cu
Ihnbpw IS-∂n-cn-°mw. BZy-Ime
Ihn-X-bn-se√mw {]mNo\
Zp:JØn¬ XpS-ßnb Rm‰p-th-e-IfpsS kar-≤-amb s]bvØp-≠v.
"\ΩpsS shfpØ ssZh-߃°v
shSn-tb-‰s
- X-t∏m-gmWv?' F∂v
tNmZn® DS-s\-Øs∂ B EXphns\ Ihn apJm-apJw ImWp-∂p≠v.
"aW¬°m‰pw Iem-]hpw Xo¿Øv
th\¬ IS-∂p-t]m-hp-Ib
- mWv.
kulr-ZØ
- ns‚ ssIsh≈-bn¬
Hcp Icn-t¥-fns\ h®p-X-∂n´.v
A]-cn-Nn-X-Xz-Øns‚ Npa-cn¬
\n¿Δn-Im-cX
- b
- psS Kufnsb
H´n-®p-h®
- n´v'
BZy-ImeIhn-XI
- f
- n¬ {]Xn-^e
- n-®ncp∂ GIm-¥-Xbpw H‰-s∏-Sepw PbIp-am-dns‚ HutZym-KnI Pohn-XØns‚ kw`m-h\
- b
- m-bn-cn-°mw.
km[m-cW
- °
- m-tcmSv CS-]g
- In \S-∂ncp-∂-h≥ s]s´∂v PpUo-jy-dn-bn-

...............................................................................................................................................................................................................................................
2011 Unkw-_¿ ˛ 2012 P\p-hcn

................................................................................................................................................................................................................................................
ln-μp-hn-iz- 1187 [\p
sems° CS-s]´v as‰mcp Xe-Øn¬
`c-W-I¿Øm-hmbn amdn\nev°ptºmƒ kzm`m-hn-I-ambpw, AIØv
Ihn-X- Xp-fp-ºp∂ as‰m-cm-fp≈
GsXm-cmƒ°pw kw`-hn-°m-hp-∂X
- mWn-Xv. A-Xn-¬ \n∂p≈ tamN-\-ambn-cn°mw ]n∂o-Sp≈ Ihn-X-I-fnse
Bflo-bX
- b
- psS Xnc-Iƒ.
B Xnc-Iƒ apJØp Xfn® Xo¿∞ß-fn¬ \n∂p-W¿∂-XmWv Pb-Ip-amdnse c≠mw Ihn. Ahn-S-∂-tßm´v

Bflo-bX
- b
- psS t\¿°v Zmlm¿Ø\mb Hcp Ihn \S-∂-Sp-°-∂-XmWv
\mw. Ihn-X-I-fn-eqsS IS-∂p-t]m-hptºmƒ ImWp-I. C∂p cmhn¬
a™p s]bvsX-¶n-se∂v Ihn B{Kln-°p-∂Xpw Cu Zml-Øn-s‚ `n∂`n-ap-J-am-Wv. ImØn-cn-°m\pw
{]m¿∞n-°m\pw At\z-jW
- ß
- fpw
BIp-e-X-Ifpw HSp-°m\pw Ahkm\w Hcp Imap-I-\mhm\pw C∂p
cmhn¬ a™p-s]-bvsX-¶n-se-∂mWv

Fß-s\-b-dnbpw, \·-\m-hm-sX.
Bflm-hns‚ Duj-cX
- b
- n¬ s]bvXnd-ßp∂ alm-amcn Fßs\
\\bpw? Fs∂m-s°-bmWv Ihn
tNmZn-°p-∂X
- v. AhnsS D∑m-Zn-bmb
Hcm-sf-bmWv Imhym-kzm-ZI
- ≥ ImWp-I.
Xm≥ H‰bv°p bm{X-bm-Ip-∂X
- n\p
apºv D∑m-Zn-sb-t∏mse hgn ]ncn-bm\-\p-h-Zn-°pI F∂p am{X-amWv
Cusbm-ch-ÿb
- n¬ Abmƒ°v ]dbm-\m-hpI. kn≤m¿∞≥ btimZ-c-

Ihn B{K-ln-°p-∂-Xv. B CS-th-fIƒ°p-tijw \nXm-¥X
- ]
-  
- ns‚
im¥-ap-{Z-If
- n¬ Xnc-If
- S- ß
- nb Hcp
kap{Zw ImWn®p Xcp-∂p. "Nne
Xocpam-\-߃' F∂ Ihn-X-bnse
Cu hcn-Iƒ Cß-s\-bp-≠m-bh
- b
- mWv.
"Hm¿Ω-If
- psS ta¬°p-∏m-bhpw
`bßfpsS ASn-h-kv{Xhpw
Rm\-gn-°p-Ib
- mWv
t{Im[-Øns‚ DtØ-PI
- a
- c
- p∂v
C\n h¿÷n-°p-I-bm-Wv.!
im¥-Kw-`o-cØ
- ns‚ ]pXnb
ta®n¬]p-d-ß-fn¬ s]bvX kv\m\h¿j-Øn¬ Npa-cp-Iƒ XI¿°m-Øh≥ sImSpw-Im-‰ns‚ Nnd-sIm®

tbmSpw i¶-cm-Nm-cy¿ AΩ-tbmSpw
]d-™Xv CXpXs∂-bm-Wv. Xs∂
amSn-hn-fn-°p∂ bmYm¿∞y-Øns‚
]cw-s]m-cp-fn\p t\¿°p≈ bm{X
Bflo-bX
- b
- psS AS-bmfw Xs∂-bmWv. Ahn-sS-b-bmƒ°v btY„w hyhlm-cß
- f
- nte¿s∏-Smw. As√-¶n-¬
au\-Øns‚ Ae-k-K-a-\-Øn¬ Hcp
\Zn-t]mse Hgp-Imw. AsX-¥mbmepw A°-c-bn-te-°p≈ tXmWnbn¬ Ib-dp-IX
- s
- ∂-sb∂ \n›-b[m¿jvSy-Øn¬ \nt∂ Cu hcn-I-fp≠m-hq.
"Hcp ]t£,
cmhns‚ adp-I-c-sb-Øp-tºmƒ,
hmXn-ep-Iƒ Xpd∂pInS-°p∂
Hgn™ apdn-bn¬,

kmbn-_m_ k∂n-[n-bn¬

ktμ-ln-bpsS Ih-N-Ip-fi-e-ß-fpam-b√ Cu Ihn ]pd--s∏´pt]mb-Xv.
\n»_vZX
- I
- ƒ°-cn-In¬ A\p-kc
- W
- bp≈ Hcp Ip´n-sb-t∏mse \n∂
Ihn ]n∂oSv "\n»-_vZ-X-Iƒ Hcn°epw ]q¿Æ-hn-cm-a-ß-f√' F∂
Ah-km-\-hm°p ]d-bm-\p≈ [ocbp-hmhmbn amdp-∂p-≠v.
"Nne \n»_vZX-Iƒ
IÆo-cp-sIm≠v \\bpw
Nne \n»-_vZ-XIƒ
`bw-sIm≠v Idp°pw
Nne \n»-_vZ-X-Iƒ
\n -lm-bX
- s
- Im≠v hnfdpw
Nne \n»_vZ-XIƒ
Bfl-\n-μs
- Im≠v Ccpfpw'

19

...............................................................................................................................................................................................................................................
2011 Unkw-_¿ ˛ 2012 P\p-hcn

...............................................................................................................................................................................................................................................
DECEMBER-JANUARY H I N D U V I S H W A
CULTURAL M AGAZINE

Ip‰-t_m-[hpw `b-hp-ap-d-ßnb InS°-bn¬
\·-amb Hcp lrZbw Nncn s]mgn®v
InS-°p-∂p-≠mhpw'.
Bflo-b-X-bpsS I\Ø Npgn-I-fp-≈Xp-t]m-se-Xs
- ∂-bmWv Pb-Ip-am-dns‚
Ihn-X-bn¬ Xpfp-ºn-\n¬°p∂
kvt\lhpw. ]mXn-h-gn-bn¬ ]dbmsX ]ncn™ tPymXn¿a-bn-bmb
kz]v\-ßsf ho≠pw hnf-°Øp
hnfn®p hcpØn Xs∂bpw Ifn°m≥ Iq´m-Xn-cp-∂s
- X-s¥∂p tNmZn°p∂ Hcp _me-\p≠v Cu Ihn-XI-fn¬. cm{Xn-bpsS Bcp-a-dn-bmØ
IS-tem-cØv kna‚ v s_©n-en-cp∂v
Xms\mcp _me-\mbn D≈pXpd∂v
Ic-bp-sa∂v Cu Ihn ]d-bp-∂Xv
"cm{Xn-bpsS km[y-X-Iƒ' F∂ IhnX-bn-em-Wv.

\ntj-[n-°-s∏´ kvt\l-Øns‚ DΩd-∏S- n-bn¬ \n∂p-sIm-≠m-bn-cn°mw
Cu Ihn Cßs\ Fgp-Xn-bn-cn°pI:
"Ib-dmsX t]m∂
kvt\l-Øns‚ hmXn-ep-Iƒ
Xpd-∂p-In-S∏
- pt≠m F∂-dn-bm≥
Rms\mcp Icnw-]q-®b
- mbn
]Xp-ßn-∏-Xpßn \nc-Øn-seØpw.
t]Sn-®n-dß
- n-t∏m∂
cXn-a-μn-c-Øns‚ apJ-a-fi-]-Øn¬
\·-K-‘¿Δ-\mbn Rm≥ ImØn-cn°pw.'
km[m-cW a\p-jys‚ BIp-e-XIsf BflobX-bpsS henb Kncnirw-K-߃ ImWn®v ian-∏n-°p-IbmtWm Xm¶-fpsS IhnX?

IS∂ph∂ hgn-Iƒ _m[y-X-bmbn
tXm∂p-∂pt≠m?
""BIp-eX
- I
- t- fbpw {]mc-_v[ß
- tfbpw hew sh®v Ah-km-\-saØp∂ B{i-bØ
- ns‚ B{i-ah
- mSw
Bflo-bX
- b
- n-e[
- n-jvTn-Xa
- m-Wv.
AhnsS \n∂m¬ \S∂ph∂ hgn-Ifnse Xam-i-Iƒ ImWmw. Cß-s\bp≈ henb Imcy-߃ F\n°p
]d-bm≥ ]‰m-Xm-hp-tºm-gmWv Rm≥
X¿÷-a-bn-te°pw a‰pw IS-°p-∂-Xv.
AhnsS Rm≥ ]e-t∏mgpw Fs∂
I≠pap´p-∂p-≠v. dqan-sbbpw SmtKmdn-s\bpw Ha¿J-øm-an-s\bpw Pb-tZh-s\-bp-sams° Rm≥
sXc™p]nSn®v X¿÷a sNøp-∂Xns‚ cl-ky-a-Xm-Wv. Ah-cn-eqsS
F\n-s°s∂ tcJ-s∏-SpØmw''
Pb-Ip-am-dns‚ Ihn-Xb
- n¬ Akq-bmh-l-amb Db¿®bpsS Ime-am-Wn-Xv.
{]hm-N-I-kz-c-am¿÷n-°p∂ Hcp
{]W-bm-Xp-cs‚ Ime-Sn-If
- m-Wn-hnsS
]q≠pInS-°p-∂Xv. Xm≥ t\cn´
\n»_vZ-Xbpw thZ-\bpw hnß-epsa√mw as‰mckv{Xw sIm≠v t`Zn°m\pw AXns‚ Iui-e-ßsf
\n¿Δo-cy-am-°m\pw Pb-Ip-am¿ F∂
Ihn-°n∂v Ign-bp-∂p. "thZ-\-bpsS
thcp-Iƒ' F∂ IhnX XpS-ßp-∂Xv
Cß-s\-bmWv:
"thZ-\-bpsS s]mcpƒ thZ-\-b√.
thZ\ ZqX≥ :
kqNIw; hgnIm´n.
F¶nepw apgph-\ßv
hniz-kn-°m≥ sIm≈mØ I¶mWn'
Ihn-X-b-h-km-\n-°p-tºmƒ, thZ-\bpsS Xmbvthcp Xnc-bp-tºmƒ,
"k¿tΔm-]cn
]ndtI IqSnb
t]Sn-bpsS IdpØ \mbsb
Fdn-t™m-Sn-t°-≠X
- p≠v'˛ F∂m
Wv Ihn ]d-bp-∂-Xv. GXp `mhtØbpw `mh-\t- bbpw `mc-tØbpw
Igp-In-°f
- b
- p-Itbm kv^pSw
sNbvsX-Sp-°p-Itbm sNøm-\mWv
a‰m-tcbpw t]mse Cu Ihnbpw
Bflo-bX
- b
- psS kap-{Z-Xo-cs
- Ø-Ønb-Xv. ]t£ Pb-Ip-am-dn¬ buΔ\w
h∂p-Zn® Imap-Is‚ hwiob
hmRvNI-fp-≠v. hwiw, AXns‚ hShr-£O
- m-bb
- n¬ shbn-en-t\bpw
\nem-hn-t\bpw ]pX-∏n-°p-∂-Xpt]mse {]W-b-Øns‚ ]n≥hn-fn-Itf-bpw, bm{X-t]mepw ]d-bmsX
t]mb ]pe¿Im-e-kz-]v\-ß-tfbpw
]pX-∏n-®p-d-°p-∂p-≠v. h√-t∏m-gp-apW¿∂v "ka-bs
- a-{X-bmbn'? F∂p

Pb-Ip-am-dns‚ s]bn‚nwKv

20

...............................................................................................................................................................................................................................................
2011 Unkw-_¿ ˛ 2012 P\p-hcn

................................................................................................................................................................................................................................................
ln-μp-hn-iz- 1187 [\p
tNmZn-°p∂ Cu {]mNo\
hmRvNIsf sh≈-sam-gn®p
hf¿Øp-∂n-s√-¶nepw Ihn I≠ns√∂v \Sn-°p-∂n-√. Cusbm-c¿∞Øn¬ "_lpcq]n' F∂ Ihn-Xbpw
"\nXm¥w Cu kv]μw' F∂ IhnXbpw ]p\¿hm-b-\°v hnt[-b-am-tI≠-Xp-≠v. Pohn-X-Øn\p s\SpsIbpw Ipdp-sIbpw DjvW-P-e-{]-hmlhpw ioX-P-e-{]-hm-lhpw Hgp-Insbm-gp-In-bp-≠mb hSp-°f
- n¬ \n∂mWm-Ih
- n-XI
- ƒ apf-®n-cn-°p-∂X
- v.
kvt\l-cm-ln-Xy-Øns‚ aW-em-cWyØn¬ hf-cp∂ I≈n-s®-Sn-bmWv
]gn-Nm-cs
- e-∂d
- n-bm-hp∂
Xs‚bp≈n¬Ø-s∂-bp≈ A]-cs‚
CSs]S-ep-I-fn¬ a\p-jy-Ip-e-Øns‚
"ssk°nIv' Bg-ß-fp-≠v. B A]-c\mWv arXyp ]n¥p-S-cp-tºmƒ kz¥am-°-en-t\-°mƒ henb ^en-Xapt≠m F∂-bm-tfmSv tNmZn-°p-∂X
- v.
ad-hn-bpsS apdn-°p-≈n¬ Ibdn
Abmƒ hmXn-eS- b
- v°p-tºmƒ Hc-Zriy-kp-jn-cØ
- n-eqsS Hm¿Ω-bpsS
k¿∏-°p-™ns\ ISØnhnSp-∂Xpw
Cu A]-c≥ Xs∂-bm-Wv. kbm-aokv
Cc-´I
- f
- mb Xs‚bpw A]-cs
- ‚bpw
sNbvXn-Isf C{Xbpw hy‡-ambn
as‰m-cmƒ°v hnh-cn-°pI hø F∂bn-SØ
- mWv Pb-Ip-am¿ Ihn-XI
- f
- nse
Bflo-bZ- yp-Xn-bpsS tNep ImWm-\mhp-∂X
- v.
"D‰-h¿, H‰psImSp-°-ens‚
]In-SI
- fn XpS-ßp-tºmƒ,
[otcm-Zm-Ø\
- mbn
Rm≥ \ncq-]n®p:
Bscbpw shdp-°m-Xn-cn°mw.
sX‰n-≤m-cW
- I
- f
- m-sW√mw.
A]-c\
- t- ∏mƒ
a\- ns‚ hmXn¬∏-Snbn¬ \n∂v
I√p-s]-dp-°n-sb-dn™psIm≠n-cp∂p.'
"\nXm¥w Cu kv]μw' F∂ IhnX
bYm¿∞-Øn¬ CXn\p aptº-bn-dßnb Seduction of the Soul F∂
Cw•ojv kam-lm-cØ
- ns‚ ]cn-`m-jbm-Wv. Cw•ojv Ihn-Xb
- n¬ Pb-Ip-amdn\v ae-bm-f-Øn-te-Xn-t\-°mƒ hensbmcp NndIp In´n-bn-´pt≠m F∂v
kwi-bn-°p-∂X
- mWv Seduction of the
Soul. hm°p-I-fpsS Ipcp-hn-°q-SpIƒ tXSn-bp≈ bm{X-bn¬ Pb-Ipam¿ F∂ Ihn-sb-Øp-∂Xv tX\pw
]qsºm-Snbpw Npc-°p∂ hk¥m-K-a\-Øn¬ Xs∂-bm-Wv. C\nbpw ]nd°mØ tNmZy-߃°p-t]mepw DØc-am-hp∂ {]W-bsØ°pdn-®mWv

Ihn ]d-bp-∂-Xv. B D∑m-Z-Øns‚
A¶-Øp-Sp-∏n-epw, s]øm-\m-bp∂
Im¿ta-L-Øn\p t\¿°p t\m°ptºm-fp-≠m-hp∂ kwb-a\
- Ø
- ns‚
\nge\°w Fgp-Øp-Im-c-s\-sb-∂t]mse hmb-\-°m-c-s\bpw kzkvYam-°p-∂p-≠v. As√-¶neo hcn-I-fneqsS shdp-sX-sbm∂v t]mbn
t\m°q.
But this is no journey in monotonous
circles . the revisited points are never
the same. Love's silent might swings us
out in

slowly widening loops. Away from the
pull of our past. Against the gravity of
our fears'
hnc-lhpw ImØn-cn∏pw Imem-Xnh¿Øn-bmb kq{X-hm-Iy-am-sW∂ hn-izm-k-Øns‚ Imap-I\v taL-ßfn-cp≠paqSp-tºmƒ Ct∏mƒ `b-a-√,
adn®v ag-hn¬∏-cmKw ]S-cp-∂Xp
ImWm-\p≈ shº-em-Wp-≈Xv.
"\nXm¥w Cu kv]μw' F∂ IrXn
Pb-Ip-am¿ Ihn-Xsb tNmZyw sNøm\m-hm-Øh
- n[w AS-bm-fs
- ∏-Sp-Øp-∂XXp-sIm-≠mWv. bm{X-bpsS t_m[n-

""BIp-e-X-I-tfbpw {]mc-_v[-ß-tfbpw hew sh®v
Ah-km-\-sa-Øp∂ B{i-b-Øns‚ B{i-a-hmSw
Bflo-b-X-bn-e-[n-jvTn-X-am-Wv. AhnsS \n∂m¬
\S∂ph∂ hgn-I-fnse Xam-i-Iƒ ImWmw. Cß-s\bp≈ henb Imcy-߃ F\n°p ]d-bm≥ ]‰m-Xm-hptºm-gmWv Rm≥ X¿÷-a-bn-te°pw a‰pw IS-°p-∂-Xv.''

Pb-Ip-am-dns‚ s]bn‚nwKv

21

...............................................................................................................................................................................................................................................
2011 Unkw-_¿ ˛ 2012 P\p-hcn

...............................................................................................................................................................................................................................................
DECEMBER-JANUARY H I N D U V I S H W A
CULTURAL M AGAZINE

hr-£t- ®m-´n¬ h®v Ihn-°p-≠m-Ip∂
shfn-]m-Sp-Iƒ {]W-b-Øn\pw ImapI\pw ]pXnb A¿∞߃ kΩm-\n°p-∂p-≠v. "hnc-lhpw ImØn-cn∏pw
sIWn-Is
- fm-cp-°p-tºmƒ, Ahsb√mw kam-K-a-Øns‚ Hm¿Ωs∏SpØ-ep-Isf∂v Rm≥ Xncn-®-dnbp-∂p' F∂v IhnX hf-cp-∂-X-Xns‚
ISm£w sIm≠m-Wv. ChnsS
\n∂mWv Pb-Ip-am-dns‚ kn\n-am-Km\-ß-fn-te°pw hgn Xncn-™p-t]m-Ip∂-Xv. Bflo-bX
- b
- psS Bt«jw
Ahn-sSbpw \Ωƒ I≠pap´pw.
"Idp-IX
- ≥ ssIhn-c¬Øp-ºn¬
Xpfp-ºp∂
lna-IW
- a
- √
- tbm \Ωƒ
AXn-\nsS hnScpw ag-hn-√p-Iƒ
Hcp sIm®p Pohn-X-a-[p-cn-a-Iƒ'
F∂Xv shdp-samcp Km\w am{X-a-√.
AXv Ihn-bpsS Hcp Is≠-Øepw
Pohn-XØ
- nss‚ Ah-ÿm-¥c
- ß
- fpsS t\¿km£y-hp-am-Wv.
bm{X \n¿Δ-N-\-Øn-sem-Xp-ßp-∂n√
F∂pw hgn-bn¬ I≠Xv tcJ-s∏SpØmsa∂p am{Xta AXns‚
km[y-Xb
- p≈q Fs∂ms° ]d-bp∂
Pb-Ip-am¿ F∂ Ihn Acm-P-I-hm-Znbmb bm{Xn-I\
- m-Wv. ChnsS
\n¬°p-tºmgpw Abmƒ Fhn-tS-bpan√ F∂ \ne-]m-sS-Sp-°p-∂-Xn-\memWv B bm{X kuμ-cy-]q¿Æ-amhp-∂-Xv. JPp-cm-tlm-bnse \nem-hnepw, kc-bp-hnse apdn-s∏´
kvss{XWm`n-am-\Ønepw,
Unkw_dns‚ A\n-hm-cy-X-bn-epw,
]ns∂bpw \ap-°n-S-bn¬ Hgp-Im≥
XpS-ßp∂ Ccpƒ∏p-g-bnepw Cu
Ihnsb sXc-bm-sa-¶nepw Ahn-sSsb√mw Hcp Xqh-¬ s]mgn®v B
]£n IS∂pt]mbn-´p-≠m-Ipw.
BZyw In´nb Xqh-ens\ Cßs\

Jen¬ Pn{_m≥
]cm-h¿Ø\w sNøp-I:
"in£n-°pI;
in£n-°s
- ∏-SmØ A]-cm[w
ImWm-\m-hmØ Nm´-bS- n-bmWv.
am∏p-\¬I-s∏´ ]m]w
DW-ßmØ apdn-hmWv.
{Iqc-amb Imcp-Wy-Øn¬
Fs∂ ASn-ab
- m-°c
- p-Xv.'
c≠m-asØ Xqh-ens\ Cß-s\bpw
hmbn®pXo¿°pI.
"ad-∂h
- s
- b-°p-dn-®p≈
hmgvØp]m´p-If
- p-ambn

]ndtI hcm-Xn-cn-°pI
.......................................
.......................................
inin-cm-KaØn¬ Ce s]mgn-°p∂
hr£-am-Im-\\
- p-hZ- n-°pI.
.......................................
.......................................
taL-Øn\v taL-am-Im-\m-Wm-{Klw
]pgbv°v ]pg-bm-Im-\pw.'
aq∂m-asØ Xqh-ense ssIb-£-cØn\v am‰-ap-≠v. G‰hpw Ah-km\sØ hcn BZyw hmbn-°pI.
AXv Cß-s\-bm-Wv˛ Jen¬
Pn{_m≥.
AXn\p Xmsg-bp-≈Xv Pn{_ms‚
IY-bm-W.v
Hcp Ip´n-°Y. `mj Cw•o-jnepw.
Once, as I was burying one of my
dead selves, the grave digger came by
and said to me, "of all those who come
here to bury, you alone I like.'' Said I,
"You please me exceedingly, but why
do you like me?''
"Because''said he, "They come
weeping and go weeping you only
come laughing and go laughing''.
C\n as‰mcp Ihn-bn-te°v \S∂p
\oßpI. AhnsS, ImWp∂ ImgvNI-fp-tSbpw ImWmØ ImgvNI
- f
- psSbpw a[y-Øn¬ Ce-aqSn ]qhn´p
\nev°p∂ Hcp henb hr£-ap-≠v.
AhnsS \n߃°v thW-sa-¶n¬
hn{i-an-°mw. C∂-esØ ImgvN-I-fnte°v ss[cy-ap-s≠-¶n¬ ]Xps°
IÆ-S°
- mw.
`mKy-ap-s≠-¶n¬ as‰mcp H‰-bne
Im‰\°w tIƒ°mw.

]qPm-{In-b-]-T\w Unkw-_¿ 28
Ieq¿ lnμpkmwkvIm-cnItI{μ-Øn¬ sh®v \S-°p∂ ]qPm-{Inb ]T\ ]≤-Xn-bn¬ tNcm-\m-{Kln-°p-∂-h¿ Unkw-_¿ 20 \Iw _‘-s∏-tS-≠-Xm-Wv. k‘ym-h-μ-\-Øn-\p≈ ]©-]m{Xw
sIm≠phcWw. BNm-cm-\p-jvTm-\-߃ I¿i-\-ambpw ]men-°p-hm≥ {]Xn⁄m_≤-cm-bn-cn-°Ww. aq∂p-h¿jw-sIm≠v ]Tn-°m-hp-∂- X-c-Øn-ep-≈-XmWv ¢m p-Iƒ.

Imcy-Z¿in
]qPm-{In-bm-]-T\w, lnμp-kmw-kvIm-cnItI{μw
Ieq¿, sIm®n ˛17, t^m¨: 9496319852

22

...............................................................................................................................................................................................................................................
2011 Unkw-_¿ ˛ 2012 P\p-hcn

................................................................................................................................................................................................................................................
ln-μp-hn-iz- 1187 [\p

kn.-F. IrjvW≥
Pohn-X-tcJ

hn.-Snsb
Hm¿°p-tºmƒ...

tI

c-fØ
- ns‚ kmaqly\thm-∞m-\Ncn-{X-Øn¬ Xmc-Øn-f°w
am™p-t]m-ImØ aq∂v `´-Xn-cn-amcp-≠v. H∂v, hn.-Sn-. `-´-Xn-cn-∏mSv
F∂ hn.-Sn. c≠v Fw.-B¿. `´-Xn-cn-∏mSv F∂ Fw.B¿.-_n., aq∂v Fw.-]n. `´-Xn-cn-∏mSv F∂ t{]wPn.
Ch-cmWv B `´-Xn-cn-am¿.
\ºq-Xncnkaq-l-Øn¬ hnπhw kr„n°s∏Sp∂Xpw Ahsc a\p-jy-cn-te°v ASp-∏n-°p∂Xpw hn.-Sn. F∂ hn.-Sn. `´-Xn-cn-∏m-Sn-eq-sS-bm-bn-cp∂p. Ign™ \q‰m-≠ns‚ BZy-a-≤y-Z-i-I-ß-fn-em-bncp∂p AXns‚ Imlfw Db¿∂papg-ßn-b-Xv.
1896 ¬ A¶-amen InS-ßq-cn-em-bn-cp∂p cma≥ `´Xncn F∂ hn.-Sn-bpsS P\-\w. ]n¬°m-eØv tagØq-cn¬ Pohn-®p-sIm-≠mWv At±lw hn[-hm-hn-hml-Øn\pw an{i-hn-hm-l-Øn\pw t\XrXzw Fs‰-SpØp-sIm≠v kmaqly-]-cn-jvI-c-W-Ønse hnπ-h-\£-{X-am-b-Xv. im-¥n-°m-c-\m-bmWv hn.Sn. PohnXw
Bcw-`n-°p-∂-Xv. ]n∂oSv AXn-t\mSv hnS ]d™v
Xr»q-cn¬ awK-tfm-Zb
- Ø
- n¬ {]q^vdoU-dmbn
tN¿∂p. AhnsS \n∂mWv apgp-h≥ kab
s]mXp-Po-hn-X-Øn-te°v FSpØp NmSp-∂-Xv.
1982 ¬ hn.Sn A¥-cn-®p.
1929 ¬ ]pd-Øp-h∂ hn.-Sn-bpsS
"ASp-°-f-bn¬ \n∂pw Ac-ßtØ°v' F∂ \mS-Ia
- mWv
ad-°p-S-°p-≈nse alm-\c-I-Øn¬ \n∂pw
A¥¿÷-\ß
- ƒ°p
]pdØp IS-°m≥
t{]c-Wb
- m-bX
- v. AXv
A¥¿÷-\k
- a
- mPw
F∂ h\nXmkwLS-\°p Xs∂
hnØp]mIn. sNdp∏-°m-cmb \ºq-

hc: {ioP≥

23

...............................................................................................................................................................................................................................................
2011 Unkw-_¿ ˛ 2012 P\p-hcn

...............................................................................................................................................................................................................................................
DECEMBER-JANUARY H I N D U V I S H W A
CULTURAL M AGAZINE

Xncnkv{XoIƒ Ah-cpsS thjw ]cnjv-I-cn-®p. ImXp apdn®v IΩ-en-´p.
XpWn H°p-h-®p-Sp-°p∂ coXn am‰n.
ap≠v Np‰m≥ XpS-ßn. ªukn´p.
hn.-Sn-bpsS ckn-I-k-Z-\-am-bn-cp-∂p
CXn-s\√mw Bÿm-\a
- m-bX
- v.
]m¿ΔXn s\∑n\naw-K-ew, Bcy- ]≈w, ]m¿ΔXn \ne-b-tßmSv XpS-ßnb-h-cm-bn-cp-∂p. A∂sØ
h\nXmt\Xm-°ƒ. bmYm-ÿn-Xn-I¿
A∂v Ahsc t\m°n tXm∂ym-knIƒ F∂v A´-l-kn®p!
\ºq-Xncn ]cn-jvIcW{]ÿm\w
i‡-am-°m-\mbn 1931 G{]n¬ 6 \v
hn.-Sn-bpsS t\Xr-Xz-Øn¬ Xr»q-cn¬
\ns∂mcp bm{X \S-Øn. bmN\m
bm{X! Hmtcm \ºq-Xncn C√Øpw
sN∂v t_m[-h¬°-cWw \SØn
kap-Zmtbm≤m-cW
- Ø
- n\v kw`m-h\
tiJ-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p B bm{XbpsS e£yw. 38 Zn\w \o≠ bm{X
]n¬°m-eØv \ºq-Xncn bmYm-kvYnI-XzsØ Nps´-cn-°m≥ ]cym-]vX-ambn.

A∂v hn.-Sn. \ºq-Xncn bph-P-\-kwLw sk{I-´-dn-bm-bn-cp-∂p. Bib-{]-Nm-c-W-Øn-\mbn Ah¿ Bbp-[am-°n-bn-cp-∂Xv "DÆn \ºq-Xncn'
F∂ kz¥w ]{X-am-bn-cp∂p.
1935 emWv hn[hmhnhm-l-Øn-te°v
Ch¿ FSpØpNmSp-∂-Xv. ht∂cn
ap√-aw-K-esØ cma≥ `´-Xn-cn-∏m-Sn\v
hn.-Sn. kz¥w hk-Xn-bn¬ sh®v
kz¥w `mcym-ktlm-Z-cnbpw hn[-hbp-amb 16 Imcn Dasb hnhmlw
sNbvXp-sIm-Sp-Øp. F√m BNm-c-ßtfbpw s]m´n-s®-dn-™p-sIm-≠m-bncp∂p A∂m hnhmlw \S-∂-Xv.
kap-Zm-bhpw kh¿Wm--[n-]-Xyhpw
H∂msI AXn\p t\sc IÆp-cp´n
A´-l-kn-®p. ]n∂oSv hn[-hm-hn-hml-Øn¬ ]¶p-sIm≠ \qdn-e-[nIw
hcp∂ \ºq-Xn-cn-am-sc Hmtcm-cp-Ø-cpscbpw t]sc-SpØp ]d™v Ahsc
k¿°m¿ hI t£{X-ß-fntem
t£{X-°p-fß
- f
- ntem {]thin®pIqsS∂p hne-°n- sIm®n almcm-Pm-hn-s\-s°m≠v hnfw-_cw ]pd-

s∏-Sp-hn°pI-bp-≠m-bn!
awK-tfm-Zb
- Ø
- n¬ hn.-Sn-bpsS AknÂmbn sXmgnepw s]mXpPohnXhpw Bcw-`n® t{]wPn F∂ ]c-taiz-c≥ `´-Xn-cn-∏mSpw ]n¬°m-eØv
ktlm-Zc
- \
- mb Fw.-B¿.-_n-bpsS
]mX ]n¥p-S¿∂p. 1948 BK-Ãn-embn-cp∂p t{]wPn-bpsS hn[hmhnhmlw \S-∂-Xv. t{]wPn-bnse
alXzw \nd™ a\p-jys\ am{Xa√ At±-l-Ønse A`n-\b-N{Ih¿Ønsb Is≠-Øn-bXpw hn.-Sn.
Xs∂-bm-bn-cp∂p!
{io\m-cm-bWKpcp-hn-\p-tijw tIc-fk-aq-l-sØ-bmsI kap-≤-cn® kmaqly-\t- hm-∞m\ {]ÿm-\Ø
- ns‚
Aa-c-°m-c-\m-bn-cp∂p hn.-Sn. B
Hm¿Ω-Iƒ°v AXm-hi
- y-s∏-Sp∂
]cn-K-W\ \¬Im≥ C∂m-Sn\pw
]n¬°meXe-ap-d-Iƒ°pw Ign™pthm F∂ tNmZyw a\- m-£nbp-≈-hsc apgp-h≥ sR´n-°p∂Xmbn Ah-ti-jn-°p-∂p.

a\-:i‡n Iu¨kn-enwKv
sk‚-dns‚ hm¿jnImtLmjw
DZvLm-S\
- N
- S- ß
- n¬ kzman\n
IcpWm-arX (Aar-Xm\μabo
aTw), sI.-sI.-]n-≈ (hn.-F-®v.-]n.
ssh. {]kn-U‚ v), Pn. {]Imiv
(Akn.cPn. Fw.-Pn. bpWn-thgvkn-‰n), tUm. hnP-b-e£van
tat\m≥, tUm. Pn.-Fkv. a√nI
F∂n-h¿.

tNe-°c t]mfn-sS-Iv\n-°n¬
Idp-∏p-hkv{Xw [cn-s®-Ønb
Aø-∏`
- ‡
- c
- mb hnZym¿∞nIsf ]pd-Øm-°n-b-Xn¬ {]Xntj-[n®v hniz-ln-μp-]-cn-jØv
{]h¿Ø-I¿ \S-Ønb am¿®v

24

...............................................................................................................................................................................................................................................
2011 Unkw-_¿ ˛ 2012 P\p-hcn

................................................................................................................................................................................................................................................
ln-μp-hn-iz- 1187 [\p

IY

[\ym-kt- ¥mjv

]me]q°p-tºmƒ
\√ XWpØ Im‰v. Igp-؉w hsc ]pX-®n-cp∂ ]pX∏v Xe-hgn hen®n´v H∂p-IqSn Npcp≠pInS-∂p. Id‚p-t]mbn F∂p tXm∂p-∂p. ^m\ns‚
i_vZw tIƒ°m-\n-√. Ing°phisØ P\¬ BcmWv Xpd-∂n-´Xv? IÆp
Xpd-°m≥ aSn. Xpd-∂mepw Cu Ccp-´Øv F¥p ImWm-\mWv? ka-bsa{Xbmbn Bthm? I´n-en-t\mSv tN¿Øn-´n-cn-°p∂ tS_n-fn¬ tSm¿®p-≠v.
th≠, Ct∏m ka-b-a-dn-™n-s´-¥n\m? CSsØ Imep-sIm≠v ]Xps°
X∏n t\m°n. C√, Pn∂ Ahn-sS-bn-√. A—-s‚bpw AΩ-bp-tSbpw
s_Õn¬ sN∂p InS-∏p-≠m-hpw. AXv ]Xn-hp-≈-Xm-Wv.

hc: tKm]o-Zmkv

sO! CsX-s¥mcp Im‰mWv ? C\n P\¬ AS-bv°m-sa∂p h®m¬ ]pg-InØp-Stßw sNøpw. c≠m-bmepw C\n-bp≈ Dd°w t]mb-Xp-X-s∂.. ]pdsØt¥m i_vZw tI´pthm? ]Xn™ kwkmcw t]mse. ImtXm¿Øp
C√, tXm∂n-b-Xm-Wv. GXm-bmepw P\¬ AS-®n-Smw. ]pX-∏p-am‰n Fgp-t∂‰p. hnNm-cn-®-Xp-t]mse apdn-bn¬ A{X Ccp-s´m-∂p-an-√. ]pdsØ \nemhv
apdn-bv°-I-tØ°v tNmcp-∂p-≠v. ]t£, Cu Im‰v hnf°p sImfp-Ømsa∂p sh®m¬ sISpw. tSm¿s®-SpØv P\-en-\-cn-In-tebv°v sN∂p. AgnI-fn-eqsS ssI ]pd-tØ-bv°n´v P\¬]mfn AS-bv°m≥ {ian-°th Ft¥m
Iøn¬ h∂p hoWp. ssI IpS™v t]Sn®v ]nt∂m°w B™p. icn°pw
sR´n-t∏m-bn. GtXm ac-Øns‚ Ce-bm-Wv. h∂p hogm≥ I≠ ka-bhpw
ÿehpw sIm≈mw.
]ns∂bpw P\¬ AS-bv°m≥ `mhn-®-t∏mƒ B ]Xn™ `mjWw ho≠pw
tIƒ°p∂p. sNhn-tbm¿Øp t\m°n. A{X hy‡-a-√. Bcp-tS-Xm-sW∂v
Xncn-®-dn-bm\pw Ign-bp-∂n-√.
A]-cn-Nn-X-cmtcm? a\- n¬ hnd- cq]wsIm≈p-∂-X-dn-™p. P\-en-t\mSv
\∂mbn tN¿∂p \n∂p-sIm≠v ]pd-tØbv°p t\m°n. \nem-hn¬ AI-sebp≈ hkvXp-°-sfms° Acq-]n-I-sf-t∏mse. \nemhv Nne-t∏mƒ kpμ-

25

...............................................................................................................................................................................................................................................
2011 Unkw-_¿ ˛ 2012 P\p-hcn

...............................................................................................................................................................................................................................................
DECEMBER-JANUARY H I N D U V I S H W A
CULTURAL M AGAZINE

chpw a‰p Nne-t∏mƒ `bm-\-I-hpamWv. ]d-ºns‚ hS-t°-b-‰Øv B
]me \n¬°p-∂nt√? Ahn-sS, AhnsS-sb-¥m-sWm-c-\°w? Im‰Øv a‰p
ac-ßt- f-°mƒ IqSp-X¬ BSn-bp-eb
- p∂pt≠m B ]me? tXm∂-emtWm?
AsX, tXm∂-em-Wv. kzbw Bizkn-°m≥ {ian®v Hcp P\¬]mfn
AS-®p. ASp-ØXv AS-bv°m-\mbn
ssIsb-Øn-°th aWw.... AsX,
]me-∏q-hns‚ aWw.
ao\p ]d-™-tXm¿Øp, "" F√m
]me-bnepw ImWpw Hcp K‘¿
Δ≥. N¥w≈ s]¨Ip-t´ymfm
CjvS°
- mcv''
N¶nSn∏v IqSp-∂-X-dn-™p hSt°
sXmSn-bn-te°v H∂pIqSn t\m°m≥
ss[cyw tXm∂p-∂n-√. ao\p-hns‚
hm°p-Iƒ ho≠pw Ibdnh∂p.
""taev IqSym ]ns∂ IjvSm-≠v´m.
Ft¥epw H∏n-®nt´ aq∏cv t]mhq.
Ip´n-°-hnX Fgp-Xm-\m∂v ]d™v
]d-ºp-ap-tgm\pw \S-°-WXv
ImWmtem? ]mtesS ASp-tØbvs°m∂pw Bfn-√m≠v ]qh-≠.
Ft¥epw Bh-iyw-s≠¶n ao\p
hcmtem IqsS?''
C∂-sebpw C∂pw apgp-h≥
t\chpw Ahn-SØ
- s∂bmbn-cp-∂p.
sImgn™phoW ]me-∏q-°ƒ s]dp°n-sb-SpØv Hcn-SØv Iq´n-sh®v
AXn¬ apJ-a-a¿Øn InS-∂p.
]ns∂, shdpsX Hcp ck-Øn-\mbn
Xe \ndsb ]me-∏q-°ƒ sh®v
ASp-°-f-bn-tebv°v sN∂p. thjw
I≠ AΩ Dds° s]m´n-®n-cn®v
A—-t\mSv ]d-™t- Xm¿Øp.
"Cu Ip´n°v CsX¥m?.... t\m°q,
Imt´y-°W Al-ΩX
- n''.
Ifn Imcy-amtbm IrjvWm? AWbv°p-∂X
- n-s\m∏w tZl-amsI NqSp-]S-cp-∂-X-dn-™p. tijn® P\¬ Ip‰nbn-Sm≥ an\-s°-SmsX apdn-hn-t´m-Sm≥
`mhn®p Xncn™ Hcp \nan-jw.......
Bsc-¶nepw t]sc-SpØp hnfn®pthm? AS-bv°mØ P\-en-eqsS
Im‰p IS∂phcp-∂p-s≠-¶nepw
h√msX hnb¿sØm-gp-In.

hoWpt]msb∂p tXm∂p-∂p.
\nem-hn\p I\w Ipd-™n-cn-°p-∂p.
]me∏qaWw ]c-s∂m-gp-Ip-∂p-≠v.
P\-en\p t\¿°v t\m°m≥
`bw. AhnsS Bf-\-°apt≠m?]pX-s∏-SpØv Xe-apX¬ Im¬ hsc aqSn-°n-S-∂p.
lrZ-b-Øns‚ H® B¿°pw
tIƒ°mw. I´n-en-\S- pØv
Btcm? \\pØ ]mZ-]-X\w. sNhn-°-cn-In¬ ImX-cam-bn, hnImc\n¿`-c-ambn
B hnfn ho≠pw.
"Im¿Øo!' Dds° Ae-dW-sa∂p tXm∂n. C√,
i_vZw ]pd-tØ°p hcp∂n-√. _en-jvT-amb Icß-fm¬ Btcm Xf¿∂
ico-csØ s]m°n-sb-Sp°p-∂p. t_m[w adbp∂p. iq\yX!
DW-cp-tºmƒ Acn-In¬
AΩ-bp-≠v, s\‰n-ta-en-´ncn-°p∂ ioe CS-bv°nsS
\\®psIm≠v. IÆp-Xp-d∂Xp I≠-t∏mƒ B IÆp-I-fn¬
sh≈w \nd-™p.
""F¥p]‰n tamtf? Fs¥ms°
]n®pw t]bzm ]d™p Iqt´y Cu
t\cwsIm≠v? A—≥ tUmIvSsd
hnfn-°m≥ t]mbn-´p-≠v.''
sXm≠ hc-fp-∂p. taep-th-Z-\bpw
tXm∂p-∂p-≠v. sh≈w Bh-iy-s∏-Sm\mbn XpS-ßp-tºmƒ ao\p IS∂p
h∂p. heXpIøn¬ Npcp-´n∏n-Sn-®n-cn°p∂ ISpIpw apfIpw D∏pw
sIm≠v tZl-am-kI
- ew Dgn™v
F-s¥m-s°tbm ]ndp-]n-dpØv
iv.........-iv........... F∂ i_vZ-ap≠m°n Xncn®pt]mbn.
""F¥m-≠mtb? \ns‚ Ic-®n¬ tI´v
Pn∂-bmWv BZyw Fgp-t∂-‰-Xv. IpctbmSp Ipc Xs∂. A—\pw Rm\pw
h∂p t\m°ptºm \n\°v ]\n®p
Xp≈m. F¥m-≠m-tb, Ft¥epw
I≠p t]Snt®m \obv?''
AΩ-bpsS tNmZyw ho≠pw. Np≠n¬
Hcp Nncn hcp-Øm≥ {ian-®p.
hc≠p hen™papdp-Inb Np≠pIƒ A\p-k-c-W-t°Sp ImWn-®p.
icn°pw F¥m-Wp-≠m-bXv? kz]v\w
I≠-XmtWm? AtXm, icn-°pw......?
Nne-t∏mƒ ao\p ]d-™Xv D]-t_m[-a-\- n¬ InS-∂n-cn-°pw. cm{Xnbn¬
Hcp kz]v\-ambn ]cn-W-an-®-Xm-Ipw.

hc: tKm]o-Zmkv

AsX, AsXmcp kz]v\w Xs∂.
Hm¿Ø-t∏mƒ Nncn h∂p. Hcp
kz]v\w I≠v ]\n®p InS∂p F∂p
]d-™m¬ {io\n Ifn-bm°n
sIm√pw. Dd∏v!
""Rm≥ NqSm-bn-s´mcp I´≥ Im∏n-sbSp°mw.'' ]pX-∏p-sIm≠v \∂mbn
]pX-∏n®v AΩ ASp-°-f-bn-tebv°v
t]mbn. Pn∂ I´n-en\p Xmsg ap≥
Imep-I-fn¬ Xe sh®v Hcp
Imh¬°m-cs\ t]mse InS-∏p-≠v.
t\cnb Xe-th-Z-\. H∂p IÆ-Sbv°m≥ {ian-®p. Im‰p sIm≠n-´mIWw P\¬ i_vZ-ap-≠m-°n. Ahƒ
IÆv hen®p Xpd∂p t\m°n. Hcp
Iodp am{Xw Xpd-∂n´
P\¬Øn≠n¬ Iptd ]me-∏q-°ƒ
Xs∂ t\m°n InS-°p-∂Xv Hcp \Sp°-tØmsS Ahƒ I≠p.....

"Im¿Øo!' DΔv, hnfn-°p-∂p. Im‰n-∂e-I-fn¬ B kzcw. AsXm-gpInhcp∂p. Xncn™p t\m°n, Bcp-an-√.
Ah-i-bmbn I´nen¬ h∂n-cp-∂p.
apdn-bn¬ Bsc-¶n-ep-apt≠m? h√
I≈-∑mcpw? tSm¿®v ! tSm¿s®-hnsS?
P\-en-\-cn-In¬ sh®v Iøn¬ \n∂v
...............................................................................................................................................................................................................................................
2011 Unkw-_¿ ˛ 2012 P\p-hcn

26

................................................................................................................................................................................................................................................
ln-μp-hn-iz- 1187 [\p

]n.-B¿. \mY≥

\μn-bn-√mØ temIw
AK-Xn-If- mb Iptd Ip´n-If- psS IYbmWv ]d-bm≥ t]mIp-∂-Xv. AK-XnI-fmb Ip´n-Iƒ°v •m-a¿ Ipd-hm-Wv.
Ah¿ Zcn-{Z-hm-kn-I-fm-Wv. Ah-cpsS
Pohn-X-Øn¬ G¥p kw`-hn®p F∂dn-bm≥ ]e¿°pw Xmev]c
- y-an-√. kpμcn-If
- mb sNdp-∏°mcnI-sf-°p-dn-®p≈
h¿Ø-am-\-߃ tIƒ°p-∂Xv F√mh¿°pw C„- a m- W v . Pohn- X - Ø n¬
hnPbw hcn® ]pcp-j-∑m-cpsS Ncn-{Xa- d n- b m\pw Xmev ] - c y- a p- ≠ v . lnkv
tÃmdn (Ahs‚ IY)-bmWv lnÃ-dnbm-bXv F∂p ]d-bm-dp-≠v. Ncn-{XØn¬ ÿm\w ]nSn-®h
- \
- mWv Ah≥.
AK-Xn-If
- mb Ip´n-Is
- f-°p-dn®v ]d-bptºmƒ Ah- K - W \ tXm∂- c p- X v .
ImcWw ]d™phcp-∂Xv \sΩ-°pdn-®p-Xs
- ∂-bm-Wv.
hbdp\ndsb Blmcw Ign-°m≥
B Ip´n-Iƒ°v tbmK-an-√. IS¬ØocØmWv Ah¿ ]m¿°p-∂X
- v. Ip´n-Iƒ
Hcp-an®v ]e-bn-SØpw HmSn \S-°pw.
Ah¿°v Ipfn-bn-√. t\c-Øn\v Blmc-an-√. \√ hkv{X-߃ C√. kwLambn HmSn\S-°p∂ \mb-°p-´n-I-sfbmWv ImWp-∂-h¿°v Hm¿Ω hcn-I.
Aß- s \- b n- c ns° am\y- \ mb Hcp
hy‡n AXp-hgn \S∂ph∂p. Ip´nI-fpsS ÿnXntbm¿Øv At±-lØ
- n\v
hnjaw tXm∂n. B am\y-hy‡n
]pXp-Xmbn {Kma-Øn¬ FØnb BfmWv. F√m Znh-khpw At±-l-Øn\v
AXp-hgn \S∂pt]mI-Ww. At±-lØnse \∑°v Nnd-Ip-Iƒ apf-®p. B
Ip´n-Isf kvt\ln-°m≥ Xs∂ Xocpam-\n-®p. ]nt‰-Zn-hkw Iptd anTm-bnbp-ambn At±lw h∂p. AXv F√m
Ip´n-Iƒ°pw sImSp-Øp. ]n∂oSv h∂-

t∏mƒ cpNn-{]-Z-amb Blm-c-km-[-\߃ Icp-Xn-bn-cp-∂p. At±lw Ip´nI-fp-ambn ]cn-N-b-s∏-´p. Ah¿°v ]dbm-\p-≈-sX√mw tI´p.kvIqfn¬ ]Tn°- W - s a∂v B{K- l - a p- s ≠- ¶ nepw
Ah¿°v ]Tn- ° m≥ kml- N cyw
HØphcp-∂n-√. A—\Ω-am¿°p Ip´nI-fpsS Imcy-Øn¬ {i≤ Ipd-hm-Wv.
an°-hmdpw ]nXm-°ƒ el-cn-h-kvXp°ƒ°v ASna-I-fm-Wv. AΩ-am¿°v
kmº-Øn-I-ÿnXn H´pwXs∂-bn-√,
Ip´n- I ƒ Ah¿s°mcp `mc- a m- W v .
B{K-ln-°msX Fß-s\tbm D≠mbn-t∏mb Ip´n-If
- m-Wh
- ¿.
am\y-hy‡n B Ip´n-Iƒ°v ]mZc-£-Iƒ hmßn-s°m-Sp-Øp. ag-°meØv ag-sIm≠v HmSn-\-S-°p∂ {]IrX-°m-cm-Wv Ah¿. At±lw F√mh¿°pw IpS kΩm-\n-®p. kvIqfn¬
sN∂n-cp∂v ]Tn-°m-\mbn t{]m’m-ln∏n-®p. ]pkvX-I-Øns‚ Ipd-hp-sIm≠mWv ]Tn-°m-ØXv F∂v a\- n-em°n-bXpw At±lw Ah¿°v ]pkvXI-߃ hmßn-s°m-Sp-Øp. F√m-hcpw
¢mkn¬ sN∂n-cp∂v ]Tn-°m≥ XpSßn. CXns‚ KpWw Ah-cpsS IpSpw_-ß-fn¬ {]Xn-^-en®pXpS-ßn. Ip´nI-fpsS F√m Bh-iy-ßfpw At±lw
\n¿Δ-ln-®p-sIm-≠n-cp∂p
IY-If
- n¬ hgn-Øn-cn-hp-Iƒ kzm`mhn-I-am-W-s√m. a™-∏nØw h∂v
At±lw InS-∏n-em-bn. Bcpw B a\pjys\ Xncn™pt\m°n-bn-√. At±-lØns‚ Xma-k-ÿew B¿°pw Adnbn-√m-bn-cp-∂p. H∂p c≠p Znh-kß
- ƒ
Ign™p. Ip´n-Iƒ°v [mcmfw Bhiy-ß-fp-≠v. AXv BtcmSpw ]d-bm≥
Ign-bp-∂n-√. Ah¿°v tZjyw h∂p.

Ah¿ B \√ a\p-jy-s\-°p-dn®v
iIm-c-hm-°p-Iƒ ]d-bm≥ XpS-ßn.
B a\p-jy≥ Hcp Zp„-\m-sW∂p
htcbpw hnti-jn-∏n-®p. DØ-ch
- m-Zn-Øt_m-[-an-√mØ Abmƒ Fhn-sS-bmWv? Rß-fpsS Bh-iy-߃ Abmƒ
Adn-bp-∂ns√?
F{X {Iqc-amWv Cu \μn-sI´ ]Z߃ F∂v Nn¥n-°p-I. bYm¿∞Øn¬ \mw \μn- b n- √ m- Ø - h - c m- W v .
ssZhw B am\y-hy-‡n-sb-t∏m-se-bmWv. \ap°v th≠p∂sX¥pw ssZhw
Xcp- ∂ p. CsX- g p- X n- s °m- ≠ n- c n- ° ptºmƒ Fs‚ lrZbw IrXy-ambn
{]h¿Øn-°p-∂p. hmbn-°p-∂-h-cpsS
ico-c-Ønse F√m Ah-b-h-ßfpw
t\cmb coXn-bn¬ Ah-bpsS ISa
\n¿Δ-ln-°p-∂XpsIm≠mWv CXv
hmbn-°m≥ Ign-bp-∂X
- v. ssZh-tØmSv
\ap°v \μn-bn-√. Cu \μn-bn-√mbva
]m]-am-Wv F∂v \mw Adn-bp-∂n-√.
sNdnb Hcp Zp:Jw hcp-tºm-tg°pw
\mw ssZhsØ iIm-cn-°p-∂p.
ssZh- a n√ F∂p ]d- b m\pw
\ap°v aSn-bn-√. aI≥ acn-®-t∏mƒ
]nXmhv ssZhsØ iIm-cn-°m≥ XpSßn. HSp-hn¬ ssZhNn{X-߃ ]pdtØ°v hen- s ®- d n- ™ p. \Ωn¬
]ecpw henb \μntISp-Iƒ ImWn®p-sIm-≠n-cn-°p∂p
Ip´n-Iƒ B hy‡nsb iImcw
sIm≠v s]mXn-™p. t\cn¬I≠v
Ib¿Øp kwkm-cn-°m-\mbn Ah¿
ImØn-cn-°p-I-bm-Wv. B \√ a\pjy≥ F{X \n - l m- b - \ m- s W∂v
Btem-Nn®pt\m°p-I.

27

...............................................................................................................................................................................................................................................
2011 Unkw-_¿ ˛ 2012 P\p-hcn

...............................................................................................................................................................................................................................................
DECEMBER-JANUARY H I N D U V I S H W A
CULTURAL M AGAZINE

`mK-hX-Øn-eq-sS...

C{μ-Z¿∏-l-cWw
Hma-√q¿ Un. hnP-b-Ip-am¿
aZv `mK-hXw {_“-k-aam-Wv. `mK-hX
- ⁄
m-\ap-≠m-bm¬ {_“⁄m-\a
- p-≠m-Ipw.
{_“-⁄m\w t\Snsb-∂m¬ Bfl-⁄m\w t\Sn-sb∂¿∞w. aZ-am-’-cy-Nn-¥-I-ƒ AIem\pw k¿h-cnepw Cuiz-cs\
ImWm\pw km[n-°pw. sXfn™
a\x-im-¥n-bp-≠m-Ipw. Iep-j-amb
Pohn-Xm-h-ÿ-I-fn¬ \n∂pw am\kn-Ik
- w-L¿jßfn¬ \n-∂pw
c£{]m]n-°m≥ DØ-aa
- m¿K-am-Wv
`mK-hXw {ihn-°p-Ibpw ]Tn-°pIbpw {]N-cn-∏n-°p-Ibpw sNø-¬.
`mK-h-X-Ønse al-Ømb Ncn-X-ßfn-sem-∂m-Wv C{μ-Z¿∏-lc
- Ww
AYhm tKmh¿≤-t\m-≤m-cW
- w.

{io

tKmIp-eØ
- n¬ {ioIr-jvW≥ Xs‚
eoe-I-fm-Snbpw `‡-c£ sNbvXpw
hmgp-∂ -Im-ew. Hcn-°¬ \μm-Zn-Iƒ
Hcp bmKw \S-Øp-∂-Xn-\p -th≠
Imcym-tem-N\
- I
- ƒ°mbn HØptN¿∂p. CXpI≠ {ioIr-jvW≥
"F¥n-\p-th-≠n-bp≈ Xøm-sd-Sp∏mWv' \S-Øp-∂sX∂v XmX-t\m-Smcm-™p. ]p{Xs‚ IuXpIw \nd™
tNmZyw tI´v \μ≥ B\-μm-Xn-tc-ItØmsS ]p{Xs\ aSn-bn-se-Sp-Øph®v emfn-®t- ijw bmK-e£
- y-sØ°p-dn®p ]d-™p:
""tKmIp-eØ
- nse kºØv tKm°-fmWv. Ah-bpsS hf¿®-bmWv tKmIpe-hm-kn-I-fpsS k¿ssh-iz-cy߃°pw Imc-Ww. kky-kº
- q¿Wamb Cu `qan-bn¬ {]mWn-Iƒ
kky-ßsf B{i-bn-®mWv Pohn-°p∂-Xv. kky-ß-fpsS \ne-\nev]n-\m[mcw ag-bm-Wv. ag-bm-Is´

28

...............................................................................................................................................................................................................................................
2011 Unkw-_¿ ˛ 2012 P\p-hcn

................................................................................................................................................................................................................................................
ln-μp-hn-iz- 1187 [\p
taLsØ B{i-bn-®pw. CXns‚
\mY≥ tZth-{μ-\m-Wv. B tZth-{μ{]o-Xy¿∞w h’-c-߃ tXmdpw
`qtZ-hb
- ⁄
I
- ¿Ω-߃ sNøp-∂p.
C{μ-\v {- ]o-Xn-bp-≠m-bm¬
c£n°pw''. XmX-hmIyw tI´ PK-Zm[m-c-\mb `K-hm≥ -{io-Ir-jvW≥ a-μlmkw ]q≠p sas√ ]d-™p,
""Ct∏mƒ Aßp ]d™Xv tbmPy-as√∂p tXm∂p∂p. P\n-ar-XnIƒs°√mw ImcWw I¿Ω-am-Wv.
k¿h-cp-sSbpw A\p-`-h-߃ I¿Ω^-eß
- f
- m-Wv. I¿Ω-^e
- {- ]-Z\
- mb
C{μ\pw I¿Ω-]m-i-Øm¬ _‘n-X\m-Wv. {Xnaq¿Øn-Ifpw I¿Ω-hi
- c
- mWv. B \ne-bv°v ]mIm-cn-bm-se¥pkm[yw? am{X-a-√,

kw`-cn-®h
- s
- Im≠v tKmh¿[-\]
- qP
\S-Øp-Ib
- m-sW-¶n¬ th≠ ^ew
e`n-°pI Xs∂ sNøpw.

""XXv°p-et- Z-hX
- a
- m-sc-_v`P
- n-∏h
- ¿˛

\ap-°p -k-¶-ev]n-°m-\m-hn-√. ta-L߃°v cq]w \¬In ag s]øn°p∂ ]¿h-X-ßfpw h\-ßfpw
C√mbva sNøp-Is
- b-∂m¬ kz\miw
£Wn-®p-hc
- p-Øe
- m-Wv.

s°ms° ip`-sa∂p sNm√p∂p thZ߃
XXv°p-es
- sZ-hß
- s
- f-bp-t]-£n-®p-S≥
[n°m-c-tamSpa‰-\ysc ]qPn-°n¬
kn≤n-°-bn√ KpW-sa-∂-Xp-a√
kn≤n-°p-am-]Ø
- n-\n-s∂-fp-Xmbv
hcpw'' ˛ `¿Øm-hns\ shSn™v
A\y-]p-cp-js\ {]m]n-°p∂ \mcnam¿°v ka-hp-am-W-Xv. ]ip-°ƒ°pw
a\p-jy¿°p-sa√mw \∑ sNbvX-cp-fp∂- tKm-h¿[-\-amWv \ap°v Ipe--ssZhw. AXn-\m¬ tZth-{μ-bm-Km¿∞w

at\m-⁄-amb Hcp ktμ-i-am-Wv `Khm≥ ChnsS \¬Ip-∂-Xv. `Khm≥
k¿h-hym-]n-bm-sW-∂n-cnt° `Khm≥ hncm-Pn-°p∂ {]Ir-Xnsb
kwc-£n-°p-Ibpw kvt\ln-°p-Ibpw
tkhn-°p-Ibpw sNøp-Ib
- mWv
bYm¿∞ Cuiz-cm-cm-[-\. ]c-kv]-ct{i-b 
- n-\mbn bXv\n-°e
- m-Wmhiyw. kky-ßfpw ]¿h-X-ßfpw
\Zn-Ifpw ]£n-I-fp-sa√mw {]IrXnsb at\m-⁄a
- m-°p-∂X
- n\pw
\ne-\n¿Øp-∂-Xn\pw lnX-Im-cn-Ifmbn h¿Øn-°p-∂p. Chsb am-‰n\n¿Øn-s°m-≠p-≈ Hcp PohnXw

{ioIr-jvWs‚ kbp‡n-I`- m-jWw
tI´ \μm-Zn-Iƒ tZth-{μ-bm-KØ
- n\mbn kw`-cn® {Zhy-߃sIm≠v
tKmh¿[-\sØ tkhn-°m-\mbn
\n›-bn-®p. kv{XoIƒ \m\m-X-c-Ønep≈ kzmZn-jvS-`-£-W-߃ k÷am-°n. tKm]-∑m¿ tKmh¿[-\sØ
sImSn-tXm-cW
- m-Zn-If
- m¬ Ae-¶c
- n-®p.
]e-hn-[ h
- m-Zy-tLm-jß
- f
- m¬
tKmIpew apJ-cn-Xa
- m-bn. {ioIr-jvW-

t\m-sSm∏w tKmIp-eh
- m-kn-Iƒ
tKmh¿[-\sØ {]Z-£nWw
sNbvXp. k¥p-jvS-\mb `K-hm≥
tKmh¿[-\°
- m-c\
- m-bn-\n∂v \nth-ZymZn-Iƒ kzoI-cn-®p. tZh-Iƒ {]kmZn®psh-∂d
- n™v hf-sc-b[
- nIw
k¥p-jvSc
- mbn `qtZ-ht- Km-]m-em-Zn-Isf√mw {hP-Øn-\Iw ]qIn. `Khms‚ aln-a-Iƒ B¿°mWv Adnbm≥ Ign-bp-I!
IrjvWe
- o-eI
- s
- f-°p-dn-®d
- n™
tZth-{μ≥ {Ip≤-\mbn. C{μ≥
tKmIp-e-Øn-\p-t\sc AXn-h¿jw
\SØn tKmIp-esØ C√m-Xm-°m≥
\n›-bn-®p. tKmIp-e-am-Ith taL߃sIm-≠m-hr-Xa
- m-bn. `bm-\I
- a
- mb
CSn-\m-Zhpw an∂epw h¿jhpw

sIm≠v taZn\n Xf¿∂p. Im‰p-a-kly-am-bn. tLmc-amb ag-Im-cWw
\μm-Zn-If
- psS ss[cy-sa√mw tNm¿∂v
Cu hn[w sNm√n.
""IrjvW! IrjvW! alm-_mtlm!
_e-`{Z!
PnjvWp-k{- Xw apS-°o-Sp-II
- m-cWw
PnjvWp-\n-tbm-tK\ taL-h¿jwsIm≠p
hnjvtWm! \in-®p-t]m-an-s∏mtg
k¿hcpw''
tKmIp-eh
- m-kn-If
- psS `b-aI
- ‰
- m-\mbn

29

...............................................................................................................................................................................................................................................
2011 Unkw-_¿ ˛ 2012 P\p-hcn

...............................................................................................................................................................................................................................................
DECEMBER-JANUARY H I N D U V I S H W A
CULTURAL M AGAZINE

PK-Zm-[m-ca
- mb `K-hm≥ "t]Sn-bmbv
tIXp' sa∂p]d™v s]s´∂v Xs‚
apjvSn-Np-cp-´n- tKmh¿≤-\-sØDb¿Øp-Ibpw AXv Xs‚ ssIhn-cen-t∑¬ Hcp IpS-sb-∂-hn[w NqSpIbpw sNbvXp. tKmIp-esØ `Khm≥ B IpS-bv°p-≈n-em°n ]men®p.

\ob-√msX a‰m-cmWv ssZh-am-bn-´p≈-Xv! tKmhv, hn{]≥, tZh≥, BZnbm-bh
- ¿s°√mw Aßv C{μ-\m-bn-cn°-Ww.-Cß
- s\ ]d-™t- ijw Imakp-c`n `‡n-]p-c- cw \a-kvI-cn®v
{ioIr-jvW\v £ocm-`n-tjIw \SØn. tZh-∑m¿ `K-hms\ tKmhn-μs\-∂p- hn-fn®v Iev]-I-∏q-°ƒ
h¿jn-®p. kn≤-hn-Zym-[cK‘¿hm-ZnIƒ `K-h-XvN-cnXw hmgvØn-kvXp-Xn°p-Ibpw sNbvXp.

C{μ≥\nP-ÿn-Xn-bd
- n-bm-\mbn
tKmIpe-Øn-se-Øn-b-t∏mƒ Ggp
Zn\-am-bn-´pw `qan-bn-seßpw Hcp
Xp≈n Pew t]mep-an-s√∂p I≠v
Z¿∏-a-I‰n taL-ßsf Xncn-®-b-®p.
ag-sb-√m-aI
- ∂v kqcy-{]-Im-ia
- m-btXmsS `K-hm≥ tKmIp-eh
- m-kn-Isf
Biz-kn-∏n®v ]pd-Øp-sIm-≠p-h∂p
tKmh¿≤\sØ bYm-ÿm-\Ø
- ph-®t- ∏mƒ tZhm-Zn-Iƒ tZh-tZ-hs\
]qa-e¿am-ey-߃ h¿jn®v hmgvØnkvXp-Xn-®p.
BIp-es
- am-gn™v k¥p-jvSc
- mb
tKm]-∑m¿ tKmIp-e-Øn-te°v {]thin-®p. IÆs‚ A¤p-X-{In-b-Iƒ
tKm]-∑m-cn¬ ]e Nn¥-I-fp-ap-f-hm°n.
""Ggm-≠p-]p-s°m-cp-_m-e≥ Knco{μs\
Ggp-Zn\w [cn-®o-Sn-et- Xm¿°ntem
Bcn-h≥ aq¿Øn-Iƒ aqh-cn-teImt\m?
tNcp-a√
- m-bvIn-en-Xp-hcm \n¿Wbw''
˛ tIhew Ggp hb- p-Im-c-\mb
{ioIr-jvW\mWv Knco-{μ\mw
tKmh¿≤-\sØ Xs‚ hnc-en¬
Xmßn-\n¿Øn-bs
- X-∂t- Xm¿Øm¬
Ch≥ tIhew am\p-j-\s√∂pXs∂ tXm∂p-∂p. {Xnaq¿ØnI-fn-sem-cp-h-\mbncn°ptam? AX-√mXm-Im≥ hgn-bn-√. ap≥]v ZpjvS-cmb
iI-S≥, XrWm-h¿Ø≥, _I≥
F∂n-hsc \n{K-ln-®Xpw acp-Xp-a-c߃ XI¿ØXpw Imfn-ba
- Z- a
- I
- ‰
- n-bXp-sa√mw Btem-Nn-®m¬ Hcp _meI-\m-em-Ip-∂-sX-s√∂p hy‡w.
tKm]-∑m-cpsS Pn⁄m-km-`c
- n-Xa
- mb
hm°p-Iƒ tI´ \μ-tKm-]¿ ap≥]v
IÆs‚ \ma-{In-bm-th-fb
- n¬ K¿K-alm-ap-\o{μ-\c
- pƒsNbvX IrjvWh
- rØm-¥-sa√mw ]d-™p-tIƒ∏n-®p.
\μ-Ps\ Cuiz-c≥X-s∂-sb∂p
Icp-Xnb Ah¿ Xß-fpsS sFiz-cy\n-Zm-\-ambn IÆs\ I≠p. Cßs\
Ign-bth Hcn-°¬ tZth-{μ≥ Ima-

30

C{μ-Z¿∏-l-cWw hen-sbmcp Pohn-X]m-T-am-Wv. Cuiz-cs\ Adn-bm-\mImsX hcp-tºm-gmWv "Al¥' DSse-Sp-°p-∂-Xv. aa-X-bpw Z¿∏hpw Zpc`n-am-\hpw h®p-]p-e¿Øp-∂-h\v
Aev]-sa-s¥-¶nepw \ntj-[n-°-s∏´m¬ apdn-th-‰-Xmbn tXm∂pw. tIm]ap-S-se-Sp-°pw. Z¿∏w AI-e-W-sa¶n¬ "C°m-Wp-∂s
- Xm-s°bpw
Rm≥' F∂ `mh-ap-≠m-hW
- w.
t[-\p-kt- a-X\
- mbn IÆ-s\-°m-Wm\mbn {hP-Øn-se-Øn. \mcm-b-Ws‚
tXP-t -‰t- ∏mƒXs∂ C{μs‚ aZ-aI-ep-Ibpw NnØw sXfn™v `‡ntbmsS kvXpXn-°p-Ibpw sNbvXp.
""`K-hmt\ A⁄m\w ImcWw `KhXvXXz-ad
- n-bm-\m-bn-√. F∂m¬
Ahn-SsØ XØz-Z¿i-\Ø
- m¬ Imatem-`m-Zn-]m-i-߃ \in-®n--cn-°p-∂p.
k¿h-P-K-Xv]n-Xmhpw k¿h-PKXvKpcphpw k¿h-tem-tI-i-\p-am-Whn-Sp-∂v. [¿Ω-c-£m¿∞w `qan-bn¬
Ah-Xm-cs
- a-SpØv K¿Δn-jvSc
- mb
ZpjvSsc \n{K-ln®v injvSc
- £
- W
- w
sNbvXp-t]m-cp∂ `K-hm≥ \mcmbWm! Fs‚ A]-cm-[-sa√mw £an°p-am-dm-I-Ww.'' X\n°p e`n-®n-cp∂
b⁄w apS-°n-b-Xn-ep≈ Zpc-`n-am\wsIm-≠mWv {hP-Ip-eØ
- n\v
sshj-ay-ap-fh
- m-°m≥ {ian-®s
- X∂pw
B A]-cm[w s]mdpØv A\p{Klw sNmcn-bW
- s
- a∂pw C{μ≥
At]-£n-®p. C{μs‚ A¿∞\
tI´ `K-hm≥ Cu hn[w adp-]-Sn-tbIn: ""\osbs∂ ad-°msX \n∂psS
Imcyw hln®p hkn-°\o''. `Khms‚ Acp-f-∏mSp tI´-t∏mƒ Imat[\p `‡n-hn-\-bm-\zn-X-bmbn
tKm]m-e-thjw [cn® temtI-iz-ct\mSv ]d-™p: ""IrjvWm! almtbmKn hnizm-fl-I-\m-bn-´p≈ alm{]t`m! PK-’r-jvSn-ÿn-Xn-kw-lm-cI
- \m-bn-´p≈ tKm]m-Ir-Xn-]q≠
am[-h'' km-[p-°fmb R߃°v

"Pohn-X-Øn¬ \mw hnizsØ \ne\n¿ØpI' F∂ [¿Ω-]m-T-amWv
C{μ-Z¿∏-lc
- W-Øn-eq-sS e`n-°p-∂Xv. `K-hm≥ k¿h-N-cm-N-cm-flm-hm-Ibm¬ `K-hXv`‡nbpw Bcm-[-\-bpw
k
- ¿h-Nc
- m-Nc
- ß
- t- fm-Sp-ap≈ t{]a-amWv. \mw [¿Ωm-\p-kr-X-amb I¿Ωam-W-\p-jvTn-t°-≠Xv. tKmIp-e-hmkn-Iƒ F¥p-sN-øW
- s
- a-∂d
- n-bmsX
hnj-an-®-t∏mƒ `K-hm≥ ]d-™Xv
\nßfpw ssIbn-en-cn-°p∂ Iment°m-ep-sIm≠v sNdp-Xm-sbm∂p
]¿h-XsØ Xmßq F∂m-Wv. Ah\-h-\m¬ Ign-bpw-hn[w Cu temIkw-c£
- W
- m¿∞w [¿Ω-I¿Ω-a\
- pjvTn-°pI AYhm [¿ΩsØ
Db¿Øn-∏n-Sn-°pI F∂ XØzw Cu
IY-bn-eqsS kn≤n-°p∂p. Hcp-h\v
Xs‚ A—-\-Ω-am¿, ktlm-Z-c-߃,
]Xv\n, ]Xn, ]p{X¿, cmPyw, kaqlw, temIw F∂n-hI
- t- fm-Sp≈
[¿Ωw A\p-jvTn-t°-≠-Xp-≠v. Hcp
IpSw-_-Øn¬ Hcmƒ am{Xw [¿Ωw
A\p-jvTn-®m¬ t]mcm. F√m-h-cptSbpw Iq´mb bXv\Ø
- n-eq-sS-bmIWw [¿Ωm-\p-jvTm-\w. F\ns°∂pw Ft‚-sX-∂p-ap≈ kzm¿∞Im-a\
- I
- ƒ°-Sn-s∏´v Xs∂bpw IpSpw_-sØbpw \mi-Øn-te°p ]Xn-∏n°m-sX C{μn-bß
- fmIp∂ tKm°sf
tXm∂pw-hn[w Ae-™p-\S- °
- m-\\
- ph-Zn-°msX [¿Ω-kz-cq-]-\mb `K-hm\n-te°v Xncn-bp-I.

...............................................................................................................................................................................................................................................
2011 Unkw-_¿ ˛ 2012 P\p-hcn

................................................................................................................................................................................................................................................
ln-μp-hn-iz- 1187 [\p

AJne

[\p-am-k-Ønse
Xncp-hm-Xnc
sslμ-hm-Nm-c{- ]-Im-ca- p≈
F√m BtLm-j-ßfpw ]≠papX¬
Xs∂ tIc-f°
- c
- b
- n¬ kmaq-ln-Iambn B-N-cn-°p-∂p≠v. AXv IpSpw_-_‘
- ß
- sf Iq´m-bvas
- ∏-Sp-Øm≥
Hcp ]cn-[n-hsc Imc-W-am-Ip-∂p-ap≠v. Hcp]s£ BNm-c-ß-fpsS
A¿∞hpw XXzhpw Dƒs°m-≠psIm-≠m-bn-cn-°-bn√ Ah Ac-tß-dnbn-cp-∂-Xv. F∂mepw Ah BtLmj-ßf
- m-bn-cp-∂p, D’-hß
- f
- m-bn-cp∂p, Iq´m-bvaI
- f
- m-bn-cp-∂p.
[\p-am-k-Ønse Xncp-hm-Xn-c-\mƒ
{ioalm-tZ-hs‚ ]nd-∂mƒ F∂mWv
k¶-ev]m-Nmcw. IpSpw-_P
- o-hn-X-

Øns‚ sFiz-cy-tZ-h-X-am-cmbn ]pcmW-ßf
- n¬ ÿm\o-bs
- ∏-´n-cn-°p-∂Xv
{io]m¿hXo]c-ta-iz-c∑m-cm-Wv.
as‰mcp IY IqSn Xncp-hm-Xnc
\mfns\ B[m-c-s∏SpØn hmbvsamgn-bmbn {]N-cn-°p-∂p-≠v. kXoZl\-tØmsS hnc‡n h∂ inh-i-¶cs\ ITn-\-{hX-amb ]©m·nX]- \p-jvTn-®m-Wt√m ]m¿hXn kz¥-am°n-b-Xv. `K-hm≥ {io]m¿h-Xn-°pap≥]n¬ {]W-XX
- t- bmsS {]Xy-£s∏´ Zn\w [\p-am-k-Ønse Xncp-hmXn-cb
- m-bn-cp∂p F∂p-≈X
- mWv AXv.
B ssNX-\ysØ `K-hXn kzmwioI-cn-s®-Sp-Ø-Xns\ B[m-c-am-°n-

bmhmw Xncp-hm-Xnc Hcp Ncy-bm-b-Xv.
kv{XoI-fpsS am{Xw IpØ-Ib
- mb
Hcm-tLm-j-amWv Xncp-hm-Xn-c. s\Spaw-ey-Øn\pw kXvk-¥m-\-em-`Øn\pw IpSpw-_-t{i-b- n\pw Xncphm-Xnc {hXm-\p-jvTm\w AXyp-Ø-aam-bn-´mWv hnti-jn-∏n°-s∏-Sp-∂X
- v.
ag Ign™v a™p-Imew Bcw-`n-°ps∂mcp ka-b-amWv Xncp-hm-Xn-c-°mew. At∏mƒ ]I¬ NqSp Iq-Sp-Xepw
cm{Xn-bn¬ XWp-∏ns‚ Ak-l-\o-bX-bp-am-bn-cn°pw. B EXpt`-Z-k-abØv {io]-c-ta-iz-cs\ {]Xy-£-s∏Sp-Øm≥ {io]m¿hXn A\p-jvTn°p∂ Xt]m-Nm-c-amWv Xncp-hm-

31

...............................................................................................................................................................................................................................................
2011 Unkw-_¿ ˛ 2012 P\p-hcn

...............................................................................................................................................................................................................................................
DECEMBER-JANUARY H I N D U V I S H W A
CULTURAL M AGAZINE

Xnct\mbvºmbn tIc-fo-b¿ BNm-cs∏-Sp-Øp-∂Xv.
tIc-f-°-c-bnse sX°pw hS°pw
`mK-ßf
- n¬ Xncp-hm-Xn-cm-Nm-c߃°p- hy-Xy-kvX-X-bp≠v. sX°≥
`mK-ßf
- n¬ Xncp-hm-Xn-c°
- f
- n°pw
F´-ßmSnNpS-en\pw {][m-\y-ta-dptºmƒ hS-°≥\mSp-I-fn¬ Xncp-hmXn-c-t\m-bvºn\pw 108 sh‰n-e-ap-dp-°en\pamWv ap≥K-W\. F∂mepw
Xncp-hm-Xn-c-Ø-te∂v Dd-°-sam-gn°¬, ]mXn-cm∏q
-Nq-S¬, awK-e-]m-Xn-c-]q-Nq-S¬, kzbw-

h-c-]m-S¬ F∂nh F√mbnSØpw
Hcp-t]mse Xs∂ BN-cn-°m-dp-≠v.
Xncp-hm-Xn-c-\m-fnse "B¿{Zm Z¿i\hpw' hfsc {][m-\y-ta-dn-b NS-ßpX-s∂.
Xncp-hm-Xn-cm-tLm-jß
- f
- psS Bcw`w
hr›n-I-am-k-Ønse Xncp-hm-Xnc
Znhkw apX¬ Bcw-`n-°pw. AXv
XncpthmW-\m-fp-hsc sshIp-t∂-cß-fnse Xncp-hm-Xn-c-°-fn-bn¬ HXpßn-°q-Spw. k‘y-bm-bm¬ Ifn \SØp-I-bn-√. Xncp-thm-W-\mfpapX¬
k‘y-mt\-c-ØmWv Ifn. Cu BNmc-Øns\ A\p-kva-cn-°p-∂-Xv, Zzm]cbpK-Øn¬ {ioIr-jvWs\ `¿Ømhmbn e`n-°m≥ th≠n tKm]n-I-am¿
A\p-jvTn® Im¿Øym-b\n{hX-sØbm-Wv. hr›n-Ia
- mkw H∂mw XobXn
apX¬ XpS-ßp∂ {hXw Ah-km-\n-

32

Xncp-hm-Xn-c∏
- m-´p-Iƒ tIƒhn°p Cº-ap-≈Xpw `‡n-ck
- {]-Zß
- f
- p-am-Wv. {]mb-t`-Za
- n-√m-sØmcp \S-\c
- q-]a
- m-bX
- n\m¬ {]mb-ta-dnb AΩq-Ω-am¿ apX¬ Nph-Sp-d-bv°m≥
XpS-ßp∂ Ip´n-Iƒ hsc AXn¬ HØp-Iq-Sm-dp-≠v.
{]tZm-ja
- m-lm-flyw, GIm-Zin amlmflyw F∂n-hbv°mWv apØ-»n-am-cpsS ]m´p-I-fn¬ ap≥K-W-\.
F∂mepw IY-I-fn-∏-Z-߃ apX¬ Xam-i-∏m-´p-Iƒ hscbpw BSp-∂h
- ¿ ]m´p-If
- m-°m-dp-≠v.

°p-∂Xv [\p-am-k-Ønse Xncp-hm-Xnc-\m-fn-em-Wv.
Xncp-hm-Xn-c-∏m-´p-Iƒ tIƒhn °p
Cº-ap-≈Xpw `‡n-c-k-{]-Z-ß-fp-amWv. {]mb-t`-Z-an-√m-sØmcp \S-\-cq-]am-bX
- n-\m¬ {]mb-ta-dnb AΩq-Ωam¿ apX¬ Nph-Sp-d-bv°m≥ XpSßp∂ Ip´n-Iƒ hsc AXn¬ HØpIq-Sm-dp-≠v. {]tZm-ja
- m-lm-flyw,
GIm-Zin amlmflyw F∂n-hbv°mWv apØ-»n-am-cpsS ]m´p-If
- n¬
ap≥K-W-\. F∂mepw IY-I-fn-∏-Z߃ apX¬ Xam-i-∏m-´p-Iƒ hscbpw, BSp-∂-h¿ ]m´p-I-fm-°m-dp-≠v.
[\p-am-k-Ønse shfp-∏m≥Ime-ßfn¬ AizXn apX¬ Xncp-hm-Xnc
hsc I\y-I-Ifpw kpaw-K-en-Ifpw
AjvS-aw-K-eyhpw \ne-hn-f-°p-ambn

Ipf-°c
- b
- n-seØpw. F∂n´v
k¶o¿Ø-\ß
- ƒ ]mSn Iq´-tØmsS
Ipf-Øn¬ \o¥n-Øp-Sn-°pw. \ocm´n\p tijw Ae-°nb ip≤ hkv{Xß-f-Wn™v Zi-]pjv]w NqSn, Nμ-\°pdn Nm¿Øn, ap°p-‰n-®m¥pw
Ip¶p-ahpw sXm´,v BSnbpw ]mSnbpw
Ipf-°cbn¬ \n∂pw Krl-Øntebv°p Xncn-°pw. CtXmsS
{][m\ NS-ßp-Iƒ°p≈ Bcw-`-ßfmhpw. A∂v Acn`£Ww
Xo¿Øpw h¿÷y-am-Wv. tZl-Øn\v
XWp∏p \¬Ip-∂ Iqh, sNdp-]-gw,
F∂nh `£-W-Øn¬ Dƒs∏-Sp-ØW-sa∂v \n¿_-‘-am-Wv. tKmXºv
dh F∂n-h- sIm-≠p≈ ]e-lm-cßfpw `£y-hk
- vXp-°f
- m-°m-dp-≠v.
t\mbvsº-Sp-°p-∂-Xn\pw Nne khn-

...............................................................................................................................................................................................................................................
2011 Unkw-_¿ ˛ 2012 P\p-hcn

................................................................................................................................................................................................................................................
ln-μp-hn-iz- 1187 [\p
ti-j-X-I-fp-≠v.AXns‚ ]cn[n aIbncw \mfnse Im¬ \mgnI apX¬
Xncp-hm-Xnc\mƒ apgp-h\pw ]pW¿
Xw \mfns‚ Im¬`m-K-hp-am-Ip-∂p.
AXn¬ G‰hpw {]m[m\yw Xncp-hmXnc s\mbvºn-\m-Wv. Zo¿L-kp-awKen-tbm-K-Øn\pw `¿Øm-hns‚
Bbp-cm-tcm-Ky-Øn\pw B s\mbvºv
DØ-aa
- m-b s\mt\mbvºv a°-fpsS
t{ib- n\pw ]pW¿Xw t\mbvºv
ktlm-Zc
- k
- u-Jy-Øn-\p-amsW∂mWv Icp-X-s∏-Sp-∂X.v {]kn≤-amb F´-ßmSn \nthZyw F∂
NSßv A\p-jvTn-°p-∂Xv aI-bncw
\mfn-emW.v sshIp-t∂cw Xs∂
Ing-°p-`m-KØv NmWIw sagpIn
I\-sem-cp°n F´p-Xcw Ing-ßp-Iƒ
(tN-\, tNºv, Im´p-tN-ºv, Im®n¬,
s]mSn°ng-ßv, Iq¿°, Imb, GØ∏-gw) Nps´-Sp-°p-∂p. F∂n´v Ch
sNdp-]-b¿ hdp-ØXpw Icnºpw
Iq´n i¿°c ]mhp- Im-®n-b-Xn¬
C´v Ipg-s®-Sp-°p-∂p. AXmWv F´ßm-Sn. B BNmcw Ign-™m-ep-S≥
Xncp-hm-Xnc s\mbvºp XpS-ßpw.
hnhmlw Ign-™m¬ BZyw hcp∂
Xncp-hm-Xn-cb
- mWv ]qØn-cp-hm-Xn-c.
B NS-ßn\p {]m[m\yw aI-bncw
\mfnepw Xncp-hm-Xnc\mfn-\p-am-Wv.
aI-bncw\mƒ k‘ybv°p hcp∂
Znh-k-amWv aI-bncw kZybpw F´ßm-Snbpw. A∂p sshIn´v tX®p
Ipfn \SØn Ae-°nb hkv{X߃ [cn-®v, Ipdn-°q-´p-Ifpw kpK‘-{Z-hy-ßf
- p-aW
- n™v kZy-bp≠m°n KW-]-Xn°p h®tijw
`£n-°p-∂p. k‘ybv°v hnf-°p-h®-tijw \Sp-ap-‰Øv F´-ßmSn, Icn°v, sh‰n-e, ASbv° F∂nh
t\Zn®v Xncp-hm-Xnc°fn-bm-cw-`n°pw. A¿≤-cm-{Xn-tbm-sS-bmWv
Ifn°v Ah-km-\a
- m-Ip-∂X
- v.
Xncp-hm-Xncs\mbvºns‚ {][m\
`£-W-hn-`-h-߃ Iqh- sh-c-In-bXv, sNdp-]-gw, Imb- h-dp-Ø-Xv,
]pgp°v F∂n-h-bm-Wv. Xncp-hm-Xnc
\mfns‚ Bcw-`t- ØmsS \q‰n-sb´p
sh‰ne apdp-°ns‚ Bcw-`-hpamIpw. A∂p-cm-{Xn-bn¬ KW-]-Xn°mbn Icn-°v, sh‰ne F∂nh
\nth-Zn-®t- ijw Xncp-hm-Xn-c°
- fn
XpSßpw A∂sØ Ifn-bn¬ kzbwh-c{- ]m¿∞-\b
- v°m-Wv {]m[m-\yw.
]m©m-eokz-bw-hc
- w, ]m¿h-Xo-kz-

bw-hc
- w, kp`-{Zml-cW
- w,
e£vaokzbw-hcw F∂n-hb
- m-bncn°pw Xncp-hm-Xn-c-∏m-´p-I-fpsS hnjb-߃.
]mXn-c- ∏q-hp-sIm-≠p-h-cm-\p≈ ]pd∏mSv Xncp-hm-Xnc\£{Xw ]Ip-Xn-bmIp∂ t\c-ØmWv. AXv km[m-c-Wbmbn cm{Xn-bn-embncn-°pw. AjvSa
- wK-eyw, Nß-e-h´ F∂n-h-tb¥n
B¿∏pw Ipc-h-bp-am-bn-´mWv ]qhv
tXSn-bn-dß
- p-∂X
- v. At∏mƒ ]mSp∂
]m´v "H∂m\mw aXn-e-IØv......
F∂p-≈-Xm-Wv. ]qhp-ambn Xncn®p
t]mcp-tºmƒ h©n-∏m-´p-If
- mWv
km[m-cW ]mSm-dp-≈-Xv. Xncn-®p-h-∂tijw F√m-hcpw ]qhp-Nq-Sn,
apdp°n Icn°p IpSn® tij-amWv
hnti-j-amb awK-e-]m-Xnc ]qhp-NqS¬. B NSßv Hcp kw`-h-I-Ysb

hnhmlw Ign-™m¬
BZyw hcp∂ Xncp-hm-Xn-cbmWv ]qØn-cp-hm-Xn-c. B
NS-ßn\p {]m[m\yw aIbncw \mfnepw Xncp-hm-Xnc
\mfn-\p-am-Wv. aI-bncw\mƒ
k‘ybv°p hcp∂ Znh-kamWv aI-bncw kZybpw
F´-ßm-Snbpw. A∂p
sshIn´v tX®p Ipfn
\SØn Ae-°nb hkv{X߃ [cn-®v, Ipdn-°q-´pIfpw kpK-‘-{Z-hy-ß-fp-aWn™v kZy-bp-≠m°n
KW-]-Xn°p h®tijw
`£n-°p-∂p.

B[m-cs
- ∏-Sp-Øn-bmWv BNm-ca
- m-bXv.
_mey-Imew apX¬ inh]m¿hXo]qP \S-Øm-dp-≠m-bn-cp∂
Hcp `‡-bm-bn-cp∂p i¶cn.
F∂m¬ thfn Ign™v A[n-I-\m-fpIƒ Ign-bp-∂-Xn-\pap≥s] Ahƒ
hn[-hbmbn. Ah-fpsS k¶Sw I≠v
a\-a-en™-{io-]m¿hXn AXn-s\mcp
]cn-lmcw ]d-bm≥ atl-iz-ct\mS¿∞n®p. hn[nsb am‰n adn-°m\m-hn√ F∂m-bn-cp∂p {io]c-a-inhs‚ adp-]-Sn. F∂m¬ B in-h`mhw ]m¿hXnsb Xr]vXn-s∏-Sp-Ønbn-√. AtXmsS tZhn kIe awK-eyNn-”-ßfpw A\y-am-°n. F∂n´p
]Xn-bmb ]c-a-in-h-\n¬ \n∂pw
AI-∂p-amdn. `mcy-bpsS B cq]w
I≠v a\-a-en™ inh-i-¶-c≥ batem-ItØ°v H∂p ]mfn-t\m-°n.
B Xo£vWZ- r-jvSn-Iƒ t\cn-Sm-\mImsX ba-tZ-h≥ `b∂p Nqfn c£t\-Sm-\mbn i¶-cn-bpsS `¿Øm-hn\v
]p\¿P∑w sImSpØv `qan-bn-te-bv°b-®p. AtXmsS {io]m¿hXn k¥pjvSh
- X
- n-bp-am-bn.
Aß-s\-bmWv awK-e]
- m-Xn-cb
- psS
BN-cWw Hcp hnti-j-am-b-Xv.
AXp ]mSn Xncp-hm-Xnc Ifn-®m¬
s\Sp-aw-K-eyhpw k¿h-hn-[ -Zm-º-Xyt{i-b 
- p-Ifpw ssIh--cp-sa-∂mWv
hnizmkw. awK-e-]m-Xnc ]mSnb
tijw e£van kzbw-h-chpw ]mSWw. AXn-\p-tijw Xam-i]
- m-´p-Ifpw
Ifn-Ifpw \SØn Dd-°sØ B´n-∏mbn°pw. ]pe¿s® \mep-a-Wn-bm-Iptºm-tgbv°pw awKew ]mSn Ifn
Ah-km-\n-∏n®v tZlip≤n hcp-Ønb-tijw B¿{Zm-Z¿i-\Ø
- n-\mbn
inh-t£-{X-Z¿i\w \SØpw. DZn-°p∂-Xn\p ap≥]v Xncp-hm-Xnc \mfp-≈t∏m-gmWv B¿{Zm-Z¿
- i\w. ]pW¿Xw
\£-{X-Øns‚ Im¬ \mgnI IqSn
t\mbvºm-N-cn®v Xncp-hm-Xn-c-°p ]ccn-k-am-]vXn-bm-°pw. AtXmsS B
h¿jsØ Xncp-hm-Xn-cm-Nm-c߃°pw Ah-km-\-am-Ipw. IpSpw-__-‘ß
- f
- psS ZrV-Xbv°pw
ZmºXyt{ib- p-Iƒ°pw A-Xn-hn-injvS-amb Cu BNmcw Hcp
BtLmjw am{X-a√ A\p-jvTm\w
IqSn-bm-Wv. AXv A\yw\nev°msX
Db¿∂p htc-≠Xpw AXym-hiyw
Xs∂.

33

...............................................................................................................................................................................................................................................
2011 Unkw-_¿ ˛ 2012 P\p-hcn

...............................................................................................................................................................................................................................................
DECEMBER-JANUARY H I N D U V I S H W A
CULTURAL M AGAZINE

Po\ ]n. / kp\ojv sI.

aqImw-_n-I-bn-te-°p-≈-hgn
apcp-tU-iz-dn-te°pw
tZ

""
hn hnfn-°-Ww. F∂mte \n߃°v
aqImw-_n-Ib
- n-te°v hcm-\m-hq.''
HSp-hn¬ tZhn hnfn-®p. Hcp ]mSp-Imew
sIm≠p-\-S∂ Hcp taml-am-bn-cp∂p
aqImw-_n-Im-bm-{X. a\ p sIm≠p
t\¿∂ Hmtcm kμ¿`hpw Fß-s\-sbms°tbm AI-∂p-t]mhp-Ib
- m-bn-cp-∂p.
HSp-hn¬ Ct∏m-gnXm BI-kv-an-I-ambn
Hcp Ah-kcw tXSnh∂n-cn-°p-∂p.
AsX, Nne bm{X-Iƒ \sΩ Xnc™ph∂v £Wn®psIm≠p t]mhp-I-bm-Wv. tImgn-t°m-´p-\n∂pw awK-em-]p-ctØ°v IpXn®p]mbp∂ shÃvtImÃv FIvkv{]- ns‚ P\e-cn-In¬ Ccp-´n-te°v angn \´n-cn-°p-tºmƒ a\ v ]d™p-

aqImw-_nI

34

...............................................................................................................................................................................................................................................
2011 Unkw-_¿ ˛ 2012 P\p-hcn

................................................................................................................................................................................................................................................
ln-μp-hn-iz- 1187 [\p
sIm-≠n-cp-∂Xv aqImw-_n-Isb-°p-dn-®p-Xs
- ∂-bmWv. aqImw-_n-I-sb-∂ Nn¥ t]mepw {]m¿∞\
t]mse kpK-‘-hm-ln-bm-Wv. A\p-`qXn-bpsS
\nemsh´-Øn¬ Aen-bp-∂-Xp-t]mse. `‡nam-{X-a-√, AXn-t\-°mƒ Ihn™ Ft¥m H∂v
hnizm-kn-I-f-√mØ XnI™ \mkvXn-I¿ hsc
F{Xtbm t]¿ aqImw-_n-I-bn¬ hcp-∂Xv CXpsIm-≠m-bn-cn°-Ww. AXpw XpS¿®-bmbn.
Cusbmcp amkvac
- n-IX
- b
- mtWm C{X Imew
Fs∂ tamln-∏n-®p-sIm-≠n-cp-∂X
- v. Ccp-´n¬
IpXn¿∂p InS--°p∂ \ne-h-d-bn¬ bm{X B
A\p-`hkmI-ey-Øn-\p-th-≠n-bm-Wv.
]pe¿®-bpsS Ipfn-cn¬ ss_μq-cn¬ s{Sbn-\ndßn I¿Æm-S-I-Øns‚ C\nbpw hnip≤n
s]mbvt]m-hmØ Im\-\m-¥c
- ß
- f
- n-eqsS bm{Xbm-Ip-tºmƒ a\- nepw hnip≤n \nd-bp-I-bmWv. Zqsc sh≈n¬∏-d-h-Iƒ t]mse ta™p
\S°p∂ taL-i-I-e-߃. am\w ap´n
\nev°p∂ ae-ap-Sn-Iƒ. CXn-te-Xm-Wmthm IpSPm{Zn?a\ v k¿Δ-⁄-]oTw Ib-dnb i¶-c-km∂n≤yw Xnc-bp-∂p. ssZzXn-bmbpw AssZz-Xnbmbpw Bflm-\p-`q-Xn-bpsS At\-I-a-t\Iw
`mjy-߃ Xo¿Øv kØbpw s]mcpfpw
Hs∂∂dn™ A`uatXP- v. i¶-c≥ {]Xn-`mhn-em-k-Øm¬ am\p-jnI]cn-an-Xn-Iƒ AXn-ewLn®pt]mbh-\m-Wv. {]ÿm-\-{X-bhpw kuμcy-e-l-cn-bpw, Ahn-S-tØ°v Hcp-t]m-se. As√¶n-se-¥n\v IpS-Pm-{Zn- C-dßn ku]¿ ÆnIbpw
IS∂v tImem-kp-c\v tam£w \¬Inb
km£m¬ ]cm-i‡n°v F√m Imev]\nIkuμ-cy-ß-tfbpw AXn-i-bn-°p∂ {]XnjvTm-cq]w \¬In sIm√q-cn¬ \nXy-km-∂n[yw
Acpfn!
bm{X aqImw-_n-Ib
- n-se-ØpIbmbn.A`-bh
- c
- Z- mbn-\n-bmb tZhn amSn-hn-f-°p-I-bm-Wv. a\- n¬
ssh°w alm-tZ-ht- £-{X-Ønse ta¬im-¥n
XcWn Zmtam-Z-c≥ \ºq-XncnbpsS hcn-Iƒ
Hm¿Ω-bn¬ FØn. A¿∞-Kmw-`o-cyanb∂ Ae¶mc]q¿Æ-Xbn¬ tbip-Zm-kns‚ i_vZw IqSnbm-hp-tºmƒ kz¿ÆØn\v kpK‘w F∂

Nn{X߃: cmtPjv NmtemSv

apcp-tU-iz¿

35

...............................................................................................................................................................................................................................................
2011 Unkw-_¿ ˛ 2012 P\p-hcn

...............................................................................................................................................................................................................................................
DECEMBER-JANUARY H I N D U V I S H W A
CULTURAL M AGAZINE

tI´p-]-g-Inb sNm√p-t]mepw
\mWn®p \nev°p-∂p. F{X-sb{X
Ihn-Iƒ! F{X-sb{X Io¿Ø\߃! ]n. Ip™n-cm-a≥\mb¿
apX¬ Un. hn\-b-N-{μ≥ hsc.
ssIX-{]hpw {io[-c-\p-Ænbpw
hm°p-Iƒ sIm≠v tZho-km-∂n≤yw
hc-®-h¿. C\n-bp-sa-{Xtbmt]¿
thsd-bpw. Aø-∏-∏-Wn-°¿ ssZzXØn¬ AssZzXhpw, AssZz-X-Øn¬
ssZzXhpw Im´n-Ø-∂p. A£-c-®n-angnepw Bflm-hn≥s]mcp-fnepw AarXmbn \nd-™-h-sf.... F{X `mh-Zo]vXa
- m-bmWv Fk.v cta-i≥\m-b¿
hc-®p-h-®-Xv. B A£cmfln-IbpsS khn-[-Øn-te-°mWv
Rm\nt∏mƒ AW-bp-∂-Xv. a\ v
B¿{Z-am-Ip-∂p. IÆo-cn¬ IpXn¿∂
Ip¶paw s\dp-I-bn-emtcm IpS™p
hogvØp-I-bmtWm! BImiw \oe\n-dw, tZhn Cd-ßp-I-bm-Wv. hmZym-e¶m-cß
- t- fmsS!
tZhn-bpsS iothen Fgp-∂-≈n∏v.
cY-Øn¬ tZhn-bpsS kph¿Æ {]Xna. sXm´p-ap-∂n-eqsS IS--∂p-t]mb
tZho-cq-]-Øn¬ t\m°n-\n-ev°ptºmƒ Hcp \nanjw {]Ir-Xnbnse
F√m Imhy-`m-h-\bpw HmSn AW-bp∂-Xp-t]m-se. Hs°-sbmcp \nanjw
am{Xw. Aeu-InI kuμ-cy-

36

Nm¿Øns‚ {]`m-]qcw t]mse tZhnbpsS kph¿W-{]-Xna Rß-sfbpw
IS∂v AI-tØ°p t]mbn. a\- nt∏mƒ kn.-hn. {iocm-as‚ "kq\n am'
F∂ IY-bn-te°v tNt°-dp--∂p.
IY-bnse Abmƒ aqImw-_n-I-bn-seØp-tºmƒ, ChnsS iothen Fgp-∂≈n-∏ns‚ apºn-em-Wv kq\n-amsb
BZy-ambn ImWp-∂X
- v. icn-bmWv
F√m-h¿°pw Hmtcm IY-bp-≠v.

tZhn-bpsS iothen Fgp-∂≈n∏v. cY-Øn¬ tZhn-bpsS
kph¿Æ {]Xn-a. sXm´p-ap-∂neqsS IS--∂p-t]mb tZho-cq-]Øn¬ t\m°n-\n-ev°p-tºmƒ
Hcp \nanjw {]Ir-Xnbnse
F√m Imhy-`m-h-\bpw HmSn
AW-bp-∂-Xp-t]m-se. Hs°sbmcp \nanjw am{Xw. AeuInI kuμ-cy-Nm¿Øns‚
{]`m-]qcw t]mse tZhn-bpsS
kph¿W-{]-Xna Rß-sfbpw
IS∂v AI-tØ°p t]mbn.

hyXy-kvXa
- mb F{X-sb{X IY-Iƒ.
AsX√mw HØp-tN¿s∂m-gp-Iptºmƒ Pohn-X-am-Ip-∂p. Cu tZhok-∂n[n \sΩ Hm¿Ωn-∏n-°p-∂Xv
Pohn-XØ
- ns‚ \n m-cX
- b
- m-bn-cn°ptam? AtXm km≤y-XI
- tfm?
Hgp-In-s°m-≠n-cn-°p∂ Hcp hcnbpsS Ah-km\Øn¬ \n∂v {iotImhn-en\p apºn-seØn. k¿Δm-`-c-Whn-`q-jn-X-bmb tZhn. temI-Ønse
apgp-h≥ kuμ-cyhpw Nmen-s®SpØXmtWm Cu hn{Klw! Bcpw AXni-bn®pt]mIp∂ B \nan-j-ß-fn¬
D≈n¬ ImØph® {]m¿∞-\-Isfm∂pw DW¿∂n-√. \n›-e-amb
A\p-`q-Xn-bn¬ kzbw ad-∂p-t]mIp∂p. hmt°m Imetam F¥n\v
]cn-k-ctam H∂pw A\p-`-h-s∏-Sp-∂tX-bn-√. Cu amkva-cn-Im-\p-`q-XnbpsS eb-hn-\ym-k-߃ tXSn-bt√
]p\-Øn¬ Ip™-_vZp-≈bpw
aqImw_n-Ib
-- psS Ipfn-cnte°vv
h∂Xv! hm°ns‚ Nnan-gn¬ sImcpØp-sh-bv°m-\m-hmØ Cu A\p`qXn Fß-s\-bmWv hymJym-\n°pI. ]pd-Øn-d-ßp-tºmƒ BZym£-c-]pWyw \pI-cm-s\-Ønb Iptd
Ipcp-∂p-Isf I≠p.... Npa-cn¬ ImeØns‚ KXn-th-K-߃°v kzm[o-\n°m-\m-hmØ Na-b°
- q-´n¬ Nmen-s®-

...............................................................................................................................................................................................................................................
2011 Unkw-_¿ ˛ 2012 P\p-hcn

................................................................................................................................................................................................................................................
ln-μp-hn-iz- 1187 [\p

apcp-tU-iz¿

SpØ Nn{X-hn-kva-b-ßfpw.
Im‰n¬ AI-sesbhn-sStbm \n∂pw
t\¿Ø i_vZ-Øn¬ Btcm ]mSp∂p. F√m CuWhpw F√m \mahpw
F√m Xmfhpw \oX-s∂-bt√ tZho...
icn-bmWv, iya-fm-Zfi
I
- Ø
- n¬ ImfnZm-k≥ tIm¿Øph-®s
- X√mw A£cw-{]Xn icn-bm-Wv. B {]Im-i-[mc
Xs∂-bmWv sIm√q-cnse Cu
aqImw-_nIm km∂n≤yhpw \nßsf
A\p-`-hn-∏n-°p-∂-Xv.
]pd-Øn-dßn Ing-t°m´p t\m°n-bt∏mƒ Zqsc Hcp hn`mXhnkvabw
t]mse km∂n≤y-a-cp-fp∂ IpS-Pm{Zn. FwSn-bpsS "hm\-{]ÿw'

Hm¿abn-se-Øn. Icp-Wm-I-c≥
amjpw hnt\m-Zn-\nbpw Hcp P∑Øns‚ AZy-iy-amb \nb-Xm¿∞ßsf Cu hgn-b{Xbpw \S-∂pXo¿ØmWv A\p-`-hn-®-dn-™-Xv.
F√m taml-ßfpw AkvXan°m\p≈-hb
- m-Wv. bm{¥n-Ia
- mb
Pohn-XØ
- ns‚ KXn-th-Kß
- f
- n¬
\„s∏Sp-∂X
- mtWm Pohn-Xs
- a∂
Xncn-®-dnhv? IpS-Pm{Zn C\nbpw \„am-hmØ \ΩpsS Xo¿∞m-S\hnip≤n-bpsS hnkva-b-am-Wv. tImhn-e\pw
amSºpw {]Ir-Xn-bpsS Cu kz—-emh-Wy-Øn¬ \ncm-[m-c-cmbn A¥n-bpd-ßn-bn-´p-≠v. kmXzn-Ihpw Xma-k-hp-

kqcy-cYw

amb Bcm-[-\m-`m-h-ß-fn¬ {]XnjvTn-°s
- ∏-´n-cn-°p∂ IpS-Pm-{Zn-bn-te°p≈ hgnb{Xbpw \St∂ aXn-bmhq. Hcp shfn-]m-Sp-t]mse Zqsc
sXfn-bp∂ IpS-Pm-{Znsb hnkvab
- s
- ∏´p-\n¬°p-tºm-gm-bn-cpt∂m
Bjmtat\ms‚ ImXp-If
- n¬
t_mws_ Pb-{io-bpsS kzc-am-[p-cnbn¬ kuμ-cy-e-l-cn-bpsS CuWw
BZy-ambn sXfn-™Xv! BNm-cy-]m-ZcpsS hm°p-I-fn¬ a{¥w am{X-a√
Ihn-Xbpw sXfn-bp-∂p. As√-¶n¬
Hmtcm a{¥hpw Ihn-X-bp-amW.v EjnI-fn¬ IhnXzw Nmen® `mc-Xo-b-tNX v F{X DZmØw, at\m-lcw!
IpS-Pm-{Zn-tbmSv C\n-sbm-cn-°e
- m-hs´
F∂ hnjm-Z]
- q¿W-amb hnS-hmßn,
bm{X XpS-cp-I-bm-Wv. c≠p aWn°q¿ kabw ]n∂n´v apcp-tU-izdnse-Øp-tºmƒ ap∂n¬ sXfn-bp-∂Xv
as‰mcp Ime-Iemhnkva-bw. {]IrXn
ChnsS IS-ens‚ `mh-Øn-em-Wv.
A\-¥-X-bpsS \oe-em-h-Wy-Øn¬
Aen™pXocp-IbmWv \ΩpsS
IuXpIw. I¨ap-∂n¬ AXm \ne\n-e-bmbn hm\n-te°v ]S¿∂p-I-bdp∂ Ae-¶m-c-tKm-]pcw. Aw_-c-Npw_n-bmb Cu ku[w IS-ens\
km£n-bm°nbp≈ inh-t£-{X-amWv. temIhnkva-b-amb \ne-sImtijw 41˛mw t]Pn¬

37

...............................................................................................................................................................................................................................................
2011 Unkw-_¿ ˛ 2012 P\p-hcn

...............................................................................................................................................................................................................................................
DECEMBER-JANUARY H I N D U V I S H W A
CULTURAL M AGAZINE

B¿. _m_p

sshØn-cnbpsS
sshZy-Kn-co-i-]pWyw

hb-\m-´nse sshØn-cn°v sshZyKn-co-i-]pWyw ssIh∂ Znh-k-am-bncp∂p 2011 sk]v‰w-_¿ 4. kph¿Æen-]n-I-fn¬ Fgp-Xm-hp∂ Zn\w. Bdp]ssS hoSp-I-fmb kp{_-“-Wy-t£{X-ß-fn¬ \n∂v Bdv X{¥n-am¿ Hcpan®v sshØncn {iokp{_-“-Wy-t£{X-inem-ÿm-]-\- N-Sßv \SØn
F∂Xv `mc-X-Øn¬ Xs∂ BZyw.
Bbn-c-°-W-°n\v `‡-P-\-ßfpw
km£n-bm-bn. ]f\n apJy-X{¥n
{_“{io Aap-X-enw-K-amWv sshZyKncn F∂v \ma-I-cWw sNbvX-Xv.
kqcy-Im-eS- n-bpsS alm-KW
- ]
- X
- n-tlma-tØmsS t£{X-in-em-ÿm-]\
- N
- S- ßp-Iƒ°v XpS°w Ipdn-®p. ]f\n

38

X{¥n ˛ Aap-X-enwKw, ]n®-ap-Øp,
Xncp-ØWn ˛ inh-Ip-am¿ Kpcp-°ƒ,
kzman-asse ˛ KtWiv Kpcp-°ƒ,
Xncp-®-¥q¿ ˛ AtimIv `´¿ , ]gapXn¿tNmsse ˛ _me-K-W-]Xn
Kpcp-°ƒ, Xncp-{]-IpWv{Uw ˛
kp∫ø Kpcp-°ƒ F∂o X{¥namsc Bdp-]ssS bP-am-\-∑m¿ ]gb
sshØncn {io[¿Ω-imkvXm t£{XØn¬ h®v kzoI-cn-®p. ]n∂oSv
Bdp-]ssS tZh-ÿm\]qP \S-∂p.
]n∂oSv Xme-s∏m-en-bpsS AI-º-SntbmsS kp{_-“W
- y≥Ip∂mb
sshZy-Kn-cn-bn-te°v B\-bn-®p.
cmhnse 11 aWnv°v t]cn-S¬
I¿Ωhpw inem-ÿm-]-\-sa∂ jUm[mc {]Xn-jvTbpw \S-∂p. NS-ßn¬

]f\n ]ptcm-ln-X≥ ]n®, IpSpw-_{]m-b-›nØa{¥w P]n-®p-sIm-Sp-Øp.
`‡¿ G‰psNm√nb tij-am-bncp∂p jUm-[mc {]XnjvT
]´pw, i‡nthepw \mfn-tI-chpw
Xebv°v Dgn™v bYm-i‡n Z£nWbpw ka¿∏n® tij-am-bn-cp∂p
IpSpw-_{- ]m-b›
- n-ØI
- ¿Ωw.
Bbn-cØnH∂v IpSpw-_mw-K߃
th¬ ka¿∏n®v IpSpw-_-{]m-b›nØw \S-Øn-bXpw tIc-fØ
- n-emZy-am-bn-´m-W.v
]f-\n-am-Xr-Ib
- n¬ \n¿Ωn-°p∂
t£{X-Øn\v am{Xw 50 e£w cq]
sNehv {]Xo-£n-°p-∂p. 500 ]SnIƒ, tdmUv, tdm∏vth, k{Xw,
im¥n-a-Tw, Bdp-]ssS tZh-ÿm-\-

...............................................................................................................................................................................................................................................
2011 Unkw-_¿ ˛ 2012 P\p-hcn

................................................................................................................................................................................................................................................
ln-μp-hn-iz- 1187 [\p
tKm-]p-cw, sshZy-Kn-co-i-{]-th-i-\tKm-]pcw XpS-ßnb \n¿Ωm-W-Øn\v
Hcp tImSn-cq] {]Xo-£n-°p-∂p.
hb-\mSv SqdnÃv tI{μw am{X-a√
tIc-fØ
- nse A]q¿Δ-Xo¿∞m-S\
- tI{μw IqSn-bm-sW∂v t_m[y-s∏-SpØp∂]pWy-ÿm-\a
- m-bn-cn°pw
sshZy-Kn-cn.
-t£-{X-Øn\p Np‰pw Hmd-©p-a-c߃ Xnßn-\n-d™p \n¬°p-∂Xv
A]q¿Δ-Im-gvN-bm-Wv. abn-ep-Iƒ,
hm\-c-∑m¿, am≥t]-S-Iƒ XpS-ßnbh ChnsS ta™p-\-S-°p-∂p.
kp{_-“-Wy≥Ip∂n-\pw, Aø-∏≥
Ip∂n\pw apI-fn-em-Wv. {io kp{_“Wyt£{Xw.
sshZy-Kn-cn-Nc
- n{Xw
]≠v Xe-t»cn Xmeq-°n¬s∏´
ÿe-am-bn-cp∂p hb-\m-Sv. hb-\m-´nte-°p≈ {]th-i\
- I
- h
- m-Sa
- mWv
sshØn-cn. Xma-c-t»cn Npcw IS∂m¬ hgn Xncn®phnSp∂ ÿe-amb-Xn-\m¬ sshØncn F∂ t]cv
D≠mbn F∂mWv ÿe-\maNcn{Xw. sshjvW-h-I-Y-I-fpw, ssihim-t‡b IY-I-fpw, e°nSn F∂
alm-am-{¥n-Is‚-bpw, Icn-bm-Øs‚bpw IY-I-fp-d-ßp∂ Cu aÆn¬
{iocm-as‚ eoe-Ifpw Pohn-Xhpw
Cg-tN¿∂v InS-°p-∂p. XmS-I-h[w
\S∂ Aºp-Ip-Øn-a-ebpw eh-Ip-i∑m¿ hf¿∂ hmevaoIn∏md-bpw,
koXm-tZ-hn-˛e
- h
- I
- p-it- £-{Xhpw
]p¬∏≈nbn¬ ImWmw. ]g-»n-cm-PbpsS hoc-km-l-kn-I-I-Y-I-fpw, hS°≥ hoc-KmYmioep-If
- p-sa√mw
HØn-Wß
- nb hb-\m-´n¬ tIm´bØp Xºp-cm-\pw,kmaq-Xncn cmPm°-∑mcpw hmWn-cp-∂p.
]f-\n-t£-{X-Øns‚ aqe-ÿm-\Øp
ImWp∂ inh-Ip-Spw-_t- £-{X-am-XrI-bn-ep-≈-Xm-bn-cp-∂p, sshØncn
t£{X-k-ap-®-bw. inh≥, ]m¿Δ-Xn,
kp{_-“-Wy≥, KW-]-Xn, {io[¿Ωim-kvXmhv, `{Z-Im-fn, Idp∏v kzman,
hmhcpkzman, lnUpw-_≥, amcn-bΩ≥Ip∂-ØΩ XpS-ßnb D]-tZ-hXamcpw Chn-sS-bp-≠m-bn-cp-∂p. inh]m¿Δ-Xn-am¿ \ocm-Sp∂ ]qt°mSp
XSm-I-am-bn-cp∂p ]pcm-X\ t£{X°p-fw. Ahn-sSbpw sNdnb inh]m¿ΔXn t£{Xhpw \ocmSn hn{i-an°p-hm-\p≈ ÿehpw D≠m-bn-cp∂p. Ipf-°-c-bn¬ Zp¿§m-t£-{Xhpw
D≠m-bn-cp-∂X
- mbn ]d-bs
- ∏-Sp∂p.
t£{Xmh-in-jvSß
- ƒ C∂v sshØncn-bn-epw, ]qt°mSv {]tZ-iØpw
ImWm-hp-∂X
- m-Wv. ]n∂oSv Ah-ti-

jn-®n-cp∂ t£{X-kz-Øp-°ƒ Sn∏pkp¬Øms‚ ]S-tbm-´°
- m-eØv \in∏n-°-s∏-´p.
sFXnlyw
]Sn-bm-cs
- Øm-Sn-bnse Zº-Xn-am¿
k¥m-\-e_v[n C√msX ZpxJn®p.
]f-\n-bn¬ t]mbn `P-\-an-cp∂v
Hcm¨Ip´n P\n-®p. XpS¿∂v B
IpSpw-_-Øn¬ Ip´n-Iƒ ]nd-∂p.
BZysØ Ip´n kn≤-\mbn amdn.
{_“-Ncy{hX-a\
- p-jvTn®v cma≥]q-Pmcn-sb∂ t]cn¬ sshØn-cn-bn¬
Adn-b-s∏-´p. ]qPm-cn°v tZh-Z¿i-\ap-≠m-bn. XXv^-e-ambn ]cn-k-c-Øp\n∂pw kp{_-“-Wy-hn-{Klw e`n®p. CXv Xs‚ DS-a-ÿ-X-bn-ep≈
ae-bn¬ h®m-cm-[\ \SØn t]m∂ncp-∂p. 1921-˛se am∏nf el-f-°meØv Cu hn{K-lhpw t£{Xhpw
Xo sh®p \in-∏n-°-s∏-´p. hnf°p
sh∏n-√m-Øn-\m¬ ]cn-k-c-\n-hm-knIƒs°√mw Zpcn-Xß
- ƒ D≠m-bn.
Ip∂ns‚ Ing-°p-`m-KØv t]meokv
tÃj-\pw, hoSp-Ifpw Dcpƒs]m-´en¬ Hen-®p-t]m-bn. 1976-˛¬ hniz-lnμp-]-cn-j-Øn\v t£{X-kz-Øp-°ƒ
ssIam-dn. A∂p-ap-X¬ hnf-°psh∏pw amk-]q-Pbpw \S∂phcp-∂p.
2006-˛¬ kz¿Æ-{]-iv\h
- n-[n-hi
- m¬
t£{X-]p-\-cp-≤m-cWw DS≥ \S-ØW-sa∂v I≠-Xn-\m¬ \m´p-Im-cp-

tSbpw hniz-ln-μp-]-cn-j-Øn-s‚bpw
{ia-^e
- a
- mbn t£{X-]p-\c
- p-≤m-cW
{]h¿Ø-\-߃ ]ptcm-K-an-°p-∂p.
IpØs\-bp≈ c≠p- a-e-bpsS apIfn-emWv {]IrXnca-Wo-ba
- mb sshZyKn-cn. -kp-{_-“-Wy-≥ tIm-hn-ens‚
hS°v amcn-b-Ω≥ t£{X-hpw, ]Sn™mdv ]qt°mSv Zp¿§m-t£-{X-hpw
XSm-I-hpw, Ing°v Xfn-ae Zp¿§-bpw,
]g-b-ssh-Øncn [¿Ω-im-kvXm-hv,
sX°v Icn-bm-Ød `K-h-Xn-bpw,
e°nSn alm-am-{¥n-I-≥, Idp-∏p-kzman, lnUpw-_≥ Bdp-]ssS tZh-XIƒ F∂n-h¿ hmgp∂ Cu t£{XØn\p Np‰pw \me-c-In-tem-ao-‰¿
Np‰-f-hn¬ 2 ]cn-{I-a-ho-Yn-Iƒ Ds≠∂-Xpw, Ing-t°m´v Z¿i-\a-cp-fp∂
{iokp-{_-“-Wy-kzm-an-bpsS ap∂neqsS I_-\n-bpsS ssIhgn hSt°m´v Hgp-Ip-∂Xpw ]tXy-IX
- b
- m-Wv.
Z¿i\\Zn-bmb sshZy-Kncn∏pg-bn¬
apWvU-\w, kv\m\w, ]nXr-X¿∏Ww
F∂n-hbv°v ]c-a-{]m-[m-\y-hpw,
tam£-Zm-bI
- h
- p-am-sW∂v ssZh⁄¿ ]d-b∂
-- p. A]q¿Δ Xo¿∞ÿm-\-Ønse {]kmZw Huj-[-amWv. Huj-[m¿®-\bpw X´w \nth-Zysa∂ kp{_-“Wy ]qPbpw ImhSn
ka¿∏-Whpw {][m\ hgn-]m-Sv.
sshZy-Kncn Huj-[-sa∂ s\ømWv
{]km-Z-ambn `‡¿°v \¬Ip-∂-Xv.

39

...............................................................................................................................................................................................................................................
2011 Unkw-_¿ ˛ 2012 P\p-hcn

...............................................................................................................................................................................................................................................
DECEMBER-JANUARY H I N D U V I S H W A
CULTURAL M AGAZINE

cmtP-izcn \mb¿

De-°sIm-≠-Sn-®n-s√-¶n-epw...
hn

hmlw kz¿§-Øn¬ \S-°p-∂psh-∂v Nne¿ ]d-bm-dp-≠v. F¶nepw
AXn-\p≈ F√m Xøm-sd-Sp∏pw,
XpS¿∂p≈ Pohn-Xhpw Cu `qanbn¬ Xs∂ \S-Øntb ]‰q.
CubnsS F\n-bv°-Sp-∏-ap≈ Hcm¨
Ip-´n-bpw, Hcp s]¨Ip´n-bpw hnhmlw F√mw \n›-bn-®p-d-∏n-®tijw
\S-°msX t]mbn. \ap°p shdpw
\n m-c-sa∂p Icp-Xm-hp∂ {]iv\߃. Hcp ]pXp-Po-hnXw ths≠∂p
shbv°m≥ Cu Ip´n-Iƒ°v Ffp∏w
Ign-™p. lmƒ _p°p sNøp-I,
Xmen-ame ]Wn-bn-°p-I, hnhm-l-hkv{X-߃ hmßp-I, F¥n\v h[q-hc-∑m¿°v bm{X sNøm≥ hnam-\-Sn°‰v hsc _p°p sNbvX-Xn\p
tij-amWv Cu ths≠∂phbv]v.
hnhm-l-Øn-\p≈ Xøm-sd-Sp-∏pIƒ°nSbn¬ Nne-hmb Hcp `oaamb XpIbv°p ]pdta Cu Ip´n-IfpsS amXm-]n-Xm-°-fp-sS-bpw, a‰p
_‘p-°f
- p-tSbpw am\kn-It- ¢-ihpw
kz¥w hnhmlw apS-ßnb {]bm-kØn-\n-S-bn¬ X߃ aqew a‰p-≈h¿°p t\cn´ am\-kn-I-hy-Ybv°v
km£n-bm-Ip-∂X
- ns‚ _p≤n-ap-´v,
F√mw IqSn BÀm-Zm-ch
- ß
- ƒ°n-Sbn¬ s]s´∂p \ndwsI´p-t]mb
PohnX\nan-jß
- f
- mbn Ah¿°v.
sX‰m-cp-tS-Xm-sW∂ Xncn-®d
- n-hn√msX bmYm¿∞y-Øn\p t\sc
]I®p\n¬°p-tºm-sg-¶nepw \mw
a\- n-em-°-Ww kvt\lw IpSpw-_Øn-\-∏p-d-tØ°p {]h-ln-∏n-°m≥
Xmev]c
- y-s∏-SmØ \mw Xs∂-bmWv
AX-n\
- p-Øc
- h
- m-Zn-Is
- f-∂v.
Hcp Ip™ns‚ \njvI-f-¶X
A⁄X-bp-tS-Xm-Wv. B Ip™v hf-

40

]≠v Ip´n-Iƒ Fs¥-¶nepw
sX‰p sNbvXm¬ {]mb-am-bh¿ ]d-bm-dp-≠m-bn-cp∂p
"hf¿Øp-tZmjw' F∂v. AsX,
hf¿ØptZmjw Xs∂-bt√
\ΩpsS a°ƒ°p kw`-hn-°p∂Xv? sX‰p I≠p imkn-®m¬
a°-fpsS kvt\lw \ap°p
\„-am-Iptam F∂p \mw `b°p-∂p.

cp-t¥mdpw AXns‚ imco-cn-I-hpw
am\-kn-Ihpw _u≤n-I-hp-amb
hyXymkw Ah-\n¬/Ah-fn¬ D≠mIp-∂p. \njvI-f-¶-XbpsS a™p-cpIn
hnZym-e-b-Ønse Adn-hpIƒs°m∏w ImenINp‰p-]m-Sp-If
- n¬
\n∂m¿÷n-°p∂ ]I¿∂-dn-hp-Ifpw
Ip´n-bpsS IpkrXn \nd™ _meytØbpw IuXpIw abn¬∏oen
hncn®p \n¬°p∂ Iuam-c-tØbpw
AXncpIhn™ Bfl-hnizmkØns‚ Xo£vWb
- u-h\
- tØbpw ]cn-t]m-jn-∏n-°p-∂p. IpSpw_-Øn¬ \n∂pw, kmaq-lnI Np‰p]m-Sp-I-fn¬ \n∂pw, hnZym-`ym-kØn¬ \n∂pw ]I¿∂pIn´p∂
Adnhv Hcp Bbp v apgp-h\pw
Pohn®pXo¿°m-\p≈ sISm-hn-f°mbn IØn\n¬°p-I- am-{X-a√
adn®v A\-¥cXe-ap-dbv°v shfn®w
]I-cm\pw [mcm-fa
- m-bn-cp-∂p.
AΩqΩ°Y-I-fpsS hm’-ey-hpw,

Imc-Wh
- ∑m-cn-eqsS Du¿∂n-dß
- nb
`b-`‡n_lp-am-\hpw amXm-]n-Xm°-∑m-cn¬ \n∂pw t\Sn-sb-Sp-°p∂
A\p-k-c-Wm-io-ehpw Cuiz-c-Nn¥bpw H∏w ]¶n-Sm\pw kvt\ln°m\pw IpSpw_w \ndsb BfpIfpw Hcp aq∂p ZiIw apºp hsc
tIc-fØ
- ns‚ kmaq-lnI Pohn-Xm-Sbm-fß
- f
- m-bn-cp∂p .
C∂p Imew amdn. Imc-W-h¿ `cn-®ncp∂ IpSpw_w C∂p a°ƒ `cn-°p∂p. kvt\l-a√ adn®v C„w˛ a°fpsS C„-amWv {][m-\w. C∂p Ip´nIƒ B¨ s]¨ hyXym-k-an-√msX
hf-cp-∂p. hnZym-`ymkw sNøp-∂p.
tPmen tXSp-∂p. tZi-ßtfm Ime-ßtfm AXn-cp-I-fn-√msX Xs∂. AXpt]mse Xs∂ hyh-kmbcw-Kß
- f
- nepw, cmjv{Sobcw-KØpw kv{XoIƒ
\∂mbn tim`n-°p-∂p. C¥y-bpsS
]c-tam-∂X]Zhn hln-°p-∂-Xpt]mepw Hcp kv{XocXv\-am-Wv.
C∂p tIc-f-Ønse an° AWp-IpSpw-_ß
- f
- nepw kmºØnI-`{- ZXbv°p th≠n Zº-Xn-Iƒ c≠mfpw
tPmenbv°p t]mIp-hm≥ Xmev]cyw
ImWn-°p-∂p. Ip´n-Isf \√ hnZyme-b-Øn¬ tN¿°p-∂p. \√ hkv{X߃, \√ `£Ww Ah¿°p
\¬Im≥ Ign-bp∂p. F√m kuI-cyßfpw sNbvXp-sIm-Sp-°p-∂p. a’-cm[n-jvTnX hnZym-`ym-k-Øn¬ ap≥]¥n-bn-se-Øm≥ I\Ø ^okv
\¬In Syqj≥ G¿s∏-Sp-Øp-∂p.
hnZym-`ym-kØ
- n-\p-tijw tPmen
tXSn-∏n-Sn-°m≥ klm-bn-°p-∂p.
hnhm-l-{]m-b-am-bm¬ hnhmlw Ign∏n-°p∂p. F√m-bn-SØpw A—-\-Ω-

...............................................................................................................................................................................................................................................
2011 Unkw-_¿ ˛ 2012 P\p-hcn

................................................................................................................................................................................................................................................
ln-μp-hn-iz- 1187 [\p
am-cpsS kPo-h-km-∂n[yw Dd-∏m-°p∂p. F∂n-´p-sat¥ tIc-f-Øn¬
hnhm-l-tam-N-\ßfpsS FÆw IqSp∂Xv? \n›-bn® hnhm-l-߃ sX‰n∏n-cn-bp-∂Xv?
]≠v Ip´n-Iƒ Fs¥-¶nepw sX‰p
sNbvXm¬ {]mb-am-bh
- ¿ ]d-bm-dp≠m-bn-cp∂p "hf¿Øp-tZmjw' F∂v.
AsX, hf¿ØptZmjw Xs∂-bt√
\ΩpsS a°ƒ°p kw`-hn-°p-∂Xv?
sX‰p I≠p imkn-®m¬ a°-fpsS
kvt\lw \ap°p \„-am-Iptam
F∂p \mw `b-°p-∂p. BWns\
BWm-bn´pw s]Æns\ s]Æm-bn´pw
hf¿tØ≠p∂ Imew Ign-s™¶nepw Hcp s]¨Ip´n Hcp IpSpw-_Øn¬, A\y-Ip-Spw-_-Øn¬, kaq-lØn¬ Fßs\ s]cp-am-dWw F∂v
Ahƒ Adn-™n-cn-°-Ww. C∂v
B¨Ip-´n-tbm-sSm∏w kºm-Zn-°p∂
s]¨Ip-´n°v Xms\-¥n\p tXm‰p
sImSp-°Ww F∂ at\m-`m-ha
- m-Wv.

F¶nepw GXp ]cn-Xÿn-Xn-bnepw
Pohn-°m\pw, kvt\ln-°m\pw,
£an-°m\pw, kln-°m\pw, s]mdp°m\pw D≈ Ignhv ]pcp-j-\nepw
IqSp-X¬ kv{Xo°m-Wv. F∂m¬
amdnb ]cn-X-ÿn-Xn-bn¬ kv{Xosb
Hcp D]-t`m-K-h-kvXp-hmbn am{Xw
ImWm≥ {ian-°-cp-Xv. kvt\lw
hmßm≥ am{X-a√ sImSp-°p-hm\pw
\mw Ip´n-Isf ioen-∏n-°-Ww.
B¨Ip-´n-Iƒ C∂p temI-Øns‚
GXp tImWnepw Pohn-°p-hm-\p≈
km[y-X-Iƒ Gsd-bm-Wv. kz¥w
ho´n¬ s]¨Ip-´n-tbm-sSm∏w
Ahcpw klm-bn-°-s´, Ign-°p∂
]m{Xw hrØn-bm-°p-Ibpw hoSp
hrØn-bm-°n-bn-Sp-Ibpw IS-bn¬
\n∂pw km[\w hmßn-h-cn-Ibpw
a‰pw sNbvXm¬ Ip´n-Iƒ°p DØ-chm-Zn-Xz-t_m[w sNdp-∏-Ønte
hf¿Øn-sb-Sp-°m≥ AXp klm-bn°pw. H∏w Hcp IpSpw_w t\m°msa-∂p≈ Bfl-hn-izm-khpw Ah-

cn¬ D≠m-Ipw. sX‰p I≠m¬ Ip´nIsf imkn-°m\pw \mw Xøm-dm-IWw. "H∂p-≈-Xns\ De-°-sIm-≠Sn-bv°-W'-sa-∂mWv ]g-sam-gn. sX‰pIƒ°p In´p∂ sNdnb in£
Ahsc sX‰p-I-fn¬ \n∂p ]n¥n-cn∏n-°pI am{X-a-√, {]Xn-Iqe kmlN-cy-ßsf t\cn-Sp-∂-Xn\pw {]m]vXcm-°pw.
IpSpw-_m-¥c
- o-£hpw Ip´n-If
- psS
hy‡n-XzsØ Hc-fhphsc kzm[o\n-°pw. A—\pw AΩbpw XΩnep≈ sFIyw, Ah¿ a‰p-≈-h-tcmSp
s]cp-am-dp-∂Xv, kvt\l-hpw, Zbbpw
AX¿ln-°p-∂n-St- Ø°p \¬Ip-∂Xv, {]mb-am-b-hsc _lp-am-\n-°p∂Xv Hs° Ahcpw A\p-I-cnbv°m≥ {ian-°pw. Fs¥-¶nepw Hcp
{]iv\w D≠m-bm¬ \n߃s°m∏w
Rß-fp-≠v F∂-hsc a\- n-em°m≥ Ign-™m¬ \ΩpsS Ip™pß-fpsS Pohn-Xhpw hnP-b-Øn-te°mhpw Xo¿®.

37˛mw t]Pn¬ \n∂pw

aqImw-_n-Ib
- n-te-°p-≈h
- gn
apcp-tU-iz-dn-te°pw
≈p∂ Chn-SpsØ ]Sp-Iq-‰≥
inh{]-Xna kz¿W-h¿W-Øn¬
Xnfßn \nev°p-∂p. ]flm-k-\Øn¬ [ym\-bp-‡-\mWv ]c-a-inh≥. Np‰pw aq∂p-h-iØpw kap-{Z-\oen-a. CsXmcp sNdnb ae-bm-Wv.
tKmI¿W-Øp-sh®v cmh-W≥
t{Im[m-th-i\
- mbn \ne-Øpd®pt]mb Bflenw-K-sa-SpØv hens®-dn-™Xv Iμp-IK
- n-cn-bn-te-°m-bncp-∂p-sh-∂ sFXn-ly-Øns‚
_m°n-]-{X-amWv apcp-tU-iz-¿
t£{Xw. henb ]md-bpsS apI-fnemWv Cu inh-{]-Xna \n¿Ωn-®n-cn°p-∂-Xv. ]md-bpsS Xmsg-bmbn
]pcm-W-IY ]d-bp∂ ayqknbw. Ggv
IpXn-c-Isf ]q´nb cY-Øn¬ k©cn-°p∂ kqcy-`-K-hm≥, KotXm-]tZiw XpS-ßnb IuXp-Iß
- f
- psS
hen-sbmcp Ie-h-d-bm-W-hnsS
ImØn-cn-°p-∂-Xv. ChnsS t£{XØn¬ \n߃°v kzbw inh-enw-KØn¬ Ipw`m-`n-tjIw \S-Ømw.
]qPmcn ImgvN-°m-c≥ am{Xw. as‰-hnsS-bp-an-√mØ CØcw \nc-h[n
k-hn-ti-jX
- I
- f
- mWv apcp-tU-iz-dns‚
{]tXy-IX. X©m-hq-cns‚ inev]ssh-Z-Kv[y-Øn¬ cNn® Icn-¶¬I-hn-

apcp-tU-iz-dn-se ayqkn-b-Øn-\p-≈nse Zriyw
X-I-fpw, ]n∂n´v tKm]pcw IS∂v
\msa-Øp-∂Xv Cu A¤pXinev]Øn-\S- p-tØ-°mWv. temI-Ønse
G‰hpw henb inh-{]-Xn-a-sbbmWv
\n߃ hewsh°p-∂-Xv. IS-en¬
\n∂pw Ct∏mƒ AkvXa
- b
- Ø
- ns‚
km‘y-tim-`t- b‰p-hc
- p∂
Ipfn¿°m‰v \nßsf sXm´pW¿Øp∂p. Icn-¶-√n¬ IhnX
cNn® B inev]n-Iƒ°v \n߃
a\- p-sIm≠v {]Wm-a-a¿∏n-°p-

tºmƒ \ΩpsS a\- n¬ as‰mcp
IhnX hnS-cp-I-bm-bn-cn-°pw.
{]]©\mYs‚ Cu hnkva-bku[-ambapcp-tU-iz-dn¬
\n∂pw hnS ]d-™n-d-ßp-tºmƒ
IS¬ Ccp-´n-te-°m-≠n-dß
- n-bn-cp-∂p.
sXfn™ BIm-iw.bm{X Ah-km-\n°p-∂n-√. ap∂n¬ \o≠p\nh¿∂v
InS-°p∂ hgn. a\- n¬ DW-cp-∂Xv
NnZw-_c
- \
- mYs‚ B [ym\t«mI-amWv....

41

...............................................................................................................................................................................................................................................
2011 Unkw-_¿ ˛ 2012 P\p-hcn

...............................................................................................................................................................................................................................................
DECEMBER-JANUARY H I N D U V I S H W A
CULTURAL M AGAZINE

1187 [\p-amkw Fßs\?-ip
Kp
_p

ip
c

in

16
21
23_p ˛ 19 ˛ 23 [\p
24ip ˛ 11 ˛ 32 hr-›nIw
31a ˛ 29 ˛ 17 Xpemw

_p
k

Ip
N

a

ktlm-Z-c-i-{Xp-Xbpw Btcm-Ky-{]-iv\-ßfpw hnZym-]-cmP-bhpw ^e-am-Ip-∂p.
Xpem-°qdv (NnØnc 1/2, tNmXn, hnimJw 3/4)
I¿Ωhyh-lm-c-hn-Pbw, kmº-ØnIt\´-߃,
CjvSs
- ∏´ sXmgn¬cwKtØ°v IpXn-®p-bc
- p-hm-\p≈ Ahkcw F∂nh ImWp-∂p. Kƒ^v bm{Xm-tbmKw D≠v. hnZymhn-Pbw hyh-lm-c-hn-Pbw F∂n-h- ^-ew. amXr-_-‘p°ƒ°v BtcmKyBbq¿{]iv\ß
- ƒ ImWmw.
hr›n-I-°qdv (hn-im-Jw 1/4, A\n-gw, Xrt°-´)
t\{X ˛ DZ-ct- cm-Kß
- ƒ, Im¬]m-Zt- cm-Kß
- ƒ KrlØn¬ A¥x-—n{Zw, hkvXp-hm-l\
- ß
- ƒ aqew [\-\j
- vSw.
IpSpw-_Ø
- n¬ awK-fI
- ¿Ω-߃ \S-°pI, a’-ch
- n-Pbw
hnZym-hn-Pbw, Zqc-bm-{X-Iƒ, Ae-®n¬ F∂n-h- Im-Wp∂p. BtcmKyw t]mcm.
[\p-°qdv (aqew, ]qcm-Sw, D{XmSw 1/4)
A≤zm-\hpw hn`-h-\m-ihpw tZlm-cn-jvS-Xbpw
kmº-ØnI IjvS\
- j
- Sv ß
- fpw hml-\A
- ]
- I
- S- hpw hkvXph-lI
- ƒ hn¬t°≠n-hc
- nItbm kmº-ØnIIjvS\
- j
- vS߃ ASn-°Sn kw`-hn-°pItbm hogvNtbm ^ew. If{X-KpWw, hnZym-KpWw F∂nhbpw ^ew.
aIc-°qdv (D{XmSw 3/4, Xncp-thmWw, Ahn´w 1/2)
AIm-cW
- `
- bw, hogvNI
- ƒ, sXmgn¬cwKØv AekX, kmº-ØnI IjvS\jvS-߃, Krl-Øn¬ Ie-lßtfm, amXr_‘p-°-fpsS Bbq¿tZmjtam ^ew.
hnZym-cw-KØv Db¿®, C‚¿hyq-If
- n¬ anI® hnP-bw, Zqcbm-{X -F∂nh ^e-am-Ip-∂p.
Ipw`-°qdv (Ahn´w 1/2, NX-bw, ]qcq-cp-´mXn 4/3)
DtZym-KØ
- n¬ {]tam-j\pw tae-[n-Im-cn-If
- psS {]oXnbpw
kmº-ØnIKpWhpw hkvXp-hm-l-\-߃ hmßp-I,
CjvSs
- ∏´ coXn-bn¬ Krl-\n¿ΩmWw ]q¿Øo-Ic
- n-°p-I,
Krl-Øn¬ awK-f-I¿Ω-߃, hnZym-hn-Pbw F∂n-hbpw
^ew.
ao\-°qdv (]qcq-cp-´mXn 1/4, DXr-´m-Xn, tchXn)
G‰hpw A\p-Iqekabw, IpSpw-_-Øn¬ kam[m\w, ktlm-Z-c-KpWw, sXmgn¬cwK-Øp-b¿®, kmºØnI t\´-߃, hnZym-hn-P-bw, Kƒ^v bm{Xm-tbmKw,
Ipdn, Nn´n XpSßnbh-bn¬°qSn kmº-ØnIt\´w
F∂nh ImWmw.

taS-°qdv (Aiz-Xn, `c-Wn, Im¿ØnI 1/4)
]nXrÿm-\o-b¿°v tcmKm-Zy-\¿∞-ßfpw i{Xp`-bhpw hyh-lm-c-]-cm-P-bhpw sXmgn¬cwKØv a\x-kam-[\
- °
- p-dhpw ]e-cp-sSbpw CS-s]-Sepw XcwXmgvØepw.
bm{Xm-th-fb
- n¬ {Zhy-߃ \jvSs
- ∏-SpI, Krl-Øn¬ Ielhpw If-{X-]p-{Xm-cn-jvS-Xbpw awK-f-I¿Ω-X-S- hpw
hnZym-]c
- m-Pb
- hpw Zo¿L-Zq-cb
- m-{X-Ifpw X∑q-ea
- p≈ imcocnI am\-knI kmº-ØnI\jvShpw ^ew.
FSh°qdv (Im¿ØnI 3/4, tcm-lnWn, aI-bncw 1/2)
kmºØnIhnj-ahpw I¿Ω-{]-Xn-_‘
- hpw IpSpw_-I-elhpw hml\ A]-I-Shpw Bip]-{Xn-hm-khpw
Zpcn-Xhpw ImWp-∂p. \n›-bn-®p-d∏
- n® awK-fI
- ¿Ω-XS-  w.
hnZym-hy-hl
- m-c]
- c
- m-Pb
- ß
- ƒ F∂n-hbpw Kƒ^v bm{XmtbmKw, sXmgn¬am‰w F∂n-hbpw ImWmw. [\p 20 Ign™m¬ Aev]w sa®-am-Ipw.
anYp-\°
- qdv (aI-bncw 1/2, Xncp-hm-Xn-c, ]pW¿Xw 3/4)
KpW-tZm-j-an-{i-^-ew. hkvXp-hm-l-\m-Zn-Iƒ
hmßmw. Krl-\n¿ΩmWw Bcw-`n-°mw. hnhm-lm-tem-N\-Iƒ \S-°mw. Krl-Øn¬ Ie-lhpw sXmgn¬cwKØv
i{Xp-Xbpw tae-[n-Im-cn-I-fpsS CS-s]-Sepw tImS-Xn-hyh-lm-chpw hnZym-]-cm-P-bhpw ^ew.
I¿°n-S-I°q-dv (]p-W¿Xw 1/4, ]qbw, Bbn-eyw)
bm{Xm-t¢-ihpw XkvI-c-`-b-hpw i{Xp-i-eyhpw
cmjv{SobkwL-´-\-ßfpw IpSpw-_-Øn¬ Ie-lhpw
hkvXp-hm-l\
- m-Zn-Iƒ t\SpI. ]eXc-Øn¬ kmº-ØnI
t\´w, hnZym-hn-Pbw, hyh-lm-ch
- n-Pbw, amXr-]n-Xr¿KpWw
If-{X-KpWw F∂nh ^ew
Nnß-°qdv (aIw, ]qcw, D{Xw 1/4)
Cu amkw KpWw t]mcm. ]pXnb {]h¿Ø-\߃ H∂pw XpS-ßm-Xn-cn-°pI. kmº-ØnI IjvS\
- j
- vSßfpw sXmgn¬apS-°hpw A\m-hiy hm°vX¿°-ßfpw,
[mcfw ]mgvbm-{X-Ifpw Xkv°c
- `- b
- hpw hnZym-]c
- m-Pb
- hpw
hyh-lm-ct- Zm-jhpw ImWmw. BtcmKyw t]mcm˛
I∂n-°qdv (D{Xw 3/4, AØw, NnØnc 1/2)
KpW-tZm-j-an-{i-^ew. hkvXp-hm-l-\-߃ aqew
\√ kmº-ØnIKpWw. sXmgn¬]ptcm-KXn, {]tam-j≥,
CjvSs
- ∏´ ÿe-tØ-°p≈ am‰w. Kƒ^v bm{Xm-tbmKw,
kXv°o¿Øn F∂n-hbv°pw IpSpw-_-Øn¬ Ie-lhpw

[\p- 1 \v Kpcp-hm-bq¿ CS-Ø-cnØpImhv ]m´m- c w`w. 5\v GImZin{hXw. IptN-e-Zn-\w. 6\v {]tZ-j{hXw. 11\v Kpcp-hm-bq¿ If-`m´w. 12\v
aWvU-e-{h-Xm-h-km\w. 13\v arXyptbmKw. 14\v jjvTn-{h-Xw. 20\v kz¿§hm-Xn¬ GIm-Z-in-{h-Xw. 21\v {]tZmj-{hXw. 22\v ipNo-{μØv tXtcm-´w.
23\v. Xncp-hm-Xn-c-{hXw. 24\v ÿmeo]mIw. 29\v Xncp-h-\¥-]p-cØv aI-cio-then, Ghq¿ sImSn-tb-‰w.

\oe-a\ IrjvW≥ \ºq-Xncn
0497 2801616

hntijZn-hk߃

tPym-Xn-jw-

42

...............................................................................................................................................................................................................................................
2011 Unkw-_¿ ˛ 2012 P\p-hcn

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->