ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟΤΥΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ

HELLENIC ASSOCIATION OF RURAL & SURVEYING ENGINEERS

ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
Αζήλα, 11.12.11
Αξ. Πξση.: 335
ΠΡΟ΢:

1. θ. Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ, Τπνπξγό Πεξηβάιινληνο, Ελέξγεηαο &
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.
2. θ. Ν. ΢εθνπλάθε, Αλαπιεξσηή Τπνπξγό Πεξηβάιινληνο, Ελέξγεηαο &
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.
3. θ. Μ. Καιηζά, Γεληθή Γξακκαηέαο Υσξνηαμίαο & Αζηηθνύ
Πεξηβάιινληνο

KOIN:

ζπλ. Υξήζην ΢πίξηδε, Πξόεδξν Σ.Ε.Ε.

ΘΕΜΑ: Τνπνγξαθηθά Γηαγξάκκαηα ηεο παξ. 15, άξζξνπ 49, ηνπ Ν. 4030/2011.
Αμηόηηκνη Κύξηνη Υπνπξγνί,
Αμηόηηκε Κπξία Γεληθέ,
Σε ζπλέρεηα ηεο αλαθνίλσζεο πνπ εμεδόζε ηελ Παξαζθεπή 09/12/2011 ζρεηηθά κε ηηο
πεξηπηώζεηο όπνπ απαηηείηαη ε βεβαίσζε ηνπ κεραληθνύ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 23
παξ. 4 ηνπ Ν. 4014/2011 λα ζπλνδεύεηαη από ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα εμαξηεκέλν από ην
θξαηηθό δίθηπν ζπληεηαγκέλσλ, ζε όηη αθνξά ηα εληόο ζρεδίνπ αθίλεηα γηα ηα νπνία έρεη
εθδνζεί νηθνδνκηθή άδεηα, ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε ηα εμήο:
1. Ο Παλειιήληνο ΢ύιινγνο Δηπισκαηνύρσλ Αγξνλόκσλ Μεραληθώλ από ηελ
εκέξα δεκνζίεπζεο ησλ πξαθηηθώλ ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ θαη ηελ αλάγλσζή
ηνπο, ζεώξεζε ππεξβνιηθή ηε γξακκαηηθή δηαηύπσζε ηεο δηάηαμεο ηεο
παξ.14 ηνπ άξζξνπ 49, βάζεη ηεο νπνίαο πξνέθππηε όηη εμαξηεκέλν ηνπνγξαθηθό
δηάγξακκα απαηηείηαη αθόκα θαη γηα κεηαβίβαζε νξηδνληίσλ ηδηνθηεζηώλ ζε εληόο
ζρεδίνπ αθίλεηα.

ΑΡΑΧΩΒΗΣ 61  106 81 ΑΘΗΝΑ  ΤΗΛ.: 210 3301045 – 210 3301089  FAX: 210 33 00 972  e-mail: psdatm@tee.gr  www.psdatm.gr
61, ARACHOVIS ST.  106 81 ATHENS, GREECE  TEL: 210 3301045 – 210 3301089  FAX: 210 3300972  e-mail: psdatm@tee.gr  www.psdatm.gr

1

Αλαγλσξίδνληαο όηη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύζε ζην θνηλσληθό ζύλνιν
ήηαλ πιεηζηάθηο πεξηζζόηεξα ηνπ νθέινπο πνπ επηζπκεί, δηα ησλ ξπζκίζεσλ
απηώλ, λα επηθέξεη ν λνκνζέηεο, ζπλεξγαζηήθακε κε ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ
ζπκβνιαηνγξαθηθώλ ζπιιόγσλ, ην Τ.Δ.Δ., ηνπο ππεξεζηαθνύο παξάγνληεο ηνπ
Υ.Π.Δ.Κ.Α. θαη παξνπζία ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο θπξίαο Μ. Καιηζά
θαηαιήμακε από θνηλνύ ζην θείκελν πνπ εμνξζνιόγηδε θνηλσληθά ηελ ελ ιόγσ
δηάηαμε ρσξίο λα αιινηώλεη ην πλεύκα θαη ηε βνύιεζε ηνπ λνκνζέηε θαη γηα ην
νπνίν έρεηε ιάβεη γλώζε.
2. Δίλαη πξνθαλέο όηη, αλ θαηά ζπζηεκαηηθή εξκελεία ηεο παξ. 15 ηνπ άξζξνπ 49
ηνπ Ν. 4030/2011 πξνέθππηε όηη δελ απαηηείηαη γηα εληόο ζρεδίνπ αθίλεηα λα
ζπλνδεύεηαη ε βεβαίσζε πεξί κε απζαηξεζίαο από εμαξηεκέλν ηνπνγξαθηθό
δηάγξακκα, δελ ζα ππήξρε αλάγθε ζρεηηθήο λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο. Δπεηδή όκσο
όινο ν λνκηθόο θόζκνο θαη δε νη εθπξόζσπνη ησλ ζπκβνιαηνγξάθσλ ζηελ
εγθύθιην 82 ηνπνζεηήζεθαλ μεθάζαξα αλαθέξνληαο όηη «…από ηε γξακκαηηθή
δηαηύπσζε ηεο δηάηαμεο απηήο πξνθύπηεη όηη ην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα
απαηηείηαη ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο νπνηνπδήπνηε αθηλήηνπ, αθόκα θαη
νξηδνληίνπ

ηδηνθηεζίαο…»,

εμπθαίλεηαη

ε

αλάγθε

πξνώζεζεο

ζρεηηθήο

λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο. Μέρξη όκσο ε ξύζκηζε απηή λα ςεθηζηεί θαη λα
δεκνζηεπζεί ζε Φ.Ε.Κ. θακία αλαθνίλσζε δελ κπνξεί λα αλαηξέςεη
λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. Σν κόλν πνπ κπνξεί λα επηθέξεη είλαη αλαζηάησζε,
αθπξώζεηο ζηηο δηθαηνπξαμίεο πνπ ζα ζπληειεζζνύλ κέρξη ηε δεκνζίεπζή ηεο
ζε Φ.Ε.Κ. θαη ζνβαξέο παξεξκελείεο.
Γη’ απηό, είλαη νξζή ε επηινγή ηνπ Υπνπξγείνπ λα επηηαρύλεη ηηο δηαδηθαζίεο
ζύληαμεο θαη απνζηνιήο ζην Διιεληθό Κνηλνβνύιην ηεο ηξνπνινγίαο.
Γη’ απηό θαη ε Γηνίθεζε ηνπ Π.Σ.Γ.Α.Τ.Μ. ζπλέβαιε, δηα ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηηο
ζπλαληήζεηο εξγαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην πξνεγνύκελν δηάζηεκα, ζηελ
εμεύξεζε κηαο νξζνινγηθόηεξεο πξνζέγγηζεο σο πξνο ηελ αλάγθε ζπλππνβνιήο
εμαξηεκέλσλ ηνπνγξαθηθώλ δηαγξακκάησλ. Δπεηδή ε πξόηαζε απηή ήηαλ
απόξξνηα πνιύσξσλ ζπζθέςεσλ όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ θαη ησλ
αξκόδησλ ππεξεζηαθώλ παξαγόλησλ ηνπ Υ.Π.Δ.Κ.Α. ζέινπκε λα πηζηεύνπκε όηη
ζηελ ηειηθή ηεο κνξθή δελ ζα απνθιίλεη από ηα νκνθώλσο ζπκθσλεζέληα.

2

3. Σηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν αλαθεξζήθακε ζε παξεξκελείεο πνπ κπνξεί λα
πξνθαιέζεη ε αλαθνίλσζε. Ήδε, αλ θαη από ην βξάδπ ηεο Παξαζθεπήο πνπ
εθδόζεθε ε αλαθνίλσζε δηαλύνπκε ΢αββαηνθύξηαθν, νη πξώηεο ζνβαξέο
παξεξκελείεο έρνπλ ήδε δηαρπζεί πξνθαιώληαο ζύγρπζε ζε κεραληθνύο,
λνκηθνύο θαη πνιίηεο. Η αλαθνξά όηη «…ε ππνρξέσζε απηή δελ αθνξά ηηο
πεξηπηώζεηο ησλ εληόο ζρεδίνπ αθηλήησλ, γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί
νηθνδνκηθή άδεηα, γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκό ησλ νπνίσλ αξθεί ην
απόζπαζκα ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ…» έρεη εθιεθζεί ζθνπίκσο από
πνιινύο σο θαηάξγεζε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 651/1977 βάζεη ηνπ νπνίνπ «…Δηο
πάζαλ δηθαηνπξαμίαλ έρνπζαλ σο αληηθείκελνλ κεηαβίβαζηλ ιόγσ πσιήζεσο
νηθνπέδνπ ή αγξνηεκαρίνπ κεηά ή άλεπ θηηζκάησλ επηζπλάπηεηαη εηο ην
πσιεηήξηνλ ζπκβόιαηνλ ηνπνγξαθηθόλ δηάγξακκα…». Τπάξρνπλ ινηπόλ ζήκεξα
επαγγεικαηίεο πνπ ιέλε ζηνπο πνιίηεο όηη ζηα ζπκβόιαηα εληόο ζρεδίνπ
απηνηειώλ αθηλήησλ (δελ αλαθεξόκαζηε ζε δηεξεκέλεο ηδηνθηεζίεο) κε
νηθνδνκηθή άδεηα δελ ρξεηάδεηαη πιένλ ε πξνζθόκηζε ηνπνγξαθηθώλ
δηαγξακκάησλ, αιιά αξθεί ην απόζπαζκα ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ!!!
Δπεηδή από ηηο ζπδεηήζεηο πνπ έρνπκε πξαγκαηνπνηήζεη ηόζν κε εζάο, όζν θαη κε
ηνπο ππεξεζηαθνύο παξάγνληεο ηνπ Υπνπξγείνπ γλσξίδνπκε όηη νπδεκία
πξόζεζε έρεηε λα θαηαξγήζεηε ην Ν. 651, ζα πξέπεη λα πξνζερζεί ηδηαηηέξσο
ε δηαηύπσζε ηεο λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο, γηα λα κελ βξεζνύκε πξν εθπιήμεσο.
4. Απηό πνπ πξέπεη λα γίλεη ζαθέο ζηηο δηθαηνπξαμίεο ησλ εληόο ζρεδίνπ αθηλήησλ
είλαη όηη ε κόλε νπζηαζηηθή κεηαβνιή πνπ επέθεξε ε παξ. 15 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ
Ν. 4030/2011, ήηαλ ε ππνρξέσζε ζπλνδείαο ηεο βεβαίσζεο από εμαξηεκέλν
ηνπνγξαθηθό γηα αθίλεηα γηα ηα νπνία, κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ λόκνπ, είρε
θαηαξηηζζεί ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ζύζηαζεο νξηδνληίσλ – θαζέησλ
ηδηνθηεζηώλ ηνπ Ν. 3741/1929. Απηό όκσο αλακέλεηαη λα «ζεξαπεπζεί» κε ηελ
επηθείκελε λνκνζεηηθή ξύζκηζε.
Σηηο πεξηπηώζεηο δηθαηνπξαμηώλ γηα κεηαβίβαζε ιόγσ πσιήζεσο νηθνπέδνπ εληόο
ζρεδίνπ, είηε έρεη εθδνζεί νηθνδνκηθή άδεηα είηε όρη, αθόκα θαη ζήκεξα, απνηειεί
αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ ζπκβνιαίνπ πξόζθαην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα.
΢ηα εληόο ζρεδίνπ αθίλεηα δειαδή, είηε ππάξρεη, είηε δελ ππάξρεη νηθνδνκηθή
άδεηα, δελ έξρεηαη ε βεβαίσζε λα επηθέξεη ηελ απαίηεζε ζύληαμεο
3

ηνπνγξαθηθνύ, αθνύ ην ηνπνγξαθηθό είλαη εδώ θαη δεθαεηίεο εθ ηνπ λόκνπ
απαηηεηό. ΢ηηο πεξηπηώζεηο απηέο, αλ θάηη ήξζε λα ελζσκαησζεί σο επηπιένλ
ππνρξέσζε ζηε ζπλαιιαγή δελ είλαη ην ηνπνγξαθηθό, αιιά ε βεβαίσζε.
Η κόλε αιιαγή πνπ γίλεηαη είλαη όηη επηηέινπο, ελ έηε 2011, έρεη γίλεη θαηαλνεηή
ε αμία ηνπ εμαξηεκέλνπ ηνπνγξαθηθνύ, νπόηε, όηαλ πιένλ ζπδεηάκε γηα ζύληαμε
ηνπνγξαθηθνύ απηό δελ κπνξεί παξά λα είλαη εμαξηεκέλν από ην θξαηηθό δίθηπν
ζπληεηαγκέλσλ.
Θεσξείηαη ινηπόλ εθ ηνπ πεξηζζνύ, θαη κόλν ζύγρπζε θαη παξεξκελείεο
κπνξεί λα πξνθαιέζεη, όηαλ ιέκε όηη ε βεβαίσζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 23
ηνπ

Ν.4014/2011

πνπ

ζπληάζζεηαη

ππνρξεσηηθώο

πιένλ

γηα

θάζε

δηθαηνπξαμία δελ ζα είλαη ππνρξεσηηθό λα ζπλνδεύεηαη από εμαξηεκέλν
ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα γηα αθίλεηα εληόο ζρεδίνπ πόιεο γηα ηα νπνία κέρξη
ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο έρεη εθδνζεί νηθνδνκηθή άδεηα.
Αθνύ, έηζη θη αιιηώο, θαη’ απαίηεζε ηνπ Ν. 651 ζα ζπληαρζεί ππνρξεσηηθώο
πξόζθαην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα πνπ ζα ζπλνδεύεη ην ζπκβόιαην, πνηνο ν
ιόγνο ην ίδην δηάγξακκα, αθνύ δελ επηβαξύλεη νηθνλνκηθά ηνλ πνιίηε θαη δε
δεκηνπξγεί ρξνληθέο πζηεξήζεηο ή πξνζρώζεηο ζηε ζπλαιιαγή, λα κε
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε βεβαίσζε;
5. Ο Π.Σ.Γ.Α.Τ.Μ. αληηιακβάλεηαη ην ζρεηηθό πξνζδηνξηζκό ησλ εληόο ζρεδίνπ
αθηλήησλ ζην απόζπαζκα ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ (επηινγή πνπ, όπσο
πξνθύπηεη από ηα αλσηέξσ, απνηειεί πξόζζεηε πιενλάδνπζα εξγαζία) σο κηα
αλάγθε λα αθνινπζεζνύλ ηα πξνβιεπόκελα ζην Ν. 4014/2011 όπνπ ζηηο πεξηνρέο
κε εγθεθξηκέλα ξπκνηνκηθά ζρέδηα, εθόζνλ ππάξρεη νηθνδνκηθή άδεηα θαη απηή
πεξηιακβάλεη ηνπνγξαθηθό, αξθεί ν ζρεηηθόο εληνπηζκόο ηνπ αθηλήηνπ ζην
απόζπαζκα ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ.
Καηά ηελ έλλνηα ηεο εληαίαο αληηκεηώπηζεο ησλ ζεκάησλ πεξηκέλεη θαλείο λα
πξνβιεθζεί ζηελ επηθείκελε λνκνζεηηθή ξύζκηζε όηη, ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ
γηα νηνδήπνηε ιόγν δε βξίζθεηαη ην ηνπνγξαθηθό ηεο νηθνδνκηθήο αδείαο, ζα
πξέπεη λα ζπληάζζεηαη λέν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα πνπ ζα είλαη εμαξηεκέλν
από ην θξαηηθό ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ.

4

6. Έρνληαο σο αλαθνξά ην πλεύκα θαη ην θείκελν ηνπ λόκνπ 4014/2011 ε
ππνρξέσζε ζύληαμεο εμαξηεκέλσλ ηνπνγξαθηθώλ δηαγξακκάησλ, ηα νπνία
ζα ζπλνδεύνπλ ηηο βεβαηώζεηο, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, πέξαλ ησλ
αθηλήησλ ζε εθηόο ζρεδίνπ πεξηνρέο, θαη ηνπο νηθηζκνύο ρσξίο ζρέδην, αθνύ ζ’
απηνύο δελ ππάξρεη εγθεθξηκέλν δηάγξακκα ξπκνηνκίαο γηα λα γίλεη
ηνπιάρηζηνλ έλαο ζρεηηθόο εληνπηζκόο (παξ. 2β ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.
4014/2011).
7. Σην θείκελν εξγαζίαο πνπ ζπλέηαμαλ νη θνξείο θαη νη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο
ηνπ Υπνπξγείνπ ππήξμε πξόβιεςε γηα λα κελ επηηξέπεηαη ε ζπδήηεζε ελώπηνλ
Δηθαζηεξίνπ ππόζεζεο πνπ έρεη σο αληηθείκελν, εκπξάγκαην ή άιιν
δηθαίσκα, εγγξαπηέν ζηα βηβιία πνπ ηεξνύληαη ζηα ππνζεθνθπιαθεία ή ζηα
θηεκαηνινγηθά βηβιία ρσξίο ηελ πξνζθόκηζε ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο
εμαξηεκέλνπ από ην θξαηηθό ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ.
Ο ιόγνο πνπ ελζσκαηώζεθε ζην θείκελν εξγαζίαο απηή ε απαίηεζε είλαη γηαηί,
έσο ζήκεξα, ζηηο πεξηπηώζεηο εηθνληθώλ αγσγώλ δηαηάξαμεο ηεο λνκήο θαη
πξνζβνιήο θπξηόηεηαο δελ ππήξρε θακία ζαθήο γεσγξαθηθή αλαθνξά, θαλείο
ρσξηθόο θαη γεσκεηξηθόο εληνπηζκόο ησλ αθηλήησλ θαη έηζη νπδείο κπνξνύζε
λα παξέκβεη θαη λα πξνζβάιεη ηε δηαδηθαζία, παξόηη ζηηο πεξηζζόηεξεο
πεξηπηώζεηο κέζσ απηήο ζπληειέζζεζαλ πνιιέο παξάλνκεο πξάμεηο θαη
θαηαηκήζεηο.
Αμηόηηκνη Κύξηνη Υπνπξγνί,
Αμηόηηκε Κπξία Γεληθέ,
Ο Παλειιήληνο Σύιινγνο Γηπισκαηνύρσλ Αγξνλόκσλ Τνπνγξάθσλ Μεραληθώλ κε απηή
ηνπ ηελ παξέκβαζε δελ επηζπκεί λα αληιήζεη πξόζζεηε επαγγεικαηηθή ύιε γηα ηνλ θιάδν
ησλ Αγξνλόκσλ Τνπνγξάθσλ Μεραληθώλ.
Αλ ήζειε λα ιεηηνπξγήζεη έηζη δελ ζα ήηαλ ν πξώηνο ζπιινγηθόο - επηζηεκνληθόο θνξέαο
πνπ ζα επηζήκαηλε, αλαιακβάλνληαο θαη ην ζπλδηθαιηζηηθό θόζηνο απηήο ηεο επηινγήο, όηη
είλαη ππεξβνιή θαη ζα δεκηνπξγήζεη θνηλσληθά πξνβιήκαηα ε ππνρξέσζε ζύληαμεο λένπ
εμαξηεκέλνπ ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο γηα ηηο αγνξνπσιεζίεο δηακεξηζκάησλ.

5

Δθόζνλ όκσο θάπνηα ζηηγκή ζέινπκε ζηε Φώξα καο λα έρνπκε απνδεηθηηθό θηεκαηνιόγην
θαη θπξίσο ζέινπκε λα ζηακαηήζνπκε θάζε είδνπο παξαλνκία πνπ αθνξά ηε γε, δελ
κπνξνύκε λα κηιάκε γηα ηνπνγξαθηθά ζηνλ αέξα.
Δελ είλαη δπλαηόλ, όηαλ ηα ζπκβόιαηα βαζίδνληαη ζηα ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα, απηά
λα κε ζπληάζζνληαη από έρνληεο ην δηθαίσκα επαγγεικαηίεο, κε ζύγρξνλεο
πξνδηαγξαθέο θαη λα κελ είλαη εμαξηεκέλα από ην θξαηηθό ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ
έηζη ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλαιιαγή θαη λα κε κπαίλνπλ ζε πεξηπέηεηεο
επξηζθόκελνη πξν εθπιήμεσο νη αγνξαζηέο.
Με ηελ ειπίδα όηη ε παξέκβαζή καο απηή ζα ιεθζεί ζνβαξά ππόςε, έηζη ώζηε λα κελ
ππάξμεη ε αλάγθε ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα ην Υπνπξγείν λα επαλέιζεη μαλά ζηε
ζύληαμε λέσλ λνκνζεηηθώλ ξπζκίζεσλ, παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νηαδήπνηε
δηεπθξίληζε θαη ζπλεξγαζία.

6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful