'P·OIC'·.ALEXAND· .
" :-'.' ~--"

'.

,:, -~'

-'.

-,;0: ,_",

.

','

"E'R" '0' O'·NtZAL.- - RI:W'-'. 'AS'" 'E'S' . ....
'.." ".',.-.

.-

J

[.....

,

"-';,'.j;-

_'

t

.

"':

~·R···,A·:'·.C":,''[,TIC· ~IO·.-·. O--"E'
, . .

-

-._,'

"_.

.

TEORIA 'y P'RA,CTICA
A,L· Y-g·-emo """",rG1:O d" :Di- "1.__ · d - . . "tI'·~·tL ... o~" .ua.C~Dj

V:isuallzad,o ., Pd,ctieo 'para.
TOlcar'
,
Q' .. '

ue'Da
.

.

-. ..." ;'.,. EDIG'RAB'

·:.iI!iIl '4

1D'R

UjioiIJ

,s. 'II!~ C. II"..OCOD.a 454 Te1ef..:ii 4~7-G-73
[Ii_I

Ifne·EiltfiiU

ill

~.If.&

WJIIH

l'rlliPrmo en Lima ,P,enj, pRIJImD [N PERU

AlcID,'V'nH,dj,~.Ii,,'~.Ii,

@ CO'ituri,.'h ~rJ.~~r~~
j5,i!'"

'G' - -

',.'JlU,I~6

fi-,.,.,....~...._ -, Ri:" ,~~- : ",':JO',J'iiS


:DereChos de autor reservados, oomforme ill Ley'" 'Qillma pro'htblda, III :reprod!u~fm, total 0, pardalJ del . teQo de, este~ua1, s~, el, ,permlso ,esc-dim, del edtwr~ , . 'Derredws de ,flU.tor adqUlrtdo y Regl5b"adO pot :hl :ld1-todid EDIORAB8R ,de SimOn SemlUa. Camlo';;

'~ .• ~1'iU"'i; IL~111. LlUIoiU

,~;,~~

'fill!

""~I~\ZU tI

~

Ii"IiD

;;1Ij.II~;.R

Q'ii ~~.Iii

I~

liJ El(lir'(Jrl~'l'. 1f,lIO'md6tJtl' It). til -- - ClctJiJ'lda ,dl' ,&U.I ~'~~&'n'..(li'i·..."""oi.'i~;"'I!:Ii' . _. O'l'll~ . - - - lli" _. - - - _. ~II.i!QY-i!'
. l!i

ci,re,ldtlflM\P:I:lrIGJ.ri~Qn;Q;. ,Z!m~Jm4~'. CJlo.mr1I~J,1Jhlr,';~,r:lkthb~ pltdf4.eque. UJ'haII

il~~clIol ,~Jl~','lrQI d.i!1!ni'it".,
.tJI~

ngll' lr~,j'fJ.U M~'

Irr~r\l'ig1m:",~fjil

rO:IIO;.

.'iw

,lie.

- :, I-'-~~ .. : •.itji If!lMl'lI ~!-

am

~I

es un: fn~~'~mti,IIl1IUe' l.!'$~mo ~jf' 'CllmtJ! !ta z,J:I'IlPok '.' l,rmI, 11.e U'nJ~'I\or&1 pnIrJ~'Pdnral!)' Iloy de I'Tt11t ,'\fj~'ft:n€itJ' dd iV'6 ,rn;po~.' m4fka:" J(J~kl()re'l~'ill~mlu'fim~o, .

La:

gUMd

~iLII ~_,'

1'....

.,,~oF....

oiiJ'... 1ii ...

,~~'

•·

D·"tRl 'y." . 'I'nTI,. ~D ·.·.&LIft1

IQ,u~':elmi,eanlarte: Uina! caacl:6,D

Ouiero ean.tarte u:na ,ea,nelan , d'ecl'rt;e
i

II d'ec;i·rte' cu:a·,n·to Ie qu:'ero!!,
11'-

Que eJ _iundo! lei Q~ue' fldell' ue: m,:, 01o,

conm:i,go<!! QaleR) CQJ:ntair, gozDIi ,ba,ll'a~' ulero q -NI', ,I~as;fa:8\' ,IIi;. Que ,ps no ,81,1& ,

,,'1:0= !IIDe ell a~mo;r' ~' ,'L , S:liem:pre as'

_"'" I.8,m·

Qu:iero cantar;. Q'u"ero lKIIIQ:r, qd'eFd 'n3:i', " :v,'o;I'r ,',a u,d:Q ,qiU 8' ·Uh.lO~ ,Q,uie eJ 'Dimor' que niace II'oy,
J

,.0,:,
~lliltil~I1!lll!!!·

,LAiI'I' III C!!,:Ii'a_ in" ,lhli~,;:I'~: ~' 1.!II.Il·iI·I~I.dlf~

Qun; a'
_ ' ... 'IE;-

!slem:jJN todo, el :rnuiRlcia CG:rn"-I1:r'~
htu.Ado ,se dca:ba: .!UI:~

.nIl'MlQ" g~~.~'-

r ''''1'. n-a-n' h' ''"i'j' n'ue' '._......
11;0 """,',

IW _ ~

'ii!il,'Iii'lII'ililioJ:i

~1IUl!i

'.

C0I1:I.'1110S"IJaf'eRl~s', 1000-m." ..... ... Ktilon· d

que: ,el
.'

peniIGn:ecc' .,
,~j

.. ~jl

m

b~~·,'I;;d;m--·-'·o-··'s-. ·ul_li!ll!!i
...
I__ ,:_ _'[,

.;U~E--

ft;i;'!i;~,dm-~1Ii(;; II'
I1

8;1'

d'd se: Inl.,
.1:1 .po
ft;jj!l
l~j .

ua

l

,iilI!l~

J

A:"-..... O'f'
••

-:_·"~._:.I_

,.n~.

,00110 ~r· .A,,,",,,:"",,;ii;'!iI_ ~ ""~l Irll'liI lwll""tJ1 .11 dO'" lRinii.n p-. A':-l-'-m-·Y'" . 'nfti~N"Iue' ,'~~ diU.' IIII!"',aoalla 'ueadni ~""'I' __ _ _.'
J
1.-' '.'

,8;1' ,110 cDn·to es ,por .Amor;
[~i~~'
.iI!IF_!!!!·~'._.

,Q~ ~

U. .
.

""0"*1

j

POI,. Que .•6 Q'ue .,

~'."eart.'s :1".,,1.
1,..

--

-

-· ..£-,. _Gill. 1

: mO,n:.--uIl",

..-J-£

,unor

.-

pl'a uld'g

-nde' AIa:a::--<'",ir"":nz'O
- - __._'

-

Go"

.

-

,"

-

,",_

I'_
.
-

.

... . -ag' .u't.... .'la' d}el :Di()8 1 .. de :118.IIi''''''~jiill.'O~.. de :titay Y' e'l mu fe.~ de' '~P1!CG\~1I n.. i"III~.l l ~ ........ '!= .I'. 'muy' I~_!I!- bl'U . ~L!lh.eDe A.-auI8'...fij OlI!'TI~g sam 'vru1~dad!rJ . nsY.p'1a1euatoon.: ....1." .'N.iliJ....11 . hueses bumBftOI i .dtkUeo·:y. y p 'nl'Ii(~c:r'UndJo'mb. mmCbioypw'k'! ·es... Em_s~c-IORm.I~Dd!o'tomescJIIJ.~JI~ ue -:-:-...~~~ .ik..HJVtmnm pam .I'~.~..1I£II!l:I! .madeQ .hjjjA .uma. . ._..r .1.-.C!N'!&. .\.!IF. A . '.. . IID. ". d.. ...!I. .n:}iihdspan1Jc08 . __ .:0.:laiBC~asa'm. ~.'~..nlmemm emm.. imat:es. . . til"" se 'flIWpl\eaba . IBmade ':0 I.:pooic die canwo.~ IP' :""'i"Ii.. I ___ '_'.n.n. ..--.. DII'w. ""'"'".. - ._.pot' ~_nos..... :La.d~:~uU -..~M aI~je~GS U odDeios .. ~:IJU-~ I_DJU1-~j. . iII .:I.Qwdo 'mu. unOs tile bJa ms-tr.I11 Dds~. ~~ ._...' " m'g!!i.Ia..lJ".. -~ La Qtu:na son heche.... " __ . ~ iiIIi. £i)'iI-Jl'1 ... . ' '~"t..r:rrue ·nmihlte iail.-jftI'''''' AI.mndioE _= ~.~ ~-.~.lgUrlfiM tJe sletJe onlchJa.' '11. en la :p_te de arrtba lleva una !Ij.• ....i:!I..·~8ItlnC. tim mmol . de..oJ!' :[1U. ...~1 .~.. .11 T:-'aUla -k'll: '~Jy..i ii'~iiii'llrilm~: _}l!... .~ ~~ ~. ...iIIU'~I.ii. .-. pi:tmOe :001sec ! !'!1!!' ~.. U~~lM IIJI~_ ~UilIoH£l!j !li. J Y '~a8.. ' .m!dOl" tes_~Wrm ._. ~ ' :ma_tsUia"~ Ex!I9...anM ddl~dnl.jlltl4 !i~bl:i~Jl umlJJljj U~~J!-Ul' I~~~ U!(. Mtlgu~mel1l:te eJd\Stffio. 'iII'ii' .la 'qu't: £a e ~j~ ...·llnGii'._ n""An. :Oao'..os .'U.enws Y "Sill.· penc.'0008. . i8l....iL~ __ ._mU~ 1..este 'mBodll p:r:lctfm~.los que ~pan III.cl Plni~ .".~ lir r!I" .-o......~m JDiIJJmas d~ 'bm'm cooM'o.dOD'iMtmimmm iq.-... ••..-•• • '.~ . '~j de:_ . .'lmleaJ~ :~n 8mJ.UlI. . . . Sanja~.!'. . __ "I £ • ••• . '11.jIQ.'." iI1.preSenta'tliYO . . .a.~. _ ..e· le~.'~ert!llldie ..'I!<O de .!liliiIi..aRte~ '9Sie~.1.._ ~I~ ~ ~~ _'" -.-~ .~.. .~. .. . epm-elado.q~j:'er...JiI'''. an id'Ukm-a..UCg:enCft1Jqente S~. .·La! !guUS! 1!iS 'UlD :mamtvilUiQSQ :~.1LII. O1n. _'-.5.I.liPil!!li..p~delos._. . aU~I!I..unu~Dtoo )l.. .-. -£0. d'e CIJtiStn:dt 'qulc:ha Ilce~bldg ~a ..ueslbio. __ ~.. 'p<ertenec~:8.'un ~uoo .~ .. .S soft1dos...v des1ta!III1U ~ ~.--.1. Ii!! p..a la.stan lU ~jL<-.a. ~.mesaDOS.iii1 .q~.~~.sBlurtOcto~oo.~ _.IA!Ut '~'_~ ...Ide earfictu' 'Dl. que al oopla:r 'pnxluce un :8. . mmc. luJi! ii:IIll-f!!_IiIWi "o......'_" WYI'U'UiII(ile: ~.Ie Ir{ '~kmtn-o t')l!Jena..it _4i' .:ms·QilM i".'!J.~~"". mnID' . t..'iJ.·~ AI .buescs ·de :larm~1 WJl:Bdo\. y". ..Ftls~ ete.. ~! .~U~.9._ .B/. (l I.! C 'OOOo-ce a .ell esilUdLode.!!1~noo '{tunl.-... lei mill......IlUeados.!W~lt.~ ioomo.'LJ~ . Quena.euna ~ '_' .

3j.. t·. 4r 5~ 6.>3...---+-4_ VIDsla de :frent:e fi:1 U'1no se Iogra 'ta.te·va'rian al l'Ll.1 • {'.a.·~mt. '0 .~.H:!'"OOO_'.l~·-.an vanedad de tamanes.... .Y'7 de aeuerdo Areq.tJ:~p\a~..~ D'I"'!' O'li IT:!~EA ..~~'I!J. .gar donde entre '2.ando!:y' destapando v. Cuzec. . DO 01.e~OZIll:ente todo en un so ~oS£jlplode aJlre el cua]. 'I..s be'l~emy sennde OJ la melodia..iAj. ya)cucho'" A perteneee (Puno..p. i.eros .- ~ ...:_ ill •• .. asta 80 emts ..g~m-aJ'men.a. Ie va dar m.3:""'! 'NI"".ill"'!. · O.0 . '.0 -o 00 .... _. :. •• • • v ..b.lD.·.!!i! Los ag:uj.': ftfi .0 •.... de b • -r ~ A'L'.u~·" En euantn a :Ia estruetura de Ia quena exlaten m'r..chu Quenas.. . .... ~:jle:rnp'fDdie trmo en la nota '''DO~ ...~~!1!·~'-v.como Ja :M.l!. desde :20.. ~ 4--+-'1 5--+-11 6. etc~) •...0 .-.. • '..". ..iI"II -'~" !lJ. e o " 0. Caja'marca.

-·itt . no se .~...lll.gran 8!9i.. .JD..sop'lando. tit·. ruenor. ..'U...J.'' _' ' "'m .'II ...an·'.w U.~a··d'e. dem\Qs. .~ lLV" es segoramente po. . exaetamem t.. .1' ·~o. ..... eael :mto·de.l'l. .o'l. .graeear s tamente . .. I cheque las esqutnas '0 puntas . _.Q:nl ~'' ' ".stua:ve:mente [achatado..y 9'C prod.JO' 'que e .·.p.dl . .uclm.rtmeramente: ooUJquese eJ 'borde de ~a guena debaJo del IDabio . 1 SOn-Wd..r go.~~!!! .mnunc-m lao siai.be...lpe de Jengua al prtmer sontdo p:r'olongado hacta las.:.blsel.d ~l cs .tariamo·s ejeeutando un sonido falSQ. __ ~ ·P. .'b~:· JI evIJ~..1..r eatat ~jet!umndo :~ncorr.'e.1 E1 g)llSado se :~ogra dando...DHI' stn ~Jeroor demmda.tro' ."..r.0. s:Il. .' . ICn.lOS.Fi. ferma de cmntal [debe teneren euenta que el sop 10 de'3JJr-e debe chocer.. .. .. :jj. en un solo so. j .l~)" ~j·emp·~o~ DO RE ~' DO RE '- .· enid:e ia m J. .da :(u:C_trZapor que lmi..sontda: ex:Isten casos en quedespues de unos dias de pmcUca....nues... SoP'Jar como.. .Zu . .t. _.allabl0 supener. qufs~e:ramos p... . el pr1'me.e '." ·.

R~~· ~ O· Il .-: o 0' .&....l!l.UJi...."iCl'Ii>'lii'. r '''''"''"'"''I"'''ii."_" .4..l~ de uy _ de 'I~ _ __ _ dereeha t 'Ii...""'... '~ ~ - .\... i!..'~III. ~~ ~ .r.:i. ¥..omar ..I ..... ....~.~ ~~ __ - ~_ .~IIJI ·'I1I ..111i&Q q" .Re ...u...r......~I~.o. .-) 1U.:I!!IJ..~-!!!!IUc~ t -···· 1 • • I) :. iDil"liri' • . edos ~ ·IIK 'm-ano 'e tzq~lerda sobre los orllc~os dela Quena [Tapaday des..!L 1. n""" se dilllib·A'r'Ii.ta'!ldoo para ~ .&.

n..a'LlUfSjl '" .pb"ab:n10 ....Qna~ senf![r' !~~e~a.BlJtura. ']IUt&L'IIi'Ii III SI~:lm(jl:r) :hlspimodo y iesta. .iiiOiIi- ~ C' -...".iI<~'I!!IIi!'!ii ~-Il~ "'l~r..-11 - ---. ~ lenMldD 'ta paRe: 'DI!!d'i!ad'e:bJs .. " p'w"lImens . ' " .. .. -..ts Ite8.mt.!O._~1 -1lU\IJ~!I ~~.il' '.' I qIilC~._ '5'LA."tt.do lIa II .. - ~ '" 'Ud)ad Jl . _.¥..ljM_n. .e1 nODlbf\e! Ide 8~t'Jitbe e mal dil' ..meHta. 'va..L. '(I' e_ 'merr.._ In IIi.1iI...li!'!<ia~idl~.~9.' -'giEU1S. ~~m}ln ..it11R:1. ".. --1'.tumb~1! 'basm Icmn. que 'S~ ~11~ COin ....:'I :PQ' .~ .p~ile.r'-.s~n-tai . es. -rea E_ ~.nttnuar" :no se lIBuse Y.'~i-.01~m~:feSl!.I '--.:I\~'" seO/M. .5e 1~J.IIl~_iijUJJ ~~'~""""o:-.tImL~ d e _: · .e M-ds._ m:lllulcmamlD 'U' :~a '~ _ '-"~' ".iY-- .diu . I II L~U 'nq I~I Q'Hi·7joil'."_.. DeSCiD~nBi lU1GS 'lIIilDUJlb:"spara iGO.colllocldo ea la. _1__: _ :D.'OwiOfIl~ luea(~ ma:il:eA.. msmdtan:. Imill.absolum.ms.. --.. 01aLlJooJos...i iDiIi.Cl1ri1f!1o.IIIWas _:__.. .'~ -...e.que ". legalUllas.a~ft niUI!: .lllrQ una. '-.~. me(lidnB.' III. 'iMliaJi.8\ (IDe es II' .

.r._1.' :.· 1'1111 '"-Jr>"I"lIi"'Q . .. ~~~_v. .~"'!!iEIi. . IIlm~' .. MIIMI!~ . _....."'1 ""n.-. ..I.ii!IiiJ~\fteftD ".. ~IIEFIIUIIW ~. UgerOsli' . ra --' ..bR de .. ' bb:re.11.mne....10. 1 "'"'p-utm.--..".parte baJ& de.Ii 00!1-'II... d. iIiti'iIii ~ 1. Q'1' FEU ..·-... d·.~ !lJV. _ . fsmb1uv~. IDftC6ritca...DI ·~ 'llrcu..A_ ..~na'~y ttene ..~J •• ~'r::'II!!!Ii.I 'y me. ~ .I - ~"~' l' __~".i.. :: ..t'!iiO""-·A ~].i!l. m.I.1-'"'. .j._. ~ . raeien..'"i""" .(1LaIi!4"1lA ..:.1_0011 '~"!L\IIu. """I ~...I _ '_.~. y' 'I:. ~ . ' IU'CQ:. ~4 ~ _I~IL[ J~a~l~y.r .0..-8. .. _' '"p.m. toift"ov .J.. ..:IJ . iI.· . -'... ...Qau~' L ~ T:lt\r laID.s b-1-. .' ._..__. .!!Ii""'d.. mm\anas. 1- . -..g 4f-...i'I. .maminadin.iiUra.r.I!· . . e1 . '..• ~.. 1. iiI-. -.1:.....mnbtenm ·iii.. ~J' .M~ mas 1t __ ' va ~ . .r ..g- '-GrVfl'l!" lIlItlll1'&~k... - IPI...!I.. ~"lti&~ " I-\~ ..10 'UF...'II.e~'. ~mpo~. -..QIl~S se eneuentra ..... ~~WJI.-t''''ad· p'-..... ..t-_.Jl.. . ~ ......:. ~~ ..' . n. '.·i.ucas.CS '11. ' - . - ~ .I volumen.... '..:11"111 ...eas~ EI d'lDlragrna' es eJ.CUtiO "mas'.1 mlUi. ~..-......... .MitmAn .. ~ . nuestro abdomen reteDalD 'Oi'in'":lll'JOS sed'lUlndOS ~''Ii:1Simdolo: lent&: . ~.~ ~~.'I' . [Gr !II .. -.." ~r. .... ......G.. p-~Ii.. 8iro pa"_ .camcteris. ltr. Fe.. separa las ... . _ . V 'V "':''''''"'''tlcAJ::!....-: -.. resp·1-.m JlmplO 'b.. :.... . _... .ct..lUYIIJI-/I' ~~'~i!IdIIIiIFW'iiiII..i_ I Jt:ol 'I...U6Culo cast tllparlado en la 'resp..ft~ • l!\... .a~i ...J.-'l.~..~-~ _. e.. ~~.. t a· +_""fnp .. f'<PI."""' .!'ftniOO~· .ftadnn . ." In" Los puLmime& sOIl 1M D'ri~08 de 18.I. -..~'" .. jJ'!W...' '11"'--_..J I...) t'" iEII~ '~l. jY. Respttat l1crmndo 18.. U:. .mavtdades toniclea y abdom.$p11tael6n son. . .I~U'eue 'Ill.· "...J:!.. "1i!I'1 .!I .oo~t..--A.

y..iIl!'_ !fvV-Q" ~~_.a la aBnact6n ] qUle.J!..~'" 11 g.an v1. aftna. a-I ~ ~~~."I.m~yalt-mpildez. UIM I-~ l'..ei ""'if'j.' .GUJ'TARRA. SI ~ 00 I~ 0 . .·U A~ n~ Uc.. .pn4f .aL.. .guias.im1'QOO r.I'V"U..la. hacer sonar la nota :MI (_odfiicios.j... ...rtUGsOI que es :muy' lmportante en.mmtm oe1ectr6ru~ · ~. N'..Ui3! CJLIU~ I.. r A.omodarse en un pomer p:~anodentm de una orqueata s!in!w'[.AlFIi~ralmente:' "'i!'''51 ~'A""'ft:']I.1l~L~I.. :para.O$ 10 eua[ haee . Loe..jh\x. los. 'p'·~.\n ...91 comtenzo no nos saJe~ sJgamos InsIsUendo hasta baberlo lO.a 13 QUENA.~ [:.gr:ado jAde']a.i!iJ'.ftiiEli40!MoJ!b..sonldo$ . __-- 0 0 • • 0.". el arm de.nte'l M~ :00. tnsb"u.· j Alg . Corne...P.' 0 "..:t":" r'¥~ ~1J I~A. .mpaftar'. 5e debem.c16n Co~pOlldJent. .. ' r• 0 0 .eSi01 ser la :mWmada de..a. [1& .r'u1e _:_ _. 0... GU ITARRA~ :POil"0' tanto Icons·Uluy·e de vJ. .. 0 '..lLJjI-IIIId. -.deben tomar estes Ins1trument08 mJ a:co. 'Q 0. ..oabun1me st .QUENA aparte' de instrummto q sollsm.al quentsta un gr.p • •••• •• •••• f • • • I I r- """""'"" -'RE. a .·i. VllllIi.•·.quiel~a.. ]]a.11.i"Ii1i1l . !Ia c·· ii'ri<....DJ.. . a los ded.... .. E!iln'''' Oil"..1"'Iin'f Ja r'..i". . •• !LA . Q"'lElllio'Jl.. U·· _ . 0 0 -- I I .d... e- puede muy bien ac. don...!Ioa:lLlU. I .em euerda de la. ue ~a.tal importanCJ. I.6:y 7'tapa:dosi~ e igualar Las prtmeras euerdas del CHARANGO y la pnm.. D 0 0.I... . ~. p·A'10····: T\lfrF' g. '_ . .. rfi'ml .d~ . ~ P.i!IIi. "'0 U'-'>UUlI.. C q' ...-.. QueJl. .: r '.~V· 'illi"".. .I~ ·0· .· ~ i!iilI! c q'.

. HE :..:: =..-'Y. :p~ .gII ne:1. I:n.. .n:!1 'fill'!' rQ'I'IT.. IW·a. .. ea. :DO' LA 'U L SO· MI • •••• • • •• • . semi. 'iIi2U_ a.cqreheas.. 'Mi}~. " .'(_1 'J! "I _ -'__':'" D'.. . ""' _ d~~l:pule's e n.. . Q .·' tac: dd:r.M] t L LtE ~ ·00 .o en J . S ~'~~ lill!'.. HE.I !II.J. .8...~..~.Tac' .non l~ '1lc .' '.eleJ ~ dlcleRdIQ ". .f'IIo1l'1I... es pc: '1 Do es 'm el " Comq m 'be.u.~~IL ooreh@a-"".j !lUl. . :IIiA\iI I~ ~I. M]' 8i • •r I_ TAt -no TIC • II "'" ""!.. '. .I::J. mba.r!\IiIii_~. u SI._y .0 • • 01 10 '0 • '.a~..~.Ii..i.12 .1IH . ..Sol.RA~ 'Mi. 'tAC • l.. .u luegos PriKll'e:r. . 1-.

.garlcs a IOgr. ' • 0 D' '10 J • .u~:: requI eren .somdoo orlficIo requlere eonlnaa.&li~ft.~ -.Jer''Cic:~u c que a .. ' DO'" BE ~ .! dIU.ii!1~ imido OIlS -:.cloll..llIIiiiI..11 ..ll~~ ~ ~ iQ'i'mi<j'~.~.~ . . Q ..• ~= ... .!~=~el "~ pac~mlc~a.~ 7""·"DIG".. . SOL 1A ""U"'" ........ _ ".. t3 die: . ~-.: rei •._ ...:PUB Ue..'utante :::: :!:r~e!!a:woo!7:.M'j ya que par ser .W.Qs. .'" ...' ."·.' FA • I • •'00 • 191 ".. iii .i • I -- .'.-I - ... . ~V. . 0 Tocar en un mlo .' .il' ...' • e •••• • • o.. " • • 0 r.' G I i . stl.!.'i~'i'!in I~Jt'~~J!' 'fcR""~ tF ·iFIi!\. . Ah'o~a ~..' . ' D 0 0 0 ..tilliiiJil...

.. 'Dill! ...: _..' _...!4}~li.. '''~~oo·'.... Q~'ffi~' '~'... . B •..~I· . .".... ~'U..-..'llL...U'D........"""".. II"' nn'ls-J 11"~V 'I"lD .... e· ._0.'....·:·0_:·. " .. ... .~yJtI!...... ..

_ :MI 'RE 1 MI: .. • • I1 0 10 o 0' . .'• . 0' .. AlE.' .'• • •.. f.Fa ..'. I e '0 0 1 0 . • flJ' ~. '0.. . '0 I ..0 0 0 0' •• • • • 0...• . ... :lda. to SOL --:.OOL S~ I""'ii. Oc~ Sci1 """"""" &~ :L.~ I~.r"i iRE I I ' ' . •• ..' iI.a. Q o 0 0 e e o e .i ••.M! .1 -I I ~. MI. . I I .lL • • r..~.'. iiilcta¥Q..I!I Sf. e o c e .. ..Jiiiii ... . . S~ ~ ~ • ~ i'Eiiir:=_.....'. aCi'.Q..._ -~ tao -4- .. .. M[ 0 0 0 0 • 0' 0 . _~ .. o ."r_:__ . • • • (l 0 :U e Bill -~-.tPa..0. --51 .

' • • • I • 0 0 0 e rill •• . .. .0' 0 0 D. [ •• Q..16.. I J SI J SOL J --...... J IRE ' J[ ... " ' ! pn. '.I'~ ~~/I!I.~ w~..I' J MI ...' • [0' '0 G ..~'. .oontinuacton Be' detal. 0 SOL -' .que halla . SOL """"...' [... '0 0 0 ~ . 0 0 . • • '... Ia perleec. "J!e'1An.ll~ DI! Q~..' • • .~auna vez.-OO' m.' b .-. .. Eslte ejerci dO. .. '0' 0 o 0 0 Q 0 10.. Q 0 0 0 '0 0 0 0 0... 0 . "!!!!" _ $I M[ .que salp a.• A . 'memumado las .. • ':•. j 5'1: J -. ~. 51: mas rapl.1f. 0 e.J. SJ'. 0 0 '.. . ... . ..0._--0 [0' RE .. 'Ml ~ . ..... ' Mil ..-.••• • '."P-'I"i'n"!i.. 0 0 J J o .posilc!lonespuede q1ec~'wlo con. '..I •••• • • • • • I..t6n. que ill.. mocha de2 tratandc de .0 o 0 1 '. • • • • '.

iI. 1lem. 1/16T . :Dos 0' mas O~ ':~iS mn~inJlll!l. I I ~U3 Ttem.Q esen'bJir dlos 1.~OO·.Fusa i .. 'un~claspor__ Caibl Igum musical tI'me un s8enao COJfFt.& . ..pO! linms :R~tas horlzo.).6pondilente :1 rSG U iW [trr '2T- I T~ 1/2T~ :~/4T. 1I!i.nos r 1Iio'[leden escdbne 6-'~"!I.18 .!!o ~ i.. lIST. wando se va.I!i. '.nlales U O'bUCllas .. 1ITili\sc figul'as::-' .~e rloompJ~ ~ It"UiO'hl)$ ~os".:!6III!!H~"II.~.I:U '1Ii.18.p~! Sem:lf'll$ai. ....ILI~\ QI''I'E'j'''TJ..t"'I'lI""T~ IL~_HL lLllt~ 'IF'io~ .

...ebradu se .. te~ ''f-.numer--o de 'Uempos" aunque.IIM!fa . muBJ)cal 0 euando se 'qWeR .. el eFecbJ de los aeeidentes ail.:Ii - '. partes ~gu' ..nD'~ "".. ."el qUicbmdJo del compas't. se" cl·~.. pnnc1pto de una cmnp. . UJi~!!r. y~ ae . .$ostenid~l E:~eva..j.eldentes. r d . 'Y...~ -_.. ..U '~II' lI:9I. proplas y ...~ "".a sum.or:u) u El doble hemal Bl beeuadrc 1 b· lb· B£l1 un tono 9. .anatural Exlste. contener un Qlismo ... determ'b1acio at eambtar de co'mpu~ lijemll1lo.... .esJpac~oCLDmp... ~ .. El sostenlido :# Xl El dob~e ...BQ'J. rios.8Lce. A &1 bemel 't" "" .r-ellldldo entre dos Unea:s 'v'ertteaIes drebe.:ME'I7000 PllKTJOO :DE QUU'A .I.:... :110...ostc~oo. .:Iil' can ·tt· ·'. n semlt..tenol'e5..dlr1l-11 _11 ...e:s iSea. _ '_ IY~ ~~ 11I1:.IJ~~ r . .oiII.~dlr..· I) vartables Anula. ...."AiA A . ·tmnsJjto. . di¢ho q.1..:ml ~ ~..... 2 cmases de alteractones.eada. ...g. I .' .. iguales :iP0lque .ac..aJjtur.1 ·tona...".cay..D.diIll!J~ 'liI'e~' . devolvi'endo a '~81'Dota S'U. t.I.oolOOlt . CUmqw..' aJJ ._ '4J\Au I '~P~"'r ILL u~ ·&'IO'IIU-_-'P~ i! g~..partes. ~- ...

diVidldo lao Rdonda (4 -uemposJI .la ~-ulerdat e1 terooro bacIa lao d cuarto m forma d~qrmal baCIa. de.:y _. '.denommad~r :lDdJca las :partes jlutdes en . ..eI'.lI!"'~' ~.' II=--.fti'hl!lrliO"' ~""~. -. EI.LI)s. se haee ron .. dl8iIOnaI hael8.li.arrib...la umdad pam 1O'mOJ' ecmpas un 2d (h.que se ba.& 0 CU"''*. o!~IKU'''~_ _'~:· e1 ftt"'Iim..co --___ _ 4 t1em~ _ ....3 mm1iDhmtos .-_ r- [anna. I' eI . -:-masesde' .·BI._.1J. . compas de 3 Uempos..~ . S I :/ 2 segundo eo d~.las p~ 19uales-·quese toman... :Elnumm-ado'[' tndtca.

i £1 doble .. 21 3 1.o.adas een III convenoIcma1esm Cantari m . Cantar1d_o.pdas. [J . la.wmll'V. aumenm l esta 'Ia 'm'ib.·· .Of y el segundo punttl'to :la.6i11i1i'11'I1:"iiIi"'lS Ul¥I'.d de su ~Of' a ·J..UrU'.gura.:&.OO··-· 'nn.. '!!IS: =prr 2' I W!!!! ...tf.I . SWDlW sus' vallOres ejrem. OO'm!~. = .algunas patabras peru"tiC ~fie' :"_ . rColocado a Wa Ide:reeha de cltda fl. ..CGrniilkadon..i"i. • FFFi . La 'blanca oon doble..1 + 1/2 dl~ ~ .' .' .. . Ie ~m~enta....o El puntlllo.3 I~J:le-mpOs IJ " = ~r . ... p. J _ ••' 2 +.6: ..Il. W. .... a 1a.i':-'Y. .tintllo ..:ngW-a.~ ~ 0 wases. 1 -... = Carabaya Cintaro ID' I ~..puntfll:a. Oil. 3 ttempos Las figuru .'-. EE plUI.. IU'~[~'" iIIc~~ nti' VG! 'gyENA·._ ritntJCas ~tes~. 'j]J' ...'forma de proftun-etar ..".lfo. euana parte 'eJ~n~ . mltm1 tie' s'u "~.LI ..~ ejOOl! 2+ 1.iii ..

'. :. # . e. '0' < • • 2:.~... ? '~ '. .0"'" '=0'-" '0' ". .. I ~•• I.. • :"_. .' 0 00 o~1 . l .... '0'. 10:' "0 < II" .. _.' . 0·0 [0181 I ~ •• • e....' '0'·: 0.'.- a . 80 O~I I . !:. ".22 2 i~=-O0 0 I ci 0 'II~I t.j~ '0 0 0. I~ I . 2 • e 0 0 0 0 I~'I • •'.

I __I I .0 . 01:5 . I I I I • e' •• 2• o o O'F '.' ' . 0 I '...1 4 I? • ~eooool. I ~ f"' ~ -.:j=~.' I. .. '-=. o ~ ~1 . I I 1 I~ I I ~ 'OOO'OOloll~ ~.~. t.0. :if. ~~oooool~ .=. '0.. I-~ ~.o.Q'O'I~ .. ~. 1 I(~ I 0' ~. .. .Iff .. 1 I 1 I . .. -.. I I I .=.~. ~ ~~ I~b' .I•• ~ '."'="'0..=I. .~. .. I (~ === 10 I I I (~ .' ••• # I r r 1 2 ••• '.ooo~:s I.----='. IO'OO~: 0I .o.

' o:UI ~8·"·ool'li '0 . . -:J • . ~ ~. • 0 9 .~ • 0 CH~O alia [. " I :~~ (~ . 0 •• ~ . >• o a L• 0: • • .9] I! o...'"I .I. I I ~00 • 0 0 0 III!! -118 • 0 a 0 • 0 IIi! ~. I..' jI§ ~ •••• ~O)lts a ~0 •• 10 • 00 ~ll~ '.. " '""''J .0 (jU..

1tt retdo la so1 fa mt Ie mt fa·solla . . do ~ 2..sol. .. :2. re • i. .mao • • .1. . :2 re re re re re re fie Ja re # do re 'mi fa mt '~ .~o. do -!~ 181.. . i do 1iso'l fa M ~a.f'J. .ii50']' . .re fa re 'fa solla reo fa .1 fa mil ra. r-e Ido lao [.' ~ ~ ra la. re _ -_! R fa re 40 l_lr_ .lo ~a So.!La.la sol :~asot fa re Ea ret do re do re ~~ do re ra do re re '1iTn.so~. re.. .... '. '1iP re t..] 7] ..iiiiiiiiI. tie: .. Fe re la la do re fa ~a..~·ore 4.801 fa 'mi re... re fa re do..sol :f. _"_l~.81(. ..18re Ido re 1a .. . #: . . sol fa.1 ._.' ra ht 801 ~as.... '- .. [ie' :I i i • '.-8.._I 1~ - re do re do.00. :~a re 2 . I a.r... d.[0 re ~a: o.a' ... re la sol fa. ~~~rere (are do 18.:! . 'ma.:< "':It.! &OJ. .re .II.Q re la . re ~r _. I· . ~ - (a rnl fa 80.ra re Ja re :Ido re mJ . .. i I • 16.'iII"uD. .. .. g fl.fa..~ .! re.!! d _!Iii 1" d i!J ..~. do kt do 1_1. ia do la sol fa la re re fa. fa. :mado 'mstI9 801. s(Dl. fa.. • •._. is .:[a :Iasol fa._ ~-.. - ~a.. Ia sol fa 'm. mil 'fa. la sol (a a re la re <iiiiiiii~' '~' __ I_I .. . ~a [a . ]8....R: I do.J .l ~ado re la 10. ~ ... re do re do.~.R [l!:. . ..~ ora SOil :~a. re do fa.. '~a-do Ia '131. S~] la do 10.tO a .do lla sol la·la do fa fa..f_iiiiiiOiOi=. ' . r-e'do ~a . . E~[)rW@'@...C) re do.:[~.re li..m 80'_ '~Bdo ra.::H. sol fa re l(blS) ~ . -e . :2 Eli • + .:re do s . re la. .:solfa. -.0 . - . ..._ {@' :f£:~o~ .'l 1 do Wa.do t'::2 re I' . r-e. i'd. . re "dol re m..01 ~ . do la ~.re rnt fa m1 :fa sol :~a: .al.reo 'd.. ...4: .~ " . ..~ :9. . iii . la do re _1= ~ __ . ..... I ~-e#do re mt fa. i. 'I . _.l :[a~l:e' ...~_ ml fa..re TrYO' fie '0 'm:e • '. fa do .la ....IiiIiiIii re nl.. Ia sol·:fo. ...iiiii .j do re . la do la do aoJ. -:"':::':'::~:=:~~'" La ra 41. re do Ia la M 'do ' Ia ta ~a ~. re: ._I _ ~a . iII.~. mt fa sol Ia do La I' - c. .iii.

.. _ 101 '.. 1 'I -.... . ..... ~ . .. C. .. ._j II_' ~.-1 •..1. I.P1~ I ~~..1" ..I~l . --~ I . I ..-~ ~ I I J ~. - I.."1.. "'-" PASACALLA .'" . r-' . . rr~ I._. .J '\. ..I ' I I . II '.... lU u. .. I I II I... ~ i"'ri.. . III . . J - . .1: < I . I I .. ••• _I: [J- F -~ - ~JI .. ~.."""' I . .· V-r"'rII ~I :t~' Ie> .J. I II] ..[I' rIi .~ a" .

~~'- HUAVNO ..... I. :. I.: ( .~ :.•. I ~ ~:fi""'"~ I~ ~ .' ~~.

28 .

~. I:~I .' __ ~. -I·'?' .. Q_.l' ~lL. 'nn. ... lli mi SQlsCJI m~ sol. f .iTa.1 Tl:!'11<".r.~~.~ At.[L .SI)].so'W so~.ga'~ .. re . ffib :--di '~ocl_ S re :r~' re re :re fS!Ei'~a~']a:.Wu. _.I.III. .iii Jl-V..c.6rn sol nu sol re re re re re is""Wa'..:- . mi.so~re . IIO!mt oolla sol ml sol ml re.'u~ifv"lI.... . s BLsi .'f>] i3'4'-~ SIi"iI\I. ..0 _ "'" .'H. mrsol mti sol sol 'lip).a. '~ sill ml sol III sol. ~ re re r-~ rIAl.. ..'nl-._J··~L.. . ol Ill. iI._ .~t m:i mi .o]. _ 0.lie.b ..b.. '. L""U.~....... '. '. 29 . 1. 're mi. .. W .n.# fa mt 'tie mt .. ~a.": {.' ]. -- B~~' so:rusol la sil ~.. AoCT' I"i!I. re re re n~re s!'wi' wi' 1a..ra. ~ .cl>iilr"rn re mlj mi.s. .! s:l s S\I '~'.. . . sCJrn sioI S. ~~. 1- Fu.LJU -1'ii"'¥'1I.' .rna.'.siOl. OJ! . Sew at '~a. 'AU '.eo.LV.

.isot. \l :ml re do.mt ~ do. II la '\. ~mi .jisol..~:PertJ.n 'hii"liQU'IEl1'''l'''' LI~ I~ ~t..l #sol ~. '-.~.re \ do 1~ [i""] ... 'a sol l '\ Ii #~sol i t ml.~.re do Sii fa 1" #so'" . re \. re1: do $:1 'Eat 51 do 1 "C do. .. re t ou'tt. da . 'm. d ..do \'.. _\..t1s 11V~ rJFI~~i!~..:Mar.) sol. Ia :Ii IiIi. ~ :1/:1. 'rot re do re \ 'mt fa.~.l.s~ .. l sit 1\fa. mi re \ 'mi'{ 1.Iso. s. on l 'fa:re t _re""1 do re mi lI~fa.. uO s:l._ 'wi li'l.t:' l' . l.=-l'" ~l _ uo ~'''''''I.1isol #solltsnl#sOl l Ii sol . Ii\.51 ~ ~ ~ ~ '2.a 'Y I ."~ '. '.nO'rte[~la. 'la &01sol I.'11m1 1 '~edo. '.9)1 tl .II r:i"J' . 1.~nl~. \: -.. . la do \ ' <- do do . ~a t .. .'. Ii '~~ .'. a . . \ .fa . \ l'_ la't11'.. re O1J.l'nera.fa ud. re 1.so!] la ~. nt! ~ali!! ~. ·mW.I ·.~~ .are \ 101 '~. .-.. £. " la do tUIIi.a:re. 'mJi" .\ lli sol Lot' 1 ~i 01 tIo' sol I I & ~ 1m1J nu .'Ii. s~ \ \ fa.

ii.la II t-. :Ia 51 do]la· ~ 'mi mi.sOIl solsol .o.-l'il""n O:ti:l '.'mii.:t SO]~SD]mi.w #'fa ilsiOll. $01 sol 1Di.i.YIll:.. :1 . mt re re dn .-~. .13.4lu~ J!BI la "'I[ I....0. :m. :.d.~ QO Ja g 1 'm! l:fa' #5.Ia Ia st. dOI]a ~l..:..1 mi la do mi sol la. ~T~l~·VJLN ·PR .u u...•. ~ -.- I 86~la sol sol Brim ".sol la st.9!.. l!!! m ~ ~..rnado la la ~) sol ~ In t(~ wi.! d2_. do..- \ .. .. di I -.re do \ m1 mi 'm1re do II l :ma.~. .1Ii.r . ::1·]··.[ ml m. . l.1 so.o'W .) 2.. do $i.".H'·som I Ia ~~~. 1'1II'I'l ~.lalao ..c. • ~ ' I~ 1 1__ ' ~[:.~ l sol i'fa Igg 0.ol 'I la sal do I a.Pern) as '. lala ·si. _!.1 ..fa I soJ do la mj.1 l 'rn~ml If a sol -~.lu.l J .re.. i.l ta SOil 8..: : ... I[ a Ii! 1 1m'.: sow ta do s..wi Ia ..:In~ mi re mi. lint II •• ~ mi nu Fe do s~ sol . J ~ do 81 I~ la ~~.. mt ·Sal m~:mi f :mi. so1.~ . la 10.:g~~p. mt ~e do wi ml re mt re do r.sol. do IDa50~sal' d .!i. '~l l.... !.-.sol sel mt re ~ I . 1-~ ...:... '\'" .. re ~ do . _.. J.. •• I . :Ii 1.0-· I' . re 80m mt re do i~$0.Ia ..0.:=- I(H~yno = Peru] . . dID"'i -.... li.UlU . do do .. do·rut .. 11 ~ :~a. ': :z '.a la la' II~ ". . y.II" 'I.. • .:Ia la \..e.i Ii~ . roe :re do re d. ~.l ml m~ reo d. <..~~" 31 (Hua~i . I .o~~. An .Ili:~'Il. ~ . do sol s.t re m1 re do. oo. ~ _..o· ~ do.0' ·'do.01 mi.

m. ~~ la si :so. re re re 81 s:l ~s~ .t ..·'{@ ~ . . 001sci~So.N A : .' ~"-liIo ~ - ' U re r-e m~w 11ft.• . :sol soil m~:&01 t.! sol m'~~ : 'I \ ~ sol s 01 SO[ . I .mi: re :Sf \ 5t sJ.. S'E. .#sol ~aed do '.I: mi. .Ia t la' .sol . s. .11 re ..' .. sol \ lA'.•. ~.'~.1 l '~a 81."I . i.:re II :8.I mt mi. mJ . st do It Is-.sot .. st 91 s·~ 81 S~S~8' S~~ .~. . ~:a'" l. .~ "so. do I'.S d'o! la do ml mi: Fe . do .I mi "~ ~. 1la. . r'<"4 m N1U. '.dO. sol la ~. #sol la st.D '18 \ 1& lao do 1& do. s~ do 31 1 mi re dio.. ~e ~I la sl I at. I 1 ~J t ~.mJ -d. Fe 81 T at re : m' ~m1 iii re i 'ml.501 la. §! I m~ mW...sm ia. re at.. mil..la Si do sl .' s. ... ~. NE':'G"'..sow.::. '"~~~ _1a . ' '-- m._ ···~·i· ..' . si. sol so~5''01 ia so! sol sol. re .. .l la.. mN 11l1i.". I sOil .mi t ': r) re re at s~. } Ia ~~.". .101..s~Las:l so:l Ii .' ::1 . $1 re I l .. .'~ \ . .'"I.0.. ~Ja ~Il ml .·.. . ::. mI la.do st I ht .] 18. .80'S DU...8.

II T:t 1m. I -r _ s!O~ ]Q..IU. I I."" UU\ ~ SiO~ sol '11i1i . m..r~.. 2 .l • •• 'fa.' ~ 1_ """="--_ ~_I" (~. ..'..eo "':1 . • i iT fie • . . sot .. .!!I1U. ai'lb: • '..' "'. ~1 .. sol....lL l: 'it: $0114 JI:fa sol.i' nrn· 1t:U . ..rna.. .ill . ...! I' f I :' Fe:I'e: e: ~e'do s[ re ~a. • ~ :r:ete re.. '_' 1 1'\ 1 I - .."o:!il 9 ~iIil'n_ ~ ~" ~y_ :im. .:~~ij .~ui a a -e '. _ . m' . ~ ~""'J1 -u. ~V~ ru :re=r re ret mt TIl~' ="1: m~.f'Q W'lto a 'rut ijb do do n~ si .-l ..._ '~"" :'" _ re re dO Sa re'_]..Ifj'. .. so l ~ ~ ~ ~ . . :.. a ."..'_'. .lj . .' S j.:2..'a ...M.... . _: I I 'j 'rna #ra siall 'mi If a re S[ .. [-...:J:r·lIi~ :~'{.Z!JiUW ~.~ILr TlmI .. ._ _c_ 'I: ~ I -._. " '" ~. . " .~ I.' r __ ee . do. - .eo ol 11I"'.a .-. 'I - :u'''' '~l biUlI.f"~ rri'ii!i ".:1iJ1 ffat #fa~ #:raJ. • rmt SOl. I _ m . '1"!ii'II"l.10> ..Fe ~ . ~fa'81011 mt: ... ~. .0.I.' I Ir-c .. re re mt .. .-l Ie. ~.iil.--.~... .~ ---.' 1a:Sf do do s~ la eol ..[ i . . de ~ re la. #fat \ sol sol L. m~do .~ ..e.' ._... I "'Ii' I 'I 1<! '. .re re re d ~..ll.. W ._ #: fa..11_"'. 'l '~.' .' .. . f'e: • - we ...-:.u ~1"!iI ·e. 'I..eo.. '~1 d0.I~IIU_.' .. • I ~F ? .1 .r ...0 -.....[ r--e Ia..._==01.1 13UJi 1...:!Ii". . .i'"i. ~. .~. =~. 'ri(:'... -Wi!. ....._ !"" . . ~1 • ~m !.. . 2 ".. ~ lie --. ... ..." .:!!U" ..... • - ... ..~. .'. I" I ._. ":2 "ia s~ ao re~ mt ...eto.. .r.Il "l"h' ~.1~.oUi'.. 'ff: re • 'ii"e: 're .:R: . .. d d0 d!® d 0 _. ..~ .Ill ~ ....._ Oil do . • • "ii. r\~ 'J "'-I . do do do si ~asol ~~" ~ 3 e. .!.' &1...f: 8\1. __ .:.llILI.SJ.- SOIL ~I WiUi. . _.':n..... .M ~F' ..'~ .. .. _ 'm""l 1_-' ~_ _ -_ :!'t' ~ ra ..' ~". re' I. st... . .Ia '..:!!IUI . """""_ _• nln .alen] '.. 1: -' . . • "'I .

.~ rJ' I • - • ..I t .~ " . ( :l ...... I I ...~ .. .. '" j -. e-r'" .LJ ' 1."'Ii .i •.' 1-'I •• Ji I • I •• '!""'" . r--.. fr ' .... . .~. · .. . ..~ r -~.. _' . • ~ - I .. • .. II ..I"'" 1-1 •• "" J •• - '.. 1'1"" .11 'II!I" I I . '- . Ii . • . ' __ .~ .

JI!' .. .. ."" '..1 fr .- r'1 ~ I -J '.t"'!!Iii.'1'"'.._.4~ I ..!I' . I .. iii.. iF 1- 'I( j_ I . I'" I ~Ii" .I "'~. ~ ........»' .Ml --".: I ~ I _/""....~ • '. r'!!"" . 1"-'" ""'ir. IIIJ!!I!' ~' ! ~ -I .. . A .I i. _. F i -- .. I II ..~[ .I 11'" L. [ ...I... -I. I .' 'II I ../ .!i!"""'" J J:-' 11r" 'II!"""" ...... -~ [ ..-w. _r'" I . .... ......'I I ---.l Ij! I .. ] .. ~ . . _. . I~ -] II ''''! ........ :[ u. 'J • r- .I .. [II'" ...... LJ 3S [! a..I -.... • . '. .iii.iii' . ] [I.. ! II I• .' '.fill ..

mi M:re 'm't ... .e.SO' m~ ~.9. re rela ool sol m:i.'re: 'm1 'FUGA.]a '1f1.~" .soi mJ mt . re 'm! '011 'ml Dlt re do mi.!.' $.. mt mt m. ~ ~ sf.. . mi~.m:.so.uI Mri 'RJj ~ do re do solla dD~ In!! .\ r. . . .:lOO... ' mi..de Ire.!Ja~OIIIll_Si SIl~sOlll~ . mt mt fie. sol. :mi.. rot ':fie.1 ~ .80. 'set SOl do Ita'i' .so'I. ml mt wi 0111 mi :re do.f.t:Ilj! 'I!J.la do lao do 18 do Ie dQ _ .61 'hi 1_ 'II l' ::!I m re :SO~.. Ii i.. sf re re re ~asol ~ ~~ ~ .. 11 s! Ia sol ~~ Sl s~mf re ~r.. nu. #.{ .50'1 ml.Ie re re re so] s1 si. .. sl st. s~ fe: mt :#lre'm! .t re 00 0111 'SO~~ roi 'ml re dOl Fe 'mtl :1Je do la.36. 8~ fie sire st. ~ . re mi mt 'mi re do IDt . re do re de sol ~:ado re. 5011 if a.mi.i '.re !!~.ra sOl tfa. . mrl.. 3 ~' BJs.so~. m~. re 'mi 'wi rie dOlml . ~ea. . sol _ nil re «to re do 101 do Jit{ mil ~a._.sol Ia i~ .t sol m1 mt mt sol re: l"e. . _I • '-=-=r"~~~~~~ re m:i.. 1a la la .. : - .' •..re do .e re .' ~ ~ :1: " _ . . st .'1 ~ 2. .. IJ!! r...-m do 're"do s'D) dio. ml.#:fa.. JDt.. Introduo€. ".1 Sw mll . s.t ~I 're'do ..! ]8.

fa fa fa. &lla sol If a sOl lta Ii re .. 510]• : . 81 do do la 61 ibl.. dIDl do.sOll.s1 :1 sml ~ . Fe :Iiilil db •.. i.fa la :I fa . R st ee fa. -:- . sol.soW iI. i. ~ ~ 1& i • . lit 'mIl do .re: e re re dlo r d(1) • ~ 10 dOlla Fe st re fa.". re nUl ee : Cl:ore re .do' la. 'm~do do db do. m1 re dD Ia sol 81.. fiU. $~. r..SI.i iii ..mt L do tao sot :m :liQ . sol: la ·M de . reo . re fa ml . sol a 51 001 do la 81 Sfl~ - i' I i' ! rtJ " L! . do . sl sol tie: fa. &f 1 3 . dQ..si :re fa mi. :~a.Sl' sel :Eb1'": ~a.t._ s~. . .. (a fa :rmdo fa fa . do re re re reo re fit! Fe: do d'D :$01 ]8 re .-s. m'~. r(Chovena.. S1 m fa. .'. "do :re sol lao ..s! re si re . • '. .: ~ a. 'IHI. at la liso "mt . fa fa. ml do do la sol.. 'ml re do .' r-::!y:f?":.&'~®':Sh:E:R R A -.re do.fafa..B. Ie r-edo. • fa fa fa fa.~ Bolivia) SI . R do!Qo.Ia i fa la • :fa s0. fa ml reo '00 do ed Fe fa.&ildo .l.e do. '" 2.re fa. . " SI • " " ·..do re .~asol si.8'01 sol la.Ia Isolla. fa fa fa fa fa mi ·diO' :fa." ':" . '" •.

~...~~c~..._ ~ '2 ''''"'1 ---=--.. ~ ~ ·m'. a ~ 11' -.mt 'EDt m_ . do~do do do do do 18 14Ja ~a la la la la do ~~'~. lit '~. do.. 2..~_"-..~. ....sol mi..' ..2 • '.01 m-J '.'-do re re fa fa Fe re fa. ___..':-: .)[<'<:-":" :.! j il!>nll 1.' .~~(101 re st dp.. . -~ ~ -~._.:._ . SJj. '. Ia :sol mil.I.-~.o Ja . '.' . 'I' 'i _11: 01 ...:-~ ~ .la 180.ilSQl .. .' :.. '. '\ " _" __ . ~I1e . . "9...' mt. .. lid ~ if.' • • " do .. _ l mt .8.". d. "·sol : _ml mi.. re 51 de is.• .~ mi. ~- 8 re mi re rut re ~B IA .ra ~ .~ .-J~_ Bolla S1:re SD~ 8D~. . 1II ~ .~ I ~ '~ -~ :t ~ ."".~'" ._ 11~u ..i :£a re mt do re si do la sa 'sol ~._ ~1"31 1. " ~ sol ~~..... . . '.. re . .0~sO:~sol suI ~o1J sol .l ~501'ooJ. ...III" i. ~. .~.1l :re do· .ela do do 10..8." .. SUt 'ml. .JQ._. . ~ ...• '. E la S~. _ ~. $011111 fa ~~e do re .. .. ' • . _. .•• .:: .01~.. a .._ -- mi .'sol 60'~. .. . ~ .e..1 m! . ~a Ira I" la Ila ~~ ~a do do Ja 'IS!do do Is. ']8._ ---'-~ .. re . ~.. m1_ Ie 'ml mt mt.... ~ 1. la '."m~ do IaIa la Ja mr .. :fie' mt fa re mi do ~~~ ~ :18.l . .~_~~r~~ ml mi 'RliLmt ml '2 'mi 'mil m1 "'" ... - sl do II.SOIlJ. 'mi saJ ·w.mt fit re m:~. '~I ... .-r }-1 _ '1' 11 . .801180 m1 fa. .' mJ m. 'mt mf mt m.III~ It!'@! I!l III lIa .. ~~[-_I'~ . ~~ '~'=-[ __ ~'~' _ La fa. do . re at dJO 18 st~.. re do lala do la do la ${i~ mt '1 ~I ".. ~ :2 ..5. do "0 dOl do dOl :a:... ~ .SOl 1· .fl..-. -_ &1 ~rlsol '$01 Fe re fa .. ~. ..''.. . " ..l~~~ - .I!.. - --_ • :00 ~ s.' . ..:"'-"'. 1. ~~-:. . " ~_ hl·sol mt ~. ~..sol la SOllmi .SO~.1.j!I.i . [Y ..:~'.I..:iI 4- ~ ~..' iI..st d'Dl~l 51 # sol ta la la Ia :m! ~."." . 1a .dO!'Ia do :Ia . ... s1 Isol .1 -. uit :r-. .~ ~ I' C \.. •• • Otl • *raMso~ 11. .~.. 2. UI .. - . mJ m! m1 rot re m1 I'd mi. .. ~!WII ._ . . ~ ~. ~ do.__~ _!!' . fa mt mJ 'Iso'l.--._8. ~_. m~.. ~as" ~I' ~ ..18.&j dOlre 'm._ L _____.... .'" ~.~-.38. Ia Ia ntl. 1&mt .r~ .. '*'. ~.":.~. ~do m1 re L .· .-' .. " 'so '.mJ ea re 'mI do..... . do . . Ettk~h5>o. 'J)Ui m1 m1 rot. '_ ~ ... ...r. ~~DU. . _ . do do..0 r- ~~_~ ~~~ .. . mt sol rut 001 nu re mW.•'..... ___ 1 .• -- ' La §l do re Dl1 tlfatl' sol ']8.. ~~ *...

sol..colombia .__. . ~a.lre~re sol te soll'fa fa. Cumbria ~ .sol \ '(.re do D'lt r~ d.~ fa la sol re fa.re' fa. reo ~ fa Ia ~o " mfTmI~ lQsoJ~til . m.~a .:[re fa. . . re t ta .nn re sol. do ~I Tml m~. a d~O l $I re.mfre do' " :00.. fa ml It m~. dQ.IttsoJ s1 re re 12 .reo do re sj ]8.s.~ mrre do 11 mi. la.' s~ ~ re..'I.·do \ .t1 .oIn! re do la sl)11 re sj. Ido'mi . sol .m. la do mf sd..._ .()ll \ 40. ~ re do.' ~ ml SI do re do.~ .-a.sol 8\1re sol sol do mi I re al ]B.~... reo do la ~ ' la.S1 re re .Wa ml 'WW fa sol' ( .1 :q _do Dill .. mi d. _ . \ 1301 ~ do:mf III sol \ do··dodo ~i... . mJ re aO lSi ·SOol s.la mi sol sol 51 re ~ mt som $olla sol~Ol fa . \ dq mi re do 1. l.i re fa. 501 I fa .rt do Ee' do :mt re . _. t re Ii .s1 re do .Ldo do l.Bol \ '"16J. sol st.1ado.m.sP~. wI do i 61 re st la SOI·j 801~ re ..6... I .so~t do do do Sf re do.mt. d~do re I re si re la sol. s~11 .re fa . 001.i 501~td I re fa . . .l1a ... 'm! J~ .~ \ ~.t la ma s..do 'wi 1 sow re fa I.-.Ia fa :Dli mi sOl do dO. sol ..~a:~ do ..o '1mt :mts~.. re fa . \ mi 'w.. .soi Sj fd re re' .soJ dO' do mi r-e do ml re'"do la 81 re re ..50.m(T··~l~l m do 5~re do ~i 51 re Qll Sj re d~l~ [QI~. i. m1' I "IW Sj Ul181re do ~ ~ rD.do m. ]8 Id~o :mi ~ ml r-e. ~ 1'1.

~ do s'~. do. .'a..:!!9'1!! sUal do iS~.Iala. ~a# .t fa ~.~' . mi ml 011do :1'11. fa 'mil mi mi do~ . ---... la 51..i!! mJ Ia la.1i !J!'IIAL~~i nn .La.Ido do.t ~ si HIBl _~ fa ~ 1.AS .-~~.1 eo mt sf "'I.. la # fa Tha8i do do do s·tm! 9..g do si fA :N'!! l!!..t. '2.. 1-1~1i ~ M'j...:r.oJj' &.i . ~~ ~~ ~a m .. ]& "f!.1 la# :(a·18 ra *'" in! do 'mi ~ m'~ do.n. ~ lL" . fa 'do '(a lIS! fa 'm...81 sila '"'. .. 'm'i s~(10 do ml .:-:. l m _'~~_~:-'~'_I Slla.mt Is.o :mJ .!!! ~ala l ~"~ " SU~ fa · · '. ~.~.~-'''''-_ ]3 8... "'~' . 'I!!: J!. :~afa mil • .Jl 5:1-0 81 Ai m1 . 'm! mt mot ". @!~Di¥. mi ifa4ro do mJ mi fa si la ' IIfa ~ ~-=-~[-[~.r. . ifa mi. . .la...'.: e.. d. s11a.o ~J~~' ~..=:..Z. ..jo :ta.. s'l do "m~.. 51!a# f!.(.:.' . rut .o do mi mJ ml tnt dOlstla Ia d.~.t 'Rtl ml ~o fa Ia mi mi.:. SI dlom'~ siIa sf Ja . .».a ~~do s_~o.. ma# _~~'f_'~ ra ml do ~_. ~ " .i.i5~._. /U:C. ml !.a Tr''.:.-~.. 2~' fa mit fa.IIi dl wB'. I d. -:-.:.'1 ml :m.2" s1 8'i.8.~a'f! ~. dO! 'fa.j.)3 S'~.1-.Rft S .~ 'l!:# ~':do ~ I!'la mt ~ #do "mi mi do 51 10.. . mira ~.Ifa de) .c. · ~ I: :2 .' la ~~~ j!..'.a :rua..I ~.8J. _ do s~ 6...~T!ii.$. do 51 ml s~ la la_'mw.. d." t d. _ ':-:=..t do s~.~ ...&1 t a:'I'f:'. s~.itQG iI.·fa .001 mt la fa • '~. . 2 i . dq_!!}i. fa # ·s1do. dotfa IlIJa. ..3j':':::~:" - -- dR 'd£! m~. do s .. fa slla #fa#' fa. ~---- .!I..!J" m. ~ ~'~ "_ Ja $1 :~a.. 1l'Ii1l':l' ~C QiI"I1II'..d.la fa. --.s':[ e... d 'do 9:1 la la la «:[8.iI!Q' . do -do st 'm! ..a. ml fin mi ..:I.l""ROO-· F.do do l d ali ].:.~ la . m1 ra .ra.Si. .a mi nd do m! diDmt lala 'fal Iill1i of! J!1 i!!l ~._ ~ wi s!.:-.s~. .811 do d~ s1'~ai. # ~ do (..Ira $1 Ia fa! N. .--- ..s. mi mt ~a fit la #I-W8. . (to.'~a81 do.

ol :nl~":re nU do 81 so:m 'ml r~"i'Dl ].sol 8:11 re 5.: --- la .ai. &1. ....~. """'" sO:l sl sl sf s1 . re re re mt re do.[a :m:i [a.. ." ---::'"' la}a.-a H~]3..IiI : .. dOl re iiSOl..... do 11 ! Co.la la dOl do diG I!d re re la Id:o do do sl '. soJ fa.II.S 01.dOl 81 Ia 8:1 '. re fa mi fa re .01 :mJ M 51 re m~.sol 81. ..fa so~:Ia. [lli' .~.:' ": <.1:1a re f .hi .:. iifa so'lllB.41 i... [Cu-mbfQ.:4 51 .sial.' ..1 la do do...w tnt #.la ]1.' .~ .:.[am.i ••• "- .( Bb '" 'Ii 51 Si. -- - ~.80' lJa.s.~la SO. - . sal re sol rni sol S'I ta.e. do s . so.P.. . sol mi. re rot do. D re fa mJj.sol . ':::'::::::.'. -.sl re .==~li'-_..~~.···. sol mt 80l sf.Hi:/~.:1V : . 0. ~ . do 'm' soi ...SQ~1i $01] wi sol.m"'[a iO. . 116 II au .1.lla .a ~ ' .. ~ oolmnbtana. fa Slla SOL a at :la.re jdJn re SI '# ~a s:~. . s':~. ' I. .l &91 Sf re 's~.. ~.si re m1 ~ slla sal ~ • • • • S~. .. . .st .:::-~:..':":.. mt re 'rut do fie .~ s·1 (1. ~ .. ~.:t . ...8:{ SO.Ido re sf .. ila ~ . ml sol m :fa.. . . .. " :'.1I.' ~ ~ _I 'I": ~~ I. ~ .l 901 II!iiiii !!III"! IIIIII!IIiiI _ ~. ~ sol f.:-~@.~1 .fa. sol mJj.I sj..fa..fa .fa. La d. 501 ' at 81 . Ide.: . . . 1111 :mi. oo~.. ml re :SU. ". . _. " ___ "_ _!-_.o m.. t ..81 :ii: ._. . do. ~ ~~.. nu re m:~do.re m~ Q1j s. '1.. :.re N r~ la la )8 do do do S1 re re r.I so... fa..SO. s:~.::: t:::. sj.:~. ~ .0 re m~.'". .. 81 s1...'\t(/.sol .a re do 81 do. t.'.. re sol fa DI re fa..:~ :fd..re:am. '._.s-:Qllfa dOl aal :I'fa B. 51 IIt ...

..'1] la Si ..110 '~a$Iffi. f'Ji:'i'l" ..~[L.au mt re re do ~~ ~ -- . - 'g (EE.' ": .1II. '0 'ml mt re do..iO[ '00 ~.J:II:..2 - ~ _.·'P1' ~= :". 'I.".m.solli'.~ _o_ ...so~ ]i - . I] ". mi.~ a .. re mi fa. .Ij!~·~ NUEN" H. liB.. 'WaS~.11 II.ll' re Il~· m ~ reo do si do do re do..-.1re re " . do· do ... " " :10.H'sCJ_:mi .. Jllt•.."'" ..OO' U . m1 re roedo do si...:Hi'~ l~. . '.r-It"i. "IJ...IIB .. do re ~~Ol ...l-# do." ~"" . re ml ml re re do.Ji .I.$1 do re mt #. re .' Ila.- . r-e DU' . ~V . '~'" Ita ~B. 2: fi] ml ~ ~ " . sl do rem~ fa s C-:-fi 11 '" m. M It .. .19. re 3~• do :re. ~ ...:*.ei... " '" do re sol i..~. mi .~ .-ni"!. e: !! !! ut fa ~a S:OI I"C _~_""i!.:2 '. ~ . 'I3(O.~ . ."~. do [II . .. re mW fa rut " " " " mt rut Si..la_ si '[a. -'m!l.10] n'Sl()... 2~ ".. ~ ".. s~..~:l do ·~I....mt fa. ~ .• SO. .ml. mt sDI 801 bil 801. sri ~ n~ la ... . i ~:.~I. 12 " :w... m.•. . do..UU.' ~. . cl]8.mar . mrla la st dc re " ... .. ~ "." ..mt mt do re s1 d. " . fa.SO .a #SJOlJ ~ .o...:(a..::.ru..W' fYl.. P mt mJ do la - I!l .I ~.remi ii~ :ra sol PH .. _ .sol 101 D1ii do re -.o.'i .a do 11 . d.I! •.~·.... 11 l~m~ra.. do Uj.:::<:::::f_f!p m '. I.0 . m~'rut re re de f wi Uf. •. . .~-. re do re 10.a sol fa.. re rill s:l la UI2. lao fa aol la la la ... In ]Dt re m! 'fa mi.lLIi ~ i 'S' I l'l.. of' I!l re do SI ~ .

a. 8i sol ~.' mi sf S s :a" .0. sl .rj:. '.8011a sj_ sfo. • '_ ~ .S1 '(IIi :m:i... .IJa 'm~ '~ . .SI • I 81 51 st m1 m:~. "5tl1 'wi si.~~Jj'v. l.. Ire .. . -. I sol la.._.g. si sed do s:i fa..'. " . la :'fla. S1 .'. s:~. #re :#:fa#Ja. .!IIK :]a do do do ~ac1.' i"IIJI"'nT::ili!"'" ~"_icl~'... la s$ . I' . I ~ ." " " .jII:rej:[a 'mil. ~a' la 81 I• Ia la ~asOil # '~a la La . .. A -.'I .. ~s:~. WJa I:re re sf :[rado do dome.i.Ire if'!' iOl r lUI . .80m.. l l :2 si. ta do .' sl .1 s. do.N'.Ii1.#. _' ...ire si.'sw.re #:Fe #rie .'Wa.' 'Si d0' i(J.~ 1. 8~. lat .- - - - - '[ _. i"J. Ia.. sol sol if a rsQ~.#ret. lui #fa. '.".#Ja.s~Ja mi lRepetlt d~de II:) -sol s~ Sil sf mfmi.~ n'r.. .f31 la l. - .I # :f..re:. a do md..'i.1m'. 'mi.~~ r ...' 0 ·so .#:rei:fa # fa. . . . _.Ire ire t:relre: in~._ :fa. Q.~ '1I'iI1I'l' .)iil:r'ii'lnli"'lii"'i lIf. ~iD.OIl ~iolOIt sJ.[a#fai fa 81 -.ra.sam st SlI. . sol mi si. la de 'rut s-~[ .la _ • 81 ~t."" ii""!"'iI'"'FI.'.Q do "i ).m ml 81 5 so~._~~llYV . f a sol Ia s~. sol .

.. AI fa fa..II.118 .'-?.... do ~ fa ""-".~ d~.. 901.!'..ilill re. pucn:co ..801.. .:. re r'e.." ..la.do do . ~ ." u . . ·]31.. :Ia.Jafa r~ [a do. fa .~~ ~ ._--~.. la. ~ ril~·1111~~(::::".:J' •• fa. ~'~II!!!!III!I' .eUr desde !li1~ ~ ~ ~ . __ d'o~R:~ .II-t!Jrera.' ~·IL la-' .. ~~~.: .-a [do la la Is 501"la do do.~ dlo Ido ia R ~ '-"11!!51' .!!!B.--~ _: ... sol ]1. .. '__ [!!!!!!II' fa d~Q' do do.::I~. ...la ]·a la do .•••. fa .so.~~ do fa sol Ja SOil fa do do do arc do... ~'i re re ~ ~I~_r_ fa n:. ~. '.:' .. la re re re " ~1"'_~1!!!!iIiii1 !Ia :me.:.~~. ...ll. ..fa :re fa da.. n.. d ' ~. '_. ·~a " .. ~- 80 1 1 f! Sa lB.._' Ia do !"f: :[a 801 Ja do.Ck...::: '.... ..~ ~ re.~ ~ l(ltitiE:t":'· ~ .: :..... - . SfJ' 1ft. . ~.. re I do...~_~ 'la do sot~.. .'_.nll~~ @ •• -. _..!la.diC) a d~.o .~.. de do :fa . .do re're • .! RI'8'i.fa.iI... .0 ...80_". la.. 1& so) la .".. ... ~ la do.~. ~ - • S m: ~olla Ia do fa ala III!!fp.••• : ..I!a .. ls fie.....1& Ia la'la... U ..~~la re . do do dQ dlO do fa.n..18. " _.18.!'" lRep.. .Iare fa.. so.. .Mila.mdo . .£... do. i~la.. :.- ~ .ia la. _ .". " .UC~·'tR .a 14 ])a dQ 8ot~Ja fa. sOl :fI re fa fit lie do -._ ... .sol fa r._..:... . -:~..... ldO dod~. . a..::.. :Ia :Ia SOl fa. I!.MEIDOO ...80 1kl 1 solla do do do re Ca. Fe ra dQ ~lJ!la dlore fa so'lla.ra:~:lad.~. re..fa fa... la .d. Ii!!! r_ .:3 J':' Ia 'd'l c· .. re fa fa :~ do la. la sol ~ _I ~-' !!!!I!!!!IIII!!' I ~~ - ~ sol 'fa dP dJp do do do" $01.t.e.o... ~. re :ra.: .-. re do. sol 1& de do· do do do fa. db. _.--: 1'. iO'.. do re do la sol :fa.dID do do do dlo '[a so] ~ .." *ra solla sol fa. _ ..--- ~ . .80118. ~ :~' _-...... ~~ SDI fa. I.J!.:-"::.orem1aN I • " sol.- la..~ m '_ fie re re.:iiI: ~~ ""'" -. ae fa'" re " ft.~ fa fa ._.a dig sol.'.'" -u ..lfa Fe..... la .4~. re :fa.:@.a sol Ea... do..~.: : .$ot~~ra. :~~ • _ •• .~ :II!I!!I!! do~.P'.I'..

ii"tTI.1..'Ia'" 11.... Iii!'-' . dD.II.I~ d\Q re :la~..~~..iIi ~ . ..fa..-"-.o.II.~- . _I lIB.. ! -! .~ .r. 'l!J.' i iii - if! ~ i l fa fa. ~a:1.. ~..• ~f.I _ 'Ia' . .... n:........1fi.n I'ln. $01 18 ·sol . do ' 1011& ~..fh30~ La #'Ia 51 dOl ·'do re - -Cil/ll 'lililll- f~ re 'fa re do Ja d..iil . .o..ljI)J.._... re • do . l\a Ia lit do do do re do.. '~.·do do Fe la .. IA.. R _... ~~snl d --~l ~ ~ ~la. :ra ."-~'m' '00" . Q.. dl!i. 51 s~do Il:S~ :if! ~~!~hi. ! '-- • . do 'la d\D..\.-' .la 'do :fj: [8 4! l~ • r! iDJ sol 80lf sol mI .. 1 11\_ . ~ If .t.-:1 :r-.rnIJ.....1a..sol. - fa.~ do!a ai..-.jl l\a.....:1do do do R d\o~ sf ~.la~I.l[!iI ..m! sol. ~ "'do M Ia la II. 'Ira 'do Ja ~ .~..1.s11la sol. . ". Ita..• fa re. 1I!l' . ~.Idol 1M.sl ~o...IU. ella soJ1 €a ! re' --' . ~. sal sol so1 mil ..... . . Idlo Iibl Ie No' Iira..'.:1.... UfUI !.. . I -:_:... #do :r:e' ~~~ fa ~~ # sol re fa re db :~'" o·'4.' .~ '~IIJI!~!p ..ilOllOl. solla is. ]& lla lao ..'~.__41 !!!. 'Ia' '. sol sol sOl :nIl~~~kloi m~:.:fa set la lao Ja la - :re 2~mmli re :a . -I .~ DU.~.1 (a .... .'~:d'·: ."~~~: • do .sol ' -_. .I:l' U& QlI'~')i JU~:~I1!. do ..~ "I~U '1"I.I~. R". ._... fa reo .:fa sol.. t'. IIIR . w......"'Fa...81.~. 'Is . do la sol..... s. ... reo fa re fa re 40 l.

!soW fa m:Wreo do ~s~·. &!U~~'.re do re dol:~J:sol ..a:re . O11}fe .8~~ m~ re re re m'~ re tdo do ml £8[$0:1 :-sol. slttd .r.tl1 r #~£a do\.1P.l sol.·46 .m'l·r-e .~~1 SiQl Perul! :n.a. '#f~.lCa 'mi~.. J '1I1i1ll''''-C~ l'.so:1 'mt m~.:.!J SOil sol:llD.ra. .W. Imi~. I '--v .do do i!3!.sol scl.'.lte . O'r'rmllllo'r _. ~1!1:."lL ( Carnav.lfil.i so..ldQdo s.' Y:iE.JiV.Clo :6i re la S~. _. e s..'re: re tiro dols.1!'I.sol.e~ mi re de: do do s~ fit.11 fa.r~ mt sol ·m~i.{e ire .O:If:a~s.Sit l'\e. .!L.l~ . "~oo.. r~ sWs.#fa mt f"e do 5i. st S~·ISi~a.!i!l!l mt re n:~\ISbl·J.l·sol .H. SilOl :N.o 51 re roeI. . .sOil. wl. • 1 1 '1 ...do dot'do mi ·mi.m de Cajama:rc. 1.'~.

~..2iu::d sol. .i.la. ..~la ..$01 mi sl 81 Fe s~. Ii. st re sl.re r~ re ml ~:L_ ~~'I I $~.! m1 SO .. I!!._ ~ sol_ 11.. :S~ mt mt (~ ~..o~o sj lao sol all ~.. r-e.b. ~ :mi 'IDW591 sol ~$I .t re re mi sal solre sl mao sol :!d :~a.1..~~ ~ ml /:I~ .. 81re s1re re :r. 8..sol . . &01 ire ...~ .) :IW...~. '..'ml...~ ~~ ~ OIl :ml &1 mi.iI. _.~- Si la so~ ....SOil SOil)! so~ 8t·~. Ie au re do . ~ __ . wi SOft· • :DiI1·rere m1 .r 1~1 iOJ re re .. wi sol I. 'fa SOil 801..~. (H:uavno . sol!! s~ 'iJ: !Imi .do·ay-:~rla~ sol: l\.. lW .. :Ia..MEroOO hAcnw 00 QlJENA '~ 11"1' ..... ~ ~ _. $11.SiliIl re 'm! fie m1 Ud· niIIt 801.._.as~l. '~' . sf mi ml.:mU sol mi. '8.::... 801 Ie re iOI. - . ~~-. :ti'a. sol sol la sis. S1 re Ia "soil! mt sal] 'SO~.. . 8.01. ... I :2.01wt ~ ~'~ ]a Isol sol SOIl m~. Ini m.. sl .Pe~·. ~ 1... " ...(a 8.]I!!eoJl: fa ml.. d.. ". :mi . ] '-==lll ~. _.si.-."'. ·Ifa:m.. Ia~ ·sl si .!' )a~ lit~ !!i~ sol If a 801la soiqu re ~ 18 [do ort Ii. '... __ ~ re .. at re sf re re re 5j.. 5:1is. re 80'1 la . ... ~~. ~ .8t :I do IIi.... :iii.1._...de. .ii '~ la sl..sl si. ... alIa m.1 StO~ :ml J ~ st iii..!91 MJt m1 so] '.eml sol re re s. :m~.s~.01 mt're mi re mi.sllat 001 s..m:[ 'sal FUGA ]a. • .sue lao $O:~mt ..sire .01'Ift _I :mt lui2~ GOv k IJd iii . Wi 51. reo 0111= 'mil _.a I ~.l re st re re:re :mE.' •. re..i ~ " Sl Fe: sllla . .. 19 if .:fies~. :11 sol ·m~. " '.Ia bll. 1~·i..

.. . ..) ..1 ~ . st mt 'fa 'sol ':(a~ so~mt al re m~sol so:~._.Brim sol ]a at Is ... ~ 8. la .J ~'.. $01 #'rt. . lid 811re re IE ~." ~ ~re st SGt.___".Ia 801 ·sl Ii re lDt st. sol sI lid sot . .. ai.. i<. Ie mt 'fe...:I re $l 'fa.. S'ol mt re sl ~.! . re ml....""'_ j. m1 re re ~ re .. Bolla so. .. re ...1-01 ~a. R..' .sol! iE..1 mi...!!.. .118 :81 • '. ~ '~---~ sol 011 re . -- SOl m[ re sl :re.d. . '~.41 J~ (.. .' .a. 'f!. re sl re.a si . !!re~l re sl #fa...st.... mJj. ml re sli re la sol BU. 1a BO~. '.!!JI 1!lt.. ~ re ... .st ..SI re 1aSQtglt tull~1 .!!~.. • ~ • . l . Fe --..... "~.' a sol :~ $01 re 'w DB re R: re._.. ~ " re . la . re sol . .Hua...no Peri.. la.sol . . lie --.~. sdl 80. lOt.-~ Ie. rest re la SQlI ]i]a 6'1. 'mi' re :re rest la so. alia so~.~ 81 ~asol.~ '~ !!90'1 tqi .. la m .SCi Itt IF sol mt ml 81 Dlt. sol......sli ~-~ $1sol ~-'..lla ~ '-" FUGA :~ -~I'i\d.....$OJ..._at so1 ~ 2 J 11 .1. " ...

. ol ..'''~... do "..." la soW.fa " 'm~. 'Bi~ . sol fa r-e . )' .. 't I.('F 01k M'" . 2 ' f...0.. ml ~o'". mt ..•. + •• 2l..~.'la .~' .. '. " •• .[ SI..'+ .a re ...l fa fa. re . J . sol de d() 18 st. . $'( la .. S!I..3_ !La .co... . 'J ' ' .<.. :Sf sU la la sol - soli la Tha so..0 fa sol sol . ': esieo 2 . . ~ .' . do do la 81.. ... .l3lo#re roUt fa' 801# fa.i)....'.re dlo. .. • '.'... '!!J •• s mf ml re d~ si la do si st . .~a.... :2 S:.'..$0 ]...re.. i .". ) -. '...~ sol do 'do Ia '" sl S. re ..--l::li m!L . l :2.~" ~-••..".. .... -. fa m. 'sUI' .'~2.~2.s... S[. 2' . -1'(:' ....0 ~. '!' ._.sol { m SQ.-'-[ . ... . :'l: 2.~.." .. si ."''''H sol ..e.lLlL (':Oeatle....I .i re do ." d .a.. ~•• '•.. I': • .2.: mi ~. 4! -"lil 1."I" .

11"6. r.:i... ml 51. # .J:!!j f ))~ ... S1.._.. A - 's. n . si si ~ s..li. ml sl wi st :m! .!f! R' la [I stll :sol' .far .eno:r " . # ':r~.war Inka Slkullfi Peru = Mj. ~j la so'~"III :m!:.sj." sol...'mi. 2: m:~sl re' ~lqmi~ . :$ol s~ Sl J. J ~('~. Rffii~mo S ~A : Ya.' s~ ..41' ~/I :fa ~int do~. 51 .. la 41 Ii la JI sol sol -: ! ~ I 81 S] [I...1# .i ~ "[II :m.'" ~. ]a.. ~E.. Ja ~so]: '#: sl " i ~-. i zO. f~a_..D_'!w ..d':: st 'mi. [ . m:l '. ~ I ~i.. ~ 'fa :it fa #t' fa mW.... TonaJ~aa. la #: fa_' I mj.&. sol m~ la #.. ~~ . S' fit I tmi rut ~sol #: [aU: nii re do uti J't-...41...~.. .~d ~so] #:.~ ~ Rlwo i...t. re .M. mnancasd :. sj.:...I!· . fa sol # f$ 'Ii mi do :s. mt !. m... S[ . S:~ 51 re Si! .si 181.\_J! ... ·~a.'. n . mt sd.I sol si sf.e do ~ st .~. si ~si ~ 51 ~ f'e' st sol Si at I Si .~.fat 81 re :&1 I ...Ia ~I80'[ sol sf. ' st Si re si mi ]31. Teois . ~:-Ilj - mi • £L sJ mt 511 mt Si.. nU...... + .~l.L s{ re s...~ terpreta . mi 501'1 ~mi so~l .. _~. 'mt!9i re s~.l mi st m:i1 mi re do II .

'01. 'nd..ll1..ml .a.1 ml re I#' fa . #J fa mt re I # fa " ia # fa n~~ re III . . . rot re sol. re # fa #: re do.... fa :F.:if .. ~ La II' ~i' l!t JioL r.[ la st :Ul sol .1 1't- ml r. '.j $.#' fa to!. mi re s[ soli re re mi re I . '.0011a sol la st la sol ruwre sl ~ 8'1 s~re mt . sol soil mt rei !(.. s1 .1 2: i . rua do lui mi nt . fa ml re' Isol :re re . sol ai. 5~ ·s~ . fa II re sol sol "sol ~ fa mt re #. sol #. . fa.. sol fa '# fa :fa mi re'" ]3.. do fa # ~a 1I':fa mi re 1.O· Tona'lldad ~ sol Si Cumbia .e r -# fa f. # fa ~rnt reo do mi mt m [ ~re do re 51 sol si rrri SI sol 51 sol si re re ~ fa :# fa m~ re do ] Ia do. fa #' fa sOl sa] 80. ..:[ ta so] ]a si re I sol so. re mi . .ol ~O~ 50. sol sol s"ll"# fa #: fa Fe n}~.'.Colombia Sol Ma.# fa mi :relll #' fa mi 51 ~I ~. . . re re mt re ~#' fa .. .. .: fa.It: #. If fa. . Fa. si so:]la SOil la :S~ la SO:~. re .:if :fa La do la do mi mi. . . mt re '.· .# sj] re I.la 90. If SO' •• '. 81 st 801180 sal la 5'1~a :sol mt mi re :s.sol. Wi re ~ re sol.. !~ mt re " . #: fa '# !a·1 ...mw.sot so]. fa· :mi re nU In] do re ~i sol rnl re :$] JI # si Ia sol .yor fa # Ea . . " La :ml:re I ~I' . .. ml mi . I sol ~ol.fa I '# fa.11 s.#' fa # fa " fa wi re ~ so]. reo ~sl ~ 80\1 st 're' sol so] sol I fa.'. -. mi re it .n fa sol si . '. . '. ~ SOL . II mt re do mi.. fa #: fa rei lill sot. .o-1 SOJL re so] '. ~'~ ~ + I a. f'.·L RU.rn.Eu mt mt re I fa.1.

. sol s:~ mt.!'~.UJ _" 1iJ'i...u.iF fa.re .a" _Sl . 'I i!!i '.....t~. .~sol# fa... menor .-"nu!~'~ .•'._ 'I.-1 .!f.:. 1- m. ~~l~".118.'!oo.l ~"~. d-o1~. ]a. - -- - - - - - g l~' Jm -- t_ ~ 1m. c - - ~ ..Q'~00... . 'w_lLU YY 'OJ!.&l 1.~ofi~+~ '2.~.. f:a~.o' rot . SilL ~c ra oo:rn sol la d.:q]. '. si. fa ~'...~ Dl~ . . ...~~· !' mt 41 fa....' :Fe: I' fai ta m:~ fa m~. ~~ ~- - - - . 13.~ -. ." J!j..•• 01.' ..'" k 5. ~a1a. I fa La ..u --J .. ....j.tlQ.scilsot .""sol :sol sol..'lf la Ia 'SO~..-'..~ mt fI're mi -lEMIt rnl '# SQ"li ta m! 61 'm~. __ . ~~~J! ~.01..."._...snl:fl' fa.. .iii 'rt 1... . mt do la.U' ali . ' 1 . r~ _go Si.SI nU # :fa. ".lta "."..te'· ..1 ~ Q. sol #~ [8\ sol ml da la 9! mt Ii .. oil " .~I .'~ c. ....soili m1 sll m~ 00.."..""". 18.~..a J!3 S'o.'~ 'iIi"..i ta m.:(1 la. :001 'a_ ml" re m~! oo~ m ~ .fa Tnl" ~.~ .i!!i.~.la.sal la . '_ '~'a. '". m '~:" ..!a la .. fa.lUJI.. la An D..... $ffi.!! ~-F..j ~~+ lli.•..:I)~ .d ~ Ld. ~ ..'~ _ m~'~. sol ·11' fa ..~.t s. mt._ ..8..a.~ mt do s.. .sol . .sol i fa. ~ TonaJj. rnt ~..'# do de eo • ~ .A\ 'j' s. mJ d'o_ la 4n . •• . sol"L.. __ '.. Uv itIIJl _ lIJ S. rot ... :2 . lIh. sol # 'fa sol sol lao 001 m1: ~ l! . fa. :S1o:ru...1!. sol CesarM'~ro 'VaJs . ..~ .. .....•1::1 Auoo\r' RUiu@ ~nii'""iIAIN' II...92' m! - "a m! .•• -" _lie ~ .. :reo'.~... '1.'!.._P. _ ~~~~i'i 'fl.u ..e :mw.~.-A']· I .~ eO'l'~ la !Q~1i ~ . do sol 81 41 la dIG sf .jo'!.'O yO ir'ia 'f'P' 'r6!." llu. . la !!" sol la sf ~..'. -. 1H!' ~.eru... __ . TIlz.'..~ Ia..# ~r. '... ~ fa = j: fa...: . (f. ' hi ~1 do 51 _ fL do .. la .-H/2 -~ .s. ..~ - - sella ...I re rm sol .~ ~i la: oS! alo 9i l!Ldo_!j.v".'.... :.. mt # fa. &Jl'~..i.I.:._~ Rfl <#' fa..' re mt . m.m.. IV ![l... '~H·!.l ' D.s~.. :sol 2 81 ~o :=._ -'m..:so.ii a U-u 0 J. [ .. l!..!It:.. st ~ ..'..ji I'·~-.~~.i!!ij. s.••.+. ~i.N... "'. M'~. y. "G .iOL :t'. ltll~ _IPl re do OQ S:I .. '·1 "••".'I _.I~. ~[!IIl sol It fa sol # fa sol mi""~~.:[ do :Si la do S[.'I1"J"'I!:JI'o.. m~ '~'.j:. •• '•• SI. ....'U .i!!i~::1 ••... yO $:_..1:2: II •• ~l .. so~ la lSi lSi :~~. Fe dm st .~. m" 1 ft i(~ ...'b. m.s·c)[m. .'.= ~' '-1 ..n.....E(1ad :' :$0']' It fa....r---... dJo ~a.n sol 'fI' fa..!!:-'"".. ..i " lac s1 do si I .1. ' # ]... ..:. !.'".. . 1!: tAil 1 .. ..mi Qo'~do sol 'la :801 miiimi ~ -~.:ill ~~ . I .J:.~ si do Sl # ..-= '_'-.. ml .'~:Ifl> ~. .Far. ..g...t~...J'. ' r~ It .Im SQ1...solliIf. .. I 1.'·:I~..m.. la ~u> .00:[ la ..d!§~ !Sl '.a...so~.~"' •• .sl m1 -'~. t''t .Q1 ')io:!i' 113'1""'1 '-"'1..8:1 ~... -- ".y.". mi Sii :mi sol ]3...._ SJ.lL ~ . .. fa do . .re .~. !la.'ij.tt .t.11: fa..#1 fa fa sOl I.' re mt .mt."• :liata .._0 ~'. Ji.... do dh .. 'sf la ~l..!!. w .(..:'11 1.j .. 'La N' sol la .eo.'ift~ ...o].. ~ - fa. sol sol la.:1'0~ U...". . fa 'rot.I.. sol s~# "ii.€a ta rot? .. 2~: 81 mt . Id!.. ~.1 sol...o sW la.eii au 1 ~l.:L'b S~ sm" ~ . "..1.

en'1.• voolYl!:m's~ . nn~ e~ ql!!e viri..ltr..A SU MIJA. il\1IU'eJ'na.!!g as ••. ~ iii porqoo~!!10'es. mil¢e:O.I.gul1l~S. COif'lill'. y.:· dc: hi lie. !COfI. ne~a $lml. 'To.:!li W' iD'.ll!!.r dle b~bJe.C7~ mas.pUf:i~1-vue:~ mi '~mal '.-< 'tOOb$.'1-. dedM ItI'IC.i!e.que '00 .·-' '1I1i"~"'''''D'' L_n\ LICi!l Ji1~_~ JI.!f1 q~~ ~!En.IIU ~ 15U5mtll __ iIIll'£ .m. 111. 'Wi. ''ioo ~§is.1]~mllft5:!i ~'!!Iil~ ~lRfIie ~u.d'e..~. .8i sm.~!il ~e eon :SLl. ~l. COfazOO p811. i!l.·1legand~ .blDfn que:!Ct.. . t!liS 'lw:I~dome. m qLl~ :pab PQrmri m~~re"mdil r:ind'.ae ft. Ul'll.{'Il]l' ridiiJ I!MtU itlit$ 'OOsiIiS i1!id!ll1llM eiUS R~.UIGH: q~ 01 ~lDI1l . 'Y.1 I"iiEL 8-. "'n min-iu'~'5n:os ~eD'1Cli.~ 1t0lKJilli' IFtlle ar.Sdico.ij[if!l!M: '~iIil. qJI!. tc dpy '~f 'jue iAQ -'~r:Jg<!\ (CUifuo6 aJ~.y r!t!~ lae.~~d.Y [US :roj».s Yldvm II. 'Yi~ilr J~.~r ] q..Wo.6fi.DOS: VUEL VliN Todos vutdVUl a Iii ·~ie:m..di 51 ~e ~ eomoymto. :SIll iQiOOii de.e:rtl1..]\ ewa.OIl . ·_zOO C3iiiW .:O·.g 00 timBO' wp::&m·~~L}.-. pri.e m:i\ig!!l 3! ~ II) . Pm. . ~a"hj~m '[Ii C'>0010 ~.O' flMcio mi$. te (JJ!Ji~R)· o ~.lw y.tanlg·.. di!. IWA..~rrm~ta~. )I'll!! me e.fi~ eft bri!Sa.No mCtlti"flm ®In.am. DOS &-ee.6e. c--' "M 11 h del ip. '111".1ii De dW q1.-e c$d '~ltci:Ot1l que.~I em~ mo~bJ~' ~(i1 slI'si!tl.lvidne.v~ ~ pm ell ~'del II. que..'CIJ.ooto. f:IO!q.asU1). ~ ~ wted elm si ~.s!JII me i1ique 'It.m~n.. .i..ablMd'(lI~ te ~..!I!ijJ !If'mLlY tiemo' L~ ~ w.mD d~ '~50S e~tBrilli)8 -Ayt 'mer de Itoiiribre .~ It Ulstn~lI rJe ..~ rnlOOo. 10 ~~s: 'qlOOIi~ITI.[~ !l.il. yD M~ m_ar doDde IItIDd ruI.. . :anKi:r. ~~._l1'iae .i~lii~~.llidi1 ~ ~SOS ILU~ liI:Idm ojos..T .~ ~Lile hi~mja pi!!] I~. i.~. SD bilja. de IlJeVimitl'1oo my ftllttro seilor.n!lrn:ort· I~btoo Oy.r vidJ. -·ft 1..i)(tiiGcidO de.". IPI2'O" 'J!' AL~fA. miel.c:. ~ un.m tel n.we.II ~anM'i qUIt!! !re '~ct..u~w pgrqe iQ."'.a Uj SENfiR.Y yl Ul vaS.ail NO _ ' m ~~1dQ dell aWdecer :R!! 'lQZ.qUe'rette Y ·ftdi par. Itrll~[l\dJ alminl1. sm. le.Il~~ alml '!l:OmztSt!. 'I.'rm!:y !quedo.C.p. jlill'lP d!l! ilW i!1~ m.mcl\I!.. .e. que O1:.im. .0. •. :. liA:)'~ IIJtl(. ·donde ~I.do . :rulii &:ll'rc:~ bJOllllO .~e_s~ ~m... it~ ell:yeir Nustdi" .cucitlo ~llrdiJ ~A~.b'iJ•.I!lo.go:miil'l' :ilUS.!\[_~~ pHIl (.. CORA-LON' Y' VIDA..a~lm.o.!ll~uentifl me 11:eiiljj. no U:JWO 'im~inleMO dom ¢OO . Bajo . I.Ifl .~1MhdI :so:ll!tirio dml :SIlIlal'..3tl'.:1 IEl'lim . -" 'L_! SO li11r liJji!l vez !miS· 5Qnil1rdl ~ll.1l..

.-~.. ~ qli.CM ... ~..·Pcmm.aJ - 29 .lm. La QuCIW • 6:. ~i~JU. 10. '~ . ... M.._I~..l~ I~Wtidn.2. ' .&. I '•• - 3ft Cama...~'-_.. as &gu:ms L ."~~'.tie .I ..S. Emiisi6n dd S(). BS.Amor y Vidal Jl.losi pubwOfIes: ~ 1. ~: . hruna .La'~.tel" M. . iii 1J~P1 -:.J. -1'1.•' m ~'. .mfifj*JIii:!.sra-Looc' 9'. afiiflam [100 bdwmel1i~ bDS.I! i! JIii:I r~I~1fI I... QUeq I '6.4. ~lO CiUo "lII iii :gi .'~ . !E~ Gl!tiSftdIl "7.iI.Yim. UMlipm 31'.. alma ...... E I 'Trinn 6. 'ni~ifiiM" 3._. ~«mmmina 32.:SelIma. Niqm..ElI~ '~c' 7~:'.uaul.. . ..000pdan .o '11. 1Iii. Ej~iiti:iC!l. ' 31.]5~ iasoota~ de: q. M. del.gtIDmt fll.lrOO~um.1. : .-s rejos.J: n11 '11...' ~. ~ V.Ijia all 1 . Como S(.it ir!iI ~. w [bf21.nltb s... Alum llamra..-:".oLiicim • S.. El ..~. ~!).lI.Dinfnlsma Ul.&\JA.+ PIaJim d .de "!iI"'1 ~ •. 'La Iitcspir:l!cl6n. ...oii:\ II ~&II l&-'IJ ~~~ !lEi _. .. --.. 'pGJiI11 tY. La Bamha ..