AcLlvlLaLea de urbanlsm pp luarea de masurl Lehnlce sl sLraLeglce prln care sa se aslgure pe de o żparLe

valorlflcarea oporLunlLaLllor economlce dlnLrŴun LerlLorlu urbanţ aslgurarea condlLlllor de vlaLa penLru
populaLla urbanaţ dar Llnand conL de neceslLaLea dezvolLarll durablle a economlslrll resurselor sl llmlLarll
facLorllor poluanLlŦ
uezvolLarea urbana durablla lmpune luarea unor masurl ln urmaLoarele domenll prlnclpaleť
1Ŧ CuvernanLa sl coordonare a pollLlcllor urbane
2Ŧ uezvolLare sLraLeglca
3Ŧ LchlllbraLa uLlllzare a Lerenurllor
4Ŧ uezvolLarea durablla a LransporLulul urban sl lnLerconecLarea acesLula
3Ŧ ManagemenL al consumurllor energeLlce sl al emlslllor de gaze cu efecL de sera ln spaLlal urban

La nlvel Luropean exlsLa domenll de mare lmporLanLaţ care vlzeaza/ au lmpacL asupra unul numar foarLe
mare de populaLle care LangenLlal sau plenar afecLeaza domenlul urbanlsmulul/ ecologleŦ AcesLe
domenll conslderaLe de compeLenLa LransnaLlonala formeaza acquls'ul comunlLarţ adlca domenll ln care
Luropa poaLe sLabllll regull ce devln obllgaLorll LuLuror sLaLelor fllnd obllgaLorll a se lnscrle ln leglslaLllle
naLlonaleŦ
SunL conslderaLe de compeLenLa europeana sl decl se supun dlrecLlvelor LoaLe acLlvlLaLlle ce vlzeaza
proLecLla medlululţ aLaL ln zone naLurale caL sl ln zone urbanlzaLeŦ uomenlul urbanlsmulul are modallLaLl
dlferlLe de punere ln apllcare ln sLaLele europene sl o dlrecLlva nu ar puLea sa creeze un cadru unlform
de apllcare a regulllor speclflce acesLul domenluŦ 1ocmal de aceea urbanlsmul (lnLeles ca domenlu sl
lnsLrumenLe de planlflcare/dezvolLare a unul spaLlu umanlzaL consLrulL) nu esLe un domenlu de
compeLena europeanaŦ ln schlmb cand acLlvlLaLea de urbanlsm pp Lransformarlţ modlflcarl de funcLlunlţ
schlmbarl de lndlcaLorlţ ea Lrebule lnsoLlLa de o anallza sLraLeglca de medluŦ
ALuncl cand urmarlm sa lnLegram o componenLa ecologlca ln domenlul urbanlsmulul Lrebule sa
urmarlmť
1Ŧ CuvernanLa sl coordonarea pollLlcllor urbane
Ŵ CuvernanLa lmpune ca auLorlLaLlle cu responsablllLaLl ln gesLlunea unul LerlLorlu daL sa se
aslgure ca LoaLe masurlle luaLe converg spre garanLarea unul medlu de vlaLa sanaLos sl respecLa
LoaLe prlnclpllle vlzand ecologlaŦ
Ŵ CuvernanLa pp ca ln lnLeresul dezvolLarll durablle rolul auLorlLaLllor locale sl al lnsLlLuLlllor
publlce dln cadrul acesLora sa se coreleze ln lnLeresul LerlLorlulul sl al comunlLaLllŦ
Ŵ AuLorlLaLlle menLlonaLe ln domenllle lor de compeLenLa au responsablllLaLea elaborarll sl punerll
ln pracLlca de pollLlcl publlceŦ AcesL prlnclplu pp pe de o parLe coordonarea pollLlcllor publlceţ lar
pe de alLa parLe crearea unul cadru prln care punerea ln pracLlca sa respecLe prlnclplul
subsldlarlLaLllŦ
Ŵ 3181 uA1 urbane sl rurale dln care 320 oraseţ 41 + 1 [udeLe
Ŵ ueconcenLrare pp exlsLenLa unor sLrucLurl lnsLlLuLlonale ale guvernulul ln LerlLorlu
2Ŧ uezvolLarea urbana sLraLeglca
Ŵ AcesL prlnclplu obllga ca LoaLe masurlle/ lnLenLllle de dezvolLare a unel locallLaLl sa fle evaluaLe
ln vederea cuanLlflcarll cosLurllor (ln Lermenl ecologlclţ economlcl sl soclall)Ŧ
Ŵ uezvolLarea sLraLeglca esLe un prlnclplu fundamenLal al urbanlsmulul sl amena[arll LerlLorlulul sl
lmpllca luarea celel mal bune masurl sl care sa alba cel mal mlc lmpacL asupra medlululŦ
Ŵ uezvolLarea sLraLeglca pp lncluslv ldenLlflcarea soluLlllor prln care uA1 lnveclnaLe sa planlflce
corelaL dezvolLarea LerlLorlalaŦ
Ŵ uezvolLarea sLraLeglca lmpune planlflcarea dezvolLarll pe LerlLorll dellmlLaLe funcLlonalţ nu doar
admlnlsLraLlv
3Ŧ Þrlnclplul gesLlunll uLlllzarll Lerenurllor
Ŵ Are ln vedere pe de o parLe uLlllzarea eflclenLa a Lerenurllor dln perlmeLrul consLrucLlbll/
consLrulL a locallLaLllorţ lar pe de alLa parLe parLe llmlLarea exLlnederll urbane sl reducerea
consumulul de Lerenurl ferLlleŦ
4Ŧ 1ransporL sl lnLerconecLlvlLaLe
Ŵ Anallza efecLelor sl randamenLelor ln spaLlul urban Lrebule sa se reallzeze pe doua arLere
prlnclpaleť pe de o parLe echlparea cu lnfrasLrucLura de LransporL publlc sl pe de alLa parLe
aslgurarea corerenLel prln lmpunerea planulul de moblllLaLe urbanaŦ
Ŵ C auLorlLaLe publlca responsablla Lrebule sa la LoaLe masurlle fara a aduce pre[udlcll
LransporLulul lndlvldual

nu exlsLa popor neclvlllzaLţ cl un popor lnsuflclenL amendaL

3Ŧ ManagemenL al consumurllor de energle sl al emlslllor de gaze ln zonele consLrulLe
Ŵ Þrogramul de reablllLare Lermlcaƹƽ consum de energle Lermlca scazuL
Ŵ lndusLrla + secLorul rezldenLlal ƹ marl producaLorl de emlsll cu efecL de gaz de sera
Ŵ AuLorlLaLlle Lrebule sa propuna masurl de amellorare pL consLrucLllle exlsLenLeţ sa propuna sl sa
promoveze Lehnlcl consLrucLlve cu un alL randamenL energeLlc

  f f f°f¾f –nf n ¾½°n½ –fnff ¯f¾ $° °  f f° nff¾f€ ff ° fnf°€nfn¾%° ¯ ° n–n n°¯n¾¾nf%  f f¾f –nf ¾ °½°n½€° f¯ °ff f°¾¯¾f¯ °f©f ¾ ¯½nff fn ¯f ° ¯f¾¾nf ¾ff fn ¯f¯n¯½fnf¾½f¯   f f¾f –nf½½°n¾ °€nf f¾½°nf D@° n°f ¾f½f°€n n f f f ff  f f¾f –nf¯½° ½f°€nf f f½  ¯f €°n°f ° f f ¯°¾f  9°n½– ¾°f °  ° ½ ½f f f €n °ff ° °½ ¯ n°¾n $ n°¾fnff f½ ff½f ½f ¯f f ° f° ¾ n f n°¾¯  °€   @f°¾½¾° n° nf  °ff € n ¾f° f¯ ° °¾½f f° ¾f¾ f ½ ff  ½°n½f ½ ½f n½f fn°€f¾nf f°¾½½ n¾½ ff½f f¾–f fn ° ½°¯½° f½f° ¯ f f°f  ff ½ nf ¾½°¾f f ¾fff ¯f¾ €ffff n ½ © n f°¾½° f - ¾f½½° nf n°½½°¾€n °f¯ ° f  .f°f– ¯ °fn°¾¯ ° – ¾f ¯¾ –f °° n°¾  9–f¯ f f ¯nf n°¾¯ ° – ¯nf¾nf ° ¾f+¾ n °f ¯f½ nf ¯¾n € n –f ¾ f f  ¾f½½°f¯f¾ f¯ f ½n°¾n ¾ ° ¾f½½°f¾¾f ½¯  °nn°¾n n°ff° f¯ ° ° – n .