You are on page 1of 33

சன

ெபய

27 ந ச திர

கர வ

ெபய

சியாகிறா

ேளா

சி ந ச திர பல
ஆலய

மா கழி 5-ஆ

... தல

!

நா

சன பகவா

கிழைம (21.12.2011) அ

. இ த சன

ெபய

சியா

ன ராசிய

லா

27 ந ச திர கார க

ராசி

வ ைள

ெபா

பல

கைள

.

ஜனன கால ஜாதக ப , ேயாகபல

. ேகாசார ப

உ ய ஆலய ைத

, தசா
த சி

திய

ள தசா

திக

த ேபா

சன பல

வழிப

ந பல

கைள

நட

மானா

லாதவ க

ெப

,

ப பல

சைன சரைன

அதிகமாக வா

கள

ந ச திர

.

அ வன
சன ெபய

சி ந ச திர பல

... தல

!

தாய தி

ெசா

கள

ேச

வா

சலான கா ய

11.10.2012
ட, உ

மதி

கள

அ த

ெவள நா
உதவ

உய

. தி

ெபா

, அதி

ெதாட

வா க

.ஏ

வர

மகி

.

திய

சி அள

.

ெவ றி கிைட க

ெப

அதிக

ெத யாதவ க

மதி ம

.
இற

க .

மதி இன

லாப

ஏ படலா

ெப

.

; கவன

ெக டவ கள
ெகா

ைறகள

ேதைவ. வா

ைக

ெதாட ைப

பா

அதிக

ைண ம

கள

ேதவைத அ

ைளகளா

. பற ட

கட

வ ன ேதவ க

அைன

பழ

வதி

சி

மய லா

. இவ கைள வண

வ லகி

வழிபட ேவ

ேபா

பயண

ப ர ைனக
கள

கள

சில ச

ேதா

றி மைற

கட


.

ைறைய மா றி

ைறய

லாத வைகய

,

ந ச திர கார க
ெபௗ ணமி நாள

ெச

தின

ேதவ

வதிேதவ

வதிேதவ ைய

திர

சர

ய தி
சர

தி

தல

தி

தல தி

; ெவ

ைவ

ேபா

சர

,

லிமாைல

ேவெற

!

வதிேதவ

, வா வ
, சர

ேபா

கி

.அ வன

ைம நிற ைத

கினா

.இ

வதி ேதவ ைய அைன

தி, தாமைர மல களா

வாழலா
ஜி

சா

சகலகலாவ

வதிைய

தன ஆலய

ேதா ட

கி வழிபடலா . அ வ ன ந ச திர கார க

வதிேதவ ைய வண

.இ த

ைக தி தி

ெப

வழிபட ேவ

தல

; தாமைர
சர

வ ய

சர

வண

வா

அைமதி ப ற

அைம

,இ த

ைள வ

ேபா

சர

,

.

வ ன ந ச திர நாள

, ெவ

ேதைன

மா 20 கி.ம. ெதாைலவ

அவசிய

ந ச திர கார க

ய தல

மா 6 கி.ம. ெதாைலவ

ந ச திர

. 5.11.2013

.

இ த ந ச திர தி
வழிபட, உ

ேலஷ

கி

ேதனப ேஷக

சி

வழிப

.

ேபாலேவ, வா வ

மண

வதி கடா ச

றன , ப த க

தலான

, ெபௗ ணமி

தி பாட

ஐதக

!

சகல

! ேம

,

பாராயண

,

வழிபடலா .

ேலாக

பரண

ெவள நா

ெச

ெதாழிலி
ெதாட

களா

வ ேசஷ வள
ேம

சி கிைட

ைம அைடவ

க .ந

. ெவள

ெச


ய சிக

,

கள

ெசய

ப க

வா க

ப கபலமாக இ

மாத

க . ெதாைல

ெவ

சிற பாக நட ேத

ெப

ைம

கிைட

இ த ந ச திர தி
தியான ப

வழிபட ேவ

வர

பயண
.ப

ைமக
லாப

கிைட

ளாதார நிைலய
ைளகளா

ேதவைத த மேதவ
வர

ைக

.க

ைணவ

வதாக அைம
வள

ேவைலயா க

ஆதரவாக

சி

நல

. 2012 ேம மாத
.வ

தி

ெபா

களா
ேததி

17-ஆ

மண

தலான

ஆதாய

பகா ய

2013 ேம

நி மதி

.அ

தின

இவைர

ைகைய வழிப

வதா

;ந

ைமக

டா

.

ய தல

மா 8 கி.ம ெதாைலவ
பாலி

தி
வண

ைன

சிற

ெவ

ைஜய

கல

வார

அப ேஷக

ெச

மாைல ேதா

ேக,

சி

ேச

ேலாக

.இ
கி

,ஒ

, அவ கள

கிழைமகள

!

சைன ெச

தைட க
, ரா


ேதாஷ

கி

கி
,ஒ

பல

,

றன .

நைடெப

தி ஆகிய

ஏ றி வழிப டா

வ ேசஷ

வழிப டா

றன ப த க

தப

ெகாழி

மண

வரள , ேராஜா, ெச ப
ெந

கா ேதவ

வா வ

இ த ஆலய தி

வண

, தி

. பரண ந ச திர கார க

.

நிைல மாறி, லாப

ெகா

ஞானா ப ைக

வ ேசஷ

ைக. ெச

வழிப டா

என ேபா

ந ச திர

.இ

ைறத

வர

ஏ ப டச

ெதாட

ப த கள

இ த ேதவ ைய அ

வா

வர

ய ஆலய

ேதவ , ப

ெச

காேதவ த சன

ேத வ

வ யாபார தி

திைக

கி வழிபட ேவ

களா

ெப

ேகாய லி

நிக

கி

. வா

.

,ப

பேகாண தி

கார களா

ேததி வைர ெபா

30-ஆ

வா க

.

கைள வ ட அதிக வய

அைடவ

, உதவ ெச

ரா

கால

றன ப த க
பதாவ

; வ ைரவ
வல

.

வார தி
யாண

; ச ேதாஷ

ெபா

ளாதார

தியாக
கட

திய

வா

க ேவ

11.10.2012

அய

ெதாட பா

நா
.ப

ஏ ப

. பண வர

சன அ

த தி

பலைன

நரா

லமாக இ

வா
அ ன

தி

ெகா

, அ ன வள

ெச

வள

தி,

ய ப

எதி

அ ன

ேச

பதி

ெச

கலி

தி

ராசி ப

திைக ந ச திர கார
, ராேம

, ேஹாம

நட


தி

ச ேதகேம இ

க .
.

பகா ய

வா

வர

ைல.

,

அ ன

ய தல

வர ,

மா 20 கி.ம. ெதாைலவ
அ ன

வர ,
ெம

ெகா
ல யா

இ த

சன
சன

காேட

என

தல தி

தி
கி
ெபா

,

ெச

கிரக ேதாஷ
,ந

ெல

ஊம த
ேதாஷ
பாட

ெண

மாைல சா

யா

ளவ க

ெப ற தலமான தி

அ பா

சா தி ேஹாம
நி மதி
ந ச திர

திர
ெச

ச ேதாஷ
ேலாக

சா

ெச

ெகா

ஐதக

தி, ெபா

வழிப டா
ெபா

தி

நாம
,ப

-

சி

ச நிதிய

ேபா ற ப
, மி

தந

இ த
ைம பய

ஆகிய வ ைற ைவ

ேக தன

திைக ந ச திர கார க

,உ

வாமிய

பாத நாயகி. அதாவ

திரமாக

, கி

தி,

.இ

மி

-

சைன சர

வழிபா

,எ

கா

றன .

பாலி கிறா . சன ப கார ே
கிழைமகள

வர . அ பா

ேபா

சிற

ெகா

தப

தி

தல

,

!

, அ த நாள

, இைறவ

ஏ றி வழிப டா

,

!

கா

தி

ேகாய

சன பகவா
, வா வ

க வாழலா

ச நிதி

சகல ந
என

ேபா

கி

வாமி ம
ேன, சன

ைமக

கிைட க
றன

ப த க

.

.

ைக நிக

ந ச திர ப

. கி

ேக ப

,வ

ெவ றி எ

வரைர வண

ேஹாம தி

தன ெபா
. ெகா

. 11.10.2012

சமாள ப க

பாைதைய ேநா கி

. 5.11.2013

ேதவைத அ ன பகவா

கா

சி

, ம யாைத உய

பதா

தியமாக

!

வழிபட ேவ
தி

மதி

சாம

ெதாழி

. 10.10.2012 வைர எதி

அப வ

ஆதாய

அதிக

இ த ந ச திர தி

அதைன

ெதாழிலி

வ நிைலய

ைளகளா

. ெபாறாைம கார களா

ச தி தா

ெச

ப க

நிைல ஏ ப

உ திேயாக

நிக

கா

சில ப ர ைனகைள

ஆனா

ஏ ற

கிரக
ெப

!

,

ேராகிண

த கா ய

நிக

கள

. வ ைளயா

கிைட

11.10.2012

ெவள நா

ெதாட

ெசய

ெபா

வர

அதிக

த சி


வழிப

வழிபட ேவ
பேகாண
ெப

மா

கி


ள தி
வதா

கள

. எதி பாராத ெசல

ெதாழி

எ த

ேபா

பா

ப கா ய

ளவ க

.

ேபா

பவ க

கா ய தி

டா

அதிக ஈ

இற

.வ

கவனமாக இ

,எ ச

க ேவ

ப கா ய

,

,

பா

கிய

பர

ைக

.

ெசய

ெகா

பதவ உய

நிக

. மனதி

ஆகிேயா

உத

தி

மகி

சி

வா க

. ெத

க .
. தின

சிவாலய தி

ெபறலா

டா . 5.11.2013

க க

ேதவைத ப ர மேதவ

ப ர மா ம

, நி மதி

மண

.

இ த ந ச திர தி
சி

க . தி

தலான ேபா

. ெப யவ க

பண கள

4.11.2013 வைர பயண தி

படேவ

எவைர ந ப

தி

ெவ றி ெப

இவைர தியான

பாலி

பர

,

மேதவைன

.

ய தல
உ சி ப

ைளயா

ேகாய லி

ேகாய ைல அைடயலா . இ

ேக

றி

ைற

,

. தி

சிவாலய

வட கி

லவராக அழ

தா

தமிழக தி

ப ர மேதவ

மாைள

ப ர மா

பர

வண

சிற

,ப த க

ப ர மாவ

தி

பயண

தா

ேவதநாராயண

,

ேகால தி

ேவத நாராயண ெப

ேற அைழ கி

றா க

, தி
ேபா

ெகா

பர

,இ த

ப த க

மா

!

தல

வர

தல தி

ேகாய

ெவ
, ெகா

தன ச நிதிய

மா.
,இ

கி வழிப

வ கள

1 கி.ம.

தன ச நிதிய

கைள

ைநேவ திய

வ - ேக

அேதேபா

சி உ தம ேகாவ
ஆகிய தல

ேராகிண ந ச திர நாள

, ப ர மா ேகாய

பாலி கிறா

ெப

மா

பாத தி

சிற

பைட
வள

கள

ப ர மாைவ
. அ த நாள

வண

கலா

கினா

மனதார

, வ ரதமி

, சகல பாவ

இ த

ஜாதக நகைல எ
ைவ

ேவத நாராயண


ப ரா

,

தி ம கள
,இ

தி தா

ேக

வல
ந ப

;
ைக!

, சகல ேதாஷ

வ லகி, வா வ
ந ச திர

மி

லெதா

தி

ஏ ப

, வா

வா

ேபா

கி

றன , ப த க

!

ேலாக

கசீ ஷ

நிதானமான ெசய
உபாைதக

பா

ஏ படலா

மதி - இற

மதி ஆகியவ றா

,ப

ைளகளா

தி

வ ழி

இ த ந ச திர தி
ச திர
ெச

அக

வழிபட ேவ

,ந

வரலா

ைமக

யா

ைச மாவ ட

தல

, மி

தி

ைவயா

தி

ெசய

ப டா
ேன ற

டா

.

ைக

வா

ைகய

.

தல தி

, உ திர

,

திர கார க

இைறவன

தி

-

கான அ

வாதி, சதய
வண

நாம

கி

கி பல

, தி

ள தி

தே

ெபறலா

தி
திர

ேவாண

, ேரவதி

). இ த

கய லாசநாத ; அ பா

-

ெப

அதிக

ெதாட பான சி

தன

ெபா

க . ேபா

வர

. ஆரா

கள
, ேதா

சியாள க

,

.

ேதவைத

. இதனா

கசீ ஷ ந ச திர கார க

ஆகிய ந ச

மான

ய தல

(இ த

ெச

. இவைர வழிபட மேனாபல

கசீ ஷ ந ச திர கார க

இைற வழிபா

.ர த

4.11.2013 வைர,

சில ப ர ைனகைள

பவ க

ஆளாக ேவ

ேவைள இ

கிைட க

திக வா க

வ ஷய தி

உ திேயாக தி
அதி

ஆதாய

ெப

. 11.10.2012

அவ றா

வா

, மி

ெவ றி ெப

ைக ம

5-11-2013

. ேம

களா

ேச
ெபா

தல

வாழலா

ெப யநாயகி.

,

ச தி க ேந

தைடப

பல

. ெகா
கிைட

. ெப ேயா கள


.

-

தி

க கிழைம ம

ெகா

ெபௗ ணமி ஆகிய நா கள

ச திர பகவாைன, ெவ

சா

தி, ெந

தான ய

மனதி

அைமதி

சா த

ஏ ப

. அேதேபா

, தி

பாலி பா

ம ெறா

சா ப ட

வழிபட ேவ

மண

ஆறாவ

ெகா

ேதவைத ம

மாத தி

, பா

ந ச திர

ேலாக

, ேத

ன தாக... இ த
ஐதக

ைள நிற வ

. இதனா

ெதாழி

உட

நிைலய

. தாயா

தல

ஒளஷதி ேதவைதய

வா வா க

ச நிதி

திர

வள

ெப

;

ேன ற

ய வர

.

இ த

பத

ெவ

தைடகைள அக றி, மா

ச திர பகவா

தல தி

ைள அரள ம

ெகா

வ ேசஷ அ ச

ழ ைதகள

தி

சம

,இ த

. மி

, ெந

கல த உண

தல

ேபர

கசீ ஷ ந ச திர தி


ெப

ஆகியவ ைற

டா

ழ ைதக

,

பற த

, ஜல

ஆேரா கியமாக

!

வாதிைர

எதி
உட

எ ப

ப ற தவ க

சல

கள

அைல ச
ஆளாவ

ெச

வா

ேத

டா

19.6.2014

உ திேயாக தி

மிக சாம

உதவ கரமாக இ

சலான கா ய

11.10.2012
மனச

வ தா

மண

சமாள

. நில ல

க . அ வய

க . என

. மக ேப

, பதவ ம

பா க

அதிகமாக இ

வ நிைலய
. தி

தியமாக

வள

சி அைடவ

பா கிய
ச பள உய

களா

ப கா ய
ஏ ப

லைம கிைட

லாப

கிைட

நலன

அதி

நிக

. ெதாழிலி

, இடமா ற

.

ைளகளா

அ கைற ெச

க . தி

.
.

ச ப தமான உபாைதக

. 23.12.2012

, அவ கள

ேபா

.

. ம களா
வள

ஆகியன நிக

சி ஏ ப
.

.

இ த ந ச திர தி
ந ச திர கார க
ெச

வழிப

ராேம

வர

ந ச திர கார க
ராம

, ராேம

வழிபட ேவ

ேதவைத

. தி

வர

வாதிைர

ராமநாத

, உ தமமான பல

வாமி ேகாய

கைள ெப

.

ய தல
ராமநாத

வாமி தி

கான தல

ேகாய

. தமிழக தி

ப ர மஹ தி ேதாஷ ைத
ெப

ைமக

பதா

ேக

தி

- தி

வாதிைர

ேஜாதி லி

ேபா கிய தி

ராம

ெகா

தல

ட ஆலய

,இ

வாமி

ேக

ள கட

தல

,அ ன த

ெப

கிைட க

ெப

ந ப

ைக! ஆலய தி
வா

சா

தி, த

ேபா

கி

ந ச திர

த நரா

வழிப

றன ப த க

வர

என

நரா ,

நி மதி

,இ
வதா

கி

வல

வாமி ம

,ப

ேதாஷ

ெகா

கள

இ த

; சகல

ச ேதாஷ

றன , ப த க

.

ராமநாத
ெபா

ள இர ைட வ நாயகைர வழிபட, ப
ேபா

அைம த

ண ய தின

கள

பாவ

நாம

22 த

.

ல தி

தி

. தமிழக தி

தலான 22 த
,இ

வாதிைர ந ச திர நாள

வாமி எ

கிற

, சகல ேதாஷ

தி

என ப

கினா

த த

ராமநாத

ராேம

ச ப

பா கிய ைத

!

ைம

,அ ன த

வாமிைய வண

தல ,
என

வழிப ட சிவலி

தல

க வாழலா

ைள

!
அ பா

; ேமா ச

திர

கி

என

!

ேலாக


சலான கா ய

க . எதி கள

அதிக

ெதா

களா

ைலகள

; லாப

11.10.2012
ெதாட

கள

. உட

க . மன உ

தி

க . நில ல

ப ற தவ க


பல

ெப

க .

ைணயாக இ

4.11.2013 - வைரய லான காலக ட தி
அதிக

ெசய

தனமான ெபா

கள
பா க

ேச

ைக

.

, ெவள நா
கைள வா

க .

ேவ

இன தவ

ேச

உத

வா க

. பயண

ெவ றி த

. ஆரா

சியாள க

ெபா

.

5.11.2013
வா

இ த ந ச திர

பர சா

வழிபட ேவ

ேத

சா

இ த சன ெபய

லாப

சிய

த சி

ன வ
வழிப

ேன

க . ெகா

-

அதிதி.

வதா

ச ந ச திர கார க

, சிற த பல

கைள

ெபறலா

, தி

கா

ெச

.

ய தல

, பாபநாச

கி

தி

தல

பவ க
பர சா

ஏ றிைவ

கா

.க

. தி

மண

ப ைக
, வல

ெதா


தைடயா

கல

பர சா ப ைக

பவ க

,ப

ைள

வள

ேக

நிைன பவ க

, உ திேயாக தி

பர சா

ெகாழி
ெவ
ஜி
ஞாய

ெணைய க
வ தா

வள வா க

,

என
!

கல

ெந

ந ப


ெச

கி

ஐதக

தவ

உய

மண

பவ க

ெபற


கள
நிக

வய
;

ெத வ

,

திதாக

தடவ

ெதாழி

...


. வ ைரவ

ெகா

ச ந ச திர நாள


ெசழி

ைவ


; லாப

ஜி த
அவைள மனதார

ஆேரா கிய

றன , ெப

ஆகிேயா ,

, வ யாபார

பாத தி

ழ ைதக
கி

வள

இன ேத நட ேத

ைனேவா

தி
றி

11 ெந

வள

!

வ ள ேக றி வழிப டா

க ப ரசவ
சிலி

தலா ஒ

... ஆக ெமா த

ைக. அ ப ைகய

பணக

கிழைமக
நட

என

ப ைக

சிவனா

வழிபட, தைட ப ட தி

ச த

ைண நாயகியா

வ நாயக

,

வ யாபார தி

ேலாக

ைலேய

என ம

திறைமயா

.

ேதவ எ

ஒ ப ற தி

ந ச திர

வைர, உைழ பா

வதாக அைம

கான ேதவைத
ப ைகைய

நிைற

. ெச

பற

வா

, ெவ
வண

ள,

;

,

உைழ பா

கா ய


ஏ ப

திதாக

ெபா

டா

கைள

ெச

வழிபட ேவ
பேகாண
தி

ேகாய

கல

தைனகைள நிைறேவ

மகி

சி

அதிக

ைர -

-ம

னா

. சிவனா

சாைலய

ெசய

ெதாட பா

, உறவ ன கள
,

தி

ப ர ைனக


ஆதரவா

ப கா ய

க . த ைத ம

தா

களா

ேதைவ. 11.10.2012

.வ

வழி உற

வ ழி

. ெவள நா

ப க

அதிக

பல

நிக

.

.

ைளகளா

மதி

.
ேதவைத -ேதவ

நல

.அ

ைற ேகாய

ப ரக

பதி. இ த ந ச திர

, ஆல

ஆகிய தல

மா 15 கி.ம. ெதாைலவ

,

ெகா

ேகாய

இ த

தல தி

, ெத

கார க

தி ைட, ெச

ெச

வழிப

ைன -

சிற

.

, அழகிய தி

தன ச நிதிய

தல

திர


,

வழிப டா

வ யாழ கிழைமகள
ெகா


கலா

ந ச திர

, ெகௗரவ

என

ேபா

ேலாக

கி

திர

திர

வல

தி

தல

வர

தா

த சிணா

றன .

சன

றி பாக, சன பகவான

ஆகியவ ைற


ஐதக

ெபறலா
!

கிறா . இ த
தி

சா

தி, வண


கி

நிலவ ய ப ர ைனக


.க

யா

.
திர

, வ ள ேக றி மனதார

றன ப த க

வர பகவா

த சிணா

,

ப தி

தி

ஆகியவ ைற
கி

தி,

ேக தன ச நிதி ெகா

.

வா வா க

ைட கடைல மாைல அண வ

பதவ , ெச
வள

,

ஆப சகாேய

த சிணா

ெகா

வாகன

வர
ைம

ஆல

பகவா

வ வமாக

ேகாய

, சகல ேதாஷ

கி, த பதி ஒ

றா

சிவனா

சன

.

ைளயான 'மா தி’, க

தி

தா

றன , ப த க

ஆகிேயா

தா

ய தல

அைழ கி

ஆய

. அைல ச

கவன

வ நிைல உய

ப ரா

,ம

பதி

பண யாள க

ேசமி ப க

. 23.12.2012

பகவாைன வழிப
, ப டம

-வ

கால

. தாயா

. இய திர

ச ந ச திர தி
வலிதாய

ெவ றி ெப

வா

5.11.2013

தி

ெவ றிெப

ெசா

சா

தி,

ப ரா

வ - ேக

தி தா

வய

சிற

, இழ த

.

மன

இன ய ச பவ

கி

.த

ன ப

ேவைலய

றி

ைக

தவ

ைளக

கவனமாக

பழ

அதிக

. ப ரபல
ெச

ேகாய

, தி

நாேக

வழிபட ேவ


தல

சா

வர

பா

தல

,ந

உத

பவ க

.எ

அைல ச

. ஜல
ெப

ெவ றி

லாப

. வய

.

. 11.10.2012

ச ப த ப ட
திய நப கள ட

.

. பண நடமா ட

ைம த

. கட

.
. இவ க

தி, நாக ேகாவ

ஆதிேசஷைன வழிபட

,

ேகா ைட ேபைர

,

நாகைர வழிபடலா . ேம

அதிக

லாப

ெபா

கள

ேவைல கிைட

ெதாட பா

பராஜ

வழிப

ெபா

வன தி

வா க

ேதவைத ச

ெச

த கா ய

க . ெச நிற

ல நி

ஆதாய

, காளஹ

அ கைற ெச

. ெதாைல

. 23.12.2012

ெச

ஆகிய தல

ெசய

தவ க

இ த ந ச திர தி
தி

நிக

நலன

உபாைதக

வாண ப

ஆகிய

சிற த பலைன ெப

.

மி நரசி ம

.

ய தல

மாவ ட ,
இைறவன

தி

பேகாண
நாம

கி

நாகநாத

-

ேதவ யாக, க
ெகா

வாமி. அ பா
ைண ெபா

கிறா

சிவ-பா வதி

ெகா

நாேக

வர

. ரா

ட தா

கல

கி

ஆய

ைனயாக

தல
ேதாஷ

தி தா

, ேதாஷ

கிைட க

ெப

பாலப ேஷக

ெச

ப ரா

நாகநாத
வண

.

ந ச திர

நாேக

.இ த

ேலாக

வாமி
கினா

தல

மண
ரா

வர

தல தி

.இ த
, ம ெறா

தன ச நிதிய

ேகாய

என

கிற

நிவ

ரா

பகவா

தி தா

,எ

அப ேஷக
ஏேழ

தியாகி, தி

ெஜ

,வ
பாவ

மண ேயாகதிர

ைஜ ம

ஏ ப

நல வ
லா வள

ெதாழி
சிற

ேன ற

ெச

ேபா ற ப

தைட ம

பகவா

ய ந ச திர நாள
,

,ந

ரா

வ . ெதாழிலி

, ஆய

ெப

தி

ஜா பா

, தி

ப ரா

கால ேவைளய

ெச

ளவ க
,இ

ரா

ேஹாம

கி

றா

பவ க

ய ந ச திர கார க

லவ

தவ

ெச

ைள பா கிய

ப ைற அண அ பா

-

.

தி

ேஹாம

மா 5 கி.ம. ெதாைலவ

,

வழிப
திர

சா

கி

.

றன .
சிற

.

தி, உ

கிைட க
சா

ைக

ெப

.

தி, தபேம றி,
; ெச

வ வள

மக

திய ெசா
உத

வா க

இய திர

. ெதாைல

பண யாள க

11.10.2012

ஆதாய

ஏ ற

ெப

ைளகளா

ெப

ைம

கிைட க

ெசல

கைள

ெப

தவ

.

சில ச

கட

க . ெகா

ெச

கிர பல

சிற

ைக

.

கிர பகவா

உ ய ப கார

வழிபட ேவ

ய தல

திய

,த

கள

சீ தாேதவ ைய ம பத
ராமப ரா
ேபா

,இ

தி

. ப ற ெமாழி ம
கள

ஏ ப டா

- வா

.

இன தவரா

ேதவைதக
தல

,

,

ெவ றி கிைட

.

அவ களா

கலி

கவனமாக இ

. இ த ந ச திர கார க
.இ த

அ த

கவ

ேவ

ேகா

ேநா கியப

ேகாய

ெகா

ெப

ம களா

தல

கைன ேஸவ
கி

ச தன
ேக

றன ைவணவ
சா

சிற

அைடயலா

என

ெப ேயா க

வள
ேபா
,

ெச

ப ரமா

கலா

கிற

.


வழிப டா

. ெப

,

தல

றன , ப த க

கநாதைர ேஸவ

அதிக
ெண

ைகைய

.

. மக

ந ச திர கார க

மா

,


கி

,

,ஆ

, இல

ெபறலா
ெப

வ த

; ேமா ச

வ ய
தா

தா

; ெப ய ெப

கழ ப
ெவ

த ைத,

கைர

க மகா மிய

ச தான பா கிய

; சகல ஐ

கி மகி

கைரய

ய ப ட தி

மா

கநாத

கநாத . ேசாழ ம

டமாக

காவ

க, காவ

;ஆ

மண வர

கி
அர

கிர பல

,

தி வழிபட, தி

வ கள

நாள

தா

என

ெகா

ப னா

டா

கி வ த

ப சாக வழ

வாகேவ இ

களாசாசன

ெப ய தாயா , ெப ய ேகாய
அர

வண

த ைத எ

ள ெகா

ல தவ க

உதவ ய வ பஷண

. வ பஷண
ேகேய ப

வா

த மவ மன

ஆ வா

ேலாக

ஜின ய க

!

அேயா

ந ச திர

.இ

பற தவ க

.

மக ந ச திர தி கான ேதவைத ப
வழிபா

உட

ெதாட பா

ஈேட

ப தய

ேன ற

5.11.2013

பய

ெவள நா

க . ேபா

ட தா

. ெப ேறா

வ .

கியமான எ

ெப

அதி

ெதாட பா

, ெவள

பயண தா
தி

ேச

;க


வ -

, ேமா ச ைத
ைறவ

, மக ந ச திர
றி வாழலா

!

தைடக

வல

ளவ க

அய

ேட

கைல

பய

யா

இ த ந ச திர தி
ெச

வழிபட ேவ

ய தல

வட கி

,வ

ஆய ர

கிரம ர

சமய ர தி

, மாகாள ர

கால தி

,க
கி

ஆதிய

ேகாய

ெகா

ேமன

அப ேஷக
இத

, ெப

, ேக

'சமய ர தா

தி

ண ர

தி

மல

டதாக

மி ைச மாைல

கி

டா

அத

, உய

கா

கள

ெபா

.

பா க

.

ளாதார நிைல

க .

.

நிைற த அ யமா
ெச

கிைட

அைழ க ப
பதா

.

வழிபடலா

, ஆன த வா

திக

இ த

றி பாக,

.

!

தல

, தி

சி

, ச தி தலமாக திக கிற

,இ

.உ ய

ள அ ப ைக

ெகா

அ ப ைகய

கிைடயா

வைறய

ப ரா

கிறா க

.

தைன

,க
ள ேவ பமர தி

கால தி

காசின யாக அ

,

அப ேஷக

ஏ றி வழிப

இ த அ மைன ேவ

த அ ப ைக, ப

வைறய

றன. க

, மாவ ள

ேகாய லி

,

நாம !

ஆனதா

ேத

, வ வசாய க

. உ சாகமாக நைடேபா

தவ க
.உ

கைரேயார தி

கா பவ

வ .க

நைடெப
, தப

வதா

சா

கா

உ கிர

லிைகயா

ேத

ஆகிய ெபய க ள

வர

க தி

ய அ ச

கைள

பண கள

ெதாட

ைறைய

வைள வா

’எ

ஆகிேயா

, சகல ச தி தல

ைடயாைள வழிப

நல

ஜின ய க , ெதாழிலாள க

தியவ கள

.

ேதவைத,

ெவ றிக

. ெபா

இன ேத நிைறேவ

இ த ந ச திர கார க
சமய ர

,இ

ெதாட

ட வா

டா

தவ க

ேம

ெவ றி வா

அதி

. ேம

நல

ேச

. தகவ

ைறய ன

ேச

பண யாள க

ைறகைள

. தி

. ெப ேறாரா

ெதாட

உய

, இய திர

நா

; ெசா

ள எ
, நம

சமய ர தாள

; உ ஸவ அ பா

அ மன

ெசா த
சமய ர
தா

சமய ர தி

பாத

வ ழா இ
தா

ைள வர

கைள ேகா

ேக

ளன;

ேக வ ேசஷ

.

டமானைவ.
கிைட

.

ைகயா கி,

ப ரா

தைன

ந ச திர

சீ

ைவ க, அவ ைற வ ைரவ

நிைறேவ றிைவ பாளா

அ த ஆய ர

ைடயா

!

ேலாக

உ திர

சா

யமாக

ப க

ெச

ெசய

.எ த

ேபா

ெவ
ைனகைள

அறி
மகி

அப வ

பகா ய

நிகழ

ஆசி வாத
இ த ந ச திர
மாவ ட தி

கான ேதவைத பக

யனா

,

ச தி ப
களா

வழிபட ேவ

வாமிய


தி

, தன ச நிதிய

வழ

கி அ

. அய

ைம உ

கா

ப க

சி

ெப


. தி

வா வ

ெதாட

,ந

நிதானமாக

ஆதாய

கள

ெபா

தியவ க

.

ளாதார

ட வா

களா

,வ

ேபா

.

.இ
. ெத

ல தி

, தி

மண

வ த சன

ய வழிபா

,
.

கி

-

காசிவ

ெச

தப

சி

,த

) வழிப டா
மண


,ப

தைடக

சா

கள

உ தம

.த

ைச

ேகாவ

தி

ேவா

.இ

நாம

-

ேக

வ சாலா சி.

அைன ைத

வா

.
அவ க
சிவ

வய
கி, மா

, ஞாய

நிற வ

த கப

த த பதி ஒ

யனா

ைன நா

தா

ய பகவா

வநாத . அ பாள

ய பகவா

,

ஏ ப

க .

சிற

ைற

எ த ந ச திர கார களாக இ

க . வாகன

. 5.11.2013

பள

. எதி பாராத அதி

திசாலி தன
ச த

அ கைற

. 10.10.12 வைர எதி

நா

ேத

கிறா

வள

நாம

மல களா

ெசய

நலன

ய தல

பேகாண

தல

. 11.10.2012

. உ திர ந ச திர கார க
த சி

ப ற தவ கள

திய வா

கிைட க

ேகாவ ைல

. உட

கவனமாக இ

.

ெசயலி

வ ழி

திைய

சி அதிக

கமாவ . பயண

நிைலய

பவ

கா ய தி

ெகா

ேயாசி
தி

ேச
ய வர

கிழைமகள

திர

ெந

சா

இ த

தி, ெச தாமைர

தபேம றி (25 வய

வ . ெதாழிலி
கிைட

றா

ேன ற

ஐதக

!

25

உ திர ந ச திர கார க
ய பகவா
ேதாஷ

ப த க

!

ந ச திர


, உ திர ந ச திர நாள

திர
;

சா

,இ

தி, மல களா

றி பாக, ப


சி

ேதாஷ தி

வ சாலா சி சேமத

வழிபட ேவ

காசிவ

. இதனா

வநாதைர வண

ய பல

கி, ச ததி ெசழி க வா வா க

கி,

. சகல

கி

றன ,

ேலாக

மனதி

ெவ றி ெப

கள

ன ப

ைக

. எதி

வர

,ஏ

4.11.2013 வைர ேபா
ெதாழி

ளவ க

23.12.2012

ெதாட பான உபாைதக
ழ க

ைறவ

ெதாழிலி

இ த ந ச திர தி

ேதவைத

ழ ப

றா

ேச

மதி, ேதா

ைக

ணமா

. எவ
ெகா

,க

ஜாம
வா

. 11.10.2012

ச ப த ப ட

ெசய

.

கள

, வா


ேபாடாத க

கலி

.

வ ழி

. பண

அதிக

தி காணலா

.வ

பகா ய

. உ திேயாக தி

பதவ ம

நிக

.

ச பள உய

.
.அ

. சப மைல

வழிப

த ந ச திர கார க
ஐய ப

சிவனா

ேமாகின வ வ

சப கி

வாமிய

தவ

வாசைன க

திைக மாத
தி

தாைவ வழிபட, ச

ள சா

கட

தா ஆலய

யா
ெச

.

ய தல

திரனாக அவத

, சா

தமிழக தி

வழிபட ேவ

கா

எ ச

பண நடமா ட

அப வ

ய பகவா

. ெசா

த கா ய

.

5.11.2013

அக

ஏ ப
கா

ெசயலா றி, எ

மதி - இற

, ெகா

ப தி

ஐய ப
ணார

மாைலயண
நாம

கைள

மகாவ

வாமி. ப பா நதி கைரய

த சி கலா

லி

ஹ ஹர

மைலேயறினா

.

, 48 நா க
ெசா

ைம தனாக


பா

வ ரத

மனதார

, தின
ப ரா

தி

ஐய ப
,

சப மைல

ெச

ஐய ப

ஐய ப
த த

ப க

அைனவ

ெபா

ைன

ெபா

ைள

த த

வா

.

சப மைல ம
ஆலய

த சி

மா? ெச

ஆகிய மாவ ட

தல

லா

ளன. இ த

வாமி

, ச தன அப ேஷக

மண க

,அ

வ யாபார தி
ந ச திர

சி, ராமநாத ர

அைம

வா

ெதாட

ைன, தி

ெக

ெச

, வண

ஐய ப

த ந ச திர நாள

கி வழிப

வ தா

வண

கி வ தா

வாமி ெகன அழகிய

ெச

,இ

ஹ ஹர

,

தனா

கைள அக றி இ

ஐய

ப ைத அ

வாமி.

த ந ச திர நாள
லாப

கள

அதிக

வாமிைய
.க

வய

த சி

ஞான

திகழலா

ப தி

,

ஐதக

ைம ேமேலா

.

!

ேலாக

சி திைர

கா ய தி

அ ேயா
ஏ ப

டா

ெசய

, ெவள நா

ேதா

ெபா

, அய

நிற

ெபா

கீ

ைள

அவசிய

ய வழிபா

வழிபட ேவ

பல

ய தல

ெச

ெவ
கவன

சிற

. அவசர

ேதைவ.

ப தி

ேபா

சலசல

ெதாட

நா

தக

லாப

.

ளாதார
தி

களா
ேபா

ெதாட பான

ஆளாக ேந

. உ திேயாக


ைறகளா

ைறகள

. ெத
த க

டா

வ ழி

. பயண ,

மான

அதிக

ேதைவ.

பண கைள நிைறேவ ற,

, ஆசி ய க

மிகவாதிக

.

ந ச திர கார க
,

ெபா
அதி

கான ேதவைத,

வதா

ெப யவ கள

சி திைர ந ச திர

. சேகாதர நலன

11-10-2012

5-11-2013

ேயாசி

.

ெபா

கிரன
யலா
.

.ம

ைம தனான
ைர

டா; ம ெறா

மனா சி அ ம

ேகாய


ெச

வக மா. இ த
வழிப

.

ழ ைதய
பற

வள

லாம

திய மைலய

த கைதைய ம

வஜ ம

ைர தல ராண
அ ப ைக

ெவ

வாக

சிற ப

மனா சி எ

ெபா றாமைர

இ த

, வல
தல

மனா சிய ம

பாத

தேர

,

வள

அேதேபா

வ ேசஷமானவ . வ
ஐதக

ெபறலா

டவ

வவ

லா

பதா

பா க

த சன

. சி திைர தி

!

, தாழ

வ ழா

ல,

ைர.

கள

சி திைர ந ச திர நா கள

வழிபட, சகல ஐ
தேர

.

ேகாய லி

ெப ேயா க

ஆட

கைள ெகா

ைர

வர

ெச

ெப

இ த

ண ய தின

உ ய அப ேஷக-ஆராதைனக
தா

கி ஆ

பலனாக, மனா சிய ைம

ற க

மிக

ேக உ ய சிற ப ச

நி மதியான வா ைவ

ேபா

. 'ம

உக த தல

சி ரா ெபௗ ணமி ேபா

யாக தி

ெபய வ ததாக ஆ

சி திைர ந ச திர

ெச

திர காேம

,

தி அப ேஷக

வர

ப த கள

ெத


ந ப

ப ராகார தி
ெச

வ ய

நிைற த

கிழைமகள

ேதனப ேஷக

ைக.

தி

இவைர வழிபட, வ ைனக

ைளயா

.

ந ச திர

ேலாக

வாதி

ெபா

வர

.ந

ேநர

லவ க

ஆகாதவ க
உட

11-10-2012
கிைட

. அய

டா

.

ஞான

வள

, வ ைரவ

ப ற ேதாரா

வரேவ

உதவ

அைல ச
நா

ைறகைள

ேச

கா

தி

மண

ேவக
.ந

நிக
. தி

ப க

. மனமகி

சி

மண

.
அதிக

தவ க

. எதி க

ந கா ய

வ . ெசயலி

, உைழ

. 5-11-2013
ப க

ப தி

.

டா

ெதாட

தன க

அதிக

சிைய

நல


அட

றா

. ேவ

ெமாழி நப களா

ெபா

ெப

ெவ றிநைட ேபா
, ெச

வ நிைலய

வ . வழ

அத கான பல

கள

ைமக

க . நவ ன

வ . கைலஞ க
வ ேசஷமான

சாதகமான

கிைட

. ெத

வாதி ந ச திர தி
ந ச திர கார க
வழிபட ேவ

திர மாநில

நாத ஆகிய தி

பண க

ஈேட

ேதவைத வா

காளஹ

. சா

பகவா

தி ெச

கள

. காளக

வழிப

த சன தா
தி, ப

ணய

ச த தல

வ ேசஷ

கள

ெப

வா

.

தலமாக திக கிற

.இ த

.

ய தல
,க
ெபய

மாவ ட தி

ள, பாட

இைறவ

ஞான

,

ஒ ப றே

தா

காளஹ

தி எ

ற தி

அவதி ப

.க

,ந

ெபய .

காள திய ப ,

ற தி

ெபய கள

ண ப நாயனா சிவன

ெப ற தி

திய

ளவ க

, தி

,இ த

தல

யாைனய
தி

ப ர ைனக

ேவ

நிைறேவறிய

ேந

ந ச திர

ெகா

மண

காள தி
அ ப ைக
தல

ெப ற தலமாதலா
தி

ேமன ய

கைள

ேபா

ஆகாதவ க

,ந

இ த

நிவாரண

தி கடைன ெச

கி

பாக தி

. ரா

- ேக

,

ட கால ப ர ைனகள

சர

வதி த

ெபறலா

காள திநாதைர ப ரா

வாமி

,

தல தி

ற ேதா ற

வ ேசஷ

இைறவைன வழிபட, நல

ேபச இயலாதவ க

ேதாஷ

லவரான சிவலி

தைலநாக தி

பவ க

, வா

கள

தி.

ேகாைத எ

தி- யாைன வழிப

காள திநாதைர வழிபட, வ ைரவ

காளஹ

ஞான

,ஹ

தி

ப ேதாஷ

ேம

திர

- பா

சில தி வ வ

த ,

தல

.

-சில தி, காள

ேம

ெப ற சிவ

அ பா

யா

ைக

த தி

நரா

ந ப

தி தவ க

திர

ைக.
,த

சா

.

கள

தி வழிப

றன .

ேலாக

வ சாக

லவ க

கட
பய

நிைறேவ

.

உதவ
.

கர

திசாலி தன

வ .
பள

சி

ன த யா திைர
. ெவள

,

லெத

, ெவள நா

வ ேந

தி

ெதாட

,

திய ெசா

ைளகளா

ேச

ெப

தனமானவ கள

.

ைம ேச

இ த ந ச திர கார கள

உட

லற தி

நலன

லற

கவன

வ சாக ந ச திர
வதா

தி

ப .ச


என

மான

ேபா ற ப

இ த

வ யாழ ே

க தி

ெப

ராண

பைடவ

.

தல தி

,

திரமாக

ரப

அத கான வா

கள

மதி

அ த

; அ ன ைய

. ேம

ெசா

, அவ அ

வா

உய

மகி

. தி

மண

வ . இவ கைள அ

பாலி

பைடவ

சி கி

ஆனவ க

.

,

. 5.11.2013

தின
தல

ேக,

லவ

,

தியான

கைள

,

த சி

ப வார

த சி

களாக உ

ெகா

டதா

, ெஜய தி ர

. வ யாழ பகவானா

வதாக ஐதக

ைறய

ஜி க ப ட காரண தா

.

. இவ

மாரத திர

ைறய

, இைல வ

ஐதக

.ப

தி ப ரசாத . ெச
நர

ேதவ க

ளப

ன மர இைலகள

வேத

, 12 தி
நாழி கிண

, இைலவ

,

,

ைஜக

சிற ப ச

ளன

தா ப ய

தவ ேகால தி

தி ப ரசாத

தத

ெஜய

ததாக ஐதக

றன. தல தி

தர ப

மா

அைம தி

.

சிவாகம

கி

ன மர

க ெப

கிற

மாவ ட தி

,

சிவ ைஜ ெச

ேபா ற ப

அள

ெச

மைன

இைல வ

!

தி

ைவ

ேபா

நைடெப

ைகயா

மகிழலா .

ஆகாதவ க

வ ேசஷ

யா

ேச

ய தல

சீரைலவா
க ெப

மண

கான ேதவைத- இ திர

, ந பல

வழிபட ேவ

. எதி பாராத ெபா

ேதைவ.

ரமண யைர வழிப

கிைட

.

, தி

கா

தி ெப

12 கர

ப .

கர

களா

ரப


களா
வத

தி

ப ரசாத

திர தி

, தின

வாமி திர
தப
வழ

நரா ,

ெந றிய

க ெப

,
கினா

கைன

பண ந

ெகா

க, தி

மா


வ .

ச லி

ள, ந


கைள

ப ர ைனகைள எதி ெகா

வைர எதி பாராத ெசல
மதி
டா

வா

கலா

ப தி
ெவள

ெகா

மனதி

மிய

தா

கிைட த ெப

- வா

கடவ

தி

. யாக

, தாமைர மல

பதி

ெச

தாயாைர

ெப

(

வா

ஏ ப

. என

,

எதி பாராத பண வர

ஏ ப

. சில

ஆகியன

க ெப

. 10.10.12

.உ

ஏ ப
கள

, ெவள நா

. 5.11.13
ேப சி

திறைம

ேலஷ

வா

ைறகளா

.அ தஎ

. தனவ த கள


ல ஆதாய

யா

கிைட

.

இன ேத நிைறேவற

கிைட

. ெத

வ கா ய

). இ த ந ச திர கார க

, தி

பதி அல ேம

ைகைய

த சி

.

கா ர

ழ ைத வர

,

ைமய

, அவ

வள

தா

ெகா

த சி க, சகல ம

ெபா

னாள

.ப

டா . ெதாட

ேக டாேல ெப

ணய

நிவாஸ க
தி

தாயாைர
தி

யாண தி

மகால

, கீ

கல

மி ேதா

, ெச

, ேவடனாக வ த

ளாேதவ ய

நிவாஸன

த ேபா

.


.

பா க

கைதைய

தி

மண ைத

ெப ேயா க

.

,

யாண ைவபவ

த சி

சா

ெச

கல ைப ெகா

ழ ைத தவ

நட ேதறிய

கி ேலேய ப மஸேராவ த

ட தாமைரய

காக யாக

மண

மைலய பன

கா ர

ெகா

மிய

இன ேத தி

கைதைய

, அல ேம

ேகாய

, நிைல மா ற

. மக ேப

ெபய

ஷ ந ச திர கார கேள...

அல ேம
இத

ஆகாசராஜ

இ த

ைத

. இட மா ற

லஎ

இட தி

ப மாவதிய

ய சியா

ெப

ப மாவதி என

வவ

. 11.10.12

சி இ

ய தல

ைன தி

ேவ

கைள

நாராயணவன

அவ

கா

ெசல

ெபய

.

ேதவைத- மி ர

, வ ேசஷ பல

வழிபட ேவ

சன

.

ஷ ந ச திர தி

,ம

ர பயண தி

கல

இைற ச த

ைறய

. ெதாைல

பயண

றி நட ேத

, இழ

அ த

தைடய

லைமைய தர ேபா

வா

தி

பதிய

. ேவ

றி, உலக ே
வகடா ச

.
மா 4 கி.ம.

கடவன


ஸி தி

தி

ர தி

ள ப ,இ த

ள யதாக

ராண

.

ஐதக


.இ

ேக தாயா

த தி

, ஆய ர

.இ

ேக ைட

ைடய மதி

சமாள ப க

. இய திர

ஜன ய கள

கிைட
வ ழி

அ த
பண க

நிைல உய

வாகன

ெசய

கள

ேபா

வ நிைல உய

பா கிய
ெவள

உ சாக

. உ திேயாக
ெப

,

ேக ைட ந ச திர

,

ம தியா ஜுன

தி

வழிப

நிக

ெப

ைலயா

என

ேபா

அ ப ைக

வ . ெகா

வர ப ரசாதியானவ
கி

கட


ைறக

ஆசி ய க

.க

, தி

தி

ேகாய
ைர

,த

வ ைட ம

ெதாழி

இழ

டா

மான

ெச

பவ க

ஏ படலா

. 5-11-2013

நிக

லாப
கள

. சில

.உ

நிைல உயர

மகாலி

.

ெகா

ேபா

பணக

வ ைடம

இ த

ேற இ

,

லவைர வழிபட, மனநல

மகாலி

தல ைத

க ப ரசவ

நிகழ இ த அ ைமைய

றன .

ேகாய ைல வல

ைறபா

,

.

,உ

கள

, மக ேப
கள
ெப

திசாலி தன
வா க

.

. இவ க

12 கி.ம ெதாைலவ

தியமாக

ேதைவ.

ேலஷ

.

கா ப ைக
ேவ

மிகவாதிக

கைள சாம

. அவ றா

ெதாட

இன ய ச பவ

ெப

.

. எதி

ய தல

பேகாண தி
வாமி

,ஆ

ப கா ய

சி
. மன

டா

கான ேதவைத- இ திர

நல பய

வழிபட ேவ

த க

.வ

ேச

ெசல

கவன

.

.வ

த ைதவழி பா டானா
ெச

, ெவள நா

பட ேவ

ெச

லாப

ேநர

. ெசா

. 11-10-2012

உய

வாமிைய வழிப

. மனதி

, மன அைமதி கிைட

கிைட

அண

வழிபடேவ
என சிலி

. ெச

11 ெந

. இதனா

இ த

வழிப

ஐதக

வாமி

,


வா

;உ

வா


ெச

,ப

ெவ
ம பாவ

லாம

கிழைமகள

,க

வ த 45-வ

ப த க

ைள இ

ஏ றி ைவ

வ ெஜ

கிறா க

மண வர

தப

,

ேகாய

, தி

ேவா

வைறைய

,ப

ேதாஷ

நாேள ேதாஷ

மக தான மா ற

, தி

, மா

ள தி

தி

த த

வ ைடம
வா

நரா ,
மகாலி

ய ேதாஷ

கைள ந கி பல

கைள

ழ ைத பா கிய

ைற வல

. ேக ைட ந ச திர கார க

வா வ

வர

வாமிைய

கி

றன .

மகாலி

வாமி

மகாலி

அ தஈ


வா

தாைட

வாமிைய

!

மன மகி

சி


ெசல

ேநர

. மக ேப
ெச

ய ேவ

11.10.2012

23.12.2012

கா தி

லாப

தேவ

. ெப யவ கைள அ

ைளகளா

வரலா

நா

ல ந ச திர தி
சிற

ேதவைத- நி

.

வழிபட ேவ

ய தல

தி. இவைர

ெப

.

ெதாட

எழலா

ேபாக
தியான ப

ஆதாய

. அேதேபா

,ப

அதி

.ஏ

டா

தி

மதி - இற

ல வரேவ
நலன

காக
கிைட

.

ேவைல காக
மதி

கிைட

, ெபா

.
ளாதார

கவன

ஆளாகாம

, இ த ந ச திர கார க

.

. 5-11-2013

ைளக

ம திேராபேதச

. ெவள நா
ைற

ட வா
ப கா ய

.

கள

ஞான

அதி

டா

ெப
ைக

; அவ கள

, மகா

களா

களா

. தி

ைம

ைமக

தன வ

ெபா

ெப

. சில

, அத கான வா

நல நிற

வ வள

ெதாட பான ப ர ைனக
ெச

. ெச

, பயண தா

பவ க

ெதாழி

அய

மைன வழிப


.


சேநய

மா 18 அ

டகி நதிய

நரா யேபா

ெகா

கமல த

த ைத

ேக...

மிேயா, '

பற

, அதி
த சன

ைவ

ேவ

. அத

றி ப

வ தாரா

மனா

ெவ

ேவ

தவ

ெச

ைல,

இ த

.

தல தி

கினா .

ெகா
டா

நாம க

ைஜ காக

. வழிய

தா

வரலா

வராவ

தல

என வ

தி

மக

.

ப னா

.

, சாள கிராம ைத கீ ேழ


ெகா

க... அத
ெகா

நராட

ெச

ைவ


டா .

நரசி ம
நரசி ம

சலி ஹ

சேநய ப த கைள சன பகவா
ைக

, நரா

ட ேநர

யா

ப தைரய ற

த சன

றஅ

, சாள கிராம ைத அைச க

ேகாய

நராட வ

எனேவ, சாள கிராம ைத தைரய

, க பரமாக கா சி த

கிைட த சாள கிராம

சாள கிராம ைத ெகா

மகால

றா

நரசி ம

அவள ட

உயர

டா

தி

யவ

ேதா

றி, இ

ேகாய

ெகா

கிறா

நாம க

, தி

ெதாட

ப வரதாமதமான

மக

. தி

ைல. அ

.

ப வ த
ெப ய மைலயாக

தா ; இ

ேகேய

திைசைய ேநா கி,

சேநய .

ட மா டா ! நா

, நாம க

மைன

சரணைடேவா

; நல

!

ராட

வா வ

ப தி

கல

கிய பதவ க
ெவள நா

நல

ெபா


நிைற தி

,ப ட

ெதாட

களா

ஆதாய


. உட

ஆகியவ றா

ைமக
.

.எ

ப ற தவ க

கள
. எதி

மதி

யா

இன ேத ஈேட

ைணயாக இ

உய

ெவ றி கி

. ெவள
.க

பா க

.
.

, எஃ

வ யாபா க

, ெதாழிலாள க

டா

. கைல

டா

.ந

சா

தி

வ சந

தி

.இ

சி ப

அப ேஷக

ெச

இ த

ப ரமா
,வ

பா

ண பகவாைன வழிப

த சி ப

. நதிபதிக

நிக

ெப

,ச டவ

. ெப

களா

. மக ேப
அதிக

ைமகைள

திர

அல

10 கி.ம. ெதாைலவ

2 கி.ம. பயண

தா

, தி

தல

ந க

,

பா கிய
.

சிற

. தி

.

பா

ள,

டமான தலமாக
கி வழிப

சா

தி, ஏ

32 ேப

உ திராட

,

ப ரா

!

வாமி

னதான

ேதவ

தி

நாம

-

க கேட

அ ப ைகய , தன

வர .

தன

.

ைணயாக நி பா

இைறவன

வநாயகி என இர

ராட ந ச திர கார க

,

ேகாய

பலைன அ

,

ெசய

மா

வண

ெவ றி

அேதேபா

ப கா ய

,

.இ த

கிறா க

தாமைர மல களா
யாவ

.வ

. த ம சி தைன

ெச

மா

த ைம,

அமாவாைச நாள

கி

கா சி த

ண . இவ க

பேகாண தி

தல ைத அைடயலா

ச நிதிகள

வா க

ஆகிேயா ெசழி பான நிைலைய அைடவா க

அைமவா க

அதிக லாப ைத ஈ

ய தல

மாவ ட ,

ேக,

பவ க

ெவ றிக

ேதவைத வா
ஆகிய தல

வழிபட ேவ

ெச

, வ வசாய க

ல ேவைலயா க

ேதவ

ெதாழி

ைறய ன

ராட ந ச திர தி
தி

ெண

ெச

திக

சிற

கிற இ த

. அ த நாள

தைன ெச
க கேட

தா

தா

திர

சா

அ த

தப
,எ

,

,
வாமி

ஏ றி ைவ

த கா ய

,

வர .

அமாவாைச தவ ர,

ேகாய

ராட ந ச திர நாள

தி, அப ேஷக-ஆராதைனக
ணய

, ந ைம இ

ெச

வழிபடலா . ேம
வாழைவ

21
;

வா வ
ெகா

ேன ற

கவன

ேகாப ைத

11.10.2012

டா

அதிக

, வ வசாய க

வழிப

சிற

ைமக

ேகாய

ெவ

பாலி

பேகாண தி
மா

,அ

ெக

ேகாய

லா

நாள

நாளான ப

தல

ப டா

ல தி

ஏ ப

. பத ற

களா

த கா ய தி

பள உய

அதிக லாப

கா ய தி

.

திய ந

.

.எ

பதவ ம

ெசல

, ெவ றி கி

வ நிைல உய

. வ யாபார தி

ெவ றிேய கி

கிைட

கிைட

.

.

. அதி

ட வா

!

கைள

ேவ ேதவ க

த சி

. இ த ந ச திர கார க

வதா

மா 6 கி.ம. ெதாைலவ

ெகா

இ த

வ நாயக

தி

ைமகைள

வல

தல

ழி தி

நி மதிைய

வ நாயகைர வண

,

சமி திதி நாள

கேள றி, ஐ

நாள

, வ நாயக

மன

ைறகைள

ரா

ெச

10.10.12 வைர, எ த
.ம

,வ

யா

வ நாயகைர

கி, சகல

.

வ ம
- ேக


ெசா

ஞான தி
ேதாஷ

,

ைற வல

உ திராட ந ச திர கார க

. என

தல

வா

வாமிமைல.

தா ேபா

.இ த

வழ

கி

தல தி

,த

ெகா

ைன நா

கிறா

ைள வ நாயக .
தி தி

தப

ஏ படலா

ய தல

ேவா

டா

க ெப

அைம

வா க

பவ க

கான ேதவைத- வ

நகரமா

த ப

ெப

ெசயலி

. அவ அ

வழிபட ேவ

ஏ ற


காய

ைகய

. 5.11.2013

. உ சாகமாக வல

உ திராட ந ச திர

ைற

வா

உ திேயாக தி
ெதாழிலாள க

கா

ேதைவ. சி

,த
திர

ெவ

கள

சிற

கி
ெப

ைள

ப ரா

தி தா

தி, அ

வள

சால

சிற த

ைளயா

ப ரா
வா க

. ஆனா
,அ

, நம

ந ச திர நாள

சா

லி, மன

கட

.உ

. ேக
ந ப

தி, ஐ

.

,ஐ

கவைலெய

அதிபதி யான ப
ைக!

தி

மாைல சா

வழிப

மாைல அண வ
தி


தப
லா

பலைன

ஏ றி ைவ
காணாம

ேபா

ைளயார பைன, வண

.அ த
,உ

கள
ழ ைதக

,

கி வழிப டா

,

!

தி

ேவாண

மன

இன ய ச பவ

வா

ேயாக

உதவ

வ . இய திர

வா க

லெத

வ வழிபா

!

தி

ேவாண ந ச திர
திர

வழிபட ேவ

பேகாண

தி

நாம

களாசாசன

ைக

ெச

. ெச நிற

ெசய

பயண தி

ேபா

5.11.2013

நிக

ைளகளா

.ப

கான ெத
த சி

ெபா

பண யாள க

, ெவள நா

,இ

வ - தி

ெதாட

. நில , மைன, வ

லாப

. உட

ஜின ய க

ஆகிேயா

ெதாழி

பவ க

ெபா

மா

வதா

.

கவனமாக இ

ஆகியவ ைற நிைறேவ

நிக


ெச

கி
தி


மா

ய ப ட தி

ள தல

வாகன

ப ற தவ க
ெசழி பான நிைல

அப வ

மகி

ைம

க .வ

ெப
, ெச

. இவைர வழிப
, சகல ந

, ஒ ப லிய ப

கா சி த
ய ேதச

,அ


தி
தல
!


டா

.

.

ளாதார நிைலய
சி

ெகா

ெத யாதவ கைள ந பேவ

ைமக

தி கா

ப க

ேகாய

வ கா ய

ச ேதாஷ

ெபா

கி

, ெப

ைக

.

. ஆ வா களா

பகா ய

. ெத

. தி

.வ

அதிக

மா

ய தல

.

11.10.2012
எ ச


,

ணகர ப

தி

,

மகால

மி, தி

னவ ட

,

ட ச யாக

தா


மண

மா ப

ளசி எ


தி

மாலி

ெகா
ெச

தி

ேபாட

தன

நாம

இட

ேவ

வள

தவைள,

ெத யாேத, இவ

ேவ

’ என

தியவ

தா . இதனா

’ என

ெசா

,இ த

ேலாக

,

தல

தி

ழ ைதயாக அவத

தியவராக வ

ன வ ெசா
, வ தி

ேக டா , தி

ல... 'பரவாய

நாயக

ெப

தி

மா

. மா

மா

ைல. உ ப

என அறி த

உ ப லிய ப

தா

லாம

என

ேடய

. 'சா பா
சைம

னவ , இ

, ஒ ப லிய ப

தி


நாம

அைம தன!
மாத ேதா

கா

,இ
, அக

சகல ெச

அவ

ேக தி

ேவாண ந ச திர நாள

ட தப
ெப

வா

தப

சா

தைடக

ேச

ைக நிக

மதி - இற

க .
.க

ெவ றிேய கி

பகா ய

. 5.11.2013
நட ேத

கள

ெதாட பா

ெபா


லாப
, ெகா

பா

அதிக

ஆதாய

. ெத

வ கா ய

.ந

கலி


சி

.

பயண

. எதி பாராத ெபா

. ேபா
.எ

- வா

மாைள வழிபட,

கவனமாக இ

ஏ ப

ெகாழி

ெப

. 10.10.2012 வைர, சி

ைமக

ைறகள

சா ப ராண

!

ச ப தமான வ ஷய

ேலஷ
நிற

ஐதக

மதி ஆகியவ றா

ஒ ப லிய ப

.

நா

ெப

நட ேத

. இ த நாள

ெவ றி கா

. ெசா
அய

நட

தைட ந

எதி


11.10.2012
ேம ெகா

மண

ய தா

ைஜக

ஏ றி, வழிபா

வாழலா ; தி

வா

, சிற

வர

த கா ய

, ேதா
கள

கவனமாக இ

கைள, சில தைடக

ெபா

,

ெதாட

பற

.
ப க

.

அவ

ட ந ச திர

காமேத

கான ேதவைத- அ

வழிபா

ெச

ச தமி வ ரத

கைட ப

வழிபட ேவ

ய தல

சா

ள அ

கிரக

வா வ

யனாைர

ஐதக

லா வள

ேமன ய

பா
ெப

கதி கைள
தி

. அ த நாள

வண

கினா

ப ரா

தி தா

. ஏழைர
யஅ

கிற இ த

வாழலா . எதி க

ெகா

,க

பாத தி

,அ த

ேகாய

, ேதாஷ

வழிபட,

ய பல

ைற. இ த ஊ

சன , அ

டம

சன , ெஜ

தமான தல

! அ தைன

தல
ெதா

, சிவனாைர ப

யா

மாவ ட

ப வ தைன, ஆ
பாலப ேஷக


ைலய

வண

ெச

சிற

;

ளன.

நில

.
. ரத

கி

கினா

ெச

அக

பா

ெகா

கிற ஆலய

சன

,

படலா

, தமிழக தி

ப பத

சா

தி

வாழலா .

ஜி த தி

வர , க

நிைறயேவ

திர

ய பகவாைன நம

ட கால

வழிபட, இ

இைற

இைறவ

! தின

ெசா

ப பத
ெச

வைறய

வண

, ேதக ஆேரா கிய

அேதேபா
அ பா

கி

கேவ

தப

ெச

ய வழிபா

!

யனா , தன
தி

வண

. இ த ந ச தி கார க

.

, ப ரசி திெப ற தல

அைனவ

ேகாவ

ெபறலா

பேகாண

யனா ேகாவ

யனா

.

நல

மாவ ட
ப க

யலா

டவ

ெசழி

தல
வர

தமிழக தி

ஆகிய தல

; த பதி ஒ

அதிக

ெச

ைம ேமேலா

வாமி ம
.

சதய

மனதி

, ெவ றி ெப

ன ப

ைக

அதிக

க . ச ட , காவ


, ரா


ஆகிய

.எ

த கா ய

ைறகைள

ேச

கள

, திற பட

தவ க

,

சாதைனக

வா க

உைடயவ க

, வள

11.10.2012

பயண தி

கா

பண

ெப

, எ ெபா

ேதைவ. 5.11.2013

.வ

சதய ந ச திர

கான ேதவைத- வ

வர

ப ரகத

வழிப டா

வர

, தன

, கா

ேகாய லி

தைர

ப ர மாவ

வள

ஆைண ப

ேட

ஆகியவ றி

ெகா

எ ச

ைக உண

ப தி

.

நிக

. ெப ேயா

ெதாட

பழ

க நிைல தவ

ப ரபல

, எமத

,

வா

சிய

ஆகிய தல

கா

சி ர

.இ

ேகாய

வாழலா

.

. ேசமி கிற

கள

ஆதரைவ

மைன

தி ப


ைம அள

.

ெச

!

.

டா

ேதாஷ

எ த ராசி கார களாக இ

;ச

தா

, வண
,ந

ஐதக

, சி திர

வ திைய நாள
! ேக
கட

;அ

ெச

கி, எ

ஐதக

ர டாதி

தைன, வழிப

காள ேதவ ைய வண

கினா

ெப

கலா

,

எம

கா சி த

ேட இ
ைக!

வண

லா வள

ெகா

ந ப

ெகா

பைட

வா

ெகா

ப த கள

ேப

ைநேவ திய

பாலி கிற தல

ெபா

ைறய நா

,இ

த , ஐ பசி மாத
, ேக

சி திர

ெப ற சி திர

ெப

. இவைர தியான ப

ெப

த சி

ண ய ைத கண கி

.அ

,

.

சி திர

சி திர

ணார

ண ய கண

சிற

வ வள

பகா ய

வா

சி

கைள

தாண - ஓைல

சி திர

சார

ய தல

தமிழக தி

பாவ-

ஆலய

, அைன

வழிபட ேவ

ைகய

ட வா

ெச
,

ைச

அதி

, மி

தனமானவ கள ட

.

.

அதிக

தாராளமாக

க . தி

சி அைடவா க

அைல ச

பா

அள

. இய திர

டஆ

தா
வா

ல பாவ

அழ

. நம
ைற

கள

, எமேலாக தி

கைள

த ஜய தி வ ழாவாக
ெதா

வள

லைம

கண கராக

வளமாக வாழலா

, சி திைர மாத ெபௗ ணமிய
கி

கிற

அதிேதவைதயான சி திர

,

ெகா

ழ ைதக

தைர

அவைர வண

டாட ப

ேக

கிற

வ -ேக

.

சி திர

வ கள

, ேமா ச கதிைய அைடயலா

சிற
!

அப ேஷக

வள

வா க

ெச

. வா வ

,

ெவ றி வா

ேநர

ந ச திர கார கள

டா

. இய திர


தாய தி

லவ கள

கள

வ ேசஷ

வழிபட ேவ
ெச

ேபா

ைன

கிய ப

காள கா பா

ைள ேப
வழிப

ழ ைத

ேப

லாம

ேஹாம தி

நல

!

.

கள

திய ெசா

. அய

த ஆரா

சியாள க

அறி

நா

வரலா

ஆ வ

ேச

ளவ க

பய

வா க

ளதாக

. 5-11-2013

உைழ கேவ

பா

.

அதிகமா

னவ , அ

டதி

,

ேபர வழிபா

.

.
ெச

.

,அ

டா

.அ

கல

ெகா

,

, வல காைல
ைற த சி தாேல

காள கா பா

வழிப

, ெவ

கி வழிப

கிழைமகள

ன தி
ேபர

கள

நைடெப

,

வர, வா வ

சகல

ரா

,

கால தி

அக

, வா வ

15 கி.ம ெதாைலவ
, ெந

அப ேஷக

வர, வ ைரவ

. ெபௗ ணமி தின

காள கா பாைள வழிபட, தி

ேக அ

, பாரதியா

அ பாைள வண

, நாக ப

, நவ கிரக

மா? வ ரசிவாஜி

ைவ

றன ப த க
வா

பாலக க

!

சைள வ

ெச

கிறா

தப மாசன நிைலய

த பதிக

கி

ெகா

காள கா பாைள ஒ

வல

,அ தம

,அ

, ேகாய

கல த ேகா

ேம

ைம ெபா

ைமக

ெப

அ சயலி

சம

,

.

ேபா ற ப

ெசய

.இ த

காண வா

ெதாட

. ந பண கள
ைர ப

ேபாவா க

, அத காக ெப
கா

வழிப

கி

ேன ற

ைம உ

. இ த ேதவ ைய தியான

ேநா கி அ

அவதி

ர டாதி ந ச திர கார க
வ ேசஷ

-ப தய

ெதாழி

. என

ைனய

வைறய

காள கா பா

மி ைச வ ள ேக றி

ெச

கி

ெபறலா . ேம

ேகாய

சா

, அவ கள

காள கா பாைள

.க

பதி தப , ேம

, நவ கிரக ேதாஷ

ெச

ைற இ

ெகா

தியான பா

ேபா றி வழிப ட நாயகி,

தி

. அக திய , ப

வழிப ட தல

தாமைரய

. ெச

அட

ய தல

ைனய

ஆகிேயா

களா

பைகவ க
ேபா

லாப

அதிக

ேதவைத- அைஜகபாத

, ெச

வா க

அ த

ெதாட ைப வ

. ேம

, பயண

கள

பண கள

பண நடமா ட

மதி

ர டாதி ந ச திர தி

ெப

. இ த ந ச திர ைத

.உ

... வ ைளயா

11-10-2012

!
வாமி

வழிப

உ திர டாதி

மதி

ெசய

மகி

சி

ெகா

மி

சார

ெகௗரவ

- வா
,ஆ

நிக

தி த

. தி

அதி

சிற

.ப

வழிபட ேவ
பேகாண
ேகாவ

.

இைறவ

ெசா

ேத

ேதா

. 10.10.2012 வைர, எதி

றி மைற

. பத றமி

றி

ஜா கிரைத

ப தி

.

ெசய

ப டா

ேயாசி

ஆகியவ ைற இய

ெசய
ேபா

. பயண தா
பன ேபா
ேத

மைற

உண

அதிக

எ ச

உய

. உட

நல


சீரா

கி

,

ஜி த தி

ப பத

களா ப ைக.


வர

.ஒ
!

னய

. இ த ந ச திர

வழ

கால தி
பா வதி க

மகளான ப
வட


தி

கார க

, காமேத

.

ேகா வ த
தவ

ப ,இ

ேவ! ப

நாமஎள

ெச

ேக சிவ லி

வழிப டதா

அைம த

றி

த ஊ , பற

, சிவன

,இ த

. அ பாள

தி

ெப ற தல

தி

ேமன

தல
நாம

-

றா
.

. எ ெபா

ைக

ய தல

என அைழ க ப டதா

ைவ ப க

. 5.11.2013

. மதி

சலசல

உண

,

.

. ெவள நா டவரா
பகா ய
. பணநடமா ட

.

கான ேதவைத-அஹி

லாப

வ ழி

, ெவ றி ெப

ேன றமான பாைத ேநா கி அ ெய

அக தி கீ ைர அ

மா? காமேத

பாைல

கலி

ட வா

உ திர டாதி ந ச திர

கா

த , இய திர

. மைல ேபாலான ப ர ைனக

தி

கைள

ப ர ைனக

ைறவ

11.10.2012

. சி

ைவ வழிப

ச ைபரவ தல
ஷிக

என

ேபா ற ப

, தசரத ச கர வ

தி

தலாேனா

இைறவைன

இைறவ ைய

நட ேத

ட ப ட வ யாபார

.ந

, ப ரா

தைன ெச

நிைறேவறியவ க

தா

,இ

தல தி

வண

த சி

உ திர டாதி ந ச திர கார க
ெச

இ த

கி வழிப

, மனதார

சீ

பர

சிற

ேன

னதான

இ த

ெப

ளன . இ த

தல

கள

தலான ேதவ க
தல

,ச த

ெச

. தைட ப ட தி

மண

வ ைரவ

.

கிைட க

ெச

, இ திர

தைன ெச

மாக

வ ய

, பல

ப ரா

, இ த ந ச திர நாள
, சகல ஐ

மா,

ெப

ேந

,

ப பத

ஐதக

ெச

கி

வா க

தி கடைன

வர

பாலப ேஷக

! ப ரா

தைன

றன .

ேரவதி

கியமான எ
கா ய

11.10.2012

சி

எதி

இற

காத க

ஏ ப

. ெவள நா


சீரா
அ த

. ெதாழிலி
உய

வழிபடலா .
சன

பா க

லவ க

வரைர வழிப டாேல, உ

வழிபட ேவ

ய தல

ளா

நிைறேவ

க . ெப ேறா

உட

ஏ ப

வல

சி

ப ர ைனக

. ெபா

இழ

ெதாட

நிதானமாக

ஏ ப

கான ேதவைத-

றி பாக... தி

. பண வர

அதிக

ப ற தவ க

ன தமான

.

ப கபலமாக

.

வமாக
ேன ற

.ந

ேரவதி ந ச திர

கள

. லாப
ப ரபல


ெசய

களா

பார

ேதாஷெம

லா


ேவா
யத

ெத யாதவ கைள ந ப

. பயண
சில ச

தவ கிைட

வர

வ லகிவ

அைல ச

கா

ெச
உட

. மதி

.
நல

.

ெச
.

கட

ைறவ

வரான இவைர தியான ப
தல

களா

. 5.11.2013

. பணநடமா ட

ேப

ேய

ெச

பட ேவ

அதிக

ஷா. ஆதி த கள

ெதாழி

.

ஏ பட வா

,அ

ேக

, சைன சரைர
ள நள த

த தி

நரா ,

தமிழக தி

சன பகவா

ளன. தி
ெபா

,ம

.

, தின

,

ேக

சன

த சி ப

சம

ப தி

ெகா

கிற தல

றி, தமிழக தி

சன பகவான

உய
காக

ேகாய

ெச

, உ ய ைநேவ திய
யா

மி

ைர அ

சன பகவாைன

ெவ றி, உ திேயாக தி
அேதேபா

தல

ஆகிய தல

கிழைமகள

கட

தி

வர ேகாய

ஏ றி ைவ

ளா

சன

சன

தன ச நிதிய


ள தி

ெகா

வரலா

திர

சா

ளா

நி மதி ஆகியவ ைற

கா

அள ப ய ந

.

தி

சைன சரைர வண
ைணயா

அதிக

ைற, ேதன மாவ ட தி

வரைரவழிப
,க

,எ

தப

கி வழிபட

வ யாபார தி
ெபறலா .
ைமைய

ெப

.

ேரவதி ந ச திர கார க

,த

சன பகவாைன

, சன காய

த சி

கள

ந ச திர நாள
ம திர

ெசா

,அ

கி

லி வழிப

ள ஆலய
வா

ெச
; ச ேதாஷ

ெபா

க வா

க !