UGOVOR O DELU

Zaključen dana ___________ godine u ______________ između:
1. _______________ iz ______________, ul. _____________, br. ____ (dalje: Naručilac) i
2. ________________ iz _______________, ul. _________________, br. ____ (dalje: Poslenik).
Ugovorne strane su se sporazumele o sledećem:
Član 1
Poslenik se obavezuje Naručiocu da će za ____________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________(predmet ugovora).
Član 2
Naručeni posao Poslenik je dužan završiti najkasnije do ____________ godine. U slučaju da do tog
roka Poslenik ne završi naručeni posao Naručilac može jednostrano raskinuti ugovor i zahtevati vraćanje
isplaćenog iznosa. Takođe, ako se u toku izvršenja ovog ugovora pokaže da Poslenik ne postupa u skladu
sa članom 1 ovog ugovora, tako da će predmeti ugovora imati nedostatke (zbog toga što predmet ugovora
odstupa od utvrđenog kvaliteta i sl.), a posle upozorenja Naručioca i ostavljanja primerenog roka
da svoj rad saobrazi naručenom poslu, to ne učini, Naručilac je ovlašćen da raskine ugovor i zahteva
naknadu štete.
Član 3
Nakon izvršenja predmeta Poslenik je dužan da pozove Naručioca da pregleda i primi izvršeni rad. O
nađenim nedostacima Naručilac je dužan odmah obavestiti Poslenika. Ako Naručilac na poziv Poslenika da
pregleda i primi izvršeni rad, to ne učini bez opravdanog razloga, smatra se da je rad primljen.
Poslenik je dužan predati Naručiocu predmet ugovora u ____________________________ u
______________. Troškove prevoza________________ od __________________ do _____________ snosi
___________________________.
Član 4
Naručilac je, prilikom potpisivanja ovog ugovora, isplatio Posleniku ____________ dinara, a
ostatak od ______________ dinara, isplatiće mu u roku od _____ dana od pregleda i prijema radova.
Član 5
Poslenik odgovara za nedostatke svog posla u skladu sa čl. 614 do 621 Zakona o obligacionim
odnosima.
Na ostale odnose koji nisu regulisani ovim ugovorom primenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona
o obligacionim odnosima.
Član 6
Ugovor je sačinjen u četiri primerka od kojih svaka strana zadržava po dva primerka.
NARUČILAC
____________

POSLENIK
____________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful