V/A “Sociālās integrācijas centrs” Jūrmalas profesionālā vidusskola

Komerczinību tālmācības izglītības programmu izveide un ieviešana invalīdiem, izmantojot modernās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Projekta līguma Nr.2006/6/VPD1/ESF/NVA/05/GS/3.3.5.1./0001/0028

Mācību materiāls

Lietvedībā

Autors: Lienīte Meldriņa

2007.gads

Jūrmalā

2

Mācību materiāla satura rādītājs
Mācību materiāla satura rādītājs.............................................................................................3 lietvedība, tās patamuzdevumi, funkcijas...................................................................................5 LIETVEDĪBAS BŪTĪBA UN SATURS................................................................................5 LIETVEDĪBA IESTĀDES DARBĪBĀ..................................................................................6 Dokumenta funkcijas un nozīme.................................................................................................7 DOKUMENTA JĒDZIENS, TĀ INFORMATĪVĀ UN JURIDISKĀ FUNKCIJA...............7 DOKUMENTA JURIDISKAIS SPĒKS.....................................................................................8 DOKUMENTA NOFORMĒŠANAS VISPĀRĪGĀS UN TEHNISKĀS PRASĪBAS.........10 PĀRVALDES DOKUMENTA VEIDLAPA.......................................................................11 VEIDLAPAS IEDALĪJUMS ZONĀS..................................................................................12 DOKUMENTU GRUPĒŠANA PĒC DAŽĀDĀM PAZĪMĒM...............................................13 DOKUMENTA REKVIZĪTI....................................................................................................16 1. Valsts ģerboņa, organizācijas emblēmas, firmas zīmes vai preču zīmes attēls ...........16 2. Dokumenta autora nosaukums......................................................................................16 3. Iestādes reģistrācijas numurs........................................................................................17 4. Dokumenta autora pasta adrese.....................................................................................17 5. Norāde par dokumenta autora sakaru līdzekļiem..........................................................18 6. Norāde par dokumenta lietošanas ierobežojumu..........................................................18 7. Apstiprinājuma uzraksts vai atzīme par dokumenta apstiprinājumu............................18 8. Dokumenta veida nosaukums.......................................................................................20 9. Dokumenta izstrādāšanas, izdošanas vai parakstīšanas vietas nosaukums...................20 10. Dokumenta datums.....................................................................................................20 11. Dokumenta numurs.....................................................................................................21 12. Saņemtā dokumenta datums un numurs atbildes dokumentā.....................................21 13. Adresāts.......................................................................................................................21 14. Teksta satura atklāsts..................................................................................................22 15. Dokumenta teksts........................................................................................................23 16. Teksta pielikuma uzraksts...........................................................................................23 17. Norāde par pievienotajiem dokumentiem...................................................................24 18. Paraksts.......................................................................................................................24 19. Zīmoga nospiedums....................................................................................................25 20. Dokumenta saskaņojuma uzraksts vai atzīme par dokumenta saskaņojumu..............26 21. Dokumenta izstrādātāja uzvārds un dienesta tālruņa numurs.....................................27 DOKUMENTA REKVIZĪTU IZVIETOJUMS....................................................................29 DOKUMENTA DIENESTA ATZĪMES..............................................................................31 1. Rezolūcija......................................................................................................................31 2. Atzīme par dokumenta kontroli....................................................................................32 3. Vīza...............................................................................................................................32 4. Atzīme par iepazīšanos ar dokumentu saturu...............................................................32 5. Atzīme par dokumenta izpildi.......................................................................................33 6. Atzīme par dokumenta datu ievadīšanu informācijas sistēmā......................................33 7. Atzīme par dokumenta saņemšanu vai atzīme par dokumenta saņemšanu un reģistrēšanu.......................................................................................................................33 DIENESTA ATZĪMJU IZVIETOJUMS..............................................................................34 PĀRVALDES DOKUMENTI..................................................................................................35 RĪKOJUMA DOKUMENTI.....................................................................................................36 RĪKOJUMI............................................................................................................................36 Rīkojumu veidi:.....................................................................................................................36 1. Rīkojumi par iestādes darbības jautājumiem ...............................................................36 2. Rīkojumi par personāla sastāvu ...................................................................................36 3

.................................................45 PROTOKOLS...............................................................................................................................74 REKOMENDĀCIJA...........................................................................................................88 arhīva darbs...................................100 4 ...95 DOKUMENTU IZNĪCINĀŠANAS KĀRTĪBA............................94 7.............................................. LIETOŠANAS NOSACĪJUMI...................................................................................... Rīkojums par darbinieka komandējumu ...................................56 INSTRUKCIJA.................................................................78 NOSŪTĀMO DOKUMENTU KUSTĪBA...........................................................................................................................................74 RAKSTUROJUMS............................................................................................................................................................................................................................................................... Dokumentu sadalīšanas principi:.................92 4...........................................................................................................................................................................................................92 1....................................................................................................................................96 IZMANTOTĀS LITERATŪRAS SARAKSTS.........................................................................63 PASKAIDROJUMS............................................................83 DOKUMENTA DUBLIKĀTS............................................................................................................................................78 SAŅEMTO DOKUMENTU KUSTĪBAS UN IZPILDES KĀRTĪBA.................................................................94 8.............. Lietu izskatīšana pa lapām.....64 PERSONĀLA DOKUMENTI...................................................................48 PILNVARA.....83 DOKUMENTA IZRAKSTS........................................................... Lietas vāka noformēšana....................................................................................................................84 DOKUMENTA KOPIJA............................................................................................................................... Apliecinājuma ieraksts..............................................................................................................80 DOKUMENTA ORIĢINĀLA ATVASINĀJUMI........................................................................................................................................................................................85 LIETU NOMENKLATŪRA...................................................................................................................................................92 5......................... FUNKCIJAS..................... Lietā esošo dokumentu uzskaites saraksts........................................58 LĪGUMS....79 IEKŠĒJĀS LIETOŠANAS DOKUMENTU KUSTĪBA...........................................................83 DOKUMENTA NORAKSTS..................56 ORGANIZATORISKO DOKUMENTU VEIDI......................................................................................................73 AUTOBIOGRĀFIJA........................................................................................................................57 AMATA APRAKSTS.......................56 NOLIKUMS...................................................................................................87 LIETU NOMENKLATŪRAS IZSTRĀDĀŠANA UN NOFORMĒŠANA...................................................................................................................................56 STATŪTI........................................................................... Lietas šūšana...................................................................................94 6.................................................................................................................................54 ORGANIZATORISKIE DOKUMENTI..38 IZZIŅU UN PĀRSKATU DOKUMENTI...............................................................................................................37 LĒMUMI.......................................................57 NOTEIKUMI.....................................74 DOKUMENTU APrite uzņēmumā................................................................................................................................................45 AKTS.....51 IZZIŅA.................................................................................................................72 DZĪVES APRAKSTS JEB CURRICULUM VITAE........................................................................................61 IESNIEGUMS.............95 LIETU APRAKSTS.............................................58 SARAKSTES DOKUMENTI.........................................................................................63 ZIŅOJUMS............................................................ Dokumentu sadalīšana pa glabāšanas termiņiem:.........................................................................................................................................................................................92 2................79 DOKUMENTU REĢISTRĀCIJA...................................................................................... Lapu numerācija.............92 LIETAS VEIDOŠANA UN APDARE................................................................................61 DIENESTA VĒSTULES..................3...............................................................................................................................................92 3.................87 LIETU NOMENKLATŪRAS FUNKCIJAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI...............................................................................................

lietu sakārtošana un noformēšana turpmākai glabāšanai un izmantošanai. 5 . 4. VAI KUROS IETVERTA VALSTS NOSLĒPUMU DIENESTA NOSLĒPUMU. sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas lietvedība. ATBILSTOŠI ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM. kas tieši nosaka lietvedības procesus. dokumentu izstrādāšana un noformēšana. 6. 7. 3. kā arī citi uz šiem procesiem attiecināmie normatīvie akti. Rūpēties par dokumentu saglabāšanu un sagatavot tos nodošanai arhīvā LIETVEDĪBU REGLAMENTĒ likumi un saskaņā ar tiem augstākās likumdevējas. FUNKCIJAS Mērķis: Iegūt priekšstatu par lietvedības vispārējām nostādnēm. – IESTĀDES DARBA UN DOKUMENTĒŠANA DOKUMENTĀRAM UN DARBS AR DOKUMENTĒŠANAI NODROŠINĀJUMAM LIETOJAMO DARBA SISTĒMU. dokumentu reģistrācija. SEVIŠĶĀ LIETVEDĪBA – INFORMĀCIJA. nolikumi. lietu nomenklatūras sastādīšana un lietu veidošana. 2. LIETVEDĪBAS PROCESA SASTĀVDAĻAS: 1. iestādes arhīva darbs. augstākās izpildvaras un to institūciju izdotie lēmumi. noteikumi. LIETVEDĪBA DOKUMENTIEM. uzņēmuma vai firmas pamatuzdevumiem. tās funkcijas un uzdevumus. 8. KAS SATUR DARBS AR DOKUMENTIEM. noformēšanu atbilstoši spēkā esošiem noteikumiem un prasībām Kontrolēt dokumentu izpildi. LIETVEDĪBAS BŪTĪBA UN SATURS LIETVEDĪBAS PAMATUZDEVUMI Nodrošināt dokumentu sagatavošanu. ieteikumi un instrukcijas. izstrādāšanu. Lietvedības procesi ir pakārtoti iestādes. SEVIŠĶO LIETVEDĪBU KĀRTO ATSEVIŠĶI. 5. METOŽU UN PAŅĒMIENU KOPUMS. TĀS PATAMUZDEVUMI.LIETVEDĪBA. iesniegumu. dokumentu izpildes kontrole. dokumentu apgrozība. Uzdevums: Izprast lietvedības nepieciešamību uzņēmumā.

lietvedības nodaļa. vadītāja sekretārs. gada 6. LR 2004. 887 “Valsts noslēpuma objektu saraksts” 3. oktobra MK noteikumi Nr. atsevišķu darbinieku grupa. 6 . IESTĀDES ORGANIZATORISKĀS STRUKTŪRAS Atkarībā no iestādes apjoma un dokumentu apgrozības tā organizācijas formas var būt: • • • • lietvedības departaments. gada 17. LR 2002. 352 “Nacionālajai drošībai svarīgu valsts objektu drošības pasākumu īstenošanas noteikumi” LIETVEDĪBA IESTĀDES DARBĪBĀ LIETVEDĪBAS PROCESU VAR ORGANIZĒT Centralizēti – visu veic vienā vietā iestādē Decentralizēti – visu veic iestādes nodaļās Jaukti – centralizēti un iestādes nodaļās LIETVEDĪBAS DIENESTS – SASTĀVDAĻA. augusta MK noteikumi Nr. oktobra likums “Par valsts noslēpumu” 2. LR 1994.SEVIŠĶO LIETVEDĪBU REGLAMENTĒ: 1. gada 5. kanceleja. LR 1996. lietvedis. gada 26. arhivārs. maija likums “Valsts drošības iestāžu likums” 4.

tā funkcijām un nepieciešamību lietvedībā. INFORMATĪVĀ – lai to īstenotu. PAR PIERĀDĪJUMU. DOKUMENTA JĒDZIENS. LR VALSTS UZŅĒMUMS. JURIDISKĀ – lai to īstenotu. Dokuments jānoformē tā. dokumentā jābūt juridiski nepieciešamajiem rekvizītiem un atbilstošam juridiskam pamatojumam. ņemot vērā pareizrakstības un gramatikas likumus.DOKUMENTA FUNKCIJAS UN NOZĪME Mērķis: Iegūt vispārēju priekšstatu par dokumentu. VAI VALSTS UN PAŠVALDĪBU KAS DER IESTĀDE. 2. KO RADA. DOKUMENTS – JURIDISKI ATBILSTOŠI. dokumenta saturs jāizklāsta brīvi salasāmā rakstā. lai tajā sniegto informāciju nevarētu pārprast un dažādi skaidrot. SAŅEM UN UZGLABĀ JEBKURA PĀRVALDES INSTITŪCIJA. TIESĪBAS. INFORMĒ VAI KONSTATĒ. JEBKURĀ VEIDĀ UN MATERIĀLĀ IERAKSTĪTA INFORMĀCIJA. 7 . Uzdevumi: Izprast dokumenta jēdzienu. DOD ORGANIZĀCIJA FIZISKA PERSONA. TĀ INFORMATĪVĀ UN JURIDISKĀ FUNKCIJA DOKUMENTĒŠANA IESTĀDES DARBĪBAS FIKSĒŠANA (PARASTI RAKSTVEIDĀ) ATBILSTOŠI PASTĀVOŠIEM NOTEIKUMIEM UN IESTĀDES DARBĪBAS UN RĪCĪBAS PAMATOŠANA AR DOKUMENTIEM. skaidri literārā valodā. DOKUMENTA PAMATFUNKCIJAS: 1.

jāizmanto tikai tādi dokumenta oriģināli un to atvasinājumi. izraksta vai kopijas pareizības apliecinājuma esamība un noformējuma atbilstība noteikumiem. TIESĪBU ĪSTENOŠANAI UN LIKUMĪGO INTEREŠU AIZSTĀVĪBAI. ietilpst: • • • • • • valoda. Dokumentu juridisko spēku nodrošina 3 pazīmju kopums: • • • Dokumenta autora pilnvaras. izdošanas un pieņemšanas noteikumos. citām juridiskām vai fiziskām personām nav saistoši. DOKUMENTA JURIDISKAIS SPĒKS – KOPUMS. izstrādāšanas. Dokumenti. Orientēties pazīmēs. īstenojot tiesības un aizstāvot likumīgās intereses. veicot savu darbību. kuriem ir juridisks spēks. informācijas fiksējuma noturība. kas nodrošinā dokumentam juridisko spēku. kurā rakstīts dokuments. KAS NODROŠINA IESPĒJU DOKUMENTA IZMANTOT TO ĪPAŠĪBU KĀDAS (PAZĪMJU DARBĪBAS VEIKŠANAI. kas ir juridiskais spēks un kāda tam nozīme darbā ar dokumentiem. svītrojuma vai papildinājuma apliecinājuma esamība. 8 . labojuma.DOKUMENTA JURIDISKAIS SPĒKS Mērķis: Iegūt priekšstatu par dokumenta juridisko spēku Uzdevumi: Izprast. izdošanas un pieņemšanas laiks un vieta. kuri nodrošina juridisko spēku fizisko un juridisko personu dokumentu noformēšanā. kuriem nav juridiska spēka. Visām juridiskām un fiziskām personām. kas ietekmē dokumenta juridisko spēku. Noteikumiem atbilstoša dokumentēšana. noraksta. Dokumentu izstrādāšanas. STATUSS). Iemācīties rekvizītus. kļūdas novēršanas veids. Rekvizītu esamība un to noformējums.

6. Patstāvīgais darbs Atrast atbildes uz jautājumiem 1. 8. Kas ir lietvedība? Kādi ir lietvedības pamatuzdevumi? Kas ir sevišķā lietvedība? Kas ir dokuments? Kādas ir dokumenta pamatfunkcijas? Kā tās nodrošināt? Kādi faktori ietekmē dokumenta juridisko spēku? Kādi rekvizīti ir obligāti visos fizisko personu dokumentos? Kādi rekvizīti ir obligāti visos juridisko personu dokumentos? 9 . 2. tajā jābūt šādiem rekvizītiem: VISOS JURIDISKO UN FIZISKO PERSONU DOKUMENTOS Dokumenta autora nosaukums Dokumenta datums Dokumenta izstrādāšanas. 7. pieņemšanas vai parakstīšanas vietas nosaukums Pašrocīgs paraksts JURIDISKO PERSONU DOKUMENTOS VĒL PAPILDUS Dokumenta veida nosaukums Dokumenta numurs Zīmoga nospiedums (pēc savstarpējās vienošanās) Dokumenta apstiprinājuma uzraksts vai atzīme par dokumenta apstiprinājumu Adresāts (sarakstes dokumentos) 1. 5. 4. izdošanas.Lai dokumenta oriģinālam būtu juridisks spēks. 3.

Liepiņa Rīgā 2007. gada 10. Dokuments nedrīkst būt uzrakstīts ar zīmuli vai citādi tehniski viegli pārlabojamā un fiziski nenoturīgā veidā. kas atbilst standartam . Dokumentā jālieto Latvijas Republikas vispārpieņemtās mērvienības. Svītrojums jāizdara tā. kas iestādē tiek izstrādāts svešvalodā. lapas jāsanumurē un to skaits jāapliecina. Dokumenta izstrādāšanai. Piemērs: Labotam skaitlim „134” uz „143” ticēt.2007. jācauršuj. Dokumentā nedrīkst būt dzēsumi un aizkrāsojumi. kā arī neatrunāti svītrojumi vai kļūdu labojumi. jāizvēlas papīrs.DOKUMENTA NOFORMĒŠANAS VISPĀRĪGĀS UN TEHNISKĀS PRASĪBAS Dokuments jāizgatavo tā. ir jātulko valsts valodā. kā arī iespēju izgatavot dokumenta atvasinājumus. tad to nosvītro un virs tā uzraksta pareizo skaitli vai vārdu. oktobrī Dokumenta tulkojums. uz kurām 10 (paraksts) I. Piemērs: TULKOJUMS PAREIZS (paraksts) I.Liepiņa . lai visu glabāšanas laiku nodrošinātu dokumenta juridisko spēku un informatīvo funkciju. Tulkojuma pēdējā lapā aiz teksta jānoformē tulkojuma pareizības apliecinājuma uzraksts.ISO 11108:1996 (E) vai LVS ISO 9706:1994. labojums vai papildinājums jāatrunā paraksta zonā. Ja kļūdaini uzrakstīts kāds vārds vai cipars. Lietvedības dokumentos jālieto valsts valoda. svītrojums. kurš sastāv no vairākām lapām. lai būtu redzams sākotnējais teksts. bet tam ir jāatbilst valsts valodas pareizrakstības noteikumiem. ievērojot valodas pareizrakstības. aiz īpašvārdiem iekavās raksta to oriģinālrakstību. Citvalodu īpašvārdi valsts valodā rakstāmi pēc to oriģinālizrunas atbilstoši latviešu valodas pareizrakstības normām. vārdu un konstrukciju veidošanas un vārdu pārnešanas normas. Dokuments. parakstīšanai un sastādīšanai jāizvēlas tušas pildspalvas vai melnās un zilās lodīšu pastas pildspalvas. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zieds” sekretāre 10. Ja nepieciešams. Izņēmuma gadījumos atļauts lietot vārdu saīsinājumus. kas domāts ilgstošai vai pastāvīgai glabāšanai. Dokumentos.10. Vārdus raksta nesaīsinātā formā ar attiecīgā locījuma galotnēm. kas domāti pastāvīgai vai ilgstošai glabāšanai.

Dokumenta autora pasta adresei. ka tā atbilst standartam . Organizācijas veidlapas. Lietvedības dokumentu sagatavošanā jāizmanto lāzerprinteris. Šajā veidlapā jābūt šādiem rekvizītiem: • • • • • Valsts ģērbonim. pirmās lapas pēdējo rindiņu nedrīkst beigt ar pārnesuma zīmi. otrajā lapā drīkst būt ne mazāk par 3 teksta rindiņām neskaitot parakstus. ko raksta nominatīvā Organizācijas reģistrācijas numuram.DIN 16554 (Vācijā ražotām pildspalvām) vai Svenskt Arkiv (Zviedrijā ražotām pildspalvām). apakšvirsrakstu. Ja dokumentu sagatavošanai izmanto rakstāmmašīnu vai matricu printeri. 3.jābūt atzīmei. 11 . 2. tad to lentām ir jābūt kvalitatīvām. organizācijas emblēmai vai firmas zīmei. tabulas virsrakstu. pirmās lapas pēdējo rindiņu nedrīkst beigt ar virsrakstu. Dokumenta autora nosaukums. Noteikumi teksta noformēšanai otrajā lapā: 1. bet var būt arī A 5 formāts Veidlapu veidi: 1. 2. tabulas “galviņu” PĀRVALDES DOKUMENTA VEIDLAPA VEIDLAPA IR STANDARTA PAPĪRA LAPA AR TIPOGRĀFISKĀ VAI CITĀDĀ VEIDĀ IESPIESTIEM NEMAINĪGIEM REKVIZĪTIEM. 4. Atsevišķa veida dokumenta veidlapas. Organizācijas veidlapas var lietot visiem pārvaldes dokumentiem. Norādei par dokumenta autora sakaru līdzekli. Parasti A 4 formāts. iniciāļiem. Dokumentu noformēšanā izmatojamā papīra formāti: • • • A4 (297x210mm) horizontālā un vertikālā novietojumā A5 (210x148mm) horizontālā un vertikālā novietojumā A3 (297x420mm) horizontālā novietojumā Lapas un lapaspuses numerācija Numuru liek lapas augšējās vai apakšējās malas vidū Nelieto papildu zīmēm Lieto tikai arābu ciparus Sāk numurēt ar otro lapu. pirmās lapas pēdējo rindiņu nedrīkst beigt ar ciparu bez paskaidrojuma.

parasti – melnā. kurās var izveidot trafaretās daļas vai ierobežojošās atzīmes nepieciešamajiem rekvizītiem. Dokumenta veidlapas zonā visiem rekvizītiem jābūt vienā krāsā. Nav pieļaujams izmantot citu krāsu gaišos toņus. Pieļaujamas arī atsevišķu dokumentu veidu veidlapas.Atsevišķa dokumenta veida veidlapā bez jau minētajiem organizācijas veidlapas rekvizītiem papildus jāatveido attiecīgā dokumenta veida nosaukums un cita nepieciešamā informācija. kas apgrūtina dokumenta kopijas izgatavošanu. atzīmes lapu locījumu vietām utt. Veidlapās var atveidot arī dokumenta malu ierobežojošās atzīmes. VEIDLAPAS IEDALĪJUMS ZONĀS Ne vairāk kā 2 cm VEIDLAPAS REKVIZĪTU ZONA (Ne vairāk kā 4 cm) PIRMSTEKSTA ZONA (Ne vairāk kā 6 cm) Ne mazāk kā 3 cm Ne mazāk kā 1 cm TEKSTA ZONA PARAKSTA ZONA Ne mazāk kā 2 cm 12 .

2. Sarakstes dokumenti (korespondence) • vēstules • iesniegumi 13 . Rīkojuma dokumenti • rīkojumi • pavēles • lēmumi 2. Izziņu un pārskatu dokumenti • izziņas • akti • protokoli • pārskati 2. Izplatītākie no dokumentu grupēšanas veidiem ir: 1.2. kurš atbilst dokumenta saturam.4. Uzdevums: Iepazīties ar dokumentu grupēšanas veidiem pēc dažādām pazīmēm.1. Organizatoriskie dokumenti • statūti • nolikumi • noteikumi • instrukcijas • līgumi • amata apraksti 2.3. • • • • rīkojumi akti protokoli lēmumi. Pēc dokumentam paredzētā uzdevuma Pārvaldes dokumentu sistēmā ietilpst sekojošas grupas: 2.DOKUMENTU GRUPĒŠANA PĒC DAŽĀDĀM PAZĪMĒM Mērķis: Iegūt priekšstatu par dokumentu grupēšanu. Pēc dokumenta veida Dokumenta veidu rāda tā nosaukums. utt. Katras iestādes darbības gaitā uzkrājas dokumenti un rodas problēmas ar to kārtošanu un sagrupēšanu.

Pēc dokumenta virzības attiecībā pret iestādi • • • • • • • • • • • • • • • saņemtie dokumenti nosūtāmie dokumenti iekšējās lietošanas dokumenti maza apjoma dokumenti (rīkojumi. Personāla dokumenti • dzīves apraksti (Curriculum vitae) • autobiogrāfijas • darba līgumi • rekomendācijas • raksturojumi 3. Pēc dokumentā ietvertās informācijas apjoma 5. Pēc dokumenta darbības un glabāšanas laika 7. Pēc dokumenta darbības formas 6. iesniegumi utt. līgumi utt. Pēc atklātības pakāpes .5. Pēc dokumenta satura 8.• paskaidrojumi • ziņojumi • pilnvaras • telegrammas • faksi • telefonogrammas 2.) liela apjoma dokumenti (statūti.) individuālie dokumenti (attiecas uz vienu konkrētu iestādi vai fizisku personu) tipveida dokumenti (attiecas uz viena tipa iestādēm vai fizisku personu grupu) paraugdokumenti (kalpo kā paraugs individuālo un tipveida dokumentu sagatavošanai) pastāvīgi glabājamie dokumenti (darbojas un glabājas pastāvīgi) ilgtermiņa dokumenti (darbības un glabāšanas laiks ilgāks par 10 gadiem) īslaicīgi glabājamie dokumenti (darbojas un glabājas līdz 10 gadiem ieskaitot) privātie dokumenti (attiecas uz atsevišķu cilvēku vai cilvēku grupu) dienesta dokumenti (attiecas uz iestādēm) publiskie dokumenti (atklāti. brīvi pieejami) dokumenti dienesta lietošanai (lietojami tikai iestādes ietvaros) 14 4.

slepenie (sevišķas nozīmes dokumenti. Saturs nav izpaužams, jo satur kādas noteiktas

slepenības pakāpi) 9. Pēc dokumenta sagatavošanas stadijām • • • dokumenta projekts (sagatavots iespējamais dokuments līdz tā parakstīšanai, manuskripts (iespiešanai un izdošanai sagatavots dokuments) dokumenta oriģināls (dokuments ar oriģinālo parakstu un, ja nepieciešams, zīmoga apstiprināšanai vai pieņemšanai)

nospiedumu)

15

DOKUMENTA REKVIZĪTI
Mērķis: Iepazīties ar visiem dokumenta rekvizītiem Uzdevumi: Izprast dokumenta rekvizītu nozīmi dokumenta noformēšanā. Iemācīties noteikumus, kas attiecas uz dokumenta rekvizītu noformēšanu un izvietošanu uz dokumenta. REKVIZĪTS
IR DOKUMENTA NOFORMĒJUMA BŪTISKA SASTĀVDAĻA, KAS PIEŠĶIR

TAM JURIDISKU SPĒKU UN VIENVEIDO DOKUMENTU NOFORMĒŠANU.

Attiecīgā dokumenta noformējumā konkrēts rekvizīts (piemēram, datums, numurs, paraksts utt.) pilda noteiktu funkciju. Dokumenta rekvizītu skaits un izkārtojums ir atšķirīgs atkarībā no dokumenta veida un mērķa.

1. Valsts ģerboņa, organizācijas emblēmas, firmas zīmes vai preču zīmes attēls
Valsts ģerboņa attēlu iestādes dokumentos lieto atbilstoši Latvijas Republikas 1998. gada 19. februāra likumam „Par Latvijas valsts ģerboni”. Iestādes savos dokumentos un veidlapās var lietot iestādes izstrādātu emblēmu, kas reģistrēta likumā noteiktajā kārtībā. Valsts ģerboņa, organizācijas emblēmas, firmas zīmes vai preču zīmes attēlu izvieto pa vidu vai kreisajā pusē blakus iestādes nosaukumam dokumenta veidlapas rekvizītu zonā.

2. Dokumenta autora nosaukums
Dokumenta autora nosaukumu raksta nominatīvā veidlapas rekvizītu zonā. Dokumenta autors var būt: • • • • Iestāde Iestādes sturktūrvienība; Darbinieks vai ierēdnis; Fiziska persona

Jebkurā dokumentā, kuru iestādes vārdā parakstījis tās darbinieks, jābūt pilnam iestādes nosaukumam, kuram ir jāatbilst iestādes reģistrācijas apliecībā vai statūtos ierakstītajam nosaukumam. Dokumenta autora nosaukums jāatveido visos eksemplāros, arī tajos, kuri paliek autoram. Piemērs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zieds” Ja iestāde ir pakļauta citai iestādei, tad pirms iestādes nosaukuma jānorāda arī augstākās iestādes nosaukums nominatīvā. Piemērs: 16

Latvijas Republikas Labklājības ministrija Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs” Ja dokuments parakstīts sturktūrvienības vārdā, tad autora nosaukumā ir jābūt pilnam iestādes nosaukumam un struktūrvienības nosaukumam: Piemērs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zieds” Mārketinga nodaļa Ja dokumentu parakstjis darbinieks vai ierēdnis savā vārdā, tad uz dokumenta ir jābūt pilnam iestādes nosaukumam un darbinieka amatam: Piemērs: Bērzupes pagasta sekretārs Ja dokumentu parakstījusi fiziska persona, tad dokumentā ir jābūt minētam pilnam fiziskas personas vārdam un uzvārdam, kā arī ziņām, kas ļauj šo personu nepārprotami identificēt (adrese, amata nosaukums vai personas kods). Ja dokumenta autors ir fiziska persona, tai jābūt apveltītai ar rīcībspēju un tiesībspēju. Fiziskas personas tiesībspēja ir personas spēja būt apveltītam ar tiesībām un pienākumiem. Rīcībspēja ir fiziskas personas spēja ar savu darbību iegūt tiesības un radīt sev juridiskos pienākumus. Pilna rīcībspēja iestājas ar pilngadību. Piemērs: Jānis Kalniņš Brīvības ielā 10-12, Rīgā, LV-1012

3. Iestādes reģistrācijas numurs
Visām iestādēm, kuras saskaņā ar likumiem ir jāreģistrē, savos dokumentos jānorāda reģistrācijas numurs. To raksta dokumenta veidlapas rekvizītu zonā zem dokumenta autora nosaukuma. Reģistrācijas numura noformējumā raksta saīsināti vārdu Reģ., tad Nr. un iestādes reģistrācijas numuru saskaņā ar komersanta reģistrācijas apliecībā minēto. Piemērs: Reģ. Nr. 41234567890

4. Dokumenta autora pasta adrese
Iestādes pilnu juridisko adresi raksta lokatīvā dokumenta veidlapas rekvizītu zonā saskaņā ar pasta noteikumiem. Piemērs: Avotu ielā 17, Rīgā, LV-1011 17

ja tas paredzēts attiecīgos tiesību aktos vai pēc savstarpējās vienošanās. Šo norādi raksta dokumenta veidlapas rekvizītu zonā. 7123456. ja tiesību aktos noteikts. pilnam iestādes nosaukumam.lv. Dokumentu var apstiprināt: 1. www. e-pasts zieds@zieds. faksa numuru. apstiprinājuma vietas nosaukumam. amatpersonai parakstoties uz apstiprinātā dokumenta Ja dokumentu apstiprina amatpersona parakstoties uz apstiprinātā dokumenta. dokumenta apstiprinātājas amatpersonas pašrocīgam parakstam un tā atšifrējumam. apstiprinājuma datumam. • zīmoga nospiedumam. Citiem vārdiem runājot. e-pasta adresi un mājas lapas adresi. tad apstiprinājuma uzrakstā jābūt: • • • • • • ar lieliem burtiem rakstītam vārdam “APSTIPRINU”. ka dokuments ir jāapstiprina.5. Norāde par dokumenta autora sakaru līdzekļiem Norādē par dokumenta autora sakaru līdzekļiem iestāde norāda tālruņa.lv 6. Piemērs: KONFIDENCIĀLI SLEPENI SEVIŠĶI SLEPENI 7. dokumenta apstiprinātājas amatpersonas pilnam amata nosaukumam. Piemērs: Tālr. šo norādi lieto. ja dokumentā ietverts valsts vai iestādes dienesta noslēpums. fakss 7234567. 18 . Norādi par dokumenta lietošanas ierobežojumu noformē pirmsteksta zonā lapas labajā pusē pirms dokumenta veida nosaukuma saskaņā ar īpašiem likumiem un Ministru kabineta noteikumiem.zieds. ja likumos un citos tiesību aktos noteikti ierobežojumi brīvai dokumenta un tajā ietvertās informācijas lietošanai. Apstiprinājuma uzraksts vai atzīme par dokumenta apstiprinājumu Apstiprinājuma uzrakstam vai atzīmei par dokumenta apstiprinājumu ir jābūt uz dokumenta. Norāde par dokumenta lietošanas ierobežojumu Norādi par dokumenta lietošanas ierobežojumu lieto. Apstiprinājuma uzrakstu vai atzīmi par dokumenta apstiprināšanu raksta pirmsteksta zonā lapas labajā pusē pirms dokumenta veida nosaukuma.

septembra lēmumu Nr. ar lieliem burtiem rakstītam vārdam “APSTIPRINĀTS”. noformējot tās lēmumu kā atsevišķu dokumentu. koleģiālās institūcijas pilnam nosaukumam. kas ierakstīts tikai sēdes protokolā. veida nosaukumam un numuram. veida nosaukumam un numuram. atzīmē par apstiprinājumu jābūt: • • • Piemērs: 19 ar lieliem burtiem rakstītam vārdam “APSTIPRINĀTS”.2007. 24 3. .Piemērs: APSTIPRINU Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zieds” Direktors (personiskais paraksts) I. kas noformēts kā atsevišķs dokuments. ar lieliem burtiem rakstītam vārdam “APSTIPRINĀTS”. noformējot tās lēmumu tikai sēdes protokolā. pieņemot lēmumu koleģiālās institūcijas sēdē. Kalniņš Rīgā 20.09. amatpersonai parakstot rīkojuma dokumentu. septembra rīkojumu Nr. ar kuru apstiprina attiecīgo dokumentu Ja dokumentu apstiprina ar rīkojuma dokumentu. rīkojuma dokumenta autora pilnam nosaukumam. Ja dokumentu apstiprina koleģiālās institūcijas sēdē. gada 20. koleģiālās institūcijas sēdes datumam un protokola numuram. atzīmē par dokumenta apstiprinājumu ir jābūt: • • • Piemērs: APSTIPRINĀTS ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zieds” direktora 2007. rīkojuma dokumenta datumam. atzīmē par apstiprinājumu jābūt: • • • Piemērs: APSTIPRINĀTS ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zieds” valdes 2007. koleģiālās institūcijas pilnam nosaukumam. pieņemot lēmumu koleģiālās institūcijas sēdē. 15 4. gada 20. 2. Ja dokumentu apstiprina koleģiālās institūcijas sēdē. pieņemtā dokumenta datumam.

Piemēram: Rīgā Ja dokumentu izstrādā. Šo rekvizītu raksta lieliem burtiem pirmsteksta zonā lapas vidū. Dokumenta datumu var rakstīt: 1. izdod vai paraksta pagastā. Dokumenta izstrādāšanas. Dokumenta datumu raksta pirmsteksta zonā lapas kreisajā pusē. palīdz noteikt dokumenta uzdevumu un izpildes obligātumu. tad norāda rajona un attiecīgā pagasta nosaukumu. septembra sēdē. bez atkāpes no malas. gada 20. tekstuālā veidā 20 .APSTIPRINĀTS sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zieds” valdes 2007. izdošanas vai parakstīšanas vietas nosaukums Dokumenta izstrādāšanas. protokols Nr. izdošanas vai parakstīšanas vietas nosaukumam jāatbilst administratīvi teritoriālajam vietas nosaukumam. sapulces vai apspriedes norises datumu un aktā – tajā norādītās darbības vai darbības pēdējās dienas datumu. Dokumenta datums Dokumentā raksta tā parakstīšanas datumu. izdošanas vai parakstīšanas vietas nosaukumam ir jābūt obligāti visos juridisku un fizisku personu dokumentos. Dokumenta datumam ir jābūt obligāti visos juridisko un fizisko personu dokumentos. Dokumenta veida nosaukums nosaka dokumenta teksta uzbūves īpatnības un tā funkcijas. Piemērs: RĪKOJUMS 9. bet protokolā raksta attiecīgās sēdes. Ja dokuments izstrādāts. To raksta lokatīvā pirmsteksta zonā lapas vidū zem dokumenta veida nosaukuma. izdots vai parakstīts pilsētā. Dokumenta veida nosaukumam ir jābūt visos dokumentos izņemot vēstules. 74 8. Dokumenta izstrādāšanas. Dokumenta veida nosaukums Dokumenta veida nosaukumam jāatbilst attiecīgā dokumenta saturam. Piemēram: Rīgas rajona Mārupes pagastā 10. tad norāda tikai pilsētas nosaukumu.

pirms kura raksta “Nr” blakus saņemtā dokumenta datumam.09. 4-3/894 12.2007. Apzīmējumus. aiz katras ciparu grupas kārtas skaitļiem liekot punktu: vispirms rakstāms mēneša dienas skaitlis ar diviem cipariem.Ar arābu cipariem un vārdiem. Saņemtā dokumenta datums un numurs atbildes dokumentā Sniedzot atbildi. Adresāts 21 . ko iestāde lieto savu dokumentu numuros. gada 20. Ja mēneša vai dienas skaitlis ir vienzīmes skaitlis. skaitliskā veidā Tikai ar arābu cipariem. tad mēneša kārtas skaitlis ar diviem cipariem un tad gada skaitlis ar četriem cipariem. Nr. Numura vietu apzīmē ar „Nr”. septembrī 2. Piemērs: Nr. tad vārdu „gada”.09. Dokumenta numurs Dokumenta numuru raksta pirmsteksta zonā lapas labajā pusē iepretim dokumenta datumam. nosaka pati iestāde. 48 13.2007. 578 Nr. aiz katras ciparu grupas kārtas skaitļiem liekot punktu: vispirms raksta gada skaitli ar četriem cipariem. Piemērs: 15. 11. Dokumenta numurā ir jābūt vismaz dokumenta kārtas numuram kalendāra gada ietvaros. Saņemtā dokumenta numurs. Dokumenta numuru no citiem apzīmējumiem parasti atdala ar šķērssvītru. tad pirms tā liek nulli. pēc tam mēneša dienas skaitli un mēneša nosaukumu lokatīvā Piemērs: 2007. Piemērs: 20. Sarakstes dokumentos dokumenta numuru raksta pirmsteksta zonā lapas kreisajā pusē uzreiz aiz dokumenta datuma.2007. Nr. Saņemtā dokumenta datuma vietu atbildes dokumentā atzīmē ar norādi “Uz”.09. atbildes dokumentā jānorāda saņemtā dokumenta datumu un numuru uz kuru atbild. Numurā var būt arī citi apzīmējumi – cipari un burti. Saņemtā dokumenta datumu un numuru raksta zem atbildes dokumenta datuma un numura. 15 Uz 09.

LV1010 14. Piemērs: Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Zieds” Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Roze” Avotu ielā 17. kādam konkrētam iestādes darbiniekam. LV-1011 Ja dokumentu adresē iestādes struktūrvienībai. Piemērs: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zieds” direktoram Ivaram Kalniņam Ja dokumentu adresē vairākām viena veida iestādēm. Nosūtot dokumentu. Rīgā. tās struktūrvienības nosaukumam datīvā un var norādīt arī pasta adresi. Adresāts rakstāms datīvā pirmsteksta zonā lapas labajā pusē. to var adresēt: • • • • • attiecīgai iestādei. pieļaujams adresātu rakstīt arī lapas kreisajā pusē. vairākām viena veida iestādēm fiziskai personai. adresātā jābūt pilnam iestādes nosaukumam ģenitīvā. Teksta satura atklāsts 22 . darbinieka amata nosaukumam. Piemērs: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zieds” Personāla nodaļai Ja dokumentu adresē kādam konkrētam iestādes darbiniekam. adresātā jābūt pilnam tās nosaukumam datīvā un var norādīt arī pasta adresi. Ja dokumentu adresē iestādei. tad adresātu raksta vispārīgā formā. adresātā jābūt personas vārdam un uzvārdam datīvā un arī pilnai pasta adresei. vārdam un uzvārdam datīvā un var norādīt arī pasta adresi.Adresāts jāraksta sarakstes dokumentos. Piemērs: Visām akciju sabiedrībām Ja dokumentu adresē fiziskai personai. Piemērs: Līgai Bērziņai Brīvības ielā 45-11. Rīgā. iestādes struktūrvienībai. adresātā jābūt pilnam iestādes nosaukumam ģenitīvā.

Dokumenta teksts jāveido tā. skaidri saprotamu. Atbilstoši dokumenta saturam un veidam jāizvēlas teksta valoda un stils. pirmsteksta zonā lapas kreisajā pusē bez atkāpes no malas. izvērsums. bez liekām frāzēm lasītājs jāievada attiecīgajā jautājumā. Teksta pielikuma uzrakstā raksta: • • • • • Piemērs: 1. Nepārprotami jābūt pateiktai dokumenta galvenajai domai. Secinājumu daļā jāietver dokumenta datu kopsavilkums.Teksta satura atklāstā raksta īsu informāciju par dokumenta saturu. Teksta pielikuma uzrakstu raksta uz dokumenta pirmās lapas augšējā labajā stūrī pirms dokumenta autora nosaukuma. izvairoties no informācijas atkārtojumiem. ja nepieciešams. tālākās darbības uzdevums. ja nepieciešams. Pielikums Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zieds” 23 vārdu „Pielikums” pamatdokumenta autora nosaukumu pamatdokumenta datumu pamatdokumenta veida nosakumu pamatdokumenta numuru . Izklāsta daļā jāraksta problēmas pamatojums. Teksta saturu un uzbūvi nosaka dokumenta mērķis un pamatuzdevums. Jāmin tikai būtiskākie fakti. lakoniski. Piemērs: Par I. To raksta visiem dokumentiem. pamudinājums uz kādu darbību. Ievaddaļā iespējami īsāk. kurš ir lietojams tikai kopā ar pamatdokumentu. 16. Bērziņas pieņemšanu darbā 15. ievērojot gramatikas noteikumus un valsts valodas likuma prasības. ja dokumenta tekstam pievieno citu dokumentu. Dokumenta tektā jāizšķir ievaddaļa. Dokumenta tekstu raksta īsi. lai tas būtu pārskatāms. ar sadalījumu rindkopās un grafiskiem izcēlumiem. Teksta pielikuma uzraksts Teksta pielikuma uzrakstu raksta tikai tad. kuras lielums ir piecas teksta zīmes. izmantojot teksta grafiskos izcēlumus. Tekstu parasti raksta ar pusotru starprindu intervālu. Tekstu raksta ar atkāpi no malas. secinājumu daļa. Teksta satura atklāstu sāk ar vārdu “Par” un tālāk īsi apraksta dokumenta saturu. izklāsta daļa un. lai būtu vieglāk attiecīgo dokumentu atšķirt no citiem tā paša veida dokumentiem un sameklēt to turpmāk. Dokumenta teksts Dokumenta teksts ir dokumenta galvenā sastāvdaļa.

56 uz 1 lp. rīkojumam Nr. darba līgums Nr. 1.09. 23. 67 17.09. ja tiek pievienoti vairāk kā viens dokumenta eksemplārs. amatpersonas personiskā paraksta atšifrējumam (iniciālim un . Parakstu nedrīkst atveidot ar dažādiem tehniskiem līdzekļiem (ar spiedogu. Norāde par pievienotajiem dokumentiem Norādi par pievienotajiem dokumentiem noformē. To raksta teksta zonā zem pamatdokumenta teksta. izmantojot datoru. Rekvizītu „paraksts” izvieto paraksta zonā. 2 eks 18. Dokuments jānoformē tā. Ja dokumentam tiek pievienots liels skaits citu dokumentu.2007. pievienotā dokumenta datums pievienotā dokumenta nosaukums. Norādē par pievienotajiem dokumentiem jānorāda: • • • • • • vārds “Pielikumā”. Ja dokumentam tiek pievienoti vairāki dokumenti. tad norādē par pievienotajiem dokumentiem tos numurē. Ja dokumentam tiek pievienots dokuments. Šādi atveidots paraksts nenodrošina dokumenta juridisko spēku. Paraksts Visiem dokumenta eksemplāriem jābūt pašrocīgi parakstītiem. tad to norāda.). kserokopēšanu utt. kuram arī ir pievienots dokuments.09. Piemērs: 24 dokumenta parakstītāja amata nosaukumam.20. 45 uz 5 lp. pievienotā dokumenta lapu skaits. 2. 20.2007. rīkojums Nr. aiz kura liek kolu. lai paraksta zonas rekvizīti būtu vienā lapā ar tekstu vai vismaz trijām teksta rindiņām. pievienotā dokumenta eksemplāru skaits. kurā jābūt nosauktam pamatdokumentam.” Piemērs: Pielikumā: 1.2007. Iestādes dokumenta rekvizītā “paraksts” jābūt: • • • uzvārdam). pievienotā dokumenta numurs. tad norādi par pievienotajiem dokumentiem noformē uz atsevišķas lapas. ja dokumentiem tiek pievienots kāds cits dokuments. attiecīgās amatpersonas pašrocīgam personiskajam parakstam. Šajā gadījumā pamatdokumentā norādi par pievienotajiem dokumentiem noformē šādi “Pielikumā: Pievienoto dokumentu saraksts uz 1 lp.

” un jāuzraksta faktiskā parakstītāja paraksta atšifrējums. tad parakstus izvieto tādā secībā. 25 . tad zem amatpersonas amata nosaukuma jāraksta atzīme “vietn. tad to parakstus izvieto vienu zem otra. Kalniņš K. kā norādīti iestāžu nosaukumi dokumenta sākumā. ja to parakstījušas visas attiecīgās personas. (personiskais paraksts) I. uzvārdus. ievērojot attiecīgo personu amata pakāpi. Kalniņš Personiskais paraksts nodrošina iestādes dokumenta juridisko spēku tikai tad. Zīmoga nospiedums Zīmoga nospiedumam jābūt: • • noraksta vai kopijas pareizības apliecinājuma uzrakstā. Piemērs: Akciju sabiedrības „Zieds” direktors (personiskais paraksts) V. Lapiņš Ja dokumentā jābūt vairāku personu parakstiem. tad tās vietā dokumentu paraksta cita persona un to ar saviem parakstiem apliecina divi liecinieki. izraksta pareizības apliecinājuma uzrakstā. Ja dokumentu paraksta komisija. bet faktiski dokumentu paraksta cita amatpersona. Ja dokumentā ir sagatavots vienas amatpersonas paraksts. kuras amats minēts dokumentā.” vai “v. Piemērs: (personiskais paraksts) Ja fiziskā persona ir rakstītnepratēja vai fiziski nespējīga.i. tad to parakstus izvieto blakus vienā līmenī tādā secībā. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Roze” direktors (personiskais paraksts) I. dokuments iegūst juridisko spēku tikai tad. Kalniņš L. Kārkliņš parakstam. dzīvesvietas adreses un personas kodus norāda parakstītajā dokumentā. Ja dokumentu paraksta vairākas iestādes amatpersonas.i. Fiziskas personas rekvizītā „paraksts” jābūt attiecīgās personas pašrocīgam 19. kā nosaukts komisijas sastāvs. Liecinieku vārdus. Piemērs: Direktors v. Bērziņš 2. ja to pašrocīgi rakstījusi tieši tā persona. Bērziņš Ja dokumentu paraksta divu dažādu iestāžu amatpersonas.Direktors (personiskais paraksts) I. Piemērs: Direktors Grāmatvedis (personiskais paraksts) (personiskais paraksts) I.

zīmoga nospiedumam. saskaņošanas datumam. kas dokumentā atzīmēta ar atzīmi “z. kuru risināšana saistīta ar citas iestādes kompetenci.”. lai tas daļēji skartu dokumenta parakstītāja amata nosaukumu.Tiesību aktos paredzētajos gadījumos vai pēc savstarpējās vienošanās zīmoga nospiedumam jābūt: • • • parakstā.09.v. kas noformēts kā atsevišķs dokuments. pieņemot lēmumu koleģiālās institūcijas sēdē. saskaņojuma uzrakstā.2007. dokumenta saskaņotājas amatpersonas pašrocīgam parakstam un tā atšifrējumam. Zīmoga nospiedumam jābūt skaidri salasāmam. pilnam iestādes nosaukumam ģenitīvā. Piemērs: SASKAŅOTS Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zieds” direktors (personiskais paraksts) A. 20. Ja dokumentā šāda vieta nav apzīmēta. Dokumentu var saskaņot: • • • amatpersonai parakstoties uz saskaņojamā dokumenta. un tas nedrīkst traucēt nepārprotami uztvert citu dokumentā sniegto informāciju. tad zīmoga nospiedumu liek tā. Ja dokumentu saskaņo amatpersonai parakstoties uz saskaņojamā dokumenta. 26 . Dokumenta saskaņojuma uzraksts vai atzīme par dokumenta saskaņojumu Ja tiesību aktos paredzēts pārvaldes dokumentu saskaņot ar citu iestādi vai ja dokumentā skarti jautājumi. apstiprinājuma uzrakstā. dokumenta saskaņotājas amatpersonas pilnam amata nosaukumam. kas ierakstīts tikai sēdes protokolā. Zīmoga nospiedumu liek paraksta zonā vietā. ja tas paredzēts attiecīgajos tiesību aktos vai pēc savstarpējās vienošanās. pieņemot lēmumu koleģiālās institūcijas sēdē. dokumentā jābūt saskaņojuma uzrakstam vai atzīmei par saskaņojumu. Kalniņš 20. tad saskaņojuma uzrakstā jābūt: • • • • • • ar lieliem burtiem rakstītam vārdam “SASKAŅOTS”.

Ja dokumentu saskaņo pieņemot lēmumu koleģiālās institūcijas sēdē. Ja dokuments jāsaskaņo ar daudzām iestādēm un visus saskaņojuma uzrakstus vai atzīmes par saskaņojumu nevar izvietot vienā lapā ar parakstu.2007. Šis rekvizīts jānoformē tā. Dokumenta izstrādātāja uzvārds un dienesta tālruņa numurs Dokumenta izstrādātāja uzvārdu un dienesta tālruņa numuru atveido uz visiem dokumentiem. koleģiālās institūcijas pilnam nosaukumam. Saskaņojuma uzrakstu vai atzīmi par dokumenta saskaņojumu izvieto paraksta zonā zem rekvizīta “paraksts” kreisajā pusē. Piemērs: SASKAŅOTS Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zieds” valdes 20. kurā ir norāde uz pamatdokumentu. koleģiālās institūcijas pilnam nosaukumam. Ja dokumenta izstrādātājs un parakstītājs ir viena un tā pati persona. arī tad ir jāraksta šis rekvizīts. tad tos raksta atsevišķā saskaņojumu lapā. koleģiālās institūcijas sēdes norises datumam protokola numuram. pilnam iestādes nosaukumam ģenitīvā. 23 Ja dokumentu saskaņo pieņemot lēmumu koleģiālās institūcijas sēdē. tad atzīmē par dokumenta saskaņojumu jābūt: • • • • • ar lieliem burtiem rakstītam vārdam “SASKAŅOTS”.2007. Piemērs: SASKAŅOTS ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zieds” valdes 20. pieņemtā dokumenta datumam. kas noformēts kā atsevišķs dokuments. Šajā gadījumā uz pamatdokumenta jābūt uzrakstam: “Pievienota saskaņojumu lapa”. tad katras saskaņojuma uzrakstu vai atzīmi par dokumenta saskaņojumu izvieto blakus vienu otram. lēmumu Nr. Piemērs: 27 .09. tad atzīmē par dokumenta saskaņojumu jābūt: • • • • ar lieliem burtiem rakstītam vārdam “SASKAŅOTS”. 76 Ja dokumentu saskaņo ar vairākām citām iestādēm. 21. lai tie visi atrastos vienā lapā ar parakstu. protokols Nr. kas ierakstīts sēdes protokolā. sēdē.09. To izvieto paraksta zonā zem rekvizīta “paraksts” lapas kreisajā pusē. pilnam iestādes nosaukumam ģenitīvā. nosaukumam un numuram.

Bērziņa 7123456 28 .

Amats Zīmogs ( paraksts) Paraksta atšifrējums Dokumenta izstrādātāja uzvārds un tālrunis 29 . Nr…. Uz ….. Adresāts (datīvā – kam?) Par ….(saņemtā dokumenta Nr. Emblēma. un datums) vai Nr….. Pasta adrese. Zīme Teksta pielikuma uzraksts Ģerbonis. Zīme Augstākstāvošā iestāde Dokumenta autora pilns nosaukums Reģistrācijas Nr.DOKUMENTA REKVIZĪTU IZVIETOJUMS Ģerbonis. Emblēma..(īss satura apraksts) Te k s t s Pielikumā: (norāde par pievienotajiem dokumentiem). sakara līdzekļi KONFIDENCIĀLI APSTIPRINU Dokumenta veida nosaukums Vietas nosaukums Datums.

firmas zīmes vai preču zīmes attēls Dokumenta numurs Dokumenta autora pasta adrese 30 .2. izdošanas. Patstāvīgais darbs ATZĪMĒT DOKUMENTA ZONU REKVIZĪTUS zonaTeksta Pirmsteksta zona zonaRekvizītu zonaParaksta Paraksts Teksta satura atklāsts Dokumenta autora nosaukums Dokumenta apstiprinājuma uzraksts vai atzīme par dokumenta apstiprinājumu Dokumenta veida nosaukums Organizācijas reģistrācijas numurs Norāde par dokumenta lietošanas ierobežojumu Adresāts Dokumenta saskaņojuma uzraksts vai atzīme par dokumenta saskaņojumu Zīmoga nospiedums Dokumenta teksts Norāde par dokumenta autora sakaru līdzekļiem Dokumenta izstrādātāja uzvārds un dienesta tālruņa numurs Norāde par pievienotajiem dokumentiem Dokumenta datums Dokumenta izstrādāšanas. organizācijas emblēmas. pieņemšanas vai parakstīšanas vietas nosaukums Valsts ģerbonis.

TĀ KO UZ DOKUMENTA IZPILDES VAI ATVASINĀJUMA SAŅEMŠANAS. kas jāizpilda amatpersonai. kad rakstīta rezolūcija . Bērziņai sagatavot atbildes dokumentu 31 dokumenta izpildītājs (ja norādīti vairāki. Iemācīties noteikumus. Dokumentā var būt sekojošas dienesta atzīmes: 1. Atzīme par dokumenta izpildi 6. Rezolūcija 2. Rezolūcijā norāda: • • • • • Piemērs: I. Atzīme par dokumenta kontroli 3. Vīza 4. NOSŪTĪŠANAS PROCESĀ. kas attiecas uz dokumenta dienesta atzīmju noformēšanu un izvietošanu uz dokumenta. Uzdevumi: Izprast dokumenta dienesta atzīmju nozīmi dokumenta apritē. Atzīme par datu ievadīšanu informācijas sistēmā 7. Rezolūciju raksta skaidri salasāmā rokrakstā tieši uz izpildāmā dokumenta pirmsteksta zonā brīvā vietā. izpildē un reģistrācijā. tad atbildīgais par dokumenta izpildi ir rezolūcijā pirmais minētais) uzdevums. Rezolūcija Rezolūcija ir amatpersonas rakstisks norādījums. Atzīme par iepazīšanos ar dokumenta saturu 5. kas jāveic dokumenta izpildītājam (uzdevumu var nenorādīt. Rezolūcija nedrīkst nosegt dokumentā sniegto informāciju. kura minēta rezolūcijā.DOKUMENTA DIENESTA ATZĪMES Mērķis: Iepazīties ar visām dokumenta dienesta atzīmēm. DIENESTA ORIĢINĀLA ATZĪME VAI TĀ IR NOTEIKTA SATURA IZDARA UZRAKSTS. ja tas skaidri izriet no dokumenta teksta) var norādīt arī uzdevuma izpildes termiņu rezolūcijas autora paraksts datums. Atzīme par dokumenta saņemšanu un reģistrēšanu 1.

vizētāja iebildumi un papildinājumi. Atzīme par iepazīšanos ar dokumentu saturu Ja nepieciešams dokumentēt kādas personas iepazīstināšanu ar dokumenta saturu. tad vīzu raksta uz tā dokumenta eksemplāra. Atzīmē par dokumenta kontroli raksta: • • Piemērs: KONTROLE 26. vai K 26. datums. Vīzu raksta paraksta zonā zem rekvizīta „paraksts”.09.2007. ja dokumentam paredzēta izpildes kontrole un tiek noteikts konkrēts kontroles termiņš. 32 . Vīzu veic pirms dokumenta parakstīšanas uz dokumenta pirmā eksemplāra. tad paraksta zonā zem rekvizīta „paraksts” raksta atzīmi par iepazīšanos ar dokumenta saturu. kad rakstīta vīza.2007. ko sūta ārpus iestādes. (personiskais paraksts) 20. 3. līdz kuram dokumentam ir jābūt pilnībā izpildītam. attiecīgās amatpersonas personisko parakstu. 4. Bērziņš vizētāja personiskais paraksts. Atzīme par iepazīšanos ar dokumenta saturu ietver: • • vārdu “Lasīju” vai “Iepazinos”. ja tādi ir. (personiskais paraksts) Iebildumus pievienoju 26.10.2007. (personiskais paraksts) I.2007. vārdu „KONTROLE” vai burtu „K” datumu. Atzīme par dokumenta kontroli To raksta.līdz 01.2007. 2. kurš paliek iestādē. var būt arī vizētāja amata nosaukums un paraksta atšifrējums. Vīza Tā ir atzīme par dokumenta saskaņošanu starp vienas iestādes amatpersonām.09.09. Atzīmi izvieto uz lapas kreisajā malā uz baltās maliņas pretī teksta satura atklāstam.09. Ja vizē dokumentu. Vīzā ietilpst: • • • • Piemērs: 26.2007.09.

Kalniņu. kad dokuments lasīts (var arī pulksteņa laiku).09. Ja dokumentu izpildot.2007.2007. 234 Ja dokuments izpildīts. nosūtīta vēstule Nr. neizstrādājot jaunu dokumentu. datums. Kalniņš 26. Lasīju: (personiskais paraksts) 26. Atzīmē par dokumenta datu ievadīšanu informācijas sistēmā jāraksta attiecīgās informācijas sistēmas nosaukums. Piemērs: 20. Tajā jābūt īsai norādei par dokumenta izpildes rezultātiem un izpildes datumam.09. Skat.• • Piemērs: ja nepieciešams parakstu var papildināt ar amata nosaukumu un paraksta atšifrējums. Atzīme par dokumenta izpildi Atzīmi par dokumenta izpildi raksta pēc dokumenta pilnīgas izpildīšanas dokumenta pirmās lapas apakšējās malas kreisajā pusē. Dokumenta pirmās lapas otrā pusē sīkāk izklāsta izpildes rezultātus Piemērs: Jautājumu I. jaunā dokumenta veida nosaukumu un numuru. Atzīmi var papildināt ar informācijas ievadītāja personisko parakstu vai kodu un ievadīšanas datumu Piemērs: Informācija ievadīta sistēmā „Doclead” operators (personiskais paraksts) L. Atzīme par dokumenta saņemšanu vai atzīme par dokumenta saņemšanu un reģistrēšanu Uz visiem dokumentiem. ar personāla nodaļas vadītāju L. tad atzīmē par dokumenta izpildi norāda. Atzīme par dokumenta datu ievadīšanu informācijas sistēmā Ja dokumentā sniegtā informācija tiek ievadīta informācijas sistēmā. ko saņem iestāde. tad atzīmē par dokumenta izpildi raksta datumu. 7.2007. pirmās lapas apakšējās malas labajā pusē jāizdara atzīme par dokumenta saņemšanu vai atzīme par dokumenta saņemšanu un 33 . kad un kādā veidā tas ir izpildīts. izstrādāts jauns dokuments. Bērziņa atrisināja telefoniski 20.09.09.2007. lapas otrā pusē 6. 5. tad attiecīgā dokumenta paraksta zonā lapas apakšējās malas vidū jāraksta atzīme par dokumenta datu ievadīšanu informācijas sistēmā.

2007. 35 Dokumentiem.2007. Piemērs: SAŅEMTS SIA „Roze” 20. Atzīmi izdara ar spiedogu vai rokrakstā. kurus nereģistrē. kad dokuments ir saņemts. Atzīmi uzliek tajā pašā dienā. atzīmē tikai saņemšanas datumu.09. Piemērs: SAŅEMTS SIA „Roze” 20.09. Nr. DIENESTA ATZĪMJU IZVIETOJUMS VEIDLAPAS REKVIZĪTU ZONA Atzīme par dokumenta izpildes kontroli PIRMSTEKSTA ZONA Rezolūcija TEKSTA ZONA PARAKSTA ZONA Atzīme par iepazīšanos ar dokumenta saturu Vīza Atzīme par dokumenta izpildi Atzīme par dokumenta datu ievadīšanu informācijas sistēmā Atzīme par dokumenta saņemšanu un reģistrēšanu 34 .reģistrēšanu.

Organizatoriskie dokumenti ORGANIZATORISKIE STRUKTŪRVIENĪBAS DOKUMENTI UN ATSEVIŠĶA NOSAKA ATTIECĪGĀS IESTĀDES. UZDEVUMUS. Rīkojuma dokumenti RĪKOJUMA DOKUMENTI IR DOKUMENTI. PIENĀKUMUS. KUROS APKOPOTI DATI PAR IESTĀDES DARBĪBU VAI FAKTIEM. 2. 5. AR KURU PALĪDZĪBU INFORMĀCIJA TIEK NODOTA ADRESĀTAM. AR KURU PALĪDZĪBU TIEK VEIKTA VIENPERSONISKA VAI KOLEĢIĀLA IESTĀDES VADĪBA. TĀS DARBINIEKA STATUSU. Sarakstes dokumenti (korespondence) SARAKSTES DOKUMENTI IR DOKUMENTI.PĀRVALDES DOKUMENTI Mērķis: Iegūt priekšstatu par pārvaldes dokumentu grupām Uzdevumi: Iepazīties ar pārvaldes dokumentu sadalījumu grupās. Izziņu un pārskatu dokumenti IZZIŅU UN PĀRSKATU DOKUMENTI IR DOKUMENTI. AR PĀRVALDES DOKUMENTU PALĪDZĪBU TIEK ĪSTENOTA PĀRVALDE UN VADĪBA. 4. Pārvaldes dokumentu sistēmā ietilpst šādas dokumentu grupas: 1. PAKĻAUTĪBU. AR AR KURU PALĪDZĪBU IESTĀDE VAI KĀRTO NOFORMĒ ATTIECĪBAS SAVIEM DARBINIEKIEM IERĒDŅIEM (IERĒDŅU KANDIDĀTIEM) 35 . to nozīmi un nepieciešamību lietvedībā. 3. ATBILDĪBU UN TIESĪBAS. Personāla dokumenti PERSONĀLA UN DOKUMENTI DARBA IR DOKUMENTI.

Rīkojumi par personāla sastāvu  Rīkojums par darbinieka pieņemšanu darbā Šajā rīkojumā noteikti jānorāda pilns darbinieka vārds un uzvārds pēc pases datiem. rīkojumi par iestādes darbību. nodaļas vai komisijas. 2. kas jāveic izpildītājam. tad tie ir jānorāda aiz pamatteksta. Uzdevumi: Iepazīties ar rīkojuma dokumentiem. Rīkojuma daļa – šajā daļā norāda izpildītāju. Šo daļu bieži vien dala punktos un apakšpunktos. 2. rīkojumi par iestādes personāla sastāvu 3. dokumenta nosaukumu. iestādes. kam kontrolēt rīkojuma izpildi un kad un kam ziņot par rezultātiem. kādā darbinieku pieņem pēc profesiju klasifikatora. AR KURU PALĪDZĪBU TIEK VEIKTA VIENPERSONISKA VAI KOLEĢIĀLA ORGANIZĀCIJAS VADĪBA. to veidiem un funkciju. Rīkojumi par iestādes darbības jautājumiem Tekstu veido no divām daļām: Ievaddaļa (pamatojuma daļa) . 1. ko numurē ar arābu cipariem. īsi apraksta nepieciešamību vai notikumu. tad tas ir jānorāda. datumu. izpildes datumu.pamato attiecīgā rīkojuma izdošanu. Ja kāds iepriekš izdots rīkojums ar šo rīkojumu zaudē pilnīgi vai daļēji spēku. tad norāda tā izdevēju. rīkojumi par darbinieku komandējumiem.RĪKOJUMA DOKUMENTI Mērķis: Iegūt zināšanas par rīkojuma dokumentiem. no kura datuma 36 . Ja rīkojums izdots pamatojoties uz kādu normatīvo dokumentu. numuru un satura atklāstu. Rīkojumā var norādīt arī atbildīgo amatpersonu. Pie šīs grupas pieder rīkojumi. Darbības vārdus rīkojumā raksta nenoteiksmē. pavēles un lēmumi. Ja tādi ir. Tajā var arī norādīt. sakarā ar kuru izdod rīkojumu. TIE IR DOKUMENTI. Iemācīties praktiski izstrādāt un noformēt dažādus rīkojuma dokumentus. RĪKOJUMI Rīkojumu veidi: 1. to veidiem un nepieciešamību uzņēmuma darbībā. konkrētu darbību. precīzs amata nosaukums. Rīkojumam var būt arī pielikumi. Izpildītājs var būt viena vai vairākas personas.

uz kuru brauc komandējumā un komandējuma iemeslu. atvaļinājuma veidu. Katru no trijām rīkojumu grupām reģistrē atsevišķā reģistrācijas sistēmā un katrai grupai ir sava numerācija. Precīzi jāuzraksta atbrīvošanas iemesls.  Rīkojums par darbinieka atvaļinājumu Norāda darbinieka amatu. datumu. Ja ir kādi papildu nosacījumi pieņemot darbā – pārcelšana. Patstāvīgais darbs Pēc dotā apraksta izstrādāt dokumentu. norādot attiecīgo darba likuma pantu. Šajā rīkojumā norāda amatu. Rīkojumu izstrādāja Iveta Kalniņa. Avotu ielā 17. Ja darbinieka pārraudzība tika nodotas kādas materiālas vērtības darba vajadzībām. Ja darbiniekam pienākas kaut kādas kompensācijas vai atbrīvošanas pabalsts. Ja tiek segti komandējuma izdevumi. Rīkojums par darbinieka atbrīvošanu no darba Norāda darbinieka amatu. līdz kuram datumam un kā tās jānodod. LV-1010. pilnu vārdu un uzvārdu. tā ilgumu (no kura līdz kuram datumam) un par kādu laika periodu tiek piešķirts atvaļinājums. tad jānorāda arī šī informācija. oktobrī SIA „Zieds”. 37 . tad jānorāda tā apmērs un par ko tā ir jāizmaksā.00 apmērā grāmatveža palīdzei Ingai Liepiņai sakarā ar papildu darba pienākumu veikšanu septembrī. var norādīt arī samaksas kārtību.  Rīkojums par prēmijām. kāda darbinieka aizvietošana utt. Nr. tad rīkojumā ir jānorāda kam.. piemaksām pie algas utt. tad obligāti jāuzrāda tās apmērs un iemesls. 40001234567. Rīkojumi ir obligāti reģistrējami kalendārā gada ietvaros. Rīkojumu paraksta direktors Jānis Ozols. 1. Ja ir ieturējumi no darbinieka darba algas. komandējuma datumi (no kura līdz kuram datumam). pilnu vārdu un uzvārdu. dienesta tālrunis 7456789. Rīkojums par darbinieka komandējumu Rīkojumā norāda darbinieka amatu. vārdu un uzvārdu. 3. prēmijas. pilnu vārdu un uzvārdu. 7123456. 3.pieņem darbā un darba samaksu. Rīgā. Ja nepieciešams. valsts un pilsēta. gada 3. ar kuru darbinieks tiek atbrīvots no darba. tālr. pabalstiem. 2007. iemeslu kāpēc tas tiek maksāts un līdz kuram datumam tas ir jāizmaksā. Reģ. tad rīkojumā ir jānorāda arī komandējuma izdevumu segšanas kārtība. 10p par piemaksas izmaksāšanu Ls 40. pabalsta vai piemaksas apmēru. raksta rīkojumu Nr.

Teksta satura atklāsts. IZLEMTIE KURĀ IETVERTI INSTITŪCIJU LAI VAI ATSEVIŠĶU VIŅU KOLEKTĪVU SVARĪGĀKIE UZDEVUMI. Avotu ielā 17. Rīgā. izpildes termiņu.00. LĒMUMI LĒMUMS IR DOKUMENTS. gada 24.1. 35p par kasieres Ilzes Alksnītes pieņemšanu darbā no 2007. Teksts. paredzēto darbu mērķis. raksta rīkojumu Nr. var norādīt arī izpildes kontrolētāju. Rīkojumu izstrādāja Iveta Kalniņa. Avotu ielā 17. gada 1. oktobrī SIA „Zieds”. dienesta tālrunis 7456789. 40001234567. Nr. ATRISINĀTU KOMPETENCĒ IETILPSTOŠOS JAUTĀJUMUS. 2. Reģ. Noformējot lēmumu jābūt šādiem rekvizītiem: • • • • • • • Autors (lēmuma pieņēmēja iestāde) Dokumenta veida nosaukums – LĒMUMS. • Paraksts – lēmumu paraksta attiecīgās koleģiālās institūcijas vadītājs un sekretārs. Rīkojumu izstrādāja Iveta Kalniņa. 2007. gada 1. 7123456. 7123456. novembra pēc paša vēlēšanās. LV-1010. kurā izklāstīti lēmuma pieņemšanas apsvērumi. dienesta tālrunis 7456789. 2007. tālr. 1. novembra nosakot mēneša darba algu Ls 450. izpildītāju. 36p par pārdevēja Ivara Liepiņa atbrīvošanu no darba ar 2007. tālr. gada 25. 2. Nr. kuru iedala divās daļās: 1. konstatējošā daļa. Rīkojumu paraksta direktors Jānis Ozols. kurā norāda izpildāmo uzdevumu. 38 . Reģ. Praktiskais darbs Pēc dotajiem aprakstiem izstrādāt dokumentus. Izdošanas vietas nosaukums. raksta rīkojumu Nr. rīkojuma daļa. Rīgā. 40001234567. LV-1010. Datums (lēmuma parakstīšanas dienas datums) Reģistrācijas numurs. Rīkojumu paraksta direktors Jānis Ozols. oktobrī SIA „Zieds”.

Kārkliņa/ 23.2007.lv. Par inventarizācijas veikšanu Nr. 7123456.09. Liepiņa Iepazinos: ________________________ /J.lv RĪKOJUMS Rīgā 20.zieds. 7 30. ________________________ /I. Materiāli atbildīgā persona – noliktavas pārzinis Vilnis Baltiņš. Nr.grāmatvede Inese Kārkliņa .09. www. Nozīmēt komisiju šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētāja Komisijas locekļi – tirdzniecības vadītājs Jānis Bērziņš . e-pasts zieds@zieds. Rīgā.2007.noliktavas pārzinis Ingus Avotiņš Direktore A.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” Reģ.Bērziņš/ 23.2007. 40001234397 Avotu ielā 17.2007. Meldriņa 7123456 39 .2007.09. LV-1010 Tālr.Avotiņš/ 23./fakss 7234567. tālr.09. VEIKT kārtējo noliktavas uzkrājumu inventarizāciju.09. ________________________ /I.

40001234397 Avotu ielā 17.lv RĪKOJUMS Rīgā 16.) 16.lv.zieds. LV-1010 Tālr. Pamats: 1. Meldriņa 7123456 40 . Rīgā. 7123456. www. un noteikt darba algu Ls 550.09. Liepiņa Iepazinos: ________________ /I. darba līgums Nr.) Ivetas Bērziņas 13.2007./fakss 7234567.2007.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” Reģ. Nr. kods 101285-11111. Nr.00 (pieci simti piecdesmit lati.09. 36 Direktore A.Bērziņa/ 16. tālr.2007. par grāmatvedi. PIEŅEMT darbā Ivetu Bērziņu. iesniegums.09.09. pers.09. e-pasts zieds@zieds. 2. 00 santīmi) mēnesī. 10p Par Ivetas Bērziņas pieņemšanu darbā No 19. profesijas klasifikatora kods 3433 01.2007.2007.

pantu pēc pašas vēlēšanās. līdz 30. LR DLK 100.10.2006. 37p Par Ingas Jansones atbrīvošanu no darba 01. Rīgā. www. iesniegums.lv RĪKOJUMS Rīgā 25. 40001234397 Avotu ielā 17. kods 121086-12120. e-pasts zieds@zieds.10.09. pants Direktore A. 2.2007.2007.zieds. saskaņā ar LR DL 100. 7123456. Nr.09.2007.2007. tālr.09. Grāmatvedei aprēķināt un izmaksāt kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu par laika periodu no 01. LV-1010 Tālr. Ingas Jansones 02.09. Pamats: 1.2007. Liepiņa Iepazinos: _____________________ /I./fakss 7235878.lv. pers. ATBRĪVOT no darba viesnīcas administratori Ingu Jansoni.Jansone/ 26. Meldriņa 7123456 41 . Nr.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” Reģ.

09. kods 101075-11111.zieds.09. Pamats: Ivetas Kalniņas 02. Nr.2007.09. LV-1010 Tālr.09.2007. Direktore A.lv.lv RĪKOJUMS Rīgā 03./fakss 7235878. Kalniņa/ 03. pers. līdz 03.2007. Meldriņa 7123456 42 . par laika periodu no 07. līdz 06. Nr.09. www. 13p Par atvaļinājuma piešķiršanu Piešķirt pārdevējai Ivetai Kalniņai.2007.2006. iesniegums.2007. ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu no 07. 40001234397 Avotu ielā 17. Rīgā.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” Reģ.2007.09.10. 7123456. Liepiņa Iepazinos: _______________________ /I. e-pasts zieds@zieds. tālr.

tālr.2007. 219. Apmaksāt viesnīcas izdevumus un izmaksāt komandējuma naudu pilnā apmērā saskaņā ar diennakts izdevumu normām.2002. 40001234397 Avotu ielā 17.2007.2007. Rīgā. _____________________ /K.Bērziņš/ 03. 11 Par norīkošanu komandējumā NORĪKOT tirdzniecības vadītāju Jāni Bērziņu un pārdevēju Kasparu Avotiņu komandējumā uz Maskavu Krievijā no 07.09.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” Reģ. līdz 10.09. sakarā ar izstādes “Zoo Russ 2007” apmeklēšanu. pamatojoties uz 28. Direktore A. Nr./fakss 7234567.lv.09.2007. LV-1010 Tālr.09. e-pasts zieds@zieds. LR MK noteikumiem Nr. www. Meldriņa 7123456 43 .09. 7123456.2007.05.Avotiņš/ 03.lv RĪKOJUMS Rīgā 02.zieds. Nr. Liepiņa Iepazinos: _____________________ /J.

27 3.zieds. Rīgā. Par pārbaudes rezultātiem grupas vadītājam Kārlim Krastiņam ziņot nākamajā biedru Pilnsapulces vadītāja A. Ieva Kļaviņa Guna Lielā Inese Kalniņa Nr.2007. e-pasts zieds@zieds.lv VALDES SĒDES LĒMUMS Rīgā 20. Liepiņa Protokoliste I. Par inventāra pārbaudi 1.09. novembrī. 40001234397 Avotu ielā 17. 7123456. 2. Organizēt inventāra pārbaudi visās SIA „Zieds” telpās. gada 12. Nr./fakss 7234567. kas notiks 2007.lv.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” Reģ. www. LV-1010 Tālr. Komisijas sastāvs: saimniecības daļas vadītājs Kārlis Krastiņš mācību daļas vadītāja grāmatvedes palīdze sekretāre pilnsapulcē. tālr. Kalniņa Kalniņa 7123456 44 .

inventarizācijas akts utt. pārskati. pilnvaras. to veidiem un funkciju. KUROS APKOPOTI DATI PAR IESTĀDES DARBĪBU VAI FAKTIEM Pie izziņu un pārskatu dokumentiem pieder izziņas. par inventarizācijas veikšanu vai materiālo vērtību norakstīšanu. tad norāda viņu dzīves vietas adreses un personu apliecinošas ziņas. akti. Aktu saturs un noformējums var atšķirties. tad arī tās uzrāda. bet pie paraksta raksta „Iebildumus pievienoju”. Ja akts tiek sastādīts uz kāda iepriekšizdota lēmuma vai rīkojuma pamata. Teksta sākuma daļā norāda akta sastādītāju komisiju. kā tika minētas teksta sākumā. tad tas ir jāuzraksta pie šīs personas paraksta. Teksta beigās norāda akta eksemplāru skaitu un to atrašanās vietu. ja nepietiek vietas. to veidiem un nepieciešamību uzņēmuma darbībā.IZZIŅU UN PĀRSKATU DOKUMENTI Mērķis: Iegūt zināšanas par izziņu un pārskatu dokumentiem. AKTS AKTS IR DOKUMENTS. TIE IR DOKUMENTI. Ja kādam no komisijas locekļiem ir iebildumi par aktā minēto. vai komisijas darbības pēdējās dienas datums. Aktus sastāda. tad teksta sākumā to norāda. piemēram. pārbaudes vai darba rezultātus. ja ir. Iemācīties praktiski izstrādāt un noformēt dažādus izziņu un pārskatu dokumentus. Aktu paraksta visas notikumā iesaistītās personas. – tad rekvizītu „satura atklāsts” nenorāda. 45 . KURU SASTĀDA VAIRĀKAS PERSONAS (NE MAZĀK KĀ TRĪS). Ja akta nosaukumā ietver satura atklāstu – pieņemšanas-nodošanas akts. akti bieži tiek rakstīti uz īpašām aktu veidlapām. KAS APSTIPRINA KONSTATĒTOS FAKTUS VAI NOTIKUMUS. tad norāda arī secinājumus un priekšlikumus. Ja aktā tiek minētas naudas summas. tādā pat secībā. Ja aktu sastāda cilvēku grupa. apskati. uzziņas. Ja ir pieaicinātas personas. paraksti. tad tās raksta ar cipariem un iekavās atšifrē ar vārdiem. Uzdevumi: Iepazīties ar izziņu un pārskatu dokumentiem. tad to noformē uz atsevišķas lapas. Var būt arī akti par nelaimes gadījumiem vai pieņemšanas-nodošanas akti. Akta datums ir notikuma datums. Tālāk norāda akta sastādīšanas mērķi. protokoli.

lv. eks. 7123456. eksemplāros _____. _________________ _____.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” Reģ. _________________ _____. uzvārds/ Nr. Nr. uzvārds/ ________________________________ /vārds.lv AKTS Rīgā 200__. e-pasts zieds@zieds. eks. gada ___. eks.zieds. www. LV-1010 Tālr. uzvārds/ 46 . _________ Komisija konstatē:_______________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Komisija secina: _________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Komisija iesaka: _________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Akts sastādīts: _____. uzvārds/ ________________________ /vārds. uzvārds/ ________________________________ /vārds. tālr. uzvārds/ ________________________ /vārds. _________________ ____________________ /amats/ _____________________ /amats/ _____________________ /amats/ _____________________ /paraksts/ _____________________ /paraksts/ _____________________ /paraksts/ ________________________ /vārds. 40001234397 Avotu ielā 17. Rīgā. __________________ Par _____________________________ Pamats _____________________________________ Komisijas sastāvs: ______________________ /amats/ ______________________ /amats/ ______________________ /amats/ ________________________________ /vārds./fakss 7234567.

40001234397 Avotu ielā 17. ____________ _____ dienas un ir izpildījis saskaņā ar _____.Kalniņš Rīgā 2007. LV-1010 Tālr. vārds. _______ sastādīja šo aktu par to. Nr. ka persona: ______________________________________________ (vārds uzvārds) ir strādājis __________________________________________________________________ (darba izpildes vieta) laikā no š. ___.zieds. www. uzvārds) (amats. uzvārds) Nr. _____________ DARBA PIEŅEMŠANAS AKTS Rīgā 2007. vārds.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” Reģ. 7123456. ___________ darba līgumu un viņam dotajiem norādījumiem šādus darbu__________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Par izpildīto darbu____________________________________________________________ (vārds./fakss 7234567.lv APSTIPRINU Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” direktors___________________ J. _______________ (amats. _____________ līdz ___.lv. gada ____. uzvārds) (amats. vārds. uzvārds) pienākas atlīdzība Ls _________ (____________________________________________) (summa vārdiem) Darbu pieņēma: __________________________ (amats) ________________________ _____________________ (paraksts) (vārds uzvārds) __________________________ (amats) ________________________ _____________________ (paraksts) (vārds uzvārds) Darbu nodeva: ________________________ (paraksts) __________________________ (vārds uzvārds) 47 .g. tālr. e-pasts zieds@zieds. gada ___.gada ___. Rīgā.

Rīgā. PROTOKOLS PROTOKOLS IR DOKUMENTS. oktobrim saskaņā ar š. Konstatēts. Rīgā. Saldēšanas iekārtu mehāniķis Juris Kalniņš no 2007. Nr. tālr. Avotu ielā 17. Avotu ielā 17. 7123456. septembra noslēgto darba līgumu ir izremontējis saldējamo iekārtu Samsung ML 346. koncentrēti. 2. 26. pedagoģiskās padomes sēdes protokols. Piemēram: VALDES SĒDES PROTOKOLS. 48 . 2007. Darbu pieņēma direktors Jānis Ozols. Protokolā norāda koleģiālās institūcijas vai sarunas dalībnieku pilnu nosaukumu. 36. Patstāvīgais darbs Pēc dotā apraksta izstrādāt dokumentu. gada 13. ka trūkst 1 monitors un 2 datori. inženieris Igors Bebris un tehnologs Aigars Lācis. Par protokoliem mēdz dēvēt arī tādus dokumentus. Firmā tiek veikta tehniskā aprīkojuma pārbaude. oktobrī SIA „Zieds”. valdes sēdes protokols. oktobrī SIA „Zieds”. Reģ. raksta aktu Nr. tālr. LV-1010.4. Nr. 40001234567. APSPRIEŠANU UN LĒMUMU PIEŅEMŠANU SĒDĒS. LV-1010. Tas ir atkarīgs no katras konkrētās iestādes vajadzībām un protokola uzdevumiem. datumu un protokola numuru. sarunas protokols utt. dalībnieku pilnsapūlces protokols. KAS FIKSĒ JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANU. SANĀKSMĒS. gada 25. bet 1 printeris ir sliktā tehniskā stāvoklī. Protokola datums ir sēdes norises datums. Praktiskais darbs Pēc dotā apraksta izstrādāt dokumentu. Tiek izteikts ierosinājums iegādāties trūkstošo aprīkojumu un sabalot printeri. protokolējamā notikuma norises vietu.C. 7123456. kā vienošanās protokols un nodomu protokolu.g. raksta darba pieņemšanas aktu Nr. APSPRIEDĒS U. grāmatvedis Ilmārs Bērziņš un grāmatveža palīdze Ieva Kļaviņa. gada 22. Reģ. Protokoli var būt divējādi: 1. dokumenta veida nosaukumu. Pārbaudi veic saimniecības daļas vadītājs Jānis Kalniņš. SAPULCĒS. 40001234567. Īsajā protokolā notiekošo pieraksta īsi. piemēram. 2. Pilnajā protokolā visu notiekošo pieraksta pēc iespējas pilnīgāk. Protokola saturs un noformējums var būt ļoti dažāds. 3. Tomēr tie ir liguma paveidi un par to noformējumu skatīt nodaļā par līgumiem. septembra līdz 24. 2007.

tās vadītāja amatu vārdu un uzvārdu un protokolistu. Ja sēdes laikā tiek izskatīti kādi dokumenti. Tālāk norāda. Ja nepieciešams.Noteikti jānorāda. Ja lēmumu pieņem balsojot. tad norāda arī balsošanas rezultātus. Ja tas nepieciešams. kas piedalās protokolējamā notikumā. tad tos raksta norādē par pievienotajiem dokumentiem un pievieno sēdes protokolam. Katram punktam obligāti jānorāda lēmums. norāda neieradušos skaitu un neierašanās iemeslus. Tad darba kārtību un nepieciešamības gadījumā – darba reglamentu. cikos sapulce sākas. Protokolista tekstu raksta tagadnes formā. 49 . Paraksta zonā parakstās sēdes vadītājs un protokolists. svarīgākos vārdus var grafiski izcelt. Katra darba kārtības punktu numurē. var parakstīties visi klātesošie.

grāmatvede M. pasniedzēji L. Izsakās: M. mācību daļas vadītāja M. Kļaviņam par tehniskā aprīkojuma iegādes rezultātiem ziņot nākamajā darbinieku sanāksmē. L. 30. Briede.lv DARBINIEKU SANĀKSMES PROTOKOLS Rīgā 01. Lielāmura Norāda. ka visa nepieciešamā tehniskā aprīkojuma iegādei nepietiek līdzekļu. Kalniņa Sanāksmē piedalās: direktore A. Kļaviņu. 40001234397 Avotu ielā 17. 00.2007. Nr. Sanāksmi slēdz: plkst. Ziņo: M.lv. Liepiņa. Avotu ielā 17. LV-1010 Tālr. tālr. www. Liepiņa Protokoliste I. Liepiņa Protokolē: sekretāre I. Sanāksme notiek: Rīgā. 15. Sanāksme sākas: plkst. Kalniņa. Darba kārtībā: Par līdzekļu izlietojumu. Lielāmura. SIA “Zieds” telpās./fakss 7234567. Atbildīgo par tehniskā aprīkojuma iegādi ieceļ K. 14 Sanāksmes vadītāja A. 4 jaunas tāfeles un 1 kodoskopu.12. K. Kalniņa 50 .Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” Reģ. Kļaviņš.zieds. Rīgā. Bērziņa. 1 printeri. e-pasts zieds@zieds. Kalniņa. Nr. Sanāksmi vada: direktore A. 17. sekretāre I. 1 printeri un 2 jaunas tāfeles. Briede Norāda.2007. 7123456. K.10. ka ir nepieciešams iegādāties 2 jaunus datorus. kas notiks 20. Nolemj: iegādāties 1 jaunu datoru.

Firma pilnvaro grāmatvedi Aiju Baltiņu. Iestādes izdotās pilnvaras jānoformē uz organizācijas veidlapas vai uz speciālas pilnvaru veidlapas. tālr. pilns vārds. Ir triju veidu pilnvaras: • • Iestādes izdotas pilnvaras. personas kods 010171-11111. bāriņtiesas. dienesta tālrunis 7456789. Pasu daļā. pensiju. piemēram. pasta sūtījumu.PILNVARA PILNVARA IR DOKUMENTS. 51 . Tekstā ir jābūt arī pilnvarotā darbinieka paraksta paraugam. personas kods un pilni pases dati. Iestādes vadītājs ir tiesīgs apliecināt fiziskas personas pilnvaras devēja parakstu. Atsevišķi reģistrē grāmatvedības pilnvaras. 46. uzvārds. pārstāvēt tiesā. Reģ. gada 29. 7123456. pase LL123456 izdota 20. Universālpilnvaras izstrādā un apstiprina ar savu parakstu pilnvaras devēja parakstu notārs. 40001234567. piemēram. ko kopā ar pārējo tekstu apliecina iestādes direktors. pagasttiesas. • Ar Universālpilnvaras to palīdzību pilnvarniekam uzdod pārzināt visas pilnvarotāja lietas. Fiziskas personas izdotas pilnvaras Šajās pilnvarās parakstu apliecina notārs. dažādus dokumentus. ja pilnvaru dod iestādes darbinieks citai fiziskais personai darījumiem ar šo iestādi. Rīgā. 2007. Norāda arī pilnvaras derīguma termiņu. 3. Pilnvara oficiāli apliecina tiesības kaut ko darīt pilnvaras devēja vietā. Rīgas 2. oktobrī SIA „Zieds”. LV-1010. Pilnvaru paraksta direktors Jānis Ozols. Avotu ielā 17. raksta pilnvaru Nr. Atsevišķos gadījumos fizisko personu parakstu pilnvarās var apstiprināt pašvaldības. Pilnvaras tekstā jānorāda pilnvarotās personas amats. KURU IZSNIEDZ PILNVAROTAI PERSONAI.2005. Visas pilnvaras ir obligāti jāreģistrē. saņemt darba algu. PIEŠĶIROT VIŅAI KĀDAS TIESĪBAS RĪKOTIES IZSNIEDZĒJA VĀRDĀ. Nr. saņemt izziņu no Valsts Ieņēmumu Dienesta Rīgas reģionālās nodaļas par nodokļu maksājumiem budžetā. parakstīt dokumentus utt.05. Jānorāda pilns adresāta nosaukums datīvā. saņemt algu. Praktiskais darbs Pēc dotā apraksta izstrādāt dokumentu. Pilnvaru izstrādāja Iveta Kalniņa.

52 .

saņemt izziņu par nodokļu maksājumiem budžetam. Nr.2007. kods 180551-10406.09.2004.01./fakss 7234567. Rīgā. Ilzes Rudzītes personīgo parakstu (Ilzes Rudzītes paraksts) apliecinu: Direktore A. 14 Valsts Ieņēmumu dienesta Ziemeļu rajona nodaļai Par izziņas saņemšanu SIA “Zieds” pilnvaro grāmatvedi Ilzi Rudzīti. Liepiņa Meldriņa 7123456 53 . tālr.zieds. 7123456.2007. Pilnvara derīga līdz 30. Pasu daļā. e-pasts zieds@zieds. pase LL05632569. www. 40001234397 Avotu ielā 17. izdota 28.lv. LV-1010 Tālr. Nr.09.lv PILNVARA Rīgā 14.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” Reģ. pers. Rīgas 4.

Izziņa ir adresēta V/a „Sociālās integrācijas centrs”. Avotu ielā 17. Izziņas tekstam jāsatur īsa. uz iestādē esošo dokumentu pamata. 5. Izziņu raksta uz iestādes veidlapas vai speciāli izstrādātas izziņas veidlapas. var norādīt dokumentus. bet otru eksemplāru atstāj iestādes lietā. 2007. Rīgā.IZZIŅA IZZIŅA IR DOKUMENTS. 7123456. bet pilnīga atbilde uz pieprasīto informāciju. Reģ. ka pieprasīto ziņu iestādes rīcībā nav. Tādas izziņas jāsagatavo atbilstoši Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas un Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas kopīgi izdotajiem 1995.95.39. SATUR TĀ APRAKSTU UN APLIECINĀJUMU. Iestāde rakstveida izziņas noformē pēc fiziskas vai juridiskas personas pieprasījuma. oktobrī SIA „Zieds”. Izsniegtās izziņas obligāti reģistrē un izdod divos eksemplāros – vienu eksemplāru nodod izziņas pieprasītājam. Šādas izziņas tekstā jānorāda. 64 par firmas triju gadu naudas apgrozījumu: 2004. ja nepieciešams. parasti uz A4 vai A5 formāta lapas. tās jāraksta ar cipariem un iekavās ar vārdiem. LV-1010. tad tā ir jālegalizē Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā. gadā Ls 68467. gadā Ls 51648. dienesta tālrunis 7456789. uz kuru pamata sagatavota izziņa. Ja izziņa sagatavota kā atbilde uz juridiskas personas rakstveida pieprasījuma. raksta izziņu Nr. aprīļa norādījumiem „Par ārvalstīs izmantojamo arhīvu izziņu. 40001234567. Izziņas pirmsteksta zonā norāda adresātu. 2005. Ja tekstā tiek minētas kādas naudas summas. Patstāvīgais darbs Pēc dotā apraksta izstrādāt dokumentu. Izziņu izstrādāja Iveta Kalniņa. NOTIKUMU. tālr. Izziņu paraksta direktors Jānis Ozols. Ja izziņu izmanto sociāli tiesisku jautājumu kārtošanai ārvalstīs. Izziņu paraksta iestādes vadītājs. 54 . gada 20. dokumentu norakstu. KAS SNIEDZ ZIŅAS PAR KĀDU NOTEIKTU FAKTU. izrakstu un kopiju sagatavošanu un nosūtīšanu”.47. 2006. Nr. Izziņa jāsagatavo arī tad. gada 23. gadā Ls 71246. Izziņas teksta beigās. tad pirmsteksta zonā jāraksta rekvizīts „saņemtā dokumenta datums un numurs”. ja iestādes rīcībā nav ziņu par pieprasīto jautājumu.

zieds. Rīgā.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” Reģ.lv IZZIŅA Rīgā 08. kopš 2005. kods 030883-11392. 40001234397 Avotu ielā 17. Uz 2007. e-pasts zieds@zieds.2007. gada 11.00 (četri simti piecdesmit lati un 00 santīmi). www. Nr.lv. pers. septembri viņa mēneša darba alga pirms nodokļu nomaksāšanas ir Ls 450./fakss 7234567.09. Liepiņa Meldriņa 7123456 55 . Direktore A. gada 1. 7123456. LV-1010 Tālr. tālr. jūlija. ka Artūrs Kociņš. 26 Akciju Sabiedrībai “Hansabanka” Par Artūra Kociņa darbu Apliecinām. strādā SIA “Zieds” pārdevēja amatā. Nr.

STRUKTŪRVIENĪBAS DARBINIEKA PAKĻAUTĪBA. ja nepieciešams. IR TIESISKS AKTS. UZDEVUMI. LIETVEDĪBAS INSTRUKCIJA. ATBILDĪBA UN TIESĪBAS. jācauršuj un lapu skaits jāapliecina ar parakstu un zīmoga nospiedumu. Organizatoriskos dokumentos parasti tiek prasīts apstiprinājuma uzraksts. Organizatoriska dokumenta tekstu parasti dala nodaļās. FUNKCIJAS. Organizatoriska dokumenta sākumā jānorāda tiesisks akts. ORGANIZATORISKIE IESTĀDES. ORGANIZATORISKO DOKUMENTU VEIDI. amata apraksti. instrukcijas par drošības tehnikas ievērošanu. Uzdevumi: Iepazīties ar organizatoriskiem dokumentiem. punktos un apakšpunktos. to veidiem un funkciju. INSTRUKCIJA INSTRUKCIJA JAUTĀJUMUS. Ja organizatoriskie dokumenti ir noformēti uz vairākām lapām. piemēram. noteikumi. Instrukcijas teksta daļas parasti numurē. pēc tam vienpersoniski apstiprina vadītājs vai arī koleģiālā institūcija.ORGANIZATORISKIE DOKUMENTI Mērķis: Iegūt zināšanas par organizatoriskiem dokumentiem. LIETOŠANAS NOSACĪJUMI Pie organizatoriskiem dokumentiem pieder instrukcijas. utt. KO IZDOD. nolikumi. UN ATSEVIŠĶA KUROS IR NOTEIKTS STATUSS. Var būt lietvedības instrukcijas. saskaņota normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Iemācīties praktiski izstrādāt un noformēt dažādus organizatoriskos dokumentus. apakšnodaļās. statūti. uz kura pamata tas tiek izdots. Instrukciju paraksta par instrukcijas sagatavošanu atbildīgā persona. lai tam būtu juridiskais spēks. Dokumenta veida nosakumu parasti apvieno ar teksta satura atklāstu. ja tā ir oficiāli apstiprināta un. NOLIKUMS 56 . PIENĀKUMI. TĀS DOKUMENTI IR DOKUMENTI. līgumi. Instukcijai ir likuma spēks konkrētās iestādes ietvaros. tās jāsanumurē. LAI REGULĒTU DAŽĀDUS DARBĪBAS Instrukciju izdod valsts pārvaldes institūcijas vai izstrādā uz vietas iestādē. to veidiem un nepieciešamību uzņēmuma darbībā.

Var būt nolikumi par dažādu pasākumu organizēšanu un norisi. pakļautību. tās sīkāk punktos un apakšpunktos. Statūtus parasti izstrādā. uzdevumus. DIBINĀŠANAS UN LIKVIDĒŠANAS NOTEIKUMUS. sporta sacensībām utt. tiesības 8. organizatoriskā struktūra. KAS PARASTI REGLAMENTĒ VIENU JAUTĀJUMU. pēc tam tos iesniedz Uzņēmumu reģistrā. Statūtu tekstam jāatbilst tiesību aktu prasībām. Nolikumā nosaka iestādes vai tās struktūrvienības statusu. galvenie uzdevumi. atbildība. saturu sadala nodaļās. 57 . ugunsdrošības noteikumi. pienākumus. Dokumenta veida nosaukumā ietver teksta satura atklāstu. Ja tajā ietverti vairāki jautājumi. TIESĪBAS. KAS NOSAKA KĀDAS IESTĀDES STRUKTŪRU. balstoties uz attiecīgiem juridiskiem dokumentiem. utt. dibinot firmas un dažādas organizācijas. 4. UZŅĒMUMA IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI. Tas nosaka arī iestādes juridisko patstāvību. STATŪTI STATŪTI IR TIESISKS AKTS. par konkursiem. informatīvos sakarus. 5. apstiprina augstākā instance. 7. darba organizācija. TIESĪBAS.NOLIKUMS IR DOKUMENTS. FUNKCIJAS. vispārīgā daļa. PIEM. Var būt iekšējās darba kārtības noteikumi. NOTEIKUMI NOTEIKUMI IR TIESISKS AKTS. PIENĀKUMUS UN TO DARBA ORGANIZĀCIJU ILGAM LAIKAM. 2. iestādes funkcijas 6. Konkrētam uzņēmumam statūtus pieņem biedru kopsapulce. KAS NOSAKA IESTĀDES IZVEIDOŠANAS KĀRTĪBU. Uz paraugstatūtu pamata izstrādā statūtus konkrētam uzņēmumam. 3. darbības efektivitātes kritērijus un reglamentē to darbību. Ieteicamā iestādes nolikuma struktūra: 1. piemēram. Tie tiek rakstīti. struktūrvienību funkcijas. organizatorisko uzbūvi.

pakalpojumu. jānorāda. uzvārds personai. Amatpersonām. kad starp līdzējiem notikusi vienošanās par darījuma būtiskām sastāvdaļām un līgums tiek parakstīts no abām pusēm. parasti ar kurām vienai pusei ir pienākums veikt kādu darbību. bet apstiprina ar parakstu iestādes vadītājs. 2. juridiskā adrese. personas kods. Līgumu slēgšanu un tajos ietverto saistību izpildi regulē Latvijas Republikas Civillikums. darba raksturs. Ja līgumu slēdz juridiska persona. AMATA APRAKSTS AMATA APRAKSTS IR TIESISKI AKTS. kuri nodrošina līguma izpildi un paredzēt līgumsodus par saistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi. Līgumu var noformēt uz speciālas veidlapas. KAS FIKSĒ DIVU VAI VAIRĀKU JURIDISKO UN FIZISKO PERSONU SAVSTARPĒJU VIENOŠANOS PAR KAUT KĀDU ATTIECĪBU NODIBINĀŠANU UN REGULĒ ŠĪS ATTIECĪBAS. Svarīgi ir līgumā norādīt visu. 58 . Ar līguma palīdzību līgumslēdzējpuses uzņemas noteiktas saistības. kura parakstīs dokumentu. bet otrai pusei samaksāt par nolīgto. tad jānorāda to pilns nosaukums. uz kādu pilnvaru pamata tās rīkojas. tad jānorāda pilns vārds. uzvārds.Noteikumus paraksta par to izstrādāšanu atbildīgā persona. kas paraksta līgumu juridiskas personas vārdā. par ko darbinieks uz dokumenta uzraksta atzīmi par iepazīšanos ar dokumenta teksta saturu. apstiprina iestādes vadītājs un oblitāti iepazīstina attiecīgo darbinieku. reģistrācijas numurs. dzīves vietas adrese. Ja paraksta fiziska persona. Līgums uzskatāms par galīgi noslēgtu tad. TIESĪBAS. amats un vārds. KURŠ NOSAKA KONKRĒTĀ AMATĀ STRĀDĀJOŠA DARBINIEKA PIENĀKUMUS.C. Līguma tekstu obligāti sāk ar līgumslēdzēju pušu nosaukšanu. var norādīt arī pilnus pases datus. Līguma saturā ietverama šāda informācija: 1. LĪGUMS LĪGUMS IR DOKUMENTS. Pareizi noslēgts līgums uzliek līgumslēdzējiem par pienākumu pildīt noslēgto. PADOTĪBU U. darba izpildes termiņi. kas nepieciešams tā izpratnei un bez kā darījums nav iespējams. tāpēc līgumu slēdzot ieteicams paredzēt noteikumus. Amata aprakstu paraksta struktūrvienības vadītājs.

pušu juridiskās adreses un bankas rekvizīti. norēķinu kārtība. LV-1010. 10. oktobrī SIA „Zieds”. 2007. 4. līguma eksemplāru skaits un glabāšanas vieta. Avotu ielā 17. 11. norāde par līguma pielikumiem. pušu atbildība. 12. Rīgā. Amata aprakstu izstrādāja Iveta Kalniņa. 6. 40001234567. iespējamās soda sankcijas. gada 20. strīdu izskatīšanas kārtība. dienesta tālrunis 7456789.3. 7123456. Reģ. 5. darba izpildes noteikumi. tālr. Nr. papildu noteikumi. 59 . Amata aprakstu apstiprina direktors Jānis Ozols. Patstāvīgais darbs Pēc dotā apraksta izstrādāt dokumentu. 7. 8. pušu paraksti 6. raksta grāmatveža palīga amata aprakstu. 9. paraksta personāla daļas vadītāja Ieva Bērziņa.

Pielikumi. www. Kalniņa Kalniņa 7123456 60 . priekšlikumu un sūdzību izskatīšanas. 40001234397 Avotu ielā 17. Dokumentu izpildes kontroles organizācija 6. 1 1. 7123456./fakss 7234567.lv. uzskaites un izpildes kontroles organizācija 7. Lietvede I. LIETVEDĪBAS INSTRUKCIJA Rīgā 22. Iesniegumu.10.zieds. Arhīva darba organizācija 10. e-pasts zieds@zieds.10. Nr. Dokumentu apgrozība 4. Dokumentu izstrādāšana un noformēšana 3. Bērziņš Rīgā 22. Lietu nomenklatūras sastādīšana 8. LV-1010 Tālr. Rīgā. Lietu veidošana 9.lv APSTIPRINU Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ZIEDS” direktors (personiskais paraksts) I. Dokumentu reģistrācija 5. kuros parādīti dažādu dokumentu noformēšanas paraugi.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” Reģ. Nr. Vispārīgie jautājumi 2.2007.2007. tālr.

• Garantijas vēstules. Obligāti ir jānorāda vēstules adresāts. jo vienu eksemplāru ieliek iestādes lietā. Visām vēstulēm ir jābūt noformētām valsts valodā. • Informatīvās vēstules Ar informatīvo vēstuļu palīdzību informē par kaut ko adresātu. to veidiem un nepieciešamību uzņēmuma darbībā. Vēstules tekstā norāda bankas rekvizītus. lūgums. Darījuma vēstules parasti noformē uz oficiālām iestādes veidlapām ne mazāk kā divos eksemplāros. kuros līdz ar kādu lūgumu garantē kādas noteiktas darbības veikšanu vai saistību izpildi. Iemācīties praktiski izstrādāt un noformēt dažādus sarakstes dokumentus. faksi DIENESTA VĒSTULES VĒSTULE IR KAS DAŽĀDA ATBILST SATURA SARAKSTES DOKUMENTU VISPĀRINĀTS TĀS NOSŪTA NOSAUKUMS. iesniegumi. Tās nosūta zināšanai. kuros izteikts kāds priekšlikums. Šīs vēstules paraksta iestādes vadītājs un liek iestādes zīmoga nospiedumu. dara kaut ko zināmu. līdz ar to ierosinot adresātam kādu rīcību. pēc tam tiek pievienots arī tulkojums. par ko viņš informē atbildes vēstulē. • Atbildes vēstules Atbildes vēstules raksta atsaucoties uz iniciatīvas vēstulēm. uz kuru tiek dota atbilde. ziņojumi. Visas vēstules ir jāreģistrē un uz 61 . paskaidrojumi. ja nepieciešams. atgādinājums. izmantošanai darbā. Vēstules var iedalīt četrās grupās: • Iniciatīvas vēstules Par iniciatīvas vēstulēm lietvedībā dēvē dokumentus. to veidiem un funkciju. Uz tām atbildi parasti neprasa. SARAKSTES DOKUMENTI IR DOKUMENTI. Garantijas vēstules ir dokumenti. tāpēc noteikti norāda saņemtās vēstules datumu un numuru. Uzdevumi: Iepazīties ar sarakstes dokumentiem. AR KURU PALĪDZĪBU INFORMĀCIJA TIEK NODOTA ADRESĀTAM. Pie sarakstes dokumentiem pieder dienesta vēstules. Vēstulēm nekad neraksta dokumenta veida nosaukumu.SARAKSTES DOKUMENTI Mērķis: Iegūt zināšanas par sarakstes dokumentiem. NOSŪTĪŠANAS PAŅĒMIENAM – PARASTI PA PASTU VAI AR KURJERU.

Nepārprotami jābūt pateiktai teksta galvenajai domai. Avotu ielā 17. 40001234567. tālr. Praktiskais darbs Pēc dotā apraksta izstrādāt dokumentu. 4. 7123456. 2007. decembrī notiks seminārs par jaunākajām grāmatām „Grāmatu pasaules jaunumi”. izklāsta faktus. Pirms dienesta vēstules un citu dokumentu rakstīšanas ir jānoskaidro tā mērķis. oktobrī SIA „Zieds”. Tā parasti tiek noformēta īsi un konkrēti. uzbūve un valodas izteiksmes stils. Pierādījumi vienmēr jāizvieto noteiktā secībā. Rīgā. Seciānājumu daļā izsaka vērtējumus. 62 . tad tā beigās vēlreiz atkārtojot būtiskāko. Vēstuli paraksta direktors Jānis Ozols. Teksta sadalījums parasti tiek veidots rindkopās. ierosinājumus un pamudinājumus. lai adresātu ievadītu attiecīgajā jautājumā. ja nepieciešams izmantojot teksta grafiskus izcēlumus un. Rakstot dokumenta tekstu ir jādomā par tā saturu. Nr. ja teksta ir garš. valodu. Izklāsta daļa. dalības maksa 4 lati. kas izriet no dokumenta iepriekšējā teksta. LV-1010.dokumenta raksta dokumenta numuru. dienesta tālrunis 7456789. apraksta un analizē notikuma vai procesa norisi. 7. Semināra sākums plkst 1000. ka 2007. kas tiek rakstīta. stilu un uzbūvi. 2. kurš sakrīt ar reģistrācijas numuru. Galvenais dokumenta uzdevums ir nodrošināt. gada 3. Šis seminārs tiek rīkots sadarbībā ar Literatūras pētīšanas institūtu. Vēstules tekstam iespējamas trīs daļas: 1. ievērojot loģikas likumus: no konkrētā pārejot uz vispārīgo vai otrādi. raksta vēstuli. Ja tas ir noticis. katru jaunu domu uzsākt ar jaunu rindkopu. gada 26. Atbildes vēstulēs norāda arī saņemtā dokumenta datumu un numuru. 3. Seminārs notiks firmas telpās. Atkarībā no mērķa mainīsies dokumenta teksta saturs. kurā pamato problēmu. kuras dēļ dokuments tiek sastādīts. Teksts ir dokumenta galvenā sastāvdaļa. Reģ. Ievaddaļa. kurā tiek paziņots. Patstāvīgais darbs Pēc dotā parauga izstrādājiet savu motivācijas vēstuli ar mērķi pieteikties uz vakanto grāmatveža palīga amatu SIA „Zieds”. tad abas puses var veiksmīgi vienoties. lai dokumenta adresāts analoģiski uztvertu dokumenta autora domas un to nianses. Vēstuli izstrādāja Iveta Kalniņa.

raksta iesniegumu SIA „Zieds” direktoram Jānim Ozolam par pieņemšanu darbā no 2007. ko pēc augstākstāvošas amatpersonas rīkojuma raksta padotais darbinieks. Iesniegums parakstīts Rīgā. Praktiskais darbs Pēc dotā apraksta izstrādāt dokumentu. 2. Nevienam darbiniekam nav tiesības atteikties rakstīt paskaidrojumu. Paskaidrojums kā dokuments. Iesniegumus var rakstīt. lai fiziskas personas rakstītam iesniegumam būtu juridisks spēks. Rīgā. Fiziska persona iesniegumu parasti raksta rokrakstā. ko raksta fiziska persona. Ja iesniegumu raksta juridiska persona. materiāla pabalsta piešķiršanu. kas paskaidro atsevišķa pamatdokumenta tēžu saturu. ja to pieprasa augstākstāvoša amatpersona. datumam. tajā ir jābūt norādītam autoram. PASKAIDROJUMS Var būt divu veidu paskaidrojumi: 1. 63 . Paskaidrojums kā komentārs ir dokuments.IESNIEGUMS IESNIEGUMS IR OFICIĀLS DOKUMENTS. neparedz īpašu formu. algas nodokļa grāmatiņu un laulības apliecības kopiju. novembra par grāmatveža palīdzi. mācību iestādē. Bet. LV-1050. Normatīvie akti iesniegumam. tāpēc praksē ir ieviesušies vairāki iesnieguma rakstīšanas varianti. 2007. gada 19. oktobrī Ilze Lapiņa.4. gada 1. lai iestātos darbā. par atvaļinājuma piešķiršanu. lai dokumentētu kādu notikumu un paskaidrotu tā iemeslus. parakstīšanas vietas nosaukumam. dzīvojoša Brīvības ielā 17 . utt. 5. Iesniegumu būtu vēlams noformēt uz A4 formāta baltas lapas. ievērojot simetrijas principus. Iesniegumu raksta lūguma formā. pievienojot vidējās speciālās izglītības diploma kopiju. bet var būt rakstīts arī datorrakstā. KO FIZISKA VAI JURIDISKA PERSONA IESNIEDZ IESTĀDEI VAI AMATPERSONAI AR LŪGUMU KAUT KO IZLEMT. IZSKATĪT VAI ATRISINĀT. adresātam un pašrocīgam parakstam. tad šī dokumenta noformēšanā ir līdzīgi noteikumi kā citu dokumentu noformēšanai.

tos nofomē kā norādi par pievienotajiem dokumentiem zem pamatteksta. Retāk tās noformē uz veidlapas. 8. ZIŅOJUMS ZIŅOJUMS IESTĀDES IR DOKUMENTS. Ziņojuma tekstu var veidot divās daļās: 1. oktobrī grāmatveža palīgs Jānis Bērziņš. UN KAS ADRESĒTS VISPUSĪGU SAVAS KĀDA VAI AUGSTĀKSTĀVOŠAS IZKLĀSTU AR VADĪTĀJAM SATUR JAUTĀJUMA SASTĀDĪTĀJA SECINĀJUMIEM UN PRIEKŠLIKUMIEM. Ja ziņojumam ir pievienojami kādi dokumenti. Fiziskas personas ziņojumu var noformēt līdzīgi kā iesniegumu. gada 26.Paskaidrojums. Paskaidrojums parakstīts Rīgā. raksta paskaidrojumu SIA „Zieds” direktoram Jānim Ozolam par to. oktobrī neieradās darbā. Pārējais noformējums ir identisks. gada 29. 64 . Ziņojumā parasti dod vispusīgu kāda jautājuma izklāstu ar tā autora secinājumiem un priekšlikumiem. 2. Patstāvīgais darbs Pēc dotā apraksta izstrādāt dokumentu. faktiskā stāvokļa apraksts. secinājumi un priekšlikumi. ko raksta darbinieks noformējuma ziņā ir līdzīgs iesniegumam. tikai dokumenta veida „Iesniegums” vietā raksta dokumenta veida nosaukumu „Paskaidrojums”. ka viņš 2007. Ziņojumu var rakstīt rokrakstā uz baltas A4 formāta lapas. Reizēm ziņojumā var būt tikai faktiskā stāvokļa apraksts. 2007.

2007.lv Rīgā 10. LV-1010 Tālr. 40001234397 Avotu ielā 17.17 (deviņi simti piecdesmit astoņi lati. Mūsu bankas rekvizīti – A/s “SEB Latvijas Unibanka”. Liepiņš Meldriņa 7123456 65 . 7123456. tālr. 32 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Būvnieks” direktoram I. Remontdarbus uzsākt 01. Kalniņam Par telpu remontu Lūdzam veikt SIA „Zieds” telpu kosmētisko remontu saskaņā ar 03. www. Nr.09. 2 eks. Krāsu toņu paraugi./fakss 7235878. tāmi. Rīgā.10. Direktors A. kods UNLALV2X Pielikumā: 1. Veicamo darbu saraksts uz 4 lp.2007. Samaksu Ls 958.2007. e-pasts zieds@zieds. garantējam apmaksāt.09. Nr. konts LV58UNLA0053121117800.zieds.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” Reģ.2007.09. 3.lv. 2. 17 santīmi) līdz 25. Atsevišķo telpu remonta grafiks uz 3 lp.

7234567.buvnieks. Kalniņš Bērziņa 7456789 66 .lv. Rīgā. tālr. Nr. 40045678912 Kalēju ielā 10.2007.2007.lv Rīgā 15. 32 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ZIEDS” direktoram A.09. Nr. e-pasts buvnieks@buvnieks. Par pārējo darbu veikšanu informēsim atsevišķi. Pielikumā: 02. līguma Nr. 47 Uz 10.09. ka 01.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BŪVNIEKS” Reģ. Nr.09. 74 paredzēto darbu izpildei būs nepieciešami visi tāmē uzrādītie celtniecības materiāli.2007. celtniecības materiālu tāme uz 2lp Direktors I.2007./fakss 7456789. www. Liepiņam Par telpu remontu Informējam.09. LV-1010 Tālr.

7123456. PowerPoint. Rīgā. ka manas iemaņas un pieredze palīdzēs šajā amatā veikt vajadzīgos darba pienākumus ātri un kvalitatīvi. Protu organizēt savu un sev padoto darbinieku darbu. papildināt savas profesionālās zināšanas un iemaņas un gūt izaugsmes iespējas. Savā līdzšinējā darbā esmu guvusi lielu pieredzi saskarsmē ar klientiem. Labi pārvaldu dažādas datorprogrammas (Ms. pret kuriem vienmēr esmu izturējusies laipni un iecietīgi. Ir labas krievu. LV-1010 Tālr.lv MOTIVĀCIJAS VĒSTULE Rīgā 20. esmu toleranta un draudzīga.2007.09. par ko uzzināju izlasot sludinājumu internetā.Līga Bērziņa Brīvības ielā 16-1. tālr. angļu un vācu valodas zināšanas. ātra uztvere un loģiskā domāšana. Word. Pēc rakstura esmu komunikabla. Ja mana kandidatūra Jūs ir ieinteresējusi. piemīt humora izjūta. (Personiskais paraksts) 67 . Jūsu darba piedāvājums mani saista. Ātri iejūtos kolektīvā. punktuāla. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zieds” personāla nodaļai Vēlos pieteikt savu kandidatūru uz vakanto grāmatveža palīga amatu. Ms. Tuvāku informāciju par manu pieredzi un zināšanām skatiet klāt pievienotajā curriculum vitae. Ar cieņu. akurāta. Ms. Excel. 9123456. e-pasts ligaberzina@inbox. Darba esmu precīza. jo tajā redzu iespēju strādāt stabilā uzņēmumā. Uzskatu. Access. ir labas grāmatvedības un lietvedības zināšanas. Tildes Birojs. mob. būšu priecīga tikties uz pārrunām iepriekš norunātajā laikā zvanot uz augstākminēto telefona numuru. Man ir piecu gadu darba pieredze līdzīgos amatos. perfekti izpildu man uzticētos pienākumus. Tildes Jumis un citas) un dažādu biroja tehniku. Ms.

24 Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Rīgas Dīzelis Agregāti” Par vietu auto stāvvietā Lūdzam piešķirt vietu maksas auto stāvvietā SIA “Rīgas Dīzelis Agregāti” teritorijā SIA “Zieds” piederošajam mikroautobusam Ford Transit.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” Reģ. www. Nr.zieds. e-pasts zieds@zieds. Rīgā. 7123456. Nr. tālr. Direktors A.2007. 40001234397 Avotu ielā 17. Liepiņš Meldriņa 7123456 68 .lv. valsts reģistrācijas numurs KL 247.10. LV-1010 Tālr./fakss 7235878.lv IESNIEGUMS Rīgā 06.

09. gada 19. Lūdzu piešķirt man ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu no 2007.2007. oktobrim.Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zieds” Direktoram A. Kalniņam Ivara Kalniņa Stendes ielā 7/1-1. Rīgā. Lūdzu pieņemt mani darbā par grāmatveža palīgu no 2007. LV-1050 IESNIEGUMS Rīgā 14.09. septembra līdz 2007. gada 1. (Personiskais paraksts) 69 . Kalniņam Grāmatvedes Agneses Liepiņas IESNIEGUMS Rīgā 16.2007. (Personiskais paraksts) ___________________________________________________________________________ Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zieds” Direktoram A. oktobra. gada 20.

Kalniņam IESNIEGUMS Rīgā 23.2007. Lūdzu atbrīvot mani no darba ar 2007. Kalniņam Lūdzu pieņemt mani darbā par kasieri no 2007. Rīgā.09. 7123456.09. (Personiskais paraksts) 70 .Pārdevējas Ivetas Bērziņas Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zieds” Direktoram A. LV-1010 Tālr.2007. septembra. 9123456 IESNIEGUMS Rīgā 20. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zieds” Direktoram A. mob. Tālr. (Personiskais paraksts) ___________________________________________________________________________ Līga Puķīte Pers. kods 111180-11111 Antonijas ielā 12-3. oktobri pēc pašas vēlēšanās. gada 23. gada 25.

Kalniņam PASKAIDROJUMS Rīgā 2007. (Personiskais paraksts) 71 . septembrī 2007. septembrī nokavēju darbu sabiedriskā transporta kustības traucējumu dēļ. gada 20.Pārdevējas Ingas Kārkliņas Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zieds” Direktoram A. gada 20.

Uzdevumi: Iepazīties ar personāla dokumentiem.c. algas izmaksas saraksti) Personas dokumenti. pārcelšanu un atbrīvošanu no darba (pavēles. kas radušies. civildienesta gaita) Dokuments par izglītības iegūšanu. darbiniekam iestājoties darbā un veicot darbu iestādē (personas kartīte. AR KURU PALĪDZĪBU IESTĀDE KĀRTO UN NOFORMĒ DARBA ATTIECĪBAS AR SAVIEM DARBINIEKIEM VAI IERĒDŅIEM. studentu personas lietas. Iemācīties praktiski izstrādāt un noformēt dažādus personāla dokumentus. kvalifikāciju. to veidiem un funkciju. PERSONĀLA DOKUMENTU GRUPAS Dokumenti par personas pieņemšanu darbā. to veidiem un nepieciešamību uzņēmuma darbībā. atestācijas (kvalifikācijas) komisiju protokoli u. PERSONĀLA DOKUMENTI IR DOKUMENTI. rīkojumi. eksāmenu komisiju protokoli. darba līgumi) Dokumenti par darbiniekam aprēķināto darba samaksu (personas kontu kartīte. sertifikāciju un atestāciju (rīkojums par studentu ieskaitīšanu. Darbinieka nodokļu grāmatiņa Dokumenti par sociālā nodokļa maksājumiem 72 .PERSONĀLA DOKUMENTI Mērķis: Iegūt zināšanas par personāla dokumentiem. ierēdņa kandidāta. civildienesta gaitas apraksts) Darbinieka personas lieta (ierēdņa.

Sadaļā „Personas dati” jānorāda autora vārdu un uzvārdu. kuri nav saistīti ar iecerēto darbu. Ja vienā iestādē pildīti vairāki amati. Sadaļā „Papildu izglītība un kursi” norāda kursu apmeklēšanas laiku. autovadītāja apliecības ieguvi.c. iegūtās specialitātes nosaukums. iestādes nosaukums un amata nosaukums. kursu ilgumu. iestādes nosaukumu. KURĀ TĀ SNIEDZ ZIŅAS PAR SEVI. Izglītības ieguve jāraksta atpakaļejošā secībā – sākot ar pēdējo skolu. lai nebūtu lieki pārpratumi. 6. Ārvalsts mācību iestādes nosaukumu raksta kopā ar atrašanās valsts nosaukumu. Sadaļu nosaukumus būtu vēlams tehniski izcelt. CV vēlams noformēt tehniskiem līdzekļiem vai skaidri salasāmā rokrakstā. papildu izglītība un kursi. kurai ir vidējā izglītība. Ja mācību iestādē ir fakultātes vai nodaļas. CV būtu vēlams norādīt uz kādu amatu Jūs pretendējat. vēlams ne garāku par 1 lapu. Šajā sadaļā norāda arī iemaņas darbā ar datoru. Var nenorādīt kursus. datums un personiskais paraksts. valodu zināšanas u. Šādas sadaļas varētu būt: personas dati. pamatskola nav jāuzrāda. Sadaļā „Darba gaitas” atpakaļejošā kārtībā jānorāda darba gaitas katrā iestādē. CV teksts jāveido pa sadaļām. tālruņa numurus. 73 . Sadaļā „Izglītība” jāraksta mācību gadi. norāda visus amata nosaukumus. kursu nosaukumu. kādas valodas pārvalda un zināšanu līmeni. parakstīšanas vietas nosaukums. Sadaļā „Valodu zināšanas” norāda. Praktiskais darbs Pēc dotā parauga izstrādājiet savu curriculum vitae ar mērķi pieteikties uz vakanto grāmatveža palīga amatu SIA „Zieds”. kas rīkojusi kursus. mācību iestādes pilns nosaukums.DZĪVES APRAKSTS JEB CURRICULUM VITAE CURRICULUM VITAE IR FIZISKAS PERSONAS DOKUMENTS. tad raksta arī tās nosaukumu. dokumenta veida nosaukums. iegūtā dokumenta nosaukumu. CV ir jābūt tekstam. tad var norādīt vienu ierakstu norādīt darba sākuma un beigu gadu šajā iestādē. PARASTI LAI PIEDALĪTOS BRĪVA AMATA KONKURSĀ. Personai. dzīves vietas adresi. norādot programmas un zināšanu līmeni. darba gaitas. izglītība.

darb. vai arī var būt sniegtas papildus ziņas un komentāri. darb. kādu darbinieks pildījis 3. Vadoties pēc apstākļiem. Autobiogrāfijā jāmin tikai būtiski fakti. KURU IESNIEDZ UZŅĒMUMAM PAR KĀDU PERSONU. kādā iestāde to vēlas sniegt. interešu loks Raksturojumu paraksta amatpersona. personas un raksturošanas iemesliem. PASĀKUMAM. prasme saprasties ar citiem darbiniekiem 8. kura atbildīga par tā saturu. Rekomendācija jānoformē līdzīgi kā dienesta vēstule. Varētu ietvert šādu informāciju: 1. uzvārds 2. izglītība 5. Rekomendācijā parasti tiek sniegts personas īss raksturojums tādā apjomā. rekomendācijas teksts var būt noformēts īsi un konkrēti. KURĀ PERSONA IR APRAKSTĪJUSI PATI SAVU To raksta pirmajā personā samērā brīvā stilā uz baltas papīra lapas. darbinieka vārds. IR DOKUMENTS. jārunā īsi un lietišķi.AUTOBIOGRĀFIJA AUTOBIOGRĀFIJA DZĪVI. RAKSTUROJUMS Raksturojumu raksta brīvā formā. Iemaņu un prasmju raksturojums 6. Ja nepieciešams. REKOMENDĀCIJA REKOMENDĀCIJA IR DOKUMENTS. tā saturs var atšķirties atkarībā no konkrētā gadījuma. Profesionālās zināšanas. darbinieka lietišķās īpašības 4. var būt arī vairāki paraksti. KURU IESAKA KĀDAI DARBĪBAI. Rekomendāciju paraksta iestādes vadītājs vai atbildīgā amatpersona savas kompetences robežās. Autobiogrāfijā rakstāmā informācija ir līdzīga kā CV. 74 . ieinteresētība zināšanu papildināšanā un iemaņu attīstīšanā 7. amats vai darba veids.

gada 5.09. akciju sabiedrības “Rīts” direktora vietnieku. Māte – Anna Balode līdz 2000. gadā apprecējos ar Jāni Krūmiņu. 1994. janvārī Bauskas rajona Mežotnes pagasta Priežpurvos. Ģimenē ir divi bērni Kārlis (3 gadi) un Līga (1 gads). Mans tēvs – Jānis Balodis strādā par elektriķi akciju sabiedrībā “Milda”. esmu dzimusi 1970. 1989. Bauskas rajona Vecumnieku pagastā 19. interesējos par jaunu mācību līdzekļu veidošanu skolai un šajā sakarā sadarbojos ar izdevniecību “Pētergailis”. Tajā pašā gadā sāku strādāt Bauskas rajona Vecumnieku vidusskolā par latviešu valodas un literatūras skolotāju. gadam strādāja par grāmatvedi sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Koks”. gadā.Krūmiņa 75 . kur strādāju arī pašlaik. Nekādās politiskās partijās neesmu iesaistījusies. Māsa – Inese Balode. latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikāciju. patreiz ir pensijā. Esmu mācījusies Mežotnes – Pārupes sešgadīgajā pamatskolā.2007. 1998. ieguvu filologa. vidusskolā. Pilsrundāles septiņgadīgajā skolā un Bauskas 1. I.AUTOBIOGRĀFIJA Es. beidzot augstskolu. strādā par galveno grāmatvedi sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Roze”. gadā iestājos Latvijas Universitātē Filoloģijas fakultātē. Ilze Krūmiņa (dzimusi Balode).

studiju programma (gadi no kuram līdz kuram) Atpakaļejošā kārtībā norāda laika periodu. norādot zināšanu līmeni. AUTORDARBI: APBALVOJUMI: ĢIMENES STĀVOKLIS (pēc vēlēšanās) VESELĪBAS STĀVOKLIS (ārzemju firmām) ATSAUKSMES: Vēlamais amats tādā un tādā firmā Izstrādāšanas vieta datums (personiskais paraksts) 76 . B kategorijas autovadītāja apliecība. uzvārds (dzimšanas datums un vieta) Dzimums (ārzemju firmai) Adrese Tālrunis Pilsonība (ārzemju firmai) MĒRĶIS: IZGLĪTĪBA: Laika periods iestāde. iemaņas darbā ar datoru (programmas) VALODU ZINĀŠANAS: Sāk ar labāk zināmo līdz sliktāk zināmajai. iestādi. īsu darba aprakstu. iestādi un kursa veidu. PAPILDUS IZGLĪTĪBA UN KURSI: Laika periods no kura līdz kuram. iegūto dokumentu vai grādu. DARBA PIEREDZE: Laika periods iestāde un ieņemamais amats. Atpakaļejošā kārtībā norāda iestādi.CURRICULUM VITAE PERSONAS DATI: Vārds. studiju priekšmetu. amatu.

7123456. Kalniņa Meldriņa 7123456 77 . interesi.lv REKOMENDĀCIJA Rīgā 20. www.09. Līga Bērziņa ir grāmatvede ar piecu gadu darba stāžu. Nr. Rīgā. e-pasts zieds@zieds. radoši. 40001234397 Avotu ielā 17./fakss 7235878.lv. Direktors A. tālr. Savu darbu darbiniece pilda ar lielu atbildības sajūtu.2007.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” Reģ. LV-1010 Tālr. 52 Latvijas Universitātei Par Līgu Bērziņu Rekomendējam SIA „Zieds” grāmatvedi Līgu Bērziņu studijām Latvijas Universitātes ekonomikas fakultātē. Nr.zieds. Liepiņš Personāldaļas vadītāja I.

dokumentam ātri jāsasniedz izpildītājs. kas ir norādīts uz aploksnes. SAŅEMTO DOKUMENTU KUSTĪBAS UN IZPILDES KĀRTĪBA SAŅEMTIE DOKUMENTI TIEK SAŅEMTI NO CITĀM IESTĀDĒM. Kļūdaini piegādātais sūtījums nododams pastā vai adresātam. Dokumentu apgrozībai jābūt operatīvai. Visiem iestādes darbiniekiem jābūt sīki instruētiem par dokumentu apgrozības noteikumiem. • Bojātie sūtījumi. Visus šos dokumentus centralizēti saņem kanceleja. DOKUMENTU APGROZĪBA – DOKUMENTU KUSTĪBA IESTĀDĒ UN DARBS AR TIEM NO UN DOKUMENTU SAGATAVOŠANAS GAITA LĪDZ TO TO SAŅEMŠANAS LĪDZ IZPILDEI NOSŪTĪŠANAI VAI IZPILDEI. Dokumentu apgrozības organizācijai katrā iestādē jānodrošina šādas prasības: • • Dokumentu kustībai jābūt operatīvai. 78 . Dokumentu piegādes organizēšanu nosaka iestādes lietvedības instrukcija. Saņemot korespondenci vispirms nepieciešams pārbaudīt. IESTĀDES STRUKTŪRVIENĪBĀM VAI TOS IESTĀDEI IESNIEGUŠAS FIZISKAS PERSONAS. kur to atrašanos nosaka praktiska nepieciešamība. Dokumentu kustībai jābūt mērķtiecīgai. dokumentu izpildei jānotiek maksimāli īsos termiņos. Iemācīties izveidot dokumentu reģistrācijas sistēmas un prakstiski veikt dokumentu apriti. • • Galveno dokumentu kategoriju kustībā un apgrozības procesā jāpanāk maksimāla vienveidība. Dokumentu apgrozībā pēc iespējas jāizslēdz dokumentu atgriezeniska kustība un vairākkārtīga atrašanās vienā un tajā pašā instancē. Ieteicams izstrādāt un pievienot instrukcijai iestādes attiecīgo dokumentu apgrozības shēmas. sekretārs vai arī lietvedis. Apgrozības process: • Piegādes pareizības pārbaude. tiem jāiziet tās instances. vai tā ir piegādāta adresātam.DOKUMENTU APRITE UZŅĒMUMĀ Mērķis: Iegūt priekšstatu par dokumetu aprites un reģistrācijas norisi un funkcijām uzņēmumā Uzdevumi: Izprast dokumentu aprites un reģistrācijas nepieciešamību uzņēmuma darbībā. Dokumentu apgrozību konkrētā iestādē nosaka šīs iestādes lietvedības instrukcijā vai noteikumos. katrai dokumenta pārvietošanai – pamatotai.

vai ir saņemtas visas dokumenta lapas un visi tekstā norādītie pielikumi un juridiskā spēka esamību. Iestādes vadītāja rezolūcija. vai dokumentam ir visi rekvizīti. un aploksni pievieno saņemtajam dokumentam. reģistrācija un sadale. Iekšējās lietošanas dokumentu apgrozība: 79 . Par šādiem gadījumie uzreiz sastāda aktu un viena akta eksemplāru nosūta dokumenta autoram. vai dokumentam ir visas lapas un vai tam ir pievienoti visi tajā norādītie pielikumi? IEKŠĒJĀS LIETOŠANAS DOKUMENTU KUSTĪBA IEKŠĒJĀS LIETOŠANAS DOKUMENTI TIEK SASTĀDĪTI. Aploksnes atvēršana. kādā atverami sūtījumi ar uzrakstu „Personīgi”. Saskaņošana un vizēšana (ja nepieciešams). APLIECINĀTI UN IZPILDĪTI IESTĀDES IETVAROS TĀS IEKŠĒJĀS DARBĪBAS JAUTĀJUMOS. • • Korespondences iepriekšēja izskatīšana. • instrukcijā. Nosūtīšana. vai ir pareizi norādīts adresāts? 4.Ja aploksne bojāta. Šo lēmumu noformē ar rezolūcijas palīdzību. jāpārbauda: 1. vai ir attiecīga pasta atzīme par bojājumu. Personai. Nosūtāmo dokumentu sagatavošana un apgrozība: • • • • • Dokumenta projekta sagatavošana. NOSŪTĀMO DOKUMENTU KUSTĪBA NOSŪTĀMIE DOKUMENTI TIEK SAGATAVOTI IESTĀDĒ IESNIEGŠANAI CITĀM IESTĀDĒM VAI NOSŪTĪŠANAI FIZISKĀM PERSONĀM. nosaka iestāde lietvedības Vadītājs izskata dokumentus un pieņem lēmumu par to izpildi. Reģistrācija (datums un numurs). Parakstīšana. Kārtību. kas tam dod juridisku spēku? 3. vai dokuments ir noformēts atbilstoši prasībām? 2. • Dokumenta izpilde. • Atsūtīto dokumentu pārbaude. Saņemtajiem dokumentiem pārbauda. pārbauda. kas atbild par nosūtīšanu.

IZPILDI UN GLABĀŠANU. Kartītes izgatavo no vidēji bieza A5 vai A6 formāta papīra. kurus apkopo instrukcijā. Jābūt nereģistrējamo dokumentu sarakstam. rīkojumiem par iestādes darbību. lēmumiem. DOKUMENTU REĢISTRĀCIJA DOKUMENTU REĢISTRĀCIJA IR ĪSU ZIŅU IERAKSTĪŠANA PAR DOKUMENTA AUTORU. reģistrācijas 80 .• • • • • Sagatavošana un noformēšana. rīkojumiem par personāla sastāvu. Dokumentus reģistrē kalendārā gada ietvaros. Apstiprināšana. ko žurnālā. Parakstīšana. instrukcijām. Saņemtos dokumentus reģistrē tās saņemšanas dienā. kurās izvieto kartītes atbilstoši dokumentu reģistrācijas un grupēšanas principiem iestādē. Kartīšu uzglabāšanai ir nepieciešamas kartotēkas kastītes. Kartīšu reģistrācijas sistēmu lieto iestādēs ar lielu dokumentu apjomu. secību un ietveramo informāciju nosaka iestāde. Pamatojoties uz tiem. lai nodrošinātu to uzskaiti un saglabāšanu. iesniegumiem utt. vizēšana un saskaņošana (ja tas nepieciešams). Izpilde. REKVIZĪTIEM. ja dokumentu apgrozības apjoms ir neliels. nosūtājamjiem. līdz 10 dokumentiem dienā. Žurnāla aiļu skaitu. lai kontrolētu to izpildi. izziņas un informāciju par tajos ietverto informāciju. Kartītēs raksta tās pašas ziņas. Reģistrācija nepieciešama arī. Datoru reģistrācijas sistēma ir vismodernākā. Lietvedībā izmanto šādas trīs dokumentu reģistrācijas sistēmas: 1. dokumentu reģistrācija datorsistēmā. Dokumentus reģistrē. 2. nosūtāmo un arī iekšējo korespondenci – tās parakstīšanas dienā. 3. Žurnālu reģistrācijas sistēmu parasti izmanto. katru gadu sākot ar pirmo numuru. dokumentu reģistrācija žurnālos. vēstulēm. SATURU. dokumentu reģistrācija kartītēs. rīkojumiem par komandējumu. Iestādē iekārtojami vairāki reģistrācijas žurnāli: saņemtajiem. Reģistrācija. izņemot darba līgumu reģistru. Dokumentu reģistrēšanas kārtību nosaka LR Lietvedības noteikumi. Datoru reģistrācijas sistēmai ir vairākas priekšrocības – vairākus dokumentus par vienu tēmu var reģistrēt vienu aiz otra. katrā iestādē izstrādā savus noteikumus.

datorā reģistrētu dokumentu var ātri atrast pat tad. 7. ja zināms tikai kāds no šī dokumenta rekvizītiem. 81 .kļūdas var ātri un operatīvi izlabot. Praktiskais darbs Pēc dotā parauga izveidojiet rīkojumu reģistrācijas sistēmu un iereģistrējiet tajā iepriekš uzrakstītos rīkojuma dokumentus.

Dokumenta veids un īss saturs vai virsraksts. kas parakstījis (paraksts par dokumenta saņemšanu) Kurā lietā dokuments (kopija) ievietots Reģistrācijas datums Reģistrācijas Nr.reģistrācija s Nr. uz kādu iniciatīvas dok. arī lapu skaits Vadības rezolūcija Kam un kad nodots izpildei Izpildes termiņš Paraksts par dokumenta saņemšanu Atzīme par dokumenta izpildi Kurā lietā dokuments ievietots 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 NOSŪTĀMO DOKUMENTU REĢISTRĀCIJA (atbildes dokumentiem norāda. No kā saņemts dokuments Saņemtā dok. veids. kas parakstījis Izpildītājs. arī lapu skaits Kā nosūtīts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RĪKOJUMA DOKUMENTU REĢISTRĀCIJA Reģistrācijas datums Reģistrācijas Nr. termiņš Atzīme par izpildi 1 2 3 4 5 6 82 .datums.īss saturs vai virsraksts.atbild) Kam adresēts dokuments Kas sagatavojis. Dokumenta satura atklāsts Kas sagatavojis. uzdevums.Piemērs: SAŅEMTO DOKUMENTU REĢISTRĀCIJA Saņemšanas datums Saņemtā dok. Nr. Saņemtā dok.

KURŠ SATUR PRECĪZI NORAKSTĪTU DAĻU NO ORIĢINĀLDOKUMENTA. Lai izveidotu juridiski atbilstošu izrakstu. liecībām. ko ieņēma amatpersona. KAS JURIDISKI PILNĪGI AIZSTĀJ ORIĢINĀLU. Dublikātu parasti izgatavo dokumentiem. kas atrodas pirms teksta.DOKUMENTA ORIĢINĀLA ATVASINĀJUMI Mērķis: Iepazīties ar dokumenta oriģināla atvasinājumu veidiem un funkcijām. kas tiek sagatavoti tikai vienā eksemplārā. 4. ir jāievēro šādi noteikumi: 1. 83 . kura ieņem to pašu vai līdzvērtīgu amatu. Prast praktiski izveidot dažādus dokumenta oriģināla atvasinājumus. kura parakstīja oriģinālu. atspoguļo to personu vīzas. ievērojot tās pašas prasības. no kāda dokumenta veikts izraksts. Ja dokumenta oriģinālā ir bijis zīmoga nospiedums. neizrakstīto dokumenta daļu vietā var likt punktus. Izprast to nepieciešamību uzņēmuma darbā. diplomiem. algas nodokļa grāmatiņām u.c. Reizēm norāda iestādi vai personu. tāpēc arī to izsniegšanas kārtību nosaka noteikumos par attiecīgo dokumentu izsniegšanas kārtību. Uzdevumi: Orientēties dokumenta oriģināla atvasinājumu veidos. Par dublikātu liecina ar lielajiem burtiem pirmās lapas augšējā labajā stūrī rakstīta atzīme – “DUBLIKĀTS” Visbiežāk dublikātus izgatavo dzimšanas apliecībām. dokumenta augšējā labajā stūrī raksta vārdu “IZRAKSTS”. DOKUMENTA IZRAKSTS IZRAKSTS IR DOKUMENTS. tad dublikātā jābūt tās pašas vai līdzvērtīgas organizācijas zīmoga nospiedumam. 3. Dublikātu sagatavo pēc tiem pašiem noteikumiem. pilnībā no oriģināla raksta to daļu. 2. kas paredzētas dokumenta oriģinālam Dokumenta dublikātu paraksta amatpersona. Dublikātā visi amatpersonu parakstiem jābūt pašrocīgiem. kam izraksts iesniedzams. un arī zīmoga nospiedumam jābūt oriģinālam. DOKUMENTA DUBLIKĀTS DUBLIKĀTS IR DOKUMENTA ATKĀRTOTS EKSEMPLĀRS. Turpat arī var piezīmēt. ar kurām saskaņots dokumenta oriģināls. laulības apliecībām.

7. norādot. Tas tikai uz laiku aizstāj šo dokumentu. ir jāievēro šādi noteikumi: 1.2007. Izraksta pareizības apliecinājuma atzīmi raksta dokumenta noslēgumā lapas kreisajā malā. cauršūtas. aizzīmogotas un to skaits apliecināts ar ierakstu. ja visas lapas ir numurētas. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” Direktors (personiskais paraksts) A. to pareizību drīkst apliecināt tikai oriģinālparaksta vietā iekavās raksta vārdu „paraksts”.5.09. Kļaviņš zīmogs Rīgā 27. Piemērs: IZRAKSTS PAREIZS Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” Direktors (personiskais paraksts) A. dokumenta augšējā labajā stūrī raksta vārdu “NORAKSTS”. pilnībā pārraksta oriģināldokumenta tekstu un visi rekvizītus. Piemērs: Cauršūtas un sanumurētas 3 (trīs) lapas. parakstot oriģinālu. 9.09. Lai izveidotu juridiski atbilstošu norakstu. parakstot oriģinālu. Praktiskais darbs Izstrādājiet izrakstu no dokumenta un aplieciniet tā pareizību. oriģinālparaksta vietā iekavās raksta vārdu „paraksts”. pilnībā raksta dokumenta parakstu daļu. 2. obligāta ir izraksta apliecināšanas atzīme. atspoguļo to personu vīzas. tad. pilnībā raksta dokumenta parakstu daļu. 84 . DOKUMENTA NORAKSTS NORAKSTS IR KĀDA DOKUMENTA PRECĪZS ATVEIDOJUMS. norādot. 4. Kļaviņš zīmogs Rīgā 27.2007. kas parakstījis dokumentu. jāieraksta visi labojumi un iebildumi. ja dokumenta izraksts ir uz vairākām lapām. kas izdarīti. kas izdarīti. 8. 3. Norakstam nav oriģināldokumenta juridiskā spēka. ja uz dokumenta bijis zīmoga nospiedums. 8. jāieraksta visi labojumi un iebildumi. 6. ar kurām saskaņots dokumenta oriģināls. tā vietā raksta vārdu “zīmogs”. 5. kas parakstījis dokumentu.

6. “zīmogs”; 7. 8. ierakstu.

ja uz dokumenta bijis zīmoga nospiedums, tā vietā raksta vārdu obligāta ir noraksta apliecināšanas atzīme. ja dokumenta noraksts ir uz vairākām lapām, to pareizību drīkst apliecināt

tikai tad, ja visas lapas ir numurētas, cauršūtas, aizzīmogotas un to skaits apliecināts ar Noraksta pareizības apliecinājuma atzīmi raksta dokumenta noslēgumā lapas kreisajā malā. Piemērs: NORAKSTS PAREIZS Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” Direktors (personiskais paraksts) A. Kļaviņš Zīmogs Rīgā 27.09.2007. Ja pārrakstot dokumentu atsevišķās vietās ir neskaidrs teksts, nesalasāmi cipari, to apzīmē ar vārdiem “Vārds dokumentā nav salasāms”. 9. Praktiskais darbs Izstrādājiet norakstu no dokumenta un aplieciniet tā pareizību.

DOKUMENTA KOPIJA
KOPIJA
IR DOKUMENTS, KURĀ DOKUMENTA ORIĢINĀLA SASTĀVDAĻAS ATVEIDOTAS IZMANTOJOT FOTOKOPĒŠANU, KSEROKOPĒŠANU VAI KĀ CITĀDI.

Par to liecina uzraksts ar lieliem burtiem pirmās lapas augšējā labajā stūrī – “KOPIJA”. Jebkura dokumenta kopija iegūst juridisku spēku tikai tad, kad to pareizība ir apliecināta. Zem dokumenta kopijas teksta paraksta zonā no lapas kreisās malas jāieraksta kopijas pareizības apliecinājuma uzraksts. Piemērs: KOPIJA PAREIZA Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” Direktore (personiskais paraksts) A. Kļaviņš Zīmogs Rīgā 27.09.2007. Ja dokumenta kopija ir uz vairākām lapām, to pareizību drīkst apliecināt tikai tad, ja visas lapas ir numurētas, cauršūtas, aizzīmogotas un to skaits apliecināts ar ierakstu. 10. Praktiskais darbs 85

Aplieciniet dokumenta kopijas pareizību.

86

LIETU NOMENKLATŪRA
Mērķis: Iegūt priekšstatu par lietu nomenklatūru un tās funkciju. Uzdevumi: Izprast lietu nomenklatūras funkcijas un lietošanas nosacījumus. Iemācīties izveidot lietu nomenklatūru uzņēmumam. LIETU
NOMENKLATŪRA IR DOKUMENTS, VEIDOJAMO KURĀ SISTEMATIZĒTĀ UN SECĪBĀ NORĀDĪTS

SARAKSTĪTI

ORGANIZĀCIJĀ

LIETU

NOSAUKUMI

KATRAS LIETAS GLABĀŠANAS TERMIŅŠ.

LIETU NOMENKLATŪRAS FUNKCIJAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
Lietu nomenklatūru izmanto izpildīto dokumentu grupēšanai lietās. Tā ir dokumentu indeksēšanas un lietu glabāšanas termiņu rādītājs, pamats pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamo lietu aprakstu sastādīšanai, un uzskaites dokuments īslaicīgi glabājamām lietām. Lietu nomenklatūras iedala: 1. individuālā lietu nomenklatūra 2. lietu paraugnomenklatūra Lietu Paraugnomenklatūra ir metodisks līdzeklis, ko izmanto individuālās lietu nomenklatūras sastādīšanai. Tās izstrādā, lai vienveidotu dokumentu grupēšanu lietās un noteiktu to glabāšanas termiņus tādām juridisko personu grupām, kurām ir līdzīgs darbības raksturs un dokumentu sastāvs. Lietu paraugnomenklatūru parasti izstrādā ministrijas un pašvaldības to pārziņā esošajām juridiskajām personām un to saskaņo ar Valsts arhīvu ģenerāldirekciju. Paraugnomenklatūrā noteiktos lietu glabāšanas termiņus individuālajā lietu nomenklatūrā nedrīkst saīsināt. Individuālā lietu nomenklatūra ir vienas konkrētas juridiskās personas lietvedībā kārtojamo lietu saraksts konkrētam lietvedības gadam, norādot lietu glabāšanas termiņus. Individuālā lietu nomenklatūra ietver visus juridiskās personas darbībā veidojošos dokumentus. Individuālo lietu nomenklatūru izstrādā darbinieks, kas atbild par juridiskās personas lietvedību. Lietu nomenklatūru izstrādā: • • • pamatojoties uz juridiskās personas dokumentu sastāva un satura izpēti, juridiskās personas statūtiem vai nolikumu, struktūrvienību nolikumiem; veidojot to no struktūrvienību vai darbības virzienu lietu sarakstiem, ko sastāda attiecīgie darbinieki; Lietu nomenklatūras izstrādāšanā izmanto: 87

1. kuras turpināšanai saņemtas no citas juridiskās personas. REKLĀMAS NODAĻA 7. juridiskās personas iepriekšējo gadu lietu nomenklatūras. LIETU INDEKSĀCIJA Katrai nomenklatūrā iekļautai lietai jābūt ar noteiktu indeksu. ARHĪVS 5. Lietas indeksu veido struktūrvienībai vai darbības virzienam piešķirtais skaitliskais apzīmējums un lietas kārtas numurs struktūrvienība vai darbības virzienā. Piemērs: 88 . Lietu nomenklatūras sistematizācijas iedaļas sistematizē pēc to nozīmīguma. pastāvīgi glabājamo un personālsastāva lietu aprakstus. Dokumentu vērtīgumu nosaka tajā fiksētā sabiedrībai vērtīgā informācija par valstiskiem. ekonomiskiem. 3. 2. 2. rokasgrāmatas. reklāmas materiālus. Lietu nomenklatūrā iekļauj arī lietvedībā nepabeigtās lietas. Indeksu norādēs lieto arābu ciparus.• • • • lietu paraugnomenklatūru. Piemērs: LIETU NOMENKLATŪRAS SHĒMA 1. VADĪBA GRĀMATVEDĪBA PERSONĀLA NODAĻA KANCELEJA 4. lai varētu noteikt pareizus dokumentu glabāšanas termiņus. LIETVEDĪBA 4. Lietu nomenklatūrā neiekļauj: preses izdevumus. Par lietu nomenklatūras sistematizācijas iedaļām var būt gan juridiskās personas daļu un nodaļu. sociāliem procesiem. 1. lai noteiktu dokumentu glabāšanas termiņus. Dokumentu vērtības ekspertīze ir dokumentu izpēte pēc dokumentu vērtīguma kritērijiem. zinātnes un kultūras attīstību. sabiedriski politiskiem. 4.2. TIRDZNIECĪBAS NODAĻA Lietu nomenklatūrā iekļauj arī to noteiktu laiku funkcionējošo komisiju lietas. LIETU NOMENKLATŪRAS IZSTRĀDĀŠANA UN NOFORMĒŠANA 1. MĀRKETINGA NODAĻA 6. kuru dokumenti ir tiesisks pamats juridiskās personas pilnvaru apstiprināšanai vai tās darbības izbeigšanai. Pirms lietu nomenklatūras izstrādāšanas ir jānosaka dokumentu vērtība. apsveikums. Lietu nomenklatūras shēmu veido saskaņā ar juridiskās personas apstiprināto struktūru vai darbības virzieniem. dokumentu glabāšanas termiņu sarakstus. gan arī darbības virzienu nosaukumi.

dokumenti par sociālā nodokļa maksājumiem. Piemēram: Sarakste ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu apmaksu. darba līgumu reģistrācijas žurnāls. Piemēram: 3020 konta gada pārskats Lietu virsrakstos vārdu saīsinājumus nelieto. Ja lietā apvieno vairāku veidu dokumentus par vienu jautājumu.) par ēku rekonstrukcijas darbiem. akti. Personālsastāva lietu virsrakstus lietu nomenklatūrā min šādā secībā: • • • • • • • • • rīkojumi par personālsastāvu rīkojumu par personālsastāvu reģistrācijas žurnāls atbrīvoto darbinieku personas lietas. Piemēram: Atzinumi un izziņas par budžeta izpildi. Ja lietā ietver plānu un pārskatu dokumentus. darbinieku personas kontu kartītes. Sarakste par produkcijas pašizmaksas noteikšanu. atbrīvoto darbinieku darba līgumi. otrais cipars lietas kārtas numurs. atbrīvoto darbinieku personas kartītes. tad virsrakstā norāda ar ko un kādā jautājumā sarakste notiek. tad virsrakstā uzrāda abus dokumentu veidus. Ja lietā apvieno sarakstes dokumentus. Piemēram: Dokumenti (līgumi. kādos jautājumos tā notiek. tad virsrakstā dokumentu veidu nosaukumā lieto terminu “dokumenti”. aiz tā iekavās norāda galvenos dokumentu veidus. Ja sarakste notiek ar vienveidīgām iestādēm. Piemēram: Rīkojumi par komandējumiem uz ārzemēm. Ja lietā ir ievietotas dokumentu kopijas. var lietot tikai oficiāli pieņemtos saīsinājumus un lietu nomenklatūrai pievieno saīsinājumu sarakstu.c. pamatojoties uz lietas dokumentu sastāvu. lietas virsrakstā norāda tikai. tad virsrakstā norāda periodu. Ja lietā apvienoti divu veidu dokumenti. tad tas ir jānorāda lietas virsrakstā. kurā ietilpst vairāki vārdi. darbinieku saraksti.Lietas indeksā 2-3 pirmais cipars ir struktūrvienības vai darbības virziena apzīmējums. LIETU VIRSRAKSTU SASTĀDĪŠANA Lietu virsraksti jāformulē iespējami īsi. Kopijas. 89 . par kuru sastādīti šie dokumenti. Ja lietas virsrakstā minēts juridiskās personas nosaukums. Ja sarakste ir ar dažādām iestādēm. tad to min lietas virsrakstā. plāni u. 2.

pamatojoties uz juridiskās personas iesniegto rakstisko priekšlikumu. Ja lietu nomenklatūrā ierakstītā lieta netika veidota. CITU ZIŅU NORĀDĪŠANA LIETU NOMENKLATŪRĀ Citu ziņu ierakstīšanai par konkrēto lietu ir paredzēta aile “Piezīmes”. Piemēram: 5 gadi pēc pēdējā ieraksta. kad lietas ir noslēgtas. 4. Ja dokumentu termiņš nav norādīts normatīvajos dokumentos. atestācijas un kvalifikācijas komisijas sēžu protokoli. tad tos nosaka attiecīgās valsts arhīvu iestādes Ekspertu komisija. Šos termiņus nosaka. Lietas pa glabāšanas termiņiem iedalās: • • • īslaicīgi glabājamās lietas (līdz 10 gadiem ieskaitot) ilgtermiņa glabājamās lietas (ilgāk par 10 gadiem) pastāvīgi glabājamās lietas. 40001234567. gada 26. 4. Ja lieta netiek pabeigta viena lietvedības gada laikā. apstiprina direktors Jānis Ozols. 3. Rīgā. izmantojot par pamatu normatīvos aktus. lietvedības gada beigās norāda “Netika izveidota” 2. tad norāda “Turpināma lieta”. raksta lietu nomenklatūru. 1. Reģ. tālr. Ja dokumentu glabāšanas termiņu sarakstā pie attiecīgā dokumenta termiņa norādes ir piezīme. Patstāvīgais darbs 2007. tarifikācijas saraksti. algas nodokļa grāmatiņu reģistrācijas žurnāls 3. Nr. LIETAS SĒJUMU SKAITA NORĀDĪŠANA Lietas sējumu skaitu norāda lietvedības gada beigās vai nākamā lietvedības gada sākumā. Pēc lietas nodošanas arhīvā jānorāda lietas apraksta datums un numurs. Avotu ielā 17. LV-1010. oktobrī SIA „Zieds”. akti par nelaimes gadījumiem darbā. 7123456.• • • • • dokumenti par darbiniekam aprēķināto algu. 9. 5. GLABĀŠANAS TERMIŅU NORĀDĪŠANA Ceturtajā ailē obligāti norāda katras lietas glabāšanas termiņu. tad. to uzrāda pie glabāšanas termiņa. Pēc lietas iznīcināšanas jānorāda iznīcināšanas akta datums un numurs. 90 . Lietu nomenklatūru paraksta lietvede Ilze Kārkliņa.

10. 1 Piezīmes Amats (paraksts) L. Lietas indekss Struktūrvienības (vai darbības virziena) un lietas nosaukums Lietas sējumu skaits Glabāšanas termiņš Nr. 40001234397 Avotu ielā 17. gadam Rīgā 19. LV-1010 Tālr. Rīgā. www.2007.2007. 7123456.lv.10. LIETU NOMENKLATŪRA 2008. Nr.lv APSTIPRINU Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zieds” Direktors ______________ I. Kalniņa AKCEPTĒTS Ekspertu komisijā (datums) (sēdes protokola Nr.zieds. e-pasts zieds@zieds. Uzvārds (datums) 91 .) SASKAŅOTS (attiecīgā valsts arhīva vadītājs) (paraksts) V. tālr.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” Reģ./fakss 7235878. Kārkliņš Rīgā 19.

Glabāšanas termiņu. sastādīt lietu aprakstus un aktu par dokumentu atlasi iznīcināšanai. Dokumentu sadalīšana pa glabāšanas termiņiem: • • Pastāvīgi glabājamās lietas. 92 .ARHĪVA DARBS Mērķis: Iegūt priekšstatu par arhīva darbu. Ilgtermiņa (vairāk nekā 10 g) glabājamās lietas. • Pārbauda dokumentu sastāva un satura atbilstību lietas nosaukumam. Darba drošības dokumenti. Dokumentu sadalīšanas principi: • • Pēc dokumenta veida. 3. • Izņem dokumentu kopijas. Uzdevumi: Izprast lietu veidošanas nosacījumus un nepieciešamību. • Īslaicīgi (līdz 10 g) glabājamās lietas. Lietas virsrakstu (nosaukumu). Lietas datējumu. • Atlasa pastāvīgi glabājamos dokumentus no lietām ar atzīmi EK pie glabāšanas termiņiem. Lapu skaitu. Struktūrvienības (vai darbinieka amata) nosaukumu. • Konstatē dokumentu iztrūkumu. • Pārbauda dokumentu noformēšanas pareizību. • Izņem no dokumentiem saspraudes un skavas. Iemācīties izveidot arhīva lietas. 2. 4. • • Personālsastāva dokumenti. LIETAS VEIDOŠANA UN APDARE 1. Lietu izskatīšana pa lapām • Sistematizē dokumentus lietās. Pēc izskatāmā jautājuma. Lietas vāka noformēšana • • • • • • Pilnu juridiskās personas oficiālo nosaukumu.

gads Lietā 53 lapas Glabāt pastāvīgi 93 .Lietas vāka veidlapas noformējuma piemērs: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _________________________________________________________ (pilns juridiskās personas nosaukums) ________________________________________________________ (struktūrvienības (speciālista amata) nosaukums _______________________________________________________ _______________________________________________________ (lietas virsraksts) ____________________ (lietas datējums) Lietā _________ lapas Glabāt ____________________ Piemērs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zieds” Grāmatvedība Bilance 2005.

lai tās biezums nepārsniegtu Numurē visas lietā sistematizētās lapas ar melnu grafīta zīmuli lapas Fotogrāfijas un citus ilustratīvos materiālus numurē otrās puses augšējā augšējā labajā stūrī.5. 6. Vienā lietā jābūt ne vairāk kā 250 lapām. (paraksts) V. Apliecinājuma ieraksts Piemērs: Lietā numurētas ______________________________________________________________ (ar cipariem un vārdiem) ______________________________________________ lapas tajā skaitā: litera lapas ______________________________________________ numerācijā izlaistās lapas ___________________________________________ + ________________ lapas – lietā esošo dokumentu uzskaites saraksts.2007. Uzvārds 7. (ar cipariem) Amats Rīgā 03. Lapu numerācija • • kreisajā stūrī. Sarakstu paraksta un datē. Lietā esošo dokumentu uzskaites saraksts • • • To sagatavo atsevišķu kategoriju pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamām lietām. neskarot tekstu. • Sējumos sadalītajām lietām lapas numurē katram sējumam atsevišķi. Sarakstu ievieto lietas sākumā. Saraksta lapas numurē atsevišķi. • 40 mm. to skaitu norāda apliecinājuma ierakstā pēc lietas kopējā lapu skaita ar plusa zīmi. 94 .09. lai tās varētu operatīvāk izmantot.

Juridiskās personas vēsturi. Veicot aprakstu sastādīšanu pirmo reizi. 95 . Ar biezu linu diegu. Lietu aprakstu sastāda: • • • • Pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamām un personālsastāva lietām. DATĒJUMIEM UN LAPU SKAITU. p.2007. LIETU APRAKSTS LIETU APRAKSTS IR SISTEMATIZĒTS LIETU VIRSRAKSTU SARAKSTS AR TO KĀRTAS NUMURIEM. Dokumenta virsraksts vai lietas sadaļas nosaukums Lapu Nr. Četros eksemplāros. Lietas šūšana • • • Šuj visas pastāvīgi un ilgstoši glabājamās lietas./k. kas ietver: 1. Vismaz četriem dūrieniem.Piemērs: LIETĀ ESOŠO DOKUMENTU UZSKAITES SARAKSTS Nr. Saskaņā ar iestādes lietu nomenklatūru. jāsastāda juridiskās personas vēsturiskā izziņa. (paraksts) V. Uzvārds 8.10. Piezīmes Amats Rīgā 03. Juridiskās personas arhīva vadītājs (atbildīgais par arhīvu) pēc Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas noteiktās veidlapas parauga.

Nr. Juridiskās personas dokumentu raksturojumu. LV-1010. Rīgā. 10. Avotu ielā 17. 96 . DOKUMENTU IZNĪCINĀŠANAS KĀRTĪBA Par dokumentu atlasi iznīcināšanai sastāda aktu četros eksemplāros pēc Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas apstiprinātas veidlapas parauga.2. Reģ. kad un kādā veidā tanī ietvertie dokumenti iznīcināti. raksta aktu par dokumentu atlasi iznīcināšanai. gada 26. tālr. Aktus par dokumentu atlasi iznīcināšanai izskata juridiskās personas ekspertu komisija vienlaicīgi ar pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamo un personālsastāva lietu aprakstiem par attiecīgo laika periodu. Aktu sastāda grāmatvede Līga Bērziņa. oktobrī SIA „Zieds”. Aktu apstiprina direktors Jānis Ozols. Aktā izdara atzīmi. Patstāvīgais darbs 2007. kā arī par attiecīgo laika periodu izskatīti akti par dokumentu atlasi iznicināšanai un dota atļauja aktos ietvertos dokumentus iznīcināt. 40001234567. kad pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamo un personālsastāva lietu apraksti apstiprināti un uzskaitīti attiecīgajā valsts arhīvā. Aizliegts iznīcināt dokumentus bez valsts arhīvu iestāžu atļaujas! Dokumentus drīkst iznīcināt tikai tad. 7123456. lietvede Ilona Kalniņa un grāmatveža palīgs Jānis Kārkliņš.

tālr. Bērziņa Kopsavilkuma ierakstu apraksta iedaļai par 200__ gadu apliecinu Ekspertu komisijas piekšsēdētājs A. 97 . Rīgā. P. Nr./k 1 2 3 4 5 6 7 8 Lietas virsraksts Lietas datējums Lapu skaits Nr./fakss 7234567. tajā skaitā: litera numuri: izlaistie numuri: Arhivāre I. ___________. www. 40001234397 Avotu ielā 17. 1 piezīmes Šajā aprakstā iekļauta _________________________________________________ lietas. Kalniņš SASKAŅOTS Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zieds” direktors _____________ J.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” Reģ.2007. 7123456. LV-1010 Tālr.2007.lv Valsts arhīva ekspertu komisijas apstiprinājuma uzraksts PASTĀVĪGI GLABĀJAMO LIETU APRAKSTS Rīgā 01. Ar cipariem un vārdiem no Nr.lv. Nr. e-pasts zieds@zieds.zieds.10. Kauliņš 20.10. ________ līdz Nr.

Rīgā.10.10.zieds. e-pasts zieds@zieds. www. ___________ līdz Nr. Bērziņa 98 . 40001234397 Avotu ielā 17. PERSONĀLSASTĀVA LIETU APRAKSTS Rīgā 01. 7123456. _____________ Arhivāre A. Nr./fakss 7235878.Kalniņa Rīgā 02.lv. /cipariem un vārdiem/ Lietas no Nr./k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Lietas virsraksts Lietas datējums Lapu skaits Nr.2007. Nr.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” Reģ. P.2007. tālr. 2 piezīmes Šajā aprakstā iekļauta ___________________________________________________ lieta. LV-1010 Tālr.lv APSTIPRINU Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zieds” Direktore A.

2007. gadu. kas zaudējušas vēsturisko un praktisko nozīmi: Nr./fakss 7234567.9. Aktā uzskaitīto lietu virsraksti atbilst lietu saturam. 1 _____________________ _______________________________ _____________________ _______________________________ Saskaņā ar lietu nomenklatūru 2007.zieds. P. glabāšanas termiņi ievēroti atbilstoši lietu nomenklatūrai. 3. gadu.lv. Rīgā. Lietas datējums Lietas indekss Lietas virsraksts Lietu skaits Glabāšanas termiņš Piezīmes 1. 7123456. Nr. LV-1010 Tālr.k. e-pasts zieds@zieds. Komisijas sastāvs: _____________________ _______________________________ /amats/ /amats/ /amats/ /vārds uzvārds/ /vārds uzvārds/ /vārds uzvārds/ Nr. 4.Kalniņa Rīgā 02. Personālsastāva lietu apraksti sastādīti par __________.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” Reģ. tālr. 2.lv APSTIPRINU Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zieds” Direktore A. AKTS PAR DOKUMENTU ATLASI IZNĪCINĀŠANAI Rīgā 20. www.09. Lietu kopskaits ______________________________________________________________ /ar cipariem un vārdiem/ Pastāvīgi glabājamo lietu apraksti sastādīti par ________.2007. _____________________ __________________________ __________________________ /amats/ /paraksts/ /vārds uzvārds/ _____________________ __________________________ __________________________ /amats/ /paraksts/ /vārds uzvārds/ _____________________ __________________________ __________________________ /amats/ /paraksts/ /vārds uzvārds/ 99 . gadam ir atlasītas iznīcināšanai šādas SIA „Zieds” lietas. 40001234397 Avotu ielā 17.

Latvijas Republikas 1991. noteikumi Nr. Latvijas Republikas MK 29.08.08. 7. Latvijas Republikas MK 13. Latvijas Republikas MK 22.IZMANTOTĀS LITERATŪRAS SARAKSTS 1. iestāžu. sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās”. 24. Latvijas Republikas MK 25. 294 “Noteikumi par vietu nosaukumu.1995. gada Personu apliecinošu dokumentu likums. Latvijas Republikas MK 22. 292 “Noteikumi par valsts valodas lietošanu informācijā”. uzņēmumu(uzņēmējsabiedrību) nosaukumu un pasākumu nosaukumu veidošanu un lietošanu”. noteikumi Nr. gada Valsts valodas likums. 265 “Pasta noteikumi”.295 “Noteikumi par vārdu un uzvārdu rakstību un indentifikāciju”.08.04. Latvijas Republikas MK 18. noteikumi Nr. 20. 2. 13. Latvijas Republikas 1994. 10. sūdzību un priekšlikumu lietvedība valsts un pašvaldību institūcijās”.gada Elektronisko dokumentu likums.2000.1996. Latvijas Republikas 1998.2000.08. 19.2000. 21.gada likums “Par likumu un citu Saeimas.gada likums “Par Latvijas Valsts ģerboni”. 22. Latvijas Republikas 2002.03.gada likums “Par arhīviem”. publicēšanas.06. 100 . 286 “Noteikumi par svešvalodu lietošanu zīmogu. 246 “Valsts civildienesta ierēdņu amata aprakstu izstrādāšanas kārtība”.08.1995. noteikumi Nr. Latvijas Republikas MK 05. Latvijas Republikas 1994. noteikumi Nr. noteikumi Nr.2002. Latvijas Republikas 1999.2002. Latvijas Republikas MK 22.gada likums ”Par pašvaldībām”. Latvijas Republikas MK 22.2000. 154 “Administratīvo aktu procesa noteikumi” 15. 96 “Noteikumi par citvalodu personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā”.gada likums “Par valsts noslēpumu”. 5. 4. kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. 154 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”.04.03.gada likums “Par bāriņtiesām un pagasttiesām”. Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas. Latvijas Republikas 2002. sabiedrisko organizāciju. noteikumi Nr. Latvijas Republikas 1994.1995. 18. 111 “Ministru kabineta kārtības rullis”. noteikumi Nr. spēkā stāšanās kārtība un spēkā esamību”. Latvijas Republikas 2002.07. noteikumi Nr. 23.08.gada Notariāta likums. 17. Latvijas Republikas 1996.gada Valsts pārvaldes iekārtas likums. Latvijas Republikas 1995. Latvijas Republikas MK 12. 3. Latvijas Republikas 1993. Latvijas Republikas MK 23. 11. spiedogu un veidlapu tekstā”. 12. noteikumi Nr.gada likums “Iesniegumu. noteikumi Nr. 6. noteikumi Nr. 14. 291 “Kārtība. 8. Latvijas Republikas MK 22. 9. 99 “Iesniegumu.2000.2000. 16.

1994. 27. Latvijas Republikas Profesiju klasifikators. 35. Rīga: KIF „Biznesa Komplekss.1995.gada “Instrukcija par vārdu un uzvārdu lietošanu un rakstību latviešu literārajā valodā”.: Kamene. instrukcija Nr. apstiprināts 09. Latvijas Republikas MK 02. konfesionālo organizāciju un citu juridisko personu arhīva fonda saglabāšanas kārtība”.1 “Ierēdņa uzvedības principi”.04. Ābele M. Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas 10. arhīvu darbības noteikumi. “Norādījumi par ārvalstīs izmantojamo dokumentu norakstu. Lietvedības instrukcija: lietu nomenklatūra. norādījumi “Likvidējamo un reorganizējamo valsts iestāžu. 2000. 34. noteikumi Nr. ar Labklājības ministrijas rīkojumu Nr. Elektroniskie dokumenti. 31.2002. 28. organizāciju.. Latviešu. Kalējs J. 29. Ekonomikas. Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas 21. sabiedrisko.02. to institūciju.gada norādījumi “Īpašvārdu rakstība”. LZA Latviešu valodas institūts. Latvijas Republikas Valsts valodas centra 1998. 101 . uzskaiti. 37.1995.1996.10. – Rīgā. 190 lpp. Rīga.04. angļu un vācu valodā. Latvijas Republikas MK 04. Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas 27. Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas un Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas 20.2001. Lietvedības pamati. 202 lpp. apstiprinātais “Valsts institūciju tipveida dokumentu glabāšanas termiņu saraksts”. 26. 2005. 33. saglabāšanu un izmantošanu.11.10. 141 “Informācijas sistēmās esošo dokumentēto datu un elektronisko dokumentu arhivēšanas noteikumi”. uzņēmumu. Bahanovskis. 30. V.2002.12. 246.25. 1995. Apstiprinājusi LZA Terminoloģijas komisija. 507 “Noteikumi par pilsoņu personas apliecībām un nepilsoņu personas apliecībām”. Latvijas Republikas MK 09. lietvedības un darba organizācijas termini.1998.01. pašvaldību. noteikumi Nr. 36. krievu. Instrukcija par juridisko personu arhīvu dokumentu uzkrāšanu. 32. izrakstu un kopiju (turpmāk “izziņu”) sagatavošanu un nosūtīšanu”. Latvijas Republikas Valsts valodas centra 1998.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful