V/A “Sociālās integrācijas centrs” Jūrmalas profesionālā vidusskola

Komerczinību tālmācības izglītības programmu izveide un ieviešana invalīdiem, izmantojot modernās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Projekta līguma Nr.2006/6/VPD1/ESF/NVA/05/GS/3.3.5.1./0001/0028

Mācību materiāls

Lietvedībā

Autors: Lienīte Meldriņa

2007.gads

Jūrmalā

2

Mācību materiāla satura rādītājs
Mācību materiāla satura rādītājs.............................................................................................3 lietvedība, tās patamuzdevumi, funkcijas...................................................................................5 LIETVEDĪBAS BŪTĪBA UN SATURS................................................................................5 LIETVEDĪBA IESTĀDES DARBĪBĀ..................................................................................6 Dokumenta funkcijas un nozīme.................................................................................................7 DOKUMENTA JĒDZIENS, TĀ INFORMATĪVĀ UN JURIDISKĀ FUNKCIJA...............7 DOKUMENTA JURIDISKAIS SPĒKS.....................................................................................8 DOKUMENTA NOFORMĒŠANAS VISPĀRĪGĀS UN TEHNISKĀS PRASĪBAS.........10 PĀRVALDES DOKUMENTA VEIDLAPA.......................................................................11 VEIDLAPAS IEDALĪJUMS ZONĀS..................................................................................12 DOKUMENTU GRUPĒŠANA PĒC DAŽĀDĀM PAZĪMĒM...............................................13 DOKUMENTA REKVIZĪTI....................................................................................................16 1. Valsts ģerboņa, organizācijas emblēmas, firmas zīmes vai preču zīmes attēls ...........16 2. Dokumenta autora nosaukums......................................................................................16 3. Iestādes reģistrācijas numurs........................................................................................17 4. Dokumenta autora pasta adrese.....................................................................................17 5. Norāde par dokumenta autora sakaru līdzekļiem..........................................................18 6. Norāde par dokumenta lietošanas ierobežojumu..........................................................18 7. Apstiprinājuma uzraksts vai atzīme par dokumenta apstiprinājumu............................18 8. Dokumenta veida nosaukums.......................................................................................20 9. Dokumenta izstrādāšanas, izdošanas vai parakstīšanas vietas nosaukums...................20 10. Dokumenta datums.....................................................................................................20 11. Dokumenta numurs.....................................................................................................21 12. Saņemtā dokumenta datums un numurs atbildes dokumentā.....................................21 13. Adresāts.......................................................................................................................21 14. Teksta satura atklāsts..................................................................................................22 15. Dokumenta teksts........................................................................................................23 16. Teksta pielikuma uzraksts...........................................................................................23 17. Norāde par pievienotajiem dokumentiem...................................................................24 18. Paraksts.......................................................................................................................24 19. Zīmoga nospiedums....................................................................................................25 20. Dokumenta saskaņojuma uzraksts vai atzīme par dokumenta saskaņojumu..............26 21. Dokumenta izstrādātāja uzvārds un dienesta tālruņa numurs.....................................27 DOKUMENTA REKVIZĪTU IZVIETOJUMS....................................................................29 DOKUMENTA DIENESTA ATZĪMES..............................................................................31 1. Rezolūcija......................................................................................................................31 2. Atzīme par dokumenta kontroli....................................................................................32 3. Vīza...............................................................................................................................32 4. Atzīme par iepazīšanos ar dokumentu saturu...............................................................32 5. Atzīme par dokumenta izpildi.......................................................................................33 6. Atzīme par dokumenta datu ievadīšanu informācijas sistēmā......................................33 7. Atzīme par dokumenta saņemšanu vai atzīme par dokumenta saņemšanu un reģistrēšanu.......................................................................................................................33 DIENESTA ATZĪMJU IZVIETOJUMS..............................................................................34 PĀRVALDES DOKUMENTI..................................................................................................35 RĪKOJUMA DOKUMENTI.....................................................................................................36 RĪKOJUMI............................................................................................................................36 Rīkojumu veidi:.....................................................................................................................36 1. Rīkojumi par iestādes darbības jautājumiem ...............................................................36 2. Rīkojumi par personāla sastāvu ...................................................................................36 3

........................................56 INSTRUKCIJA...............................74 RAKSTUROJUMS....................................................................................54 ORGANIZATORISKIE DOKUMENTI........................................................................................95 DOKUMENTU IZNĪCINĀŠANAS KĀRTĪBA...........................................................................................................................................................................87 LIETU NOMENKLATŪRAS IZSTRĀDĀŠANA UN NOFORMĒŠANA............................................................................................................................................................................................................................................... Lietu izskatīšana pa lapām......................................................85 LIETU NOMENKLATŪRA....................................................................................................................96 IZMANTOTĀS LITERATŪRAS SARAKSTS...........................................83 DOKUMENTA NORAKSTS......................56 STATŪTI..................................92 5....................................51 IZZIŅA............................57 NOTEIKUMI.....37 LĒMUMI.................. Apliecinājuma ieraksts..................................................... Lietā esošo dokumentu uzskaites saraksts................94 8............................................................................................................................................3.38 IZZIŅU UN PĀRSKATU DOKUMENTI......................48 PILNVARA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Rīkojums par darbinieka komandējumu .............61 IESNIEGUMS..............................................................................80 DOKUMENTA ORIĢINĀLA ATVASINĀJUMI....................94 6........................................................................................74 REKOMENDĀCIJA.......100 4 ............ LIETOŠANAS NOSACĪJUMI...........................................83 DOKUMENTA DUBLIKĀTS...................................................................................63 PASKAIDROJUMS........................................94 7........................................45 PROTOKOLS........................................................78 NOSŪTĀMO DOKUMENTU KUSTĪBA.................................................................................................................95 LIETU APRAKSTS...............88 arhīva darbs.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................61 DIENESTA VĒSTULES........................................................................................................................................................................................................................................................................92 2......................................................................................................................................57 AMATA APRAKSTS.............92 3...........................................................................................................................................................................92 LIETAS VEIDOŠANA UN APDARE...........................72 DZĪVES APRAKSTS JEB CURRICULUM VITAE......79 IEKŠĒJĀS LIETOŠANAS DOKUMENTU KUSTĪBA.............................................................................................................................................................................................................................................92 4........................................................................................................................... Lietas šūšana........................................................................................... FUNKCIJAS........................................................................................78 SAŅEMTO DOKUMENTU KUSTĪBAS UN IZPILDES KĀRTĪBA.................................................................................................................................................................................................................................73 AUTOBIOGRĀFIJA.............................................92 1.................................45 AKTS.....................................................................................................................................................................................56 NOLIKUMS......58 SARAKSTES DOKUMENTI..........................................83 DOKUMENTA IZRAKSTS................................... Lietas vāka noformēšana....................79 DOKUMENTU REĢISTRĀCIJA......................................... Dokumentu sadalīšanas principi:........... Dokumentu sadalīšana pa glabāšanas termiņiem:.............................84 DOKUMENTA KOPIJA....................58 LĪGUMS..............................87 LIETU NOMENKLATŪRAS FUNKCIJAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI................................................................................................................................. Lapu numerācija............................................................................................64 PERSONĀLA DOKUMENTI................................56 ORGANIZATORISKO DOKUMENTU VEIDI.....................................................................74 DOKUMENTU APrite uzņēmumā...................................63 ZIŅOJUMS.....................................

kā arī citi uz šiem procesiem attiecināmie normatīvie akti. uzņēmuma vai firmas pamatuzdevumiem. – IESTĀDES DARBA UN DOKUMENTĒŠANA DOKUMENTĀRAM UN DARBS AR DOKUMENTĒŠANAI NODROŠINĀJUMAM LIETOJAMO DARBA SISTĒMU. FUNKCIJAS Mērķis: Iegūt priekšstatu par lietvedības vispārējām nostādnēm. 6. 7. SEVIŠĶĀ LIETVEDĪBA – INFORMĀCIJA. augstākās izpildvaras un to institūciju izdotie lēmumi. 5. nolikumi. noformēšanu atbilstoši spēkā esošiem noteikumiem un prasībām Kontrolēt dokumentu izpildi. METOŽU UN PAŅĒMIENU KOPUMS. KAS SATUR DARBS AR DOKUMENTIEM. iestādes arhīva darbs. SEVIŠĶO LIETVEDĪBU KĀRTO ATSEVIŠĶI. dokumentu izpildes kontrole. dokumentu izstrādāšana un noformēšana. Uzdevums: Izprast lietvedības nepieciešamību uzņēmumā. 5 . dokumentu apgrozība. TĀS PATAMUZDEVUMI. iesniegumu. tās funkcijas un uzdevumus. LIETVEDĪBAS PROCESA SASTĀVDAĻAS: 1. kas tieši nosaka lietvedības procesus. dokumentu reģistrācija. 2. Lietvedības procesi ir pakārtoti iestādes. ATBILSTOŠI ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM. 8. 4. 3. lietu sakārtošana un noformēšana turpmākai glabāšanai un izmantošanai. LIETVEDĪBA DOKUMENTIEM. ieteikumi un instrukcijas. noteikumi. VAI KUROS IETVERTA VALSTS NOSLĒPUMU DIENESTA NOSLĒPUMU.LIETVEDĪBA. sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas lietvedība. lietu nomenklatūras sastādīšana un lietu veidošana. izstrādāšanu. Rūpēties par dokumentu saglabāšanu un sagatavot tos nodošanai arhīvā LIETVEDĪBU REGLAMENTĒ likumi un saskaņā ar tiem augstākās likumdevējas. LIETVEDĪBAS BŪTĪBA UN SATURS LIETVEDĪBAS PAMATUZDEVUMI Nodrošināt dokumentu sagatavošanu.

maija likums “Valsts drošības iestāžu likums” 4. gada 6. 6 . 352 “Nacionālajai drošībai svarīgu valsts objektu drošības pasākumu īstenošanas noteikumi” LIETVEDĪBA IESTĀDES DARBĪBĀ LIETVEDĪBAS PROCESU VAR ORGANIZĒT Centralizēti – visu veic vienā vietā iestādē Decentralizēti – visu veic iestādes nodaļās Jaukti – centralizēti un iestādes nodaļās LIETVEDĪBAS DIENESTS – SASTĀVDAĻA. lietvedis. lietvedības nodaļa. gada 26. IESTĀDES ORGANIZATORISKĀS STRUKTŪRAS Atkarībā no iestādes apjoma un dokumentu apgrozības tā organizācijas formas var būt: • • • • lietvedības departaments. LR 2004. 887 “Valsts noslēpuma objektu saraksts” 3. LR 1994. LR 1996. gada 5. augusta MK noteikumi Nr. arhivārs. vadītāja sekretārs. kanceleja. oktobra MK noteikumi Nr. oktobra likums “Par valsts noslēpumu” 2. gada 17. atsevišķu darbinieku grupa. LR 2002.SEVIŠĶO LIETVEDĪBU REGLAMENTĒ: 1.

PAR PIERĀDĪJUMU. skaidri literārā valodā. VAI VALSTS UN PAŠVALDĪBU KAS DER IESTĀDE. JURIDISKĀ – lai to īstenotu. TĀ INFORMATĪVĀ UN JURIDISKĀ FUNKCIJA DOKUMENTĒŠANA IESTĀDES DARBĪBAS FIKSĒŠANA (PARASTI RAKSTVEIDĀ) ATBILSTOŠI PASTĀVOŠIEM NOTEIKUMIEM UN IESTĀDES DARBĪBAS UN RĪCĪBAS PAMATOŠANA AR DOKUMENTIEM. lai tajā sniegto informāciju nevarētu pārprast un dažādi skaidrot. Uzdevumi: Izprast dokumenta jēdzienu. DOKUMENTS – JURIDISKI ATBILSTOŠI. KO RADA. LR VALSTS UZŅĒMUMS. dokumenta saturs jāizklāsta brīvi salasāmā rakstā. DOKUMENTA JĒDZIENS. 7 . DOKUMENTA PAMATFUNKCIJAS: 1. DOD ORGANIZĀCIJA FIZISKA PERSONA. tā funkcijām un nepieciešamību lietvedībā. dokumentā jābūt juridiski nepieciešamajiem rekvizītiem un atbilstošam juridiskam pamatojumam. INFORMATĪVĀ – lai to īstenotu. TIESĪBAS. INFORMĒ VAI KONSTATĒ. Dokuments jānoformē tā. 2.DOKUMENTA FUNKCIJAS UN NOZĪME Mērķis: Iegūt vispārēju priekšstatu par dokumentu. JEBKURĀ VEIDĀ UN MATERIĀLĀ IERAKSTĪTA INFORMĀCIJA. ņemot vērā pareizrakstības un gramatikas likumus. SAŅEM UN UZGLABĀ JEBKURA PĀRVALDES INSTITŪCIJA.

kas ietekmē dokumenta juridisko spēku. kuriem ir juridisks spēks. kas ir juridiskais spēks un kāda tam nozīme darbā ar dokumentiem. izraksta vai kopijas pareizības apliecinājuma esamība un noformējuma atbilstība noteikumiem. DOKUMENTA JURIDISKAIS SPĒKS – KOPUMS. izdošanas un pieņemšanas noteikumos. izdošanas un pieņemšanas laiks un vieta. Visām juridiskām un fiziskām personām. labojuma. kuriem nav juridiska spēka.DOKUMENTA JURIDISKAIS SPĒKS Mērķis: Iegūt priekšstatu par dokumenta juridisko spēku Uzdevumi: Izprast. izstrādāšanas. kas nodrošinā dokumentam juridisko spēku. ietilpst: • • • • • • valoda. Rekvizītu esamība un to noformējums. Dokumenti. jāizmanto tikai tādi dokumenta oriģināli un to atvasinājumi. noraksta. 8 . Orientēties pazīmēs. Dokumentu juridisko spēku nodrošina 3 pazīmju kopums: • • • Dokumenta autora pilnvaras. kurā rakstīts dokuments. informācijas fiksējuma noturība. kļūdas novēršanas veids. Dokumentu izstrādāšanas. veicot savu darbību. kuri nodrošina juridisko spēku fizisko un juridisko personu dokumentu noformēšanā. īstenojot tiesības un aizstāvot likumīgās intereses. STATUSS). TIESĪBU ĪSTENOŠANAI UN LIKUMĪGO INTEREŠU AIZSTĀVĪBAI. KAS NODROŠINA IESPĒJU DOKUMENTA IZMANTOT TO ĪPAŠĪBU KĀDAS (PAZĪMJU DARBĪBAS VEIKŠANAI. citām juridiskām vai fiziskām personām nav saistoši. Iemācīties rekvizītus. Noteikumiem atbilstoša dokumentēšana. svītrojuma vai papildinājuma apliecinājuma esamība.

6. izdošanas. 4. 3. 2. 8. Patstāvīgais darbs Atrast atbildes uz jautājumiem 1.Lai dokumenta oriģinālam būtu juridisks spēks. Kas ir lietvedība? Kādi ir lietvedības pamatuzdevumi? Kas ir sevišķā lietvedība? Kas ir dokuments? Kādas ir dokumenta pamatfunkcijas? Kā tās nodrošināt? Kādi faktori ietekmē dokumenta juridisko spēku? Kādi rekvizīti ir obligāti visos fizisko personu dokumentos? Kādi rekvizīti ir obligāti visos juridisko personu dokumentos? 9 . 7. tajā jābūt šādiem rekvizītiem: VISOS JURIDISKO UN FIZISKO PERSONU DOKUMENTOS Dokumenta autora nosaukums Dokumenta datums Dokumenta izstrādāšanas. pieņemšanas vai parakstīšanas vietas nosaukums Pašrocīgs paraksts JURIDISKO PERSONU DOKUMENTOS VĒL PAPILDUS Dokumenta veida nosaukums Dokumenta numurs Zīmoga nospiedums (pēc savstarpējās vienošanās) Dokumenta apstiprinājuma uzraksts vai atzīme par dokumenta apstiprinājumu Adresāts (sarakstes dokumentos) 1. 5.

ievērojot valodas pareizrakstības. aiz īpašvārdiem iekavās raksta to oriģinālrakstību. lai visu glabāšanas laiku nodrošinātu dokumenta juridisko spēku un informatīvo funkciju. gada 10.Liepiņa Rīgā 2007.ISO 11108:1996 (E) vai LVS ISO 9706:1994. ir jātulko valsts valodā. Izņēmuma gadījumos atļauts lietot vārdu saīsinājumus. Citvalodu īpašvārdi valsts valodā rakstāmi pēc to oriģinālizrunas atbilstoši latviešu valodas pareizrakstības normām. Svītrojums jāizdara tā. kas atbilst standartam . parakstīšanai un sastādīšanai jāizvēlas tušas pildspalvas vai melnās un zilās lodīšu pastas pildspalvas. svītrojums. kas domāts ilgstošai vai pastāvīgai glabāšanai. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zieds” sekretāre 10.DOKUMENTA NOFORMĒŠANAS VISPĀRĪGĀS UN TEHNISKĀS PRASĪBAS Dokuments jāizgatavo tā. Vārdus raksta nesaīsinātā formā ar attiecīgā locījuma galotnēm. labojums vai papildinājums jāatrunā paraksta zonā. oktobrī Dokumenta tulkojums. uz kurām 10 (paraksts) I. Tulkojuma pēdējā lapā aiz teksta jānoformē tulkojuma pareizības apliecinājuma uzraksts. vārdu un konstrukciju veidošanas un vārdu pārnešanas normas. lapas jāsanumurē un to skaits jāapliecina. Lietvedības dokumentos jālieto valsts valoda. jācauršuj. kas domāti pastāvīgai vai ilgstošai glabāšanai. Piemērs: Labotam skaitlim „134” uz „143” ticēt. Dokumentā jālieto Latvijas Republikas vispārpieņemtās mērvienības.10. Dokumentā nedrīkst būt dzēsumi un aizkrāsojumi. kā arī iespēju izgatavot dokumenta atvasinājumus. Ja nepieciešams. tad to nosvītro un virs tā uzraksta pareizo skaitli vai vārdu. jāizvēlas papīrs.Liepiņa . Dokuments. Dokumentos. Piemērs: TULKOJUMS PAREIZS (paraksts) I. kas iestādē tiek izstrādāts svešvalodā. kurš sastāv no vairākām lapām. Dokuments nedrīkst būt uzrakstīts ar zīmuli vai citādi tehniski viegli pārlabojamā un fiziski nenoturīgā veidā.2007. Ja kļūdaini uzrakstīts kāds vārds vai cipars. Dokumenta izstrādāšanai. lai būtu redzams sākotnējais teksts. bet tam ir jāatbilst valsts valodas pareizrakstības noteikumiem. kā arī neatrunāti svītrojumi vai kļūdu labojumi.

pirmās lapas pēdējo rindiņu nedrīkst beigt ar virsrakstu. otrajā lapā drīkst būt ne mazāk par 3 teksta rindiņām neskaitot parakstus.DIN 16554 (Vācijā ražotām pildspalvām) vai Svenskt Arkiv (Zviedrijā ražotām pildspalvām). tabulas virsrakstu. 2. organizācijas emblēmai vai firmas zīmei. pirmās lapas pēdējo rindiņu nedrīkst beigt ar pārnesuma zīmi. apakšvirsrakstu. tad to lentām ir jābūt kvalitatīvām.jābūt atzīmei. Parasti A 4 formāts. Dokumenta autora nosaukums. Ja dokumentu sagatavošanai izmanto rakstāmmašīnu vai matricu printeri. Organizācijas veidlapas var lietot visiem pārvaldes dokumentiem. 4. Lietvedības dokumentu sagatavošanā jāizmanto lāzerprinteris. 2. pirmās lapas pēdējo rindiņu nedrīkst beigt ar ciparu bez paskaidrojuma. ko raksta nominatīvā Organizācijas reģistrācijas numuram. bet var būt arī A 5 formāts Veidlapu veidi: 1. Organizācijas veidlapas. Noteikumi teksta noformēšanai otrajā lapā: 1. tabulas “galviņu” PĀRVALDES DOKUMENTA VEIDLAPA VEIDLAPA IR STANDARTA PAPĪRA LAPA AR TIPOGRĀFISKĀ VAI CITĀDĀ VEIDĀ IESPIESTIEM NEMAINĪGIEM REKVIZĪTIEM. Dokumentu noformēšanā izmatojamā papīra formāti: • • • A4 (297x210mm) horizontālā un vertikālā novietojumā A5 (210x148mm) horizontālā un vertikālā novietojumā A3 (297x420mm) horizontālā novietojumā Lapas un lapaspuses numerācija Numuru liek lapas augšējās vai apakšējās malas vidū Nelieto papildu zīmēm Lieto tikai arābu ciparus Sāk numurēt ar otro lapu. Norādei par dokumenta autora sakaru līdzekli. Dokumenta autora pasta adresei. 11 . ka tā atbilst standartam . Šajā veidlapā jābūt šādiem rekvizītiem: • • • • • Valsts ģērbonim. 3. Atsevišķa veida dokumenta veidlapas. iniciāļiem.

Veidlapās var atveidot arī dokumenta malu ierobežojošās atzīmes. VEIDLAPAS IEDALĪJUMS ZONĀS Ne vairāk kā 2 cm VEIDLAPAS REKVIZĪTU ZONA (Ne vairāk kā 4 cm) PIRMSTEKSTA ZONA (Ne vairāk kā 6 cm) Ne mazāk kā 3 cm Ne mazāk kā 1 cm TEKSTA ZONA PARAKSTA ZONA Ne mazāk kā 2 cm 12 . atzīmes lapu locījumu vietām utt. kurās var izveidot trafaretās daļas vai ierobežojošās atzīmes nepieciešamajiem rekvizītiem. Pieļaujamas arī atsevišķu dokumentu veidu veidlapas.Atsevišķa dokumenta veida veidlapā bez jau minētajiem organizācijas veidlapas rekvizītiem papildus jāatveido attiecīgā dokumenta veida nosaukums un cita nepieciešamā informācija. Dokumenta veidlapas zonā visiem rekvizītiem jābūt vienā krāsā. parasti – melnā. kas apgrūtina dokumenta kopijas izgatavošanu. Nav pieļaujams izmantot citu krāsu gaišos toņus.

Pēc dokumenta veida Dokumenta veidu rāda tā nosaukums. Izziņu un pārskatu dokumenti • izziņas • akti • protokoli • pārskati 2.2.1. Izplatītākie no dokumentu grupēšanas veidiem ir: 1. Uzdevums: Iepazīties ar dokumentu grupēšanas veidiem pēc dažādām pazīmēm. Rīkojuma dokumenti • rīkojumi • pavēles • lēmumi 2. 2.4. • • • • rīkojumi akti protokoli lēmumi.DOKUMENTU GRUPĒŠANA PĒC DAŽĀDĀM PAZĪMĒM Mērķis: Iegūt priekšstatu par dokumentu grupēšanu. kurš atbilst dokumenta saturam. Sarakstes dokumenti (korespondence) • vēstules • iesniegumi 13 .3. Katras iestādes darbības gaitā uzkrājas dokumenti un rodas problēmas ar to kārtošanu un sagrupēšanu. Pēc dokumentam paredzētā uzdevuma Pārvaldes dokumentu sistēmā ietilpst sekojošas grupas: 2. Organizatoriskie dokumenti • statūti • nolikumi • noteikumi • instrukcijas • līgumi • amata apraksti 2. utt.

• paskaidrojumi • ziņojumi • pilnvaras • telegrammas • faksi • telefonogrammas 2. Pēc atklātības pakāpes . iesniegumi utt. Pēc dokumenta darbības formas 6. Pēc dokumenta satura 8.) liela apjoma dokumenti (statūti. Pēc dokumenta darbības un glabāšanas laika 7. Personāla dokumenti • dzīves apraksti (Curriculum vitae) • autobiogrāfijas • darba līgumi • rekomendācijas • raksturojumi 3.) individuālie dokumenti (attiecas uz vienu konkrētu iestādi vai fizisku personu) tipveida dokumenti (attiecas uz viena tipa iestādēm vai fizisku personu grupu) paraugdokumenti (kalpo kā paraugs individuālo un tipveida dokumentu sagatavošanai) pastāvīgi glabājamie dokumenti (darbojas un glabājas pastāvīgi) ilgtermiņa dokumenti (darbības un glabāšanas laiks ilgāks par 10 gadiem) īslaicīgi glabājamie dokumenti (darbojas un glabājas līdz 10 gadiem ieskaitot) privātie dokumenti (attiecas uz atsevišķu cilvēku vai cilvēku grupu) dienesta dokumenti (attiecas uz iestādēm) publiskie dokumenti (atklāti. brīvi pieejami) dokumenti dienesta lietošanai (lietojami tikai iestādes ietvaros) 14 4. Pēc dokumenta virzības attiecībā pret iestādi • • • • • • • • • • • • • • • saņemtie dokumenti nosūtāmie dokumenti iekšējās lietošanas dokumenti maza apjoma dokumenti (rīkojumi. līgumi utt. Pēc dokumentā ietvertās informācijas apjoma 5.5.

slepenie (sevišķas nozīmes dokumenti. Saturs nav izpaužams, jo satur kādas noteiktas

slepenības pakāpi) 9. Pēc dokumenta sagatavošanas stadijām • • • dokumenta projekts (sagatavots iespējamais dokuments līdz tā parakstīšanai, manuskripts (iespiešanai un izdošanai sagatavots dokuments) dokumenta oriģināls (dokuments ar oriģinālo parakstu un, ja nepieciešams, zīmoga apstiprināšanai vai pieņemšanai)

nospiedumu)

15

DOKUMENTA REKVIZĪTI
Mērķis: Iepazīties ar visiem dokumenta rekvizītiem Uzdevumi: Izprast dokumenta rekvizītu nozīmi dokumenta noformēšanā. Iemācīties noteikumus, kas attiecas uz dokumenta rekvizītu noformēšanu un izvietošanu uz dokumenta. REKVIZĪTS
IR DOKUMENTA NOFORMĒJUMA BŪTISKA SASTĀVDAĻA, KAS PIEŠĶIR

TAM JURIDISKU SPĒKU UN VIENVEIDO DOKUMENTU NOFORMĒŠANU.

Attiecīgā dokumenta noformējumā konkrēts rekvizīts (piemēram, datums, numurs, paraksts utt.) pilda noteiktu funkciju. Dokumenta rekvizītu skaits un izkārtojums ir atšķirīgs atkarībā no dokumenta veida un mērķa.

1. Valsts ģerboņa, organizācijas emblēmas, firmas zīmes vai preču zīmes attēls
Valsts ģerboņa attēlu iestādes dokumentos lieto atbilstoši Latvijas Republikas 1998. gada 19. februāra likumam „Par Latvijas valsts ģerboni”. Iestādes savos dokumentos un veidlapās var lietot iestādes izstrādātu emblēmu, kas reģistrēta likumā noteiktajā kārtībā. Valsts ģerboņa, organizācijas emblēmas, firmas zīmes vai preču zīmes attēlu izvieto pa vidu vai kreisajā pusē blakus iestādes nosaukumam dokumenta veidlapas rekvizītu zonā.

2. Dokumenta autora nosaukums
Dokumenta autora nosaukumu raksta nominatīvā veidlapas rekvizītu zonā. Dokumenta autors var būt: • • • • Iestāde Iestādes sturktūrvienība; Darbinieks vai ierēdnis; Fiziska persona

Jebkurā dokumentā, kuru iestādes vārdā parakstījis tās darbinieks, jābūt pilnam iestādes nosaukumam, kuram ir jāatbilst iestādes reģistrācijas apliecībā vai statūtos ierakstītajam nosaukumam. Dokumenta autora nosaukums jāatveido visos eksemplāros, arī tajos, kuri paliek autoram. Piemērs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zieds” Ja iestāde ir pakļauta citai iestādei, tad pirms iestādes nosaukuma jānorāda arī augstākās iestādes nosaukums nominatīvā. Piemērs: 16

Latvijas Republikas Labklājības ministrija Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs” Ja dokuments parakstīts sturktūrvienības vārdā, tad autora nosaukumā ir jābūt pilnam iestādes nosaukumam un struktūrvienības nosaukumam: Piemērs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zieds” Mārketinga nodaļa Ja dokumentu parakstjis darbinieks vai ierēdnis savā vārdā, tad uz dokumenta ir jābūt pilnam iestādes nosaukumam un darbinieka amatam: Piemērs: Bērzupes pagasta sekretārs Ja dokumentu parakstījusi fiziska persona, tad dokumentā ir jābūt minētam pilnam fiziskas personas vārdam un uzvārdam, kā arī ziņām, kas ļauj šo personu nepārprotami identificēt (adrese, amata nosaukums vai personas kods). Ja dokumenta autors ir fiziska persona, tai jābūt apveltītai ar rīcībspēju un tiesībspēju. Fiziskas personas tiesībspēja ir personas spēja būt apveltītam ar tiesībām un pienākumiem. Rīcībspēja ir fiziskas personas spēja ar savu darbību iegūt tiesības un radīt sev juridiskos pienākumus. Pilna rīcībspēja iestājas ar pilngadību. Piemērs: Jānis Kalniņš Brīvības ielā 10-12, Rīgā, LV-1012

3. Iestādes reģistrācijas numurs
Visām iestādēm, kuras saskaņā ar likumiem ir jāreģistrē, savos dokumentos jānorāda reģistrācijas numurs. To raksta dokumenta veidlapas rekvizītu zonā zem dokumenta autora nosaukuma. Reģistrācijas numura noformējumā raksta saīsināti vārdu Reģ., tad Nr. un iestādes reģistrācijas numuru saskaņā ar komersanta reģistrācijas apliecībā minēto. Piemērs: Reģ. Nr. 41234567890

4. Dokumenta autora pasta adrese
Iestādes pilnu juridisko adresi raksta lokatīvā dokumenta veidlapas rekvizītu zonā saskaņā ar pasta noteikumiem. Piemērs: Avotu ielā 17, Rīgā, LV-1011 17

Šo norādi raksta dokumenta veidlapas rekvizītu zonā. Norādi par dokumenta lietošanas ierobežojumu noformē pirmsteksta zonā lapas labajā pusē pirms dokumenta veida nosaukuma saskaņā ar īpašiem likumiem un Ministru kabineta noteikumiem. Norāde par dokumenta autora sakaru līdzekļiem Norādē par dokumenta autora sakaru līdzekļiem iestāde norāda tālruņa. Dokumentu var apstiprināt: 1. Apstiprinājuma uzraksts vai atzīme par dokumenta apstiprinājumu Apstiprinājuma uzrakstam vai atzīmei par dokumenta apstiprinājumu ir jābūt uz dokumenta.zieds. ja tiesību aktos noteikts. 18 . pilnam iestādes nosaukumam. dokumenta apstiprinātājas amatpersonas pašrocīgam parakstam un tā atšifrējumam. tad apstiprinājuma uzrakstā jābūt: • • • • • • ar lieliem burtiem rakstītam vārdam “APSTIPRINU”. faksa numuru. Piemērs: Tālr. e-pasta adresi un mājas lapas adresi. šo norādi lieto. fakss 7234567. Norāde par dokumenta lietošanas ierobežojumu Norādi par dokumenta lietošanas ierobežojumu lieto.lv. Apstiprinājuma uzrakstu vai atzīmi par dokumenta apstiprināšanu raksta pirmsteksta zonā lapas labajā pusē pirms dokumenta veida nosaukuma. ja dokumentā ietverts valsts vai iestādes dienesta noslēpums. ka dokuments ir jāapstiprina. e-pasts zieds@zieds. • zīmoga nospiedumam.5. Citiem vārdiem runājot. apstiprinājuma vietas nosaukumam. amatpersonai parakstoties uz apstiprinātā dokumenta Ja dokumentu apstiprina amatpersona parakstoties uz apstiprinātā dokumenta. dokumenta apstiprinātājas amatpersonas pilnam amata nosaukumam. Piemērs: KONFIDENCIĀLI SLEPENI SEVIŠĶI SLEPENI 7. apstiprinājuma datumam. www.lv 6. 7123456. ja tas paredzēts attiecīgos tiesību aktos vai pēc savstarpējās vienošanās. ja likumos un citos tiesību aktos noteikti ierobežojumi brīvai dokumenta un tajā ietvertās informācijas lietošanai.

24 3. koleģiālās institūcijas sēdes datumam un protokola numuram. ar lieliem burtiem rakstītam vārdam “APSTIPRINĀTS”. atzīmē par dokumenta apstiprinājumu ir jābūt: • • • Piemērs: APSTIPRINĀTS ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zieds” direktora 2007. . noformējot tās lēmumu tikai sēdes protokolā. veida nosaukumam un numuram. kas noformēts kā atsevišķs dokuments.Piemērs: APSTIPRINU Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zieds” Direktors (personiskais paraksts) I. 15 4. septembra rīkojumu Nr.2007. koleģiālās institūcijas pilnam nosaukumam. atzīmē par apstiprinājumu jābūt: • • • Piemērs: 19 ar lieliem burtiem rakstītam vārdam “APSTIPRINĀTS”. veida nosaukumam un numuram. koleģiālās institūcijas pilnam nosaukumam. pieņemot lēmumu koleģiālās institūcijas sēdē. kas ierakstīts tikai sēdes protokolā. rīkojuma dokumenta datumam. ar lieliem burtiem rakstītam vārdam “APSTIPRINĀTS”. pieņemtā dokumenta datumam. amatpersonai parakstot rīkojuma dokumentu.09. Ja dokumentu apstiprina koleģiālās institūcijas sēdē. noformējot tās lēmumu kā atsevišķu dokumentu. septembra lēmumu Nr. atzīmē par apstiprinājumu jābūt: • • • Piemērs: APSTIPRINĀTS ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zieds” valdes 2007. gada 20. rīkojuma dokumenta autora pilnam nosaukumam. gada 20. ar kuru apstiprina attiecīgo dokumentu Ja dokumentu apstiprina ar rīkojuma dokumentu. Kalniņš Rīgā 20. Ja dokumentu apstiprina koleģiālās institūcijas sēdē. pieņemot lēmumu koleģiālās institūcijas sēdē. 2.

tad norāda tikai pilsētas nosaukumu. Dokumenta datumu raksta pirmsteksta zonā lapas kreisajā pusē. Šo rekvizītu raksta lieliem burtiem pirmsteksta zonā lapas vidū. Dokumenta izstrādāšanas. Dokumenta datumam ir jābūt obligāti visos juridisko un fizisko personu dokumentos. septembra sēdē. tekstuālā veidā 20 . Piemēram: Rīgas rajona Mārupes pagastā 10. izdots vai parakstīts pilsētā. Dokumenta veida nosaukumam ir jābūt visos dokumentos izņemot vēstules. To raksta lokatīvā pirmsteksta zonā lapas vidū zem dokumenta veida nosaukuma. protokols Nr. Ja dokuments izstrādāts. palīdz noteikt dokumenta uzdevumu un izpildes obligātumu. bet protokolā raksta attiecīgās sēdes.APSTIPRINĀTS sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zieds” valdes 2007. Dokumenta datums Dokumentā raksta tā parakstīšanas datumu. sapulces vai apspriedes norises datumu un aktā – tajā norādītās darbības vai darbības pēdējās dienas datumu. Piemēram: Rīgā Ja dokumentu izstrādā. Piemērs: RĪKOJUMS 9. Dokumenta veida nosaukums Dokumenta veida nosaukumam jāatbilst attiecīgā dokumenta saturam. bez atkāpes no malas. tad norāda rajona un attiecīgā pagasta nosaukumu. gada 20. 74 8. izdošanas vai parakstīšanas vietas nosaukums Dokumenta izstrādāšanas. izdošanas vai parakstīšanas vietas nosaukumam ir jābūt obligāti visos juridisku un fizisku personu dokumentos. izdod vai paraksta pagastā. Dokumenta datumu var rakstīt: 1. izdošanas vai parakstīšanas vietas nosaukumam jāatbilst administratīvi teritoriālajam vietas nosaukumam. Dokumenta veida nosaukums nosaka dokumenta teksta uzbūves īpatnības un tā funkcijas. Dokumenta izstrādāšanas.

Piemērs: 15.2007. gada 20. aiz katras ciparu grupas kārtas skaitļiem liekot punktu: vispirms raksta gada skaitli ar četriem cipariem. septembrī 2. aiz katras ciparu grupas kārtas skaitļiem liekot punktu: vispirms rakstāms mēneša dienas skaitlis ar diviem cipariem. 578 Nr. Nr. Nr. Apzīmējumus. pirms kura raksta “Nr” blakus saņemtā dokumenta datumam. 4-3/894 12. nosaka pati iestāde. Dokumenta numurā ir jābūt vismaz dokumenta kārtas numuram kalendāra gada ietvaros. Piemērs: 20. Saņemtā dokumenta datums un numurs atbildes dokumentā Sniedzot atbildi. Ja mēneša vai dienas skaitlis ir vienzīmes skaitlis. ko iestāde lieto savu dokumentu numuros. Numura vietu apzīmē ar „Nr”. tad vārdu „gada”.09.2007. Saņemtā dokumenta numurs. skaitliskā veidā Tikai ar arābu cipariem. atbildes dokumentā jānorāda saņemtā dokumenta datumu un numuru uz kuru atbild. Numurā var būt arī citi apzīmējumi – cipari un burti. Sarakstes dokumentos dokumenta numuru raksta pirmsteksta zonā lapas kreisajā pusē uzreiz aiz dokumenta datuma. Saņemtā dokumenta datumu un numuru raksta zem atbildes dokumenta datuma un numura. Saņemtā dokumenta datuma vietu atbildes dokumentā atzīmē ar norādi “Uz”. Dokumenta numurs Dokumenta numuru raksta pirmsteksta zonā lapas labajā pusē iepretim dokumenta datumam. tad pirms tā liek nulli.09. 48 13. Dokumenta numuru no citiem apzīmējumiem parasti atdala ar šķērssvītru. pēc tam mēneša dienas skaitli un mēneša nosaukumu lokatīvā Piemērs: 2007.09.Ar arābu cipariem un vārdiem. 15 Uz 09. Adresāts 21 . tad mēneša kārtas skaitlis ar diviem cipariem un tad gada skaitlis ar četriem cipariem. Piemērs: Nr. 11.2007.

Piemērs: Visām akciju sabiedrībām Ja dokumentu adresē fiziskai personai. adresātā jābūt pilnam iestādes nosaukumam ģenitīvā. Teksta satura atklāsts 22 . Ja dokumentu adresē iestādei. pieļaujams adresātu rakstīt arī lapas kreisajā pusē. tad adresātu raksta vispārīgā formā. adresātā jābūt pilnam iestādes nosaukumam ģenitīvā. LV-1011 Ja dokumentu adresē iestādes struktūrvienībai. Piemērs: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zieds” direktoram Ivaram Kalniņam Ja dokumentu adresē vairākām viena veida iestādēm. darbinieka amata nosaukumam. LV1010 14. vairākām viena veida iestādēm fiziskai personai. Rīgā. Rīgā. Nosūtot dokumentu. vārdam un uzvārdam datīvā un var norādīt arī pasta adresi. kādam konkrētam iestādes darbiniekam. to var adresēt: • • • • • attiecīgai iestādei. adresātā jābūt personas vārdam un uzvārdam datīvā un arī pilnai pasta adresei. Piemērs: Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Zieds” Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Roze” Avotu ielā 17. tās struktūrvienības nosaukumam datīvā un var norādīt arī pasta adresi. iestādes struktūrvienībai. Piemērs: Līgai Bērziņai Brīvības ielā 45-11.Adresāts jāraksta sarakstes dokumentos. adresātā jābūt pilnam tās nosaukumam datīvā un var norādīt arī pasta adresi. Piemērs: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zieds” Personāla nodaļai Ja dokumentu adresē kādam konkrētam iestādes darbiniekam. Adresāts rakstāms datīvā pirmsteksta zonā lapas labajā pusē.

Teksta satura atklāstā raksta īsu informāciju par dokumenta saturu. lakoniski. Atbilstoši dokumenta saturam un veidam jāizvēlas teksta valoda un stils. lai tas būtu pārskatāms. izmantojot teksta grafiskos izcēlumus. bez liekām frāzēm lasītājs jāievada attiecīgajā jautājumā. 16. skaidri saprotamu. Jāmin tikai būtiskākie fakti. Ievaddaļā iespējami īsāk. Teksta saturu un uzbūvi nosaka dokumenta mērķis un pamatuzdevums. Izklāsta daļā jāraksta problēmas pamatojums. ievērojot gramatikas noteikumus un valsts valodas likuma prasības. pirmsteksta zonā lapas kreisajā pusē bez atkāpes no malas. Pielikums Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zieds” 23 vārdu „Pielikums” pamatdokumenta autora nosaukumu pamatdokumenta datumu pamatdokumenta veida nosakumu pamatdokumenta numuru . Nepārprotami jābūt pateiktai dokumenta galvenajai domai. ja nepieciešams. Teksta pielikuma uzrakstu raksta uz dokumenta pirmās lapas augšējā labajā stūrī pirms dokumenta autora nosaukuma. ja dokumenta tekstam pievieno citu dokumentu. lai būtu vieglāk attiecīgo dokumentu atšķirt no citiem tā paša veida dokumentiem un sameklēt to turpmāk. Teksta satura atklāstu sāk ar vārdu “Par” un tālāk īsi apraksta dokumenta saturu. Dokumenta teksts Dokumenta teksts ir dokumenta galvenā sastāvdaļa. Teksta pielikuma uzrakstā raksta: • • • • • Piemērs: 1. tālākās darbības uzdevums. Teksta pielikuma uzraksts Teksta pielikuma uzrakstu raksta tikai tad. secinājumu daļa. Dokumenta tekstu raksta īsi. izklāsta daļa un. Piemērs: Par I. pamudinājums uz kādu darbību. Secinājumu daļā jāietver dokumenta datu kopsavilkums. Tekstu parasti raksta ar pusotru starprindu intervālu. izvairoties no informācijas atkārtojumiem. Bērziņas pieņemšanu darbā 15. Dokumenta teksts jāveido tā. ar sadalījumu rindkopās un grafiskiem izcēlumiem. kurš ir lietojams tikai kopā ar pamatdokumentu. izvērsums. ja nepieciešams. kuras lielums ir piecas teksta zīmes. To raksta visiem dokumentiem. Tekstu raksta ar atkāpi no malas. Dokumenta tektā jāizšķir ievaddaļa.

Iestādes dokumenta rekvizītā “paraksts” jābūt: • • • uzvārdam). 56 uz 1 lp. Šādi atveidots paraksts nenodrošina dokumenta juridisko spēku. kserokopēšanu utt. Parakstu nedrīkst atveidot ar dažādiem tehniskiem līdzekļiem (ar spiedogu. kurā jābūt nosauktam pamatdokumentam. darba līgums Nr. lai paraksta zonas rekvizīti būtu vienā lapā ar tekstu vai vismaz trijām teksta rindiņām. izmantojot datoru. pievienotā dokumenta numurs. attiecīgās amatpersonas pašrocīgam personiskajam parakstam.2007.2007. ja dokumentiem tiek pievienots kāds cits dokuments. 20. pievienotā dokumenta datums pievienotā dokumenta nosaukums. rīkojums Nr. ja tiek pievienoti vairāk kā viens dokumenta eksemplārs.09. Paraksts Visiem dokumenta eksemplāriem jābūt pašrocīgi parakstītiem. 67 17.09.2007. To raksta teksta zonā zem pamatdokumenta teksta. rīkojumam Nr. tad norādi par pievienotajiem dokumentiem noformē uz atsevišķas lapas. 23. Ja dokumentam tiek pievienots dokuments. pievienotā dokumenta eksemplāru skaits. kuram arī ir pievienots dokuments. amatpersonas personiskā paraksta atšifrējumam (iniciālim un . 2 eks 18. tad to norāda. tad norādē par pievienotajiem dokumentiem tos numurē.). Norādē par pievienotajiem dokumentiem jānorāda: • • • • • • vārds “Pielikumā”.20. 1. Ja dokumentam tiek pievienoti vairāki dokumenti. 2.” Piemērs: Pielikumā: 1.09. Norāde par pievienotajiem dokumentiem Norādi par pievienotajiem dokumentiem noformē. Rekvizītu „paraksts” izvieto paraksta zonā. Ja dokumentam tiek pievienots liels skaits citu dokumentu. 45 uz 5 lp. Šajā gadījumā pamatdokumentā norādi par pievienotajiem dokumentiem noformē šādi “Pielikumā: Pievienoto dokumentu saraksts uz 1 lp. Piemērs: 24 dokumenta parakstītāja amata nosaukumam. aiz kura liek kolu. pievienotā dokumenta lapu skaits. Dokuments jānoformē tā.

” vai “v. kā nosaukts komisijas sastāvs. bet faktiski dokumentu paraksta cita amatpersona. Ja dokumentu paraksta vairākas iestādes amatpersonas. ja to parakstījušas visas attiecīgās personas. kā norādīti iestāžu nosaukumi dokumenta sākumā. Liecinieku vārdus. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Roze” direktors (personiskais paraksts) I. 25 . tad tās vietā dokumentu paraksta cita persona un to ar saviem parakstiem apliecina divi liecinieki. kuras amats minēts dokumentā. izraksta pareizības apliecinājuma uzrakstā. Piemērs: Direktors Grāmatvedis (personiskais paraksts) (personiskais paraksts) I.i. ievērojot attiecīgo personu amata pakāpi. tad zem amatpersonas amata nosaukuma jāraksta atzīme “vietn. tad to parakstus izvieto blakus vienā līmenī tādā secībā. Kalniņš K. tad to parakstus izvieto vienu zem otra.i. dokuments iegūst juridisko spēku tikai tad. Piemērs: Akciju sabiedrības „Zieds” direktors (personiskais paraksts) V. Piemērs: Direktors v. Bērziņš 2. Kārkliņš parakstam. dzīvesvietas adreses un personas kodus norāda parakstītajā dokumentā. tad parakstus izvieto tādā secībā.Direktors (personiskais paraksts) I. Kalniņš L. Fiziskas personas rekvizītā „paraksts” jābūt attiecīgās personas pašrocīgam 19. Ja dokumentu paraksta komisija. Zīmoga nospiedums Zīmoga nospiedumam jābūt: • • noraksta vai kopijas pareizības apliecinājuma uzrakstā. (personiskais paraksts) I. ja to pašrocīgi rakstījusi tieši tā persona. Ja dokumentā ir sagatavots vienas amatpersonas paraksts. Lapiņš Ja dokumentā jābūt vairāku personu parakstiem. uzvārdus.” un jāuzraksta faktiskā parakstītāja paraksta atšifrējums. Piemērs: (personiskais paraksts) Ja fiziskā persona ir rakstītnepratēja vai fiziski nespējīga. Kalniņš Personiskais paraksts nodrošina iestādes dokumenta juridisko spēku tikai tad. Bērziņš Ja dokumentu paraksta divu dažādu iestāžu amatpersonas.

Zīmoga nospiedumam jābūt skaidri salasāmam. Zīmoga nospiedumu liek paraksta zonā vietā. saskaņojuma uzrakstā. Ja dokumentā šāda vieta nav apzīmēta. dokumentā jābūt saskaņojuma uzrakstam vai atzīmei par saskaņojumu. Ja dokumentu saskaņo amatpersonai parakstoties uz saskaņojamā dokumenta.v.”. saskaņošanas datumam. Piemērs: SASKAŅOTS Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zieds” direktors (personiskais paraksts) A. Kalniņš 20. kas noformēts kā atsevišķs dokuments. un tas nedrīkst traucēt nepārprotami uztvert citu dokumentā sniegto informāciju. ja tas paredzēts attiecīgajos tiesību aktos vai pēc savstarpējās vienošanās. tad zīmoga nospiedumu liek tā. 20. kas dokumentā atzīmēta ar atzīmi “z. apstiprinājuma uzrakstā. dokumenta saskaņotājas amatpersonas pilnam amata nosaukumam. zīmoga nospiedumam. Dokumenta saskaņojuma uzraksts vai atzīme par dokumenta saskaņojumu Ja tiesību aktos paredzēts pārvaldes dokumentu saskaņot ar citu iestādi vai ja dokumentā skarti jautājumi. pieņemot lēmumu koleģiālās institūcijas sēdē.09. lai tas daļēji skartu dokumenta parakstītāja amata nosaukumu. tad saskaņojuma uzrakstā jābūt: • • • • • • ar lieliem burtiem rakstītam vārdam “SASKAŅOTS”. kuru risināšana saistīta ar citas iestādes kompetenci. Dokumentu var saskaņot: • • • amatpersonai parakstoties uz saskaņojamā dokumenta. 26 . kas ierakstīts tikai sēdes protokolā.2007. pieņemot lēmumu koleģiālās institūcijas sēdē. pilnam iestādes nosaukumam ģenitīvā. dokumenta saskaņotājas amatpersonas pašrocīgam parakstam un tā atšifrējumam.Tiesību aktos paredzētajos gadījumos vai pēc savstarpējās vienošanās zīmoga nospiedumam jābūt: • • • parakstā.

arī tad ir jāraksta šis rekvizīts. koleģiālās institūcijas pilnam nosaukumam. 23 Ja dokumentu saskaņo pieņemot lēmumu koleģiālās institūcijas sēdē. tad atzīmē par dokumenta saskaņojumu jābūt: • • • • • ar lieliem burtiem rakstītam vārdam “SASKAŅOTS”. kas ierakstīts sēdes protokolā. Dokumenta izstrādātāja uzvārds un dienesta tālruņa numurs Dokumenta izstrādātāja uzvārdu un dienesta tālruņa numuru atveido uz visiem dokumentiem. tad tos raksta atsevišķā saskaņojumu lapā. 76 Ja dokumentu saskaņo ar vairākām citām iestādēm. Šajā gadījumā uz pamatdokumenta jābūt uzrakstam: “Pievienota saskaņojumu lapa”. To izvieto paraksta zonā zem rekvizīta “paraksts” lapas kreisajā pusē.09. Piemērs: 27 .2007. kas noformēts kā atsevišķs dokuments. Ja dokuments jāsaskaņo ar daudzām iestādēm un visus saskaņojuma uzrakstus vai atzīmes par saskaņojumu nevar izvietot vienā lapā ar parakstu. Piemērs: SASKAŅOTS Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zieds” valdes 20. tad atzīmē par dokumenta saskaņojumu jābūt: • • • • ar lieliem burtiem rakstītam vārdam “SASKAŅOTS”. Piemērs: SASKAŅOTS ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zieds” valdes 20. lēmumu Nr. tad katras saskaņojuma uzrakstu vai atzīmi par dokumenta saskaņojumu izvieto blakus vienu otram. pilnam iestādes nosaukumam ģenitīvā. koleģiālās institūcijas pilnam nosaukumam.Ja dokumentu saskaņo pieņemot lēmumu koleģiālās institūcijas sēdē. sēdē. Ja dokumenta izstrādātājs un parakstītājs ir viena un tā pati persona. nosaukumam un numuram. 21. protokols Nr. pieņemtā dokumenta datumam. koleģiālās institūcijas sēdes norises datumam protokola numuram. lai tie visi atrastos vienā lapā ar parakstu. Šis rekvizīts jānoformē tā. kurā ir norāde uz pamatdokumentu. pilnam iestādes nosaukumam ģenitīvā.09.2007. Saskaņojuma uzrakstu vai atzīmi par dokumenta saskaņojumu izvieto paraksta zonā zem rekvizīta “paraksts” kreisajā pusē.

Bērziņa 7123456 28 .

Uz …..(saņemtā dokumenta Nr.. Zīme Teksta pielikuma uzraksts Ģerbonis.DOKUMENTA REKVIZĪTU IZVIETOJUMS Ģerbonis. sakara līdzekļi KONFIDENCIĀLI APSTIPRINU Dokumenta veida nosaukums Vietas nosaukums Datums. Emblēma. Pasta adrese. un datums) vai Nr…. Amats Zīmogs ( paraksts) Paraksta atšifrējums Dokumenta izstrādātāja uzvārds un tālrunis 29 ..(īss satura apraksts) Te k s t s Pielikumā: (norāde par pievienotajiem dokumentiem). Adresāts (datīvā – kam?) Par …. Zīme Augstākstāvošā iestāde Dokumenta autora pilns nosaukums Reģistrācijas Nr. Nr…. Emblēma.

izdošanas. organizācijas emblēmas. Patstāvīgais darbs ATZĪMĒT DOKUMENTA ZONU REKVIZĪTUS zonaTeksta Pirmsteksta zona zonaRekvizītu zonaParaksta Paraksts Teksta satura atklāsts Dokumenta autora nosaukums Dokumenta apstiprinājuma uzraksts vai atzīme par dokumenta apstiprinājumu Dokumenta veida nosaukums Organizācijas reģistrācijas numurs Norāde par dokumenta lietošanas ierobežojumu Adresāts Dokumenta saskaņojuma uzraksts vai atzīme par dokumenta saskaņojumu Zīmoga nospiedums Dokumenta teksts Norāde par dokumenta autora sakaru līdzekļiem Dokumenta izstrādātāja uzvārds un dienesta tālruņa numurs Norāde par pievienotajiem dokumentiem Dokumenta datums Dokumenta izstrādāšanas.2. pieņemšanas vai parakstīšanas vietas nosaukums Valsts ģerbonis. firmas zīmes vai preču zīmes attēls Dokumenta numurs Dokumenta autora pasta adrese 30 .

DOKUMENTA DIENESTA ATZĪMES Mērķis: Iepazīties ar visām dokumenta dienesta atzīmēm. Atzīme par dokumenta kontroli 3. DIENESTA ORIĢINĀLA ATZĪME VAI TĀ IR NOTEIKTA SATURA IZDARA UZRAKSTS. Rezolūcijā norāda: • • • • • Piemērs: I. Atzīme par datu ievadīšanu informācijas sistēmā 7. Atzīme par iepazīšanos ar dokumenta saturu 5. Rezolūcija Rezolūcija ir amatpersonas rakstisks norādījums. Rezolūciju raksta skaidri salasāmā rokrakstā tieši uz izpildāmā dokumenta pirmsteksta zonā brīvā vietā. izpildē un reģistrācijā. Dokumentā var būt sekojošas dienesta atzīmes: 1. Vīza 4. Rezolūcija 2. Uzdevumi: Izprast dokumenta dienesta atzīmju nozīmi dokumenta apritē. kura minēta rezolūcijā. Iemācīties noteikumus. NOSŪTĪŠANAS PROCESĀ. tad atbildīgais par dokumenta izpildi ir rezolūcijā pirmais minētais) uzdevums. Rezolūcija nedrīkst nosegt dokumentā sniegto informāciju. Atzīme par dokumenta izpildi 6. TĀ KO UZ DOKUMENTA IZPILDES VAI ATVASINĀJUMA SAŅEMŠANAS. kad rakstīta rezolūcija . Bērziņai sagatavot atbildes dokumentu 31 dokumenta izpildītājs (ja norādīti vairāki. kas jāveic dokumenta izpildītājam (uzdevumu var nenorādīt. kas attiecas uz dokumenta dienesta atzīmju noformēšanu un izvietošanu uz dokumenta. kas jāizpilda amatpersonai. ja tas skaidri izriet no dokumenta teksta) var norādīt arī uzdevuma izpildes termiņu rezolūcijas autora paraksts datums. Atzīme par dokumenta saņemšanu un reģistrēšanu 1.

ja tādi ir.2007. (personiskais paraksts) Iebildumus pievienoju 26.09. vizētāja iebildumi un papildinājumi. Bērziņš vizētāja personiskais paraksts. Atzīmē par dokumenta kontroli raksta: • • Piemērs: KONTROLE 26. Ja vizē dokumentu.2007. 3. ko sūta ārpus iestādes. ja dokumentam paredzēta izpildes kontrole un tiek noteikts konkrēts kontroles termiņš. (personiskais paraksts) I. vārdu „KONTROLE” vai burtu „K” datumu. datums. var būt arī vizētāja amata nosaukums un paraksta atšifrējums. kad rakstīta vīza.09.2007. līdz kuram dokumentam ir jābūt pilnībā izpildītam. Atzīme par dokumenta kontroli To raksta. tad vīzu raksta uz tā dokumenta eksemplāra.2007.09.10. Atzīme par iepazīšanos ar dokumentu saturu Ja nepieciešams dokumentēt kādas personas iepazīstināšanu ar dokumenta saturu.līdz 01.2007. 4. kurš paliek iestādē. tad paraksta zonā zem rekvizīta „paraksts” raksta atzīmi par iepazīšanos ar dokumenta saturu. Atzīme par iepazīšanos ar dokumenta saturu ietver: • • vārdu “Lasīju” vai “Iepazinos”.2007.09. Vīzu veic pirms dokumenta parakstīšanas uz dokumenta pirmā eksemplāra. vai K 26. Vīza Tā ir atzīme par dokumenta saskaņošanu starp vienas iestādes amatpersonām.09. 2. Vīzu raksta paraksta zonā zem rekvizīta „paraksts”. (personiskais paraksts) 20. 32 . Atzīmi izvieto uz lapas kreisajā malā uz baltās maliņas pretī teksta satura atklāstam. attiecīgās amatpersonas personisko parakstu. Vīzā ietilpst: • • • • Piemērs: 26.

Kalniņš 26. Dokumenta pirmās lapas otrā pusē sīkāk izklāsta izpildes rezultātus Piemērs: Jautājumu I. Ja dokumentu izpildot. tad atzīmē par dokumenta izpildi raksta datumu. kad un kādā veidā tas ir izpildīts.09. Tajā jābūt īsai norādei par dokumenta izpildes rezultātiem un izpildes datumam. nosūtīta vēstule Nr. Kalniņu. neizstrādājot jaunu dokumentu. ar personāla nodaļas vadītāju L. Atzīmi var papildināt ar informācijas ievadītāja personisko parakstu vai kodu un ievadīšanas datumu Piemērs: Informācija ievadīta sistēmā „Doclead” operators (personiskais paraksts) L.2007. ko saņem iestāde.2007. Bērziņa atrisināja telefoniski 20.09. Atzīme par dokumenta izpildi Atzīmi par dokumenta izpildi raksta pēc dokumenta pilnīgas izpildīšanas dokumenta pirmās lapas apakšējās malas kreisajā pusē.• • Piemērs: ja nepieciešams parakstu var papildināt ar amata nosaukumu un paraksta atšifrējums. Atzīme par dokumenta datu ievadīšanu informācijas sistēmā Ja dokumentā sniegtā informācija tiek ievadīta informācijas sistēmā. Atzīme par dokumenta saņemšanu vai atzīme par dokumenta saņemšanu un reģistrēšanu Uz visiem dokumentiem. tad attiecīgā dokumenta paraksta zonā lapas apakšējās malas vidū jāraksta atzīme par dokumenta datu ievadīšanu informācijas sistēmā.2007. jaunā dokumenta veida nosaukumu un numuru. izstrādāts jauns dokuments. tad atzīmē par dokumenta izpildi norāda. Skat. 234 Ja dokuments izpildīts. datums.2007. 5. kad dokuments lasīts (var arī pulksteņa laiku). lapas otrā pusē 6. Piemērs: 20. Lasīju: (personiskais paraksts) 26. Atzīmē par dokumenta datu ievadīšanu informācijas sistēmā jāraksta attiecīgās informācijas sistēmas nosaukums.09. 7.09. pirmās lapas apakšējās malas labajā pusē jāizdara atzīme par dokumenta saņemšanu vai atzīme par dokumenta saņemšanu un 33 .

kurus nereģistrē. Piemērs: SAŅEMTS SIA „Roze” 20.09. 35 Dokumentiem. Nr. Piemērs: SAŅEMTS SIA „Roze” 20.2007.reģistrēšanu. Atzīmi uzliek tajā pašā dienā. atzīmē tikai saņemšanas datumu.2007. Atzīmi izdara ar spiedogu vai rokrakstā.09. kad dokuments ir saņemts. DIENESTA ATZĪMJU IZVIETOJUMS VEIDLAPAS REKVIZĪTU ZONA Atzīme par dokumenta izpildes kontroli PIRMSTEKSTA ZONA Rezolūcija TEKSTA ZONA PARAKSTA ZONA Atzīme par iepazīšanos ar dokumenta saturu Vīza Atzīme par dokumenta izpildi Atzīme par dokumenta datu ievadīšanu informācijas sistēmā Atzīme par dokumenta saņemšanu un reģistrēšanu 34 .

PĀRVALDES DOKUMENTI Mērķis: Iegūt priekšstatu par pārvaldes dokumentu grupām Uzdevumi: Iepazīties ar pārvaldes dokumentu sadalījumu grupās. Rīkojuma dokumenti RĪKOJUMA DOKUMENTI IR DOKUMENTI. Pārvaldes dokumentu sistēmā ietilpst šādas dokumentu grupas: 1. PAKĻAUTĪBU. KUROS APKOPOTI DATI PAR IESTĀDES DARBĪBU VAI FAKTIEM. UZDEVUMUS. Personāla dokumenti PERSONĀLA UN DOKUMENTI DARBA IR DOKUMENTI. ATBILDĪBU UN TIESĪBAS. Organizatoriskie dokumenti ORGANIZATORISKIE STRUKTŪRVIENĪBAS DOKUMENTI UN ATSEVIŠĶA NOSAKA ATTIECĪGĀS IESTĀDES. AR KURU PALĪDZĪBU TIEK VEIKTA VIENPERSONISKA VAI KOLEĢIĀLA IESTĀDES VADĪBA. AR PĀRVALDES DOKUMENTU PALĪDZĪBU TIEK ĪSTENOTA PĀRVALDE UN VADĪBA. 2. 5. Sarakstes dokumenti (korespondence) SARAKSTES DOKUMENTI IR DOKUMENTI. 4. PIENĀKUMUS. AR KURU PALĪDZĪBU INFORMĀCIJA TIEK NODOTA ADRESĀTAM. to nozīmi un nepieciešamību lietvedībā. 3. TĀS DARBINIEKA STATUSU. AR AR KURU PALĪDZĪBU IESTĀDE VAI KĀRTO NOFORMĒ ATTIECĪBAS SAVIEM DARBINIEKIEM IERĒDŅIEM (IERĒDŅU KANDIDĀTIEM) 35 . Izziņu un pārskatu dokumenti IZZIŅU UN PĀRSKATU DOKUMENTI IR DOKUMENTI.

Ja tādi ir. īsi apraksta nepieciešamību vai notikumu. sakarā ar kuru izdod rīkojumu. izpildes datumu. dokumenta nosaukumu. Rīkojumi par iestādes darbības jautājumiem Tekstu veido no divām daļām: Ievaddaļa (pamatojuma daļa) . Iemācīties praktiski izstrādāt un noformēt dažādus rīkojuma dokumentus. rīkojumi par iestādes personāla sastāvu 3. numuru un satura atklāstu. Rīkojumam var būt arī pielikumi. iestādes. Tajā var arī norādīt.RĪKOJUMA DOKUMENTI Mērķis: Iegūt zināšanas par rīkojuma dokumentiem. RĪKOJUMI Rīkojumu veidi: 1.pamato attiecīgā rīkojuma izdošanu. Darbības vārdus rīkojumā raksta nenoteiksmē. Pie šīs grupas pieder rīkojumi. nodaļas vai komisijas. TIE IR DOKUMENTI. tad tas ir jānorāda. rīkojumi par darbinieku komandējumiem. Uzdevumi: Iepazīties ar rīkojuma dokumentiem. datumu. Rīkojuma daļa – šajā daļā norāda izpildītāju. no kura datuma 36 . kādā darbinieku pieņem pēc profesiju klasifikatora. tad norāda tā izdevēju. rīkojumi par iestādes darbību. to veidiem un nepieciešamību uzņēmuma darbībā. 2. Izpildītājs var būt viena vai vairākas personas. pavēles un lēmumi. precīzs amata nosaukums. Rīkojumi par personāla sastāvu  Rīkojums par darbinieka pieņemšanu darbā Šajā rīkojumā noteikti jānorāda pilns darbinieka vārds un uzvārds pēc pases datiem. to veidiem un funkciju. Ja rīkojums izdots pamatojoties uz kādu normatīvo dokumentu. Ja kāds iepriekš izdots rīkojums ar šo rīkojumu zaudē pilnīgi vai daļēji spēku. ko numurē ar arābu cipariem. 2. Rīkojumā var norādīt arī atbildīgo amatpersonu. kam kontrolēt rīkojuma izpildi un kad un kam ziņot par rezultātiem. AR KURU PALĪDZĪBU TIEK VEIKTA VIENPERSONISKA VAI KOLEĢIĀLA ORGANIZĀCIJAS VADĪBA. Šo daļu bieži vien dala punktos un apakšpunktos. 1. konkrētu darbību. tad tie ir jānorāda aiz pamatteksta. kas jāveic izpildītājam.

Patstāvīgais darbs Pēc dotā apraksta izstrādāt dokumentu. dienesta tālrunis 7456789. Precīzi jāuzraksta atbrīvošanas iemesls. tad rīkojumā ir jānorāda arī komandējuma izdevumu segšanas kārtība. iemeslu kāpēc tas tiek maksāts un līdz kuram datumam tas ir jāizmaksā. valsts un pilsēta. pilnu vārdu un uzvārdu. raksta rīkojumu Nr. Rīkojums par darbinieka atbrīvošanu no darba Norāda darbinieka amatu. piemaksām pie algas utt. Ja ir kādi papildu nosacījumi pieņemot darbā – pārcelšana. 7123456. Rīkojumu izstrādāja Iveta Kalniņa. Rīkojums par darbinieka komandējumu Rīkojumā norāda darbinieka amatu. Reģ. Katru no trijām rīkojumu grupām reģistrē atsevišķā reģistrācijas sistēmā un katrai grupai ir sava numerācija. pilnu vārdu un uzvārdu. 40001234567. tālr. 3..  Rīkojums par darbinieka atvaļinājumu Norāda darbinieka amatu.00 apmērā grāmatveža palīdzei Ingai Liepiņai sakarā ar papildu darba pienākumu veikšanu septembrī. 37 . tad jānorāda arī šī informācija. Ja tiek segti komandējuma izdevumi. var norādīt arī samaksas kārtību. tā ilgumu (no kura līdz kuram datumam) un par kādu laika periodu tiek piešķirts atvaļinājums. Ja darbinieka pārraudzība tika nodotas kādas materiālas vērtības darba vajadzībām. datumu. 3. Ja nepieciešams. tad jānorāda tā apmērs un par ko tā ir jāizmaksā. tad obligāti jāuzrāda tās apmērs un iemesls. Šajā rīkojumā norāda amatu. tad rīkojumā ir jānorāda kam. atvaļinājuma veidu. Rīkojumu paraksta direktors Jānis Ozols. pabalstiem. līdz kuram datumam un kā tās jānodod. LV-1010. pilnu vārdu un uzvārdu. komandējuma datumi (no kura līdz kuram datumam). gada 3. kāda darbinieka aizvietošana utt. oktobrī SIA „Zieds”. pabalsta vai piemaksas apmēru. 2007. uz kuru brauc komandējumā un komandējuma iemeslu. Ja ir ieturējumi no darbinieka darba algas.pieņem darbā un darba samaksu. Rīgā. norādot attiecīgo darba likuma pantu. 10p par piemaksas izmaksāšanu Ls 40. prēmijas. 1. Nr. ar kuru darbinieks tiek atbrīvots no darba. Rīkojumi ir obligāti reģistrējami kalendārā gada ietvaros. Ja darbiniekam pienākas kaut kādas kompensācijas vai atbrīvošanas pabalsts.  Rīkojums par prēmijām. Avotu ielā 17. vārdu un uzvārdu.

7123456. novembra nosakot mēneša darba algu Ls 450. gada 1. Avotu ielā 17. IZLEMTIE KURĀ IETVERTI INSTITŪCIJU LAI VAI ATSEVIŠĶU VIŅU KOLEKTĪVU SVARĪGĀKIE UZDEVUMI. 2007. Nr. 40001234567.1. 38 . Nr. novembra pēc paša vēlēšanās. 2. 36p par pārdevēja Ivara Liepiņa atbrīvošanu no darba ar 2007. Noformējot lēmumu jābūt šādiem rekvizītiem: • • • • • • • Autors (lēmuma pieņēmēja iestāde) Dokumenta veida nosaukums – LĒMUMS. rīkojuma daļa. Reģ. gada 1. Rīkojumu izstrādāja Iveta Kalniņa. oktobrī SIA „Zieds”. 2. izpildītāju. Reģ. izpildes termiņu. • Paraksts – lēmumu paraksta attiecīgās koleģiālās institūcijas vadītājs un sekretārs. 2007. Avotu ielā 17. 40001234567. gada 25. dienesta tālrunis 7456789. Teksts. Izdošanas vietas nosaukums. raksta rīkojumu Nr. kurā izklāstīti lēmuma pieņemšanas apsvērumi. LV-1010. Rīkojumu paraksta direktors Jānis Ozols. Rīgā. Praktiskais darbs Pēc dotajiem aprakstiem izstrādāt dokumentus. oktobrī SIA „Zieds”. Rīkojumu izstrādāja Iveta Kalniņa. 7123456. raksta rīkojumu Nr. LĒMUMI LĒMUMS IR DOKUMENTS. Teksta satura atklāsts. Rīkojumu paraksta direktors Jānis Ozols. 35p par kasieres Ilzes Alksnītes pieņemšanu darbā no 2007. var norādīt arī izpildes kontrolētāju. ATRISINĀTU KOMPETENCĒ IETILPSTOŠOS JAUTĀJUMUS. tālr. gada 24. 1. dienesta tālrunis 7456789. Datums (lēmuma parakstīšanas dienas datums) Reģistrācijas numurs. kurā norāda izpildāmo uzdevumu. tālr. paredzēto darbu mērķis. kuru iedala divās daļās: 1. Rīgā. konstatējošā daļa. LV-1010.00.

VEIKT kārtējo noliktavas uzkrājumu inventarizāciju.Bērziņš/ 23. Meldriņa 7123456 39 .2007.2007. ________________________ /I.09. Materiāli atbildīgā persona – noliktavas pārzinis Vilnis Baltiņš.lv RĪKOJUMS Rīgā 20.09./fakss 7234567. 7 30. Liepiņa Iepazinos: ________________________ /J.2007. 40001234397 Avotu ielā 17.noliktavas pārzinis Ingus Avotiņš Direktore A. Nozīmēt komisiju šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētāja Komisijas locekļi – tirdzniecības vadītājs Jānis Bērziņš . 7123456.09. www. ________________________ /I.2007.lv.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” Reģ. Par inventarizācijas veikšanu Nr.Avotiņš/ 23. Nr. e-pasts zieds@zieds. tālr. LV-1010 Tālr.2007.09.Kārkliņa/ 23.09. Rīgā.zieds.grāmatvede Inese Kārkliņa .

darba līgums Nr. 36 Direktore A. LV-1010 Tālr. un noteikt darba algu Ls 550.00 (pieci simti piecdesmit lati.09. 00 santīmi) mēnesī.lv. 40001234397 Avotu ielā 17.09.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” Reģ.09.2007. Liepiņa Iepazinos: ________________ /I. profesijas klasifikatora kods 3433 01. 2. Nr. par grāmatvedi.2007.2007.2007.09. e-pasts zieds@zieds.) Ivetas Bērziņas 13. Rīgā. kods 101285-11111.09.) 16. PIEŅEMT darbā Ivetu Bērziņu. pers. 10p Par Ivetas Bērziņas pieņemšanu darbā No 19. Nr. Pamats: 1. tālr. iesniegums.lv RĪKOJUMS Rīgā 16.2007.zieds. Meldriņa 7123456 40 . www. 7123456.Bērziņa/ 16./fakss 7234567.

2007. Ingas Jansones 02. Nr. www. pants Direktore A. pantu pēc pašas vēlēšanās.2007.2006.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” Reģ. iesniegums. pers. 2.zieds./fakss 7235878.09. Nr.09.09.09.lv RĪKOJUMS Rīgā 25. e-pasts zieds@zieds. saskaņā ar LR DL 100. 37p Par Ingas Jansones atbrīvošanu no darba 01.2007.lv.10. Grāmatvedei aprēķināt un izmaksāt kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu par laika periodu no 01. līdz 30. kods 121086-12120. LV-1010 Tālr.2007. tālr. LR DLK 100. 40001234397 Avotu ielā 17.10. Pamats: 1.2007. ATBRĪVOT no darba viesnīcas administratori Ingu Jansoni. Meldriņa 7123456 41 . Rīgā. 7123456.Jansone/ 26. Liepiņa Iepazinos: _____________________ /I.

Nr. ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu no 07. līdz 06.09.2007.2006. Kalniņa/ 03.2007.zieds. Pamats: Ivetas Kalniņas 02. pers. e-pasts zieds@zieds.2007. Nr. Meldriņa 7123456 42 .2007. līdz 03. iesniegums. Liepiņa Iepazinos: _______________________ /I./fakss 7235878. 40001234397 Avotu ielā 17.09.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” Reģ. Rīgā. tālr.09.lv RĪKOJUMS Rīgā 03. LV-1010 Tālr.lv.09.09.2007.2007. 7123456. kods 101075-11111. 13p Par atvaļinājuma piešķiršanu Piešķirt pārdevējai Ivetai Kalniņai.09. par laika periodu no 07.10. Direktore A. www.

09. tālr.2007.2007.09. sakarā ar izstādes “Zoo Russ 2007” apmeklēšanu. 40001234397 Avotu ielā 17.zieds.lv. _____________________ /K. līdz 10. Nr.09.2007.09.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” Reģ.05. 11 Par norīkošanu komandējumā NORĪKOT tirdzniecības vadītāju Jāni Bērziņu un pārdevēju Kasparu Avotiņu komandējumā uz Maskavu Krievijā no 07. www. e-pasts zieds@zieds. 219.lv RĪKOJUMS Rīgā 02. LR MK noteikumiem Nr. Direktore A.2002. Meldriņa 7123456 43 . pamatojoties uz 28.2007. Rīgā. LV-1010 Tālr.2007.09. Liepiņa Iepazinos: _____________________ /J. Nr. 7123456.Avotiņš/ 03. Apmaksāt viesnīcas izdevumus un izmaksāt komandējuma naudu pilnā apmērā saskaņā ar diennakts izdevumu normām.Bērziņš/ 03./fakss 7234567.

2. 40001234397 Avotu ielā 17. Ieva Kļaviņa Guna Lielā Inese Kalniņa Nr. Nr. www. novembrī. Par inventāra pārbaudi 1.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” Reģ.lv VALDES SĒDES LĒMUMS Rīgā 20. Liepiņa Protokoliste I. kas notiks 2007.lv. Par pārbaudes rezultātiem grupas vadītājam Kārlim Krastiņam ziņot nākamajā biedru Pilnsapulces vadītāja A. gada 12.09./fakss 7234567.zieds. e-pasts zieds@zieds. Organizēt inventāra pārbaudi visās SIA „Zieds” telpās. Komisijas sastāvs: saimniecības daļas vadītājs Kārlis Krastiņš mācību daļas vadītāja grāmatvedes palīdze sekretāre pilnsapulcē. 7123456.2007. Rīgā. 27 3. LV-1010 Tālr. Kalniņa Kalniņa 7123456 44 . tālr.

Ja akta nosaukumā ietver satura atklāstu – pieņemšanas-nodošanas akts. Ja kādam no komisijas locekļiem ir iebildumi par aktā minēto. Akta datums ir notikuma datums. Iemācīties praktiski izstrādāt un noformēt dažādus izziņu un pārskatu dokumentus. Var būt arī akti par nelaimes gadījumiem vai pieņemšanas-nodošanas akti. ja nepietiek vietas. Ja aktā tiek minētas naudas summas. Tālāk norāda akta sastādīšanas mērķi. paraksti. piemēram. tad teksta sākumā to norāda. akti. KAS APSTIPRINA KONSTATĒTOS FAKTUS VAI NOTIKUMUS. to veidiem un nepieciešamību uzņēmuma darbībā. Ja akts tiek sastādīts uz kāda iepriekšizdota lēmuma vai rīkojuma pamata. KURU SASTĀDA VAIRĀKAS PERSONAS (NE MAZĀK KĀ TRĪS). KUROS APKOPOTI DATI PAR IESTĀDES DARBĪBU VAI FAKTIEM Pie izziņu un pārskatu dokumentiem pieder izziņas. Teksta sākuma daļā norāda akta sastādītāju komisiju. apskati. pārskati. tad norāda viņu dzīves vietas adreses un personu apliecinošas ziņas. tad tas ir jāuzraksta pie šīs personas paraksta. inventarizācijas akts utt. TIE IR DOKUMENTI. tad tās raksta ar cipariem un iekavās atšifrē ar vārdiem. AKTS AKTS IR DOKUMENTS. akti bieži tiek rakstīti uz īpašām aktu veidlapām. ja ir. uzziņas. tādā pat secībā. protokoli. kā tika minētas teksta sākumā.IZZIŅU UN PĀRSKATU DOKUMENTI Mērķis: Iegūt zināšanas par izziņu un pārskatu dokumentiem. to veidiem un funkciju. par inventarizācijas veikšanu vai materiālo vērtību norakstīšanu. pārbaudes vai darba rezultātus. bet pie paraksta raksta „Iebildumus pievienoju”. Ja aktu sastāda cilvēku grupa. pilnvaras. tad norāda arī secinājumus un priekšlikumus. Teksta beigās norāda akta eksemplāru skaitu un to atrašanās vietu. 45 . tad arī tās uzrāda. Aktus sastāda. Ja ir pieaicinātas personas. – tad rekvizītu „satura atklāsts” nenorāda. tad to noformē uz atsevišķas lapas. vai komisijas darbības pēdējās dienas datums. Aktu saturs un noformējums var atšķirties. Uzdevumi: Iepazīties ar izziņu un pārskatu dokumentiem. Aktu paraksta visas notikumā iesaistītās personas.

_________________ _____. _________________ ____________________ /amats/ _____________________ /amats/ _____________________ /amats/ _____________________ /paraksts/ _____________________ /paraksts/ _____________________ /paraksts/ ________________________ /vārds. e-pasts zieds@zieds./fakss 7234567. uzvārds/ ________________________ /vārds. 7123456. uzvārds/ ________________________________ /vārds. _________ Komisija konstatē:_______________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Komisija secina: _________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Komisija iesaka: _________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Akts sastādīts: _____. uzvārds/ ________________________ /vārds.lv AKTS Rīgā 200__. eks. __________________ Par _____________________________ Pamats _____________________________________ Komisijas sastāvs: ______________________ /amats/ ______________________ /amats/ ______________________ /amats/ ________________________________ /vārds.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” Reģ. Nr. uzvārds/ Nr. tālr. uzvārds/ ________________________________ /vārds. eksemplāros _____.lv. gada ___.zieds. eks. eks. _________________ _____. LV-1010 Tālr. Rīgā. 40001234397 Avotu ielā 17. uzvārds/ 46 . www.

vārds. Nr./fakss 7234567.lv. uzvārds) (amats. LV-1010 Tālr.g. ka persona: ______________________________________________ (vārds uzvārds) ir strādājis __________________________________________________________________ (darba izpildes vieta) laikā no š. e-pasts zieds@zieds.lv APSTIPRINU Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” direktors___________________ J. _______ sastādīja šo aktu par to. ___. _____________ līdz ___. gada ___. www.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” Reģ.gada ___.zieds. vārds.Kalniņš Rīgā 2007. Rīgā. ___________ darba līgumu un viņam dotajiem norādījumiem šādus darbu__________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Par izpildīto darbu____________________________________________________________ (vārds. vārds. _______________ (amats. uzvārds) (amats. 7123456. ____________ _____ dienas un ir izpildījis saskaņā ar _____. gada ____. 40001234397 Avotu ielā 17. _____________ DARBA PIEŅEMŠANAS AKTS Rīgā 2007. uzvārds) Nr. uzvārds) pienākas atlīdzība Ls _________ (____________________________________________) (summa vārdiem) Darbu pieņēma: __________________________ (amats) ________________________ _____________________ (paraksts) (vārds uzvārds) __________________________ (amats) ________________________ _____________________ (paraksts) (vārds uzvārds) Darbu nodeva: ________________________ (paraksts) __________________________ (vārds uzvārds) 47 . tālr.

Darbu pieņēma direktors Jānis Ozols. Pilnajā protokolā visu notiekošo pieraksta pēc iespējas pilnīgāk. Firmā tiek veikta tehniskā aprīkojuma pārbaude. 7123456. protokolējamā notikuma norises vietu. 3. 48 . pedagoģiskās padomes sēdes protokols. Pārbaudi veic saimniecības daļas vadītājs Jānis Kalniņš. ka trūkst 1 monitors un 2 datori. gada 13. Rīgā. 36. oktobrim saskaņā ar š. raksta aktu Nr. Piemēram: VALDES SĒDES PROTOKOLS. 2. SANĀKSMĒS. Par protokoliem mēdz dēvēt arī tādus dokumentus. PROTOKOLS PROTOKOLS IR DOKUMENTS. Nr. 40001234567. LV-1010. koncentrēti. Protokolā norāda koleģiālās institūcijas vai sarunas dalībnieku pilnu nosaukumu. Tiek izteikts ierosinājums iegādāties trūkstošo aprīkojumu un sabalot printeri. raksta darba pieņemšanas aktu Nr. Reģ. dokumenta veida nosaukumu. oktobrī SIA „Zieds”. 7123456. bet 1 printeris ir sliktā tehniskā stāvoklī. Konstatēts. LV-1010. valdes sēdes protokols. datumu un protokola numuru. Avotu ielā 17. Avotu ielā 17. APSPRIEŠANU UN LĒMUMU PIEŅEMŠANU SĒDĒS. Praktiskais darbs Pēc dotā apraksta izstrādāt dokumentu.C. Protokola datums ir sēdes norises datums. gada 22. tālr.4. septembra līdz 24. 40001234567. septembra noslēgto darba līgumu ir izremontējis saldējamo iekārtu Samsung ML 346. 26. Tas ir atkarīgs no katras konkrētās iestādes vajadzībām un protokola uzdevumiem. Protokola saturs un noformējums var būt ļoti dažāds. oktobrī SIA „Zieds”. Protokoli var būt divējādi: 1. grāmatvedis Ilmārs Bērziņš un grāmatveža palīdze Ieva Kļaviņa. Patstāvīgais darbs Pēc dotā apraksta izstrādāt dokumentu. tālr. Rīgā. Tomēr tie ir liguma paveidi un par to noformējumu skatīt nodaļā par līgumiem. dalībnieku pilnsapūlces protokols. KAS FIKSĒ JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANU. piemēram. Nr. 2007. Saldēšanas iekārtu mehāniķis Juris Kalniņš no 2007. Īsajā protokolā notiekošo pieraksta īsi. kā vienošanās protokols un nodomu protokolu.g. SAPULCĒS. inženieris Igors Bebris un tehnologs Aigars Lācis. 2007. sarunas protokols utt. gada 25. 2. APSPRIEDĒS U. Reģ.

Noteikti jānorāda. Tālāk norāda. Tad darba kārtību un nepieciešamības gadījumā – darba reglamentu. 49 . Katra darba kārtības punktu numurē. svarīgākos vārdus var grafiski izcelt. kas piedalās protokolējamā notikumā. norāda neieradušos skaitu un neierašanās iemeslus. tās vadītāja amatu vārdu un uzvārdu un protokolistu. Paraksta zonā parakstās sēdes vadītājs un protokolists. tad norāda arī balsošanas rezultātus. Ja lēmumu pieņem balsojot. var parakstīties visi klātesošie. Katram punktam obligāti jānorāda lēmums. Ja sēdes laikā tiek izskatīti kādi dokumenti. Protokolista tekstu raksta tagadnes formā. Ja nepieciešams. tad tos raksta norādē par pievienotajiem dokumentiem un pievieno sēdes protokolam. Ja tas nepieciešams. cikos sapulce sākas.

Nolemj: iegādāties 1 jaunu datoru. tālr. Atbildīgo par tehniskā aprīkojuma iegādi ieceļ K.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” Reģ. 17. Kļaviņu. Sanāksmi vada: direktore A. www. Rīgā. Avotu ielā 17. 00. Kalniņa. Sanāksmi slēdz: plkst. Kalniņa 50 . Kļaviņš. Kalniņa Sanāksmē piedalās: direktore A. 40001234397 Avotu ielā 17. ka visa nepieciešamā tehniskā aprīkojuma iegādei nepietiek līdzekļu. kas notiks 20. e-pasts zieds@zieds. Izsakās: M. Bērziņa. pasniedzēji L. 7123456. Ziņo: M. Nr. Lielāmura Norāda. Kalniņa. 14 Sanāksmes vadītāja A. Briede. Sanāksme notiek: Rīgā.lv DARBINIEKU SANĀKSMES PROTOKOLS Rīgā 01. Liepiņa Protokoliste I. 1 printeri.2007. Nr.12. mācību daļas vadītāja M. LV-1010 Tālr. SIA “Zieds” telpās. Kļaviņam par tehniskā aprīkojuma iegādes rezultātiem ziņot nākamajā darbinieku sanāksmē. Lielāmura. 30. 4 jaunas tāfeles un 1 kodoskopu./fakss 7234567. Sanāksme sākas: plkst. K. Briede Norāda. K. Liepiņa Protokolē: sekretāre I. 1 printeri un 2 jaunas tāfeles. Darba kārtībā: Par līdzekļu izlietojumu. grāmatvede M. 15. sekretāre I. L.zieds.10.2007.lv. ka ir nepieciešams iegādāties 2 jaunus datorus. Liepiņa.

Atsevišķos gadījumos fizisko personu parakstu pilnvarās var apstiprināt pašvaldības. pilns vārds. piemēram. pase LL123456 izdota 20. Norāda arī pilnvaras derīguma termiņu. Iestādes izdotās pilnvaras jānoformē uz organizācijas veidlapas vai uz speciālas pilnvaru veidlapas. ja pilnvaru dod iestādes darbinieks citai fiziskais personai darījumiem ar šo iestādi. Ir triju veidu pilnvaras: • • Iestādes izdotas pilnvaras. pasta sūtījumu. 46. saņemt darba algu. Visas pilnvaras ir obligāti jāreģistrē. parakstīt dokumentus utt. Rīgā. PIEŠĶIROT VIŅAI KĀDAS TIESĪBAS RĪKOTIES IZSNIEDZĒJA VĀRDĀ. Rīgas 2. saņemt izziņu no Valsts Ieņēmumu Dienesta Rīgas reģionālās nodaļas par nodokļu maksājumiem budžetā. 40001234567. Firma pilnvaro grāmatvedi Aiju Baltiņu.05. Universālpilnvaras izstrādā un apstiprina ar savu parakstu pilnvaras devēja parakstu notārs. Fiziskas personas izdotas pilnvaras Šajās pilnvarās parakstu apliecina notārs. piemēram. dienesta tālrunis 7456789. 2007. bāriņtiesas. Pilnvaru paraksta direktors Jānis Ozols. personas kods un pilni pases dati. Avotu ielā 17. Praktiskais darbs Pēc dotā apraksta izstrādāt dokumentu. personas kods 010171-11111. pensiju. Reģ. gada 29. 7123456. Pilnvaru izstrādāja Iveta Kalniņa. KURU IZSNIEDZ PILNVAROTAI PERSONAI. pagasttiesas. Tekstā ir jābūt arī pilnvarotā darbinieka paraksta paraugam. 3. uzvārds. Atsevišķi reģistrē grāmatvedības pilnvaras. tālr. • Ar Universālpilnvaras to palīdzību pilnvarniekam uzdod pārzināt visas pilnvarotāja lietas. 51 .2005. Iestādes vadītājs ir tiesīgs apliecināt fiziskas personas pilnvaras devēja parakstu. LV-1010. Pasu daļā. saņemt algu.PILNVARA PILNVARA IR DOKUMENTS. oktobrī SIA „Zieds”. Jānorāda pilns adresāta nosaukums datīvā. dažādus dokumentus. Pilnvara oficiāli apliecina tiesības kaut ko darīt pilnvaras devēja vietā. raksta pilnvaru Nr. Pilnvaras tekstā jānorāda pilnvarotās personas amats. ko kopā ar pārējo tekstu apliecina iestādes direktors. pārstāvēt tiesā. Nr.

52 .

saņemt izziņu par nodokļu maksājumiem budžetam. Liepiņa Meldriņa 7123456 53 . Nr.2007. kods 180551-10406.01. tālr. www.zieds.2004. Pilnvara derīga līdz 30. e-pasts zieds@zieds. Rīgas 4.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” Reģ. Nr. 14 Valsts Ieņēmumu dienesta Ziemeļu rajona nodaļai Par izziņas saņemšanu SIA “Zieds” pilnvaro grāmatvedi Ilzi Rudzīti. pers. pase LL05632569.09.lv. Pasu daļā.2007. 40001234397 Avotu ielā 17.lv PILNVARA Rīgā 14. Rīgā. izdota 28. LV-1010 Tālr.09. 7123456./fakss 7234567. Ilzes Rudzītes personīgo parakstu (Ilzes Rudzītes paraksts) apliecinu: Direktore A.

5. ja iestādes rīcībā nav ziņu par pieprasīto jautājumu. 54 . aprīļa norādījumiem „Par ārvalstīs izmantojamo arhīvu izziņu. 2005. uz kuru pamata sagatavota izziņa. Šādas izziņas tekstā jānorāda. NOTIKUMU. tālr. ja nepieciešams. Patstāvīgais darbs Pēc dotā apraksta izstrādāt dokumentu. 64 par firmas triju gadu naudas apgrozījumu: 2004. Rīgā. Avotu ielā 17. oktobrī SIA „Zieds”.39. 40001234567. Izziņas teksta beigās. gadā Ls 51648. Tādas izziņas jāsagatavo atbilstoši Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas un Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas kopīgi izdotajiem 1995.IZZIŅA IZZIŅA IR DOKUMENTS. Izziņu paraksta iestādes vadītājs. Izziņas pirmsteksta zonā norāda adresātu. Izziņas tekstam jāsatur īsa. gada 23.95. Izziņu izstrādāja Iveta Kalniņa. Reģ. Ja izziņa sagatavota kā atbilde uz juridiskas personas rakstveida pieprasījuma. Iestāde rakstveida izziņas noformē pēc fiziskas vai juridiskas personas pieprasījuma. tās jāraksta ar cipariem un iekavās ar vārdiem. Nr. bet otru eksemplāru atstāj iestādes lietā. dienesta tālrunis 7456789. gadā Ls 71246. parasti uz A4 vai A5 formāta lapas. SATUR TĀ APRAKSTU UN APLIECINĀJUMU. 2007. Ja izziņu izmanto sociāli tiesisku jautājumu kārtošanai ārvalstīs. var norādīt dokumentus. tad tā ir jālegalizē Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā. 2006. Izsniegtās izziņas obligāti reģistrē un izdod divos eksemplāros – vienu eksemplāru nodod izziņas pieprasītājam. gada 20. raksta izziņu Nr. KAS SNIEDZ ZIŅAS PAR KĀDU NOTEIKTU FAKTU. Izziņa jāsagatavo arī tad. Ja tekstā tiek minētas kādas naudas summas. Izziņa ir adresēta V/a „Sociālās integrācijas centrs”. Izziņu raksta uz iestādes veidlapas vai speciāli izstrādātas izziņas veidlapas. ka pieprasīto ziņu iestādes rīcībā nav. LV-1010. dokumentu norakstu. izrakstu un kopiju sagatavošanu un nosūtīšanu”. gadā Ls 68467. 7123456.47. uz iestādē esošo dokumentu pamata. tad pirmsteksta zonā jāraksta rekvizīts „saņemtā dokumenta datums un numurs”. bet pilnīga atbilde uz pieprasīto informāciju. Izziņu paraksta direktors Jānis Ozols.

/fakss 7234567. www. 26 Akciju Sabiedrībai “Hansabanka” Par Artūra Kociņa darbu Apliecinām. gada 1. Direktore A.lv. 7123456. e-pasts zieds@zieds. Liepiņa Meldriņa 7123456 55 .lv IZZIŅA Rīgā 08. kopš 2005. 40001234397 Avotu ielā 17.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” Reģ. septembri viņa mēneša darba alga pirms nodokļu nomaksāšanas ir Ls 450. Nr.09. gada 11. Nr.2007. jūlija.zieds. Rīgā. strādā SIA “Zieds” pārdevēja amatā. Uz 2007. LV-1010 Tālr. pers. kods 030883-11392. ka Artūrs Kociņš.00 (četri simti piecdesmit lati un 00 santīmi). tālr.

Organizatoriskos dokumentos parasti tiek prasīts apstiprinājuma uzraksts. TĀS DOKUMENTI IR DOKUMENTI. ORGANIZATORISKIE IESTĀDES. ATBILDĪBA UN TIESĪBAS. Uzdevumi: Iepazīties ar organizatoriskiem dokumentiem. statūti. IR TIESISKS AKTS. Var būt lietvedības instrukcijas. STRUKTŪRVIENĪBAS DARBINIEKA PAKĻAUTĪBA. nolikumi. to veidiem un funkciju. to veidiem un nepieciešamību uzņēmuma darbībā. INSTRUKCIJA INSTRUKCIJA JAUTĀJUMUS. Ja organizatoriskie dokumenti ir noformēti uz vairākām lapām. KO IZDOD. saskaņota normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. LIETVEDĪBAS INSTRUKCIJA. tās jāsanumurē. līgumi. pēc tam vienpersoniski apstiprina vadītājs vai arī koleģiālā institūcija.ORGANIZATORISKIE DOKUMENTI Mērķis: Iegūt zināšanas par organizatoriskiem dokumentiem. uz kura pamata tas tiek izdots. ORGANIZATORISKO DOKUMENTU VEIDI. piemēram. punktos un apakšpunktos. UZDEVUMI. FUNKCIJAS. jācauršuj un lapu skaits jāapliecina ar parakstu un zīmoga nospiedumu. Instrukciju paraksta par instrukcijas sagatavošanu atbildīgā persona. Instrukcijas teksta daļas parasti numurē. ja nepieciešams. ja tā ir oficiāli apstiprināta un. Dokumenta veida nosakumu parasti apvieno ar teksta satura atklāstu. utt. UN ATSEVIŠĶA KUROS IR NOTEIKTS STATUSS. instrukcijas par drošības tehnikas ievērošanu. noteikumi. LIETOŠANAS NOSACĪJUMI Pie organizatoriskiem dokumentiem pieder instrukcijas. lai tam būtu juridiskais spēks. Instukcijai ir likuma spēks konkrētās iestādes ietvaros. NOLIKUMS 56 . Iemācīties praktiski izstrādāt un noformēt dažādus organizatoriskos dokumentus. amata apraksti. LAI REGULĒTU DAŽĀDUS DARBĪBAS Instrukciju izdod valsts pārvaldes institūcijas vai izstrādā uz vietas iestādē. Organizatoriska dokumenta tekstu parasti dala nodaļās. PIENĀKUMI. apakšnodaļās. Organizatoriska dokumenta sākumā jānorāda tiesisks akts.

KAS NOSAKA KĀDAS IESTĀDES STRUKTŪRU. apstiprina augstākā instance. TIESĪBAS. galvenie uzdevumi. Dokumenta veida nosaukumā ietver teksta satura atklāstu. 5. PIEM. saturu sadala nodaļās. 2. organizatoriskā struktūra. NOTEIKUMI NOTEIKUMI IR TIESISKS AKTS. Ja tajā ietverti vairāki jautājumi. 7. pienākumus. darbības efektivitātes kritērijus un reglamentē to darbību. par konkursiem. struktūrvienību funkcijas. vispārīgā daļa. 3. balstoties uz attiecīgiem juridiskiem dokumentiem. tās sīkāk punktos un apakšpunktos. ugunsdrošības noteikumi. KAS NOSAKA IESTĀDES IZVEIDOŠANAS KĀRTĪBU.NOLIKUMS IR DOKUMENTS. KAS PARASTI REGLAMENTĒ VIENU JAUTĀJUMU. DIBINĀŠANAS UN LIKVIDĒŠANAS NOTEIKUMUS. organizatorisko uzbūvi. Uz paraugstatūtu pamata izstrādā statūtus konkrētam uzņēmumam. 4. Konkrētam uzņēmumam statūtus pieņem biedru kopsapulce. pakļautību. piemēram. darba organizācija. 57 . FUNKCIJAS. tiesības 8. pēc tam tos iesniedz Uzņēmumu reģistrā. Var būt nolikumi par dažādu pasākumu organizēšanu un norisi. uzdevumus. iestādes funkcijas 6. utt. STATŪTI STATŪTI IR TIESISKS AKTS. UZŅĒMUMA IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI. Nolikumā nosaka iestādes vai tās struktūrvienības statusu. Ieteicamā iestādes nolikuma struktūra: 1. Tie tiek rakstīti. Tas nosaka arī iestādes juridisko patstāvību. Statūtu tekstam jāatbilst tiesību aktu prasībām. TIESĪBAS. sporta sacensībām utt. dibinot firmas un dažādas organizācijas. PIENĀKUMUS UN TO DARBA ORGANIZĀCIJU ILGAM LAIKAM. informatīvos sakarus. Var būt iekšējās darba kārtības noteikumi. atbildība. Statūtus parasti izstrādā.

AMATA APRAKSTS AMATA APRAKSTS IR TIESISKI AKTS. reģistrācijas numurs. Līgumu slēgšanu un tajos ietverto saistību izpildi regulē Latvijas Republikas Civillikums. kura parakstīs dokumentu. kuri nodrošina līguma izpildi un paredzēt līgumsodus par saistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi. amats un vārds. parasti ar kurām vienai pusei ir pienākums veikt kādu darbību. Pareizi noslēgts līgums uzliek līgumslēdzējiem par pienākumu pildīt noslēgto. pakalpojumu. Amata aprakstu paraksta struktūrvienības vadītājs. uzvārds. 2. darba raksturs. tad jānorāda pilns vārds. TIESĪBAS. bet otrai pusei samaksāt par nolīgto. Svarīgi ir līgumā norādīt visu. apstiprina iestādes vadītājs un oblitāti iepazīstina attiecīgo darbinieku. PADOTĪBU U. jānorāda. par ko darbinieks uz dokumenta uzraksta atzīmi par iepazīšanos ar dokumenta teksta saturu. Ja paraksta fiziska persona. tāpēc līgumu slēdzot ieteicams paredzēt noteikumus. kas nepieciešams tā izpratnei un bez kā darījums nav iespējams.C. personas kods. kas paraksta līgumu juridiskas personas vārdā. juridiskā adrese. uz kādu pilnvaru pamata tās rīkojas. darba izpildes termiņi. Līguma tekstu obligāti sāk ar līgumslēdzēju pušu nosaukšanu. LĪGUMS LĪGUMS IR DOKUMENTS. Ar līguma palīdzību līgumslēdzējpuses uzņemas noteiktas saistības. KURŠ NOSAKA KONKRĒTĀ AMATĀ STRĀDĀJOŠA DARBINIEKA PIENĀKUMUS.Noteikumus paraksta par to izstrādāšanu atbildīgā persona. Ja līgumu slēdz juridiska persona. Līgumu var noformēt uz speciālas veidlapas. 58 . Līgums uzskatāms par galīgi noslēgtu tad. kad starp līdzējiem notikusi vienošanās par darījuma būtiskām sastāvdaļām un līgums tiek parakstīts no abām pusēm. tad jānorāda to pilns nosaukums. KAS FIKSĒ DIVU VAI VAIRĀKU JURIDISKO UN FIZISKO PERSONU SAVSTARPĒJU VIENOŠANOS PAR KAUT KĀDU ATTIECĪBU NODIBINĀŠANU UN REGULĒ ŠĪS ATTIECĪBAS. dzīves vietas adrese. Amatpersonām. uzvārds personai. Līguma saturā ietverama šāda informācija: 1. bet apstiprina ar parakstu iestādes vadītājs. var norādīt arī pilnus pases datus.

Rīgā. 12. 9. pušu paraksti 6. līguma eksemplāru skaits un glabāšanas vieta. LV-1010. 7. 2007. 6. 11. oktobrī SIA „Zieds”. dienesta tālrunis 7456789. paraksta personāla daļas vadītāja Ieva Bērziņa. Reģ. tālr. norēķinu kārtība. 40001234567. pušu atbildība. gada 20. iespējamās soda sankcijas. pušu juridiskās adreses un bankas rekvizīti. strīdu izskatīšanas kārtība. Patstāvīgais darbs Pēc dotā apraksta izstrādāt dokumentu. 8. raksta grāmatveža palīga amata aprakstu. Avotu ielā 17.3. 10. Nr. papildu noteikumi. Amata aprakstu izstrādāja Iveta Kalniņa. Amata aprakstu apstiprina direktors Jānis Ozols. 59 . 5. 4. darba izpildes noteikumi. norāde par līguma pielikumiem. 7123456.

Pielikumi. 7123456. Vispārīgie jautājumi 2. Lietvede I. tālr. e-pasts zieds@zieds. Bērziņš Rīgā 22.lv APSTIPRINU Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ZIEDS” direktors (personiskais paraksts) I. Kalniņa Kalniņa 7123456 60 ./fakss 7234567. 40001234397 Avotu ielā 17. Arhīva darba organizācija 10. Dokumentu izstrādāšana un noformēšana 3. LIETVEDĪBAS INSTRUKCIJA Rīgā 22. priekšlikumu un sūdzību izskatīšanas.10. www.2007.2007. Dokumentu izpildes kontroles organizācija 6. Lietu nomenklatūras sastādīšana 8. 1 1. Nr. Nr. uzskaites un izpildes kontroles organizācija 7. kuros parādīti dažādu dokumentu noformēšanas paraugi. Lietu veidošana 9.zieds. Rīgā. LV-1010 Tālr.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” Reģ. Dokumentu apgrozība 4.10. Dokumentu reģistrācija 5.lv. Iesniegumu.

ja nepieciešams. Darījuma vēstules parasti noformē uz oficiālām iestādes veidlapām ne mazāk kā divos eksemplāros. kuros izteikts kāds priekšlikums.SARAKSTES DOKUMENTI Mērķis: Iegūt zināšanas par sarakstes dokumentiem. Tās nosūta zināšanai. Šīs vēstules paraksta iestādes vadītājs un liek iestādes zīmoga nospiedumu. jo vienu eksemplāru ieliek iestādes lietā. SARAKSTES DOKUMENTI IR DOKUMENTI. to veidiem un nepieciešamību uzņēmuma darbībā. par ko viņš informē atbildes vēstulē. NOSŪTĪŠANAS PAŅĒMIENAM – PARASTI PA PASTU VAI AR KURJERU. uz kuru tiek dota atbilde. • Atbildes vēstules Atbildes vēstules raksta atsaucoties uz iniciatīvas vēstulēm. faksi DIENESTA VĒSTULES VĒSTULE IR KAS DAŽĀDA ATBILST SATURA SARAKSTES DOKUMENTU VISPĀRINĀTS TĀS NOSŪTA NOSAUKUMS. pēc tam tiek pievienots arī tulkojums. Uzdevumi: Iepazīties ar sarakstes dokumentiem. atgādinājums. tāpēc noteikti norāda saņemtās vēstules datumu un numuru. Obligāti ir jānorāda vēstules adresāts. dara kaut ko zināmu. Iemācīties praktiski izstrādāt un noformēt dažādus sarakstes dokumentus. izmantošanai darbā. Vēstulēm nekad neraksta dokumenta veida nosaukumu. līdz ar to ierosinot adresātam kādu rīcību. • Informatīvās vēstules Ar informatīvo vēstuļu palīdzību informē par kaut ko adresātu. kuros līdz ar kādu lūgumu garantē kādas noteiktas darbības veikšanu vai saistību izpildi. lūgums. Pie sarakstes dokumentiem pieder dienesta vēstules. AR KURU PALĪDZĪBU INFORMĀCIJA TIEK NODOTA ADRESĀTAM. to veidiem un funkciju. • Garantijas vēstules. Visas vēstules ir jāreģistrē un uz 61 . Garantijas vēstules ir dokumenti. Vēstules tekstā norāda bankas rekvizītus. ziņojumi. paskaidrojumi. Uz tām atbildi parasti neprasa. iesniegumi. Vēstules var iedalīt četrās grupās: • Iniciatīvas vēstules Par iniciatīvas vēstulēm lietvedībā dēvē dokumentus. Visām vēstulēm ir jābūt noformētām valsts valodā.

apraksta un analizē notikuma vai procesa norisi. izklāsta faktus. 7. 2. Izklāsta daļa. 4. Seminārs notiks firmas telpās. kurš sakrīt ar reģistrācijas numuru. Šis seminārs tiek rīkots sadarbībā ar Literatūras pētīšanas institūtu. Vēstules tekstam iespējamas trīs daļas: 1.dokumenta raksta dokumenta numuru. LV-1010. uzbūve un valodas izteiksmes stils. ka 2007. decembrī notiks seminārs par jaunākajām grāmatām „Grāmatu pasaules jaunumi”. 40001234567. raksta vēstuli. Teksts ir dokumenta galvenā sastāvdaļa. Tā parasti tiek noformēta īsi un konkrēti. Atbildes vēstulēs norāda arī saņemtā dokumenta datumu un numuru. ievērojot loģikas likumus: no konkrētā pārejot uz vispārīgo vai otrādi. 7123456. Ievaddaļa. ierosinājumus un pamudinājumus. katru jaunu domu uzsākt ar jaunu rindkopu. kas izriet no dokumenta iepriekšējā teksta. Nepārprotami jābūt pateiktai teksta galvenajai domai. Atkarībā no mērķa mainīsies dokumenta teksta saturs. lai dokumenta adresāts analoģiski uztvertu dokumenta autora domas un to nianses. tad tā beigās vēlreiz atkārtojot būtiskāko. 3. Avotu ielā 17. Teksta sadalījums parasti tiek veidots rindkopās. Patstāvīgais darbs Pēc dotā parauga izstrādājiet savu motivācijas vēstuli ar mērķi pieteikties uz vakanto grāmatveža palīga amatu SIA „Zieds”. ja teksta ir garš. tad abas puses var veiksmīgi vienoties. Praktiskais darbs Pēc dotā apraksta izstrādāt dokumentu. dalības maksa 4 lati. Reģ. kurā pamato problēmu. Pirms dienesta vēstules un citu dokumentu rakstīšanas ir jānoskaidro tā mērķis. Rīgā. kas tiek rakstīta. kuras dēļ dokuments tiek sastādīts. stilu un uzbūvi. gada 3. ja nepieciešams izmantojot teksta grafiskus izcēlumus un. Vēstuli paraksta direktors Jānis Ozols. lai adresātu ievadītu attiecīgajā jautājumā. Seciānājumu daļā izsaka vērtējumus. Nr. Rakstot dokumenta tekstu ir jādomā par tā saturu. kurā tiek paziņots. Ja tas ir noticis. 62 . Semināra sākums plkst 1000. tālr. Vēstuli izstrādāja Iveta Kalniņa. valodu. gada 26. 2007. oktobrī SIA „Zieds”. Galvenais dokumenta uzdevums ir nodrošināt. dienesta tālrunis 7456789. Pierādījumi vienmēr jāizvieto noteiktā secībā.

4. Iesniegumu raksta lūguma formā. mācību iestādē. ja to pieprasa augstākstāvoša amatpersona. algas nodokļa grāmatiņu un laulības apliecības kopiju. par atvaļinājuma piešķiršanu. raksta iesniegumu SIA „Zieds” direktoram Jānim Ozolam par pieņemšanu darbā no 2007. Iesniegums parakstīts Rīgā. oktobrī Ilze Lapiņa. Praktiskais darbs Pēc dotā apraksta izstrādāt dokumentu. Paskaidrojums kā komentārs ir dokuments. Rīgā. Nevienam darbiniekam nav tiesības atteikties rakstīt paskaidrojumu. datumam. Ja iesniegumu raksta juridiska persona. tajā ir jābūt norādītam autoram. tāpēc praksē ir ieviesušies vairāki iesnieguma rakstīšanas varianti. kas paskaidro atsevišķa pamatdokumenta tēžu saturu. ko raksta fiziska persona. 5. lai iestātos darbā. LV-1050. pievienojot vidējās speciālās izglītības diploma kopiju. gada 19. 2007. dzīvojoša Brīvības ielā 17 . ko pēc augstākstāvošas amatpersonas rīkojuma raksta padotais darbinieks. gada 1. 63 . Bet. adresātam un pašrocīgam parakstam. novembra par grāmatveža palīdzi. bet var būt rakstīts arī datorrakstā. lai fiziskas personas rakstītam iesniegumam būtu juridisks spēks. Fiziska persona iesniegumu parasti raksta rokrakstā.IESNIEGUMS IESNIEGUMS IR OFICIĀLS DOKUMENTS. utt. 2. IZSKATĪT VAI ATRISINĀT. PASKAIDROJUMS Var būt divu veidu paskaidrojumi: 1. Iesniegumu būtu vēlams noformēt uz A4 formāta baltas lapas. materiāla pabalsta piešķiršanu. neparedz īpašu formu. parakstīšanas vietas nosaukumam. Normatīvie akti iesniegumam. tad šī dokumenta noformēšanā ir līdzīgi noteikumi kā citu dokumentu noformēšanai. ievērojot simetrijas principus. Iesniegumus var rakstīt. lai dokumentētu kādu notikumu un paskaidrotu tā iemeslus. KO FIZISKA VAI JURIDISKA PERSONA IESNIEDZ IESTĀDEI VAI AMATPERSONAI AR LŪGUMU KAUT KO IZLEMT. Paskaidrojums kā dokuments.

tikai dokumenta veida „Iesniegums” vietā raksta dokumenta veida nosaukumu „Paskaidrojums”. Ziņojumā parasti dod vispusīgu kāda jautājuma izklāstu ar tā autora secinājumiem un priekšlikumiem. Fiziskas personas ziņojumu var noformēt līdzīgi kā iesniegumu. 8. Paskaidrojums parakstīts Rīgā. Ziņojumu var rakstīt rokrakstā uz baltas A4 formāta lapas. Retāk tās noformē uz veidlapas. Pārējais noformējums ir identisks. oktobrī grāmatveža palīgs Jānis Bērziņš. Ja ziņojumam ir pievienojami kādi dokumenti. Ziņojuma tekstu var veidot divās daļās: 1. gada 29. Reizēm ziņojumā var būt tikai faktiskā stāvokļa apraksts. 64 . ZIŅOJUMS ZIŅOJUMS IESTĀDES IR DOKUMENTS.Paskaidrojums. 2. gada 26. raksta paskaidrojumu SIA „Zieds” direktoram Jānim Ozolam par to. tos nofomē kā norādi par pievienotajiem dokumentiem zem pamatteksta. faktiskā stāvokļa apraksts. ko raksta darbinieks noformējuma ziņā ir līdzīgs iesniegumam. 2007. oktobrī neieradās darbā. ka viņš 2007. secinājumi un priekšlikumi. Patstāvīgais darbs Pēc dotā apraksta izstrādāt dokumentu. UN KAS ADRESĒTS VISPUSĪGU SAVAS KĀDA VAI AUGSTĀKSTĀVOŠAS IZKLĀSTU AR VADĪTĀJAM SATUR JAUTĀJUMA SASTĀDĪTĀJA SECINĀJUMIEM UN PRIEKŠLIKUMIEM.

40001234397 Avotu ielā 17. Remontdarbus uzsākt 01.2007. 17 santīmi) līdz 25. Nr. Veicamo darbu saraksts uz 4 lp. www.2007. konts LV58UNLA0053121117800. 2. Samaksu Ls 958. Direktors A.10. garantējam apmaksāt. Mūsu bankas rekvizīti – A/s “SEB Latvijas Unibanka”.17 (deviņi simti piecdesmit astoņi lati./fakss 7235878.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” Reģ. kods UNLALV2X Pielikumā: 1.2007. Nr. Atsevišķo telpu remonta grafiks uz 3 lp. Krāsu toņu paraugi. Rīgā.09. 7123456.zieds.lv Rīgā 10.09. LV-1010 Tālr. tāmi. e-pasts zieds@zieds. 32 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Būvnieks” direktoram I. tālr. 3.lv.09. 2 eks. Liepiņš Meldriņa 7123456 65 . Kalniņam Par telpu remontu Lūdzam veikt SIA „Zieds” telpu kosmētisko remontu saskaņā ar 03.2007.

47 Uz 10.09.lv Rīgā 15. 74 paredzēto darbu izpildei būs nepieciešami visi tāmē uzrādītie celtniecības materiāli. www.09.lv.2007.2007. tālr. ka 01. Pielikumā: 02. Kalniņš Bērziņa 7456789 66 .2007. LV-1010 Tālr. e-pasts buvnieks@buvnieks. 40045678912 Kalēju ielā 10.2007./fakss 7456789.09. celtniecības materiālu tāme uz 2lp Direktors I. līguma Nr.buvnieks.09. 32 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ZIEDS” direktoram A. Rīgā.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BŪVNIEKS” Reģ. Nr. Nr. Nr. 7234567. Liepiņam Par telpu remontu Informējam. Par pārējo darbu veikšanu informēsim atsevišķi.

Ms. jo tajā redzu iespēju strādāt stabilā uzņēmumā. Word. 7123456. Pēc rakstura esmu komunikabla. akurāta.Līga Bērziņa Brīvības ielā 16-1. punktuāla. ātra uztvere un loģiskā domāšana. LV-1010 Tālr. Labi pārvaldu dažādas datorprogrammas (Ms. Ms. mob. Ja mana kandidatūra Jūs ir ieinteresējusi. Man ir piecu gadu darba pieredze līdzīgos amatos.09. Access. Darba esmu precīza. ka manas iemaņas un pieredze palīdzēs šajā amatā veikt vajadzīgos darba pienākumus ātri un kvalitatīvi. Tildes Birojs. Uzskatu. Tildes Jumis un citas) un dažādu biroja tehniku.lv MOTIVĀCIJAS VĒSTULE Rīgā 20. būšu priecīga tikties uz pārrunām iepriekš norunātajā laikā zvanot uz augstākminēto telefona numuru. Ms. Ar cieņu. Ātri iejūtos kolektīvā. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zieds” personāla nodaļai Vēlos pieteikt savu kandidatūru uz vakanto grāmatveža palīga amatu. Protu organizēt savu un sev padoto darbinieku darbu. papildināt savas profesionālās zināšanas un iemaņas un gūt izaugsmes iespējas. Excel. angļu un vācu valodas zināšanas. piemīt humora izjūta. Jūsu darba piedāvājums mani saista. par ko uzzināju izlasot sludinājumu internetā. PowerPoint. Tuvāku informāciju par manu pieredzi un zināšanām skatiet klāt pievienotajā curriculum vitae.2007. e-pasts ligaberzina@inbox. (Personiskais paraksts) 67 . Ir labas krievu. pret kuriem vienmēr esmu izturējusies laipni un iecietīgi. 9123456. esmu toleranta un draudzīga. tālr. ir labas grāmatvedības un lietvedības zināšanas. Savā līdzšinējā darbā esmu guvusi lielu pieredzi saskarsmē ar klientiem. Rīgā. perfekti izpildu man uzticētos pienākumus.

Liepiņš Meldriņa 7123456 68 . e-pasts zieds@zieds./fakss 7235878. 40001234397 Avotu ielā 17. Direktors A. LV-1010 Tālr.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” Reģ. 24 Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Rīgas Dīzelis Agregāti” Par vietu auto stāvvietā Lūdzam piešķirt vietu maksas auto stāvvietā SIA “Rīgas Dīzelis Agregāti” teritorijā SIA “Zieds” piederošajam mikroautobusam Ford Transit.2007.lv IESNIEGUMS Rīgā 06. 7123456.lv.zieds. www. Rīgā. valsts reģistrācijas numurs KL 247. tālr. Nr.10. Nr.

09.Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zieds” Direktoram A. Kalniņam Ivara Kalniņa Stendes ielā 7/1-1.2007. oktobrim. Rīgā. gada 19. gada 1.2007.09. septembra līdz 2007. Lūdzu piešķirt man ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu no 2007. (Personiskais paraksts) 69 . Lūdzu pieņemt mani darbā par grāmatveža palīgu no 2007. LV-1050 IESNIEGUMS Rīgā 14. gada 20. (Personiskais paraksts) ___________________________________________________________________________ Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zieds” Direktoram A. Kalniņam Grāmatvedes Agneses Liepiņas IESNIEGUMS Rīgā 16. oktobra.

Pārdevējas Ivetas Bērziņas Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zieds” Direktoram A. 7123456. Rīgā.09. Tālr. Kalniņam IESNIEGUMS Rīgā 23. gada 23.09. Lūdzu atbrīvot mani no darba ar 2007. (Personiskais paraksts) ___________________________________________________________________________ Līga Puķīte Pers.2007. Kalniņam Lūdzu pieņemt mani darbā par kasieri no 2007. septembra. gada 25. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zieds” Direktoram A. 9123456 IESNIEGUMS Rīgā 20. LV-1010 Tālr. oktobri pēc pašas vēlēšanās. kods 111180-11111 Antonijas ielā 12-3. (Personiskais paraksts) 70 .2007. mob.

gada 20. septembrī 2007.Pārdevējas Ingas Kārkliņas Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zieds” Direktoram A. (Personiskais paraksts) 71 . gada 20. Kalniņam PASKAIDROJUMS Rīgā 2007. septembrī nokavēju darbu sabiedriskā transporta kustības traucējumu dēļ.

c. rīkojumi. PERSONĀLA DOKUMENTI IR DOKUMENTI. studentu personas lietas. algas izmaksas saraksti) Personas dokumenti. darbiniekam iestājoties darbā un veicot darbu iestādē (personas kartīte. civildienesta gaita) Dokuments par izglītības iegūšanu. PERSONĀLA DOKUMENTU GRUPAS Dokumenti par personas pieņemšanu darbā. Iemācīties praktiski izstrādāt un noformēt dažādus personāla dokumentus. civildienesta gaitas apraksts) Darbinieka personas lieta (ierēdņa. AR KURU PALĪDZĪBU IESTĀDE KĀRTO UN NOFORMĒ DARBA ATTIECĪBAS AR SAVIEM DARBINIEKIEM VAI IERĒDŅIEM. kvalifikāciju. kas radušies. ierēdņa kandidāta. darba līgumi) Dokumenti par darbiniekam aprēķināto darba samaksu (personas kontu kartīte. pārcelšanu un atbrīvošanu no darba (pavēles. sertifikāciju un atestāciju (rīkojums par studentu ieskaitīšanu. to veidiem un nepieciešamību uzņēmuma darbībā. to veidiem un funkciju. atestācijas (kvalifikācijas) komisiju protokoli u. eksāmenu komisiju protokoli. Uzdevumi: Iepazīties ar personāla dokumentiem.PERSONĀLA DOKUMENTI Mērķis: Iegūt zināšanas par personāla dokumentiem. Darbinieka nodokļu grāmatiņa Dokumenti par sociālā nodokļa maksājumiem 72 .

dokumenta veida nosaukums. datums un personiskais paraksts. autovadītāja apliecības ieguvi. KURĀ TĀ SNIEDZ ZIŅAS PAR SEVI. parakstīšanas vietas nosaukums. tad var norādīt vienu ierakstu norādīt darba sākuma un beigu gadu šajā iestādē. valodu zināšanas u. Sadaļā „Valodu zināšanas” norāda. Šādas sadaļas varētu būt: personas dati. pamatskola nav jāuzrāda. CV vēlams noformēt tehniskiem līdzekļiem vai skaidri salasāmā rokrakstā. Šajā sadaļā norāda arī iemaņas darbā ar datoru. iestādes nosaukums un amata nosaukums. kursu nosaukumu. CV būtu vēlams norādīt uz kādu amatu Jūs pretendējat. Sadaļā „Personas dati” jānorāda autora vārdu un uzvārdu. izglītība. tālruņa numurus. iegūtā dokumenta nosaukumu. kas rīkojusi kursus. Ārvalsts mācību iestādes nosaukumu raksta kopā ar atrašanās valsts nosaukumu. kuri nav saistīti ar iecerēto darbu. vēlams ne garāku par 1 lapu. 73 . Personai.c. mācību iestādes pilns nosaukums. Sadaļu nosaukumus būtu vēlams tehniski izcelt. Izglītības ieguve jāraksta atpakaļejošā secībā – sākot ar pēdējo skolu. Sadaļā „Papildu izglītība un kursi” norāda kursu apmeklēšanas laiku.DZĪVES APRAKSTS JEB CURRICULUM VITAE CURRICULUM VITAE IR FIZISKAS PERSONAS DOKUMENTS. Praktiskais darbs Pēc dotā parauga izstrādājiet savu curriculum vitae ar mērķi pieteikties uz vakanto grāmatveža palīga amatu SIA „Zieds”. kādas valodas pārvalda un zināšanu līmeni. lai nebūtu lieki pārpratumi. Sadaļā „Izglītība” jāraksta mācību gadi. CV ir jābūt tekstam. CV teksts jāveido pa sadaļām. papildu izglītība un kursi. Var nenorādīt kursus. PARASTI LAI PIEDALĪTOS BRĪVA AMATA KONKURSĀ. Ja vienā iestādē pildīti vairāki amati. iegūtās specialitātes nosaukums. Sadaļā „Darba gaitas” atpakaļejošā kārtībā jānorāda darba gaitas katrā iestādē. norāda visus amata nosaukumus. darba gaitas. iestādes nosaukumu. dzīves vietas adresi. kursu ilgumu. 6. kurai ir vidējā izglītība. tad raksta arī tās nosaukumu. norādot programmas un zināšanu līmeni. Ja mācību iestādē ir fakultātes vai nodaļas.

prasme saprasties ar citiem darbiniekiem 8. Iemaņu un prasmju raksturojums 6. Rekomendācija jānoformē līdzīgi kā dienesta vēstule. KURĀ PERSONA IR APRAKSTĪJUSI PATI SAVU To raksta pirmajā personā samērā brīvā stilā uz baltas papīra lapas. Profesionālās zināšanas. kādā iestāde to vēlas sniegt. Autobiogrāfijā rakstāmā informācija ir līdzīga kā CV. Rekomendācijā parasti tiek sniegts personas īss raksturojums tādā apjomā. Varētu ietvert šādu informāciju: 1. personas un raksturošanas iemesliem. Rekomendāciju paraksta iestādes vadītājs vai atbildīgā amatpersona savas kompetences robežās. RAKSTUROJUMS Raksturojumu raksta brīvā formā. PASĀKUMAM. darb. KURU IESAKA KĀDAI DARBĪBAI. KURU IESNIEDZ UZŅĒMUMAM PAR KĀDU PERSONU. REKOMENDĀCIJA REKOMENDĀCIJA IR DOKUMENTS. uzvārds 2. kādu darbinieks pildījis 3. Vadoties pēc apstākļiem. Autobiogrāfijā jāmin tikai būtiski fakti. 74 . izglītība 5. vai arī var būt sniegtas papildus ziņas un komentāri. Ja nepieciešams. darbinieka vārds. ieinteresētība zināšanu papildināšanā un iemaņu attīstīšanā 7. var būt arī vairāki paraksti. jārunā īsi un lietišķi. interešu loks Raksturojumu paraksta amatpersona. rekomendācijas teksts var būt noformēts īsi un konkrēti.AUTOBIOGRĀFIJA AUTOBIOGRĀFIJA DZĪVI. IR DOKUMENTS. kura atbildīga par tā saturu. amats vai darba veids. darbinieka lietišķās īpašības 4. darb. tā saturs var atšķirties atkarībā no konkrētā gadījuma.

patreiz ir pensijā. janvārī Bauskas rajona Mežotnes pagasta Priežpurvos. kur strādāju arī pašlaik. Tajā pašā gadā sāku strādāt Bauskas rajona Vecumnieku vidusskolā par latviešu valodas un literatūras skolotāju. ieguvu filologa. akciju sabiedrības “Rīts” direktora vietnieku. Māte – Anna Balode līdz 2000. Ģimenē ir divi bērni Kārlis (3 gadi) un Līga (1 gads).Krūmiņa 75 . esmu dzimusi 1970. gadā. beidzot augstskolu.09. vidusskolā. 1989. Ilze Krūmiņa (dzimusi Balode). Esmu mācījusies Mežotnes – Pārupes sešgadīgajā pamatskolā. gadā iestājos Latvijas Universitātē Filoloģijas fakultātē. gadā apprecējos ar Jāni Krūmiņu. Māsa – Inese Balode. Mans tēvs – Jānis Balodis strādā par elektriķi akciju sabiedrībā “Milda”.AUTOBIOGRĀFIJA Es. gada 5. gadam strādāja par grāmatvedi sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Koks”. latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikāciju. interesējos par jaunu mācību līdzekļu veidošanu skolai un šajā sakarā sadarbojos ar izdevniecību “Pētergailis”. Pilsrundāles septiņgadīgajā skolā un Bauskas 1. Bauskas rajona Vecumnieku pagastā 19. Nekādās politiskās partijās neesmu iesaistījusies. I. strādā par galveno grāmatvedi sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Roze”. 1994.2007. 1998.

iestādi. DARBA PIEREDZE: Laika periods iestāde un ieņemamais amats. iegūto dokumentu vai grādu. studiju programma (gadi no kuram līdz kuram) Atpakaļejošā kārtībā norāda laika periodu. iemaņas darbā ar datoru (programmas) VALODU ZINĀŠANAS: Sāk ar labāk zināmo līdz sliktāk zināmajai. norādot zināšanu līmeni.CURRICULUM VITAE PERSONAS DATI: Vārds. PAPILDUS IZGLĪTĪBA UN KURSI: Laika periods no kura līdz kuram. amatu. uzvārds (dzimšanas datums un vieta) Dzimums (ārzemju firmai) Adrese Tālrunis Pilsonība (ārzemju firmai) MĒRĶIS: IZGLĪTĪBA: Laika periods iestāde. Atpakaļejošā kārtībā norāda iestādi. AUTORDARBI: APBALVOJUMI: ĢIMENES STĀVOKLIS (pēc vēlēšanās) VESELĪBAS STĀVOKLIS (ārzemju firmām) ATSAUKSMES: Vēlamais amats tādā un tādā firmā Izstrādāšanas vieta datums (personiskais paraksts) 76 . B kategorijas autovadītāja apliecība. iestādi un kursa veidu. studiju priekšmetu. īsu darba aprakstu.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” Reģ. tālr. www. interesi. Līga Bērziņa ir grāmatvede ar piecu gadu darba stāžu. LV-1010 Tālr.zieds. Kalniņa Meldriņa 7123456 77 .09.lv. Savu darbu darbiniece pilda ar lielu atbildības sajūtu.lv REKOMENDĀCIJA Rīgā 20. 52 Latvijas Universitātei Par Līgu Bērziņu Rekomendējam SIA „Zieds” grāmatvedi Līgu Bērziņu studijām Latvijas Universitātes ekonomikas fakultātē.2007. Rīgā. Nr. Liepiņš Personāldaļas vadītāja I. radoši./fakss 7235878. Nr. 40001234397 Avotu ielā 17. e-pasts zieds@zieds. Direktors A. 7123456.

vai tā ir piegādāta adresātam. IESTĀDES STRUKTŪRVIENĪBĀM VAI TOS IESTĀDEI IESNIEGUŠAS FIZISKAS PERSONAS. Dokumentu apgrozību konkrētā iestādē nosaka šīs iestādes lietvedības instrukcijā vai noteikumos. Iemācīties izveidot dokumentu reģistrācijas sistēmas un prakstiski veikt dokumentu apriti. • • Galveno dokumentu kategoriju kustībā un apgrozības procesā jāpanāk maksimāla vienveidība. dokumentam ātri jāsasniedz izpildītājs. • Bojātie sūtījumi. sekretārs vai arī lietvedis. Dokumentu kustībai jābūt mērķtiecīgai.DOKUMENTU APRITE UZŅĒMUMĀ Mērķis: Iegūt priekšstatu par dokumetu aprites un reģistrācijas norisi un funkcijām uzņēmumā Uzdevumi: Izprast dokumentu aprites un reģistrācijas nepieciešamību uzņēmuma darbībā. Dokumentu apgrozībai jābūt operatīvai. Kļūdaini piegādātais sūtījums nododams pastā vai adresātam. Dokumentu apgrozības organizācijai katrā iestādē jānodrošina šādas prasības: • • Dokumentu kustībai jābūt operatīvai. kur to atrašanos nosaka praktiska nepieciešamība. kas ir norādīts uz aploksnes. Dokumentu piegādes organizēšanu nosaka iestādes lietvedības instrukcija. dokumentu izpildei jānotiek maksimāli īsos termiņos. Visiem iestādes darbiniekiem jābūt sīki instruētiem par dokumentu apgrozības noteikumiem. Visus šos dokumentus centralizēti saņem kanceleja. SAŅEMTO DOKUMENTU KUSTĪBAS UN IZPILDES KĀRTĪBA SAŅEMTIE DOKUMENTI TIEK SAŅEMTI NO CITĀM IESTĀDĒM. Dokumentu apgrozībā pēc iespējas jāizslēdz dokumentu atgriezeniska kustība un vairākkārtīga atrašanās vienā un tajā pašā instancē. DOKUMENTU APGROZĪBA – DOKUMENTU KUSTĪBA IESTĀDĒ UN DARBS AR TIEM NO UN DOKUMENTU SAGATAVOŠANAS GAITA LĪDZ TO TO SAŅEMŠANAS LĪDZ IZPILDEI NOSŪTĪŠANAI VAI IZPILDEI. Saņemot korespondenci vispirms nepieciešams pārbaudīt. Ieteicams izstrādāt un pievienot instrukcijai iestādes attiecīgo dokumentu apgrozības shēmas. tiem jāiziet tās instances. Apgrozības process: • Piegādes pareizības pārbaude. katrai dokumenta pārvietošanai – pamatotai. 78 .

kādā atverami sūtījumi ar uzrakstu „Personīgi”. vai ir attiecīga pasta atzīme par bojājumu. Šo lēmumu noformē ar rezolūcijas palīdzību. Saņemtajiem dokumentiem pārbauda. pārbauda. Saskaņošana un vizēšana (ja nepieciešams). Reģistrācija (datums un numurs). • • Korespondences iepriekšēja izskatīšana. • Atsūtīto dokumentu pārbaude. APLIECINĀTI UN IZPILDĪTI IESTĀDES IETVAROS TĀS IEKŠĒJĀS DARBĪBAS JAUTĀJUMOS. Nosūtīšana. NOSŪTĀMO DOKUMENTU KUSTĪBA NOSŪTĀMIE DOKUMENTI TIEK SAGATAVOTI IESTĀDĒ IESNIEGŠANAI CITĀM IESTĀDĒM VAI NOSŪTĪŠANAI FIZISKĀM PERSONĀM. un aploksni pievieno saņemtajam dokumentam. vai dokumentam ir visi rekvizīti. Iestādes vadītāja rezolūcija. jāpārbauda: 1. Nosūtāmo dokumentu sagatavošana un apgrozība: • • • • • Dokumenta projekta sagatavošana. Parakstīšana. vai dokuments ir noformēts atbilstoši prasībām? 2. kas atbild par nosūtīšanu. reģistrācija un sadale. vai ir pareizi norādīts adresāts? 4. vai dokumentam ir visas lapas un vai tam ir pievienoti visi tajā norādītie pielikumi? IEKŠĒJĀS LIETOŠANAS DOKUMENTU KUSTĪBA IEKŠĒJĀS LIETOŠANAS DOKUMENTI TIEK SASTĀDĪTI. Iekšējās lietošanas dokumentu apgrozība: 79 .Ja aploksne bojāta. • Dokumenta izpilde. Aploksnes atvēršana. Par šādiem gadījumie uzreiz sastāda aktu un viena akta eksemplāru nosūta dokumenta autoram. Kārtību. nosaka iestāde lietvedības Vadītājs izskata dokumentus un pieņem lēmumu par to izpildi. vai ir saņemtas visas dokumenta lapas un visi tekstā norādītie pielikumi un juridiskā spēka esamību. Personai. kas tam dod juridisku spēku? 3. • instrukcijā.

instrukcijām. Reģistrācija. kurās izvieto kartītes atbilstoši dokumentu reģistrācijas un grupēšanas principiem iestādē. ko žurnālā. Dokumentus reģistrē kalendārā gada ietvaros. līdz 10 dokumentiem dienā. nosūtāmo un arī iekšējo korespondenci – tās parakstīšanas dienā. Apstiprināšana. Žurnāla aiļu skaitu. ja dokumentu apgrozības apjoms ir neliels. Kartītēs raksta tās pašas ziņas. DOKUMENTU REĢISTRĀCIJA DOKUMENTU REĢISTRĀCIJA IR ĪSU ZIŅU IERAKSTĪŠANA PAR DOKUMENTA AUTORU. Lietvedībā izmanto šādas trīs dokumentu reģistrācijas sistēmas: 1. Saņemtos dokumentus reģistrē tās saņemšanas dienā. Žurnālu reģistrācijas sistēmu parasti izmanto. rīkojumiem par personāla sastāvu. Datoru reģistrācijas sistēmai ir vairākas priekšrocības – vairākus dokumentus par vienu tēmu var reģistrēt vienu aiz otra. rīkojumiem par iestādes darbību. dokumentu reģistrācija kartītēs. lēmumiem. lai nodrošinātu to uzskaiti un saglabāšanu. Pamatojoties uz tiem. Kartītes izgatavo no vidēji bieza A5 vai A6 formāta papīra. kurus apkopo instrukcijā. 3. Dokumentu reģistrēšanas kārtību nosaka LR Lietvedības noteikumi. reģistrācijas 80 . Jābūt nereģistrējamo dokumentu sarakstam.• • • • • Sagatavošana un noformēšana. Reģistrācija nepieciešama arī. dokumentu reģistrācija datorsistēmā. vizēšana un saskaņošana (ja tas nepieciešams). Parakstīšana. nosūtājamjiem. Izpilde. rīkojumiem par komandējumu. Datoru reģistrācijas sistēma ir vismodernākā. katru gadu sākot ar pirmo numuru. REKVIZĪTIEM. izņemot darba līgumu reģistru. Kartīšu uzglabāšanai ir nepieciešamas kartotēkas kastītes. SATURU. Iestādē iekārtojami vairāki reģistrācijas žurnāli: saņemtajiem. IZPILDI UN GLABĀŠANU. katrā iestādē izstrādā savus noteikumus. izziņas un informāciju par tajos ietverto informāciju. Kartīšu reģistrācijas sistēmu lieto iestādēs ar lielu dokumentu apjomu. iesniegumiem utt. secību un ietveramo informāciju nosaka iestāde. vēstulēm. 2. dokumentu reģistrācija žurnālos. lai kontrolētu to izpildi. Dokumentus reģistrē.

Praktiskais darbs Pēc dotā parauga izveidojiet rīkojumu reģistrācijas sistēmu un iereģistrējiet tajā iepriekš uzrakstītos rīkojuma dokumentus. datorā reģistrētu dokumentu var ātri atrast pat tad. 81 . ja zināms tikai kāds no šī dokumenta rekvizītiem. 7.kļūdas var ātri un operatīvi izlabot.

No kā saņemts dokuments Saņemtā dok. kas parakstījis (paraksts par dokumenta saņemšanu) Kurā lietā dokuments (kopija) ievietots Reģistrācijas datums Reģistrācijas Nr. Dokumenta satura atklāsts Kas sagatavojis.datums. uz kādu iniciatīvas dok. kas parakstījis Izpildītājs.īss saturs vai virsraksts.atbild) Kam adresēts dokuments Kas sagatavojis.Piemērs: SAŅEMTO DOKUMENTU REĢISTRĀCIJA Saņemšanas datums Saņemtā dok. arī lapu skaits Vadības rezolūcija Kam un kad nodots izpildei Izpildes termiņš Paraksts par dokumenta saņemšanu Atzīme par dokumenta izpildi Kurā lietā dokuments ievietots 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 NOSŪTĀMO DOKUMENTU REĢISTRĀCIJA (atbildes dokumentiem norāda. Nr. Dokumenta veids un īss saturs vai virsraksts.reģistrācija s Nr. Saņemtā dok. veids. termiņš Atzīme par izpildi 1 2 3 4 5 6 82 . uzdevums. arī lapu skaits Kā nosūtīts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RĪKOJUMA DOKUMENTU REĢISTRĀCIJA Reģistrācijas datums Reģistrācijas Nr.

diplomiem. kura parakstīja oriģinālu. ko ieņēma amatpersona. un arī zīmoga nospiedumam jābūt oriģinālam. Turpat arī var piezīmēt. neizrakstīto dokumenta daļu vietā var likt punktus. ir jāievēro šādi noteikumi: 1. Uzdevumi: Orientēties dokumenta oriģināla atvasinājumu veidos. DOKUMENTA IZRAKSTS IZRAKSTS IR DOKUMENTS. Par dublikātu liecina ar lielajiem burtiem pirmās lapas augšējā labajā stūrī rakstīta atzīme – “DUBLIKĀTS” Visbiežāk dublikātus izgatavo dzimšanas apliecībām. 2. kas paredzētas dokumenta oriģinālam Dokumenta dublikātu paraksta amatpersona. Ja dokumenta oriģinālā ir bijis zīmoga nospiedums. Reizēm norāda iestādi vai personu. pilnībā no oriģināla raksta to daļu. KURŠ SATUR PRECĪZI NORAKSTĪTU DAĻU NO ORIĢINĀLDOKUMENTA. algas nodokļa grāmatiņām u. liecībām.DOKUMENTA ORIĢINĀLA ATVASINĀJUMI Mērķis: Iepazīties ar dokumenta oriģināla atvasinājumu veidiem un funkcijām. kam izraksts iesniedzams. kas tiek sagatavoti tikai vienā eksemplārā. atspoguļo to personu vīzas. 3. Izprast to nepieciešamību uzņēmuma darbā. no kāda dokumenta veikts izraksts. 83 . laulības apliecībām. Dublikātu parasti izgatavo dokumentiem. dokumenta augšējā labajā stūrī raksta vārdu “IZRAKSTS”. tad dublikātā jābūt tās pašas vai līdzvērtīgas organizācijas zīmoga nospiedumam. Dublikātā visi amatpersonu parakstiem jābūt pašrocīgiem. Lai izveidotu juridiski atbilstošu izrakstu. Prast praktiski izveidot dažādus dokumenta oriģināla atvasinājumus. ar kurām saskaņots dokumenta oriģināls. KAS JURIDISKI PILNĪGI AIZSTĀJ ORIĢINĀLU. DOKUMENTA DUBLIKĀTS DUBLIKĀTS IR DOKUMENTA ATKĀRTOTS EKSEMPLĀRS. tāpēc arī to izsniegšanas kārtību nosaka noteikumos par attiecīgo dokumentu izsniegšanas kārtību. Dublikātu sagatavo pēc tiem pašiem noteikumiem. 4.c. kas atrodas pirms teksta. ievērojot tās pašas prasības. kura ieņem to pašu vai līdzvērtīgu amatu.

oriģinālparaksta vietā iekavās raksta vārdu „paraksts”. ar kurām saskaņots dokumenta oriģināls.5. tad. ja uz dokumenta bijis zīmoga nospiedums. ja visas lapas ir numurētas. Piemērs: Cauršūtas un sanumurētas 3 (trīs) lapas. 6. 2. Kļaviņš zīmogs Rīgā 27. kas parakstījis dokumentu. 3.2007. atspoguļo to personu vīzas. Piemērs: IZRAKSTS PAREIZS Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” Direktors (personiskais paraksts) A. kas izdarīti. 9. norādot. jāieraksta visi labojumi un iebildumi. dokumenta augšējā labajā stūrī raksta vārdu “NORAKSTS”. tā vietā raksta vārdu “zīmogs”.2007. 4.09. kas izdarīti. 7. kas parakstījis dokumentu. Lai izveidotu juridiski atbilstošu norakstu. DOKUMENTA NORAKSTS NORAKSTS IR KĀDA DOKUMENTA PRECĪZS ATVEIDOJUMS.09. norādot. Praktiskais darbs Izstrādājiet izrakstu no dokumenta un aplieciniet tā pareizību. Tas tikai uz laiku aizstāj šo dokumentu. 84 . 8. pilnībā raksta dokumenta parakstu daļu. parakstot oriģinālu. Kļaviņš zīmogs Rīgā 27. Izraksta pareizības apliecinājuma atzīmi raksta dokumenta noslēgumā lapas kreisajā malā. ja dokumenta izraksts ir uz vairākām lapām. pilnībā raksta dokumenta parakstu daļu. cauršūtas. ir jāievēro šādi noteikumi: 1. to pareizību drīkst apliecināt tikai oriģinālparaksta vietā iekavās raksta vārdu „paraksts”. 8. aizzīmogotas un to skaits apliecināts ar ierakstu. 5. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” Direktors (personiskais paraksts) A. pilnībā pārraksta oriģināldokumenta tekstu un visi rekvizītus. jāieraksta visi labojumi un iebildumi. obligāta ir izraksta apliecināšanas atzīme. Norakstam nav oriģināldokumenta juridiskā spēka. parakstot oriģinālu.

6. “zīmogs”; 7. 8. ierakstu.

ja uz dokumenta bijis zīmoga nospiedums, tā vietā raksta vārdu obligāta ir noraksta apliecināšanas atzīme. ja dokumenta noraksts ir uz vairākām lapām, to pareizību drīkst apliecināt

tikai tad, ja visas lapas ir numurētas, cauršūtas, aizzīmogotas un to skaits apliecināts ar Noraksta pareizības apliecinājuma atzīmi raksta dokumenta noslēgumā lapas kreisajā malā. Piemērs: NORAKSTS PAREIZS Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” Direktors (personiskais paraksts) A. Kļaviņš Zīmogs Rīgā 27.09.2007. Ja pārrakstot dokumentu atsevišķās vietās ir neskaidrs teksts, nesalasāmi cipari, to apzīmē ar vārdiem “Vārds dokumentā nav salasāms”. 9. Praktiskais darbs Izstrādājiet norakstu no dokumenta un aplieciniet tā pareizību.

DOKUMENTA KOPIJA
KOPIJA
IR DOKUMENTS, KURĀ DOKUMENTA ORIĢINĀLA SASTĀVDAĻAS ATVEIDOTAS IZMANTOJOT FOTOKOPĒŠANU, KSEROKOPĒŠANU VAI KĀ CITĀDI.

Par to liecina uzraksts ar lieliem burtiem pirmās lapas augšējā labajā stūrī – “KOPIJA”. Jebkura dokumenta kopija iegūst juridisku spēku tikai tad, kad to pareizība ir apliecināta. Zem dokumenta kopijas teksta paraksta zonā no lapas kreisās malas jāieraksta kopijas pareizības apliecinājuma uzraksts. Piemērs: KOPIJA PAREIZA Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” Direktore (personiskais paraksts) A. Kļaviņš Zīmogs Rīgā 27.09.2007. Ja dokumenta kopija ir uz vairākām lapām, to pareizību drīkst apliecināt tikai tad, ja visas lapas ir numurētas, cauršūtas, aizzīmogotas un to skaits apliecināts ar ierakstu. 10. Praktiskais darbs 85

Aplieciniet dokumenta kopijas pareizību.

86

LIETU NOMENKLATŪRA
Mērķis: Iegūt priekšstatu par lietu nomenklatūru un tās funkciju. Uzdevumi: Izprast lietu nomenklatūras funkcijas un lietošanas nosacījumus. Iemācīties izveidot lietu nomenklatūru uzņēmumam. LIETU
NOMENKLATŪRA IR DOKUMENTS, VEIDOJAMO KURĀ SISTEMATIZĒTĀ UN SECĪBĀ NORĀDĪTS

SARAKSTĪTI

ORGANIZĀCIJĀ

LIETU

NOSAUKUMI

KATRAS LIETAS GLABĀŠANAS TERMIŅŠ.

LIETU NOMENKLATŪRAS FUNKCIJAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
Lietu nomenklatūru izmanto izpildīto dokumentu grupēšanai lietās. Tā ir dokumentu indeksēšanas un lietu glabāšanas termiņu rādītājs, pamats pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamo lietu aprakstu sastādīšanai, un uzskaites dokuments īslaicīgi glabājamām lietām. Lietu nomenklatūras iedala: 1. individuālā lietu nomenklatūra 2. lietu paraugnomenklatūra Lietu Paraugnomenklatūra ir metodisks līdzeklis, ko izmanto individuālās lietu nomenklatūras sastādīšanai. Tās izstrādā, lai vienveidotu dokumentu grupēšanu lietās un noteiktu to glabāšanas termiņus tādām juridisko personu grupām, kurām ir līdzīgs darbības raksturs un dokumentu sastāvs. Lietu paraugnomenklatūru parasti izstrādā ministrijas un pašvaldības to pārziņā esošajām juridiskajām personām un to saskaņo ar Valsts arhīvu ģenerāldirekciju. Paraugnomenklatūrā noteiktos lietu glabāšanas termiņus individuālajā lietu nomenklatūrā nedrīkst saīsināt. Individuālā lietu nomenklatūra ir vienas konkrētas juridiskās personas lietvedībā kārtojamo lietu saraksts konkrētam lietvedības gadam, norādot lietu glabāšanas termiņus. Individuālā lietu nomenklatūra ietver visus juridiskās personas darbībā veidojošos dokumentus. Individuālo lietu nomenklatūru izstrādā darbinieks, kas atbild par juridiskās personas lietvedību. Lietu nomenklatūru izstrādā: • • • pamatojoties uz juridiskās personas dokumentu sastāva un satura izpēti, juridiskās personas statūtiem vai nolikumu, struktūrvienību nolikumiem; veidojot to no struktūrvienību vai darbības virzienu lietu sarakstiem, ko sastāda attiecīgie darbinieki; Lietu nomenklatūras izstrādāšanā izmanto: 87

2. gan arī darbības virzienu nosaukumi. LIETVEDĪBA 4. LIETU INDEKSĀCIJA Katrai nomenklatūrā iekļautai lietai jābūt ar noteiktu indeksu. Pirms lietu nomenklatūras izstrādāšanas ir jānosaka dokumentu vērtība. Lietu nomenklatūras shēmu veido saskaņā ar juridiskās personas apstiprināto struktūru vai darbības virzieniem. 4. REKLĀMAS NODAĻA 7. reklāmas materiālus. TIRDZNIECĪBAS NODAĻA Lietu nomenklatūrā iekļauj arī to noteiktu laiku funkcionējošo komisiju lietas. Dokumentu vērtīgumu nosaka tajā fiksētā sabiedrībai vērtīgā informācija par valstiskiem. 2. ekonomiskiem. Lietu nomenklatūras sistematizācijas iedaļas sistematizē pēc to nozīmīguma. Indeksu norādēs lieto arābu ciparus. lai varētu noteikt pareizus dokumentu glabāšanas termiņus. Par lietu nomenklatūras sistematizācijas iedaļām var būt gan juridiskās personas daļu un nodaļu. sabiedriski politiskiem. kuru dokumenti ir tiesisks pamats juridiskās personas pilnvaru apstiprināšanai vai tās darbības izbeigšanai. LIETU NOMENKLATŪRAS IZSTRĀDĀŠANA UN NOFORMĒŠANA 1. Piemērs: 88 . zinātnes un kultūras attīstību. juridiskās personas iepriekšējo gadu lietu nomenklatūras. pastāvīgi glabājamo un personālsastāva lietu aprakstus. Piemērs: LIETU NOMENKLATŪRAS SHĒMA 1. 2. apsveikums. ARHĪVS 5. Lietu nomenklatūrā neiekļauj: preses izdevumus. 1. rokasgrāmatas. VADĪBA GRĀMATVEDĪBA PERSONĀLA NODAĻA KANCELEJA 4. MĀRKETINGA NODAĻA 6. dokumentu glabāšanas termiņu sarakstus. Dokumentu vērtības ekspertīze ir dokumentu izpēte pēc dokumentu vērtīguma kritērijiem.• • • • lietu paraugnomenklatūru. sociāliem procesiem. lai noteiktu dokumentu glabāšanas termiņus.1. Lietu nomenklatūrā iekļauj arī lietvedībā nepabeigtās lietas. 3. Lietas indeksu veido struktūrvienībai vai darbības virzienam piešķirtais skaitliskais apzīmējums un lietas kārtas numurs struktūrvienība vai darbības virzienā. kuras turpināšanai saņemtas no citas juridiskās personas.

tad virsrakstā norāda ar ko un kādā jautājumā sarakste notiek. Sarakste par produkcijas pašizmaksas noteikšanu. tad to min lietas virsrakstā.c.Lietas indeksā 2-3 pirmais cipars ir struktūrvienības vai darbības virziena apzīmējums. tad virsrakstā uzrāda abus dokumentu veidus. Piemēram: 3020 konta gada pārskats Lietu virsrakstos vārdu saīsinājumus nelieto. tad virsrakstā dokumentu veidu nosaukumā lieto terminu “dokumenti”. var lietot tikai oficiāli pieņemtos saīsinājumus un lietu nomenklatūrai pievieno saīsinājumu sarakstu. darbinieku personas kontu kartītes. Ja lietā apvieno vairāku veidu dokumentus par vienu jautājumu. 89 . Ja sarakste ir ar dažādām iestādēm. dokumenti par sociālā nodokļa maksājumiem. Piemēram: Dokumenti (līgumi.) par ēku rekonstrukcijas darbiem. plāni u. otrais cipars lietas kārtas numurs. pamatojoties uz lietas dokumentu sastāvu. Ja lietā ietver plānu un pārskatu dokumentus. darba līgumu reģistrācijas žurnāls. Ja lietā ir ievietotas dokumentu kopijas. darbinieku saraksti. Ja lietā apvieno sarakstes dokumentus. Piemēram: Rīkojumi par komandējumiem uz ārzemēm. Personālsastāva lietu virsrakstus lietu nomenklatūrā min šādā secībā: • • • • • • • • • rīkojumi par personālsastāvu rīkojumu par personālsastāvu reģistrācijas žurnāls atbrīvoto darbinieku personas lietas. kurā ietilpst vairāki vārdi. LIETU VIRSRAKSTU SASTĀDĪŠANA Lietu virsraksti jāformulē iespējami īsi. atbrīvoto darbinieku personas kartītes. 2. akti. Kopijas. Ja lietas virsrakstā minēts juridiskās personas nosaukums. Ja lietā apvienoti divu veidu dokumenti. Piemēram: Sarakste ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu apmaksu. kādos jautājumos tā notiek. tad tas ir jānorāda lietas virsrakstā. atbrīvoto darbinieku darba līgumi. par kuru sastādīti šie dokumenti. Piemēram: Atzinumi un izziņas par budžeta izpildi. aiz tā iekavās norāda galvenos dokumentu veidus. tad virsrakstā norāda periodu. Ja sarakste notiek ar vienveidīgām iestādēm. lietas virsrakstā norāda tikai.

Piemēram: 5 gadi pēc pēdējā ieraksta. GLABĀŠANAS TERMIŅU NORĀDĪŠANA Ceturtajā ailē obligāti norāda katras lietas glabāšanas termiņu. CITU ZIŅU NORĀDĪŠANA LIETU NOMENKLATŪRĀ Citu ziņu ierakstīšanai par konkrēto lietu ir paredzēta aile “Piezīmes”. Patstāvīgais darbs 2007. Avotu ielā 17. 90 . tarifikācijas saraksti. Šos termiņus nosaka. Ja dokumentu termiņš nav norādīts normatīvajos dokumentos. Reģ. gada 26. Pēc lietas iznīcināšanas jānorāda iznīcināšanas akta datums un numurs. atestācijas un kvalifikācijas komisijas sēžu protokoli. Rīgā. pamatojoties uz juridiskās personas iesniegto rakstisko priekšlikumu. lietvedības gada beigās norāda “Netika izveidota” 2. 1.• • • • • dokumenti par darbiniekam aprēķināto algu. Lietu nomenklatūru paraksta lietvede Ilze Kārkliņa. LIETAS SĒJUMU SKAITA NORĀDĪŠANA Lietas sējumu skaitu norāda lietvedības gada beigās vai nākamā lietvedības gada sākumā. oktobrī SIA „Zieds”. 3. Lietas pa glabāšanas termiņiem iedalās: • • • īslaicīgi glabājamās lietas (līdz 10 gadiem ieskaitot) ilgtermiņa glabājamās lietas (ilgāk par 10 gadiem) pastāvīgi glabājamās lietas. 7123456. to uzrāda pie glabāšanas termiņa. tad norāda “Turpināma lieta”. raksta lietu nomenklatūru. Ja dokumentu glabāšanas termiņu sarakstā pie attiecīgā dokumenta termiņa norādes ir piezīme. Ja lietu nomenklatūrā ierakstītā lieta netika veidota. 4. 5. apstiprina direktors Jānis Ozols. kad lietas ir noslēgtas. Pēc lietas nodošanas arhīvā jānorāda lietas apraksta datums un numurs. Ja lieta netiek pabeigta viena lietvedības gada laikā. tad tos nosaka attiecīgās valsts arhīvu iestādes Ekspertu komisija. Nr. 9. algas nodokļa grāmatiņu reģistrācijas žurnāls 3. 40001234567. tālr. tad. 4. akti par nelaimes gadījumiem darbā. LV-1010. izmantojot par pamatu normatīvos aktus.

/fakss 7235878.10. 1 Piezīmes Amats (paraksts) L.lv APSTIPRINU Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zieds” Direktors ______________ I. Rīgā. Kalniņa AKCEPTĒTS Ekspertu komisijā (datums) (sēdes protokola Nr.10. gadam Rīgā 19. LIETU NOMENKLATŪRA 2008.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” Reģ. tālr.) SASKAŅOTS (attiecīgā valsts arhīva vadītājs) (paraksts) V. Nr. Kārkliņš Rīgā 19. Uzvārds (datums) 91 .2007. www. 40001234397 Avotu ielā 17.2007. Lietas indekss Struktūrvienības (vai darbības virziena) un lietas nosaukums Lietas sējumu skaits Glabāšanas termiņš Nr. LV-1010 Tālr.zieds. e-pasts zieds@zieds.lv. 7123456.

• • Personālsastāva dokumenti.ARHĪVA DARBS Mērķis: Iegūt priekšstatu par arhīva darbu. Glabāšanas termiņu. Lietas datējumu. • Atlasa pastāvīgi glabājamos dokumentus no lietām ar atzīmi EK pie glabāšanas termiņiem. • Konstatē dokumentu iztrūkumu. • Izņem dokumentu kopijas. Lapu skaitu. 92 . • Izņem no dokumentiem saspraudes un skavas. 4. Pēc izskatāmā jautājuma. Lietu izskatīšana pa lapām • Sistematizē dokumentus lietās. Uzdevumi: Izprast lietu veidošanas nosacījumus un nepieciešamību. Iemācīties izveidot arhīva lietas. 2. Lietas virsrakstu (nosaukumu). Dokumentu sadalīšanas principi: • • Pēc dokumenta veida. Lietas vāka noformēšana • • • • • • Pilnu juridiskās personas oficiālo nosaukumu. Darba drošības dokumenti. Dokumentu sadalīšana pa glabāšanas termiņiem: • • Pastāvīgi glabājamās lietas. • Pārbauda dokumentu sastāva un satura atbilstību lietas nosaukumam. sastādīt lietu aprakstus un aktu par dokumentu atlasi iznīcināšanai. 3. Struktūrvienības (vai darbinieka amata) nosaukumu. • Pārbauda dokumentu noformēšanas pareizību. Ilgtermiņa (vairāk nekā 10 g) glabājamās lietas. LIETAS VEIDOŠANA UN APDARE 1. • Īslaicīgi (līdz 10 g) glabājamās lietas.

gads Lietā 53 lapas Glabāt pastāvīgi 93 .Lietas vāka veidlapas noformējuma piemērs: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _________________________________________________________ (pilns juridiskās personas nosaukums) ________________________________________________________ (struktūrvienības (speciālista amata) nosaukums _______________________________________________________ _______________________________________________________ (lietas virsraksts) ____________________ (lietas datējums) Lietā _________ lapas Glabāt ____________________ Piemērs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zieds” Grāmatvedība Bilance 2005.

lai tās varētu operatīvāk izmantot. Apliecinājuma ieraksts Piemērs: Lietā numurētas ______________________________________________________________ (ar cipariem un vārdiem) ______________________________________________ lapas tajā skaitā: litera lapas ______________________________________________ numerācijā izlaistās lapas ___________________________________________ + ________________ lapas – lietā esošo dokumentu uzskaites saraksts. neskarot tekstu. Sarakstu ievieto lietas sākumā. (ar cipariem) Amats Rīgā 03.2007. (paraksts) V. Saraksta lapas numurē atsevišķi. Uzvārds 7. 94 . • 40 mm. Lietā esošo dokumentu uzskaites saraksts • • • To sagatavo atsevišķu kategoriju pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamām lietām. • Sējumos sadalītajām lietām lapas numurē katram sējumam atsevišķi.5. 6. Vienā lietā jābūt ne vairāk kā 250 lapām. Sarakstu paraksta un datē.09. lai tās biezums nepārsniegtu Numurē visas lietā sistematizētās lapas ar melnu grafīta zīmuli lapas Fotogrāfijas un citus ilustratīvos materiālus numurē otrās puses augšējā augšējā labajā stūrī. Lapu numerācija • • kreisajā stūrī. to skaitu norāda apliecinājuma ierakstā pēc lietas kopējā lapu skaita ar plusa zīmi.

jāsastāda juridiskās personas vēsturiskā izziņa. Lietas šūšana • • • Šuj visas pastāvīgi un ilgstoši glabājamās lietas. Juridiskās personas arhīva vadītājs (atbildīgais par arhīvu) pēc Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas noteiktās veidlapas parauga.2007.10. 95 . Saskaņā ar iestādes lietu nomenklatūru. Lietu aprakstu sastāda: • • • • Pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamām un personālsastāva lietām. Piezīmes Amats Rīgā 03. p. Vismaz četriem dūrieniem. (paraksts) V. Juridiskās personas vēsturi. LIETU APRAKSTS LIETU APRAKSTS IR SISTEMATIZĒTS LIETU VIRSRAKSTU SARAKSTS AR TO KĀRTAS NUMURIEM. Dokumenta virsraksts vai lietas sadaļas nosaukums Lapu Nr.Piemērs: LIETĀ ESOŠO DOKUMENTU UZSKAITES SARAKSTS Nr. kas ietver: 1. Veicot aprakstu sastādīšanu pirmo reizi. Ar biezu linu diegu. Četros eksemplāros./k. DATĒJUMIEM UN LAPU SKAITU. Uzvārds 8.

Reģ. Aktu apstiprina direktors Jānis Ozols. Aktu sastāda grāmatvede Līga Bērziņa. kā arī par attiecīgo laika periodu izskatīti akti par dokumentu atlasi iznicināšanai un dota atļauja aktos ietvertos dokumentus iznīcināt. 7123456. 40001234567. DOKUMENTU IZNĪCINĀŠANAS KĀRTĪBA Par dokumentu atlasi iznīcināšanai sastāda aktu četros eksemplāros pēc Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas apstiprinātas veidlapas parauga. Nr. raksta aktu par dokumentu atlasi iznīcināšanai.2. LV-1010. lietvede Ilona Kalniņa un grāmatveža palīgs Jānis Kārkliņš. oktobrī SIA „Zieds”. Aktā izdara atzīmi. Aktus par dokumentu atlasi iznīcināšanai izskata juridiskās personas ekspertu komisija vienlaicīgi ar pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamo un personālsastāva lietu aprakstiem par attiecīgo laika periodu. Juridiskās personas dokumentu raksturojumu. Rīgā. Aizliegts iznīcināt dokumentus bez valsts arhīvu iestāžu atļaujas! Dokumentus drīkst iznīcināt tikai tad. kad pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamo un personālsastāva lietu apraksti apstiprināti un uzskaitīti attiecīgajā valsts arhīvā. 96 . gada 26. 10. Avotu ielā 17. Patstāvīgais darbs 2007. tālr. kad un kādā veidā tanī ietvertie dokumenti iznīcināti.

Nr. tajā skaitā: litera numuri: izlaistie numuri: Arhivāre I. Nr. 7123456. 1 piezīmes Šajā aprakstā iekļauta _________________________________________________ lietas. P. tālr. ________ līdz Nr. Bērziņa Kopsavilkuma ierakstu apraksta iedaļai par 200__ gadu apliecinu Ekspertu komisijas piekšsēdētājs A. www. 40001234397 Avotu ielā 17. Kauliņš 20.10./k 1 2 3 4 5 6 7 8 Lietas virsraksts Lietas datējums Lapu skaits Nr. e-pasts zieds@zieds.zieds. 97 .2007.10. Ar cipariem un vārdiem no Nr.lv. LV-1010 Tālr. Rīgā. ___________.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” Reģ./fakss 7234567.lv Valsts arhīva ekspertu komisijas apstiprinājuma uzraksts PASTĀVĪGI GLABĀJAMO LIETU APRAKSTS Rīgā 01. Kalniņš SASKAŅOTS Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zieds” direktors _____________ J.2007.

e-pasts zieds@zieds./fakss 7235878. _____________ Arhivāre A. ___________ līdz Nr. Rīgā.lv APSTIPRINU Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zieds” Direktore A. Bērziņa 98 . 40001234397 Avotu ielā 17.2007. P.10. 2 piezīmes Šajā aprakstā iekļauta ___________________________________________________ lieta. PERSONĀLSASTĀVA LIETU APRAKSTS Rīgā 01.10. Nr. LV-1010 Tālr.lv. tālr./k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Lietas virsraksts Lietas datējums Lapu skaits Nr. Nr. www. /cipariem un vārdiem/ Lietas no Nr.zieds.Kalniņa Rīgā 02. 7123456.2007.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” Reģ.

4.9. Aktā uzskaitīto lietu virsraksti atbilst lietu saturam. tālr. Lietas datējums Lietas indekss Lietas virsraksts Lietu skaits Glabāšanas termiņš Piezīmes 1. gadam ir atlasītas iznīcināšanai šādas SIA „Zieds” lietas.Kalniņa Rīgā 02. gadu./fakss 7234567. Personālsastāva lietu apraksti sastādīti par __________. LV-1010 Tālr. www.zieds. P.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZIEDS” Reģ. Lietu kopskaits ______________________________________________________________ /ar cipariem un vārdiem/ Pastāvīgi glabājamo lietu apraksti sastādīti par ________. kas zaudējušas vēsturisko un praktisko nozīmi: Nr.lv. 2.2007.k. e-pasts zieds@zieds. Rīgā. 1 _____________________ _______________________________ _____________________ _______________________________ Saskaņā ar lietu nomenklatūru 2007. 7123456. Komisijas sastāvs: _____________________ _______________________________ /amats/ /amats/ /amats/ /vārds uzvārds/ /vārds uzvārds/ /vārds uzvārds/ Nr. _____________________ __________________________ __________________________ /amats/ /paraksts/ /vārds uzvārds/ _____________________ __________________________ __________________________ /amats/ /paraksts/ /vārds uzvārds/ _____________________ __________________________ __________________________ /amats/ /paraksts/ /vārds uzvārds/ 99 . glabāšanas termiņi ievēroti atbilstoši lietu nomenklatūrai. gadu. AKTS PAR DOKUMENTU ATLASI IZNĪCINĀŠANAI Rīgā 20.lv APSTIPRINU Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zieds” Direktore A.2007.09. Nr. 3. 40001234397 Avotu ielā 17.

Latvijas Republikas 1998. 10.1995.gada Elektronisko dokumentu likums. Latvijas Republikas 2002. Latvijas Republikas 1996. 96 “Noteikumi par citvalodu personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā”.2000.08. Latvijas Republikas MK 25. Latvijas Republikas MK 05. kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Latvijas Republikas MK 22.08. 22. 154 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”. 8. Latvijas Republikas 1999. sūdzību un priekšlikumu lietvedība valsts un pašvaldību institūcijās”. Latvijas Republikas 1994. 9. 2. Latvijas Republikas 1991. 265 “Pasta noteikumi”. 286 “Noteikumi par svešvalodu lietošanu zīmogu.1995. uzņēmumu(uzņēmējsabiedrību) nosaukumu un pasākumu nosaukumu veidošanu un lietošanu”.08. noteikumi Nr.08. Latvijas Republikas MK 12.08. gada Personu apliecinošu dokumentu likums.04. 24. 7.gada likums “Par Latvijas Valsts ģerboni”.03. 6. 20.gada Notariāta likums. Latvijas Republikas MK 22. 18. Latvijas Republikas 1995. 100 . 154 “Administratīvo aktu procesa noteikumi” 15. 16.2000. 5.2000. 4. 291 “Kārtība. 17. noteikumi Nr. Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas. sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās”. noteikumi Nr. Latvijas Republikas 2002.gada likums “Par arhīviem”. Latvijas Republikas MK 13. noteikumi Nr.2000.06. Latvijas Republikas MK 22. noteikumi Nr.07. noteikumi Nr. noteikumi Nr. Latvijas Republikas MK 29.08.2000. spēkā stāšanās kārtība un spēkā esamību”. Latvijas Republikas MK 22. gada Valsts valodas likums.2000. 21.gada likums “Par bāriņtiesām un pagasttiesām”.gada likums “Par likumu un citu Saeimas. 99 “Iesniegumu. publicēšanas.gada likums ”Par pašvaldībām”. Latvijas Republikas MK 22. Latvijas Republikas MK 23. noteikumi Nr. noteikumi Nr.IZMANTOTĀS LITERATŪRAS SARAKSTS 1. 292 “Noteikumi par valsts valodas lietošanu informācijā”. Latvijas Republikas 1993. noteikumi Nr.gada Valsts pārvaldes iekārtas likums. 23.1996.gada likums “Par valsts noslēpumu”.03. Latvijas Republikas 2002. 3. noteikumi Nr. iestāžu. spiedogu un veidlapu tekstā”. 19. 12. 111 “Ministru kabineta kārtības rullis”.295 “Noteikumi par vārdu un uzvārdu rakstību un indentifikāciju”. 13. Latvijas Republikas 1994.2002. Latvijas Republikas 1994. 246 “Valsts civildienesta ierēdņu amata aprakstu izstrādāšanas kārtība”. 294 “Noteikumi par vietu nosaukumu. noteikumi Nr.2002.04.gada likums “Iesniegumu.1995. Latvijas Republikas MK 18. 11. sabiedrisko organizāciju. 14.

1998. arhīvu darbības noteikumi. konfesionālo organizāciju un citu juridisko personu arhīva fonda saglabāšanas kārtība”.1995. 31. krievu. saglabāšanu un izmantošanu.25. norādījumi “Likvidējamo un reorganizējamo valsts iestāžu. Lietvedības pamati. noteikumi Nr.1994.: Kamene. 101 . 34.2001. izrakstu un kopiju (turpmāk “izziņu”) sagatavošanu un nosūtīšanu”.2002. apstiprinātais “Valsts institūciju tipveida dokumentu glabāšanas termiņu saraksts”. Latviešu.gada norādījumi “Īpašvārdu rakstība”.02.. Latvijas Republikas MK 09. – Rīgā. lietvedības un darba organizācijas termini. 37. 30. 507 “Noteikumi par pilsoņu personas apliecībām un nepilsoņu personas apliecībām”. 246.01.04. Bahanovskis. Rīga. 36.11. Lietvedības instrukcija: lietu nomenklatūra.04. Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas 21. 28. Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas 10.12. organizāciju. Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas 27. 35. Kalējs J. 190 lpp. Latvijas Republikas MK 04. angļu un vācu valodā. Rīga: KIF „Biznesa Komplekss. 2005. Apstiprinājusi LZA Terminoloģijas komisija. 27.gada “Instrukcija par vārdu un uzvārdu lietošanu un rakstību latviešu literārajā valodā”. uzņēmumu. Latvijas Republikas Valsts valodas centra 1998. 1995. uzskaiti. 26. Ekonomikas. ar Labklājības ministrijas rīkojumu Nr. to institūciju. noteikumi Nr. 202 lpp. Latvijas Republikas Profesiju klasifikators. 33. Instrukcija par juridisko personu arhīvu dokumentu uzkrāšanu. instrukcija Nr. sabiedrisko. Latvijas Republikas Valsts valodas centra 1998.1 “Ierēdņa uzvedības principi”. 141 “Informācijas sistēmās esošo dokumentēto datu un elektronisko dokumentu arhivēšanas noteikumi”.1996.10. 2000. V.2002. “Norādījumi par ārvalstīs izmantojamo dokumentu norakstu.1995. LZA Latviešu valodas institūts. Latvijas Republikas MK 02. apstiprināts 09. Elektroniskie dokumenti. Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas un Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas 20.10. pašvaldību. Ābele M. 32. 29.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful