Nor Adilah Bt.

Anuar (D20081032363)

Kesan Pro/Cons Nilai
1. Para pelajar akan
merasakan
pembelajaran
matematik ini bukan
untuk satu jantina
tertentu sahaja.
2. Persaingan yang sihat bagi
pelajar lelaki dan pelajar
perempuan dalam
matematik.
3. Pelajar bermotivasi untuk
mempelajari matematik.
4. urang diantara pelajar
lelaki dan perempuan akan
berkurang

1. Pelajar sentiasa merasakan
bahawa guru mereka adil
dan seronok untuk
mempelajari matematik.
2. Guru akan semakin
banyak kerja kerana
terpaksa memikirkan
secara kreatiI bagi
memastikan pelajar
sentiasa mendapat hak
yang saksama dalam
pengajaran matematik.
1. Guru sentiasa
bersikap adil kepada
kesemua pelajar.
2. Guru sentiasa ikhlas
dalam memberikan
pendidikan
sebaiknya.
3. Pembangunan modal
insan yang
seimbang.
4. Pelajar akan
bersaing secara
sihat.


Penyelesaian Masalah yang berkesan
agaimana hak dan kesaksamaan dalam pendidikan matematik boleh dicapai oleh kedua-dua
jantina
Penyelesaian masalah yang mungkin
Sebagai seorang guru:
1. emanggil semua pelajar tidak kira
sama ada pelajar lelaki ataupun pelajar
perempuan.
2. emberikan contoh-contoh yang sesuai
dan mempromosikan kolabarasi di
dalam contoh.
3. Pembelajaran hands on yang adil.
Pemilihan aktiviti seharusnya boleh
melibatkan kesamua pelajar lelaki dan
pelajar perempuan.
4. enggunakan waktu menunggu
sebaiknya selepas mengajukan soalan.
Pelajar lelaki dan wanita mempunyai
tahap berIikir yang berbeza.
Kurikulum:
1. uku teks seharusnya adil dalam
memilih contoh. Contoh tidak hanya
menunjukkan lebih kepada satu contoh
jantina sahaja.
2. Aktiviti yang disediakan haruslah
memikirkan keseimbangan antara
peljara lelaki dan perempuan.


Bagaimana kita boleh memastikan penyelesaian tersebut menjadi lebih baik?
1. Guru-guru perlulah disiapkan dengan segala kelengkapan pedagogi, pedagogi isi
kandungan, nilai-nilai supaya sentiasa lebih adil kepada semua pelajar.
2. Kesediaan guru-guru sangat penting untuk bersikap adil di dalam kelas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful