UIT

Digital_System:LAB1

________________________________________________________________________

LAB 1
Switchs, Lights, Multiplexers
Mục ñích của Lab 1: Học cách kết nối ñơn giản những ngõ vào và ngõ ra của linh liện
ñến FPGA và thiết kế một số mạch ñiện ñơn giản sử dụng những linh kiện trên Kit DE2
như là ngõ vào và ngõ ra của mạch thiết kế. Trong Lab này, ta sẽ sử dụng Switch SW17SW0 trên Kit DE2 như là ngõ vào của mạch và sử dụng LED và LED bảy ñoạn như là
ngõ ra của mạch. ðể làm tốt Lab1, sinh viên cần phải nắm trước ở nhà về cách thiết kế,
biên dịch và mô phỏng một mạch ñiện ñơn giản trên Quartus II.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Part 1:
• Thiết kế một mạch ñiện hết sức ñơn giản như sau:
Từng bước thực hiện:
1. Tạo một project Quartus mới, ñặt tên: user_dir/lab1/lab1_part1
2. Thiết kế một mạch như sau:

3.
4.
5.
6.

Gán pin cho mạch trên
Biên dịch ñể phân tích, tổng hợp và tạo ra file .sof.
Nạp file thực thi lên FPGA. Kiểm tra hoạt ñộng của mạch.
Note : Sinh viên cần chuẩn bị trước ở nhà những công việc sau ( Không có
bài chuẩn bị không ñược vào lớp làm thí nghiệm  Tính vắng buổi ñó)
• ðọc và thực hiện các bước 1, 2, 3, 4, 5 ở nhà.

Part 2:
1. Cho mạch sau:

Nêu hoạt ñộng của mạch trên và viết bảng sự thật cho mạch.

________________________________________________________________________
Lưu hành nội bộ
1

Tạo một project Quartus mới. Biên dịch ñể phân tích. ñặt tên: user_dir/lab1/lab1_part2 4.sof. 6. Thiết kế một mạch như sau: 5. Nạp file thực thi lên FPGA.UIT Digital_System:LAB1 ________________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________ Lưu hành nội bộ 2 . Cho mạch sau: • Nêu hoạt ñộng của mạch trên 3. Kiểm tra hoạt ñộng của mạch. tổng hợp và tạo ra file .

tổng hợp và tạo ra file .sof.UIT Digital_System:LAB1 ________________________________________________________________________ 7. Note : Sinh viên cần chuẩn bị trước ở nhà những công việc sau ( Không có bài chuẩn bị không ñược vào lớp làm thí nghiệm  Tính vắng buổi ñó) • ðọc và thực hiện các bước 1. 2. 5. 6. Biên dịch ñể phân tích. Kiểm tra hoạt ñộng của mạch. Nạp file thực thi lên FPGA. 3. ________________________________________________________________________ Lưu hành nội bộ 3 . Cho mạch sau: • Nêu hoạt ñộng của mạch trên và viết bảng sự thật cho mạch. Part 3: 1. 4. 5 ở nhà. 4 ở nhà. 2. ñặt tên: user_dir/lab1/lab1_part3 3. 3. 2. Note : Sinh viên cần chuẩn bị trước ở nhà những công việc sau ( Không có bài chuẩn bị không ñược vào lớp làm thí nghiệm  Tính vắng buổi ñó) • ðọc và thực hiện các bước 1. Thiết kế một mạch như sau: 4. Tạo một project Quartus mới.

( Note: Các ñoạn LED tích cực mức thấp). Cho mạch sau: 2. Biên dịch ñể phân tích. E. Nạp file thực thi lên FPGA. 5 ở nhà. ñặt tên: user_dir/lab1/lab1_part4 Thiết kế mạch như hình trên. tổng hợp và tạo ra file . • Dưới ñây là bảng sự thật của mạch giải mã cho Led 7 ñoạn trên dùng ñể hiện thị một trong 4 kí tự H. Note : Sinh viên cần chuẩn bị trước ở nhà những công việc sau ( Không có bài chuẩn bị không ñược vào lớp làm thí nghiệm  Tính vắng buổi ñó) • ðọc và thực hiện các bước 1. 3.UIT Digital_System:LAB1 ________________________________________________________________________ Part 4: 1. 5. 7. 2. Part 5: • Cho dữ liệu mạch ñiện như sau: ________________________________________________________________________ Lưu hành nội bộ 4 . • Sinh viên hoàn thành bảng sự thật trên.sof. 6. O. 4. L. Dựa vào bảng sự thật. 4. Tạo một project Quartus mới. Kiểm tra hoạt ñộng của mạch. thiết kế mạch giải mã cho LED 7 ñoạn trên. 3.

Dựa vào những dữ kiện ñã cho ở hình trên và kiến thức ñã nắm ñược từ Part1 ñến Part4. hãy thiết kế mạch ñiện hoạt ñộng theo bảng sự thật sau: END ________________________________________________________________________ Lưu hành nội bộ 5 .UIT Digital_System:LAB1 ________________________________________________________________________ 1.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.