15.

Η ένοπλη ορμή για απελευθέρωςη

Στη διάρκεια τησ Τουρκοκρατίασ οι Έλληνεσ ζκαναν πολλζσ απόπειρεσ για την αποτίναξη τησ ςκλαβιάσ.
Οι προςπάθειζσ τουσ όμωσ δεν είχαν αποτζλεςμα για δφο κυρίωσ λόγουσ: