TỔNG CÔNG TY HÒA BÌNH MINH

SIÊU THỊ BÌNH MINH PHÚC YÊN
Khu Déc Bå A - Hai Bµ Trng - P. Hïng V¬ng - Phóc Yªn- VÜnh Phóc
Tel & Fax: 0211 6268 567 - Email: binhminhmart.py@gmail.com

BINH MINH MART

KẾ HOẠCH PHÁT TỜ RƠI KHUYẾN MẠI 2012
KHU
VỰC
TRÊN
BẢN ĐỒ
1

TÊN KHU VỰC

KHU XUÂN MAI

PHƯỜNG

PHÚC
THẮNG

SỐ LƯỢNG

BUỔI

NGÀY

1000

THỜI GIAN

SỐ CÔNG PHÁT TÊN NHÂN VIÊN

7H30-12H30

1

7H30-12H30

1

13H00-18H00

1

13H00-18H00

1

7H30-12H30

1

7H30-12H30

1

13H00-18H00

1

13H00-18H00

1

7H30-12H30

1

7H30-12H30

1

13H00-18H00

1

SÁNG
2

LÀNG XUÂN PHƢƠNG

PHÚC
THẮNG

3

XÓM MÁI - LÀNG XUÂN
THƢỢNG

PHÚC
THẮNG

1000

4

NHÀ MÁY GIÀY DA PHÚC
YÊN

TRƢNG NHỊ

1000

5

TRƢỜNG CDDSP VĨNH PHÚC TRƢNG NHỊ

1000

1000
16-Dec
CHIỀU

SÁNG
6

TRƢỜNG CẤP 1 PHÚC YÊN

TRƢNG NHỊ

1000
17-Dec

7

CHỢ PHÚC YÊN

TRƢNG NHỊ

1000
CHIỀU

8

TRƢỜNG THCS PHÚC YÊN

TRƢNG
TRẮC

1000

9

HỒ ĐẤT ĐEN

TRƢNG
TRẮC

1000

10
11

THỊ ỦY PHÚC YÊN

TRƢNG
TRẮC

BẾN XE PHÚC YÊN

TRƢNG
TRẮC

SÁNG
1000
18/12
1000
CHIỀU

18/12 12 TRƢỜNG THPT BẾN TRE TRƢNG TRẮC 13 SÂN VẬN ĐỘNG TX PHÚC YÊN HÙNG VƢƠNG CHIỀU 1000 1000 13H00-18H00 1 7H30-12H30 1 7H30-12H30 1 13H00-18H00 1 13H00-18H00 1 7H30-12H30 1 7H30-12H30 1 13H00-18H00 1 13H00-18H00 1 SÁNG 14 KHU TT BỆNH VIỆN K74 HÙNG VƢƠNG 1000 15 LÀNG ĐẦM XUYÊN TIỀN CHÂU 500 16 LÀNG KIM TRÀNG TIỀN CHÂU 500 17 ĐỐI DIỆN TRƢỜNG LÁI XE HÙNG VƢƠNG TIỀN CHÂU 1000 18 TRƢỜNG LÁI XE HÙNG VƢƠNG TIỀN CHÂU 500 19 NGÃ 3 TIỀN CHÂU TIỀN CHÂU 500 20 HONDA NHUNG HỒNG TIỀN CHÂU 1000 21 BỆNH VIỆN K74 HÙNG VƢƠNG 1000 22 NGHĨA TRANG THANH TƢỚC HÙNG VƢƠNG 1000 19/12 CHIỀU SÁNG 20/12 CHIỀU 20.000 Khu vực phát : toàn bộ khu vực thị xã Phúc yên chi theo các trục đƣờng chính gồm: Đƣờng: Nguyễn trãi Đƣờng: Hai Bà Trƣng Đƣờng: Lạc Long Quân Đƣờng: Trần Hƣng Đạo .

Đƣờng: Trƣng Trắc Đƣờng: An Dƣơng Vƣơng và các ngõ Đƣờng: Trần Phú Đƣờng: Sóc Sơn Đƣờng: Lý Tự Trọng Nhà máy: Hon Đa Nhà máy: Toyota Đường: Hùng Vương Xã: Tiền Châu Phường: Xuân Hòa Phƣờng: Trƣng Nhị Xã: Phúc Thắng .

RƠI KHUYẾN MẠI 2012 SỐ ĐT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful