Подарете книга!

Тој што дарува НАСМЕВКА и КНИГА не осиромашува, тој што го прима дарот може цел живот да го памети. Со љубов!

Agata KRISTI AZBU^NITE UBISTVA
Fantasti~en roman za seriski ubiec koj, ispra}aj}i mu pisma na poznatiot detektiv Herkul Poaro, mu go najavuva sekoe sledno zlostorstvo. Ubiecot se potpi{uva kako Ej-Bi-Si, a ubistvata gi vr{i spored azbu~en red, po~nuvaj}i od mestoto Andover i `rtvata - gospo|a A{er. Edinstvenata rabota {to gi povrzuva ubistvata e `elezni~kiot vodi~ Ej-Bi-Si, koj seriskiot ubiec go ostava pokraj sekoja `rtva. Poaro zaklu~uva deka ubiecot dobro gi poznaval site li~nosti koi gi ubil.

399.- 150 denari
Ser Artur KONAN DOJL

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 176

PROKLETSTVOTO NA BASKERVILOVI
Vrz bogatoto semejstvo Baskervil so generacii se prenesuva edno stra{no prokletstvo. Predanieto raska`uva za ogromen misteriozen pes koj skita niz mo~uri{noto zemji{te obvitkano so magla okolu semejniot imot. Holms i negoviot sorabotnik d-r Votson dobivaat zada~a da pomognat vo re{avaweto na misteriozniot smrten slu~aj vo semejstvoto povrzano so ova prokletstvo. Teloto na ser ^arls Baskervil e najdeno vo parkot na negoviot imot, so tragi od xinovsko ku~e. Situacijata se uslo`nuva so doa|aweto na mladiot ser Henri Baskervil, noviot naslednik.

РИЗНИЦА

299.- 150 denari
^arls BUKOVSKI PALP

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 168

Vo celiot roman e protkaena zgusnata atmosfera na te{ka melanholija vo eden zatvoren svet. No Bukovski seto toa go poni{tuva so humorot i na toj na~in go poka`uva izlezot od besmislenosta i ma~niot ko{mar vo koi nè voveduva. Simboli~no koristej}i go terminot „palp” koj ozna~uva evtina, petpara~ka literatura, ni se pretstavuva kako detektiv kogo nikoj ne mo`e da go natera da go izgubi svojot zdrav razum. Poigruvaj}i se so `anrovite i prodiraj}i vo niv, niz celiot tek na slu~uvawata se ~uvstvuva negoviot realizam.

399.- 150 denari
4

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 160

Читај го најдоброто - плати најмалку

Virxinija VULF OPSEDNATA KU]A

Opsednata ku}a gi sodr`i najintrigantnite raskazi na Vulf koi i denes predizvikuvaat golem interes me|u prou~uva~ite na literaturata. Vidliva e nejzinata golema samokriti~nost kon tekstovite, vo niv nema zbor otpove}e ili nepro~istena misla. Bogatiot duh na Vulf sozdava likovi koi ne mo`at da se oslobodat od svoeto minato, od svojata sudbina, od onaa predodredenost protiv koja, ni se ~ini, ne mo`eme da se borime. Zatoa i pripadni~kite na @enskiot klub se razo~aruvaat vo svoite ideali, a sobira~ot na neobi~ni stari predmeti biduva otfrlen od svoite prijateli.

399.- 150 denari

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 128

www.mojakniga.com.mk

РИЗНИЦА
5

[arlot BRONTE XEJN ER
Xejn Er e sira~e koe ne znae mnogu za svoeto semejstvo. Taa raste so bratu~edite na nejzinata vujna. Tie ne ja sakaat i se odnesuvaat so nea duri i polo{o otkolku kon slugite. Koga kone~no }e se pobuni, ja pra}aat vo u~ili{te za sira~iwa. Tamu `ivotot i e u`asno te`ok, no Xejn steknuva obrazovanie i bogato iskustvo. Koga dobiva mesto kako guvernanta vo ku}ata na gospodinot Ro~ester, taa otkriva iskra nade` za sre}a.

299.- 150 denari
Milan KUNDERA IDENTITET

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 160

РИЗНИЦА

Nesekojdneven quboven roman koj ja sledi prikaznata na sopru`nicite @an-Mark i [antal, ~ii nevolji zapo~nuvaat so bizaren zaplet. Obremeneti od minatoto kolku i od sekojdnevieto, tie po~nuvaat da se somnevaat vo sebe i doa|aat do kriza na svojot identitet. Vsu{nost, tokmu toa e i osnovnata ideja na deloto - gubeweto i potragata po sopstveniot identitet. Strasta, omrazata, stravot, preispituvaweto na ~uvstvata se glavnite dvigateli na ova delo koe izobiluva so napnatost i maestralni opisi na nastanite.

299.- 150 denari
Dafne DI MORIE JAMAJKA IN

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 120

Opasna i romanti~na prikazna za mlada devojka koja, po smrtta na svojata majka, ì se sprotivstavuva na te{kata situacija vo koja{to zapa|a. Taa ne se pla{i da go stori ona {to smeta deka e pravilno duri i vo migovi koga mo`e da si go izlo`i `ivotot na opasnost. Nejzinata hrabrost nasproti zloto zapo~nuva da vladee tokmu koga otsednuva kaj nejzinite tetin i tetka i koga zapo~nuva da gi otkriva tajnite na Jamajka in, kade {to se slu~uvaat opasni raboti. Nejziniot zloben tetin, gazda na taa misteriozna gostilnica, se obiduva da go kontrolira nejziniot `ivot.

399.- 150 denari
6

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 136

www.mojakniga.com.mk

Emili BRONTE ORKANSKI VISO^INI

Orkanski viso~ini e imeto na eden star imot koj se nao|a visoko na vetrovitite mo~urlivi predeli na Jork{ir, dom na semejstvoto Ern{ou. Vo dolinata `ivee i semejstvoto Linton, vo mnogu poudobniot dom Tra{kros grejnx. Gospodin Ern{ou, tatkoto na Ketrin i Hindli, eden den odi po rabota vo Liverpul i na vra}awe nosi dete koe `iveelo na ulica vo najlo{iot del od gradot. Toj go posvojuva kako svoe i go narekuva Hitklif. Po ova, ni{to ve}e ne e kako porano. Po~nuva sinxir od nastani koi gi uni{tuvaat i dvete semejstva.

399.- 150 denari

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 160

Убава книга убаво ми стои!

РИЗНИЦА
7

Xejms XOJS DABLINCI
Vo Dablinci Xejms Xojs na mnogu realisti~en na~in ni go pretstavuva i ni go razotkriva moralniot pad i gnasotijata koja, spored nego, ja preplavila Irska. Negovata namera bila da ja napi{e moralnata istorija na negovata zemja, a za mesto na site slu~uvawa go izbral Dablin, za{to ovoj grad izgledal kako centar na paralizata. Toj se obidel da go pretstavi vo ~etiri vida: detstvo, mladost, zrela doba i javen `ivot. Negovite prikazni se povrzani so neuspesite i razo~aruvawata na decata, na poni`enite `eni, na ma`ite koi premnogu pijat.

299.- 150 denari
BELI NO]I

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 144

Fjodor MIHAJLOVI^ DOSTOEVSKI
Beli no}i mnogumina go smetaat za sentimentalen roman. No toj e mnogu pove}e od toa. Junacite na Dostoevski `iveat vo sivi stanbeni zgradi i vo ne~isti sobi za izdavawe i tie mesta kako sudbina gi okovaat vo beda od koja nema izlez do smrtta. Za da ja zgolemi dramskata napnatost, Dostoevski ì dava na svojata novela forma na ispoved na glavnite junaci, koi vo prvo lice gi iznesuvaat svoite psihi~ki problemi. Mom~eto i devojkata koi slu~ajno se sre}avaat edna no} na re~niot breg po~nuvaat da si gi raska`uvaat svoite `ivoti i da gi iznesuvaat pred nas svoite o~ekuvawa i nade`i za podobro utre.

РИЗНИЦА

299.- 150 denari
Vladimir NABOKOV VOL[EBNIK

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 112

Kratkiot roman Vol{ebnik e poslednoto delo {to Nabokov go napi{al na ruski jazik, pred zaminuvaweto vo Amerika, kade {to definitivno }e prifati da pi{uva na angliski. Vo nego zboruva za edno devoj~e koe stanuva predmet na pedofilnata imaginacija i strast na eden postar ~ovek. Spored toa, nesomneno mo`eme da go smetame za za~etok na romanot Lolita. Ubeduvaj}i se vo ispravnosta na svoite ~uvstva, na{iot junak plete mre`a vo koja }e go fati svojot plen. Toj se `eni so bolnata vdovica, za po nejzinata smrt, kako o~uv na nejzinata }erka, da dobie celosno pravo nad nea.

299.- 150 denari
8

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 112

Читај го најдоброто - плати најмалку

Edgar ALAN PO CRVENATA SMRT
^ovek faten vo kanxite na svojata imaginacija, tainstvena poraka {to vodi do zakopanoto bogatstvo, ribar koj se bori za svojot gol `ivot soo~en so neizmernata mo} na okeanot, dve misteriozni ubistva vo Pariz ‡ ova se samo del od tainstvenite i fantasti~ni prikazni sobrani vo ovaa kniga. Raskazite na Edgar Alan Po naj~esto se ~udni i mra~ni i izobiluvaat so golema doza na fantazija. Mnogu od niv raska`uvaat za mo}ta na zloto, za bezdu{nosta na ~ovekot i za mra~nata strana na negovoto postoewe.

399.- 150 denari
Dejvid H. LORENS

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 120

]ERKATA NA TRGOVECOT SO KOWI
Za site prikazni na Lorens, od prvata do poslednata, mo`e da se ka`e deka se qubovni prikazni, vistinski studii za najrazli~nite lica na qubovta. Pritoa, malite raboti ~esto dobivaat golemo, pa duri i presudno zna~ewe. Slu~aen dopir, ukraden pogled, navidum zanemarliv gest ‡ spojuvaat dve razli~ni su{testva. Vo toa spojuvawe nema sekoga{ i razbirawe. Spored avtorot, qubovta sekoga{ e dvojna, setilna i spiritualna. Kolku i da izgleda poednostavena, ovaa Lorensova vizija za qubovta vo negovite prikazni dobiva celosna dramatika.

399.- 150 denari
Agata KRISTI OTVORENI KARTI

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 176

Brilijanten roman vo koj na mo{ne interesen na~in se istra`uva sekoj poteg na lu|eto koi se vklu~eni vo misterijata. Detektivot Poaro navleguva vo psihologijata na likovite osomni~eni za misterioznoto ubistvo na [aitana. Celiot nastan se slu~uva vo negovata ku}a, kade po ve~erata ~etvoricata gosti igraat brix. No koj od ~etvoricata prisutni tamu bi mo`el da bide ubiecot?

299.- 150 denari
www.mojakniga.com.mk

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 168

РИЗНИЦА
9

Dejvid H. LORENS GRE[NIK
Lorens e najmo}en koga go opi{uva najdlabokoto ~ove~ko ~uvstvo, kako qubovta i sudirot me|u ma`ot i `enata. Negovite dela se zna~ajni tokmu poradi nivniot intenzitet i erotskata senzualnost. „Gre{nik“ e neobi~en quboven roman za vnatre{nite dilemi na edna mlada muzi~arka vqubena vo postar, o`enet violinist. So eden zbor, vpe~atliva prikazna za vitlite na bra~nite triagolnici...

299.- 150 denari
Oskar VAJLD

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 216

SLIKATA NA DORIJAN GREJ
Vozbudliva prikazna za ~ovek koj si ja prodava du{ata vo zamena za ve~nata mladost. No doa|a den koga se pojavuva crvot na somnenieto, potrebata za soo~uvawe so sebe. Dorijan Grej }e sobere hrabrost da se izvle~e od kanxite na sebezala`uvaweto i da ja frli maskata. No koga }e pogledne vo svojata sogolena du{a ‡ gleda samo grdotija {to go u`asnuva.

РИЗНИЦА

299.- 150 denari
Agata KRISTI

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 184

MISTERIJATA NA SINIOT VOZ
Roman za navidum obi~no ubistvo koj ~itatelot go dr`i vo neizvesnost sè do samiot kraj. Se raboti za devojkata Ketrin Grej koja saka da se vpu{ti vo edna avantura, nosej}i gi so sebe vrednite rubini koi se podarok od nejziniot tatko. Vo me|unarodniot „Sin voz“ koj patuva kon Nica se krie golema misterija. Koj i zo{to ja ubil }erkata na amerikanskiot bogata{?

299.- 150 denari
10

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 200

www.mojakniga.com.mk

Markiz de SAD ZLOSTORSTVO OD QUBOV
Majstorski raska`ani `ivotni prikazni, polni so vozbudlivi presvrti i dramati~ni zapleti, koi nè teraat da razmislime za pove}e raboti: dali ~ovekot e samiot kova~ na svojata sre}a ili taa zavisi najmnogu od tu|ite nameri, `elbi i poigruvawa so na{ite `ivoti? Dali ~ovek mo`e da se bori protiv svoite mra~ni porivi? Postoi li sudbina i mo`eme li da vlijaeme vrz nejziniot tek?

299.- 150 denari
Markiz de SAD

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 232

U@IVAWE VO ZLOSTORSTVOTO
Nitu eden avtor ne mo`e na tolku slikovit na~in da gi dolovi „strasnite sliki“ kako {to go pravi toa Markiz de Sad. Pove}e od o~igledno e deka orgiite {to toj gi zamisluva se sveduvaat na brzo spojuvawe na telata i na u`ivawe vo sekoj ~in. Idejata za zloto zazema centralno mesto, artikuliraj}i se niz „sadisti~kata teorija“ za perverzijata, kako i niz odnosot na nasilstvoto, grevot i zlostorstvoto.

299.- 150 denari
Mihail BULGAKOV KU^E[KO SRCE

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 104

Koj e glavniot junak na ovoj roman? ^ovekot ili ku~eto? Sozdavaweto na novo su{testvo po modelot na d-r Franken{tajn e prosledeno so mnogu groteskni i tragikomi~ni sceni. Nastanat od ku~e-skitnik i lumpenproleter, junakot bega od kontrolata na tvorecot i go bara svoeto pravo na sloboda i na mesto vo `ivotot. Hrabra i beskompromisna satira na sovetskoto op{testvo od dvaesettite godini na HH vek

299.- 150 denari
Убава книга убаво ми стои!

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 128

РИЗНИЦА
11

^arls BUKOVSKI FAKTOTUM
Roman vo koj Bukovski ni otkriva eden period od sopstvenoto `ivotno iskustvo koga e isfrlen od svojot dom i koga stanal skitnik koj bescelno talka niz Amerika. Seto toa e nadopolneto so mnogu `eni, denono}no piewe i vodewe qubov. Toj na mo{ne duhovit na~in ja opi{uva ogor~enosta kon amerikanskiot stil na `iveewe i apsurdnosta na svojata egzistencija.

299.- 150 denari
Dino BUCATI TATARSKA PUSTINA

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 160

РИЗНИЦА

Ovoj roman pretstavuva alegoriski prikaz na zaludnite ~ovekovi streme`i, na zaludnoto o~ekuvawe na nekoe ~udo {to }e go izmeni tekot na `iveeweto na ~ovekot. Planiraj}i go `ivotot od „utre“, ~ovekot propu{ta mnogu mali radosti {to go pravat ubav. Me|utoa, `ivotot ne e v~era, nitu utre. @ivotot e ovde i sega! Carpe diem!

299.- 150 denari
Dino BUCATI PRODAVNICA NA TAJNI

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 256

Ova e zbirka od najubavite raskazi na eden od najoriginalnite italijanski avtori vo dvaesettiot vek. Bucati se nurnuva vo tajnite na sekojdnevniot `ivot pri {to navidum banalnite nastani gi preobrazuva vo prikaz na univerzalnata ~ovekova sostojba. Razvojot na nastanite e sekoga{ nepredvidliv, poln so iznenaduvawa i so fantasti~ni re{enija.

299.- 150 denari
12

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 190

Читај го најдоброто - плати најмалку

Italo KALVINO PALOMAR
Glavniot lik vo site raskazi, gospodinot Palomar, e faten od peroto na avtorot vo najrazli~ni `ivotni situacii vo koi site nie se nao|ame sekojdnevno. Toj e realen ~ovek od krv i meso koj nenametlivo razmisluva za rabotite okolu sebe. Ponekoga{ ì se podnalutuva na soprugata, drugpat sfa}a deka treba da go potkasa jazikot za da ne ka`e ne{to nepotrebno. Toj e li~nost vo potraga po harmonija srede eden svet poln so masakri i so pi{tewa. Tokmu zatoa, toj `ivee vo sekoj od nas.

299.- 150 denari
QUBOVNICA

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 160

Kata MISIRKOVA - RUMENOVA
Sovremena `ivotna i qubovna prikazna za edna mlada `ena koja odi vo „vetenata zemja“ vo potraga po podobro utre. Li~nata prikazna na glavnata heroina se isprepletuva so sudbinata na nejzinata tatkovina, no i so sovremenata istorija na ~ove{tvoto, ispolneta so bodlikavi `ici, so terorizam i so surovost. ^ovekot vo kogo taa }e se vqubi }e ì otvori eden nov svet, podmolen, poluden po vlast i po zarabotka, svet koj gi zatvora o~ite pred nesre}ite na obi~niot ~ovek ‡ svetot na visokata politika. Naj~itan roman vo Makedonija vo 2007 godina

199.- 150 denari
JAS, @ENA

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 260

Kata MISIRKOVA - RUMENOVA
Site raskazi od ovaa zbirka nosat vo sebe edna originalna `ivotna prikazna ‡ za potragata po qubov i po srodna du{a, za osamenosta, zatvorenosta vo sebe, zavista i zlobata {to ne ni davaat da pogledneme so otvoreno i ~isto srce okolu sebe, nemaweto vreme za dru`ewe, prezafatenosta na roditelite, zapostavenosta na decata... i za site posledici {to proizleguvaat od toa. Tuka se i svetskite promeni {to go uni{tuvaat ~ove~koto dostoinstvo, bezglavata trka po slava i bogatstvo... A kade e ~ovekot vo seto toa?

299.- 150 denari
www.mojakniga.com.mk

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 128

РИЗНИЦА
13

Irena CVETKOVI] - ALENA ORGAZMI^NI PISMA
Ovaa mlada talentirana avtorka ja vovede vo makedonskata kni`evnost temata koja kaj nas be{e prisutna samo vo tragi ‡ temata na lezbejskata qubov, istra`uvawe na toj kopne` i na na~inite na koi toj meandrira i se razleva. Likovite koi gi sre}avame na stranicite na ovaa kniga se zgrozeni od stvarnosta i se zagrozeni od taa ista stvarnost.

299.- 100 denari
Xejn OSTIN LEDI SUZAN

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 104

РИЗНИЦА

Intriganten roman koj ja otslikuva `enata, nejziniot mo}en um i nejzinata silna li~nost. Taa e podgotvena na sè za da go ostvari ona {to go posakuva. Centarot na slu~uvawata vo pismata e tokmu Ledi Suzan ‡ mudra i nemilosrdna vdovica koja manipulira so svojata }erka. No {to se slu~uva pritoa? Do kade odi nejzinata sebi~nost?

299.- 150 denari
Dorotea BREND

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 144

KREATIVNO PI[UVAWE
Kako i site drugi raboti vo `ivotot, i pi{uvaweto e disciplina {to mo`e da se nau~i. Dorotea Brend dava ednostavni soveti i prepora~uva ve`bi koi pisatelot go nosat vo eden specifi~en kontakt so negovoto nesvesno. Na ~ovekot koj saka da se izrazi niz pi{aniot zbor taa mu pomaga da stekne zdravi naviki na rabota. A se razbira, eden od preduslovite za toa e osloboduvaweto od site vidovi blokadi.

299.- 200 denari
14

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 160

www.mojakniga.com.mk

Violeta Tan~eva - ZLATEVA [ARENI PISMA
Kniga koja, od agol na vozrasen, ja odgatnuva tajnata {to se slu~uva vo malata detska du{a. Vo pismata {to edno dete ì gi ispra}a na svojata baba koja `ivee vo drug grad, toa raska`uva za svojot `ivot i za svoeto (ne)snao|awe vo svetot na vozrasnite. Niz mislite na maloto dete avtorkata im ispra}a poraki na ~itatelite od site vozrasti ‡ na majkite i tatkovcite, na babite i dedovcite: za dilemite okolu vospituvaweto na decata, za `elbata da im gi preneseme svoite znaewa. Kolku uspevame vo toa i na kakvi problemi naiduvame trudej}i se da gi izvedeme svoite deca na praviot pat?

299.- 100 denari
Katica DIMOVSKA DOBRO UTRO, KAFE!

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 104

299.- 100 denari
Bor~e PANOV GATANKA OD STAKLO

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 112

Gatanka od staklo e petta poetska kniga na Panov. So svojot nov, no ednostaven i vozbudliv poetski jazik, toj ni gi dobli`uva golemite evropski i svetski idei za toa kako i makedonskata poezija mo`e da bide evropska i da emituva svoi avtenti~ni signali. Ovaa stihozbirka pretstavuva klu~ na poetski kod na Panov so koj ja otklu~uva su{tinata na samiot zbor, zbor koj ne e samo zbor, tuku i seto ona {to zna~i ~ove~ka su{tina niz site nasoki na vremeto ‡ i vo sega{nosta, i vo minatoto, i vo idninata.

199.- 100 denari
Убава книга убаво ми стои!

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 144

РИЗНИЦА
15

@iveeme vo potro{uva~ki svet koj nè pravi osameni, sebi~ni, ne~uvstvitelni, zainteresirani edinstveno za uspehot (svoj!) i za materijalnite raboti. Bez skrupuli, so to~na prognoza i so precizno pero, Katica Dimovska vr{i obdukcija na dobrinata vo ~ovekot i na ~ove~nosta vo svetot. Rezultatot od obdukcijata se krie vo ovaa mala, no mo{ne silna i sugestivna kniga.

MAKEDONIJA VO DELATA NA STRANSKITE PATOPISCI 1904 -1905
...Nacionalnosta vo Makedonija e pra{awe na strav, politika i religija. Potekloto ima relativno malo zna~ewe. Jazikot ne pomaga mnogu, bidej}i pove}eto Makedonci zboruvaat dva jazika i go menuvaat jazikot koga ja menuvaat i partijata. Dotolku pove}e, mo`e da se sretnat selani koi se ~uvstvuvaat Grci i Bugari, a zboruvaat samo turski jazik. Vaka kako {to e, so niedna zemja ne se vladee polesno otkolku so Makedonija. Od Patopisot na Xon Foster Frejzer, od 1905 godina

299.- 150 denari

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 168

MAKEDONIJA VO DELATA NA STRANSKITE PATOPISCI 1903 -1904
...Na prv pogled, Makedonija ne e golema, no kakvo etnografsko {arenilo pretstavuva taa samo na edno mesto! Ne mo`ete da napravite razgrani~uvawe nitu po nacionalnosti, nitu po aspiracii, nitu po bogatstvo, nitu po siroma{tija. Seto ova e vo edno kup~e, vo predelite na eden ist sanxak, na edna ista kaza. Tuka e mirnoto naselenie, tuka se zagovornicite, tuka se ograbenite i ograbuva~ite. ...Sostojbata vo nemirnite okruzi vo Makedonija be{e nevozmo`na poradi otsustvoto na red, poradi ve~niot strav za utre{niot den. Site pati{ta bea okupirani od razbojnici.

РИЗНИЦА

299.- 150 denari

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 224

MAKEDONIJA VO DELATA NA STRANSKITE PATOPISCI 1903
...Francuzite soodvetno go upotrebuvaat istiot zbor Makedonija - za jadewe od raznoviden zelen~uk i za turskata provincija koja ostanuva posledna arena na Evropa. Re~isi site sili, golemi i mali, ja posakuvaat Makedonija, i se ~ini deka postoi golema verojatnost tamu da se slu~i golem mete`... Od Patopisot na Herbert Vivijan, od 1903 godina

299.- 150 denari
16

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 222

Читај го најдоброто - плати најмалку

Isak Ba{evis SINGER KRUNA OD PERJA

Ovaa zbirka ni otkriva zrel avtor koj do sovr{enstvo go sovladal svojot zanaet i koj se nurnuva vo vremeto vo koe `ivee, vreme koe mu ovozmo`uva da gi istakne ve~nite dilemi so koi se opsednati negovite likovi, pa i toj samiot. Rob e fantasti~na prikazna smestena vo dene{en Izrael, za vdovica koja odr`uva vrska so po~inatiot soprug i ima vol{ebna mo} nad eden slikar; Ra~na torba e prikazna za brziot `ivot na eden pisatel izguben vo lavirintite na maliot grad vo sovremena Amerika; Biskupovata odora zboruva za modernite misti~ni sekti vo Kalifornija; Dedo i vnuk gi otslikuva revolucionernite dvi`ewa vo carska Rusija preku sudirot na generaciite; Kruna od perja e edna od najubavite i najslo`enite prikazni koi Singer gi napi{al.

399.- 150 denari

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 160

www.mojakniga.com.mk

НОБЕЛОВЦИ
17

Gabriel GARSIJA MARKEZ 12 AXISKI PRIKAZNI
Maestralna kniga koja sekoga{ odnovo pleni so ednostavnosta na majstorski raska`anite prikazni i koja se izdvojuva po toa {to sekoja od niv e napi{ana sovr{eno. Sostavena e od 12 prekrasni raskazi koi prika`uvaat 12 intrigantni likovi. Nivnite `ivotni prikazni ne se povrzani me|u sebe, no sekoja od niv e interesna na svoj nepovtorliv na~in. Site niv gi povrzuva magi~niot realizam, no ona {to gi pravi specifi~ni e toa {to sekojdnevnite slu~uvawa vo niv se prika`ani kako ne{to neverojatno, a vol{ebnite nastani se pretstaveni kako ne{to sosema voobi~aeno.

299.- 150 denari

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 168

Gabriel GARSIJA MARKEZ ZA QUBOVTA I DRUGITE DEMONI
Vozbudliva prikazna {to se temeli vrz edna legenda koja babata na Markez mu ja raska`uvala koga bil male~ok. Taa ja sledi sudbinata na edna dvanaesetgodi{na devojka za koja se veruvalo deka dobila besnilo i deka nejzinata kosa prodol`ila da raste i po nejzinata smrt. Glavnata tema vo romanot e tragi~nata qubov na sve{tenikot Kaetano Delaura i devojkata koja se nao|a vo `enski manastir. So negovoto doa|awe, kaj nea zapo~nuva edno nezauzdano kr{ewe na site pravila, pretstaveno so nedozvolenata qubov me|u sve{tenik i kalu|erka.

НОБЕЛОВЦИ

299.- 150 denari

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 160

Gabriel GARSIJA MARKEZ SE]AVAWE NA MOITE TA@NI KURVI
Vo ovoj roman toj ja slavi qubovta na najduhovit na~in dosega. Glavniot junak e ostaren novinar koj za svojot 90ti rodenden re{ava da si podari no} ispolneta so strast so mlada devica. No vo `ivopisnata javna ku}a toj ‡ koj nikoga{ ne spiel so `ena bez da ì plati ‡ se vqubuva prv pat vo svojot `ivot!

299.- 150 denari
18

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 120

www.mojakniga.com.mk

Perl BAK MAJKA

Majka e najubaviot roman na Bak. Napi{an ednostavno, so stegnat no bogat jazik, toj e topla i tagovna prikazna za sudbinata na edna majka koja `ivee vo malo selce nekade vo Kina. Intuitivno vrzana za zemjata i za svoite deca, `ivotot odedna{ ì se menuva koga se nao|a napu{tena od svojot soprug. Taa mora da se bori samata, ne samo za da im obezbedi egzistencija na svoite deca, tuku i da ja so~uva svojata ~est. Iako P. Bak nikoga{ ne ì go ka`uva imeto, so sekoja naredna stranica majkata raste vo na{ite o~i dodeka se sudira so stradawata ‡ sekoj den vo tekot na nejziniot `ivot. Godinite ì se dolgi, te{ki i osameni, polni so dlaboka taga za sudbinata na nejzinite deca, so skrieni grevovi i isku{enija.

399.- 150 denari
Убава книга убаво ми стои!

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 176

НОБЕЛОВЦИ
19

Herman HESE DEMIJAN
Hese dava bespo{tedna kritika na sovremenata civilizacija i na gniloto gra|ansko op{testvo. Protestira protiv site oblici na totalitarizmot i neumorno se zalaga za svetskiot mir; gi otfrla site prinudi nad duhovnata sloboda, nad ednostavniot i kreativen `ivot ‡ a vo setot toa sovremeniot ~itatel nao|a potvrda na sopstvenite ideali i streme`i.

299.- 150 denari
Herman HESE STEPSKIOT VOLK

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 184

НОБЕЛОВЦИ

Vo ovaa kniga Hese ja razviva temata za faustovskata dvojnost na li~nosta na glavniot junak. Spored nego, sekoj ~ovek vo sebe nosi dve li~nosti: ednata sposobna da se raduva i da bide sre}na, a vtorata sekoga{ gotova da si go zagor~uva `ivotot i da strada. A seto toa se vpletuva i se sudruva onaka kako {to vo Hari Haler se sudruva ~ovekot so volkot. Toj ras~ekor pome|u ona {to mu go podarila prirodata na ~ovekot i negovoto sekojdnevie, e simboliziran niz stepskiot volk ‡ `ivotno zatalkano vo tu|a sredina koja e neprifatliva za nego.

299.- 150 denari
Herman HESE SIDARTA

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 200

Ova e univerzalna kniga za smislata na `ivotot i za negovata cel. So ednostavni zborovi i so rasko{na misla, ovaa „indiska prikazna“ }e vi ka`e mnogu za op{to~ove~kata potraga po sre}ata, za nejziniot izvor i za nejzinata kone~na cel, za ve~niot kru`en tek na preobrazbi. No ne o~ekuvajte nikakvi kone~ni odgovori, za{to „mudrosta ne mo`e da se soop{ti“. Toa e edna od najva`nite vistini {to ni gi otkriva Hese vo ovoj roman.

299.- 150 denari
20

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 144

Читај го најдоброто - плати најмалку

Herman HESE ROSHALDE

Roshalde e silna prikazna za vrednosta na ~ove~kata du{a i za nemo`nosta da im se pripa|a istovremeno na dva sveta. Johan Veragut e rastrgnat pome|u semejstvoto i svojata umetnost, kako edinstveno pribe`i{te vo koe mo`e da se zasolni od nesre}niot brak i od propadnatiot `ivot. Iako e poznat i slaven slikar, toj `ivee osameni~ki `ivot vo dogradenite sobi kraj svoeto atelje, na golemiot imot Roshalde. Edinstvenata radost mu ja nosi negoviot vtor sin, sedumgodi{niot Pjer, koj e poslednata alka me|u svoite otu|eni roditeli. Toj e edinstvenoto ne{to zaradi {to vredi da se bori i da `ivee.

299.- 150 denari

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 168

www.mojakniga.com.mk

НОБЕЛОВЦИ
21

Jasunari KAVABATA KU]ATA NA ZASPANITE UBAVICI
Interesna prikazna za eden osamen ~ovek koj, nadevaj}i se deka }e dobie ne{to pove}e od `ivotot, postojano ja posetuva takanare~enata Ku}a na zaspanite ubavici. Seto ona {to se slu~uva vo du{ata na stariot Egu~i e vistinska drama za ~estopati povtoruvanite i dlaboko potisnati kopne`i i posakuvawa. Mladite ubavici, uspani so tabletki za spiewe, imaat mo} da mu gi vratat mladosta na stariot Egu~i i se}avawata od negovoto minato. Od sekoja naredna poseta toj bara pove}e i pove}e posakuva povtorno da ja po~uvstvuva mladosta, no i da bide prifaten kako mlad ~ovek.

299.- 150 denari
Selma LAGERLEF

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 120

CAROT OD PORTUGALIJA

НОБЕЛОВЦИ

Jan Andersen e prepla{en od pomislata deka toj i negovata `ena Katerina }e imaat dete, koe }e im go odzema vremeto za rabota i za obezbeduvawe na nivnata bedna egzistencija. No toj do`ivuva ~udo koga }e go vidi maloto devoj~e. Koga edna{ }e ja zeme vo pregratkata, Jan ve}e ne mo`e da se odvoi od svojata }erka. Taa e negova gordost, negova nade` za podobra i posre}na idnina. Toj se preporoduva ne e ve}e stariot Jan so koj lu|eto teraat {ega, toj mora da bide dostoen za svojata }erka!

299.- 150 denari
Knut HAMSUN MISTERII

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 168

Opsesivna i fascinantna kniga koja se smeta za edna od najdobrite romani na dvaesettiot vek. Eden neobi~en mladi~ doa|a da go pomine letoto vo malo krajbre`no norve{ko grat~e. Postepeno zapoznavaj}i se so negovite `iteli, toj dejstvuva kako katalizator koj gi iznesuva na povr{ina site nivni skrieni impulsi, tajni misli i mra~ni instinkti. Izvonredna me{avina na arogantnost i poni`uvawe, doblest i izopa~enost, razumnost i ludilo, toj e ~ovek prokolnat so bezmilosnata darba na proniklivost vo ~ovekovata du{a, osobeno vo sopstvenata. Toj mo`e da go predvidi duri i sopstvenoto samouni{tuvawe.

399.- 150 denari
22

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 224

www.mojakniga.com.mk

Alber KAMI PA\AWETO
Filozofski roman koj gi preispituva temite za nevinosta, vinata, slobodata, kako i za besmislenosta na ~ovekovoto postoewe. So svoite monolozi, samoproglaseniot sudija ‡ gre{nik @an Batist Klamens ni gi prika`uva svoite uspesi, krizi i „padot“ na sopstvenata gracioznost. Klamens e motiviran od svoite sopstveni kopne`i da stane sre}en. Toj pravi sè za da bide posilen od drugite, da deli pravda, a vsu{nost, negoviot duh e daleku od pravdata.

299.- 150 denari

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 112

Xon [TAJNBEK KRATKOTO VLADEEWE NA PIPIN ^ETVRTI
Pipin e na{ sovremenik, mal ostrov na ~ove~ka pristojnost i na gra|anska mudrost vo sovremniot poluden svet. No koga politi~kite partii }e re{at da ja obnovat monarhijata, celiot `ivot na Pipin odedna{ se menuva od koren. Toj e primoran da gi sledi politi~kite pravila na lu|eto koi sakaat da go iskoristat za svoite ne~esni celi. Sepak, toj re{ava da napravi ne{to dobro za svojot narod...

299.- 100 denari
Tomas MAN SMRT VO VENECIJA

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 160

Nesomneno edna od najpoznatite knigi na germanskiot nobelovec Tomas Man. Vozbudliva kratka novela za neostvarenite qubovni kopne`i i `ivotni `elbi. Niz neobi~nata struktura na qubovta kon nepoznat ~ovek stanuvame svedoci na nevozmo`nosta za eden homoseksualen odnos pome|u postar ~ovek i mlaod mom~e. Za da bide vozmo`na taa qubov, neophodni se kr{eweto na zakonite i kolapsot na op{testvenite vrdnosti.

299.- 100 denari
Убава книга убаво ми стои!

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 160

НОБЕЛОВЦИ
23

Luixi PIRANDELO EDEN, NIEDEN I STO ILJADI
Genijalen roman na poznatiot italijanski nobelovec Luixi Pirandelo. Po banalnata konstatacija deka nosot mu e malku iskriven na ednata strana, Vitanxelo Moskarda, glavniot junak, doa|a do soznanie deka lu|eto go gledaat i sudat za nego na najrazli~ni na~ini. Toj trgnuva vo otkrivawe na samiot sebe, {to }e go dovede do ludilo. Sfa}a deka ne postoi edno avtenti~no i objektivno jas, pa se obiduva da gi uni{ti site formi {to gi smeta za tu|i. No dali uspeal da se spoznae sebe si onakov kakov {to e navistina?

299.- 100 denari
Ivo ANDRI] ZNACI POKRAJ PATOT

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 184

НОБЕЛОВЦИ

Fascinantni bele{ki koi Andri} gi pi{uval vo tekot na celiot svoj `ivot. Preku niv toj gi iznesuva svoite razmisluvawa za `ivotot i za umetnosta, za lu|eto, qubovta. Ovie sliki od patuvaweto niz `ivotot se vistinski biseri na mudrosta za seto ona {to go do`ivuva Andri} na toj pat i nesomneno ostavaat dlabok pe~at vrz sekoj ~itatel. Spored nego, nekade zad slikite mora da postoi drug svet, a seto toa izgleda kako son vo koj }e se najdeme i }e se razbudime na krajot od patot.

299.- 100 denari
Anatol FRANS NA BELIOT KAMEN

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 184

Kniga so retka originalnost nameneta za posvetenite ~itateli koi ne tragaat po nekakva posledovatelnost vo raska`uvaweto na prikaznata. Kniga preku koja se otkriva slobodoumnosta i humaniot um na ~ovekot. Mototo na ovaa kniga ja objasnuva va`nosta na site onie pra{awa koi se povrzani so idninata ‡ {ireweto na mirot, tolerancijata ‡ a koi se temelat samo vrz edna osnova ‡ vremeto. Toa ja pravi sekoga{ aktuelna i bliska do sovremeniot ~itatel.

299.- 100 denari
24

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 160

Читај го најдоброто - плати најмалку

Nada ROMANOVA -BO[EVSKA HRANATA ZNA^AEN FAKTOR NA ZDRAVJETO

Denes ve}e ne ni e dovolno da imame hrana za odr`uvawe na normalnite `ivotni procesi, tuku sakame da znaeme {to pove}e za prehranbenite produkti - za nivnata nutricionisti~ka vrednost i za nivnoto pravilno podgotvuvawe. Hranata, osobeno zelen~ukot i integralnite `ita {to se obrabotuvaat vo ova izvonredno delo, ima mnogu pogolemo zna~ewe - taa e presuden faktor za na{eto zdravje. Koristej}i go izobilstvoto polezni informacii {to ni gi dava avtorkata, mo`eme ne samo da go za~uvame svoeto zdravje, tuku i da ja podobrime svojata rabotna sposobnost i da si go prodol`ime aktivniot `ivot.

699.- 300 denari
www.mojakniga.com.mk

Format: 14 h 20 sm. Broj na str.: 484

КЕРБЕРИ НА ДУШАТА
25

Kris GRISKAM LEKUVAWE NA EMOCIITE
Nam ne ni pripa|a ni{to na ovoj svet, bez razlika dali sme bogati ili siroma{ni, golemi ili mali, crni ili beli, bolni ili zdravi. Ni pripa|a samo mo`nosta da bideme celosni i obedineti, da `iveeme kako svesni su{testva, sposobni za dobrovolni i obmisleni re{enija vo soglasnost so upravuvaweto na vnatre{nata svetlina. Na toj na~in dostignuvame voshituva~ki i pove}edimenzionalni sostojbi na svesta, {to nè pravi nezavisni od reakciite na okolniot svet. Na{iot potencijal e duhoven.

КЕРБЕРИ НА ДУШАТА

499.- 200 denari

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 160

FILOZOFIJA NA STRAVOT
Nema somnenie deka stravot e najva`nata stoka koja denes masovnite mediumi ja iznesuvaat na proda`ba. Tie nè bombardiraat so prikazni za razni virusi, teroristi, u~iteli pedofili, nasilni tinejxerki, ekolo{ki katastrofi i zarazena hrana. Vo isku{enie sme da ka`eme deka mediumite igraat tolku klu~na uloga {to edna opasnost ili katastrofa stanuvaat „vistinski“ duri koga }e bidat mediumski pokrieni. Se razbira, ova na{e vreme ima niza seriozni predizvici: siroma{tija, glad, klimatski promeni, politi~ki i verski sudiri itn. Potrebna ni e doverba vo re{enosta na lu|eto da se obidat tie problemi da gi re{at ~ekor po ~ekor, da izvle~at pouka od svoite gre{ki i sozdadat eden podobar svet.

499.- 200 denari

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 144

D-r Kornel KOUEN D-r Melvin KINDER PAMETNI @ENI POGRE[NI IZBORI
Zo{to pametnite `eni re~isi sekoga{ vletuvaat vo razo~aruva~ki vrski so pogre{ni ma`i? Postoi li na~in da se „opametat“? Koja e „pametnata `ena“ na koja ì e posvetena ovaa kniga? Ima li strategii za ostvaruvawe idealna vrska, pravila za pronao|awe na vistinskiot partner? Da! Ovaa kniga }e vi dade konkretni odgovori na mnogu va{i nedoumici, }e stane va{ li~en prijatel i vodi~ vo odnosite so lu|eto i vo qubovta. Sre}no!

299.- 200 denari
26

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 208

www.mojakniga.com.mk

Rihard LEVINSON MORUS ISTORIJA NA SEKSUALNOSTA

Seto ona {to posakuvate da go doznaete za razvitokot na seksualnosta niz vekovite, }e go najdete me|u koricite na ovaa neobi~na kniga. Taa e vozbudliva hronika na najpikantnite detali od `ivotot na obi~nite lu|e, no i na velikanite. Pisateli i kompozitori, visoki blagorodnici i kralevi ‡ site tie bile obzemeni od demonot na seksusot. Seksualniot nagon e najanimalniot ~ove~ki nagon. Vo prirodata postoi samo u{te eden nagon koj po svojot intenzitet e ednakov na seksualniot: potrebata za hrana.

499.- 200 denari

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 224

Убава книга убаво ми стои!

КЕРБЕРИ НА ДУШАТА
27

Sigmund FROJD AVTOBIOGRAFIJA
Niz ovoj trud se provlekuvaat dve temi, i toa: `ivotnata sudbina na Frojd i istorijata na psihoanalizata. Avtobiografijata poka`uva kako psihoanalizata stanuva negova `ivotna sodr`ina i ja sledi opravdanata pretpostavka deka ona {to zaslu`uva interes se negovite odnosi kon naukata. Vo ovaa kniga ja izrazuva svojata nade` deka go otvoril patot kon zna~aen napredok na na{eto soznanie.

КЕРБЕРИ НА ДУШАТА

299.- 150 denari
Sigmund FROJD

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 104

EDEN SPOMEN OD DETSTVOTO NA LEONARDO DA VIN^I
Sè {to zapi{al najgolemiot ~ove~ki genij ‡ Leonardo da Vin~i. Toj pi{uval so tajnopis, a vo knigata toa e rastajneto. Knigata e opremena so predgovor na Ema Dikens. profesorka na Kembrix, odli~en poznava~ na negoviot `ivot i delo. Ni samiot Leonardo, vo svojata qubov kon vistinata i vo svojata `ed za znaewe, ne bi se protivel na obidot uslovite na negoviot psihi~ki i intelektualen razvoj da se otkrivaat vrz osnova na malite nastranosti i zagatki na negovoto bitie.

199.- 150 denari
Sigmund FROJD SEKSUALNA TEORIJA

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 160

Kako se razvil poloviot nagon na ~ovekot? Koga i kako do{lo do seksualni izopa~enosti? Kakva e perverzijata na poloviot organ? Dali site nie ne sme po malku invertirani? Feti{izam, sadizam i mazohizam ‡ kade le`i korenot na perverziite? Infantilna seksualnost. Preobrazbite na pubertetot. Problemi na seksualnata vozbuda. Toa e glavnata teorija na Frojd bidej}i toj seksualniot motiv go stava na vrvot na piramidata na motivite za formiraweto i razvojot na ~ovekovata li~nost.

199.- 150 denari
28

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 160

Читај го најдоброто - плати најмалку

Hoze ORTEGA I GASET ZA QUBOVTA

Seriozen i opse`en ogled za qubovta, eden od najzna~ajnite {to se napraveni nekoga{. Popularna psihologija za filozofijata na qubovta i za nejzinoto zna~ewe vo ~ovekoviot `ivot. Avtorot go sledi nejziniot razvoj od minatoto, pa sè do na{i denovi, nè predupreduva za nesoglasuvawata {to nastanuvaat na toa pole i ni nudi {irok spektar na razmisluvawa i idei za re{avawe na pojavenite problemi. Vo svoite redovi, toj im oddava po~it i na svoite veli~estveni prethodnici, od Platon i Stendal, pa sè do Ni~e.

499.- 200 denari

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 168

www.mojakniga.com.mk

КЕРБЕРИ НА ДУШАТА
29

Sigmund FROJD MALIOT HANS
Izvonredna kniga koja mu se prepora~uva na sekoj roditel. Vo nea se pravi analiza na fobijata na edno petgodi{no dete, nare~eno Hans. Negoviot tatko, sledej}i gi Frojdovite upatstva, mu pomaga da gi sovlada svoite tegobi. Niz mnogubrojnite dijalozi, detski pra{awa i nedoumici, Frojd nè voveduva vo eden svet {to ostanal daleku zad nas i vo koj psihoanalizata gi nao|a pri~inite za site podocne`ni psihi~ki stradawa i bolesti.

КЕРБЕРИ НА ДУШАТА

299.- 150 denari
Sigmund FROJD TOTEM I TABU

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 160

Kniga vo koja e napraven obid prvobitnata smisla na totemizmot da se razgatne preku negovite infantilni tragi. Vo knigata }e pro~itate za potekloto na site na{i stravovi, predrasudi, naviki i kopne`i vo `ivotot. No, }e pro~itate i za toa zo{to sekoj ma` gi saka site `eni na svetot‡ama samo za sebe.

249.- 150 denari
Sigmund FROJD DORA

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 200

Prekrasen izvadok od analizata na eden slu~aj na histerija. Kniga koja nesomneno sekoja `ena treba da ja pro~ita. Nie `iveeme na eden vulkan, i kolku {to znaeme, ne postojat ~ove~ki za{titni sredstva protiv mo`nata erupcija {to mo`e da uni{ti sè okolu sebe. Koj e patot {to vodi do spasenieto? ^ovekot obi~no se pla{i od onie raboti {to mu se ~inat premnogu mo}ni. No zar postoi ne{to vo ~ovekot {to e posilno od nego samiot?

299.- 150 denari
30

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 160

www.mojakniga.com.mk

Sigmund FROJD ^OVEK VOLK
Stanuva zbor za eden mlad ~ovek ~ie zdravje popu{tilo vo osumnaesettata godina, po edna gonorei~na infekcija, i koj celosno zavisel od drugite lu|e. Negovite porani godini gi obele`alo edno te{ko nevroti~no rastrojstvo koe se poka`alo kako histerija na strav (vo oblik na strav od `ivotni ‡ infantilna nevroza), za potoa da se pretvori vo prisilna nevroza so religiozna sodr`ina. Ovoj slu~aj treba da se zeme kako prodol`uvawe na edna prisilna nevroza {to pominala spontano, no ostavila defekti po zakrepnuvaweto.

299.- 150 denari
Sigmund FROJD ^OVEK STAOREC

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 160

Vo istorijata na ovaa bolest (prinudena nevroza), poznata pod imeto „~ovek-staorec“, Frojd zboruva za eden mlad advokat ~ii prisilni misli se odnesuvale na staorcite, ma~eweto i kaznuvaweto. Na svoj karakteristi~en na~in, Frojd niv gi sveduva na negovata dlaboko vkoreneta i izrazena ambivalencija vo sferata na seksualnosta, kako i na odnosot kon negoviot tatko.

299.- 150 denari

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 120

Sigmund FROJD SEKSUALNIOT @IVOT NA LU\ETO
Se ~ini deka nie, lu|eto, najmalku znaeme tokmu za onie raboti od koi najmnogu zavisi pravilniot razvoj na na{ata li~nost, sopstvenata realizacija i na{ata `ivotna sre}a. Kako {to }e zabele`i Frojd „Seksualnoto e nepristojnoto, ona za {to ne smee da se zboruva“. U{te ponepristojni za diskusija se infantilnata seksualnost i nastranite vidovi na seksualo zadovoluvawe. Da se oslobodime od la`nata skromnost i nevinost i da po~neme da gi istra`uvame rabotite i da se soo~ime so niv! Samo taka }e u`ivame vo `ivotot!

299.- 150 denari
Убава книга убаво ми стои!

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 112

КЕРБЕРИ НА ДУШАТА
31

Sigmund FROJD SONOT I OKULTNOTO
Sonot i denes za mnogumina e sè u{te okulten fenomen. Okultizmot tvrdi deka realno postojat „raboti me|u neboto i zemjata za koi na{ata {kolska mudrost i ne sonuva“. Op{ta e ~ove~kata sklonost kon veruvawe vo ~uda. Razumot ni stanuva neprijatel koj ni skratuva mnogu mo`nosti za u`ivawe. ^ovekot otkriva kolkavo e zadovolstvoto barem povremeno da im se prepu{ti na isu{enijata na bezumieto.

КЕРБЕРИ НА ДУШАТА

299.- 150 denari
Sigmund FROJD

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 96

STRAVOT I NAGONSKIOT @IVOT
Za `al, istorijata i na{ite do`ivuvawa go opravduvaat zaklu~okot deka veruvaweto vo „dobrinata“ na ~ove~kata priroda e edna od onie nesre}ni iluzii od koi lu|eto o~ekuvaat nekakvo razubavuvawe i olesnuvawe na `ivotot, a realno, tie nosat samo {teta. Na{ata najgolema nade` e deka vo idnina intelektot }e izdvojuva diktatura vo ~ove~kiot du{even `ivot. Seto ona {to na takviot pat na razvitokot mu se sprotistavuva kako zabrana na misleweto {to go nametnuva religijata, pretstavuva opasnost za idninata na ~ove{tvoto.

299.- 150 denari
Sigmund FROJD GRE[KI

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 128

Iako izgledaat nenamerni, gre{kite imaat svoja motivacija i mo`at mnogu da ni ka`at za li~nosta koja{to gi pravi, za nejzinite ~uvstva i nameri. ^esto se odraz na na{ata nesvesna `elba da go namalime zna~eweto na ona {to go zaboravame ili da potisneme nekoe neprijatno do`ivuvawe povrzano so nego. Nikoj namerno ne ja pravi gre{kata; ~esto namerno ja premol~uva sopstvenata, no nikoga{ nema da ja premol~i vo govorot na nekoj drug.

299.- 150 denari
32

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 112

Читај го најдоброто - плати најмалку

Sigmund FROJD TATKOUBISTVOTO NA DOSTOEVSKI
Vo bogatata li~nost na Dostoevski bi mo`ele da razlikuvame ~etiri fasadi: na pisatel, nevroti~ar, eti~ar i gre{nik. Kako da se snajdeme vo ovaa zbunuva~ka slo`enost?

299.- 150 denari
Sigmund FROJD

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 96

MOJSEJ NA MIKELANXELO
Za niedno umetni~ko delo vo svetot ne se doneseni tolku protivre~ni sudovi kako za ovoj Mojsej so glava na pan. Duri i najednostavnata interpretacija na figurata sodr`i celosni sprotivnosti

299.- 150 denari
Sigmund FROJD @ENSKOST

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 96

Sme naviknale ma{koto i `enskoto da gi smetame i kako du{evni kvaliteti, a isto taka, i gledi{teto za biseksualnosta sme go prenele na du{evniot `ivot. Zna~i, zboruvame za toa deka sekoe ~ove~ko su{testvo, vo eden pogled se odnesuva na ma{ki, a vo drug na `enski na~in. No nabrzo }e uvidite deka ova e samo prisposobuvawe kon anatomijata i kon konvencijata. Na poimite ma{ko i `ensko vie ne mo`ete da im dodadete nitu edna nova sodr`ina. Toa razlikuvaw ne e psiholo{ko.

299.- 150 denari
www.mojakniga.com.mk

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 104

КЕРБЕРИ НА ДУШАТА
33

Karl Gustav JUNG ARHETIPOVITE NA KOLEKTIVNOTO NESVESNO
Site nie vo sebe nosime mnogu arhetipovi, kako sodr`ina na kolektivnoto nesvesno. Tie se izvorni, op{ti sliki {to otsekoga{ postoele i koi ja predo~uvaat su{tinata na du{ata. Zo{to sovremeniot ~ovek gi zaborava? [to dobivame od svojot razbuden um, potisnuvaj}i go svoeto nesvesno? Zo{to stradame od nezdrava sentimentalnost i od sè pogolem broj na razvodi?

КЕРБЕРИ НА ДУШАТА

299.- 150 denari
Karl Gustav JUNG ISTOK - ZAPAD

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 160

Indiecot ne mo`e da gi zaboravi ni duhot ni teloto, dodeka Evropeecot sekoga{ go zaborava ili ednoto ili drugoto. Znaeweto stana tolku opasno {to ve}e ne e primarno pra{aweto u{te {to bi mo`elo da se postigne. Tuka stanuva poaktuelno pra{aweto kakov bi trebalo da bide ~ovekot komu mu se doveruva kontrolata nad toa znaewe.

299.- 150 denari
Karl Gustav JUNG

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 128

PSIHOLOGIJATA I UMETNOSTA
Mo`ebi umetnosta e ista kako prirodata, koja e ednostavna i ne „zna~i“ ni{to. Bi mo`elo da se ka`e deka umetnosta e ubavina. Nejze ne ì e potrebna smisla. Dali sekoj umetnik e narcis? Dali pisatelot e zaroben od svoeto sopstveno delo? Dali tvoreweto e samo iluzija na pisatelovata svest? Toj veruva deka pliva, dodeka, vsu{nost, e nosen od nekoja nevidliva struja.

299.- 150 denari
34

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 160

www.mojakniga.com.mk

Karl Gustav JUNG ODGOVOR NA JOV
So ovaa kniga Jung ne saka da objavi nekakva „ve~na vistina“. Toj e samo glas na poedinecot koj postavuva pra{awa, so nade` deka }e gi dobie potrebnite odgovori ili barem }e se sretne so razmisluvaweto na drugite lu|e za nekoi va`ni pra{awa: Hristos kako simboli~na figura, antagonizmot Hristos‡antihrist, korenite i opravdanosta na bo`jiot gnev, mo}ta na verbata vo tvorecot i stradawata niz koi treba da se pomine za da se nadvladeat isku{enijata na satanata..

299.- 150 denari
Karl Gustav JUNG

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 224

PSIHOLOGIJATA I RELIGIJATA
Religioznoto iskustvo e subjektivno i e izlo`eno na opasnost od bezgrani~ni zabludi. Duhovnata avantura na na{eto vreme se sostoi vo prepu{tawe na ~ovekovata svest na neodredenoto i neodredlivoto, iako i vo bezgrani~noto vladeat duhovni zakoni koi{to ne gi izmislil ~ovekot.

299.- 150 denari

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 224

Baltazar GRASIJAN IZVOR NA MUDROSTA ILI PRAVILA ZA @IVOTOT
Ova e izvonredna kniga pi{uvana po nara~ka na francuskiot kralski dvor. Spored nea se vospituvale francuskite blagorodnici. Pretstavuva zbirka od trista epigrami koja{to i denes, 354 godini po nejzinoto objavuvawe ne izgubila ni{to od svojata aktuelnost. Kakva mudrost }e izvle~eme od na{evo vreme?

499.- 200 denari

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 160

Убава книга убаво ми стои!

КЕРБЕРИ НА ДУШАТА
35

Erih FROM ]E BIDETE KAKO BOGOVI
Dali evrejskata Biblija, Stariot zavet, e ne{to pove}e od istoriska relikvija na koja ì se uka`uva dol`na po~it za{to pretstavuva izvor od koj nastanale trite golemi religii na zapadniot svet? Ima li taa ne{to da mu ka`e na dene{niot ~ovek? Dali duhot i nade`ite na prorocite }e nadvladeat, }e zavisi od rasprostranetosta i od `ivotnata sila na noviot humanizam. Neteisti~kite humanisti se soo~uvaat so u{te edno pra{awe: {to mo`e da ja zameni religijata vo svetot vo koj poimot Bog e mrtov, no vo koj iskustvenata stvarnost vrz koja se temeli toj poim mora da `ivee?

КЕРБЕРИ НА ДУШАТА

299.- 150 denari
Erih FROM

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 280

MISIJATA NA SIGMUND FROJD
Ovaa kniga bila eden od prvite i retki glasovi na somnenie vo bo`estvenata veli~ina na Frojd. From ni dava slika za toa kakov bil Frojd kako ~ovek i kako nau~nik. Go razgleduva negoviot odnos so roditelite, prijatelite, negoviot stav kon `enite i kon qubovta, kon religijata i politikata. Frojd imal visoka cel ‡ da formira dvi`ewe za eti~ko osloboduvawe na ~ovekot, nova svetovna i nau~na religija za edna elita koja bi go vodela ~ove{tvoto.

299.- 150 denari

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 112

Erih FROM UMETNOSTA NA QUBOVTA
Qubovta e aktivna sila na ~ovekot; sila {to gi uriva yidovite {to go razdvojuvaat ~ovekot od negovite bliski, sila koja go soedinuva so drugite. Qubovta mu pomaga da go nadmine ~uvstvoto na osamenost i odvoenost, a sepak mu dopu{ta da bide svoj, da si go so~uva sopstveniot integritet. Vo qubovta se slu~uva paradoksot dve li~nosti da stanat edno, a sepak da ostanat dvajca. Kniga koja }e nè vovede vo pove}e vidovi qubov: qubovta na roditelite kon decata, bratskata qubov, qubovta na ma`ot kon `enata, no }e se zapoznaeme i so najskapocenata qubov ‡ qubovta kon sebe.

199.- 150 denari
36

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 160

Читај го најдоброто - плати најмалку

Nikola KOSTESKI MA[KO PISMO
Vodi~ za najkratkiot pat do ~ove~koto srce. Kniga koja }e vi gi otkrie najubavite tajni na prijatelstvoto, `ivotot, qubovta, sre}ata, semejstvoto, zaveduvaweto, bakne`ot... Sovetnik koj }e ve pou~i i }e ve ute{i koga ste gnevni i ispla{eni, koga ve bolat nanesenite luzni, koga ve pritiskaat tagata i bolkata. Koga mislite deka ne mo`ete da go donesete vistinskoto re{enie zastanati pred noviot `ivoten predizvik ‡ tuka e Ma{ko pismo za da vi pomogne i da ve pottikne da prodol`ite ponatamu.

299.- 100 denari

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 240

Violeta Tan~eva - ZLATEVA Nikola KOSTESKI SONOVNIK
Spored Jung, neprotolkuvaniot son e kako neotvoreno pismo. Zar ne ve kopka {to sakal nekoj da vi ka`e vo toa pismo? Mo`ebi sakal da ve predupredi za ne{to? Mo`ebi sakal da ve izraduva? Vie imate pravo, no i dol`nost da go doznaete toa! Nedopustlivo e da gi otfrlime svoite soni{ta i nivnite poraki. Klu~ot za tajnite na potsvesta e sonot, a klu~ot za nivnoto tolkuvawe e vo va{ite race.

499.- 200 denari

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 248

Nikola KOSTESKI Violeta Tan~eva - ZLATEVA SEKSUALEN SONOVNIK
No}nite izleti vo zemjata na fantazijata naj~esto imaat mnogu podlaboko psiholo{ko zna~ewe. Erotskite sonovi ne samo {to se zdravi, tuku se i neophodni, bidej}i na eden poseben na~in gi re{avaat potisnatite `elbi ili problemi. Ponekoga{ ovie sliki se tolku intenzivni {to mo`at da dovedat do orgazam. Na{ata seksualna energija e mo{ne mo}na i mora da se izrazi.

399.- 200 denari
www.mojakniga.com.mk

Format: 12 h 17 sm. Broj na str.: 208

КЕРБЕРИ НА ДУШАТА
37

Marko KITEVSKI NAJUBAVITE SVETSKI MITOVI
Vo ovaa kniga se zastapeni onie mitovi vo koi se objasnuva zna~eweto na niza termini, li~nosti ili pojavi koi, kako poslovi~ni izrazi, se prisutni vo na{eto sekojdnevie: Sizifova rabota, Ahilova peta, Tantalovi maki, Trojanski kow, Avgievi {tali, Pandorina kutija, Edipov kompleks... ^itatelot }e se sretne i so mnogu drugi imiwa i termini: Narcis, Orfej, Titani, Amor, Olimp, Posejdon, nektar, ambrozija, muzi, sireni... koi }e mu otvorat mo`nost za razmisla i za usvojuvawe na novi znaewa.

КЕРБЕРИ НА ДУШАТА

199.- 150 denari
MOJOT PIKASO

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 144

Violeta Tan~eva - ZLATEVA
Ovaa svoevidna piktografija preto~ena vo poezija nudi ednostavni no mudri, lucidni, blago ironi~ni i ne`nohumoristi~ni pesni koi se ogledala na svetot na vozrasnite. Toj svet e nerazumen, poluden, potro{uva~ki, so zaboraveni moralni i ~ove~ki kodeksi, svet dlaboko zbr~kan pod kozmeti~kite naslojki na ve{ta~kata ubavina, svet koj se zakanuva so sopstveniot kraj.

199.- 100 denari

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 136

QUBOVNITE PISMA NA PORTUGALSKATA KALU\ERKA
Koga gi pi{uvala ovie pisma vo dale~nata 1669 godina, mladata kalu|erka Marijana ne mo`ela ni da sonuva deka tie }e stanat eden od najtrogatelnite spomenici na edna dlaboka i golema qubov. Taa se zapoznava so ubaviot francuski oficer Noel Buton, grof od SenLe`e i markiz od [ami. Pismata pi{uvani po nivnata razdelba nè voveduvaat vo nivnoto vqubuvawe, vo nivnoto predavawe na qubovnata strast i, najposle, vo razdelbata, so zaminuvaweto na mladiot oficer od Portugalija.

299.- 100 denari
38

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 64

www.mojakniga.com.mk

Ros KEMBEL VA[ETO DETE - KAKO VISTINSKI DA GO SAKATE
Prakti~en prira~nik za sekoj roditel koj saka da go izvede svoeto dete na vistinskiot `ivoten pat. Ednostavno napi{ana i lesno razbirliva, ovaa izvonredna kniga }e vi pomogne da izgradite vistinski odnosi so svoeto dete, zasnovani vrz qubov, razbirawe i doverba. Po svoeto pojavuvawe vo 1977 god. be{e prodadena vo nad eden milion primeroci i stana svetski bestseler.

299.- 200 denari
Sesil SAW SVETIOT EROTIZAM

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 168

Nie kako da ne umeeme ve}e da im se voshituvame na sekojdnevnite intimnosti i da u`ivame vo semejniot `ivot. Preku sredstvata za javno informirawe ‡ filmovite, vesnicite, knigite, reklamite ‡ prezasiteni sme od sliki i pornografski predizvici. Taka, mnogu sme daleku od indiskata erotska umetnost, koja tolku bo`estveno go izdignuva ve~noto soedinuvawe na ma`ot i `enata. Ima li nade` za spas na semejstvoto i na poedinecot? Se razbira! Taa se sostoi vo sebeprifa}aweto i vo po~ituvaweto na Drugiot i, se razbira ‡ vo qubovta!

299.- 100 denari

Format: 12 h 16 sm. Broj na str.: 156

Убава книга убаво ми стои!

КЕРБЕРИ НА ДУШАТА
39

a
ВОСКРЕСНАТИ БОГОВИ

ARISTOTEL RETORIKA
Retorika e vistinski neiscrpen izvor na zna~ewa i implikacii vrz pove}e aspekti od teorijata, no i vo prakti~niot `ivot. Vo nea analiti~nosta na Aristotel e bleskava; voshituva~ki se negovite maksimalno podrobni prikazi na temite, kako i isklu~itelnata sposobnost za proniknuvawe vo site sostavni delovi na ne{tata, bez ogled dali stanuva zbor za delovite na besedata, za ~uvstvata i za razli~nite karakteri na lu|eto, za stilot itn.Vistinski prira~nik za sekoj ~ovek koj go sfa}a govorot kako mo}no oru`je so koe mo`e da se postigne sakanata cel.

499.- 200 denari
PLATON TIMAJ

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 200

Dali Platon imal pravo? Dali navistina lu|eto gre{at od neznaewe i dali tie preku vospituvaweto, obrazovanieto, politikata itn. mo`e da se napravat dobri? Za `al, istorijata na svetot ne gi potvrduva, barem ne spored faktite, ovie Platonovi koncepti. Nekoi lu|e gre{at sosema svesno; tie znaat deka ne treba da kradat, da ubivaat i lo{o da se odnesuvaat, a sepak go pravat toa! No, se razbira, toa ne go obesmisluva proektot na Platon i na site drugi koi se obiduvaat da gi napravat svetot i lu|eto podobri i poubavi bidej}i, kako {to veli Platon, „Seto ona {to e dobro e voedno i ubavo, a ubavoto ne e mo`no bez mera“.

499.- 200 denari
Fridrih NI^E NIE, FILOLOZITE

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 128

Ovie zna~ajni aforizmi uka`uvaat kolku daleku stignal Ni~e na patot po koj ~ekori ~ove{tvoto od pamtivek i kolku mnogu bil obzemen so paganskiot duh {to go gledal vo Gete i go cenel kaj Burkhart. So nivno vnimatelno studirawe mo`e da se vidi opasnosta {to proizleguva od sovremenite (iskriveni) vrednosti za vistinskata kultura. Ako ovie ironi~ni i lucidni aforizmi im ovozmo`at barem na eden otsto intelektualci podlaboko da navlezat vo duhot na veli~estvenoto minato, toga{ nivnoto zabele`uvawe voop{to ne bilo zaludno.

499.- 200 denari
40

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 144

www.mojakniga.com.mk

HEGEL

FENOMENOLOGIJA NA DUHOT

a
ВОСКРЕСНАТИ БОГОВИ

Fenomenologija na duhot e najva`noto filozofsko delo na Hegel koe pretstavuva uvod vo negovata dijalektika. Toj smetal deka sovremenata filozofija, kultura i op{testvo se polni so kontradikcii i tenzii - pome|u predmetot i celta na znaeweto, umot i prirodata, sebstvoto i drugite, slobodata i avtoritetot, znaeweto i verata, prosvetitelstvoto i romantizmot. Negoviot glaven filozofski predmet e da gi protolkuva ovie kontradiktornosti kako del od edna poopse`na, evolutivna, racionalna ideja koja, vo razli~ni konteksti, ja narekuva „apsolutna ideja” ili „apsolutno znaewe”.

499.- 200 denari

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 176

41
Убава книга убаво ми стои!

Artur VAJGAL

a
ВОСКРЕСНАТИ БОГОВИ

ALEKSANDAR MAKEDONSKI
So seto ona {to e ka`ano vo ovaa kniga, }e stane jasno deka istorijata ima pravo koga go narekuva Veliki, poradi veli~inata na negovite dela i u{te pogolemata veli~estvenost na negovite planovi i ambicii. Negovata ambicija da vladee so celoto ~ove{tvo vsu{nost bila ~udesen son na eden ~ovek ~ii misli vo tekot na celiot `ivot bile ottrgnati od sigurnosta na vistinskite raboti i opasno vodena od sre}ata napred, kon onaa neizbe`na tragedija na razo~aruvawe od koja go spasila preranata smrt.

399.- 200 denari
DREVNIOT SVET

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 432

H. A. GRONEVEGEN - FRANKFORT
Ovaa kniga e kratka istorija na drevnata umetnost i gi pretstavuva glavnite centri na originalnoto tvore{tvo: Egipet, Mesopotamija i Krit. Tainstveni podzemni odai, veli~estveni grobnici i piramidi ‡ pred nas se otvora eden svet poln so zna~ewa koj impresionira i voodu{evuva.

399.- 200 denari
Nikolo MAKIJAVELI VLADETELOT

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 100

Ovaa kniga pretstavuva svoeviden vodi~ za na~inot na koj bi trebalo da se vladee so edna dr`ava. So lesen i razbirliv stil, Makijaveli gi opi{uva rabotite {to ja so~inuvaat vnatre{nata politika i preduslovite {to se potrebni za eden vladetel da bide mo}en. Za nego dr`avata e rezultat od interesite i potrebite na gra|anite. No, pred sè, taa e rezultat od voljata na samiot vladetel, za da se zgolemat negovata mo} i negovata hegemonija.

299.- 200 denari
42

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 160

Читај го најдоброто - плати најмалку

Xejkob ABOT KLEOPATRA

a
ВОСКРЕСНАТИ БОГОВИ

Od site ubavi `eni niz istorijata nitu edna ne ni ostavila tolku ubedlivi dokazi za svojata privle~nost kolku Kleopatra. Nejzinata ubavina go menuva{e tekot na sudbinata na Rim, a so toa i na svetot. Poslednata golema kralica na Egipet, vo ~ii veni te~ela makedonska krv, bila isklu~itelno obrazovana i inteligentna `ena. Znaela da zboruva {est jazici i bila ve{t diplomat. Se razbira, kako i site Ptolomejci, i taa bila kapriciozna i u`ivala da gi poka`uva svoeto bogatstvo i svojata ekstravagancija.

499.- 200 denari

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 176

43
www.mojakniga.com.mk

a
ВОСКРЕСНАТИ БОГОВИ

Leonard KOTREL IS^EZNATI FARAONI
Pokraj fantasti~noto i prekrasnoto ostanato od stariot Egipet, ovoj istaknat avtor go opi{uva otkrivaweto na tajnata grobnica na is~eznatite faraoni i dramati~noto vladeewe na Eknaton i negovata `ena Nefertiti. Leonard Kotrel otkriva deka drevniot svet na Nil ne e neiscrpen samo spored kvantitetot tuku, isto taka, i spored fascinantnosta.

399.- 200 denari
KSENOFON SPOMENI ZA SOKRAT

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 316

Ksenofonoviot Sokrat ne e mit, tuku e realna li~nost, pretstaven toplo i srde~no. Zatoa i mo`eme da go zapoznaeme Sokrat kako ~ovek koj niz prijatelski razgovori gi pottiknuval lu|eto kon pravilno odnesuvawe vo sekojdnevniot `ivot i kon moralno sovr{enstvo. Negovite sfa}awa za `ivotot, za prijatelstvoto, za qubovta me|u lu|eto i kon tatkovinata se aktuelni i denes.

399.- 200 denari
JULIJAN PISMA

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 192

Blagodarenie na otvorenosta vo pismata na Julijan (nare~en Apostata ‡ Otpadnik), go otkrivame duhot na sredinata na ~etvrtiot vek ‡ napnat, naso~en kon reformi, vek koj baral ideali, koj vojuval i bil agresiven. Koga bi mo`el so na{i o~i da gi pro~ita svoite pisma, Julijan bi zabele`al deka mnogu pove}e li~i na hristijanite so koi vojuva otkolku na drevnite Elini za ~ii obi~ai i religija se borel.

299.- 200 denari
44

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 176

www.mojakniga.com.mk

SPINOZA ETIKA

a
ВОСКРЕСНАТИ БОГОВИ

Iako e slo`ena vo motivite, Etika pretstavuva isklu~itelno suptilen i sofisticiran opis na najne`nite dvi`ewa na ~ove~kata du{a, pa duri i prakti~en prira~nik za vodewe na (po)dobar `ivot. Taa sodr`i mnogu vistinski pouki za qubovta, za me|usebnite odnosi, za op{testvoto, brakot i principite na mislewe koi doveduvaat do bla`enstvo vo individualniot `ivot. Kone~no, naslovot Etika voop{to ne e slu~aen, toj e izbran tokmu za da ja poka`e povrzanosta me|u metafizikata i prakti~niot `ivot, so negovite sekojdnevni problemi i pra{awa.

499.- 200 denari

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 160

45
Убава книга убаво ми стои!

a
ВОСКРЕСНАТИ БОГОВИ

Fridrih NI^E ANTIHRIST
Ovaa kniga im pripa|a na najretkite. Na onie koi imaat silen streme` kon pra{awa za koi nikoj nema hrabrost da gi postavi, hrabrost za zabranetoto. Onie koi imaat po~it kon sebe, qubov kon sebe, bezuslovna li~na sloboda... Ni~e go razviva herojskiot `ivoten optimizam i se objavuva protiv hristijan-stvoto, koe go smeta za vera na slabite, nemo}nite i otfrlenite. Toj otvoreno izjavuva deka pove}e bi sakal da bide Dionisov satir otkolku hristijanski svetec. Vo svojot karakteristi~en stil, Ni~e dava psihologija na Spasitelot i bara prevrednuvawe na site vrednosti.

399.- 200 denari
Fridrih NI^E VOLJA ZA MO]

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 112

Volja za mo}, spored mno{tvoto na temi i jadrovitosta na izrazot, e najinteresnoto, za tolkuvawe ‡ najneblagodarnoto, a spored sudbinata ‡ najkontroverznoto delo na Ni~e. So Volja za mo} mo`e da se imenuva sevkupnata metafizika na Ni~e „Sekade kade {to sretnav `ivo su{testvo, sretnav i volja za mo}; duri i vo voljata na slugata, vidov volja da bide gospodar“, zapi{al Ni~e.

299.- 200 denari
Artur [OPENHAUER

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 104

ERISTI^KA DIJALEKTIKA
Ova e prakti~en prira~nik za toa kako treba da diskutirame i da vodime raspravi vo sekojdnevniot `ivot. Vo svoite 38 trikovi, [openhauer ni dava konkretni primeri kako sekoga{ da imame pravo i da go pobedime protivnikot so najmo}noto oru`je {to go imame na raspolagawe ‡ zborot.

299.- 200 denari
46

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 128

Читај го најдоброто - плати најмалку

Karlos KASTANEDA
Aktivnata strana na beskrajot

Ovoj avtobiografski roman go pretstavuva dolgiot pat, `ivotniot pat na Kastaneda, fokusiran na negovoto do`ivuvawe na „nastanite vredni za pametewe“. Prakti~no siot negov `ivot bil pat kon {amanizmot i vol{epstvata, duri i onie koi za vreme na negovoto detstvo toj sè u{te ne gi do`ivuval kako takvi simboli~ni i su{tinski znaci kon vistinskata nasoka. Dramati~ni, realisti~ni, i toa vo najrazli~ni prostori i vremiwa, ovie nastani od negoviot interesen, sodr`inski maksimalno ispolnet pat kon kulminacijata ‡ skokot vo ambisot, odnosno kon celosnata sleanost so vselenata ‡ se patokaz na eden koncept za svesta, za sebesi i svetot, za `ivotot, smrtta, energijata i su{tinite.

499.- 200 denari

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 192

www.mojakniga.com.mk

СТРОГО ДОВЕРЛИВО
47

Karlos KASTANEDA TRKALO NA VREMETO
Ovaa kniga e razjasnuvawe na patot, patokaz kon odgovorite na pra{awata {to si gi postavuva sekoj ~ovek vo svojot `ivot. Vo nea se sobrani niza izreki i idei od znaeweto na {amanite koi se interesni za ~itawe i za razmisluvawe. Sledej}i gi ovie neobi~no mo}ni citati, sozdavame skica na mislite i na ~uvstvata {to {amanite na staro Meksiko gi imale za `ivotot i za smrtta, za vselenata i za energijata, za procesot na patuvawe niz `ivotot.

399.- 200 denari СТРОГО ДОВЕРЛИВО
VTORIOT MESIJA

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 124

Kristofer NAJT i Robert LOMAS
U{te eden bestseler na avtorite na Hiramoviot klu~.Kniga koja go razbranuva i go {okira svetot. Kniga za najcrnite tajni na masonite ‡ kniga za templarite, Pokrivot od Torino i golemata tajna na masonstvoto. Vo nea se raspletkuva u{te edna misterija: kako eden srednovekoven artefakt e direktno povrzan so Isus i so ~ovekot za koj se veruva deka e Isusoviot naslednik.

349.- 200 denari
HIRAMOVIOT KLU^

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 200

Kristofer NAJT i Robert LOMAS
Dali svitocite {to gi sodr`at tajnite u~ewa na Isus se zakopani vo [kotska? Dali evangelijata na Noviot zavet go opi{uvaat Isus kako gi praktikuva ritualite na proglasuvawe kralevi na drevnite Egip}ani? Dali vitezite templari gi iskopale ovie svitoci vo dvanaesettiot vek i kakvi tajni znaewa izvlekle od niv? „Ovaa kniga e presvrtnica. Nie nikoga{ ve}e nema da gledame so isti o~i na poslednite ~etiri iljadi godini od ~ovekovata istorija“.

399.- 200 denari
48

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 280

www.mojakniga.com.mk

BELE@NICITE NA LEONARDO
Bele`nicite na Da Vin~i ‡ bogatstvo od nesporedliva mudrost, qubopitnost i kreativna energija ‡ so vekovi gi inspiriraat svoite ~itateli. Fascinantni i izvonredno privle~ni, pridru`eni so mnogu skici, presmetki i podrobni {emi. Oddelni stranici od Bele`nicite se me|u najcenetite predmeti na najgolemite svetski kolekcioneri na umetnosta. Onie koi go znaat samo kako slikar, }e se za~udat od ova brilijantno svedo{tvo za eden od najgolemite umovi na civilizacijata.

400.- 200 denari

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 160

M. BEJXENT, R. LI, H. LINKOLN SVETATA KRV SVETIOT GRAL
[okanten internacionalen bestseler. Kniga koja gi ima site elementi na eden me|unaroden triler, edna od najkontroverznite na HH vek. Potragata po dokazi za najzna~ajnite relikvii na hristijanstvoto i na zapadnata civilizacija ja otkriva najvoznemiruva~kata tajna na poslednite dve iljadi godini. Kniga koja be{e `estoko `igosana po nejzinoto pojavuvawe, no i mnogu ~itana.

399.- 200 denari
Adolf HITLER MOJATA BORBA

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 472

Do krajot na Vtorata svetska vojna Mojata borba e prevedena na site golemi svetski jazici i e prodadena vo 9.840.000 primeroci. Do denes knigata do`iveala iljadnici izdanija i se smeta deka e najizdavanata i naj~itanata kniga vo svetot ‡ posle Biblijata. Eve mu mo`nost, i na makedonskiot ~itatel, iako me|u poslednite vo svetot, da ja pro~ita kontroverznata kniga na Hitler na makedonski jazik i da sudi za nea.

480.- 200 denari
Убава книга убаво ми стои!

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 529

СТРОГО ДОВЕРЛИВО
49

Sergej ZUBKOV OKULTNATA MAGIJA NA TRETIOT RAJH
Dali Hitler bil navistina firer, isklu~itelen lider ili bil samo marionetka vo racete na tainstveni lu|e so golema mo}, misteriozni li~nosti koi stojat zad kulisite i koi se posveteni vo tajnite na okultnoto? Rasvetluvaj}i gi okultnite tajni na Tretiot Rajh, Sergej Zubkov vr{i istra`uvawe i pritoa doa|a do iznenaduva~ki rezultati.

399.- 200 denari СТРОГО ДОВЕРЛИВО
Benito MUSOLINI

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 320

FA[ISTI^KA REVOLUCIJA
Ova prvo izdanie na Musolini na makedonski jazik pretstavuva svoevidna tematska antologija od govori, statii i iska`uvawa na Musolini. Vo nea se dadeni osnovnite akcenti na politikata, teorijata, praktikata i propagandata na fa{izmot. So svojot zbor, Musolini gradi mitovi, gi voodu{evuva masite, ja oblekuva konglomeratskata fa{isti~ka ideologija vo ubavi ali{ta i ja argumentira fa{isti~kata praktika.

399.- 200 denari
Jozef Paul GEBELS POLITI^KI GOVORI

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 368

Ovoj izbor od govori go otkriva Gebels kako neumoren agitator i kako tvorec na mitovite na germanskata nacija, ~ija{to rabota go napravila predmet za voshit i qubov kaj svoite sonarodnici, a centar za napad i kleveti od strana na neprijatelite. Vnimatelniot ~itatel lesno }e ja zabele`i mo}ta na metodite {to gi primenuval vo propagandata i vo {ireweto na nacisti~kata ideologija. Isto taka, toj }e mo`e da napravi sporedba na tie metodi so sovremeniot pristap vo politi~kata propaganda i vo sovremenoto novinarstvo.

399.- 200 denari
50

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 258

Читај го најдоброто - плати најмалку

VO PRVO LICE
Edinstvena kniga za eden od najmo}nite lu|e vo ponovata svetska istorija. Vo razgovor so trojca novinari, Putin samiot zboruva za svojot `ivot: detstvoto, {koluvaweto, zanimavaweto so boks, zapoznavaweto so soprugata, rabotata vo KGB... Kako uspeal od obi~no siroma{no mom~e da se izdigne do pretsedatel na edna od najgolemite svetski sili?

299.- 200 denari
DOSIEJATA NA FBI

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 216

Zbirka od razni dokumenti, od amerikanski piloti, vojnici koi imale pristap do neverojatni informacii i svedo{tva na lu|e koi imale kontakti so vonzemjanite. Nekoi od niv se klasificirani kako vrvna tajna od Slu`bata za razuznavawe na SAD i se konfiskuvani kako zakana za nacionalnata bezbednost. [okantni izve{tai, izjavi i tvrdewa posle koi nema da gledate na svetot so istite o~i.

399.- 200 denari
Nikola M. NIKOLOV SVETSKI ZAGOVOR

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 160

Sè za bankite i bankarite, vojnite, Adam Vaj{op, Rot{ildovi, Francuskata revolucija, Dinastijata Rokfeler, Bol{evi~kata revolucija, Bilderbergi, Sovetot za vrski vo stranstvo, Trilateralnata komisija i sidata. Koj rakovodi so svetskite nastani? Koja e prodol`enata tajna raka {to gi vle~e koncite na istorijata?

299.- 200 denari
www.mojakniga.com.mk

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 199

СТРОГО ДОВЕРЛИВО
51

Prokopij KESARISKI TAJNATA ISTORIJA
Ponesen od mislata deka „ Celta na istori~arot e da ja za~uva za idnite pokolenija vistinata, da gi zapoznae so golemite dela na predcite...“, Kesariski gi razobli~uva Justinijan i Teodora, epohata i na~inot na nivnoto vladeewe. Tie isplivuvaat pred nas kako lu|e obzemeni od niski, demonski strasti koi gazat sè pred sebe vo imeto na vlasta i na bogatstvoto.

299.- 200 denari СТРОГО ДОВЕРЛИВО
Erih fon DINEKEN

Format: 12,5 h 20 sm. Broj na str.: 144

BOGOVITE BEA ASTRONAUTI!
Kniga za interesnoto istra`uvawe na misterijata za bogovite opi{ani vo drevnite prikazni, za golemite svetski religii, za nivnite mitovi i strukturi na veruvawe. Izvonredniot zaklu~ok {to go prilo`uva Deniken e toa {to bogovite ne bile nikakvi metafizi~ki su{testva koi bile rodeni vo ~ovekovata preterana imaginacija, tuku bile Zemjani, ostavaj}i tragi za podocne`nite tehni~ki dostiguvawa. Negovite knigi se prevedeni na 32 jazika, a za 2 od niv se napraveni dokumentarni filmovi. Dobitnik na mnogubrojni nagradi i priznanija.

399.- 200 denari

Format: 14,5 h 20 sm. Broj na str.: 200

Vlado POPOVSKI i Lenina @ILA MAKEDONSKOTO PRA[AWE VO DOKUMENTITE NA KOMINTERNATA
Edinstven zbornik na dokumenti so neprocenlivo istorisko i nacionalno zna~ewe, od koi pove}eto se objavuvaat za prv pat, i toa na jazikot na originalot i prevedeni. Objektivno, sestrano i prodlabo~eno prou~uvawe na problematikata povrzana so politikata na Kominternata kon makedonskoto pra{awe ‡ edno od najpolitiziranite i najmitologiziranite vo istoriografijata. Izdanieto e zbogateno so golem broj faksimili i fotografii.

toma

2

2000 denari

Format: 17,5 h 25 sm. Broj na str.: 3218

52
www.mojakniga.com.mk

Sofija \UROVSKA PIKASO
Pablo Ruis Pikaso e eden od najpoznatite slikari na HH vek. Neobi~no ingeniozen, raznoviden i ploden umetnik koj, so nevidena sloboda, se dvi`el od „helenisti~kata tradicija do umetnosta na varvarite od site vremiwa i narodi”. Vo svojot „crne~ki period” rabotel vo drvo; za vreme na „kubisti~kiot period” gi konstruiral kubisti~kite mrtvi prirodi; potoa povtorno se zanimaval so skulptura i so slikarstvo; za vo krajniot stadium na svoeto tvore{tvo `ivo da se zainteresira za keramikata. Izvr{il ogromno vlijanie vrz svetskata umetnost na minatiot vek

150.- 50 denari
Sofija \UROVSKA LEONARDO DA VIN^I

Format: 11,5 h 16,5 sm. Broj na str.: 64

Leonardo da Vin~i e eden od najgolemite umovi na renesansata koj vo sebe gi spoil srednovekovnoto enciklopedisko znaewe i egzaktniot moderen metod na zabele`uvawe. Bil slikar, vajar, arhitekt, pronao|a~, nau~nik i mislitel. Ovaa monografija pretstavuva neophodna informacija za negoviot `ivot i za negoviot tvore~ki pat, {to mo`e da im bide od korist na pove}e profili lu|e i zaradi faktot {to za prv pat se izdava na makedonski jazik. Taa pretstavuva i pridones kon poseopfatnoto sogleduvawe na mnogustranata uloga na Da Vin~i {to ja odigral vo ramkite na svetskiot napredok.

150.- 50 denari
Sofija \UROVSKA EL GREKO

Format: 11,5 h 16,5 sm. Broj na str.: 64

El Greko e posledniot i mo`ebi najgolemiot maniristi~ki slikar na svetot po visokata renesansa. Negovata slava denes e pogolema od koga i da e, za{to periodot vo koj rabotel dal li~nosti vo portretnata umetnost koi denes izgledaat sosema „sovremeno”. Sega prv pat se pravi eden vakov pregled na kreativnite dostreli na umetni~kata fantazija na El Greko pred makedonskiot ~itatel. Zatoa, sigurni sme deka taa }e go zadovoli interesot za ovoj poznat slikar.

150.- 50 denari
Убава книга убаво ми стои!

Format: 11,5 h 16,5 sm. Broj na str.: 64

БОЖИЛАК ликовна уметност
53

Sofija \UROVSKA POL GOGEN
Pol Gogen e najavtenti~nata li~nost na svojata epoha. I pripa|al na grupata „prokolnati” slikari koi tvorele so neminovnosta i tragikata na `ivotot, svesni deka do krajot }e moraat da ja nosat so sebe i da ja delat edinstveno so samite sebe. Ova e prvo izdanie na makedonski jazik za Pol Gogen. Vo nego se celosno opfateni i razraboteni site `ivotni i tvore~ki fazi vo slikarstvoto na ovoj mnogu zna~aen slikar na XIX vek, ~ie vlijanie se po~uvstvuvalo vo delata na mnogu sledni generacii umetnici. Zbogateno e so 34 kolor-prilozi,

БОЖИЛАК ликовна уметност

150.- 50 denari
MILO[ KOXOMAN II

Format: 11,5 h 16,5 sm. Broj na str.: 64

Vladimir VELI^KOVSKI
Milo{ Koxoman Vtori dade inicijalen pridones kon novata umetni~ka praktika i go otvori poglavjeto na novi tendencii vo makedonskata umetnost. Svetovite naslikani od nego izgledaat neobi~no i halucinantno, vo eden vid karnevalizacija na pretstavata, navleguvaj}i ne tolku vo sferata na iznenadata kolku vo ~uvstvuvaweto na prostorot na predizvikuva~kiot psiholo{ki i erotski lajtmotiv. Tie se mo}no oru`je na bunt i prezir kon „padnatiot svet”.

150.- 50 denari
Pasko KUZMAN

Format: 11,5 h 16,5 sm. Broj na str.: 64

UMETNOSTA NA TREBENI[TA
Pove}e od sedumdeset godini „Trebeni{ta“ e poim {to ozna~uva nekropola so isklu~itelen dreven arheolo{ki matetrijal koj predizvikuva osoben interes kaj nau~nite arheolo{ki krugovi vo Evropa i svetot. Taa e, so eden zbor, vo globalna smisla, MIT.

150.- 50 denari
54

Format: 11,5 h 16,5 sm. Broj na str.: 64

Читај го најдоброто - плати најмалку

Jelena FIDANOVSKA VINSENT VAN GOG
Toj e najgolemiot i najrevolucionerniot holandski slikar po Rembrant. Isklu~itelno subjektivniot pristap kon motivite, go nazna~uvaat kako predvesnik na pove}eto ekspresionisti na 20-ot vek. Delata od docniot period se vbrojuvaat me|u najvlijatelnite sliki vo modernoto slikarstvo.

150.- 50 denari
Emil ALEKSIEV DI^O ZOGRAF

Format: 11,5 h 16,5 sm. Broj na str.: 64

Di~o Krstevi~ e eden od najistaknatite makedonski zografi, so impresiven tvore~ki opus sozdaden vo devetnaesettiot vek. Zlatniot odblesok od negovite ikoni sè u{te pleni, otkrivaj}i ni ja tragata koja vodi kon ~udesniot svet na ovoj majstor na ikonopisot.

150.- 50 denari
LAZAR LI^ENOSKI

Format: 11,5 h 16,5 sm. Broj na str.: 64

Viktorija VASEVA - DIMESKA
Eden od tvorcite na sovremenoto makedonsko slikarstvo. Sozdal specifi~en stil vo koj dominiraat zelenomodrite boi, uprosteniot i na mesta naiven crte`. Eden od najavtenti~nite slikari na makedonskiot pejza` i na makedonskiot bitov `ivot. Se istaknuva i so gri`livo i odmereno koristewe na folklornite motivi.

150.- 50 denari
www.mojakniga.com.mk

Format: 11,5 h 16,5 sm. Broj na str.: 64

БОЖИЛАК ликовна уметност
55

Boris PETKOVSKI NIKOLA MARTINOSKI
Negoviot istoriski pridones e od neprocenlivo zna~ewe za makedonskata sovremena umetnost. Dostignuvawata na Martinoski se vgradeni vo osnovite i na makedonskata umetnost na ovoj vek; a se nesomnen pridones i vo evropskata „obnova na ekspresionizmot“.

БОЖИЛАК ликовна уметност

150.- 50 denari
TOME SERAFIMOVSKI

Format: 11,5 h 16,5 sm. Broj na str.: 64

Vladimir VELI^KOVSKI
Me|u umetnicite, osobeno me|u skulptorite, nema mnogu od onie ~ij{to opus mo`e da se sogleda niz stotici tvorbi. Delata svedo~at za negovoto majstorstvo, i koga lie vo bronza i koga klesa vo mermer. Negovoto delo i negoviot likoven izraz dobivaat samostojnost i kvalitet zatoa {to se gradeni vrz cvrstite i stabilni temeli na klasi~nata umetnost.

150.- 50 denari
Sowa ABAXIEVA

Format: 11,5 h 16,5 sm. Broj na str.: 64

DIMITAR A. PANDILOV
Pandilov e zna~aen za makedonskata moderna likovna umetnost, kako eden od prvite visoko}kolski obrazovani slikari, kako prv i najgolem makedonski impresionist i izvonreden pedagog. Toj se otka`a od ona {to, vo polza na ona kako }e se slika. I vo toa kako problesna son~eviot kolorit, a nezavisnite potezi ja ovekove~ija efemernata i fluidna impresija.

150.- 50 denari
56

Format: 11,5 h 16,5 sm. Broj na str.: 64

www.mojakniga.com.mk

Boris PETKOVSKI DIMO TODOROVSKI
Ovoj umetnik ja ima{e ~esta i golemata kulturna i istoriska odgovornost da bide osnova~ na modernata makedonska skulptura. Todorovski se vklu~i vo eden op{t sistem na spomeni~no oblikuvawe, ~esto iska`an vo naglasenata pompeznost i kolosalnost na delata, karakteristi~en za po{irokiot balkanski prostor.

150.- 50 denari
Vera B. GROZDANOVA Vlado MALENKO ANTI^KI NAKIT

Format: 11,5 h 16,5 sm. Broj na str.: 64

@elbata za kitewe so nakit otsekoga{ zazemala zna~ajno mesto vo ~ovekovata preokupacija. Vo bogatiot kulturno-umetni~ki inventar od anti~ko vreme vo na{ite krai{ta istaknato mesto ima zlatniot nakit. Lokalniot zanaet~ija bil mo{ne ve{t i inventiven vo negovata izrabotka. Ogrlici, obetki, belegzii, nadgradnici, prsteni, dijademi ‡ iako poteknuvaat od pred na{ata era, i denes plenuvaat so svojata rasko{na ubavina.

150.- 50 denari
Cvetan GROZDANOV

Format: 11,5 h 16,5 sm. Broj na str.: 64

SVETA SOFIJA OHRIDSKA
Sveta Sofija pretstavuva eden od najdragocenite pridonesi vo riznicata na starata umetnost i kultura. Taa ostanuva nezamenliv izvoren svedok za kulturnite nastojuvawa i likovnite impulsi vo srednovekovnata istorija na Makedonija i na jugoisto~na Evropa, vo tekot na nekolku vekovi.

150.- 50 denari

Format: 11,5 h 16,5 sm. Broj na str.: 64

Убава книга убаво ми стои!

БОЖИЛАК ликовна уметност
57

Tatijana FILIPOVSKA TICIJAN
Venecijanskiot slikar Ticijan e eden od velikanite na italijanskata renesansa, ili, poprecizno, eden od vode~kite umetnici na visokata renesansa. Ticijanoviot talent, bil sposoben da gi diferencira trajnite od minlivite vrednosti i, vo neiscrpnoto bogatstvo na ritmovi i harmonii, da go udri pe~atot na klasi~noto slikarstvo vo Venecija.

БОЖИЛАК ликовна уметност

150.- 50 denari
Dimitar ]ORNAKOV PETRE GARKATA

Format: 11,5 h 16,5 sm. Broj na str.: 64

Petre Garkata zad sebe ostavi bogato tvore{tvo koe e nepovtorlivo i voshituva~ko, zatoa stana legendaren, ne samo na prostorite na etni~ka Makedonija tuku i na celiot Balkanski Poluostrov

150.- 50 denari
Elizabeta DIMITROVA VINI^KITE TERAKOTI

Format: 11,5 h 16,5 sm. Broj na str.: 64

Vini~kite terakoti se edni od najgolemite dragocenosti vo bogatata riznica na makedonskoto kulturno nasledstvo. Tie se isklu~itelno delo na umetni~kata kreacija od vremeto na po~etocite na hristijanskoto likovno tvore{tvo. Poradi dlabokite tajni za nivnoto vistinsko zna~ewe i funkcija, tie izrasnaa vo edna od najgolemite arheolo{ki senzacii na balkanskiot prostor.

150.- 50 denari
58

Format: 11,5 h 16,5 sm. Broj na str.: 64

Читај го најдоброто - плати најмалку

Elica MANEVA SREDNOVEKOVEN NAKIT
Nakitot pronajden na teritorijata na Republika Makedonija vo periodot od VII do XIV vek e golem svedok za sjajot na toa vreme. Nakitot i kiteweto se neraskinlivo vrzani so bitisuvaweto vo site kulturi. Vo sredniot vek, osven za ukrasuvawe, nakitot bil koristen i kako amajlija za za{tita od lo{ite sili. I denes negovata funkcija ne e mnogu izmeneta.

150.- 50 denari
Slave \OR\O DIMOSKI AMEDEO MODILJANI

Format: 11,5 h 16,5 sm. Broj na str.: 64

Modiljani pretstavuva svoevidna legenda za prokolnat slikar od prvite decenii na ovoj vek, koj blesnal nad pariskoto slikarsko nebo identifikuvaj}i go svojot `ivot so umetnosta za da dojde do izraz mo}ta na negovata slikarska strast.

150.- 50 denari
Sowa ABAXIEVA JORDAN GRABUL

Format: 11,5 h 16,5 sm. Broj na str.: 64

Grabul e eden od onie lu|e koi vo makedonskata likovna umetnost gi vgradija soznanijata i iskustvata od tradicijata. Negovata umetni~ka vizija ja nadrasnuva sredinata vo koja sozdava i se vklu~uva vo edna globalno ozna~ena estetika. Toa usoglasuvawe so geografskite, istoriskite i stilskite razli~nosti se kristalizira vo opus ozra~en so aurata na individualen skulptorski entitet.

150.- 50 denari
www.mojakniga.com.mk

Format: 11,5 h 16,5 sm. Broj na str.: 64

БОЖИЛАК ликовна уметност
59

Vladimir VELI^KOVSKI VASKO TA[KOVSKI
Ovoj avtor se vbrojuva me|u sosema retkite, no zna~ajni prodol`uva~i na slikarstvoto na fantazijata vo sovremenata makedonska umetnost. Slikarskata ve{tina mu ovozmo`i da sozdade neobi~ni slikovni pretstavi otkrivaj}i ja smislata za dosetlivi kombinacii i dobrodu{na priem~ivost za bizarni situacii.

БОЖИЛАК ликовна уметност

150.- 50 denari
Quben PAUNOVSKI TRAJ^E JAN^EVSKI

Format: 11,5 h 16,5 sm. Broj na str.: 64

Tvore~kiot opus na Jan~evski u{te od po~etokot e vo postojano harmoni~no dvi`ewe i usovr{uvawe. Kako {to negoviot princip na tihuvawe ne ja nosi samata ti{ina do temnina, tuka pravi „salto“ za vra}awe vnatre vo `ivotot, taka i svojot umetni~ki poriv go naso~il kon negovata qubovna to~ka.

150.- 50 denari
Suzana MILEVSKA MIKELANXELO

Format: 11,5 h 16,5 sm. Broj na str.: 64

Mikelanxelo e edna od najpo~ituvanite umetni~ki veli~ini na renesansnata doba. Negovoto zna~ewe e tolku golemo poradi negovoto qubopitstvo za site novini na negovoto vreme, taka {to negovite umetni~ki dostreli nes erezultat samo na prirodniot talenttuku i na intelektualnata prodlabo~enost na umetni~kite idei.

150.- 50 denari
60

Format: 11,5 h 16,5 sm. Broj na str.: 64

www.mojakniga.com.mk

Qubica DAMJANOVSKA VANGEL KOXOMAN
Tvore~kiot opus na Koxoman pretstavuva zna~aen pridones vo sovremenoto makedonsko slikarstvo, me|u drugoto i kako eden od negovite osnovopolo`nici. Osobeno e zna~ajna i negovata uloga vo postavuvaweto na osnovite i vo razvojot na likovnata pedago{ka misla vo Makedonija.

150.- 50 denari
Kon~a PIRKOVSKA PETAR HAXIBO[KOV

Format: 11,5 h 16,5 sm. Broj na str.: 64

Haxibo{kov e nesoneno eden od najzna~ajnite avtori na makedonskata sovremena skulptura. Negovata permanentna i isklu~itelno plodotvorna tvore~ka aktivnost }e mu ovozmo`i postojano da fluktuira me|u modernoto i aktuelnoto.

150.- 50 denari
ILIJA KO^OVSKI

Format: 11,5 h 16,5 sm. Broj na str.: 64

Zlatko TEODOSIEVSKI
Negovoto dosega{no tvore{tvo ostvari evidentno bele`it i specifi~no prepoznatliv pridones vo razvojot na sovremenata makedonska likovna umetnost. Negovata umetnost e umetnost na atmosferata! Vo nea se isprepletuvaat i lirizmot i dramskoto, i mistikata i metafizikata, i realnoto i apstraktnoto...

150.- 50 denari
Убава книга убаво ми стои!

Format: 11,5 h 16,5 sm. Broj na str.: 64

БОЖИЛАК ликовна уметност
61

Vladimir VELI^KOVSKI NOVICA TRAJKOVSKI
Slikarstvoto na Trajkovski im se obra}a na starata evropska umetnost i na makedonskata umetnost, opredeluvaj}i gi na nedvosmislen i direkten na~in karakteristi~nite preokupacii i inspirativni impulsi. Taka, negovoto slikarstvo gi sodr`i vo sebe osnovnite pretpostavki za predvidliviot razvoj.

БОЖИЛАК ликовна уметност

150.- 50 denari
Sowa ABAXIEVA MLADEN SRBINOVI]

Format: 11,5 h 16,5 sm. Broj na str.: 64

Sevkupnoto delo na Mladen Srbinovi} ‡ maestro so {irok slikarski zamav ‡ e ispolneto so kontinuirano istra`uvawe i so strogo samoanalizirawe, za da go postigne sovr{enoto soodvetstvuvawe na idejata so rezultatot.

150.- 50 denari 1000 denari

Format: 11,5 h 16,5 sm. Broj na str.: 64

1000 denari

Emil ALEKSIEV MAKEDONSKI IKONOSTASI
Luksuzna mapa so 18 kolor-prilozi od makedonskoto kulturno nasledstvo. Najatraktivnite srednovekovni freski od crkvite i manastirite na Makedonija. Pridru`niot tekst za ovie freskoansambli od neprocenliva vrednost i so nepovtorlivo zna~ewe e preveden i na angliski, francuski i germanski jazik.

Elizabeta DIMITROVA SREDNOVEKOVNI VRESKI VO MAKEDONIJA
Luksuzna mapa so 14 kolor-prilozi ‡ vistinski remek-dela koi mu pripa|aat na bezmerniot prostor na umetni~kata tradicija i gi odrazuvaat veli~estvenite dostreli na nivnite tvorci. Mapata e zbogatena so tekst na 4 jazici (makedonski, angliski, francuski i germanski).

Нашите книги може да ги купите и во маркетите на:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful