NAČELA OBVEZNOG PRAVA;sloboda uređivanja obveznih odnosa –sudionici u prometu slobodno uređuju obvezne odnose,a ne mogu ih uređivati suprotno

Ustavu RH,prisilnim propisima i moralu društva.Ravnopravnost sudionika u obveznom odnosu-sudionici u obveznom odnosu ravnopravni su. Načelo savjesnosti i poštenja-u zasnivanju obveznih odnosa i ostvarivanju prava i obveza iz tih odnosa sudionici su dužni pridržavati se načela savjesnosti i poštenja.Dužnost suradnje-sudionici obveznih odnosa dužni su surađivati radi potpunog i urednog ispunjenja obveza i otvarivanja prava u tim odnosima. Zabrana zlouporabe prava-zabranjeno je ostvarivanje prava iz obvz odnosa suprotno svrsi zbog koje je ono propisom ustanovljeno ili priznato.Načelo jednake vrijednosti činidaba-pri sklapanju naplatnih pravnih poslova sudionici polaze od načela jednake vrijednosti uzajamnih činidaba.Zakonom se određuje u kojim slučajevima narušavanje toga načela povlači pravne posljedice.Zabrana prouzročenja štete-svatko je dužan uzdržati se od postupka kojim se može drugome prouzročiti šteta.Dužnost ispunjenja obveze-sudionik u obvz odnosu dužan je ispuniti svoju obvezu i odgovoran je za njezino ispunjenje.Ponašanje u ispunjavanju obveza i ostvarivanja prava . Postupanje u skladu sa statutom,društvenim ugovorim,odnosno pravilima-pravne osobe u zasnivanju obvz odnosa postupaju u skladu sa svojim statutom,društvenim ugovorom,odnosno pravilima. Zaštita prava- osoba koja smatra da je neko njezino pravo povrijeđeno ovlaštena ga je štititi i ostvarivati putem suda.SUDIONICI OBVEZ ODNOSA:su fizičke i pravne osobe. Pravna sposobnostsvaka fiz i pravna osoba sposobna je biti nositeljem prava i obveza.Pod pravima osobnosti u smislu ovoga Zakona razumijebaju se prava na život,tjelesno i duševno zdravlje, ugled, čast,dostojanstvo, ime, privatnost osobnog i obiteljkog života,slobodu i dr.Pravna osoba ima sva navedena prava osobnosti, osim onih vezanih uz biološku bit fiz osobe.Poslovna sposobnost-poslovno sposobna osoba može vlastitim očitovanjima volje stvarati pravne učinke.Poslovnu sposobnost fiz osoba stječe punoljetnošdu a pravna danom nastanka ako zakonom nije drugačije određeno.osoba koja nije punoljetna može stvarati samo pravne učinke određene zakonom.Umjesto osobe koja nema posl sposobnost očitovat de svoju volju njezin zakonski zastupnik ili skrbnik.Za pravnu osobu volju očituju njezina tijela u pravnim poslovima i postupcima koje poduzimaju u tome svojstvu.Prava osobnosti- svaka fiz i pravna osobavima pravo na zaštitu svojih prava osobnosti pod pretopstavkama utvrđenim zakonom.Pod pravima osobnosti u smislu ovoga Zakona razumijevaju se prava na život,tjelesno i duševno zdravlje,ugled,čast,dostojanstvo,ime.NOVČANE OBVEZE;Načelo monetarnog nominalizma-kad obveza ima za činidbu iznos novca,dužnik je dužan isplatiti onaj br novčanih jedinica na koji obveza glasi,osim kad zakon određuje dr.Valuta obveze-dopuštena je odredba ugovora prema kojoj se vrijednost ugovorne obveze u valuti RH izračunava na temelju cijene zlata ili tečaja valute RH u odnosu prema stranoj valuti.Indeksna klauzula –dopuštena je odredba ugovora kojom se iznos novčane obveze u domadem novcu veže za promjene cijena dobara,robe i usluga izraženih indeksom cijena utvrđenim od ovlaštene osobe.Klizna skala –u ugovorima u kojima se jedna str obvezuje izraditi i isporučiti određene predmete dopušteno je ugovoriti da de cijena ovisiti o cijeni materijala, rada i dr čimbenika koji utječu na visinu troškova proizvodnje u određeno vrijeme na određenom tržištu.UGOVORNE KAMATE;Stopa ugovornih kamata-između osoba od kojih barem jedna nije trgovac ne može biti viša od stope zakonskih zateznih kamata koja je vrijedila na dan sklapanja ugovora,odnosno na dan promjene ugovorne kamatne stope,ako je ugovorena promjenjiva kamtna stopa.ZATEZNE KAMATE;kad se duguju- dužnik koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze duguje,pored glavnice i zatezne kamate. Nagodbapojam- ugovorom o nagodbi osobe između kojih postoji spor ili neizvjesnost o nekom pravnom odnosu, uzajamnim popuštanjima prekidaju spor, otklanjaju neizvjesnost i određuju svoja uzajamna prava i obvz. Sposobnost-za sklapanje ugovora o nagodbi potrebna je sposobnost za raspolaganje pravom koje je sadržaj nagodbe. Sadržaj – sadržaj nagodbe može biti svako pravo kojim se može raspolagati/ valjana je nagodba o imovinskim posljedicamakaznenog djela/ne mogu biti sadržajem nagodbe sporovi koji se tiču statusnih odnosa. Nagodba o nevaljanom pravnom poslu- valjana je nagodba o pravn.poslu čiji je poništaj mogla tražiti 1 strana, ako je ona u času sklapanja nagodbe znala za tu mogudns. – ništetna je nagodba o ništetnom pravnom poslu kad je i ugovaratelj znao za ništetnost i htjeli je nagodbom otkloniti. Prestanak obveza –obveza prestaje suglasnošdu volja sudionika u obveznom odnosu. Prestankom glavne obveze gase se jamstvo, zalog i druga sporedna prava. Ispunjenje-1.tko može isp i trošk ispunjenja-obvezu može ispuniti dužnik i neka treda osoba. Vjerovnik je dužan primiti ispunjenost od svake osobe koja ima neki pravni interes da obveza bude ispunjena. Troškove ispunjenja snosi dužnik, ako ih nije prouzročio vjerovnik. 2.kome se može isp obveza- vjerovniku ili osobi određenoj zakonom, sudskom odlukom, ugov.između vjerovn.i dužnika ili onoj koju odredi vjerovnik. 3.predmet isp.-ispunjenje se sastoji u izvršenju onoga što čini sadržaj obveze, dužnik ga ne može ispuniti nečim drugim, niti vjerovnik može zahtijevati nešto drugo.zamjena ispunjenja-obveza prestaje ako vjerovn.u sporazumu s dužnikom primi nešto drugo umjesto onoga što mu se duguje. 4.vrijeme isp. –dužnik je dužan ispuniti obvezu u roku koji je prdviđen ugovorom, a ako rok nije predviđen ugovorom, dužan je ispuniti obvz u roku oređenom zakonom. 5.mjesto isp.(opde) –dužnik je dužan isp obvz a vjerovnik primiti ispunjenje u mjestu određenom pravnim poslom ili zakonom.(mjesto ispunj. Novčanih obvz)- u mjestu u kojem vjerovnik ima sjedište tj prebivalište. Prijeboj(kompenzacija)-dužnik može prebiti tražbinu s protutražbinom vjerovnika, ako obje tražbine glase na novac ili druge zamjenljive stvari. Prijeboj nastaje izjavom o prijeboju. Dug se može prebiti sa zastarjelom trežbinom samo ako nije zastarjela u času kad su se stekle pretpostavke prijeboja. Otpust duga-sporazum-obveza prestaje kad vjerovnik izjavi dužniku da nede zahtijevati njezino ispunjenje a dužnik se s tim suglasi. Za pravovaljanost sporazuma nemora bit sklopljen u obliku u kojem je sklopljen posao iz kojeg je obveza nastala. Otpust duga jamcu-otpust duga jamcu ne oslobađa glavnog dužnika, a otpust duga glavnom dužniku oslobađa jamca. Kad ima više jamaca a vjerovnik oslobodi jednog, ostali ostaju u obvezi, ali se njihova obveza smanjuje.opdi otpust dugova- gasi sve vjerovnikove tražbine prema dužniku. Sjedinjenje- obveza prestaje sjedinjenjem kad jedna te ista osoba postane i vjerovnik i dužnik/ kad jamac postane vjerovnik, obveza glavnog dužnika ne prestaje./obveza upisana u javnoj knjizi prestaje sjedinjenjem tek kad se izvrši upis brisanja. Otkaz trajnog obveznog odnosa- ako trajanje nije određeno, svaka ga strana može okončati otkazom /otkaz mora biti dostavljen drugoj strani/otkaz se može dati u svako doba/ otkazni obvezni odnos prestaje kad istekne otkazni rok određen ugovorom/ strane mogu ugovoriti da de njihov obvezni odnos prestati samom dostavom otkaza. Zastara –zastarom prestaje pravo zahtijevati ispunjenje obveze i zastara nastupa kad protekne zakonom određeno vrijeme u kojem je vjerovnik mogao zahtijevati ispunjenje obveze. Kad zastara počinje tedi-prvog dana poslije dana kad je vjerovnik imao pravo zahtijevati ispunjenje obveze ili prvog dana kad je dužnik postupio protivno obvezi. Zastara nastupa kad istekne posljednji dan zakonom određenog vremena. Dužnik se ne može odredi zastare prije nego što protekne vrijeme određeno za zastaru. Kad zastari glavna tražbina, zastarjevaju i sporedne tražbine(tražbine kamata, plodova, troškova, ugovora i ugovorne kazne 1.vrijeme potrebno za zastaru- OPĆI ROK- zastarijevaju za 5 god. POVREMENE TRAŽB.-za 3 god od dospjelosti svakoga pojedinog davanja. ZAKUPNINA I NAJAMNINA-za 3.g. NAKNADA ŠTETE- za 3 god(tražbina naknada štete) otkad je oštedenik doznao za štetu i osobu koja je štetu učinila( u svakom slučaju ta tražbina zastarjeva za 5 g.) TRAŽBINE PRED SUDOM- za 10 g zastarijevaju. OSIGURANJA- ugovor o osiguranja života za 5 g./ iz ostalih ugovora o osiguranja za 3 g. Zastoj zastare- zastara ne teče između: bračnih drugova, između roditelja i djece dok traje roditeljsko pravo, između štidenika i njegova skrbnika te upravnog tijela socijalne skrbi za trajanje skrbništva, između osoba koje žive u izvanbračnoj zajednici, dok ta zajednica postoji. Zastara ne teče- za vrijeme mobilizacije, u slučaju neposredne ratne opasnosti ili rata za tražbine osoba na vojnoj dužnosti. – za tražbine koje imaju osobe zaposlene u tuđem kudanstvu prema poslodavcu ili članovima njeg.obitelji koji zajedno s njim žive. Zastara ne teče- kad vjerovnik zbog nesavladivih prepreka nije mogao sudskim putem zahtijevati ispunjenje obveze. Prekid zastare –zastara se prekida kad dužnik prizna dug. Dug se može priznati izjavom vjerovnika i davanjem otplate, pladanjem kamata te davanjem osiguranja. Zastara se prekida podnošenjem tužbe i svakom rvjerovnikovom radnjom poduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim nadležnim tijelom radi utvrđivanja, oiguranja ili ostvarenja tražbine.

SKLAPANJE UGOVORA:SUGLASNOST VOLJA:Kad je ugovor sklopljen: Ugovor je sklopljen kad su se ugovorne strane suglasile o bitnim sastojcima ugovora.Obvezno sklapanje i obvezni sadržaj ugovora:Ako je netko po zakonu obvezan sklopiti ugovor, zainteresirana osoba može zahtijevati da se takav ugovor bez odgađanja sklop, .Izjava volje: Volja za sklapanje ugovora može se izjaviti riječima, uobičajenim znakovima ili drugim ponašanjem iz kojega se sa sigurnošdu može zaključiti o njezinu postojanju, sadržaju i identitetu davatelja izjave.; Volja za sklapanje ugovora može se izjaviti i pomodu različitih komunikacijskih sredstava. ;Izjava volje mora biti učinjena slobodno i ozbiljno.Suglasnost i odobrenje: Kad je za sklapanje nekog ugovora potrebna privola trede osobe, ta privola može biti dana prije sklapanja ugovora, kao suglasnost, ili poslije njegova sklapanja, kao odobrenje, ako zakonom nije propisano što drugo; .Suglasnost, odnosno odobrenje moraju biti dani u obliku propisanom za ugovore za čije se sklapanje daju. ; Pregovori:Pregovori koji prethode sklapanju ugovora ne obvezuju,; Ali strana koja je pregovarala ili prekinula pregovore suprotno načelu savjesnosti i poštenja odgovorna je za štetu koja je time prouzročena drugoj strani.Suprotno je načelu savjesnosti i poštenja, između ostalog, ako strana uđe u pregovore s drugom stranom bez prave namjere da s tom stranom sklopi ugovor.; Vrijeme i mjesto sklapanja ugovora; Ugovor je sklopljen u trenutku kad ponuditelj primi izjavu ponuđenika da prihvada ponudu. ;Smatra se da je ugovor sklopljen u mjestu u kojem je ponuditelj imao svoje sjedište, odnosno prebivalište u trenutku davanja ponude.; Ponuda; Ponuda je prijedlog za sklapanje ugovora učinjen određenoj osobi koji sadrži sve bitne sastojke ugovora.; Opća ponuda ; ;Prijedlog za sklapanje ugovora upuden neodređenom broju osoba koji sadrži bitne sastojke ugovora čijem je sklapanju namijenjen vrijedi kao ponuda, ako drukčije ne proizlazi iz okolnosti slučaja ili običaja. ; Izlaganje robe ; Izlaganje robe s naznakom cijene smatra se ponudom, ako drukčije ne proizlazi iz okolnosti slučaja ili običaja.Slanje kataloga i oglasa ;Slanje kataloga, cjenika, tarifa i drugih obavijesti te oglasi dani u tisku, lecima, radiom, televizijom, elektroničkim putem ili na koji drugi način ne smatraju se ponudom za sklapanje ugovora, nego samo pozivom da se učini ponuda pod objavljenim uvjetima, ako drukčije ne proizlazi iz takvih izjava volje. Ali de pošiljatelj takvih poziva odgovarati za štetu koju bi pretrpio ponuditelj ako bez osnovanog razloga nije prihvatio njegovu ponudu.; Učinak ponude ;Ponuditelj je vezan ponudom osim ako je svoju obvezu da održi ponudu isključio ili ako to isključenje proizlazi iz okolnosti posla.; Ponuda se može povudi samo ako je ponuđenik primio izjavu o povlačenju prije primitka ponude ili istodobno s njom. ; Dokad ponuda obvezuje; Ponuda u kojoj je određen rok za njezin prihvat obvezuje ponuditelja do isteka toga roka.; Oblik ponude ; Ponuda ugovora za čije sklapanje zakon zahtijeva poseban oblik obvezuje ponuditelja samo ako je učinjena u tom obliku.;Isto vrijedi i za prihvat ponude. ;Prihvat ponude ;Ponuda je prihvadena kad ponuditelj primi izjavu ponuđenika da prihvada ponudu. ;Ponuda je prihvadena i kad ponuđenik pošalje stvar ili plati cijenu te kad učini neku drugu radnju koja se na temelju ponude, prakse utvrđene između zainteresiranih strana ili običaja može smatrati izjavom o prihvatu. ;Prihvat se može povudi samo ako ponuditelj primi izjavu o povlačenju prije izjave o prihvatu ili istodobno s njom. ;Šutnja ponuđenika ;Šutnja ponuđenika ne znači prihvat ponude. ;Ali kad ponuđenik stoji u stalnoj poslovnoj vezi s ponuditeljem glede određene robe, smatra se da je prihvatio ponudu koja se odnosi na takvu robu ako je nije odmah ili u ostavljenom roku odbio. ;Predugovor ;Predugovor je ugovor kojim se preuzima obveza da se kasnije sklopi drugi, glavni ugovor.; Propisi o obliku glavnog ugovora važe i za predugovor ako je propisani oblik pretpostavka valjanosti ugovora. ;Predugovor obvezuje ako sadrži bitne sastojke glavnog ugovora. ; Predugovor ne obvezuje ako su se okolnosti od njegova sklapanja toliko izmijenile da ne bi bio ni sklopljen da su takve okolnosti postojale u to vrijeme. ;II. ČINIDBA ;Kakva mora biti činidba ;Objekt ugovorne obveze je činidba koja se može sastojati u davanju, činjenju, propuštanju ili trpljenju. ;Činidba mora biti moguda, dopuštena i određena, odnosno odrediva. ;Ništetnost ugovora zbog činidbe ;Kad je činidba nemoguda, nedopuštena, neodređena ili neodrediva, ugovor je ništetan. Ali ugovor sklopljen pod odgodnim uvjetom ili rokom valjan je ako je prije ispunjenja uvjeta, odnosno isteka roka činidba ;postala moguda, dopuštena, određena ili odrediva. ;Kad je činidba nedopuštena ;Činidba je nedopuštena ako je protivna Ustavu Republike Hrvatske, prisilnim propisima ili moralu društva. ;Kad je činidba odrediva ;Činidba je odrediva ako ugovor sadrži podatke s pomodu kojih se može odrediti ili su strane ostavile tredoj osobi da ju odredi. ;Ako ta treda osoba nede ili ne može odrediti činidbu, ugovor je ništetan. III. MANE VOLJE; Prijetnja i sila; Ako je ugovorna strana ili netko tredi nedopuštenom prijetnjom izazvao opravdani strah kod druge strane tako da je ona zbog toga sklopila ugovor, druga strana može zahtijevati da se ugovor poništi. ; Strah se smatra opravdanim ako se iz okolnosti vidi da je ozbiljnom opasnošdu ugrožen život, tijelo ili drugo značajno dobro ugovorne strane ili trede osobe. ;Bitna zabluda; Zabluda je bitna ako se odnosi na objekt ugovora, bitna svojstva objekta ugovora, na osobu s kojom se sklapa ugovor ako se sklapa s obzirom na tu osobu, a i na okolnosti koje se po običajima u prometu ili po namjeri strana smatraju odlučnim, a strana koja je u zabludi ne bi inače sklopila takav ugovor.; Nesporazum ,Kad strane vjeruju da su suglasne, a ustvari među njima postoji nesporazum o pravnoj naravi ugovora ili o kojem bitnom sastojku ugovora, ugovor ne nastaje.; Prijevara ;Ako jedna strana izazove zabludu kod druge strane ili je održava u zabludi u namjeri da je time navede na sklapanje ugovora, druga strana može zahtijevati poništaj ugovora i onda kad zabluda nije bitna. ;Prividan ugovor ;Prividan ugovor nema učinka među ugovornim stranama. ;Ali ako prividan ugovor prikriva neki drugi ugovor, taj drugi vrijedi ako je udovoljeno pretpostavkama za njegovu pravnu valjanost. IV. UVJET ;Uvjeti i njihov učinak ;Ugovor je sklopljen pod uvjetom ako nastanak ili prestanak njegovih učinaka zavisi od budude i neizvjesne činjenice. ;Ako je sklopljen pod odgodnim uvjetom pa se uvjetu udovolji, učinci ugovora nastaju od trenutka njegova sklapanja, osim ako iz zakona, naravi posla ili volje strana ne proistječe što drugo. ;Ako je sklopljen pod raskidnim uvjetom, učinci ugovora prestaju kad se uvjetu udovolji. ;Nedopušten ili nemoguć uvjet ; Ništetan je ugovor u kojem je postavljen odgodni ili raskidni uvjet protivan Ustavu Republike Hrvatske, prisilnim propisima ili moralu društva. ;Ugovor sklopljen pod nemogudim odgodnim uvjetom ništetan je, a nemogud raskidni uvjet smatra se nepostojedim. V. ROK ; Računanje vremena; Rok određen u danima počinje tedi prvog dana poslije događaja od kojega se rok računa, a završava se istekom posljednjeg dana roka. ;Rok određen u tjednima, mjesecima ili godinama završava se onoga dana koji se po imenu i broju podudara s danom nastanka događaja od kojega rok počinje tedi, a ako takva dana nema u posljednjem mjesecu, kraj roka pada na posljednji dan toga mjeseca.; Ako posljednji dan roka pada u dan kad je zakonom određeno da se ne radi, kao posljednji dan roka računa se sljededi radni dan.; Početak mjeseca označava prvi dan u mjesecu, sredina petnaesti, a kraj – posljednji dan u mjesecu, ako što drugo ne proizlazi iz namjere strana ili iz naravi ugovornog odnosa.

UGOVORI- dvostrani pravni posao koji nastaje suglasnošdu volja najmanje dvijju strana. Uvjeti za sklapanje ugovora: ugovorne strane, suglasnost volja, dopustiv i mogud predmet, osnova ( temelj ugovora) i oblik (forma). Stranke mogu biti fizička i pravna osoba. Za sklapanje ugovora potrebna je ponuda i prihvat. Ponuda obvezuje do ostavljenog roka, a prihvat ponude je očitovanje volje ponuđene stranke u prihvadanju ponude osobno ili preko zastupnika. Prema ponudi treba poštivati rok kada je ugovor sklopljen i od kada teku prava i obveze. Mjesto sklapanja ugovoramože biti prema mjestu u kome su bikli nazočni i jedna i druga ugovorna strana ili ako su zaključili ugovor o odsutnosti onda gdje je ponuditelj imao sjedište ili prebivalište. UGOVOR O KUPOPRODAJI: -ugovorom o kupoprodaji prodavatelj se obvezuje predati kupcu stvar u vlasništvo, a kupac se obvezuje platiti mu cijenu. Prodavatelj nekog prava obvezuje se pribaviti to pravo kupcu, a kad ostvarivanje njegova sadržaja zahtijeva posjed stvari, predati mu i stvar. Ugovor o kupoprodaji nekretnina mora biti sklopljen u pisanom obliku. Ugovor o kupoprodajiu nema pravni učinak ako je u trenutku njegova sklapanja stvar o kojoj je ugovor bila propala. Kupoprodaja tuđe stvari obvezuje ugovaratelje, ali kupac koji nije znao niti morao znati da je stvar tuđa može, ako se zbog toga ne može ostvariti svrha ugovora, raskinuti ugovor i zahtijevati naknadu štete. UGOVOR O ZAJMU: - ugovorom o zajmu obvezuje se zajmodavac da zajmioprimcu preda određeni iznos novca ili određenu količinu drugih zamjenjivih stvari, a zajmoprimac se obvezuje da mu vrati poslije stanovitog vremena isti iznos novca odnosno istu količinu stvari iste vrste i kvalitete. Na primljenim stvarima zajmoprimac stječe pravo raspolaganja odnoso pravo vlasništva. Ugovor o zajmu je konsenzualan ugovor jer se smatra sklopljenim u trenutku kad su se stranke sporazumijele o njegovim bitnim sastojcima, a ne tek predajom stvari zajmoprimatelju. Predaja stvari ima značenje ispunjenja obveze zajmodavatelja, a ne sklapanja ugovora. Zajam je neformalan ugovor, jer zakonodavac ne propisuje određeni oblik( npr. Pisani). Zajmodavac je dužan predati određene stvari u ugovoreno vrijeme, a ko rok za predaju nije određen, onda kad to zajmoprimac zatraži. Pravo zajmoprimca da traži predaju određenih stvari zastarijeva za tri mjeseca od dolaska zajmodavca u zakašnjenje, a u svakom slučaju za godinu dana od sklapanja ugovora. UGOVOR O POSUDBI:- ugovor o osudbi nastaje kad posuditelj preda posudovniku određenu stvar na besplatnu uporabu, a ovaj se obveže vratiti je nakon uporabe. Objekt posudne su nepotrošne stvari. Potrošna stvar može biti objektom posudbe samo ako se ugovori povrat iste stvari. Posudovnik ima pravo rabiti stvar na ugovorom utvrđen način, a ako način uporabe nije ugovorom određen, onako kako to odgovara svojstvima i namjeni stvari. Posudovnik snosi redovite troškove održavanja posuđene stvari, a kod posudbe životinja i troškove hranidbe. Posudovnik ne smije posuđenu stvar prepustiti tredemu na uporabu bez pristanka posuditelja. Posudovnik odgovara za oštedenje i propast stvari ako su nastali njegovom krivnjom, a ako je stvar dao u potposudbu bez pristanka posuditelja, i kad su nastali slučajem. Posudovnik je dužan vratiti stvar posuditelju po isteku ugovorenog vremena. Zahtjevi posuditelja na naknadu štet zbog promjene ili pogoršanja stvari, kao i zahtjevi posudovnika na naknadu troškova i naknadu štete zbog nedostatka stvari, zastarijevaju za 6 mjeseci od dana povrata stvari. UGOVOR O ZAKUPU:- ugovorom o zakupu obvezuje se zakupodavac da preda određenu stvar zakupniku na korištenje, a ovaj se obvezuje pladati mu za to određenu zakupninu. Upotreba obuhvada i uživanje stvari (pribiranje plodova), ako nije drugačije ugovoreno ili uobičajeno. Zakup je neformalni ugovor jer zakon u načelu ne određuje nikakav posebni oblik za njegovo sklapanje. No kako se posebnim zakonima, npr pri sklapanju ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta, poslovnih prostorija, stana..., zahtijeva pisani oblik, praktički se ugovor o zakupu sklapa pretežito u tom obliku. Zakupodavac je dužan predati zakupcu zakupljenu stvar u ispravnom obliku, zajedno s njezinim pripacima. Stvar je u ispravnom stanju ako ej u stanju određenom ugovorom, a u nedostatku ugovora, u stanju da može poslužiti za upotrebu radi koje je ugovor sklopljen. Zakupodavac je dužan održavati stvar u ispravnom stanju za trajanja zakupa i radi toga obavljati potrebne popravke na njoj. On je dužan naknaditi zakupcu troškove što ih je ovaj učinio za održavanje stvari, a koje bi on sam bio dužan učiniti. Zakupodavac ne može bez pristanka zakupca činiti izmjene na zakupljenoj stvari za trajanje zakupa, ako bi to ometalo upotrebu stvari. Zakupac je dužan pladati zakupninu u rokovima određenim ugovorom ili zakonom, a u nedostatku ugovora i zakona, kako je uobičajeno u mjestu gdje je stvar predana zakupcu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful